PŘÍČINY A NÁSLEDKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍČINY A NÁSLEDKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Veronika Haraštová PŘÍČINY A NÁSLEDKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Knotová, Ph.D. Brno, 2007

2 Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně, přičemž jsem použila jen literaturu a jiné prameny uvedené v seznamu literatury. V Brně dne: Veronika Haraštová - 1 -

3 Chci velmi poděkovat vedoucí práce, PhDr. Daně Knotové, PhD. za pomoc, trpělivost, metodické vedení, cenné rady a připomínky, které mi poskytnula při zpracování této práce. Poděkování dále patří vedoucím azylových domů za poskytnutí informací a mým blízkým za podporu

4 OBSAH ÚVOD OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ 1.1 DOMÁCÍ NÁSILÍ JAKO POJEM ZNAKY DRUHY 12 2 MÝTY O DOMÁCÍM NÁSILÍ 15 3 STATISTICKÉ ÚDAJE O DOMÁCÍM NÁSILÍ 19 4 FAKTORY VZNIKU PŘÍČINY FÁZE 27 7 CHARAKTERISTIKA AGRESORA SPOUŠTĚČE (STARTÉRY) TYPOLOGIE AGRESORA CHARAKTERISTIKA OBĚTI PŘÍČINY DLOUHODOBÉHO SETRVÁNÍ VE VZTAHU S AGRESOREM NÁSLEDKY STOCKHOLMSKÝ SYNDROM DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ KRIMINOGENNÍ A VIKTIMOGENNÍ EFEKT LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA EMPIRICKÁ ČÁST VÝZKUMNÁ METODOLOGIE PROSTŘEDÍ VYBRANÝCH DOMŮ PRO MATKU S DĚTMI KAZUISTIKY KLIENTEK Z DOMŮ PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI SHRNUTÍ

5 ZÁVĚR INFORMAČNÍ ZDROJE 61 PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č

6 Ženu ani květinou neuhodíš! (rčení) Ženu ani květinou neuhodíš! je krásné rčení, bohužel se však častěji setkáváme nebo slýcháme spíše o dodatku ale květináčem můžeš V parafrázi velmi úsměvné, v reálu však nikoliv. Domácí násilí je velmi specifickým druhem násilí, které probíhá takzvaně za zavřenými dveřmi. V České republice byl tento problém léta tabuizován. Domácí násilí bylo dlouho považováno za jev týkající se naší republiky pouze okrajově. Teprve po roce 1990 se toto téma dostalo do oblasti zájmu a postupně začaly vznikat organizace pomáhající obětem domácího násilí. Dlouholetý nezájem společnosti řešit tento problém přispěl k vytvoření mýtů, které bohužel v podvědomí naší populace přetrvávají dodnes. V nedávné době proběhla řada mediálních kampaní, informačních akcí apod., které měly za cíl informovat veřejnost o problematice domácího násilí, a také uvádět tyto zkreslené informace na pravou míru. Dané téma mne velice zajímá. Neboť jsem se s domácím násilím již setkala. Netýkalo se přímo mne, ale osoby mě blízké. Domácí násilí je velmi aktuální a stále více diskutováno, jak mezi odborníky, tak mezi laickou veřejností a zahrnuje širokou škálu projevů patologického chování. Z celého srdce bych si přála, aby v naší společnosti nastala významná změna aby bylo domácí násilí jednomyslně označeno za patologický a nepřípustný jev a aby bylo s oběťmi násilí zacházeno s úctou, respektem a s co největší snahou o porozumění a pomoc. Nemohu však říci, že se situace okolo domácího násilí nezlepšuje, neboť i stát převzal iniciativu za potlačování násilí na ženách a prohlásil ji za jednu ze svých priorit. Ve spolupráci s různými neziskovými organizacemi došlo ke změnám české legislativy. A v roce 2006 došlo k přijetí Zákona 135/2006 na ochranu před domácím násilím, který byl přijat v platnost od 1. ledna

7 V této práci se budu věnovat příčinám a následkům domácího násilí páchaném na ženách. Hlavním cílem této práce je analýza těchto příčin a následků domácího násilí. Text bakalářské práce jsem zpracovala pomocí odborné literatury, analýzy dostupných dokumentů, internetových portálů, rozhovorů s pracovníky organizací pomáhajících obětem tohoto násilí. Bakalářská práce je strukturovaná do dvou hlavních částí zabývajících se domácím násilím. První část je zaměřena na teorii domácího násilí. Domácí násilí jako pojem, jeho typologie, fáze vývoje domácího násilí, charakteristika oběti a násilníka, příčiny a následky, v neposlední řadě se zabývám institucemi nabízející pomoc obětem domácího násilí. Druhá část bakalářské práce je empiricky zaměřená, jsou v ní zařazeny konkrétní zařízení, které pomáhají obětem domácího násilí a kasuistiky obětí domácího násilí, jimž je věnována péče vybraných azylových domů

8 1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ 1. 1 Domácí násilí jako pojem Pro lepší pochopení celé situace, je velmi důležitý pohled do minulosti a uvedení některých základních pojmů a definic. Dále součástí textu budou i skutečnosti, které jsou v souvislosti s tímto tématem zarážející, jiné jsou naopak zjevné. Nejprve bych ráda představila domácí násilí a jeho prostupnost historií lidstva, o niž se lze dočíst v odborné literatuře, např. Grujičová (2000). Pokud se tedy podíváme do historie, tak si jistojistě povšimneme, že domácí násilí páchané na ženách a vůbec domácí násilí není neznámou věcí. Ke složitosti a problémům s odhalováním daného jevu patří patriarchální uspořádání civilizací. Otcové a muži v rodinách měli vůdcovské postavení a ženy byly plně podřízeny. Tudíž trestání tzv. neposlušných žen nebylo ničím neobvyklým. Neboť manželé plně přebírali zodpovědnost za život žen a mohli plně rozhodovat o sankcích v partnerských vztazích. Mezi těmito sankcemi bylo tolerováno i domácí násilí. Se změnou role mužů a žen ve společnosti se změnil i postoj tolerance k domácímu násilí. Situace se sice mění, ale stále přežívají názory, které degradují ženy a srážejí jejich důstojnost.. Vztah mezi muži a ženami sice nabyl rovnoprávnějšího charakteru, stále však přetrvával respekt vůči právu manželů řídit život domácnosti. Situace se začíná měnit s příchodem feministického hnutí. V Evropě se začal feminismus vyvíjet souběžně s osvícenectvím v 18. století, kdy došlo k významné emancipaci žen během Francouzské revoluce. Olympe de Gouges, vydala v roce 1791 Deklaraci práv ženy a občanky 1, v USA se rozvíjelo úsilí o rovnost práv mužů a žen v souvislosti s hnutím proti otrokářství. 1 Anarchofeministická skupina [online]. [cit ] (Dostupné z : <

9 Od 19. století ženy vytvářely vlastní struktury. V Rakousku-Uhersku v roce 1864 byl založen Americký klub dam, který poskytoval ženám vědomosti a dodával jim sebevědomí, aby se v případě životní nouze dokázaly samy o sebe postarat 2. Feministickému hnutí se podařilo odkrýt stinné stránky intimity rodiny a násilí mužů vůči ženám, které do této bylo považováno za ryze soukromou věc. Díky feminismu bylo domácí násilí ve 20. století pojmenováno jako veřejný problém, který je třeba řešit a ne před ním zavírat oči. Také se pomocí feminismu zjistilo, že domácí násilí prostupuje všemi zeměmi, rasami, etniky, náboženstvími a třídami bez rozdílu. Pro ilustraci vývoje partnerského vztahu bych zde chtěla uvést událost, která se stala v 15. století: V roce 1482 žádala o rozvod před soudem pražského administrátora Dorota z Milčína, která žalovala svého muže kramáře Vacka pro ublížení na těle, způsobené ranou sekyry do hlavy a žádala také rozvod. Muž doznal, že ženu uhodil sekyrou do hlavy a také ji asi třikrát bil, přičemž jednou proto, že mu nadávala. Prohlásil však, že nežádá rozvod, s ženou chce být nadále věrný (Gjuričová, 2000, s.75) V této ukázce je zřejmé podřízené postavení ženy, jak v partnerských vztazích, tak v celé společenské hierarchii. Jevy z minulosti se tedy opravdu prolínají do současnosti, není tedy jednoduché domácí násilí jednoznačně pojmenovat a následně stanovit definici, která by odpovídala tomu, co to vlastně domácí násilí je. Při snaze definovat domácí násilí jsem narazila na mnohé definice, které však spíše opisují pojem domácí násilí. 2 Český dialog (časopis pro Čechy doma i v zahraničí) [online]. [cit ] (Dostupné z : < Společnost žen a mužů z aspektu gender.sborník studie vzniklých na základě semináře Společnost, ženy a muži z aspektu gender. Praha: Open society Fund Praha,

10 Vzhledem ke stále se zvyšujícímu zájmu o problém domácího násilí se objevuje stále více odborníků i v České republice, kteří se tímto tématem zabývají. Jsou to například následující autorky: Čírtková, Francová, Gjuričová, Huňková- Voňková, Macková, Stárková. Pro lepší srozumitelnost celé situace okolo domácího násilí nejprve uvedu definice násilí jako takového a následně definici domácího násilí. Huňková Voňková (2004) definují násilí jako zlé nakládání, tělesné útoky, pohrůžky obdobným násilím nebo jednáním, které působí újmu na fyzickém, sexuálním nebo psychickém zdraví. Anarchofeministická skupina 3 chápe násilím každý čin, jehož následkem je, že oběť dělá něco, co nechce dělat, a který v ní vyvolává strach. Násilí nemusí obsahovat fyzický kontakt s obětí, protože zastrašující chování, slovní vyhrožování a psychické týrání má stejné následky. Chování, které nemusí být považováno za násilí, ale je pokládáno jen za prostředek jak " ze sebe dostat vztek" (př: křik, nadávání, rozčílení, zlostné obviňování) - je násilím, pokud k něčemu nutí nebo děsí jinou osobu. Násilí pokládám za projev donucování neboli donucovací prostředek nebo způsob,kterým se člověk snaží donutit jiného člověka aby činili něco, co činit sám nechce, anebo mu znemožnit vykonávat něco, co vykonávat chce. Násilí je věc, se kterou zásadně nesouhlasím. Ve světě i v našem okolí vzrůstá násilí, proto je důležité proti násilí bojovat. 3 Feministická skupina vznikla na konci roku 2000 a v roce 2004 změnila svůj název na Anarchofeministická skupina, aby tak jasně vyjadřoval její názorovou orientaci. Skupina usiluje o vytváření pozitivní alternativy založené na anarchofeministických principech. [online]. [cit ] ( Dostupné z : <http://fs8brezna.ecn.cz/files/wrv.html>) - 9 -

11 Domácí násilí je různě definováno, proto se budu snažit poukázat na rozdíly, které vznikají při definování různými autory. Pro ukázku jsem vybrala definice dle autorů Macková a Stárková versus Bílý kruh bezpečí. Macková a Stárková (2005) pod pojem domácího násilí zahrnují fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí (např. vynucenou izolaci), k němuž dochází mezi blízkými osobami, tzn. manželi (i bývalými), partnery, rodiči a dětmi, prarodiči a dětmi, sourozenci. Bílý kruh bezpečí (BKB) definuje domácí násilí jako fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi intimními partnery, tj. manžely,druhy apod., ke kterému dochází v soukromí, tedy mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje a u oběti vede ke ztrátě schopností včas zastavit násilné incidenty a efektivně vyřešit narušený vztah; (širší pojem násilí v rodině zahrnuje také násilí páchané na dětech a násilí páchané na seniorech). 4 Domácí násilí je jednostranné, agresor a oběť si nikdy nemění role! Mým cílem bylo poukázat na odlišnosti v definování a v rozsahu domácího násilí. Definice jsou v základu stejné, zahrnují formy projevu domácího násilí a vztah, ve kterém se domácí násilí odehrává. Rozdíly mezi definicemi jsou však patrné, Bílý kruh bezpečí totiž navíc uvádí, že se domácí násilí odehrává tzv, za zavřenými dveřmi a z pravidla se stupňuje. Definice Bílého kruhu bezpečí tedy pokládám za přesnější a lépe definující tento problém. Domnívám se, že je důležité vědět, že se děj odehrává v uzavřeném prostoru bez zraku okolí. Domácí násilí se stupňuje a role agresora se v tomto případě nemění. Definici Bílého kruhu bezpečí je vhodnější s ohledem na její širší záběr a popis celé situace. Neboť násilné chování vůči ženě v rámci rodiny často vůbec nechápeme jako násilí, bagatelizujeme ho jako výměnu názorů nebo manželskou krizi. Násilí a týrání může nastat kdykoli - na začátku vztahu, po svatbě, ale i po letech společného života. 4 Bílý kruh bezpečí [online]. [cit ] (Dostupné z: <http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showredaction&id_categorynode=298>)

12 1.2 Znaky domácího násilí Domácí násilí je dynamický proces, který má mnoho průvodních znaků doprovázejí celý tento děj. Odehrává se v soukromí, opakuje se a jeho intenzita narůstá. Agresor si hledá stále častěji důvody k napadání oběti (nemá pocit, že dělá něco zlého) a oběť sama vyhledává pomoc až v nejkrajnější nouzi, kdy už jde takřka o život (dlouhodobý děj). Jediným svědkem násilí mezi partnery bývají jejich děti. Nyní blíže jednotlivé znaky domácího násilí rozvedu. Prvním znakem je blízký vztah, pro který je charakteristické intimní prostředí mezi obětí a agresorem. Domácí násilí se odehrává uvnitř vztahu mezi mužem a ženou. Tento vztah může mít podobu manželství nebo partnerského soužití, kdy spolu partneři sdílejí společnou domácnost. Agresor pak na svoji oběť útočí v soukromí, kam nedosahuje veřejná kontrola. Oběť je během napadání vždy izolována od možností jakékoli pomoci zvenčí. Druhým znakem je společná propojenost oběti a agresora. Nedílnou součástí jejich vztahu se tak stávají děti, společní známí a v neposlední řadě i majetek. Proto oběť v tomto vztahu setrvává dlouhou dobu, neboť se bojí o sebe, děti a je na agresorovi ekonomicky i citově závislá. Třetím znakem je dlouhodobé trvání násilí, které často trvá řadu let, než se žena rozhodne situaci řešit, zveřejnit a požádat o pomoc. Důvodů proč ve vztahu zůstávat je celá řada, pro ukázku některé uvedu: Prvním a nejčastěji uváděným důvodem jsou děti, kterým chce žena zachovat rodinu pohromadě. Druhým je, že se žena obává reakcí okolí a ztráty přátel. Čtvrtým znakem je opakování a stupňující se agresivita, která se z počátku projevuje drobnými ataky ze strany násilného partnera. Tyto útoky se však stupňují a jejich intenzita se zvyšuje. Nejedná se tedy o jednorázové napadení, ale o cyklický děj, který je střídán fázemi usmiřování, slibů a relativního klidu. Tyto fáze se však postupně zkracují. Samotnému násilí předchází izolovanost oběti od okolního světa, jak rodiny a přátel, tak i jiných sociálních kontaktů (spolupracovníci, sousedé), aby se oběť stala na násilníkovi zcela závislá. Velmi často je scénář takový, že žena

13 z počátku ani netuší, že se jedná o násilí a celou situaci si vysvětluje jako velkou lásku spojenou se žárlivostí a starostlivostí o ni samotnou. Pátým znakem je nerovné postavení oběti a agresora, kdy má agresor oběť plně pod kontrolou, udržuje ji v závislosti všemi dostupnými prostředky (oběť je bezbranná) a ona jemu stále nablízku. Tento vztah nejlépe vystihuje výraz týrání partnera., kdy proti moci agresora stojí bezmocná, ochromená oběť, která nemá prostor projevit svůj vlastní názor, protože ví, že ji čeká trest. Šestým znakem je skrytost, obtížná postižitelnost a kontrolovatelnost neboť většina násilí se odehrává za zavřenými dveřmi domu nebo bytu, kdy je oběť napadána v soukromí a násilník není vystaven veřejnosti na odiv. Jde o tzv. uzavřené prostředí, kam se jak oběť, tak agresor vracejí. Násilí je skryté také proto, že oběť si zpočátku nechce celou situaci přiznat a později se za ni stydí. (Bednářová 2005, s. 9) Domácí násilí není normální jev a nikdo není povinen snášet ponižování ze strany partnera. Chyba je v tyranizujícím násilníkovi, nikoli v oběti. Oběť se nemá za co stydět a neměla by věřit sebekajícnějším slibům a omluvám. Agresor se nezmění, proto je nutné jednat hned a nepodceňovat situaci. 1.3 Druhy domácího násilí Domácí násilí se může vyskytovat v těch nerůznějších podobách.konkrétní případy domácího násilí ukazují na široké spektrum hrubého chování agresorů, které se může vyskytovat v nejrůznějších podobách. Z tohoto pohledu lze domácí násilí označit za mimořádně specifické, protože zahrnuje více forem násilí nejrůznější intenzity. Nejvíce viditelné je fyzické násilí, neboť zpravidla zanechává stopy modřiny, jizvy, popáleniny, zlomeniny, zaschlou krev apod. Jde o brutální bolestivé útoky, které s sebou nesou riziko poškození zdraví a v extrémních případech může tento druh násilí vyústit v přímé ohrožení života

14 Mezi projevy fyzického násilí patří např. bití, píchání ostrými předměty, řezání, pálení, svazování, trhání vlasů, škrábání, ohrožování předměty nebo zbraní, kroucení rukou, odpírání jídla či spánku apod. Psychické násilí souvisí s násilím fyzickým nebo se může odehrávat samostatně. Zpravidla stojí na začátku rozvíjejícího se řetězce násilí a zprvu nemusí být ženou jako násilí chápáno, např. mocenská opatření související s žárlivostí partnera si vykládá jako velkou lásku apod. Psychické násilí je obtížně dokazatelné, neboť psychické problémy, které oběť má, nejsou na první pohled zřejmé jde například o neurotické problémy (úzkost, fobie, koktavost, tiky apod.), psychosomatická onemocnění ( nechutenství, žaludeční vředy, ekzémy, migrény ) a psychické diagnózy. Psychické násilí zahrnuje soustavné ponižování, hrubé nadávání, urážení, vyhrožování, zastrašování. Emocionální násilí je orientováno na osoby, zvířata a věci, ke kterým má oběť citový vztah. Patří sem využívání dětí jako prostředku nátlaku vyhrožování jejich odejmutím, pomlouvání nebo napadání ženě blízkých osob, likvidace nebo výhrůžka likvidací domácích zvířat, zničení oblíbených osobních věcí, prohlašování ženy za blázna, hysterku apod. Sociální násilí se zaměřuje na sociální postavení a prostředí oběti. Jedná se o izolování ženy od ostatních lidí, zablokování telefonu, zákaz vycházení z bytu, kontrola jejího času a sociálních kontaktů, využívání mužských privilegií chování se k ženě jako ke služce, dělání veškerých rozhodnutí za ženu apod. Ekonomické násilí se dotýká základních potřeb ženy, jako je jídlo, bydlení, ošacení. Zahrnuje zákaz docházení do zaměstnání, nechávání se doprošovat o peníze, kontrolu vydávání peněz a požadování vyúčtování i nepatrných částek, odmítání financovat stravu, platit nájem, poskytovat ošacení, odebírání peněz apod. Sexuální násilí patří mezi časté formy násilí mezi partnery, které je rovněž hůře rozpoznatelné, neboť zpravidla také nezanechává stopy a odehrává se v intimním prostředí beze svědků ( v některých vyhrocených případech jsou svědky děti), takže v případě dokazování stojí proti sobě tvrzení ženy proti tvrzení agresora. Za sexuální násilí považujeme znásilnění, vynucování si sexuálního styku nebo

15 sexuálních praktik proti vůli ženy, sexuální napadání ženy nebo erotických částí jejího těla, jednání se ženou jako se sexuálním objektem atd 5. Formy domácího násilí však nejsou od sebe tak striktně odděleny jako je zde vidět v přehledu, ale velmi často se prolínají a překrývají. Proto je důležité vědět jaké formy domácího násilí jsou, abychom byli schopni jej lépe identifikovat. Podle Vágnerové (1999) lidé vždy nevstupují do manželství natolik zralí, aby partnerské soužití zvládli přijatelným způsobem. Z jejich osobnostních rysů i specifických zkušeností z orientační rodiny vyplývají různé, někdy patologické strategie a způsob řešení zátěžových konfliktních situací. Tyto konflikty mohou časem nabývat na intenzitě, v partnerské komunikaci se začnou objevovat agresivní prvky ať už jsou výrazem nezvládnutých potíží nebo pokusů o jejich řešení. Pak může nastat i situace, že silnější z partnerů (zpravidla je to muž) využije své fyzické síly k prosazení vlastního názoru a potvrzení dominance a moci. 5 Wikipedia The Fee Encyclopedia [online]. [cit ] (Dostupné z: < >)

16 2 MÝTY O DOMÁCÍM NÁSILÍ Mýtů o domácím násilí je celá řada. Stačí, když zapátráme v paměti a vyvstanou nám některé mýty, které se nejvíce objevující a používají při setkání s domácím násilí. Odborníci, kteří mýty o domácím násilí uvádějí ve svých publikacích je celá řada, zmínila bych například: Španělová (2004), Švecová (1997). Je pravdou, že mýty se používají spíše proto, aby ti kteří domácímu násilí přihlížejí, nemuseli situaci řešit a zasahovat do ní řešit, raději přivírají oči a jdou dál. Nedomnívám se, že by dnešní společnost byla více chladná nebo lhostejná ke svému okolí, ale oběť často nabízenou pomoc odmítá a stojí na straně agresora. Vzhledem ke stále se stupňujícímu násilí v naší společnosti (mezi lidmi) je nutné se těmito případy zabývat a pokusit se je alespoň minimalizovat. Neboť jeho následky jsou velmi vážné nejen pro oběť, ale i násilníka a jejich blízké okolí. Zvláště v případě, že častými přihlížejícími jsou děti. Nyní se budu zabývat vybranými mýty, které pokládám za nejčastěji využívané jako protiargument. Jsou to mýty, které jsou zavádějící a připisují domácí násilí do slabých sociálních poměrů, do situací, které ženě vyhovují a staví ji do role provokatéra. Díky akceptovanosti mýtů veřejností se žena stává dvojnásobnou obětí a pomoc se k ní dostává velmi obtížně a často pozdě. Inspirovala jsem se autorkami Španělovou (2004) a Švecovou (1997): 1. První mýtus je spojen s domácím násilím jako jevem, který se týká jen sociálně slabších vrstev. Domácí násilí není jev pouze sociálně slabých vrstev, neboť je prokázáno, že prostupuje všemi společenskými vrstvami, nezávisle na vzdělání či ekonomické situaci pachatele nebo oběti. 2. Další mýtus, který se ve společnosti traduje, se týká malého počtu rodin. Je pravdou, že domácí násilí opravdu není běžné, a buďme za to rádi. Podle výzkumu reprezentativního vzorku provedeného v roce 2003 v České republice

17 zažije některou z forem domácího násilí za svůj život 38 % žen 6, což nepokládám za zrovna malé číslo. Mnoho žen se stydí za stávající situaci a neschopnost domácí násilí řešit. 3. Třetí mýtus se týká formy domácího násilí, kdy je pokládáno spíše za hádky, tzv. italská manželství. K tomu bych dodala, že rysem domácího násilí je jeho záměrnost a opakovanost. Je třeba odlišit běžný manželský či partnerský konflikt, při němž proti sobě stojí dva jedinci ve stejné pozici, nebo o případ domácího násilí kdy na jedné straně je vystrašená oběť a na druhé násilník. Domácí násilí není jen hádkou - kromě psychického teroru (vyhrožování, ponižování, odpírání potravy či spánku) často dochází k surovému fyzickému napadání, které končí vážným zraněním s celoživotními následky či dokonce může končit i smrtí. 4. Velmi tradovaným mýtem je domácí násilí, kde je násilnou osobou partner alkoholik. Příčinou domácího násilí není alkoholismus, ale snaha získat kontrolu nad partnerem, kde alkohol může být spouštěčem agresivního chování nebo sloužit jako výmluva. 5. Pátý mýtus se vztahuje k ženě jako k aktérce domácího násilí, kdy si za tuto situaci mohou ženy samy, muže totiž provokují. Netvrdím, že tato situace nemůže nastat. Nicméně nelze tento mít paušalizovat nebo dokonce bagatelizovat. Řada pachatelů není ochotna a nechce převzít zodpovědnost za násilí, proto z něj obviňují oběť. Násilníci se na vyprovokování k násilí vymlouvají často, jako důvod k násilí uvádějí cokoliv, co není podle jejich představ. Ovšem i kdyby je někdo provokoval, není to důvod pro napadení. Nedovedu si však představit, kdyby je někdo provokoval v práci, že by reagovali stejným způsobem jako doma. K násilí se v rodině uchýlí proto, že mají pocit, že si to mohou dovolit, a proto, že chtějí získat nad partnerkou absolutní moc a kontrolu. Omluva pro fyzické napadení či psychický teror není žádná. Za násilí má přece vždy odpovědnost ten, kdo se ho dopouští. Oběť má pouze možnost rozhodnout se, jak se 6 Občanské sdružení Rosa [online]. [cit ] (Dostupné z <http://www.rosaos.cz/index.php?id=17>) HUŇKOVÁ, M.,VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v ČR z pohledu práva. Justiční akademie,

18 bude chovat při napadení partnerem. Domácí násilí není nezvládnutím konfliktu, ale chováním, které vede k získání kontroly a moci nad partnerem a jejím udržením. 6. Často se také uvádí, že ženy mají násilí ve vztahu rády. Tento mýtus je podporován a podložen porno průmyslem. Žádná žena však netouží být ponižována, bita a setrvávat v soužití s někým, kdo k ní nezachovává respekt a chová se k ní jako k inventáři v domácnosti. 7. Někteří lidé se dokonce domnívají, že situace asi není tak strašná, jinak by partnerka od násilníka odešla. Ženy neodcházejí od násilného partnera z řady důvodů - chtějí zachovat dětem úplnou rodinu, mají k partnerovi hluboký citový vztah, omlouvají jeho jednání a hledají chyby především u sebe. Mezi důvody, proč oběť neodejde, patří i strach z fyzického napadení, zastrašování a vydírání ze strany partnera, pocit bezmoci a závislost a odsouzení společnosti, že selhala jako matka. Samotný odchod navíc domácí násilí nevyřeší, řada pachatelů se násilí dopouští i nadále a snaží se nabýt ztracenou kontrolu nad obětí (vyhrožuje, že si je najde, zabije nebo jim vezme děti ). Oběť je v psychickém tlaku a někdy si na násilníkovi vypěstuje i závislost, kterou není snadné překonat. Snaží se proto ignorovat ty horší etapy soužití. Soustředí se na to, že partner není násilný stále. 8. Předposledním mýtem který zde uvedu je, že oběť a pachatele domácího násilí lze snadno rozpoznat. Není to pravdou neboť bývá skryto po velmi dlouhou dobu a to i před příbuznými oběti. Ta se totiž za násilí stydí a obává se reakce pachatele, a tak svá zranění maskuje, případně je vysvětluje jinými příčinami (upadnutím, zakopnutím atd.). Naopak násilní partneři se svému okolí jeví jako příjemní a sympatičtí lidé, kteří se ke své partnerce a dětem chovají dobře násilí se dopouštějí pouze vůči své partnerce v soukromí. Je to příklad nečitelnosti domácího násilí, kdy pachatel dokáže svoje chování na veřejnosti dobře skrývat. 9. Poslední mýtus stylizuje domácí násilí do drobných domácích potyček, do kterých nikomu cizímu nic není! Opět je třeba odlišit běžný manželský či partnerský konflikt, při němž proti sobě stojí dva jedinci ve stejné pozici a domácí násilí je situace, kde oběť sama není schopna se proti domácímu násilí postavit a přijímá názory o své vině. Násilí se navíc objevuje postupně. Domácí násilí navíc není jen hádkou, ale situací, kde se objevuje psychický teror (vyhrožování,

19 ponižování, odpírání potravy či spánku) často dochází k surovému fyzickému napadání, které končí vážným zraněním s celoživotními následky či dokonce smrtí. Svědky násilí jsou v mnoha případech děti, takže násilí nemůže zůstat soukromou záležitostí. Dovolím si nyní shrnout mýty a argumenty, které jsem již uvedla. Je velmi důležité o mýtech vědět a domácí násilí neignorovat. Je velkým omylem si myslet, že žena, která je obětí domácího násilí si za svoji situaci může sama, muž musí být nutně alkoholikem, ženě tato situace vyhovuje, protože jejich nízký sociální status je k tomu předurčuje. A neopomíjená součást mýtů je, že násilníka snadno rozpoznáme. Kdyby vše probíhalo podle mýtů, tak ve společnosti by problém domácího násilí neexistoval, a kdyby přeci jen ano, pak pachatele poznáme velmi rychle a snadno. Jenže opak je pravdou

20 3 STATISTICKÉ ÚDAJE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČESKÉ REPUBLICE Pro lepší představu o domácím násilí v České republice zde uvedu statistické údaje provedené agenturou STEM pro Bílý kruh bezpečí a Phillip Morfia ČR a.s v červnu Cílovou skupinou sociologického reprezentativního výzkumu byli obyvatelé starší 15 let. Výsledný soubor vytvořilo 1690 respondentů, kteří byli vybráni pomocí metody kvótního výběru. Tento výběr zahrnuje následující kritéria: pohlaví, věk, vzdělání, region a velikostní pásma bydliště. Výzkum je složen z následujících částí: Povědomí o domácím násilí, postoje k domácímu násilí, zkušenosti s násilím mezi partnery a názory na o patření proti domácímu násilí. První část výzkumu byla zaměřena na povědomí o domácím násilí. Z výzkumu vyplývá, že naprostá většina obyvatel starších 15 let (97%) ví nebo má alespoň povědomí o pojmu domácí násilí. Ovšem o obraně proti domácímu násilí má dostatek informací necelá pětina z nich. Dále každý druhý dotazovaný se domnívá, že napohled slušní lidé se domácího násilí nedopouštějí tj. o 13% méně než v roce 2001.Více než dvě třetiny populace ve věku 15 a více let soudí, že oběťmi domácího násilí se zpravidla stávají slabé a bojácné ženy. Je to o 7 % více než v roce V roce 2001 statistické údaje hovořili o 48%. Druhá část výzkumu byla zaměřena na postoje k domácímu násilí. Z výzkumu vyplývá, že velká většina dotazovaných občanů (84 %) vnímá násilí mezi partnery jako společenský problém, který by měl stát řešit. Oproti roku 2001 tento názor výrazně posílil (o 23%). O tom, že společnost nemůže domácí násilí tolerovat, protože jej rodina sama nevyřeší, je přesvědčeno 80% veřejnosti. Dále bylo zjištěno, že k projevům domácího násilí nemůže zůstat okolí (příbuzní, lékaři, policie) lhostejné, je vysoké a v průběhu času narůstá. 7 STEM pro Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR [online]. [cit ] (Dostupné z: <http://www.bkb.cz/files/uploaded/userfiles/file/informzprastem.doc>) Zveřejněno v MF Dnes z 23. května 2001, strana 3, materiál z výzkumu STEM zadaném Bílým kruhem bezpečí v roce

21 Při zásazích proti domácímu násilí je podle velké většiny občanů (70 %) důležitější ochrana napadené osoby než stíhání násilníka a naprostá většina veřejnosti (95 %) je přesvědčena, že již první vážnější napadení je oběť nutná řešit. Téměř 30 % doporučuje odchod násilníka ze společné domácnosti, alespoň na čas. Čtyři z pěti lidí soudí, že pro okolí je těžké rozpoznat, jedná-li se o domácí násilí nebo ne. Třetí část výzkumu byla zaměřena na zkušenost s násilím mezi partnery. Z výzkumu vyplývá, že každý druhý člověk starší 15ti let ví o nějakém případu násilí mezi partnery z doslechu, téměř čtvrtina s ním má osobní zkušenost (svědek, oběť, násilník). Nepřímá zkušenost (z doslechu) Přímá, osobní zkušenost Ve výzkumu 13 % respondentů vypovídalo, že se stalo obětí partnerského násilí, 1 % připustilo roli násilníka. V porovnání s rokem 2001 se podíl obětí nezměnil, podíl násilníků klesl o 2 %. Výsledky zde vychází z respondentů ochotných o svých osobních zkušenostech mluvit. Lze tedy předpokládat, že procento výskytu domácího násilí je vyšší. Většina případů násilí mezi partnery je dlouhodobá (59 %) a má tendenci být stále častější (52 %), velmi často zahrnuje fyzické násilí (81 %) a mnohokrát se odehrává v přítomnosti dětí (57 %). Opět založeno na ochotě respondentů se o osobní situaci vypovídat

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Děti jako svědci domácího násilí

Děti jako svědci domácího násilí Informační a poradenské centrum ROSA Děti jako svědci domácího násilí sociologická sonda klientek o.s. ROSA rok 2003 V roce 2003 se na Informační a poradenské centru ROSA obrátilo 130 nových klientek,

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ Příručka ke kurzu POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ pro pracovníky pomáhajících profesí Zpracovala Persefona, o. s. v rámci projektu Zvyšování kvality sociálních služeb v péči o oběti domácího násilí. Tento

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí

Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí Nezavírejte oči před domácím násilím konference k 10. výročí vzniku azylového domu pro matky s dětmi a ženy v tísni v Kroměříži Mgr. Jitka Čechová

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova, 1 Praha SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu Červen 6 Údaje o výzkumu: Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativní výzkum Výběrový soubor:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU

EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU Ilona Pešatová Jedním z nejzávažnějších fenoménu ve vývoji trestné činnosti v České republice jsou kvalitativní a kvantitativní změny v trestné činnosti

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ VY_32_INOVACE_PSY_9 ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Krizový plán - prevence šikany na naší škole

Krizový plán - prevence šikany na naší škole Příloha č.2 Krizový plán - prevence šikany na naší škole Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš!

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! 1. Násilí ve vztazích teenagerů Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, jsou ohroženi

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ

ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Informační a poradenské centrum ROSA ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Sociologická sonda klientek o.s. ROSA, rok 2004 Praha, 24.1.2005 Mgr.Martina Hronová Domácí násilí bývá ukryté za zdmi domova. Jeho oběťmi

Více

SPOLEČNOST BEZ MOBBINGU RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI. Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ a kolektiv, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci.

SPOLEČNOST BEZ MOBBINGU RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI. Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ a kolektiv, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci. SPOLEČNOST BEZ MOBBINGU RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ a kolektiv, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci.cz Obsah 1. Anti-mobbingové aktivity a důvody této činnosti 2. Mobbing

Více

DĚTI, RODIČE A DOMÁCÍ NÁSILÍ

DĚTI, RODIČE A DOMÁCÍ NÁSILÍ DĚTI, RODIČE A DOMÁCÍ NÁSILÍ výzkum klientely Acorusu, z.ú. Jana Barvíková jana.barvikova@vupsv.cz Jana Paloncyová jana.paloncyova@vupsv.cz Partnerem projektu Tři pilíře bezpečí, zodpovědným za výzkum

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Slovy nelze popsat, co jsem cítila - izolaci, odmítání, nejistotu, depresi a další pocity. Myslím, že nejhorší

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD.

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06/11 VYDÁNO DNE 29. 6. 11 DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD. Více než tři pětiny (62 %) ekonomicky

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více