Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Zazijte více. Zjistte jak. Naplte svj zivot popem a rockem. Sdílejte svj zivot na fotografiích. Nebo proc byste nemohli získat online poslední aktualizace? Vás nový telefon je klícem k rozmanitjsímu svtu. To vse máte na dosah ruky. Zacnte touto uzivatelskou píruckou. A pipojte se k nám online pro získání kompletního pehledu. PIN obdrzíte od mobilního operátora. Kazdá zadaná císlice kódu PIN bude zobrazena jako hvzdicka (*). To neplatí, zacíná-li kód PIN stejnými císlicemi jako tísové císlo, napíklad císlo 112 nebo 911. Tísové císlo je bhem zadávaní viditelné a lze jej vytocit bez zadání kódu PIN, pokud je sí k dispozici. Je-li kód PIN zadán tikrát po sob nesprávn, karta SIM se zablokuje. Dalsí informace naleznete v cásti Zámek karty SIM na stran 29. Vlození karty SIM 1 2 Sejmte kryt baterie. Zasute kartu SIM do drzáku tak, aby kontakty zlaté barvy smovaly dol. Vlození baterie 1 2 Vlozte baterii tak, aby stítek smoval nahoru a konektory byly proti sob. Zasute kryt baterie zpt na místo a zamknte jej. 6 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Zapnutí telefonu Zapnutí telefonu Stisknte a pidrzte tlacítko. Budete-li k tomu vyzváni, otevete telefon a zadejte kód PIN. Vyberte moznost OK. Vyberte jazyk. Chcete-li pouzít prvodce nastavením, vyberte moznost Ano. Dopustíte-li se pi zadávání kódu PIN chyby, mzete stisknutím tlacítka zadané císlice z obrazovky. vymazat chybn Pohotovostní rezim Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název mobilního operátora. Toto zobrazení se nazývá pohotovostní rezim. Telefon je nyní pipraven k pouzití. Vypnutí telefonu Stisknte a pidrzte tlacítko. Ped vypnutím telefonu se musíte vrátit do pohotovostního rezimu. 7 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Pamová karta Pamovou kartu mzete zakoupit samostatn. Tento telefon podporuje pamovou kartu microsdtm, pomocí které lze rozsíit místo pro ukládání dat v telefonu. Tento typ karty lze také pouzít jako penosnou pamovou kartu pro jiná kompatibilní zaízení. Obsah lze pesouvat mezi pamovou kartou a pamtí telefonu. Vlození pamové karty Vyjmte kryt baterie a vlozte pamovou kartu kontakty zlaté barvy smrem dol. Vyjmutí pamové karty Sejmte kryt baterie a vysunutím vyjmte pamovou kartu. 8 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Pehled telefonu Reproduktor sluchátka Obrazovka Konektor pro pipojení nabíjecky a kabelu USB Funkcní tlacítka Tlacítko pro uskutecnní hovoru Tlacítko zkratky Navigacní tlacítko, WalkmanTM, ovládání pehrávace, TrackIDTM* Tlacítko pro ukoncení hovoru, vypínac telefonu Tlacítko C (mazání) Tlacítko tichého rezimu Konektor pro soupravu handsfree 12 Objektiv fotoaparátu 13 Tlacítko ovládání hlasitosti 14 Hlasitý reproduktor * Tlacítková zkratka TrackIDTM nemusí být v telefonu k dispozici. 9 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Ikony na obrazovce Na obrazovce se mohou zobrazit následující ikony. Ikona Popis Zmeskaný hovor. Je pipojena souprava handsfree. Probíhající hovor. Máte novou zprávu SMS. Máte novou zprávu MMS. Je aktivován predikativní vstup textu. Telefon je v tichém rezimu. Hraje rádio. Je aktivován budík. Je aktivována funkce BluetoothTM. Nabíjení baterie Pipojte nabíjecku k telefonu tak, aby ikona napájení na nabíjecce smovala vzhru. Úplné nabití baterie trvá piblizn 2.5 hodiny. Bhem nabíjení lze telefon stále pouzívat. Baterie v novém telefonu je cástecn nabitá. Mze trvat nkolik minut, nez se na obrazovce zobrazí ikona baterie. Baterie se po plném nabití zacne trochu vybíjet a poté se po urcité dob znovu dobije. Tím se má prodlouzit zivotnost baterie, ale mze to vést tomu, ze stav nabití vykazuje úrove nizsí nez 100 procent. 10 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Pehled nabídek PlayNowTM Fotoaparát Budíky Hovory** Vsechny hovory Pijaté hovory Odchozí hovory Zmeskané hovory Kontakty Organizátor Správce soubor** Aplikace Kalendá Úkoly Poznámky Casovac Stopky Kalkulacka Média WALKMAN Nastavení** Vseobecné Zvuky a upozor. Displej Hovory Pipojení * Nkteré nabídky závisí na síti, mobilním operátorovi a pedplatném. ** Mezi kartami a dílcími nabídkami lze procházet pomocí navigacního tlacítka. Internet Zprávy Napsat novou Pijaté zprávy/konverzace Zprávy Volat hl. schránku Zábava Sluzby online* PlayNowTM Rádio Hry TrackIDTM Záznam zvuku 11 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Procházení nabídek Polozky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony.; pozadovaný znak. Stisknutím tlacítka pidáte mezeru. Stisknutím tlacítka zadáte interpunkcní znaménka. Pouzití zkratek a tlacítek pi zadávání textu Stisknutím a pidrzením tlacítka zmníte metodu textového vstupu.

3 Stisknutím a pidrzením tlacítka zmníte jazyk psaní. Stisknutím tlacítka pepnete mezi velkými písmeny, malými písmeny a císly. Stisknutím tlacítka vymazete jednotlivé znaky. Stisknutím a pidrzením tlacítka vymazete celé slovo. Stisknutím a pidrzením tlacítek zadáte císla. Pidání slova do vestavného slovníku Kdyz zadáváte text pomocí textového vstupu Zi, vyberte Mozn. > Napsat slovo. Zadejte slovo pomocí textového vstupu multitap a vyberte moznost Ulozit Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Telefonování Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sít. 1 2 Uskutecnní hovoru Zadejte telefonní císlo (pípadn také s mezinárodním smrovým císlem zem a smrovým císlem oblasti). Stisknte tlacítko. Mzete vytácet císla z kontakt z Kontakty a ze seznamu volání. Dalsí informace naleznete v cásti Kontakty na stran 17 a cásti Seznam volání na stran 15. Ukoncení hovoru Stisknte tlacítko Pijetí hovoru Stisknte tlacítko Odmítnutí hovoru Stisknte tlacítko... Zmna hlasitosti reproduktoru sluchátka bhem hovoru Stisknte tlacítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dol. Vypnutí vyzvánní bez pijetí hovoru Stisknte tlacítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dol. Zapnutí hlasitého reproduktoru bhem hovoru Vyberte moznost ZapRep. Bhem pouzívání hlasitého reproduktoru nepikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poskození vaseho sluchu Uskutecnní mezinárodního hovoru Stisknte tlacítko a drzte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte smrové císlo zem, smrové císlo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní císlo. Stisknte tlacítko. Seznam volání Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech. 1 2 Vytocení císla ze seznamu volání. Stisknte tlacítko Pejdte na jméno nebo císlo a stisknte tlacítko Vymazání seznamu volání. Stisknte tlacítko Na kart Vsechny hovory vyberte Mozn. > Odstranit vse. Potvrte akci výbrem moznosti Ano. Tísová volání Tento telefon podporuje mezinárodní tísová císla, nap. 112 a 911. Tato císla lze bzn pouzít pro tísová volání v libovolné zemi, a to s vlozenou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sít. 15 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Uskutecnní tísového volání Zadejte císlo 112 (mezinárodní tísové císlo) a stisknte tlacítko. V nkterých zemích se mohou pouzívat dalsí místní tísová císla. Vás mobilní operátor pravdpodobn tato císla ulozil na kartu SIM. 16 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Kontakty V nabídce Kontakty mzete uchovávat jména, telefonní císla a osobní informace. Tyto informace lze ulozit v pamti telefonu nebo na kart SIM Pidání kontaktu do telefonu Vyberte Nabídka > Kontakty. Pejdte na moznost Nový kontakt a vyberte moznost Pidat. Zadejte jméno a vyberte moznost OK. Pejdte na moznost Nové císlo: a vyberte moznost Pidat. Zadejte císlo a vyberte moznost OK. Vyberte typ císla. Projdte karty a zadejte informace do jednotlivých polí. Vyberte moznost Ulozit. Úprava kontaktu v telefonu Vyberte moznost Kontakty. Pejdte na kontakt a vyberte Mozn. > Upravit kontakt. Projdte karty, upravte na nich pozadované informace a vyberte moznost Ulozit. Volání kontakt Uskutecnní hovoru pomocí chytrého hledání &shyvy > Konverzace a vyberte konverzaci. 18 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Pehrávac WalkmanTM Pehrávání hudby Stisknte tlacítko a vyberte Mozn. > Moje hudba. Hudbu mzete procházet podle interpreta, alba, skladby nebo seznamu skladeb. Pejdte na moznost a stisknutím Vybrat ji otevete. Pejdte na skladbu a vyberte moznost Pehrát. Zastavení pehrávání hudby Bhem pehrávání skladby stisknte. Penos hudby Hudbu mzete penáset z pocítace do pamti telefonu nebo na pamovou kartu. Jsou dva zpsoby pipojení telefonu k pocítaci: pomocí kabelu USB, pomocí pipojení vyuzívajícího bezdrátovou technologii BluetoothTM. Pomocí Przkumníku systému Microsoft Windows mzete mysí pesouvat soubory mezi telefonem nebo pamovou kartou a pocítacem. Dalsí informace o penosu soubor do telefonu získáte pro pechodu na Kabel USB mzete zakoupit samostatn Pipojení telefonu k pocítaci pomocí kabelu USB Ovte, ze je telefon zapnutý. Pipojte kabel USB k telefonu a k pocítaci. V telefonu: Vyberte moznost Velkokap. penos. telefonu: Vyberte moznost Velkokap. penos Vytvoení seznamu skladeb a vyberte Mozn. > Moje hudba > Sezn. skladeb > Nový Stisknte tlacítko seznam skladeb. Zadejte název a vyberte moznost OK. Pejdte na skladbu a vyberte moznost Oznacit. Výbrem moznosti Pidat pidejte skladbu do seznamu skladeb. Pro pidání dalsích skladeb opakujte kroky 3 a Toto je internetová verze této publikace. Moje hudba > Moje seznamy. Otevete seznam skladeb a vyberte Mozn. > Pidat média. Moje hudba > Moje seznamy. Otevete seznam skladeb a pejdte na skladbu.

4 a vyberte moznost Ano. informace naleznete v cásti Internet na stran 27. na videoklip a vyberte moznost Pehrát. 23 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Rádio Rádio mzete poslouchat v telefonu po jeho pipojení k souprav handsfree. Souprava handsfree psobí jako anténa. Na nkterých trzích mzete soupravu handsfree zakoupit samostatn. Nepouzívejte telefon jako rádio na místech, kde je to zakázáno. 1 2 Zapnutí rádia Pipojte k telefonu soupravu handsfree. Vyberte Nabídka > Zábava > Rádio. Automatické vyhledání stanic Kdyz hraje rádio, vyberte Hledat. Rucní vyhledání stanic Kdyz rádio hraje stisknte navigacní tlacítka vlevo nebo vpravo. 24 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Práce s obrázky fotoaparát a videokamera Pomocí telefonu mzete poizovat fotografie a nahrávat videoklipy, které mzete zobrazit, ulozit nebo odeslat. Fotografie a videoklipy se automaticky ukládají do pamti telefonu. Chcete-li fotografie a videoklipy ulozit na pamovou kartu, vyberte Fotoaparát > Mozn. > Místo ulození > Pamová karta. 1 2 Poízení fotografie Vyberte Fotoaparát a stisknte navigacní tlacítko vlevo pro pepnutí na. Vyberte moznost Fotogr.. Fotografie je automaticky ulozena ve formátu JPEG. Rozmazání fotografie lze pedejít podepením telefonu nebo pouzitím samospoust Zmna nastavení fotoaparátu Vyberte Fotoaparát > Mozn.. Vyberte polozku a zmte píslusná nastavení. Odeslání ulozené fotografie Vyberte Nabídka > Organizátor > Správce soubor > Fotoalbum. Pejdte na fotografii a vyberte Mozn. > Odeslat. Vyberte pozadovanou moznost. Dalsí informace naleznete v cásti Odeslání polozky pomocí funkce BluetoothTM na stran 26. Dalsí informace naleznete v cásti Odeslání zprávy MMS na stran Nahrání videoklipu Vyberte Fotoaparát a stisknte navigacní tlacítko vpravo pro pepnutí na. Výbrem moznosti Nahrát spuste nahrávání. Nahrávání zastavíte výbrem moznosti Zastavit. Videoklip bude automaticky ulozen. Nenahrávejte, je-li na pozadí snímaného pedmtu silný zdroj svtla. 1 2 Prohlízení videoklip Vyberte Nabídka > Organizátor > Správce soubor > Videoklipy. Pejdte na videoklip a vyberte moznost Pehrát. Penos fotografií a videoklip Fotografie a videoklipy mzete penáset mezi pocítacem a telefonem pomocí bezdrátové technologie BluetoothTM a kabelu USB. Dalsí informace naleznete v cásti Bezdrátová technologie BluetoothTM na stran 26 a cásti Penos soubor v rezimu velkokapacitního penosu pomocí kabelu USB na stran Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Bezdrátová technologie BluetoothTM Bezdrátová technologie BluetoothTM usnaduje bezdrátová propojení telefonu s dalsími zaízeními BluetoothTM, napíklad s náhlavní soupravou BluetoothTM. Mzete se soucasn pipojit k nkolika zaízením nebo vymovat polozky. Pi komunikaci prostednictvím technologie BluetoothTM doporucujeme udrzovat mezi zaízeními vzdálenost maximáln 10 metr (33 stop). Mezi zaízeními by nemly být pevné pedmty. Zapnutí funkce BluetoothTM Vyberte Nabídka > Nastavení > Pipojení > Bluetooth > Zapnout. V nkterých zemích není pouzití bezdrátové technologie BluetoothTM povoleno. Ukázání nebo skrytí telefonu Vyberte Nabídka > Nastavení > Pipojení > Bluetooth > Viditelnost > Zobrazit telefon nebo Skrýt telefon. Jestlize vyberete moznost Skrýt telefon, nemohou telefon identifikovat jiná zaízení pomocí bezdrátové technologie BluetoothTM Spárování telefonu se zaízením Vyberte Nabídka > Nastavení > Pipojení > Bluetooth > Moje zaízení > Nové zaízení. Provede se vyhledání dostupných zaízení. Vyberte zaízení ze seznamu. pijetí polozky postupujte podle zobrazených pokyn. na polozku a vyberte Mozn. úcet. Pejít. Vyberte pozadovanou moznost Zobrazení informací o souboru Vyberte Nabídka > Organizátor > Správce soubor. Vyberte soubor ze slozky a vyberte Mozn. > Informace. Kopírování nebo pesun souboru ve správci soubor Vyberte Nabídka > Organizátor > Správce soubor. Najdte soubor ve slozce a vyberte Mozn. > Správa souboru. Vyberte moznost Kopírovat nebo Pesunout. Zobrazení vyuzití pamti Vyberte Nabídka > Organizátor > Správce soubor > Mozn. > Vyuzití pamti. Hlasová schránka Je-li soucástí vaseho pedplatného záznamová sluzba (hlasová schránka), mze vám volající zanechat hlasovou zprávu v pípad, ze nemzete hovor pijmout. 1 2 Zadání císla hlasové schránky Vyberte Nabídka > Zprávy > Zprávy > Nastavení > Císlo hlas. schránky. Zadejte císlo hlasové schránky, které jste získali od poskytovatele sluzeb, a vyberte moznost Ulozit. Volání hlasové schránky Stisknte a pidrzte tlacítko. Budíky Jako upozornní budíku mzete nastavit zvuk nebo rádio. Budík se spustí i tehdy, kdyz je telefon vypnutý Nastavení budíku Vyberte Nabídka > Budíky. Pejdte na budík a vyberte moznost Upravit.

5 Pepnte mezi kartami a nastavte cas, upozornní budíku a dalsí potebné informace. Vyberte moznost Ulozit. Pokud je jako upozornní budíku vybráno rádio, nechte soupravu handsfree pipojenou. Upozornní budíku z rádia vychází z reproduktoru. 1 2 Umlcení budíku Kdyz je budík spustn, stisknte libovolné tlacítko. Chcete-li, aby se budík pozdji znovu spustil, vyberte moznost Odlozit. Vyzvánní a tapety Tapety slouzí ke zmn vzhledu obrazovky. 28 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití Nastavení hlasitosti vyzvánní Vyberte Nabídka > Nastavení > Zvuky a upozor. > Hlasitost vyzvánní. Stisknutím navigacního tlacítka vlevo nebo vpravo zmníte hlasitost. Vyberte moznost Ulozit. Nastavení vyzvánní Vyberte Nabídka > Nastavení > Zvuky a upozor. > Vyzvánní. Najdte a vyberte vyzvánní. Nastavení vibracního upozornní Vyberte Nabídka > Nastavení > Zvuky a upozor. > Vibracní upozornní. Vyberte pozadovanou moznost. Pouzití fotografie jako tapety Vyberte Nabídka > Organizátor > Správce soubor > Fotoalbum. Pejdte na obrázek a vyberte Mozn. > Pouzít jako > Tapeta. Zámek klávesnice Aktivací zámku klávesnice mzete pedejít náhodnému vytocení císla. Píchozí hovory mzete pijímat bez odemknutí klávesnice. Mzete také volat na mezinárodní tísové císlo Aktivace automatického zámku klávesnice Vyberte Nabídka > Nastavení > Vseobecné > Zabezpecení > Aut. zámek kláves.. Vyberte pozadovanou moznost. Zámek karty SIM Tento zámek chrání pouze vase pedplatné. Telefon bude fungovat i s jinou kartou SIM. Pokud je zapnutý zámek karty SIM, musíte pi spustní telefonu zadat PIN. Zadáte-li kód PIN chybn tikrát po sob, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora Odblokování karty SIM Pokud se zobrazí zpráva Kód PIN byl zablokován. Chcete-li jej odblokovat, zadejte kód PUK od mobilního operátora., zadejte kód PUK a vyberte moznost OK. Zadejte nový kód PIN a vyberte moznost OK. Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte moznost OK. Aktivace zámku karty SIM Vyberte Nabídka > Nastavení > Vseobecné > Zabezpecení > Ochrana karty SIM > Ochrana > Zapnuto. Zadejte kód PIN a vyberte moznost OK. Úprava kódu PIN Vyberte Nabídka > Nastavení > Vseobecné > Zabezpecení > Ochrana karty SIM > Zmnit kód PIN. Zadejte kód PIN a vyberte moznost OK. Zadejte nový kód PIN a vyberte moznost OK. Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte moznost OK. Zámek telefonu Zámek telefonu chrání telefon ped zneuzitím pi zcizení nebo výmn karty SIM. Kód zámku telefonu (který je ve výchozím nastavení 0000) lze zmnit na libovolný vlastní 29 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. ctymístný az osmimístný kód. Pokud je zámek telefonu nastaven na moznost Automaticky, není nutné zadávat kód zámku telefonu do té doby, nez je do telefonu vlozena jiná karta SIM Nastavení zámku telefonu Vyberte Nabídka > Nastavení > Vseobecné > Zabezpecení > Ochrana telefonu > Ochrana. Vyberte pozadovanou moznost. Zadejte kód zámku telefonu a vyberte moznost OK. Zmna kódu zámku telefonu Vyberte Nabídka > Nastavení > Vseobecné > Zabezpecení > Ochrana telefonu > Zmnit kód. Zadejte pvodní kód a vyberte moznost OK. Zadejte nový kód a vyberte moznost OK. Znovu zadejte nový kód a vyberte moznost OK. Vypnutí ochrany zámku telefonu Vyberte Nabídka > Nastavení > Vseobecné > Zabezpecení > Ochrana telefonu > Ochrana > Vypnuto. Zadejte kód zámku telefonu a vyberte moznost OK. 30 Toto je internetová verze této publikace. odevzdáním telefonu k oprav z nj vyjmte kartu SIM. se tím pam. vse vymaze v telefonu vsechny údaje uzivatele, jako jsou kontakty, zprávy, obrázky a zvuky. 31 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Právní informace Sony Ericsson W100i/W100a Tuto uzivatelskou pírucku vydala spolecnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceiná spolecnost bez jakékoli záruky. Zlepsení a zmny této uzivatelské pírucky z dvodu tiskových chyb, nepesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení program a vybavení mohou být zpracovány pouze spolecností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornní. Tyto zmny budou zahrnuty v nových vydáních této uzivatelské pírucky. Vsechna práva vyhrazena. Sony Ericsson nezarucuje pesnost, spolehlivost nebo kvalitu zádného dodatecného obsahu nebo jiného obsahu tetí strany. Spolecnost Sony Ericsson nebude za zádných okolností odpovdná za nevhodné pouzití dodatecného obsahu nebo jiného obsahu tetí strany. Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka spolecnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli pouzití této známky spolecností Sony Ericsson podléhá licenci. Loga Liquid Identity a Liquid Energy a PlayNow a TrackID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

6 Sony, Walkman, logo WALKMAN a,,make.believe" jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Sony Corporation. microsd je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka spolecnosti SanDisk Corporation. Java a vsechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích. Sluzba TrackIDTM je zalozená na technologii GracenoteTM Mobile MusicIDTM. Gracenote a Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Gracenote, Inc. Zi je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka spolecnosti Zi Corporation of Canada, Inc. Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka spolecnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích. Tento výrobek je chránn urcitými právy na dusevní vlastnictví spolecnosti Microsoft. Pouzití nebo síení této technologie mimo tento výrobek bez licence spolecnosti Microsoft je zakázáno. Názvy ostatních produkt a spolecností uvedených v této pírucce mohou být ochranné známky jejich píslusných vlastník. Vsechna dalsí zde výslovn neuvedená práva jsou vyhrazena. Vsechny obrázky jsou urceny pouze pro ilustraci a nemusí zcela pesn odpovídat skutecnému telefonu. 32 Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití. Rejstík B baterie vlození...6 F fotoaparát a videokamera K karta SIM vlození kontakty chytré hledání pidání kontakt do telefonu..17 konverzace O P obrázky..

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org).25 pamová karta PlayNowTM Toto je internetová verze této publikace. Tisk je mozný pouze pro soukromé pouzití..

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W508 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285179

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W508 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285179 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4296736

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4296736 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W660 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285115

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W660 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285115 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA MINI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka K330

Uživatelská příručka K330 Uživatelská příručka K330 Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon Sony Ericsson K330. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Chcete-li získat bezplatný úložný

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W302 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285271

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W302 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285271 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Obsah Sony Ericsson K660i Začínáme... 5 Sestavení... 5 Zapnutí telefonu... 6 Nápověda v telefonu... 7 Nabíjení baterie... 7 Přehled telefonu... 8 Přehled nabídek... 10 Procházení nabídek... 12 Správce

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 9 Přehled telefonu, používání systému menu, tlačítka a procházení

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Začínáme....................... 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, zadávání znaků, služba

Více

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete využít další možnosti, které vás čekají na webu www.sonyericsson.com/fun. Pokud

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, menu po spuštění, hovory. Seznámení s telefonem... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, ikony, zadávání znaků, menu činností, správce

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Obsah. Sony Ericsson W710i. Aplikace Fitness... 64. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Připojení... 71. Telefonování... 21. Další funkce...

Obsah. Sony Ericsson W710i. Aplikace Fitness... 64. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Připojení... 71. Telefonování... 21. Další funkce... Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání písmen, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Telefonování...15 Uskutečňování a přijímání hovorů...15 Kontakty...17 Rychlé vytáčení...19 Další funkce volání...20

Telefonování...15 Uskutečňování a přijímání hovorů...15 Kontakty...17 Rychlé vytáčení...19 Další funkce volání...20 Obsah Začínáme...4 Přehled telefonu...5 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Maximalizace výdrže baterie...8 Ikony na obrazovce...9 Přehled nabídek...10 Procházení nabídek...11 Pam...12

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 6 Telefonování............................. 20 Zprávy.................................. 32 Práce s obrázky........................... 41 Zábava..................................

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Uživatelská příručka. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Uživatelská příručka. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka T280i Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson T280i. Další obsah pro telefon naleznete na webu www.sonyericsson.com/fun. Chcete-li získat bezplatný úložný prostor online

Více

Sony Ericsson K790i. Obsah. Připojení... 68. Začínáme... 5. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 81. Telefonování... 22

Sony Ericsson K790i. Obsah. Připojení... 68. Začínáme... 5. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 81. Telefonování... 22 Obsah Začínáme... 5 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory Seznámení s telefonem... 10 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, pamět ová karta

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. W200 Obsah Seznámení s telefonem..................... 7 Telefonování............................. 22 Zprávy.................................. 32 Práce s obrázky........................... 39 Zábava..................................

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání nabídek, zadávání písmen, rychlá

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS SX1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/534152

Vaše uživatelský manuál SIEMENS SX1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/534152 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Obsah Další nápověda...5 Začínáme...6 Uvedení do provozu...6 Nápověda v telefonu...9 Přehled telefonu...10 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...12 Používání

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-I900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377888

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-I900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377888 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY PEARL 8100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1118120

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY PEARL 8100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1118120 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY PEARL 8100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 5530 XPRESSMUSIC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 3 Telefonování............................. 19 Zprávy.................................. 31 Práce s obrázky........................... 39 Zábava..................................

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. K320 Obsah Seznámení s telefonem...................... 5 Telefonování............................. 18 Zprávy.................................. 29 Práce s obrázky........................... 37 Zábava..................................

Více

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon Sony Ericsson T700. Komunikujte stylově. Ukažte, kdo jste. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG I8000 OMNIA II http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599667

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG I8000 OMNIA II http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599667 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG I8000 OMNIA II. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG I8000 OMNIA

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG I8910 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275213

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG I8910 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275213 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-I9000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377890

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-I9000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG GT-I9000. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG GT-I9000 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-P520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3584695

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-P520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3584695 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SCIPHONE I68 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2442413

Vaše uživatelský manuál SCIPHONE I68 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2442413 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONIM XP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3003681

Vaše uživatelský manuál SONIM XP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3003681 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONIM XP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SONIM XP3 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb. Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.:

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ MINI

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON C510 CYBER-SHOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3801166

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON C510 CYBER-SHOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3801166 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON C510 CYBER-SHOT. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i Uživatelská příručka Xperia J ST26i Obsah Xperia J Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí telefonu...10 Zámek obrazovky...11

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

SGH-F250 Uživatelská příručka

SGH-F250 Uživatelská příručka SGH-F250 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W910 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284956

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W910 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284956 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 500 AUTO NAVIGATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 4350 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 4350 MAX v uživatelské

Více

GT-E2121B. Uživatelská příručka

GT-E2121B. Uživatelská příručka GT-E2121B Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SGH-U800 Uživatelská příručka

SGH-U800 Uživatelská příručka SGH-U800 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA E61I http://cs.yourpdfguides.com/dref/2451827

Vaše uživatelský manuál NOKIA E61I http://cs.yourpdfguides.com/dref/2451827 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA E61I. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA E61I v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

Printed in Korea Code No.: GH68-18258A Czech. 03/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-18258A Czech. 03/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 2150 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 2150 MAX v uživatelské

Více

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka Tab speed VF-1397 Obsah 1 Vaše zařízení...1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...4 1.3 Úvodní obrazovka...7 2 Zadávání textu... 17 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...

Více

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka Grand X In Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka 1 PRÁVNÍ INFORMACE Copyright 2012 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována,

Více

Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x

Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x 1 z 33 Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS ACT215/00C http://cs.yourpdfguides.com/dref/975538

Vaše uživatelský manuál PHILIPS ACT215/00C http://cs.yourpdfguides.com/dref/975538 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220 9356354 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-20 shoduje s ustanoveními následující

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více