htp//www.avzo-cr.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "krabicka.advokát@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz"

Transkript

1 Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR ČÍSLO K01/15-1 PRO ČLENY KOMISE SPORTOVNÍ A ZÁJOVÉ ČINOSTI AVZO TSČ ČR LEDEN K.HORA dne Informace pro komisi sportovní a zájmové činnosti AVZO TSČ ČR ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É R E P U B L I K Y sekretariát: Lorecká Kutná Hora (telefax mob ) IČO č.ú.: KB 39071/0100 htp//www.avzo-cr.cz Evidováno Ministerstvem kultury české republiky pod. čj.:11012 č.j.: 0525 / 15 Z obsahu: všechny dokumenty jsou zveřejněny také v dokumentech na Stanovy - ověřené č.j.: 0392 / 2015 Usnesení 10.sjezdu č.j.: Informace pro členy KSZC Rozpočet 2015 Zápisy předsednictva a orgánu VV.: Informace a jiné Vážení aktivisté AVZO, Vážení sportovní přátelé, Rok 2015 je prvním rokem po konání 10. Sjezdu avzo tsč čr z.s v nové organizační formaci spolkové činnosti dle nového občanského zákoníka (č. 89/2012 sb.-ze dne s účinností ) Vydáváme pro členy komise sportovní a zájmové činnosti v avzo první mimořádné číslo s organizačními informacemi potřebnými pro činnost na úseku sportovní a zájmové činnosti všech věkových kategorií od mládeže až po seniory. Přejeme vám všem hodně zdraví, elánu, a hezké prožití dalších let při aktivitách které Vás těší. Těšíme se i nadále na vzájemnou dobrou spolupráci. Společně toho jistě docílíme. Hodně zdaru! Z pověření RV Evžen Pour předseda komise sportovní a zájmové činnosti AVZO TSČ ČR z.s. Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 1

2 První číslo Zpravodaje bude mít tři díly, 1 díl ČÍSLO K01/15_01 jsou základní informace u nich je potřebné posoudit co je vhodné ke zveřejnění a upřesnění, co je nadbytečné, a naopak co schází, 2.díl ČÍSLO K01/15_02 jsou platné základní dokumenty (směrnice a prováděcí směrnice, zde je potřebné pouze upozornit na případné nepřesnosti nebo rozpory 3.dil ČÍSLO K01/15_03 je pracovní a je vhodné posoudit i když jsou materiály v nich několikrát opravované a měněny, že někomu postačují, někdo je chce podrobnější a někdo v nich hledá čím koho znectít nebo nalézt kličku, proč to či ono nedělat, prosím věnujte těmto matriálům pozornost a připomínkujte je i když se domníváte, že se jedná o nepříliš podstatné okolnosti Zkratky použité v textu: původní zkratka AVZO TSČ ČR z.s. může v textu být uvedena jako avzo - VV- výkonný výbor, KSZC komise sportovní a zájmové činnosti, RL -registrační list, ZO pobočný spolek (základní organizace) Kontakty na členy REPKOL a územní orgány Adresář příloha na konci zpavodaje Program střeleckých soutěží Matyáš Petr Ing., Při ové korespondenci do předmětu prosím uvádějte reg. číslo ZO. VE VEŠKERÉ KORESPONDENCI VČETNĚ OVÝCH, UVÁDĚJTE REGISTRAČNÍ ČÍSLO SVÉ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE!!!! Je to nutné pro identifikaci. Na ový dotaz pouze ová odpověď- Adresa: ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ TECHNICKÝCH SPORTŮ A ČINNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY LORECKÁ KUTNÁ HORA (ZKRATKA AVZO TSČ ČR ) Doporučujte rozšířit mezi střeleckou veřejnost a sportovci odznaky nositelů výkonnostních tříd zabezpečené místopředsedou p. Michnou, a také je stále potřebné akce zhodnocovat fotogaleriemi a články o práci ZO zveřejněním na internetu. (Všude uvádějte vaše registrační číslo PS ZO). Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 2

3 Zasílejte nám je v elektronické podobě *.doc - *.rtf - *.xls - *.jpg Nezasílat ve formátu *.pdf.!!!! Upozorňujte prosím že:. podle platných zásad AVZO je nutné: - mít v evidenci ZO nejméně 7 členů - viz stanovy - odesílat seznamy a odvody na následující kalendářní rok do konce roku. (nejpozději k účetnímu roku do ) Každá ZO musí mít své vlastní IČO. Nemá-li své IČO, je třeba o něj požádat. Adresa pro vyvolání webové stránky je nezměněna - (htp: (správce Internetových stránek je JUDr. Jan Cvrček veškeré problémy řešte s ním. ) Všeobecné logo ani heslo pro vstup na neveřejné stránky zatím nebylo změněno. Pokud jste jej zapomněli bude sděleno oprávněnému zástupci telefonicky, nebo nejjistěji ovým požadavkem. Členové republikového kolegia a někteří další funkcionáři mají osobní login a heslo k obsluze stránek v admin. (mohou přímo zveřejňovat na našich stránkách příspěvky článků). Vy, kteří jste neměli a nyní máte e-m nebo máte změněnou ovou adresu, sdělte ji na sekretariát. Na internetu jsou k dispozici všechny potřebné informace a dokumenty AVZO (pokud tomu tak není, sdělte nám to a chybu nebo scházející materiál, informace, bude doplněn). Očekáváme že včas zašlete každý rok plány činnosti, zhodnocení celoroční práce PS - ZO, kontakt na webové stránky a všechny ostatní podstatné změny. Případným příjemcům dotace ze st. rozpočtu sdělujeme: Žádost úplně vyplněnou podat do 30.srpna běžného roku na další roky a vyúčtování přidělené dotace je třeba sekretariátu zaslat do měsíce po akci a nejpozději do 30. listopadu roku přidělení. Upozorňujeme, že je třeba, aby každý výdajový doklad (jeho zasílaná kopie) měl patřičné náležitosti, t.j. na každém dokladu musí být uvedeno číslo rozhodnutí organizace nebo MŠMT t.j. n. př.: D - MŠMT (je uvedeno na smlouvě přidělení fin. prostředků.) V soupisu vyúčtování musí být uvedeno: číslo dokladu z vlastní účetní evidence, název zboží, částka, poznámka - placeno. z dotace nebo neplaceno. z dotace. Vyúčtování musí obsahovat výdajové doklady na částku nejméně o 30 % vyšší, než je přidělená dotace. Toto hrazení z vlastních zdrojů je podmínkou přidělení dotace a nejnižší vyúčtovatelná částka je uvedena v interní smlouvě. Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 3

4 Vyúčtování dotace ze st. rozpočtu na r. 20xx ZO (místo).reg.č... musí obsahovat v závěru součet položek takto: Hrazeno z dotace celkem... Kč Hrazeno z vl. zdrojů celkem... Kč c e l k e m... Kč. Přiloženy musí být kopie všech dokladů, které se poskytnutí dotace týkají a písemné zhodnocení celé akce, které se musí následně objevit ve výroční zprávě ZO. Vyúčtování vždy podepisuje statutární zástupce. Ž á d o s t i n a l e t n í a k t i v i t y j e m o ž n é p o d a t v ž d y j e š t ě d o d a t e č n ě ( b ě ž n é h o r o k u d o n a s e k r e t a r i á t v ú p l n é m v y h o t o v e n í s p o d k l a d y a p o d p i s e m s t a t u t á r n í h o z á s t u p c e. ) P ojištění, které sjednala AV Z O TSČ ČR pro n a še členy ZO - p o j. smlouva č ČPP Praha (nová - z m ě n a S P R ÁVCE sml. Č ) P a n T o m á š Hák (tel mob ) e - m t o m a s. h a c p p. cz AVZO TSČ ČR má uzavřenu pojistnou smlouvu s Českou podnikatelskou pojišťovnou, Budějovická 5, Praha 4, která se v bodě 4 týká úrazového pojištění. Touto pojistnou smlouvou jsou pojištěni všichni registrovaní členové, kteří jsou sdruženi v AVZO TSČ ČR a všichni neregistrovaní účastníci na společných akcích pojistníka ( příchozí). Pojistné na každého účastníka je uhrazeno AVZO TSČ ČR. Rozsah pojištění: Smrt následkem úrazu - na pojistnou částku ,-Kč Trvalá invalidita následkem úrazu - na pojistnou částku Kč. Denní odškodné za léčení následků úrazu 50 Kč. Pojištění se vztahuje pouze na úrazy, ke kterým dojde během provozování činnosti, organizované členy AVZO TSČ ČR v době od prezence pojištěného do 24 hodiny dne ukončení činnosti. Seznamy všech účastníků pro danou činnost budou pojistiteli kdykoliv k dispozici u pojištěného. Veřejné akce, které orgány AVZO TSČ ČR pořádají, musí být v jejich plánu práce na příslušný rok a musí být zaslány každoročně sekretariátu. Právo na plnění za trvalou invaliditu a na denní odškodné má pojištěná osoba. Právo na plnění za smrt pojištěné osoby následkem úrazu mají oprávněné osoby podle ustanovení 817 odst. 2 a 3 občanského zákoníku. Pojištění odpovědnosti za škody je také součástí pojistné smlouvy a je sjednáno pro všechny druhy činnosti, které AVZO TSČ ČR provozuje. Vzniklá škoda musí být v příčinné souvislosti s předmětem činnosti, avšak takovou událost je Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 4

5 třeba přímo zkonzultovat s ČPP a.s. Hlášení pojistných událostí. Vznik pojistné události ohlásí předseda ZO, nebo pověřená osoba: 1- ČPP na tiskopise. Doporučujeme těm ZO, které pořádají veřejné akce, aby si předem obstaraly tiskopis a měly jej pro případ potřeby připravený. Zjistěte si nejbližší pobočku této pojišťovny ve vašem obvodu, kterou byste v případě pojistné události mohli kontaktovat. Seznam je na internetu pod položkou pojistné události - oznámení pojistných událostí. Kromě toho je k dispozici klientská linka , a ová adresa Adresa je ČPP, Budějovická 5, Praha sdělení sekretariátu AVZO TSČ ČR do Kutné Hory se základními údaji, t.j. reg.č. ZO, název akce, jméno osoby, krátký popis, jak k úrazu došlo. Úplný text smlouvy je na stránkách Internetu. Pojistné je sjednáno pro všechny činnosti u zapsaného spolku AVZO TSČ ČR na území ČR uvedené ve Stanovách AVZO. Vznik pojistné události se hlásí na tiskopise, který je k dispozici na sekretariátě AVZO. Pojištěny jsou všechny registrované osoby, sdružené v AVZO, za něž základní organizace uhradí odvod členských příspěvků. Základní organizace, které pracují s dětmi a pořádají pro ně veřejné akce, jsou pro tyto účely pojištěny kromě pojistky, uzavřené AVZO, také prostřednictvím České rady dětí a mládeže Praha u Generali pojišťovny. V případě pojistné události - úrazu dětí při veřejné akci - kontaktujte sekretariát AVZO TSČ ČR Kutná Hora. V ostatních případech, při potřebě uplatnit naše pojištění pro členy AVZO, platí totéž. Kontaktujte sekretariát Výpis z pojistné smlouvy AVZO TSČ ČR Kutná Hora, uzavřené s Českou podnikatelskou pojišťovnou, Budějovická 5/64, Praha 4. Pojistná smlouva má číslo a pro ZO AVZO TSČ ČR platí bod 4 - Úrazové pojištění. Pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění. Pojištěná nebezpečí - platí pro případ ú r a z u pro osoby, které jsou touto smlouvou pojištěny, t.j všichni registrovaní členové, kteří jsou sdruženi v AVZO TSČ ČR a všichni neregistrovaní účastníci na společných akcích pojistníka. Pojištění se vztahuje pouze na úrazy, ke kterým dojde během provozování činnosti organizované členy AVZO TSČ ČR a na příchozí v době od prezentace pojištěného do ukončení činnosti. Seznamy všech účastníků pro danou činnost budou pojistiteli kdykoliv k dispozici u pojištěného. Hlášení pojistných událostí. Vznik pojistné události hlásí pojištěný nebo jiná oprávněná osoba bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopise. Organizátor akce je povinen na tiskopise potvrdit, že dotyčná osoba, která hlásí pojistnou událost a uplatňuje nárok na pojistné plnění, byla v době úrazu pojištěna podle této smlouvy a že popsaný průběh škodné události odpovídá skutečnosti. Pojistné je sjednáno bez spoluúčasti. Mimo to je pro organizace pracující s mládeží /vykazující tuto činnost/ Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 5

6 uzavřeno úrazové pojištění pod střechou České rady dětí a mládeže podle ustanovení 788/ a násl. Zákona č.40/1964 v platném znění a Všeobecných pojistných podmínek pro případ úrazu schválených MF ČR pod.č.j.:321/17253/1998 ze dne Znovu připomínáme již známé: Sekretariát se obrací na vás, protože potřebuje doplnit některé materiály, údaje v evidenci a vyrovnat špatné odvody za minulá léta od r od některých ZO. Pozorně si přečtěte seznam nedostatků, a týkají-li se vás, sekretariátu dodatečně pošlet e: - nezaslané počítačové seznamy - finanční nedoplatky, nebo kopie dokladů o zaplacení s rozpisem - chybí-li jen označení dětí, sdělit jejich jména. Velkou závadou jsou chybějící registrační čísla ZO na dokladech. Vždy je pište na složence C v adrese odesílatele, nebo dole a na převodních příkazech ve variabilním symbolu. Některé platby tak zůstanou neurčené a ZO se zbytečně ohrazují, že platbu poslaly. V adrese odesílatele jsme několikrát přečetli soukromou adresu osoby - zřejmě pokladníka - a pak musíme složitě zkoumat, ke které ZO tato osoba patří.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ŽÁDOSTI O DOTACE NA ČINNOST, ÚDRŽBU A PRÁCI S MLÁDEŽÍ na rok 2016 musí být cestou sekretariátu AVZO předloženy nejpozději do !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiskopisy jsou na webových stránkách MŠM:www.msmt.cz (tělovýchova a sport) (najít seznam - ministerstvo školství...atd). Nemáte-li možnost, obraťte se na zástupce kraje (předsedu KRKOL.) Doklady musí mít vyplněny všechny náležitosti uvedené v předtisku!! Kde budou nevyplněná místa a scházet podklady, budou ze souboru vyřazeny. Žádosti o dotaci musí být předkládány každý rok, na korespondeční nedostatky nebude upozorňováno, ale projekty žádostí budou vyřazeny. V š e o b e c n ě m u s í m í t Z O n e p ř e r u š e n o u k o n t i n u i t u č l e n s t v í o d v z n i k u n e b o o d r o k u ! V k a ž d é k o r e s p o n d e n c i u v á d ě j t e v ž d y d a t u m a r e g i s t r a č n í č í s l o o r g a n i z a c e. Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 6

7 A.) Údržba Nemovitostí - předpokladá vlastní majetek - přílohy v kopiích: LV nebo smlouva nevypověditelná s platností na nejméně 10 let od roku podání, inventurní soupis, (na údržbu střelnic vyplněný pasport uveřejněný ve Zpravodaji ( vzdálenosti, počet a rozsah stavů, terčové a jiné vybavení v zakrytí, otevřená, četnost střeleb tréninků a soutěží atd.) Sportovního zařízení a nářadí jako u nemovitostí, vyznačit co je na opravu a co na obnovu. /zbraně, pádla, lodě, rukávník, ochranné pomůcky, stany, spacáky apod./ Sportovní aktivity, (součástí mimo vyhodnocení při vyúčtování - musí být výroční zpráva, projednaná a schválená a zaslaná za uplynulý minulý -rok do 15.dubna následujícího roku). Přesný název akce ( ve schváleném plánu činnosti, smysl a očekávaný přínos akce, přibližný termín a očekávanou účast vlastních členů a cizích /neorganizovaní, náhodné jiné organizace- počet a přepočtený počet administrativních pracovníků jen placení funkcionáři, náklady v tisicích maximálně ve stovkách Kč. V kolonce další příspěvky - uvádět i ty, o které žádáte jinde U celostátních, krajských, nebo územních akcí uvádějte předpokládané počty účastníků na nižších stupních, u mládeže včetně neorganoizované ( tj. i mládež, která není ve vaší členské základně a se kterou pravidelně nepracujete) /příklad- okres 125, kraj 90, republika 80- postupová výběrová soutěž/ U opakovaných akcí uvést krátce projednaný výsledek poslední akce, U každé akce musí být vyznačen vlastní podíl nejméně 30% celkové častky. Práce s mládeží: aktivity při akcích mládeže- vícedenní, pobytové, putovní tábory a jiné letní aktivity, Požadavky m u s e j í být zapracovány pro každou skupinu samostatně. Nezapomínejte, že můžete žádat také vlastní obec, územní orgán o krajské granty přímo na krajský úřad a republikové projekty prostřednictvím REPKOL. Jistě má každý úspěšný žadatel zkušenost, že žádný pouze předaný písemný požadavek nenahradí osobní jednání. AKCE A PROPOZICE Akce a propozice různých soutěží najdete na internetu a doménách organizací AVZO pokud jste nám je poslali. Respektujte a plňte prosím požadavky místopředsedy p.michny Ivo Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 7

8 Řádným organizacím je umožněno se písemně obrátit o právní pomoc na předsedu AVZO TSČ ČR z.s.: JUDr. Vítězslav Krabička, advokát, Národní třída 4, Hodonín Soupiska členské základy pro pojištění ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností ČR SOUPIS ČLENŮ ZO registrační číslo: Místo: Název : Poř. č. PŘÍJMENÍ Jméno datum nar. - rodné číslo Kraj: Předtisk v tiskopisech na INTERNETU SOUPIS.xls evidence členů Datum: 0,00 RAZÍTKO ZO Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 8

9 I N F O R M A C E I N F O R M A C E I N F O R M A C E Vážení předsedové základních organizaci se střeleckou činností. Podařilo se zajistit optické (přiložené) kalibry, které můžete používat samostatně a nebo na zvětšovacím skle a nebo na baterce s lupou a světlem. Cena malých kalibrů příložných je 30,-Kč za kus a kalibr pro perkusní a křesadlové zbraně 40,-Kč. Pozor na obrázku zmenšené!! Prosím, má-li někdo zájem, napište na adresu, nebo e-m Michna Ivo. Zašle Vám je na dobírku. Ostatní zařízení ke zvětšení si můžete zakoupit u optika ve vašem městě. 40,-Kč 30,-Kč 30,-Kč Označení výkonnostních tříd odbornosti v AVZO TSČ ČR je rozebráno a podle požadavku může být doobjednáo (kus stál -10,-Kč). Odznak může byt přidělen všem, kteří se zúčastní soutěží AVZO TSČ ČR. Pokud ještě nemáte odznáček našeho občanského sdružení je možno si jej objednat u: MICHNA Ivo za 27,-Kč./kus Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 9

10 RDM AVZO TSČ ČR nabízí možnost zakoupení sportovních triček - zelené barvy s bílým potiskem znaku AVZO. Tričko je z kvalitního bavlněného materiálu a bílý potisk znaku AVZO je o průměru 9 cm. Cena za jeden kus je 65 Kč. Trička jsou vhodná jako ceny a k propagaci naší organizace při pořádání různých sportovních akcí. Závazné objednávky počtu kusů a velikosti objednávejte na ové adrese Problém : 1. V materiálech se dočítáte kolik je ZO, jimž na nějakém tom měsíci tím méně dnech moc nezáleží, vždy hledají a najdou nějaké to objektivní zdůvodnění. 2. Ti, kteří projednali nutnost pokračovat v činnosti, rozhodli o trvání takového orgánu třeba i pod novým názvem. Přesto, že se rovněž jedná o usnesení orgánů, je dost těch, kteří to v termínu nerespektovali, dodnes nerespektují a jako důvod uvádějí: a. že oni s tím nesouhlasili přesto je nutné je respektovat a zabezpečovat b. že na to je ještě dost času sami znáte nejeden příklad, kdy takovéto stanovisko zavinilo, že oddálení nebo neřešení řady důležitých otázek je příčinou, že se jen ztěží posouváme kupředu a těch nesplněných potřeb je více: provedení a odevzdání inventur, včasné podání žádosti o finanční podporu v rozsahu stanoveném zásadami platnými již od roku 1997 a ročně pouze zpřesňované dále vedle zaplacení členských příspěvků je 1 x ročně odevzdání seznamu členské základny. Ta je rozhodujícím podkladem pro všechna jednání a hlášení. c. Jsou organizace, které dodnes nezaplatily odvod z příspěvku na rok 2013 a 2014 neplní ani další podkladové povinnosti d. Dalšími důležitými úkoly byla pověřena krajská kolegia. Měla vstoupit do života a jednání krajů a projednat účast AVZO v některých z komisí kraje, což je pro život a upozornění na existenci našich organizací jedním z rozhodujících momentů. Následně se přesvědčujeme, že někteří tak neučinili dodnes.. 3. CO bychom měli v budoucnu respektovat?!?! a. respektovat a zajišťovat přijatá rozhodnutí a usnesení i když se s některými nemusíme sami v plném rozsahu ztotožňovat b. problémy řešit s těmi, komu přísluší a druhým ponechat možnost věnovat se těm úkolům, za něž odpovídají a které řeší Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 10

11 c. dodržovat stanovené termíny i za cenu malých problémů, v případě velkých se obrátit o radu či pomoc d. objektivně hodnotit situaci a nečinit odpovědné za svoji liknavost druhé jen proto, že se některé věci dají překroutit i jinak e. respektovat, jsem- li funkcionář, že jsem funkci přijal a z toho mi vyplývají i jisté úkoly, jejichž splnění ovlivní kladně nebo při pozdním splnění nebo neplnění záporně, ostatní, kteří se na celkové koncepci podílejí, f. sledujme doménu, čtěme ZPRAVODAJ a šetřeme čas i finanční náklady na zbytečnou korespondenci. g. jako funkcionáři buďme příkladem v plnění základních povinností Je bohužel nesprávné, že mnoho aktivistů a účastníků různých našich jednání je nuceno číst a poslouchat skutečně hluboké rozpory uvnitř organizace proto, že většina těch, jichž se týkají, většinou na jednáních nejsou, vždy se najde důvod proč na jednání nemohou a písemné konkrétní a objektivní stanovisko většinou nikdy nezpracovali. I to vyvolává otázku proč tedy přijali zodpovědnou funkci v republikovém orgánu, nebo v nějaké komisi či radě, když nenajdou čas 2-4x v roce se zúčastnit většinou jednodenního jednání, a zpracovat 1-5 listů formátu A5 jako vyjádření účasti na společném díle. Ani na diskusi se neumí písemně připravit a tak vystupují s kritikou toho nebo technickou připomínkou k tomu co zpracoval nebo řekl někdo před nimi. Je potřebné všechny problémy spoluprací odpovědně řešit na jednáních vlastních, územních orgánů, krajských kolegií a výkonného výboru. Svým zájmem můžete napomoci k vyřešení nebo uzavření. Co ovšem s tím jak ubývá ZO a členská základna? Není to přirozený úbytek, což dokazují stesky některých ZO, že třeba i několik let nemají styk s těmi nahoře a nevědí, že existují krajské orgány, dokonce je ignorují tak že některé anikly, že Zpravodaj není vydáván jako časopis, ale elektronicky na internetu a další neinformovanost. Na druhou stranu jsou orgány, které si zabezpečují prostory a veškerou činnost bez nároku na finanční náklady. Zde je opět příklad diametrálně odlišného přístupu. Je nutné si stále uvědomovat, že AVZO prostředky nemá a naši lidé jistě umí počítat, aby si porovnali počet členů s podílem mládeže, s finanční částkou za rok. Vždyť o státních dotacích jste informováni každý rok. Bohužel jsme opět u otázky potřeby plnění základní podkladové agendy, kdy mnozí raději 2 hodiny vysvětlují, proč to nejde, než aby za tento čas zajistili 3 kopie materiálů, který stejně museli zpracovat, a poslali je na sekretariát. Při konkrétním jednání, je cílem přijmout závěry, prospěšné celé naší organizaci. Směry a cíle takových návrhů jsou dány 10. Sjezdem a plány práce Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 11

12 a dalšími podklady a úkoly, které jsou zakotveny v usneseních orgánů všech stupňů a jsou uvedeny v řadě materiálů na internetu. Věříme, že činnost v příštím období bude konstruktivní a že se spolu dokážeme domluvit jako aktivisté a sportovci a také, že svou účastí potvrdíme společný zájem o osud naší organizace. Také Věříme, že, - přes peripetie, které nám všem život přináší a zkouší vnaši trpělivost a schopnost poradit si s nemalými problémy jak v soukromí, tak v práci pro organizaci a naše sdružení, - se dokážeme domluvit a vzájemně podpořit. Naše činnost závisí na obětavosti a vzájemných vztazích. Doufáme, že toho společně docílíme. Hodně zdaru! Za KSZC Evžen Pour, předseda komise SZC Poděkování však patří všem, kteří pochopili a respektují náš daný počítačový systém a tím ulehčují zpracování všech dat, která sekretariát musí evidovat a s nimi pracovat. Díky i všem těm, se kterými si vzájemné závady dovedeme odstranit bez emocí a stížností. Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 12

13 ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É R E P U B L I K Y Sekretariát: Lorecká KUTNÁ HORA (tel-fax ) IČO KB K. Hora č.ú.: / 0100 Čj.: 0392 / 15 DrKr Schváleno usnesením 10 sjezdu AVZO TSČ ČR z.s. ze dne zapsané L618/SL1/MCSP z u městského soudu v Praze OVĚŘENÉ STANOVY č.j.: 0392/15-DrKr ORGANIZACE AVZO TSČ ČR Z.S. <<< K u t n á H o r a >>> Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 13

14 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 14

15 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 15

16 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 16

17 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 17

18 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 18

19 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 19

20 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 20

21 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 21

22 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 22

23 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 23

24 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 24

25 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 25

26 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 26

27 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 27

28 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 28

29 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 29

30 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 30

31 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 31

32 USNESENÍ delegátů 10. sjezdu č.j.: 1038/14 Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky, zapsaného spolku, konaného dne 25. října 2014 v Kutné Hoře, areál SOU Karlov. Na 10. sjezd AVZO TSČ ČR bylo pozváno 88 delegátů s hlasem rozhodujícím, přítomno bylo 74, což je účast 84 %, omluveno bylo 14 delegátů. A/ V úvodu jednání 10. sjezdu delegáti schválili program a pracovní komise ve složení : a/ Mandátová komise : Václav Chábera, Miroslav Havelka, Josef Baroch b/ Volební komise : Mgr. Stanislav Leinweber, Ivana Krejčová, Stanislav Musil a Jiří Janeček c/ Návrhová komise : JUDr. Vítězslav Krabička, Jaromír Strmiska, Ivo Michna, Miroslav Veber, Jaromír Remža d/ Pracovní předsednictvo : Evžen Pour, JUDr. Vítězslav Krabička, JUDr. Jan Cvrček, Ivo Michna, Antonín Kaláb, Mgr. Eva Urbanová e/ Zapisovatelka : Mgr. Eva Urbanová f/ Ověřovatelé zápisu : RSDr. Václav Pletánek, Radek Jirman B/ Delegáti 10. sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. schvalují : 1/ Jednací a volební řád 10. sjezdu AVZO TSČ ČR 2/ Zprávu mandátové komise 3/ Zprávu o činnosti organizace od 9. sjezdu AVZO TSČ ČR / březen 2010 / a činnosti RepKol AVZO, přednesenou p. Evženem Pourem 4/ Zprávu o činnosti Kontrolní komise AVZO TSČ ČR a hospodaření za uplynulé období, přednesenou pí. Ivanou Krejčovou 5/ Nové Stanovy AVZO TSČ ČR, zapsaného spolku 6/ Zprávu volební komise 7/ Volbu předsedy AVZO TSČ ČR, z.s. - JUDr. Vítězslava Krabičky 8/ Volbu dvou místopředsedů AVZO TSČ ČR, z.s. JUDr. Jana Cvrčka a Ivo Michny 9/ Volbu tříčlenné Kontrolní komise AVZO TSČ ČR, z.s. Ivanu Krejčovou, Ing. Františka Maixnera a Miroslava Lhotku 10/ Volbu a složení Výkonného výboru AVZO TSČ ČR, z.s. předsednictvo VV, předsedové odborných sportovních komisí, zástupci KRKOL AVZO TSČ z jednotlivých krajů, a to : - RSDr. Václav Pletánek = Středočeský kraj - Stanislav Musil = Jihočeský kraj - Josef Baroch = Plzeňský kraj - Miroslav Veber = Karlovarský kraj - Václav Chábera = Ústecký kraj - Josef Rajnoha = Liberecký kraj - Mgr. Eva Urbanová = Královéhradecký kraj - Radek Jirman = Pardubický kraj - Jaroslav Zbirovský = Vysočina - Antonín Kaláb = Olomoucký kraj - Jaromír Strmiska = Zlínský kraj 11/ Programové prohlášení a Koncepci rozvoje tělovýchovné, sportovní a zájmové činnosti AVZO TSČ ČR, z.s. na léta Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 32

33 - 2-12/ Delegáti 10. sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. schvalují zvýšení odvodů ze členských příspěvků na 50,- Kč u dospělého člena a 30,- Kč u mládeže do 18 let, s platností od roku C/ Delegáti 10. sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. ukládají Výkonnému výboru : 1/ Ustanovit dvě odborné sportovní komise, a to : a/ Komisi pro sportovní a zájmovou činnost b/ Komisi pro děti a mládež 2/ Rozpracovat Koncepci rozvoje činnosti na podmínky pobočných spolků AVZO TSČ ČR v jednotlivých krajích 3/ Návrh rozpočtu pro další roky připravovat s ohledem na výrazný rozvoj a podporu zájmové činnosti v pobočných spolcích 4/ Nové Stanovy AVZO TSČ ČR, z.s. co nejdříve zaregistrovat na Ministerstvu spravedlnosti ČR 5/ S novými Stanovami a usnesením 10. sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. seznámit vhodnou formou celou členskou základnu v pobočných spolcích. Odpovídá : předseda AVZO TSČ ČR, z.s. Termín : do Schváleno jednomyslně delegáty 10. sjezdu V Kutné Hoře dne 25. října 2014 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 33

34 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 34

35 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 35

Vážení aktivisté AVZO, Vážení sportovní přátelé,

Vážení aktivisté AVZO, Vážení sportovní přátelé, Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR ČÍSLO 1/07 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR BŘEZEN 2007 K.HORA dne 23. 03. 2007 INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů

Více

krabicka.advokat@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz

krabicka.advokat@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR z.s. ČÍSLO 2/ 2015 K.HORA dne 25.1.2015 PODKLADOVÝ MATERIÁL PRO ZÁPIS PS do resjtříku ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É

Více

sekretariát: Lorecká 465-284 01 KUTNÁ HORA (telefax 327 512 696 mob.721 613 500) K.HORA dne 10. 12. 2005 INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL

sekretariát: Lorecká 465-284 01 KUTNÁ HORA (telefax 327 512 696 mob.721 613 500) K.HORA dne 10. 12. 2005 INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL Z P R A V O D R EA P UJ B LAVZO I K Y TSČ ČR ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É sekretariát: Lorecká 465-284 01 KUTNÁ HORA (telefax 327 512 696 mob.721

Více

evzen.pour@avzo-cr.cz dana.vorosova@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz

evzen.pour@avzo-cr.cz dana.vorosova@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR ČÍSLO 2/06 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR ČERVENEC K.HORA dne 14. 07. 2006 INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

ČÍSLO 2/06 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR ČERVENEC INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL. K.HORA dne 14. 07. 2006

ČÍSLO 2/06 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR ČERVENEC INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL. K.HORA dne 14. 07. 2006 Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR ČÍSLO 2/06 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR ČERVENEC K.HORA dne 14. 07. 2006 INFORMACE A PODKLADOVÝ MATERIÁL ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů

Více

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora TECHNICKÁ ČÁST Sportovně-technické činnosti komise AVZO TSČ ČR

Více

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5 Formulář pro žádost o Státní neinvestiční dotaci Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci z programu III prostřednictvím České unie sportu. Není určen pro podávání žádosti

Více

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Příloha č.1 PŘIHLÁŠKA k členství v ČMOS PŠ podle čl.10 Stanov ČMOS PŠ Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště Telefon E-mail Pracovní zařazení Třída Adresa pracoviště (u důchodců adresa posledního

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

S T A N O V Y. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení

S T A N O V Y. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení S T A N O V Y Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení 1. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. (dále jen Sdružení) je dobrovolným,

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Vážení aktivisté AVZO, Vážení sportovní přátelé,

Vážení aktivisté AVZO, Vážení sportovní přátelé, ASOCIACE VÍCEČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ\ TSČ ČESKÉ REPUBLIKY Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR ČÍSLO 1/09 PRO ZO A FUNKCIONÁŘE AVZO TSČ ČR LEDEN 2009 K.HORA dne 06. 01. 2009 PODKLADOVÝ MATERIÁL PRO ZO

Více

Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.

Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. (dále též AMD). 2. Sídlo spolku: Petýrkova 1953, 148 00 PRAHA

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež ze dne 17. 12. 2014 č. 13/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu

Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu HLAVNÍ MĚSTO PRAH A MAGISTRÁT HL AVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor sportu a volného času Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu I. Obecná ustanovení 1. Partnerství hl. m. Prahy v

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Zásady členství v Českém svazu házené

Zásady členství v Českém svazu házené Zásady členství v Českém svazu házené červenec 2016 1 Článek 1 Úvodní ustanovení a definice 1.1 Zásady členství v Českém svazu házené (dále jen ČSH ) jsou prováděcím předpisem upravujícím zásady členství

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu Dotační programy

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu POSTUP PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODLE 52 ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A ŽÁDAJÍ O POSKYTNUTÍ STÁTNÍ ÚČELOVÉ DOTACE PRO ROK 2007 I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod.

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. Program: Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. 1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 2. Vyúčtování programu IV. MŠMT údržba rok 2013 1. Žádosti na údržbu

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Propozice Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Pořadatel: Rada střelectví AVZO TSČ ČR Pořádající organizace: ZO AVZO Pňovany 40045 Místo konání: Střelnice Pňovany Druh soutěže: Mistrovství

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

P O Z V Á N K A. s v o l á v á všechny členy spolku. organizované do následujících orgánů spolku:

P O Z V Á N K A. s v o l á v á všechny členy spolku. organizované do následujících orgánů spolku: Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. se sídlem U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek IČ 601 61 370 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Česká rada dětí a mládeže ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ROK 2009

Česká rada dětí a mládeže ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ROK 2009 Česká rada dětí a mládeže se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 977/24 IČ 68379439, DIČ CZ68379439 zadává dle 27 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách otevřené řízení na podlimitní zakázku ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Celkové náklady projektu: 150. Požadovaná výše dotace: 80

Celkové náklady projektu: 150. Požadovaná výše dotace: 80 Formulář pro žádost o Státní neinvestiční dotaci Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci prostřednictvím České unie sportu pro sportovní svaz ČJF. Není určen pro podávání

Více

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s.

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Podkrkonošský trabi klub z.s. (dále jen spolek nebo klub) je samostatným suverénním a dobrovolným spolkem s vlastní právní osobností. Byl založen v souladu se zákonem

Více

Směrnice ÚVR stanovující bližší podmínky založení ZO

Směrnice ÚVR stanovující bližší podmínky založení ZO Směrnice ÚVR stanovující bližší podmínky založení ZO (Tato Směrnice byla schválena Ústřední výkonnou radou ČSOP dne 5. 6. 2010 (nahrazuje stejnojmennou směrnici schválenou dne 1. 7. 2010) a změněna byla

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 76991/2012 OKP Č. j.: JMK 76991/2012 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

Vážení přátelé, konference delegátů ZO - plenární zasedání chovatelů koček se bude konat 22. února 2014.

Vážení přátelé, konference delegátů ZO - plenární zasedání chovatelů koček se bude konat 22. února 2014. Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel. 28468 3440, fax 28468 14 51 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s.

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. STANOVY Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. (zapsaný spolek) je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁSADY. pro poskytování příspěvků na rozvoj činnosti KVZ a financování sportovních a společenských akcí SVZ ČR v roce 2016

ZÁSADY. pro poskytování příspěvků na rozvoj činnosti KVZ a financování sportovních a společenských akcí SVZ ČR v roce 2016 ZÁSADY pro poskytování příspěvků na rozvoj činnosti KVZ a financování sportovních a společenských akcí SVZ ČR v roce 2016 I. Obecná ustanovení Příspěvky jsou finanční prostředky účelově poskytované klubům

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne vyhlašuje. Dotační program

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne vyhlašuje. Dotační program Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště:

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na zvláštní list): a) osoba

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 26182/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice se sídlem Lhotice 31, 67531 Jemnice,

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně I. Základní ustanovení 1.1. Účelem těchto zásad je stanovení jednotného postupu při poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce Chýně ve smyslu

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu.

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu. Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Miroslava Pouchlá, Lubomír Němec Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

Stanovy České elektrotechnické společnosti, z.s.

Stanovy České elektrotechnické společnosti, z.s. Stanovy České elektrotechnické společnosti, z.s. Článek 1. Základní ustanovení 1.1 Česká elektrotechnická společnost, z. s. (dále jen ČES, z.s.) je zapsaný spolek podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Více

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5 Formulář pro žádost o Státní neinvestiční dotaci Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci prostřednictvím České unie sportu. Není určen pro podávání žádosti jiným svazům.

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

Pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování peněžních darů do zahraničí v souladu s usnesením vlády č.

Pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování peněžních darů do zahraničí v souladu s usnesením vlády č. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-18114/2015 Pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování peněžních darů do zahraničí v souladu s usnesením vlády č. 348/2015

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s.

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s. Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. www.cdopk.org Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo 1. Spolek Česko-Dominikánská

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Manuál pro žadatele o poskytnutí dotace 1. Úvod Cílem programu je poskytování finanční podpory sportovním organizacím působícím na území města Třebíče

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu

Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu ŽÁDOST K PROGRAMU Název poskytovatele dotace: Evidenční číslo: Dotační dotační program: MŠMT SPORT-V-0045/2017 Program V - Činnost

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

HLÁŠENÍ VZNIKU ŠKODY POSTUP

HLÁŠENÍ VZNIKU ŠKODY POSTUP HLÁŠENÍ VZNIKU ŠKODY POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na telefonní linku 844 188 188 (bez předchozího hlášení ČRDM). Pojištěný bude pracovníkem

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s.

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Čl. 1 Charakter sdružení (1) Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. (dále jen ČSFM) je založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ I. ROZSAH POJIŠTĚNÍ Rozsah pojištění je definován v Pojistné smlouvě na úrazové pojištění č. 0229499041, v článku I. : Pojištění se vztahuje na úrazy, k

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Město Nymburk Grantová pravidla pro rok PRVNÍ KOLO Náměstí Přemyslovců 163/20, Nymburk GRANTOVÁ PRAVIDLA

Město Nymburk Grantová pravidla pro rok PRVNÍ KOLO Náměstí Přemyslovců 163/20, Nymburk GRANTOVÁ PRAVIDLA GRANTOVÁ PRAVIDLA v oblasti kultury, sportu a společenského života města Nymburk v roce 2017 první kolo Článek I. Poslání grantového programu 1. Posláním grantového programu je podpora aktivnějšího zapojení

Více

Dobrovolný svazek obcí Stráně Hořičky Hořičky

Dobrovolný svazek obcí Stráně Hořičky Hořičky KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Stráně, IČ: 70873399 za rok 2014 Přezkoumání

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2010 Přezkoumání

Více

Písemný pracovní postup č. 1

Písemný pracovní postup č. 1 Etická komise Masarykova onkologického ústavu Ž l u t ý k o p e c 7, 6 5 6 5 3 B r n o Písemný pracovní postup č. 1 Název: Tvorba písemných pracovních postupů Obsah: 1. ÚČEL 2. OBLAST PLATNOSTI 3. POJMY

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

STANOVY SPOLKU. Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s

STANOVY SPOLKU. Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s STANOVY SPOLKU Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s Čl. I. Název a sídlo spolku 1. Název spolku zní Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z. s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské

Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Neinvestiční transfer neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfer poskytovaný z rozpočtu městské části Brno-Nový Lískovec

Více