může sloužit, své místo bude cítit spíš v pozadí (pokud nebude planeta kupř. v silném vztahu se Sluncem). Nejlépe se bude cítit v oblecích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "může sloužit, své místo bude cítit spíš v pozadí (pokud nebude planeta kupř. v silném vztahu se Sluncem). Nejlépe se bude cítit v oblecích"

Transkript

1 Venuše a Měsíc milenka a matka Venuše symbolizuje sféru erotických vztahů, toužení, přitažlivosti, smyslového požitku, uspokojení, krásy, komunikace, schopnosti kompromisu, diplomacie, umění, mládí tedy věcí, které zkrášlují život a přinášejí radostné poselství. V přírodě známe tento pud jako pud krásy, touhu se zalíbit, upozornit na sebe a zároveň potřebu ocenit krásu okolí a připojit se k ní harmonizaci a začlenění. V psychice člověka tato energie nesouvisí jen s hledáním požitku, je využívána jako hodnotící, rozlišovací stanovisko vůbec. S její pomocí rozeznáváme nejen estetickou podobu věcí, ale také pocit, jestli hodnocené je v harmonii se životem jako takovým, jestli spěje ke kráse a smysluplnosti. Je to naše představa mladé, živé krásy. Venuše vládne zemskému znamení Býka a vzdušnému znamení Vah. Krásu můžeme chápat dvojím způsobem jednak jako počitkový vjem ( to, co oblažuje náš pohled nebo jiné smysly, to, co bychom chtěli vlastnit, na co bychom si chtěli sáhnout, ztvarovat, prožitek pohledu, barev atd.) nebo jako myšlenkový vjem (kdy hodnotíme harmonický souzvuk věcí či lidí mezi sebou, co se k čemu hodí, jak doplnit existující věc, aby vynikla). Tyto dva pohledy, ač oba vytvářejí naší vizi krásy, se od sebe podstatně liší. Jeden jako by se soustřeďoval na detaily,na vzhled věcí o sobě samých, vytrhuje vybranou věc z jejího kontextu a chce ji zdůraznit na úkor okolí. Druhý způsob při hledání souzvuku naopak potlačuje jednotlivou věc či detail pro dosažení harmonie s okolím. Obě pojetí mají svá opodstatnění a uplatní se v různých situacích. A dohromady dávají náš obraz toho, co je krásné a lákavé. Někdo inklinuje víc k jednomu pojetí, jiný k druhému podle celkového pojetí světa i vrozených schopností. Hodnocení věcí a lidí v našem okolí bývá vždy úzce spjato se sebehodnocením, planeta Venuše tedy ovládá také náš vztah k sobě samým, schopnost sebedůvěry a pocit vlastní hodnoty. Tento pocit bývá hlavně v mládí spojen s tím, jestli jsme pro okolí přitažliví a přijatelní. Ovládá však také náš vztah k vlastnímu vnitřnímu bohatství, schopnost a chuť využívat svých potencí a rozvíjet je k tomuto obrazu. I krása však někdy může být děsivá. Ve svých úzkost budících podobách se tento archetyp může převrstvit do podoby čarodějnice, vykořisťovatelky, bludičky, temné ženštiny, která muže vtáhne do svých tenat, vysaje a odhodí, tedy krásy, která své okouzlující moci využívá nebo naopak v nejistotu a nedůvěru ke kráse jako takové, studu za sebe sama, kde vítězí pocit, že krása příliš vystavuje ohrožení či ubližuje a je nespravedlivá (jako každá představa i tato si hledá své naplnění, takže život ji obvykle potvrdí). Taková představa mívá v horoskopu obvykle podobu disonantních vztahů Venuše s jinými planetami. Podoba vlastností přisuzovaných Venuši se bude řídit znamením, v němž se planeta nachází - kupř. ve znamení Vah bude tíhnout ke komunikativnosti, kompromisům, ideál krásy takového člověka bude směřovat víc k poklidné harmonizaci než ke zdůraznění sebe sama, což se objeví na chování, oblečení, výběru společnosti i způsobu komunikace. Darem takového umístění planety bude vysoká míra vkusu, schopnost harmonického cítění, domluvy a zapojení, ale negativem malá rozhodnost a schopnost činu. Bude-li se Venuše nacházet ve znamení Panny, její představa bude odlišná člověk s touto představou krásy bude hledat uspokojení v běžném životě, nebude krásu vystavovat, jeho prožívání vztahů bude silně kritické, bude mít tendenci k jejich neustálému usměrňování, analyzování a ukázňování. Bude se cítit platný tam, kde

2 může sloužit, své místo bude cítit spíš v pozadí (pokud nebude planeta kupř. v silném vztahu se Sluncem). Nejlépe se bude cítit v oblecích nenápadných, méně výrazných barev, jeho pojetí krásy bude smíšeno s užitečností. Venuše v Panně spatřuje krásu a harmonii tam, kde dění má svůj pevný řád, vše je uspořádáno a má své místo. Venuše ve Lvu bude spatřovat krásu, mladost a přitažlivost v sebevědomé, tvůrčí podobě, zářivých barvách, veselém, živém, někdy až nátlakovém přístupu k okolí. Harmonii bude pociťovat tam, kde se bude něco dít, bude uplatňovat své vůdčí a tvůrčí stanovisko. Tyto vlastnosti bude uplatňovat velice ženským, živým způsobem. Problémem tohoto postavení Venuše bude potřeba být neustále středem pozornosti, nutkavá potřeba vést, být viděn a obdivován. Prostředí Venuše ve Lvu bude atakující, originální, hýřivé, naproti tomu Venuše v Panně bude vždy tíhnout k uměřenosti, k tomu, aby nic nevybočovalo, k analytickému zhodnocení, k přesnosti a uměřenosti (nikoliv klidu, spíš hranaté přesnosti řádu). To, co v nás někam směřuje, tedy také to, co má hluboký vztah k minulosti, z níž vycházíme, a táhne nás po naší cestě dál, ať s tím vyslovíme souhlas či nikoliv - obraz matky, ženy, nevědomí, osudu a celistvosti života patří v horoskopu Luně. Luna je ženským protikladem Slunce (v astrologii bývají označována jako dvě světla). Slunce, symbolizující vědomou vůli člověka, jeho individualitu, expanzi a touhu se projevit je v kontrastu s energií Luny, která odráží jeho světlo a začleňuje individualitu do většího celku rodiny, přírody a společnosti prostřednictvím citů a naučených mechanických vzorců chování. Luna spojuje individualitu (která tíhne k projevu, tvorbě, tedy k budoucnosti a změně) se světem minulosti, tradice, pečuje o získané, připravuje a udržuje půdu, do níž bude vloženo semeno individuality, aby mohlo přinést své plody. Tam, kde máme v horoskopu Lunu se ukrývají naše první dojmy a citové prožitky. Matka dítě provází v jeho nejmladším období a je mu pomocnicí při prvních krocích života. V tomto období se komunikace odbývá většinou na citové a instinktivní bázi. Dítě citlivými vjemy čte z matky její náladu, pohled na svou činnost, pocity libosti a nelibosti a podle nich se řídí. Vzhledem k tomu, že dítě nemá k dispozici slovní aparát, v jeho styku s matkou nehrají roli žádná logická vysvětlení, přetvářky či slovní ovlivňování. Slunce symbolizuje spíš otcovský výchovný vztah k dítěti, působení na jeho vědomou složku, Luna naopak přetváří první nereflektované zkušenosti v celistvý obraz mezilidských vztahů, v citové zázemí, z něhož čerpáme i v dospělosti. Tento obraz není poznamenán vědomým hodnotícím měřítkem, ale pouze citovými hodnotami, které nesměřují k objektivnímu zhodnocení věci či situace, nýbrž k osobnímu postoji. S tím souvisí také proměnlivost nálad. Postavení Luny nám sdělí mnoho o rodu, z něhož jsme vyšli, ale také o našem vztahu k moudrosti těla. Zde jsou uchovány naše nejhlubší instinktivní potřeby bezpečí, začlenění, cítění situací a pravdy o světě. Energie Luny nás zakotvuje v minulosti, v historii lidstva i ve společnosti. Nevýhodou tohoto archetypu bývá přílišná touha po uchování minulosti, závislost na tradici, neochota přijmout nové, pevné zakořenění instinktivních vzorců a lpění na nich. Pečovatelské tendence tohoto principu mnohdy lpí na daných zvyklostech, nenechají zrozené dítě postavit se na vlastní nohy a vykročit, nejsou schopny přijmout měnící se svět. Vše nové je zde ohrožující ( i tyto vlastnosti budou jiné u Luny v Raku a u Luny ve Vodnáři), co není potvrzeno letitou zkušeností ohrožuje naše bezpečí.

3 Luna ve Střelci bude vždy spíš přátelskou, chápavou, veselou matkou a manželkou, přímou ženou s potřebou řešit věci upřímným slovem. Nebude příliš lpět na citových hodnotách, takže ve své přímosti může i zranit. Její prostředí bude výrazné, veselé, živé, bude inklinovat k živému světu, užívání, cestování, k riziku, různým pokusům a stále novým možnostem uplatnění i stylu života. Neustálá touha po novém zde může znemožnit poskytnout dítěti instinktivní jistotu a citové zakotvení, o to víc však přináší důvěru, naději, chuť do akcí. Luna v Raku bude naopak vždy tíhnout k zavedeným instinktivním zvyklostem. Nebude tedy vyhledávat příliš nové formy rodinného života, ty ji spíš znejistí. Její výhodou bude hluboká citová vnímavost a péče (někdy až přílišná), schopnost a ochota obětovat se dítěti i blízkým. Jí vytvářené prostředí bude měkké, tradiční, jímavé. Její nevýhodou bývá neschopnost stačit dítěti v jeho vývoji, přizpůsobit se změnám a snaha udržovat všechny ve své péči i tehdy, když ji už dávno nepotřebují. Obě ženské osobní planety tedy symbolizují naše dvě hlavní polohy ženství Venuše mladost, vášeň, krásu a přitažlivost; Luna spíš mateřskou či manželskou něhu, péči a zázemí. Dochází-li v životě muže k setkání se ženou, která se dotkne těchto obrazů v něm, aktivuje se v něm jeho vlastní obraz toho, jak s tímto světem nakládat, tedy jak zajistit, aby mu nepropadl, nebyl jím pohlcen a zároveň, jak ženu přimět, aby se mu vydala, spojila se s ním, poskytla mu to, co je od ní očekáváno. Tento obraz je vždy úzce propojen s celou představou o životě a osudu jako takovém, je propojen s představou světového názoru, neboť je obrazem spojení protikladů, lásky, pudu života a smrti. Mars a Slunce válečník a jeho vůdce V horoskopu můžeme sledovat dvě mužské osobní planety - Mars a Slunce. Mars je spojen se znamením Berana, jak jsem o něm mluvila v předešlé kapitole, se zrozením nápadu, instinktu, nevědomého prvního impulsu, touhy po sebeprosazení, vášně, boje o svou existenci, s já ve své egocentrické, bojovné, nelpivé, rychlé podobě. U člověka se často projevuje spíš neklidem, jímž jsme hnáni do toho, abychom něco udělali, nespokojeností, neukojeností či touhou po nějaké akci. Martická ohnivá, výbušná touha po akci směřuje k sebeprosazení, ale obvykle nemá konkrétní cíl, chce vyniknout za každou cenu, uhájit či dokazovat svou jedinečnost i tam, kde není ohrožena. Mars je rytířem našich vášní, bojovníkem, touhou, která směřuje k rychlému ukojení, naplnění okamžitého chtění, nikoliv k dlouhodobému výkonu. Mars v našem horoskopu nám ukazuje kudy k nám proudí základní vitalita a chuť něco podnikat, odvaha, instinkt a prvotní impuls. Tento impuls je bojovný, sám o sobě směřuje často k prosazení proti ostatním a proto musí být vyvážen Venušinou ochotou ke spolupráci a spojení a doplněn saturnským cílem a disciplinou, aby nevybíjel svou energii jen v hádkách a bojích. Naší psychice tento archetyp nezastupitelně dodává podnět k osamostatnění, prosazení a bývá účinným pomocníkem při odtržení se od minulosti, budování

4 něčeho nového a v zaštítění sebe sama. Krom toho je pod jeho doménou ukryta zásoba instinktivních nápadů a popudů. Tam, kde máme v horoskopu Marse, skrývá se naše schopnost rychlého rozhodnutí, sebeobrany, prosazení, prvního impulsu, ale také prchlivost, agrese, bojovnost, pocity křivdy a ohrožení. Pro lepší představu si ukážeme, jakou podobu může získat tento archetyp v různých znameních, kupř. Mars v Kozorohu bude obezřetným, lstivým bojovníkem, který půjde bez skrupulí za vedoucím postavením, rytířem chladného, chtivého srdce, soustředěným pracantem a může se stát chamtivým budovatelem. Obraz mladistvého bojovníka je zde ovlivněn Kozorohu vlastní touhou po dlouhotrvající moci, kontrole okolí a stoupání k nejvyšším vrcholům. Naopak v Blížencích nabere tento archetyp podobu agresivního, rychlého diskutéra s vždy připraveným argumentem, který se příliš neohlíží na pravdivost, bystrého, napjatého, lehce nervózního pozorovatele a komentátora, věčného vítěze půtek a disputací, kterému často nejde o objektivitu, ale spíš o vítězství. Člověk s tímto postavením bude plný nápadů, slova mu budou přicházet do pusy sama, budou však často bojovného charakteru. Slunce je mnohými astrology považováno za ústřední téma celého horoskopu. V jeho moci je určitě i naše charisma, celkové působení osobnosti, je to hlavní síla, za jejíž účasti volíme svou cestu. Podaří-li se nám vykročit z prvního stádia vývoje osobnosti, oddálit se od pouhého naplňování instinktivního, vegetativního proudu života, stává se sluneční energie tím, z čeho čerpáme sílu k naplnění vlastní individuality, vnitřní jistotou, bez níž bychom tuto cestu vzdali, dodává nám kreativitu a nové a nové impulsy k naplnění a poznávání sebe sama. Mars je původcem našich činů tam, kde je potřeba se prosadit, něco vybojovat a jít i proti proudu. Slunce nás naopak vede do akcí, které děláme s radostí, symbolizuje vždy činnost, u níž máme pocit, že nás vyjadřuje, zve a je pro nás jako stvořená, s pomocí této síly se stáváme hrdinou vlastních přání. V lidské povaze se projevuje jako hravost, ale také výchova k vědomému vyjadřování, často bývá spjatá s naší otcovskou energií tak, jak jsme ji poznali v dětství i jak ji budeme mít tendenci naplňovat. Nebezpečím tohoto archetypu je vždy znovu touha po vlastním záření, neochota se omezit, zapojit do většího celku, pokud v něm nefungujeme jako vůdci, přesvědčení, že co je dobré pro mne, je dobré i pro ostatní, tedy pýcha, despotismus, potřeba moci, vlády a egocentrismus. Jelikož znamení a dům, v němž je v horoskopu Slunce nám ukazuje, kam bychom měli směřovat své vědomé úsilí, odkud můžeme vědomě řídit svůj vývoj, ukážeme si v hlavních rysech, jaké vlastnosti má Slunce v jednotlivých znameních. Dům, v němž se usídlila tato planeta má analogický význam, který můžeme připsat i domu, v němž je umístěno znamení Lva. Slunce v Beranu nese vlastnosti tohoto znamení, tedy rychlost, průbojnost, sílu k novým začátkům, spontánnost a tvrdohlavost, které je vždy potřeba k proražení bariér a zavedení nového. Je aktivním bojovníkem, instinktivním bořitelem starých pořádků. Lidé se Sluncem v Beranu by měly hledat své uplatnění tam, kde je potřeba těchto schopností, zároveň by se však měli mít na pozoru před vlastní tendencí k nalézání stále nového. Potřebují aktivovat také svůj smysl pro ustálenost, pro pomalý běh

5 pozemského žití. Disponují velikým nadšením, které však nemá dlouhé trvání, hloubku či vytrvalost. Lidé s touto konstelací mají schopnost rychlého, nevědomého přesného zazření věcí a situací, mají vždy spoustu nápadů a energie použitelné k tomu, aby něco zrealizovali. Často však nejsou schopni se v zamýšlené akci zastavit, promyslet ji či změnit. Jejich rychle vybuchující energie se jen velmi těžce učí zaváhat a uvážit vlastní činy. Slunce v Býku spatřuje svůj obraz správného člověka v hmotném zabezpečení, v trvanlivosti, pracovitosti a budování. Tito lidé mají hluboký smysl pro tvar, barvy, detaily, vlastnictví a budování. Mají klidný, pomalý, trvanlivý vztah k životu. Nevýhodou tohoto aspektu bývá neschopnost představit si jiné pojetí světa. Znamení Býka nedisponuje příliš fantazií a tím i schopností pochopit odlišný řád. Je tedy skvělým zabezpečujícím otcem rodiny, který je však ochoten vybudovat svým dětem zlatou klec, pohodlí, které tísní a potlačuje individualitu. Tito lidé by se tedy měli učit chápat různorodost světa a lidí. Nevýhodou těchto lidí je také nepoučitelnost, která souvisí s pomalostí a nepřizpůsobivostí tohoto znamení, které vždy přetváří ke svému obrazu. Lidé se Sluncem v Býku mají úzký vztah ke hmotě a práci s ní. Tato vlastnost se může projevovat v řemeslné výrobě i v umělecké práci. Naopak Slunce v Blížencích nepotkáme obvykle mezi řemeslníky, spíš mezi lidmi, kteří pracují se slovem, komunikací, prostě v intelektuálním světě. Tito lidé považují za největší záření slovo a jeho formy a v tomto oboru se obvykle snaží vyniknout. A dokážou být v zacházení se slovem opravdovými mistry. Jsou velmi ohební, přizpůsobiví, pohybliví, schopní rychle měnit názor i pohled na věc. Potřebují mnoho změn, neustálý ruch a nové situace, na nichž by si brousili svůj intelekt. Toto znamení také ovládá vztah k informacím, takže tito lidé mají často výbornou paměť a schopnost informace rychle a bystře spojovat. Jelikož svět slova tíhne k odpojení od reality a vytváření vlastních nezávislých podob, tito lidé často svá slova nepoměřují skutečností a pravdivostí svých pocitů. Jsou tedy ochotni kdykoliv slovy vysvětlit i něco, o čem nic nevědí, důvěryhodně popsat skutečnosti, které nezažili a nepromysleli. Jejich slovo má tendenci žít samo svým životem, je rychlejší než oni sami a množí se z vlastních zdrojů. Tito lidé však mají tendenci svému úsudku věřit a trvá jim často dlouho než se naučí rozeznávat, kdy mluví s osobním přesvědčením a kdy jen proto, že je baví slova spojovat. Také z tohoto důvodu tito lidé potřebují neustálý styk s ostatními, neboť tak své názory konfrontují. Slunce v Raku je často (obzvlášť u mužů) velice problematickým fenoménem. Aktivní mužská energie zde spatřuje svůj smysl v pasivní ženské podobě. Tito lidé tedy často splývají se svým okolím (hlavně rodinným prostředím či tradicemi) a jen velmi těžko se z něj vydělují. Mají tendenci splynout s větším celkem a věrně dodržovat zažité zvyky. To však neodpovídá sluneční energii, která má vždy touhu vést a projevit svou osobní identitu. Tu tito lidé naleznou hluboko ve svém nitru a svých fantaziích. Jejich vnímání světa je spíš citové, pomalé a důkladné. Neradi se pouštějí do neznámých situací. Ve vztazích dokážou být obětavými pečovateli, vždy nápomocnými druhy, zároveň však často trpí neschopností poskytnout druhému svobodu a vlastní identitu. Svět vnitřních prožitků je pro ně mnohem důležitější než vnější svět událostí, proto tito lidé často končí jako osamělci, kteří nacházejí uspokojení spíš ve světě snů. Dnešní společnost však tyto lidi často nepřijímá a opovrhuje jimi, proto mnozí z nich tráví život zoufalými pokusy se do společnosti zapojit a ukázat, že jejich orientace má také svůj význam. Z toho často plyne úzkost a pocit nejistoty a cizosti.

6 Nešťastnost této konstelace ještě zvyšuje skutečnost, že tito lidé mají enormní potřebu bezpečí. Právě v naší době jsou však tito lid velmi potřební, protože nám mohou přirozeně a jasně zprostředkovat informace o světě, na který naše doba zapomíná. Ženy s touto konstelací jsou obvykle obětavými matkami, které však často jen ztěží zvládají období, kdy dítě z domu odchází a hledá si vlastní život. Tito lidé mívají hluboký vztah k přírodě, ke zvířatům, ke vztahům, které jsou méně založené na vědomé, slovní komunikaci než na citovém zázemí či propojení. Ve znamení Lva je Slunce ve svém vlastním prostředí, které je všestranně podporuje. Člověk s tímto postavením si tedy rád a samozřejmě užívá slunečních kvalit. Takoví lidé bývají hraví, mají chuť do akce, jsou tvořiví a veselí. Přirozeně předpokládají, že všude je pro ně místo a že v každé aktivitě přispějí svým dílem. Mají spoustu nápadů, přirozenou schopnost vést druhé, sebejistotu a nápaditost. Problémem těchto lidí je ovšem právě lehkost s níž očekávají, že je všichni budou přijímat a obdivovat tak jako oni sami. Jen velmi těžko se vzdávají vůdčího postavení a přiznat si, že jejich schopnosti někde nejsou vítané, je pro ně téměř nemožné. Pochybnosti o nich samých jsou jim cizí a mají tendenci být králi za každou cenu. Tím se někdy stanou nepříjemnými despotickými chvástaly. Ve znamení Panny je Slunce kritickým myslitelem. Tito lidé často potřebují analyzovat každý svůj krok, neustále hledají správný řád, kterému by měli sloužit. Jejich obraz skvělého člověka, hrdiny, má často rysy dokonalého úředníka, vzorného dodržovatele řádu, jen málokdy je potkáte mezi lidmi, kteří se nesrovnávají se zákony. I v takovém případě má jejich jednání přesný řád, který odpovídá jejich světovému názoru. Bývají pevní, sebejistí, mají velice přesnou představu o sobě samých. Dovedou se účelně zařadit, spolupracovat, plnit daný řád. Citově bývají spíš chladní, jejich tendence k neustálé analýze dovede zničit mnoho citových prožitků. Jen velmi těžce se smiřují s věcmi, které přesahují možnosti jejich myšlení nebo smyslového vnímání. Problémem těchto lidí je často nedostatek fantazie a schopnosti nechat věci plavat. Mají často hluboký vztah k půdě, k rostlinám a k přírodě, nechodí si však do přírody oddechnout nebo se projít, ale pracovat, tvořit a snaží se ji účelně využít. Tito lidé jsou obvykle velmi pracovití, mají hluboký smysl pro službu světu a životu. Sluneční energie Vah připomíná babí léto. Tito lidé nepotřebují už zářit tak silně, ale potřebují společnost, s níž by se mohli konfrontovat. Tito lidé chtějí spojovat, chápou nutnost kompromisu a vždy nějaký hledají. Mají vysokou schopnost představit si druhého a najít kompromisní řešení. Mají hluboký smysl pro harmonii, vyrovnanost a vždy se snaží docílit porozumění. Tato schopnost jim však často znemožňuje se vyhranit, najít svůj vlastní pevný názor, vůbec nejsou schopni unést konfliktní situace a nějak se v nich zachovat. Právě pro svou ochotu podvolit se druhé straně tito lidé mají potíže s nerozhodností a s nejistotou. Jsou velmi závislí na mínění okolí a proto často podléhají dobovým normám a příkazům, které ovšem plní s neobyčejnou lehkostí a elegancí. Vždy jsou schopni najít řešení, které nepoškozuje ani jednu z obou stran, nejsou však schopni je prosadit či uhájit. Jejich myšlenková schopnost spojovat protiklady jim umožňuje plnit výborně úlohy v diplomatických službách nebo tam, kde se střetávají dvě opačné podoby jedné věci. Slunce ve Štíru je pravým opakem předchozího. Tyto lidi nenaleznete tam, kde neuplatní vlastní názor, kde se nemohou projevit po svém. Tíhnou k silným vášnivým prožitkům, potřebují se realizovat podle svého a za sebe. Mnoho lidí s tímto aspektem dlouho hledá své uplatnění, mnoho z nich prožije velice dramatické životy, protože potřebují nalézt něco pravého a nefalšovaného, vyjádřit svou

7 jedinečnost. Když se jim podaří nalézt obor, v němž vynikají, dokáží v něm neúnavně pracovat a dosáhnou často velikých výsledků. Volba však musí přesně odpovídat jejich vnitřnímu založení. Pokud se jim nepodaří nalézt svůj obor, bývají nepříjemně sebestřední, často prudcí a nevyzpytatelní. Jejich vášně se přesunují z věci na věc a špatně hledají klid. Znamení Štíra vždy velice dobře ví o pomíjivosti věcí. Smrt je pro tyto lidí blízkou skutečností se kterou se setkávají na trýznivém pokraji vědomého života. Proto také tito lidé hledají tolik oprvadovosti neboť vše je zastíněno tím, že nemá trvalou hodnotu. Lidé narození ve znamení Štíra jsou obvykle životem vedeni k tomu, aby se s tímto fenoménem vyrovnali. Dokud to neudělají jejich vášně, pocit nezakotvenosti a iluzornosti světa je často vedou až na sám pokraj skutečné smrti a násilí. Když však si přiznají hnanost vlastní vizí a vyrovnají se s tímto fenoménem, bývají schopni vstoupit do nejspodnějších hlubin nevědomí a vynést odtud mnoho, co ostatním zůstává skryto. Proto se mezi nimi nachází mnoho umělců, psychiatrů, ale i zločinců. Často tito lidé právě pro své silné tušení smrtelnosti bývají hluboce věřícími náboženskými mysliteli či gurui. V těchto případech je však vždy nebezpečí, že náboženství použijí jako mocenský prostředek, který jim nevědomky zajišťuje obranu proti vlastnímu pocitu bezvýznamnosti. Slunce ve Střelci se nadšeně vrhá do každé nové akce. Lidé s tímto aspektem obvykle srší optimismem, chtějí vše zažít, všude být, nadšeně se připojí ke každé aktivitě. Bývají příjemní, veselí, přímí a srdeční. Ve své činnosti bývají úspěšní, neboť mají přirozenou sebejistotu a schopnost uplatnit své znalosti a schopnosti. Jsou to obvykle velice komunikativní, vtipní lidé s přirozeně hezkým vztahem k ostatním. Jsou společenští, někdy až příliš a rádi poznávají nové lidi i situace. Tito lidé mívají hlubokou schopnost nalézt vnitřní podoby věcí. Obvykle disponují výrazným abstraktním myšlením a mají tendenci hledat společného jmenovatele věcí a událostí. Tato schopnost přivádí tyto lidi často k filosofii nebo náboženství, k cestování a k učitelství, v němž chtějí své zkušenosti propojit a předat. Jejich problém leží právě v jejich nadšení a optimismu, který jim znesnadňuje se rozhodnout pro jednu věc. Věnujeme-li se všemu, často ničemu pořádně a tak tito lidé jsou sice příjemnými společníky, ale nevydrží u jedné věci a honem spěchají dál. Jejich přirozená láska k životu a hezkému prožitku je často zavede na cestu pouhého užívání a vede k rozdrobení. Někdy zde může vzniknout situace, v níž tito lidé považují za společného jmenovatele sebe a vyžadují od ostatních obdiv, pokoru a vděčnost, která jim nepřísluší. Slunce v Kozorohu disponuje silnou vůlí a vytrvalostí. Hrdinský kodex těchto lidí je poměřován právě těmito vlastnostmi, které však často věnují něčemu, co už svou hodnotu ztrácí nebo dokonce ztratilo. Nehledají svou osobitost, ale možnost vyniknout v tom, co uznává jejich okolí nebo se formují podle nějakého ideálu. Hledají vrchol, na nějž by mohli vylézt a tím svou houževnatost dokázat. Znamení Kozoroha se nachází na vrcholu horoskopu, na tzv. mediu coeli, a tito lidé skutečně potřebují uvidět sebe sama na vysokém piedestalu, díky tomu však uvnitř trpí neustálým pocitem nedostatečnosti, který často vyrovnávají mocí nad druhými lidmi, rodičovským výchovným akcentem k druhým. Tito lidé mají hluboký smysl pro odpovědnost, pro dlouhodobou, mnohdy i těžkou práci a pro morální hodnoty. Často však upadají v předsudky, které uplatňují i na druhé. Jen velmi špatně snášejí živost a rozruch, utrpení jim způsobují situace v nichž se neorientují. Musejí mít pocit, že mají přehled, často však i přesto trpí pocitem, že za jejich zády se děje něco, co je ohrožuje. To u některých obzvlášť v pozdním věku vyvolává touhu po samotě, vyhýbání

8 se životu a tendenci znásilňovat druhé. Jejich problémem je také tíhnutí k zažitým a vyzkoušeným formám, k normovanému životu a přílišné závislosti na uznání okolí. Ve Vodnáři Slunce osvětluje nejen dotyčného, ale také celé jeho okolí. Tito lidé mají vyvinutý smysl pro vnímání celku a budoucnosti. Mají vždy tendenci zvažovat, kam věci směřují. Nalezneme je tedy tam, kde se tvoří něco nového, kde je třeba vystoupit z navyklých hranic nebo se zabývají tématy, které přesahují význam jednotlivce. Zabývají se často systémy, přírodními zákonitostmi, novými trendy života či tzv. alternativními směry. Mají výraznou potřebu svobody, originality a rovnosti. Slunce v Rybách je ve velice složitém postavení, neboť znamení ryb solární princip Já rozpouští a rozkládá. Tito lidé tedy nacházejí sebe jen s největšími potížemi, často nevědí, kdo jsou oni a kdo ti druzí. Dlouho jim vůbec nepřichází na mysl, že by se měli vyhranit jako osobnosti. Teprve, když je život přivede do tíživých situací, v nichž jim tato neschopnost prokáže medvědí službu, začnou hledat kým vlastně jsou. Jiní se naopak zuřivě brání i jen tušení, že by v jejich duši mohlo přebývat něco jiného než přesně vymezené vědomí. I tito lidé však velmi často propadají citovým prožitkům, v nichž mají tendenci se ztrácet. Jsou neobyčejně vnímaví na pocity druhých, často plují na vodách kolektivních archetypů nebo vyhledají všeobjímající citové prožitky v podobě hudby, poezie a jiných uměleckých děl. Někteří se naopak naučí hledat propojení obecného s jednotlivým v podobě matematiky a podobných abstraktních věd. I tady se však tito lidé věnují spíš citovým podobám tušených archetypů. Tito lidé mají často veliké potíže orientovat se v dennodenních životních problémech, jejich vztah k realitě je jakoby zastřen zástěnou, nevědí, co si mají počít, jejich fantazie jim kouzlí všemožné podoby jedné věci a oni nejsou schopni se rozhodnout. Jejich citové prožitky jsou tak silné, že je mnohdy odvádějí od skutečnosti a znesnadňují jim uspořádání běžného života. Mají však nezměrnou zásobu citu, empatie a schopnosti pomalého laskavého plynutí. Život si na nich žádá, aby, často skrze oběť, spojili dva principy, které si odporují a našli svou jedinečnost v předávání toho, co tuší uvnitř sebe samých. Aby se solární střed jejich osobnosti naučil pracovat i s jejich nevědomím a s kolektivními archetypy, které tito lidé přinášejí ostatním často v podobě uměleckých či mystických zaměření. Merkur - mysl jako prostředník mezi protiklady Merkur představuje myšlení, komunikaci, spojování informací, hledání souvislostí. Tato planeta se na obloze příliš nevzdaluje od Slunce (v horoskopu je vždy umístěna nanejvýš jedno znamení před nebo za hlavním světlem) a stejně je tomu i v naší psychice. Naše myšlení je vždy obsahem našeho vědomí i když je často řízeno nevědomými procesy. Merkur, neboli Hermés, je považován za boha, jenž jako posel jediný směl beztrestně do podsvětí, je bohem diplomatů i zlodějů, obchodníků i podvodníků, zlomyslným skřítkem i lékařem. Byl poslem bohů, spojoval je, ale leckdy jim vyváděl i zlomyslné alotrie. Tento princip je spojen jak s fungováním vnějším, tak vnitřním. Merkurská mysl nám pomáhá organizovat věci vnější, porozumět našemu okolí, spojit a domluvit se s ním, slovo je vždy propojujícím elementem. Pomocí jeho schopností se orientujeme ve světě kolem nás, učíme se svět chápat, slova nám umožňují vytvořit abstraktní pojem s jehož pomocí rozeznáváme podobné i tam, kde má jinou podobu (kupř. židle bude vždy židlí i když vedle sebe postavíme antikvární dřevěný

9 výrobek a moderní kovovou židli k počítači, stejně tak ctižádost oslovíme jako ctižádost, bude-li jejím cílem politické postavení i tehdy, když bude hledat své uplatnění jako revolucionář a odpůrce moci), a uložit v paměti to, co jsme poznali. V horoskopu Merkur ovládá dvě znamení - Blížence a Pannu - a na této symbolice si můžeme také ukázat jeho funkce. Ve znamení Blíženců je naše myšlení ve stavu zrodu. Odděluje se intence, skrz níž sami sebe rozeznáváme jako objekt - logické, srovnávací myšlení, které však svým vydělením z plného subjektivního prožívání nitra také trpí a podléhá osamění, nezakotvenosti, pocitu vyděděnosti. Merkur v Blížencích shání informace, chce srovnávat, propojovat, často však trpí povrchností a nestálostí, chce vědět o všem; všude je něco, co jej láká. Je tedy neklidný, přizpůsobivý, rychlý, bystrý, ale povrchní, vždy přesvědčený, že to, co ví, mu už stačí a že za rohem čeká něco dalšího. Chce se bavit, je to mnohdy veselý hravý taškář. Ve znamení Panny, po projití znamením Lva a Raka, citovém zakotvení v nevědomí a vědomém poznání své individuality, začíná Merkur propojovat vnitřní a vnější. V šestém domě a ve znamení Panny je již klidnější, jeho neutuchající touha po poznání směřuje hlouběji, chce prověřovat detaily, myšlení začíná být kritické, vážnější, analytické. To, co bylo ve znamení Blíženců shromážděno, bude zde posouzeno, smysluplně rozděleno a utříděno. Prostřednictvím služby světu a hledáním správného využití naší jedinečnosti a našich schopností se merkurská mysl obrací dovnitř nás samých a začíná třídit také vnitřní oblast našeho vnímání. To se děje prostřednictvím myšlenkových operací - analýzy, srovnávání a spojování. V tomto znamení (či domě) Merkur často směřuje k přílišné orientaci na pořádek, kritiku, vidění věcí bez zjemňujícího citu, k utilitě a pocitu povinnosti namísto volitelné možnosti se začlenit, ale jeho úloha zde je nezastupitelná. Díky jeho závislosti na Slunci, astrologie s ním dodnes zachází trochu macešsky, je často považován jen za doplňující princip. Jeho spojení se spodním světem nevědomí, přizpůsobivost a schopnost pohybovat se všude mu však dává možnost zasahovat do věcí našeho nitra, sledovat svět archetypů, analyzovat jej, rozborem rozbít na jednotlivosti a ty znovu propojit podle jiných souvislostí. Musí však být veden sluneční energií, která mu dává směr a smysl, jinak se promění ve lstivého, vypočítavého obchodníka, který své schopnosti uplatňuje jen za okamžitými povrchními cíli a bez skrupulí. Je-li ovládán touhou po zisku, emocemi, strachem či jinými nevědomými faktory, stává se vychytralým služebníkem těchto vládců, který vyargumentuje cokoliv, postrádá však stabilitu a cíl. Tam, kde máme v horoskopu planetu Merkur, dřímá naše schopnost diskutéra, učenlivost, přizpůsobivost, paměť a vzdělanost, touha po poznání, zároveň však lstivost, proměnlivost, povrchnost a rychlé úniky. Je symbolem prvního rychlého poznávání, které řídí naše běžné reakce a reflexe. Obzvlášť v dnešní době, která se víc a víc orientuje na merkurské schopnosti, se tato planeta stává velice důležitou a zasahuje do našeho života víc než v předchozích dobách. Náš svět směřuje víc a víc k abstrakci a vzdaluje se tělesnému a citovému prožívání. Tato orientace je vlastní právě Merkuru. Merkur nedisponuje obrazovou citovou fantazií, ale schopností začlenit a propojit informace, všechny je popsat, propojit, vysvětlit. Merkur v Býku bude rozhodně pomalejší, méně schopný v užití slovních spojení i v získávání informací, ale archetyp schopného organizátora a prostředníka se zde zobrazí ve formě pečlivého řemeslníka, znalce přírodovědy, praktického sedláka či

10 stavitele nebo člověka, který umně zachází se svým tělem, vyjadřuje a poznává mnohé skrz vlastní počitky. Při dobrém vztahu s Venuší se zde Merkur může orientovat na barvy, tvary a jejich zpracování, poznávání světa skrz viditelně projevené. Ve Štíru naopak bude kritickým myslitelem, vášnivým, ostrým, myšlenkově bohatým diskutérem na život a na smrt s tendencí k využití jakékoliv zraňující podoby slova. Myšlení se zde může stát prostředkem k pokoření druhého a k získání nadvlády. Merkur se zde může změnit ve vychytralého intrikána. Na rozdíl od Merkura ovlivněného Býkem (Štír je v horoskopu v opozici ke znamení Býka), který se nepouští mimo to, co může postihnout smysly, zde bude bůh diplomacie veden hlubokou touhou přijít věcem na kloub, vytvořit si osobitý názor, pochopit, co se děje mimo svět zjevený a vyslovit i to, co je skryto nejhlouběji.

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Výklad osobního horoskopu

Výklad osobního horoskopu Výklad osobního horoskopu Zpracoval: Jiří Kubík ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOROSKOPU POLARITA ZNAMENÍ MUŽSKÁ: 8 Silně zdůrazněná mužská znamení naznačují dominanci, vlastní aktivní přístup v nejrůznějších

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Nebojte se horoskopů pro děti!

Nebojte se horoskopů pro děti! Nebojte se horoskopů pro děti! Každé dítě má své jedinečné schopnosti a omezení, stejně jako zvláštní spektrum citových potřeb. Horoskop je průvodcem, který nám pomáhá pochopit tělesné, citové, intelektuální

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY 58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY Dolní končetiny se dělí na několik oblastí. Část od kolene k nártu se nazývá noha, stehno sahá od kolene k rozkroku, pak je tu koleno, kotník (zde jsou rozdíly u mužů

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Inkluze, inkluzivní vzdělávání

Inkluze, inkluzivní vzdělávání ve spokojeném životě, při vzdělávání i při pracovním uplatnění. Vzdělání má totiž rozvinout u každého jedince maximum z jeho potenciálu. ( Inkluze, inkluzivní vzdělávání Inkluze vyjadřuje na prvním místě

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ

Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ Vnější, vědomý, volní projev aktivace AKTIVAČNÍ ČINITELÉ

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Výklad osobního horoskopu

Výklad osobního horoskopu Výklad osobního horoskopu Zpracoval: Jiří Kubík ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOROSKOPU: POLARITA ZNAMENÍ MUŽSKÁ: 2 ŽENSKÁ: 11 Malé obsazení mužských znamení zeslabuje osobnost, potřebu řídit a ovládat,

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

VYSOKOVIBRAČNÍ OLEJE S VÝTAŽKY Z ČERSTVÝCH ROSTLIN KARAIMI

VYSOKOVIBRAČNÍ OLEJE S VÝTAŽKY Z ČERSTVÝCH ROSTLIN KARAIMI VYSOKOVIBRAČNÍ OLEJE S VÝTAŽKY Z ČERSTVÝCH ROSTLIN KARAIMI Představuji Vám transformační kompozice živých olejů, které ručně a s nadšením vyrábím v Haluzicích. Používám oleje v Bio kvalitě a Fair trade

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Primární trauma působení Saturna v horoskopu

Primární trauma působení Saturna v horoskopu Primární trauma působení Saturna v horoskopu Primární trauma je blok svobodného vývoje naší osobnosti. Z hlediska primárního traumatu jsou zablokovány oblasti života, které jsou vyjádřeny v horoskopu člověka

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Základy kompozice. 1. Rovnováha. 2. Symetrie

Základy kompozice. 1. Rovnováha. 2. Symetrie Základy kompozice Kompozici je možné definovat jako uspořádání prvků na určitém ohraničeném prostoru-plátně, obrazovce monitoru nebo třeba ve výkladní skříni. Jejím úkolem je zejména "vést" oko, tedy poskytnout

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více