PŘÍČINY A NÁSLEDKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍČINY A NÁSLEDKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Veronika Haraštová PŘÍČINY A NÁSLEDKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Knotová, Ph.D. Brno, 2007

2 Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně, přičemž jsem použila jen literaturu a jiné prameny uvedené v seznamu literatury. V Brně dne: Veronika Haraštová - 1 -

3 Chci velmi poděkovat vedoucí práce, PhDr. Daně Knotové, PhD. za pomoc, trpělivost, metodické vedení, cenné rady a připomínky, které mi poskytnula při zpracování této práce. Poděkování dále patří vedoucím azylových domů za poskytnutí informací a mým blízkým za podporu

4 OBSAH ÚVOD OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ 1.1 DOMÁCÍ NÁSILÍ JAKO POJEM ZNAKY DRUHY 12 2 MÝTY O DOMÁCÍM NÁSILÍ 15 3 STATISTICKÉ ÚDAJE O DOMÁCÍM NÁSILÍ 19 4 FAKTORY VZNIKU PŘÍČINY FÁZE 27 7 CHARAKTERISTIKA AGRESORA SPOUŠTĚČE (STARTÉRY) TYPOLOGIE AGRESORA CHARAKTERISTIKA OBĚTI PŘÍČINY DLOUHODOBÉHO SETRVÁNÍ VE VZTAHU S AGRESOREM NÁSLEDKY STOCKHOLMSKÝ SYNDROM DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ KRIMINOGENNÍ A VIKTIMOGENNÍ EFEKT LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA EMPIRICKÁ ČÁST VÝZKUMNÁ METODOLOGIE PROSTŘEDÍ VYBRANÝCH DOMŮ PRO MATKU S DĚTMI KAZUISTIKY KLIENTEK Z DOMŮ PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI SHRNUTÍ

5 ZÁVĚR INFORMAČNÍ ZDROJE 61 PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č

6 Ženu ani květinou neuhodíš! (rčení) Ženu ani květinou neuhodíš! je krásné rčení, bohužel se však častěji setkáváme nebo slýcháme spíše o dodatku ale květináčem můžeš V parafrázi velmi úsměvné, v reálu však nikoliv. Domácí násilí je velmi specifickým druhem násilí, které probíhá takzvaně za zavřenými dveřmi. V České republice byl tento problém léta tabuizován. Domácí násilí bylo dlouho považováno za jev týkající se naší republiky pouze okrajově. Teprve po roce 1990 se toto téma dostalo do oblasti zájmu a postupně začaly vznikat organizace pomáhající obětem domácího násilí. Dlouholetý nezájem společnosti řešit tento problém přispěl k vytvoření mýtů, které bohužel v podvědomí naší populace přetrvávají dodnes. V nedávné době proběhla řada mediálních kampaní, informačních akcí apod., které měly za cíl informovat veřejnost o problematice domácího násilí, a také uvádět tyto zkreslené informace na pravou míru. Dané téma mne velice zajímá. Neboť jsem se s domácím násilím již setkala. Netýkalo se přímo mne, ale osoby mě blízké. Domácí násilí je velmi aktuální a stále více diskutováno, jak mezi odborníky, tak mezi laickou veřejností a zahrnuje širokou škálu projevů patologického chování. Z celého srdce bych si přála, aby v naší společnosti nastala významná změna aby bylo domácí násilí jednomyslně označeno za patologický a nepřípustný jev a aby bylo s oběťmi násilí zacházeno s úctou, respektem a s co největší snahou o porozumění a pomoc. Nemohu však říci, že se situace okolo domácího násilí nezlepšuje, neboť i stát převzal iniciativu za potlačování násilí na ženách a prohlásil ji za jednu ze svých priorit. Ve spolupráci s různými neziskovými organizacemi došlo ke změnám české legislativy. A v roce 2006 došlo k přijetí Zákona 135/2006 na ochranu před domácím násilím, který byl přijat v platnost od 1. ledna

7 V této práci se budu věnovat příčinám a následkům domácího násilí páchaném na ženách. Hlavním cílem této práce je analýza těchto příčin a následků domácího násilí. Text bakalářské práce jsem zpracovala pomocí odborné literatury, analýzy dostupných dokumentů, internetových portálů, rozhovorů s pracovníky organizací pomáhajících obětem tohoto násilí. Bakalářská práce je strukturovaná do dvou hlavních částí zabývajících se domácím násilím. První část je zaměřena na teorii domácího násilí. Domácí násilí jako pojem, jeho typologie, fáze vývoje domácího násilí, charakteristika oběti a násilníka, příčiny a následky, v neposlední řadě se zabývám institucemi nabízející pomoc obětem domácího násilí. Druhá část bakalářské práce je empiricky zaměřená, jsou v ní zařazeny konkrétní zařízení, které pomáhají obětem domácího násilí a kasuistiky obětí domácího násilí, jimž je věnována péče vybraných azylových domů

8 1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ 1. 1 Domácí násilí jako pojem Pro lepší pochopení celé situace, je velmi důležitý pohled do minulosti a uvedení některých základních pojmů a definic. Dále součástí textu budou i skutečnosti, které jsou v souvislosti s tímto tématem zarážející, jiné jsou naopak zjevné. Nejprve bych ráda představila domácí násilí a jeho prostupnost historií lidstva, o niž se lze dočíst v odborné literatuře, např. Grujičová (2000). Pokud se tedy podíváme do historie, tak si jistojistě povšimneme, že domácí násilí páchané na ženách a vůbec domácí násilí není neznámou věcí. Ke složitosti a problémům s odhalováním daného jevu patří patriarchální uspořádání civilizací. Otcové a muži v rodinách měli vůdcovské postavení a ženy byly plně podřízeny. Tudíž trestání tzv. neposlušných žen nebylo ničím neobvyklým. Neboť manželé plně přebírali zodpovědnost za život žen a mohli plně rozhodovat o sankcích v partnerských vztazích. Mezi těmito sankcemi bylo tolerováno i domácí násilí. Se změnou role mužů a žen ve společnosti se změnil i postoj tolerance k domácímu násilí. Situace se sice mění, ale stále přežívají názory, které degradují ženy a srážejí jejich důstojnost.. Vztah mezi muži a ženami sice nabyl rovnoprávnějšího charakteru, stále však přetrvával respekt vůči právu manželů řídit život domácnosti. Situace se začíná měnit s příchodem feministického hnutí. V Evropě se začal feminismus vyvíjet souběžně s osvícenectvím v 18. století, kdy došlo k významné emancipaci žen během Francouzské revoluce. Olympe de Gouges, vydala v roce 1791 Deklaraci práv ženy a občanky 1, v USA se rozvíjelo úsilí o rovnost práv mužů a žen v souvislosti s hnutím proti otrokářství. 1 Anarchofeministická skupina [online]. [cit ] (Dostupné z : <

9 Od 19. století ženy vytvářely vlastní struktury. V Rakousku-Uhersku v roce 1864 byl založen Americký klub dam, který poskytoval ženám vědomosti a dodával jim sebevědomí, aby se v případě životní nouze dokázaly samy o sebe postarat 2. Feministickému hnutí se podařilo odkrýt stinné stránky intimity rodiny a násilí mužů vůči ženám, které do této bylo považováno za ryze soukromou věc. Díky feminismu bylo domácí násilí ve 20. století pojmenováno jako veřejný problém, který je třeba řešit a ne před ním zavírat oči. Také se pomocí feminismu zjistilo, že domácí násilí prostupuje všemi zeměmi, rasami, etniky, náboženstvími a třídami bez rozdílu. Pro ilustraci vývoje partnerského vztahu bych zde chtěla uvést událost, která se stala v 15. století: V roce 1482 žádala o rozvod před soudem pražského administrátora Dorota z Milčína, která žalovala svého muže kramáře Vacka pro ublížení na těle, způsobené ranou sekyry do hlavy a žádala také rozvod. Muž doznal, že ženu uhodil sekyrou do hlavy a také ji asi třikrát bil, přičemž jednou proto, že mu nadávala. Prohlásil však, že nežádá rozvod, s ženou chce být nadále věrný (Gjuričová, 2000, s.75) V této ukázce je zřejmé podřízené postavení ženy, jak v partnerských vztazích, tak v celé společenské hierarchii. Jevy z minulosti se tedy opravdu prolínají do současnosti, není tedy jednoduché domácí násilí jednoznačně pojmenovat a následně stanovit definici, která by odpovídala tomu, co to vlastně domácí násilí je. Při snaze definovat domácí násilí jsem narazila na mnohé definice, které však spíše opisují pojem domácí násilí. 2 Český dialog (časopis pro Čechy doma i v zahraničí) [online]. [cit ] (Dostupné z : < Společnost žen a mužů z aspektu gender.sborník studie vzniklých na základě semináře Společnost, ženy a muži z aspektu gender. Praha: Open society Fund Praha,

10 Vzhledem ke stále se zvyšujícímu zájmu o problém domácího násilí se objevuje stále více odborníků i v České republice, kteří se tímto tématem zabývají. Jsou to například následující autorky: Čírtková, Francová, Gjuričová, Huňková- Voňková, Macková, Stárková. Pro lepší srozumitelnost celé situace okolo domácího násilí nejprve uvedu definice násilí jako takového a následně definici domácího násilí. Huňková Voňková (2004) definují násilí jako zlé nakládání, tělesné útoky, pohrůžky obdobným násilím nebo jednáním, které působí újmu na fyzickém, sexuálním nebo psychickém zdraví. Anarchofeministická skupina 3 chápe násilím každý čin, jehož následkem je, že oběť dělá něco, co nechce dělat, a který v ní vyvolává strach. Násilí nemusí obsahovat fyzický kontakt s obětí, protože zastrašující chování, slovní vyhrožování a psychické týrání má stejné následky. Chování, které nemusí být považováno za násilí, ale je pokládáno jen za prostředek jak " ze sebe dostat vztek" (př: křik, nadávání, rozčílení, zlostné obviňování) - je násilím, pokud k něčemu nutí nebo děsí jinou osobu. Násilí pokládám za projev donucování neboli donucovací prostředek nebo způsob,kterým se člověk snaží donutit jiného člověka aby činili něco, co činit sám nechce, anebo mu znemožnit vykonávat něco, co vykonávat chce. Násilí je věc, se kterou zásadně nesouhlasím. Ve světě i v našem okolí vzrůstá násilí, proto je důležité proti násilí bojovat. 3 Feministická skupina vznikla na konci roku 2000 a v roce 2004 změnila svůj název na Anarchofeministická skupina, aby tak jasně vyjadřoval její názorovou orientaci. Skupina usiluje o vytváření pozitivní alternativy založené na anarchofeministických principech. [online]. [cit ] ( Dostupné z : <http://fs8brezna.ecn.cz/files/wrv.html>) - 9 -

11 Domácí násilí je různě definováno, proto se budu snažit poukázat na rozdíly, které vznikají při definování různými autory. Pro ukázku jsem vybrala definice dle autorů Macková a Stárková versus Bílý kruh bezpečí. Macková a Stárková (2005) pod pojem domácího násilí zahrnují fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí (např. vynucenou izolaci), k němuž dochází mezi blízkými osobami, tzn. manželi (i bývalými), partnery, rodiči a dětmi, prarodiči a dětmi, sourozenci. Bílý kruh bezpečí (BKB) definuje domácí násilí jako fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi intimními partnery, tj. manžely,druhy apod., ke kterému dochází v soukromí, tedy mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje a u oběti vede ke ztrátě schopností včas zastavit násilné incidenty a efektivně vyřešit narušený vztah; (širší pojem násilí v rodině zahrnuje také násilí páchané na dětech a násilí páchané na seniorech). 4 Domácí násilí je jednostranné, agresor a oběť si nikdy nemění role! Mým cílem bylo poukázat na odlišnosti v definování a v rozsahu domácího násilí. Definice jsou v základu stejné, zahrnují formy projevu domácího násilí a vztah, ve kterém se domácí násilí odehrává. Rozdíly mezi definicemi jsou však patrné, Bílý kruh bezpečí totiž navíc uvádí, že se domácí násilí odehrává tzv, za zavřenými dveřmi a z pravidla se stupňuje. Definice Bílého kruhu bezpečí tedy pokládám za přesnější a lépe definující tento problém. Domnívám se, že je důležité vědět, že se děj odehrává v uzavřeném prostoru bez zraku okolí. Domácí násilí se stupňuje a role agresora se v tomto případě nemění. Definici Bílého kruhu bezpečí je vhodnější s ohledem na její širší záběr a popis celé situace. Neboť násilné chování vůči ženě v rámci rodiny často vůbec nechápeme jako násilí, bagatelizujeme ho jako výměnu názorů nebo manželskou krizi. Násilí a týrání může nastat kdykoli - na začátku vztahu, po svatbě, ale i po letech společného života. 4 Bílý kruh bezpečí [online]. [cit ] (Dostupné z: <http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showredaction&id_categorynode=298>)

12 1.2 Znaky domácího násilí Domácí násilí je dynamický proces, který má mnoho průvodních znaků doprovázejí celý tento děj. Odehrává se v soukromí, opakuje se a jeho intenzita narůstá. Agresor si hledá stále častěji důvody k napadání oběti (nemá pocit, že dělá něco zlého) a oběť sama vyhledává pomoc až v nejkrajnější nouzi, kdy už jde takřka o život (dlouhodobý děj). Jediným svědkem násilí mezi partnery bývají jejich děti. Nyní blíže jednotlivé znaky domácího násilí rozvedu. Prvním znakem je blízký vztah, pro který je charakteristické intimní prostředí mezi obětí a agresorem. Domácí násilí se odehrává uvnitř vztahu mezi mužem a ženou. Tento vztah může mít podobu manželství nebo partnerského soužití, kdy spolu partneři sdílejí společnou domácnost. Agresor pak na svoji oběť útočí v soukromí, kam nedosahuje veřejná kontrola. Oběť je během napadání vždy izolována od možností jakékoli pomoci zvenčí. Druhým znakem je společná propojenost oběti a agresora. Nedílnou součástí jejich vztahu se tak stávají děti, společní známí a v neposlední řadě i majetek. Proto oběť v tomto vztahu setrvává dlouhou dobu, neboť se bojí o sebe, děti a je na agresorovi ekonomicky i citově závislá. Třetím znakem je dlouhodobé trvání násilí, které často trvá řadu let, než se žena rozhodne situaci řešit, zveřejnit a požádat o pomoc. Důvodů proč ve vztahu zůstávat je celá řada, pro ukázku některé uvedu: Prvním a nejčastěji uváděným důvodem jsou děti, kterým chce žena zachovat rodinu pohromadě. Druhým je, že se žena obává reakcí okolí a ztráty přátel. Čtvrtým znakem je opakování a stupňující se agresivita, která se z počátku projevuje drobnými ataky ze strany násilného partnera. Tyto útoky se však stupňují a jejich intenzita se zvyšuje. Nejedná se tedy o jednorázové napadení, ale o cyklický děj, který je střídán fázemi usmiřování, slibů a relativního klidu. Tyto fáze se však postupně zkracují. Samotnému násilí předchází izolovanost oběti od okolního světa, jak rodiny a přátel, tak i jiných sociálních kontaktů (spolupracovníci, sousedé), aby se oběť stala na násilníkovi zcela závislá. Velmi často je scénář takový, že žena

13 z počátku ani netuší, že se jedná o násilí a celou situaci si vysvětluje jako velkou lásku spojenou se žárlivostí a starostlivostí o ni samotnou. Pátým znakem je nerovné postavení oběti a agresora, kdy má agresor oběť plně pod kontrolou, udržuje ji v závislosti všemi dostupnými prostředky (oběť je bezbranná) a ona jemu stále nablízku. Tento vztah nejlépe vystihuje výraz týrání partnera., kdy proti moci agresora stojí bezmocná, ochromená oběť, která nemá prostor projevit svůj vlastní názor, protože ví, že ji čeká trest. Šestým znakem je skrytost, obtížná postižitelnost a kontrolovatelnost neboť většina násilí se odehrává za zavřenými dveřmi domu nebo bytu, kdy je oběť napadána v soukromí a násilník není vystaven veřejnosti na odiv. Jde o tzv. uzavřené prostředí, kam se jak oběť, tak agresor vracejí. Násilí je skryté také proto, že oběť si zpočátku nechce celou situaci přiznat a později se za ni stydí. (Bednářová 2005, s. 9) Domácí násilí není normální jev a nikdo není povinen snášet ponižování ze strany partnera. Chyba je v tyranizujícím násilníkovi, nikoli v oběti. Oběť se nemá za co stydět a neměla by věřit sebekajícnějším slibům a omluvám. Agresor se nezmění, proto je nutné jednat hned a nepodceňovat situaci. 1.3 Druhy domácího násilí Domácí násilí se může vyskytovat v těch nerůznějších podobách.konkrétní případy domácího násilí ukazují na široké spektrum hrubého chování agresorů, které se může vyskytovat v nejrůznějších podobách. Z tohoto pohledu lze domácí násilí označit za mimořádně specifické, protože zahrnuje více forem násilí nejrůznější intenzity. Nejvíce viditelné je fyzické násilí, neboť zpravidla zanechává stopy modřiny, jizvy, popáleniny, zlomeniny, zaschlou krev apod. Jde o brutální bolestivé útoky, které s sebou nesou riziko poškození zdraví a v extrémních případech může tento druh násilí vyústit v přímé ohrožení života

14 Mezi projevy fyzického násilí patří např. bití, píchání ostrými předměty, řezání, pálení, svazování, trhání vlasů, škrábání, ohrožování předměty nebo zbraní, kroucení rukou, odpírání jídla či spánku apod. Psychické násilí souvisí s násilím fyzickým nebo se může odehrávat samostatně. Zpravidla stojí na začátku rozvíjejícího se řetězce násilí a zprvu nemusí být ženou jako násilí chápáno, např. mocenská opatření související s žárlivostí partnera si vykládá jako velkou lásku apod. Psychické násilí je obtížně dokazatelné, neboť psychické problémy, které oběť má, nejsou na první pohled zřejmé jde například o neurotické problémy (úzkost, fobie, koktavost, tiky apod.), psychosomatická onemocnění ( nechutenství, žaludeční vředy, ekzémy, migrény ) a psychické diagnózy. Psychické násilí zahrnuje soustavné ponižování, hrubé nadávání, urážení, vyhrožování, zastrašování. Emocionální násilí je orientováno na osoby, zvířata a věci, ke kterým má oběť citový vztah. Patří sem využívání dětí jako prostředku nátlaku vyhrožování jejich odejmutím, pomlouvání nebo napadání ženě blízkých osob, likvidace nebo výhrůžka likvidací domácích zvířat, zničení oblíbených osobních věcí, prohlašování ženy za blázna, hysterku apod. Sociální násilí se zaměřuje na sociální postavení a prostředí oběti. Jedná se o izolování ženy od ostatních lidí, zablokování telefonu, zákaz vycházení z bytu, kontrola jejího času a sociálních kontaktů, využívání mužských privilegií chování se k ženě jako ke služce, dělání veškerých rozhodnutí za ženu apod. Ekonomické násilí se dotýká základních potřeb ženy, jako je jídlo, bydlení, ošacení. Zahrnuje zákaz docházení do zaměstnání, nechávání se doprošovat o peníze, kontrolu vydávání peněz a požadování vyúčtování i nepatrných částek, odmítání financovat stravu, platit nájem, poskytovat ošacení, odebírání peněz apod. Sexuální násilí patří mezi časté formy násilí mezi partnery, které je rovněž hůře rozpoznatelné, neboť zpravidla také nezanechává stopy a odehrává se v intimním prostředí beze svědků ( v některých vyhrocených případech jsou svědky děti), takže v případě dokazování stojí proti sobě tvrzení ženy proti tvrzení agresora. Za sexuální násilí považujeme znásilnění, vynucování si sexuálního styku nebo

15 sexuálních praktik proti vůli ženy, sexuální napadání ženy nebo erotických částí jejího těla, jednání se ženou jako se sexuálním objektem atd 5. Formy domácího násilí však nejsou od sebe tak striktně odděleny jako je zde vidět v přehledu, ale velmi často se prolínají a překrývají. Proto je důležité vědět jaké formy domácího násilí jsou, abychom byli schopni jej lépe identifikovat. Podle Vágnerové (1999) lidé vždy nevstupují do manželství natolik zralí, aby partnerské soužití zvládli přijatelným způsobem. Z jejich osobnostních rysů i specifických zkušeností z orientační rodiny vyplývají různé, někdy patologické strategie a způsob řešení zátěžových konfliktních situací. Tyto konflikty mohou časem nabývat na intenzitě, v partnerské komunikaci se začnou objevovat agresivní prvky ať už jsou výrazem nezvládnutých potíží nebo pokusů o jejich řešení. Pak může nastat i situace, že silnější z partnerů (zpravidla je to muž) využije své fyzické síly k prosazení vlastního názoru a potvrzení dominance a moci. 5 Wikipedia The Fee Encyclopedia [online]. [cit ] (Dostupné z: < >)

16 2 MÝTY O DOMÁCÍM NÁSILÍ Mýtů o domácím násilí je celá řada. Stačí, když zapátráme v paměti a vyvstanou nám některé mýty, které se nejvíce objevující a používají při setkání s domácím násilí. Odborníci, kteří mýty o domácím násilí uvádějí ve svých publikacích je celá řada, zmínila bych například: Španělová (2004), Švecová (1997). Je pravdou, že mýty se používají spíše proto, aby ti kteří domácímu násilí přihlížejí, nemuseli situaci řešit a zasahovat do ní řešit, raději přivírají oči a jdou dál. Nedomnívám se, že by dnešní společnost byla více chladná nebo lhostejná ke svému okolí, ale oběť často nabízenou pomoc odmítá a stojí na straně agresora. Vzhledem ke stále se stupňujícímu násilí v naší společnosti (mezi lidmi) je nutné se těmito případy zabývat a pokusit se je alespoň minimalizovat. Neboť jeho následky jsou velmi vážné nejen pro oběť, ale i násilníka a jejich blízké okolí. Zvláště v případě, že častými přihlížejícími jsou děti. Nyní se budu zabývat vybranými mýty, které pokládám za nejčastěji využívané jako protiargument. Jsou to mýty, které jsou zavádějící a připisují domácí násilí do slabých sociálních poměrů, do situací, které ženě vyhovují a staví ji do role provokatéra. Díky akceptovanosti mýtů veřejností se žena stává dvojnásobnou obětí a pomoc se k ní dostává velmi obtížně a často pozdě. Inspirovala jsem se autorkami Španělovou (2004) a Švecovou (1997): 1. První mýtus je spojen s domácím násilím jako jevem, který se týká jen sociálně slabších vrstev. Domácí násilí není jev pouze sociálně slabých vrstev, neboť je prokázáno, že prostupuje všemi společenskými vrstvami, nezávisle na vzdělání či ekonomické situaci pachatele nebo oběti. 2. Další mýtus, který se ve společnosti traduje, se týká malého počtu rodin. Je pravdou, že domácí násilí opravdu není běžné, a buďme za to rádi. Podle výzkumu reprezentativního vzorku provedeného v roce 2003 v České republice

17 zažije některou z forem domácího násilí za svůj život 38 % žen 6, což nepokládám za zrovna malé číslo. Mnoho žen se stydí za stávající situaci a neschopnost domácí násilí řešit. 3. Třetí mýtus se týká formy domácího násilí, kdy je pokládáno spíše za hádky, tzv. italská manželství. K tomu bych dodala, že rysem domácího násilí je jeho záměrnost a opakovanost. Je třeba odlišit běžný manželský či partnerský konflikt, při němž proti sobě stojí dva jedinci ve stejné pozici, nebo o případ domácího násilí kdy na jedné straně je vystrašená oběť a na druhé násilník. Domácí násilí není jen hádkou - kromě psychického teroru (vyhrožování, ponižování, odpírání potravy či spánku) často dochází k surovému fyzickému napadání, které končí vážným zraněním s celoživotními následky či dokonce může končit i smrtí. 4. Velmi tradovaným mýtem je domácí násilí, kde je násilnou osobou partner alkoholik. Příčinou domácího násilí není alkoholismus, ale snaha získat kontrolu nad partnerem, kde alkohol může být spouštěčem agresivního chování nebo sloužit jako výmluva. 5. Pátý mýtus se vztahuje k ženě jako k aktérce domácího násilí, kdy si za tuto situaci mohou ženy samy, muže totiž provokují. Netvrdím, že tato situace nemůže nastat. Nicméně nelze tento mít paušalizovat nebo dokonce bagatelizovat. Řada pachatelů není ochotna a nechce převzít zodpovědnost za násilí, proto z něj obviňují oběť. Násilníci se na vyprovokování k násilí vymlouvají často, jako důvod k násilí uvádějí cokoliv, co není podle jejich představ. Ovšem i kdyby je někdo provokoval, není to důvod pro napadení. Nedovedu si však představit, kdyby je někdo provokoval v práci, že by reagovali stejným způsobem jako doma. K násilí se v rodině uchýlí proto, že mají pocit, že si to mohou dovolit, a proto, že chtějí získat nad partnerkou absolutní moc a kontrolu. Omluva pro fyzické napadení či psychický teror není žádná. Za násilí má přece vždy odpovědnost ten, kdo se ho dopouští. Oběť má pouze možnost rozhodnout se, jak se 6 Občanské sdružení Rosa [online]. [cit ] (Dostupné z <http://www.rosaos.cz/index.php?id=17>) HUŇKOVÁ, M.,VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v ČR z pohledu práva. Justiční akademie,

18 bude chovat při napadení partnerem. Domácí násilí není nezvládnutím konfliktu, ale chováním, které vede k získání kontroly a moci nad partnerem a jejím udržením. 6. Často se také uvádí, že ženy mají násilí ve vztahu rády. Tento mýtus je podporován a podložen porno průmyslem. Žádná žena však netouží být ponižována, bita a setrvávat v soužití s někým, kdo k ní nezachovává respekt a chová se k ní jako k inventáři v domácnosti. 7. Někteří lidé se dokonce domnívají, že situace asi není tak strašná, jinak by partnerka od násilníka odešla. Ženy neodcházejí od násilného partnera z řady důvodů - chtějí zachovat dětem úplnou rodinu, mají k partnerovi hluboký citový vztah, omlouvají jeho jednání a hledají chyby především u sebe. Mezi důvody, proč oběť neodejde, patří i strach z fyzického napadení, zastrašování a vydírání ze strany partnera, pocit bezmoci a závislost a odsouzení společnosti, že selhala jako matka. Samotný odchod navíc domácí násilí nevyřeší, řada pachatelů se násilí dopouští i nadále a snaží se nabýt ztracenou kontrolu nad obětí (vyhrožuje, že si je najde, zabije nebo jim vezme děti ). Oběť je v psychickém tlaku a někdy si na násilníkovi vypěstuje i závislost, kterou není snadné překonat. Snaží se proto ignorovat ty horší etapy soužití. Soustředí se na to, že partner není násilný stále. 8. Předposledním mýtem který zde uvedu je, že oběť a pachatele domácího násilí lze snadno rozpoznat. Není to pravdou neboť bývá skryto po velmi dlouhou dobu a to i před příbuznými oběti. Ta se totiž za násilí stydí a obává se reakce pachatele, a tak svá zranění maskuje, případně je vysvětluje jinými příčinami (upadnutím, zakopnutím atd.). Naopak násilní partneři se svému okolí jeví jako příjemní a sympatičtí lidé, kteří se ke své partnerce a dětem chovají dobře násilí se dopouštějí pouze vůči své partnerce v soukromí. Je to příklad nečitelnosti domácího násilí, kdy pachatel dokáže svoje chování na veřejnosti dobře skrývat. 9. Poslední mýtus stylizuje domácí násilí do drobných domácích potyček, do kterých nikomu cizímu nic není! Opět je třeba odlišit běžný manželský či partnerský konflikt, při němž proti sobě stojí dva jedinci ve stejné pozici a domácí násilí je situace, kde oběť sama není schopna se proti domácímu násilí postavit a přijímá názory o své vině. Násilí se navíc objevuje postupně. Domácí násilí navíc není jen hádkou, ale situací, kde se objevuje psychický teror (vyhrožování,

19 ponižování, odpírání potravy či spánku) často dochází k surovému fyzickému napadání, které končí vážným zraněním s celoživotními následky či dokonce smrtí. Svědky násilí jsou v mnoha případech děti, takže násilí nemůže zůstat soukromou záležitostí. Dovolím si nyní shrnout mýty a argumenty, které jsem již uvedla. Je velmi důležité o mýtech vědět a domácí násilí neignorovat. Je velkým omylem si myslet, že žena, která je obětí domácího násilí si za svoji situaci může sama, muž musí být nutně alkoholikem, ženě tato situace vyhovuje, protože jejich nízký sociální status je k tomu předurčuje. A neopomíjená součást mýtů je, že násilníka snadno rozpoznáme. Kdyby vše probíhalo podle mýtů, tak ve společnosti by problém domácího násilí neexistoval, a kdyby přeci jen ano, pak pachatele poznáme velmi rychle a snadno. Jenže opak je pravdou

20 3 STATISTICKÉ ÚDAJE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČESKÉ REPUBLICE Pro lepší představu o domácím násilí v České republice zde uvedu statistické údaje provedené agenturou STEM pro Bílý kruh bezpečí a Phillip Morfia ČR a.s v červnu Cílovou skupinou sociologického reprezentativního výzkumu byli obyvatelé starší 15 let. Výsledný soubor vytvořilo 1690 respondentů, kteří byli vybráni pomocí metody kvótního výběru. Tento výběr zahrnuje následující kritéria: pohlaví, věk, vzdělání, region a velikostní pásma bydliště. Výzkum je složen z následujících částí: Povědomí o domácím násilí, postoje k domácímu násilí, zkušenosti s násilím mezi partnery a názory na o patření proti domácímu násilí. První část výzkumu byla zaměřena na povědomí o domácím násilí. Z výzkumu vyplývá, že naprostá většina obyvatel starších 15 let (97%) ví nebo má alespoň povědomí o pojmu domácí násilí. Ovšem o obraně proti domácímu násilí má dostatek informací necelá pětina z nich. Dále každý druhý dotazovaný se domnívá, že napohled slušní lidé se domácího násilí nedopouštějí tj. o 13% méně než v roce 2001.Více než dvě třetiny populace ve věku 15 a více let soudí, že oběťmi domácího násilí se zpravidla stávají slabé a bojácné ženy. Je to o 7 % více než v roce V roce 2001 statistické údaje hovořili o 48%. Druhá část výzkumu byla zaměřena na postoje k domácímu násilí. Z výzkumu vyplývá, že velká většina dotazovaných občanů (84 %) vnímá násilí mezi partnery jako společenský problém, který by měl stát řešit. Oproti roku 2001 tento názor výrazně posílil (o 23%). O tom, že společnost nemůže domácí násilí tolerovat, protože jej rodina sama nevyřeší, je přesvědčeno 80% veřejnosti. Dále bylo zjištěno, že k projevům domácího násilí nemůže zůstat okolí (příbuzní, lékaři, policie) lhostejné, je vysoké a v průběhu času narůstá. 7 STEM pro Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR [online]. [cit ] (Dostupné z: <http://www.bkb.cz/files/uploaded/userfiles/file/informzprastem.doc>) Zveřejněno v MF Dnes z 23. května 2001, strana 3, materiál z výzkumu STEM zadaném Bílým kruhem bezpečí v roce

21 Při zásazích proti domácímu násilí je podle velké většiny občanů (70 %) důležitější ochrana napadené osoby než stíhání násilníka a naprostá většina veřejnosti (95 %) je přesvědčena, že již první vážnější napadení je oběť nutná řešit. Téměř 30 % doporučuje odchod násilníka ze společné domácnosti, alespoň na čas. Čtyři z pěti lidí soudí, že pro okolí je těžké rozpoznat, jedná-li se o domácí násilí nebo ne. Třetí část výzkumu byla zaměřena na zkušenost s násilím mezi partnery. Z výzkumu vyplývá, že každý druhý člověk starší 15ti let ví o nějakém případu násilí mezi partnery z doslechu, téměř čtvrtina s ním má osobní zkušenost (svědek, oběť, násilník). Nepřímá zkušenost (z doslechu) Přímá, osobní zkušenost Ve výzkumu 13 % respondentů vypovídalo, že se stalo obětí partnerského násilí, 1 % připustilo roli násilníka. V porovnání s rokem 2001 se podíl obětí nezměnil, podíl násilníků klesl o 2 %. Výsledky zde vychází z respondentů ochotných o svých osobních zkušenostech mluvit. Lze tedy předpokládat, že procento výskytu domácího násilí je vyšší. Většina případů násilí mezi partnery je dlouhodobá (59 %) a má tendenci být stále častější (52 %), velmi často zahrnuje fyzické násilí (81 %) a mnohokrát se odehrává v přítomnosti dětí (57 %). Opět založeno na ochotě respondentů se o osobní situaci vypovídat

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ VY_32_INOVACE_PSY_9 ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí

Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí Nezavírejte oči před domácím násilím konference k 10. výročí vzniku azylového domu pro matky s dětmi a ženy v tísni v Kroměříži Mgr. Jitka Čechová

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš!

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! 1. Násilí ve vztazích teenagerů Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, jsou ohroženi

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ

ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Informační a poradenské centrum ROSA ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Sociologická sonda klientek o.s. ROSA, rok 2004 Praha, 24.1.2005 Mgr.Martina Hronová Domácí násilí bývá ukryté za zdmi domova. Jeho oběťmi

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Ženy a jejich děti - oběti domácího násilí Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich dětí za rok 2005

Ženy a jejich děti - oběti domácího násilí Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich dětí za rok 2005 Informační a poradenské centrum ROSA Ženy a jejich děti - oběti domácího násilí Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich dětí za rok 2005 Praha, 20.2.2006 Mgr.Martina Hronová, o.s. ROSA 1 1. Domácí

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Mgr. Bc. Hana Procházková Pavel Torma Jalůvka

Mgr. Bc. Hana Procházková Pavel Torma Jalůvka Násilí ásilípáchané páchanéna na seniorech Mgr. Bc. Hana Procházková Pavel Torma Jalůvka Trestné činy - zákon č. 40/2009 Sb. 13 (1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný

Více

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 11. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel čelící domácímu násilí Profesní poradci se ve své praxi setkávají s různými typy uživatelů. Základním cílem tohoto osvědčeného postupu je poskytnout

Více

V každém z nás je vrozená potřeba uspokojení, uznání, úspěchu, snaha dominovat.

V každém z nás je vrozená potřeba uspokojení, uznání, úspěchu, snaha dominovat. Otázka: Šikana Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková Nemoc sociálních vztahů, úmyslné ubližování. Šikanování je projev sociální patologie. Šikana není občasná rvačka nebo hádka.

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Kyberprostor je prostor, který je časově i prostorově neomezený. Dítě to na rozdíl od dospělého ví. Ví, že nepomůže

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE. Česlav Řehák. Šikana ve škole. Předmět: Pedagogika II

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE. Česlav Řehák. Šikana ve škole. Předmět: Pedagogika II Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Česlav Řehák Šikana ve škole Předmět: Pedagogika II Studijní program: Fyzika Studijní obor: FMUSSS Praha 2015 Úvod V úvodu bych

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova, 1 Praha SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu Červen 6 Údaje o výzkumu: Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativní výzkum Výběrový soubor:

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Příspěvek k diskusi o příčinách jeho nárůstu Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 29.9.2008 Reprodukce nebo intimita? 1 Obsah příspěvku

Více

zpracoval: Bc. Tomáš Velička ŠIKANA diagnostika, řešení a prevence

zpracoval: Bc. Tomáš Velička ŠIKANA diagnostika, řešení a prevence zpracoval: Bc. Tomáš Velička ŠIKANA diagnostika, řešení a prevence Fáze šikany 1. Ostrakismus - nikdo se s nim nebaví - ubliţování nejde na tělo - obět - klesá prospěch - v hodinách je prmanentě mimo -

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Násilná osoba přednáška č. 3

Násilná osoba přednáška č. 3 Násilná osoba přednáška č. 3 Mgr. Jitka Čechová Persefona, o.s. Odborné sociální poradenství obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti konference, přednášky,

Více