- podpořit pozitivní vztah ke sportu - rozvíjet pohybové vlastnosti, a to zejména obratnost, rychlost - rozvíjet schopnosti pro kolektivní sport

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- podpořit pozitivní vztah ke sportu - rozvíjet pohybové vlastnosti, a to zejména obratnost, rychlost - rozvíjet schopnosti pro kolektivní sport"

Transkript

1 Floorball Kroužek určen žákům ŠD tříd. - podpořit pozitivní vztah ke sportu - rozvíjet pohybové vlastnosti, a to zejména obratnost, rychlost - rozvíjet schopnosti pro kolektivní sport - rozcvička - základní pravidla hry - zápas 2 družstev Družstvo tvoří 5 hráčů: 2 útočníci, 2 obránci, 1 brankář. Hráči jsou schopni dodržovat postoj na hřišti, zkoordinovat pohyb s hokejkou a míčkem. - hráči rozděleni do družstev - družstva se pravidelně střídají - dodržování instrukcí při hře - týmová práce - hráč zvládne pohyb na hřišti - zkoordinuje postoj s hokejkou a míčkem - dodržuje postoj na hřišti útočník, obránce - zvládne základy pravidel - hráč umí přijímat roli v družstvu - spolupracuje při zápase se spoluhráči - samostatně řeší danou situaci Činnost kroužku v tělocvičně školy pravidelně 1x týdně dle organizace školního roku. Zpracovala: Radmila Červenková

2 Sportovní kroužek Kroužek je určen žákům ŠD1. 2. tříd. - podpora pozitivního vztahu dítěte ke sportu - sport jako nedílná součást zdravého životního stylu - naučit se pravidla hry a dokázat se vyrovnat i se sportovním neúspěchem - rozvíjet vůli, soutěživost, kamarádství dodržovat pravidla fair-play - naučit se dbát o správné držení těla - míčové hry - lehká atletika - kondiční cvičení - soutěže jednotlivců i družstev - osvojení si pravidel míčových her podle možnosti věku dítěte - seznámení se s různými atletickými disciplínami - získání znalostí základů herních pravidel kolektivních sportů - zlepšení tělesné kondice dětí - podpora přirozené potřeby pohybu dítěte - rozvíjení tělesné zdatnosti průpravným cvičením - individuální přístup - kondiční a průpravné cvičení pro rozvoj tělesné zdatnosti - rozvíjení tělesné zdatnosti - zvládnutí základů pravidel kolektivních a individuálních sportů - dokázat řídit a organizovat pohybovou aktivitu vrstevníků Činnost kroužku bude probíhat v tělocvičně nebo na školním hřišti 1xtýdně podle organizace školního roku a podle počasí. Zpracovala: Jana Jáchimová

3 Kuchtík Kroužek určen pro žáky ŠD tříd. - vedení k výživové gramotnosti, ke zdravějšímu způsobu stravování, seznámení s následky nadměrné konzumace nevhodných potravin - vybavení základními praktickými dovednostmi, rozvoj trpělivosti, zručnosti a nápaditosti - motivace k přípravě pokrmů v domácím prostředí - správný výběr potravin a zacházení s nimi - nové chuťové vjemy - příprava jednoduchých studených i teplých pokrmů - lidové zvyky a tradice v kuchyni v období svátků - práce s kuchyňským náčiním - udržování pořádku v kuchyni - práce v malé skupině - vlastní zkušenost - napodobování - dialog - povzbuzení, pochvala - zvládnutí jednoduchých činností při přípravě pokrmů - dodržování hygienických a bezpečnostních návyků - představa o zdravém stravování - estetická úprava pokrmů - k učení: dítě se soustředí na činnost, vyvine úsilí a dokončí, co započalo - komunikativní: dítě rozlišuje, zda mluví se svým vrstevníkem či dospělým, průběžně rozšiřuje svoji slovní zásobu a aktivně ji používá - sociální: dítě dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim - pracovní: dítě pracuje podle osvědčeného postupu nebo jednoduchého návodu - k řešení problémů: známé a opakující se situace řeší dítě samostatně, náročnější s oporou a s pomocí dospělého Činnost kroužku pravidelně 1x týdně dle organizace školního roku a počtu střídajících se skupin. Zpracovala: Lenka Petrikovičová

4 Ochotnický kroužek Kroužek určen především žákům ŠD tříd. Výchovně vzdělávací cíle: - poznání řečnického a pohybového projevu - zodpovědnost jeden k druhému - každá role závisí na roli druhého - správná artikulace a používání hlasového fondu - práce v zákulisí i na jevišti - propojení všech prvků - zvládnutí své role ve scénáři - umět reagovat na hereckého kolegu na jevišti - umět se orientovat v textu - spojit řečnické a pohybové dovednosti - orientovat se v prostoru - vžití se do role za pomoci kostýmu a kulis - kolektivní práce - není malých ani velkých rolí - pracovat s mluveným slovem - základní dovednosti v ovládání hlasového fondu - správně artikulovat - pohybová orientace - spojení mluveného slova a pohybu - práce v týmu - tolerance a povzbuzení Výchovně vzdělávací metody: - využívání praktických činností, především interaktivní metody pro správné pochopení, vysvětlení a předvedení textu - přidávání pohybu a celkové orientace - vzájemná diskuze a názorné předvedení - žáci zvládnou pracovat jednotlivě a zároveň společně, tvoří jeden celek - žáci se naučí vzájemné toleranci, zodpovědnosti a povzbuzování se navzájem - žáci dokáží podat v danou chvíli ten nejlepší výkon - žáci dbají na bezpečnost a umí vytvořit klidné pracovní prostředí Činnost kroužku pravidelně 1x týdně dle organizace školního roku. Zpracovala: Olga Myšková

5 Kreativní kroužek Určen žákům ŠD tříd. Výchovně vzdělávací cíle: - vyzkoušení různých pracovních a výtvarných technik a postupů - seznámení se s různými druhy materiálů, práce s přírodninami - používání vlastní fantazie a rozvíjení smyslu pro kreativitu - dodržování všech zásad hygieny a bezpečnosti práce, dbát na ochranu zdraví při používání ostrých nástrojů (nůžky, nůž) - práce s hlínou modelování a dekorování - podzimní dekorace práce s přírodninami koule a přírodní vazba, - dýňová světýlka vyřezávání a vydlabávání - práce s barevným kartonem sova - decoupage ozdobný rámeček - vystřihovánky použití bílého a barevného papíru - drobné vánoční a velikonoční dekorace a dárečky věnečky, svícny, kraslice - práce s textilem zvířátko sob, anděl - obrázek dětského pokojíčku - kašírování - miska - pracovat s některými novými materiály, využití přírodnin - základní dovednosti a postupy při kreativní práci - umět jejich výrobu a jednotlivé postupy samostatně využívat - naučit se se nové techniky (decoupage, kašírování, práce s hlínou) - poznat jaké materiály si opatřit v přírodě a jak je využít při práci - používat materiály při výrobě jednoduchých výrobků k určitým příležitostem (Vánoce, Velikonoce, Den matek aj.) - naučit se používat fantazii a kreativitu Výchovně vzdělávací metody: - praktické činnosti, především interaktivní metody - názorná ukázka, děti budou pracovat na základě metodických pracovních listů, správné pochopení postupu a vytvoření kompozice. - Naplnění klíčových kompetencí: - k učení: děti pracují s novými pomůckami a materiály, dokáží s nimi samostatně pracovat, své výsledky umí použít v praktickém životě., svůj výsledek porovnávají s ostatními spolužáky - sociální a personální: děti pracují ve skupinách společně se podílejí na vytváření některých výrobků, utužují mezi sebou vzájemnou komunikaci, snaží se o vytváření pěkné atmosféry ve skupině - pracovní: dbá na bezpečnost při postupu práce u některých výrobků, používá proto bezpečné materiály, nástroje a pomůcky, utváření si smyslu pro tvořivost Činnost kroužku pravidelně 1x týdně dle organizace školního roku. Zpracovala: Olga Myšková

6 Šikulka Kroužek určen žákům ŠD tříd. - seznámení se s různými výtvarnými technikami - podporovat přirozenou dětskou fantazii, tvořivost a hravost - rozvíjet dovednosti dítěte při práci s různým výtvarným materiálem a seznámit se s jeho vlastnostmi - naučit se dodržovat pravidlo bezpečnosti při manipulaci s pracovními nástroji - dbát na dodržování hygieny během výtvarné činnosti - práce s papírem skládání, lepení, stříhání, trhání - malování barvami na sklo - modelování (výroba vlastní modelíny mouka + sůl + voda) - ubrousková technika - práce s přírodním materiálem - činnosti vedoucí k seznámení se s vlastnostmi a tvorby barev ( kuličkování, rozfoukávání barev, barva tuší na mokrém podkladu, houbičkování, práce s klovatinou) - výroba korálků z papíru - žák zvládne různé výtvarné techniky - žák se naučí bezpečně používat nové nástroje - žák zvládne práci s různým materiálem a seznámí se s jeho využití při výtvarné činnosti - žák dokáže samostatně vyrobit jednoduché výrobky - žák si osvojí pracovní postupy a jejich dodržování, posílí trpělivost a pečlivost při práci - názorná ukázka - dodržování pracovních postupů - podpora dětské výtvarné fantazie - žák umí samostatně přemýšlet a pracovat s různým výtvarným materiálem - žák si osvojí pracovní postupy a práci dokáže dokončit - žák získá respekt a úctu k práci své i svých spolužáků - žák pozná možnosti výtvarných technik Činnost kroužku je pravidelně prováděna 1xtýdně podle organizace školního roku. Zpracovala: Jana Jáchimová

7 Muzikantík Určen pro žáky tříd ŠD. Motto: Jak dětem přiblížit svět hudby? Hudbou samou. Chceme-li děti navést na cestu porozumění hudbě a jejího prožívání, pak by na počátku nemělo být poučování, ale vlastní zkušenost. Dejme jim do ruky hudební nástroj nebo je postavme do sboru. " (Zora Stiborová) - vzbudit zájem dětí o zpěv, rozšířit jejich pěvecký repertoár - rozvíjet v dětech hudební nadání a talent - učit děti poslouchat a vnímat hudbu - zpěv dětem známých písniček lidových i umělých - hudební a hudebně - pohybové hry - rozbor textu, dramatizace písní - hry s rytmickými nástroji - nácvik nových písní - dechová a artikulační cvičení - prvky muzikoterapie - hra - napodobování - vlastní zkušenost - citlivý a komunikativní přístup, pochvala, povzbuzení - osvojení správných dechových, pěveckých a artikulačních návyků - rozšíření repertoáru - zlepšení celkového vztahu k hudbě, radost ze zpěvu - překonání studu a strachu, získání sebejistoty - k učení - dítě umí slušně požádat spolužáky o klid, pokud jej potřebuje k projevu - komunikativní - dítě dokáže souvisle a zřetelně vyprávět - sociální - dítě dokáže respektovat ostatní, naslouchá názorům spolužáků, dokáže vhodně projevit své emoce, nereaguje nevhodně na emoce jiných - pracovní - dítě projevuje smysl pro kulturu, estetiku a tvořivost, dokáže zazpívat i na veřejnosti Činnost kroužku pravidelně 1 x týdně dle organizace školního roku. Zpracovala: Lenka Petrikovičová

8 Keramický kroužek Určen žákům ŠD tříd. - vytvořit kladný vztah k ruční práci - naučit se vážit si svojí práce - umožnit rozvoj fantazie a tvořivosti - podpořit rozvinutí citu při tvorbě s barvami a s materiálem - práce z volné ruky, točení na kruhu - práce s hliněnými válečky spojování, šlikrování - práce s pláty válení a sestavování výrobku - práce s plátky malé plátky polepované po konstrukci - povrchová úprava plastická, glazurování, různá barvítka - žák se orientuje v základních technikách, použije k nim správné nástroje a nářadí, - zvládne pracovat s hlínou, vyrobí i jednoduché výrobky - dokáže plasticky vyzdobit vlastní výrobek a správně použít glazury, engoby a barvítka - je schopen na základně vlastní představy vytvořit keramický objekt Klasické: - vysvětlování, předvádění a pozorování, práce s obrazem, instruktáž, napodobování Aktivizující - řešení problému, rozhovor, výtvarný experiment, hra Klíčové kompetence Žák získá kompetence k řešení problému, komunikativní, pracovní, sociální: - používá bezpečně a účinně materiály a nástroje, reportuje určitá pravidla - přistupuje k pracovním výsledkům nejen z hlediska kvality a funkčnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví svého i ostatních, ochrany životního prostředí - využívá znalosti a zkušenosti získané z různých oborů pro svůj rozvoj - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření mezilidských vztahů - účinně pracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry - přispívá k dobrým vztahům, nabízí pomoc a v případě potřeby o ni i požádá - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, posiluje sebedůvěru - ovládá a řídí své jednání, aby dosáhl pocitů sebeuspokojení a sebeúcty Činnost kroužku pravidelně 1x týdně dle organizace školního roku a počtu pracovních skupin. Zpracovala: Štěpánka Frenáková

9 Výtvarný kroužek Určen žákům ŠD tříd. Výchovně vzdělávací cíl : - podporovat kreativitu u dětí a podporovat jejich zvídavost a ctižádost - rozvíjet osobnost dítěte a pomoci mu, aby dosáhlo úspěchů ve výtvarné činnosti - rozvíjet estetické cítění a chápání - kresba: tužka, pastelky, voskovky, křída, uhel, tuš - malba: tempera, anilin. Barvy, akvarel - prostorová tvorba: papír, stříhání, lepení - práce s výtvarnými prostředky spojená s experimentováním - žák je schopen na základě vlastní představy výtvarně zpracovat obrázek - žák se orientuje v základních výtvarných technikách - klasické : vysvětlování, předvádění, pozorování, napodobování - aktivizující: řešení problému, rozhovor, výtvarný experiment, hra - ve vlastní tvorbě žák nalézá a vyjadřuje osobní postoje, prožitky, jevy a vztahy ve světě, v tvorbě uplatňuje své životní zkušenosti - vyjadřuje emoce, pocity, nálady a fantazie slovně i výtvarně poznává a snaží se chápat výtvarné umění - účinně pracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry, výzdobě třídy, školy - naučí se trávit volný čas aktivně, rozvíjet fyzické i duševní zdraví při aktivním odpočinku - rozvíjí schopnost spolupracovat, respektovat práci, umět ohodnotit práci svoji i druhých Činnost kroužku pravidelně 1x týdně dle organizace školního roku. Zpracovala : Ladislava Leberová

10 Kroužek AJ Kroužek určen žákům ŠD tříd. - vytvořit pozitivní vztah k angličtině - naposlouchat zvukovou stránku jazyka - odstranění ostychu z komunikace v cizím jazyce - reagovat na angličtinu - získání jednoduché aktivní a pasivní slovní zásoby - pracovní listy s jednouchými úkoly (spojovačky, kreslení, vybarvování) - společné hry v angličtině - vyprávění jednoduchých příběhů v angličtině - zpívání písniček, říkanky a básničky - komunikativní přístup - povzbuzování - hra - poslech a sledování nahrávek v originálním znění - nebát se zapojit do výuky cizího jazyka - získat aktivní a pasivní úměrnou slovní zásobu - rozumět jednoduchým pokynům - schopnost reagovat verbálně i neverbálně na angličtinu kompetence k učení - žák má zájem o výuku anglického jazyka - získá pozitivní vztah k učení cizího jazyka kompetence komunikativní - žák posílí sebedůvěru pro komunikaci v cizím jazyce - zvládne navázat jednoduchou komunikaci v anglickém jazyce - chápe nezbytnost znalosti cizího jazyka pro komunikaci s ostatními lidmi ve světě kompetence k řešení problémů - žák se snaží při řešení zadaných úkolů využít získané znalosti nebo je dokáže dohledat Činnost kroužku pravidelně 1x týdně dle organizace školního roku. Zpracovala: Ivana Vodňanská vedoucí

Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o.

Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o. Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o. TANEC DĚTSKÁ VĚKOVÁ KATEGORIE...4 TANEC JUNIORSKÁ VĚKOVÁ KATEGORIE...5 TANEC DOSPĚLÉ VĚKOVÁ KATEGORIE...6 KERAMIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 1 1. Identifikační údaje Název: Městský dům dětí a mládeže Úvaly Adresa: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly IČO: 43754791 IZO: 108003973 Zřizovatel: Město Úvaly MDDM Úvaly je

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Vypracovala: Milada Rýdlová ředitelka DDM Benešov Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika DDM 3. Cíle zájmového

Více

DOKÁŽU TO!!! Místo, kde žijeme. Lidé kolem nás. Lidé a čas. Rozmanitost přírody. Člověk a jeho zdraví

DOKÁŽU TO!!! Místo, kde žijeme. Lidé kolem nás. Lidé a čas. Rozmanitost přírody. Člověk a jeho zdraví PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ JAKUTSKÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plánované akce a činnosti budou plněny od 1. 9. 2014 podle plánu činností školní družiny sestaveného na základě školního vzdělávacího

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

TĚŠÍME SE NA ŠKOLU. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA. Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Příloha k ŠVP Ámos ve škole

TĚŠÍME SE NA ŠKOLU. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA. Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Příloha k ŠVP Ámos ve škole Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Příloha k ŠVP Ámos ve škole TĚŠÍME SE NA ŠKOLU Vypracovala: Bc. Marcela Jaklová Cílem předškolní přípravy není dítě předem

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK Přípravná třída zřízená při Základní škole praktické a Základní škole speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková organizace Opletalova 1121, 358 01 Kraslice SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program Střediska volného času Pohořelice

Školní vzdělávací program Střediska volného času Pohořelice Školní vzdělávací program Střediska volného času Pohořelice Č.1 Vydané dne 10. 9. 2007 1 Preambule Školský vzdělávací program, podle 5 z. 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon) je pedagogický dokument,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Školní vzdělávací program DDM Nymburk wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2011 / 2012 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ ŠKOLNÍ DRUŽINA BOLEVECKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NÁM. ODBOJE 18, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ MOTTO: Pojď, si s námi hrát! 1. Cíle vzdělávání (Školský

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

PROGRAM pro předškolní vzdělávání

PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA TOMÁŠE JEŽKA KUŘÍVODY - RALSKO MOJE ŠKOLKA, MŮJ PRVNÍ KROK DO ŽIVOTA 1 OBECNÁ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní a mateřská škola Tomáše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více