Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: UPOZORNNÍ: POUZÍVEJTE POUZE DOPORUCENÉ PÍSLUSENSTVÍ, ZAMEZÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A MAXIMÁLN OMEZÍTE MOZNOST RUSENÍ. UPOZORNNÍ: POKUD PÍSTROJ NEPOUZÍVÁTE, ODPOJTE ZÁSTRCKU ZE SÍOVÉ ZÁSUVKY. VAROVÁNÍ: Nevystavuje pístroj desti nebo stíkající vod, hrozí nebezpecí úrazu elektrickým proudem. by dojít ke vzniku tepla s následnou deformací plastového pouzdra, coz by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo pozáru. Identifikacní stítek CA-570 se nachází dole. Jakékoli jiné zaízení nez kompaktní napájecí adaptér CA-570 mze videokameru poskodit. Pouze Evropská unie (a EHP). Tento symbol znamená, ze podle smrnice o OEEZ (2002/96/ES), smrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních provádcích pedpis k tmto smrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do urceného sbrného místa, nap. v rámci autorizovaného systému odbru jednoho výrobku za jeden nov prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sbrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zaízení (OEEZ) a baterií a akumulátor. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na zivotní prostedí a lidské zdraví, protoze elektrická a elektronická zaízení zpravidla obsahují potenciáln nebezpecné látky. Vase spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomze efektivnímu vyuzívání pírodních zdroj. Chceteli získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obrate se prosím na místní úad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady ci spolecnost zajisující likvidaci domovního odpadu nebo navstivte webové stránky (EHP: Norsko, Island a Lichtenstejnsko) 2 Seznámení se s videokamerou Co je tak speciálního na nahrávání na energeticky nezávislou pam? Vase videonahrávky a fotografie jsou zaznamenávány na vestavnou pam (pouze / ) nebo na pamovou kartu (karta SD nebo SDHC). Záznam na flash pam znamená, ze v záznamové jednotce videokamery nejsou zádné pohyblivé cásti. Pro vás to znamená, ze videokamera je mensí, lehcí a rychlejsí. Dalsí funkce této videokamery A jiz pouzíváte videokameru poprvé v zivot nebo jste zkusených kameraman, nabídne vám tato videokamera mnoho snadno pouzitelných funkcí. Dále je uvedeno nkolik málo píklad rozmanitých funkcí, které mohou rozsíit vase dovednosti. Duální záznam ( 21): S duálním záznamem (rezim ) stací pro dokonalé nahrávání stisknout jedno tlacítko a pouzívat pácku zoomu. Videokamera se postará o vse ostatní! Stabilizace obrazu ( 79): Dynamický IS kompenzuje chvní videokamery pi nahrávání za chze. Poskytuje vám vtsí míru svobody a mobility pi záznamu film. Programy nahrávání speciální scény ( 40): Pi nahrávání v rzných situacích, nap. na plázi, videokamera automaticky vybere optimální nastavení pro danou situaci. Funkce pedtocení ( 45): Videokamera nahrává 3 s ped zacátkem záznamu, aby se zajistilo, ze neuniknou momenty, které se vícekrát neopakují. Videomomentka ( 43): Vytvote sestih scén a zkombinujte s hudbou pro pehrávání. 3 Obsah Úvod 3 8 Seznámení se s videokamerou Poznámky k tomuto návodu Pehled Dodané píslusenství a CD- ROMy Prvodce díly Zobrazované informace Píprava Seznámení s pístrojem Dobíjení napájecího akumulátoru Píprava píslusenství Nastavení polohy a jasu LCD obrazovky Základní obsluha videokamery Provozní rezimy Joystick a pomocník k joysticku Pouzívání nabídek První nastavení Nastavení data a casu Zmna jazyka Zmna casového pásma Pouzívání pamové karty Pamové karty kompatibilní s touto videokamerou Vlození a vyjmutí pamové karty / Výbr pamti pro záznam Inicializace vestavné pamti (pouze / ) nebo pamové karty 4 Obsah Video Základní nahrávání Záznam videa Výbr kvality videa (Rezim nahrávání) Zoom: Optický, zdokonalený a digitální zoom Funkce Rychlý start Základní pehrávání Pehrávání videozáznamu Výbr nahrávek pro pehrávání Výbr scén podle data nahrávání Výbr bodu zacátku pehrávání z casové linky filmu Pedbzný výbr záznam z indexového zobrazení Odstranní scén Rozsíené funkce Programy nahrávání speciální scény Ovládání rychlosti závrky a dalsích funkcí pi fotografování Minivideolampa Videomomentka Funkce pedtocení Samospous Automatická korekce protisvtla a rucní nastavení expozice Rucní nastavení zaostení Vyvázení bílé Obrazové efekty Digitální efekty Zobrazování informací a datového kódu Operace se seznamem pehrávek a scénami Rozdlení scén Editace seznamu pehrávek: Pidání, odstranní a pemístní scén seznamu pehrávek / Kopírování scén 5 Fotografie Základní nahrávání Fotografování Výbr velikosti a kvality fotografie Smazání fotografie bezprostedn po záznamu Základní pehrávání Prohlízení fotografií Zvtsení fotografií pi pehrávání Smazání fotografií Doplkové funkce Zobrazení histogramu Ochrana fotografií / Kopírování fotografií Dalsí funkce, které lze pouzít pi fotografování Tisk fotografií Tisk fotografií Výbr nastavení tisku Objednávky tisku Externí pipojení Zdíky na videokamee Schémata pipojení Pehrávání na televizoru Ulození záznam Ulození záznam na pocítaci Tvorba disk DVD a Photo DVD Objednávky penosu Kopírování záznam na externí videorekordér Penásení fotografií do pocítace 6 Obsah Doplkové informace Dodatek: Seznamy voleb nabídek Nabídka FUNC.

3 Nabídky nastavení Problém? Odstraování problém Seznam hlásení Co dlat a co nedlat Upozornní k obsluze Údrzba/Dalsí Pouzívání videokamery v zahranicí Hudební soubory Obrázek videosystému Volitelné píslusenství Specifikace Rejstík 102 Obecné informace 7 Úvod Poznámky k tomuto návodu Dkujeme, ze jste si zakoupili Canon LEGRIA FS37/FS36/FS307/FS306/FS305*. Tento návod si pozorn pectte, nez zacnete videokameru pouzívat, a bezpecn ho uschovejte pro pípadné dalsí pouzití. V pípad, ze videokamera nebude fungovat správn, postupujte podle cásti Odstraování problém ( 85). * Dostupnost se lisí podle oblasti. Znacky a pojmy pouzívané v tomto návodu DLEZITÉ: Upozornní související s obsluhou videokamery. POZNÁMKY: Dodatecná vysvtlení vztahující se k postupm pi základní obsluze. CO ZKONTROLOVAT: Omezení nebo pozadavky týkající se popsané funkce. : Císlo odkazové strany v tomto návodu. K provedení nkterých operací budete rovnz potebovat nahlédnout do návodu k pozívání volitelné DVD vypalovacka DW-100. Toto bude indikováno ikonou a názvem píslusné kapitoly nebo cásti. : Text, který platí pouze pro model uvedený na ikon. V tomto návodu jsou pouzívány tyto pojmy: Pokud není uvedeno konkrétn,,pamová karta" nebo,,vestavná pam", / ). znamená termín,,pam" obojí (pouze,,scéna" oznacuje úsek filmu mezi stisknutími tlacítka Start/Stop prvním stisknutím se zacne nahrávat, druhým skoncí. Fotografie uvádné v tomto návodu jsou simulované obrázky poízené fotoaparátem. Pokud nebude uvedeno jinak, ilustrace a ikony nabídek odpovídají modelu. 8 Názvy tlacítek a spínac jiných nez joysticku jsou indikovány v rámecku,,tlacítka". Napíklad FUNC.. Závorky [ ] slouzí k oznacení voleb nabídek zobrazovaných na obrazovce. V tomto návodu je výchozí hodnota uvádn) Provozní rezim ( 21) Program nahrávání ( 40, 41) Vyvázení bílé ( 48) Obrazové efekty ( 49) Digitální efekty ( 49) Rezim nahrávání ( 31) Rucní zaostování ( 47) Stabilizátor obrazu ( 79) Funkce pedtocení ( 45) Operace s pamtí ( 15) Pocet zaznamenaných scén (pauza nahrávání)/casový kód (hote; akumulátoru. Vedle ikony se v minutách zobrazuje zstatková doba nahrávání/ pehrávání pro akumulátor. Je-li symbol zobrazen cerven, vymte akumulátor za pln nabitý. Vlozíte-li vybitý akumulátor, mze se stát, ze se napájení vypne bez zobrazení. Pi prvním pouzívání akumulátoru jej nejdíve pln nabijte a potom vypotebujte ve videokamee, dokud se úpln nevybije. Tímto zpsobem zajistíte pesné zobrazování zbývající doby nahrávání. 15 Píprava Tato kapitola vás seznámí se základními postupy pi obsluze videokamery, jako je napíklad navigace nabídkami a první nastavení. Seznámení s pístrojem 2 3 Zástrcku síové sry zapojte do zásuvky. Kompaktní napájecí adaptér zapojte do zdíky DC IN videokamery. Dobíjení napájecího akumulátoru Videokamera mze být napájena akumulátorem nebo pímo pomocí kompaktního napájecího adaptéru. Ped pouzíváním akumulátor nabijte. Piblizné hodnoty doby nabíjení a doby záznamu/pehrávání s pln nabitým akumulátorem jsou uvedeny v tabulkách na stranách Zdíka DC IN Posute kryt oddlení pro akumulátor od objektivu a otevete jej. Vlozte akumulátor úpln do oddlení a mírným zatlacením jej na svém míst zajistte. Zavete kryt a posute jej k objektivu, pitom uslysíte zaklapnutí. 6 1 Konec síové sry zapojte do kompaktního napájecího adaptéru. 16 Indikátor ON/OFF(CHG) VYJMUTÍ NAPÁJECÍHO AKUMULÁTORU 7 Nabíjení se zahájí vypnutím videokamery. Indikátor ON/OFF(CHG) zacne blikat cerven. Po skoncení nabíjení indikátor zhasne. Pokud indikátor bliká rychle, viz Odstraování problém ( 85). Zajistní akumulátoru PO NABITÍ AKUMULÁTORU 1 Odpojte kompaktní napájecí adaptér od videokamery. 2 Nakonec síovou sru vytáhnte ze zásuvky i z kompaktního napájecího adaptéru. 1 Posute kryt oddlení pro akumulátor od objektivu a otevete jej. 2 Zatlacením uvolnte zajistní akumulátoru a akumulátor vytáhnte. 3 Zavete kryt a posute jej k objektivu, pitom uslysíte zaklapnutí. DLEZITÉ Ped pipojením nebo odpojením kompaktního napájecího adaptéru vypnte napájení videokamery. Po vypnutí videokamery jsou aktualizována dlezitá data v pamti. Vyckejte, dokud indikátor ON/OFF(CHG) nezhasne. Akumulátor doporucujeme napájet v rozsahu teplot 10 az 30 C. Mimo rozsah teplot 0 az 40 C se akumulátor nenabije. Do zdíky DC IN videokamery nebo na kompaktní napájecí adaptér nezapojujte zádné jiné elektrické zaízení nez jmenovit uvedené pro tuto videokameru. Abyste zabránili poruse zaízení nebo nadmrnému zahívání, nepipojujte 17 Píprava dodaný kompaktní napájecí adaptér na napové konvertory pro cesty do zámoí nebo speciální napájecí zdroje, nap.

4 zdroje na palub letadla nebo lodi, DC-AC invertory apod. SEJMUTÍ PÍDRZNÉHO EMENE POZNÁMKY Ped dobíjením napájecího akumulátoru vypnte videokameru. Je-li videokamera zapnuta, akumulátor se nenabije. Pokud si nejste jisti, ze postacuje zstatková doba akumulátoru, mzete videokameru napájet z kompaktního napájecího adaptéru, a tím eliminovat spotebu energie z akumulátoru. Nabitý napájecí akumulátor se pirozen vybíjí. Proto jej v den pouzívání nebo den pedem nabijte, abyste mli jistotu, ze je úpln nabitý. Doporucujeme mít v zásob akumulátory na dvojnásobný az trojnásobný provoz, nez pedpokládáte. 1 Zvednte chlope polstrované podlozky pro drzení z ruky a uvolnte emen ze spony Velcro. 2 Zatazením za emen jej vytáhnte nejdíve z pedního ocka videokamery, potom z pod polstrované podlozky a nakonec ze zadního ocka videokamery. NASAZENÍ ZÁPSTNÍHO EMENE Píprava píslusenství Seite pídrzný emen. emen seite tak, abyste ukazováckem dobe dosáhli na pácku zoomu a palcem na tlacítko Start/Stop. Upevovací konec zápstního emene protáhnte zadním ockem videokamery a potom jej protáhnte smyckou a zatazením za emen smycku utáhnte. Chcete-li jest zvýsit ochranu videokamery a pohodlí pi jejím pouzívání, mzete pipojit emínek na zápstí k ocku pro pipevnní emínku 18 na pídrzném emenu a pouzívat oba emeny. Nastavení polohy a jasu LCD obrazovky Otácení LCD panelu Otevete LCD panel do úhlu 90. Panelem mzete otocit o 90 ve smru od videokamery. Panel mzete otocit o 180 ve smru objektivu. Otocení LCD panelu o 180 je uzitecné, kdyz chcete být i vy soucástí zábru poizovaného se samospoustí. NASAZENÍ RAMENNÍHO EMENE 180 Protáhnte konec ramenního emene ockem na pídrzném emenu a upravte jeho délku. Nebo mzete pídrzný emen sejmout a upevnit ramenní emen pímo k zadnímu ocku videokamery. 90 OPTOVNÉ NASAZENÍ PÍDRZNÉHO EMENE 1 Konec emene protáhnte zadním ockem videokamery. 2 Potom emen vete polstrovanou podlozkou a protáhnte pedním ockem videokamery. 3 Zatazením seite jeho délku a pak emen pichyte do spony Velcro na podlozce a chlope piklopte. 180 Snímaná osoba mze sledovat obrazovku LCD. POZNÁMKY Poznámka k LCD obrazovce: Obrazovka je zhotovena mimoádn slozitou a pesnou technologií, která zajisuje, ze více nez 99,99 % obrazových bod (pixel) pracuje dle specifikací. Mén nez 0,01 % obrazových bod se mze pílezitostn zobrazovat chybn nebo se mohou jevit jako cerné, cervené, modré nebo zelené body. Toto vsak nemá zádný negativní 19 Píprava dopad na kvalitu zaznamenávaného snímku a nejedná se o chybnou funkci zaízení. Podsvtlení LCD Jas mzete pepínat mezi nastaveními: tlumené, normální nebo jasné. Chcete-li nastavit obrazovku s tlumeným jasem, zapnte volbu [TLUMENÍ LCD] (s 81). Chcete-li pepínat mezi normálním a jasným displejem nebo vypnout volbu [TLUMENÍ LCD], provete následující kroky. Pi zapnuté videokamee pidrzujte DISP. stisknuté déle nez 2 sekundy. Zopakováním operace budete pepínat mezi normálním a jasným zobrazováním. POZNÁMKY Toto nastavení nemá vliv na jas nahrávky. Pouzívání jasného nastavení zkrátí efektivní dobu vyuzitelnosti akumulátoru. Kdyz se pipojí kompaktní napájecí adaptér pi nastavení jasu obrazovky na normální jas, zmní se její jas automaticky na vysoký jas. 20 Základní obsluha videokamery vám umozuje mnit podle preferencí nastavení videokamery. Provozní rezimy Provozní rezim videokamery urcuje tlacítko poloha volice rezim videokamery. V tomto návodu indikuje, ze je funkce v zobrazovaném provozním rezimu dostupná, zatímco indikuje nedostupnost funkce. V následující tabulce je uveden souhrn provozních rezim. Záznam: Duální záznam a flexibilní nahrávání Videokamera nabízí pro nahrávání videa a fotografií dva základní rezimy: Duální záznam (rezim ) pro zacátecníky nebo pro ty, kteí se nechtjí zabývat podrobnými nastaveními videokamery, a rezim flexibilního nahrávání, který Otocením volice rezim videokamery do polohy nastavte videokameru do rezimu. Nemusíte se starat o zádná nastavení, stací pouze filmovat za pouzití Start/Stop nebo fotografovat pomocí PHOTO. Také mzete pouzít pácku zoomu, funkci Rychlý start ( 33) a Videosnímek ( 43). Chcete-li nastavit videokameru na rezim flexibilního nahrávání, otocte volic rezim videokamery do polohy pro filmy nebo do polohy pro fotografie. Provozní rezim Zobrazovaná ikona Operace Záznam film nebo fotografií na pam (Duální záznam) Záznam film na pam Záznam fotografií na pam Pehrávání film z pamti (stisknte, kdyz je volic rezim videokamery nastaven na nebo ) Prohlízení fotografií z pamti (stisknte rezim videokamery nastaven na ), kdyz je volic (zelená) (modrá) (zelená) (modrá) 21 Píprava Mzete si otevít nabídky a upravit nastavení dle svých preferencí. Videokamera vám pomze s nastaveními i v rezimu flexibilního nahrávání. Napíklad mzete pouzít programy nahrávání Speciální scéna ( 40), a tím najednou nastavit optimální parametry odpovídající speciálním záznamovým podmínkám.

5 STANDARDNÍ] nebo [ VYP], nastaví se [STAB. SNÍMKU] na [ STANDARDNÍ].) Joystick a pomocník k joysticku Nabídky videokamery ovládejte joystickem. Pitlacením joysticku nahoru, dol, doleva nebo doprava (, ) vyberte polozku nebo zmte nastavení. Pehrávání Stisknutím budete pepínat mezi rezimem nahrávání indikovaným volicem rezim videokamery a rezimem / vybrané pehrávání ( médium zstane stejné). Pokud je videokamera nastavena na nebo, zpsobí stisknutí pepnutí videokamery do rezimu pehrávání film. Pokud je videokamera nastavena na, zpsobí stisknutí pepnutí videokamery do rezimu pehrávání fotografií. I kdyz je videokamera vypnuta, mzete ji tlacítkem zapnout v odpovídajícím rezimu pehrávání. POZNÁMKY V rezimu nemzete otevít nabídky nebo pomocník k joysticku, mzete ale ped nastavením videokamery do rezimu mnit dále uvedená nastavení. - Rezim nahrávání film - Velikost/kvalita fotografií - Sirokoúhlá obrazovka - Automatická pomalá závrka - Vsechna nastavení v nabídce [ NAST. SYSTÉMU] - Tlumená LCD obrazovka - Pedvádcí rezim - Stabilizátor obrazu (Pokud nejdíve vyberete [ DYNAMICKÝ] nastaví se [STAB. SNÍMKU] na [ DYNAMICKÝ]; pokud nejdíve vyberete [ Stisknutím joysticku ( ) ulozíte nastavení nebo potvrdíte cinnost. Na obrazovkách nabídky je toto indikováno ). ikonou ( OFF OFF OFF A M Funkce zobrazované v pomocníku k joysticku jsou dány provozním rezimem. Ve výchozím nastavení je pomocník k joysticku minimalizován. Chcete-li jej zobrazit, pitlacte joystick ( ). V rezimu nebo vyberte ( ) funkce a stisknutím zmte nastavení. U nkterých funkcí budete muset provést dalsí nastavení (indikováno malými sipkami). 22 V rezimu pehrávání vyberte ( ),,adu" funkcí. Stisknutím ovládáte funkci uprosted, nebo pitlacením joysticku ( ) ovládáte funkci na levé nebo na pravé stran ady. V obou rezimech, kdyz pockáte nkolik sekund, pomocník k joysticku se znovu minimalizuje. Vybranou funkci mzete ale stále ovládat. Mzete rovnz pitlacením joysticku ( ) pomocníka skrýt. Výbr volby nabídky FUNC. v rezimu nahrávání Pouzívání nabídek Vtsinu z funkcí videokamery lze upravovat z nabídek, které se otevou po stisknutí tlacítka FUNC. ( FUNC. ). Pístup k nabídkám máte po nastavení videokamery do rezimu flexibilního nahrávání. V rezimu se vtsina nastavení nabídky, krom nkolika málo výjimek, vrátí na své výchozí hodnoty. Podrobnosti o dostupných volbách nabídky a nastaveních viz dodatek Seznamy voleb nabídek ( 77). 1 2 Stisknte FUNC.. Ze sloupce nalevo vyberte ( ) ikonu funkce, kterou chcete zmnit. Nedostupné polozky nabídky se budou zobrazovat sed. Vyberte ( ) pozadované nastavení z dostupných voleb na dolní list. Vybraná volba bude zvýraznna oranzovou barvou. U nkterých nastavení budete muset provést dalsí výbr anebo stisknout. ite se podle dodatecných pokyn k obsluze zobrazovaných na obrazovce (nap. ikona malé sipky atd.). Stisknutím FUNC. ulozte nastavení a nabídku zavete. Kdykoli stisknete FUNC., nabídka se zave Píprava Výbr volby z nabídek nastavení 5 6 Vyberte ( ) pozadovanou volbu a stisknutím nastavení ulozte. Stisknte FUNC.. Kdykoli stisknete FUNC., nabídka se zave. 1 2 Stisknte FUNC.. Vyberte (, ) ikonu a stisknutím otevete nabídky nastavení. Obrazovku nabídky nastavení mzete rovnz otevít pímo pidrzováním tlacítka FUNC. stisknutého po dobu 1 a více sekund. Vyberte ( ) pozadovanou nabídku ze sloupce nalevo a stisknte. Nadpis vybrané nabídky se zobrazuje v záhlaví obrazovky, pod ním seznam nastavení. Vyberte ( ) nastavení, které chcete zmnit, a stisknte. Oranzová výbrová lista indikuje aktuáln vybrané nastavení nabídky. Nedostupné polozky jsou zobrazeny cern. Pitlacením joysticku ( ) se vrátíte na obrazovku pro výbr nabídky (krok 3) První nastavení Nastavení data a casu Nez zacnete videokameru pouzívat, musíte na ní nastavit datum a cas. Nejsou-li hodiny videokamery nastaveny, obrazovka [DATE/TIMEDATUM/CAS] se zobrazí automaticky. Pi dalsím zobrazení obrazovky se datum a cas zobrazí ve formátu denmsíc-rok (nap. [1.JAN :00 AM]). Mzete zmnit formát data ( 84). Datum a cas mzete mnit také pozdji (ne pouze bhem pocátecního nastavení). Otevení obrazovky [DATE/ TIME-DATUM/CAS]: FUNC. [ MENU/NABÍDKA] [ DATE/TIME SETUPNAST. DAT/CAS] [DATE/TIME-DATUM/CAS] Zmna jazyka ( Po zobrazení obrazovky [DATE/TIMEDATUM/CAS] se zobrazí rok v oranzové barv a se sipkami nahoru/dol. 1 Zmte ( ) rok a pesute se ( ) na msíc. 21) Volby [ [ [ESPAÑOL] [FRANÇAIS] [ITALIANO] [MAGYAR] FUNC. Výchozí hodnota ] ] [MELAYU] [NEDERLANDS] [POLSKI] [PORTUGUÊS] [ [ [ ] ] ] [TÜRKÇE] [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] [DEUTSCH] [ENGLISH] 2 3 Stejným zpsobem zmte zbývající pole (msíc, den, hodina a minuty). Vyberte ( ) [OK] a stisknutím spuste hodiny a zavete obrazovku nastavení. DLEZITÉ Pokud nebudete videokameru pibl. 3 msíce pouzívat, mze se vestavná dobíjitelná lithiová baterie vybít, a tím dojít ke ztrát nastavení data a casu. V takovém pípad dobijte vestavnou lithiovou baterii ( 99) a znovu nastavte casové pásmo, datum a cas. Datum se zobrazí ve formátu rok-msícden pouze v první obrazovce nastavení.

6 [ MENU/NABÍDKA] [ DISPLAY SETUP/ NAST.DISPLEJE]* [LANGUAGE / JAZYK]* Pozadovaný jazyk FUNC. * Pokud videokameru nastavujete poprvé nebo ji nastavujete po resetu, budou vsechny informace zobrazovány v anglictin (výchozí jazyk). Vyberte [ DISPLAY SETUP/ 25 Píprava NAST.DISPLEJE] [LANGUAGE a potom zvolte pozadovaný jazyk. /JAZYK] NA CESTÁCH FUNC. POZNÁMKY Pokud omylem zmníte jazyk, vyberte polozku nabídky se znackou a zmte nastavení. Indikace a zobrazované v nkterých obrazovkách nabídky oznacují název tlacítek na videokamee a nemní se s vybraným jazykem. [ NABÍDKA] [ NAST. DAT/CAS] [C. PÁSMO] Vás místní cas* FUNC. * Chcete-li provést nastavení letního casu, vyberte název oblasti s oznacením. Zmna casového pásma Zmte casové pásmo podle místa, kde se nacházíte. Výchozí nastavení je Paíz. ( 21) NASTAVENÍ MÍSTNÍHO CASOVÉHO PÁSMA FUNC. [ NABÍDKA] [ NAST. DAT/CAS] [C. PÁSMO] Místní casové pásmo* FUNC. 26 Pouzívání pamové karty Vlození a vyjmutí pamové karty Ped pouzíváním pamových karet v této videokamee se ujistte, ze jsou inicializovány ( 28). Pamové karty kompatibilní s touto videokamerou K záznamu film a fotografií pouzívejte komercn dostupné pamové karty SDHC (SD high capacity) a SD. V závislosti na pamové kart nemusíte být ale schopni na kartu nahrávat filmy. Viz následující tabulka. K íjnu 2009 byla funkce nahrávání filmu testována s pamovými kartami SD/ SDHC výrobc Panasonic, SanDisk a Toshiba. POZNÁMKY Poznámka ke standardu SD Speed Class: SD Speed Class je standard indikující minimální garantovanou penosovou rychlost dat pamových karet SD/SDHC. Pi nakupování nové pamové karty hledejte na obalu logo Speed Class Videokameru vypnte. Ujistte se, ze indikátor ON/ OFF(CHG) (napájení/nabíjení) nesvítí. Posute kryt slotu pamové karty od objektivu a otevete jej. Pamovou kartu v orientaci stítkem od objektivu zasute úpln do slotu pamové karty, pitom zaslechnete zaklapnutí. Pamové karty pouzitelné pro záznam film Pamová karta Kapacita 64 MB nebo mén Pamové karty SD 128 MB az 2 GB 512 MB az 2 GB Pamové karty SDHC 4 GB az 32 GB SD Speed Class,,,,,, Záznam film * * V závislosti na pamové kart nemusí být mozné filmy nahrávat. 27 Píprava 4 Zavete kryt a posute jej k objektivu, pitom uslysíte zaklapnutí. Kryt nezavírejte silou, pamová karta nemusí být ádn vlozena. DLEZITÉ / Výbr pamti pro záznam Pro záznam film a fotografií mzete vybrat vestavnou pam nebo pamovou kartu. Vestavná pam je výchozím médiem pro záznam obou. Pamové karty mají pední a zadní stranu, které nejsou zamnitelné. Vlození spatn zorientované pamové karty mze zpsobit chybnou funkci videokamery. ( FUNC. 21) POZNÁMKY Vyjímání pamové karty: Jedním pitlacením pamovou kartu uvolnte. Po vysunutí pamové karty ji vytáhnte. [ NABÍDKA] [ PROVOZ PAMTI] [MÉDIUM:FILMY] nebo [MÉDIUM:SNÍMKY] Pam, kterou chcete pouzít* Stisknte FUNC. * Pro kazdé médium si mzete zkontrolovat celkový prostor, pouzitý prostor a piblizný dostupný prostor. Piblizný dostupný prostor je závislý na aktuáln pouzitém rezimu nahrávání (pro filmy) nebo na velikosti/kvalit (pro filmy). Inicializace vestavné pamti (pouze / ) nebo pamové karty Pamové karty inicializujete, kdyz je v této videokamee pouzíváte poprvé. Pamovou kartu nebo vestavnou / ) mzete pam (pouze rovnz inicializovat za úcelem trvalého odstranní vsech dat. 28 / V dob zakoupení pístroje je vestavná pam pedinicializována. DLEZITÉ Inicializací pamti se permanentn smazou vsechna data. Ztracené pvodní nahrávky nelze obnovit. Nezapomete proto pedem na externí zaízení zazálohovat dlezité nahrávky ( 71). Pi inicializaci pamti se rovnz smazou hudební soubory. - Uzivatelé Windows: Pomocí dodaného softwaru Music Transfer Utility si peneste hudební soubory z dodaného CD-ROMu Disk Návod k pouzívání/ Hudební data na pamovou kartu pipojenou k pocítaci. Dalsí podrobnosti viz návod k pouzívání softwaru (soubor PDF). - Uzivatelé Mac OS: Pomocí nástroje pro vyhledávání peneste hudební soubory z dodaného CD-ROMu Disk Návod k pouzívání/hudební data na pamovou kartu pipojenou k pocítaci. Viz Hudební soubory ( 101), kde naleznete strukturu slozky pamti a CD-ROMu. Pi probíhající inicializaci neodpojujte napájení ani nevypínejte videokameru. Dále neprovádjte na videokamee zádné operace (jedinou výjimkou je zrusení inicializace, pokud je to zapotebí). ( 21) Volby [SPUSTIT] Vynuluje alokacní tabulku soubor, ale ulozená data fyzicky nesmaze. [KOMPL. INICIAL.] Zcela smaze veskerá data. / FUNC. [ NABÍDKA] [ PROVOZ PAMTI] [SPUSTIT] Inicializovaná pam Metoda inicializace [ANO]* [OK] FUNC. / FUNC. / [ NABÍDKA] [ PROVOZ PAMTI] [SPUSTIT] Metoda inicializace [ANO]* [OK] FUNC. * Chcete-li kompletní inicializaci zrusit v prbhu procesu, stisknte. Veskeré nahrávky se smazou, ale záznamové médium bude mozné pouzívat bez jakéhokoli problému. 29 Video V této kapitole jsou uvedeny funkce související s nahráváním film, vcetn záznamu, pehrávání a cinnosti pamti.

7 Základní nahrávání Mzete také stisknout na LCD panelu. START/STOP PO UKONCENÍ NAHRÁVÁNÍ Záznam videa 1 Ujistte se, ze nesvítí indikátor ACCESS. 2 Videokameru vypnte. 3 Zavete panel LCD. ( 21) DLEZITÉ Pokud indikátor pístupu ACCESS svítí nebo bliká, dbejte dále uvedených upozornní. Jejich nerespektování mze mít za následek permanentní ztrátu dat nebo poskození pamti. - Neotevírejte kryt slotu pamové karty. - Neodpojujte napájení nebo nevypínejte videokameru. - Nemte provozní rezim. POZNÁMKY Volic rezim videokamery nastavte na nebo. Videokameru zapnte. / Mzete vybrat pam pouzitou pro záznam film ( 28). Stisknutím Start/Stop spuste nahrávání. Spustí se nahrávání; optovným stisknutím Start/Stop nahrávání pozastavíte. Rezim úspory energie: V zájmu úspory energie se videokamera napájená z akumulátoru automaticky vypne, pokud je ponechána bez obsluhy po dobu 5 minut ( 83). Stisknutím zapnte videokameru. Na místech s intenzívním osvtlením mze být natácení s pomocí LCD obrazovky obtízné. Naopak pi nahrávání na tmavých místech mze být svtlo z LCD panelu nepíjemné pro okolí. V takových pípadech upravte píslusným zpsobem jas LCD obrazovky ( 19, 82). 30 Výbr kvality videa (Rezim nahrávání) Videokamera nabízí 3 rezim nahrávání. Zmnou rezimu nahrávání se zmní dostupná doba nahrávání pro pam. Pro lepsí kvalitu filmu vyberte rezim XP; volba rezimu LP zajistí prodlouzenou dobu nahrávání. V následující tabulce jsou uvedeny piblizné doby nahrávání. POZNÁMKY Videokamera kóduje data v promnné bitové rychlosti (VBR), proto se skutecné doby nahrávání budou mnit v závislosti na obsahu scén. Videokamera si pamatuje poslední nastavení i po pepnutí do rezimu. ( FUNC. 21) Zoom: Optický, zdokonalený a digitální zoom Pi nahrávání film vám nabízí videokamera ti typy zoomu: optický (37x), zdokonalený (41x) a digitální / / 2000x, ( 2300x, 1800x). V rezimu jsou dostupné vsechny ti typy. V rezimu jsou dostupné zdokonalený zoom i [ STAND.PEHRÁVÁNÍ 6Mbps] Pozadovaný rezim nahrávání FUNC. Piblizné doby nahrávání pro filmy Výchozí hodnota Rezim nahrávání Pam Pamová karta 1 GB Pamová karta 2 GB Pamová karta 4 GB Vestavná pam/ 8GB pamová karta Vestavná pam/ 16GB pamová karta Pamová karta 32 GB XP 10 min 25 min 55 min 1 h 50 min 3 h 40 min 7 h 20 min SP 20 min 40 min 1 h 20 min 2 h 45 min 5 h 30 min 11 h 5 min LP 35 min 1 h 15 min 2 h 35 min 5 h 10 min 10 h 25 min 20 h 50 min Pokud záznam pekrocí 4 GB, bude rozdlen a ulozen jako scény mensí nez 4 GB. 31 Video optický zoom. V rezimu je dostupný pouze optický zoom. Pouzívání zoomu ( 21) Posunutím pácky zoomu smrem k T se piblízíte (telefoto). Jemné stisknutí zajistí pomalý zoom, silnjsí stisknutí rychlejsí zoom. Polozku [RYCHL. ZOOM] ( 79) mzete rovnz nastavit na jednu ze tí konstantních rychlostí (3 je nejvyssí, 1 je nejnizsí). POZNÁMKY Udrzujte vzdálenost minimáln 1 m od objektu. Pi nastavení na sirokoúhlý zábr mzete objekt zaostit i ze vzdálenosti pouhý 1 cm. Pokud bude pouzíván zdokonalený zoom, bude sirsí úhel zábru pi plném sirokoúhlém zábru. Kdyz je polozka [STAB. SNÍMKU] nastavena na [ DYNAMICKÝ], maximální rozsah zoomu je 2100x (pouze ), 1800x (pouze ) nebo 1600x (pouze ). Pi nastavení polozky [RYCHL. ZOOM] na [ PROMNNÁ]: - Rychlost zoomu bude vtsí v rezimu pauzy nahrávání proti pouzití pi skutecném nahrávání. W Oddálení T Piblízení Posunutím pácky zoomu smrem k W se oddálíte (sirokoúhlý zábr). Poznámka k typm zoomu Optický: Rozsah zoomu je omezen na rozsah optického zvtsení objektivu. Zdokonalený: Krom rozsahu optického zoomu videokamera zpracovává obraz digitáln s cílem dosáhnout vtsího rozsahu zoomu bez zhorsení kvality obrazu. V rezimu je pouzit zdokonalený zoom s výjimkou pípadu, kdy je polozka [STAB. SNÍMKU] nastavena na [ DYNAMICKÝ] nebo polozka [SIROKOÚHLÁ] nastavena na [ VYP]. V rezimu je pouzit zdokonalený zoom s výjimkou pípadu, kdy je polozka [STAB. SNÍMKU] nastavena na [ DYNAMICKÝ]. Vzdy ale bude dostupný optický zoom. 79). Pi výbru Digitální: Toto je nastavení [D.ZOOM] v nabídce [NAST. KAMERY] ( této volby videokamera pepne na digitální zoom (svtle modrá oblast v indikátoru zoomu), kdyz dosáhne nastavení zoomu hranice optického rozsahu zoomu (bílá oblast v indikátoru zoomu). Pi digitálním zoomu se obraz digitáln zpracovává, proto se s rostoucím piblízením zhorsuje kvalita obrazu Kdyz pouzíváte tlacítka T a W na LCD panelu, bude rychlost konstantní na hodnot [ RYCHLOST 3]. DLEZITÉ Neodpojujte zdroj napájení v dob, kdy je videokamera v pohotovostním rezimu (svítí oranzov indikátor ON/OFF(CHG)). Funkce Rychlý start Pokud zavete LCD panel se zapnutou videokamerou, pejde videokamera do pohotovostního rezimu. Kdyz je videokamera v pohotovostním rezimu, spotebovává pouze polovinu energie, nez je tomu pi nahrávání, a setí tak energii napájecího akumulátoru.

8 A kdyz otevete LCD panel nebo zmníte polohu volice rezim, pipraví se videokamera k provozu do pibl. 1 s*. Objekt mzete zacít filmovat tém okamzit. * Skutecný pozadovaný cas se lisí podle podmínek snímání. POZNÁMKY Videokamera nepejde do pohotovostního rezimu, pokud se LCD panel zave pi svítícím nebo blikajícím indikátoru ACCESS nebo pi zobrazované nabídce. Videokamera nemusí rovnz pejít do pohotovostního rezimu, pokud se zave LCD panel pi oteveném krytu slotu pamové karty nebo kdyz je kapacita akumulátoru pílis nízká. Zkontrolujte, zda indikátor ON/ OFF(CHG) zmnil svoji barvu na oranzovou. Je-li videokamera v pohotovostním rezimu 10 minut, vypne se bez ohledu na nastavení [ÚSP. REZIM] ( 83). Stisknutím zapnte videokameru. Pomocí funkce Rychlý start mzete v nastavení [RYCHLÝ START] vybrat, za jak dlouho se videokamera vypne ( 83). ( 21) 1 Pi zapnuté videokamee a v rezimu nahrávání zavete LCD panel. Zazní tón a indikátor ON/OFF(CHG) (napájení/nabíjení) zmní barvu na oranzovou jako signalizaci pepnutí videokamery do pohotovostního rezimu. Chcete-li obnovit záznam, otevete LCD panel. Indikátor ON/OFF(CHG) se rozsvítí zelen a videokamera bude pipravena k nahrávání Video Základní pehrávání 4 Pehrávání videozáznamu Stisknutím / nebo zahajte pehrávání. Pehrávání se zahájí od vybrané scény a bude pokracovat az do konce záznamu poslední scény. Optovným stisknutím / pehrávání pozastavte. Stisknutím zastavíte pehrávání a vrátíte se k indexovému zobrazení. ( 21) ÚPRAVA HLASITOSTI PI PEHRÁVÁNÍ 1 2 Volic rezim videokamery nastavte na nebo. Stisknte. I kdyz je videokamera vypnuta, mzete ji tlacítkem zapnout v rezimu pehrávání. Po nkolika sekundách se zobrazí indexové zobrazení pvodních film. Pemístte (, ) výbrový rámecek na scénu, kterou chcete pehrát. Pitlacením joysticku ( ) rozsííte výbrový rámecek a projdete ( ) pes veskeré indexové stránky. Pitlacením joysticku ( ) se vrátíte na indexové zobrazení. 1 Pitlacením joysticku ( ) zobrazte pomocníka k joysticku. 2 Pitlacením joysticku ( ) vyberte horní ádek. 3 Upravte ( ) hlasitost. Chcete-li vypnout hlasitost (úpln ztisit), pidrzujte joystick pitlacený ( )k, dokud se nepestane zobrazovat stupnice hlasitosti. DLEZITÉ Pokud indikátor pístupu ACCESS svítí nebo bliká, dbejte dále uvedených upozornní. Pokud tak neuciníte, mze dojít k trvalé ztrát dat. - Neotevírejte kryt slotu pamové karty. - Neodpojujte napájení nebo nevypínejte videokameru. - Nemte provozní rezim. Filmy zaznamenané na pamovou kartu v této videokamee nemusíte být schopni pehrávat na jiném zaízení V takovém pípad pehrajte filmy na pamové kart v této videokamee. Mze se stát, ze filmy zaznamenané na pamovou kartu pomocí jiného zaízení nebudete moci na této videokamee pehrávat. POZNÁMKY Vlivem podmínek pi nahrávání se mze stát, ze pi pehrávání budou mezi scénami krátká perusení v obrazu nebo zvuku. Zobrazte pomocníka k joysticku vyberte ( ) spodní adu pitlacte joystick ( ) smrem k nebo. Návrat na zacátek aktuální scény nebo skok na pedchozí scénu: Zobrazte pomocníka k joysticku vyberte ( ) spodní adu pitlacte joystick ( ) smrem k *. * Pi zopakování pejdete na zacátek pedchozí scény. Ukoncení speciálních rezim pehrávání V kterémkoliv speciálním rezimu pehrávání stisknte / pro návrat videokamery do svého pocátecního rezimu pehrávání. POZNÁMKY Pi pehrávání v nkterých speciálních rezimech mzete v pehrávaném obrazu zaznamenat urcité anomálie (mozaikové rusení, pruhy atd. ). Rychlost indikovaná na obrazovce je piblizná. Speciální rezimy pehrávání Speciální rezimy pehrávání otevete prostednictvím pomocníku k joysticku 22). Pi pehrávání ve speciálních ( rezimech pehrávání není slyset zvuk. Zrychlené pehrávání Z normálního pehrávání, scény se budou pehrávat vyssí rychlostí. S kazdým provedením této operace se rychlost pehrávání zvýsí: 5x15x60x. Zobrazte pomocníka k joysticku vyberte ( ) prostední adu pitlacte joystick ( ) smrem k nebo. Výbr nahrávek pro pehrávání Z indexového zobrazení mzete vybrat, zda se mají pehrávat filmy nebo fotografie. Mzete rovnz pomocí karet v horní cásti obrazovky vybrat médium, z nhoz se mají nahrávky pehrávat / ). (pouze Pomalé pehrávání Z rezimu pauzy pehrávání, scény se budou pehrávat pomalejsí rychlostí. Pomalé pehrávání je 1/8 proti normální rychlosti; pomalé pehrávání zpt je 1/12 proti normální rychlosti. Zobrazte pomocníka k joysticku vyberte ( ) prostední adu pitlacte joystick ( ) smrem k nebo. ( 21) Peskakování scén Skok na dalsí scénu: 1 V indexovém zobrazení pemístte ( ) oranzový rámecek výbru na karty zobrazené na obrazovce vpedu.

9 35 Video / CO ZKONTROLOVAT Výbr scén podle data nahrávání je dostupný pouze z indexového zobrazení pvodních film. Výbr ze seznamu záznam / / 1 Filmy Fotografie Záznamy ve vestavné pamti Záznamy na pamové kart 2 Vyberte ( ) médium (pouze / ) a typ záznamu (scény nebo fotografie). 3 Vrate ( ) se na indexové zobrazení a vyberte scénu nebo fotografii. Otevete indexové zobrazení pvodních scén. Z indexového zobrazení mzete rovnz stisknutím VIDEO SNAP otevít indexové zobrazení pro scény Videomomentky. / Mzete vybrat scény ve vestavné pamti nebo 35). na pamové kart ( Otevete seznam záznam. FUNC. [ HLEDÁNÍ SCÉN] [ZVOLTE DATUM] Seznam záznam zobrazí vsechna data, v nichz byly záznamy poízeny. Na daném dni je oranzový výbrový rámecek. Ve form miniatury se zobrazuje první zaznamenaná scéna v daném dni jako fotografie. Pod ní je uveden pocet zaznamenaných scén a celková doba nahrávání v daném dni. Zmte ( ) den a pesute se ( ) na msíc nebo rok. Stejným zpsobem zmte dalsí pole. Takto vyberte pozadované datum a stisknte. Zobrazí se indexové zobrazování s výbrovým rámeckem na první scén zaznamenané ve vybraném datu. 2 Výbr scén podle data nahrávání Mzete vyhledat vsechny nahrávky poízené v konkrétním datu (nap. vyhledat vsechny filmy zhotovené pi zvlástní události). 3 4 ( 21) 36 Výbr z obrazovky kalendáe POZNÁMKY Mzete vybrat, kterým dnem v týdnu má zobrazovaný kalendá zacínat ( 82). Stisknutím FUNC. se mzete vrátit kdykoli na indexové zobrazení. 1 Otevete indexové zobrazení pvodních scén. Z indexového zobrazení mzete rovnz stisknutím VIDEO SNAP otevít indexové zobrazení pro scény Videomomentky. / Mzete vybrat scény ve vestavné pamti nebo 35). na pamové kart ( Otevete obrazovku kalendáe. FUNC. [ HLEDÁNÍ SCÉN] [KALENDÁ] Zobrazí se obrazovka kalendáe. Data, která obsahují scény (tj. filmy, jez byly zaznamenáni v daném dni) se zobrazují bíle. Data bez záznam se zobrazují cern. Pemístte (, ) kurzor na pozadované datum. Kdyz pemístíte kurzor na datum zobrazované bíle, zobrazí se vedle kalendáe miniatura ukazující fotografii od první scény zaznamenané v daném datu. Pod ní je uveden pocet zaznamenaných scén a celková doba nahrávání v daném dni. Mzete vybrat ( ) pole roku nebo msíce a zmnit ( ) rok nebo msíc, a tím se pohybovat msíci v kalendái rychleji. Stisknutím se vrátíte do indexového zobrazení. Oranzový rámecek výbru se zobrazí na první scén zaznamenané ve vybraném datu. 2 Výbr bodu zacátku pehrávání z casové linky filmu Pro scénu mzete zobrazit casovou linku a pomocí ní vybrat zacátek pehrávání. Je to praktické, kdyz chcete pehrávat dlouhou scénu od urcitého bodu. 3 ( 21) 1 4 V indexovém zobrazení vyberte scénu, kterou si chcete prohlédnout, a stisknte DISP.. Zobrazí se obrazovka s casovou linkou. Vtsí miniatura bude znázorovat první polícko scény. Pod ní budou v casové lince zobrazena polícka s odstupem v pravidelném casovém intervalu. Optovným stisknutím DISP. se vrátíte do indexového zobrazení. 37 Video Interval mezi jednotlivými polícky Datum a cas nahrávání Délka scény Aktuální scéna/celkový pocet scén Pedbzný výbr záznam z indexového zobrazení Z indexového zobrazení si mzete vybrat nkolik film a fotografií a poté na nich vsech najednou hromadn provést urcité operace. Rezim : Odstrate ( 39), / ; 54) zkopírujte (pouze nebo pidejte vybrané scény do seznamu pehrávek ( 52). 59), Rezim : Odstrate ( / ; 62) zkopírujte (pouze 61) vybrané nebo ochrate ( fotografie nebo je oznacte vsechny pro 66) nebo objednávky tisku ( objednávky penosu ( 74). Rámecek vybraný pro zacátek pehrávání Stránkový posuvník Pravítko casové linky 2 3 Na pravítku casové linky vyberte ( ) bod zacátku pehrávání. Stisknutím zahajte pehrávání. VÝBR DALSÍ SCÉNY ( Pemístte ( ) oranzový rámecek výbru na vtsí miniaturu a zmte ( ) scénu. 21) 1 POHYB MEZI STRÁNKAMI PRAVÍTKA CASOVÉ LINKY Pemístte ( ) oranzový rámecek výbru na posuvník pod pravítkem a zobrazte ( ) 5 pedchozích/ následujících polícek ze scény. 2 ZMNA INTERVALU MEZI JEDNOTLIVÝMI POLÍCKY FUNC. FUNC. Pozadovaný interval 3 Vyberte filmy nebo indexové zobrazení. Z indexového zobrazení film mzete rovnz stisknutím VIDEO SNAP otevít indexové zobrazení pro scény Videomomentky. / Mzete vybrat záznamy ve vestavné pamti 35). nebo na pamové kart ( Otevete obrazovku výbru. FUNC. [ ZVOLIT] [INDIVIDUÁLNÍ SCÉNY] nebo [INDIVIDUÁLNÍ SNÍMKY] Objeví se obrazovka výbru. Procházejte (, ) mezi jednotlivými scénami nebo fotografiemi v indexovém zobrazení a stisknutím vyberte scénu/fotografii. Na vybraných scénách/fotografiích se zobrazí znaménko zaskrtnutí.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 38 Opakováním tohoto kroku pidejte vsechny scény/fotografie, které chcete zahrnout do svého výbru (az 100). Celkový pocet vybraných scén Vybrané scény ( 21) Volby [VSE.SCÉNY] Odstraní se vsechny scény. [VSECHNY SCÉNY(V DATU)] Odstraní vsechny scény zaznamenané ve stejný den jako vybraná scéna. [JEDEN ZÁBR] 4 Dvojím stisknutím tlacítka zavete nabídku. FUNC. Odstraní pouze vybranou scénu. [VYBRANÉ SCÉNY] ZRUSENÍ VESKERÝCH VYBRANÝCH POLOZEK FUNC. Odstraní se vsechny pedem vybrané scény (oznacené pomocí znaménka zaskrtnutí ). Viz Pedbzný výbr záznam z indexového zobrazení ( 38). [ ZVOLIT] [ODEBRAT VSE VÝBR] [ANO] [OK] FUNC. 1 POZNÁMKY Výbr scén/fotografií se zrusí, kdyz kameru vypnete nebo zmníte provozní rezim. Scény v seznamu pehrávek nelze do výbru zahrnout. 2 Vyberte (, ) scénu, kterou chcete odstranit, nebo scénu zaznamenanou v datu, které chcete odstranit. Tento krok není nutný, chcete-li odstranit vsechny scény nebo pedem vybrané scény. Odstrate scénu (scény). FUNC. [ SMAZAT] Pozadovaná volba [ANO]* [OK] FUNC. Odstranní scén Nepozadované pvodní scény mzete odstranit. Odstranní scén vám rovnz umozní získat volný prostor v pamti. Odstranní scén v seznamu pehrávek viz Odstranní scén ze seznamu pehrávek ( 53). * Pokud jste vybrali jinou volbu nez [JEDEN ZÁBR], stisknutím tlacítka mzete perusit operaci v jejím prbhu. Nkteré scény se vsak pesto odstraní. DLEZITÉ Pi odstraování pvodních nahrávek bute opatrní. Pvodní scénu nelze po odstranní obnovit. Ped odstranním si ulozte vsechny dlezité scény ( 71). 39 Video Kdyz svítí nebo bliká indikátor pístupu ACCESS (scény jsou odstraovány), dbejte následujících upozornní. - Neotevírejte kryt slotu pamové karty. - Neodpojujte napájení nebo nevypínejte videokameru. - Nemte provozní rezim. Rozsíené funkce Programy nahrávání speciální scény Poizování nahrávek na sjezdovkách v ostrém slunci nebo zachycení barevné nádhery zapadajícího slunce nebo zábry ohostroje se stávají snadnou zálezitostí díky jednoduchému výbru programu nahrávání speciální scény. Podrobné informace o dostupných volbách viz následující tabulka. POZNÁMKY Odstranní scény z indexového zobrazení pvodních film rovnz odstraní scénu ze seznamu pehrávek. Pokud chcete odstranit vsechny scény, a získat tak znovu veskerý dostupný volný prostor, mzete upednostnit inicializaci pamti ( 28). Scény nemusíte být schopni odstranit, pokud byly zaznamenány nebo editovány jiným zaízením a potom peneseny na pamovou kartu pipojenou k pocítaci. ( FUNC. 21) [ PROGRAM AE] PORTRÉT] [ Stisknutím zobrazíte programy nahrávání Speciální scéna (SCN) Pozadovaný program nahrávání FUNC. POZNÁMKY [ NOC] - Pohybující se objekty mohou mít za sebou obrazovou stopu. - Kvalita obrazu nemusí být stejn dobrá jako v jiných rezimech. - Na obrazovce se mohou zobrazovat bílé body. - Automatické zaostování nemusí pracovat stejn dobe jako v jiných rezimech. V takovém pípad zaostete rucn. 40 [ OHOSTROJ] - V zájmu zabránní roztesení zábru doporucujeme pouzívat stativ. Fotografujte se stativem, a to zejména v rezimu, protoze dochází ke zpomalení rychlosti závrky. [ PORTRÉT]/[ SPORTY]/[ PLÁZ]/ [ SNÍH] - Pehrávaný obraz nemusí být zcela plynulý. [ PORTRÉT] - Efekt rozostení pozadí se zvysuje s nastavením zoomu na vtsí piblízení (T). [ SNÍH]/[ PLÁZ] - Objekt mze být v zamracených dnech nebo na stinných místech peexponován. Kontrolujte scénu na obrazovce. [ PORTRÉT] Videokamera zvolí vtsí rozevení clony, a tím dosáhne zaosteného objektu s rozostením jiných, rusících detail. [ SPORTY] Tento rezim je urcen k záznamu sport, nap. tenisu nebo golfu. [ NOC] Tento rezim je urcen pro nahrávání za slabého osvtlení. [ SNÍH] Tento rezim je vhodný pro záznam v lyzaských stediscích. Zabrauje podexponování objektu. Ovládání rychlosti závrky a dalsích funkcí pi fotografování Program automatické expozice (AE) pouzijte, kdyz chcete uplatnit funkce, jako jsou vyvázení bílé nebo obrazové efekty, anebo uplatnit prioritu rychlosti závrky. Vysoké rychlosti závrky volte pro záznam rychle se pohybujících objekt. Pomalými rychlostmi závrky pidáte do svých zábr efekt pohybu rozmazáním. ( 21) [ PLÁZ] Tento rezim zvolte pi nahrávání na slunných plázích. Zabrauje podexponování objektu. [ ZÁPAD SLUNCE] Tento rezim pouzijte k záznamu zapadajícího slunce v psobivých barvách. [ BOD. SVTLO] V tomto rezimu nahrávejte bodov nasvtlené scény. [ OHOSTROJ] V tomto rezimu nahrávejte ohostroje. 41 Video Volby [ PROGRAM AE] Výchozí hodnota 1/2*, 1/3*, 1/6, 1/12, 1/25 Pro nahrávání na místech se slabým osvtlením. 1/50 Pro nahrávání v nejbznjsích podmínkách.

Vaše uživatelský manuál CANON DC320 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1082367

Vaše uživatelský manuál CANON DC320 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1082367 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF S100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378703

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF S100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378703 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON DC411 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378538

Vaše uživatelský manuál CANON DC411 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378538 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

CEL-SP3PA2H1. Digitální videokamery. Návod k používání

CEL-SP3PA2H1. Digitální videokamery. Návod k používání CEL-SP3PA2H1 Digitální videokamery Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF M306 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355493

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF M306 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355493 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

CEL-SN3DA2H0. Digitální videokamery. Návod k používání

CEL-SN3DA2H0. Digitální videokamery. Návod k používání CEL-SN3DA2H0 Digitální videokamery Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DC410. Videokamera DVD. Návod k používání DC411 DC420. Česky PAL DC420 CEL-SM9HA2H0

DC410. Videokamera DVD. Návod k používání DC411 DC420. Česky PAL DC420 CEL-SM9HA2H0 Videokamera DVD Návod k používání DC410 DC411 DC420 Česky DC420 PAL CEL-SM9HA2H0 Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Více

Digitální videokamery Návod k používání. Česky PAL CEL-SH9QA2M0

Digitální videokamery Návod k používání. Česky PAL CEL-SH9QA2M0 Digitální videokamery Návod k používání Česky PAL CEL-SH9QA2M0 Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMCTZ2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2733142

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMCTZ2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2733142 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO ELEMENTUM VENTUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Digitální videokamery Návod k používání. Česky. Přečtěte si prosím také příručku Digital Video Software (v souboru PDF).

Digitální videokamery Návod k používání. Česky. Přečtěte si prosím také příručku Digital Video Software (v souboru PDF). Digitální videokamery Návod k používání Česky Přečtěte si prosím také příručku Digital Video Software (v souboru PDF). PAL CEL-SH5QA2M0 Úvod Čištění videohlav Digitální videokamery zaznamenávají videosignály

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

CEL-SR3XA2H0. HD videokamera. Návod k používání

CEL-SR3XA2H0. HD videokamera. Návod k používání CEL-SR3XA2H0 HD videokamera Návod k používání Y Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SDR-H40 http://cs.yourpdfguides.com/dref/761871

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SDR-H40 http://cs.yourpdfguides.com/dref/761871 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Digitální videokamery Návod k používání. Cesky PAL CEL-SH5UA2M0

Digitální videokamery Návod k používání. Cesky PAL CEL-SH5UA2M0 Digitální videokamery Návod k používání Cesky PAL CEL-SH5UA2M0 Úvod Čištění videohlav Digitální videokamery zaznamenávají videosignály na pásek ve velmi tenkých řadách (širokých pouze 1/8 šířky vlasu).

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Vaše uživatelský manuál HTC HD MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/3022370

Vaše uživatelský manuál HTC HD MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/3022370 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

4-420-527-61(1) 2011 Sony Corporation

4-420-527-61(1) 2011 Sony Corporation NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Zde jsou popsané nové funkce dostupné v této aktualizaci firmwaru a jejich příslušné operace. Viz Návod k obsluze pro váš fotoaparát/videokameru a LA-EA2 Redukce bajonetu,

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ MINI

Více

Uživatelská příručka MD DV Nejmenší digitální videokamera ve vysokém rozlišení obrazu.

Uživatelská příručka MD DV Nejmenší digitální videokamera ve vysokém rozlišení obrazu. Uživatelská příručka MD DV Nejmenší digitální videokamera ve vysokém rozlišení obrazu. Pomocí uživatelské příručky se seznámíte s instalací,provozem,možnostmi a funkcemi nejmenší digitální videokamery,

Více