MASARYKOVA UNIVERZITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Rozvoj slovní zásoby žáků-imigrantů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc. Vypracovala: Petra Janků 1

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Brně dne 19. dubna 2007 Petra Janků. 2

3 Poděkování Ráda bych poděkovala Doc. PhDr. Karle Ondráškové, CSc. za cenné připomínky a rady při vedení diplomové práce. 3

4 Obsah Úvod Slovo a slovní zásoba Slovo Slovní zásoba Principy a zásady cizojazyčného vyučování a učení se zřetelem ke slovní zásobě Didaktické principy Metodické principy Selekce slovní zásoby Výběr slovní zásoby Rozsah slovní zásoby Postupy při osvojování slovní zásoby Prezentace slovní zásoby Druhy a metody sémantizace Procvičování a upevňování slovní zásoby Opakování a aplikace slovní zásoby Kontrola osvojení slovní zásoby Typy a druhy cizojazyčných cvičení Typy a druhy cvičení Cvičení pro jednotlivé druhy slovní zásoby Cvičení pro slovní zásobu aktivní (produktivní) Cvičení pro slovní zásobu pasivní (receptivní) Cvičení pro slovní zásobu potenciální Metody cizojazyčné výuky Praktická část Stanovení hypotéz Přípravy na hodinu Lekce Lekce Lekce Lekce Lekce Lekce Lekce Lekce Lekce Zhodnocení metod využitých k výuce slovní zásoby Zhodnocení postupů při prezentaci nových slov Zhodnocení aktivit využitých k výuce slovní zásoby Potvrzení a zamítnutí hypotéz Závěr Použitá literatura:...66 Resumé

5 Úvod Společenské změny v posledních letech vedou k tomu, že do českých škol přichází stále více žáků jinojazyčného původu. Tito žáci musejí češtinu zvládnout nejen jako vyučovací předmět, ale také v dostatečné míře jako vyučovací jazyk. V průběhu své pedagogické praxe jsem měla možnost setkat se s žáky-imigranty, kteří byli integrováni do českých škol, aniž by předem absolvovali alespoň úvodní kurz českého jazyka. Navíc žákům, kteří nepocházejí z jiného členského státu Evropské unie, nebyla dosud českým státem zajištěna bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání. Pro takové žáky je integrace do škol, tedy i do celé české společnosti velmi obtížná. Jsou na ně kladeny vysoké nároky. Žáci by si měli v co nejkratší době osvojit alespoň základy českého jazyka, aby byli schopni dostatečné komunikace s okolím. Proto jsme se v diplomové práci zaměřili na výuku žáků-imigrantů, kteří přicházejí na druhý stupeň českých základních škol bez znalosti, případně jen s velmi malou znalostí vyučovacího jazyka. V diplomové práci se zabývám rozvojem slovní zásoby žáků-imigrantů. Vycházíme z předpokladu, že rozvoj lexikálních kompetencí je základem rozvoje komunikačních dovedností, které umožňují žákům začlenění do české společnosti. Jádrem diplomové práce bude zpracování metod a postupů při rozvoji slovní zásoby jako nedílné součásti výuky jakéhokoliv cizího jazyka, tedy i češtiny. Cílem diplomové práce pak bude na základě teoretických a praktických poznatků vymezit vhodné metody a formy práce při výuce slovní zásoby žákůimigrantů. 5

6 1 Slovo a slovní zásoba Jazyk (řeč) je základním prostředkem lidské komunikace. Jeho stavbou a zvukovou i psanou podobou se zabývá jazykověda (lingvistika), která je tvořena dvěma základními složkami naukou o slovní zásobě (lexikologií) a mluvnicí (gramatikou). Lexikologie patří mezi jazykovědné disciplíny, jejichž hlavním předmětem zkoumání je slovo. Slovo je základní jednotkou slovní zásoby. Souhrn všech slov určitého jazyka tvoří jeho slovní zásobu. Lexikologie se zabývá slovní zásobou a jejím tvořením, stejně jako obsahem, formou, funkcí a vzájemným vztahem pojmenovávacích jednotek. (Hauser, 1980) 1.1 Slovo Slovo je jazykový útvar komplexní povahy a při jeho definici je nutné přihlížet k mnoha kritériím. Slovo je základní pojmenovávací jednotka, centrální jednotka jazyková z hlediska mluvnice i slovní zásoby. Má stránku grafickou a zvukovou. Spojení formy a obsahu značí dvojstránkovou (binární) povahu slova. Formou slova je myšlena jeho hlásková stavba. Slovo může být tvořeno skupinou hlásek, např. dům, škola, pracovat, stejně jako hláskou jednou. V češtině reprezentují tuto skupinu slov některé spojky, např. a, i, předložky, např. o, u, k, v a citoslovce, např. ó. Obsah slova znamená jeho význam, tedy lidským vědomím zprostředkovanou skutečnost: jablko označuje druh ovoce, kopretina rostlinu. Některá slova mohou označovat více skutečností, mají tedy více významů. Jde o tzv. mnohoznačnost (polysémii) nebo homonymitu. Naproti tomu pak může pro označení jedné skutečnosti, jednoho významu, existovat slov několik. Tento jev se nazývá synonymita. (Hauser, 1980) Dalších kritérií, která charakterizují slovo, je celá řada. Jedním z nich je jeho mluvnická utvářenost (gramatičnost). Kromě příslušnosti k určité 6

7 slovnědruhové kategorii sem patří mluvnické významy (např. pád, číslo, rod) nebo plnění úlohy větných členů (např. podmět, předmět). Významným hlediskem charakterizujícím slovo je jeho samostatnost. Jedním z hledisek, kdy se projevuje samostatnost slova, je jeho přemístitelnost ve větě, dalším pak grafika. Slovo je od jiných slov odděleno mezerou, do které je možné vkládat jiná slova, pokud není slovo součástí sousloví, frazému nebo nejde o spojení předložky s osobním či ukazovacím zájmenem. Do slova samotného však není možné vložit jiné slovo, lze do něj vložit pouze vkladnou hlásku anebo obměnit morfém, případně jednotlivé hlásky. Stále jde však o varianty téhož slova. Tato skutečnost svědčí o nepřerušitelnosti slova. Dalším hlediskem je paradigmatičnost, tedy formální nebo významový vztah slov určité třídy jednotek, které jsou spjaty společnou funkcí. Významnými znaky slova jsou spojovatelnost a větotvornost, což znamená, že slovo nejen zahrnuje jednotky nižších řádů, jako jsou fonémy a morfémy, ale zároveň vytvářejí jednotky vyššího řádu. Mohou tvořit slovní spojení, výpovědi a texty. V některých případech může větu tvořit i jedno slovo (např. Ano. Pomalu!). Na druhé straně se vyskytují slova, která spojení s jiným slovem přímo vyžadují. Jde například o předložky, které se pojí s podstatnými jmény v určitých pádech, nebo o většinu sloves. Tato schopnost vázat na sebe jiné slovo se nazývá valence. Slova, která se takto spojují v syntaktické celky, jsou ovlivněna nejen významem a valencí, ale také kontextem a slohovou příslušností. V souvislosti s tím hovoříme o substituovatelnosti slova, tedy výběru z jisté třídy slov, o totožnosti, kdy slova užitá v kontextu mohou být stejného typu, ne však stejného významu (např. jde domů, jde mu o to), a o reprodukovatelnosti slov, což znamená, že určitá slova lze v určitých situacích užívat opakovaně. (Filipec, Čermák 1985) 7

8 1.2 Slovní zásoba Slovní zásoba je společně s mluvnicí základní složkou každého jazyka. Definic slovní zásoby existuje více. Např. Hauser v knize Nauka o slovní zásobě (1980) charakterizuje slovní zásobu jako souhrn veškerých slov, která se vyskytují v určitém jazyce. Rozsah slovní zásoby svědčí o bohatosti daného jazyka, počet slov je však neuzavřený a nezjistitelný. Filipec (1985) pak definuje slovní zásobu jako soubor všech lexikálních jednotek užívaných a přetvářených uživateli daného jazyka (národem, popř. jeho částí) a charakterizujících je. Zkoumáním a tvorbou slovní zásoby se, stejně jako v případě slova a jeho významů, zabývá lexikologie. Zkoumá mimo jiné např. systém slovní zásoby, kde slova nestojí izolovaně vedle sebe, ale jsou vzájemně propojena. Tato skutečnost je v cizojazyčném vyučování velmi důležitá. Rozlišujeme dva základní způsoby dělení slovní zásoby, z nichž první zohledňuje vnitřní uspořádání slovní zásoby. Neměnnou částí slovní zásoby je její jádro. Jde především o slova označující základní a nejdůležitější pojmy vztahující se k běžnému životu a každodenní komunikaci. Méně frekventovaná slova zastupují rozsáhlejší, proměnlivou část slovní zásoby. Hranice mezi jádrem slovní zásoby a její proměnlivou částí není ostrá. Druhým hlediskem je rozsah užívání slovní zásoby uživateli daného jazyka. Rozlišujeme aktivní, pasivní a potenciální slovní zásobu. Aktivní (produktivní) slovní zásobou rozumíme souhrn slov, která jsou užívána v běžné komunikaci ústní i písemné. Počet slov aktivní slovní zásoby se pohybuje kolem pěti tisíc. Pří výuce cizích jazyků je třeba se zaměřit právě na aktivní složku slovní zásoby. Pasivní (receptivní) slovní zásoba zahrnuje slova, jejichž význam žák sice chápe, ale v běžné komunikaci je nepoužívá. Počet slov, kterým uživatel jak mateřského, ta cizího jazyka rozumí, ale která není schopen samostatně používat, je přibližně pětkrát vyšší, něž počet slov aktivní slovní zásoby. V případě cizího jazyka se v průběhu učení nová slova z pasivní slovní zásoby 8

9 při častějším užívání po určité době mohou zařadit do aktivní slovní zásoby. Přechod od pasivní k aktivní slovní zásobě je tedy, především na počátku učení se cizímu jazyku, plynulý. Potenciální slovní zásoba je reprezentována slovy, která jsou pro uživatele jazyka nová, ale kterým je schopen v kontextu a na základě znalostí slovotvorby porozumět. (Janíková, 2005) Specifickým pojetím slovní zásoby je teorie mentálního slovníku. Mentální slovník (mentální/inertní lexikon, subjektivní slovník) představuje pojetí slovní zásoby z psycholingvistického hlediska. Jde o individuální psychologický proces osvojování, třídění a ukládání slovní zásoby do paměti, o mentální reprezentaci slov každého člověka. Problematikou mentálního slovníku se z hlediska kognitivní psycholingvistiky podrobně zabývá Iva Nebeská v publikaci Úvod od psycholingvistiky (1992). Charakterizuje mentální slovník jako jednu ze dvou základních složek, které slouží k ukládání informací do lidské mysli. První z nich bývá označována za mentální encyklopedii. V té se v průběhu celého lidského života shromažďují a ukládají subjektivní a neverbální informace, které zahrnují veškeré poznatky o světě. Mentální slovník je pak definován jako soubor informací verbálních. Tato znalost významu slov a jejich vzájemných vztahů umožňuje jedinci dodržovat zásady pro jejich užívání. Lexikální jednotky jsou v paměti uloženy mnoha způsoby, vždy ale v určitém vztahu s jinými lexikálními jednotkami. Tyto vzájemné vztahy mohou být asociativního charakteru (např. v případě opozit). Časté je také uspořádání na základě logické spojitosti (např. u slov ve vztahu koordinačním či subordinačním), na základě zvukové podoby, příslušnosti k slovním druhům, na principu abecedního uspořádání nebo hierarchie příznaků (spíše než dvojice žena dívka bývá asociována dvojice dívka chlapec založená na příznaku pohlaví). Možná je organizace na základě sémantických polí (např. jablko, hruška, švestka), párového uspořádání (např. sever jih, pravá levá), na základě frekvence výskytu. Synonymické uspořádání umožňuje uživateli jazyka vybrat nejvhodnější výraz. V každém případě však musí být mentální slovník 9

10 uspořádán tak, aby uživateli jazyka umožňoval rychle a z hlediska kontextu správně vyhledat slova, která právě potřebuje, a to jak v produkci, tak v recepci řeči. Osvojování a třídění slov a jejich následné ukládání do mentálního slovníku je subjektivní proces. Z toho důvodu by se měla ve výuce zohledňovat zásada individuálního přístupu k žákovi. Kromě tohoto principu existuje i řada dalších aspektů, které na základě znalosti funkce mentálního slovníku umožňují zefektivnit osvojování, třídění a uspořádávání nových slov. Věra Janíková (2005) zdůrazňuje autonomii žáka. Na procesu osvojování slovní zásoby by se měl každý žák aktivně podílet od samého počátku. Nová slova by pro žáka měla mít individuální význam, k jejich zprostředkování by měly být použity motivující metody a proces osvojování by měl být kreativní. Je nutné zohlednit také potřeby žáka, respektovat individuální způsob třídění slov v mentálním slovníku, respektovat multisenzorické učení a ponechat žákovi dostatek času pro přechod od recepce k produkci slov. 10

11 2 Principy a zásady cizojazyčného vyučování a učení se zřetelem ke slovní zásobě 2.1 Didaktické principy Učení se cizímu jazyku, stejně jako jeho vyučování, je náročný proces, který vyžaduje jistou organizaci, systematičnost a důslednost z hlediska prezentace poznatků, stejně jako soustavnost, aktivnost a vhodný postup při jejich osvojování. Aby byl vyučovací proces co nejefektivnější, je vhodné dodržovat určité zásady a principy. Mezi významné principy didaktické patří: Princip vědeckosti Výuka jazyků je komplexní proces, při němž jsou žákům předkládány k osvojení nejen poznatky z oblasti jazykovědy, ale například také z oblasti historie, politologie a dalších. Při jejich prezentaci se učitel opírá o vědomosti z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie aj. Interdisciplinární spolupráce je tedy jedním ze základních znaků didaktiky cizích jazyků. (Janíková, 2005) Princip systematičnosti (soustavnosti) Jazyk je složitý systém a při jeho osvojování je nutno postupovat systematicky. Hendrich (1988) tuto zásadu považuje v případě osvojování slovní zásoby za obzvláště významnou vzhledem k její mnohovrstevnatosti. Proto je důležité učivo náležitě uspořádat a postupovat od jednoduššího ke složitějšímu, od teorie k praxi, na probrané poznatky vázat nové atd. Důraz je kladen také na vnitřní vztahy v rámci daného systému, neboť slova si žáci mnohem lépe osvojí a zapamatují ve vzájemné souvislosti, než jako izolované jednotky. Princip přiměřenosti Čechová (1998) vyzdvihuje princip přiměřenosti jako jeden z nejdůležitějších aspektů každého vyučovacího procesu. Při výuce je vždy potřeba brát v úvahu věk žáků, jejich schopnosti, předchozí zkušenosti a těmto skutečnostem pak přizpůsobit metody výuky, rozsah a výběr učiva i způsob jeho podání. Při výuce slovní zásoby jde zejména o vhodný výběr a přiměřené množství lexikálních jednotek prezentovaných v rámci jedné lekce nebo hodiny. 11

12 Princip diferencovaného přístupu k žákům Tato zásada je úzce spjata s principem přiměřenosti, využívá poznatky z oblasti psychologie učení, zohledňuje individuální potřeby, možnosti a vlastnosti jak jednotlivých žáků, tak celé skupiny. Učitel by tedy měl znát rozdíly mezi jednotlivými žáky, věnovat každému žákovi dostatečnou pozornost a uplatňovat individuální přístup k nim. (Hendrich, 1988) Při výuce žáků-imigrantů je tato zásada zvláště důležitá, neboť zpravidla nebývají do skupin rozdělováni podle věku, schopností a zkušeností, ale podle úrovně znalosti českého jazyka. Princip uvědomělosti Narozdíl od mateřského jazyka, který si dítě v prvních letech života osvojuje zcela neuvědoměle (incidentálně), učení se cizímu jazyku probíhá z větší části uvědoměle (intencionálně). Při výuce slovní zásoby jde především o uvědomování si různých pravidel při práci se slovy, pochopení jejich významu, funkce, jejich zařazování a nácvik. Uvědomělé učení se uplatňuje zejména v případě aktivní slovní zásoby, neuvědomělé v případě slovní zásoby pasivní. Princip samostatné činnosti žáků Samostatná práce žáků v hodinách i mimo vyučování je důležitou součástí vyučovacího procesu. Zvláště u žáků-imigrantů je vyvinutí vlastního úsilí velmi důležité, neboť si musí alespoň základy českého jazyka osvojit pokud možno v co nejkratší době. Samostatnou práci při výuce slovní zásoby lze uplatnit při hledání nových jevů (např. hledání ve slovnících, textech), v jejich samostatném poznávání, v objevování souvislostí a zákonitostí mezi lexikálními jednotkami. Důležitá je podpora samostatné tvůrčí činnosti žáků. Princip tvořivého přístupu Z pedagogického a psychologického hlediska bývá tvořivost definována jako duševní schopnost vycházející z poznávacích i motivačních procesů a vyznačující se nalézáním nových, neobvyklých, správných řešení. (Průcha, 2003) Stejně tak je chápána tvořivost jazyková. Spočívá v žákovu experimentování s jazykem, v objevování dalších jazykových vyjádření. Jde ale také o kreativitu při využívání odpovídajících jazykových prostředků v různých 12

13 komunikačních situacích, stejně jako o individuální strategie učení. Jazyková tvořivost dává základ tzv. jazykovému citu, který umožňuje uživateli jazyka např. utváření takových tvarů slova, které mu dosud nebyly známy. (Janíková, 2005) Princip aktivnosti žáků Tato zásada je úzce spjata s principem uvědomělého osvojování učiva i samostatnou činností žáka. Žák by měl být aktivním účastníkem vyučovacího procesu. Učitel by měl vytvářet podmínky pro rozvoj samostatné činnosti žáků a poskytovat dostatek podnětů k přímé činnosti, aby nedocházelo k pouhé mechanické aplikaci získaných vědomostí. Například cvičení by měla odpovídat skutečným komunikačním situacím, kdy žák uvědoměle využívá osvojených poznatků. Také při řešení jazykových problémů by měl být žákům poskytnut čas na samostatné pozorování, analyzování, srovnávání jevů a následné vyvozování řešení. (Čechová, 1998) Princip názornosti Názornost má ve vyučování veliký význam, v případě výuky slovní zásoby pak především ve fázi prezentace nového učiva. Hendrich (1988) rozlišuje ve vyučovacím procesu více druhů názornosti. O auditivní názornost se jedná v případě, kdy žák vnímá zvukovou stránku jazyka. Výuka rodilým mluvčím je výhodou, variantou mohou být také zvukové nahrávky namluvené rodilými mluvčími, které napomáhají žákům při vnímání a následném procvičování výslovnosti. V případě, kdy žák sám vyslovuje jednotlivé prvky cizího jazyka, jde pak o názornost artikulačně motorickou. Vizuální názornost se uplatňuje při čtení, kdy si žák osvojuje grafickou a pravopisnou stránku jazyka. Učitelé ve výuce často využívají takzvané názornosti vnitřní. Spočívá v objasňování určitých prvků cizího jazyka prostřednictvím vnitrojazykového a mimojazykového srovnávání anebo využitím typových vět. Běžná bývá názornost věcná (předmětná, mimojazyková). Jedná se o didaktické využívání předmětů, obrázků, fotografií, videonahrávek, nástěnných tabulí, grafů, schémat atd. Využití názorného příkladu ve výuce napomáhá žákům nejen rychleji a snadněji si učivo osvojit, ale také si ho lépe zapamatovat. 13

14 Princip trvalosti Přirozenou součástí vyučovacího procesu není jen osvojování nových jevů, ale také jejich zapomínání. Proto je důležité získané poznatky neustále opakovat a procvičovat. Opakování učiva by mělo být aktivní a systematické, zároveň prohlubující a vedoucí k trvalému osvojení učiva. (Čechová, 1998) Princip motivace Osvojování cizího jazyka je zdlouhavý a náročný proces, při němž musí žák vynaložit mnoho úsilí. Z toho důvodu je potřeba žáka pozitivně motivovat. Z psychologického hlediska je velmi důležitá podpora, povzbuzování a pochvala ze strany učitele. Kromě této vnější motivace je významná také motivace vnitřní, kdy si žák sám uvědomuje důležitost a smysl své práce, neboť vědomí vlastního úspěchu přináší celkový úspěch výuky. (Janíková, 2005) Princip jednoty jazyka a mimojazykových fakt Ve výuce cizích jazyků se uplatňuje nejen komunikativní cíl, ale částečně také cíl výchovný a vzdělávací. Je důležité respektovat skutečnost, že každý jazykový systém je spjat s určitým sociokulturním prostředím. Při výuce žákůimigrantů je proto vhodné znát sociokulturní prostředí, z kterého jednotliví žáci pocházejí. Zároveň je důležité seznamovat je s kulturou českou, což lze v jazykovém vyučování uskutečnit především prostřednictvím vhodně vybíraných studijních materiálů, učebnic, textů i jednotlivých lexikálních jednotek. (Choděra, 2006) 2.2 Metodické principy Mezi principy didaktickými a metodickými existuje pouze tenká hranice. Metodické principy se od principů didaktických odlišují především svým rozsahem působnosti. Didaktické principy lze vztáhnout obecně k vyučovacímu procesu, metodické principy pak bývají konkrétněji zaměřeny na jednotlivé předměty. Z hlediska výuky cizích jazyků, konkrétně rozšiřování slovní zásoby, jsou důležité tyto metodické principy: 14

15 Princip aktivní komunikativnosti Cílem jazykového vyučování je především rozvíjet komunikativní jazykové kompetence, tedy soubor znalostí, které umožňují uživateli jazyka jednat v určitých komunikačních situacích s využitím specifických jazykových prostředků. (Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002) Choděra (1999) klade důraz především na komunikativní zaměření cizojazyčného vyučování, aby byli žáci v cizí řeči schopni nejen smysluplně sdělovat své myšlenky (ústně i písemně), ale také rozuměli mluvenému projevu. V případě slovní zásoby je proto vhodné vybírat k osvojení takové lexikální jednotky, které umožňují mluvčímu správně verbálně reagovat. Princip situativnosti (situačního zakotvení) Tato zásada je úzce spjata s principem komunikativnosti. Žák by si měl cizí jazyk osvojit do té míry, aby byl schopen dorozumět se v běžných situacích. V případě žáků-imigrantů jsou na žáky kladeny o to vyšší nároky, že mají češtinu zvládnout ne jako cizí, ale téměř jako tzv. druhý jazyk. Z toho důvodu je ve výuce doporučován situativní a kontextový přístup, kdy jsou ve vyučování navozovány situace, sloužící jako modely pro přirozenou komunikaci. Tomu by měla odpovídat i volba tematických okruhů (např. škola, sport, nakupování atd.) a slovní zásoby. (Hendrich, 1988) Princip komplexnosti Princip komplexnosti klade důraz na propojování různých stránek cizojazyčné výuky a jejich osvojování ve vzájemných souvislostech. Při osvojování slovní zásoby is žák musí osvojit jak fonetickou a grafickou, tak gramatickou a pravopisnou stránku lexikální jednotky. Žák by měl být dále schopen ústní i písemné komunikace, tedy zároveň produkce i recepce řeči, komunikace verbální i neverbální, jazykové činnosti by měly probíhat uvědoměle i neuvědoměle atd. Ve vzájemném vztahu jsou také jazykové vědomosti a řečové dovednosti, které si žáci v průběhu výuky osvojují. Princip komplexnosti se odráží i v propojení jazykového, výchovného a vzdělávacího cíle ve výuce. (Choděra, 1999) 15

16 Princip zřetele k jazykovému transferu Při jazykovém učení i vyučování je důležité brát v úvahu podstatný faktor vnitrojazykového i mezijazykového transferu (přenosu). Vnitrojazykový transfer je založen na analogii (obdoba), která se vyskytuje v rovinách každého jazyka. Tato analogie, tedy existence stejných vlastností mezi jinak rozlišnými jevy, může např. pomoci žákům dešifrovat nová slova. Mezijazykový transfer chápeme jako vliv mateřštiny na proces učení se cizímu jazyku. Opírá se o žákovy teoretické i praktické znalosti mateřského jazyka, které mají pozitivní vliv na proces učení se cizímu jazyku, především v případě existence společných jevů v obou jazycích. (Hendrich, 1988) Se vztahem k mateřskému jazyku také úzce souvisí princip jazykového kontrastu, který navíc zahrnuje vztah k dalším cizím jazykům. Princip opory o mateřský jazyk Respektování mateřského jazyka bylo zdůrazněno již v případě principu zřetele k jazykovému transferu. Tax (1985) považuje oporu o mateřský jazyk za natolik důležitý aspekt cizojazyčného vyučování, že jej charakterizuje jako samostatnou zásadu. Z hlediska opory o mateřský jazyk žáků je důležité synchronní srovnávání (konfrontační, kontrastní nebo typologické) českého jazyka s mateřským jazykem žáků. Toto porovnávání může ukázat, že se v obou jazycích vyskytují ekvivalentní, případně velmi podobné jevy, zároveň ale také, že ve zkoumané kategorii žádné shody nejsou. Poslední variantou je zjištění, že daný jazykový jev se v jednom ze srovnávaných jazyků vyskytuje, ale v druhém takový jev neexistuje. Tato situace nastává především při srovnávání češtiny s jazyky, které nepatří do indoevropské jazykové větve. V posledních letech se zvyšuje počet imigrantů, kteří přicházejí do České republiky právě z Asie nebo Afriky. V tomto případě je výhodou možnost používání tzv. zprostředkujícího jazyka a jeho případné srovnávání s češtinou, pokud zprostředkující jazyk může v dostatečné míře nahradit mateřský jazyk žáků. Princip ústní báze (orálního základu) V cizojazyčném vyučování je kladen důraz na osvojování cizího jazyka prostřednictvím tzv. orálního kanálu, tedy mluvením. V počátcích výuky cizího 16

17 jazyka proto často nachází uplatnění úvodní ústní (fonetický) kurz, kdy si žáci osvojují základy jazyka pouze audio-orálně (poslechem a mluvením). V dalších fázích výuky přichází na řadu také čtení a psaní. Doporučováno je zařazovat do výuky dostatek ústních cvičení, přínosem může být i hlasité čtení, případně zařazení sborové formy práce, která umožní zapojení i ostýchavých žáků. Princip priority řečové praxe před jazykovou teorií Tato zásada je úzce spjata s principem ústní báze. Preferuje řečovou aktivitu žáka před teoretickými vědomostmi o jazyce. Tento princip upřednostňují především přímé metody. Nepřímé metody naopak dávají přednost popisu a interpretaci jazyka. Pro žáky-imigranty je princip priority řečové praxe před jazykovou teorií každodenní realitou, neboť jsou ve škole i mimo ni neustále vystavováni novým jazykovým situacím. (Choděra, 2006) Princip cyklického uspořádání učiva Osvojování cizího jazyka neprobíhá chronologicky. Žák se nejprve seznamuje se základy jazyka, s jádrem, ke kterému jsou postupně cyklicky přidávány další poznatky. Proto jsou při výuce slovní zásoby nejdříve předkládána k osvojení taková slova, která žákům umožní alespoň základní konverzaci. Stejná zásada platí i pro výběr jednotlivých témat, která na sebe navazují, případně se v průběhu výuky vícekrát opakují, vždy ve větším rozsahu a vyšším stupni obtížnosti. Princip strukturních vzorců (strukturovanosti lexikálního učiva) Princip strukturních vzorců je založen na tzv. modelové metodě, kdy si žáci osvojují cizí jazyk prostřednictvím modelových (typových) vět nebo syntagmat, přičemž základem práce s těmito modely jsou obměny, nejčastěji substituce a transformace. Pokud se nejedná o dril, může modelová metoda zefektivnit a usnadnit především osvojování gramatických aspektů jazyka. Princip systémové variability Každou lexikální jednotku, kterou si žák v průběhu učení osvojí, použije časem v určitém jazykovém kontextu. Tato systémová variabilita může přinést problémy např. v případě, kdy byly podobné jevy vyučovány a osvojovány 17

18 současně, může docházet k interferenci (vzájemné prolínání, střetání jevů). Proto je důležité navozovat ve výuce nejrůznější komunikační situace, při nichž si žák může procvičit používání vhodných lexikálních jednotek v náležitém kontextu. (Hendrich, 1988) Princip tolerance chyby Chyba je v procesu učení chápána jako odchylka od dané normy. Dříve byla chyba žákem i učitelem pojímána především jako neúspěch. Moderní jazykověda naopak zdůrazňuje tolerantní vztah k chybám. Chyba je posuzována jako zpětná vazba. Chyba a také schopnost samostatné opravy vlastních chyb napomáhají procesu osvojování cizího jazyka a urychlují jej. Vzhledem ke slovní zásobě se chyba lexikální považuje za závažnější než chyba gramatická. Princip efektivní změny metod Osvojování slovní zásoby je náročný proces především vzhledem k velkému množství lexikálních jednotek. Z tohoto hlediska je střídání forem práce během vyučování významné především v procesu zapamatování si nových jazykových pojmů a jevů a jejich ukládání do krátkodobé a dlouhodobé paměti. Optimální doba, po které by se forma práce měla měnit, je sedm až deset minut. Změny metod a organizačních forem výuky v průběhu vyučování zároveň přispívají jak k aktivizaci, tak k vyšší motivaci žáků. (Janíková, 2005) 18

19 3 Selekce slovní zásoby Jedním z důležitých kritérií cizojazyčného vyučování je obsah a rozsah učiva předkládaného k osvojení. Těmto parametrům je nutné přizpůsobit i výuku slovní zásoby. 3.1 Výběr slovní zásoby Jednou z důležitých součástí procesu výuky slovní zásoby je výběr vhodných slov určených k osvojení. Při tomto výběru je potřeba zohlednit mnoho aspektů, které závisí na konkrétní situaci, jakými jsou věk a schopnosti žáků, jejich dosavadní znalosti, obtížnost slova, ale také dosavadní jazykové znalosti češtiny i mateřského (příp. zprostředkujícího) jazyka. Tax (1985) nepředpokládá systematickou oporu o mateřský nebo zprostředkující jazyk ve výuce, přesto soudí, že znalost shod a rozdílů v systémovém uspořádání jazyků, případně občasné uvádění ekvivalentů v mateřském (zprostředkujícím) jazyce, mohou zefektivnit a urychlit proces osvojování slovní zásoby, především ve fázi její prezentace. Nejčastěji uváděnými obecnými zásadami pro výběr slovní zásoby mohou být: a) rentabilita výběr slovní zásoby je rentabilní tehdy, pokud neobsahuje slova, jejichž neznalost může zapříčinit pouze minimální pravděpodobnost vzniku chyby nebo znemožnění komunikace b) účelnost výběr nových slov je účelný pouze v případě, kdy je zaměřen na přesný cíl osvojení slovní zásoby. Ten může být chápán konkrétně (do lekce tematicky zaměřené na zvířata nejsou bezcílně začleňována nová slova týkající se cestování, nakupování atd.), ale také obecně (nejdříve vyučujeme slova, která žák potřebuje pro každodenní komunikaci) (Hendrich, 1988) c) individuální potřeba žáků tento aspekt je velmi těsně spjat s účelností výběru slovní zásoby, zároveň podporuje vnitřní motivaci žáků. pokud žák sám cítí potřebu znát prezentované slovo, proces jeho osvojení je výrazně urychlen. V případě žáků-imigrantů je proto vhodné v počátcích výuky slovní zásoby uvádět např. slova týkající se školního prostředí, 19

20 kde je žák denně v bezprostředním kontaktu s češtinou a potřeba komunikace je nejsilnější. (Allen, 1983) d) frekvence výskytu mezi prvními by si žák měl osvojit ta slova, která jsou v běžné komunikaci nejčastěji užívána. Zároveň je ale potřeba přihlédnout k faktu, že vysoká frekvence užívání slova rodilými mluvčími nemusí být zárukou jeho využitelnosti pro žáky (především v počátcích cizojazyčné výuky). e) využitelnost při výběru slov je důležité posoudit aktuální situaci a prostředí, ve kterém se žák nachází, jeho dosavadní znalosti češtiny, stejně jako kulturní a sociální specifika. Proto je vhodné zpočátku prezentovat především slova, která jsou součást aktivní slovní zásoby uživatelů češtiny jako mateřského jazyka a která odpovídají individuálním potřebám žáka. (Harmer, 1991) 3.2 Rozsah slovní zásoby Otázka rozsahu slovní zásoby, tedy množství slov, která jsou určena k osvojení, velmi úzce souvisí s problematikou výběru slovní zásoby. I zde je potřeba respektovat individuální schopnosti a potřeby žáků, brát v úvahu jejich momentální dosaženou úroveň češtiny, ale také důvod učení se cizímu jazyku. V běžném cizojazyčném vyučování, kdy se žák ve škole učí cizí jazyk jako jeden z hlavních vyučovacích předmětů (např. v českých školách se žáci nejčastěji učí anglický a německý jazyk), je výběr a množství slovní zásoby většinou předem určeno tématem jednotlivých lekcí v učebnici, kdy kromě výčtu nových slov použitých bezprostředně v textech a cvičeních dané lekce bývá doplněna také další slovní zásoba rozšiřující zvolený tematický okruh. Vzhledem k tomu, že běžně jsou do rozvrhu zařazeny tři hodiny cizojazyčné výuky za týden, je proces osvojování slovní zásoby pozvolný, žák si v průběhu hodiny osvojuje vždy jen malé množství nových slov. Hendrich (1988) doporučuje maximálně 4 6 nových slov. 20

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy 28.4. 2006

Více