VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky za rok 2012 I. ÚVOD Obchodní jméno: NADACE ŠKOLA HROU Sídlo: Jeronýmova 24/62, Liberec 7 Stát: Česká republika IČO: Právní forma: Nadace Nestátní nezisková organizace, jejíž postavení je vymezeno zákonem č. 227/97 Sb., zákonem o nadacích a nadačních fondech. Má samostatnou právní a ekonomickou subjektivitu, vymezenou Statutem NADACE ŠKOLA HROU. Výše nadačního jmění: Kč Místo registrace: Nadační rejstřík, vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. N, vložka č. 19. II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Správní rada nadace: Předseda Ing. Lidie Vajnerová, r. č /1812 Bytem Dlouhý Most 301, Místopředseda Jana Fryčová, r. č /028 Bytem Liberec 1, Řeznická 166/2, Člen Jiří Valášek, r. č /254 Bytem Jablonec nad Nisou, Na Kopci 30, Dozorčí rada nadace: Předseda Ing. Emanuel Krátký, r. č /189 Bytem Liberec 13, Borový vrch 293, Místopředseda Jiří Voříšek, r. č /1657 Bytem Praha 8, Sokolovská 112/56, Člen Ing. Ivo Zoufalý, r. č /0509 Bytem Liberec 14, Kopeckého 152,

2 III. CÍL NADACE Nadace byla zřízena za účelem hledání alternativního využití volného času dětí a mládeže, osvěty a tvorby nových forem zábavného vzdělávání dětí i dospělých a charitativní pomoci seniorům a dlouhodobě nemocným. IV. ČINNOST NADACE V ROCE 2012 Rok 2012 byl pro NŠH běžným rokem provozu nadace s tím, že v září 2012 byla zahájena výstavba Science Learning Centra iqlandia, kde se bude NŠH podílet nejen na výstavbě, na výrobě exponátů, ale i na provozu. Nadace škola hrou v roce 2012 pokračovala ve svých standardních činnostech a tradiční nabídce služeb: - Akce pro děti - Poskytování balíčků pro školní děti v Centru Babylon - Akce pro děti znevýhodněné a zdravotně handicapované - Akce pro dětské domovy - Provoz dětského klubu Babylonek - Akce pro domovy seniorů - Vzdělávání školních dětí v iqparku Nadace škola hrou podpořila celkem dětí a jejich doprovodů, které za její podpory navštívily v rámci balíčků a slevenek různá střediska zábavy v Centru Babylon (aquapark, lunapark, iqpark, zrcadlový labyrint, solnou jeskyni...), a to částkou Kč. Dětský klub Babylonek navštívilo v roce 2012 celkem 669 dětí. Bylo otevřeno 8 pololetních kroužků pro 2-6leté děti a proběhlo 6 příměstských táborů, z toho 2 pro předškolní děti a 4 pro děti z 1 4. tříd. Na jaře 2012 proběhlo v prostorách iqparku slavnostní vyhodnocení nadační literární soutěže pro děti. Jednalo se již o X. jubilejní ročník tradiční soutěže Řekni mi, co čteš,,,. Svá díla odevzdalo 69 dětí. Tuto akci připravuje Nadace škola hrou ve spolupráci s Labyrintem Bohemia, obecně prospěšnou činností. Stálými partnery jsou tradičně Krajská vědecká knihovna v Liberci, Centrum Babylon a Knihkupectví a antikvariát Jaroslava Fryče, kde si výherci vyzvedávají své ceny. Na podzim roku 2012 bude vyhlášen další, tentokráte již XI. ročník této oblíbené literární soutěže. Nadace škola hrou poskytla v roce 2012 příspěvky různým organizacím na jejich činnost či na akce v souladu se statutem NŠH. V jarním kole bylo podáno 66 žádostí, uspokojeno bylo 62 žadatelů, a to ve finančním vyjádření Kč (vždy se jedná o přímé finanční prostředky na materiální podporu nebo konkrétní akci). Dále to byly příspěvky formou poukázek ( Kč)do různých úseků zábavy CB a úhrady pronájmů ( Kč) celkem tedy Kč. V podzimním kole bylo podáno 50 žádostí, uspokojeno bylo 48 žadatelů s finančním příslibem Kč ( Kč přímé finanční prostředky, Kč poukázky, Kč pronájmy). Společnost VIKTORIAPLAY, a. s. Liberec, vyplatila Nadaci škola hrou za rok 2011 podíl na výtěžku ve výši Kč v roce Rok 2012 byl posledním rokem, kdy NŠH obdržela výtěžek od VIKTORIAPLAY. Byl změněn zákon, a tato novela již tyto příjmy

3 směrem k nadacím nedovoluje. Nadace škola hrou v příštích letech nebude mít takové příjmy jako v minulosti a této skutečnosti bude muset přizpůsobit i svoji činnost. Správní režie NŠH za rok 2012 činila 10,66 % v porovnání k přerozděleným prostředkům, předpis daný statutem je 11 %, takže režie se drží pod předepsanou výší, kterou si nadace stanovila. Dá se však předpokládat, že díky změnám v příjmech bude i toto procento jiné. V roce 2012 byly zisky z cenných papírů, fondů a termínovaných vkladů Nadace škola hrou následující: Nadační fondy ČSOB dividendy: Cenné papíry OMEGA, ČSOB dividendy: Tržba z CP nadačních, zisk z prodeje CP Úroky z termínovaných vkladů ČSOB: UniCredit Bank úroky z termín. vkladů: J&T Bank úroky z termín. vkladů: Zisky z úroků z dluhopisů v OB CELKEM PŘIJATO Časově rozlišeny úroky J&T z TV 2 (příjmy v r. 2013) Časově rozlišeny úroky směnky J&T (příjmy v r. 2013) ,63 Výhled do budoucna s ohledem na to, že již nebudeme dostávat žádný výtěžek, by měl spočívat v maximálním využívání finančních prostředků. Rovněž práci nadace ve své podstatě omezovat jen na získávání financí z různých dostupných nástrojů, aby se tyto stávající prostředky nespotřebovávaly. Pokud dojde k jejich spotřebě, tak by se tato měla týkat pouze projektů Nadace škola hrou, popřípadě Labyrintu Bohemia, o. p. s. Nadace škola hrou měla v roce 2012 dvě stálé zaměstnankyně (dětský klub Babylonek), dvě dohody o provedení práce na zajištění akcí v CB a internetových stránek NŠH. Na mzdových nákladech a zákonných odvodech bylo vyplaceno Kč. Správní a dozorčí rada vykonávala svou práci pro Nadaci škola hrou bez úplaty. Nadace škola hrou v roce 2012 v podstatě pomáhala v iqparku udržet kritéria stanovená Evropskou unií na jednotlivé projekty, které společnost Labyrint Bohemia, o. p. s., realizuje. Většinu povinností v rámci nadace převzaly v roce 2012 paní Fryčová a paní Kratochvílová, a nadace fungovala stále velmi dobře. Celkově lze rok 2012 zhodnotit jako velmi úspěšný, nadace naplňovala body svého statutu a začala se podílet i na výstavbě nového projektu iqlandia. Porovnání výsledků hospodaření roku 2012 s roky 2010 a 2011 (v Kč) Přijaté dary celkem Přerozdělené prostředky Správní režie před zdaněním % správ. režie k přerozděleným 2,29 % 8,67 % 10,66 % prostředkům Zisk před zdaněním Účetní VH

4 V. PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ S VLASTNÍMI PROSTŘEDKY Rozvaha k (údaje v tis. Kč) I. AKTIVA CELKEM A) Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek 318 Dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému majetku B) Krátkodobý majetek Pohledávky celkem 0 Pokladna 93 Účty v bankách Náklady příštích období 24 Příjmy příštích období II. PASIVA CELKEM A) Vlastní zdroje Vlastní jmění 975 Fondy Oceňovací rozdíly CP Výsledek hospodaření (zisk) Nerozdělený zisk minulých let B) Cizí zdroje 815 Dodavatelé 353 Ostatní závazky 442 Výdaje příštích období 20 Výkaz zisků a ztrát k (údaje v tis. Kč) A) Náklady celkem Spotřeba materiálu 337 Služby celkem Osobní náklady celkem 557 Ostatní náklady 82 Odpisy, prodaný majetek Daň z příjmu 562 B) Výnosy celkem Tržby za vlastní výkony 208 Úroky Zúčtování fondů Výnosy a tržby z dlouhodobého finančního majetku C) Výsledek hospodaření (před zdaněním) Daň z příjmu 562 D) Výsledek hospodaření po zdanění 3 941

5 Rozpis použití finančních prostředků NŠH v roce 2012 (v Kč) Plán 1) Muzeum iqpark celkem Nákl.spojené s rekl. nového exp.titianic ) Putovní výstava iq celkem Pořízení exponátů na putovní výstavu Nákl. na opravy, údržbu exponátů Pojištění exponátů Odpisy ZP exponátů ) Naučný park Ještěd celkem Odpisy ZP exponátů ) SLCL-Science learning center Liberec Nákl. na technickou konzult. pomoc, výb. říz. nového střed ) Aktivity v CB celkem Nájemné Mzdové, soc. náklady zpracování balíčků CB, zajištění akcí v CB ) Balíčky a slevenky celkem Školní výlety do CB, aquapark, lunapark, iqpark, zrcadlový labyrint děti z celé ČR, návštěvnost dětí (balíčky) Slevenky dětem z celé ČR ) Dětský klub BABYLONEK celkem Materiálové pomůcky pro tvořivost dětí Mzdové a sociální náklady ,75 Nájem a úklid, služby na tábory ,25 Ostatní náklady pojištění zaměstnanců, zpracování mezd 8) Ostatní aktivity celkem Zájmové spolky, TJ, letní tábory, drobné ceny Podpora dětských domovů, výchovných ústavů Podpora ZŠ, MŠ, SOŠ, ceny do soutěží Domovy seniorů, domy s pečovatelskou službou Literární soutěž NŠH vyhodnocení dětské soutěže ) Čerpání fondů celkem Kenya podpora výuky školáků Finanční dar ZOO podpora velbloudů Sbírky hraček a dr. předmětů do DD, DC Sluníčko 2 Finanční dar LB-podpora činnosti Celkem přerozděleno

6 10) Správní režie Spotř. režijního materiálu, odbor.liter., kanc. potřeby Ostatní služby, účetní, auditorské, nájemné Pohoštění k vyhodn. liter.soutěže Řekni mi, co čteš 374 Mzdové náklady Bankovní a jiné poplatky Mezisoučet správní režie Nákupní cena prodaných CP nadačních ,54 Ba popl, odměny vedení CP AM ,44 Daň z příjmu PO ,00 CELKEM SPRÁVNÍ REŽIE , Podíl SR k přerozděleným prostředkům včetně fondů 10,66 % 11 % 11) Dary přijaté celkem VIKTORIAPLAY, a. s Ing. Lidie Vajnerová AT-Audit, s. r. o Dvě sbírky hraček a dr. předmětů do DD, DC Sluníčko 2 Správní rada Nadace škola hrou na svém zasedání schválila výsledek hospodaření za rok Účetní disponibilní zisk za rok 2012 činí ,63 Kč. Správní rada NŠH schvaluje převést disponibilní zisk roku 2012 ve výši ,63 Kč na nerozdělený zisk minulých let. Tento zisk je tvořen z výnosů obchodování s cennými papíry a z přijatých úroků finančních prostředků uložených v bankovních ústavech. VI. MAJETEK NADACE ŠKOLA HROU Nadace má finanční majetek dlouhodobé povahy jedná se o peněžní prostředky uložené v cenných papírech u ČSOB, UniCredit Bank a J&T Bank. Nadace škola hrou nevykazuje žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. Rezervy v účetnictví nebyly vytvořeny. VII. ORGANIZACE NADACE ŠKOLA HROU Na mzdách včetně sociálního a zdravotního pojištění bylo vyplaceno Kč. Mimo dětského klubu Babylonek byly všechny aktivity zajišťovány dodavatelským způsobem. VIII. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI Činnost Nadace škola hrou v roce 2012 lze hodnotit jako velmi dobrou a pro veřejnost přínosnou. Především pak v oblasti technického vzdělávání školní mládeže. IX. PLÁNY NADACE ŠKOLA HROU V roce 2012 Nadace škola hrou spolupracuje na dalším projektu Science Learning Center Liberec, jehož stavba byla zahájena v září Otevřením SLCL iqlandie bude naplněn nejen účel a cíl nadace, ale bude vlastně přeplněn. Ve své podstatě jsme ani nedoufali, že se

7 nám podaří realizovat takový projekt, jako je Science Learning Center Liberec, neboli iqlandia. X. VÝROK AUDITORA Audit provedla firma AT-audit, s. r. o., Andělská Hora 9, Chrastava, IČO/DIČ CZ , telefon , , auditor Ing. Jarmila Bartošová a Jaromír Bartoš. Výrok auditora ze dne zní : Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti NADACE ŠKOLA HROU k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Výrok auditora tedy zní: Bez výhrad.. XI. ZÁVĚR Nadace škola hrou je stabilním členem neziskového sektoru v Libereckém kraji a významným členem Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje, významně se podílí nejen na sociálních programech v rámci Libereckého kraje, ale podporuje i rozvoj volnočasových aktivit dětí, mládeže i seniorů v rámci celé České republiky, čímž naplňuje Statut NŠH. iqpark, na jehož financování se Nadace škola hrou velmi významnou měrou podílí, zůstává stále jedinečným vzdělávacím centrem v České republice i vzorem pro nově vznikající naučná muzea. Doufáme, že iqlandia se stane naučným muzeem, které bude moci konkurovat evropským centrům a bude pro ně i vzorem. V Liberci dne Ing. Lidie Vajnerová předsedkyně správní rady Nadace škola hrou Liberec

1 Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 2008. Výroční zpráva. za rok. LABYRINT BOHEMIA o.p.s.

1 Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 2008. Výroční zpráva. za rok. LABYRINT BOHEMIA o.p.s. 1 Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 2008 Výroční zpráva za rok 2008 LABYRINT BOHEMIA o.p.s. 2 Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 2008 1. Identifikační údaje: 1.1. Název společnosti: LABYRINT

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

Úvod. Vážení přátelé,

Úvod. Vážení přátelé, Obsah Úvod...2 1. O TyfloCentru ČR, o.p.s...3 2. Kalendář událostí roku 2008...5 3. Dlouhodobé projekty...6 4. Jednorázové projekty...10 5. Lidé ve společnosti...14 6. Hospodaření...17 7. Významné události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2007

Nadace Educa Výroční zpráva 2007 Nadace Educa Výroční zpráva 2007 40 38 Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady 2 Zamyšlení nad fotografiemi Karla Cudlína 6 Činnost Nadace Educa 10 Některé výsledky OPEN GATE v roce 2007 16 Orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 Výroční zpráva POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 I. Úvodní slovo předsedy správní rady 6 II. Profi l 8 III. Základní

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10 Zpráva dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012

Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 Účetní závěrka a Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení byla schválena dozorčí radou v souladu se zákonem č.

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Úvodní slovo předsedy Výboru a předsedkyně Dozorčí rady Fondu Přehled právních předpisů 1. Roční účetní závěrka za rok 2011

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 NÁSKOK DÍKY TRADICI VIZE: NADÁLE STAVĚT NEJPRESTIŽNĚJŠÍ STAVBY V PODZEMÍ I NA POVRCHU, DOMA I V ZAHRANIČÍ, S DYNAMICKÝM RŮSTEM VÝKONŮ A V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ MISE: OTEVÍRÁNÍM

Více