htp//www.avzo-cr.cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "krabicka.advokát@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz"

Transkript

1 Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR ČÍSLO K01/15-1 PRO ČLENY KOMISE SPORTOVNÍ A ZÁJOVÉ ČINOSTI AVZO TSČ ČR LEDEN K.HORA dne Informace pro komisi sportovní a zájmové činnosti AVZO TSČ ČR ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É R E P U B L I K Y sekretariát: Lorecká Kutná Hora (telefax mob ) IČO č.ú.: KB 39071/0100 htp//www.avzo-cr.cz Evidováno Ministerstvem kultury české republiky pod. čj.:11012 č.j.: 0525 / 15 Z obsahu: všechny dokumenty jsou zveřejněny také v dokumentech na Stanovy - ověřené č.j.: 0392 / 2015 Usnesení 10.sjezdu č.j.: Informace pro členy KSZC Rozpočet 2015 Zápisy předsednictva a orgánu VV.: Informace a jiné Vážení aktivisté AVZO, Vážení sportovní přátelé, Rok 2015 je prvním rokem po konání 10. Sjezdu avzo tsč čr z.s v nové organizační formaci spolkové činnosti dle nového občanského zákoníka (č. 89/2012 sb.-ze dne s účinností ) Vydáváme pro členy komise sportovní a zájmové činnosti v avzo první mimořádné číslo s organizačními informacemi potřebnými pro činnost na úseku sportovní a zájmové činnosti všech věkových kategorií od mládeže až po seniory. Přejeme vám všem hodně zdraví, elánu, a hezké prožití dalších let při aktivitách které Vás těší. Těšíme se i nadále na vzájemnou dobrou spolupráci. Společně toho jistě docílíme. Hodně zdaru! Z pověření RV Evžen Pour předseda komise sportovní a zájmové činnosti AVZO TSČ ČR z.s. Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 1

2 První číslo Zpravodaje bude mít tři díly, 1 díl ČÍSLO K01/15_01 jsou základní informace u nich je potřebné posoudit co je vhodné ke zveřejnění a upřesnění, co je nadbytečné, a naopak co schází, 2.díl ČÍSLO K01/15_02 jsou platné základní dokumenty (směrnice a prováděcí směrnice, zde je potřebné pouze upozornit na případné nepřesnosti nebo rozpory 3.dil ČÍSLO K01/15_03 je pracovní a je vhodné posoudit i když jsou materiály v nich několikrát opravované a měněny, že někomu postačují, někdo je chce podrobnější a někdo v nich hledá čím koho znectít nebo nalézt kličku, proč to či ono nedělat, prosím věnujte těmto matriálům pozornost a připomínkujte je i když se domníváte, že se jedná o nepříliš podstatné okolnosti Zkratky použité v textu: původní zkratka AVZO TSČ ČR z.s. může v textu být uvedena jako avzo - VV- výkonný výbor, KSZC komise sportovní a zájmové činnosti, RL -registrační list, ZO pobočný spolek (základní organizace) Kontakty na členy REPKOL a územní orgány Adresář příloha na konci zpavodaje Program střeleckých soutěží Matyáš Petr Ing., Při ové korespondenci do předmětu prosím uvádějte reg. číslo ZO. VE VEŠKERÉ KORESPONDENCI VČETNĚ OVÝCH, UVÁDĚJTE REGISTRAČNÍ ČÍSLO SVÉ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE!!!! Je to nutné pro identifikaci. Na ový dotaz pouze ová odpověď- Adresa: ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ TECHNICKÝCH SPORTŮ A ČINNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY LORECKÁ KUTNÁ HORA (ZKRATKA AVZO TSČ ČR ) Doporučujte rozšířit mezi střeleckou veřejnost a sportovci odznaky nositelů výkonnostních tříd zabezpečené místopředsedou p. Michnou, a také je stále potřebné akce zhodnocovat fotogaleriemi a články o práci ZO zveřejněním na internetu. (Všude uvádějte vaše registrační číslo PS ZO). Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 2

3 Zasílejte nám je v elektronické podobě *.doc - *.rtf - *.xls - *.jpg Nezasílat ve formátu *.pdf.!!!! Upozorňujte prosím že:. podle platných zásad AVZO je nutné: - mít v evidenci ZO nejméně 7 členů - viz stanovy - odesílat seznamy a odvody na následující kalendářní rok do konce roku. (nejpozději k účetnímu roku do ) Každá ZO musí mít své vlastní IČO. Nemá-li své IČO, je třeba o něj požádat. Adresa pro vyvolání webové stránky je nezměněna - (htp: (správce Internetových stránek je JUDr. Jan Cvrček veškeré problémy řešte s ním. ) Všeobecné logo ani heslo pro vstup na neveřejné stránky zatím nebylo změněno. Pokud jste jej zapomněli bude sděleno oprávněnému zástupci telefonicky, nebo nejjistěji ovým požadavkem. Členové republikového kolegia a někteří další funkcionáři mají osobní login a heslo k obsluze stránek v admin. (mohou přímo zveřejňovat na našich stránkách příspěvky článků). Vy, kteří jste neměli a nyní máte e-m nebo máte změněnou ovou adresu, sdělte ji na sekretariát. Na internetu jsou k dispozici všechny potřebné informace a dokumenty AVZO (pokud tomu tak není, sdělte nám to a chybu nebo scházející materiál, informace, bude doplněn). Očekáváme že včas zašlete každý rok plány činnosti, zhodnocení celoroční práce PS - ZO, kontakt na webové stránky a všechny ostatní podstatné změny. Případným příjemcům dotace ze st. rozpočtu sdělujeme: Žádost úplně vyplněnou podat do 30.srpna běžného roku na další roky a vyúčtování přidělené dotace je třeba sekretariátu zaslat do měsíce po akci a nejpozději do 30. listopadu roku přidělení. Upozorňujeme, že je třeba, aby každý výdajový doklad (jeho zasílaná kopie) měl patřičné náležitosti, t.j. na každém dokladu musí být uvedeno číslo rozhodnutí organizace nebo MŠMT t.j. n. př.: D - MŠMT (je uvedeno na smlouvě přidělení fin. prostředků.) V soupisu vyúčtování musí být uvedeno: číslo dokladu z vlastní účetní evidence, název zboží, částka, poznámka - placeno. z dotace nebo neplaceno. z dotace. Vyúčtování musí obsahovat výdajové doklady na částku nejméně o 30 % vyšší, než je přidělená dotace. Toto hrazení z vlastních zdrojů je podmínkou přidělení dotace a nejnižší vyúčtovatelná částka je uvedena v interní smlouvě. Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 3

4 Vyúčtování dotace ze st. rozpočtu na r. 20xx ZO (místo).reg.č... musí obsahovat v závěru součet položek takto: Hrazeno z dotace celkem... Kč Hrazeno z vl. zdrojů celkem... Kč c e l k e m... Kč. Přiloženy musí být kopie všech dokladů, které se poskytnutí dotace týkají a písemné zhodnocení celé akce, které se musí následně objevit ve výroční zprávě ZO. Vyúčtování vždy podepisuje statutární zástupce. Ž á d o s t i n a l e t n í a k t i v i t y j e m o ž n é p o d a t v ž d y j e š t ě d o d a t e č n ě ( b ě ž n é h o r o k u d o n a s e k r e t a r i á t v ú p l n é m v y h o t o v e n í s p o d k l a d y a p o d p i s e m s t a t u t á r n í h o z á s t u p c e. ) P ojištění, které sjednala AV Z O TSČ ČR pro n a še členy ZO - p o j. smlouva č ČPP Praha (nová - z m ě n a S P R ÁVCE sml. Č ) P a n T o m á š Hák (tel mob ) e - m t o m a s. h a c p p. cz AVZO TSČ ČR má uzavřenu pojistnou smlouvu s Českou podnikatelskou pojišťovnou, Budějovická 5, Praha 4, která se v bodě 4 týká úrazového pojištění. Touto pojistnou smlouvou jsou pojištěni všichni registrovaní členové, kteří jsou sdruženi v AVZO TSČ ČR a všichni neregistrovaní účastníci na společných akcích pojistníka ( příchozí). Pojistné na každého účastníka je uhrazeno AVZO TSČ ČR. Rozsah pojištění: Smrt následkem úrazu - na pojistnou částku ,-Kč Trvalá invalidita následkem úrazu - na pojistnou částku Kč. Denní odškodné za léčení následků úrazu 50 Kč. Pojištění se vztahuje pouze na úrazy, ke kterým dojde během provozování činnosti, organizované členy AVZO TSČ ČR v době od prezence pojištěného do 24 hodiny dne ukončení činnosti. Seznamy všech účastníků pro danou činnost budou pojistiteli kdykoliv k dispozici u pojištěného. Veřejné akce, které orgány AVZO TSČ ČR pořádají, musí být v jejich plánu práce na příslušný rok a musí být zaslány každoročně sekretariátu. Právo na plnění za trvalou invaliditu a na denní odškodné má pojištěná osoba. Právo na plnění za smrt pojištěné osoby následkem úrazu mají oprávněné osoby podle ustanovení 817 odst. 2 a 3 občanského zákoníku. Pojištění odpovědnosti za škody je také součástí pojistné smlouvy a je sjednáno pro všechny druhy činnosti, které AVZO TSČ ČR provozuje. Vzniklá škoda musí být v příčinné souvislosti s předmětem činnosti, avšak takovou událost je Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 4

5 třeba přímo zkonzultovat s ČPP a.s. Hlášení pojistných událostí. Vznik pojistné události ohlásí předseda ZO, nebo pověřená osoba: 1- ČPP na tiskopise. Doporučujeme těm ZO, které pořádají veřejné akce, aby si předem obstaraly tiskopis a měly jej pro případ potřeby připravený. Zjistěte si nejbližší pobočku této pojišťovny ve vašem obvodu, kterou byste v případě pojistné události mohli kontaktovat. Seznam je na internetu pod položkou pojistné události - oznámení pojistných událostí. Kromě toho je k dispozici klientská linka , a ová adresa Adresa je ČPP, Budějovická 5, Praha sdělení sekretariátu AVZO TSČ ČR do Kutné Hory se základními údaji, t.j. reg.č. ZO, název akce, jméno osoby, krátký popis, jak k úrazu došlo. Úplný text smlouvy je na stránkách Internetu. Pojistné je sjednáno pro všechny činnosti u zapsaného spolku AVZO TSČ ČR na území ČR uvedené ve Stanovách AVZO. Vznik pojistné události se hlásí na tiskopise, který je k dispozici na sekretariátě AVZO. Pojištěny jsou všechny registrované osoby, sdružené v AVZO, za něž základní organizace uhradí odvod členských příspěvků. Základní organizace, které pracují s dětmi a pořádají pro ně veřejné akce, jsou pro tyto účely pojištěny kromě pojistky, uzavřené AVZO, také prostřednictvím České rady dětí a mládeže Praha u Generali pojišťovny. V případě pojistné události - úrazu dětí při veřejné akci - kontaktujte sekretariát AVZO TSČ ČR Kutná Hora. V ostatních případech, při potřebě uplatnit naše pojištění pro členy AVZO, platí totéž. Kontaktujte sekretariát Výpis z pojistné smlouvy AVZO TSČ ČR Kutná Hora, uzavřené s Českou podnikatelskou pojišťovnou, Budějovická 5/64, Praha 4. Pojistná smlouva má číslo a pro ZO AVZO TSČ ČR platí bod 4 - Úrazové pojištění. Pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění. Pojištěná nebezpečí - platí pro případ ú r a z u pro osoby, které jsou touto smlouvou pojištěny, t.j všichni registrovaní členové, kteří jsou sdruženi v AVZO TSČ ČR a všichni neregistrovaní účastníci na společných akcích pojistníka. Pojištění se vztahuje pouze na úrazy, ke kterým dojde během provozování činnosti organizované členy AVZO TSČ ČR a na příchozí v době od prezentace pojištěného do ukončení činnosti. Seznamy všech účastníků pro danou činnost budou pojistiteli kdykoliv k dispozici u pojištěného. Hlášení pojistných událostí. Vznik pojistné události hlásí pojištěný nebo jiná oprávněná osoba bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopise. Organizátor akce je povinen na tiskopise potvrdit, že dotyčná osoba, která hlásí pojistnou událost a uplatňuje nárok na pojistné plnění, byla v době úrazu pojištěna podle této smlouvy a že popsaný průběh škodné události odpovídá skutečnosti. Pojistné je sjednáno bez spoluúčasti. Mimo to je pro organizace pracující s mládeží /vykazující tuto činnost/ Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 5

6 uzavřeno úrazové pojištění pod střechou České rady dětí a mládeže podle ustanovení 788/ a násl. Zákona č.40/1964 v platném znění a Všeobecných pojistných podmínek pro případ úrazu schválených MF ČR pod.č.j.:321/17253/1998 ze dne Znovu připomínáme již známé: Sekretariát se obrací na vás, protože potřebuje doplnit některé materiály, údaje v evidenci a vyrovnat špatné odvody za minulá léta od r od některých ZO. Pozorně si přečtěte seznam nedostatků, a týkají-li se vás, sekretariátu dodatečně pošlet e: - nezaslané počítačové seznamy - finanční nedoplatky, nebo kopie dokladů o zaplacení s rozpisem - chybí-li jen označení dětí, sdělit jejich jména. Velkou závadou jsou chybějící registrační čísla ZO na dokladech. Vždy je pište na složence C v adrese odesílatele, nebo dole a na převodních příkazech ve variabilním symbolu. Některé platby tak zůstanou neurčené a ZO se zbytečně ohrazují, že platbu poslaly. V adrese odesílatele jsme několikrát přečetli soukromou adresu osoby - zřejmě pokladníka - a pak musíme složitě zkoumat, ke které ZO tato osoba patří.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ŽÁDOSTI O DOTACE NA ČINNOST, ÚDRŽBU A PRÁCI S MLÁDEŽÍ na rok 2016 musí být cestou sekretariátu AVZO předloženy nejpozději do !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiskopisy jsou na webových stránkách MŠM:www.msmt.cz (tělovýchova a sport) (najít seznam - ministerstvo školství...atd). Nemáte-li možnost, obraťte se na zástupce kraje (předsedu KRKOL.) Doklady musí mít vyplněny všechny náležitosti uvedené v předtisku!! Kde budou nevyplněná místa a scházet podklady, budou ze souboru vyřazeny. Žádosti o dotaci musí být předkládány každý rok, na korespondeční nedostatky nebude upozorňováno, ale projekty žádostí budou vyřazeny. V š e o b e c n ě m u s í m í t Z O n e p ř e r u š e n o u k o n t i n u i t u č l e n s t v í o d v z n i k u n e b o o d r o k u ! V k a ž d é k o r e s p o n d e n c i u v á d ě j t e v ž d y d a t u m a r e g i s t r a č n í č í s l o o r g a n i z a c e. Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 6

7 A.) Údržba Nemovitostí - předpokladá vlastní majetek - přílohy v kopiích: LV nebo smlouva nevypověditelná s platností na nejméně 10 let od roku podání, inventurní soupis, (na údržbu střelnic vyplněný pasport uveřejněný ve Zpravodaji ( vzdálenosti, počet a rozsah stavů, terčové a jiné vybavení v zakrytí, otevřená, četnost střeleb tréninků a soutěží atd.) Sportovního zařízení a nářadí jako u nemovitostí, vyznačit co je na opravu a co na obnovu. /zbraně, pádla, lodě, rukávník, ochranné pomůcky, stany, spacáky apod./ Sportovní aktivity, (součástí mimo vyhodnocení při vyúčtování - musí být výroční zpráva, projednaná a schválená a zaslaná za uplynulý minulý -rok do 15.dubna následujícího roku). Přesný název akce ( ve schváleném plánu činnosti, smysl a očekávaný přínos akce, přibližný termín a očekávanou účast vlastních členů a cizích /neorganizovaní, náhodné jiné organizace- počet a přepočtený počet administrativních pracovníků jen placení funkcionáři, náklady v tisicích maximálně ve stovkách Kč. V kolonce další příspěvky - uvádět i ty, o které žádáte jinde U celostátních, krajských, nebo územních akcí uvádějte předpokládané počty účastníků na nižších stupních, u mládeže včetně neorganoizované ( tj. i mládež, která není ve vaší členské základně a se kterou pravidelně nepracujete) /příklad- okres 125, kraj 90, republika 80- postupová výběrová soutěž/ U opakovaných akcí uvést krátce projednaný výsledek poslední akce, U každé akce musí být vyznačen vlastní podíl nejméně 30% celkové častky. Práce s mládeží: aktivity při akcích mládeže- vícedenní, pobytové, putovní tábory a jiné letní aktivity, Požadavky m u s e j í být zapracovány pro každou skupinu samostatně. Nezapomínejte, že můžete žádat také vlastní obec, územní orgán o krajské granty přímo na krajský úřad a republikové projekty prostřednictvím REPKOL. Jistě má každý úspěšný žadatel zkušenost, že žádný pouze předaný písemný požadavek nenahradí osobní jednání. AKCE A PROPOZICE Akce a propozice různých soutěží najdete na internetu a doménách organizací AVZO pokud jste nám je poslali. Respektujte a plňte prosím požadavky místopředsedy p.michny Ivo Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 7

8 Řádným organizacím je umožněno se písemně obrátit o právní pomoc na předsedu AVZO TSČ ČR z.s.: JUDr. Vítězslav Krabička, advokát, Národní třída 4, Hodonín Soupiska členské základy pro pojištění ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností ČR SOUPIS ČLENŮ ZO registrační číslo: Místo: Název : Poř. č. PŘÍJMENÍ Jméno datum nar. - rodné číslo Kraj: Předtisk v tiskopisech na INTERNETU SOUPIS.xls evidence členů Datum: 0,00 RAZÍTKO ZO Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 8

9 I N F O R M A C E I N F O R M A C E I N F O R M A C E Vážení předsedové základních organizaci se střeleckou činností. Podařilo se zajistit optické (přiložené) kalibry, které můžete používat samostatně a nebo na zvětšovacím skle a nebo na baterce s lupou a světlem. Cena malých kalibrů příložných je 30,-Kč za kus a kalibr pro perkusní a křesadlové zbraně 40,-Kč. Pozor na obrázku zmenšené!! Prosím, má-li někdo zájem, napište na adresu, nebo e-m Michna Ivo. Zašle Vám je na dobírku. Ostatní zařízení ke zvětšení si můžete zakoupit u optika ve vašem městě. 40,-Kč 30,-Kč 30,-Kč Označení výkonnostních tříd odbornosti v AVZO TSČ ČR je rozebráno a podle požadavku může být doobjednáo (kus stál -10,-Kč). Odznak může byt přidělen všem, kteří se zúčastní soutěží AVZO TSČ ČR. Pokud ještě nemáte odznáček našeho občanského sdružení je možno si jej objednat u: MICHNA Ivo za 27,-Kč./kus Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 9

10 RDM AVZO TSČ ČR nabízí možnost zakoupení sportovních triček - zelené barvy s bílým potiskem znaku AVZO. Tričko je z kvalitního bavlněného materiálu a bílý potisk znaku AVZO je o průměru 9 cm. Cena za jeden kus je 65 Kč. Trička jsou vhodná jako ceny a k propagaci naší organizace při pořádání různých sportovních akcí. Závazné objednávky počtu kusů a velikosti objednávejte na ové adrese Problém : 1. V materiálech se dočítáte kolik je ZO, jimž na nějakém tom měsíci tím méně dnech moc nezáleží, vždy hledají a najdou nějaké to objektivní zdůvodnění. 2. Ti, kteří projednali nutnost pokračovat v činnosti, rozhodli o trvání takového orgánu třeba i pod novým názvem. Přesto, že se rovněž jedná o usnesení orgánů, je dost těch, kteří to v termínu nerespektovali, dodnes nerespektují a jako důvod uvádějí: a. že oni s tím nesouhlasili přesto je nutné je respektovat a zabezpečovat b. že na to je ještě dost času sami znáte nejeden příklad, kdy takovéto stanovisko zavinilo, že oddálení nebo neřešení řady důležitých otázek je příčinou, že se jen ztěží posouváme kupředu a těch nesplněných potřeb je více: provedení a odevzdání inventur, včasné podání žádosti o finanční podporu v rozsahu stanoveném zásadami platnými již od roku 1997 a ročně pouze zpřesňované dále vedle zaplacení členských příspěvků je 1 x ročně odevzdání seznamu členské základny. Ta je rozhodujícím podkladem pro všechna jednání a hlášení. c. Jsou organizace, které dodnes nezaplatily odvod z příspěvku na rok 2013 a 2014 neplní ani další podkladové povinnosti d. Dalšími důležitými úkoly byla pověřena krajská kolegia. Měla vstoupit do života a jednání krajů a projednat účast AVZO v některých z komisí kraje, což je pro život a upozornění na existenci našich organizací jedním z rozhodujících momentů. Následně se přesvědčujeme, že někteří tak neučinili dodnes.. 3. CO bychom měli v budoucnu respektovat?!?! a. respektovat a zajišťovat přijatá rozhodnutí a usnesení i když se s některými nemusíme sami v plném rozsahu ztotožňovat b. problémy řešit s těmi, komu přísluší a druhým ponechat možnost věnovat se těm úkolům, za něž odpovídají a které řeší Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 10

11 c. dodržovat stanovené termíny i za cenu malých problémů, v případě velkých se obrátit o radu či pomoc d. objektivně hodnotit situaci a nečinit odpovědné za svoji liknavost druhé jen proto, že se některé věci dají překroutit i jinak e. respektovat, jsem- li funkcionář, že jsem funkci přijal a z toho mi vyplývají i jisté úkoly, jejichž splnění ovlivní kladně nebo při pozdním splnění nebo neplnění záporně, ostatní, kteří se na celkové koncepci podílejí, f. sledujme doménu, čtěme ZPRAVODAJ a šetřeme čas i finanční náklady na zbytečnou korespondenci. g. jako funkcionáři buďme příkladem v plnění základních povinností Je bohužel nesprávné, že mnoho aktivistů a účastníků různých našich jednání je nuceno číst a poslouchat skutečně hluboké rozpory uvnitř organizace proto, že většina těch, jichž se týkají, většinou na jednáních nejsou, vždy se najde důvod proč na jednání nemohou a písemné konkrétní a objektivní stanovisko většinou nikdy nezpracovali. I to vyvolává otázku proč tedy přijali zodpovědnou funkci v republikovém orgánu, nebo v nějaké komisi či radě, když nenajdou čas 2-4x v roce se zúčastnit většinou jednodenního jednání, a zpracovat 1-5 listů formátu A5 jako vyjádření účasti na společném díle. Ani na diskusi se neumí písemně připravit a tak vystupují s kritikou toho nebo technickou připomínkou k tomu co zpracoval nebo řekl někdo před nimi. Je potřebné všechny problémy spoluprací odpovědně řešit na jednáních vlastních, územních orgánů, krajských kolegií a výkonného výboru. Svým zájmem můžete napomoci k vyřešení nebo uzavření. Co ovšem s tím jak ubývá ZO a členská základna? Není to přirozený úbytek, což dokazují stesky některých ZO, že třeba i několik let nemají styk s těmi nahoře a nevědí, že existují krajské orgány, dokonce je ignorují tak že některé anikly, že Zpravodaj není vydáván jako časopis, ale elektronicky na internetu a další neinformovanost. Na druhou stranu jsou orgány, které si zabezpečují prostory a veškerou činnost bez nároku na finanční náklady. Zde je opět příklad diametrálně odlišného přístupu. Je nutné si stále uvědomovat, že AVZO prostředky nemá a naši lidé jistě umí počítat, aby si porovnali počet členů s podílem mládeže, s finanční částkou za rok. Vždyť o státních dotacích jste informováni každý rok. Bohužel jsme opět u otázky potřeby plnění základní podkladové agendy, kdy mnozí raději 2 hodiny vysvětlují, proč to nejde, než aby za tento čas zajistili 3 kopie materiálů, který stejně museli zpracovat, a poslali je na sekretariát. Při konkrétním jednání, je cílem přijmout závěry, prospěšné celé naší organizaci. Směry a cíle takových návrhů jsou dány 10. Sjezdem a plány práce Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 11

12 a dalšími podklady a úkoly, které jsou zakotveny v usneseních orgánů všech stupňů a jsou uvedeny v řadě materiálů na internetu. Věříme, že činnost v příštím období bude konstruktivní a že se spolu dokážeme domluvit jako aktivisté a sportovci a také, že svou účastí potvrdíme společný zájem o osud naší organizace. Také Věříme, že, - přes peripetie, které nám všem život přináší a zkouší vnaši trpělivost a schopnost poradit si s nemalými problémy jak v soukromí, tak v práci pro organizaci a naše sdružení, - se dokážeme domluvit a vzájemně podpořit. Naše činnost závisí na obětavosti a vzájemných vztazích. Doufáme, že toho společně docílíme. Hodně zdaru! Za KSZC Evžen Pour, předseda komise SZC Poděkování však patří všem, kteří pochopili a respektují náš daný počítačový systém a tím ulehčují zpracování všech dat, která sekretariát musí evidovat a s nimi pracovat. Díky i všem těm, se kterými si vzájemné závady dovedeme odstranit bez emocí a stížností. Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 12

13 ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É R E P U B L I K Y Sekretariát: Lorecká KUTNÁ HORA (tel-fax ) IČO KB K. Hora č.ú.: / 0100 Čj.: 0392 / 15 DrKr Schváleno usnesením 10 sjezdu AVZO TSČ ČR z.s. ze dne zapsané L618/SL1/MCSP z u městského soudu v Praze OVĚŘENÉ STANOVY č.j.: 0392/15-DrKr ORGANIZACE AVZO TSČ ČR Z.S. <<< K u t n á H o r a >>> Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 13

14 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 14

15 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 15

16 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 16

17 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 17

18 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 18

19 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 19

20 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 20

21 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 21

22 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 22

23 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 23

24 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 24

25 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 25

26 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 26

27 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 27

28 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 28

29 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 29

30 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 30

31 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 31

32 USNESENÍ delegátů 10. sjezdu č.j.: 1038/14 Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky, zapsaného spolku, konaného dne 25. října 2014 v Kutné Hoře, areál SOU Karlov. Na 10. sjezd AVZO TSČ ČR bylo pozváno 88 delegátů s hlasem rozhodujícím, přítomno bylo 74, což je účast 84 %, omluveno bylo 14 delegátů. A/ V úvodu jednání 10. sjezdu delegáti schválili program a pracovní komise ve složení : a/ Mandátová komise : Václav Chábera, Miroslav Havelka, Josef Baroch b/ Volební komise : Mgr. Stanislav Leinweber, Ivana Krejčová, Stanislav Musil a Jiří Janeček c/ Návrhová komise : JUDr. Vítězslav Krabička, Jaromír Strmiska, Ivo Michna, Miroslav Veber, Jaromír Remža d/ Pracovní předsednictvo : Evžen Pour, JUDr. Vítězslav Krabička, JUDr. Jan Cvrček, Ivo Michna, Antonín Kaláb, Mgr. Eva Urbanová e/ Zapisovatelka : Mgr. Eva Urbanová f/ Ověřovatelé zápisu : RSDr. Václav Pletánek, Radek Jirman B/ Delegáti 10. sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. schvalují : 1/ Jednací a volební řád 10. sjezdu AVZO TSČ ČR 2/ Zprávu mandátové komise 3/ Zprávu o činnosti organizace od 9. sjezdu AVZO TSČ ČR / březen 2010 / a činnosti RepKol AVZO, přednesenou p. Evženem Pourem 4/ Zprávu o činnosti Kontrolní komise AVZO TSČ ČR a hospodaření za uplynulé období, přednesenou pí. Ivanou Krejčovou 5/ Nové Stanovy AVZO TSČ ČR, zapsaného spolku 6/ Zprávu volební komise 7/ Volbu předsedy AVZO TSČ ČR, z.s. - JUDr. Vítězslava Krabičky 8/ Volbu dvou místopředsedů AVZO TSČ ČR, z.s. JUDr. Jana Cvrčka a Ivo Michny 9/ Volbu tříčlenné Kontrolní komise AVZO TSČ ČR, z.s. Ivanu Krejčovou, Ing. Františka Maixnera a Miroslava Lhotku 10/ Volbu a složení Výkonného výboru AVZO TSČ ČR, z.s. předsednictvo VV, předsedové odborných sportovních komisí, zástupci KRKOL AVZO TSČ z jednotlivých krajů, a to : - RSDr. Václav Pletánek = Středočeský kraj - Stanislav Musil = Jihočeský kraj - Josef Baroch = Plzeňský kraj - Miroslav Veber = Karlovarský kraj - Václav Chábera = Ústecký kraj - Josef Rajnoha = Liberecký kraj - Mgr. Eva Urbanová = Královéhradecký kraj - Radek Jirman = Pardubický kraj - Jaroslav Zbirovský = Vysočina - Antonín Kaláb = Olomoucký kraj - Jaromír Strmiska = Zlínský kraj 11/ Programové prohlášení a Koncepci rozvoje tělovýchovné, sportovní a zájmové činnosti AVZO TSČ ČR, z.s. na léta Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 32

33 - 2-12/ Delegáti 10. sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. schvalují zvýšení odvodů ze členských příspěvků na 50,- Kč u dospělého člena a 30,- Kč u mládeže do 18 let, s platností od roku C/ Delegáti 10. sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. ukládají Výkonnému výboru : 1/ Ustanovit dvě odborné sportovní komise, a to : a/ Komisi pro sportovní a zájmovou činnost b/ Komisi pro děti a mládež 2/ Rozpracovat Koncepci rozvoje činnosti na podmínky pobočných spolků AVZO TSČ ČR v jednotlivých krajích 3/ Návrh rozpočtu pro další roky připravovat s ohledem na výrazný rozvoj a podporu zájmové činnosti v pobočných spolcích 4/ Nové Stanovy AVZO TSČ ČR, z.s. co nejdříve zaregistrovat na Ministerstvu spravedlnosti ČR 5/ S novými Stanovami a usnesením 10. sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. seznámit vhodnou formou celou členskou základnu v pobočných spolcích. Odpovídá : předseda AVZO TSČ ČR, z.s. Termín : do Schváleno jednomyslně delegáty 10. sjezdu V Kutné Hoře dne 25. října 2014 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 33

34 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 34

35 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 35

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5 Formulář pro žádost o Státní neinvestiční dotaci Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci prostřednictvím České unie sportu. Není určen pro podávání žádosti jiným svazům.

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor -------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH : 1. Z jednání výkonného výboru

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod.

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. Program: Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. 1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 2. Vyúčtování programu IV. MŠMT údržba rok 2013 1. Žádosti na údržbu

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Česká rada dětí a mládeže ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ROK 2009

Česká rada dětí a mládeže ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ROK 2009 Česká rada dětí a mládeže se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 977/24 IČ 68379439, DIČ CZ68379439 zadává dle 27 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách otevřené řízení na podlimitní zakázku ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 74/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ 1. ÚVODEM Účelem těchto pravidel je poskytnout informace o systému grantového řízení a pomoci tak žadatelům o příspěvek připravit

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

HLÁŠENÍ VZNIKU ŠKODY POSTUP

HLÁŠENÍ VZNIKU ŠKODY POSTUP HLÁŠENÍ VZNIKU ŠKODY POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na telefonní linku 844 188 188 (bez předchozího hlášení ČRDM). Pojištěný bude pracovníkem

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

5.1. Sdružování majitelů a příznivců motocyklů Gold Wing /dále jen GW/.

5.1. Sdružování majitelů a příznivců motocyklů Gold Wing /dále jen GW/. Článek 1 Preambule 1.1 Gold Wing Club Czech Republic / dále jen GWCCZ/ je dobrovolný sportovní klub řidičů motocyklů GOLD WING. Působí na území České republiky. Článek 2 Sídlo GWCCZ 2.1 Sídlem GWCCZ je

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště:

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na zvláštní list): a) osoba

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3.

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3. Setkání členů konsorcia SLARA Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 3. 2014 Obsah prezentace Úvodní představení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE Č. 3/2014

AKTUÁLNÍ INFORMACE Č. 3/2014 Regionální sdružení České unie sportu v Opavě Vodárenská 2736/18, 747 05 Opava Registrace u MV ČR: VS/1-22270/93-R ze dne 08.11.1993 IČ: 00436062 www.cusopava.cz e-mail: cus@cusopava.cz tel.: +420 553

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb 2015 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015 S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO Technické předpisy a semináře 2014/2015 Obsah 1.1 ČLENSTVÍ V ČFAI... 2 1.2 Licenční známky... 2 1.3 Termín pro zaplacení licence a zaslání evidenčního listu... 2 2

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Pravidla pro čerpání finančních prostředků na modelové akce (MA)

Pravidla pro čerpání finančních prostředků na modelové akce (MA) Pravidla pro čerpání finančních prostředků na modelové akce (MA) Finanční prostředky se dělí na: - DPP (dohody o provedení práce) pro tvůrce metodik - DPP pro ověřovatele metodik - Náklady na modelovou

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

YACHT CLUB KLADNO z.s.

YACHT CLUB KLADNO z.s. S T A N O V Y JACHETNÍHO KLUBU YACHT CLUB KLADNO z.s. / YC KLADNO z.s. / IČO 69765502 Stanovy jachetního klubu YACHT CLUB KLADNO z.s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. - Název spolku: YACHT CLUB KLADNO z.s. (dále

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Připomínky k návrhu Stanov ČSV 2015 důvodová zpráva

Připomínky k návrhu Stanov ČSV 2015 důvodová zpráva Připomínky k návrhu Stanov ČSV 2015 důvodová zpráva V časopise Včelařství 1/2015 je uveřejněn návrh Stanov ČSV s tím, že členové ČSV mají právo se k nim vyjádřit. V příloze časopisu č. 12/2013 se v posledním

Více

Registrace učitelů je samozřejmě bezplatná a možnosti učitelského účtu jsou popsány níže.

Registrace učitelů je samozřejmě bezplatná a možnosti učitelského účtu jsou popsány níže. Příručka pedagoga Milí pedagogové, Astronomický klub Bratislava si pro žáky a studenty připravil Astronomický korespondenční seminář, který jim umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat

Více

číslo smlouvy: /2015/GCS

číslo smlouvy: /2015/GCS Příloha usn. RM10 č. 10/165/V/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů

Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů Úkolem tohoto materiálu je informovat cvičitele a cvičence odboru všestrannosti o centrálním pojištění ČOS prostřednictvím nejčastěji kladených otázek. 1/ Na koho

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více