Základní škola Štětí, Školní 559

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Štětí, Školní 559"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav

2 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 9 3 Charakteristika školy 11 4 Učební plán 13 5 Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk - Německý jazyk Další cizí jazyk - Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Volitelné předměty Práce na počítači Projekty Červená,zelená - už vím co to znamená Měříme,odhadujeme v praxi(a nejen to) Význam záchranného integrovaného systému Den Země D technologie ve výuce Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

3 1. Identifikační údaje Název RVP Název ŠVP Motivační název Platnost RVP ZV Základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav od Název školy Adresa IČ Ředitel Telefon www Základní škola Štětí, Školní 559 Školní 559, Štětí Mgr. Alexandr Petrišče Zřizovatel Adresa IČ Telefon www Město Štětí Mírové náměstí 163, Štětí datum, podpis, razítko - 3 -

4 2. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Priority ŠVP jsou dány jeho názvem Do školy s chutí a bez obav. Strategie vzdělávání vychází z možností žáků, kvalifikovanosti pedagogického sboru, částečně z tradic školy, ale převážně v souladu s novými cíli vzdělávání. ŠVP musí nutně respektovat osobnost každého žáka, uplatňovat diferencovaný přístup a v co nejširším měřítku využívat propojení učitelů, rodičů a veřejných institucí ve vzdělávání. Zvolené metody a formy práce včetně hodnocení musí být v souladu s tím, že žáci budou do školy chodit s chutí a bez obav. ŠVP musí být při respektování osobnosti žáka zaměřen na jeho všestranný rozvoj. Žáci se musí seznamovat především se znalostmi a dovednostmi, které nejvíce uplatní v životě s přednostním zaměřením na činnostní učení. S tím souvisí zavádění efektivních metod výuky a kladení důrazu na skupinové a projektové vyučování. Toto období vyžaduje naučit žáky využívat komunikačních a informačních technologií a preferovat jejich praktické uplatnění. Postupně chceme školu zaměřit na rozšířenou výuku cizích jazyků s preferováním anglického jazyka. Aby žáci přijímali školu bez obav, musí škola věnovat pozornost nadaným žákům i těm, kteří mají určité problémy s učením. V souvislosti s tím je nezbytně nutné podporovat žáky s různým druhem nadání a zapojovat je do zájmové činnosti a vytvářet v tomto směru co nejlepší podmínky materiální i personální. Pro nadané žáky musí ŠVP vytvořit optimální podmínky prostřednictvím diferencované výuky, výběrem volitelných a nepovinných předmětů. Větší prostor musí být dán samostatné práci žáků při poznávacích činnostech. Tito žáci musí být v co největší míře zapojeni do různých předmětových soutěží a akcí všech úrovní Výchovné a vzdělávací strategie školy a. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení - rozvíjet postoje, dovedností a způsoby rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost - poskytnout dostatek informačních zdrojů a impulzů (knihovna, internet, exkurze) - propojovat informace se skutečným životem - aktivovat vlastní úsudek, iniciativu, tvořivost a zodpovědnost - posilovat komunikační dovednosti a práce v týmu - vést poznávání vlastních možností a naučit prezentovat vlastní výsledky - rozvíjet tvořivost a účast na organizaci vzdělávání - pracovat s přiměřeným učivem - využívat hodnocení formou zpětné vazby - při hodnocení přihlížet k tomu, co žák zvládá, ne to, co neumí - nenavozovat při výuce situace nerovnosti a ponížení - zařazovat metody, které podporují zvídavost - využívat kladného hodnocení - poskytovat osobní příklad žákům - motivovat dobrými výsledky b. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - nepředkládat poznatky žákům v hotové podobě - uplatňovat mezipředmětové vztahy - objevovat vzájemné vztahy přírodních, společenských a dalších jevů - postupně zvyšovat podíl aktivizujících metod - využívat praktická cvičení - uplatňovat základní myšlenkové operace (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce) - řešit problémy na základě kritického zhodnocení informací - podporovat netradiční způsoby řešení c. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci - vytvářet prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústní, písemné, výtvarné a pomocí technických prostředků) - dodržovat etiku komunikace (věcnost, naslouchání, respektování různých názorů) - naučit poznávat sebe a vztahu k jiným - 4 -

5 - uplatňovat práci v týmu - vytvořit základ pro hledání a objevování problémů d. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých - vytvořit jasná pravidla pro soužití ve škole (práva, povinnosti a sankce) - navozovat atmosféru demokracie a přátelství - rozvíjet kooperativní učení a spolupráci ve výuce - vést žáky k osobní odpovědnosti za výsledky společné práce - klást důraz na spolupráci učitelů a poskytnout jim určitý podíl na řízení školy - posilovat spolupráci s rodiči a dalšími partnery e. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti - vést žáky k samostatnému rozhodování a zodpovědnosti za důsledky svých rozhodnutí - učit rozlišovat demokracii a svobodu a nezaměňovat tyto hodnoty za anarchii - důsledně vyžadovat dodržování mravních hodnot a slušného jednání - učit žáky vhodnou formou prosazovat své zájmy a zvyšovat úroveň argumentace - soustavně pracovat se školním řádem - využívat žákovský parlament f. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě - rozvíjet chápání bohatství a složitosti osobního života a zaměřit citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí - pomáhat s orientací ve vlastním citovém životě a v citových vztazích a s pomocí dospělých řešit své citové vztahy - učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city - vést k ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám - objasňovat citovou nevyzrálost v období dospívání g. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný - vést k udržování čistoty prostředí školy - vytvářet vhodné hygienické zázemí - aktivně se podílet na účelnosti, funkčnosti, estetičnosti a bezpečí pracovního prostředí - vést žáky k dodržování zdravého stravovacího a pitného režimu - přizpůsobit organizaci denního režimu ve prospěch žáků - dodržovat kompenzační a hygienické přestávky v učení - vést důslednou a efektivní kampaň proti kouření a drogám ve škole - uplatňovat důslednou prevenci šikany a násilí - upevňovat vzájemné vztahy ve škole (úcta, sounáležitost) - respektovat individuální rozdíly h. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi - posilovat chápání principů a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti - vést k otevřenosti vůči spolužákům - posilovat solidaritu s druhými - rozvíjet kritické postoje k negativním projevům ve škole i společnosti - umožnit integraci žáků vyžadujících speciální péči - rozvíjet prvky multikulturní výchovy, vést k porozumění odlišného způsobu života jiných kultur - vytvářet podmínky pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí - vést žáky k ohleduplnosti vůči starým a nemocným lidem - rozvíjet schopnosti empatie - uplatňovat uvažování v evropských a celosvětových souvislostech - 5 -

6 i. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci - uplatňovat sebehodnocení žáků - vytvořit žákům harmonogram informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace - aktivně rozvíjet osvojování základních pracovních dovedností a návyků Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák: - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti - poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák: - vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností - vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému - samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy - ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí - 6 -

7 Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění - využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák: - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák: - respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí - chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka - respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit - chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák: - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření - orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení Metody a formy práce: 1. Řešení problémů 2. Projekty 3. Dialog - 7 -

8 4. Hra 5. Pokus 6. Skupinové vyučování 7. Exkurse 8. Vycházka 9. Frontální vyučování 10. Práce s chybou 11. Práce ve dvojicích 12. Individuální učení 13. Diferencované úlohy 14. Dramatizace (využívána převážně na prvním stupni ) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení) Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů - ve spolupráci s PPP. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Škola nemá bezbariérový přístup, v případě potřeby bude spolupracovat na zajištění dalšího odpovídajícího technického vybavení a didaktických pomůcek, pomůcek pro rozvoj manuálních dovedností, pro TV a relaxaci, kompenzační pomůcky. Dle stupně postižení bude žáka podporovat asistent tř. učitele.v případě,že bude tělesné postižení vyžadovat bezbariérový přístup,bude tento žák přeřazen na ZŠ Štětí,Ostrovní,která tomuto požadavku vyhovuje. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci zrakově a sluchově postižení) Vzdělávání žáků zrakově postižených bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. V rámci disponibilní dotace budou realizovány podle individuálních potřeb jednotlivých žáků předměty speciální péče zejména: prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově a sluchově postižených zraková a sluchová stimulace práce s optickými pomůckami logopedická péče zdravotní tělesná výchova Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta. Snahou školy bude zajistit podnětné prostředí, individuální přístup, vhodný materiál a technické vybavení, vhodné učební metody a logopedickou péči. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se projevují příznaky vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné dyslektické nápravy. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí, respektujeme pracovní tempo dítěte, volíme vhodné pracovní a učební metody. Škola se snaží vytvářet podmínky pro klidnou práci, pravidelný režim a možnost relaxace. Důležitá je vzájemná spolupráce vyučujících, třídního učitele, rodičů a výchovného poradce, zvláště jednotný přístup. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Tito žáci se budou vzdělávat ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny (podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu, v procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci)

9 Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Zavést systém pochval a trestů. Škola vytváří podmínky pro relaxaci, zapojení do sportovních aktivit a zájmových kroužků. Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, PPP, popřípadě sociálním kurátorem z příslušného odboru MěÚ ve Štětí a MěÚ v Litoměřicích. Některé případy je nutné řešit i ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Štětí. Žáci se sociálním znevýhodněním Jsou to žáci sociálně, kulturně a jazykově odlišní, azylanti. Škola zajistí individuální péči, vhodné metody a formy práce, bude klást důraz na pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu. Důležitá je spolupráce s PPP, psychologem a soc. kurátorem. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Jejich zařazení do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvizy, záhady, problémové úlohy. V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Zvláště žáci II. stupně se pravidelně účastní olympiád a soutěží. Žáci školy své znalosti a dovednosti také prezentují na veřejnosti (kulturní programy v obcích, prezentace v kabelové televizi, příspěvky do Zpravodaje města Štětí, výstavy). Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný Začlenění průřezových témat Přehled tematických okruhů průřezových témat I. stupeň Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník OSV - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, SOCIÁLNÍ ROZVOJ, MORÁLNÍ ROZVOJ) Rozvoj schopností poznávání Čj,M,Prv,Vv,Pč,Tv,Hv Čj,M,Prv,Pč,Tv,Hv,Vv Čj,M,Prv,Pč,Tv,Vv,Hv M,Pří,Vl,Pč,Vv,Hv,Čj M,Pří,Vl,Pč,Vv,Hv,Čj Sebepoznání a sebepojetí Prv,Vv,Tv Prv,Hv,V, Prv,Hv,Vv Pří,Vl,Hv,Čj Pří,Čj Seberegulace a sebeorganizace Čj,Prv,Pč,Vv,Tv Čj,Prv,Tv,Hv Prv,Tv,Hv,Vv Pří,Vl,Pč,Čj Pří,Vl,Pč,Čj Psychohygiena Prv,Tv,Hv Čj,Prv,Tv,Hv Prv,Tv,Hv Hv,Čj Pří,Čj Kreativita Čj,M,Prv,Vv,Pč,Tv,Hv Čj,Prv,M,Hv,Vv Čj,M,Prv,Tv,Hv,Vv M.Vl,Pč,Hv,Čj M,Vl,Pč,Čj Poznávání lidí Prv Čj,Prv,Tv Prv M,Pří,Čj M,Vl,Čj Mezilidské vztahy Čj,Prv,Tv,Hv Čj,Prv,Tv,Hv Prv,Pč,Tv,Vv Pří,Vv,Čj Pří,Vl,Čj Komunikace Čj,Prv,Pč,Tv,Hv Čj,Prv,Pč,Tv,Hv,Vv Čj,Prv,Pč,Tv,Vv,Hv Pří,Hv,Čj M,Pří,Vl,Čj Kooperace a kompetice Tv Pč,Tv Pří,Hv,Čj Pří,Čj Řešení problémů a rozhodovací M,Prv,Tv,Hv,Vv Čj,M,Prv,Pč,Vv M,Prv,Pč,Tv,Hv,Vv Pří,Pč,Čj Pří,Vl,Pč,Čj dovednosti Hodnoty, postoje a praktická etika Čj,Prv Prv,Hv,Vv Prv,Vv Pří,Pč,Čj Pří,Vl,Pč,Čj VDO VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Prv Prv Prv Vl,Čj Pří,Čj Občan, občanská společnost a stát Prv Prv,Hv Prv,Hv Vl Vl,Pří Formy participace občanů v politickém M,Vl M,Vl - 9 -

10 životě Principy demokracie jako formy vlády Vl,Vv Vl a způsobu rozhodování EGS VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Pč,Hv,Čj Pč,Vl,Čj Objevujeme Evropu a svět Vl Jsme Evropané Hv Vl MKV MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Prv Prv Prv Pří,Vv,Čj Vv,Hv,Čj Lidské vztahy Prv Prv Prv Pří,Vl,Pč,Čj Pří,Pč,Čj Etnický původ Pří,Hv,Čj Vl,Čj Multikulturalita Prv Prv,Pč Prv Pří,Hv,Čj Vl,Čj Princip sociálního smíru a solidarity Pří,Čj Vl,Čj EVMV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prv Prv,Vv Prv,Pč,Vv M,Pří,Vl,Pč,Čj M,Vl,Pč,Čj Základní podmínky života Prv,Pč Prv Prv,Pč M,Pří,Pč M,Pč,Čj Lidské aktivity a problémy životního Prv Prv,Pč Prv,Pč Pří,Vl,Vv,Čj Vl,Vv,Čj prostředí Vztah člověka k prostředí Prv,Vv Prv,Pč,Vv Prv,Pč,Vv M,Pří,Vl,Pč,Vv,Čj M,Vl,Pč,Vv,Čj MV MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (RECEPRIVNÍ A PRODUKTIVNÍ ČINNOSTI) Kritické čtení a vnímání mediálních Čj Pří,Čj Pří,Čj sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení Pří,Pč Pří,Vl,Pč,Čj a reality Stavba mediálních sdělení Čj Pří,Čj Vnímání autora mediálních sdělení Čj Fungování a vliv médií na společnost Pří,Vl Čj Tvorba mediálního sdělení Pří,Čj Práce v realizačním týmu Pč,Tv,Vv Tv,Vv Pč,Tv,Vv,M Pč,Čj Pří,Pč,Čj Přehled tematických okruhů průřezových témat II stupeň Tematické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník OSV - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, SOCIÁLNÍ ROZVOJ, MORÁLNÍ ROZVOJ) Rozvoj schopností poznávání Př, Aj, M, Z, Inf, Pč, F, VkZ, Př, Aj, Rj, M, Pč, Nj, F, Př, Aj, Rj, M, Nj, F, VkO, Př, Aj, Rj, M, Z, Nj, F,Vv Vv VkZ, Čj,Vv Čj,Vv, Ch Sebepoznání a sebepojetí Aj, Vv Aj, Čj,Vv Aj, Pč, VkO, Čj,Vv Aj, Pč, Vv Seberegulace a sebeorganizace M, Z, Inf,Tv M, Pč, Tv M, Tv M, Z, VkO,Tv Psychohygiena Aj,Tv Aj, Tv Aj, VkO,Tv Aj, VP, Tv Kreativita Aj, M, Z, Inf, Pč, Tv,Vv Aj, M, Pč, VkO, Čj,Tv,Vv Aj, M, Z, VkO, Čj,Tv,Vv Aj, M, Z, VP, Tv Poznávání lidí Aj, VkZ,Tv Aj, Rj, Z, VkZ,Tv Aj, Rj, Z, Pč, VkO, Čj,Tv Aj, Rj, Z, VP,Tv Mezilidské vztahy Aj, Pč, VkZ, VkO,Tv Aj, Rj, Z, Pč, VkZ, VkO,Tv, Vv Aj, Z, Pč, Tv Aj, Z, Tv

11 Komunikace Aj, M, Z, F, VkZ, Čj,Tv,Vv, Hv Aj, Rj, M, Z, Pč, Nj, F, VkZ, VkO, Čj,Tv,Vv, Hv Aj, Rj, M, Z, Pč, Nj, F, VkO, Čj,Tv,Vv, Hv Aj, Rj, M, Z, VP, Nj, F, VkO,Tv,Vv, Hv Kooperace a kompetice F, Tv Pč, F, Tv Aj, F, Čj,Tv Aj, VP, F, VkO,Tv,Vv Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M, Z, F, VkZ,Tv M, Pč, F, VkZ,Tv Aj, M, F, VkO,Tv Aj, M, Z, Pč, F, VkO,Tv Hodnoty, postoje a praktická etika Př, VkZ,Tv Př, Z, Pč, D, VkZ, VkO, Př, Z, D, VkO, Čj,Tv Př, Z, D, VkO,Tv Čj,Tv VDO VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Aj, Aj, Rj, Hv Aj, Rj, VkO, Hv Občan, občanská společnost a stát VkO VkO, Čj Z, D, D, VkO Formy participace občanů v politickém životě VkO VkO Z, D, D, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu D, D, VkO Z, D D rozhodování EGS VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Aj, Pč, D Aj, Nj, D, VkO, Čj Aj, Nj, D, Čj Aj, Nj, D, VkO,Vv Objevujeme Evropu a svět Aj, Čj Aj, Z, D, VkO Aj, Rj, D, Aj, Rj, D, VkO Jsme Evropané D, D, VkO,Vv D, Čj Z, Pč, D, VkO MKV MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Aj, Pč, D, VkZ, Čj Aj, Rj, Z, D, VkO Aj, Rj, Z, D, Čj Aj, Rj, Z, D, Čj Lidské vztahy VkO Z, D, Z, D, Čj,Vv Z, D Etnický původ D, VkO Z, D, Př, Z, D, Z, D, Čj Multikulturalita Čj,Vv Z, Nj, D, VkO, Čj,Vv Z, Nj, D,Vv, Hv Z, Pč, Nj, D, Čj Princip sociálního smíru a solidarity D, VkO Z, D, Z, D, EVMV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Př, Z, Př, Z, Př, Z, Čj Př, Z, VkO Základní podmínky života Př, Z, Pč, VkO, Čj VkO, Ch Př, VkO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př, Z,, Pč, F, VkZ Př, Aj, Z, Pč, F, VkZ Př, Aj, Z, F, Čj Př, Aj, Z, Pč, D, F, VkO,Vv, Ch Vztah člověka k prostředí Př, Z, Pč, D, VkZ, VkO,Tv Př, Z, Pč, VkO, Čj,Tv Př, Z, VkO, Čj,Tv,Vv Př, Aj, Z,Tv, Ch MV MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (RECEPRIVNÍ A PRODUKTIVNÍ ČINNOSTI) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Z, Inf, Čj Aj, Z, Pč, Aj, Z, Pč, Čj Aj, Z, VP, Pč, VkO Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Pč, VkO Stavba mediálních sdělení VkO, Čj Vnímání autora mediálních sdělení Inf, Čj Čj VP, VkO, Čj Fungování a vliv médií na společnost Pč, Čj VkO Tvorba mediálního sdělení Aj, Aj, Čj,Vv Aj, VP,Tv,Vv Práce v realizačním týmu VkO,Tv,Vv 3. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Škola byla otevřena v září 1961 a stala se součástí nově postaveného sídliště pro zaměstnance budovaného závodu SEPAP Štětí. Od této doby prošla škola některými zásadními úpravami. Škola je úplná, má ročník. V současné době do školy chodí 384 žáků. V 9. ročníku je jedna třída a v ostatních ročnících jsou vždy dvě paralelní třídy. Polohou je škola situována do sídlištní zástavby města Štětí. Areál školy tvoří hlavní budova s 11 třídami pro výuku žáků ročníku, pavilon s 10 třídami je pro žáky ročníku. Součástí školního areálu je tělocvična a

12 budova, ve které je umístěna školní družina a samostatná školní jídelna. Součástí celého areálu jsou i 2 hřiště, která jsou v současné době zrekonstruována tak, aby odpovídala parametrům EU. Zbytek plochy areálu tvoří školní pozemek. Vybavení školy Z celkového počtu 21 tříd je 17 kmenových a 4 odborné učebny. Všechny třídy jsou zařízeny novým žákovským nábytkem, tabulemi a ve všech je osvětlení odpovídající hygienickým požadavkům. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí. Do tříd ve škole je přiveden internet, což umožňuje do budoucna vybavovat postupně všechny třídy informačními technologiemi. V jazykové učebně byla zřízena jazyková laboratoř s kapacitou pro 20 žáků,dále je tato učebna vybavena 16 počítači V hlavní budově je 5 kabinetů, které jsou vybavené počítači zapojenými do sítě s připojením na internet. Pro práci ve výtvarné výchově a ve výtvarném kroužku zakoupila škola vypalovací keramickou pec. Vnitřní prostor areálu školy je vybaven 6místnými stoly a v letních měsících slouží pro výuku, v době přestávek a v odpoledních hodinách pro relaxační aktivity žáků. Tělocvična a sportovní areál je v odpoledních a večerních hodinách využíván veřejností. Škola nemá bezbariérový přístup. V rámci města Štětí je dohodnuto, že žáci, kteří bezbariérový přístup potřebují, budou navštěvovat ZŠ v Ostrovní ulici. Hygienická zařízení odpovídají struktuře žáků a pracovníků školy. Počty hygienických zařízení a jejich vybavení je v souladu s požadavky hygieniků. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 28 členů, z toho je 25 učitelů a 4 vychovatelky ŠD. V ročníku je 11 učitelek, které jsou plně kvalifikované, v ročníku je 13 učitelů.. Ve školní družině jsou všechny vychovatelky plně kvalifikované. Tři pedagogičtí pracovníci mají svoji kvalifikaci rozšířenou o speciální pedagogiku. Na škole je ustaven výchovný poradce, dále metodik prevence sociálně patologických jevů. V důchodovém věku jsou 3 pedagogičtí pracovníci, Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali kurzy pro dosažení uživatelských ICT znalostí a dovedností. Podle možnosti a potřeb školy se pedagogičtí pracovníci účastní kurzů a školení pořádaných NIDV a dalšími akreditovanými organizacemi. Charakteristika žáků Převážná většina žáků školy je ze sídlištní zástavby. Přibližně 10 % žáků dojíždí z integrovaných obcí. Po vstupu republiky do EU se neprojevil zatím žádný nárůst dětí cizích státních příslušníků. Ve třídách jsou úspěšně začleněny děti se SPU, kterým je věnována vhodná péče, jsou zřízena 2 oddělení DAP a 3 logopedické poradny. Tito žáci pracují podle individuálních vzdělávacích plánů, mají možnost používat kompenzační pomůcky a individuálně je u těchto žáků řešena výuka cizích jazyků. Dlouhodobé projekty V současném období nemá škola trvalý projekt mezinárodní spolupráce. V rámci výuky cizích jazyků jsou pořádány zájezdy do Anglie spojené s výukou anglického jazyka a poznáváním země. Škola pořádá kulturně vzdělávací exkurze zaměřené na nejbližší okolí, dále na Prahu, Ústecký a Středočeský kraj. K poznávání vzdálenějších míst jsou využívány ozdravné pobyty. Pravidelně se žáci 3. a 4. tříd zúčastňují výuky plavání, někteří žáci 7. tříd lyžařských výcvikových kurzů a žáci 4. tříd výuky na dopravním hřišti. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Na škole pracuje občanské sdružení Unie rodičů, jejíž základ tvoří zástupci rodičů z jednotlivých tříd. Tato organizace pomáhá hlavně při řešení dílčích výchovných problémů, dále je zaměřena na materiální pomoc škole. Ve spolupráci se školou organizuje pravidelné třídní schůzky (4x do roka). Mimo tyto schůzky mohou po vzájemné dohodě rodiče navštívit školu kdykoli. V měsíci lednu je pořádán Den otevřených dveří. Informace pro rodiče a širokou veřejnost jsou také na webových stránkách školy, jejichž rozsah se neustále zvětšuje. Další spolupráce se odvíjí s Radou školy, která je zaměřena hlavně na koncepční práci a na hodnocení výsledků školy. Ve své činnosti škola úzce spolupracuje s městským úřadem nejen po stránce organizační, ale i ekonomické. Pracovníci městského úřadu se účastní besed se žáky, organizují návštěvy městského úřadu. Významný podíl mají akce pořádané městskou knihovnou. Tyto akce mají nejen charakter náborový, ale také vzdělávací. Jsou vždy organizačně dobře připravené a mezi žáky i pedagogy je o ně zájem. K naplňování kulturně poznávací činnosti školy významně přispívá městské kulturní středisko, které dává škole širokou nabídku pořadů a poskytuje je škole za přijatelných cenových nabídek. Toto středisko má také významnou úlohu při organizování tradiční akademie školy pořádané vycházejícími ročníky a pořádání výstav výtvarných prací žáků v jejich prostorách. S největším průmyslovým podnikem Mondi, a. s. spolupracuje škola na úseku volby povolání formou exkurzí a besed, dále poskytuje tento podnik škole významnou materiální a finanční podporu. Na úseku prevence trestních činů je úspěšně využívána spolupráce s Policií ČR i Městské policie ve Štětí (projekt Ajax, protidrogová tématika, dopravní výchova). Při organizování sportovních akcí je využívána spolupráce se sportovním klubem SK Mondi Štětí, který také škole poskytuje sportovní areál pro výuku tělesné výchovy. Podle potřeby je využíváno služeb PPP v Litoměřicích a v Roudnici nad Labem a dále SPC Litoměřice. Zájmovou zdravotnickou činnost na škole pomáhá zajišťovat místní organizace ČČK. Při organizování letních táborů spolupracuje škola s organizací Pionýr. V zimním období je škola organizátorem sobotních jednodenních zájezdů za sněhem do Krkonoš s finančním přispěním městského úřadu

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ ZV Základní vzdělávání "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Kompletní ŠVP VRK - síťová ZV Základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Adresa a kontakty... 3 1.2 Vedení školy... 3 1.3 Předkladatel a zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Základní škola a Mateřská škola Krčín Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 3. 9. 2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné

Více

Škola = hra, radost, poznání

Škola = hra, radost, poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 385/2007 Škola = hra, radost, poznání s úpravami pro školní rok 2014/2015 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Historie

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v pohybu

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v pohybu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v pohybu Základní škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace, 63900 Brno Obsah 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy...5 2. 1. Velikost

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu za poznáním Údaje o škole: Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice Adresa školy:

Více