může sloužit, své místo bude cítit spíš v pozadí (pokud nebude planeta kupř. v silném vztahu se Sluncem). Nejlépe se bude cítit v oblecích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "může sloužit, své místo bude cítit spíš v pozadí (pokud nebude planeta kupř. v silném vztahu se Sluncem). Nejlépe se bude cítit v oblecích"

Transkript

1 Venuše a Měsíc milenka a matka Venuše symbolizuje sféru erotických vztahů, toužení, přitažlivosti, smyslového požitku, uspokojení, krásy, komunikace, schopnosti kompromisu, diplomacie, umění, mládí tedy věcí, které zkrášlují život a přinášejí radostné poselství. V přírodě známe tento pud jako pud krásy, touhu se zalíbit, upozornit na sebe a zároveň potřebu ocenit krásu okolí a připojit se k ní harmonizaci a začlenění. V psychice člověka tato energie nesouvisí jen s hledáním požitku, je využívána jako hodnotící, rozlišovací stanovisko vůbec. S její pomocí rozeznáváme nejen estetickou podobu věcí, ale také pocit, jestli hodnocené je v harmonii se životem jako takovým, jestli spěje ke kráse a smysluplnosti. Je to naše představa mladé, živé krásy. Venuše vládne zemskému znamení Býka a vzdušnému znamení Vah. Krásu můžeme chápat dvojím způsobem jednak jako počitkový vjem ( to, co oblažuje náš pohled nebo jiné smysly, to, co bychom chtěli vlastnit, na co bychom si chtěli sáhnout, ztvarovat, prožitek pohledu, barev atd.) nebo jako myšlenkový vjem (kdy hodnotíme harmonický souzvuk věcí či lidí mezi sebou, co se k čemu hodí, jak doplnit existující věc, aby vynikla). Tyto dva pohledy, ač oba vytvářejí naší vizi krásy, se od sebe podstatně liší. Jeden jako by se soustřeďoval na detaily,na vzhled věcí o sobě samých, vytrhuje vybranou věc z jejího kontextu a chce ji zdůraznit na úkor okolí. Druhý způsob při hledání souzvuku naopak potlačuje jednotlivou věc či detail pro dosažení harmonie s okolím. Obě pojetí mají svá opodstatnění a uplatní se v různých situacích. A dohromady dávají náš obraz toho, co je krásné a lákavé. Někdo inklinuje víc k jednomu pojetí, jiný k druhému podle celkového pojetí světa i vrozených schopností. Hodnocení věcí a lidí v našem okolí bývá vždy úzce spjato se sebehodnocením, planeta Venuše tedy ovládá také náš vztah k sobě samým, schopnost sebedůvěry a pocit vlastní hodnoty. Tento pocit bývá hlavně v mládí spojen s tím, jestli jsme pro okolí přitažliví a přijatelní. Ovládá však také náš vztah k vlastnímu vnitřnímu bohatství, schopnost a chuť využívat svých potencí a rozvíjet je k tomuto obrazu. I krása však někdy může být děsivá. Ve svých úzkost budících podobách se tento archetyp může převrstvit do podoby čarodějnice, vykořisťovatelky, bludičky, temné ženštiny, která muže vtáhne do svých tenat, vysaje a odhodí, tedy krásy, která své okouzlující moci využívá nebo naopak v nejistotu a nedůvěru ke kráse jako takové, studu za sebe sama, kde vítězí pocit, že krása příliš vystavuje ohrožení či ubližuje a je nespravedlivá (jako každá představa i tato si hledá své naplnění, takže život ji obvykle potvrdí). Taková představa mívá v horoskopu obvykle podobu disonantních vztahů Venuše s jinými planetami. Podoba vlastností přisuzovaných Venuši se bude řídit znamením, v němž se planeta nachází - kupř. ve znamení Vah bude tíhnout ke komunikativnosti, kompromisům, ideál krásy takového člověka bude směřovat víc k poklidné harmonizaci než ke zdůraznění sebe sama, což se objeví na chování, oblečení, výběru společnosti i způsobu komunikace. Darem takového umístění planety bude vysoká míra vkusu, schopnost harmonického cítění, domluvy a zapojení, ale negativem malá rozhodnost a schopnost činu. Bude-li se Venuše nacházet ve znamení Panny, její představa bude odlišná člověk s touto představou krásy bude hledat uspokojení v běžném životě, nebude krásu vystavovat, jeho prožívání vztahů bude silně kritické, bude mít tendenci k jejich neustálému usměrňování, analyzování a ukázňování. Bude se cítit platný tam, kde

2 může sloužit, své místo bude cítit spíš v pozadí (pokud nebude planeta kupř. v silném vztahu se Sluncem). Nejlépe se bude cítit v oblecích nenápadných, méně výrazných barev, jeho pojetí krásy bude smíšeno s užitečností. Venuše v Panně spatřuje krásu a harmonii tam, kde dění má svůj pevný řád, vše je uspořádáno a má své místo. Venuše ve Lvu bude spatřovat krásu, mladost a přitažlivost v sebevědomé, tvůrčí podobě, zářivých barvách, veselém, živém, někdy až nátlakovém přístupu k okolí. Harmonii bude pociťovat tam, kde se bude něco dít, bude uplatňovat své vůdčí a tvůrčí stanovisko. Tyto vlastnosti bude uplatňovat velice ženským, živým způsobem. Problémem tohoto postavení Venuše bude potřeba být neustále středem pozornosti, nutkavá potřeba vést, být viděn a obdivován. Prostředí Venuše ve Lvu bude atakující, originální, hýřivé, naproti tomu Venuše v Panně bude vždy tíhnout k uměřenosti, k tomu, aby nic nevybočovalo, k analytickému zhodnocení, k přesnosti a uměřenosti (nikoliv klidu, spíš hranaté přesnosti řádu). To, co v nás někam směřuje, tedy také to, co má hluboký vztah k minulosti, z níž vycházíme, a táhne nás po naší cestě dál, ať s tím vyslovíme souhlas či nikoliv - obraz matky, ženy, nevědomí, osudu a celistvosti života patří v horoskopu Luně. Luna je ženským protikladem Slunce (v astrologii bývají označována jako dvě světla). Slunce, symbolizující vědomou vůli člověka, jeho individualitu, expanzi a touhu se projevit je v kontrastu s energií Luny, která odráží jeho světlo a začleňuje individualitu do většího celku rodiny, přírody a společnosti prostřednictvím citů a naučených mechanických vzorců chování. Luna spojuje individualitu (která tíhne k projevu, tvorbě, tedy k budoucnosti a změně) se světem minulosti, tradice, pečuje o získané, připravuje a udržuje půdu, do níž bude vloženo semeno individuality, aby mohlo přinést své plody. Tam, kde máme v horoskopu Lunu se ukrývají naše první dojmy a citové prožitky. Matka dítě provází v jeho nejmladším období a je mu pomocnicí při prvních krocích života. V tomto období se komunikace odbývá většinou na citové a instinktivní bázi. Dítě citlivými vjemy čte z matky její náladu, pohled na svou činnost, pocity libosti a nelibosti a podle nich se řídí. Vzhledem k tomu, že dítě nemá k dispozici slovní aparát, v jeho styku s matkou nehrají roli žádná logická vysvětlení, přetvářky či slovní ovlivňování. Slunce symbolizuje spíš otcovský výchovný vztah k dítěti, působení na jeho vědomou složku, Luna naopak přetváří první nereflektované zkušenosti v celistvý obraz mezilidských vztahů, v citové zázemí, z něhož čerpáme i v dospělosti. Tento obraz není poznamenán vědomým hodnotícím měřítkem, ale pouze citovými hodnotami, které nesměřují k objektivnímu zhodnocení věci či situace, nýbrž k osobnímu postoji. S tím souvisí také proměnlivost nálad. Postavení Luny nám sdělí mnoho o rodu, z něhož jsme vyšli, ale také o našem vztahu k moudrosti těla. Zde jsou uchovány naše nejhlubší instinktivní potřeby bezpečí, začlenění, cítění situací a pravdy o světě. Energie Luny nás zakotvuje v minulosti, v historii lidstva i ve společnosti. Nevýhodou tohoto archetypu bývá přílišná touha po uchování minulosti, závislost na tradici, neochota přijmout nové, pevné zakořenění instinktivních vzorců a lpění na nich. Pečovatelské tendence tohoto principu mnohdy lpí na daných zvyklostech, nenechají zrozené dítě postavit se na vlastní nohy a vykročit, nejsou schopny přijmout měnící se svět. Vše nové je zde ohrožující ( i tyto vlastnosti budou jiné u Luny v Raku a u Luny ve Vodnáři), co není potvrzeno letitou zkušeností ohrožuje naše bezpečí.

3 Luna ve Střelci bude vždy spíš přátelskou, chápavou, veselou matkou a manželkou, přímou ženou s potřebou řešit věci upřímným slovem. Nebude příliš lpět na citových hodnotách, takže ve své přímosti může i zranit. Její prostředí bude výrazné, veselé, živé, bude inklinovat k živému světu, užívání, cestování, k riziku, různým pokusům a stále novým možnostem uplatnění i stylu života. Neustálá touha po novém zde může znemožnit poskytnout dítěti instinktivní jistotu a citové zakotvení, o to víc však přináší důvěru, naději, chuť do akcí. Luna v Raku bude naopak vždy tíhnout k zavedeným instinktivním zvyklostem. Nebude tedy vyhledávat příliš nové formy rodinného života, ty ji spíš znejistí. Její výhodou bude hluboká citová vnímavost a péče (někdy až přílišná), schopnost a ochota obětovat se dítěti i blízkým. Jí vytvářené prostředí bude měkké, tradiční, jímavé. Její nevýhodou bývá neschopnost stačit dítěti v jeho vývoji, přizpůsobit se změnám a snaha udržovat všechny ve své péči i tehdy, když ji už dávno nepotřebují. Obě ženské osobní planety tedy symbolizují naše dvě hlavní polohy ženství Venuše mladost, vášeň, krásu a přitažlivost; Luna spíš mateřskou či manželskou něhu, péči a zázemí. Dochází-li v životě muže k setkání se ženou, která se dotkne těchto obrazů v něm, aktivuje se v něm jeho vlastní obraz toho, jak s tímto světem nakládat, tedy jak zajistit, aby mu nepropadl, nebyl jím pohlcen a zároveň, jak ženu přimět, aby se mu vydala, spojila se s ním, poskytla mu to, co je od ní očekáváno. Tento obraz je vždy úzce propojen s celou představou o životě a osudu jako takovém, je propojen s představou světového názoru, neboť je obrazem spojení protikladů, lásky, pudu života a smrti. Mars a Slunce válečník a jeho vůdce V horoskopu můžeme sledovat dvě mužské osobní planety - Mars a Slunce. Mars je spojen se znamením Berana, jak jsem o něm mluvila v předešlé kapitole, se zrozením nápadu, instinktu, nevědomého prvního impulsu, touhy po sebeprosazení, vášně, boje o svou existenci, s já ve své egocentrické, bojovné, nelpivé, rychlé podobě. U člověka se často projevuje spíš neklidem, jímž jsme hnáni do toho, abychom něco udělali, nespokojeností, neukojeností či touhou po nějaké akci. Martická ohnivá, výbušná touha po akci směřuje k sebeprosazení, ale obvykle nemá konkrétní cíl, chce vyniknout za každou cenu, uhájit či dokazovat svou jedinečnost i tam, kde není ohrožena. Mars je rytířem našich vášní, bojovníkem, touhou, která směřuje k rychlému ukojení, naplnění okamžitého chtění, nikoliv k dlouhodobému výkonu. Mars v našem horoskopu nám ukazuje kudy k nám proudí základní vitalita a chuť něco podnikat, odvaha, instinkt a prvotní impuls. Tento impuls je bojovný, sám o sobě směřuje často k prosazení proti ostatním a proto musí být vyvážen Venušinou ochotou ke spolupráci a spojení a doplněn saturnským cílem a disciplinou, aby nevybíjel svou energii jen v hádkách a bojích. Naší psychice tento archetyp nezastupitelně dodává podnět k osamostatnění, prosazení a bývá účinným pomocníkem při odtržení se od minulosti, budování

4 něčeho nového a v zaštítění sebe sama. Krom toho je pod jeho doménou ukryta zásoba instinktivních nápadů a popudů. Tam, kde máme v horoskopu Marse, skrývá se naše schopnost rychlého rozhodnutí, sebeobrany, prosazení, prvního impulsu, ale také prchlivost, agrese, bojovnost, pocity křivdy a ohrožení. Pro lepší představu si ukážeme, jakou podobu může získat tento archetyp v různých znameních, kupř. Mars v Kozorohu bude obezřetným, lstivým bojovníkem, který půjde bez skrupulí za vedoucím postavením, rytířem chladného, chtivého srdce, soustředěným pracantem a může se stát chamtivým budovatelem. Obraz mladistvého bojovníka je zde ovlivněn Kozorohu vlastní touhou po dlouhotrvající moci, kontrole okolí a stoupání k nejvyšším vrcholům. Naopak v Blížencích nabere tento archetyp podobu agresivního, rychlého diskutéra s vždy připraveným argumentem, který se příliš neohlíží na pravdivost, bystrého, napjatého, lehce nervózního pozorovatele a komentátora, věčného vítěze půtek a disputací, kterému často nejde o objektivitu, ale spíš o vítězství. Člověk s tímto postavením bude plný nápadů, slova mu budou přicházet do pusy sama, budou však často bojovného charakteru. Slunce je mnohými astrology považováno za ústřední téma celého horoskopu. V jeho moci je určitě i naše charisma, celkové působení osobnosti, je to hlavní síla, za jejíž účasti volíme svou cestu. Podaří-li se nám vykročit z prvního stádia vývoje osobnosti, oddálit se od pouhého naplňování instinktivního, vegetativního proudu života, stává se sluneční energie tím, z čeho čerpáme sílu k naplnění vlastní individuality, vnitřní jistotou, bez níž bychom tuto cestu vzdali, dodává nám kreativitu a nové a nové impulsy k naplnění a poznávání sebe sama. Mars je původcem našich činů tam, kde je potřeba se prosadit, něco vybojovat a jít i proti proudu. Slunce nás naopak vede do akcí, které děláme s radostí, symbolizuje vždy činnost, u níž máme pocit, že nás vyjadřuje, zve a je pro nás jako stvořená, s pomocí této síly se stáváme hrdinou vlastních přání. V lidské povaze se projevuje jako hravost, ale také výchova k vědomému vyjadřování, často bývá spjatá s naší otcovskou energií tak, jak jsme ji poznali v dětství i jak ji budeme mít tendenci naplňovat. Nebezpečím tohoto archetypu je vždy znovu touha po vlastním záření, neochota se omezit, zapojit do většího celku, pokud v něm nefungujeme jako vůdci, přesvědčení, že co je dobré pro mne, je dobré i pro ostatní, tedy pýcha, despotismus, potřeba moci, vlády a egocentrismus. Jelikož znamení a dům, v němž je v horoskopu Slunce nám ukazuje, kam bychom měli směřovat své vědomé úsilí, odkud můžeme vědomě řídit svůj vývoj, ukážeme si v hlavních rysech, jaké vlastnosti má Slunce v jednotlivých znameních. Dům, v němž se usídlila tato planeta má analogický význam, který můžeme připsat i domu, v němž je umístěno znamení Lva. Slunce v Beranu nese vlastnosti tohoto znamení, tedy rychlost, průbojnost, sílu k novým začátkům, spontánnost a tvrdohlavost, které je vždy potřeba k proražení bariér a zavedení nového. Je aktivním bojovníkem, instinktivním bořitelem starých pořádků. Lidé se Sluncem v Beranu by měly hledat své uplatnění tam, kde je potřeba těchto schopností, zároveň by se však měli mít na pozoru před vlastní tendencí k nalézání stále nového. Potřebují aktivovat také svůj smysl pro ustálenost, pro pomalý běh

5 pozemského žití. Disponují velikým nadšením, které však nemá dlouhé trvání, hloubku či vytrvalost. Lidé s touto konstelací mají schopnost rychlého, nevědomého přesného zazření věcí a situací, mají vždy spoustu nápadů a energie použitelné k tomu, aby něco zrealizovali. Často však nejsou schopni se v zamýšlené akci zastavit, promyslet ji či změnit. Jejich rychle vybuchující energie se jen velmi těžce učí zaváhat a uvážit vlastní činy. Slunce v Býku spatřuje svůj obraz správného člověka v hmotném zabezpečení, v trvanlivosti, pracovitosti a budování. Tito lidé mají hluboký smysl pro tvar, barvy, detaily, vlastnictví a budování. Mají klidný, pomalý, trvanlivý vztah k životu. Nevýhodou tohoto aspektu bývá neschopnost představit si jiné pojetí světa. Znamení Býka nedisponuje příliš fantazií a tím i schopností pochopit odlišný řád. Je tedy skvělým zabezpečujícím otcem rodiny, který je však ochoten vybudovat svým dětem zlatou klec, pohodlí, které tísní a potlačuje individualitu. Tito lidé by se tedy měli učit chápat různorodost světa a lidí. Nevýhodou těchto lidí je také nepoučitelnost, která souvisí s pomalostí a nepřizpůsobivostí tohoto znamení, které vždy přetváří ke svému obrazu. Lidé se Sluncem v Býku mají úzký vztah ke hmotě a práci s ní. Tato vlastnost se může projevovat v řemeslné výrobě i v umělecké práci. Naopak Slunce v Blížencích nepotkáme obvykle mezi řemeslníky, spíš mezi lidmi, kteří pracují se slovem, komunikací, prostě v intelektuálním světě. Tito lidé považují za největší záření slovo a jeho formy a v tomto oboru se obvykle snaží vyniknout. A dokážou být v zacházení se slovem opravdovými mistry. Jsou velmi ohební, přizpůsobiví, pohybliví, schopní rychle měnit názor i pohled na věc. Potřebují mnoho změn, neustálý ruch a nové situace, na nichž by si brousili svůj intelekt. Toto znamení také ovládá vztah k informacím, takže tito lidé mají často výbornou paměť a schopnost informace rychle a bystře spojovat. Jelikož svět slova tíhne k odpojení od reality a vytváření vlastních nezávislých podob, tito lidé často svá slova nepoměřují skutečností a pravdivostí svých pocitů. Jsou tedy ochotni kdykoliv slovy vysvětlit i něco, o čem nic nevědí, důvěryhodně popsat skutečnosti, které nezažili a nepromysleli. Jejich slovo má tendenci žít samo svým životem, je rychlejší než oni sami a množí se z vlastních zdrojů. Tito lidé však mají tendenci svému úsudku věřit a trvá jim často dlouho než se naučí rozeznávat, kdy mluví s osobním přesvědčením a kdy jen proto, že je baví slova spojovat. Také z tohoto důvodu tito lidé potřebují neustálý styk s ostatními, neboť tak své názory konfrontují. Slunce v Raku je často (obzvlášť u mužů) velice problematickým fenoménem. Aktivní mužská energie zde spatřuje svůj smysl v pasivní ženské podobě. Tito lidé tedy často splývají se svým okolím (hlavně rodinným prostředím či tradicemi) a jen velmi těžko se z něj vydělují. Mají tendenci splynout s větším celkem a věrně dodržovat zažité zvyky. To však neodpovídá sluneční energii, která má vždy touhu vést a projevit svou osobní identitu. Tu tito lidé naleznou hluboko ve svém nitru a svých fantaziích. Jejich vnímání světa je spíš citové, pomalé a důkladné. Neradi se pouštějí do neznámých situací. Ve vztazích dokážou být obětavými pečovateli, vždy nápomocnými druhy, zároveň však často trpí neschopností poskytnout druhému svobodu a vlastní identitu. Svět vnitřních prožitků je pro ně mnohem důležitější než vnější svět událostí, proto tito lidé často končí jako osamělci, kteří nacházejí uspokojení spíš ve světě snů. Dnešní společnost však tyto lidi často nepřijímá a opovrhuje jimi, proto mnozí z nich tráví život zoufalými pokusy se do společnosti zapojit a ukázat, že jejich orientace má také svůj význam. Z toho často plyne úzkost a pocit nejistoty a cizosti.

6 Nešťastnost této konstelace ještě zvyšuje skutečnost, že tito lidé mají enormní potřebu bezpečí. Právě v naší době jsou však tito lid velmi potřební, protože nám mohou přirozeně a jasně zprostředkovat informace o světě, na který naše doba zapomíná. Ženy s touto konstelací jsou obvykle obětavými matkami, které však často jen ztěží zvládají období, kdy dítě z domu odchází a hledá si vlastní život. Tito lidé mívají hluboký vztah k přírodě, ke zvířatům, ke vztahům, které jsou méně založené na vědomé, slovní komunikaci než na citovém zázemí či propojení. Ve znamení Lva je Slunce ve svém vlastním prostředí, které je všestranně podporuje. Člověk s tímto postavením si tedy rád a samozřejmě užívá slunečních kvalit. Takoví lidé bývají hraví, mají chuť do akce, jsou tvořiví a veselí. Přirozeně předpokládají, že všude je pro ně místo a že v každé aktivitě přispějí svým dílem. Mají spoustu nápadů, přirozenou schopnost vést druhé, sebejistotu a nápaditost. Problémem těchto lidí je ovšem právě lehkost s níž očekávají, že je všichni budou přijímat a obdivovat tak jako oni sami. Jen velmi těžko se vzdávají vůdčího postavení a přiznat si, že jejich schopnosti někde nejsou vítané, je pro ně téměř nemožné. Pochybnosti o nich samých jsou jim cizí a mají tendenci být králi za každou cenu. Tím se někdy stanou nepříjemnými despotickými chvástaly. Ve znamení Panny je Slunce kritickým myslitelem. Tito lidé často potřebují analyzovat každý svůj krok, neustále hledají správný řád, kterému by měli sloužit. Jejich obraz skvělého člověka, hrdiny, má často rysy dokonalého úředníka, vzorného dodržovatele řádu, jen málokdy je potkáte mezi lidmi, kteří se nesrovnávají se zákony. I v takovém případě má jejich jednání přesný řád, který odpovídá jejich světovému názoru. Bývají pevní, sebejistí, mají velice přesnou představu o sobě samých. Dovedou se účelně zařadit, spolupracovat, plnit daný řád. Citově bývají spíš chladní, jejich tendence k neustálé analýze dovede zničit mnoho citových prožitků. Jen velmi těžce se smiřují s věcmi, které přesahují možnosti jejich myšlení nebo smyslového vnímání. Problémem těchto lidí je často nedostatek fantazie a schopnosti nechat věci plavat. Mají často hluboký vztah k půdě, k rostlinám a k přírodě, nechodí si však do přírody oddechnout nebo se projít, ale pracovat, tvořit a snaží se ji účelně využít. Tito lidé jsou obvykle velmi pracovití, mají hluboký smysl pro službu světu a životu. Sluneční energie Vah připomíná babí léto. Tito lidé nepotřebují už zářit tak silně, ale potřebují společnost, s níž by se mohli konfrontovat. Tito lidé chtějí spojovat, chápou nutnost kompromisu a vždy nějaký hledají. Mají vysokou schopnost představit si druhého a najít kompromisní řešení. Mají hluboký smysl pro harmonii, vyrovnanost a vždy se snaží docílit porozumění. Tato schopnost jim však často znemožňuje se vyhranit, najít svůj vlastní pevný názor, vůbec nejsou schopni unést konfliktní situace a nějak se v nich zachovat. Právě pro svou ochotu podvolit se druhé straně tito lidé mají potíže s nerozhodností a s nejistotou. Jsou velmi závislí na mínění okolí a proto často podléhají dobovým normám a příkazům, které ovšem plní s neobyčejnou lehkostí a elegancí. Vždy jsou schopni najít řešení, které nepoškozuje ani jednu z obou stran, nejsou však schopni je prosadit či uhájit. Jejich myšlenková schopnost spojovat protiklady jim umožňuje plnit výborně úlohy v diplomatických službách nebo tam, kde se střetávají dvě opačné podoby jedné věci. Slunce ve Štíru je pravým opakem předchozího. Tyto lidi nenaleznete tam, kde neuplatní vlastní názor, kde se nemohou projevit po svém. Tíhnou k silným vášnivým prožitkům, potřebují se realizovat podle svého a za sebe. Mnoho lidí s tímto aspektem dlouho hledá své uplatnění, mnoho z nich prožije velice dramatické životy, protože potřebují nalézt něco pravého a nefalšovaného, vyjádřit svou

7 jedinečnost. Když se jim podaří nalézt obor, v němž vynikají, dokáží v něm neúnavně pracovat a dosáhnou často velikých výsledků. Volba však musí přesně odpovídat jejich vnitřnímu založení. Pokud se jim nepodaří nalézt svůj obor, bývají nepříjemně sebestřední, často prudcí a nevyzpytatelní. Jejich vášně se přesunují z věci na věc a špatně hledají klid. Znamení Štíra vždy velice dobře ví o pomíjivosti věcí. Smrt je pro tyto lidí blízkou skutečností se kterou se setkávají na trýznivém pokraji vědomého života. Proto také tito lidé hledají tolik oprvadovosti neboť vše je zastíněno tím, že nemá trvalou hodnotu. Lidé narození ve znamení Štíra jsou obvykle životem vedeni k tomu, aby se s tímto fenoménem vyrovnali. Dokud to neudělají jejich vášně, pocit nezakotvenosti a iluzornosti světa je často vedou až na sám pokraj skutečné smrti a násilí. Když však si přiznají hnanost vlastní vizí a vyrovnají se s tímto fenoménem, bývají schopni vstoupit do nejspodnějších hlubin nevědomí a vynést odtud mnoho, co ostatním zůstává skryto. Proto se mezi nimi nachází mnoho umělců, psychiatrů, ale i zločinců. Často tito lidé právě pro své silné tušení smrtelnosti bývají hluboce věřícími náboženskými mysliteli či gurui. V těchto případech je však vždy nebezpečí, že náboženství použijí jako mocenský prostředek, který jim nevědomky zajišťuje obranu proti vlastnímu pocitu bezvýznamnosti. Slunce ve Střelci se nadšeně vrhá do každé nové akce. Lidé s tímto aspektem obvykle srší optimismem, chtějí vše zažít, všude být, nadšeně se připojí ke každé aktivitě. Bývají příjemní, veselí, přímí a srdeční. Ve své činnosti bývají úspěšní, neboť mají přirozenou sebejistotu a schopnost uplatnit své znalosti a schopnosti. Jsou to obvykle velice komunikativní, vtipní lidé s přirozeně hezkým vztahem k ostatním. Jsou společenští, někdy až příliš a rádi poznávají nové lidi i situace. Tito lidé mívají hlubokou schopnost nalézt vnitřní podoby věcí. Obvykle disponují výrazným abstraktním myšlením a mají tendenci hledat společného jmenovatele věcí a událostí. Tato schopnost přivádí tyto lidi často k filosofii nebo náboženství, k cestování a k učitelství, v němž chtějí své zkušenosti propojit a předat. Jejich problém leží právě v jejich nadšení a optimismu, který jim znesnadňuje se rozhodnout pro jednu věc. Věnujeme-li se všemu, často ničemu pořádně a tak tito lidé jsou sice příjemnými společníky, ale nevydrží u jedné věci a honem spěchají dál. Jejich přirozená láska k životu a hezkému prožitku je často zavede na cestu pouhého užívání a vede k rozdrobení. Někdy zde může vzniknout situace, v níž tito lidé považují za společného jmenovatele sebe a vyžadují od ostatních obdiv, pokoru a vděčnost, která jim nepřísluší. Slunce v Kozorohu disponuje silnou vůlí a vytrvalostí. Hrdinský kodex těchto lidí je poměřován právě těmito vlastnostmi, které však často věnují něčemu, co už svou hodnotu ztrácí nebo dokonce ztratilo. Nehledají svou osobitost, ale možnost vyniknout v tom, co uznává jejich okolí nebo se formují podle nějakého ideálu. Hledají vrchol, na nějž by mohli vylézt a tím svou houževnatost dokázat. Znamení Kozoroha se nachází na vrcholu horoskopu, na tzv. mediu coeli, a tito lidé skutečně potřebují uvidět sebe sama na vysokém piedestalu, díky tomu však uvnitř trpí neustálým pocitem nedostatečnosti, který často vyrovnávají mocí nad druhými lidmi, rodičovským výchovným akcentem k druhým. Tito lidé mají hluboký smysl pro odpovědnost, pro dlouhodobou, mnohdy i těžkou práci a pro morální hodnoty. Často však upadají v předsudky, které uplatňují i na druhé. Jen velmi špatně snášejí živost a rozruch, utrpení jim způsobují situace v nichž se neorientují. Musejí mít pocit, že mají přehled, často však i přesto trpí pocitem, že za jejich zády se děje něco, co je ohrožuje. To u některých obzvlášť v pozdním věku vyvolává touhu po samotě, vyhýbání

8 se životu a tendenci znásilňovat druhé. Jejich problémem je také tíhnutí k zažitým a vyzkoušeným formám, k normovanému životu a přílišné závislosti na uznání okolí. Ve Vodnáři Slunce osvětluje nejen dotyčného, ale také celé jeho okolí. Tito lidé mají vyvinutý smysl pro vnímání celku a budoucnosti. Mají vždy tendenci zvažovat, kam věci směřují. Nalezneme je tedy tam, kde se tvoří něco nového, kde je třeba vystoupit z navyklých hranic nebo se zabývají tématy, které přesahují význam jednotlivce. Zabývají se často systémy, přírodními zákonitostmi, novými trendy života či tzv. alternativními směry. Mají výraznou potřebu svobody, originality a rovnosti. Slunce v Rybách je ve velice složitém postavení, neboť znamení ryb solární princip Já rozpouští a rozkládá. Tito lidé tedy nacházejí sebe jen s největšími potížemi, často nevědí, kdo jsou oni a kdo ti druzí. Dlouho jim vůbec nepřichází na mysl, že by se měli vyhranit jako osobnosti. Teprve, když je život přivede do tíživých situací, v nichž jim tato neschopnost prokáže medvědí službu, začnou hledat kým vlastně jsou. Jiní se naopak zuřivě brání i jen tušení, že by v jejich duši mohlo přebývat něco jiného než přesně vymezené vědomí. I tito lidé však velmi často propadají citovým prožitkům, v nichž mají tendenci se ztrácet. Jsou neobyčejně vnímaví na pocity druhých, často plují na vodách kolektivních archetypů nebo vyhledají všeobjímající citové prožitky v podobě hudby, poezie a jiných uměleckých děl. Někteří se naopak naučí hledat propojení obecného s jednotlivým v podobě matematiky a podobných abstraktních věd. I tady se však tito lidé věnují spíš citovým podobám tušených archetypů. Tito lidé mají často veliké potíže orientovat se v dennodenních životních problémech, jejich vztah k realitě je jakoby zastřen zástěnou, nevědí, co si mají počít, jejich fantazie jim kouzlí všemožné podoby jedné věci a oni nejsou schopni se rozhodnout. Jejich citové prožitky jsou tak silné, že je mnohdy odvádějí od skutečnosti a znesnadňují jim uspořádání běžného života. Mají však nezměrnou zásobu citu, empatie a schopnosti pomalého laskavého plynutí. Život si na nich žádá, aby, často skrze oběť, spojili dva principy, které si odporují a našli svou jedinečnost v předávání toho, co tuší uvnitř sebe samých. Aby se solární střed jejich osobnosti naučil pracovat i s jejich nevědomím a s kolektivními archetypy, které tito lidé přinášejí ostatním často v podobě uměleckých či mystických zaměření. Merkur - mysl jako prostředník mezi protiklady Merkur představuje myšlení, komunikaci, spojování informací, hledání souvislostí. Tato planeta se na obloze příliš nevzdaluje od Slunce (v horoskopu je vždy umístěna nanejvýš jedno znamení před nebo za hlavním světlem) a stejně je tomu i v naší psychice. Naše myšlení je vždy obsahem našeho vědomí i když je často řízeno nevědomými procesy. Merkur, neboli Hermés, je považován za boha, jenž jako posel jediný směl beztrestně do podsvětí, je bohem diplomatů i zlodějů, obchodníků i podvodníků, zlomyslným skřítkem i lékařem. Byl poslem bohů, spojoval je, ale leckdy jim vyváděl i zlomyslné alotrie. Tento princip je spojen jak s fungováním vnějším, tak vnitřním. Merkurská mysl nám pomáhá organizovat věci vnější, porozumět našemu okolí, spojit a domluvit se s ním, slovo je vždy propojujícím elementem. Pomocí jeho schopností se orientujeme ve světě kolem nás, učíme se svět chápat, slova nám umožňují vytvořit abstraktní pojem s jehož pomocí rozeznáváme podobné i tam, kde má jinou podobu (kupř. židle bude vždy židlí i když vedle sebe postavíme antikvární dřevěný

9 výrobek a moderní kovovou židli k počítači, stejně tak ctižádost oslovíme jako ctižádost, bude-li jejím cílem politické postavení i tehdy, když bude hledat své uplatnění jako revolucionář a odpůrce moci), a uložit v paměti to, co jsme poznali. V horoskopu Merkur ovládá dvě znamení - Blížence a Pannu - a na této symbolice si můžeme také ukázat jeho funkce. Ve znamení Blíženců je naše myšlení ve stavu zrodu. Odděluje se intence, skrz níž sami sebe rozeznáváme jako objekt - logické, srovnávací myšlení, které však svým vydělením z plného subjektivního prožívání nitra také trpí a podléhá osamění, nezakotvenosti, pocitu vyděděnosti. Merkur v Blížencích shání informace, chce srovnávat, propojovat, často však trpí povrchností a nestálostí, chce vědět o všem; všude je něco, co jej láká. Je tedy neklidný, přizpůsobivý, rychlý, bystrý, ale povrchní, vždy přesvědčený, že to, co ví, mu už stačí a že za rohem čeká něco dalšího. Chce se bavit, je to mnohdy veselý hravý taškář. Ve znamení Panny, po projití znamením Lva a Raka, citovém zakotvení v nevědomí a vědomém poznání své individuality, začíná Merkur propojovat vnitřní a vnější. V šestém domě a ve znamení Panny je již klidnější, jeho neutuchající touha po poznání směřuje hlouběji, chce prověřovat detaily, myšlení začíná být kritické, vážnější, analytické. To, co bylo ve znamení Blíženců shromážděno, bude zde posouzeno, smysluplně rozděleno a utříděno. Prostřednictvím služby světu a hledáním správného využití naší jedinečnosti a našich schopností se merkurská mysl obrací dovnitř nás samých a začíná třídit také vnitřní oblast našeho vnímání. To se děje prostřednictvím myšlenkových operací - analýzy, srovnávání a spojování. V tomto znamení (či domě) Merkur často směřuje k přílišné orientaci na pořádek, kritiku, vidění věcí bez zjemňujícího citu, k utilitě a pocitu povinnosti namísto volitelné možnosti se začlenit, ale jeho úloha zde je nezastupitelná. Díky jeho závislosti na Slunci, astrologie s ním dodnes zachází trochu macešsky, je často považován jen za doplňující princip. Jeho spojení se spodním světem nevědomí, přizpůsobivost a schopnost pohybovat se všude mu však dává možnost zasahovat do věcí našeho nitra, sledovat svět archetypů, analyzovat jej, rozborem rozbít na jednotlivosti a ty znovu propojit podle jiných souvislostí. Musí však být veden sluneční energií, která mu dává směr a smysl, jinak se promění ve lstivého, vypočítavého obchodníka, který své schopnosti uplatňuje jen za okamžitými povrchními cíli a bez skrupulí. Je-li ovládán touhou po zisku, emocemi, strachem či jinými nevědomými faktory, stává se vychytralým služebníkem těchto vládců, který vyargumentuje cokoliv, postrádá však stabilitu a cíl. Tam, kde máme v horoskopu planetu Merkur, dřímá naše schopnost diskutéra, učenlivost, přizpůsobivost, paměť a vzdělanost, touha po poznání, zároveň však lstivost, proměnlivost, povrchnost a rychlé úniky. Je symbolem prvního rychlého poznávání, které řídí naše běžné reakce a reflexe. Obzvlášť v dnešní době, která se víc a víc orientuje na merkurské schopnosti, se tato planeta stává velice důležitou a zasahuje do našeho života víc než v předchozích dobách. Náš svět směřuje víc a víc k abstrakci a vzdaluje se tělesnému a citovému prožívání. Tato orientace je vlastní právě Merkuru. Merkur nedisponuje obrazovou citovou fantazií, ale schopností začlenit a propojit informace, všechny je popsat, propojit, vysvětlit. Merkur v Býku bude rozhodně pomalejší, méně schopný v užití slovních spojení i v získávání informací, ale archetyp schopného organizátora a prostředníka se zde zobrazí ve formě pečlivého řemeslníka, znalce přírodovědy, praktického sedláka či

Jméno: Jan Novák. Datum a čas: 28.4.1972 14:30 UT+1:0. Místo: Plzeň Systém dómů: Placidus. Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození.

Jméno: Jan Novák. Datum a čas: 28.4.1972 14:30 UT+1:0. Místo: Plzeň Systém dómů: Placidus. Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození. Jméno: Jan Novák Datum a čas: 28.4.1972 14:30 UT+1:0 Místo: Plzeň Systém dómů: Placidus Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození. 3 Vážený pane Nováku, děkujeme Vám za objednání osobního horoskopu na

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

1. DÍL ABYCHOM SI ROZUMĚLI... OBSAH

1. DÍL ABYCHOM SI ROZUMĚLI... OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 1. DÍL ABYCHOM SI ROZUMĚLI... OBSAH SLOVO O TRILOGII................................................ OD REALITY KE ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem...............................................

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium UNIVEZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku MOŽNOSTI ROZVOJE PROSOCIÁLNÍHO

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami A bílá P šarlatová B žlutá Q fialová C červenooranžová R oranžová D smaragdová jantarová E modrá S modrá F světlá červenooranžová T zelenožlutá G tmavomodrá

Více

Vnitřní dynamika člověka

Vnitřní dynamika člověka Vnitřní dynamika člověka Nový rámec pro porozumění lidem a realizaci potenciálu v organizacích Sandra Seagal & David Horne Pegasus Communications, INC. Cambridge, 1997 Kapitola 3 Základní principy: Nové

Více

Hodnotová orientace dětí a její utváření

Hodnotová orientace dětí a její utváření UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnotová orientace dětí a její utváření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Blahoslav Kraus,

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Viktor Hejna. Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Viktor Hejna. Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Viktor Hejna Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy

Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vliv emocí na závislostní chování BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Juraj Tkáč Vypracoval: Silvie

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

Skupinová systemika a dynamika. Autorky: Mgr. Hana Perglerová RNDr. Mgr. Lenka Kočí

Skupinová systemika a dynamika. Autorky: Mgr. Hana Perglerová RNDr. Mgr. Lenka Kočí Skupinová systemika a dynamika Autorky: Mgr. Hana Perglerová RNDr. Mgr. Lenka Kočí 1 Obsah Obsah...1 1. Úvodní slovo...2 2. Skupiny...4 2.1 Co je skupina, společenství, komunita... 4 2.2 Druhy skupin podle

Více

Dětská psychoterapie

Dětská psychoterapie Pražská vysoká škola psychosociálních studií Pražská psychoterapeutická fakulta Praha Závěrečná práce Téma: Dětská psychoterapie 2008 Mgr. Jitka Minářová Obsah Úvod...1 1 Dětská psychoterapie obecně...3

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PORTÁL PRO VÝUKU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V

Více

SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA

SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie Obor: MA - IV SMYSL LIDSKÉHO ŽIVOTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Šprtová Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Iveta

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Soutěžní práce Středoškolské odborné činnosti

Soutěžní práce Středoškolské odborné činnosti STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Soutěžní práce Středoškolské odborné činnosti Zpracoval: Ivo Toman Holešov 2004 STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ AIKIDO a jeho

Více

Telefon: +420 774 911 501 Skype: jezibaby Email: jezibaby@email.cz www.jezibaby.cz

Telefon: +420 774 911 501 Skype: jezibaby Email: jezibaby@email.cz www.jezibaby.cz JEŽIBABY ASTROLOGIE A VÝKLAD KARET Efis Witches Telefon: +420 774 911 501 Skype: jezibaby Email: jezibaby@email.cz www.jezibaby.cz Kvalita horoskopu, respektive to, o čem vypovídá, se někdy nemusí na první

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pohádky a morální vývoj dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. František Vízdal, CSs.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management 6208R097 Řízení a ekonomika podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti

Více

Dokonalá společnost. Josef Fric. Volvox Globator

Dokonalá společnost. Josef Fric. Volvox Globator Dokonalá společnost Josef Fric Volvox Globator Úvod Podle chování uctívaného člověka se přirozeně chovají ostatní lidé. Lidé ve světě budou následovat ten příklad, jaký jim svým chováním ukáže, Bhagavadgíta

Více

Povolání být manželem a otcem Identita muže v manželství a rodině

Povolání být manželem a otcem Identita muže v manželství a rodině Miroslav Lstibůrek Povolání být manželem a otcem Identita muže v manželství a rodině Olomouc 2012 Úvod Pojem mužská spiritualita je téma, které je pro mnoho mužů neznámým, nebo dokonce vzdáleným. Dokázat

Více

ZDENĚK HELUS. PSYCHOLOGIE pro střední školy

ZDENĚK HELUS. PSYCHOLOGIE pro střední školy ZDENĚK HELUS PSYCHOLOGIE pro střední školy NAKLADATELSTVÍ FORTUNA, PRAHA 1999 Zpracoval: prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. Lektorovali: PhDr. Miriam Malotínová, PhDr. Václav Mertin, PhDr. Petr Nesvadba,

Více