OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU"

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel. Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s možnostmi optimalizace daně z příjmů týkající se oblasti vztahu zaměstnance a zaměstnavatele (tj. tzv. závislé činnosti) a vysvětlit jim techniky výběru daně a daňové režimy vztahující se zejména k problematice daňových aspektů sociálních programů a nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat : 1. Metodika stanovení základu daně fyzické osoby. 2. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti (zálohy na daň a roční zúčtování daně). 3. Daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů (nepeněžní příjmy, sociální programy). K prvnímu z těchto dílčích témat si prostudujte : VYBÍHAL,V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009, praktický průvodce. Kapitola 4. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Metodika stanovení základu daně fyzické osoby. 2. Nezdanitelné části a odčitatelné položky. 3. Slevy na dani. 1. dílčí základ daně; 2. základ daně; 3. superhrubý příjem; 4. nezdanitelné části základu daně; 5. odčitatelné položky. 1. Vysvětlete podrobně metodiku stanovení základu daně fyzické osoby.

2 2. Vyjmenujte jednotlivé nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky a vysvětlete možnosti jejich daňového uplatnění. 3. Vyjmenujte slevy na dani a vysvětlete jejich daňové dopady. Ke druhému z těchto dílčích témat si prostudujte : VYBÍHAL,V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009, praktický průvodce. Kapitola 6. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. 2. Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění na děti. 3. Zdaňování příjmů z dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti. 4. Zdaňování příjmů členů představenstva a dozorčí rady a.s. 1. zdanitelný příjem; 2. superhrubý příjem; 3. dílčí základ daně; 4. základ daně; 5. daňové zvýhodnění; 5. techniky výběru daně; 6. daňové režimy; 7. dohoda o provedení práce; 8. dohoda o pracovní činnosti; 9. tantiémy. 1. Uveďte podrobně postup při výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. 2. Uveďte podrobně postup ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění. 3. Identifikujte rozdíly mezi zdaňováním příjmů na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti včetně uplatnění pojistných režimů. 4. Vysvětlete problematiku zdaňování tantiém. Ke třetímu z těchto dílčích témat si prostudujte : VYBÍHAL,V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009, praktický průvodce. Kapitoly 3. a 6. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Daňové aspekty sociálních programů. 2. Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnancům zaměstnavatelem. 3. Vliv uplatnění zaměstnaneckých benefitů na základ daně zaměstnance a zaměstnavatele.

3 1. sociální program; 2. nepeněžní plnění; 3. zaměstnanecký benefit. 1. Uveďte, jaké znáte sociální programy a nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci. 2. Identifikujte daňové výhody vyplývající z uplatnění jednotlivých zaměstnaneckých benefitů.

4 Metodický list pro druhé soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů OSVČ. Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s možnostmi optimalizace daně z příjmů týkající se osob samostatně výdělečně činných a vysvětlit jim techniky výběru daně a daňové režimy ve vazbě na pojistné režimy s akcentem na zdaňování příjmů dosahovaných za spolupráce členů domácnosti a příjmů účastníků sdružení fyzických osob. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat : 1. Zdaňování příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti dosahovaných za spolupráce členů domácnosti. 2. Zdaňování příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti dosahovaných jednotlivými účastníky v rámci sdružení fyzických osob. K prvnímu z těchto dílčích témat si prostudujte : VYBÍHAL,V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009, praktický průvodce. Kapitola 7. PRAHA : GRADA Publishing, s. ISBN Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. 2. Techniky výběru daně a daňové režimy. 3. Metodický postup při rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby. 4. Pojistné aspekty spolupráce členů domácnosti. 1. podnikání; 2. jiná samostatná výdělečná činnost; 3. výdaje procentem z příjmů; 4. režimy rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby; 5. vyměřovací základ; 6. maximální vyměřovací základ; 7. zdravotní pojištění; 8. sociální pojištění.

5 1. Uveďte, co jsou to příjmy z podnikání. 2. Uveďte, co jsou to příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti. 3. Uveďte výši výdajů stanovených procentem z příjmů u jednotlivých druhů příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. 4. Vysvětlete jednotlivé režimy rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby. 5. Uveďte, co je vyměřovacím základem OSVČ a spolupracujících osob pro pojistné a v jaké výši a termínu tyto osoby pojistné platí. 6. Uveďte možnosti daňové optimalizace OSVČ v případě spolupráce členů domácnosti. Ke druhému z těchto dílčích témat si prostudujte : VYBÍHAL,V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009, praktický průvodce. Kapitola 7. Praha : GRADA Publishing, s. ISBN Sdružení fyzických osob (bez právní subjektivity) pravidla a vztahy podle občanského zákoníku. 2. Metodické a daňové aspekty rozdělování příjmů a výdajů mezi účastníky sdružení. 3. Pojistné režimy v metodice výpočtu daňové povinnosti účastníků sdružení. 1. Právní subjektivita. 2. Sdružení fyzických osob. 3. Rovný díl. 4. Výdaje v prokázané výši. 5. Výdaje procentem z příjmů. 6. Sociální a zdravotní pojištění. 1. Vysvětlete právní aspekty podnikání účastníků sdružení fyzických osob (bez právní subjektivity). 2. Vysvětlete možnosti daňové optimalizace při podnikání v rámci sdružení fyzických osob..

6 Metodický list pro třetí soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Název tématického celku : Optimalizace základu daně z příjmů z titulu odpisování majetku, leasingu, rezerv, pohledávek a opravných položek. Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s možnostmi optimalizace daně z příjmů týkající se jak osob samostatně výdělečně činných (fyzických osob), tak i právnických osob, a to z pohledu uplatňování daňových odpisů hmotného majetku, finančního leasingu, tvorby rezerv a opravných položek a daňového odpisu pohledávek. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat : 1. Optimalizace základu daně z příjmů z titulu odpisování majetku a leasingu. 2. Optimalizace základu daně z titulu tvorby rezerv a opravných položek a z titulu daňového odpisu pohledávek. K prvnímu z těchto dílčích témat si prostudujte : VYBÍHAL,V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009, praktický průvodce. Kapitola 9. Praha : GRADA Publishing, s. ISBN Vymezení hmotného a nehmotného majetku. 2. Zásady odpisování. 3. Vstupní a zůstatková cena. 4. Doba odpisování a klasifikace majetku. 5. Způsoby a metody odpisování. 6. Praktický výpočet jednotlivých odpisů. 7. Odpisování hmotného majetku v případě technického zhodnocení. 8. Odpisování hmotného majetku vyřazeného v důsledku škody. 9. Odpisování hmotného movitého majetku, který je předmětem finančního leasingu. 10. Optimalizace základu daně z titulu odpisů a leasingu. 1. Hmotný majetek. 2. Nehmotný majetek. 3. Subjekt odpisování. 4. Vstupní cena, zvýšená vstupní cena a zůstatková cena majetku. 5. Doba odpisování. 6. Způsob odpisování. 7. Roční odpisován sazba. 8. Koeficient pro zrychlený odpis. 9. Leasingové odpisování.

7 10. Závazné posouzení. 11. Technické zhodnocení, oprava, rekonstrukce a modernizace majetku. 12. Škoda na majetku. 13. Finanční leasing. 1. Vysvětlete, co se rozumí hmotným a nehmotným majetkem. 2. Uveďte zásady odpisování. 3. Uveďte, co se rozumí vstupní cenou, zvýšenou vstupní cenou a zůstatkovou cenou majetku. 4. Uveďte dobu odpisování podle jednotlivých odpisových skupin. 5. Vysvětlete metody a způsoby odpisování. 6. Vysvětlete, jak se odpisuje nehmotný majetek. K druhému z těchto dílčích témat si prostudujte : VYBÍHAL,V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009, praktický průvodce. Kapitoly 10. a 11. Praha : GRADA Publishing, s ISBN Postupný odpis opravných položek k pohledávkám. 2. Jednorázový odpis pohledávek. 3. Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení. 4. Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh. 5. Případová studie řešení pohledávek a tvorby opravných položek. 6. Zásady tvorby a stanovení výše rezerv. 7. Rezerva na opravy hmotného majetku. 1. Odpis pohledávky. 2. Pohledávky po lhůtě splatnosti. 3. Opravná položka. 4. Rozvahová hodnota pohledávky. 5. Lhůta splatnosti pohledávky. 6. Rozhodčí, správní a soudní řízení. 7. Rezervy. 1. Vysvětlete, co je to daňový odpis pohledávky. 2. Vysvětlete, co jsou to sporné, nesporné a ztrátové pohledávky. 3. Vysvětlete režim postupného odpisu opravných položek k nepromlčeným pohledávkám. 4. Vysvětlete, co se rozumí opravnými položkami. 5. Vysvětlete, co se rozumí rozvahovou hodnotou pohledávky. 6. Uveďte, ke kterým pohledávkám nelze tvořit opravné položky. 7. Popište a vysvětlete jednorázový odpis pohledávek.

8 Metodický list pro čtvrté soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Název tématického celku : Optimalizace daňových vztahů k zahraničí. Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s možnostmi optimalizace daňových vztahů k zahraničí, především ve směru explikace obsahu smluv a metod zamezení mezinárodního dvojího zdanění, zdaňování příjmů se zdrojem v zahraničí týkající se rezidentů ČR, zdaňování příjmů se zdrojem v zahraničí u nerezidentů (zahraničních osob), zdaňování mezinárodního pronájmu pracovní síly a v neposlední řadě rolí daňových rájů a offshore společností v návaznosti na privilegované daňové režimy. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat : 1. Smlouvy a metody zamezení mezinárodního dvojího zdanění. 2. Zdaňování příjmů se zdrojem v zahraničí rezidentů ČR. 3. Zdaňování příjmů se zdrojem v ČR nerezidentů a mezinárodní pronájem pracovní síly. 4. Daňové ráje a offshore společnosti. K prvnímu z těchto dílčích témat si prostudujte : VYBÍHAL,V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009, praktický průvodce. Kapitola 8. Praha : GRADA Publishing, s ISBN Podstata a charakteristika smluv o zamezení mezinárodního dvojího zdanění. 2. Typy smluv a jejich struktura. 3. Typologie příjmů v mezinárodních smlouvách (úroky, dividendy, licenční poplatky). 4. Metody vyloučení mezinárodního dvojího zdanění 1. právní a ekonomické dvojí zdanění; 2. vnitrostátní a mezinárodní dvojí zdanění; 3. stálá provozovna; 4. úroky, dividendy a licenční poplatky; 5. metody vynětí; 6. metody zápočtu; 7. ukazatel maxima.

9 1. Uveďte, co je podstatou mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění a k čemu se státy zpravidla zavazují. 2. Vysvětlete jednotlivé metody zamezení mezinárodního dvojího zdanění. 3. Vysvětlete pojmy stálá provozovna, právní a ekonomické dvojí zdanění a vnitrostátní a mezinárodní dvojí zdanění. Ke druhému z těchto dílčích témat si prostudujte : VYBÍHAL,V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009, praktický průvodce. Kapitola 8. Praha : GRADA Publishing, s ISBN Explikace pojmů rezident a nerezident u fyzických osob a u právnických osob. 2. Zdaňování příjmů ze závislé a z nezávislé činnosti.. 3. Zdaňování dividend, úroků a licenčních poplatků se zdrojem v zahraničí. 4. Přiznání k dani, vynětí příjmů a zápočet daně zaplacené v zahraničí. 1. rezident; 2. nerezident; 3. příjmy ze zahraničí ze závislé a z nezávislé činnosti. 4. vynětí a započtení příjmů. 1. Vysvětlete, co je to rezident a nerezident. 2. Vysvětlete, jak se zdaňují příjmy rezidenta ČR se zdrojem v zahraničí a jakým způsobem se provádí vynětí a započtení příjmů. Ke třetímu z těchto dílčích témat si prostudujte : VYBÍHAL,V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009, praktický průvodce. Kapitola 8. Praha : GRADA Publishing, s ISBN Techniky výběru daně od nerezidentů. 2. Zajištění daně u nerezidentů fyzických osob. 3. Zajištění daně u nerezidentů právnických osob. 4. Výběr daně srážkou daně. 5. Stálá provozovna zahraniční osoby (nerezidenta). 6. Zdaňování mezinárodního pronájmu pracovní síly.

10 1. nerezident; 2. stálá provozovna; 3. daň vybíraná srážkou daně; 4. zajištění daně; 5. mezinárodní pronájem pracovní síly. 1.Uveďte, jaké znáte techniky výběru daně od nerezidenta. 2.Vysvětlete pojem stálá provozovna a uveďte, jaké znáte typy stálých provozoven. 3. Uveďte výši zajištění daně u jednotlivých skupin příjmů nerezidentů a vysvětlete, u kterých nerezidentů se provádí zajištění daně. 4. Uveďte, ve kterých případech se u nerezidentů vybírá daň srážkou daně. Ke čtvrtému z těchto dílčích témat si prostudujte : VYBÍHAL,V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2009, praktický průvodce. Kapitola 8. Praha : GRADA Publishing, s ISBN Země s privilegovaným daňovým režimem. 2. Daňové ráje a offshore centra. 3. Typy subjektů a formy podnikání (offshore společnosti, partnership, trusty, nadace, banky, pojišťovny a hybridní společnosti). 4. Daňové výhody offshore společností. 1. daňový ráj; 2. offshore centrum; 3. offshore společnosti; 4. partnership; 5. general partnership; 6. limited partnership 7. trust; 8. beneficient; 9. protektor; 10. foundation; 11. registrační agent; 12. filing fee; 13. offshore pojišťovny; 14. kaptivní pojišťovny.

11 1. Vysvětlete, co jsou to daňové ráje a offshore centra. 2. Vysvětlete, jaké znáte kategorie offshore společností. 3. Vysvětlete pojem partnership. 4. Uveďte, co jsou to offshore banky a ofshore společnosti.

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Justiční akademie, 6. 5. 2009 Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah 1. Vztah SZDZ a ZDP 2. Základní pojmy v SZDZ 3.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: III. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů Čl. I Zákon č. 586/1992

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ INCOMES OF AUTHORS

Více

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční : 1) Daň z příjmů a) Daň z příjmů fyzických osob 6 (1) a,b Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci, společníci s. r. o. apod.) Základem daně je superhrubá mzda (nebo také mzdový náklad) Co je to superhrubá

Více