Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: UPOZORNNÍ: POUZÍVEJTE POUZE DOPORUCENÉ PÍSLUSENSTVÍ, ZAMEZÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A MAXIMÁLN OMEZÍTE MOZNOST RUSENÍ. UPOZORNNÍ: POKUD PÍSTROJ NEPOUZÍVÁTE, ODPOJTE ZÁSTRCKU ZE SÍOVÉ ZÁSUVKY. VAROVÁNÍ: Nevystavuje pístroj desti nebo stíkající vod, hrozí nebezpecí úrazu elektrickým proudem. by dojít ke vzniku tepla s následnou deformací plastového pouzdra, coz by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo pozáru. Identifikacní stítek CA-570 se nachází dole. Jakékoli jiné zaízení nez kompaktní napájecí adaptér CA-570 mze videokameru poskodit. Pouze Evropská unie (a EHP). Tento symbol znamená, ze podle smrnice o OEEZ (2002/96/ES), smrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních provádcích pedpis k tmto smrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do urceného sbrného místa, nap. v rámci autorizovaného systému odbru jednoho výrobku za jeden nov prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sbrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zaízení (OEEZ) a baterií a akumulátor. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na zivotní prostedí a lidské zdraví, protoze elektrická a elektronická zaízení zpravidla obsahují potenciáln nebezpecné látky. Vase spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomze efektivnímu vyuzívání pírodních zdroj. Chceteli získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obrate se prosím na místní úad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady ci spolecnost zajisující likvidaci domovního odpadu nebo navstivte webové stránky (EHP: Norsko, Island a Lichtenstejnsko) 2 Seznámení se s videokamerou Co je tak speciálního na nahrávání na energeticky nezávislou pam? Vase videonahrávky a fotografie jsou zaznamenávány na vestavnou pam (pouze / ) nebo na pamovou kartu (karta SD nebo SDHC). Záznam na flash pam znamená, ze v záznamové jednotce videokamery nejsou zádné pohyblivé cásti. Pro vás to znamená, ze videokamera je mensí, lehcí a rychlejsí. Dalsí funkce této videokamery A jiz pouzíváte videokameru poprvé v zivot nebo jste zkusených kameraman, nabídne vám tato videokamera mnoho snadno pouzitelných funkcí. Dále je uvedeno nkolik málo píklad rozmanitých funkcí, které mohou rozsíit vase dovednosti. Duální záznam ( 21): S duálním záznamem (rezim ) stací pro dokonalé nahrávání stisknout jedno tlacítko a pouzívat pácku zoomu. Videokamera se postará o vse ostatní! Stabilizace obrazu ( 79): Dynamický IS kompenzuje chvní videokamery pi nahrávání za chze. Poskytuje vám vtsí míru svobody a mobility pi záznamu film. Programy nahrávání speciální scény ( 40): Pi nahrávání v rzných situacích, nap. na plázi, videokamera automaticky vybere optimální nastavení pro danou situaci. Funkce pedtocení ( 45): Videokamera nahrává 3 s ped zacátkem záznamu, aby se zajistilo, ze neuniknou momenty, které se vícekrát neopakují. Videomomentka ( 43): Vytvote sestih scén a zkombinujte s hudbou pro pehrávání. 3 Obsah Úvod 3 8 Seznámení se s videokamerou Poznámky k tomuto návodu Pehled Dodané píslusenství a CD- ROMy Prvodce díly Zobrazované informace Píprava Seznámení s pístrojem Dobíjení napájecího akumulátoru Píprava píslusenství Nastavení polohy a jasu LCD obrazovky Základní obsluha videokamery Provozní rezimy Joystick a pomocník k joysticku Pouzívání nabídek První nastavení Nastavení data a casu Zmna jazyka Zmna casového pásma Pouzívání pamové karty Pamové karty kompatibilní s touto videokamerou Vlození a vyjmutí pamové karty / Výbr pamti pro záznam Inicializace vestavné pamti (pouze / ) nebo pamové karty 4 Obsah Video Základní nahrávání Záznam videa Výbr kvality videa (Rezim nahrávání) Zoom: Optický, zdokonalený a digitální zoom Funkce Rychlý start Základní pehrávání Pehrávání videozáznamu Výbr nahrávek pro pehrávání Výbr scén podle data nahrávání Výbr bodu zacátku pehrávání z casové linky filmu Pedbzný výbr záznam z indexového zobrazení Odstranní scén Rozsíené funkce Programy nahrávání speciální scény Ovládání rychlosti závrky a dalsích funkcí pi fotografování Minivideolampa Videomomentka Funkce pedtocení Samospous Automatická korekce protisvtla a rucní nastavení expozice Rucní nastavení zaostení Vyvázení bílé Obrazové efekty Digitální efekty Zobrazování informací a datového kódu Operace se seznamem pehrávek a scénami Rozdlení scén Editace seznamu pehrávek: Pidání, odstranní a pemístní scén seznamu pehrávek / Kopírování scén 5 Fotografie Základní nahrávání Fotografování Výbr velikosti a kvality fotografie Smazání fotografie bezprostedn po záznamu Základní pehrávání Prohlízení fotografií Zvtsení fotografií pi pehrávání Smazání fotografií Doplkové funkce Zobrazení histogramu Ochrana fotografií / Kopírování fotografií Dalsí funkce, které lze pouzít pi fotografování Tisk fotografií Tisk fotografií Výbr nastavení tisku Objednávky tisku Externí pipojení Zdíky na videokamee Schémata pipojení Pehrávání na televizoru Ulození záznam Ulození záznam na pocítaci Tvorba disk DVD a Photo DVD Objednávky penosu Kopírování záznam na externí videorekordér Penásení fotografií do pocítace 6 Obsah Doplkové informace Dodatek: Seznamy voleb nabídek Nabídka FUNC.

3 Nabídky nastavení Problém? Odstraování problém Seznam hlásení Co dlat a co nedlat Upozornní k obsluze Údrzba/Dalsí Pouzívání videokamery v zahranicí Hudební soubory Obrázek videosystému Volitelné píslusenství Specifikace Rejstík 102 Obecné informace 7 Úvod Poznámky k tomuto návodu Dkujeme, ze jste si zakoupili Canon LEGRIA FS37/FS36/FS307/FS306/FS305*. Tento návod si pozorn pectte, nez zacnete videokameru pouzívat, a bezpecn ho uschovejte pro pípadné dalsí pouzití. V pípad, ze videokamera nebude fungovat správn, postupujte podle cásti Odstraování problém ( 85). * Dostupnost se lisí podle oblasti. Znacky a pojmy pouzívané v tomto návodu DLEZITÉ: Upozornní související s obsluhou videokamery. POZNÁMKY: Dodatecná vysvtlení vztahující se k postupm pi základní obsluze. CO ZKONTROLOVAT: Omezení nebo pozadavky týkající se popsané funkce. : Císlo odkazové strany v tomto návodu. K provedení nkterých operací budete rovnz potebovat nahlédnout do návodu k pozívání volitelné DVD vypalovacka DW-100. Toto bude indikováno ikonou a názvem píslusné kapitoly nebo cásti. : Text, který platí pouze pro model uvedený na ikon. V tomto návodu jsou pouzívány tyto pojmy: Pokud není uvedeno konkrétn,,pamová karta" nebo,,vestavná pam", / ). znamená termín,,pam" obojí (pouze,,scéna" oznacuje úsek filmu mezi stisknutími tlacítka Start/Stop prvním stisknutím se zacne nahrávat, druhým skoncí. Fotografie uvádné v tomto návodu jsou simulované obrázky poízené fotoaparátem. Pokud nebude uvedeno jinak, ilustrace a ikony nabídek odpovídají modelu. 8 Názvy tlacítek a spínac jiných nez joysticku jsou indikovány v rámecku,,tlacítka". Napíklad FUNC.. Závorky [ ] slouzí k oznacení voleb nabídek zobrazovaných na obrazovce. V tomto návodu je výchozí hodnota uvádn) Provozní rezim ( 21) Program nahrávání ( 40, 41) Vyvázení bílé ( 48) Obrazové efekty ( 49) Digitální efekty ( 49) Rezim nahrávání ( 31) Rucní zaostování ( 47) Stabilizátor obrazu ( 79) Funkce pedtocení ( 45) Operace s pamtí ( 15) Pocet zaznamenaných scén (pauza nahrávání)/casový kód (hote; akumulátoru. Vedle ikony se v minutách zobrazuje zstatková doba nahrávání/ pehrávání pro akumulátor. Je-li symbol zobrazen cerven, vymte akumulátor za pln nabitý. Vlozíte-li vybitý akumulátor, mze se stát, ze se napájení vypne bez zobrazení. Pi prvním pouzívání akumulátoru jej nejdíve pln nabijte a potom vypotebujte ve videokamee, dokud se úpln nevybije. Tímto zpsobem zajistíte pesné zobrazování zbývající doby nahrávání. 15 Píprava Tato kapitola vás seznámí se základními postupy pi obsluze videokamery, jako je napíklad navigace nabídkami a první nastavení. Seznámení s pístrojem 2 3 Zástrcku síové sry zapojte do zásuvky. Kompaktní napájecí adaptér zapojte do zdíky DC IN videokamery. Dobíjení napájecího akumulátoru Videokamera mze být napájena akumulátorem nebo pímo pomocí kompaktního napájecího adaptéru. Ped pouzíváním akumulátor nabijte. Piblizné hodnoty doby nabíjení a doby záznamu/pehrávání s pln nabitým akumulátorem jsou uvedeny v tabulkách na stranách Zdíka DC IN Posute kryt oddlení pro akumulátor od objektivu a otevete jej. Vlozte akumulátor úpln do oddlení a mírným zatlacením jej na svém míst zajistte. Zavete kryt a posute jej k objektivu, pitom uslysíte zaklapnutí. 6 1 Konec síové sry zapojte do kompaktního napájecího adaptéru. 16 Indikátor ON/OFF(CHG) VYJMUTÍ NAPÁJECÍHO AKUMULÁTORU 7 Nabíjení se zahájí vypnutím videokamery. Indikátor ON/OFF(CHG) zacne blikat cerven. Po skoncení nabíjení indikátor zhasne. Pokud indikátor bliká rychle, viz Odstraování problém ( 85). Zajistní akumulátoru PO NABITÍ AKUMULÁTORU 1 Odpojte kompaktní napájecí adaptér od videokamery. 2 Nakonec síovou sru vytáhnte ze zásuvky i z kompaktního napájecího adaptéru. 1 Posute kryt oddlení pro akumulátor od objektivu a otevete jej. 2 Zatlacením uvolnte zajistní akumulátoru a akumulátor vytáhnte. 3 Zavete kryt a posute jej k objektivu, pitom uslysíte zaklapnutí. DLEZITÉ Ped pipojením nebo odpojením kompaktního napájecího adaptéru vypnte napájení videokamery. Po vypnutí videokamery jsou aktualizována dlezitá data v pamti. Vyckejte, dokud indikátor ON/OFF(CHG) nezhasne. Akumulátor doporucujeme napájet v rozsahu teplot 10 az 30 C. Mimo rozsah teplot 0 az 40 C se akumulátor nenabije. Do zdíky DC IN videokamery nebo na kompaktní napájecí adaptér nezapojujte zádné jiné elektrické zaízení nez jmenovit uvedené pro tuto videokameru. Abyste zabránili poruse zaízení nebo nadmrnému zahívání, nepipojujte 17 Píprava dodaný kompaktní napájecí adaptér na napové konvertory pro cesty do zámoí nebo speciální napájecí zdroje, nap.

4 zdroje na palub letadla nebo lodi, DC-AC invertory apod. SEJMUTÍ PÍDRZNÉHO EMENE POZNÁMKY Ped dobíjením napájecího akumulátoru vypnte videokameru. Je-li videokamera zapnuta, akumulátor se nenabije. Pokud si nejste jisti, ze postacuje zstatková doba akumulátoru, mzete videokameru napájet z kompaktního napájecího adaptéru, a tím eliminovat spotebu energie z akumulátoru. Nabitý napájecí akumulátor se pirozen vybíjí. Proto jej v den pouzívání nebo den pedem nabijte, abyste mli jistotu, ze je úpln nabitý. Doporucujeme mít v zásob akumulátory na dvojnásobný az trojnásobný provoz, nez pedpokládáte. 1 Zvednte chlope polstrované podlozky pro drzení z ruky a uvolnte emen ze spony Velcro. 2 Zatazením za emen jej vytáhnte nejdíve z pedního ocka videokamery, potom z pod polstrované podlozky a nakonec ze zadního ocka videokamery. NASAZENÍ ZÁPSTNÍHO EMENE Píprava píslusenství Seite pídrzný emen. emen seite tak, abyste ukazováckem dobe dosáhli na pácku zoomu a palcem na tlacítko Start/Stop. Upevovací konec zápstního emene protáhnte zadním ockem videokamery a potom jej protáhnte smyckou a zatazením za emen smycku utáhnte. Chcete-li jest zvýsit ochranu videokamery a pohodlí pi jejím pouzívání, mzete pipojit emínek na zápstí k ocku pro pipevnní emínku 18 na pídrzném emenu a pouzívat oba emeny. Nastavení polohy a jasu LCD obrazovky Otácení LCD panelu Otevete LCD panel do úhlu 90. Panelem mzete otocit o 90 ve smru od videokamery. Panel mzete otocit o 180 ve smru objektivu. Otocení LCD panelu o 180 je uzitecné, kdyz chcete být i vy soucástí zábru poizovaného se samospoustí. NASAZENÍ RAMENNÍHO EMENE 180 Protáhnte konec ramenního emene ockem na pídrzném emenu a upravte jeho délku. Nebo mzete pídrzný emen sejmout a upevnit ramenní emen pímo k zadnímu ocku videokamery. 90 OPTOVNÉ NASAZENÍ PÍDRZNÉHO EMENE 1 Konec emene protáhnte zadním ockem videokamery. 2 Potom emen vete polstrovanou podlozkou a protáhnte pedním ockem videokamery. 3 Zatazením seite jeho délku a pak emen pichyte do spony Velcro na podlozce a chlope piklopte. 180 Snímaná osoba mze sledovat obrazovku LCD. POZNÁMKY Poznámka k LCD obrazovce: Obrazovka je zhotovena mimoádn slozitou a pesnou technologií, která zajisuje, ze více nez 99,99 % obrazových bod (pixel) pracuje dle specifikací. Mén nez 0,01 % obrazových bod se mze pílezitostn zobrazovat chybn nebo se mohou jevit jako cerné, cervené, modré nebo zelené body. Toto vsak nemá zádný negativní 19 Píprava dopad na kvalitu zaznamenávaného snímku a nejedná se o chybnou funkci zaízení. Podsvtlení LCD Jas mzete pepínat mezi nastaveními: tlumené, normální nebo jasné. Chcete-li nastavit obrazovku s tlumeným jasem, zapnte volbu [TLUMENÍ LCD] (s 81). Chcete-li pepínat mezi normálním a jasným displejem nebo vypnout volbu [TLUMENÍ LCD], provete následující kroky. Pi zapnuté videokamee pidrzujte DISP. stisknuté déle nez 2 sekundy. Zopakováním operace budete pepínat mezi normálním a jasným zobrazováním. POZNÁMKY Toto nastavení nemá vliv na jas nahrávky. Pouzívání jasného nastavení zkrátí efektivní dobu vyuzitelnosti akumulátoru. Kdyz se pipojí kompaktní napájecí adaptér pi nastavení jasu obrazovky na normální jas, zmní se její jas automaticky na vysoký jas. 20 Základní obsluha videokamery vám umozuje mnit podle preferencí nastavení videokamery. Provozní rezimy Provozní rezim videokamery urcuje tlacítko poloha volice rezim videokamery. V tomto návodu indikuje, ze je funkce v zobrazovaném provozním rezimu dostupná, zatímco indikuje nedostupnost funkce. V následující tabulce je uveden souhrn provozních rezim. Záznam: Duální záznam a flexibilní nahrávání Videokamera nabízí pro nahrávání videa a fotografií dva základní rezimy: Duální záznam (rezim ) pro zacátecníky nebo pro ty, kteí se nechtjí zabývat podrobnými nastaveními videokamery, a rezim flexibilního nahrávání, který Otocením volice rezim videokamery do polohy nastavte videokameru do rezimu. Nemusíte se starat o zádná nastavení, stací pouze filmovat za pouzití Start/Stop nebo fotografovat pomocí PHOTO. Také mzete pouzít pácku zoomu, funkci Rychlý start ( 33) a Videosnímek ( 43). Chcete-li nastavit videokameru na rezim flexibilního nahrávání, otocte volic rezim videokamery do polohy pro filmy nebo do polohy pro fotografie. Provozní rezim Zobrazovaná ikona Operace Záznam film nebo fotografií na pam (Duální záznam) Záznam film na pam Záznam fotografií na pam Pehrávání film z pamti (stisknte, kdyz je volic rezim videokamery nastaven na nebo ) Prohlízení fotografií z pamti (stisknte rezim videokamery nastaven na ), kdyz je volic (zelená) (modrá) (zelená) (modrá) 21 Píprava Mzete si otevít nabídky a upravit nastavení dle svých preferencí. Videokamera vám pomze s nastaveními i v rezimu flexibilního nahrávání. Napíklad mzete pouzít programy nahrávání Speciální scéna ( 40), a tím najednou nastavit optimální parametry odpovídající speciálním záznamovým podmínkám.

5 STANDARDNÍ] nebo [ VYP], nastaví se [STAB. SNÍMKU] na [ STANDARDNÍ].) Joystick a pomocník k joysticku Nabídky videokamery ovládejte joystickem. Pitlacením joysticku nahoru, dol, doleva nebo doprava (, ) vyberte polozku nebo zmte nastavení. Pehrávání Stisknutím budete pepínat mezi rezimem nahrávání indikovaným volicem rezim videokamery a rezimem / vybrané pehrávání ( médium zstane stejné). Pokud je videokamera nastavena na nebo, zpsobí stisknutí pepnutí videokamery do rezimu pehrávání film. Pokud je videokamera nastavena na, zpsobí stisknutí pepnutí videokamery do rezimu pehrávání fotografií. I kdyz je videokamera vypnuta, mzete ji tlacítkem zapnout v odpovídajícím rezimu pehrávání. POZNÁMKY V rezimu nemzete otevít nabídky nebo pomocník k joysticku, mzete ale ped nastavením videokamery do rezimu mnit dále uvedená nastavení. - Rezim nahrávání film - Velikost/kvalita fotografií - Sirokoúhlá obrazovka - Automatická pomalá závrka - Vsechna nastavení v nabídce [ NAST. SYSTÉMU] - Tlumená LCD obrazovka - Pedvádcí rezim - Stabilizátor obrazu (Pokud nejdíve vyberete [ DYNAMICKÝ] nastaví se [STAB. SNÍMKU] na [ DYNAMICKÝ]; pokud nejdíve vyberete [ Stisknutím joysticku ( ) ulozíte nastavení nebo potvrdíte cinnost. Na obrazovkách nabídky je toto indikováno ). ikonou ( OFF OFF OFF A M Funkce zobrazované v pomocníku k joysticku jsou dány provozním rezimem. Ve výchozím nastavení je pomocník k joysticku minimalizován. Chcete-li jej zobrazit, pitlacte joystick ( ). V rezimu nebo vyberte ( ) funkce a stisknutím zmte nastavení. U nkterých funkcí budete muset provést dalsí nastavení (indikováno malými sipkami). 22 V rezimu pehrávání vyberte ( ),,adu" funkcí. Stisknutím ovládáte funkci uprosted, nebo pitlacením joysticku ( ) ovládáte funkci na levé nebo na pravé stran ady. V obou rezimech, kdyz pockáte nkolik sekund, pomocník k joysticku se znovu minimalizuje. Vybranou funkci mzete ale stále ovládat. Mzete rovnz pitlacením joysticku ( ) pomocníka skrýt. Výbr volby nabídky FUNC. v rezimu nahrávání Pouzívání nabídek Vtsinu z funkcí videokamery lze upravovat z nabídek, které se otevou po stisknutí tlacítka FUNC. ( FUNC. ). Pístup k nabídkám máte po nastavení videokamery do rezimu flexibilního nahrávání. V rezimu se vtsina nastavení nabídky, krom nkolika málo výjimek, vrátí na své výchozí hodnoty. Podrobnosti o dostupných volbách nabídky a nastaveních viz dodatek Seznamy voleb nabídek ( 77). 1 2 Stisknte FUNC.. Ze sloupce nalevo vyberte ( ) ikonu funkce, kterou chcete zmnit. Nedostupné polozky nabídky se budou zobrazovat sed. Vyberte ( ) pozadované nastavení z dostupných voleb na dolní list. Vybraná volba bude zvýraznna oranzovou barvou. U nkterých nastavení budete muset provést dalsí výbr anebo stisknout. ite se podle dodatecných pokyn k obsluze zobrazovaných na obrazovce (nap. ikona malé sipky atd.). Stisknutím FUNC. ulozte nastavení a nabídku zavete. Kdykoli stisknete FUNC., nabídka se zave Píprava Výbr volby z nabídek nastavení 5 6 Vyberte ( ) pozadovanou volbu a stisknutím nastavení ulozte. Stisknte FUNC.. Kdykoli stisknete FUNC., nabídka se zave. 1 2 Stisknte FUNC.. Vyberte (, ) ikonu a stisknutím otevete nabídky nastavení. Obrazovku nabídky nastavení mzete rovnz otevít pímo pidrzováním tlacítka FUNC. stisknutého po dobu 1 a více sekund. Vyberte ( ) pozadovanou nabídku ze sloupce nalevo a stisknte. Nadpis vybrané nabídky se zobrazuje v záhlaví obrazovky, pod ním seznam nastavení. Vyberte ( ) nastavení, které chcete zmnit, a stisknte. Oranzová výbrová lista indikuje aktuáln vybrané nastavení nabídky. Nedostupné polozky jsou zobrazeny cern. Pitlacením joysticku ( ) se vrátíte na obrazovku pro výbr nabídky (krok 3) První nastavení Nastavení data a casu Nez zacnete videokameru pouzívat, musíte na ní nastavit datum a cas. Nejsou-li hodiny videokamery nastaveny, obrazovka [DATE/TIMEDATUM/CAS] se zobrazí automaticky. Pi dalsím zobrazení obrazovky se datum a cas zobrazí ve formátu denmsíc-rok (nap. [1.JAN :00 AM]). Mzete zmnit formát data ( 84). Datum a cas mzete mnit také pozdji (ne pouze bhem pocátecního nastavení). Otevení obrazovky [DATE/ TIME-DATUM/CAS]: FUNC. [ MENU/NABÍDKA] [ DATE/TIME SETUPNAST. DAT/CAS] [DATE/TIME-DATUM/CAS] Zmna jazyka ( Po zobrazení obrazovky [DATE/TIMEDATUM/CAS] se zobrazí rok v oranzové barv a se sipkami nahoru/dol. 1 Zmte ( ) rok a pesute se ( ) na msíc. 21) Volby [ [ [ESPAÑOL] [FRANÇAIS] [ITALIANO] [MAGYAR] FUNC. Výchozí hodnota ] ] [MELAYU] [NEDERLANDS] [POLSKI] [PORTUGUÊS] [ [ [ ] ] ] [TÜRKÇE] [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] [DEUTSCH] [ENGLISH] 2 3 Stejným zpsobem zmte zbývající pole (msíc, den, hodina a minuty). Vyberte ( ) [OK] a stisknutím spuste hodiny a zavete obrazovku nastavení. DLEZITÉ Pokud nebudete videokameru pibl. 3 msíce pouzívat, mze se vestavná dobíjitelná lithiová baterie vybít, a tím dojít ke ztrát nastavení data a casu. V takovém pípad dobijte vestavnou lithiovou baterii ( 99) a znovu nastavte casové pásmo, datum a cas. Datum se zobrazí ve formátu rok-msícden pouze v první obrazovce nastavení.

6 [ MENU/NABÍDKA] [ DISPLAY SETUP/ NAST.DISPLEJE]* [LANGUAGE / JAZYK]* Pozadovaný jazyk FUNC. * Pokud videokameru nastavujete poprvé nebo ji nastavujete po resetu, budou vsechny informace zobrazovány v anglictin (výchozí jazyk). Vyberte [ DISPLAY SETUP/ 25 Píprava NAST.DISPLEJE] [LANGUAGE a potom zvolte pozadovaný jazyk. /JAZYK] NA CESTÁCH FUNC. POZNÁMKY Pokud omylem zmníte jazyk, vyberte polozku nabídky se znackou a zmte nastavení. Indikace a zobrazované v nkterých obrazovkách nabídky oznacují název tlacítek na videokamee a nemní se s vybraným jazykem. [ NABÍDKA] [ NAST. DAT/CAS] [C. PÁSMO] Vás místní cas* FUNC. * Chcete-li provést nastavení letního casu, vyberte název oblasti s oznacením. Zmna casového pásma Zmte casové pásmo podle místa, kde se nacházíte. Výchozí nastavení je Paíz. ( 21) NASTAVENÍ MÍSTNÍHO CASOVÉHO PÁSMA FUNC. [ NABÍDKA] [ NAST. DAT/CAS] [C. PÁSMO] Místní casové pásmo* FUNC. 26 Pouzívání pamové karty Vlození a vyjmutí pamové karty Ped pouzíváním pamových karet v této videokamee se ujistte, ze jsou inicializovány ( 28). Pamové karty kompatibilní s touto videokamerou K záznamu film a fotografií pouzívejte komercn dostupné pamové karty SDHC (SD high capacity) a SD. V závislosti na pamové kart nemusíte být ale schopni na kartu nahrávat filmy. Viz následující tabulka. K íjnu 2009 byla funkce nahrávání filmu testována s pamovými kartami SD/ SDHC výrobc Panasonic, SanDisk a Toshiba. POZNÁMKY Poznámka ke standardu SD Speed Class: SD Speed Class je standard indikující minimální garantovanou penosovou rychlost dat pamových karet SD/SDHC. Pi nakupování nové pamové karty hledejte na obalu logo Speed Class Videokameru vypnte. Ujistte se, ze indikátor ON/ OFF(CHG) (napájení/nabíjení) nesvítí. Posute kryt slotu pamové karty od objektivu a otevete jej. Pamovou kartu v orientaci stítkem od objektivu zasute úpln do slotu pamové karty, pitom zaslechnete zaklapnutí. Pamové karty pouzitelné pro záznam film Pamová karta Kapacita 64 MB nebo mén Pamové karty SD 128 MB az 2 GB 512 MB az 2 GB Pamové karty SDHC 4 GB az 32 GB SD Speed Class,,,,,, Záznam film * * V závislosti na pamové kart nemusí být mozné filmy nahrávat. 27 Píprava 4 Zavete kryt a posute jej k objektivu, pitom uslysíte zaklapnutí. Kryt nezavírejte silou, pamová karta nemusí být ádn vlozena. DLEZITÉ / Výbr pamti pro záznam Pro záznam film a fotografií mzete vybrat vestavnou pam nebo pamovou kartu. Vestavná pam je výchozím médiem pro záznam obou. Pamové karty mají pední a zadní stranu, které nejsou zamnitelné. Vlození spatn zorientované pamové karty mze zpsobit chybnou funkci videokamery. ( FUNC. 21) POZNÁMKY Vyjímání pamové karty: Jedním pitlacením pamovou kartu uvolnte. Po vysunutí pamové karty ji vytáhnte. [ NABÍDKA] [ PROVOZ PAMTI] [MÉDIUM:FILMY] nebo [MÉDIUM:SNÍMKY] Pam, kterou chcete pouzít* Stisknte FUNC. * Pro kazdé médium si mzete zkontrolovat celkový prostor, pouzitý prostor a piblizný dostupný prostor. Piblizný dostupný prostor je závislý na aktuáln pouzitém rezimu nahrávání (pro filmy) nebo na velikosti/kvalit (pro filmy). Inicializace vestavné pamti (pouze / ) nebo pamové karty Pamové karty inicializujete, kdyz je v této videokamee pouzíváte poprvé. Pamovou kartu nebo vestavnou / ) mzete pam (pouze rovnz inicializovat za úcelem trvalého odstranní vsech dat. 28 / V dob zakoupení pístroje je vestavná pam pedinicializována. DLEZITÉ Inicializací pamti se permanentn smazou vsechna data. Ztracené pvodní nahrávky nelze obnovit. Nezapomete proto pedem na externí zaízení zazálohovat dlezité nahrávky ( 71). Pi inicializaci pamti se rovnz smazou hudební soubory. - Uzivatelé Windows: Pomocí dodaného softwaru Music Transfer Utility si peneste hudební soubory z dodaného CD-ROMu Disk Návod k pouzívání/ Hudební data na pamovou kartu pipojenou k pocítaci. Dalsí podrobnosti viz návod k pouzívání softwaru (soubor PDF). - Uzivatelé Mac OS: Pomocí nástroje pro vyhledávání peneste hudební soubory z dodaného CD-ROMu Disk Návod k pouzívání/hudební data na pamovou kartu pipojenou k pocítaci. Viz Hudební soubory ( 101), kde naleznete strukturu slozky pamti a CD-ROMu. Pi probíhající inicializaci neodpojujte napájení ani nevypínejte videokameru. Dále neprovádjte na videokamee zádné operace (jedinou výjimkou je zrusení inicializace, pokud je to zapotebí). ( 21) Volby [SPUSTIT] Vynuluje alokacní tabulku soubor, ale ulozená data fyzicky nesmaze. [KOMPL. INICIAL.] Zcela smaze veskerá data. / FUNC. [ NABÍDKA] [ PROVOZ PAMTI] [SPUSTIT] Inicializovaná pam Metoda inicializace [ANO]* [OK] FUNC. / FUNC. / [ NABÍDKA] [ PROVOZ PAMTI] [SPUSTIT] Metoda inicializace [ANO]* [OK] FUNC. * Chcete-li kompletní inicializaci zrusit v prbhu procesu, stisknte. Veskeré nahrávky se smazou, ale záznamové médium bude mozné pouzívat bez jakéhokoli problému. 29 Video V této kapitole jsou uvedeny funkce související s nahráváním film, vcetn záznamu, pehrávání a cinnosti pamti.

7 Základní nahrávání Mzete také stisknout na LCD panelu. START/STOP PO UKONCENÍ NAHRÁVÁNÍ Záznam videa 1 Ujistte se, ze nesvítí indikátor ACCESS. 2 Videokameru vypnte. 3 Zavete panel LCD. ( 21) DLEZITÉ Pokud indikátor pístupu ACCESS svítí nebo bliká, dbejte dále uvedených upozornní. Jejich nerespektování mze mít za následek permanentní ztrátu dat nebo poskození pamti. - Neotevírejte kryt slotu pamové karty. - Neodpojujte napájení nebo nevypínejte videokameru. - Nemte provozní rezim. POZNÁMKY Volic rezim videokamery nastavte na nebo. Videokameru zapnte. / Mzete vybrat pam pouzitou pro záznam film ( 28). Stisknutím Start/Stop spuste nahrávání. Spustí se nahrávání; optovným stisknutím Start/Stop nahrávání pozastavíte. Rezim úspory energie: V zájmu úspory energie se videokamera napájená z akumulátoru automaticky vypne, pokud je ponechána bez obsluhy po dobu 5 minut ( 83). Stisknutím zapnte videokameru. Na místech s intenzívním osvtlením mze být natácení s pomocí LCD obrazovky obtízné. Naopak pi nahrávání na tmavých místech mze být svtlo z LCD panelu nepíjemné pro okolí. V takových pípadech upravte píslusným zpsobem jas LCD obrazovky ( 19, 82). 30 Výbr kvality videa (Rezim nahrávání) Videokamera nabízí 3 rezim nahrávání. Zmnou rezimu nahrávání se zmní dostupná doba nahrávání pro pam. Pro lepsí kvalitu filmu vyberte rezim XP; volba rezimu LP zajistí prodlouzenou dobu nahrávání. V následující tabulce jsou uvedeny piblizné doby nahrávání. POZNÁMKY Videokamera kóduje data v promnné bitové rychlosti (VBR), proto se skutecné doby nahrávání budou mnit v závislosti na obsahu scén. Videokamera si pamatuje poslední nastavení i po pepnutí do rezimu. ( FUNC. 21) Zoom: Optický, zdokonalený a digitální zoom Pi nahrávání film vám nabízí videokamera ti typy zoomu: optický (37x), zdokonalený (41x) a digitální / / 2000x, ( 2300x, 1800x). V rezimu jsou dostupné vsechny ti typy. V rezimu jsou dostupné zdokonalený zoom i [ STAND.PEHRÁVÁNÍ 6Mbps] Pozadovaný rezim nahrávání FUNC. Piblizné doby nahrávání pro filmy Výchozí hodnota Rezim nahrávání Pam Pamová karta 1 GB Pamová karta 2 GB Pamová karta 4 GB Vestavná pam/ 8GB pamová karta Vestavná pam/ 16GB pamová karta Pamová karta 32 GB XP 10 min 25 min 55 min 1 h 50 min 3 h 40 min 7 h 20 min SP 20 min 40 min 1 h 20 min 2 h 45 min 5 h 30 min 11 h 5 min LP 35 min 1 h 15 min 2 h 35 min 5 h 10 min 10 h 25 min 20 h 50 min Pokud záznam pekrocí 4 GB, bude rozdlen a ulozen jako scény mensí nez 4 GB. 31 Video optický zoom. V rezimu je dostupný pouze optický zoom. Pouzívání zoomu ( 21) Posunutím pácky zoomu smrem k T se piblízíte (telefoto). Jemné stisknutí zajistí pomalý zoom, silnjsí stisknutí rychlejsí zoom. Polozku [RYCHL. ZOOM] ( 79) mzete rovnz nastavit na jednu ze tí konstantních rychlostí (3 je nejvyssí, 1 je nejnizsí). POZNÁMKY Udrzujte vzdálenost minimáln 1 m od objektu. Pi nastavení na sirokoúhlý zábr mzete objekt zaostit i ze vzdálenosti pouhý 1 cm. Pokud bude pouzíván zdokonalený zoom, bude sirsí úhel zábru pi plném sirokoúhlém zábru. Kdyz je polozka [STAB. SNÍMKU] nastavena na [ DYNAMICKÝ], maximální rozsah zoomu je 2100x (pouze ), 1800x (pouze ) nebo 1600x (pouze ). Pi nastavení polozky [RYCHL. ZOOM] na [ PROMNNÁ]: - Rychlost zoomu bude vtsí v rezimu pauzy nahrávání proti pouzití pi skutecném nahrávání. W Oddálení T Piblízení Posunutím pácky zoomu smrem k W se oddálíte (sirokoúhlý zábr). Poznámka k typm zoomu Optický: Rozsah zoomu je omezen na rozsah optického zvtsení objektivu. Zdokonalený: Krom rozsahu optického zoomu videokamera zpracovává obraz digitáln s cílem dosáhnout vtsího rozsahu zoomu bez zhorsení kvality obrazu. V rezimu je pouzit zdokonalený zoom s výjimkou pípadu, kdy je polozka [STAB. SNÍMKU] nastavena na [ DYNAMICKÝ] nebo polozka [SIROKOÚHLÁ] nastavena na [ VYP]. V rezimu je pouzit zdokonalený zoom s výjimkou pípadu, kdy je polozka [STAB. SNÍMKU] nastavena na [ DYNAMICKÝ]. Vzdy ale bude dostupný optický zoom. 79). Pi výbru Digitální: Toto je nastavení [D.ZOOM] v nabídce [NAST. KAMERY] ( této volby videokamera pepne na digitální zoom (svtle modrá oblast v indikátoru zoomu), kdyz dosáhne nastavení zoomu hranice optického rozsahu zoomu (bílá oblast v indikátoru zoomu). Pi digitálním zoomu se obraz digitáln zpracovává, proto se s rostoucím piblízením zhorsuje kvalita obrazu Kdyz pouzíváte tlacítka T a W na LCD panelu, bude rychlost konstantní na hodnot [ RYCHLOST 3]. DLEZITÉ Neodpojujte zdroj napájení v dob, kdy je videokamera v pohotovostním rezimu (svítí oranzov indikátor ON/OFF(CHG)). Funkce Rychlý start Pokud zavete LCD panel se zapnutou videokamerou, pejde videokamera do pohotovostního rezimu. Kdyz je videokamera v pohotovostním rezimu, spotebovává pouze polovinu energie, nez je tomu pi nahrávání, a setí tak energii napájecího akumulátoru.

8 A kdyz otevete LCD panel nebo zmníte polohu volice rezim, pipraví se videokamera k provozu do pibl. 1 s*. Objekt mzete zacít filmovat tém okamzit. * Skutecný pozadovaný cas se lisí podle podmínek snímání. POZNÁMKY Videokamera nepejde do pohotovostního rezimu, pokud se LCD panel zave pi svítícím nebo blikajícím indikátoru ACCESS nebo pi zobrazované nabídce. Videokamera nemusí rovnz pejít do pohotovostního rezimu, pokud se zave LCD panel pi oteveném krytu slotu pamové karty nebo kdyz je kapacita akumulátoru pílis nízká. Zkontrolujte, zda indikátor ON/ OFF(CHG) zmnil svoji barvu na oranzovou. Je-li videokamera v pohotovostním rezimu 10 minut, vypne se bez ohledu na nastavení [ÚSP. REZIM] ( 83). Stisknutím zapnte videokameru. Pomocí funkce Rychlý start mzete v nastavení [RYCHLÝ START] vybrat, za jak dlouho se videokamera vypne ( 83). ( 21) 1 Pi zapnuté videokamee a v rezimu nahrávání zavete LCD panel. Zazní tón a indikátor ON/OFF(CHG) (napájení/nabíjení) zmní barvu na oranzovou jako signalizaci pepnutí videokamery do pohotovostního rezimu. Chcete-li obnovit záznam, otevete LCD panel. Indikátor ON/OFF(CHG) se rozsvítí zelen a videokamera bude pipravena k nahrávání Video Základní pehrávání 4 Pehrávání videozáznamu Stisknutím / nebo zahajte pehrávání. Pehrávání se zahájí od vybrané scény a bude pokracovat az do konce záznamu poslední scény. Optovným stisknutím / pehrávání pozastavte. Stisknutím zastavíte pehrávání a vrátíte se k indexovému zobrazení. ( 21) ÚPRAVA HLASITOSTI PI PEHRÁVÁNÍ 1 2 Volic rezim videokamery nastavte na nebo. Stisknte. I kdyz je videokamera vypnuta, mzete ji tlacítkem zapnout v rezimu pehrávání. Po nkolika sekundách se zobrazí indexové zobrazení pvodních film. Pemístte (, ) výbrový rámecek na scénu, kterou chcete pehrát. Pitlacením joysticku ( ) rozsííte výbrový rámecek a projdete ( ) pes veskeré indexové stránky. Pitlacením joysticku ( ) se vrátíte na indexové zobrazení. 1 Pitlacením joysticku ( ) zobrazte pomocníka k joysticku. 2 Pitlacením joysticku ( ) vyberte horní ádek. 3 Upravte ( ) hlasitost. Chcete-li vypnout hlasitost (úpln ztisit), pidrzujte joystick pitlacený ( )k, dokud se nepestane zobrazovat stupnice hlasitosti. DLEZITÉ Pokud indikátor pístupu ACCESS svítí nebo bliká, dbejte dále uvedených upozornní. Pokud tak neuciníte, mze dojít k trvalé ztrát dat. - Neotevírejte kryt slotu pamové karty. - Neodpojujte napájení nebo nevypínejte videokameru. - Nemte provozní rezim. Filmy zaznamenané na pamovou kartu v této videokamee nemusíte být schopni pehrávat na jiném zaízení V takovém pípad pehrajte filmy na pamové kart v této videokamee. Mze se stát, ze filmy zaznamenané na pamovou kartu pomocí jiného zaízení nebudete moci na této videokamee pehrávat. POZNÁMKY Vlivem podmínek pi nahrávání se mze stát, ze pi pehrávání budou mezi scénami krátká perusení v obrazu nebo zvuku. Zobrazte pomocníka k joysticku vyberte ( ) spodní adu pitlacte joystick ( ) smrem k nebo. Návrat na zacátek aktuální scény nebo skok na pedchozí scénu: Zobrazte pomocníka k joysticku vyberte ( ) spodní adu pitlacte joystick ( ) smrem k *. * Pi zopakování pejdete na zacátek pedchozí scény. Ukoncení speciálních rezim pehrávání V kterémkoliv speciálním rezimu pehrávání stisknte / pro návrat videokamery do svého pocátecního rezimu pehrávání. POZNÁMKY Pi pehrávání v nkterých speciálních rezimech mzete v pehrávaném obrazu zaznamenat urcité anomálie (mozaikové rusení, pruhy atd. ). Rychlost indikovaná na obrazovce je piblizná. Speciální rezimy pehrávání Speciální rezimy pehrávání otevete prostednictvím pomocníku k joysticku 22). Pi pehrávání ve speciálních ( rezimech pehrávání není slyset zvuk. Zrychlené pehrávání Z normálního pehrávání, scény se budou pehrávat vyssí rychlostí. S kazdým provedením této operace se rychlost pehrávání zvýsí: 5x15x60x. Zobrazte pomocníka k joysticku vyberte ( ) prostední adu pitlacte joystick ( ) smrem k nebo. Výbr nahrávek pro pehrávání Z indexového zobrazení mzete vybrat, zda se mají pehrávat filmy nebo fotografie. Mzete rovnz pomocí karet v horní cásti obrazovky vybrat médium, z nhoz se mají nahrávky pehrávat / ). (pouze Pomalé pehrávání Z rezimu pauzy pehrávání, scény se budou pehrávat pomalejsí rychlostí. Pomalé pehrávání je 1/8 proti normální rychlosti; pomalé pehrávání zpt je 1/12 proti normální rychlosti. Zobrazte pomocníka k joysticku vyberte ( ) prostední adu pitlacte joystick ( ) smrem k nebo. ( 21) Peskakování scén Skok na dalsí scénu: 1 V indexovém zobrazení pemístte ( ) oranzový rámecek výbru na karty zobrazené na obrazovce vpedu.

9 35 Video / CO ZKONTROLOVAT Výbr scén podle data nahrávání je dostupný pouze z indexového zobrazení pvodních film. Výbr ze seznamu záznam / / 1 Filmy Fotografie Záznamy ve vestavné pamti Záznamy na pamové kart 2 Vyberte ( ) médium (pouze / ) a typ záznamu (scény nebo fotografie). 3 Vrate ( ) se na indexové zobrazení a vyberte scénu nebo fotografii. Otevete indexové zobrazení pvodních scén. Z indexového zobrazení mzete rovnz stisknutím VIDEO SNAP otevít indexové zobrazení pro scény Videomomentky. / Mzete vybrat scény ve vestavné pamti nebo 35). na pamové kart ( Otevete seznam záznam. FUNC. [ HLEDÁNÍ SCÉN] [ZVOLTE DATUM] Seznam záznam zobrazí vsechna data, v nichz byly záznamy poízeny. Na daném dni je oranzový výbrový rámecek. Ve form miniatury se zobrazuje první zaznamenaná scéna v daném dni jako fotografie. Pod ní je uveden pocet zaznamenaných scén a celková doba nahrávání v daném dni. Zmte ( ) den a pesute se ( ) na msíc nebo rok. Stejným zpsobem zmte dalsí pole. Takto vyberte pozadované datum a stisknte. Zobrazí se indexové zobrazování s výbrovým rámeckem na první scén zaznamenané ve vybraném datu. 2 Výbr scén podle data nahrávání Mzete vyhledat vsechny nahrávky poízené v konkrétním datu (nap. vyhledat vsechny filmy zhotovené pi zvlástní události). 3 4 ( 21) 36 Výbr z obrazovky kalendáe POZNÁMKY Mzete vybrat, kterým dnem v týdnu má zobrazovaný kalendá zacínat ( 82). Stisknutím FUNC. se mzete vrátit kdykoli na indexové zobrazení. 1 Otevete indexové zobrazení pvodních scén. Z indexového zobrazení mzete rovnz stisknutím VIDEO SNAP otevít indexové zobrazení pro scény Videomomentky. / Mzete vybrat scény ve vestavné pamti nebo 35). na pamové kart ( Otevete obrazovku kalendáe. FUNC. [ HLEDÁNÍ SCÉN] [KALENDÁ] Zobrazí se obrazovka kalendáe. Data, která obsahují scény (tj. filmy, jez byly zaznamenáni v daném dni) se zobrazují bíle. Data bez záznam se zobrazují cern. Pemístte (, ) kurzor na pozadované datum. Kdyz pemístíte kurzor na datum zobrazované bíle, zobrazí se vedle kalendáe miniatura ukazující fotografii od první scény zaznamenané v daném datu. Pod ní je uveden pocet zaznamenaných scén a celková doba nahrávání v daném dni. Mzete vybrat ( ) pole roku nebo msíce a zmnit ( ) rok nebo msíc, a tím se pohybovat msíci v kalendái rychleji. Stisknutím se vrátíte do indexového zobrazení. Oranzový rámecek výbru se zobrazí na první scén zaznamenané ve vybraném datu. 2 Výbr bodu zacátku pehrávání z casové linky filmu Pro scénu mzete zobrazit casovou linku a pomocí ní vybrat zacátek pehrávání. Je to praktické, kdyz chcete pehrávat dlouhou scénu od urcitého bodu. 3 ( 21) 1 4 V indexovém zobrazení vyberte scénu, kterou si chcete prohlédnout, a stisknte DISP.. Zobrazí se obrazovka s casovou linkou. Vtsí miniatura bude znázorovat první polícko scény. Pod ní budou v casové lince zobrazena polícka s odstupem v pravidelném casovém intervalu. Optovným stisknutím DISP. se vrátíte do indexového zobrazení. 37 Video Interval mezi jednotlivými polícky Datum a cas nahrávání Délka scény Aktuální scéna/celkový pocet scén Pedbzný výbr záznam z indexového zobrazení Z indexového zobrazení si mzete vybrat nkolik film a fotografií a poté na nich vsech najednou hromadn provést urcité operace. Rezim : Odstrate ( 39), / ; 54) zkopírujte (pouze nebo pidejte vybrané scény do seznamu pehrávek ( 52). 59), Rezim : Odstrate ( / ; 62) zkopírujte (pouze 61) vybrané nebo ochrate ( fotografie nebo je oznacte vsechny pro 66) nebo objednávky tisku ( objednávky penosu ( 74). Rámecek vybraný pro zacátek pehrávání Stránkový posuvník Pravítko casové linky 2 3 Na pravítku casové linky vyberte ( ) bod zacátku pehrávání. Stisknutím zahajte pehrávání. VÝBR DALSÍ SCÉNY ( Pemístte ( ) oranzový rámecek výbru na vtsí miniaturu a zmte ( ) scénu. 21) 1 POHYB MEZI STRÁNKAMI PRAVÍTKA CASOVÉ LINKY Pemístte ( ) oranzový rámecek výbru na posuvník pod pravítkem a zobrazte ( ) 5 pedchozích/ následujících polícek ze scény. 2 ZMNA INTERVALU MEZI JEDNOTLIVÝMI POLÍCKY FUNC. FUNC. Pozadovaný interval 3 Vyberte filmy nebo indexové zobrazení. Z indexového zobrazení film mzete rovnz stisknutím VIDEO SNAP otevít indexové zobrazení pro scény Videomomentky. / Mzete vybrat záznamy ve vestavné pamti 35). nebo na pamové kart ( Otevete obrazovku výbru. FUNC. [ ZVOLIT] [INDIVIDUÁLNÍ SCÉNY] nebo [INDIVIDUÁLNÍ SNÍMKY] Objeví se obrazovka výbru. Procházejte (, ) mezi jednotlivými scénami nebo fotografiemi v indexovém zobrazení a stisknutím vyberte scénu/fotografii. Na vybraných scénách/fotografiích se zobrazí znaménko zaskrtnutí.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 38 Opakováním tohoto kroku pidejte vsechny scény/fotografie, které chcete zahrnout do svého výbru (az 100). Celkový pocet vybraných scén Vybrané scény ( 21) Volby [VSE.SCÉNY] Odstraní se vsechny scény. [VSECHNY SCÉNY(V DATU)] Odstraní vsechny scény zaznamenané ve stejný den jako vybraná scéna. [JEDEN ZÁBR] 4 Dvojím stisknutím tlacítka zavete nabídku. FUNC. Odstraní pouze vybranou scénu. [VYBRANÉ SCÉNY] ZRUSENÍ VESKERÝCH VYBRANÝCH POLOZEK FUNC. Odstraní se vsechny pedem vybrané scény (oznacené pomocí znaménka zaskrtnutí ). Viz Pedbzný výbr záznam z indexového zobrazení ( 38). [ ZVOLIT] [ODEBRAT VSE VÝBR] [ANO] [OK] FUNC. 1 POZNÁMKY Výbr scén/fotografií se zrusí, kdyz kameru vypnete nebo zmníte provozní rezim. Scény v seznamu pehrávek nelze do výbru zahrnout. 2 Vyberte (, ) scénu, kterou chcete odstranit, nebo scénu zaznamenanou v datu, které chcete odstranit. Tento krok není nutný, chcete-li odstranit vsechny scény nebo pedem vybrané scény. Odstrate scénu (scény). FUNC. [ SMAZAT] Pozadovaná volba [ANO]* [OK] FUNC. Odstranní scén Nepozadované pvodní scény mzete odstranit. Odstranní scén vám rovnz umozní získat volný prostor v pamti. Odstranní scén v seznamu pehrávek viz Odstranní scén ze seznamu pehrávek ( 53). * Pokud jste vybrali jinou volbu nez [JEDEN ZÁBR], stisknutím tlacítka mzete perusit operaci v jejím prbhu. Nkteré scény se vsak pesto odstraní. DLEZITÉ Pi odstraování pvodních nahrávek bute opatrní. Pvodní scénu nelze po odstranní obnovit. Ped odstranním si ulozte vsechny dlezité scény ( 71). 39 Video Kdyz svítí nebo bliká indikátor pístupu ACCESS (scény jsou odstraovány), dbejte následujících upozornní. - Neotevírejte kryt slotu pamové karty. - Neodpojujte napájení nebo nevypínejte videokameru. - Nemte provozní rezim. Rozsíené funkce Programy nahrávání speciální scény Poizování nahrávek na sjezdovkách v ostrém slunci nebo zachycení barevné nádhery zapadajícího slunce nebo zábry ohostroje se stávají snadnou zálezitostí díky jednoduchému výbru programu nahrávání speciální scény. Podrobné informace o dostupných volbách viz následující tabulka. POZNÁMKY Odstranní scény z indexového zobrazení pvodních film rovnz odstraní scénu ze seznamu pehrávek. Pokud chcete odstranit vsechny scény, a získat tak znovu veskerý dostupný volný prostor, mzete upednostnit inicializaci pamti ( 28). Scény nemusíte být schopni odstranit, pokud byly zaznamenány nebo editovány jiným zaízením a potom peneseny na pamovou kartu pipojenou k pocítaci. ( FUNC. 21) [ PROGRAM AE] PORTRÉT] [ Stisknutím zobrazíte programy nahrávání Speciální scéna (SCN) Pozadovaný program nahrávání FUNC. POZNÁMKY [ NOC] - Pohybující se objekty mohou mít za sebou obrazovou stopu. - Kvalita obrazu nemusí být stejn dobrá jako v jiných rezimech. - Na obrazovce se mohou zobrazovat bílé body. - Automatické zaostování nemusí pracovat stejn dobe jako v jiných rezimech. V takovém pípad zaostete rucn. 40 [ OHOSTROJ] - V zájmu zabránní roztesení zábru doporucujeme pouzívat stativ. Fotografujte se stativem, a to zejména v rezimu, protoze dochází ke zpomalení rychlosti závrky. [ PORTRÉT]/[ SPORTY]/[ PLÁZ]/ [ SNÍH] - Pehrávaný obraz nemusí být zcela plynulý. [ PORTRÉT] - Efekt rozostení pozadí se zvysuje s nastavením zoomu na vtsí piblízení (T). [ SNÍH]/[ PLÁZ] - Objekt mze být v zamracených dnech nebo na stinných místech peexponován. Kontrolujte scénu na obrazovce. [ PORTRÉT] Videokamera zvolí vtsí rozevení clony, a tím dosáhne zaosteného objektu s rozostením jiných, rusících detail. [ SPORTY] Tento rezim je urcen k záznamu sport, nap. tenisu nebo golfu. [ NOC] Tento rezim je urcen pro nahrávání za slabého osvtlení. [ SNÍH] Tento rezim je vhodný pro záznam v lyzaských stediscích. Zabrauje podexponování objektu. Ovládání rychlosti závrky a dalsích funkcí pi fotografování Program automatické expozice (AE) pouzijte, kdyz chcete uplatnit funkce, jako jsou vyvázení bílé nebo obrazové efekty, anebo uplatnit prioritu rychlosti závrky. Vysoké rychlosti závrky volte pro záznam rychle se pohybujících objekt. Pomalými rychlostmi závrky pidáte do svých zábr efekt pohybu rozmazáním. ( 21) [ PLÁZ] Tento rezim zvolte pi nahrávání na slunných plázích. Zabrauje podexponování objektu. [ ZÁPAD SLUNCE] Tento rezim pouzijte k záznamu zapadajícího slunce v psobivých barvách. [ BOD. SVTLO] V tomto rezimu nahrávejte bodov nasvtlené scény. [ OHOSTROJ] V tomto rezimu nahrávejte ohostroje. 41 Video Volby [ PROGRAM AE] Výchozí hodnota 1/2*, 1/3*, 1/6, 1/12, 1/25 Pro nahrávání na místech se slabým osvtlením. 1/50 Pro nahrávání v nejbznjsích podmínkách.

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF S100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378703

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF S100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378703 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL CEL-SN3KA2H0 Videokamera HD Návod k používání PAL Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání CEL-SP4TA2H1 Videokamera HD Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HDCHS9 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732561

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HDCHS9 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732561 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Videokamera DVD Návod k používání. Česky PAL CEL-SH8BA2M0

Videokamera DVD Návod k používání. Česky PAL CEL-SH8BA2M0 Videokamera DVD Návod k používání Česky PAL CEL-SH8BA2M0 Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMCG10KEG http://cs.yourpdfguides.com/dref/2751240

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMCG10KEG http://cs.yourpdfguides.com/dref/2751240 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMCG10KEG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HDC-SD900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3657444

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HDC-SD900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3657444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

CEL-SR5NA2H0. HD videokamera. Návod k používání

CEL-SR5NA2H0. HD videokamera. Návod k používání CEL-SR5NA2H0 HD videokamera Návod k používání Y Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Vaše uživatelský manuál SONY GPS-CS1KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997543

Vaše uživatelský manuál SONY GPS-CS1KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997543 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO T1C. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SUUNTO T1C v uživatelské příručce

Více

HR10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání

HR10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání HR10 Kamera wideo HD Instrukcja obsługi HD kamera Használati útmutató Videokamera HD Návod k používání Polski Magyar Česky Slovensky Videokamera HD Návod na používanie Prosimy zapoznać się również z instrukcją

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 22XX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 22XX v uživatelské příručce

Více

Kamera do auta návod

Kamera do auta návod Kamera do auta návod CZ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více