6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň"

Transkript

1 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. Bohatě jsou využívány jednoduché říkánky, písně, nacvičování dialogů a konverzace. Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do každodenního života dětí, pravidelně se s ní setkávají prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. Časová dotace: 2 hodiny týdně 1. a 2.ročník 3 hodiny týdně 3. 5.ročník Výuku cizího jazyka na základní škole lze rozčlenit do tří vzájemně propojených etap. 1. etapa (1.-2.ročník) tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby příslušného jazyka, zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností, dále na první seznámení s některými typickými jevy života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměřených jejich věku. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem číst a písemně se vyjadřovat; k těmto dvěma grafickým dovednostem se přistupuje teprve až po důkladném audioorálním procvičení jazykových jevů. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena především na základě frekvence a zájmu dětí tohoto věku. Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Výuka je výrazně propojena nejen s mateřským jazykem, ale též s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou, z nichž přebírá některé techniky a obohacuje je novými prvky (viz např. hraní rolí, dramatické improvizace ap.), využívá se nahrávek, říkanek, básniček, písniček aj. textů v interpretaci rodilých mluvčích. Vyučující rozvíjí představivost dětí, podněcuje a oceňuje jejich aktivitu a invenci, jejich tvůrčí přístup k činnostem. Ve 2. etapě (3.-5. ročník) jde již více o osvojování cizího jazyka jako prostředku dorozumívání a prostředku získávání dalších poznatků. Pozornost se věnuje rozvoji všech řečových dovedností, čtení a písemné vyjadřování nabývá postupně na významu. Žáci si začínají uvědomovat odlišnosti struktur studovaného cizího jazyka a mateřského jazyka. Spolu s uplatňováním metod a forem práce z předchozí etapy, se zavádějí i takové, které vyžadují uvědomělý přístup k osvojování gramatického a lexikálního učiva a samostatnou práci žáků. 51

2 2.stupeň Ve 3. etapě (6. 7. ročník) se výuka soustřeďuje na komplexní rozvoj řečových dovedností, přičemž se na rozvoj čtení s porozuměním a písemné vyjadřování klade ještě větší důraz než v předchozí etapě. Stále více se pracuje i s autentickými materiály různého druhu (zvukovými i tištěnými), uplatňuje se snaha využívat informací z cizojazyčných zdrojů pro obohacení výuky některých předmětů, dochází tak k výraznějšímu propojení jak s mateřským jazykem, tak s dalšími humanitními i přírodovědnými předměty. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. 4. etapa (8. 9. ročník) S rozšiřováním rozsahu osvojovaného učiva a se zvyšováním celkové intelektuální úrovně žáků se dále obohacují zavedené metody a formy práce, více se uplatňuje logičnost a tvořivá samostatná práce žáků. Soustavná pozornost se věnuje osvojování účinných studijních dovedností a návyků, včetně uplatňování autokorekce a způsobů skupinové práce (např. zpracování různých jednoduchých projektů). V posledním roce výuky dochází i k logickému utřídění učiva všech let výuky cizího jazyka. Cílové zaměření výuky : - získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu - osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce - získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce - porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí - poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi - pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů Časová dotace 4 hodiny týdně v ročníku. Žáci mají možnost výjezdů do zahraničí, mohou se účastnit olympiád apod. KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Učitel : - pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení - společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) - umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků - sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok - vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu 52

3 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel : - klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost - zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů - žáky vybízí, aby kladli otázky ( k věci) KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Učitel : - zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů - vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu - umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel : - zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami - vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních - zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují KOMPETCE OBČANSKÉ připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel : - umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle - vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech - důsledně vyžaduje dodržování pravidel KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a při profesní orientaci Učitel: - se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků - umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení - umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení - ukazuje žákům, jak mají formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdivost pokusem či pozorováním - umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce - vnímá i aktivně zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků - vede žáky k plánování úkolů a postupů - vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení - důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení - ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění - studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné - žákům objasňuje, které koncepce a postupy, používané ve společenské praxi, jsou v souladu s dosaženou úrovní vzdělání 53

4 Anglický jazyk 1. a 2.ročník domov, rodina, škola, volný čas RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ Zájmová činnost povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány Osobnostní rozvoj Tematické okruhy prostředky, kalendářní rok (svátky - pomalu a s pečlivou výslovností, Rozvoj schopností poznávání Halloween, Vánoce, Velikonoce) reaguje na ně verbálně i neverbálně Seberegulace a sebeorganizace roční období, měsíce, dny v týdnu, Sebepoznávání a sebepojetí hodiny), zvířata, příroda, počasí - zopakuje a použije slova a slovní Psychohygiena tradice a zvyky, svátky, důležité spojení, se kterými se během výuky zeměpisné údaje setkal Slovní zásoba PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ Zvuková a grafická podoba jazyka INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ Mluvnice Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov Práce se slovníkem, používání základní slovní zásoby v komunikačních situacích tematických okruhů, používání základní slovní zásoby v komunikačních situacích fonetické znaky (pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov základní gramatické struktury a typy vět základy lexikálního principu pravopisu slov věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě ( jsou tolerovány chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Osobní zájmena - základy Slovosled oznamovací věty slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu, Pokyny k práci v hodinách (otevři knihu, zavři sešit, piš, čti) - rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy - počítá od 1-20 Mezilidské vztahy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Jsme Evropané Multikulturní výchova Kulturní diference Multikulturalita Lidské vztahy Mediální výchova Práce v realizačním týmu Fungování a vliv médií ve společnosti Matematika Hudební výchova Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích Konverzace jednoduchý rozhovor Pozdravení, přestavování sebe a svojí rodiny 54

5 Anglický jazyk ročník RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ Tématické okruhy PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ domov, rodina, škola, volný čas Zájmová činnost povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok ( svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje -žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova Kulturní diference Multikulturalita Lidské vztahy Informatika Zvuková a grafická podoba jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov -fonetické znaky (pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Mezilidské vztahy INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích Pokyny k práci v hodinách (otevři knihu, zavři sešit, piš, čti) Nákupy Příroda a počasí Důležité zeměpisné údaje Oblékání Vyhledání slov ve slovníku základní gramatické struktury a typy vět ( jsou tolerovány chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznávání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Informatika Hudební výchova Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola 55

6 - rozumí jednoduchým pokynům POSLECH S POROZUMĚNÍM a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností -poslech jednoduchého rozhovoru na základě vizuální opory -poslech upravených zjednodušených textů s vizuální oporou - poslech písní - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Hudební výchova MLUVENÍ Tvorba otázky a záporu Přítomný čas prostý Přítomný čas průběhový There is, there are Sloveso CAN ve smyslu vidím, slyším, umím, mohu - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - krátké texty se známou slovní zásobou, porozumění textu a jeho reprodukce - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Mediální výchova Kritické čtení a vnímání med. sdělení Práce v realizačním týmu Fungování a vliv médií ve společnosti PSANÍ -psaní o sobě a svém okolí na základě daného textu a v souvislosti s probíranou gramatikou -napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - vyplní osobní údaje do formuláře 56

7 Anglický jazyk 6. ročník RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ POSLECH S POROZUMĚNÍM Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Jsme Evropané Multikulturní výchova Kulturní diference Multikulturalita Lidské vztahy Informatika Informatika - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ Slovní zásoba Práce s textem rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem - vyhledá potřebné informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - zná názvy základních obchodů a kde by mohl co koupit - pojmenuje základní věci v přírodě, umí jednoduše popsat jaké počasí právě je - zná základní poznatky o anglicky mluvících zemích, kde leží - rozšířil si slovní zásobu o oblečení a dovede popsat spolužáka - používá anglicko-český slovník Mezilidské vztahy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznávání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Hudební výchova 57

8 PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ PSANÍ MLUVNICE Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, formulář, dotazník, kultura, sport, péče o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, člověk a příroda a město, nákupy a móda, společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování, sociokulturní prostředí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí a České republiky rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Opakování přítomného času prostého Přítomný čas průběhový Přítomný čas průběhový Minulý čas prostý Nepravidelná slovesa - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vypráví jednoduchý příběh či událost - popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - jednoduchým způsobem se domluví v - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích - obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu - rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálu (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci - používá anglicko-český slovník - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení - napíše krátký dopis z prázdnin (kde je, co tam dělá, kde bydlí a jak se má) - zvládá základní omluvy související se školou (zapomenutí pomůcek, pozdní příchod...) - zvládá gramatiku přítomného času prostého - používá přítomný čas průběhový - používá slovesa like ve smyslu mít rád, want chtít, live- žít - používá přítomný čas průběhový, tvoří otázku a zápor - je seznámen s minulým časem prostým - pravidelnými a nepravidelnými slovesy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Multikulturní výchova Lidské vztahy Mezilidské vztahy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznávání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Přírodopis Zeměpis 58

9 Jednoduchá sdělení Žádost s použitím sloves SHALL, MAY - požádá o půjčení pomůcek, zopakování věty, uvolnění z hodiny) - používá slovesa SHALL, MAY INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ Mediální výchova Kritické čtení a vnímání med. sdělení Práce v realizačním týmu Fungování a vliv médií ve společnosti Stavba mediálních sdělení Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích Přečtení textu a převyprávění vlastními slovy Vyhledávání slovíček ve slovníku 59

10 Anglický jazyk 7. ročník - rozumí obsahu jednoduchých textů -- jednoduchým způsobem se domluví RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ POSLECH S POROZUMĚNÍM Zvuková a grafická podoba jazyka Tematické okruhy PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ Slovní zásoba Základní gramatické struktury a typy vět INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Domov Rodina Bydlení Škola Volný čas a zájmová činnost Vyhledávání slovíček ve slovníku rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem Minulý čas prostý GOING TO ve smyslu hodlám - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - vyžádá jednoduchou informaci - popíše svůj domov - vztahy v rodině - předměty ve škole - svoje zájmy a volno časové aktivity - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - zvládá slovní zásobu spojenou s tematickými okruhy domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost - používá anglicko-český slovník - v minulém čase prostém tvoří otázku a zápor - vyjmenovává vybraná nepravidelná slovesa a pravidla pro tvoření minulého času s pravidelnými slovesy - používá minulý čas prostý a obměňuje jednoduché věty a krátké texty - používá sloveso GOING TO ve smyslu hodlám v - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Multikulturní výchova Kulturní diference Multikulturalita Etnický původ Lidské vztahy Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Kooperace a kompetice Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznání Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Mediální výchova Stavba mediálních sdělení Tvorba mediálních sdělení Práce v realizačním týmu Výchova ke zdraví Člověk, podpora a ochrana zdraví Informatika Výchova ke zdraví 60

11 Jednoduchá sdělení Základní vztahy Oslovení Reakce na oslovení Pozdrav Přivítání Rozloučení Představování - popisuje základní vztahy vyjadřující výraz KDO? Kooperace a kompetice Existenciální (kdo?) 61

12 Anglický jazyk ročník RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ POSLECH S POROZUMĚNÍM Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - sestaví jednoduché ústní i písemné sdělení týkající se tematických okruhů - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory - v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova Kulturní diference Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Etnický původ Lidské vztahy Dějepis Zeměpis Přírodopis Výchova ke zdraví Tematické okruhy Stravování Město Oblékání Nákupy Osobní dopis Formulář Sport Péče o zdraví Sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky Příroda, počasí, člověk a společnost, cestování - zvládá slovní zásobu spojenou s tematickými okruhy stravování, město oblékání nákupy - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - zvládá slovní zásobu spojenou s tematickými okruhy osobní dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí - používá dvojjazyčný slovník, ve vhodném výkladovém slovníku ve vhodném výkladovém slovníku - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu Kooperace a kompetice Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznání Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Mediální výchova Stavba mediálních sdělení Tvorba mediálních sdělení Práce v realizačním týmu Výchova ke zdraví Environmentální výchova Základní podmínky života 62

13 Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem Stravování Město Oblékání Nákupy Osobní dopis Formulář Sport Péče o zdraví Příroda, počasí, člověk a společnost, cestování Sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky Vyhledání slov ve slovník u - popíše a vyjmenuje základní druhy potravin, přípravu jídla a země původu jídel - popisuje město Brno jeho významné památky a okolí svého bydliště, dále významné památky v anglicky mluvících zemích - popíše jak se obléká do školy, do divadla, na společenské události na sport a ve volném čase - popisuje základní obchody ví kde co koupit, umí se zeptat kolik co stojí, zná měnu užívanou v navštěvovaných zemích -popisuje přírodu v okolí školy, přírodní děje, ochranu přírody -dokáže mluvit o typickém počasí v České republice i ve vybraných anglicky mluvících zemích a jeho zvláštnosti -popisuje společenské zřízení v místě bydliště -popíše různé druhy transportu, zvláštnosti, zná pravidla při odbavování c letadle, dokáže říct, kde byl na dovolené Environmentální výchova Základní podmínky života Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Dějepis Zeměpis Přírodopis Výchova ke zdraví 63

14 PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory - v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky Základní gramatické struktury a typy vět Budoucí čas Will/going to Předpřítomný čas - používá budoucí čas - používá will/going to - je seznámen s předpřítomným časem - písemně a gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké Minulý čas prostý Budoucí čas Must/have to - používá minulý čas prostý - zná rozdíl mezi použitím MUST a HAVE TO - je seznámen s použitím a pravidly pro tvoření budoucího času - písemně a gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ Jednoduchá sdělení Omluva a reakce na omluvu Poděkování a reakce na poděkování Prosba Žádost - jednoduchým způsobem se domluví v - zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích - vyžádá jednoduchou informaci Kooperace a kompetice Základní vztahy Prostorové (kde? Kam?...) Kvantitativní (kolik?) Časové ( kdy?) Kvalitativní ( jaký, který, jak? ) - popisuje základní vztahy vyjadřující výraz KDE? KAM?... - popisuje základní vztahy vyjadřující výraz KOLIK? 64

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský. 6.19 A) Charakteristika

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Ředitelka

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Historický seminář...5 Český jazyk vážně i nevážně... 7 Seminář

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Adresa a kontakty... 3 1.2 Vedení školy... 3 1.3 Předkladatel a zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Klobouky u Brna, okres Břeclav Ředitelka školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč Koordinátor

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - 1 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 3 2.1.Charakteristika školy 3 2.2.Charakteristika ŠVP 4 2.3.Výchovné a vzdělávací strategie 5 2.4. Začlenění průřezových témat 11 3.

Více