ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru"

Transkript

1 spol. s r.o. Podkovářská 6, Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita trasy kanálu Zhotovitel: Zadavatel: EKOSYSTEM spol. s r.o. Magistrát hl. m. Prahy, Odbor městského investora červenec

2 ZPRACOVATELÉ EKOSYSTEM s.r.o Ing. Václav Hammer... hlavní inženýr projektu - člen ČKAIT autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Vladimír Taišl... - člen ČKAIT autorizace pro vodohospodářské stavby Ing. Jan Hrachovec projektant dopravních staveb. 2

3 OBSAH (podle přílohy č. 1 k vyhlášce č.499/2006 Sb., část E) str. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (ZOV) 1.Technická zpráva Informace o staveništi Koncepce a postup výstavby Významné sítě technické infrastruktury Vliv výstavby na dopravní obslužnost a stav místních komunikací Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a odvodnění staveniště Úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob a ochrany veřejných zájmů Řešení zařízení staveniště Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska zákona č. 306/2006 Sb Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Orientační lhůty výstavby Výkresová část 2.1 Situace staveniště trasa RTK 2.2 Vzorový půdorys staveniště šachet č. 2,3,4 a přemostění 2.3 Příklady vzorového řešení povrchové části šachet 2.4 Situace dopravních tras zájmového území 2.5 Vizualizace přemostění pod Klecanama 2.6 BRNKY-rekonstrukce komunikace-řez 3

4 ÚVOD Zásady organizace výstavby (dále ZOV) raženého technologického kanálu (dále RTK) jsou zpracovány v rámci dokumentace EIA na základě Zjišťovacího řízení záměru, i když tato dokumentace není součástí standardní dokumentace EIA a jejích příloh. K tomuto je nutno upozornit, že v současném stadiu technické přípravy záměru nelze v rámci dokumentace EIA (která je legislativou řazena na počátek technické a legislativní přípravy každého záměru) zpracovat podrobný projekt organizace výstavby (dále POV, i když formálně příslušná vyhláška o projektové dokumentaci tento výraz a tuto formu v skladbě projektové dokumentace nezahrnuje, zpracovává se pouze ZOV) jak je městem Klecany požadováno. Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb určuje zpracování organizace výstavby podle přílohy č. 1 v části E jako Zásady organizace výstavby (ZOV), a to jako součást dokumentace pro stavební řízení. Vzhledem k nižší úrovni rozpracovanosti této dokumentace ZOV i celého technického řešení stavby lze doporučit u předmětné stavby KH zpracovat vedle standardního ZOV v rámci projektu pro stavební povolení rovněž podrobnou dokumentaci jako POV v rámci zpracování projektu pro provádění stavby. Takovýto projekt je součástí dokumentace pro provádění stavby jako posledního projektového stupně před realizací každé stavby, a zahrnuje rovněž dokumentaci případných bouracích prací podle přílohy č. 4 k vyhlášce č.499/2006 Sb. Pro tuto dokumentaci jsou k dispozici podklady od vybraného konkrétního zhotovitele stavby vč. podrobného konkrétního technického řešení stavby a časového harmonogramu vycházejícího z výběrového řízení na zhotovitele stavby. Vzhledem ke snaze MHM Prahy vyjít požadavkům dotčených subjektů v maximální možné míře vstříc jsou v rámci dokumentace EIA zpracovány Zásady organizace výstavby (dále ZOV) v rozsahu části E přílohy č. 1 k vyhlášce č.499/2006 Sb. (dokumentace k žádosti o stavební povolení, resp. projekt stavby) s přihlédnutím na současný nižší stupeň technické rozpracovanosti než odpovídá příslušnému projektovému stupni stavby. ZOV zahrnuje rovněž koncepci řešení časově omezené dopravy při výstavbě RTK, vzhledem k charakteru stavby bez nároků na trvalou dopravu na povrchu v rámci provozu stavby nebyla zpracována samostatná dopravní studie. Základním podkladem pro zpracování ZOV byla Studie proveditelnosti stavby "Ražený potrubní kanál pro kalové hospodářství" v rámci stavby "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově" - Etapa 003, zpracovaná společností HYDROPROJEKT CZ a.s. a Ingutis spol. s r.o. Tato dokumentace byla doplněna informacemi objednatele - OMI MHMP a projektantů stavby. Dalším významným podkladem je odborná studie Posouzení vlivu výstavby a provozu podzemního raženého technologického kanálu ÚČOV Drasty na životní prostředí zpracovaná společností Ingutis spol. s r.o. a uvedená v příloze č. II.11 ZOV. Tyto podklady byly doplněny prohlídkou trasy, zejména staveniště šachet č. 2, 3 a 4 a přemostění pod městem Klecany. 4

5 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Informace o staveništi Předmětem ZOV jsou především nadzemní části RTK, a to staveniště šachet č. 2, 3, 4 a přemostění pod městem Klecany. Šachta č. 1 bude umístěna v prostoru ÚČOV a bude součástí staveniště rekonstruované ÚČOV. Koncovou šachtu tvoří SO 1-30 Těžní šachta v prostoru KH Drasty a bude součástí staveniště záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy". Trasa RTK, umístění šachet a fotodokumentace lokalit umístění šachet jsou znázorněny ve výkresové části a v příloze č. II.1, II.4, II.13, II.15 části II dokumentace EIA. Příklady vzorového řešení konečného provedení povrchové části šachet jsou uvedeny ve výkresové části a v příloze č. II.1 ZOV. Podzemní část šachty má průměr cca 7 m. Každá šachta slouží vedle svojí revizní funkce (zajišťuje přístup do štoly RTK) i jako těžní v průběhu výstavby. Šachtou je vytahována rubanina (tvoří rozhodující podíl stavebních hmot) a ukládána v prostoru staveniště na vyhrazenou mezideponii nebo přímo na nákladní auto (NA) a do štoly je dopravován potřebný stavební materiál. Pro každou šachtu je předpokládáno lokální staveniště o rozměrech cca 20 x 10 m. Na staveništi může být umístěna menší staveništní buňka a mobilní chemické WC. Součástí zařízení staveniště bude rovněž nadzemní nádrž na vodu o objemu do 10 m 3, která bude používána jako akumulační pro podzemní vodu čerpanou ze štoly. Tato voda bude používána k případnému vlhčení skladované a odvážené rubaniny, přebytek bude po odsazení v nádrži odváděn na okolní pozemky jako závlaha či odváděn odvodňovacími příkopy u komunikací nebo vypouštěn do blízkých povrchových toků. Jedná se o průsakovou podzemní vodu v kvalitě vhodné pro uvedené nakládání s touto vodou. Množství odváděné vody lze předběžně odhadnou na cca desetiny l/s. Po realizaci RTK bude průsaková voda odváděna kanálem v podlaze do prostoru ÚČOV. Prostor staveniště bude dočasně oplocen. Ve výkresové části, obr. 2.2, je uveden vzorový půdorys řešení staveniště šachet č. 2,3,4 a případně i přemostění. Konečné provedení vstupů do šachet nevyžaduje žádné ochranné pásmo. Podzemní část šachty má průměr cca 7 m. Každá šachta slouží vedle svojí revizní funkce (zajišťuje přístup do štoly RTK) i jako těžní šachta v průběhu výstavby. Šachtou je vytahována rubanina (tvoří rozhodující podíl stavebních hmot) a ukládána v prostoru staveniště na vyhrazenou mezideponii nebo přímo na nákladní automobil (NA) a do štoly je dopravován potřebný stavební materiál. Pro každou šachtu je předpokládáno lokální staveniště o rozměrech cca 20 x 10 m. Prostor staveniště bude dočasně oplocen mobilním oplocením a bude využíván především pro vlastní provádění prací, přístup a příjezd do prostoru stavby a umístění zařízení staveniště v blízkosti prací. Uspořádání a obslužnost staveniště se bude s postupujícími pracemi měnit a přizpůsobovat daným podmínkám a potřebám stavby. Dočasné objekty provozního, sociálního a výrobního charakteru bude možno umístit v prostoru vlastní stavby pouze v omezené míře. Předpokládá se použití jednoduchých a snadno přemístitelných objektů (mobilní buňky, maringotky, kontejnery, chem. WC apod.). Součástí zařízení staveniště bude rovněž nadzemní nádrž na vodu o objemu do 10 m 3, která bude používána jako akumulační pro podzemní vodu 5

6 čerpanou ze štoly. Tato voda bude používána k případnému vlhčení skladované a odvážené rubaniny, k případnému omytí vyjíždějících NA a případný přebytek bude po odsazení v nádrži odváděn na okolní pozemky jako závlaha či odváděn odvodňovacími příkopy podél komunikací nebo vypouštěn do blízkých povrchových toků. Jedná se o průsakovou podzemní vodu v kvalitě vhodné pro uvedené nakládání s touto vodou. Množství odváděné vody lze předběžně odhadnou na cca desetiny l/s. Po realizaci RTK bude průsaková voda odváděna kanálem v podlaze do prostoru ÚČOV. Dočasné zařízení staveniště umístěné v prostoru vlastní stavby bude na závěr stavby zlikvidováno. ŠACHTA Š2 Obr. č. 1 Stávající prostor umístění šachty Š2 Šachta je umístěna na pravém břehu Vltavy mezi řekou a oplocením pražské ZOO, v bezprostřední blízkosti toku. Na protějším břehu se nachází pozemek a objety ÚČOV, kde bude vybudována šachta č. 1 a další objekty a zařízení potřebné pro akumulaci a čerpání surového směsného kalu zařízením RTK na lokalitu Drasty. Staveniště šachty bude vyžadovat minimální úpravu terénu s odstraněním náletové vegetace (nejsou přítomny vzrostlé stromy vyžadující povolení ke kácení) a úpravou břehu Vltavy pro zřízení dočasného kotviště a možnost přistavení nákladních pontonů pro lodní dopravu v rámci výstavby. Staveniště je přístupné po zpevněné účelové komunikaci, po které je vedena cyklostezka ve směru od parkoviště u ZOO a od řeky. Tento přístup ale nebude zřejmě možné využívat pro dopravu nákladními auty (NA). Alternativní možností je vyvážení rubaniny šachtou č. 1 v prostoru ÚČOV (mezi oběma šachtami je pouze říční tok), využívání této možnosti bude záviset na době a časovém členění výstavby, které ovlivňují investiční 6

7 EKOSYSTEM spol. s r.o. náklady. Tuto možnost bude nutno využít pro dopravu stavebního materiálu, pokud jej nebude možné dopravovat po řece lodními pontony. ŠACHTA Š3 Obr. č. 2 Stávající prostor umístění šachty Š3 Šachta je umístěna při okraji ul. Bohnická, vedoucí z Bohnic k řece Vltavě do prostoru lodního přívozu u trojského útulku pro nalezená a odchycená zvířata při ulici V Zámcích. Vedle přívozu se nachází v prostoru břehové navigace vhodná a dostatečně velká plocha pro dočasnou mezideponii a potřebné strojní vybavení pro nakládku na loď. Říční tok i charakter břehu je vhodný pro vybudování dočasného kotviště pontonů. Vzdálenost od staveniště šachty k řece je cca 1 km. Silnice vede zalesněným údolím mimo obytnou zástavbu. Staveniště šachty je umístěno vedle silnice, která svým stavebně technickým uspořádáním vyhovuje pro dočasnou přepravu rubaniny NA s nízkou intenzitou dopravy. Stavební materiál bude dopravován buď lodí k přístavišti a dál NA ke staveništi šachty, nebo NA pouze s nevýznamnou intenzitou přes sídliště Bohnice a ul. Bohnická ke staveništi. Prostor staveniště je volný bez vegetace (nebude nutno přikročit ke kácení vzrostlých stromů), přístup na staveniště je přímo ze silnice. Okolní vzrostlé stromy budou ochráněny proti poškození například ochranným bedněním do výšky cca 3 m. ŠACHTA Š4 Šachta č. 4 je umístěna v obci Brnky vedle ul. Sedlecká cesta. Umístění je možné ve dvou variantách. Ve variantě 1 je staveniště šachty 4 umístěno na volném zatravněném prostranství uprostřed vidlicové křižovatky ulic Sedlecká a Oblouková. Na okraji tohoto prostoru se nachází líska a tůje, v případě nutnosti jejich odstranění budou znovu vysazeny v rámci vegetační úpravy okolí šachty. 7

8 EKOSYSTEM spol. s r.o. Obr. č. 3 Stávající prostor umístění šachty Š4 varianta 1 Ve variantě 2 je staveniště šachty 4 umístěno na okraji pole ve volném zatravněném prostoru obklopeném náletovou vegetací a polem. Tento prostor leží mimo vidlicovou křižovatku ulic Sedlecká a Oblouková, nachází se vedle ul. Oblouková cca 20 m od prostoru var. 1. Obr. č. 4 Stávající prostor umístění šachty Š4 varianta 2 8

9 EKOSYSTEM spol. s r.o. Obě varianty staveniště se nachází nedaleko objektu, který není zřejmě využíván jako celoročně obytný (var. 1 cca 20 m, var. 2 cca 40 m). Základním problémem stavenišť šachty č. 4 je jednak blízkost obytné a rekreační zástavby a dále dopravní obslužnost v rámci výstavby. Přístup na staveniště je po stávající zpevněné cestě v ulici Přemyšlenská napojené místní komunikací Průběžná v obci Brnky na silnici II/608. Dále trasa staveništní dopravy bude vedena přes přes Veltěž a Zdiby k dálnici D8. Teoreticky možné je i napojení místními komunikacemi na silnici II/608 přes Klecany. Další alternativní možností je využití ul. Roztocká vedené k Vltavě, kde by mohlo být zřízeno dočasné kotviště s nakládkou pro lodní dopravu. Místní komunikace v katastru obce Brnky jsou pro nákladní dopravu problémové svojí nedostatečnou šířkou i technickým stavem. Údaje o pozemcích umístění šachet č. 2,3,4 jsou uvedeny v kap. B.II.1 a v příloze č. II/11 části II dokumentace EIA. PŘEMOSTĚNÍ ÚDOLÍ POD KLECANAMA Obr. č. 5 Stávající prostor umístění přemostění strana u ČOV 9

10 EKOSYSTEM spol. s r.o. Obr. č. 6 Stávající prostor umístění přemostění strana proti ČOV Trasa RTK musí být z důvodu přijatelného sklonu trasy RTK vybavena pro dopravu tuhých odpadů z ÚČOV elektrickým vláčkem přemostěním údolí pod městem Klecany. Toto přemostění bude zahrnovat technologický tunel (tubus) o délce cca 54 m (vizualizace řešení je uvedena v příloze č. II/14 části II dokumentace EIA). Přemostění je provedeno nad místní komunikací Do Klecánek spojující město Klecany a osadu Klecánky na břehu Vltavy, kde tato komunikace končí. Trasa RTK vychází z podzemí vedle ČOV města Klecany, vede v tunelu a na protější straně komunikace se opět zanořuje do skalnatého svahu. Nejbližší obytný objekt osady Klecánky je cca 100 m pod přemostěním. Nad zaústěním do svahu je na kopci situován další obytný objekt ve vzdálenosti cca 40 m. Vlastní tunel bude technologického charakteru z ocelové konstrukce a bude vyžadovat dopravně i organizačně náročnou montáž, která bude časově omezena. Pro zařízení staveniště bude možné využít prostoru vedle stávající ČOV. Základní údaje o staveništích Vyjma staveniště šachty č.1 a 2 se ostatní šachty nachází mimo záplavové území vodních toků vč. Vltavy a plánovaná výstavba podléhá v tomto aspektu projednání se správcem vodního toku, Povodím Vltavy, u částí RTK se šachtami č. 1 a 2 Za nejvýznamnější potenciální vlivy výstavby přímo ovlivňující obyvatelstvo a jeho zdraví lze považovat vliv dopravy na hlukovou zátěž obytné zástavby, a to především v případě výstavby v prostoru šachty č. 4. Dopravu a zvýšení dopravní zátěže komunikační sítě okolí lokality (zejména místních komunikací) lze hodnotit jako nevýznamné. Při cca rovnoměrném rozložení t odtěžené rubaniny na 5 stavenišť (šachty č. 1,2,3,4 a těžní šachta na lokalitě Drasty 10

11 v případě přemostění se z důvodu nevhodných dopravních podmínek s vyšší odtěžbou rubaniny nepočítá) vychází průměrná intenzita dopravy z jednoho staveniště cca 1 NA za 2 hodiny. U dopravy cca t stavebního materiálu vychází průměrná intenzita dopravy z jednoho staveniště cca 1 NA za 24 h (doprava stavebních materiálů bude pouze částečně realizována v již vyrubané štole a její podíl nebude významný). Celkově vychází průměrná intenzita dopravy z jednoho staveniště cca 1 NA za 1-2 h. Dalším potenciálním vlivem (hluk, vibrace) může být vlastní důlní činnost s použitím trhacích prací. Blíže viz příslušné kapitoly dokumentace EIA a její další přílohy. Vzhledem k umístění stavby a charakteru horninového prostředí na trase RTK a speciálnímu technickému řešení stavby a prováděné výstavbě stavba nebude zasahovat horninové prostředí ve smyslu dotčení zdrojů nerostů, podzemních vod apod. (viz dále). Přístup na staveniště šachet po dobu výstavby RTK bude stávajícím systémem komunikací, v případě šachty č. 2 po řece Vltavě. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu v rámci realizace RTK z údajů katastru nevyplývají. Plochy šachet jsou vedeny v katastru jako ostatní plocha (šachta č. 2), vodní plocha (šachta č. 3 budoucí využití mělo být jako umělá vodní nádrž) a ostatní plocha (šachta č. 4 var. 1 jako prioritní). Uvedené šachty jsou realizovány na pozemcích ve vlastnictví státu s Povodím Vltavy s právem hospodaření u šachty č. 2, hl.m. Prahy u šachty č. 3 a obce Zdiby u šachty č.4. Požadavky na zábor pozemků s plněním funkcí lesa jsou minimální (řádově několik desítek m 2 - pouze výstup a vstup tunelu přemostění). Realizace přemostění vyžaduje zábor nevýznamné části pozemku ve vlastnictví Jiřího Soukupa a Ing. Václava Soukupa (kultura lesní pozemek jižní konec přemostění u ČOV Klecany) a fy SARA CZ, s.r.o. ((kultura lesní pozemek severní konec přemostění naproti ČOV Klecany). Pozemek silnice pod tunelem přemostění (kultura ostatní plocha) nemá evidovaného vlastníka a v podstatě nebude součástí stavby. V rámci realizace stavby RTK se nepředpokládají žádné demoliční práce pro odstranění stávajících nadzemních a podzemních objektů (vyjma staveniště šachty č. 1 v prostoru ÚČOV, což bude řešeno v rámci ZOV rekonstrukce ÚČOV, a dále mimo koncové těžní šachty v prostoru KH Drasty, což je součástí ZOV nového KH). 11

12 1.2 Koncepce a postup výstavby Koncepce řešení výstavby Koncepce výstavby RTK vychází z technického řešení záměru, který určuje rozsah výstavby. V rámci zpracování dokumentace pro ÚŘ budou provedeny potřebné technické průzkumné práce na trase RTK vč. geologického a geotechnického průzkumu. Šachta č. 1 a vybavení RTK na vstupu do štoly (akumulační nádrže na kal, poplachovou vodu a zpětnou kalovou vodu, silo na tuky a plovoucí nečistoty, čerpací stanice a strojovna vzduchotechniky) budou umístěny v prostoru ÚČOV a výstavba bude probíhat ve vazbě na výstavbu rekonstruované ÚČOV a za obdobných obecných podmínek. Koncová těžní šachta je situována v areálu KH Drasty a výstavba bude součástí výstavby KH. Stavebně konstrukční řešení hlavní trasy Vlastní ražba základního profilu je uvažována nemechanizovaná pomocí trhacích prací klasicky s provizorním ostěním. Ostění je navrženo ze stříkaného betonu se svařovanou sítí zataženou za příhradové ocelové rámy. Celkové uspořádání je zřejmé z výkresu vzorového příčného řezu raženou částí štoly. Trasa štoly bude realizována báňským způsobem z těžní šachet vždy oběma směry ( dovrchně i úpadně). Rubanina bude dopravována od čelby do prostoru těžní šachty a odtud odtěžována pomocí Strager van mobilním těžním zařízením na povrch a odvážena na skládku. Pohon veškerých strojních zařízení v podzemí stlačený vzduch, pouze stroje pro rozpojování čelby a dopravu jsou naftové. 12

13 Vzorový příčný řez raženého technologického kanálu : Výrub 10,5 m 2 Konstrukční řešení šachet Konstrukční řešení všech šachet vychází z jejich funkčního využití a z inženýrsko geologických poměrů. Šachty jsou ve stavebním stadiu využity jako těžní pro ražby. U Š1 a Š2 pro zajištění vodotěsnosti při prostupu zvodnělými partiemi kvartérních sedimentů jsou navrženy jako kruhové s využitím prvků specielního zakládání převrtávaných pilot. Spodní část pod patou pilot bude hloubena klasickým způsobem v pevnějším skalním podloží. Ostatní šachty budou řešeny klasickým hloubení pomocí trhacích prací a vyztužováním důlní výztuží. Definitivní obezdívky budou ze stříkaného betonu s výztuží. Odvodnění šachet se předpokládá do spodní části trubního tunelu, do žlábku mezi kolejemi a trasou do koncové šachty, odkud bude úkapová voda čerpána do nátoku čistírny. Výše uvedená koncepce navržené technologie minimalizuje rizika při výstavbě. 13

14 Další prvky k minimalizování rizik Zvláštní pozornost při ražbách musí být věnována případně vzniklým nadvýkopům, které musejí být důsledně vyplňovány např. hubenou betonovou směsí. Zajištění čelby bude prováděno dle geologické situace a) buď klasicky rozepřením o poslední rám důlní výztuže (všechny prostředky na pažení čelby musí být na místě) b) nebo riziková místa zastříkána betonem z mobilního zařízení, které musí být nepřetržitě na čelbě k dispozici, tím bude zabezpečena možná okamžitá reakce na náhlou změnu geologie. Suchá maltová směs bude nepřetržitě k dispozici. Trhací práce mohou být prováděny pouze podle schváleného technologického postupu. Vedle vstupů do šachet nevýznamného rozsahu je výrazným nadzemním objektem tunel přemostění. Podjezdná výška by měla být v souladu s ČSN a ČSN stanovena ve volné výšce 5,85 m (jedná se o kat. podjezdů pod lehkými dopravníkovými mosty a podobným zařízením). V rámci projektu budou prověřeny výškové možnosti přemostění s případnou úpravou na volnou podjezdnou výšku 4,5 m (platné pro silnice III. třídy a místní rychlostní a sběrné komunikace). Konkrétní postup výstavby RTK vyplyne z POV zpracovaného na základě dokumentace pro provádění stavby s řešením dle vybrané konkrétní technologie a dle zvyklostí vybraného zhotovitele stavby. Tento postup by měl zohledňovat minimalizaci vlivů výstavby na životní prostředí a zástavbu na trase RTK. Výstavba RTK bude probíhat souběžně s výstavbou KH na lokalitě Drasty. Postup výstavby 1. Příprava dopravní obslužnosti Zahrnuje vybudování provizorních kotvišť lodní dopravy u břehu Vltavy v prostoru šachty č.2, na konci ul. Bohnická na břehu Vltavy pro dopravu související se šachtou č.3, další kotviště je možné na Vltavě pod šachtou Š4 v Brnkách pro dopravu ze staveniště Š4 ulicí Roztocká a dále pod jezem Klecany pro dopravu související s výstavbou přemostění. Dále bude nutno vybavit zvolenou dopravní komunikaci vedoucí od šachty č. 4 dostatečným počtem vhodně situovaných výhyben na místní jednopruhové obousměrně pojížděné komunikaci pro vyhýbání vozidel místní dopravy s NA odvážejících rubaninu a dovážejících stavebními materiály. Pro dopravu související se šachtou č. 4 bude nutno stanovit vhodný režim a organizační plán s případnými dopravně inženýrskými opatřeními zahrnujících přechodné dopravní značení či řízení dopravy mobilní světelnou signalizací ve vybraných profilech komunikace. Další záležitostí organizačně náročné z hlediska dopravy bude montáž tunelu přemostění údolí nad místní komunikací Do Klecánek. V průběhu časově omezené instalace tunelu přemostění bude nutno stanovit vhodný režim a organizační plán jeho výstavby zajišťující nepřerušené dopravní spojení z Klecan do Klecánek (jedná se o jedinou přístupovou 14

15 komunikaci) s případným dočasným prostorovým omezením volné šířky vozovky, například převedením dopravy do jednoho pruhu s příslušným dopravního značení či řízením dopravy v daném úseku světelnou signalizací. Pro krátkodobé nezbytné úplné přerušení dopravy na silnici Do Klecánek by mohly být pro potřeby obyvatelstva provizorně využity komunikace Klecany-Brnky a místní komunikace v obci Brnky s napojením na ul. Roztocká vedoucí k Vltavě a komunikace Nábřežní vedoucí podél řeky do Klecánek. Z důvodu minimalizace dopravní zátěže města Klecany a osady Klecánky nebude z prostoru přemostění odvážena rubanina ve větším množství (pouze koncová část obou vyústění štoly). Teoreticky by mohlo být zřízeno dočasné kotviště pod jezem Klecany (vhodné řečiště i dostatek prostoru pro strojní vybavení nakládky). Od staveniště přemostění je tento prostor vzdálený cca 1,5 až 2 km. Značně problematickým je ale průjezd osadou Klecánky s úzkou komunikací, která je jedinou příjezdovou dopravní komunikací do osady. Využití lodní dopravy pro výstavbu přemostění má tedy obdobné limity navazující silniční dopravy jako doprava přes centrum Klecan na silnici II/608 a bude ji možné využít pouze pro navezení materiálu a dílčích částí konstrukce přemostění, omezeného množství stavebního materiálu a odvozu omezeného množství rubaniny z částí štoly navazujících na tunel přemostění. Z pohledu vlivu na obytnou zástavbu se jeví lodní doprava pro výstavbu přemostění v kombinaci s průjezdem přes Klecánky v kratším časovém období (cca 2 měsíce) a s nízkou intenzitou dopravy (odhadem do 5ti NA denně a v denním době s vyloučením víkendů) výhodnější. Samozřejmostí pak bude úplná rekonstrukce stávající komunikace mezi Klecanama a Klecánkama, která je především v osadě Klecánky ve velmi špatném technickém stavu. Lze doporučit i další kompenzace obyvatelům Klecánek (např. ve vybavení infrastruktury osady). Možnosti dopravní obslužnosti při výstavbě RTK jsou uvedeny ve výkresové části na situaci dopravních tras zájmového území. 2. Příprava staveniště Půdorys vzorového staveniště šachet č. 2, 3, 4 je uveden ve výkresové části. Standardní staveniště nevýznamného rozsahu bude ve vybraných prostorech oploceno, zbaveno porostu, provedena úprava povrchu a vybavení příslušným zařízením (viz kap. 1.7). Obdobně bude umístěno zařízení staveniště vedle ČOV Klecany. Zařízení staveniště šachty č. 1 na ÚČOV a koncové těžní šachty na lokalitě Drasty bude součástí zařízení staveniště výstavby na ÚČOV a KH na lokalitě Drasty. Jednoduchost a prostorová nenáročnost stavenišť vychází z výstavby prováděné především v podzemní části RTK a z organizačně zabezpečené a časově optimální dopravy rubaniny a stavebních materiálů. 3. Výstavba inženýrských objektů Jedná se o napojení stavenišť šachet č. 2, 3, 4 a přemostění na nejbližší elektrické vedení. Napojení bude dočasné. Jiné inženýrské objekty v rámci stavenišť šachet č. 2, 3, 4 a přemostění nejsou přepokládány. 15

16 Pokud je jako IO definována podzemní stavba, pak je IO vlastní štola RTK vč. podzemních částí šachet s charakterem důlního díla. 4. Výstavba nadzemních stavebních objektů Výstavba RTK na trase mezi šachtami č. 1 a koncovou šachtou nepředpokládá vyjma stavební připravenosti pro instalaci přemostění žádné nadzemní stavební objekty. V prostoru dočasným kotvišť budou provedeny povrchové úpravy terénu pro umístění dočasných objemově omezených mezideponií rubaniny a pro instalaci nakládacích zařízení. Příslušenství kotviště bude vyžadovat dočasný zábor plochy cca 200 m 2. V břehovém prostoru předpokládaných kotvišť jsou příznivé terénní podmínky bez vzrostlejší vegetace a s dostatečnou plochou. 5. Montáž technologií záměru Zahrnuje montáž veškerých technologických zařízení jako komplexní vybavenosti RTK v základním členění na strojně-technologická, elektro silnoproud a ASŘ, SŘTP a MaR, a jejich vzájemné propojení do technologicky funkčních dílčích celků vč. jejich komplexních zkoušek. Montáž technologického vybavení na trase RTK bude probíhat pouze ve štole (pod zemí). Výjimkou bude montáž tunelu přemostění pokud bude toto projektováno jako provozní soubor. 6. Odstranění zařízení staveniště Bude zahrnovat odstranění zařízení staveniště šachet č. 2, 3, 4 a přemostění, u koncových šachet bude odstranění staveniště zajištěno v rámci navazujících staveb. Dále budou odstraněno vybavení dočasných kotvišť. 7. Konečné terénní úpravy V konečné fázi budou provedeny konečné terénní úpravy (KTÚ) stavenišť vč. ozelenění a výsadby vhodné vegetace kolem povrchové části šachet č. 2, 3, 4 a na tunelu přemostění i v jeho okolí (viz výkresová část a příloha č. II/14 části II dokumentace EIA). Prostory kotvišť budou uvedeny do původního stavu. Na závěr výstavby je navrhována rovněž rekonstrukce páteřní místní komunikace z obce Přemyšlení kolem šachty č. 4 až do dolní (jižní) části obce Brnky a komunikace Do Klecánek mezi Klecanama a Klecánkama vč. rekonstrukce v osadě Klecánky. 1.3 Významné sítě technické infrastruktury Staveniště šachty č. 1 je napojeno na stávající veřejnou a technickou infrastrukturu v rámci provozu ÚČOV a staveniště koncové těžní šachty v rámci stávajícího KH Drasty. U šachet č. 2, 3, 4 a přemostění se jedná o dočasné napojení na nejbližší vhodný zdroj (vedení) elektrické energie. 16

17 Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o: - stávající napojení místními komunikacemi na silnici č. II/608 a dálnici D8 - stávající napojení místními komunikacemi na dočasná kotviště u Vltavy (u ZOO Troja, na konci ul. Bohnická a případně pod jezem Klecany). Vzhledem k významnému rozsahu stavebních (a zejména podzemních) prací nebude možné plné využití všech stávajících územně technických podmínek, a to dopravní infrastruktury zájmového území bez nároků na její změnu či úpravy. Týká se to zejména úseku místní komunikace vedené od šachty č. 4 v Brnkách do Zdib či do Klecan a vybudování až čtyř dočasných kotvišť na Vltavě (pro dopravy rubaniny a stavebních materiálů ze šachty č. 2, 3, 4 a od přemostění). Využívání říční dopravy pro odvoz rubaniny bude mít vazbu na další trvalá přístaviště na Vltavě, odkud bude rubanina dopravována silniční dopravou k jejím odběratelům či k uložení na příslušnou skládku. Ostatní stávající základní sítě technické infrastruktury nebudou pro potřeby stavenišť a výstavby RTK potřeba. Koordinace výstavby nevyžaduje vzhledem k charakteru stavby (podzemní štola) a jejím vlivům na povrchové území trasy RTK významnější organizační či technické podmínky pro užívání okolního území. 1.4 Vliv výstavby na dopravní obslužnost a stav místních komunikací Stav stávajících komunikací a podmínky jejich využitelnosti pro výstavbu záměru Výstavba šachty č. 1 na ÚČOV a koncové těžní šachty na lokalitě Drasty bude prováděna ve vazbě na výstavbu rekonstruované ÚČOV a KH Drasty vč. řešení dopravy z těchto částí RTK v rámci řešení dopravy z těchto prostorů. Šachta Š2 Vzhledem k umístění staveniště šachty mezi tokem Vltavy (naproti ÚČOV) a ZOO Troja je dopravní obslužnost po komunikacích značně omezená a problémová. K šachtě vede od parkoviště u ZOO zpevněná účelová cesta využívaná pro pěší turistiku a jako cyklostezka. Pro malé nákladní automobily v malém počtu by bylo možné toto napojení na obytnou zástavbu Tróje pro dopravu běžného materiálu omezeně využít (např. ve večerní, noční a časné ranní době). Odvoz velkého množství rubaniny ze staveniště šachty č. 2 bude nutno zajistit po vodě přistavením pontonů či prámů v kotvišti přímo u břehu s nakládkou dopravníkem přímo ze staveniště šachty. Vzhledem k blízkosti šachty č. 1 bude možné část stavební činnosti u šachty č. 2 realizovat přes šachtu č. 1 (např. navážení stavebních hmot). Šachta Š3 Vzhledem k umístění staveniště šachty č. 3 u silnice vedoucí z Bohnic (ul. Bohnická) k Vltavě a k příznivým podmínkám vybudování nakládkové plochy s příslušným strojním zařízením a kotviště na břehu Vltavy by měla být doprava rubaniny od šachty č. 3 bezproblémová. Uvedená silnice má pro dočasnou dopravu NA s nízkou intenzitou dostatečné předpoklady. 17

18 Nevýznamnou část dopravy s velmi nízkou intenzitou bude nutno vést přes sídliště Bohnice vhodnou trasou (jedná se o návoz materiálu, který nebude možno dopravovat po vodě). Stav použitých komunikací je pro dopravu výstavby vyhovující a vliv výstavby na dopravní obslužnost je při dané nízké intenzitě dopravy (průměrně 1 NA za 1 až 2 h) a časovém omezení přijatelný. Šachta Š4 Výstavba RTK prováděná v prostoru šachty č. 4 vykazuje problematické vazby a vlivy na dopravní obslužnost a stav místních komunikací, zejména úseku vedeného od staveniště šachty v prostoru vidlicové křižovatky ulic Sedlecká a Oblouková přes ulici Přemýšlenská až k ulici Průbežná v obci Brnky. Stav komunikační sítě (úzká vozovka s povrchem ve špatném technickém stavu) je nevyhovující i pro stávající dopravní obslužnost. Pro potřeby výstavby lze počítat pro odvoz rubaniny a návoz stavebního materiálu s průměrnou intenzitou dopravy v době od 7 do 21 h (14 h denně) ve výši cca 1 NA (nosnost 20 t) za 1 až 2 h (tj. 7 až 14 NA za den). Trasa staveništní dopravy bude vedena přes zástavbu obce Brnky do Přemyšlení, odkud bude možné napojení na silnici II/608 přes Veltěž a Zdiby, případně přes severovýchodní část Klecan. Další alternativou s krátkou trasou je sjezd ulicí Roztocká k Vltavě a vybudování dočasného kotviště pro lodní dopravu. Doprava přes Brnky bude vyžadovat náročnější organizaci dopravy z výstavby RTK. Pro dopravu bude nutno stanovit vhodný režim a organizační plán s případnými dopravně inženýrskými opatřeními zahrnujících přechodné dopravní značení či řízení dopravy mobilní světelnou signalizací ve vybraných profilech komunikace. Doprava může být při využití kapacity skladovacích ploch na staveništi organizována po určitých periodách s periodickou vyšší hodinovou intenzitou (např. 2 x za den 1 h po 4 až 7 NA) s minimalizací omezení dopravy. Pro dočasnou dopravu by měl stávající stav komunikace postačovat (v současnosti po ní probíhá doprava NA), případně by některé úseky byly provizorně pro účel výstavby RTK upraveny. Pro dopravu by měly být rovněž zvoleny NA přiměřené velikosti s předběžnou nosností 20 t (tj. cca 8-10 m 3 rubaniny či stavebních materiálů). Po ukončení výstavby (pro účel výstavby se toto nedoporučuje z důvodu možného poškození nové komunikace dopravou z výstavby RTK) by v rámci kompenzačních opatření měla být provedena úplná rekonstrukce celé páteřní místní komunikace Brnky Přemyšlení s šířkou 5,5 m. Vzorový řez rekonstruovanou komunikací je uveden ve výkresové části. Přemostění Přemostění údolí pod městem Klecany (výstavba nadzemního technologického tunelu) bude prováděno na nad místní komunikací Do Klecánek spojující město Klecany a osadu Klecánky. Zásadním vlivem na dopravní obslužnost bude montáž tunelu přemostění, jedná se ale o časově omezený stav (předběžně cca 1-2 měsíce za podmínky stavební připravenosti). Organizace těchto prací by neměla vést k přerušení dopravy do Klecánek, případně pouze krátkodobě v nezbytně nutném rozsahu. Přístup do Klecánek je teoreticky možný vedle komunikace od Klecan rovněž oklikou přes Brnky ulicí Roztockou k Vltavě a dále ulicí Nábřežní podél Vltavy do Klecánek. Tento přístup je ale problematický pro nákladní dopravu i nevhodný pro ostatní dopravu, a připadal by v úvahu pouze pro dopravní 18

19 obslužnost osady a pro nezbytně nutné úplné přerušení dopravy stávající komunikací Do Klecánek. Při zpracování konečného POV je nutno řešení dopravní obslužnosti Klecánek v rámci výstavby RTK věnovat náležitou pozornost. Vedle technologických komponent tunelu bude komunikace využívána omezeně i pro dopravu části rubaniny a stavebního materiálu související s výstavbou napojení štoly RTK na tunel přemostění. Doprava bude prováděna přes zástavbu Klecan ve vhodném denním období a mimo víkendy s návazností na silnici II/608. Intenzita dopravy bude omezena předběžně do cca 5 NA za den a po dobu několika měsíců. Zpracování konečného POV pro tuto část RTK bude zohledňovat relevantní požadavky či připomínky zástupců města Klecany a osady Klecánky, a POV bude předložen uvedeným zástupcům ke schválení. Pokud by z důvodu nezbytných podmínek výstavby byla nezbytná doprava rubaniny v rozsahu srovnatelném se šachtami a ostatního materiálu, pak by u Vltavy v Klecánkách (pod jezem Klecany) bylo nezbytné zřídit kotviště s příslušným vybavením a rubaninu a materiál dopravovat po vodě. Důležitým faktorem vlivu na dopravní obslužnost bude řešení podjezdné výšky pod přemostěním. Ta by měla být v souladu s ČSN a ČSN stanovena ve volné výšce 5,85 m (jedná se o kat. podjezdů pod lehkými dopravníkovými mosty a podobným zařízením). V rámci projektu budou prověřeny výškové možnosti přemostění s případnou úpravou na volnou podjezdnou výšku 4,5 m (platné pro silnice III. třídy a místní rychlostní a sběrné komunikace). Návrh možného řešení přemostění je uvedeno na vizualizaci ve výkresové části. Souhrnná bilance dopravy v rámci výstavby Bilance dopravy je vyčíslena předběžně jako průměrná s rovnoměrným rozdělením celkového množství dopravovaných materiálů na 5 šachet (přemostění není zahrnuto, předpokládá se minimální doprava). Předpokládá se doprava NA o nosnosti 20 t po dobu 14 měsíců a v denní době 7 21 h (tj. 14 h). Celková doprava rubaniny v celkovém předpokládaném množství t Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 27 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 2 NA Doprava rubaniny v členění na jednotlivé šachty (5 stavenišť) Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 5,4 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 0,39 NA (cca 1 NA za 2-3 h) Celková doprava základních stavebních materiálů v celkovém předpokládaném množství t Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 18 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 1,3 NA Doprava základních stavebních materiálů v členění na jednotlivé šachty (5 stavenišť) Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 3,6 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 0,25 NA (cca 1 NA za 4 h) 19

20 Souhrn dopravy v celkovém předpokládaném množství t Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 45 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 3,3 NA Souhrn dopravy v členění na jednotlivé šachty (5 stavenišť) Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 9 NA cca 0,64 NA (cca 1 NA za 1-2 h) Uvedené intenzity dopravy mohou být v reálné výstavbě flexibilně změněny ve vztahu k jednotlivých staveništím a konkrétnímu postupu a technologii provádění výstavby. Z hlediska vlivů na okolí (emise do ovzduší) je nutno počítat s jednosměrným využitím a intenzita průjezdů NA bude tedy dvojnásobná (metodika hlukové studie počítá pouze s jedním průjezdem v jednom směru) : Souhrn průjezdů NA v členění na jednotlivé šachty (5 stavenišť) Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 18 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 1,28 NA (cca 1-2 NA za 1h) Vazba územního systému dopravy na lokalitu Drasty Z hlediska širšího územního systému dopravy bude pro potřeby výstavby RTK využívána především dálnice D8 a silnice č. II/608 (viz výkresová část). Uvedené komunikace jsou pro potřeby výstavby RTK vyhovující s tím, že výstavba RTK bude využívat rovněž úpravy napojení na II/608 v oblasti Klecan, provedené v rámci výstavby KH Drasty. Další využití širšího územního systému dopravy vychází z předpokládaného využívání lodní dopravy. Vzhledem k nedostatečné kapacitě silniční sítě a absenci vhodného napojení na místní komunikační síť v místě těžních šachet č. 2 a 3 (případně i pod přemostěním), je předpokládán odvoz především vytěženého materiálu po místních komunikacích k řece Vltavě. Zde je předpokládáno zřízení provizorního kotviště nákladních pontonů pro odvoz vytěženého materiálů včetně strojního zařízení umožňující překládku z nákladních automobilů na pontony. Lodní dopravou s návazností na automobilovou by byl vytěžený materiál dopravován do míst definitivní uložení. Směrem po proudu řeky je uvažováno s deponováním v pískovně Vojkovice nebo v Mělníku, pokud nebude prováděn odvoz rubaniny přímo od přístavu k odběratelům. Vodní tok je v celé délce regulován a proto zde nejsou předpokládány problémy s nedostatkem splavných hloubek v letních měsících. Místo bude upřesněno v následujících dokumentacích pro jednotlivé projekční stupně v závislosti na aktuálních možnostech využití rubaniny. V případě pískovny Vojkovice by byl materiál z lodí na nákladní automobily překládán na pravém břehu nad vodním dílem Vraňany. Odtud by byl dopravován po silnicích III. třídy přes obce Dědibaby, Křivousy, Vojkovice a po silnici II. třídy přes Hostín u Vojkovic k deponování do pískovny Vojkovice. 20

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Popis území stavby... 2 1.1 Charakteristika místa stavby... 2 1.2 Provedené průzkumy... 2 1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY MĚSTO Š T E R N B E R K SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTECH PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZPRACOVATEL:

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

B.1. Souhrnná technická zpráva 05/2015

B.1. Souhrnná technická zpráva 05/2015 Obsah B.1. Popis území stavby... 2 a) Charakteristika stavebního pozemku... 2 b) Výčet provedených průzkumů a podkladů... 2 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma... 2 d) Poloha vzhledem k záplavovému

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

A,B, D PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A,B, D PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Arch. č. : 27/2015 Název stavby: Stavební a krajinářské úpravy zatáčky u mravenců Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace ( DPS) Místo stavby: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 4 5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 4

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 4 5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 4 strana 2 1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 3 1.1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Počet stran: 6 INVESTOR: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko STAVBA : Komplexní zateplení mateřské školky k.ú. Hlinsko, p.č.st. 1826 a 1879/5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL UL. HÁJECKÁ, HOSTIVICE - BŘVE. investor: Město Hostivice, Husovo náměstí 13, Hostivice akce:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL UL. HÁJECKÁ, HOSTIVICE - BŘVE. investor: Město Hostivice, Husovo náměstí 13, Hostivice akce: vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval Ing. Pohořelý Ing. Pohořelý Šturcová Ing. Sedlák investor: Město Hostivice, Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice akce: VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby Obsah Zásady organizace výstavby A) VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU... 2 B) VĚCNÝ A ČASOVÝ POSTUP PRACÍ, PŘESUNY HMOT, SKLADÁKY... 2 LHŮTY VÝSTAVBY... 2 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB... 2

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST OBSAH Strana 1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS... 2 1.1. ROZVOJ ÚZEMÍ... 2 1.2. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 2 1.3. EKONOMICKÁ NÁROČNOST... 2 2. SHRNUTÍ KLADŮ A ZÁPORŮ HODNOCENÝCH TRAS...

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice.

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice. Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice Odstranění stavby A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA Odstranění stavby Rodinný dům, na pozemku p. p. č.

Více

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 2 2 PRŮBĚH VÝSTAVBY 2 3 ZDROJE ENERGIÍ, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 2 4 VYZNAČENÍ UZAVÍRKY 2 5 PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 7 REALIZACE

Více

DOKUMENTACE PRO ODVOZ NAVÁŽKY NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ CELKOVÁ PŘESTAVBA NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ, ST. 6963, ET KOMPEZAČNÍ OPATŘENÍ

DOKUMENTACE PRO ODVOZ NAVÁŽKY NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ CELKOVÁ PŘESTAVBA NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ, ST. 6963, ET KOMPEZAČNÍ OPATŘENÍ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO ODVOZ NAVÁŽKY NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ CELKOVÁ PŘESTAVBA NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ, ST. 6963, ET. 0008 - KOMPEZAČNÍ OPATŘENÍ STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Rovinatý pozemek. B. Souhrnná technická zpráva b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ

ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb DOPROVODNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Multifunkční objekt Triangl VYPRACOVAL: Bc. Miroslav Erben VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D. Obsah: 1. Identifikace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU A DO PODZEMÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice,

Více

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Zak. č. : 2700/DPS-2015 Arch. č. : 2700/01 Statutární město Ostrava Městský obvod Stará Bělá Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní zpráva Hlavní

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby str. 1/6 E. Zásady organizace výstavby Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín OBSAH 1

Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín OBSAH 1 OBSAH 1 1. INFORMACE O ROZSAHU STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 2. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 2 3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Více

ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, 678 01 Blansko ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE v ul. Masarykova (úsek Bartošova Těchovská) BLANSKO

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY"

Část I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY záměru Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB, Srpnová 171 541 01 Trutnov, tel. 603 919 318 Zodpovědný projektant Vypracoval Akce Investor Klášterská Lhota - oprava místní komunikace na p.p.č. 630/1 Obec Klášterská Lhota

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ Investor: Město KRNOV, Hlavní náměstí 1, Krnov

REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ Investor: Město KRNOV, Hlavní náměstí 1, Krnov OBSAH 1. A -...2 1.1. A.1. - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 1.1.1. Údaje o stavbě...2 1.1.2. Údaje o žadateli...2 1.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace...2 1.2. A.2. - SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...2 1.3. A.3.

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

E1 - Technická zpráva ZOV

E1 - Technická zpráva ZOV E1 - Technická zpráva ZOV Obsah: a) Základní řešení zařízení staveniště - informace o rozsahu a stavu staveniště - předpokládané úpravy staveniště - oplocení - trvalé deponie a mezideponie - příjezdy a

Více

PRŮVODNÍA SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍA SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍA SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Odvodnění části komunikace S.K. Neumanna Investor : Městská část Praha 8 Zenklova 1/35 180 48, Praha 8 - Libeň Místo stavby

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY ( POV ) B. 3. POLNÍ CESTY V K.Ú. BÍTOZEVES, NEHASICE, TATINNÁ STAVBA Č.2 ČR MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, POZEMKOVÝ ÚŘAD LOUNY

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY ( POV ) B. 3. POLNÍ CESTY V K.Ú. BÍTOZEVES, NEHASICE, TATINNÁ STAVBA Č.2 ČR MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, POZEMKOVÝ ÚŘAD LOUNY č. změny Text změny - odůvodnění Datum Podpis Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Česká republika tel.: 224 227 168 fax: 224 230 316 faxmodem: 267 094 364 e-mail: praha@sudop.cz OBJEDNATEL STŘEDISKO ČR MINISTERSTVO

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Ing. Josef Pivoda Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Na Vrchovici 159 Zlín-Kudlov 760 01 tel. 606 109289 DOKUMENTACE OPRAV KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Investor : Obec Bánov A.č. 08a/15 Květen

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Zodp. projektant Ing. S. Janák Datum 11.2011 Investor Místo Hostinné Město Hostinné Vypracoval Zak.č. 013/11-O Kraj Královéhradecký DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Mírová, Havlíčkův Brod

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Mírová, Havlíčkův Brod ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY k projektové dokumentaci na akci Rekonstrukce komunikace III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod OBSAH 1. Identifikační údaje stavby... 2 1.1 Stavba:... 2 1.2 Místo stavby:... 2

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS Ostrava -

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, ŠPEJCHAR Ražice čp. 60 Sanace nesaturované zóny objektů a venkovních ploch b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy PDPS,SP INVESTOR: Obec Chvalovice,

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 3.1 Výchozí podklady... 3 3.2 Právní předpisy a technické normy použité pro návrh opravy... 3 3.3 Právní předpisy a technické

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s

D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s na akci: KŘP LBK REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II. ETAPA SO 04 ÚPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU Vedoucí projektant: Ing. Jiří Khol Mošnova 1167, Liberec 14 Zodpovědný

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Vstupní podklady: zadání investora, katastrální mapa, vlastní zaměření místa stavby.

Vstupní podklady: zadání investora, katastrální mapa, vlastní zaměření místa stavby. 1 Identifikační údaje 1.1 Údaje o stavbě a) Název stavby: Správa VLS ČR Libavá oprava příjezdové komunikace b) Místo stavby: k.ú. Libavá, parcela č. 663 1.2 Údaje o stavebníkovi Jméno/název: Vojenské lesy

Více

Výstavba chodníku v ul. Teplická- Lahošť

Výstavba chodníku v ul. Teplická- Lahošť Objednatel: Obec Lahošť Švermova 22 417 25 Lahošť Výstavba chodníku v ul. Teplická- Lahošť SO 01 - Chodníky a obrubníky SO 02 - Zpevněni dna příkopů žlabovkami a deskami Dokumentace pro stavební povolení

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED SEZÓNNÍM VSTUPEM V ZOO LEŠNÁ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED SEZÓNNÍM VSTUPEM V ZOO LEŠNÁ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Atelier LIST Zástřizly 41, 768 05 Koryčany, IČ: 717 63 384, tel.: 728 203 565 Název akce : ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED SEZÓNNÍM VSTUPEM V ZOO LEŠNÁ A. Průvodní zpráva Objednatel: ZOO a

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název akce: Splašková kanalizace Trojanovice Investor: Katastrální území: Obec Trojanovice Trojanovice Katastrální úřad: Pozemkový úřad: Stavební úřad: Pověřený

Více

A. Průvodní zpráva 05/2015

A. Průvodní zpráva 05/2015 Obsah A. Průvodní zpráva... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2. Seznam podkladů... 2

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ:

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ: Zak. č. 176/13/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Těrlicko

Více

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Velký Osek, Veltruby, Hradišťko Zefektivnění dopravy splaškových vod do ČOV Kolín Projektová dokumentace pro provádění stavby Zak. č. 001 15 Obsah: B.1 Popis území stavby... 3 a) Charakteristika stavebního

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRŮVODNÍ ZRÁVA 06 / 2014 STRANA 1/6

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRŮVODNÍ ZRÁVA 06 / 2014 STRANA 1/6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PAVILON ZÁKLADNÍ ŠKOLY Parc. č. 628/141, k.ú. Prosek 731382 NOVOSTAVBA Dokumentace k provádění stavby Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona STRANA 1/6 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více