Výsledky malakologického průzkumu na území lokality Staré duby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky malakologického průzkumu na území lokality Staré duby"

Transkript

1 Výsledky malakologického průzkumu na území lokality Staré duby (závěrečná zpráva průzkumu malakofauny v letech , zpracovala Veronika Schenková)

2 Cíl průzkumu: Výsledky prvního komplexního průzkumu fauny měkkýšů na lokalitě Staré duby by měly přispět k poznání zoologické rozmanitosti a ochranářského významu zkoumaného území. Úvod: Lokalita Staré duby se nachází na území Vysočiny v katastru obce Plešice (okres Třebíč). Rozkládá se na pravém břehu údolní nádrţe Dalešice a její rozloha činí přibliţně 60 ha. Vymezení lokality je zobrazeno v Mapě 1. Terén lokality je velmi členitý a z velké části pokrytý zajímavým komplexem zachovalých přírodních listnatých lesů, částečně pak také plantáţními porosty jehličnanů. Přírodní lesní porosty jsou tvořeny pestrou mozaikou dubohabřin, suťových lesů, bučin a suchých doubrav. Lokalita hostí mimořádně bohaté populace chráněných a ohroţených rostlinných druhů a v rámci Vysočiny patří k nejhodnotnějším lesním územím. Ze zoologického hlediska lokalita doposud nebyla zkoumána. Je však pravděpodobné, ţe mozaika přírodních lesních stanovišť s mnoha vzácnými rostlinnými druhy hostí taktéţ populace ochranářsky významných ţivočichů. Co se malakofauny týče, lze očekávat, ţe lokalita bude druhově velmi pestrá a bohatá, neboť ideálním biotopem pro suchozemské měkkýše jsou právě vlhké suťové lesy. Zde se měkkýšům v hojném mnoţství dostává vápníku, potřebného pro stavbu schránek (WÄREBORN 1969), a vlhkosti, jeţ je pro tyto ţivočichy s měkkými těly náchylnými k vyschnutí často limitujícím faktorem (MARTIN & SOMMER 2004). Dalším malakologicky potenciálně zajímavým biotopem je zřícenina hradu Holoubek, která je taktéţ součástí lokality Staré duby. Hradní zříceniny jsou významným ekologickým fenoménem a refugiem pro mnoho měkkýších druhů, které se v jejich okolí nevyskytují, a hostí proto velmi často unikátní měkkýší společenstva (JUŘIČKOVÁ 2005). Výzkum malakofauny by tak mohl významně napomoci k poznání zachovalosti, ochranářské hodnoty a zoologické rozmanitosti lokality Staré duby. Metodika průzkumu: Průzkum probíhal od srpna 2009 do listopadu 2010 na celé ploše lokality. Na základě přímého ručního sběru měkkýšů bylo stanoveno celkem 16 ploch, které byly detailněji zkoumány (viz Mapa 1). Pro zjištění drobných epigeických druhů byly na jednotlivých zkoumaných plochách odebrány vzorky půdní hrabanky o objemu cca 5 litrů tak, aby byla reprezentativně pokryta heterogenita stanovišť zkoumaného území ve vztahu k měkkýšům (např. HORSÁK 2003). Odběry hrabanky není moţné zpracovat přímo v terénu a musí být odneseny k vytřídění a identifikaci drobných druhů do laboratoře. Z tohoto důvodu byla snaha mnoţství materiálu omezit na nutné minimum, které ovšem stále poskytne relevantní výsledky pro účely průzkumu malakofauny. Průzkum suchozemských plţů byl dále prováděn klasickým ručním sběrem (viz LOŢEK 1956), který je nezbytný k nalezení dendrofilních druhů vázaných na dřeviny, padlé dřevo či podkorní porosty, a nahých plţů, kteří nevytváří schránku. Takto byla kaţdá zkoumaná plocha prohledávána po dobu cca 1 hodiny. Vodní měkkýši byli získáváni kombinací vizuální metody, propíráním submerzní vegetace a proplavováním dnového sedimentu pomocí síta tvaru polokoule o průměru 20 cm s velikostí ok 0,5 1 mm (viz BERAN 2002). V terénu nasbíraný materiál suchozemských i vodních měkkýšů byl aţ na nezbytné výjimky determinován na místě, spočítán a vrácen na lokalitu. Ve výjimečných případech některých determinačně sporných druhů byl nalezený materiál odebrán k pozdějšímu určení v laboratoři (např. některé drobné druhy nebo druhy určitelné jen na základě anatomických znaků). Nomenklatura druhů je převzata z práce HORSÁK et al. (2010).

3 Odběr hrabanky a přímý ruční sběr byl aplikován na lokalitách č. 1 13, na lokalitách č bylo sbíráno pouze ručně pro doplnění kvalitativních údajů. Přehled lokalit: Seznam studovaných lokalit na území Staré duby (katastr obce Plešice, okres Třebíč, nadmořská výška m n. m.). Čísla lokalit odpovídají číslům v seznamu druhů (Tabulka 1) a v Mapě 1: 1 N: ,3, E: ,7, vlhký suťový les, obléhací leţení hradu Holoubek; 2 N: ,5, E: ,9, zřícenina hradu Holoubek; 3 N: ,6, E: ,8, prudký sráz s lipovým suťovým lesem, rokle při břehu Dalešické přehrady; 4 N: ,5, E: ,8, vlhký suťový les s bohatým bylinným patrem, rokle při břehu Dalešické přehrady; 5 N: ,4, E: ,8, dubohabřina v zátoce při ústí Plešického potoka; 6 N: ,2, E: ,8, vlhký suťový les, strmé skalnaté svahy; 7 N: ,0, E: ,3, dubohabřina ve východním svahu; 8 N: ,1, E: ,8, lipový suťový les ve svahu; 9 N: ,1, E: ,5, dubohabřina na spraši při břehu Dalešické přehrady; 10 N: ,1, E: ,4, svahy s lipovým suťovým lesem, skalní plotny; 11 N: ,2, E: ,6, prudký sráz s lipovým suťovým lesem, rokle při břehu Dalešické přehrady; 12 N: ,8, E: ,1, prudký sráz s lipovým suťovým lesem, rokle při břehu Dalešické přehrady v blízkosti lokalit č. 3 a 11, o něco sušší a chudší; 13 N: ,8, E: ,0, vlhké břehy Plešického potoka; 14 N: ,5, E: ,8, studánka krytá plechem, několik metrů nad břehem Dalešické přehrady; 15 N: ,5, E: ,8, břeh a vegetace Dalešické přehrady; 16 N: ,6, E: ,9, plantáţní porost smrků a modřínů, příměs dubu a habru. Výsledky: Na zkoumané lokalitě bylo nalezeno celkem 54 druhů měkkýšů, z toho 51 suchozemských plţů a 3 druhy vodních měkkýšů. Všechny nalezené druhy jsou zaznamenány v Tabulce 1, u kaţdé lokality je uveden příslušný počet nalezených jedinců. Celkem 19 nalezených druhů, tedy více neţ třetina, se nachází v Červeném seznamu měkkýšů ČR (BERAN et al. 2006), z toho 6 náleţí ke zranitelným prvkům naší malakofauny (kategorie VU, vulnerable) a dalších 13 druhů je téměř ohroţených (kategorie NT, near threatened). Vybrané ohroţené druhy budou níţe podrobněji komentovány. Tabulka 1. Přehled druhů zjištěných na území lokality Staré doby v průběhu let Druhy jsou vypsány v abecedním pořadí. Číslo lokality odpovídá číslu uvedenému v Přehledu lokalit a mapě studovaných lokalit (Mapa 1). Pro kaţdou lokalitu je uveden celkový počet nalezených jedinců daného druhu. Červeně a tučně jsou zvýrazněny druhy figurující v Červeném seznamu měkkýšů ČR jako zranitelné (VU). Tučně jsou zvýrazněny druhy uvedené v Červeném seznamu měkkýšů ČR jako téměř ohroţené (NT).

4 seznam druhů číslo lokality suchozemští plţi Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774) Aegopinella minor (Stabile, 1864) Aegopinella pura (Alder, 1830) Alinda biplicata (Montagu, 1803) Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) 3 1 Carychium minimum O. F. Müller, Causa holosericea (Studer, 1820) 5 3 Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) 2 Clausilia parvula Férussac, Cochlicopa lubricella (Rssm., 1835) 28 Cochlodina laminata (Montagu, 1803) Columella edentula (Draparnaud, 1805) 8 1 Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) Discus perspectivus (v. Mühlfeld, 1818) Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) Ena montana (Draparnaud, 1801) Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) Isognomostoma isognomostomos (Schrőter, 1784) Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) 1 Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) 2 Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774) Oxychilus glaber (Rssm., 1835) Perpolita hammonis (Strőm, 1765) 1 Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) Pupilla triplicata (Studer, 1820) 201 Ruthenica filograna (Rssm., 1836) Semilimax semilimax (Férussac, 1802) Succinea putris (Linnaeus, 1758) 2 Trichia hispida (Linnaeus, 1758) 1 Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807) Urticicola umbrosus (Pfeiffer, 1828) 10 1 Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) 131 Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) 58 Vertigo alpestris Alder, Vertigo pusilla O. F. Müller, Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) 1 Vitrea diaphana (Studer, 1820) Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871) 6 Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) nazí plţi Arion distinctus Mabille, Arion silvaticus Lohmander, Arion subfuscus (Draparnaud, 1805) 4 1 Deroceras agreste (Linnaeus, 1758) 1 Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774) 2 Deroceras turcicum (Simroth, 1894) 1 1 1

5 Lehmannia marginata (O. F. Müller, 1774) 1 1 Limax cinereoniger Wolf, Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774) 2 1 vodní měkýši Bythinella austriaca s.lat. (v. Frauenfeld, 1857) 50 Pisidium personatum Malm, Radix auricularia (Linnaeus, 1758) 1 Charakteristika malakocenóz a komentáře k vybraným druhům: Na ploše lokality Staré duby dle očekávání zcela dominovala lesní společenstva měkkýšů. Tabulka 1 ukazuje, ţe druhově nejbohatšími biotopy byly vlhké suťové lipové lesy v roklích při březích vodní nádrţe Dalešice. Podobná stanoviště obecně patří k nejpříhodnějším pro měkkýše. Nejhojněji byly mezi měkkýši zastoupeny běţné, spíše nenáročné druhy, vyskytující se takřka na celém území České republiky. Jednalo se o druhy Aegopinella minor, Alinda biplicata, Cochlodina laminata, Discus rotundatus, Monachoides incarnatus a Punctum pygmaeum, které byly nalezeny na většině zkoumaných biotopů. Na lokalitě Staré duby však byla také nalezena řada druhů, jejichţ přítomnost indikuje zachovalost a přirozený charakter zdejších lesních stanovišť, např. Isognomostoma isognomostomos, Causa holosericea, Petasina unidentata, Daudebardia rufa, Vitrea diaphana, Ena montana či Vertigo pusilla. K velmi cenným nálezům pak patří citlivé lesní druhy Discus perspectivus, Ruthenica filograna, Vertigo alpestris a Vitrea subrimata (viz níţe). Zajímavým stanovištěm byla také lesní studánka (lokalita č. 14) hostící bohatou populaci zranitelného druhu Bythinella austriaca (viz níţe). Velmi pozoruhodná byla i malakofauna zříceniny hradu Holoubek. V rámci Starých dubů zde byl unikátní výskyt některých druhů otevřených stepních stanovišť, jako Cochlicopa lubricella, Truncatellina cylindrica či Vallonia costata. K nejvýznamnějším v rámci této lokality pak patřily nálezy druhů Clausilia parvula, Pupilla triplicata a Vertigo alpestris (viz níţe), které jsou v blízkém okolí izolované a unikátní. Mimo přirozená stanoviště byla rovněţ prozkoumána malakofauna plantáţních porostů jehličnatých dřevin (lokalita č. 16). Dle očekávání byla její měkkýší fauna značně chudá a bez přítomnosti jakýchkoli vzácných druhů, neboť biotopy podobného typu jsou pro citlivé lesní druhy měkkýší fauny zcela nevhodné. Komentář k vybraným ohroţeným druhům měkkýšů podle Červeného seznamu měkkýšů ČR: Vrásenka orlojovitá Discus perspectivus (v. Mühlfeld, 1818) (VU) druh s východoalpskokarpatsko-balkánským rozšířením. Přísně lesní druh, preferuje vlhké lesy na vápnitém podloţí s příměsí javoru a jasanu, kde se obvykle vyskytuje při zemi ve vlhkém listovém opadu, pod kůrou či na tlejícím dřevě. V Moravských pahorkatinách je relativně hojný, v Čechách je jeho výskyt daleko vzácnější a velmi roztroušený. V rámci Starých dubů byl nalezen ve vlhkých suťových lesích na lokalitách č. 4, 11 a 12. Zrnovka trojzubá Pupilla triplicata (Studer, 1820) (VU) druh s alpínskovýchodoevropským rozšířením. Druh xerotermních skal a skalních stepí, nejhojnější na vápencovém podloţí. Hojná v některých oblastech v Čechách, na Moravě však roztroušená a vzácnější, nejbliţší výskyt vzhledem ke zkoumané lokalitě např. v oblasti Moravského krasu nebo Pálavy. Její výskyt na zřícenině Holoubek (lokalita č. 2) je tak značně izolovaný. Žebernatěnka drobná Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) (VU) druh s východoevropsko-středoevropským rozšířením. Silně kalcifilní, obývá vlhké suťové lesy, kde ţije v tlejícím opadu, mezi kameny sutí, pod tlejícím dřevem a na úpatí skal. Nikdy

6 nestoupá na kmeny ani skály. V Čechách a na Moravě je její výskyt velmi roztroušený, v pahorkatinách a niţších polohách hor. Hojnější je jen např. na Křivoklátsku a v oblasti Karpat. Její velmi bohatá populace v suťových lesích Starých dubů (lokality č. 3, 4, 11, 12) je proto také cenným nálezem. Vrkoč horský Vertigo alpestris Alder, 1838 (VU) druh s boreoalpínským rozšířením. V niţších polohách vyhledává hrubé stinné sutě, kde ţije v tlejícím opadu mezi balvany, v horách obývá širší škálu biotopů, objevuje se i na tlejícím dřevě a na skalách. V Čechách a na Moravě má roztroušené reliktní výskyty v horách a pahorkatinách. Tento drobný plţ byl nalezen na zřícenině Holoubku (lokalita č. 2) a v suťovém lese (lokalita č. 3). Lokalita Staré duby tak představuje poměrně vzácný výskyt druhu v niţších polohách. Skelnička zjizvená Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871) (VU) druh s alpsko-jihoevropským rozšířením. Obývá především horské lesy, kde ţije ve vlhkém opadu a sutích, vyskytuje se taky na mokřadech a při potocích. V Čechách se omezuje převáţně na lesy pohraničních hor, ve východních Čechách se jiţ objevuje hojněji i v niţších polohách, stejně tak i na Moravě, hojná je v Moravském krasu, Jeseníkách a Karpatech. Nalezena byla v suťovém lese (lokalita č. 11). Praménka rakouská Bythinella austriaca s.lat. (v. Frauenfeld, 1857) (VU) druh s východoalpsko-karpatským rozšířením. Obývá stálé chladné prameny, pramenné struţky a prameniště ve vápencových oblastech, krasové vyvěračky. Vyskytuje se na kamenech a štěrku. V Čechách je vzácná s roztroušenými výskyty v oblasti východních Čech i jinde (např. v okolí Prahy), na Moravě hojnější, např. v Moravském Krasu, Beskydech, Bílých Karpatech. Nalezena byla v drobné studánce u břehu Dalešické přehrady (lokalita č. 14). Závornatka malá Clausilia parvula Férussac, 1708 (NT) druh se středoevropským rozšířením. Obývá především vápencové skály, kde se vyskytuje v trsech skalních rostlin na méně vyprahlých místech, dále na opukových stěnách a hradních zříceninách. V Čechách je její výskyt velmi roztroušený, hojněji se nachází ve východní a severovýchodní části země, zvláště ve vápencových oblastech. Na Moravě je velmi hojná např. v Moravském krasu. V rámci lokality Staré duby byla její bohatá populace nalezena na zřícenině Holoubku (lokalita č. 2). Shrnutí a závěrečná doporučení: Celkový počet nalezených druhů i pestrá a pozoruhodná skladba malakofauny svědčí o tom, ţe lokalita Staré duby představuje komplex velmi dobře zachovalých a v rámci regionu ojedinělých pírodních stanovišť, která si zaslouţí zvláštní pozornost a ochranu. Nejvýznamnějším útočištěm pro vzácné a citlivé druhy měkkýšů jsou vlhké suťové lesy při březích vodní nádrţe Dalešice, a taktéţ zřícenina hradu Holoubek, která tvoří refugium pro druhy, jeţ se v blízkém okolí nevyskytují. Na území lokality Staré duby ţije celkem 6 zranitelných druhů plţů (Discus perspectivus, Pupilla triplicata, Ruthenica filograna, Vertigo alpestris, Vitrea subrimata, Bythinella austriaca) a dalších 13 je charakterizováno jako téměř ohroţené. Pro zachování bohatosti zdejší malakofauny je zcela nezbytné chránit stávající biotopy. Značná plocha přirozených lesních porostů v okolí Dalešické přehrady však byla uměle převedena na plantáţní kultury jehličnanů. Tyto biotopy jsou z hlediska malakofauny zcela nevhodné a zvětšování takovýchto ploch by mělo zcela jistě za následek okamţité vymizení citlivých lesních společenstev měkkýšů. Na lokalitě je proto nezbytné zachovat bezzásahový management a minimalizovat negativní antropogenní vlivy na stávající zachovalá přírodní stanoviště.

7 Mapa 1. Mapa území Staré duby s vyznačenými studovanými lokalitami v letech Čísla jednotlivých lokalit odpovídají číslům uvedeným v Přehledu lokalit a Tabulce 1 (kapitola Výsledky). Seznam citované literatury: BERAN L. (2002) Vodní měkkýši České republiky rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohroţení a ochrana, červený seznam. Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum, 10, 258 pp. BERAN L., JUŘIČKOVÁ L. & HORSÁK M. (2006) Mollusca (měkkýši), In: Červený seznam ohroţených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates], Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) AOPK ČR, Praha, 760 pp. HORSÁK M. (2003) Výsledky stopatnáctiletého výzkumu měkkýšů (Mollusca) NPP Šipka u Štramberka (severní Morava). Časopis Slezského Muzea Opava (A), 52, HORSÁK M., JUŘIČKOVÁ L., BERAN L., ČEJKA T. & DVOŘÁK L. (2010) Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky. Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1, JUŘIČKOVÁ L. (2005) Měkkýši (Mollusca) hradů jako ekologického fenoménu (Česká republika). Malacologica Bohemoslovaca, 3, LOŢEK V. (1956) Klíč československých měkkýšů. Bratislava, Slovenská akademie věd, 358 pp.

8 MARTIN K. & SOMMER M. (2004) Relationships between land snail assemblage patterns and soil properties in temperate-humid forest ecosystems. Journal of Biogeography, 31, WÄREBORN I. (1969) Land molluscs and their environments in an oligotrophic area in southern Sweden. Oikos, 20,

Malakologický průzkum na území PR Skalka

Malakologický průzkum na území PR Skalka 1.18.1. Malakologický průzkum na území PR Skalka Cíl průzkumu: Inventarizační průzkum malakofauny na území PR Metodika průzkumu: Průzkum byl proveden na ploše celé rezervace, detailně bylo zkoumáno na

Více

Malakologický průzkum na území PR Suchá Dora

Malakologický průzkum na území PR Suchá Dora 1.19.1. Malakologický průzkum na území PR Suchá Dora Cíl průzkumu: Inventarizační průzkum malakofauny na území PR Metodika průzkumu: Průzkum byl proveden na ploše celé rezervace, detailně byly zkoumány

Více

Přehled terestrických plžů CHKO Křivoklátsko

Přehled terestrických plžů CHKO Křivoklátsko Erica, Plzeň, 12: 83 91, 2004 83 Libor DVOŘÁK 1) & Petra TUČKOVÁ 2) 1) Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory, e-mail: libor.dvorak@npsumava.cz 2) Správa CHKO Křivoklátsko, 270 24

Více

Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy)

Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 31 37 ISSN 1336-6939 Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy) The results of the malacological survey of

Více

Malakofauna PR Hemže-Mýtkov

Malakofauna PR Hemže-Mýtkov Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 56 62 ISSN 1336-6939 Malakofauna PR Hemže-Mýtkov Mollusc fauna of the Hemže-Mýtkov Nature Reserve JAN MYŠÁK Rösslerova 1414, CZ-56002 Česká Třebová, Czech Republic,

Více

Měkkýši přírodních rezervací Podhorní vrch a Holina u Mariánských Lázní

Měkkýši přírodních rezervací Podhorní vrch a Holina u Mariánských Lázní Erica, Plzeň, 13: 37 42, 2006 37 Libor DVOŘÁK 1) a Lucie JUŘIČKOVÁ 2) 1) Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, 34192 Kašperské Hory, e-mail: libor.dvorak@npsumava.cz 2) Katedra zoologie, Přírodovědecká

Více

Prales NPR Mionší malakozoologický ráj v Beskydech

Prales NPR Mionší malakozoologický ráj v Beskydech Malacologica Bohemoslovaca (2006), 5: 18 24 ISSN 1336-6939 Prales NPR Mionší malakozoologický ráj v Beskydech Virgin forest of the Mionší National Nature Reserve a malacological Eden in the Beskydy Mts

Více

zoogeografie 1 A W-PAL S x x x x x x x x x x x 10 D EUS S x x x x x x x 1 A EUR S x x x x x x x x x x x x 10 D EUR S x x x x x x x x x x x

zoogeografie 1 A W-PAL S x x x x x x x x x x x 10 D EUS S x x x x x x x 1 A EUR S x x x x x x x x x x x x 10 D EUR S x x x x x x x x x x x Příloha Tabulka 2: Seznam všech druhů měkkýšů nalezených v jednotlivých pohořích České republiky. Nomenklatura je uvedena dle Horsák et al. (2010). Za názvem druhu následuje ekologická skupina (Ložek,

Více

PR Skalní potok ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku

PR Skalní potok ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku Malacologica Bohemoslovaca (2012), 11: 22 28 ISSN 1336-6939 PR Skalní potok ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku Skalní Potok Nature Reserve an example of a typical malacofauna in the Hrubý Jeseník

Více

Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice)

Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice) Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač), 2 (2003): 31 36 Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice) Malacozoological inventory of the Bažantnice

Více

Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí

Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí Malacologica Bohemoslovaca (2017), 16: 7 11 ISSN 1336-6939 Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí Mollusc fauna of the proposed Obírka-Kopánky National Nature Reserve and its surroundings Jan

Více

Cíle průzkumu Metodika 10) 11)

Cíle průzkumu Metodika 10) 11) Cíle průzkumu i) shromáždění literárních údajů o malakofauně vybrané oblasti ii) kvalitativní a kvantitativní poznání a zhodnocení malakofauny vybrané oblasti Metodika Průzkum byl prováděn od podzimu 2009

Více

Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné malakozoologický ráj v Jeseníkách

Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné malakozoologický ráj v Jeseníkách Malacologica Bohemoslovaca (2010), 9: 16 20 ISSN 1336-6939 Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné malakozoologický ráj v Jeseníkách The natural forests in the headwaters of the Javorná River malacological

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Plži Přírodní rezervace Oheb

DIPLOMOVÁ PRÁCE Plži Přírodní rezervace Oheb JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4106 Speciální zemědělství Studijní obor: Biologie a ochrana zájmových organismů Katedra: Biologických disciplín Vedoucí

Více

MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY

MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY Vč. sb. přír. - Práce a studie, 10 (2002): 273-283 ISBN: 80-86046-64-8 MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY Molluscs of the Dlouhá mez in the Protected Landscape Area Železné hory Mts. (East Bohemia,

Více

Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších 1. díl

Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších 1. díl Malacologica Bohemoslovaca (2010), 9: 21 25 ISSN 1336-6939 Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších 1. díl The distribution of Vestia ranojevici moravica

Více

Malakozoologie. Clausiliidae

Malakozoologie. Clausiliidae Cochlodina orthostoma - vřetenovka rovnoústá; 13,0:3,0, středovýchodoevropská; zachovalé suťové a listnaté lesy, roztroušeně po celém území Cochlodina costata commutata - vřetenovka zaměněná; 15,0:3,4,

Více

Malakologický průzkum na území PR Skučák

Malakologický průzkum na území PR Skučák 1.22.1. Malakologický průzkum na území PR Skučák Cíl průzkumu: Inventarizační průzkum malakofauny na území PR Metodika průzkumu: Průzkum byl proveden na ploše celé rezervace, detailně bylo zkoumáno na

Více

MĚKKÝŠI HRADU VALDEKA A POZNÁMKY K MALAKOFAUNĚ BRD. Molluscs of the Valdek Castle and comments on the malacofauna of the Brdy Mts

MĚKKÝŠI HRADU VALDEKA A POZNÁMKY K MALAKOFAUNĚ BRD. Molluscs of the Valdek Castle and comments on the malacofauna of the Brdy Mts Bohemia centralis 23: 7-22,1994 MĚKKÝŠI HRADU VALDEKA A POZNÁMKY K MALAKOFAUNĚ BRD Molluscs of the Valdek Castle and comments on the malacofauna of the Brdy Mts Vojen Ložek Úvod Brdy v poslední době vzbuzují

Více

Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle

Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle Bohemia centralis, Praha, 30: 101 108, 2010 Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle A contribution to the knowledge of molluscs (Mollusca) of the Větrušické rokle National Nature Reserve

Více

Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy)

Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 1 8 ISSN 1336-6939 Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy) Mollusc assemblage of the Údolí Teplé Nature Reserve (Czech Republic: West Bohemia) LIBOR

Více

Měkkýši přírodní rezervace U Nového hradu a přilehlé zříceniny (Česká republika)

Měkkýši přírodní rezervace U Nového hradu a přilehlé zříceniny (Česká republika) Malacologica Bohemoslovaca (2016), 15: 14 20 ISSN 1336-6939 Měkkýši přírodní rezervace U Nového hradu a přilehlé zříceniny (Česká republika) Molluscs of the U Nového hradu Nature Reserve and the nearby

Více

MALAKOFAUNA HŘBITOVŮ BRATISLAVY A NĚKTERÝCH PŘILEHLÝCH MĚST A OBCÍ

MALAKOFAUNA HŘBITOVŮ BRATISLAVY A NĚKTERÝCH PŘILEHLÝCH MĚST A OBCÍ Folia faunistica Slovaca, 2004, 9 (1): 1-14 ISSN 1335-7522 MALAKOFAUNA HŘBITOVŮ BRATISLAVY A NĚKTERÝCH PŘILEHLÝCH MĚST A OBCÍ LIBOR DVOŘÁK 1, TOMÁŠ ČEJKA 2 1 Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, 34192

Více

Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)

Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 17 25 ISSN 1336-6939 Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) Molluscs of the Mazák National Natural Reserve (Moravian-Silesian Beskydy

Více

Nivní malakofauna řeky Ohře její minulost a současnost

Nivní malakofauna řeky Ohře její minulost a současnost Malacologica Bohemoslovaca (2011), 10: 51 64 ISSN 1336-6939 Nivní malakofauna řeky Ohře její minulost a současnost The floodplain molluscan fauna of the Ohře River (Czech Republic) its past and present

Více

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 Skála Posledného komína vystupuje na s. okraji levobřežního skalního defilé Zádielské tiesňavy (viz obr. 1). Její severní kolmá stěna je

Více

Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy)

Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy) Bohemia centralis, Praha, 29: 29 35, 2009 Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy) Malacostratigraphy of the Holocene tufa deposit at Kalivody (Nature

Více

Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy)

Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 48 59 ISSN 1336-6939 Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy) The mollusc fauna of the Jizera River floodplain (North Bohemia) Jitka Horáčková 1,2, Vojen Ložek 2

Více

M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu

M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 189 211, 2014 M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Molluscs (Mollusca) of the Koda National Nature Reserve in the Český kras/bohemian Karst Jitka Horáčková

Více

Poznámky k ekologii, rozšíření a ochraně vřetence horského (Pseudofusulus varians) v České republice

Poznámky k ekologii, rozšíření a ochraně vřetence horského (Pseudofusulus varians) v České republice Malacologica Bohemoslovaca (2011), 10: 18 23 ISSN 1336-6939 Poznámky k ekologii, rozšíření a ochraně vřetence horského (Pseudofusulus varians) v České republice Notes to the ecology, distribution and protection

Více

Malakofauna zájmové oblasti Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (CHKO Šumava)

Malakofauna zájmové oblasti Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (CHKO Šumava) Silva Gabreta vol. 10 p. 87 96 Vimperk, 2004 Malakofauna zájmové oblasti Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (CHKO Šumava) Molluscs of the area of interest on Vápenný Vrch hill near Černá v Pošumaví (Šumava

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

Měkkýši v nivě Milešovského potoka

Měkkýši v nivě Milešovského potoka Malacologica Bohemoslovaca (2011), 10: 24 34 ISSN 1336-6939 Měkkýši v nivě Milešovského potoka Molluscs of the Milešovský Potok floodplain (Northwest Bohemia, Czech Republic) Jitka Horáčková 1, Vojen Ložek

Více

Měkkýši Českého lesa IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa

Měkkýši Českého lesa IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 81 92 ISSN 1336-6939 Měkkýši Českého lesa IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa Molluscs of the Český Les Mts. IV. New data for the southern part of the Český

Více

Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko Máchův kraj

Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko Máchův kraj Malacologica Bohemoslovaca (2017), 16: 1 6 ISSN 1336-6939 Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko Máchův kraj Molluscs of the Dolanský rybník Pond (Northern

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Porovnání diversity malakofauny přírodní rezervace U Nového hradu na Blanensku a přilehlé zříceniny.

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Porovnání diversity malakofauny přírodní rezervace U Nového hradu na Blanensku a přilehlé zříceniny. STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Porovnání diversity malakofauny přírodní rezervace U Nového hradu na Blanensku a přilehlé zříceniny Matěj Chytrý Brno 2016 Středoškolská odborná činnost Obor č. 8, Ochrana

Více

Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí

Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí Bohemia centralis, Praha, 28: 393 410, 2007 Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí Mollusca of the Nature Reserve Karlické údolí Vojen Ložek Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Praha, U

Více

BAZICKÉ VÝCHOZY V OKOLÍ RALSKA:

BAZICKÉ VÝCHOZY V OKOLÍ RALSKA: BAZICKÉ VÝCHOZY V OKOLÍ RALSKA: ORNITODISPERZNÍ VÝSADKY, NEBO REFUGIA POSTGLACIÁLNÍ MALAKOFAUNY? LUKÁŠ NEHASIL, JASNA SIMONOVÁ, ŠIMON KAPIC, JAN HEGRLÍK, BARBORA KADLECOVÁ, JOHANA SIMONOVÁ, MILOŠ HALDA,

Více

Měkkýši NPR Strabišov Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika)

Měkkýši NPR Strabišov Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika) Malacologica Bohemoslovaca (2007), 6: 3 10 ISSN 1336-6939 Měkkýši NPR Strabišov Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika) Molluscs of the Strabišov Oulehla National Nature Reserve near Litenčice

Více

Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy)

Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 93 98 ISSN 1336-6939 Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) Molluscs of the Kopičácký rybník National Nature Monument (Central Bohemia)

Více

MÄKKÝŠE (MOLLUSCA) ZVOLENSKEJ KOTLINY

MÄKKÝŠE (MOLLUSCA) ZVOLENSKEJ KOTLINY Folia faunistica Slovaca, 2000, 5: 6368 MÄKKÝŠE (MOLLUSCA) ZVOLENSKEJ KOTLINY JOZEF ŠTEFFEK Ústav ekológie lesa SAV, 969 01 Fándlyho 1, Banská Štiavnica [email: steffekjozef@hotmail.com] ŠTEFFEK, J., 2000:

Více

Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu

Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu Malacologica Bohemoslovaca (2015), 14: 21 73 ISSN 1336-6939 Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst Štěpánka

Více

Les & měkkýši. a historický exkurz navrch. Michal Horsák UBZ PřF MU Brno

Les & měkkýši. a historický exkurz navrch. Michal Horsák UBZ PřF MU Brno Les & měkkýši a historický exkurz navrch Michal Horsák UBZ PřF MU Brno Měkkýši jako modelová skupina dobrá znalost autekologie jasně definované hlavní ekologické faktory, společné pro většinu druhů 1.

Více

MĚKKÝŠI (MOLLUSCA) HRADŮ JAKO EKOLOGICKÉHO FENOMÉNU (ČESKÁ REPUBLIKA)

MĚKKÝŠI (MOLLUSCA) HRADŮ JAKO EKOLOGICKÉHO FENOMÉNU (ČESKÁ REPUBLIKA) 100 101 MĚKKÝŠI (MOLLUSCA) HRADŮ JAKO EKOLOGICKÉHO FENOMÉNU (ČESKÁ REPUBLIKA) Molluscs (Mollusca) of castles as an ecological phenomenon (Czech Republic) Lucie Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.4.2010 Mgr. Petra Siřínková BIOSFÉRA SVĚTOVÝ EKOSYSTÉM suchozemské ekosystémy vodní ekosystémy Probíhá

Více

Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty

Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty Distribution atlas of terrestrial gastropods in the White Carpathians Protected Landscape Area Jana Dvořáková 1*, Vojen Ložek 2, Michal Horsák 1 &

Více

Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic

Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic Bohemia centralis, Praha, 30: 109 113, 2010 Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic Relict malacocoenoses of Jarvová louka at Sedlčánky and Nature Reserve Slatinná

Více

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY NÁVRHY OPATŘENÍ NA LESNÍ PŮDĚ Kolektiv autorů OBSAH Opatření souhrn Vymezení zájmových území Přírodní poměry Mapa návrhů na lesní

Více

Environmentální archeologie archeologie minulého přírodního prostředí

Environmentální archeologie archeologie minulého přírodního prostředí ENVIRONMENTÁLNÍ ARCHEOLOGIE - DODATKY 2011 Environmentální archeologie archeologie minulého přírodního prostředí ve kterém žil, kterým byl formován a které spoluvytvářel člověk www.gli.cas.cz/kvarter www.pedologie.cz

Více

Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy)

Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 40 47 ISSN 1336-6939 Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy) The floodplain mollusc fauna of the Ploučnice River (North Bohemia) Jitka Horáčková 1,2 & Lucie Juřičková

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách

Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 33 46 ISSN 1336-6939 Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách Results of the faunistic survey of molluscs

Více

parnassia MĚKKÝŠI ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ (Mollusca) AOPK ČR

parnassia MĚKKÝŠI ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ (Mollusca) AOPK ČR parnassia MĚKKÝŠI (Mollusca) ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ AOPK ČR Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts. Autoři / Authors: Magda Drvotová, Jaroslav Č. Hlaváč, Michal Horsák,

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Mkkýši (Mollusca) PR Panské louky Michal Maas

Mkkýši (Mollusca) PR Panské louky Michal Maas Mkkýši (Mollusca) PR Panské louky Michal Maas Abstrakt Pi malakologickém przkumu PR Panské louky bylo zjištno 21 druh mkkýš (18 druh suchozemských plž, 1 vodní plž a 2 druhy mlž). Byl proveden ekologický

Více

Měkkýši chráněného území Drbákov Albertovy skály

Měkkýši chráněného území Drbákov Albertovy skály Bohemia centralis, Praha, 17: 139 144, 1988 Měkkýši chráněného území Drbákov Albertovy skály Weichtiere des Naturschutzgebietes Drbákov Albertovy skály Vojen LOŽEK Albertovy skály, ležící ve státní přírodní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic)

Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic) Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 55 69 ISSN 1336-6939 Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic) LUCIE JUŘIČKOVÁ 1 & VOJEN LOŽEK 2 1 Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University,

Více

Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava

Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava Bohemia centralis, Praha, 28: 377 381, 2007 Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava Aquatic molluscs of the Všetatská černava Nature Reserve (Central Bohemia, Czech Republic) Luboš Beran Správa

Více

MĚKKÝŠI LABSKÉ NIVY U PŘELOUČE

MĚKKÝŠI LABSKÉ NIVY U PŘELOUČE Vč. sb. přír. - Práce a studie, 8(2000): 237-246 ISBN: 80-86046 - 49-4 MĚKKÝŠI LABSKÉ NIVY U PŘELOUČE Molluscs of the Labe river floodplain near Přelouč town (North-eastern Bohemia) Jaroslav VAŠÁTKO 1

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou pravdivé, - prohlašuji, ţe

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Výskyt kriticky ohroženého plže vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) na vybraných rašeliništích v kraji Vysočina

Výskyt kriticky ohroženého plže vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) na vybraných rašeliništích v kraji Vysočina Výskyt kriticky ohroženého plže vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) na vybraných rašeliništích v kraji Vysočina Závěrečná zpráva průzkumu malakofauny v období duben srpen 2012 Veronika Schenková & Michal

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY VODNÍ A MOKŘADNÍ MĚKKÝŠI ŘEKY TŘEMOŠENKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Martina Šalomová Biologie se zaměřením na vzdělávání (2012-2015)

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI PR ANENSKÉ ÚDOLÍ A PP KUSÁ HORA

VODNÍ MĚKKÝŠI PR ANENSKÉ ÚDOLÍ A PP KUSÁ HORA Vč. sb. přír. Práce a studie, 15 (2008): 253-259 ISSN 1212-1460 VODNÍ MĚKKÝŠI PR ANENSKÉ ÚDOLÍ A PP KUSÁ HORA Aquatic molluscs of the Anenské údolí Nature Reserve and Kusá hora Nature Monument Luboš BERAN

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

2 Předmět ochrany Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou

2 Předmět ochrany Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou Strana 2004 Sbírka zákonů č. 205 / 2013 205 VYHLÁŠKA ze dne 4. července 2013 o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Rostlinné populace, rostlinná společenstva

Rostlinné populace, rostlinná společenstva Rostlinné populace, rostlinná společenstva Populace - soubor jedinců jednoho druhu, vyskytující se na určitém stanovišti a jsou stejného genetického původu ZNAKY POPULACE roste produkuje biomasu hustota

Více

Základní charakteristika území

Základní charakteristika území NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA Základní charakteristika území v r. 1991 (20.3.) vyhlášen za národní park plocha NP: 69030 ha - park plošně největší pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně

Více

17. Mě k k ý š i. 17. Mo l l u s c s. M. Horsák. Měkkýši (Mollusca) jsou po členovcích

17. Mě k k ý š i. 17. Mo l l u s c s. M. Horsák. Měkkýši (Mollusca) jsou po členovcích 17. Mě k k ý š i M. Horsák 17.2 Páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis); 18,4 : 21,8 mm. 17.1 Výzkum historického vývoje mokřadů vyžaduje na první pohled destruktivní odběr vzorků. Na snímku je zachycen

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Ideální les a jeho poruchy v kvartérním klimatickém cyklu. Petr Pokorný; CTS a PřF UK

Ideální les a jeho poruchy v kvartérním klimatickém cyklu. Petr Pokorný; CTS a PřF UK Ideální les a jeho poruchy v kvartérním klimatickém cyklu Petr Pokorný; CTS a PřF UK Část 1: Teoretická východiska Teorie ideálního lesa (D. Storch, Vesmír 90, červen 2011) - Proč je les ultimátním typem

Více

Nálezy vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů v CHKO Litovelské Pomoraví, Javoříčském krasu a na Grygovských kopečcích

Nálezy vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů v CHKO Litovelské Pomoraví, Javoříčském krasu a na Grygovských kopečcích Nálezy vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů v CHKO Litovelské Pomoraví, Javoříčském krasu a na Grygovských kopečcích Michal Horsák, Petr Kment, Jan Sychra, Michal Straka (horsak@sci.muni.cz;

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Plán péče pro přírodní památku Panský lom

Plán péče pro přírodní památku Panský lom Plán péče pro přírodní památku Panský lom na období 2013-2023 zpracoval: Mgr. Jan Šturma spoluautoři: Mgr. Jana Steinová, PřF UK Praha RNDr. Jaroslav Hlaváč, Národní muzeum, Praha (zoologický průzkum)

Více

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Autorský kolektiv Ing. Lukáš Bílek Ph.D, Doc. Ing. Jiří Remeš Ph.D, Mapa je výsledkem

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj:

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 89 Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zřizovací předpis: XIX/0-07; /9 Kraj: Jihomoravský kraj Obec s rozš. působností. st. Blansko, Kuřim (Brno-venkov) Katastrální území: Lelekovice,

Více

Malacologica Bohemoslovaca. Vol. 6 (2007)

Malacologica Bohemoslovaca. Vol. 6 (2007) ISSN 1336-6939 (online version only) Malacologica Bohemoslovaca Vol. 6 (2007) http://mollusca.sav.sk - Journal about molluscs in Central Europe Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences

Více

Kučera Tomáš (ed.): Červená kniha biotopů, http://www.uek.cas.cz/cervenakniha. Měkkýši. Lucie Juřičková

Kučera Tomáš (ed.): Červená kniha biotopů, http://www.uek.cas.cz/cervenakniha. Měkkýši. Lucie Juřičková Měkkýši Lucie Juřičková Přírodovědecká fakulta UK, katedra zoologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2, e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz Abstrakt: V České republice žije 240 druhů měkkýšů, z toho 2 druhy jsou

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Komentovaný materiál petice Hnutí DUHA

Komentovaný materiál petice Hnutí DUHA Komentovaný materiál petice Hnutí DUHA předložený Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PS ČR Komentář sestavil: Ing. Martin Klewar Česká akademie zemědělských věd Komise pro

Více

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice Obsah: Carabini Soubor map rozšíření druhu Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784)

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více