htp//www.avzo-cr.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "krabicka.advokát@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz"

Transkript

1 Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR ČÍSLO K01/15-1 PRO ČLENY KOMISE SPORTOVNÍ A ZÁJOVÉ ČINOSTI AVZO TSČ ČR LEDEN K.HORA dne Informace pro komisi sportovní a zájmové činnosti AVZO TSČ ČR ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É R E P U B L I K Y sekretariát: Lorecká Kutná Hora (telefax mob ) IČO č.ú.: KB 39071/0100 htp//www.avzo-cr.cz Evidováno Ministerstvem kultury české republiky pod. čj.:11012 č.j.: 0525 / 15 Z obsahu: všechny dokumenty jsou zveřejněny také v dokumentech na Stanovy - ověřené č.j.: 0392 / 2015 Usnesení 10.sjezdu č.j.: Informace pro členy KSZC Rozpočet 2015 Zápisy předsednictva a orgánu VV.: Informace a jiné Vážení aktivisté AVZO, Vážení sportovní přátelé, Rok 2015 je prvním rokem po konání 10. Sjezdu avzo tsč čr z.s v nové organizační formaci spolkové činnosti dle nového občanského zákoníka (č. 89/2012 sb.-ze dne s účinností ) Vydáváme pro členy komise sportovní a zájmové činnosti v avzo první mimořádné číslo s organizačními informacemi potřebnými pro činnost na úseku sportovní a zájmové činnosti všech věkových kategorií od mládeže až po seniory. Přejeme vám všem hodně zdraví, elánu, a hezké prožití dalších let při aktivitách které Vás těší. Těšíme se i nadále na vzájemnou dobrou spolupráci. Společně toho jistě docílíme. Hodně zdaru! Z pověření RV Evžen Pour předseda komise sportovní a zájmové činnosti AVZO TSČ ČR z.s. Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 1

2 První číslo Zpravodaje bude mít tři díly, 1 díl ČÍSLO K01/15_01 jsou základní informace u nich je potřebné posoudit co je vhodné ke zveřejnění a upřesnění, co je nadbytečné, a naopak co schází, 2.díl ČÍSLO K01/15_02 jsou platné základní dokumenty (směrnice a prováděcí směrnice, zde je potřebné pouze upozornit na případné nepřesnosti nebo rozpory 3.dil ČÍSLO K01/15_03 je pracovní a je vhodné posoudit i když jsou materiály v nich několikrát opravované a měněny, že někomu postačují, někdo je chce podrobnější a někdo v nich hledá čím koho znectít nebo nalézt kličku, proč to či ono nedělat, prosím věnujte těmto matriálům pozornost a připomínkujte je i když se domníváte, že se jedná o nepříliš podstatné okolnosti Zkratky použité v textu: původní zkratka AVZO TSČ ČR z.s. může v textu být uvedena jako avzo - VV- výkonný výbor, KSZC komise sportovní a zájmové činnosti, RL -registrační list, ZO pobočný spolek (základní organizace) Kontakty na členy REPKOL a územní orgány Adresář příloha na konci zpavodaje Program střeleckých soutěží Matyáš Petr Ing., Při ové korespondenci do předmětu prosím uvádějte reg. číslo ZO. VE VEŠKERÉ KORESPONDENCI VČETNĚ OVÝCH, UVÁDĚJTE REGISTRAČNÍ ČÍSLO SVÉ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE!!!! Je to nutné pro identifikaci. Na ový dotaz pouze ová odpověď- Adresa: ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ TECHNICKÝCH SPORTŮ A ČINNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY LORECKÁ KUTNÁ HORA (ZKRATKA AVZO TSČ ČR ) Doporučujte rozšířit mezi střeleckou veřejnost a sportovci odznaky nositelů výkonnostních tříd zabezpečené místopředsedou p. Michnou, a také je stále potřebné akce zhodnocovat fotogaleriemi a články o práci ZO zveřejněním na internetu. (Všude uvádějte vaše registrační číslo PS ZO). Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 2

3 Zasílejte nám je v elektronické podobě *.doc - *.rtf - *.xls - *.jpg Nezasílat ve formátu *.pdf.!!!! Upozorňujte prosím že:. podle platných zásad AVZO je nutné: - mít v evidenci ZO nejméně 7 členů - viz stanovy - odesílat seznamy a odvody na následující kalendářní rok do konce roku. (nejpozději k účetnímu roku do ) Každá ZO musí mít své vlastní IČO. Nemá-li své IČO, je třeba o něj požádat. Adresa pro vyvolání webové stránky je nezměněna - (htp: (správce Internetových stránek je JUDr. Jan Cvrček veškeré problémy řešte s ním. ) Všeobecné logo ani heslo pro vstup na neveřejné stránky zatím nebylo změněno. Pokud jste jej zapomněli bude sděleno oprávněnému zástupci telefonicky, nebo nejjistěji ovým požadavkem. Členové republikového kolegia a někteří další funkcionáři mají osobní login a heslo k obsluze stránek v admin. (mohou přímo zveřejňovat na našich stránkách příspěvky článků). Vy, kteří jste neměli a nyní máte e-m nebo máte změněnou ovou adresu, sdělte ji na sekretariát. Na internetu jsou k dispozici všechny potřebné informace a dokumenty AVZO (pokud tomu tak není, sdělte nám to a chybu nebo scházející materiál, informace, bude doplněn). Očekáváme že včas zašlete každý rok plány činnosti, zhodnocení celoroční práce PS - ZO, kontakt na webové stránky a všechny ostatní podstatné změny. Případným příjemcům dotace ze st. rozpočtu sdělujeme: Žádost úplně vyplněnou podat do 30.srpna běžného roku na další roky a vyúčtování přidělené dotace je třeba sekretariátu zaslat do měsíce po akci a nejpozději do 30. listopadu roku přidělení. Upozorňujeme, že je třeba, aby každý výdajový doklad (jeho zasílaná kopie) měl patřičné náležitosti, t.j. na každém dokladu musí být uvedeno číslo rozhodnutí organizace nebo MŠMT t.j. n. př.: D - MŠMT (je uvedeno na smlouvě přidělení fin. prostředků.) V soupisu vyúčtování musí být uvedeno: číslo dokladu z vlastní účetní evidence, název zboží, částka, poznámka - placeno. z dotace nebo neplaceno. z dotace. Vyúčtování musí obsahovat výdajové doklady na částku nejméně o 30 % vyšší, než je přidělená dotace. Toto hrazení z vlastních zdrojů je podmínkou přidělení dotace a nejnižší vyúčtovatelná částka je uvedena v interní smlouvě. Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 3

4 Vyúčtování dotace ze st. rozpočtu na r. 20xx ZO (místo).reg.č... musí obsahovat v závěru součet položek takto: Hrazeno z dotace celkem... Kč Hrazeno z vl. zdrojů celkem... Kč c e l k e m... Kč. Přiloženy musí být kopie všech dokladů, které se poskytnutí dotace týkají a písemné zhodnocení celé akce, které se musí následně objevit ve výroční zprávě ZO. Vyúčtování vždy podepisuje statutární zástupce. Ž á d o s t i n a l e t n í a k t i v i t y j e m o ž n é p o d a t v ž d y j e š t ě d o d a t e č n ě ( b ě ž n é h o r o k u d o n a s e k r e t a r i á t v ú p l n é m v y h o t o v e n í s p o d k l a d y a p o d p i s e m s t a t u t á r n í h o z á s t u p c e. ) P ojištění, které sjednala AV Z O TSČ ČR pro n a še členy ZO - p o j. smlouva č ČPP Praha (nová - z m ě n a S P R ÁVCE sml. Č ) P a n T o m á š Hák (tel mob ) e - m t o m a s. h a c p p. cz AVZO TSČ ČR má uzavřenu pojistnou smlouvu s Českou podnikatelskou pojišťovnou, Budějovická 5, Praha 4, která se v bodě 4 týká úrazového pojištění. Touto pojistnou smlouvou jsou pojištěni všichni registrovaní členové, kteří jsou sdruženi v AVZO TSČ ČR a všichni neregistrovaní účastníci na společných akcích pojistníka ( příchozí). Pojistné na každého účastníka je uhrazeno AVZO TSČ ČR. Rozsah pojištění: Smrt následkem úrazu - na pojistnou částku ,-Kč Trvalá invalidita následkem úrazu - na pojistnou částku Kč. Denní odškodné za léčení následků úrazu 50 Kč. Pojištění se vztahuje pouze na úrazy, ke kterým dojde během provozování činnosti, organizované členy AVZO TSČ ČR v době od prezence pojištěného do 24 hodiny dne ukončení činnosti. Seznamy všech účastníků pro danou činnost budou pojistiteli kdykoliv k dispozici u pojištěného. Veřejné akce, které orgány AVZO TSČ ČR pořádají, musí být v jejich plánu práce na příslušný rok a musí být zaslány každoročně sekretariátu. Právo na plnění za trvalou invaliditu a na denní odškodné má pojištěná osoba. Právo na plnění za smrt pojištěné osoby následkem úrazu mají oprávněné osoby podle ustanovení 817 odst. 2 a 3 občanského zákoníku. Pojištění odpovědnosti za škody je také součástí pojistné smlouvy a je sjednáno pro všechny druhy činnosti, které AVZO TSČ ČR provozuje. Vzniklá škoda musí být v příčinné souvislosti s předmětem činnosti, avšak takovou událost je Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 4

5 třeba přímo zkonzultovat s ČPP a.s. Hlášení pojistných událostí. Vznik pojistné události ohlásí předseda ZO, nebo pověřená osoba: 1- ČPP na tiskopise. Doporučujeme těm ZO, které pořádají veřejné akce, aby si předem obstaraly tiskopis a měly jej pro případ potřeby připravený. Zjistěte si nejbližší pobočku této pojišťovny ve vašem obvodu, kterou byste v případě pojistné události mohli kontaktovat. Seznam je na internetu pod položkou pojistné události - oznámení pojistných událostí. Kromě toho je k dispozici klientská linka , a ová adresa Adresa je ČPP, Budějovická 5, Praha sdělení sekretariátu AVZO TSČ ČR do Kutné Hory se základními údaji, t.j. reg.č. ZO, název akce, jméno osoby, krátký popis, jak k úrazu došlo. Úplný text smlouvy je na stránkách Internetu. Pojistné je sjednáno pro všechny činnosti u zapsaného spolku AVZO TSČ ČR na území ČR uvedené ve Stanovách AVZO. Vznik pojistné události se hlásí na tiskopise, který je k dispozici na sekretariátě AVZO. Pojištěny jsou všechny registrované osoby, sdružené v AVZO, za něž základní organizace uhradí odvod členských příspěvků. Základní organizace, které pracují s dětmi a pořádají pro ně veřejné akce, jsou pro tyto účely pojištěny kromě pojistky, uzavřené AVZO, také prostřednictvím České rady dětí a mládeže Praha u Generali pojišťovny. V případě pojistné události - úrazu dětí při veřejné akci - kontaktujte sekretariát AVZO TSČ ČR Kutná Hora. V ostatních případech, při potřebě uplatnit naše pojištění pro členy AVZO, platí totéž. Kontaktujte sekretariát Výpis z pojistné smlouvy AVZO TSČ ČR Kutná Hora, uzavřené s Českou podnikatelskou pojišťovnou, Budějovická 5/64, Praha 4. Pojistná smlouva má číslo a pro ZO AVZO TSČ ČR platí bod 4 - Úrazové pojištění. Pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění. Pojištěná nebezpečí - platí pro případ ú r a z u pro osoby, které jsou touto smlouvou pojištěny, t.j všichni registrovaní členové, kteří jsou sdruženi v AVZO TSČ ČR a všichni neregistrovaní účastníci na společných akcích pojistníka. Pojištění se vztahuje pouze na úrazy, ke kterým dojde během provozování činnosti organizované členy AVZO TSČ ČR a na příchozí v době od prezentace pojištěného do ukončení činnosti. Seznamy všech účastníků pro danou činnost budou pojistiteli kdykoliv k dispozici u pojištěného. Hlášení pojistných událostí. Vznik pojistné události hlásí pojištěný nebo jiná oprávněná osoba bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopise. Organizátor akce je povinen na tiskopise potvrdit, že dotyčná osoba, která hlásí pojistnou událost a uplatňuje nárok na pojistné plnění, byla v době úrazu pojištěna podle této smlouvy a že popsaný průběh škodné události odpovídá skutečnosti. Pojistné je sjednáno bez spoluúčasti. Mimo to je pro organizace pracující s mládeží /vykazující tuto činnost/ Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 5

6 uzavřeno úrazové pojištění pod střechou České rady dětí a mládeže podle ustanovení 788/ a násl. Zákona č.40/1964 v platném znění a Všeobecných pojistných podmínek pro případ úrazu schválených MF ČR pod.č.j.:321/17253/1998 ze dne Znovu připomínáme již známé: Sekretariát se obrací na vás, protože potřebuje doplnit některé materiály, údaje v evidenci a vyrovnat špatné odvody za minulá léta od r od některých ZO. Pozorně si přečtěte seznam nedostatků, a týkají-li se vás, sekretariátu dodatečně pošlet e: - nezaslané počítačové seznamy - finanční nedoplatky, nebo kopie dokladů o zaplacení s rozpisem - chybí-li jen označení dětí, sdělit jejich jména. Velkou závadou jsou chybějící registrační čísla ZO na dokladech. Vždy je pište na složence C v adrese odesílatele, nebo dole a na převodních příkazech ve variabilním symbolu. Některé platby tak zůstanou neurčené a ZO se zbytečně ohrazují, že platbu poslaly. V adrese odesílatele jsme několikrát přečetli soukromou adresu osoby - zřejmě pokladníka - a pak musíme složitě zkoumat, ke které ZO tato osoba patří.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ŽÁDOSTI O DOTACE NA ČINNOST, ÚDRŽBU A PRÁCI S MLÁDEŽÍ na rok 2016 musí být cestou sekretariátu AVZO předloženy nejpozději do !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiskopisy jsou na webových stránkách MŠM:www.msmt.cz (tělovýchova a sport) (najít seznam - ministerstvo školství...atd). Nemáte-li možnost, obraťte se na zástupce kraje (předsedu KRKOL.) Doklady musí mít vyplněny všechny náležitosti uvedené v předtisku!! Kde budou nevyplněná místa a scházet podklady, budou ze souboru vyřazeny. Žádosti o dotaci musí být předkládány každý rok, na korespondeční nedostatky nebude upozorňováno, ale projekty žádostí budou vyřazeny. V š e o b e c n ě m u s í m í t Z O n e p ř e r u š e n o u k o n t i n u i t u č l e n s t v í o d v z n i k u n e b o o d r o k u ! V k a ž d é k o r e s p o n d e n c i u v á d ě j t e v ž d y d a t u m a r e g i s t r a č n í č í s l o o r g a n i z a c e. Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 6

7 A.) Údržba Nemovitostí - předpokladá vlastní majetek - přílohy v kopiích: LV nebo smlouva nevypověditelná s platností na nejméně 10 let od roku podání, inventurní soupis, (na údržbu střelnic vyplněný pasport uveřejněný ve Zpravodaji ( vzdálenosti, počet a rozsah stavů, terčové a jiné vybavení v zakrytí, otevřená, četnost střeleb tréninků a soutěží atd.) Sportovního zařízení a nářadí jako u nemovitostí, vyznačit co je na opravu a co na obnovu. /zbraně, pádla, lodě, rukávník, ochranné pomůcky, stany, spacáky apod./ Sportovní aktivity, (součástí mimo vyhodnocení při vyúčtování - musí být výroční zpráva, projednaná a schválená a zaslaná za uplynulý minulý -rok do 15.dubna následujícího roku). Přesný název akce ( ve schváleném plánu činnosti, smysl a očekávaný přínos akce, přibližný termín a očekávanou účast vlastních členů a cizích /neorganizovaní, náhodné jiné organizace- počet a přepočtený počet administrativních pracovníků jen placení funkcionáři, náklady v tisicích maximálně ve stovkách Kč. V kolonce další příspěvky - uvádět i ty, o které žádáte jinde U celostátních, krajských, nebo územních akcí uvádějte předpokládané počty účastníků na nižších stupních, u mládeže včetně neorganoizované ( tj. i mládež, která není ve vaší členské základně a se kterou pravidelně nepracujete) /příklad- okres 125, kraj 90, republika 80- postupová výběrová soutěž/ U opakovaných akcí uvést krátce projednaný výsledek poslední akce, U každé akce musí být vyznačen vlastní podíl nejméně 30% celkové častky. Práce s mládeží: aktivity při akcích mládeže- vícedenní, pobytové, putovní tábory a jiné letní aktivity, Požadavky m u s e j í být zapracovány pro každou skupinu samostatně. Nezapomínejte, že můžete žádat také vlastní obec, územní orgán o krajské granty přímo na krajský úřad a republikové projekty prostřednictvím REPKOL. Jistě má každý úspěšný žadatel zkušenost, že žádný pouze předaný písemný požadavek nenahradí osobní jednání. AKCE A PROPOZICE Akce a propozice různých soutěží najdete na internetu a doménách organizací AVZO pokud jste nám je poslali. Respektujte a plňte prosím požadavky místopředsedy p.michny Ivo Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 7

8 Řádným organizacím je umožněno se písemně obrátit o právní pomoc na předsedu AVZO TSČ ČR z.s.: JUDr. Vítězslav Krabička, advokát, Národní třída 4, Hodonín Soupiska členské základy pro pojištění ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností ČR SOUPIS ČLENŮ ZO registrační číslo: Místo: Název : Poř. č. PŘÍJMENÍ Jméno datum nar. - rodné číslo Kraj: Předtisk v tiskopisech na INTERNETU SOUPIS.xls evidence členů Datum: 0,00 RAZÍTKO ZO Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 8

9 I N F O R M A C E I N F O R M A C E I N F O R M A C E Vážení předsedové základních organizaci se střeleckou činností. Podařilo se zajistit optické (přiložené) kalibry, které můžete používat samostatně a nebo na zvětšovacím skle a nebo na baterce s lupou a světlem. Cena malých kalibrů příložných je 30,-Kč za kus a kalibr pro perkusní a křesadlové zbraně 40,-Kč. Pozor na obrázku zmenšené!! Prosím, má-li někdo zájem, napište na adresu, nebo e-m Michna Ivo. Zašle Vám je na dobírku. Ostatní zařízení ke zvětšení si můžete zakoupit u optika ve vašem městě. 40,-Kč 30,-Kč 30,-Kč Označení výkonnostních tříd odbornosti v AVZO TSČ ČR je rozebráno a podle požadavku může být doobjednáo (kus stál -10,-Kč). Odznak může byt přidělen všem, kteří se zúčastní soutěží AVZO TSČ ČR. Pokud ještě nemáte odznáček našeho občanského sdružení je možno si jej objednat u: MICHNA Ivo za 27,-Kč./kus Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 9

10 RDM AVZO TSČ ČR nabízí možnost zakoupení sportovních triček - zelené barvy s bílým potiskem znaku AVZO. Tričko je z kvalitního bavlněného materiálu a bílý potisk znaku AVZO je o průměru 9 cm. Cena za jeden kus je 65 Kč. Trička jsou vhodná jako ceny a k propagaci naší organizace při pořádání různých sportovních akcí. Závazné objednávky počtu kusů a velikosti objednávejte na ové adrese Problém : 1. V materiálech se dočítáte kolik je ZO, jimž na nějakém tom měsíci tím méně dnech moc nezáleží, vždy hledají a najdou nějaké to objektivní zdůvodnění. 2. Ti, kteří projednali nutnost pokračovat v činnosti, rozhodli o trvání takového orgánu třeba i pod novým názvem. Přesto, že se rovněž jedná o usnesení orgánů, je dost těch, kteří to v termínu nerespektovali, dodnes nerespektují a jako důvod uvádějí: a. že oni s tím nesouhlasili přesto je nutné je respektovat a zabezpečovat b. že na to je ještě dost času sami znáte nejeden příklad, kdy takovéto stanovisko zavinilo, že oddálení nebo neřešení řady důležitých otázek je příčinou, že se jen ztěží posouváme kupředu a těch nesplněných potřeb je více: provedení a odevzdání inventur, včasné podání žádosti o finanční podporu v rozsahu stanoveném zásadami platnými již od roku 1997 a ročně pouze zpřesňované dále vedle zaplacení členských příspěvků je 1 x ročně odevzdání seznamu členské základny. Ta je rozhodujícím podkladem pro všechna jednání a hlášení. c. Jsou organizace, které dodnes nezaplatily odvod z příspěvku na rok 2013 a 2014 neplní ani další podkladové povinnosti d. Dalšími důležitými úkoly byla pověřena krajská kolegia. Měla vstoupit do života a jednání krajů a projednat účast AVZO v některých z komisí kraje, což je pro život a upozornění na existenci našich organizací jedním z rozhodujících momentů. Následně se přesvědčujeme, že někteří tak neučinili dodnes.. 3. CO bychom měli v budoucnu respektovat?!?! a. respektovat a zajišťovat přijatá rozhodnutí a usnesení i když se s některými nemusíme sami v plném rozsahu ztotožňovat b. problémy řešit s těmi, komu přísluší a druhým ponechat možnost věnovat se těm úkolům, za něž odpovídají a které řeší Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 10

11 c. dodržovat stanovené termíny i za cenu malých problémů, v případě velkých se obrátit o radu či pomoc d. objektivně hodnotit situaci a nečinit odpovědné za svoji liknavost druhé jen proto, že se některé věci dají překroutit i jinak e. respektovat, jsem- li funkcionář, že jsem funkci přijal a z toho mi vyplývají i jisté úkoly, jejichž splnění ovlivní kladně nebo při pozdním splnění nebo neplnění záporně, ostatní, kteří se na celkové koncepci podílejí, f. sledujme doménu, čtěme ZPRAVODAJ a šetřeme čas i finanční náklady na zbytečnou korespondenci. g. jako funkcionáři buďme příkladem v plnění základních povinností Je bohužel nesprávné, že mnoho aktivistů a účastníků různých našich jednání je nuceno číst a poslouchat skutečně hluboké rozpory uvnitř organizace proto, že většina těch, jichž se týkají, většinou na jednáních nejsou, vždy se najde důvod proč na jednání nemohou a písemné konkrétní a objektivní stanovisko většinou nikdy nezpracovali. I to vyvolává otázku proč tedy přijali zodpovědnou funkci v republikovém orgánu, nebo v nějaké komisi či radě, když nenajdou čas 2-4x v roce se zúčastnit většinou jednodenního jednání, a zpracovat 1-5 listů formátu A5 jako vyjádření účasti na společném díle. Ani na diskusi se neumí písemně připravit a tak vystupují s kritikou toho nebo technickou připomínkou k tomu co zpracoval nebo řekl někdo před nimi. Je potřebné všechny problémy spoluprací odpovědně řešit na jednáních vlastních, územních orgánů, krajských kolegií a výkonného výboru. Svým zájmem můžete napomoci k vyřešení nebo uzavření. Co ovšem s tím jak ubývá ZO a členská základna? Není to přirozený úbytek, což dokazují stesky některých ZO, že třeba i několik let nemají styk s těmi nahoře a nevědí, že existují krajské orgány, dokonce je ignorují tak že některé anikly, že Zpravodaj není vydáván jako časopis, ale elektronicky na internetu a další neinformovanost. Na druhou stranu jsou orgány, které si zabezpečují prostory a veškerou činnost bez nároku na finanční náklady. Zde je opět příklad diametrálně odlišného přístupu. Je nutné si stále uvědomovat, že AVZO prostředky nemá a naši lidé jistě umí počítat, aby si porovnali počet členů s podílem mládeže, s finanční částkou za rok. Vždyť o státních dotacích jste informováni každý rok. Bohužel jsme opět u otázky potřeby plnění základní podkladové agendy, kdy mnozí raději 2 hodiny vysvětlují, proč to nejde, než aby za tento čas zajistili 3 kopie materiálů, který stejně museli zpracovat, a poslali je na sekretariát. Při konkrétním jednání, je cílem přijmout závěry, prospěšné celé naší organizaci. Směry a cíle takových návrhů jsou dány 10. Sjezdem a plány práce Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 11

12 a dalšími podklady a úkoly, které jsou zakotveny v usneseních orgánů všech stupňů a jsou uvedeny v řadě materiálů na internetu. Věříme, že činnost v příštím období bude konstruktivní a že se spolu dokážeme domluvit jako aktivisté a sportovci a také, že svou účastí potvrdíme společný zájem o osud naší organizace. Také Věříme, že, - přes peripetie, které nám všem život přináší a zkouší vnaši trpělivost a schopnost poradit si s nemalými problémy jak v soukromí, tak v práci pro organizaci a naše sdružení, - se dokážeme domluvit a vzájemně podpořit. Naše činnost závisí na obětavosti a vzájemných vztazích. Doufáme, že toho společně docílíme. Hodně zdaru! Za KSZC Evžen Pour, předseda komise SZC Poděkování však patří všem, kteří pochopili a respektují náš daný počítačový systém a tím ulehčují zpracování všech dat, která sekretariát musí evidovat a s nimi pracovat. Díky i všem těm, se kterými si vzájemné závady dovedeme odstranit bez emocí a stížností. Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 12

13 ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É R E P U B L I K Y Sekretariát: Lorecká KUTNÁ HORA (tel-fax ) IČO KB K. Hora č.ú.: / 0100 Čj.: 0392 / 15 DrKr Schváleno usnesením 10 sjezdu AVZO TSČ ČR z.s. ze dne zapsané L618/SL1/MCSP z u městského soudu v Praze OVĚŘENÉ STANOVY č.j.: 0392/15-DrKr ORGANIZACE AVZO TSČ ČR Z.S. <<< K u t n á H o r a >>> Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 13

14 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 14

15 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 15

16 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 16

17 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 17

18 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 18

19 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 19

20 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 20

21 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 21

22 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 22

23 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 23

24 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 24

25 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 25

26 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 26

27 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 27

28 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 28

29 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 29

30 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 30

31 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 31

32 USNESENÍ delegátů 10. sjezdu č.j.: 1038/14 Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky, zapsaného spolku, konaného dne 25. října 2014 v Kutné Hoře, areál SOU Karlov. Na 10. sjezd AVZO TSČ ČR bylo pozváno 88 delegátů s hlasem rozhodujícím, přítomno bylo 74, což je účast 84 %, omluveno bylo 14 delegátů. A/ V úvodu jednání 10. sjezdu delegáti schválili program a pracovní komise ve složení : a/ Mandátová komise : Václav Chábera, Miroslav Havelka, Josef Baroch b/ Volební komise : Mgr. Stanislav Leinweber, Ivana Krejčová, Stanislav Musil a Jiří Janeček c/ Návrhová komise : JUDr. Vítězslav Krabička, Jaromír Strmiska, Ivo Michna, Miroslav Veber, Jaromír Remža d/ Pracovní předsednictvo : Evžen Pour, JUDr. Vítězslav Krabička, JUDr. Jan Cvrček, Ivo Michna, Antonín Kaláb, Mgr. Eva Urbanová e/ Zapisovatelka : Mgr. Eva Urbanová f/ Ověřovatelé zápisu : RSDr. Václav Pletánek, Radek Jirman B/ Delegáti 10. sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. schvalují : 1/ Jednací a volební řád 10. sjezdu AVZO TSČ ČR 2/ Zprávu mandátové komise 3/ Zprávu o činnosti organizace od 9. sjezdu AVZO TSČ ČR / březen 2010 / a činnosti RepKol AVZO, přednesenou p. Evženem Pourem 4/ Zprávu o činnosti Kontrolní komise AVZO TSČ ČR a hospodaření za uplynulé období, přednesenou pí. Ivanou Krejčovou 5/ Nové Stanovy AVZO TSČ ČR, zapsaného spolku 6/ Zprávu volební komise 7/ Volbu předsedy AVZO TSČ ČR, z.s. - JUDr. Vítězslava Krabičky 8/ Volbu dvou místopředsedů AVZO TSČ ČR, z.s. JUDr. Jana Cvrčka a Ivo Michny 9/ Volbu tříčlenné Kontrolní komise AVZO TSČ ČR, z.s. Ivanu Krejčovou, Ing. Františka Maixnera a Miroslava Lhotku 10/ Volbu a složení Výkonného výboru AVZO TSČ ČR, z.s. předsednictvo VV, předsedové odborných sportovních komisí, zástupci KRKOL AVZO TSČ z jednotlivých krajů, a to : - RSDr. Václav Pletánek = Středočeský kraj - Stanislav Musil = Jihočeský kraj - Josef Baroch = Plzeňský kraj - Miroslav Veber = Karlovarský kraj - Václav Chábera = Ústecký kraj - Josef Rajnoha = Liberecký kraj - Mgr. Eva Urbanová = Královéhradecký kraj - Radek Jirman = Pardubický kraj - Jaroslav Zbirovský = Vysočina - Antonín Kaláb = Olomoucký kraj - Jaromír Strmiska = Zlínský kraj 11/ Programové prohlášení a Koncepci rozvoje tělovýchovné, sportovní a zájmové činnosti AVZO TSČ ČR, z.s. na léta Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 32

33 - 2-12/ Delegáti 10. sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. schvalují zvýšení odvodů ze členských příspěvků na 50,- Kč u dospělého člena a 30,- Kč u mládeže do 18 let, s platností od roku C/ Delegáti 10. sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. ukládají Výkonnému výboru : 1/ Ustanovit dvě odborné sportovní komise, a to : a/ Komisi pro sportovní a zájmovou činnost b/ Komisi pro děti a mládež 2/ Rozpracovat Koncepci rozvoje činnosti na podmínky pobočných spolků AVZO TSČ ČR v jednotlivých krajích 3/ Návrh rozpočtu pro další roky připravovat s ohledem na výrazný rozvoj a podporu zájmové činnosti v pobočných spolcích 4/ Nové Stanovy AVZO TSČ ČR, z.s. co nejdříve zaregistrovat na Ministerstvu spravedlnosti ČR 5/ S novými Stanovami a usnesením 10. sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. seznámit vhodnou formou celou členskou základnu v pobočných spolcích. Odpovídá : předseda AVZO TSČ ČR, z.s. Termín : do Schváleno jednomyslně delegáty 10. sjezdu V Kutné Hoře dne 25. října 2014 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 33

34 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 34

35 Zpravodaj komise pro sportovní a zájmovou činnost 2015 Stránka 35

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 3/2014 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 18. 8. 2014 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 3/2010

V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 3/2010 ČÍSLO 3/2010 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. PROČ BÝT ČLENEM ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Na schůzích, výstavách a dalších podobných akcích se při diskusích se zahrádkáři často setkáváme

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 17. 10. 2014 Část první

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006 AUDITOR 5/2006 Obsah č. 5/2006 AKTUALITY... 2 VZDĚLÁVÁNÍ... 8 NA POMOC AUDITORŮM K problematice podpisování a schvalování účetní závěrky ve společnosti s ručením omezeným (Ing. Vladimír Schiffer)... 8

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

AUDITOR 9/2011. Výbor pro účetní výkaznictví aneb co je nového v českém účetnictví Výbor pro účetní výkaznictví má dva podvýbory: Obsah

AUDITOR 9/2011. Výbor pro účetní výkaznictví aneb co je nového v českém účetnictví Výbor pro účetní výkaznictví má dva podvýbory: Obsah AUDITOR 9/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Změny v českém účetním standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku (Lenka Rückerová)...

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více