Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku"

Transkript

1 Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č Arch. č. VO Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice a. s. Kollárova 1879/11, Teplice tel , fax ,

2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI S NÍ JINAK NAKLÁDÁNO Projektant Ing. Drvota Manažer projektu Ing. Kunčický Datum 12/2012 Tech. kontrola Ing. Drvota Formát Stupeň Projektová kancelář: vodohospodářská DPS Zakázka: Část: Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina - Kostomlaty Vodohospodářská část Pořadové číslo 1 Číslo zakázky 3257 Obsah: Technická zpráva Archivní číslo Objednatel: Severočeské doly, a.s. Chomutov VO

3 3257 VO /3 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY PODKLADY ÚVOD ZEMNÍ PRÁCE TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TRUBNÍ PROPUSTKY VE STANIČENÍ 0,002, 0,082, 0,276 A 0, RÁMOVÝ PROPUST VE STANIČENÍ 0, TERÉNNÍ ÚPRAVY A ODVODNĚNÍ STÁVAJÍCÍ DEPRESE INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 7

4 3257 VO /4 Technická zpráva 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Objednatel: Projektant: Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina - Kostomlaty Vodohospodářská část k.ú. Bílina Ústecký Severočeské doly, a.s. Chomutov Kollárova 11, Teplice 2. Podklady - zaměření zájmového území - prohlídka území 3. Úvod Vodohospodářská část řeší propustky a odvodnění stávající deprese ve staničení komunikace 0,0 0,310. Systém stávajícího odvodnění území je zachován. Pro převedení povrchových vod pod komunikací jsou navrženy propustky ve staničení 0,002, 0,082, 0,192, 0,276 a 0,306. Bezodtoká deprese při severním okraji nově navržené komunikace ve staničení cca 0,080 je terénně upravena a je odvodněna pomocí prefabrikované horské vpusti do stávající dešťové kanalizace.

5 3257 VO /5 4. Zemní práce Zemní práce jsou prováděny podle ČSN v zemině 3. třídy těžitelnosti s lepivostí 30%. Celkový výkop pro propustky je 185,3 m 3 a pro TÚ 19 m 3. Výkopek bude použit pro obsyp a zásyp propustů. Přebytečný výkopek bude použit pro vyrovnání terénních depresí v okolí stavby. 5. Technické řešení 5.1 Trubní propustky ve staničení 0,002, 0,082, 0,276 a 0,306 Trubní propusty jsou navrženy v místech stávajících příkopů. Stávající opevnění bude odstraněno a bude proveden výkop pro betonáž. Po vybetonování opěrných bloků a podkladního betonu budou položeny prefabrikované roury. Jsou navrženy trubní propustky z železobetonových rour DN uložených na betonové desce (C16/20) mocnosti 250 mm vyztužené ocelovou sítí. Vtokové a výtokové objekty jsou v podzemní části z betonu C20/25, nadzemní boční křídla jsou z kamenného zdiva mocnosti 500 mm. Dno objektu je z kamenné dlažby mocnosti 150 mm v betonovém loži mocnosti 100 mm. Nakonec bude proveden hutněný zásyp a obsyp propustu. Propustek ve staničení 0,002 Propustek je z železobetonové roury DN500 délky 11,2 m. Vtokový objekt propustku je tvořen prefabrikovanou horskou vpustí vnějších rozměrů x mm. Vtoková mříž je pro zatížení B125. Výtokový objekt navazuje na stávající odvodnění území. Propustek ve staničení 0,082 Propustek je z železobetonové roury DN600 délky 11,0 m. Vtokový objekt navazuje na příkopy nově navržené komunikace a stávající odvodnění. Výtokový objekt je zaústěn do terénně upravené deprese při severním okraji komunikace.

6 3257 VO /6 Propustek ve staničení 0,276 Propustek je z železobetonové roury DN600 délky 15,0 m. Vtokový objekt navazuje na příkopy nově navržené komunikace a stávající odvodnění. Výtokový objekt je zaústěn do stávajícího příkopu. Propustek ve staničení 0,306 Propustek je z železobetonové roury DN800 délky 15,7 m. Vtokový objekt navazuje na příkopy nově navržené komunikace a stávající odvodnění. Výtokový objekt je zaústěn do stávajícího příkopu. 5.2 Rámový propust ve staničení 0,192 Rámový propust ve staničení 0,192 Propust je zřízen v místě stávajícího příkopu P1.1. Stávající příkop je lichoběžníkového profilu se šířkou ve dně 2 m a se sklony svahů 1:2. Stávající opevnění bude odstraněno a bude proveden výkop pro betonáž. Po vybetonování opěrných bloků a podkladního betonu budou položeny prefabrikované dílce. Jednotlivé spáry mezi dílci budou řešeny monolitickou zálivkou a stykovací výztuží tak, aby bylo zajištěno spolupůsobení dílců. Následně bude proveden betonový potěr. Nakonec bude proveden hutněný zásyp a obsyp propustu. Vtokové a výtokové objekty jsou v podzemní části z betonu C20/25, nadzemní části jsou z kamenného zdiva mocnosti 600 mm. Na čela propustu bude instalováno kompozitové zábradlí. Propust je z železobetonových rámových dílů o světlém průřezu 2 x 1,5 m délky 14,4 m. Vtokový objekt navazuje na příkopy nově navržené komunikace a stávající odvodnění. Výtokový objekt je zaústěn do stávajícího příkopu. 5.3 Terénní úpravy a odvodnění stávající deprese Stávající terénní bezodtoká deprese nad komunikací ve staničení cca 0,080 je terénně upravena vysvahováním a zvýšením dna v rozsahu 19, 0 m 3 výkopů a násypů. Na dno deprese je v nejnižším místě osazena horská vpust (HV) vnějších rozměrů x mm. Vtoková mříž je pro zatížení B125.

7 3257 VO /7 Odvodnění HV je betonovým potrubím DN500 délka 6,5 m do stávající šachty dešťové kanalizace. Potrubí bude uloženo v paženém výkopu na vrstvě štěrkopísku mocnosti 100 mm a bude do výše 100 mm nad vrchol obsypáno štěrkopískem. Hutnění obsypu potrubí musí být provedeno podle technologického postupu výrobce potrubí. 6. Inženýrské sítě Na území stavby nejsou vzhledem k charakteru území žádné podzemní sítě. 7. Bezpečnost práce a technických zařízení Při realizaci stavby je nutné dodržovat platné právní normy z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení. Jedná se zde zejména: -zákon 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) -zákon 262/2006 Sb. - Zákoník práce Na základě těchto zákonů je nutné dodržovat ustanovení NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 8. Vliv stavby na životní prostředí Při realizaci stavby je nutné dodržet platné právní normy pro zamezení negativních vlivů na životní prostředí. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům.

8 3257 VO /8 V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu. Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu se zákonem č.148/2006 tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem. Ochrana proti hluku a vibracím V rámci vlastní realizace stavby dojde dočasně k některým negativním projevům a vlivům stavebního procesu. Jedná se především o hlučnost stavebních strojů při vlastním stavebním procesu a demolicích stávajících cest, prašnost a znečištění stávajících komunikací. Tyto projevy budou odstraňovány průběžně organizačními opatřeními zhotovitele stavby. Zhotovitel zajistí omezení hluku a vibrací použitím nejvhodnějších druhů a typů strojní mechanizace. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem. Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem Nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška. Ochrana proti znečištění komunikací Zhotovitel zajistí omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy. Zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od nečistot. Zábor ploch pro zařízení staveniště, jeho provoz a vizuální rušení okolí Velikost plochy záboru bude co nejmenší a doba trvání co nejkratší v souladu s časovým harmonogramem stavby. Zařízení staveniště bude umístěno tak, aby neomezovalo zásobování okolních objektů. Pro provoz zařízení staveniště zhotovitel vypracuje takový provozní a manipulační řád, aby ani vizuálně nebylo narušováno životní prostředí.

9 3257 VO /9 Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.) Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů. Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné vany. Ochrana zeleně před poškozením Stavba nemá nároky na ochranu zeleně. Navržená opatření při provádění stavby Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob na staveniště a zajistit přechodná dopravní opatření v okolí staveniště. Při provádění musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Staveniště musí mít zabezpečený svůj obvod proti náhodnému vstupu nepovolaných osob a musí být označené výstražnými značkami a v komunikacích dopravními značkami a světelnou signalizací.

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, 514 01 Jilemnice

SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, 514 01 Jilemnice Obsah: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY... 2 B.1.1 ZHODNOCENÍ A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ... 2 B.1.2 MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY... 2 B.1.3 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních stezek a výstavba fitness kiosků Místo

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.2 Komunikace a zpevněné plochy Identifikační údaje stavby: Technická zpráva Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 DIČ: CZ70888337

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 B. Souhrnná technická zpráva Obsah : B.1 Architektonické a stavebně technické řešení B.1.a. Zhodnocení staveniště B.1.b. Urbanistické

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla:

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘI REALIZACI ZÁSAHŮ DO POVRCHŮ KOMUNIKACÍ A PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ÚPRAVU POVRCHU UL. ZÁMECKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY číslo zakázky: 13008 DOS 05/2013

STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ÚPRAVU POVRCHU UL. ZÁMECKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY číslo zakázky: 13008 DOS 05/2013 E. 1. a Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je oprava a zpevnění ploch, které budou využívány jako silniční komunikace.

Více

Kapitola 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

Kapitola 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007, s účinností

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE DSP Oprava mostů 152-037, 152-037a, 37914-2 a 37914-3 Oprava mostu ev. č. 37914-2 SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/14 Obsah: strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod

Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod Stavebník : Město Železný Brod Datum: 01/2013 Stupeň PD : stavební úpravy projekt k stavebnímu povolení Projektant: ing. Matura

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více