ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI LENKA CIMBÁLNÍKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Příspěvek popisuje stav distančního vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se hlavně využitím e-learningu jako nástroje pro distanční vzdělávání a řízením distančního vzdělávání pomocí Learning management systému. Na závěr jsou shrnuty výhody distančního vzdělávání a e-learningu v oblasti celoživotního vzdělávání. Klíčová slova: distanční vzdělávání, celoživotní vzdělávání, diplomní studium, odborné vzdělávání, e-learning, Learning management systém, tutor, tutoriál, blended learning Abstract: The contribution describes the situation of distance learning at the Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc. It deals namely with the of e-learning as a tool for distance learning and with management of distance learning by means of Learning Management System. In the conclusion, the author sums up the advantages of distance learning and e-learning in the field of life-long education. Key words: distance learning, lifelong learning, diploma study, vocational education, e-learning, Learning Management System, tutor, tutorial, blended learning 1. ÚVOD Evropská unie v oblasti celoživotního vzdělávání formulovala úkoly, mezi které mimo jiné patří: Rozšířit přístup k celoživotnímu vzdělávání pomocí poskytování dostatečných informací a poradenství Vytvořit takovou formu vzdělávání, aby dospělí jedinci mohli kombinovat vzdělávání se zaměstnáním a ostatními aktivitami Zajistit, aby byla vzhledem k výzvám, které nás čekají ve společnosti znalostí, pro každého zajištěna možnost se dále vzdělávat Podporovat rozmanité a flexibilní vzdělávací postupy Podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci vzdělávacích a školicích institucí na různých úrovních Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci přistupuje k těmto úkolům v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje UP v Olomouci velmi aktivně a velkou měrou podporuje rozvoj celoživotního vzdělávání, vzdělávání při zaměstnání a využití moderních progresivních vzdělávacích metod a forem ve vzdělávání dospělých. 2. DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FF UP V OLOMOUCI Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci jako první v České republice zřídila v roce 1993 Středisko distančního vzdělávání s cílem reagovat na požadavky praxe a připravit a realizovat vybrané studijní obory distanční formou studia. Distanční forma studia nejlépe vyhovuje požadavkům na studium při zaměstnání, neomezuje účastníky vzdělávání vzdáleností od centra vzdělávání, je individualizovaná a pružná. Nevýhodou distančního studia je vysoká náročnost na přípravu vzdělávacího programu, která oproti prezenční formě studia obsahuje navíc vyškolení autorů distančních textů, tutorů a administrátorů studia, přípravu a vyhotovení speciálních studijních materiálů a pomůcek a vytvoření systému řízení studia. 45

2 Středisko distančního vzdělávání (dále jen SDV) využilo všech nabízených možností a příležitostí (jak finančních, tak vzdělávacích) a od roku 1995 realizuje distanční formu studia jak u diplomních studijních oborů, tak u vzdělávacích programů nediplomních Programy celoživotního vzdělávání realizované distanční formou studia Středisko distančního vzdělávání realizuje veškeré programy celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty UP v Olomouci. Programy jsou odborně garantovány příslušnou katedrou nebo organizační jednotkou fakulty a organizovány SDV. Většina z nich je realizována distanční formou studia. Distanční formou studia jsou na FF UP v Olomouci realizovány tyto programy celoživotního vzdělávání: 1. Bakalářské kombinované studium oborů (tříleté studium) Andragogika v profilaci na personální management Sociální práce Žurnalistika Psychologie 2. Magisterské navazující studium oborů (tříleté studium) Andragogika v profilaci na vzdělávání dospělých Psychologie 3. Programy celoživotního vzdělávání vycházející z výše uvedených akreditovaných studijních oborů Programy CŽV, jejichž studijní plán a rozvrh je shodný se studijním plánem akreditovaného studijního oboru Programy CŽV, které si sestavuje účastník CŽV výběrem z disciplín studijního plánu akreditovaného studijního oboru a vytváří si vlastní vzdělávací program Modulové programy vybrané disciplíny z akreditovaných studijních oborů Překladatelství Učitelská způsobilost Management, manažerské techniky Řízení lidských zdrojů Ekonomika 4. Speciálně připravené programy celoživotního vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků (učitelé 2. stupně) Školský management Vzdělávání pro metodiky prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání v oblasti Standardů institucí sociální péče Vzdělávání pracovníků státní správy Kurzy češtiny pro cizince individuální, skupinové Přípravné kurzy ke studiu Akademie 3. věku vzdělávání seniorů 2.2. Územní působnost SDV Středisko distančního vzdělávání realizuje své aktivity nejen v Olomouci, ale vychází vstříc zájmu o celoživotní vzdělávání v regionech, a vytváří tak síť regionálních konzultačních středisek. Tato regionální konzultační pracoviště jsou hlavně zaměřena na podporu diplomního vzdělávání distanční formou studia. Regionální pracoviště Střediska distančního vzdělávání nabízejí informační a poradenskou činnost při výběru studia, možnost podání přihlášek ke studiu a získání dalších informací o studiu, konají se zde prezenční části výuky tutoriály, výcviky a semináře, konzultace a také zkoušky. V dispozici jsou k nahlédnutí studijní materiály potřebné ke studiu daného oboru nebo programu, základní knihovna doporučené literatury, přístup na internet a tím do řídicího systému Learning management systém Unifor, který univerzita využívá pro podporu distančního vzdělávání. Středisko distančního vzdělávání má v současnosti v České republice pět regionálních konzultačních pracovišť a dvě na Slovensku. 46

3 3. VYUŽITÍ E-LEARNINGU JAKO NÁSTROJE DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V současné době patří mezi progresivní metody ve vzdělávání dospělých i e-learning, který v sobě zahrnuje v širším smyslu využití informačních technologií ve vzdělávání. Je efektivní metodou sebevzdělávání a jedním z nástrojů distančního vzdělávání. Představa, že e- learning nahradí většinu kurzů, se již teď ukazuje jako nereálná. Nejedná se jen o problémy technologické povahy (kapacita sítě, rychlost přenosu), ale hlavně o problémy motivace studentů. Proto je elektronická výuka doplňována výukou face to face, zařazováním synchronních prvků (online diskuse), aj. a vzniká tzv. blended learning. Středisko distančního vzdělávání využívá již třetím rokem jako nástroje pro zefektivnění distanční formy výuky internetový vzdělávací a řídící systém LMS Unifor. V rámci tohoto systému je vytvořena hlavní přístupová brána s webovým rozhraním pro studenty, tutory a manažery studia. Podsystémem LMS je vzdělávací portál, kde jsou evidovány všechny dostupné disciplíny seřazené do modulů a kurzů. Každá disciplína obsahuje informace o studiu, anotace a hlavně speciálně připravené studijní texty, případně sylaby a průvodce ke studiu. Ke studijním textům a k disciplínám lze samostatně evidovat doporučenou literaturu a odkazy na internet, přidávat soubory obsahující videosekvence, zvukové soubory, Flash animace, Shockwave apod. Součástí vzdělávacího portálu je knihovna studijních materiálů, odborné literatury a článků. Výhodou je možnost vyhledávání v celém vzdělávacím portálu systému Unifor. Každý student má v rámci disciplíny přidělen svého tutora, který vedle povinností studijních plní i roli konzultanta a poradce studenta. Tutor v rámci své disciplíny vyhlašuje tutoriály, na které se prostřednictvím systému studenti přihlašují. Stejným způsobem je řešeno přihlašování na určené způsoby atestace. Systém obsahuje testovací subsystém, ve kterém lze vytvářet a využívat testy na ověření znalostí, případně i definovat zkušební testy. LMS Unifor má vypracovaný systém odesílání a evidování samostatných prací studentů, včetně vyjadřovacího a schvalovacího řetězce od tutorů. Samostatné práce studentů jsou zde řešeny ve dvou úrovních, krátké úkoly přímo ve studijním textu a dlouhé úkoly, na které student odpovídá formou textových a jiných dokumentů. Součástí systému je i několik způsobů provázané komunikace, interkom, chat, on- -line komunikace, zprávy a novinky. Systém umožňuje sledování uživatelské činnosti pro následnou evaluaci jak tutorů a autorů textů, tak i administrátorů studia. Obsahuje i odkazy na evaluaci studia (studijních textů, tutorů, zajištění studia), tak aby byla zajištěna anonymita studentů při zasílání vyplněných evaluačních dotazníků. Nezanedbatelnou částí systému je podsystém archivace. Nejen že jsou archivovány vybrané zprávy a vyjádření a hodnocení tutorů v průběhu studia, ale jsou archivovány i všechny schválené práce studentů. Student má kdykoli možnost nahlédnout do svých textů a dále s nimi pracovat, případně je využívat pro další studium. Velkou předností LMS Unifor je systém šablon pro MS Word pro psaní distančních textů. Šablony jsou zpracovány dle požadavků na strukturu distančních textů, zavádějí jednotný styl psaní textů pro jednotlivé disciplíny, umožňují vyhledávání v textu a řeší problém převodu dat z podoby od tutorů do podoby pro internet. Středisko distančního vzdělávání využívá e-learningu v 90% programů distanční formy studia. V tomto internetovém prostředí je k dispozici 177 disciplín obsahujících speciální studijní texty, vybrané části doporučené literatury, odborné články a informace ke studiu. Systému LMS Unifor aktivně využívá 812 studentů řádného kombinovaného studia a 237 studujících v různých programech celoživotního vzdělávání. V systému je zapojeno 158 tutorů, ovšem v různých úrovních využívání jednotlivých nástrojů tohoto systému. 4. ŘÍZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ POMOCÍ LMS Distanční vzdělávání je definováno jako proces řízeného sebevzdělávání, kde hlavním objektem je studující a hlavním subjektem vzdělávací instituce, nikoli učitel. Distanční studium na FF UP v Olomouci je řízeno Střediskem distančního vzdělávání prostřednictvím odborného garanta 47

4 studia, manažera studia (studijního oboru nebo programu) a tutorů, kteří za pomoci výše popsaných nástrojů LMS Unifor řídí a usnadňují studium. Součástí distančního studia na FF UP v Olomouci jsou prezenční setkání tutora se studenty, které mají kromě funkce vzdělávací i význam socializační a motivační. středisko distančního vzdělávání organizuje prezenční část studia převážně formou tutoriálů. Každá disciplína je zahájena vstupním tutoriálem, který je povinný pro všechny zúčastněné. Vyučující je na tomto tutoriálu povinen zveřejnit cíle a program předmětu, strukturu předmětu, témata a jejich anotace, studijní literaturu (základní a doporučenou), dále návod jak studovat, požadavky na vypracování samostatné práce (její forma, rozsah, termín) a její hodnocení, podmínky pro udělení zápočtu a požadavky pro získání předepsaného způsobu atestace (kolokvium, zkouška). Všechny tyto informace jsou dostupné i v systému LMS Unifor, včetně termínů pro splnění samostatných prací a termínů následných tutoriálů. Po vstupním tutoriálu následuje samostatné studium studentů dle pokynů tutora za pomoci studijních textů, otázek a úkolů zadaných v textu nebo tutorem. Všechny tyto studijní podklady mají studenti k dispozici v elektronické podobě v systému LMS, ale i v tištěné verzi. Studenti mají možnost prostřednictvím LMS komunikovat se svým tutorem, se spolustudenty, vytvářet týmy a pracovat na společných projektech, komunikovat on-line v domluvenou dobu, posílat návrhy prací ke konzultaci aj. Tutor na druhé straně pružně reaguje na požadavky studentů, konzultuje s nimi problémové části učiva, opravuje a schvaluje jejich samostatné práce nebo společné projekty. Administrátor řídí studium po stránce organizační, upozorňuje na termíny pro splnění studijních povinností, zveřejňuje aktuální informace a monitoruje průběh studia v každé disciplíně. V průběhu doby samostudia jsou většinou vypsány ještě dva tutoriály ke každé disciplíně, průběžný a závěrečný tutoriál. Jedná se zpravidla o nepovinná setkání studujících s tutorem, které slouží k průběžné kontrole studijních povinností, vysvětlení obtížných částí učiva, skupinovému řešení případových studií a nebo problémů, které se často opakovaly k dotazech studentů, a to formou brainstormingu nebo řízené diskuse. V případě výcviků nebo praktických cvičení se jedná o povinná soustředění, která slouží k získání potřebných dovedností studentů a které nelze získat samostudiem. Samostudium je ukončeno hodnocením samostatných prací studentů a jejich schválením tutorem nebo ověřením získaných znalostí testem. Ukončení dané disciplíny je dáno předepsaným způsobem atestace. Tutor vypíše termíny zkoušek, případně zadá závěrečný test. Vše se děje prostřednictvím systému LMS, kde jsou tutorovi i administrátorovi studia k dispozici další evidenční a statistické nástroje, které usnadňují řízení a evaluaci studia. Součástí služeb spojených s distančním studiem na FF UP v Olomouci je i individuální přístup při řešení studijních obtíží studentů. Manažer studia společně s tutorem jsou nápomocni studentům při řešení studijních problémů, které souvisí s propojením náročného zaměstnání, zahraničních pobytů a rodinných záležitostí (mateřské povinnosti) se studiem. Právě individuální přístup tutorů a manažerů studia, zefektivnění řízení studia, využívání regionálních konzultačních pracovišť, to vše při zachování odborné kvality studijního programu, jsou nejdůležitějšími předpoklady pro úspěšnost distančního studia, která se na FF UP v Olomouci pohybuje kolem 90 %. 5. VÝHODY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNIGU V CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Distanční vzdělávání a e-learning jsou jednou z forem a metod vzdělávání. Jejich využití v celoživotním vzdělávání, zejména ve vzdělávání dospělých, je neoddiskutovatelnou výhodou pro účastníky vzdělávání a současně i konkurenční výhodou a příležitostí pro vzdělávací instituce. Jaké jsou výhody distančního vzdělávání a e-learningu pro účastníky vzdělávání? Těmi nejvýznamnějšími je studium v prostředí studenta, studium dle osobního tempa a časových možností studenta, rychlé a včasné získávání informací ke studiu, možnost komunikace a konzultace bez časových ztrát vznikajících cestováním a i možnost prezenčních setkávání. Velkou výhodou e-learningu v oblasti celoživotního vzdělávání je možnost vytvoření vlastní vzdělávací 48

5 cesty výběrem disciplín z nabídky vzdělávací instituce, a tím vytvoření individuálního vzdělávacího programu. Středisko distančního vzdělávání nabízí tzv. koš vzdělávacích disciplín, který obsahuje všechny disciplíny realizované na FF UP v Olomouci jak v akreditovaných studijních programech prezenční nebo distanční formou studia, tak v programech nediplomních. Zájemce o vzdělávání si z této nabídky může vybrat disciplíny, které ho zajímají nebo které splňují jeho požadavky na doplnění, rozšíření či prohloubení vzdělání, a sestaví si za pomoci studijního poradce vlastní vzdělávací program. Některé disciplíny jsou již předem sestaveny do speciálních modulů, takže si zájemce o vzdělávání může vybrat již takto připravený a sestavený vzdělávací modul (viz. přehled programů). Organizace studia pak záleží na zájemci, buď má zájem o prezenční formu výuky a z vybraných disciplín si sestaví vlastní rozvrh vycházející z rozvrhu daného fakultou, anebo upřednostňuje distanční vzdělávání a pak obdrží přístup do systému LMS Unifor a studuje podle pokynů manažera studia a tutora. V každém případě absolvent programu celoživotního vzdělávání obdrží osvědčení o absolvování vybraných disciplín včetně výpisu vykonaných atestací. Úspěšný absolvent ucelených modulů programu celoživotního vzdělávání může po splnění podmínek stanovených fakultou směrnicí o celoživotním vzdělávání dále pokračovat ve studiu již jako student řádného studia. V tomto případě jsou mu získané kredity v rámci programu celoživotního vzdělávání uznány v rozsahu daném vysokoškolským zákonem. Možnost absolventů programů celoživotního vzdělávání pokračovat v řádném studiu akreditovaných studijních programů vysokých škol je velkou výhodou a příležitostí pro rozvoj celoživotního vzdělávání na vysokých školách. Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v této oblasti čeká ještě mnoho práce. V současnosti je připravován speciální vzdělávací portál pro disciplíny prezenční formy studia, který zefektivní jak práci studentů a učitelů, ale hlavně otevře dveře zájemcům o programy celoživotního vzdělávání v prezenční formě studia. RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková Středisko distančního vzdělávání Filozofická fakulta UP v Olomouci Wurmova 7, Olomouc 49

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH Training of Adult Education Trainers Lenka Cimbálníková Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Středisko distančního vzdělávání cimballe@ffnw.upol.cz 1.

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP ZAMĚŘENÝCH NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Veronika Machowská, Lucia Pastieriková, Dita Finková a kolektiv SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Příprava kurzů

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Příprava kurzů Příprava kurzů Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Gabriela Marková 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bakalářská práce Autor: Lucie Popprová Oceňování majetku

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

Metodika sociálního podnikání

Metodika sociálního podnikání Metodika sociálního podnikání Vytvořena v rámci projektu Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Realizátor a zpracovatel: ATRACT CONSULTING

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

II. METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

II. METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II. OBSAH METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY II.1.1 PODMÍNKY REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II.1.2

Více