Základní škola Štětí, Školní 559

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Štětí, Školní 559"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav

2 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 9 3 Charakteristika školy 11 4 Učební plán 13 5 Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk - Německý jazyk Další cizí jazyk - Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Volitelné předměty Práce na počítači Projekty Červená,zelená - už vím co to znamená Měříme,odhadujeme v praxi(a nejen to) Význam záchranného integrovaného systému Den Země D technologie ve výuce Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

3 1. Identifikační údaje Název RVP Název ŠVP Motivační název Platnost RVP ZV Základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav od Název školy Adresa IČ Ředitel Telefon www Základní škola Štětí, Školní 559 Školní 559, Štětí Mgr. Alexandr Petrišče Zřizovatel Adresa IČ Telefon www Město Štětí Mírové náměstí 163, Štětí datum, podpis, razítko - 3 -

4 2. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Priority ŠVP jsou dány jeho názvem Do školy s chutí a bez obav. Strategie vzdělávání vychází z možností žáků, kvalifikovanosti pedagogického sboru, částečně z tradic školy, ale převážně v souladu s novými cíli vzdělávání. ŠVP musí nutně respektovat osobnost každého žáka, uplatňovat diferencovaný přístup a v co nejširším měřítku využívat propojení učitelů, rodičů a veřejných institucí ve vzdělávání. Zvolené metody a formy práce včetně hodnocení musí být v souladu s tím, že žáci budou do školy chodit s chutí a bez obav. ŠVP musí být při respektování osobnosti žáka zaměřen na jeho všestranný rozvoj. Žáci se musí seznamovat především se znalostmi a dovednostmi, které nejvíce uplatní v životě s přednostním zaměřením na činnostní učení. S tím souvisí zavádění efektivních metod výuky a kladení důrazu na skupinové a projektové vyučování. Toto období vyžaduje naučit žáky využívat komunikačních a informačních technologií a preferovat jejich praktické uplatnění. Postupně chceme školu zaměřit na rozšířenou výuku cizích jazyků s preferováním anglického jazyka. Aby žáci přijímali školu bez obav, musí škola věnovat pozornost nadaným žákům i těm, kteří mají určité problémy s učením. V souvislosti s tím je nezbytně nutné podporovat žáky s různým druhem nadání a zapojovat je do zájmové činnosti a vytvářet v tomto směru co nejlepší podmínky materiální i personální. Pro nadané žáky musí ŠVP vytvořit optimální podmínky prostřednictvím diferencované výuky, výběrem volitelných a nepovinných předmětů. Větší prostor musí být dán samostatné práci žáků při poznávacích činnostech. Tito žáci musí být v co největší míře zapojeni do různých předmětových soutěží a akcí všech úrovní Výchovné a vzdělávací strategie školy a. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení - rozvíjet postoje, dovedností a způsoby rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost - poskytnout dostatek informačních zdrojů a impulzů (knihovna, internet, exkurze) - propojovat informace se skutečným životem - aktivovat vlastní úsudek, iniciativu, tvořivost a zodpovědnost - posilovat komunikační dovednosti a práce v týmu - vést poznávání vlastních možností a naučit prezentovat vlastní výsledky - rozvíjet tvořivost a účast na organizaci vzdělávání - pracovat s přiměřeným učivem - využívat hodnocení formou zpětné vazby - při hodnocení přihlížet k tomu, co žák zvládá, ne to, co neumí - nenavozovat při výuce situace nerovnosti a ponížení - zařazovat metody, které podporují zvídavost - využívat kladného hodnocení - poskytovat osobní příklad žákům - motivovat dobrými výsledky b. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - nepředkládat poznatky žákům v hotové podobě - uplatňovat mezipředmětové vztahy - objevovat vzájemné vztahy přírodních, společenských a dalších jevů - postupně zvyšovat podíl aktivizujících metod - využívat praktická cvičení - uplatňovat základní myšlenkové operace (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce) - řešit problémy na základě kritického zhodnocení informací - podporovat netradiční způsoby řešení c. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci - vytvářet prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústní, písemné, výtvarné a pomocí technických prostředků) - dodržovat etiku komunikace (věcnost, naslouchání, respektování různých názorů) - naučit poznávat sebe a vztahu k jiným - 4 -

5 - uplatňovat práci v týmu - vytvořit základ pro hledání a objevování problémů d. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých - vytvořit jasná pravidla pro soužití ve škole (práva, povinnosti a sankce) - navozovat atmosféru demokracie a přátelství - rozvíjet kooperativní učení a spolupráci ve výuce - vést žáky k osobní odpovědnosti za výsledky společné práce - klást důraz na spolupráci učitelů a poskytnout jim určitý podíl na řízení školy - posilovat spolupráci s rodiči a dalšími partnery e. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti - vést žáky k samostatnému rozhodování a zodpovědnosti za důsledky svých rozhodnutí - učit rozlišovat demokracii a svobodu a nezaměňovat tyto hodnoty za anarchii - důsledně vyžadovat dodržování mravních hodnot a slušného jednání - učit žáky vhodnou formou prosazovat své zájmy a zvyšovat úroveň argumentace - soustavně pracovat se školním řádem - využívat žákovský parlament f. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě - rozvíjet chápání bohatství a složitosti osobního života a zaměřit citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí - pomáhat s orientací ve vlastním citovém životě a v citových vztazích a s pomocí dospělých řešit své citové vztahy - učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city - vést k ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám - objasňovat citovou nevyzrálost v období dospívání g. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný - vést k udržování čistoty prostředí školy - vytvářet vhodné hygienické zázemí - aktivně se podílet na účelnosti, funkčnosti, estetičnosti a bezpečí pracovního prostředí - vést žáky k dodržování zdravého stravovacího a pitného režimu - přizpůsobit organizaci denního režimu ve prospěch žáků - dodržovat kompenzační a hygienické přestávky v učení - vést důslednou a efektivní kampaň proti kouření a drogám ve škole - uplatňovat důslednou prevenci šikany a násilí - upevňovat vzájemné vztahy ve škole (úcta, sounáležitost) - respektovat individuální rozdíly h. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi - posilovat chápání principů a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti - vést k otevřenosti vůči spolužákům - posilovat solidaritu s druhými - rozvíjet kritické postoje k negativním projevům ve škole i společnosti - umožnit integraci žáků vyžadujících speciální péči - rozvíjet prvky multikulturní výchovy, vést k porozumění odlišného způsobu života jiných kultur - vytvářet podmínky pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí - vést žáky k ohleduplnosti vůči starým a nemocným lidem - rozvíjet schopnosti empatie - uplatňovat uvažování v evropských a celosvětových souvislostech - 5 -

6 i. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci - uplatňovat sebehodnocení žáků - vytvořit žákům harmonogram informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace - aktivně rozvíjet osvojování základních pracovních dovedností a návyků Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák: - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti - poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák: - vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností - vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému - samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy - ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí - 6 -

7 Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění - využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák: - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák: - respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí - chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka - respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit - chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák: - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření - orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení Metody a formy práce: 1. Řešení problémů 2. Projekty 3. Dialog - 7 -

8 4. Hra 5. Pokus 6. Skupinové vyučování 7. Exkurse 8. Vycházka 9. Frontální vyučování 10. Práce s chybou 11. Práce ve dvojicích 12. Individuální učení 13. Diferencované úlohy 14. Dramatizace (využívána převážně na prvním stupni ) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení) Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů - ve spolupráci s PPP. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Škola nemá bezbariérový přístup, v případě potřeby bude spolupracovat na zajištění dalšího odpovídajícího technického vybavení a didaktických pomůcek, pomůcek pro rozvoj manuálních dovedností, pro TV a relaxaci, kompenzační pomůcky. Dle stupně postižení bude žáka podporovat asistent tř. učitele.v případě,že bude tělesné postižení vyžadovat bezbariérový přístup,bude tento žák přeřazen na ZŠ Štětí,Ostrovní,která tomuto požadavku vyhovuje. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci zrakově a sluchově postižení) Vzdělávání žáků zrakově postižených bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. V rámci disponibilní dotace budou realizovány podle individuálních potřeb jednotlivých žáků předměty speciální péče zejména: prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově a sluchově postižených zraková a sluchová stimulace práce s optickými pomůckami logopedická péče zdravotní tělesná výchova Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta. Snahou školy bude zajistit podnětné prostředí, individuální přístup, vhodný materiál a technické vybavení, vhodné učební metody a logopedickou péči. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se projevují příznaky vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné dyslektické nápravy. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí, respektujeme pracovní tempo dítěte, volíme vhodné pracovní a učební metody. Škola se snaží vytvářet podmínky pro klidnou práci, pravidelný režim a možnost relaxace. Důležitá je vzájemná spolupráce vyučujících, třídního učitele, rodičů a výchovného poradce, zvláště jednotný přístup. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Tito žáci se budou vzdělávat ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny (podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu, v procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci)

9 Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Zavést systém pochval a trestů. Škola vytváří podmínky pro relaxaci, zapojení do sportovních aktivit a zájmových kroužků. Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, PPP, popřípadě sociálním kurátorem z příslušného odboru MěÚ ve Štětí a MěÚ v Litoměřicích. Některé případy je nutné řešit i ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Štětí. Žáci se sociálním znevýhodněním Jsou to žáci sociálně, kulturně a jazykově odlišní, azylanti. Škola zajistí individuální péči, vhodné metody a formy práce, bude klást důraz na pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu. Důležitá je spolupráce s PPP, psychologem a soc. kurátorem. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Jejich zařazení do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvizy, záhady, problémové úlohy. V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Zvláště žáci II. stupně se pravidelně účastní olympiád a soutěží. Žáci školy své znalosti a dovednosti také prezentují na veřejnosti (kulturní programy v obcích, prezentace v kabelové televizi, příspěvky do Zpravodaje města Štětí, výstavy). Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný Začlenění průřezových témat Přehled tematických okruhů průřezových témat I. stupeň Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník OSV - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, SOCIÁLNÍ ROZVOJ, MORÁLNÍ ROZVOJ) Rozvoj schopností poznávání Čj,M,Prv,Vv,Pč,Tv,Hv Čj,M,Prv,Pč,Tv,Hv,Vv Čj,M,Prv,Pč,Tv,Vv,Hv M,Pří,Vl,Pč,Vv,Hv,Čj M,Pří,Vl,Pč,Vv,Hv,Čj Sebepoznání a sebepojetí Prv,Vv,Tv Prv,Hv,V, Prv,Hv,Vv Pří,Vl,Hv,Čj Pří,Čj Seberegulace a sebeorganizace Čj,Prv,Pč,Vv,Tv Čj,Prv,Tv,Hv Prv,Tv,Hv,Vv Pří,Vl,Pč,Čj Pří,Vl,Pč,Čj Psychohygiena Prv,Tv,Hv Čj,Prv,Tv,Hv Prv,Tv,Hv Hv,Čj Pří,Čj Kreativita Čj,M,Prv,Vv,Pč,Tv,Hv Čj,Prv,M,Hv,Vv Čj,M,Prv,Tv,Hv,Vv M.Vl,Pč,Hv,Čj M,Vl,Pč,Čj Poznávání lidí Prv Čj,Prv,Tv Prv M,Pří,Čj M,Vl,Čj Mezilidské vztahy Čj,Prv,Tv,Hv Čj,Prv,Tv,Hv Prv,Pč,Tv,Vv Pří,Vv,Čj Pří,Vl,Čj Komunikace Čj,Prv,Pč,Tv,Hv Čj,Prv,Pč,Tv,Hv,Vv Čj,Prv,Pč,Tv,Vv,Hv Pří,Hv,Čj M,Pří,Vl,Čj Kooperace a kompetice Tv Pč,Tv Pří,Hv,Čj Pří,Čj Řešení problémů a rozhodovací M,Prv,Tv,Hv,Vv Čj,M,Prv,Pč,Vv M,Prv,Pč,Tv,Hv,Vv Pří,Pč,Čj Pří,Vl,Pč,Čj dovednosti Hodnoty, postoje a praktická etika Čj,Prv Prv,Hv,Vv Prv,Vv Pří,Pč,Čj Pří,Vl,Pč,Čj VDO VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Prv Prv Prv Vl,Čj Pří,Čj Občan, občanská společnost a stát Prv Prv,Hv Prv,Hv Vl Vl,Pří Formy participace občanů v politickém M,Vl M,Vl - 9 -

10 životě Principy demokracie jako formy vlády Vl,Vv Vl a způsobu rozhodování EGS VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Pč,Hv,Čj Pč,Vl,Čj Objevujeme Evropu a svět Vl Jsme Evropané Hv Vl MKV MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Prv Prv Prv Pří,Vv,Čj Vv,Hv,Čj Lidské vztahy Prv Prv Prv Pří,Vl,Pč,Čj Pří,Pč,Čj Etnický původ Pří,Hv,Čj Vl,Čj Multikulturalita Prv Prv,Pč Prv Pří,Hv,Čj Vl,Čj Princip sociálního smíru a solidarity Pří,Čj Vl,Čj EVMV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prv Prv,Vv Prv,Pč,Vv M,Pří,Vl,Pč,Čj M,Vl,Pč,Čj Základní podmínky života Prv,Pč Prv Prv,Pč M,Pří,Pč M,Pč,Čj Lidské aktivity a problémy životního Prv Prv,Pč Prv,Pč Pří,Vl,Vv,Čj Vl,Vv,Čj prostředí Vztah člověka k prostředí Prv,Vv Prv,Pč,Vv Prv,Pč,Vv M,Pří,Vl,Pč,Vv,Čj M,Vl,Pč,Vv,Čj MV MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (RECEPRIVNÍ A PRODUKTIVNÍ ČINNOSTI) Kritické čtení a vnímání mediálních Čj Pří,Čj Pří,Čj sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení Pří,Pč Pří,Vl,Pč,Čj a reality Stavba mediálních sdělení Čj Pří,Čj Vnímání autora mediálních sdělení Čj Fungování a vliv médií na společnost Pří,Vl Čj Tvorba mediálního sdělení Pří,Čj Práce v realizačním týmu Pč,Tv,Vv Tv,Vv Pč,Tv,Vv,M Pč,Čj Pří,Pč,Čj Přehled tematických okruhů průřezových témat II stupeň Tematické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník OSV - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, SOCIÁLNÍ ROZVOJ, MORÁLNÍ ROZVOJ) Rozvoj schopností poznávání Př, Aj, M, Z, Inf, Pč, F, VkZ, Př, Aj, Rj, M, Pč, Nj, F, Př, Aj, Rj, M, Nj, F, VkO, Př, Aj, Rj, M, Z, Nj, F,Vv Vv VkZ, Čj,Vv Čj,Vv, Ch Sebepoznání a sebepojetí Aj, Vv Aj, Čj,Vv Aj, Pč, VkO, Čj,Vv Aj, Pč, Vv Seberegulace a sebeorganizace M, Z, Inf,Tv M, Pč, Tv M, Tv M, Z, VkO,Tv Psychohygiena Aj,Tv Aj, Tv Aj, VkO,Tv Aj, VP, Tv Kreativita Aj, M, Z, Inf, Pč, Tv,Vv Aj, M, Pč, VkO, Čj,Tv,Vv Aj, M, Z, VkO, Čj,Tv,Vv Aj, M, Z, VP, Tv Poznávání lidí Aj, VkZ,Tv Aj, Rj, Z, VkZ,Tv Aj, Rj, Z, Pč, VkO, Čj,Tv Aj, Rj, Z, VP,Tv Mezilidské vztahy Aj, Pč, VkZ, VkO,Tv Aj, Rj, Z, Pč, VkZ, VkO,Tv, Vv Aj, Z, Pč, Tv Aj, Z, Tv

11 Komunikace Aj, M, Z, F, VkZ, Čj,Tv,Vv, Hv Aj, Rj, M, Z, Pč, Nj, F, VkZ, VkO, Čj,Tv,Vv, Hv Aj, Rj, M, Z, Pč, Nj, F, VkO, Čj,Tv,Vv, Hv Aj, Rj, M, Z, VP, Nj, F, VkO,Tv,Vv, Hv Kooperace a kompetice F, Tv Pč, F, Tv Aj, F, Čj,Tv Aj, VP, F, VkO,Tv,Vv Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M, Z, F, VkZ,Tv M, Pč, F, VkZ,Tv Aj, M, F, VkO,Tv Aj, M, Z, Pč, F, VkO,Tv Hodnoty, postoje a praktická etika Př, VkZ,Tv Př, Z, Pč, D, VkZ, VkO, Př, Z, D, VkO, Čj,Tv Př, Z, D, VkO,Tv Čj,Tv VDO VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Aj, Aj, Rj, Hv Aj, Rj, VkO, Hv Občan, občanská společnost a stát VkO VkO, Čj Z, D, D, VkO Formy participace občanů v politickém životě VkO VkO Z, D, D, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu D, D, VkO Z, D D rozhodování EGS VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Aj, Pč, D Aj, Nj, D, VkO, Čj Aj, Nj, D, Čj Aj, Nj, D, VkO,Vv Objevujeme Evropu a svět Aj, Čj Aj, Z, D, VkO Aj, Rj, D, Aj, Rj, D, VkO Jsme Evropané D, D, VkO,Vv D, Čj Z, Pč, D, VkO MKV MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Aj, Pč, D, VkZ, Čj Aj, Rj, Z, D, VkO Aj, Rj, Z, D, Čj Aj, Rj, Z, D, Čj Lidské vztahy VkO Z, D, Z, D, Čj,Vv Z, D Etnický původ D, VkO Z, D, Př, Z, D, Z, D, Čj Multikulturalita Čj,Vv Z, Nj, D, VkO, Čj,Vv Z, Nj, D,Vv, Hv Z, Pč, Nj, D, Čj Princip sociálního smíru a solidarity D, VkO Z, D, Z, D, EVMV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Př, Z, Př, Z, Př, Z, Čj Př, Z, VkO Základní podmínky života Př, Z, Pč, VkO, Čj VkO, Ch Př, VkO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př, Z,, Pč, F, VkZ Př, Aj, Z, Pč, F, VkZ Př, Aj, Z, F, Čj Př, Aj, Z, Pč, D, F, VkO,Vv, Ch Vztah člověka k prostředí Př, Z, Pč, D, VkZ, VkO,Tv Př, Z, Pč, VkO, Čj,Tv Př, Z, VkO, Čj,Tv,Vv Př, Aj, Z,Tv, Ch MV MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (RECEPRIVNÍ A PRODUKTIVNÍ ČINNOSTI) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Z, Inf, Čj Aj, Z, Pč, Aj, Z, Pč, Čj Aj, Z, VP, Pč, VkO Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Pč, VkO Stavba mediálních sdělení VkO, Čj Vnímání autora mediálních sdělení Inf, Čj Čj VP, VkO, Čj Fungování a vliv médií na společnost Pč, Čj VkO Tvorba mediálního sdělení Aj, Aj, Čj,Vv Aj, VP,Tv,Vv Práce v realizačním týmu VkO,Tv,Vv 3. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Škola byla otevřena v září 1961 a stala se součástí nově postaveného sídliště pro zaměstnance budovaného závodu SEPAP Štětí. Od této doby prošla škola některými zásadními úpravami. Škola je úplná, má ročník. V současné době do školy chodí 384 žáků. V 9. ročníku je jedna třída a v ostatních ročnících jsou vždy dvě paralelní třídy. Polohou je škola situována do sídlištní zástavby města Štětí. Areál školy tvoří hlavní budova s 11 třídami pro výuku žáků ročníku, pavilon s 10 třídami je pro žáky ročníku. Součástí školního areálu je tělocvična a

12 budova, ve které je umístěna školní družina a samostatná školní jídelna. Součástí celého areálu jsou i 2 hřiště, která jsou v současné době zrekonstruována tak, aby odpovídala parametrům EU. Zbytek plochy areálu tvoří školní pozemek. Vybavení školy Z celkového počtu 21 tříd je 17 kmenových a 4 odborné učebny. Všechny třídy jsou zařízeny novým žákovským nábytkem, tabulemi a ve všech je osvětlení odpovídající hygienickým požadavkům. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí. Do tříd ve škole je přiveden internet, což umožňuje do budoucna vybavovat postupně všechny třídy informačními technologiemi. V jazykové učebně byla zřízena jazyková laboratoř s kapacitou pro 20 žáků,dále je tato učebna vybavena 16 počítači V hlavní budově je 5 kabinetů, které jsou vybavené počítači zapojenými do sítě s připojením na internet. Pro práci ve výtvarné výchově a ve výtvarném kroužku zakoupila škola vypalovací keramickou pec. Vnitřní prostor areálu školy je vybaven 6místnými stoly a v letních měsících slouží pro výuku, v době přestávek a v odpoledních hodinách pro relaxační aktivity žáků. Tělocvična a sportovní areál je v odpoledních a večerních hodinách využíván veřejností. Škola nemá bezbariérový přístup. V rámci města Štětí je dohodnuto, že žáci, kteří bezbariérový přístup potřebují, budou navštěvovat ZŠ v Ostrovní ulici. Hygienická zařízení odpovídají struktuře žáků a pracovníků školy. Počty hygienických zařízení a jejich vybavení je v souladu s požadavky hygieniků. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 28 členů, z toho je 25 učitelů a 4 vychovatelky ŠD. V ročníku je 11 učitelek, které jsou plně kvalifikované, v ročníku je 13 učitelů.. Ve školní družině jsou všechny vychovatelky plně kvalifikované. Tři pedagogičtí pracovníci mají svoji kvalifikaci rozšířenou o speciální pedagogiku. Na škole je ustaven výchovný poradce, dále metodik prevence sociálně patologických jevů. V důchodovém věku jsou 3 pedagogičtí pracovníci, Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali kurzy pro dosažení uživatelských ICT znalostí a dovedností. Podle možnosti a potřeb školy se pedagogičtí pracovníci účastní kurzů a školení pořádaných NIDV a dalšími akreditovanými organizacemi. Charakteristika žáků Převážná většina žáků školy je ze sídlištní zástavby. Přibližně 10 % žáků dojíždí z integrovaných obcí. Po vstupu republiky do EU se neprojevil zatím žádný nárůst dětí cizích státních příslušníků. Ve třídách jsou úspěšně začleněny děti se SPU, kterým je věnována vhodná péče, jsou zřízena 2 oddělení DAP a 3 logopedické poradny. Tito žáci pracují podle individuálních vzdělávacích plánů, mají možnost používat kompenzační pomůcky a individuálně je u těchto žáků řešena výuka cizích jazyků. Dlouhodobé projekty V současném období nemá škola trvalý projekt mezinárodní spolupráce. V rámci výuky cizích jazyků jsou pořádány zájezdy do Anglie spojené s výukou anglického jazyka a poznáváním země. Škola pořádá kulturně vzdělávací exkurze zaměřené na nejbližší okolí, dále na Prahu, Ústecký a Středočeský kraj. K poznávání vzdálenějších míst jsou využívány ozdravné pobyty. Pravidelně se žáci 3. a 4. tříd zúčastňují výuky plavání, někteří žáci 7. tříd lyžařských výcvikových kurzů a žáci 4. tříd výuky na dopravním hřišti. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Na škole pracuje občanské sdružení Unie rodičů, jejíž základ tvoří zástupci rodičů z jednotlivých tříd. Tato organizace pomáhá hlavně při řešení dílčích výchovných problémů, dále je zaměřena na materiální pomoc škole. Ve spolupráci se školou organizuje pravidelné třídní schůzky (4x do roka). Mimo tyto schůzky mohou po vzájemné dohodě rodiče navštívit školu kdykoli. V měsíci lednu je pořádán Den otevřených dveří. Informace pro rodiče a širokou veřejnost jsou také na webových stránkách školy, jejichž rozsah se neustále zvětšuje. Další spolupráce se odvíjí s Radou školy, která je zaměřena hlavně na koncepční práci a na hodnocení výsledků školy. Ve své činnosti škola úzce spolupracuje s městským úřadem nejen po stránce organizační, ale i ekonomické. Pracovníci městského úřadu se účastní besed se žáky, organizují návštěvy městského úřadu. Významný podíl mají akce pořádané městskou knihovnou. Tyto akce mají nejen charakter náborový, ale také vzdělávací. Jsou vždy organizačně dobře připravené a mezi žáky i pedagogy je o ně zájem. K naplňování kulturně poznávací činnosti školy významně přispívá městské kulturní středisko, které dává škole širokou nabídku pořadů a poskytuje je škole za přijatelných cenových nabídek. Toto středisko má také významnou úlohu při organizování tradiční akademie školy pořádané vycházejícími ročníky a pořádání výstav výtvarných prací žáků v jejich prostorách. S největším průmyslovým podnikem Mondi, a. s. spolupracuje škola na úseku volby povolání formou exkurzí a besed, dále poskytuje tento podnik škole významnou materiální a finanční podporu. Na úseku prevence trestních činů je úspěšně využívána spolupráce s Policií ČR i Městské policie ve Štětí (projekt Ajax, protidrogová tématika, dopravní výchova). Při organizování sportovních akcí je využívána spolupráce se sportovním klubem SK Mondi Štětí, který také škole poskytuje sportovní areál pro výuku tělesné výchovy. Podle potřeby je využíváno služeb PPP v Litoměřicích a v Roudnici nad Labem a dále SPC Litoměřice. Zájmovou zdravotnickou činnost na škole pomáhá zajišťovat místní organizace ČČK. Při organizování letních táborů spolupracuje škola s organizací Pionýr. V zimním období je škola organizátorem sobotních jednodenních zájezdů za sněhem do Krkonoš s finančním přispěním městského úřadu

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - DALŠÍ CIZÍ JAZYK Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Frýzková, M., Pumpr, V. Významným cílem současného přírodovědného vzdělávání po celém světe je rozvíjení schopnosti žáků využívat

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více