Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: ANGLICKÝ JAZYK"

Transkript

1 Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Výuka gramatiky probíhá současně s vytvářením vět, kde se potřebné výrazy a spoje procvičují. Slovní zásoba se týká základních oblastí života žáka a je rozvíjena čtením a poslechem vhodných textů. Komunikační dovednosti žáci procvičují prostřednictvím vzorových vět, připravených dialogů, her, nácvikem jednoduchých básniček a říkadel a poslechem a rozborem písniček. Důraz je kladen na žákovu schopnost porozumět jednoduchému sdělení (věty, pokyny), zopakovat jej a také na něj reagovat. Výuka též seznamuje žáky s reáliemi zemí, které tímto jazykem hovoří. Žáci se snaží o pochopení významu znalosti anglického jazyka pro osobní život, formování porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturám. V předmětu Anglický jazyk se žáci učí správně vyslovovat anglické hlásky, poznávat a správně používat základní gramatická pravidla a rozvíjet aktivní i pasivní slovní zásobu. Vycházíme z aktivní a pasivní osvojené slovní zásoby v mateřské škole, která byla vyučována v rámci oblasti: Dítě a jeho psychika a) jazyk a řeč ; b), myšlení Dítě a ten druhý Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět Anglický jazyk je jako první cizí jazyk realizován jako povinný předmět v 3. až 9. ročníku, v 1. a 2. ročníku pouze pokud s tím souhlasí rodiče žáků. Časová dotace: 1. a 2. ročník 1 hodina týdně 3. až 5. ročník 3 hodiny týdně - z toho jsou 2 hodiny (v 1. a 2. ročníku) disponibilní 6. ročník 4 hodiny týdně 7. až 9. ročník 3 hodiny týdně - z toho je 1 hodina disponibilní Osobnostní a sociální výchova rozvoj schopností, kreativita, komunikace Výchova v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova multikulturalita, kulturní diference Environmentální výchova vztah člověka k prostředí. Frontální a skupinová práce, projektové vyučování, diskuze, řízený dialog, samostatná práce, problémové učení, poslech, hry. Klíčové kompetence k učení k řešení problémů sociální a personální občanské komunikativní - rozvíjí schopnost komunikovat anglicky v praktickém životě - vede k samostatnému získávání informací z různých cizojazyčných zdrojů a internetu - vede k porozumění přiměřenému sdělení v anglickém jazyce - usiluje o řešení jednoduchých problémových situacích v cizojazyčném prostředí - snaží se naučit formulovat myšlenky, i když chybí slovní zásoba - podněcuje využívat osvojené dovednosti k navázání kontaktu či vztahu - se snaží v různých modelových situacích vyžádat a poskytnout radu, pomoc - vede žáky ke spolupráci v angl. mluvící skupině na jednoduchém úkolu - rozvíjí představu v odlišnostech ve způsobu běžného života v anglicky mluvících zemích i jejich odlišné kulturní tradice a porovnání je s českým prostředím - usiluje u žáků, aby akceptovali pravidla zadané aktivity - vede žáky k respektování názorů a přesvědčení spolužáků - vede žáky k vyjadřování jejich myšlenky - rozvíjí porozumění rozhovoru a přiměřenému textu v AJ

2 pracovní - nacvičuje zvládnout a dodržovat pravidla při práci ve skupině - snaží se, aby žáci využívali jazyka k získávání potřebných informací z různých oblastí - rozvíjí schopnosti samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem Učební plán předmětu Anglický jazyk Anglický jazyk, 1. ročník Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. - vyslovuje srozumitelně anglická slova, imituje kazetu i učitele - pozdraví a rozloučí se - představí se, poděkuje - pojmenuje členy rodiny a části domu - počítá do deseti - jmenuje svoje školní potřeby a některé hračky - označí základní barvy - seznamuje se s tradicemi - Vánoce - zpívá písničky, říká básničky Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. - reaguje na procvičené otázky učitele - rozumí některým slovesům v rozkazovacím způsobu Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění. - rozumí nahrávkám k učebnici a jazyku učitele, fyzicky reaguje na pokyny - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, poděkování, představování - tematické okruhy - domov, rodina, škola, základní barvy, čísla od 1 do 10, Vánoce (tradice a zvyky) - základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov - věta jednoduchá, otázka, pořádek slov ve větě OSV - Rozvoj schopností EGS - Evropa a svět nás zajímá MKV -Kulturní diference Anglický jazyk, 2. ročník Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. - vyslovuje srozumitelně anglická slova, imituje kazetu i učitele - pojmenuje některé části oblečení - označí některé věci z okruhu narozeniny, zeptá se na věk a řekne svůj - pojmenuje několik věcí z koupelny - zná názvy některých zvířat - zpívá písničky, říká básničky Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. - reaguje na otázku: Kde...? - seznámí se s předložkami on/in - používá nacvičené vazby a spojení - reaguje na procvičené otázky učitele - předvede jednoduchý rozhovor - jednoduchá sdělení - blahopřání - tematické okruhy -oblékání, zvířata,domov,rodina - slovní zásoba a tvoření slov antonyma - základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov - věta jednoduchá, otázka OSV - Rozvoj schopností EGS - Evropa a svět nás zajímá MKV - Kulturní diference

3 Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění. - rozumí jazyku učitele a nahrávkám k učebnici, fyzicky reaguje na pokyny Anglický jazyk, 3. ročník Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. - zpívá písničky, říká básničky - srozumitelně vyslovuje anglická slova a věty, imituje kazetu i učitele - pojmenuje věci kolem sebe - další věci ve třídě, barvy, nábytek - zná názvy některých exotických zvířat - zná části obličeje a těla - vyjádří velikost přídavným jménem - poznává další části oblečení, vyjádří, co má na sobě - seznamuje se se zvyky a tradicemi, popřeje šťastné Vánoce/Velikonoce Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. - reaguje na procvičené otázky učitele - předvede jednoduchý rozhovor - používá a obměňuje nacvičené vazby a spojení - vyjádří: tohle je... - ptá se: co je to, kdo je to? - používá člen neurčitý, číslovku, zájmeno, přídavné jméno a podstatné jméno Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. - rozezná množné číslo pravidelných podst. jmen - čte jednoduché krátké texty a píše jednotlivá slova Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění. - rozumí nahrávkám k učebnici a jazyku učitele - fyzicky reaguje na pokyny, hraje roli Používá abecední slovník učebnice. - učí se, jak hledat v abecedním slovníku Anglický jazyk, 4. ročník - tematické okruhy - domov, rodina, škola, zvířata,části těla, oblékání, tradice a zvyky, svátky - slovní zásoba a tvoření slov - antonyma - seznámí se s číslovkami 1 až 20 - big, little, small - základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slovvěta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě OSV Rozvoj schopností OSV Komunikace EGS - Evropa a svět nás zajímá MKV Kulturní diference MKV Multikulturalita INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci. - používá různé způsoby pozdravu - představí se několika jednoduchými větami - umí se zeptat se na něčí jméno - dokáže představit kamaráda - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pozdravy, představování - sloveso "to be" a "to have got" časování, tvoření věty oznamovací, tázací a záporné - stavba věty jednoduché, oznamovací, rozkazovací, tázací OSV rozvoj schopností MKV -Multikulturalita

4 - získá základní slovní zásobu týkající se tématu RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům. - je schopen udržet pozornost nutnou pro porozumění obsahu sdělení - rozumí jednoduchým pokynům při práci ve třídě - prezentuje jednod.básn. a písničky Rozumí smyslu a obsahu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci. - řeší jednoduché situace související se seznamováním, se zahájením, vedením a ukončením rozhovoru a se získáváním a poskytováním základních, místních, časových a jiných informací Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. - uvědomění si rozdílu mezi fonetickou a psanou formou jazyka - reprodukuje a obměňuje mikrodialogy Používá dvojjazyčný slovník - umí používat abecední slovník učebnice - reprodukuje a obměňuje mikrodialogy - formuluje otázky a odpovídá na ně - písemně obměňuje krátké probrané texty PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení,krátký text a odpověď - sestavuje krátké mikrodialogy - vyplňuje dotazník, zákl. Informace o sobě - písemně tvoří otázky na dané téma - vytváří dopis kamarádovi - píše pozdrav a blahopřání (Vánoce, Velikonoce, narozeniny) Reprodukuje ústně a písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace - reprodukuje mikrodialogy - prezentuje básničky, písničky - píše správně číslovky Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu - obměňuje krátké mikrodialogy - dle předlohy píše pozdravy a přání Anglický jazyk, 5. ročník - spojování jednoduchých vět (and) - užívání členů (the, an, a) - modální sloveso can oznámení, zápor, otázka - anglická abeceda - technika čtení - přivlastňovací pád - zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací ( this, it) - předložky (in, on,behind,under) -tematické okruhy - rodina, části těla, části obličeje, oblečení, barvy, školní potřeby - množné číslo - seznámí se s číslovkami vazba there is / there are - tématické okruhy rodina, zvířata - sloveso to be, to have got - jednoduché sdělení adresa, informace o rodině, dopis, blahopřání - daná slovní zásoba - přídavná jména - rozkazovací věty OSV Rozvoj schopností OSV Komunikace OSV Mezilidské vztahy MKV Kulturní diference INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci. - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pozdrav, poděkování, představování - sloveso "to be" a "to have got" časování, tvoření věty oznamovací, tázací a záporné OSV Rozvoj schopností lidí OSV Mezilidské vztahy

5 - pozdraví při setkání a loučení, osloví danou osobu, dokáže se představit a představit druhé - správně používá oslovení - vyžádá jednoduchou informaci, dokáže na konkrétní otázku odpovědět - chápe smysl jednoduché pomalé a pečlivě vyslovované konverzace - používá základní slovní zásobu (téma - rodina, věci kolem nás, domov, zvířata) - rozvíjí témata minulého ročníku - povídá o denním a týdenním programu PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu - obměňuje mikrodialogy Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů. - podle zadání píše blahopřání ke svátkům v roce - píše krátký pozdrav z prázdnin - v dopise píše základní informace o sobě a své rodině - zdokonaluje si pravopis osvojených slov Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. - krátkými větami se učí zopakovat psaný nebo slyšený text(rozhovor.) - písemně vyjadřuje obsah slyšeného jednoduchého textu - reprodukuje mikrodialogy - prezentuje jednoduché básničky - přítomný čas prostý oznámení, otázka, zápor - stavba věty jednoduché, oznamovací, rozkazovací, tázací - spojování jednoduchých vět (and, but) - užívání členů (the, an, a) - přivlastňovací pád - zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací - předložky (in, on, under ) - číslovky tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, zájmová činnost, tradice, zvyky, svátky, nákupy, důležité zeměpisné údaje - určování času - skladba věty jednoduché. tázací - množné číslo - sloveso to be a to have got časování, tvoření oznamovací, tázací a záporné věty, - modální sloveso can - slovní zásoba synonyma, antonyma, význam slov v kontextu, přídavná jména, zájmena - osobní, ukazovací přivlastňovací - jednoduchá sdělení adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, dopis kamarádovi, omluva, žádost - technika čtení OSV Poznávání lidí OSV Komunikace EGS Evropa a svět nás zajímá MKV Multikulturalita OSV Kreativita RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům. - na základě znalosti slovní zásoby rozumí jednoduché konverzaci dvou osob - rozšiřuje si slovní zásobu daného tématu Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci. Používá dvojjazyčný slovník. - rozumí jednoduchému textu obsahující probranou slovní zásobu - snaží se zorientovat v psaném textu Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. - čte nahlas jednoduché texty - připravené jednoduché audio-orální texty se snaží číst nahlas, plynule a foneticky správně - čte potichu krátké texty obsahující známé jazykové prostředky Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď a otázku. - z vybraného textu se snaží vyhledat informace - způsob rozkazovací - jednoduché příkazy OSV Rozvoj schopností EGS Evropa a svět nás zajímá EGS Objevujeme Evropu a svět EGS Jsme Evropané MKV Kulturní diference

6 - odpovídá na dané otázky z textu kladně i záporně - vyhledává základní informace o známých zvycích - sleduje základní geografické údaje týkající se nejvýznamnějších zemí příslušné jazykové oblasti Anglický jazyk, 6. ročník - snaží se porozumět pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat - podle svých schopností čte nahlas foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - učí se orientovat se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky, známé výrazy, fráze - pokouší se postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení - nacvičuje sestavení jednoduchého (ústní i písemné) sdělení souvisejícího s životem v rodině, škole a probíranými tématickými okruhy - snaží se formulovat otázky a odpovědi na ně - zdokonaluje se v písemé tvorbě a obměně jednoduché věty - dle svých možností rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konvezraci Anglický jazyk, 7. ročník - množné číslo podstatných jmen, sloveso to be - přivlastňovací pád, sloveso to have got - imperativ, sloveso can, there is/are - přítomný čas průběhový, prostý, minulý čas sloves to be, to have got, frekvenční příslovce - ukazovací zájmena, doplňovací otázky - představení sebe a druhých - popis bydliště, příkaz, zákaz, ptát se na čas, říct datum - poradit návštěvníkům ČR, jak zde mohou strávit volný čas - popsat běžné zvyky, mluvit o svých zálibách - zeptat se na zájmy a zvyky EGS Evropa a svět nás zajímá - snaží se číst nahlas foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - usiluje o porozumění obsahu jednoduchých textů v učebnici a časopisech na příslušné úrovni, vyhledá v nich známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - nacvičuje porozumění jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - osvojí ie používání dvojjazyčného slovníku - podle svých schopností sestaví jednoduché sdělení související s probíranými tématy - pokouší se vhodně reagovat v nejběžnějších řečových situacích - uvědomí si, jak vyžádat jednoduchou informaci - snaží se jednoduchým způsobem domluvit v běžných každodenních situacích Anglický jazyk, 8. ročník - představit sebe i své přátele, sdělit osobní informace - popis lidí - popsat denní rutiny, svůj den a volný čas - rozlišit užití přítomného času prostého a průběhového - číslovky řadové, datum, měsíce - popis zvířat, přídavná jména, osobní zájmena v předmětu - stupňování přídavných jmen, frekvenční příslovce - minulý čas prostý, otázky na podmět a předmět - zeptá se na cestu a popíše ji, ptá se v minulém čase MKV lidské vztahy a kulturní diference EV vztah člověka k prostředí - snaží se číst nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - dle svých možností rozumí obsahu - minulý čas prostý a průběhový - vyjádření budoucnosti pomocí to be + going to, will a přítomného času VDO - formy participace občanů v politickém životě OSV - kooperace a kompetice,

7 jednoduchých textů v učebnici a časopisech na příslušné úrovni, vyhledá v nich známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - osvojí si používání dvojjazyčného a vhodného výkladového slovníku - učí se stručně reprodukovat obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - rozvíjí své dovednosti domluvit si setkání, nakupovat různé zboží - zdokonaluje se v užívání jednoduchých obratů vyjadřujících svolení, odmítnutí, omluvu, prosbu - rozvíjí svůj všeobecný rozhled, který přispívá k formování vzájemného porozumění mezi zeměmi Anglický jazyk, 9. ročník průběhového - způsobová slovesa can, must, have to - stupňování přídavných jmen, frekvenční příslovce - předložky místa a času - popis osoby, místa, situace - předpřítomný čas uvedení a základní použití - tvorba příslovcí s koncovkou y i nepravidelně - vedlejší věty vztažné mezilidské vztahy EGS - objevujeme Evropu a svět MKV - multikulturalita MDV - práce v realizačním týmu - snaží se číst nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - dle svých možností rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici a časopisech na příslušné úrovni, vyhledá v nich známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - učí se postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů - rozvíjí své schopnosti číst širší okruh tištěných materiálů a orientuje se v nich - rozvíjí si dovednosti v používání dvojjazyčného a vhodného výkladového slovníku - usiluje o stručnou reprodukci obsahu přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - pokouší se být schopen domluvit si setkání, nakupovat různé zboží - učí se užívat jednoduché obraty vyjadřující svolení, odmítnutí, omluvu, prosbu - rozvíjí svůj všeobecný rozhled, který přispívá k formování vzájemného porozumění mezi zeměmi - snaží se odvodit pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - minulý čas prostý a průběhový - tázací dovětky - zájmena zvratná (myself, yourself ) - modální slovesa - frázová slovesa, gerundium - reálie anglicky mluvících zemí VDO - formy participace občanů v politickém životě OSV - kooperace a kompetice, mezilidské vztahy EGS - objevujeme Evropu a svět MKV - mulikulturalita MDV - práce v realizačním týmu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 5.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Dodatky ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Č.j.: ZS-Dr/393/2013 Tyto dodatky školního vzdělávacího programu jsou platné od 1. 9.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více