Základní škola Štětí, Školní 559

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Štětí, Školní 559"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav

2 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 9 3 Charakteristika školy 11 4 Učební plán 13 5 Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk - Německý jazyk Další cizí jazyk - Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Volitelné předměty Práce na počítači Projekty Červená,zelená - už vím co to znamená Měříme,odhadujeme v praxi(a nejen to) Význam záchranného integrovaného systému Den Země D technologie ve výuce Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

3 1. Identifikační údaje Název RVP Název ŠVP Motivační název Platnost RVP ZV Základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav od Název školy Adresa IČ Ředitel Telefon www Základní škola Štětí, Školní 559 Školní 559, Štětí Mgr. Alexandr Petrišče Zřizovatel Adresa IČ Telefon www Město Štětí Mírové náměstí 163, Štětí datum, podpis, razítko - 3 -

4 2. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Priority ŠVP jsou dány jeho názvem Do školy s chutí a bez obav. Strategie vzdělávání vychází z možností žáků, kvalifikovanosti pedagogického sboru, částečně z tradic školy, ale převážně v souladu s novými cíli vzdělávání. ŠVP musí nutně respektovat osobnost každého žáka, uplatňovat diferencovaný přístup a v co nejširším měřítku využívat propojení učitelů, rodičů a veřejných institucí ve vzdělávání. Zvolené metody a formy práce včetně hodnocení musí být v souladu s tím, že žáci budou do školy chodit s chutí a bez obav. ŠVP musí být při respektování osobnosti žáka zaměřen na jeho všestranný rozvoj. Žáci se musí seznamovat především se znalostmi a dovednostmi, které nejvíce uplatní v životě s přednostním zaměřením na činnostní učení. S tím souvisí zavádění efektivních metod výuky a kladení důrazu na skupinové a projektové vyučování. Toto období vyžaduje naučit žáky využívat komunikačních a informačních technologií a preferovat jejich praktické uplatnění. Postupně chceme školu zaměřit na rozšířenou výuku cizích jazyků s preferováním anglického jazyka. Aby žáci přijímali školu bez obav, musí škola věnovat pozornost nadaným žákům i těm, kteří mají určité problémy s učením. V souvislosti s tím je nezbytně nutné podporovat žáky s různým druhem nadání a zapojovat je do zájmové činnosti a vytvářet v tomto směru co nejlepší podmínky materiální i personální. Pro nadané žáky musí ŠVP vytvořit optimální podmínky prostřednictvím diferencované výuky, výběrem volitelných a nepovinných předmětů. Větší prostor musí být dán samostatné práci žáků při poznávacích činnostech. Tito žáci musí být v co největší míře zapojeni do různých předmětových soutěží a akcí všech úrovní Výchovné a vzdělávací strategie školy a. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení - rozvíjet postoje, dovedností a způsoby rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost - poskytnout dostatek informačních zdrojů a impulzů (knihovna, internet, exkurze) - propojovat informace se skutečným životem - aktivovat vlastní úsudek, iniciativu, tvořivost a zodpovědnost - posilovat komunikační dovednosti a práce v týmu - vést poznávání vlastních možností a naučit prezentovat vlastní výsledky - rozvíjet tvořivost a účast na organizaci vzdělávání - pracovat s přiměřeným učivem - využívat hodnocení formou zpětné vazby - při hodnocení přihlížet k tomu, co žák zvládá, ne to, co neumí - nenavozovat při výuce situace nerovnosti a ponížení - zařazovat metody, které podporují zvídavost - využívat kladného hodnocení - poskytovat osobní příklad žákům - motivovat dobrými výsledky b. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - nepředkládat poznatky žákům v hotové podobě - uplatňovat mezipředmětové vztahy - objevovat vzájemné vztahy přírodních, společenských a dalších jevů - postupně zvyšovat podíl aktivizujících metod - využívat praktická cvičení - uplatňovat základní myšlenkové operace (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce) - řešit problémy na základě kritického zhodnocení informací - podporovat netradiční způsoby řešení c. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci - vytvářet prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústní, písemné, výtvarné a pomocí technických prostředků) - dodržovat etiku komunikace (věcnost, naslouchání, respektování různých názorů) - naučit poznávat sebe a vztahu k jiným - 4 -

5 - uplatňovat práci v týmu - vytvořit základ pro hledání a objevování problémů d. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých - vytvořit jasná pravidla pro soužití ve škole (práva, povinnosti a sankce) - navozovat atmosféru demokracie a přátelství - rozvíjet kooperativní učení a spolupráci ve výuce - vést žáky k osobní odpovědnosti za výsledky společné práce - klást důraz na spolupráci učitelů a poskytnout jim určitý podíl na řízení školy - posilovat spolupráci s rodiči a dalšími partnery e. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti - vést žáky k samostatnému rozhodování a zodpovědnosti za důsledky svých rozhodnutí - učit rozlišovat demokracii a svobodu a nezaměňovat tyto hodnoty za anarchii - důsledně vyžadovat dodržování mravních hodnot a slušného jednání - učit žáky vhodnou formou prosazovat své zájmy a zvyšovat úroveň argumentace - soustavně pracovat se školním řádem - využívat žákovský parlament f. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě - rozvíjet chápání bohatství a složitosti osobního života a zaměřit citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí - pomáhat s orientací ve vlastním citovém životě a v citových vztazích a s pomocí dospělých řešit své citové vztahy - učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city - vést k ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám - objasňovat citovou nevyzrálost v období dospívání g. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný - vést k udržování čistoty prostředí školy - vytvářet vhodné hygienické zázemí - aktivně se podílet na účelnosti, funkčnosti, estetičnosti a bezpečí pracovního prostředí - vést žáky k dodržování zdravého stravovacího a pitného režimu - přizpůsobit organizaci denního režimu ve prospěch žáků - dodržovat kompenzační a hygienické přestávky v učení - vést důslednou a efektivní kampaň proti kouření a drogám ve škole - uplatňovat důslednou prevenci šikany a násilí - upevňovat vzájemné vztahy ve škole (úcta, sounáležitost) - respektovat individuální rozdíly h. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi - posilovat chápání principů a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti - vést k otevřenosti vůči spolužákům - posilovat solidaritu s druhými - rozvíjet kritické postoje k negativním projevům ve škole i společnosti - umožnit integraci žáků vyžadujících speciální péči - rozvíjet prvky multikulturní výchovy, vést k porozumění odlišného způsobu života jiných kultur - vytvářet podmínky pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí - vést žáky k ohleduplnosti vůči starým a nemocným lidem - rozvíjet schopnosti empatie - uplatňovat uvažování v evropských a celosvětových souvislostech - 5 -

6 i. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci - uplatňovat sebehodnocení žáků - vytvořit žákům harmonogram informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace - aktivně rozvíjet osvojování základních pracovních dovedností a návyků Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák: - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti - poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák: - vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností - vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému - samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy - ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí - 6 -

7 Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění - využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák: - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák: - respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí - chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka - respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit - chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák: - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření - orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení Metody a formy práce: 1. Řešení problémů 2. Projekty 3. Dialog - 7 -

8 4. Hra 5. Pokus 6. Skupinové vyučování 7. Exkurse 8. Vycházka 9. Frontální vyučování 10. Práce s chybou 11. Práce ve dvojicích 12. Individuální učení 13. Diferencované úlohy 14. Dramatizace (využívána převážně na prvním stupni ) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení) Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů - ve spolupráci s PPP. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Škola nemá bezbariérový přístup, v případě potřeby bude spolupracovat na zajištění dalšího odpovídajícího technického vybavení a didaktických pomůcek, pomůcek pro rozvoj manuálních dovedností, pro TV a relaxaci, kompenzační pomůcky. Dle stupně postižení bude žáka podporovat asistent tř. učitele.v případě,že bude tělesné postižení vyžadovat bezbariérový přístup,bude tento žák přeřazen na ZŠ Štětí,Ostrovní,která tomuto požadavku vyhovuje. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci zrakově a sluchově postižení) Vzdělávání žáků zrakově postižených bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. V rámci disponibilní dotace budou realizovány podle individuálních potřeb jednotlivých žáků předměty speciální péče zejména: prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově a sluchově postižených zraková a sluchová stimulace práce s optickými pomůckami logopedická péče zdravotní tělesná výchova Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta. Snahou školy bude zajistit podnětné prostředí, individuální přístup, vhodný materiál a technické vybavení, vhodné učební metody a logopedickou péči. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se projevují příznaky vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné dyslektické nápravy. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí, respektujeme pracovní tempo dítěte, volíme vhodné pracovní a učební metody. Škola se snaží vytvářet podmínky pro klidnou práci, pravidelný režim a možnost relaxace. Důležitá je vzájemná spolupráce vyučujících, třídního učitele, rodičů a výchovného poradce, zvláště jednotný přístup. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Tito žáci se budou vzdělávat ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny (podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu, v procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci)

9 Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Zavést systém pochval a trestů. Škola vytváří podmínky pro relaxaci, zapojení do sportovních aktivit a zájmových kroužků. Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, PPP, popřípadě sociálním kurátorem z příslušného odboru MěÚ ve Štětí a MěÚ v Litoměřicích. Některé případy je nutné řešit i ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Štětí. Žáci se sociálním znevýhodněním Jsou to žáci sociálně, kulturně a jazykově odlišní, azylanti. Škola zajistí individuální péči, vhodné metody a formy práce, bude klást důraz na pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu. Důležitá je spolupráce s PPP, psychologem a soc. kurátorem. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Jejich zařazení do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvizy, záhady, problémové úlohy. V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Zvláště žáci II. stupně se pravidelně účastní olympiád a soutěží. Žáci školy své znalosti a dovednosti také prezentují na veřejnosti (kulturní programy v obcích, prezentace v kabelové televizi, příspěvky do Zpravodaje města Štětí, výstavy). Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný Začlenění průřezových témat Přehled tematických okruhů průřezových témat I. stupeň Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník OSV - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, SOCIÁLNÍ ROZVOJ, MORÁLNÍ ROZVOJ) Rozvoj schopností poznávání Čj,M,Prv,Vv,Pč,Tv,Hv Čj,M,Prv,Pč,Tv,Hv,Vv Čj,M,Prv,Pč,Tv,Vv,Hv M,Pří,Vl,Pč,Vv,Hv,Čj M,Pří,Vl,Pč,Vv,Hv,Čj Sebepoznání a sebepojetí Prv,Vv,Tv Prv,Hv,V, Prv,Hv,Vv Pří,Vl,Hv,Čj Pří,Čj Seberegulace a sebeorganizace Čj,Prv,Pč,Vv,Tv Čj,Prv,Tv,Hv Prv,Tv,Hv,Vv Pří,Vl,Pč,Čj Pří,Vl,Pč,Čj Psychohygiena Prv,Tv,Hv Čj,Prv,Tv,Hv Prv,Tv,Hv Hv,Čj Pří,Čj Kreativita Čj,M,Prv,Vv,Pč,Tv,Hv Čj,Prv,M,Hv,Vv Čj,M,Prv,Tv,Hv,Vv M.Vl,Pč,Hv,Čj M,Vl,Pč,Čj Poznávání lidí Prv Čj,Prv,Tv Prv M,Pří,Čj M,Vl,Čj Mezilidské vztahy Čj,Prv,Tv,Hv Čj,Prv,Tv,Hv Prv,Pč,Tv,Vv Pří,Vv,Čj Pří,Vl,Čj Komunikace Čj,Prv,Pč,Tv,Hv Čj,Prv,Pč,Tv,Hv,Vv Čj,Prv,Pč,Tv,Vv,Hv Pří,Hv,Čj M,Pří,Vl,Čj Kooperace a kompetice Tv Pč,Tv Pří,Hv,Čj Pří,Čj Řešení problémů a rozhodovací M,Prv,Tv,Hv,Vv Čj,M,Prv,Pč,Vv M,Prv,Pč,Tv,Hv,Vv Pří,Pč,Čj Pří,Vl,Pč,Čj dovednosti Hodnoty, postoje a praktická etika Čj,Prv Prv,Hv,Vv Prv,Vv Pří,Pč,Čj Pří,Vl,Pč,Čj VDO VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Prv Prv Prv Vl,Čj Pří,Čj Občan, občanská společnost a stát Prv Prv,Hv Prv,Hv Vl Vl,Pří Formy participace občanů v politickém M,Vl M,Vl - 9 -

10 životě Principy demokracie jako formy vlády Vl,Vv Vl a způsobu rozhodování EGS VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Pč,Hv,Čj Pč,Vl,Čj Objevujeme Evropu a svět Vl Jsme Evropané Hv Vl MKV MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Prv Prv Prv Pří,Vv,Čj Vv,Hv,Čj Lidské vztahy Prv Prv Prv Pří,Vl,Pč,Čj Pří,Pč,Čj Etnický původ Pří,Hv,Čj Vl,Čj Multikulturalita Prv Prv,Pč Prv Pří,Hv,Čj Vl,Čj Princip sociálního smíru a solidarity Pří,Čj Vl,Čj EVMV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prv Prv,Vv Prv,Pč,Vv M,Pří,Vl,Pč,Čj M,Vl,Pč,Čj Základní podmínky života Prv,Pč Prv Prv,Pč M,Pří,Pč M,Pč,Čj Lidské aktivity a problémy životního Prv Prv,Pč Prv,Pč Pří,Vl,Vv,Čj Vl,Vv,Čj prostředí Vztah člověka k prostředí Prv,Vv Prv,Pč,Vv Prv,Pč,Vv M,Pří,Vl,Pč,Vv,Čj M,Vl,Pč,Vv,Čj MV MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (RECEPRIVNÍ A PRODUKTIVNÍ ČINNOSTI) Kritické čtení a vnímání mediálních Čj Pří,Čj Pří,Čj sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení Pří,Pč Pří,Vl,Pč,Čj a reality Stavba mediálních sdělení Čj Pří,Čj Vnímání autora mediálních sdělení Čj Fungování a vliv médií na společnost Pří,Vl Čj Tvorba mediálního sdělení Pří,Čj Práce v realizačním týmu Pč,Tv,Vv Tv,Vv Pč,Tv,Vv,M Pč,Čj Pří,Pč,Čj Přehled tematických okruhů průřezových témat II stupeň Tematické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník OSV - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, SOCIÁLNÍ ROZVOJ, MORÁLNÍ ROZVOJ) Rozvoj schopností poznávání Př, Aj, M, Z, Inf, Pč, F, VkZ, Př, Aj, Rj, M, Pč, Nj, F, Př, Aj, Rj, M, Nj, F, VkO, Př, Aj, Rj, M, Z, Nj, F,Vv Vv VkZ, Čj,Vv Čj,Vv, Ch Sebepoznání a sebepojetí Aj, Vv Aj, Čj,Vv Aj, Pč, VkO, Čj,Vv Aj, Pč, Vv Seberegulace a sebeorganizace M, Z, Inf,Tv M, Pč, Tv M, Tv M, Z, VkO,Tv Psychohygiena Aj,Tv Aj, Tv Aj, VkO,Tv Aj, VP, Tv Kreativita Aj, M, Z, Inf, Pč, Tv,Vv Aj, M, Pč, VkO, Čj,Tv,Vv Aj, M, Z, VkO, Čj,Tv,Vv Aj, M, Z, VP, Tv Poznávání lidí Aj, VkZ,Tv Aj, Rj, Z, VkZ,Tv Aj, Rj, Z, Pč, VkO, Čj,Tv Aj, Rj, Z, VP,Tv Mezilidské vztahy Aj, Pč, VkZ, VkO,Tv Aj, Rj, Z, Pč, VkZ, VkO,Tv, Vv Aj, Z, Pč, Tv Aj, Z, Tv

11 Komunikace Aj, M, Z, F, VkZ, Čj,Tv,Vv, Hv Aj, Rj, M, Z, Pč, Nj, F, VkZ, VkO, Čj,Tv,Vv, Hv Aj, Rj, M, Z, Pč, Nj, F, VkO, Čj,Tv,Vv, Hv Aj, Rj, M, Z, VP, Nj, F, VkO,Tv,Vv, Hv Kooperace a kompetice F, Tv Pč, F, Tv Aj, F, Čj,Tv Aj, VP, F, VkO,Tv,Vv Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M, Z, F, VkZ,Tv M, Pč, F, VkZ,Tv Aj, M, F, VkO,Tv Aj, M, Z, Pč, F, VkO,Tv Hodnoty, postoje a praktická etika Př, VkZ,Tv Př, Z, Pč, D, VkZ, VkO, Př, Z, D, VkO, Čj,Tv Př, Z, D, VkO,Tv Čj,Tv VDO VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Aj, Aj, Rj, Hv Aj, Rj, VkO, Hv Občan, občanská společnost a stát VkO VkO, Čj Z, D, D, VkO Formy participace občanů v politickém životě VkO VkO Z, D, D, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu D, D, VkO Z, D D rozhodování EGS VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Aj, Pč, D Aj, Nj, D, VkO, Čj Aj, Nj, D, Čj Aj, Nj, D, VkO,Vv Objevujeme Evropu a svět Aj, Čj Aj, Z, D, VkO Aj, Rj, D, Aj, Rj, D, VkO Jsme Evropané D, D, VkO,Vv D, Čj Z, Pč, D, VkO MKV MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Aj, Pč, D, VkZ, Čj Aj, Rj, Z, D, VkO Aj, Rj, Z, D, Čj Aj, Rj, Z, D, Čj Lidské vztahy VkO Z, D, Z, D, Čj,Vv Z, D Etnický původ D, VkO Z, D, Př, Z, D, Z, D, Čj Multikulturalita Čj,Vv Z, Nj, D, VkO, Čj,Vv Z, Nj, D,Vv, Hv Z, Pč, Nj, D, Čj Princip sociálního smíru a solidarity D, VkO Z, D, Z, D, EVMV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Př, Z, Př, Z, Př, Z, Čj Př, Z, VkO Základní podmínky života Př, Z, Pč, VkO, Čj VkO, Ch Př, VkO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př, Z,, Pč, F, VkZ Př, Aj, Z, Pč, F, VkZ Př, Aj, Z, F, Čj Př, Aj, Z, Pč, D, F, VkO,Vv, Ch Vztah člověka k prostředí Př, Z, Pč, D, VkZ, VkO,Tv Př, Z, Pč, VkO, Čj,Tv Př, Z, VkO, Čj,Tv,Vv Př, Aj, Z,Tv, Ch MV MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (RECEPRIVNÍ A PRODUKTIVNÍ ČINNOSTI) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Z, Inf, Čj Aj, Z, Pč, Aj, Z, Pč, Čj Aj, Z, VP, Pč, VkO Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Pč, VkO Stavba mediálních sdělení VkO, Čj Vnímání autora mediálních sdělení Inf, Čj Čj VP, VkO, Čj Fungování a vliv médií na společnost Pč, Čj VkO Tvorba mediálního sdělení Aj, Aj, Čj,Vv Aj, VP,Tv,Vv Práce v realizačním týmu VkO,Tv,Vv 3. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Škola byla otevřena v září 1961 a stala se součástí nově postaveného sídliště pro zaměstnance budovaného závodu SEPAP Štětí. Od této doby prošla škola některými zásadními úpravami. Škola je úplná, má ročník. V současné době do školy chodí 384 žáků. V 9. ročníku je jedna třída a v ostatních ročnících jsou vždy dvě paralelní třídy. Polohou je škola situována do sídlištní zástavby města Štětí. Areál školy tvoří hlavní budova s 11 třídami pro výuku žáků ročníku, pavilon s 10 třídami je pro žáky ročníku. Součástí školního areálu je tělocvična a

12 budova, ve které je umístěna školní družina a samostatná školní jídelna. Součástí celého areálu jsou i 2 hřiště, která jsou v současné době zrekonstruována tak, aby odpovídala parametrům EU. Zbytek plochy areálu tvoří školní pozemek. Vybavení školy Z celkového počtu 21 tříd je 17 kmenových a 4 odborné učebny. Všechny třídy jsou zařízeny novým žákovským nábytkem, tabulemi a ve všech je osvětlení odpovídající hygienickým požadavkům. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí. Do tříd ve škole je přiveden internet, což umožňuje do budoucna vybavovat postupně všechny třídy informačními technologiemi. V jazykové učebně byla zřízena jazyková laboratoř s kapacitou pro 20 žáků,dále je tato učebna vybavena 16 počítači V hlavní budově je 5 kabinetů, které jsou vybavené počítači zapojenými do sítě s připojením na internet. Pro práci ve výtvarné výchově a ve výtvarném kroužku zakoupila škola vypalovací keramickou pec. Vnitřní prostor areálu školy je vybaven 6místnými stoly a v letních měsících slouží pro výuku, v době přestávek a v odpoledních hodinách pro relaxační aktivity žáků. Tělocvična a sportovní areál je v odpoledních a večerních hodinách využíván veřejností. Škola nemá bezbariérový přístup. V rámci města Štětí je dohodnuto, že žáci, kteří bezbariérový přístup potřebují, budou navštěvovat ZŠ v Ostrovní ulici. Hygienická zařízení odpovídají struktuře žáků a pracovníků školy. Počty hygienických zařízení a jejich vybavení je v souladu s požadavky hygieniků. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 28 členů, z toho je 25 učitelů a 4 vychovatelky ŠD. V ročníku je 11 učitelek, které jsou plně kvalifikované, v ročníku je 13 učitelů.. Ve školní družině jsou všechny vychovatelky plně kvalifikované. Tři pedagogičtí pracovníci mají svoji kvalifikaci rozšířenou o speciální pedagogiku. Na škole je ustaven výchovný poradce, dále metodik prevence sociálně patologických jevů. V důchodovém věku jsou 3 pedagogičtí pracovníci, Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali kurzy pro dosažení uživatelských ICT znalostí a dovedností. Podle možnosti a potřeb školy se pedagogičtí pracovníci účastní kurzů a školení pořádaných NIDV a dalšími akreditovanými organizacemi. Charakteristika žáků Převážná většina žáků školy je ze sídlištní zástavby. Přibližně 10 % žáků dojíždí z integrovaných obcí. Po vstupu republiky do EU se neprojevil zatím žádný nárůst dětí cizích státních příslušníků. Ve třídách jsou úspěšně začleněny děti se SPU, kterým je věnována vhodná péče, jsou zřízena 2 oddělení DAP a 3 logopedické poradny. Tito žáci pracují podle individuálních vzdělávacích plánů, mají možnost používat kompenzační pomůcky a individuálně je u těchto žáků řešena výuka cizích jazyků. Dlouhodobé projekty V současném období nemá škola trvalý projekt mezinárodní spolupráce. V rámci výuky cizích jazyků jsou pořádány zájezdy do Anglie spojené s výukou anglického jazyka a poznáváním země. Škola pořádá kulturně vzdělávací exkurze zaměřené na nejbližší okolí, dále na Prahu, Ústecký a Středočeský kraj. K poznávání vzdálenějších míst jsou využívány ozdravné pobyty. Pravidelně se žáci 3. a 4. tříd zúčastňují výuky plavání, někteří žáci 7. tříd lyžařských výcvikových kurzů a žáci 4. tříd výuky na dopravním hřišti. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Na škole pracuje občanské sdružení Unie rodičů, jejíž základ tvoří zástupci rodičů z jednotlivých tříd. Tato organizace pomáhá hlavně při řešení dílčích výchovných problémů, dále je zaměřena na materiální pomoc škole. Ve spolupráci se školou organizuje pravidelné třídní schůzky (4x do roka). Mimo tyto schůzky mohou po vzájemné dohodě rodiče navštívit školu kdykoli. V měsíci lednu je pořádán Den otevřených dveří. Informace pro rodiče a širokou veřejnost jsou také na webových stránkách školy, jejichž rozsah se neustále zvětšuje. Další spolupráce se odvíjí s Radou školy, která je zaměřena hlavně na koncepční práci a na hodnocení výsledků školy. Ve své činnosti škola úzce spolupracuje s městským úřadem nejen po stránce organizační, ale i ekonomické. Pracovníci městského úřadu se účastní besed se žáky, organizují návštěvy městského úřadu. Významný podíl mají akce pořádané městskou knihovnou. Tyto akce mají nejen charakter náborový, ale také vzdělávací. Jsou vždy organizačně dobře připravené a mezi žáky i pedagogy je o ně zájem. K naplňování kulturně poznávací činnosti školy významně přispívá městské kulturní středisko, které dává škole širokou nabídku pořadů a poskytuje je škole za přijatelných cenových nabídek. Toto středisko má také významnou úlohu při organizování tradiční akademie školy pořádané vycházejícími ročníky a pořádání výstav výtvarných prací žáků v jejich prostorách. S největším průmyslovým podnikem Mondi, a. s. spolupracuje škola na úseku volby povolání formou exkurzí a besed, dále poskytuje tento podnik škole významnou materiální a finanční podporu. Na úseku prevence trestních činů je úspěšně využívána spolupráce s Policií ČR i Městské policie ve Štětí (projekt Ajax, protidrogová tématika, dopravní výchova). Při organizování sportovních akcí je využívána spolupráce se sportovním klubem SK Mondi Štětí, který také škole poskytuje sportovní areál pro výuku tělesné výchovy. Podle potřeby je využíváno služeb PPP v Litoměřicích a v Roudnici nad Labem a dále SPC Litoměřice. Zájmovou zdravotnickou činnost na škole pomáhá zajišťovat místní organizace ČČK. Při organizování letních táborů spolupracuje škola s organizací Pionýr. V zimním období je škola organizátorem sobotních jednodenních zájezdů za sněhem do Krkonoš s finančním přispěním městského úřadu

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více