ANALÝZA DAŇOVÉHO DOPADU ŠVARC SYSTÉMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA DAŇOVÉHO DOPADU ŠVARC SYSTÉMU"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA DAŇOVÉHO DOPADU ŠVARC SYSTÉMU ANALYSIS OF TAX IMPACT OF THE SVARC SYSTEM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR JANA ZLÁMALOVÁ JUDr. Ing. JAN KOPŘIVA, Ph.D. BRNO 2015

2 Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2014/2015 Fakulta podnikatelská Ústav financí ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Zlámalová Jana Účetnictví a daně (6202R049) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem: Analýza daňového dopadu švarc systému v anglickém jazyce: Analysis of Tax Impact of the Svarc System Úvod Cíle práce, metody a postupy zpracování Teoretická východiska práce Analýza současného stavu Vlastní návrhy řešení Závěr Seznam použité literatury Pokyny pro vypracování: Podle 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně.

3 Seznam odborné literatury: KAPOUN, R. Aktuální průvodce problematikou nelegálního zaměstnávání pro podnikatele. Olomouc: Anag, s. ISBN LIŠKA, V. a kol. Makroekonomie. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN MACHÁČEK, I. Fyzické osoby a daň z příjmů vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN SRPOVÁ, J. a kol. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada, s. ISBN VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR vyd. Praha: 1. VOX, s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015. L.S. prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. Ředitel ústavu doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. Děkan fakulty V Brně, dne

4 Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku tzv. švarcsystému, jeho historii a srovnání s jinými státy Evropské unie. Bude porovnávat míru zdanění a odvodů pojistného mezi zaměstnancem a osobou samostatně výdělečně činnou. Cílem práce bude navrhnout správný postup pro spolupráci s osobou samostatně výdělečně činnou a upozornit na časté, v praxi se opakující chyby. Abstract The bachelor`s thesis focuses on the characteristics of the Svarcsystem, its history and comparison with other countries of the European Union. It will compare the level of taxation and insurance contributions of employees and self-employed persons. The goal is to design the correct procedure for cooperation with self-employed person and point out mistakes repeated in his practice. Klíčová slova Švarcsystém, zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, zdanění, stát, zákon, zaměstnavetel, sociální pojištění, zdravotní pojištění Key words Švarcsystem, an employee, a self-employed, taxation, state, law, an employer, social insurance, health insurance

5 Bibliografická citace ZLÁMALOVÁ, J. Analýza dopadů tzv. švarcsystému. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, s. Vedoucí bakalářské práce JUDr. Ing. Jan Kopřiva. Ph.D.

6 Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Brně dne podpis studenta

7 Poděkování Chtěla bych poděkovat JUDr. Ing. Janu Kopřivovi, Ph.D. za cenné rady, věcné připomínky a vstřícnost při konzultacích a vypracování bakalářské práce.

8 OBSAH ÚVOD ŠVARCSYSTÉM Vyjasnění pojmu a charakteristika švarcsystému Vznik a historie švarcsystému Život Miroslava Švarce Výhody a nevýhody švarcsystému Podnikatel versus zaměstnanec Stát a švarcsystém TEORETICKÁ VÝCHODISKA Definice daně Funkce daní Konstrukční prvky daně Třídění daní Daň z příjmů fyzických osob Poplatník daně z příjmů fyzických osob Předmět daně z příjmů fyzických osob Základ daně Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy Výpočet daňové povinnosti Úprava základu daně... 26

9 2.8.2 Sazba daně z příjmů FO Slevy na dani a daňové zvýhodnění Výběr daně Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti Zálohy na daň z příjmů placené poplatníkem Pojistné sociálního pojištění Sociální pojištění u zaměstnanců a OSVČ Zdravotní pojištění u zaměstnanců a OSVČ Způsoby podnikání v ČR Výhody a nevýhody FO na základě živnostenského či jiného oprávnění Všeobecné podmínky provozování živnosti Podnikání dle zvláštních předpisů Podnikání na základě živnostenského oprávnění Ohlašování živností Daně v Německé federativní republice a Polské republice Analýza současné legislativy Závislá práce Judikatura soudů Pracovně právní vztahy Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Práva zaměstnavatelů a zaměstnanců Znaky nelegální práce (švarcsystému) Správní delikty a pokuty Praktická část Statistické údaje u zaměstnanců... 40

10 4.2 Zdanění zaměstnanců Zdanění OSVČ Srovnání zdanění OSVČ a zaměstnanců Švarcsystém, státní rozpočet a zdravotní pojišťovny Navrhované řešení vztahů Seznámení se s odlišnostmi obchodních a pracovních vztahů Výběr a revize vhodné smluvní dokumentace Nastavení realizace spolupráce Příprava na správný postup při kontrole ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM OBRÁKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 66

11 ÚVOD Úvodem bakalářské práce si řekneme, rozdíl mezi zaměstnancem a osobou samostatně výdělečně činnou, jakému zdanění tyto subjekty podléhají a v neposlední řadě si řekneme, jak spolupracovat s OSVČ bez strachu ze sankcí. Rozebereme si otázky, které se zaměří také na původ a historii švarcsystému. Jeho dopad na stát i na sankce plynoucí z porušení zákona při aplikaci švarcsystému, který je od roku 2012 nezákonný. Na porušování zákona, ve věcech, týkajících se švarcsystému, dohlíží Statní úřad inspekce státu. Nejvíce prohřešků Statní úřad inspekce odhalil v odvětví průmyslu a služeb. Právě kvůli popularitě užívání švarcsystému v praxi bylo téma vybráno. I když pojem švarcsystém v žádném zákoně nenajdeme, díky novelizaci zákona je švarcsystém chápán jako nelegální práce a jako takový správní delikt je za jeho prokázání vybírána pokuta. Ovšem měli bychom podotknout, že existují výjimky, které zákon umožňuje a je u některých povolání stále legálně využívaný. Jedná se hlavně o svobodné povolání, zisk z pronájmu vlastnictví nebo o zemědělské podnikání. Tyto osoby pracují jako osoba samostatně výdělečně činná automaticky, avšak většina z nich realizuje své dodávky pro jednoho nebo malý počet odběratelů. Bakalářská práce je rozdělena do několika rovin zabývající se historií a popisem švarcsystému, dále teorii a legislativou vztahující se k této problematice a praktickou častí, kde si navrhneme řešení na dané téma. Podrobněji shrnutá obsahová část bakalářské práce je v jednotlivých kapitolách níže popsána. V první kapitole jsou popsány cíle a metodika práce. V druhé kapitole se práce zabývá hlavě objasněním pojmu švarcsystém, historií a důvody jeho vzniku. Popisuje jeho výhody i nevýhody a seznámí nás s osobou, po které je švarcsystém pojmenován. Další kapitola se vztahuje na daně, jeho funkce a definici, zdanění příjmů a odvodů pojistného. Probereme způsoby podnikání v České republice a zdanění příjmů Polské a Německé republiky. V analýze současné legislativy shrneme právní úpravy, které se švarcsystému dotýkají. Definujeme si závislou a nelegální práci a judikaturu soudů, kde se budeme věnovat pracovně právních vztahům a také pokutám za dokázání švarcsystému 11

12 V následující kapitole si uvedeme statistické údaje, modelové příklady zdanění zaměstnanců a fyzických osob podnikajících na mimo pracovně právní vztah. Poté si tyto subjekty shrneme a odhadneme jejich dopad na státní rozpočet. V návrhovém řešení daného problému jsou čtyři hlavní body správného nastavení spolupráce s OSVČ. Bakalářská práce má za cíl zanalyzovat současnou legislativu v oblasti právních úprav nelegálního zaměstnání živnostníka pomocí švarcsystému. Ukázat si na modelových situacích daňovou zátěž u zaměstnance a živnostníka. A závěrem navrhnout řešení, u kterého je spolupráce s OSVČ zcela legální a bez možného postihu. 12

13 1 ŠVARCSYSTÉM Dřív než si položíme otázku, co švarcsystém vůbec je, měli bychom si ujasnit jeho historii a původ vzniku. Řekneme si něco o životě člověka, který nebyl vždy podle zákona a podle kterého byl tento systém pojmenován. Závěrem této kapitoly popíšeme značné výhody i nevýhody tohoto systému. 1.1 Vyjasnění pojmu a charakteristika švarcsystému Švarcsystém můžeme definovat jako výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah. Jde tedy o zastřený pracovněprávní vztah, kdy fyzická osoba (zaměstnanec) vykonává ekonomickou činnost pro jinou osobu (zaměstnavatele), nicméně nikoli na základě pracovněprávního vztahu, ale jiného vztahu, nejčastěji obchodněprávního, kdy vůči sobě zaměstnanec a zaměstnavatel vystupují jako podnikatelé. Zaměstnanec tak činí jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). (Svarcsystém, 2012) 1.2 Vznik a historie švarcsystému Švarcsystém vznikl v České republice počátkem 90. let, hojně se rozmohl a jeho využití ještě zesílilo v době ekonomické krize. V roce 1994 vyšel v platnost zákon, který systémem až do konce roku 2006 zakazoval. Hrozila, ve smyslu tehdejšího znění zákona o zaměstnanosti, pokuta až do výše Kč. Jednalo se o porušení povinnosti zajistit plnění tzv. běžných úkolů zaměstnanci v pracovněprávním vztahu. Tato povinnost byla zakotvena v 13 zákona o zaměstnanosti v tehdejším znění. Běžnými úkoly vyplývajícími z předmětu činnosti se pro tyto účely rozuměly zejména úkoly přímo související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb. Anebo obdobné činnosti při podnikání podle zvláštních právních předpisů (například živnostenského zákona), které právnická osoba nebo fyzická osoba provádí na místech obvyklých pro jejich výkon, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Z výše uvedeného plynulo, že v jiných vztazích (občanskoprávních, obchodních) by mohl podnikatel zajišťovat doplňkové činnosti. Pro rozlišení běžných úkolů od doplňkových činností bylo určující, zda je zde přímá souvislost se zajištěním výroby 13

14 a služeb, tedy s předmětem jeho podnikatelské činnosti. Bez plnění takového úkolu by nebylo možno činnost zajistit neboli zapsaný předmět podnikání provozovat. Jinak řečeno, fyzická osoba na základě svých živnostenských listů vykonává pracovní činnost, jež je předmětem činnosti odběratele, je to forma tzv. švarcsystému. Dále bylo určujícím znakem i to, kde je úkol prováděný tj. v zařízeních nebo místech obvyklých pro zapsanou činnost. (Závislá práce, nelegální práce a švarcsystém od I. Část, 2011) Nicméně novelizací zákona práce roku 2006 byl paragraf zrušen a švarcsystém nebyl přímo zakázaný, ale stále byl považován za jeden ze způsobů daňových úniků. Ovšem od roku 2012 je opět švarcsystém považován za nelegální, a to díky regulaci zákona o zaměstnanosti, který si rozebereme v následujících kapitolách. 1.3 Život Miroslava Švarce Miroslav Švarc, vyučený tesař a bývalý zaměstnanec stavební firmy, se v roce 1989 rozhodl, že si založí stavební firmu Švarc, s.r.o.. V té době nesměl nikoho zaměstnávat, proto využil systému zaměstnání na smlouvu o dílo. Ukázalo se, že využitím systému firma získala náskok, díky nulovým odvodům na pojištění mohl pracovníkům dávat vyšší odměny a zároveň snadno konkurovat s nejvýhodnější cenovou nabídkou na trhu. (Ten, který rozjel švarcsystém a skončil na dlažbě, 2012) Firmě Švarc s.r.o. se začátkem 90. let dařilo, vykazovala miliardové obraty. O svém systému pan Švarc debatoval i s členy vlády. Ti však brzy pochopili, že švarcsystémem způsobený výpadek příjmů do státního rozpočtu, by mohl skončit neblaze a roku 1992 byl zakázán novelou zákona o zaměstnanosti. (Švarc? Firma, soud, maringotka, 2007) Následně, díky neúspěšné koupi mrakodrapu v Praze na Budějovickém náměstí, firma v polovině 90. let zkrachovala a po té byl Miroslav Švarc obviněn ze zpronevěry dávek sociálního zabezpečení a odsouzen na 18 měsíců nepodmíněně. Odseděl si nakonec jen devět měsíců a po návratu z vězení se mu rozpadla rodina a on začínal od nuly ve stanu na Slapech. Až do odchodu do důchodu, v roce 2008, dělal mistra ve stavební firmě. Dnes již bývalý multimilionář pobírá důchod Kč. (Ten, který rozjel švarcsystém a skončil na dlažbě, 2012) 14

15 1.4 Výhody a nevýhody švarcsystému Jednou z výhod švarcsystému je, že zaměstnavatel i zaměstnanec ušetří na odvodech státu. Teoreticky má zaměstnanec i větší míru svobody. Tento živnostník v roli zaměstnance, může nevyhovující spolupráci ukončit mnohem jednodušeji, než kdyby byl zaměstnaný v pracovněprávním vztahu. Je pouze v jeho režii, nakolik přistoupí na požadavek pevné pracovní doby. Samozřejmě to platí i pro zaměstnavatele, záleží na tom, co si mezi sebou dohodnou ve smlouvě. Bohužel švarcsystém má i nevýhody vyplývající hlavně pro toho, kdo se takto nechá zaměstnat, protože se na něj nevztahuje zákoník práce, ale jen obchodní zákoník. Z toho vyplývá, že tento zaměstnanec nemá žádný nárok na placenou dovolenou, přestávku na oběd, pracovní pomůcky, nemůže se domáhat svých práv přes odbory a nemá ani nárok na odstupné ze zákona v případě výpovědi. Kvůli nižším odvodům z výdělku nemůže v případě některých krizových situací, jako je dlouhodobá pracovní neschopnost či nezaměstnanosti apod., počítat s výraznější pomocí od státu v podobě sociálních dávek. (Švarc systém aneb zaměstnání na živnostňák, 2012) 1.5 Podnikatel versus zaměstnanec Pro určení výhod a nevýhod podnikání versus zaměstnanecký poměr neexistují přímočará rozhodovací schémata. Je třeba zvážit situaci, ve které se potenciální zájemce nachází. Je nesporné, že jen výjimečně je podnikání bezproblémové a bezrizikové. Na osobu podnikatele je kladena řada povinností účetních, daňových a znalosti dodržování zákonů. Je-li podnikatel také zaměstnavatel, má odpovědnost za své zaměstnance, za zabezpečení prostředků na jejich mzdy atd. Podnikatel málokdy může počítat jen s osmihodinovou pracovní směnou. V řadě případů se podnikatelé obávají jakýchkoliv vážných zdravotních problémů, které se mohou promítnout do podnikatelských aktivit. Naproti tomu zaměstnanecký poměr přináší méně odpovědnosti. Ve většině případů se od pracovníka očekává, že v organizaci stráví osm hodin. Má zabezpečen veškerý servis pro svou práci, který je prováděn na profesionální úrovni odbornými útvary apod. Zaměstnanec má jistotu, že obdrží pravidelně ve výplatním termínu dohodnutou mzdu. (VEBER, J., 2008) 15

16 1.6 Stát a švarcsystém Jedním z důvodů proč se zahajuje boj se švarcsystémem, spočívá v tom, že stát tímto způsobem přichází o daňové příjmy do státního rozpočtu (příjmy z odvodů za sociální a zdravotní pojištění). I když se jedná o nemalé částky, nejedná se o jediný důvod, proč byl tento systém zakázán. Zaměstnanci totiž mohou být tlačeni do využívání systému ze strany zaměstnavatele. Takže se ze zaměstnance stává OSVČ ne zcela dobrovolně. Je také nutné zmínit, že většinou chybí živnostníkům pojištění při pracovním úrazu, které může vést až k likvidaci samotné živnosti. I když má stát vytvořen kvalitní kontrolní orgán, většina připadů se odhalí při oznámení nespokojených spolupracovníků, popřípadně konkurence. (LIŠKUTÍN T., 2015) 16

17 2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA Poté co jsme si charakterizovali švarcsystém, se podíváme na teoretická východiska, vyplývající k této problematice. Řekneme si něco o daních, zdanění příjmů a odvodů pojistného, probereme způsoby podnikání v České republice a poukážeme na způsoby zdanění příjmů v Německé a Polské republice. V následující kapitole navážeme na analýzu současné legislativy. 2.1 Definice daně Daní se rozumí povinná, zákonem uložená platba do veřejného rozpočtu, která je neúčelově, neekvivalentně, nenávratně a pravidelně se opakující. (BONĚK, V. a kol., 2001) 2.2 Funkce daní Daně jsou nástrojem hospodářské politiky státu. Hlavní ekonomické funkce zdanění veřejného sektoru jsou fiskální, alokační, redistribuční a stabilizační funkce. (KUBÁTOVÁ, K., 2010) Mezi nejdůležitější a historicky nejstarší patří funkce fiskální. Chápe se jako získávání finančních prostředků do veřejných rozpočtů, z nichž jsou pak financovány veřejné výdaje. Funkce fiskální je obsažena ve všech třech níže uvedených funkcí. (KUBÁTOVÁ, K., 2010) Alokační funkce se uplatní v případech, kdy trh není schopný zajistit efektivnost a alokaci zdrojů (např. v případech nedokonalé konkurence). Tento nedostatek daně korigují a zabezpečují umístění prostředků, kde se jich při tržní alokaci nedostává. (BONĚK, V. a kol., 2001) Funkce redistribuční vychází z toho, že občané daného státu neakceptují rozdělení důchodů a bohatství vzniklé fungováním trhu. Proto daně zmírňují rozdíly v důchodech (příjmech) jednotlivých subjektů tím, že vyšší příjmy nebo majetek je zdaněn více. 17

18 Daně přesouvají část důchodů a bohatství směrem od bohatších k chudším. (BONĚK, V. a kol., 2001) Stabilizační funkce, neboli ekonomická, znamená zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice v zájmu zajištění zaměstnanosti a cenové stability. Vede se mnoho sporů ohledně fiskální politiky. Odpůrci tvrdí, že snahou po stabilizaci je vyvolána příčina její nestability. Avšak nezpochybnitelné je, že fiskální (daňový) systém je schopen ovlivnit agregátní národohospodářské ukazatele, ať už je jeho důsledek jakýkoli. (KUBÁTOVÁ, K., 2010) Stát pomocí stimulační funkce poskytuje buď daňové výhody či naopak vyšší zdanění subjektům, které se chovají nezodpovědně. Příkladem daňové úspory je to, že stát umožní snížit základ daně o ztrátu z minulých let. Negativním příkladem je vysoké zdanění alkoholických nápojů a cigaret, čímž chce stát regulovat jeho spotřebu. (VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ, 2012) 2.3 Konstrukční prvky daně Z toho, co již bylo uvedeno, lze odvodit, že není důležité jen, zda stát vybere potřebný objem prostředků, ale také to, jak působí na ekonomické subjekty a domácnosti (od koho a kdy se vyberou a jak moc bude odvod daní pro ně zatěžující). Proto je potřeba posuzovat prvky v jejich vzájemných souvislostech. Prvky, které rozhodují o tom, do jaké míry na jednotlivé subjekty budou daně dopadat, jsou daňové subjekty, základ daně a v neposlední řadě také sazba daně, kterou si probereme níže. (VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ, 2012) Mezi daňové subjekty se řadí plátce, poplatník a také právní nástupce zaniklé právnické osoby nebo zemřelé fyzické osoby (dědic). (BONĚK, V. a kol., 2001) Plátcem daně se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň od poplatníků. Právo a současně i povinnost poplatníkům daň srazit nebo vybrat, je plátcům dáno zákonem. (BONĚK, V. a kol., 2001) 18

19 Správcem daně je orgán, který je, dle právních předpisů, věcně a místně příslušný k výkonu správy daní. Správci daní, odvodů i záloh jsou územní finanční orgány, tj. finanční úřady a finanční ředitelství. (BONĚK, V. a kol., 2001) Obecně platí, že předmětem zdanění rozumíme veličinu, ze které se daň vybírá. Jeho vymezení je zpravidla součástí názvu daňového zákona, jako je třeba zákon o daních z příjmů či zákon o dani z nemovitosti. Předmětem daně může být důchod, majetek, spotřeba, případně i převod práv. Do základu daně se však nezahrnují daně osvobozené, ovšem předmětem daně zůstávají. (VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ, 2012) Definice základu daně je následovná. Jedná se o předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách a upravený dle zákonných pravidel, to znamená, že musí být vyjádřen buď ve fyzikálních jednotkách nebo v korunách. (VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ, 2012) Sazba daně je algoritmus, pomocí kterého se ze základu daně sníženého o odpočty stanoví základní částka daně. V následující tabulce si rozdělíme sazby daně podle kritérií, která vymezují typ sazby. (VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ, 2012) sazba daně dle druhu předmětu daně nebo poplatníka dle typu základu daně jednotná diferencovaná pevná relativní proporcionální progresivní Obrázek 1: Dělení sazeb ( VANČUROVÁ, A. a L. LACHOVÁ, 2012) 19

20 Už z názvu jednotné sazby vyplývá, že daň je stejná pro všechny typy a druhy předmětu dané daně, nezávisle na jeho kvalitě, na rozdíl od výše diferencované sazby daně, která se liší dle druhu předmětu daně a jeho kvality. Pevná sazba daně se využívá u takový základů daní, které jsou vyjádřený ve fyzikálních jednotkách. U hodnotového základu daně se užívá relativní sazba, která se dále dělí na lineární a progresivní. Lineární sazba je taková, kdy daň roste s růstem základu ve stejném poměru. Vyjadřuje se obvykle procentem ze základu daně, které se nemění s velikostí ZD. Zatímco progresivní sazba daně má nejvíce vyhovující požadavek na daňovou spravedlivost, tzn., že se ZD rozdělí do několika pásem dle jeho velikosti a pro každé pásmo se určí jiná sazba. Čím vyšší pásmo, tím větší sazba a naopak. (VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ, 2012) 2.4 Třídění daní Protože se setkáváme s odlišnými typy a druhy daní, můžeme je třídit i podle různých kritérií. My si blíže probereme třídění daní podle typu běžných a kapitálových. Základem běžných daní je toková veličina, která se načítá za zdaňovací období, zde patří daň z přidané hodnoty. Zatímco základem kapitálové daně je stavová veličina, nejčastěji majetek. Kapitálovými daněmi jsou zpravidla ty, které jsou uplatněny ve zdaňovacím období. (VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ, 2012) 2.5 Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon o daních z příjmů. DPFO je přímou daní, která je využívána jako prostředek ovlivňující chování fyzických osob. Fyzické osoby podávají daňové přiznání a sami daň hradí. V případech, kdy je účelnější příjem vybrat srážkovou daní, je daňová povinnost přenesena na osobu vyplácející příjem (plátce) a fyzické osobě je tak už rovnou vyplacena částka snížena o daň. (BONĚK, V. a kol., 2001) 20

21 2.5.1 Poplatník daně z příjmů fyzických osob Poplatníky daně z příjmu fyzických osob mohou být fyzické osoby, které jsou v daňové praxi a teorii rozlišovány podle teritoriálního vymezení zdrojů příjmů. Poplatník s neomezenou daňovou povinností - Fyzické osoby s místem bydliště nebo obvykle se zdržujících v ČR. Zde se daňová povinnost vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí (daňový tuzemec, rezident) Poplatník s omezenou daňovou povinností - Fyzické osoby, které nemají bydliště v ČR a ani se zde obvykle nezdržují nebo o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy. Mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (daňový cizozemec, nonrezident, nerezident). (BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK a M. DĚRGEL., 2012) 2.6 Předmět daně z příjmů fyzických osob Předmětem daně z příjmů FO jsou veškeré příjmy fyzických osob, které jsou, z hlediska významového i z hlediska uplatňování daňových režimů a technik výběru daně, rozděleny do následujících skupin: - příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků ( 6), - příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7), - příjmy z kapitálového majetku ( 8), - příjmy z pronájmu ( 9), - ostatní příjmy ( 10). (VYBÍHAL, V., 2009) Jednotlivé druhy příjmů jsou označovány jako tzv. dílčí základ daně a je důležité, správně zařadit příjmy do dílčích skupin příjmů. Špatné zařazení vede k chybnému stanovení základu daně a daňové povinnosti poplatníka, se sankčními dopady. Příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní, dosažený i směnou. (VYBÍHAL, V., 2009) 21

22 2.7 Základ daně Základem daně je částka, u které příjmy plynoucí poplatníkovi přesahují výdaje, které jsou prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. (z. č. 586/1992 Sb.) - Základ daně fyzických osob se určí tak, že se zjistí dílčí základ daně příjmů podle 6 10 ZDP a od souhrnu dílčích základů daně se odečtou nárokové nezdanitelné části a odčitatelné položky. U fyzické osoby, které plynou dva nebo více druhů příjmů, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných dle jednotlivých druhů příjmů: (VYBÍHAL, V., 2009) Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků Jedním z předmětů daně z příjmů fyzických osob, jsou příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků. V běžné praxi, ale také v daňových zákonech, jsou tito poplatníci pojmenování jako zaměstnanci. Jedná se vždy o fyzickou osobu. Plátci jako zaměstnavatelé, mohou vystupovat jako FO i PO. (VYBÍHAL, V., 2009) Příjmy ze závislé činnosti jsou vypláceny zaměstnanci od zaměstnavatele. Zaměstnavatel odvádí z příjmu zálohu na daň nebo přímo daň za svého zaměstnance správci daně. (VYBÍHAL, V., 2009) Mezi příjmy ze závislé činnosti zahrnujeme: 1. Příjmy ze současného nebo dřívějšího poměru V nichž je poplatník při výkonu práce povinen dbáti příkazům plátce. Do této kategorie se řadí i příjmy z pracovněprávního, služebního, členského a obdobného poměru, ale také příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku. 2. Příjmy za práci A to, i když nejsou povinni při výkonu práci pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce, členů družstev, společníku a jednatelů spol. s.r.o., komanditistů komanditní společnosti, likvidátorů. 3. Odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob 22

23 4. Příjmy, které plynou v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti nebo funkce bez ohledu na to, zda jsou od zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od zaměstnavatele, z kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává. (VYBÍHAL, V., 2009) 5. Příjem z tzv. mezinárodního pronájmu pracovní síly. Tento příjem plyne od fyzické nebo právnické osoby (rezident ČR), která je považována za zaměstnavatele, u něhož zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů, i když příjmy za tuto práci jsou na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím osoby se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí (nerezidentem). Tímto způsobem vyplácený příjem je považován za příjem vyplácený českým rezidentem. (VYBÍHAL, V., 2009) Mezi funkční požitky patří: Funkční platy členů vlády, poslanců a senátorů Parlamentu ČR, poslanců Evropského parlamentu zvolených na území ČR a platy vedoucích ústředních úřadů státní správy. Zpravidla zde zahrnujeme platy či odměny za funkce, které nemají charakter příjmů ze závislé činnosti. Poplatníci nejsou povinni dbát příkazů plátce při výkonu práce. (VYBÍHAL, V., 2009) Odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných institucích a orgánech. (VYBÍHAL, V., 2009) Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Dílčím základem osob samostatně výdělečně činných je zakotven v 7 ZDP. Zahrnuje příjem z podnikání a z jiné samostatné činnosti. 1. příjmy z podnikání: - příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, v této oblasti podnikání upravuje 2e zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství - příjmy ze živnosti, jsou příjmy z podnikání podle zákona o živnostenském podnikání 23

24 - příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů (např. auditor, daňový poradce, advokát apod.) - podíly společníku veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku 2. příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud nejsou zařazeny do příjmů uvedených v 6 - příjmy z užití nebo poskytnutí práv (z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv vyplývajících ze zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem), - příjmy z výkonů nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním dle zvláštních předpisů, - příjmy za činnosti dle zvláštních předpisů (příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv dle autorského zákona, rozhodce), - příjmy z činnosti insolvenčního správce (včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním dle zvláštního právního předpisu), - příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku poplatníka (příjmy z nakládání s majetkem vloženým do obchodního majetku poplatníka, také prodeje cenných papírů a spolupracujících osob dle 13 ZDP). (VYBÍHAL, V., 2009) Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku, až na pár výjimek, jsou příjmy z finančního majetku. Jedná se o příjmy běžné nikoli o příjmy kapitálové a to i v případě, když plynou z majetku pořízeného z prostředků obchodního majetku. Většinu těchto příjmů tvoří samostatné základy daně a zdaňují se srážkovou daní. (VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ, 2012) 24

25 Samostatné základy daně tvoří u fyzických osob: - úroky z vkladů na běžných účtech, které podle podmínek nejsou určeny k podnikání, - úroky plynoucí ze směnek k zajištění vkladů, - úroky z vkladů na úsporných účtech, - úroky a jiné výnosy z vkladních listů, - úrokové výnosy z obligací, - podíly na zisku kapitálových společností a družstev a dividendy, - podíly na zisku tichého společníka. (VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ, 2012) Příjmy z pronájmu Příjmy z pronájmu za podmínky, že nejde o příjmy uvedené v 6-8, se považují příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí, příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu dle 10 a příjmy plynoucí manželům z bezpodílového spoluvlastnictví. (VYBÍHAL, V., 2009) Ostatní příjmy Všechny zdanitelné příjmy, které nebyly zachyceny v předchozích dílčích základech daně, patří do ostatních příjmů. Příležitostné příjmy, které se také řadí mezi ostatní příjmy, jsou: - příjmy z pronájmu movitého majetku (př. příležitostný pronájem osobního automobilu), - příjmy z činnosti (příjmy nahodilé, nejsou to příjmy z podnikání ani ze samostatné výdělečné činnosti), - příjmy ze zemědělské výroby, pokud nejde o podnikatele. (VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ, 2012) 25

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1420 Autor Ing.

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ PREVENCE PŘED POSTIHEM ZA ŠVARCSYSTÉM Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Úvod Projekt Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnání

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob Poplatníci daně kritérium dělení: Místo bydliště nebo místo obvyklého zdržování Daňový rezident neomezená daňová povinnost (přiznává daň z celosvětových příjmů) Daňový nerezident

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

ANALÝZA DAŇOVÉHO DOPADU ŠVARC SYSTÉMU

ANALÝZA DAŇOVÉHO DOPADU ŠVARC SYSTÉMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA DAŇOVÉHO DOPADU ŠVARC SYSTÉMU ANALYSIS OF

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď.

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.2 Rozpomeňte se, zda-li jste někdy v postavení zaměstnance nebo podnikající osoby

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Orientace v pracovněprávních vztazích

Orientace v pracovněprávních vztazích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Výukový kurz pro chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky je finančně podpořen Evropským sociálním fondem v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/2.1.00/37094 s názvem Udržení

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více