Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF S100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF S100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378703"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: UPOZORNNÍ: POUZÍVEJTE POUZE DOPORUCENÉ PÍSLUSENSTVÍ, ZAMEZÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A MAXIMÁLN OMEZÍTE MOZNOST RUSENÍ. UPOZORNNÍ: POKUD PÍSTROJ NEPOUZÍVÁTE, ODPOJTE ZÁSTRCKU ZE SÍOVÉ ZÁSUVKY. Síová zástrcka slouzí rovnz k odpojení zaízení od napájení. Síová zástrcka by mla být vzdy pístupná, aby ji bylo mozné odpojit od zásuvky v pípad nehody. jiné zaízení nez kompaktní napájecí adaptér CA-570 mze videokameru poskodit. 2 Pouze EU (a EHP). Tyto symboly indikují, ze tento produkt by neml být zlikvidován spolecn s bzným domácím odpadem, v souladu s naízeními WEEE Directive (2002/96/EC), Battery Directive (2006/66/EC) a implementacemi tchto naízení ve vasich místních zákonech. Tento produkt by ml být pedán k likvidaci na urceném sbrném míst, nap. v autorizovaném míst umozujícím pi zakoupení nového podobného produktu produkt odevzdat k likvidaci (formou kus za kus) nebo na autorizovaném sbrném míst pro recyklaci likvidovaného elektrického a elektronického zaízení (EEE), baterií a akumulátor. Nesprávné zacházení s tímto typem odpadu by mohlo mít negativní vliv na zivotní prostedí a pop. lidské zdraví v dsledku potencionáln nebezpecných substancí, které jsou obecn spojovány s EEE. Vase spolupráce pi ádné likvidaci tohoto produktu bude pispívat k efektivnímu vyuzití pírodních zdroj. Dalsí informace o recyklaci tohoto produktu se dozvíte v místních institucích k tomuto urcených (nap. místní úad, spolecnosti zabývající se likvidací odpadu) nebo navstivte webové stránky com/environment. (EHP: Norsko, Island a Lichtenstejnsko) Potvrzení o obchodních známkách Logo SD je obchodní známka. Logo SDHC je obchodní známka. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky spolecnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo dalsích zemích. Macintosh a Mac OS jsou obchodní známky spolecnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalsích zemích. Logo x.v.colour a x.v.colour jsou obchodní známky. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky spolecnosti HDMI Licensing LLC. Logo,,AVCHD" a,,avchd" jsou obchodní známky spolecnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation. Vyrobeno pod licencí spolecnosti Dolby Laboratories.,,Dolby" a symbol dvojitého D jsou obchodní známky spolecnosti Dolby Laboratories. Ostatní názvy a produkty výse neuvedené mohou být registrované obchodní známky nebo obchodní známky píslusných vlastník. Tento produkt vlastní licenci na patenty AT&T pro standard MPEG-4 a mze se pouzívat pro kódování videa vyhovujícího standardu MPEG-4 anebo dekódování videa vyhovujícího standardu MPEG-4, které bylo kódováno pouze (1) pro osobní a nekomercní úcely nebo (2) poskytovatelem videa, který vlastní licenci na patenty AT&T, a mze dodávat video vyhovující standardu MPEG-4. Zádná licence nebyla udlena ani nevyplývá pro jiné pouzívání standardu MPEG-4. Poznámka hudebním souborm Císlo licence: R Tvrce: Keita Miyahara Názvy stop: The new legend, Speed rock, Amazing story, Hit the ceiling, The techno light. 3 Vychutnejte si High-Definition Video s vasí videokamerou Ochrate si své nejcennjsí zázitky, nezapomenutelnou scenérii nebo úchvatné momenty strávené s rodinou a páteli díky nahrávkám v kvalit high definition video, která je tak vrná, ze máte pocit, ze jste znovu na stejném míst. Co je to High-Definition Video? ádk Zachytí i nejjemnjsí detail, jako je pohyb nebo odlesk jediného pramínku vlasu. Vase videokamera je vybavena obrazovým snímacem Full HD (Full HD CMOS), který dokáze zaznamenat video v rozlisení x pixel1. Výsledkem jsou videonahrávky nesrovnateln vysoké kvality, dokonalá kresba detail a pirozen zivé barvy. Jak se lisí Full HD proti standardnímu TV vysílání? 5 Piblizn 5násobný pocet pixel Tém o 90 % více skenovacích ádk.,,full HD 1080" oznacuje videokamery Canon vyhovující standardu high-definition video tvoeného vertikálními pixely (skenovacími ádky). 1 Video se v tomto rozlisení natocí, pouze je-li rezim nahrávání nastaven na rezim MXP nebo FXP. V ostatních rezimech nahrávání je obraz zaznamenáván v rozlisení x pixel. 4 Jaké pednosti nabízí pam flash? Vase videozáznamy a fotografie se nahrávají do vestavné pamti (pouze ) nebo na komercn dostupné pamové karty SD/SDHC2 za pouzití specifikací AVCHD3. Záznam na flash pam znamená, ze v záznamové jednotce videokamery nejsou zádné pohyblivé cásti. Pro vás to znamená, ze videokamera je mensí, lehcí a rychlejsí. Ve skutecnosti mzete s pouzitím funkce Quick Start ( 44) otevít LCD panel a zacít nahrávat za pibl. 1 s. Jaké jsou nové funkce? Pedtocení Kdyz aktivujete funkci pedtocení ( 64), videokamera zacne nahrávat video trvale do docasné 3sekundové pamti.

3 Jakmile stisknete tlacítko START/STOP, zaznamená se scéna vcetn 3 sekund ped zacátkem vaseho nahrávání. Tato funkce je uzitecná zejména v situacích, kdy je obtízné pedvídat zacátek nahrávání. Detekce tváe S funkcí detekce tváe ( 68) rozpozná videokamera automaticky tváe lidí a tyto informace vyuzije k nastavení zaostení, expozici a ízení barev, aby se dosáhlo krásných videosnímk a fotografií. Videosnímek Objevte novou zábavnou formu zhotovování scén Videosnímku ( 61). Zaznamenají se krátké scény (pibl. 4sekundové intervaly) a uspoádají se do videoklipu s oblíbenou podkladovou hudbou. Rezim Kino V programu nahrávání [ Kino rezim] ( 60) s progresivní rychlostí snímaní 25 polícek/s získají vase nahrávky filmový vjem. 2 3 Podrobné informace týkající se pamových karet, které lze pouzívat v této videokamee, naleznete v cásti Pouzívání pamové karty ( 36). AVCHD je nový standard nahrávání videa HD. Specifikace AVCHD urcují, ze videosignál je zaznamenáván v kompresi MPEG-4 AVC/H. 264 a audiosignál ve formátu Dolby Digital. 5 Mohu pehrávat video ve vysokém rozlisení high-definition na jiných zaízeních? Samozejm, ze mzete pipojit videokameru k televizoru HDTV a bavit se spolecn s rodinou a páteli pi sledování svých nahrávek ( 120). Máte vsak také dalsí moznosti: Video natocené na pamovou kartu mzete pehrávat po vlození karty pímo do televizor HDD ci DVD kompatibilních se standardem AVCHD, které jsou vybaveny slotem na pamové karty SD/SDHC4. Podrobné informace naleznete v návodu k pouzití k píslusnému televizoru nebo digitálnímu videorekordéru. Také mzete pehrávat disky AVCHD s vasimi nahrávkami vytvoené na volitelné DVD vypalovacce DW-100 ( 122), a to na samotné DVD vypalovacce nebo na DVD pehrávacích ci Blu-ray pehrávacích kompatibilních se standardem AVCHD Mze se stát, ze správné pehrávání nebude mozné ani v pípad, ze zaízení bude kompatibilní s AVCHD. Závisí to na konkrétním pouzitém zaízení. V takovém pípad pehrávejte nahrávky na pamové kart ve videokamee s pomocí videokamery s pouzitím videokamery. Disky AVCHD které obsahují scény zaznamenané v rezimu MXP nelze pehrávat na volitelné DVD vypalovacce DW-100. Pouzitím softwaru na dodaném CD-ROMu Video Tools zazálohujte takové scény. 6 7 Obsah Úvod 4 12 Vychutnejte si High-Definition Video s vasí videokamerou Poznámky k tomuto návodu Seznámení se s videokamerou Dodané píslusenství a CD-ROMy Názvy jednotlivých díl Zobrazované informace Píprava Seznámení s pístrojem Dobíjení napájecího akumulátoru Píprava dálkového ovladace a píslusenství Nastavení polohy a jasu LCD obrazovky Základní obsluha videokamery Provozní rezimy Joystick a pomocník k joysticku Pouzívání nabídek První nastavení Nastavení data a casu Zmna jazyka Zmna casového pásma Pouzívání pamové karty Pamové karty kompatibilní s touto videokamerou Vlození a vyjmutí pamové karty Výbr pamti pro záznam Inicializace vestavné pamti (pouze ) nebo pamové karty 8 Obsah Video Základní nahrávání Záznam videa Výbr kvality videa (Rezim nahrávání) Zoom Funkce Quick Start Základní pehrávánpouzívat, a bezpecn ho uschovejte pro pípadné dalsí pouzití. V pípad, ze videokamera nebude fungovat správn, postupujte podle cásti Odstraování problém ( 148). Znacky a pojmy pouzívané v tomto návodu DLEZITÉ: Upozornní související s obsluhou videokamery. POZNÁMKY: Dodatecná vysvtlení vztahuj&iao CD-ROMu jsou urceny výhradn pro pouzití s dodanými aplikacemi PIXELA, Music Transfer Utility a ImageMixer 3 SE Video Tools. Dalsí podrobnosti viz,music Transfer Utility Software Guide` a,imagemixer 3 SE Software Guide` na CD-ROMu PIXELA Application - Disc 1. * Na CD-ROMu je návod k pouzívání softwaru (v souboru ve formátu PDF). Úvod 15 Názvy jednotlivých díl Pohled zleva Stereofonní mikrofon (L) ( 76) Reproduktor ( 45) Tlacítko VIDEO SNAP (Videosnímek) ( 61)/ (Tisk/sdílení) ( 108, 130) Tlacítko DISP. (zobrazování informací) ( 50, 74)/ tlacítko BATT. INFO ( 22) Ovladac CUSTOM ( 81) Tlacítko CUSTOM ( 81) Kryt slotu pamové karty Slot pamové karty ( 37) Spínac BATTERY RELEASE ( 24) Indikátor ACCESS ( 40, 89) Ocko pro pipevnní emínku ( 26) Pídrzný emen ( 26) Zdíka COMPONENT OUT ( 116, 118) Zdíka USB ( 116, 119) Zdíka HDMI OUT ( 116, 117) Zdíka MIC ( 80) Stereofonní mikrofon (R) ( 76) Minivideolampa ( 60) Blesk ( 96) Senzor Okamzité AF ( 138) Pohled zprava Pohled zepedu 16 Úvod Pohled zezadu LCD panel Pohled shora Zdíka DC IN ( 23) Volic rezim videokamery ( 29) Zdíka AV OUT ( 116, 118)/ (sluchátka) ( 77) Tlacítko START/STOP ( 40) Upevovací jednotka akumulátoru ( 23) Tlacítko RESET ( 151) Senzor dálkového ovládání ( 25) LCD obrazovka ( 27) Joystick ( 31) Tlacítko FUNC. ( 32, 133) Tlacítko / (pehrávání/pauza) ( 45)/ START/STOP ( 40) Tlacítko (stop) ( 45)/zmensování W (sirokoúhlý zábr) ( 43) Tlacítko PLAYLIST ( 83)/zvtsování T (piblízení) ( 43) Tlacítko (filmování/pehrávání) ( 30) Zdokonalená minipatice ( 79) Vysouvatelný blesk ( 96) a minivideolampa ( 60) Pácka zoomu ( 43) Tlacítko PHOTO ( 89) Indikátor ON/OFF (CHG) (nabíjení): Zelený ON Oranzový Pohotovostní rezim ( 44) Cervený Nabíjení ( 23) Tlacítko POWER Úvod 17 Pohled zespodu Výrobní císlo Stítek s výrobním císlem je umístn na horní cásti upevovací jednotky akumulátoru.

4 Najdete ho po vyjmutí akumulátoru. Objímka pro stativ ( 163) Dálkový ovladac WL-D88 Tlacítko START/STOP ( 40) Tlacítko FUNC. ( 32, 133) Tlacítko MENU ( 32, 136) Tlacítko PLAYLIST ( 83) Navigacní tlacítka ( / / / ) Tlacítko (zptné pehrávání po jednotlivých snímcích) ( 46) Tlacítko (pevíjení zpt) ( 46) Tlacítko (pehrávání) ( 45) Tlacítko (pauza) ( 45) Tlacítko (stop) ( 45) Tlacítko PHOTO ( 89) Tlacítka zoomu ( 43) Tlacítko SET Tlacítko (pehrávání po jednotlivých snímcích) ( 46) Tlacítko (pevíjení vped) ( 46) Tlacítko DISP. (zobrazování informací) ( 50, 74) 18 Úvod Zobrazované informace Záznam film Provozní rezim ( 29) Program nahrávání ( 56, 58, 60) Vyvázení bílé ( 70) Obrazový efekt ( 72) Digitální efekt ( 73) Rezim nahrávání ( 41) Kvalita/velikost fotografie (soucasné nahrávání) ( 99) Senzor dálkového ovládání vypnut ( 145) Limit AGC (automatický zisk) ( 139) Zeslabovac mikrofonu ( 139) Pedtocení ( 64) Operace s pamtí ( 22) Okamzité AF ( 138), MF Rucní zaostování ( 67) Zbývající doba provozu akumulátoru ( 22) Pi nahrávání/pehrávání: Pocitadlo scény (hodiny : minuty : sekundy) V rezimu pauzy nahrávání: Celkový pocet scén Zbývající doba nahrávání Na pamové kart Ve vestavné pamti Stabilizátor obrazu ( 139) Progresivní rychlost snímání 25F ( 22, 60) Detekce tváe ( 68) Vtrný filtr vypnut ( 139) x.v.colour ( 137) Indikátor hlasitosti ( 76) Asistencní funkce ( 140) Zdokonalená minipatice ( 79) Výstup na sluchátka ( 77) Znacka roviny ( 141) Korekce protisvtla ( 66) Digitální telekonvertor ( 75) Minivideolampa ( 60) Úvod 19 Záznam fotografií Zoom ( 43), Expozice ( 65) Rezim mení svtla ( 100) Rezim ízení ( 98) Kvalita/velikost fotografie ( 90) Samospous ( 65) Pocet dostupných fotografií Na pamové kart Ve vestavné pamti Varování ped roztesením ( 139) Rámecek AF ( 138) Blokování zaostení a expozice ( 89) Blesk ( 96) Pehrávání film (bhem pehrávání) Datový kód ( Císlo scény 74, 142) Pomocník k joysticku ( 31) 20 Úvod Prohlízení fotografií Histogram ( 102) Aktuální fotografie/celkový pocet fotografií Císlo fotografie ( 146) Znacka chránné fotografie ( 103) Datum a cas záznamu Rucní zaostování ( 67) Velikost souboru Rucní nastavení expozice ( Velikost fotografie ( 90) Clonové císlo ( 58) Rychlost závrky ( 58) 65) Úvod 21 Operace s pamtí Záznam, Pauza nahrávání, Pehrávání, Pauza pehrávání, Zrychlené pehrávání, Zrychlené pehrávání zpt, Pomalé pehrávání, Pomalé pehrávání zpt, Pehrávání po jednotlivých snímcích, Zptné pehrávání po jednotlivých snímcích. Zbývající doba provozu akumulátoru Ikona ukazuje hrubý odhad 100% 75% 50% 25% 0% zbývající kapacity jako procentuální podíl plného nabití akumulátoru. Vedle ikony se v minutách zobrazuje zstatková doba nahrávání/pehrávání pro akumulátor. Je-li symbol zobrazen cerven, vymte akumulátor za pln nabitý. Vlozíte-li vybitý akumulátor, mze se stát, ze se napájení vypne bez zobrazení. Pi prvním pouzívání akumulátoru jej nejdíve pln nabijte a potom vypotebujte ve videokamee, dokud se úpln nevybije. Tímto zpsobem zajistíte pesné zobrazování zbývající doby nahrávání. V závislosti na podmínkách, pi nichz se pouzívá akumulátor a videokamera, nemusí být kapacita akumulátoru správn indikována. Pokud je videokamera vypnuta, zobrazíte stav nabití akumulátoru stisknutím BATT.INFO. Systém Intelligent System zobrazí stav nabití (formou procentuálního podílu) a zbývající dobu nahrávání (v minutách) v 5 s. Pi vybitém akumulátoru se nemusí informace o nm vbec zobrazit. Zbývající doba nahrávání Pokud není v pamti dostatek volného místa, zobrazí se,, Konec" (vestavná pam, pouze ) nebo,, Konec" (pamová karta) a nahrávání se zastaví. Progresivní rychlost snímání 25F Výbrem progresivní rychlosti snímání 25F ( 60) dáte vasim nahrávkám filmový vjem. Pro zvýsení úcinku mzete tuto rychlost snímání kombinovat s programem nahrávání [ Kino rezim]. Pocet dostupných fotografií cerven: Ve videokamee není zádná pamová karta. zelená: 6 nebo více fotografií zlut: 1 az 5 fotografií cerven: Nelze nahrát dalsí fotografie. Pi prohlízení fotografií bude zobrazení ikony vzdy v zelené barv. Mze se stát, ze se pocet fotografií, které lze zaznamenat, nesnízí, pestoze byl proveden záznam, nebo mze najednou klesnout o 2; závisí to na konkrétních podmínkách nahrávání. 22 Úvod Píprava Tato kapitola vás seznámí se základními postupy pi obsluze videokamery, jako je napíklad navigace nabídkami a první nastavení.

5 Seznámení s pístrojem Dobíjení napájecího akumulátoru Videokamera mze být napájena akumulátorem nebo pímo pomocí kompaktního napájecího adaptéru. Ped pouzíváním akumulátor nabijte. Piblizné hodnoty doby nabíjení a doby záznamu/pehrávání s pln nabitým akumulátorem jsou uvedeny v tabulkách na stranách Konec síové sry zapojte do kompaktního napájecího adaptéru. 2 Zástrcku síové sry zapojte do zásuvky. 3 Kompaktní napájecí adaptér zapojte do zdíky DC IN videokamery. 4 Pipojte akumulátor k videokamee. Mírným zatlacením na akumulátor jej zasute do upevovací jednotky akumulátoru a posunutím nahoru jej na svém míst zajistte. 5 Nabíjení se zahájí vypnutím videokamery. Pokud byla videokamera zapnuta, zelený indikátor ON/OFF (CHG) pi vypnutí videokamery zhasne. Po chvíli zacne indikátor ON/OFF (CHG) blikat cerven (dobíjení akumulátoru). Jakmile je akumulátor pln nabitý, cervený indikátor ON/OFF (CHG) zhasne. Pokud indikátor bliká rychle, viz Odstraování problém ( 148). Píprava Zdíka DC IN Indikátor ON/OFF (CHG) (nabíjení) 23 Vyjmutí napájecího akumulátoru 1 Posute spínac BATTERY RELEASE ve smru sipky a takto jej pidrzujte. 2 Akumulátor posute dol a potom vyjmte. Spínac BATTERY RELEASE DLEZITÉ Ped pipojením nebo odpojením kompaktního napájecího adaptéru vypnte napájení videokamery. Po stisknutí POWER k vypnutí videokamery jsou aktualizována dlezitá data v pamti. Vyckejte, dokud zelený indikátor ON/OFF (CHG) nezhasne. Akumulátor doporucujeme napájet v rozsahu teplot 10 az 30 C. Pi teplotách mimo rozsah 0 az 40 C se akumulátory nenabíjejí. Do zdíky DC IN videokamery nebo na kompaktní napájecí adaptér nezapojujte zádné jiné elektrické zaízení nez jmenovit uvedené pro tuto videokameru. Abyste zabránili poruse zaízení nebo nadmrnému zahívání, nepipojujte dodaný kompaktní napájecí adaptér na napové konvertory pro cesty do zámoí nebo speciální napájecí zdroje, nap. zdroje na palub letadla nebo lodi, DC-AC invertory apod. POZNÁMKY Napájecí akumulátor se nabíjí pouze v pípad, kdy je kamera vypnutá. Pokud si nejste jisti, ze postacuje zstatková doba akumulátoru, mzete videokameru napájet z kompaktního napájecího adaptéru, a tím eliminovat spotebu energie z akumulátoru. Nabitý napájecí akumulátor se pirozen vybíjí. Proto jej v den pouzívání nebo den pedem nabijte, abyste mli jistotu, ze je úpln nabitý. Doporucujeme mít v zásob akumulátory na dvojnásobný az trojnásobný provoz, nez pedpokládáte. 24 Píprava Píprava dálkového ovladace a píslusenství Nejdíve do dálkového ovladace vlozte dodanou lithiovou knoflíkovou baterii CR Pitlacte na úchytku ve smru sipky a potom vytáhnte drzák baterie. 2 Lithiovou knoflíkovou baterii vlozte kladnou + stranou nahoru. 3 Vrate zpt drzák baterie. Úchytka Pouzívání dálkového ovladace Ped stisknutím tlacítek nasmrujte dálkový ovladac na infracervený senzor dálkového ovládání videokamery. LCD panel mzete otocit o 180, abyste mohli pouzívat dálkový ovladac a pitom stát ped kamerou. POZNÁMKY Dálkový ovladac nemusí ádn pracovat, pokud na senzor dálkového ovládání svítí silné svtlo nebo dopadají slunecní paprsky. Pokud dálkové ovládání nefunguje, zkontrolujte, zda není polozka [Bezdrát. dálk. ovládání] nastavena na [ Vyp ]( 145). Jinak vymte baterii. Píprava 25 Píslusenství Seite pídrzný emen. emen seite tak, abyste ukazováckem dobe dosáhli na pácku zoomu a palcem na tlacítko START/STOP. Nasazení ramenního emene Protáhnte konec ramenního emene ockem na pídrzném emenu a upravte jeho délku. 26 Píprava Nastavení polohy a jasu LCD obrazovky Otácení LCD panelu Otevete LCD panel do úhlu 90. Panelem mzete otocit o 90 ve smru od videokamery. Panel mzete otocit o 180 ve smru objektivu. Otocit LCD panel o 180 mze být uzitecné v tchto pípadech: - Kdyz chcete být i vy soucástí zábru poizovaného se samospoustí. - Kdyz chcete videokameru ovládat dálkovým ovladacem zepedu Snímaná osoba mze sledovat LCD obrazovku POZNÁMKY Poznámka k LCD obrazovce: Obrazovka je zhotovena mimoádn slozitou a pesnou technologií, která zajisuje, ze více nez 99,99 % obrazových bod (pixel) pracuje dle specifikací. Mén nez 0,01 % obrazových bod se mze pílezitostn zobrazovat chybn nebo se mohou jevit jako cerné, cervené, modré nebo zelené body. Toto vsak nemá zádný negativní dopad na kvalitu zaznamenávaného snímku a nejedná se o chybnou funkci zaízení. Podsvtlení LCD Na místech s intenzívním osvtlením mze být natácení s pomocí LCD obrazovky obtízné. Zapnutím podsvtlení LCD dosáhnete vtsího jasu. Pi zapnuté videokamee pidrzujte DISP. stisknuté déle nez 2 sekundy. Píprava 27 Zopakováním této cinnosti podsvtlení LCD zapnete (jasnjsí) nebo vypnete (normální).

6 Je-li polozka [Tlumení LCD displeje] nastavena na [ Zap.] ( 143), zpsobí stisknutí DISP. delsí nez 2 sekundy, ze se vypne tlumení obrazovky a obnoví se pedchozí nastavení jasu LCD obrazovky. POZNÁMKY Podsvtlení LCD nemá vliv na jas nahrávek. Pouzívání jasného nastavení zkrátí efektivní dobu vyuzitelnosti akumulátoru. Jas LCD obrazovky mzete dále upravit pomocí nastavení [Jas LCD] ( 143), nebo obrazovku ztlumit pomocí nastavení [Tlumení LCD displeje] ( 143) v pípad, ze ji pouzíváte na místech, kde svtlo z LCD obrazovky mze rusit. 28 Píprava Základní obsluha videokamery Provozní rezimy Záznam Pi záznamu videa nebo fotografií je provozní rezim videokamery urcen polohou volice rezim videokamery. Provozní rezim Volic rezim videokamery Ikona na obrazovce Operace Duální záznam Nahrávejte video a fotografujte se snadností. Nechejte na videokamee, aby se postarala o vsechna nastavení Ideální pro zacátecníky nebo kdyz se nechcete zabývat podrobnostmi nastavení videokamery. Jednoduché nahrávání film a fotografií ( 40, 89). Flexibilní nahrávání Zvolením jednoho ze speciálních rezim nahrávání získáte úplný pístup do nabídek a rozsíených funkcí, které vám umozní zmnit nastavení videokamery dle svých preferencí. Záznam film ( Záznam fotografií ( 40). 89). POZNÁMKY V rezimu jsou dostupné pouze dále uvedená tlacítka/funkce. - START/STOP pro záznam film. - PHOTO pro záznam fotografií. - Pácka zoomu a tlacítka zoomu na LCD panelu ( 43). - Quick Start ( 44). - VIDEO SNAP Videosnímek ( 61). Píprava 29 V rezimu není pístup do nabídek, ale ped pepnutím volice rezim videokamery do polohy lze zmnit dále uvedená nastavení. - Rezim nahrávání film - Velikost/kvalita fotografií Záznamové médium pro filmy/fotografie - Automatická pomalá závrka - Stabilizátor obrazu - Korekce protisvtla - Vsechna nastavení pod kartami nabídky nastavení, a. I v rezimech flexibilního nahrávání ( nebo ) vám mze videokamera pomoci s nastavením. Napíklad mzete pouzít programy nahrávání Speciální scéna ( 56), a tím najednou nastavit optimální parametry odpovídající speciálním záznamovým podmínkám. Pehrávání V pípad pehrávání je provozní rezim videokamery urcen polohou volice rezim videokamery a tlacítkem filmování/pehrávání. Stisknutím budete pepínat mezi rezimem filmování (záznam) a rezimem pehrávání. Provozní rezim Ikona na obrazovce Volic rezim videokamery nebo Operace Pehrávání film (indexové 45). Stisknte zobrazení) ( Zobrazení fotografií (zobrazení jedné fotografie) ( 92). POZNÁMKY Pi pepnutí do rezimu pehrávání bude pro pehrávání vybrána stejná pam, jaká byla pouzita pro záznam ( 38). 30 Píprava Joystick a pomocník k joysticku Nabídky videokamery ovládejte joystickem. Pitlacením joysticku nahoru, dol, doleva nebo doprava (, ) vyberte polozku nebo zmte nastavení. Stisknutím joysticku ( ) ulozíte nastavení nebo potvrdíte cinnost. Na obrazovkách nabídky je toto indikováno ikonou. Pokud se pomocník k joysticku nezobrazuje, zobrazíte jej stisknutím nebo pitlacením joysticku (, ). Zobrazované funkce jsou dány provozním rezimem. Rezim, nebo : Vyberte ( ) funkci a stisknutím zmte nastavení. U nkterých funkcí budete muset provést dalsí nastavení ( ). Rezim : Nejdíve vyberete ( ),,ádek" funkce; potom stisknutím ovládáte funkci uprosted nebo pitlacením joysticku ( nebo ) ovládáte funkci nalevo nebo napravo. Pomocník k joysticku se po 2 sekundách zminimalizuje. I kdyz je pomocník k joysticku minimalizován, mzete upravovat nebo zapnout/ vypnout vybranou funkci; pomocníka k joysticku mzete rovnz maximalizovat ( ) pro výbr jiné funkce nebo ho úpln skryt ( ). Pouzívání nabídek Vtsinu z funkcí videokamery lze upravovat z nabídek, které se otevou po stisknutí FUNC.. V rezimu není pístup do nabídek a krom nkolika málo výjimek, se vtsina nastavení nabídek vrátí na své výchozí hodnoty. Podrobnosti o dostupných volbách nabídky a nastaveních viz dodatek Seznamy voleb nabídek ( 133). Píprava 31 Výbr volby z nabídky FUNC. Dále je uveden jako píklad výbr volby nabídky FUNC. v rezimu (v rezimu je postup podobný). V rezimech pehrávání se postup mní v závislosti na vybrané funkci, proto si v pípad poteby vyhledejte píslusnou kapitolu. 1 Stisknte FUNC.. 2 Ze sloupce nalevo vyberte ( ) ikonu funkce, kterou chcete zmnit. Nedostupné polozky nabídky se budou zobrazovat sed. 3 Vyberte ( ) pozadované nastavení z dostupných voleb na dolní list. Vybraná volba bude zvýraznna oranzovou barvou. U nkterých nastavení budete muset provést dalsí výbr anebo stisknout. ite se podle dodatecných pokyn k obsluze zobrazovaných na obrazovce (nap. ikona malé sipky atd.). 4 Stisknutím FUNC. ulozte nastavení a nabídku zavete. Kdykoli stisknete FUNC., nabídka se zave. Výbr volby z nabídek nastavení 1 Stisknte FUNC.. 2 Vyberte (, )[ Menu] a stisknutím otevete nabídky nastavení.

7 Obrazovku nabídek nastavení mzete také otevít pímo stisknutím tlacítka FUNC. a jeho pidrzením déle nez 1 sekundu nebo stisknutím MENU na dálkovém ovladaci. 3 Vyberte ( ) kartu pozadované nabídky. 4 Vyberte ( ) nastavení, které chcete zmnit, a stisknte. Oranzová výbrová lista indikuje aktuáln vybrané nastavení nabídky. Nedostupné polozky nabídky jsou zobrazeny sed. Posute ( ) oranzovou výbrovou listu ke kartám v horní cásti obrazovky a vyberte jinou nabídku (krok 3). 32 Píprava 5 Vyberte ( ) pozadovanou volbu a stisknutím nastavení ulozte. Nkteré volby, nap. nastavení jasu a hlasitosti, je nutné nastavovat pitlacením joysticku ( ). 6 Stisknte FUNC.. Kdykoli stisknete FUNC., nabídka se zave. POZNÁMKY Na obrazovkách nabídek je pouzito malé písmo, aby bylo mozné vidt vsechny volby a aktuální nastavení na jedné obrazovce. Velikost písma mzete zmnit nastavením polozky [Velikost písma] na [ Velké], ale nkteré volby nabídky budete patrn muset najít posunem v seznamu, a navíc budou zobrazeny pouze ikony aktuálních nastavení. Píprava 33 První nastavení Nastavení data a casu Nez zacnete videokameru pouzívat, musíte na ní nastavit datum a cas. Nejsou-li hodiny videokamery nastaveny, obrazovka [Date/TimeDatum/Cas] se zobrazí automaticky. Kdyz se zobrazí obrazovka [Date/TimeDatum/cas], je vybrán rok. 1 Zmte ( ) rok a pesute se ( ) na msíc. 2 Stejným zpsobem zmte zbývající pole (msíc, den, hodina a minuty). 3 Vyberte ( ) [OK] a stisknutím obrazovku nastavení. POZNÁMKY Pokud nebudete videokameru pibl. 3 msíce pouzívat, mze se vestavná dobíjitelná lithiová baterie vybít, a tím dojít ke ztrát nastavení data a casu. V takovém pípad dobijte vestavnou lithiovou baterii ( 166) a znovu nastavte casové pásmo, datum a cas. Datum se zobrazí ve formátu rok-msíc-den pouze v první obrazovce nastavení. Na následujících vyobrazeních obrazovky se datum a cas budou zobrazovat ve formátu den-msíc-rok (nap. [1.Jan :00 AM]). Formát data mzete zmnit ( 147). Datum a cas mzete mnit také pozdji (ne pouze bhem pocátecního nastavení). Otevete obrazovku [Datum/Cas] z nabídek nastavení: FUNC. spuste hodiny a zavete [ Menu] [Datum/Cas] 34 Píprava Zmna jazyka Výchozím jazykem videokamery je anglictina. Mzete ji nastavit do libovolného z 22 dalsích jazyk. ( FUNC. 29) [ Menu] Pozadovaný jazyk [Language FUNC. /Jazyk]* * Po zmn jazyka videokamery na anglictinu vyberte ke zmn jazyka. [Language /Jazyk] POZNÁMKY Indikace a zobrazované v nkterých obrazovkách nabídky oznacují název tlacítek na videokamee a nemní se s vybraným jazykem. Zmna casového pásma Zmte casové pásmo podle místa, kde se nacházíte. Výchozí nastavení je Paíz. ( 29) Nastavení místního casového pásma FUNC. [ Menu] Místní casové pásmo** [Casové pásmo/letní cas] FUNC. * * Jste-li na cestách, vyberte ikonu a potom vyberte casové pásmo odpovídající místnímu casu vasí destinace. ** Chcete-li provést nastavení letního casu, vyberte název oblasti s oznacením. Píprava 35 Pouzívání pamové karty Pamové karty kompatibilní s touto videokamerou V této videokamee mzete pouzívat bzn dostupné pamové karty SDHC (SD high capacity) a pamové karty SD. V závislosti na parametru Speed Class karty nemusíte být ale schopni nahrávat filmy na pamovou kartu. Viz tabulka níze. K prosinci 2008 byla funkce záznamu filmu testována na pamových kartách SD/SDHC od výrobc Panasonic, Toshiba a SanDisk. Doporucujeme pouzívat pamové karty Speed Class 4 nebo lepsí. Pamová karta Kapacita 64 MB nebo mén SD Speed Class 128 MB nebo více nebo vyssí Záznam film 1,2 1 Pamové karty SD Pamové karty SDHC Pes 2 GB nebo vyssí Filmy nelze natácet, kdyz je rezim nahrávání nastaven na MXP (24 Mb/s) nebo FXP (17 Mb/s). V závislosti na pouzité pamové kart nemusí být mozné filmy nahrávat. Poznámka ke standardu SD Speed Class: SD Speed Class je standard indikující minimální garantovanou penosovou rychlost dat pamových karet SD/SDHC. Pi nakupování nové pamové karty hledejte na obalu logo Speed Class. 36 Píprava Vlození a vyjmutí pamové karty Ped pouzíváním pamových karet v této videokamee se ujistte, ze jsou inicializovány ( 38). 1 Videokameru vypnte. Ujistte se, ze indikátor ON/OFF (CHG) nesvítí. 2 Otevete kryt slotu pamové karty. 3 Pamovou kartu zasute do otvoru stítkem orientovaným nahoru; kartu zasunujte, dokud se s klapnutím nezajistí na míst. 4 Zavete kryt slotu pamové karty. Kryt nezavírejte silou, pamová karta nemusí být ádn vlozena. DLEZITÉ Pamové karty mají pední a zadní stranu, které nejsou zamnitelné. Vlození spatn zorientované pamové karty mze zpsobit chybnou funkci videokamery. Dbejte na to, abyste pamovou kartu vlozili zpsobem popsaným v kroku 3. POZNÁMKY Vyjímání pamové karty: Jedním pitlacením pamovou kartu uvolnte. Po vysunutí pamové karty ji vytáhnte. Píprava 37 Výbr pamti pro záznam Pro záznam film a fotografií mzete vybrat vestavnou pam nebo pamovou kartu. Vestavná pam je výchozí pamtí pro záznam obou. ( FUNC. 29) [ Menu] nebo [Nahrávací médium pro film] nebo [Nahráv.

8 médium pro focení] Vyberte vestavnou pam nebo pamovou kartu* FUNC. * Pi výbru pamti mzete zkontrolovat celkovou, vyuzitou a pibliznou dostupnou dobu nahrávání/pocet fotografií (odhad je odvozen od aktuálního rezimu nahrávání (filmy) nebo od aktuální velikosti/kvality fotografie). Inicializace vestavné pamti (pouze ) nebo pamové karty Pamové karty inicializujete, kdyz je v této videokamee pouzíváte poprvé. Pamovou kartu nebo vestavnou pam (pouze ) mzete rovnz inicializovat za úcelem trvalého odstranní vsech záznam. V okamziku nákupu je vestavná pam pedinicializována a obsahuje hudební soubory pro úcely pouzití jako podkladová hudba pi pehrávání. ( 29) Volby [Rychlá inicializace] Vynuluje alokacní tabulku soubor, ale ulozená data fyzicky nesmaze. Smaze úpln vsechna data. [Kompletní inicializace] FUNC. [ Menu] [Inicializovat [Vestav. pam] nebo [Pam. karta] FUNC. [Ano]* [OK] / ] Metoda inicializace 38 Píprava FUNC. [ Menu] Metoda inicializace [Inicializovat [Ano]* [OK] ] FUNC. * Chcete-li kompletní inicializaci zrusit v prbhu procesu, stisknte. Veskeré nahrávky budou smazány a pamovou kartu bude mozné pouzívat bez jakéhokoli problému. DLEZITÉ Inicializací pamti se permanentn smazou vsechny záznamy. Ztracené pvodní nahrávky nelze obnovit. Nezapomete proto pedem na externí zaízení zazálohovat dlezité nahrávky ( 121). Pi inicializaci pamti se rovnz smazou hudební soubory. Pomocí dodaného softwaru Music Transfer Utility si peneste hudební soubory z dodaného CD-ROMu Návod k pouzívání/hudební data do videokamery. Dalsí podrobnosti viz,music Transfer Utility Software Guide` (soubor ve formátu PDF). Na CD-ROMu Návod k pouzívání/hudební data jsou rovnz dalsí hudební stopy, které nebyly pedinstalovány do vestavné pamti. Ped inicializací pamti videokameru napájejte z kompaktního napájecího adaptéru. Pi probíhající inicializaci neodpojujte napájení ani nevypínejte videokameru. Píprava 39 Video V této kapitole jsou uvedeny funkce související s nahráváním film, vcetn záznamu, pehrávání, rozsíených funkcí a operací se seznamem pehrávek a scénami. Základní nahrávání Záznam videa ( 29) 1 Volic rezim videokamery nastavte na nebo. 2 Videokameru zapnte. Ve výchozím nastavení jsou filmy zaznamenávány do vestavné pamti. Jako záznamové médium pro filmy mzete nastavit pamovou kartu ( 38). 3 Stisknutím START/STOP spuste nahrávání. optovným stisknutím START/STOP nahrávání pozastavíte. Mzete také stisknout START/STOP na LCD panelu. Po ukoncení nahrávání 1 Ujistte se, ze nesvítí indikátor ACCESS. 2 Videokameru vypnte. 3 Zavete LCD panel. DLEZITÉ V dob, kdy indikátor ACCESS svítí nebo bliká, dbejte dále uvedených upozornní. Jejich nerespektování mze mít za následek permanentní ztrátu dat nebo poskození pamti. 40 Video - Neotevírejte kryt slotu pamové karty. - Neodpojujte napájení nebo nevypínejte videokameru. - Nemte provozní rezim videokamery. Nezapomete si své nahrávky pravideln zálohovat ( 121), a to zvlást v pípad poízení dlezitých záznam. Spolecnost Canon odmítá odpovdnost za jakoukoliv ztrátu ci poskození dat. POZNÁMKY Rezim úspory energie: V zájmu úspory energie se videokamera napájená z akumulátoru automaticky vypne, pokud je ponechána bez obsluhy 5 minut pi nastavení polozky [Úsporný rezim] na [ Zap.] ( 145). Stisknutím POWER zapnte videokameru. Na místech s intenzívním osvtlením mze být natácení s pomocí LCD obrazovky obtízné. V takových pípadech zapnte podsvtlení LCD ( 27), nebo upravte jas LCD obrazovky ( 143). Výbr kvality videa (Rezim nahrávání) Videokamera nabízí 5 rezim nahrávání. Zmnou rezimu nahrávání se zmní dostupná doba nahrávání pro pam. Pro lepsí kvalitu filmu vyberte rezim MXP nebo FXP; volba rezimu LP zajistí prodlouzenou dobu nahrávání. V tabulce na stran 42 jsou uvedeny piblizné doby nahrávání. ( FUNC. 29) [ Standardní pehrávání 7 Mbps] FUNC. nahrávání Pozadovaný rezim POZNÁMKY Disky AVCHD, které obsahují scény zaznamenané v rezimu MXP, nelze pehrávat na volitelné DVD vypalovacce DW-100. Pouzitím softwaru na dodaném CD-ROMu Video Tools zazálohujte takové scény. Videokamera kóduje data v promnné bitové rychlosti (VBR), proto se skutecné doby nahrávání budou mnit v závislosti na obsahu scén. Videokamera si pamatuje poslední nastavení i po pepnutí do rezimu. Video 41 Piblizné doby nahrávání Rezim nahrávání Pam Vestavná pam, 32 GB Pamová karta 4 GB Pamová karta 8 GB Pamová karta 16 GB Pamová karta 32 GB 2h 55 min 20 min 40 min 1h 25 min 2h 55 min 4h 10 min 30 min 1h 2h 5 min 4h 10 min 5h 45 min 40 min 1h 25 min 2h 50 min 5h 45 min 9h 35 min 1h 10 min 2h 20 min 4h 45 min 9h 35 min MXP* FXP* XP+ SP Výchozí hodnota LP 12 h 15 min 1h 30 min 3h 6h 5 min 12 h 15 min * Zaznamenáno v rozlisení x Filmy zaznamenané v jiných rezimech nahrávání jsou v rozlisení x ** V dob zakoupení obsahuje vestavná pam pibl. 170 MB hudebních soubor.

9 42 Video Zoom ( 29) Rezim ( 138). : Krom optického zoomu je mozný rovnz digitální zoom 10x optický zoom Posunutím pácky zoomu smrem k W se oddálíte (sirokoúhlý zábr). Posunutím pácky zoomu smrem k T se piblízíte (telefoto). Ve výchozím nastavení pácka zoomu pracuje s promnnou rychlostí jemné stisknutí pomalejsí zoom; silnjsí stisknutí rychlejsí zoom. POZNÁMKY Udrzujte vzdálenost minimáln 1 m od objektu. Pi nastavení na sirokoúhlý zábr mzete objekt W Vzdalování T Piblizování zaostit i ze vzdálenosti pouhý 1 cm. V rezimu nebo mzete rovnz nastavit polozku / [Rychlost zoomu] ( 137) na jednu ze tí konstantních rychlostí (3 je nejvyssí, 1 je nejnizsí). Pi nastavení polozky [Rychlost zoomu] na [ Promnná]: - Kdyz pouzíváte tlacítka T a W na dálkovém ovladaci nebo LCD panel, bude rychlost konstantní na hodnot [ Rychlost 3]. - Rychlost zoomu bude vyssí v rezimu pauzy nahrávání nez pi skutecném nahrávání. Výjimkou je situace, kdyz je aktivováno pedtocení ( 64). Video 43 Funkce Quick Start Pokud zavete LCD panel se zapnutou videokamerou, pejde videokamera do pohotovostního rezimu. Kdyz je videokamera v pohotovostním rezimu, spotebovává pouze 1/3 energie, nez je tomu pi nahrávání, a setí tak energii napájecího akumulátoru. Kdyz pak LCD panel otevete, videokamera je pipravena zacít nahrávat pibl. do 1 sekundy*. Zacít zaznamenávat objekt mzete tém okamzit. * Skutecný pozadovaný cas se lisí podle podmínek snímání. ( 29) 1 Pi zapnuté videokamee a v rezimu nahrávání zavete LCD panel. Zazní tón a zelený indikátor ON/OFF (CHG) zmní barvu na oranzovou jako signalizaci pepnutí videokamery do pohotovostního rezimu. 2 Chcete-li obnovit záznam, otevete LCD panel. Indikátor ON/OFF (CHG) se rozsvítí zelen a videokamera bude pipravena k nahrávání. DLEZITÉ Neodpojujte zdroj napájení v dob, kdy je videokamera v pohotovostním rezimu (svítí oranzov indikátor ON/OFF (CHG)). POZNÁMKY Videokamera nepejde do pohotovostního rezimu, pokud se LCD zave pi svítícím nebo blikajícím indikátoru ACCESS nebo pi zobrazované nabídce. Videokamera nemusí rovnz pejít do pohotovostního rezimu, pokud se zave LCD panel pi oteveném krytu slotu pamové karty nebo kdyz je kapacita akumulátoru pílis nízká. Zkontrolujte, ze indikátor ON/OFF (CHG) zmnil svoji barvu na oranzovou. Bude-li videokamera v pohotovostním rezimu 10 minut, vypne se bez ohledu na nastavení [Úsporný rezim] ( 145). Stisknutím POWER zapnte videokameru. Mzete si vybrat a nastavit, za jak dlouho se má videokamera vypnout, nebo mzete vypnout funkci rychlého spustní Quick Start v nastavení [Rychlý start] ( 145). Zmna polohy volice rezim videokamery v dob, kdy je kamera v pohotovostním rezimu, zpsobí, ze se kamera opt aktivuje ve vybraném provozním rezimu. 44 Video Základní pehrávání Pehrávání videozáznamu ( 29) 1 Volic rezim videokamery nastavte na nebo. 2 Stisknte. I kdyz je videokamera vypnuta, mzete ji tlacítkem zapnout v rezimu pehrávání. Po nkolika sekundách se zobrazí indexové zobrazení. 3 Pemístte (, ) výbrový rámecek na scénu, kterou chcete pehrát. Pokud máte nahrán velký pocet scén, mzete zobrazit ( ) posuvník pod miniaturami scén, a procházet tak ( ) indexovými stránkami; potom pomocí ( ) vybrat pozadovanou scénu. 4 Stisknutím / nebo zahajte pehrávání. Pehrávání se zahájí od vybrané scény a bude pokracovat az do konce záznamu poslední scény. Optovným stisknutím / pehrávání pozastavte. Stisknutím zastavíte pehrávání a vrátíte se k indexovému zobrazení. Nastavení hlasitosti 1 Pi pehrávání otevete ( joysticku. 2 Vyberte ( 3 Upravte ( DLEZITÉ V dob, kdy indikátor ACCESS svítí nebo bliká, dbejte dále uvedených upozornní. Video ) pomocníka k ). ) horní adu ( ) hlasitost Neotevírejte kryt slotu pamové karty. - Neodpojujte napájení nebo nevypínejte videokameru. - Nemte provozní rezim videokamery. Mze se stát, ze filmy zaznamenané na pamovou kartu pomocí jiného zaízení nebudete moci na této videokamee pehrávat. POZNÁMKY Vlivem podmínek pi nahrávání se mze stát, ze pi pehrávání budou mezi scénami krátká perusení v obrazu nebo zvuku. Speciální rezimy pehrávání Otevít speciální rezimy pehrávání mzete pomocí pomocníka k joysticku ( 18) nebo dálkového ovladace ( 31). Pi pehrávání ve speciálních rezimech pehrávání není slyset zvuk. Zrychlené pehrávání Dále uvedenou operaci provete pi normálním pehrávání. Opakováním zvýsíte rychlost pehrávání piblizn na 5x 15x 60x normální rychlosti. Videokamera: Otevete ( ) pomocníka k joysticku Vyberte ( ) prostední adu Pitlacte joystick ( ) smrem k nebo Dálkový ovladac: Stisknte nebo. Pomalé pehrávání Dále uvedenou operaci provete v pauze pehrávání. Opakováním zvýsíte rychlost pehrávání 1/8 1/4 proti normální rychlosti.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Videokamera: Otevete ( ) pomocníka k joysticku Vyberte ( ) prostední adu Pitlacte joystick ( ) smrem k * nebo. Dálkový ovladac: Stisknte nebo. * Pomalé zptné pehrávání bude vypadat stejn jako souvislé pehrávání snímku zpt.. Pehrávání snímku vped/zpt Pi pauze pehrávání stisknutím nebo na bezdrátovém ovladaci zptn pehrajete nkolik polícek (v 0,5s intervalech) nebo posunete jedno polícko vped. Pidrzením stisknutého tlacítka dosáhnete souvislého pehrávání. 46 Video Peskakování scén Videokamera: Otevete ( ) pomocníka k joysticku Vyberte ( ) spodní ádek Pitlacte joystick ( ) smrem k *, chcete-li pejít na zacátek aktuální scény, nebo k, chcete-li pejít na dalsí scénu. Dálkový ovladac: Stisknutím * pejdete na zacátek aktuální scény nebo stisknutím pejdete na následující scénu. * Pitlacte joystick/stisknte dvakrát tlacítko, chcete-li pejít na zacátek pedchozí scény. Ukoncení speciálních rezim pehrávání V kterémkoliv speciálním rezimu pehrávání stisknte / na videokamee nebo na bezdrátovém ovladaci. Videokamera pejde do svého pocátecního rezimu (pehrávání nebo pauza pehrávání). POZNÁMKY Pi pehrávání v nkterých speciálních rezimech mzete v pehrávaném obrazu zaznamenat urcité anomálie (mozaikové rusení, pruhy atd.). Rychlost indikovaná na obrazovce je piblizná. Výbr nahrávek pro pehrávání Z indexového zobrazení mzete pomocí karet v horní cásti obrazovky vybrat, zda se mají pehrávat filmy nebo fotografie. Pouze : Mzete rovnz vybrat pam, z níz se mají záznamy pehrávat. Pvodní filmy Fotografie Ve vestavné pamti Na pamové kart Pvodní filmy Fotografie ( 29) Video 47 1 V indexovém zobrazení pemístte ( ) oranzový rámecek výbru na karty zobrazené na obrazovce vpedu. 2 Vyberte ( 3 Vrate se ( fotografii. ) kartu odpovídající nahrávkám, které chcete pehrát. ) na indexové zobrazení a vyberte scénu nebo Ve výchozím nastavení se na obrazovce indexového zobrazení objeví az 6 polozek (scén nebo fotografií). Posunutím pácky zoomu k W zobrazíte na jedné obrazovce az 15 polozek. Posunutím pácky k T se pak vrátíte na výchozí indexové zobrazení. W 15 scén/fotografií T 6 scén/fotografií Vyhledávání scén Z obrazovky indexového zobrazení pvodních film mzete hledat záznamy poízené v konkrétní den (nap. vyhledat vsechny filmy natocené na zvlástní události.). Mzete rovnz vyhledat scény obsahující tváe osob. ( 29) Výbr z obrazovky kalendáe 1 Otevete indexové zobrazení pvodních scén. Mzete vybrat pvodní filmy ve vestavné pamti nebo na pamové kart ( 47). Stisknutím VIDEO SNAP mzete otevít indexové zobrazení scén Videosnímku ( 61). 2 Otevete obrazovku kalendáe. FUNC. [ Vyhledávání scén] [Kalendá] Zobrazí se obrazovka kalendáe. Data, která obsahují scény (tj. filmy, jez byly zaznamenáni v daném dni) se zobrazují bíle. Data bez záznam se zobrazují cern. 48 Video 3 Pemístte (, ) kurzor na pozadované datum. Kdyz pemístíte kurzor na datum zobrazované bíle, zobrazí se vedle kalendáe miniatura ukazující nepohyblivý snímek od první scény zaznamenané v daném datu. Pod ní se zobrazí pocet natocených scén ( ) a celková doba nahrávání v daném dni. Mzete vybrat ( ) pole roku nebo msíce a zmnit ( ) rok nebo msíc, a tím se pohybovat msíci v kalendái rychleji. 4 Stisknutím se vrátíte do indexového zobrazení. Oranzový rámecek výbru se zobrazí na první scén zaznamenané ve vybraném datu. POZNÁMKY Mzete vybrat, kterým dnem v týdnu má zobrazovaný kalendá zacínat ( 147). Stisknutím FUNC. se mzete vrátit kdykoli na indexové zobrazení. Výbr ze seznamu záznam 1 Otevete indexové zobrazení pvodních scén. Mzete vybrat pvodní filmy ve vestavné pamti nebo na pamové kart ( 47). Stisknutím VIDEO SNAP mzete otevít indexové zobrazení scén Videosnímku ( 61). 2 Otevete seznam záznam. FUNC. [ Vyhledávání scén] [Zvolte datum] Seznam záznam zobrazí vsechna data, v nichz byly záznamy poízeny. Na daném dni je oranzový výbrový rámecek. Ve form miniatury se zobrazuje první zaznamenaná scéna v daném dni jako nepohyblivý snímek. Pod ní se zobrazí pocet natocených scén ( ) a celková doba nahrávání v daném dni. 3 Vyberte ( ) datum, msíc nebo rok a posouvejte se ( daty záznamu. ) mezi 4 Po výbru pozadovaného data stisknte. Zobrazí se indexové zobrazování s výbrovým rámeckem na první scén zaznamenané ve vybraném datu. Video 49 POZNÁMKY Stisknutím FUNC. se mzete vrátit kdykoli na indexové zobrazení. Výbr pouze scén s tváemi osob Pokud nahrajete filmy s aktivovanou funkcí Detekce tváe ( 68), mze videokamera zúzit mnozství scén zobrazovaných v indexovém zobrazení tak, ze ponechá pouze scény, u kterých byly detekovány tváe.

Vaše uživatelský manuál CANON DC320 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1082367

Vaše uživatelský manuál CANON DC320 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1082367 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF M306 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355493

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF M306 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355493 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál CANON DC411 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378538

Vaše uživatelský manuál CANON DC411 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378538 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

CEL-SR3XA2H0. HD videokamera. Návod k používání

CEL-SR3XA2H0. HD videokamera. Návod k používání CEL-SR3XA2H0 HD videokamera Návod k používání Y Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

CEL-SN3JA2H0. Videokamera HD. Návod k používání

CEL-SN3JA2H0. Videokamera HD. Návod k používání CEL-SN3JA2H0 Videokamera HD Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL CEL-SN3KA2H0 Videokamera HD Návod k používání PAL Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DC410. Videokamera DVD. Návod k používání DC411 DC420. Česky PAL DC420 CEL-SM9HA2H0

DC410. Videokamera DVD. Návod k používání DC411 DC420. Česky PAL DC420 CEL-SM9HA2H0 Videokamera DVD Návod k používání DC410 DC411 DC420 Česky DC420 PAL CEL-SM9HA2H0 Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Digitální videokamery Návod k používání. Cesky PAL CEL-SH5UA2M0

Digitální videokamery Návod k používání. Cesky PAL CEL-SH5UA2M0 Digitální videokamery Návod k používání Cesky PAL CEL-SH5UA2M0 Úvod Čištění videohlav Digitální videokamery zaznamenávají videosignály na pásek ve velmi tenkých řadách (širokých pouze 1/8 šířky vlasu).

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Digitální videokamery Návod k používání. Česky. Přečtěte si prosím také příručku Digital Video Software (v souboru PDF).

Digitální videokamery Návod k používání. Česky. Přečtěte si prosím také příručku Digital Video Software (v souboru PDF). Digitální videokamery Návod k používání Česky Přečtěte si prosím také příručku Digital Video Software (v souboru PDF). PAL CEL-SH5QA2M0 Úvod Čištění videohlav Digitální videokamery zaznamenávají videosignály

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

CEL-SN3DA2H0. Digitální videokamery. Návod k používání

CEL-SN3DA2H0. Digitální videokamery. Návod k používání CEL-SN3DA2H0 Digitální videokamery Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1 1 Úvod D kujeme vám za zakoupení této pokro ilé digitální videokamery. Tato uživatelská p íru ka vás nau í maximáln využívat možnosti této digitální videokamery. 1.1 Požadavky na systém P ed p ipojením

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

CEL-SR2MA2H0. HD videokamera. Návod k používání

CEL-SR2MA2H0. HD videokamera. Návod k používání CEL-SR2MA2H0 HD videokamera Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání CEL-SP4TA2H1 Videokamera HD Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

Digitální videokamery Návod k používání. Česky PAL CEL-SH9QA2M0

Digitální videokamery Návod k používání. Česky PAL CEL-SH9QA2M0 Digitální videokamery Návod k používání Česky PAL CEL-SH9QA2M0 Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

CEL-SP5VA2H1. Videokamera HD. Návod k používání

CEL-SP5VA2H1. Videokamera HD. Návod k používání CEL-SP5VA2H1 Videokamera HD Návod k používání Y Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

CEL-SR5NA2H0. HD videokamera. Návod k používání

CEL-SR5NA2H0. HD videokamera. Návod k používání CEL-SR5NA2H0 HD videokamera Návod k používání Y Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

ÚVOD. Struktura produktu

ÚVOD. Struktura produktu ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Paměť vašeho rekordéru může být rozšířená až na 32GB a poskytnout vám tak mimořádný výkon. Nejdřív si prosím přečtěte uživatelský návod.

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SDR-H40 http://cs.yourpdfguides.com/dref/761871

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SDR-H40 http://cs.yourpdfguides.com/dref/761871 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

CEL-SP3PA2H1. Digitální videokamery. Návod k používání

CEL-SP3PA2H1. Digitální videokamery. Návod k používání CEL-SP3PA2H1 Digitální videokamery Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

4-420-527-61(1) 2011 Sony Corporation

4-420-527-61(1) 2011 Sony Corporation NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Zde jsou popsané nové funkce dostupné v této aktualizaci firmwaru a jejich příslušné operace. Viz Návod k obsluze pro váš fotoaparát/videokameru a LA-EA2 Redukce bajonetu,

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

1080P kamera do auta BDVR 02 NÁVOD NA OBSLUHU

1080P kamera do auta BDVR 02 NÁVOD NA OBSLUHU 1080P kamera do auta BDVR 02 NÁVOD NA OBSLUHU Základní informace: Dostala se Vám do rukou digitální HD (high definition) kamera s pokročilou technologií. Toto zařízení je současně HD video kamerou a také

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. 1. Digitální videokamera do auta 5. 15cm datový kabel

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. 1. Digitální videokamera do auta 5. 15cm datový kabel 1. Obsah balení 1. Digitální videokamera do auta 5. 15cm datový kabel Prestigio 2. Přísavný držák 6. Nabíjecí baterie 3. Autonabíječka 4. 3,6m napájecí kabel 2. Přehled zařízení 7. Stručný návod k obsluze

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Uživatelský manuál. OXE BlackBox. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE BlackBox. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE BlackBox Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Pozorně si přečtěte tento manuál před instalací a použitím tohoto

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více