Pojistné sociálního pojišt ní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistné sociálního pojišt ní"

Transkript

1 Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální zabezpečení důchodové pojištění nemocenské pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1

2 Příklady dávek jednotlivých systémů veřejné zdravotní pojištění nemocenské pojištění důchodové pojištění státní politika zaměstnanosti věcné plnění zdravotní péče pojištěncům nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství starobní, invalidní a pozůstalostní důchody peněžité podpory v nezaměstnanosti a aktivní politika zaměstnanosti Základní kriteria ú asti na pojišt ní účast na subsystému veřejné zdravotní pojištění sociální zabezpečení a státní politika zaměstnanosti trvalý pobyt v ČR příjem ze zaměstnání příjem ze samostatné výdělečné činnosti Ú astníci pojišt ní NP, DP, SPZ Pojištěný je zároveňi poplatníkem VZP Pojištěný(nec) X plátce (např. státní pojištěnec X stát) 2

3 současně plátci pojistného Pojištěnci veřejného zdravotního pojištění zaměstnanci pojištěnci VZP osoby výdělečně samostatně činné nemusí být plátci pojistného osoby, za které platí pojistné stát osoby bez zdanitelných příjmů vyměřovací základ sazba pojistného rozhodné období přehled Základní pojmy základ sazba daně zdaňovací období daňové přiznání Sazby pojistného sociálního pojištění zaměstnanec zaměstnavatel - OSVČ - osoba bez zdanitelných příjmů, -státní pojištěnec -* dříve 3,3 -** dobrovolné VZP 4,5 9 13,5 NP DP + SPZ 6,5 (DP) 25 (2,3*+ 21,5+1,2) 1,4** ,

4 Superhrubá mzda v roce 2008 = hrubá mzda x 1,35 (mzda navýšena o pojistné hrazené zaměstnavatelem: 26 % sociální + 9 % zdravotní pojištění) Superhrubá mzda v roce 2009 = hrubá mzda x 1,34 (mzda navýšena o pojistné hrazené zaměstnavatelem: 25 % sociální + 9 % zdravotní pojištění) Rozhodné období zaměstnanec kalendářní měsíc rozhodné období osoba bez státní zdanitelných příjmůpojištěnec osoba výdělečně samostaně činná kalendářní rok Vyměřovací základ Pojistné RO = s/100. VZ RO RO= rozhodné období minimální vyměřovací základ maximální vyměřovací základ více účastí na pojistném: Osoba je tolikrát účastna na pojistném, kolik má druhůpříjmů zakládajících účast na subsystému sociálního pojištění. 4

5 VZP: zaměstnanec = osoba, která má příjmy ze závisléčinnosti anebo funkční požitky SZ: zaměstnanec = osoba, činná v takovém pracovněprávním či jiném vztahu, který zakládá účast nemocenském pojištění zaměstnanců Za zam stnání se nepovažuje: pro VZP a SZ: příjem z dohody o provedení práce příjem ze zaměstnání malého rozsahu pro SZ navíc: odměna za výkon funkce člena kolektivního orgánu právnické osoby Vyměřovací základ zaměstnance = Součet příjmů, které jim zúčtuje jejich zaměstnavatel v souvislosti s jejich činností, která se považuje za zaměstnání Do VZ tedy nevstupují např.: Náhrady cestovních výdajůdo limitu Odstupné Náhrady škody dle zákoníku práce 5

6 Sazby pojistného u zam stnání pojistné na zaměstnanec 1/3 veřejné zdravotní pojištění sazba 13,5 % zaměstnavatel zbytek sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaměstnanec 6,5 zaměstnavatel 25 % Limity pro vym ovací základ minimální vyměřovací základ u VZP = minimální mzda (od 2007 = Kč) i za dobu neplaceného volna a neomluvené absence (poměrnáčást min. mzdy k počtu kalendářních dnů) krátí se za dobu pracovní neschopnosti u SZ neexistuje maximální vyměřovací základ = 48 násobek Kč průměrné mzdy za kalendářní rok = pro rok 2009 Minimální vym neplatí pro: státní pojištěnce ovací základ osoby s těžkým zdravotním postižením osoby pobírající nemocenskou osoby celodenně, řádněa osobněpečující o jedno dítědo 7 let nebo dvěděti do 15 let osoby, které splňují věkový limit pro výplatu důchodu, ale nemají odpracovaný nutný počet let 6

7 Osoby samostatn výd le n inné činnosti se zákonným omezením živnostník podnikání v zemědělství společník v.o.s. komplementář nezávislého povolání s oprávněním činnosti bez zákonného omezení příjmy z převodu duševních práv výkon činnosti bez oprávnění Hlavní a vedlejší innost u d chodového pojišt ní OSV : hlavníčinnost = účast na důchodovém pojištění vždy (po dobu, po kterou vykonávají hlavníčinnost) současněje povinný příspěvek na státní politiku zaměstnanosti účast na nemocenském pojištění je dobrovolná vedlejšíčinnost povinná účast při překročení limitu, jinak dobrovolně Vym ovací základ a sazby účtující osoba p VZ = DDZ 100 VZP 13,5 % vyměřovací základ sazba důchodové pojištění a státní politika zaměstnanosti 29,2 % nemocenské pojiště 1,4 % 7

8 Kč Kč Minimální vym veřejné zdravotní pojištění: MinVZ Měsíčně50 % průměrné Kč mzdy = sociální zabezpečení: hlavníčinnost: DP p MinVZ 0, 2009 = DP vedlejšíčinnost: MinVZ = 0, 1 VVZ 2009 = ovací základ OSV VZP = 5 VVZ ) = m 0, 5 PM 50/100 x 0,5 = 25 % průměrné mzdy k k 10 %průměrné mzdy Minimální vym ovací základ u OSV neplatí pro: kalendářní měsíc, kdy je osoba po celý měsíc státním pojištěncem osoby s těžkým zdravotním postižením osoby pobírající nemocenskou po celý měsíc osoby celodenně, řádněa osobněpečující o jedno dítědo 7 let nebo dvěděti do 15 let osoby, jejichž hlavním zdrojem příjmůje zaměstnání, u kterého se vyměřovací základ rovná alespoňminimálnímu vyměřovacímu základu Osoby samostatn výd le n inné - rekapitulace rozhodné období = kalendářní rok účast na veřejném zdravotním pojištění je definičněširší než u důchodového pojištění používá se minimální i maximální vyměřovací základ 8

9 Kč Limit pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČu vedlejšíčinnosti: Kčv roce : Příjmy - výdaje P V 2, 4 VVZ k Průměrná mzda P P P V V V , ,0942 2, Limit povinné účasti O vedlejšíčinnost se jedná, pokud: zaměstnanec s alespoň2 tisíci měsíčně nezaopatřené dítě(tj. například studentem v převážněprezenční forměstudia do 26 let věku) atd. nebo pokud pobírá invalidní nebo starobní důchod, rodičovský příspěvek Platby na pojistné u OSVČ veřejné zdravotní pojištění měsíční zálohy + doplatek nebo přeplatek jednorázově za rozhodné období sociální zabezpečení důchodové pojištění měsíční zálohy + doplatek nebo přeplatek nemocenské pojištění měsíčně pojistné 9

10 Výpo et Vzp: (Příjmy výdaje) x 0,50 x 0,135 = pojistné Sociální zabezpečení: (Příjmy výdaje) x 0,50 x 0,292 = pojistné (pokud se přihlásí k nemocenskému x 0,306) Výpo et (při použití paušálu, například u řemeslné výroby) Vzp: (Příjmy 60 % z příjmů) x 0,50 x 0,135 = pojistné Sociální zabezpečení: (Příjmy 60 % z příjmů) x 0,50 x 0,292 = pojistné Rekapitulace termín u VZP zálohy v období běžného měsíce do osmého dne následujícího měsíce Přehled do 30 dnůpo podání daňového přiznání k dani z příjmůfyzických osob, nejpozději do 30 dnůpo dni, kdy daňové přiznání mělo být podáno!! Do 8 dní od podání DP zaplatit doplatek od měsíce, ve kterém byl podán Přehled, se mění výše zálohy 10

11 Rekapitulace termínůu sociálního zabezpečení zálohy v období běžného měsíce do osmého dne následujícího měsíce Přehled do 1 měsíce po dni, kdy mělo být podáno daňové přiznání k dani z příjmůfyzických osob od měsíce, ve kterém byl podán Přehled, se mění výše zálohy na důchodové pojištění a platba nemocenského pojištění Státní pojišt nci (VZP) vždy nezaopatřené děti osoby pobírající důchod z důchodového pojištění osoby evidované u úřadůpráce jako nezaměstnaní Státní pojišt nci (VZP) nejsou-li zam stnanci nebo OSV osoby, které jsou jinak považovány za osoby bez zdanitelných příjmů jsou-li příjemci dávek nemocenského pojištění starají-li se osobněa celodenněo jedno dítě do 7 let nebo 2 děti do 15 let osoby, které splňují věkový limit pro přiznání starobního důchodu, ale nemají odpracované roky 11

12 Státní pojišt nci = rekapitulace rozhodné období = kalendářní měsíc vyměřovací základ = pevnáčástka plynoucí ze zákona Od 1. ledna 2008 platí stát měsíčně pojistné za zákonem vyjmenované osoby ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu Kč, to je v částce 677 Kč(po zaokrouhlení). Osobami bez zdanitelných p íjm pro VZP jsou nap íklad: ženy v domácnosti osoby činné výhradněna základědohod o provedení práce osoby mající pouze příjmy z kapitál. majetku nebo z pronájmu osoby, které jsou bez zaměstnání a nejsou evidovány u úřadu práce jako nezaměstnané Osoby bez zdanitelných p íjm rekapitulace Kč Kč rozhodné období = kalendářní měsíc vyměřovací základ = minimální mzda nyní: sazba pojistného = 13,5 % x 0,135 = *** 12

13 Soub hy ú asti na VZP zaměstnanec (tolikrát, kolik má zaměstnavatelů) osoba samostatněvýdělečněčinná státní pojištěnec když není ani jeden případ z předešlých osoba bez zdanitelných příjmů Soub hy ú asti zaměstnanec + zaměstnanec VZP: minimální vyměřovací základ jen u jednoho zaměstnavatele Soub hy ú asti II zaměstnanec + OSVČ VZP: minimální vyměřovací základ u OSVČjen za měsíce, ve kterých nebyl splněn minimální vyměřovací základ u zaměstnání za stejných podmínek nemusí platit zálohy jako OSVČ SZ: příjem ze zaměstnání (alespoň2000 Kč/ měsíc samostatná výdělečnáčinnost vedlejší alternativní účast při nízkém rozdílu P V nižší minimální vyměřovací základ 13

14 Soub hy ú astí III zaměstnanec + státní pojištěnec VZP: neplatí minimální vyměřovací základ OSVČ+ státní pojištěnec VZP: vyměřovací základ se krátí za měsíce, po které byl po celý měsíc státním pojištěncem SZ: zpravidla výkon vedlejšíčinnosti menší minimální vyměřovací základ test účasti při malém rozdílu mezi příjmy a výdaji 14

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce 1 Úvod Toto daňové minimum přináší pohled na různé způsoby vykonávání výdělečné činnosti fyzickou osobou a s tím spojené daňové odvody., ať už jde o daň z příjmu nebo o zdravotní, resp. sociální pojištění.

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Pojistné veřejného zdravotního pojištění v kontextu časového vývoje

Pojistné veřejného zdravotního pojištění v kontextu časového vývoje Pojistné veřejného zdravotního pojištění v kontextu časového vývoje Jana Weberová Abstrakt Příspěvek je zaměřen na problematiku pojistného veřejného zdravotního pojištění, které existuje v České republice

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel:

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel: ~ 1 ~ V první části se budeme zabývat podrobněji jednotlivými okruhy poplatníků pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pojmem malý rozsah a platbou pojistného. Identifikujeme

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více