ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru"

Transkript

1 spol. s r.o. Podkovářská 6, Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita trasy kanálu Zhotovitel: Zadavatel: EKOSYSTEM spol. s r.o. Magistrát hl. m. Prahy, Odbor městského investora červenec

2 ZPRACOVATELÉ EKOSYSTEM s.r.o Ing. Václav Hammer... hlavní inženýr projektu - člen ČKAIT autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Vladimír Taišl... - člen ČKAIT autorizace pro vodohospodářské stavby Ing. Jan Hrachovec projektant dopravních staveb. 2

3 OBSAH (podle přílohy č. 1 k vyhlášce č.499/2006 Sb., část E) str. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (ZOV) 1.Technická zpráva Informace o staveništi Koncepce a postup výstavby Významné sítě technické infrastruktury Vliv výstavby na dopravní obslužnost a stav místních komunikací Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a odvodnění staveniště Úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob a ochrany veřejných zájmů Řešení zařízení staveniště Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska zákona č. 306/2006 Sb Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Orientační lhůty výstavby Výkresová část 2.1 Situace staveniště trasa RTK 2.2 Vzorový půdorys staveniště šachet č. 2,3,4 a přemostění 2.3 Příklady vzorového řešení povrchové části šachet 2.4 Situace dopravních tras zájmového území 2.5 Vizualizace přemostění pod Klecanama 2.6 BRNKY-rekonstrukce komunikace-řez 3

4 ÚVOD Zásady organizace výstavby (dále ZOV) raženého technologického kanálu (dále RTK) jsou zpracovány v rámci dokumentace EIA na základě Zjišťovacího řízení záměru, i když tato dokumentace není součástí standardní dokumentace EIA a jejích příloh. K tomuto je nutno upozornit, že v současném stadiu technické přípravy záměru nelze v rámci dokumentace EIA (která je legislativou řazena na počátek technické a legislativní přípravy každého záměru) zpracovat podrobný projekt organizace výstavby (dále POV, i když formálně příslušná vyhláška o projektové dokumentaci tento výraz a tuto formu v skladbě projektové dokumentace nezahrnuje, zpracovává se pouze ZOV) jak je městem Klecany požadováno. Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb určuje zpracování organizace výstavby podle přílohy č. 1 v části E jako Zásady organizace výstavby (ZOV), a to jako součást dokumentace pro stavební řízení. Vzhledem k nižší úrovni rozpracovanosti této dokumentace ZOV i celého technického řešení stavby lze doporučit u předmětné stavby KH zpracovat vedle standardního ZOV v rámci projektu pro stavební povolení rovněž podrobnou dokumentaci jako POV v rámci zpracování projektu pro provádění stavby. Takovýto projekt je součástí dokumentace pro provádění stavby jako posledního projektového stupně před realizací každé stavby, a zahrnuje rovněž dokumentaci případných bouracích prací podle přílohy č. 4 k vyhlášce č.499/2006 Sb. Pro tuto dokumentaci jsou k dispozici podklady od vybraného konkrétního zhotovitele stavby vč. podrobného konkrétního technického řešení stavby a časového harmonogramu vycházejícího z výběrového řízení na zhotovitele stavby. Vzhledem ke snaze MHM Prahy vyjít požadavkům dotčených subjektů v maximální možné míře vstříc jsou v rámci dokumentace EIA zpracovány Zásady organizace výstavby (dále ZOV) v rozsahu části E přílohy č. 1 k vyhlášce č.499/2006 Sb. (dokumentace k žádosti o stavební povolení, resp. projekt stavby) s přihlédnutím na současný nižší stupeň technické rozpracovanosti než odpovídá příslušnému projektovému stupni stavby. ZOV zahrnuje rovněž koncepci řešení časově omezené dopravy při výstavbě RTK, vzhledem k charakteru stavby bez nároků na trvalou dopravu na povrchu v rámci provozu stavby nebyla zpracována samostatná dopravní studie. Základním podkladem pro zpracování ZOV byla Studie proveditelnosti stavby "Ražený potrubní kanál pro kalové hospodářství" v rámci stavby "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově" - Etapa 003, zpracovaná společností HYDROPROJEKT CZ a.s. a Ingutis spol. s r.o. Tato dokumentace byla doplněna informacemi objednatele - OMI MHMP a projektantů stavby. Dalším významným podkladem je odborná studie Posouzení vlivu výstavby a provozu podzemního raženého technologického kanálu ÚČOV Drasty na životní prostředí zpracovaná společností Ingutis spol. s r.o. a uvedená v příloze č. II.11 ZOV. Tyto podklady byly doplněny prohlídkou trasy, zejména staveniště šachet č. 2, 3 a 4 a přemostění pod městem Klecany. 4

5 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Informace o staveništi Předmětem ZOV jsou především nadzemní části RTK, a to staveniště šachet č. 2, 3, 4 a přemostění pod městem Klecany. Šachta č. 1 bude umístěna v prostoru ÚČOV a bude součástí staveniště rekonstruované ÚČOV. Koncovou šachtu tvoří SO 1-30 Těžní šachta v prostoru KH Drasty a bude součástí staveniště záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy". Trasa RTK, umístění šachet a fotodokumentace lokalit umístění šachet jsou znázorněny ve výkresové části a v příloze č. II.1, II.4, II.13, II.15 části II dokumentace EIA. Příklady vzorového řešení konečného provedení povrchové části šachet jsou uvedeny ve výkresové části a v příloze č. II.1 ZOV. Podzemní část šachty má průměr cca 7 m. Každá šachta slouží vedle svojí revizní funkce (zajišťuje přístup do štoly RTK) i jako těžní v průběhu výstavby. Šachtou je vytahována rubanina (tvoří rozhodující podíl stavebních hmot) a ukládána v prostoru staveniště na vyhrazenou mezideponii nebo přímo na nákladní auto (NA) a do štoly je dopravován potřebný stavební materiál. Pro každou šachtu je předpokládáno lokální staveniště o rozměrech cca 20 x 10 m. Na staveništi může být umístěna menší staveništní buňka a mobilní chemické WC. Součástí zařízení staveniště bude rovněž nadzemní nádrž na vodu o objemu do 10 m 3, která bude používána jako akumulační pro podzemní vodu čerpanou ze štoly. Tato voda bude používána k případnému vlhčení skladované a odvážené rubaniny, přebytek bude po odsazení v nádrži odváděn na okolní pozemky jako závlaha či odváděn odvodňovacími příkopy u komunikací nebo vypouštěn do blízkých povrchových toků. Jedná se o průsakovou podzemní vodu v kvalitě vhodné pro uvedené nakládání s touto vodou. Množství odváděné vody lze předběžně odhadnou na cca desetiny l/s. Po realizaci RTK bude průsaková voda odváděna kanálem v podlaze do prostoru ÚČOV. Prostor staveniště bude dočasně oplocen. Ve výkresové části, obr. 2.2, je uveden vzorový půdorys řešení staveniště šachet č. 2,3,4 a případně i přemostění. Konečné provedení vstupů do šachet nevyžaduje žádné ochranné pásmo. Podzemní část šachty má průměr cca 7 m. Každá šachta slouží vedle svojí revizní funkce (zajišťuje přístup do štoly RTK) i jako těžní šachta v průběhu výstavby. Šachtou je vytahována rubanina (tvoří rozhodující podíl stavebních hmot) a ukládána v prostoru staveniště na vyhrazenou mezideponii nebo přímo na nákladní automobil (NA) a do štoly je dopravován potřebný stavební materiál. Pro každou šachtu je předpokládáno lokální staveniště o rozměrech cca 20 x 10 m. Prostor staveniště bude dočasně oplocen mobilním oplocením a bude využíván především pro vlastní provádění prací, přístup a příjezd do prostoru stavby a umístění zařízení staveniště v blízkosti prací. Uspořádání a obslužnost staveniště se bude s postupujícími pracemi měnit a přizpůsobovat daným podmínkám a potřebám stavby. Dočasné objekty provozního, sociálního a výrobního charakteru bude možno umístit v prostoru vlastní stavby pouze v omezené míře. Předpokládá se použití jednoduchých a snadno přemístitelných objektů (mobilní buňky, maringotky, kontejnery, chem. WC apod.). Součástí zařízení staveniště bude rovněž nadzemní nádrž na vodu o objemu do 10 m 3, která bude používána jako akumulační pro podzemní vodu 5

6 čerpanou ze štoly. Tato voda bude používána k případnému vlhčení skladované a odvážené rubaniny, k případnému omytí vyjíždějících NA a případný přebytek bude po odsazení v nádrži odváděn na okolní pozemky jako závlaha či odváděn odvodňovacími příkopy podél komunikací nebo vypouštěn do blízkých povrchových toků. Jedná se o průsakovou podzemní vodu v kvalitě vhodné pro uvedené nakládání s touto vodou. Množství odváděné vody lze předběžně odhadnou na cca desetiny l/s. Po realizaci RTK bude průsaková voda odváděna kanálem v podlaze do prostoru ÚČOV. Dočasné zařízení staveniště umístěné v prostoru vlastní stavby bude na závěr stavby zlikvidováno. ŠACHTA Š2 Obr. č. 1 Stávající prostor umístění šachty Š2 Šachta je umístěna na pravém břehu Vltavy mezi řekou a oplocením pražské ZOO, v bezprostřední blízkosti toku. Na protějším břehu se nachází pozemek a objety ÚČOV, kde bude vybudována šachta č. 1 a další objekty a zařízení potřebné pro akumulaci a čerpání surového směsného kalu zařízením RTK na lokalitu Drasty. Staveniště šachty bude vyžadovat minimální úpravu terénu s odstraněním náletové vegetace (nejsou přítomny vzrostlé stromy vyžadující povolení ke kácení) a úpravou břehu Vltavy pro zřízení dočasného kotviště a možnost přistavení nákladních pontonů pro lodní dopravu v rámci výstavby. Staveniště je přístupné po zpevněné účelové komunikaci, po které je vedena cyklostezka ve směru od parkoviště u ZOO a od řeky. Tento přístup ale nebude zřejmě možné využívat pro dopravu nákladními auty (NA). Alternativní možností je vyvážení rubaniny šachtou č. 1 v prostoru ÚČOV (mezi oběma šachtami je pouze říční tok), využívání této možnosti bude záviset na době a časovém členění výstavby, které ovlivňují investiční 6

7 EKOSYSTEM spol. s r.o. náklady. Tuto možnost bude nutno využít pro dopravu stavebního materiálu, pokud jej nebude možné dopravovat po řece lodními pontony. ŠACHTA Š3 Obr. č. 2 Stávající prostor umístění šachty Š3 Šachta je umístěna při okraji ul. Bohnická, vedoucí z Bohnic k řece Vltavě do prostoru lodního přívozu u trojského útulku pro nalezená a odchycená zvířata při ulici V Zámcích. Vedle přívozu se nachází v prostoru břehové navigace vhodná a dostatečně velká plocha pro dočasnou mezideponii a potřebné strojní vybavení pro nakládku na loď. Říční tok i charakter břehu je vhodný pro vybudování dočasného kotviště pontonů. Vzdálenost od staveniště šachty k řece je cca 1 km. Silnice vede zalesněným údolím mimo obytnou zástavbu. Staveniště šachty je umístěno vedle silnice, která svým stavebně technickým uspořádáním vyhovuje pro dočasnou přepravu rubaniny NA s nízkou intenzitou dopravy. Stavební materiál bude dopravován buď lodí k přístavišti a dál NA ke staveništi šachty, nebo NA pouze s nevýznamnou intenzitou přes sídliště Bohnice a ul. Bohnická ke staveništi. Prostor staveniště je volný bez vegetace (nebude nutno přikročit ke kácení vzrostlých stromů), přístup na staveniště je přímo ze silnice. Okolní vzrostlé stromy budou ochráněny proti poškození například ochranným bedněním do výšky cca 3 m. ŠACHTA Š4 Šachta č. 4 je umístěna v obci Brnky vedle ul. Sedlecká cesta. Umístění je možné ve dvou variantách. Ve variantě 1 je staveniště šachty 4 umístěno na volném zatravněném prostranství uprostřed vidlicové křižovatky ulic Sedlecká a Oblouková. Na okraji tohoto prostoru se nachází líska a tůje, v případě nutnosti jejich odstranění budou znovu vysazeny v rámci vegetační úpravy okolí šachty. 7

8 EKOSYSTEM spol. s r.o. Obr. č. 3 Stávající prostor umístění šachty Š4 varianta 1 Ve variantě 2 je staveniště šachty 4 umístěno na okraji pole ve volném zatravněném prostoru obklopeném náletovou vegetací a polem. Tento prostor leží mimo vidlicovou křižovatku ulic Sedlecká a Oblouková, nachází se vedle ul. Oblouková cca 20 m od prostoru var. 1. Obr. č. 4 Stávající prostor umístění šachty Š4 varianta 2 8

9 EKOSYSTEM spol. s r.o. Obě varianty staveniště se nachází nedaleko objektu, který není zřejmě využíván jako celoročně obytný (var. 1 cca 20 m, var. 2 cca 40 m). Základním problémem stavenišť šachty č. 4 je jednak blízkost obytné a rekreační zástavby a dále dopravní obslužnost v rámci výstavby. Přístup na staveniště je po stávající zpevněné cestě v ulici Přemyšlenská napojené místní komunikací Průběžná v obci Brnky na silnici II/608. Dále trasa staveništní dopravy bude vedena přes přes Veltěž a Zdiby k dálnici D8. Teoreticky možné je i napojení místními komunikacemi na silnici II/608 přes Klecany. Další alternativní možností je využití ul. Roztocká vedené k Vltavě, kde by mohlo být zřízeno dočasné kotviště s nakládkou pro lodní dopravu. Místní komunikace v katastru obce Brnky jsou pro nákladní dopravu problémové svojí nedostatečnou šířkou i technickým stavem. Údaje o pozemcích umístění šachet č. 2,3,4 jsou uvedeny v kap. B.II.1 a v příloze č. II/11 části II dokumentace EIA. PŘEMOSTĚNÍ ÚDOLÍ POD KLECANAMA Obr. č. 5 Stávající prostor umístění přemostění strana u ČOV 9

10 EKOSYSTEM spol. s r.o. Obr. č. 6 Stávající prostor umístění přemostění strana proti ČOV Trasa RTK musí být z důvodu přijatelného sklonu trasy RTK vybavena pro dopravu tuhých odpadů z ÚČOV elektrickým vláčkem přemostěním údolí pod městem Klecany. Toto přemostění bude zahrnovat technologický tunel (tubus) o délce cca 54 m (vizualizace řešení je uvedena v příloze č. II/14 části II dokumentace EIA). Přemostění je provedeno nad místní komunikací Do Klecánek spojující město Klecany a osadu Klecánky na břehu Vltavy, kde tato komunikace končí. Trasa RTK vychází z podzemí vedle ČOV města Klecany, vede v tunelu a na protější straně komunikace se opět zanořuje do skalnatého svahu. Nejbližší obytný objekt osady Klecánky je cca 100 m pod přemostěním. Nad zaústěním do svahu je na kopci situován další obytný objekt ve vzdálenosti cca 40 m. Vlastní tunel bude technologického charakteru z ocelové konstrukce a bude vyžadovat dopravně i organizačně náročnou montáž, která bude časově omezena. Pro zařízení staveniště bude možné využít prostoru vedle stávající ČOV. Základní údaje o staveništích Vyjma staveniště šachty č.1 a 2 se ostatní šachty nachází mimo záplavové území vodních toků vč. Vltavy a plánovaná výstavba podléhá v tomto aspektu projednání se správcem vodního toku, Povodím Vltavy, u částí RTK se šachtami č. 1 a 2 Za nejvýznamnější potenciální vlivy výstavby přímo ovlivňující obyvatelstvo a jeho zdraví lze považovat vliv dopravy na hlukovou zátěž obytné zástavby, a to především v případě výstavby v prostoru šachty č. 4. Dopravu a zvýšení dopravní zátěže komunikační sítě okolí lokality (zejména místních komunikací) lze hodnotit jako nevýznamné. Při cca rovnoměrném rozložení t odtěžené rubaniny na 5 stavenišť (šachty č. 1,2,3,4 a těžní šachta na lokalitě Drasty 10

11 v případě přemostění se z důvodu nevhodných dopravních podmínek s vyšší odtěžbou rubaniny nepočítá) vychází průměrná intenzita dopravy z jednoho staveniště cca 1 NA za 2 hodiny. U dopravy cca t stavebního materiálu vychází průměrná intenzita dopravy z jednoho staveniště cca 1 NA za 24 h (doprava stavebních materiálů bude pouze částečně realizována v již vyrubané štole a její podíl nebude významný). Celkově vychází průměrná intenzita dopravy z jednoho staveniště cca 1 NA za 1-2 h. Dalším potenciálním vlivem (hluk, vibrace) může být vlastní důlní činnost s použitím trhacích prací. Blíže viz příslušné kapitoly dokumentace EIA a její další přílohy. Vzhledem k umístění stavby a charakteru horninového prostředí na trase RTK a speciálnímu technickému řešení stavby a prováděné výstavbě stavba nebude zasahovat horninové prostředí ve smyslu dotčení zdrojů nerostů, podzemních vod apod. (viz dále). Přístup na staveniště šachet po dobu výstavby RTK bude stávajícím systémem komunikací, v případě šachty č. 2 po řece Vltavě. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu v rámci realizace RTK z údajů katastru nevyplývají. Plochy šachet jsou vedeny v katastru jako ostatní plocha (šachta č. 2), vodní plocha (šachta č. 3 budoucí využití mělo být jako umělá vodní nádrž) a ostatní plocha (šachta č. 4 var. 1 jako prioritní). Uvedené šachty jsou realizovány na pozemcích ve vlastnictví státu s Povodím Vltavy s právem hospodaření u šachty č. 2, hl.m. Prahy u šachty č. 3 a obce Zdiby u šachty č.4. Požadavky na zábor pozemků s plněním funkcí lesa jsou minimální (řádově několik desítek m 2 - pouze výstup a vstup tunelu přemostění). Realizace přemostění vyžaduje zábor nevýznamné části pozemku ve vlastnictví Jiřího Soukupa a Ing. Václava Soukupa (kultura lesní pozemek jižní konec přemostění u ČOV Klecany) a fy SARA CZ, s.r.o. ((kultura lesní pozemek severní konec přemostění naproti ČOV Klecany). Pozemek silnice pod tunelem přemostění (kultura ostatní plocha) nemá evidovaného vlastníka a v podstatě nebude součástí stavby. V rámci realizace stavby RTK se nepředpokládají žádné demoliční práce pro odstranění stávajících nadzemních a podzemních objektů (vyjma staveniště šachty č. 1 v prostoru ÚČOV, což bude řešeno v rámci ZOV rekonstrukce ÚČOV, a dále mimo koncové těžní šachty v prostoru KH Drasty, což je součástí ZOV nového KH). 11

12 1.2 Koncepce a postup výstavby Koncepce řešení výstavby Koncepce výstavby RTK vychází z technického řešení záměru, který určuje rozsah výstavby. V rámci zpracování dokumentace pro ÚŘ budou provedeny potřebné technické průzkumné práce na trase RTK vč. geologického a geotechnického průzkumu. Šachta č. 1 a vybavení RTK na vstupu do štoly (akumulační nádrže na kal, poplachovou vodu a zpětnou kalovou vodu, silo na tuky a plovoucí nečistoty, čerpací stanice a strojovna vzduchotechniky) budou umístěny v prostoru ÚČOV a výstavba bude probíhat ve vazbě na výstavbu rekonstruované ÚČOV a za obdobných obecných podmínek. Koncová těžní šachta je situována v areálu KH Drasty a výstavba bude součástí výstavby KH. Stavebně konstrukční řešení hlavní trasy Vlastní ražba základního profilu je uvažována nemechanizovaná pomocí trhacích prací klasicky s provizorním ostěním. Ostění je navrženo ze stříkaného betonu se svařovanou sítí zataženou za příhradové ocelové rámy. Celkové uspořádání je zřejmé z výkresu vzorového příčného řezu raženou částí štoly. Trasa štoly bude realizována báňským způsobem z těžní šachet vždy oběma směry ( dovrchně i úpadně). Rubanina bude dopravována od čelby do prostoru těžní šachty a odtud odtěžována pomocí Strager van mobilním těžním zařízením na povrch a odvážena na skládku. Pohon veškerých strojních zařízení v podzemí stlačený vzduch, pouze stroje pro rozpojování čelby a dopravu jsou naftové. 12

13 Vzorový příčný řez raženého technologického kanálu : Výrub 10,5 m 2 Konstrukční řešení šachet Konstrukční řešení všech šachet vychází z jejich funkčního využití a z inženýrsko geologických poměrů. Šachty jsou ve stavebním stadiu využity jako těžní pro ražby. U Š1 a Š2 pro zajištění vodotěsnosti při prostupu zvodnělými partiemi kvartérních sedimentů jsou navrženy jako kruhové s využitím prvků specielního zakládání převrtávaných pilot. Spodní část pod patou pilot bude hloubena klasickým způsobem v pevnějším skalním podloží. Ostatní šachty budou řešeny klasickým hloubení pomocí trhacích prací a vyztužováním důlní výztuží. Definitivní obezdívky budou ze stříkaného betonu s výztuží. Odvodnění šachet se předpokládá do spodní části trubního tunelu, do žlábku mezi kolejemi a trasou do koncové šachty, odkud bude úkapová voda čerpána do nátoku čistírny. Výše uvedená koncepce navržené technologie minimalizuje rizika při výstavbě. 13

14 Další prvky k minimalizování rizik Zvláštní pozornost při ražbách musí být věnována případně vzniklým nadvýkopům, které musejí být důsledně vyplňovány např. hubenou betonovou směsí. Zajištění čelby bude prováděno dle geologické situace a) buď klasicky rozepřením o poslední rám důlní výztuže (všechny prostředky na pažení čelby musí být na místě) b) nebo riziková místa zastříkána betonem z mobilního zařízení, které musí být nepřetržitě na čelbě k dispozici, tím bude zabezpečena možná okamžitá reakce na náhlou změnu geologie. Suchá maltová směs bude nepřetržitě k dispozici. Trhací práce mohou být prováděny pouze podle schváleného technologického postupu. Vedle vstupů do šachet nevýznamného rozsahu je výrazným nadzemním objektem tunel přemostění. Podjezdná výška by měla být v souladu s ČSN a ČSN stanovena ve volné výšce 5,85 m (jedná se o kat. podjezdů pod lehkými dopravníkovými mosty a podobným zařízením). V rámci projektu budou prověřeny výškové možnosti přemostění s případnou úpravou na volnou podjezdnou výšku 4,5 m (platné pro silnice III. třídy a místní rychlostní a sběrné komunikace). Konkrétní postup výstavby RTK vyplyne z POV zpracovaného na základě dokumentace pro provádění stavby s řešením dle vybrané konkrétní technologie a dle zvyklostí vybraného zhotovitele stavby. Tento postup by měl zohledňovat minimalizaci vlivů výstavby na životní prostředí a zástavbu na trase RTK. Výstavba RTK bude probíhat souběžně s výstavbou KH na lokalitě Drasty. Postup výstavby 1. Příprava dopravní obslužnosti Zahrnuje vybudování provizorních kotvišť lodní dopravy u břehu Vltavy v prostoru šachty č.2, na konci ul. Bohnická na břehu Vltavy pro dopravu související se šachtou č.3, další kotviště je možné na Vltavě pod šachtou Š4 v Brnkách pro dopravu ze staveniště Š4 ulicí Roztocká a dále pod jezem Klecany pro dopravu související s výstavbou přemostění. Dále bude nutno vybavit zvolenou dopravní komunikaci vedoucí od šachty č. 4 dostatečným počtem vhodně situovaných výhyben na místní jednopruhové obousměrně pojížděné komunikaci pro vyhýbání vozidel místní dopravy s NA odvážejících rubaninu a dovážejících stavebními materiály. Pro dopravu související se šachtou č. 4 bude nutno stanovit vhodný režim a organizační plán s případnými dopravně inženýrskými opatřeními zahrnujících přechodné dopravní značení či řízení dopravy mobilní světelnou signalizací ve vybraných profilech komunikace. Další záležitostí organizačně náročné z hlediska dopravy bude montáž tunelu přemostění údolí nad místní komunikací Do Klecánek. V průběhu časově omezené instalace tunelu přemostění bude nutno stanovit vhodný režim a organizační plán jeho výstavby zajišťující nepřerušené dopravní spojení z Klecan do Klecánek (jedná se o jedinou přístupovou 14

15 komunikaci) s případným dočasným prostorovým omezením volné šířky vozovky, například převedením dopravy do jednoho pruhu s příslušným dopravního značení či řízením dopravy v daném úseku světelnou signalizací. Pro krátkodobé nezbytné úplné přerušení dopravy na silnici Do Klecánek by mohly být pro potřeby obyvatelstva provizorně využity komunikace Klecany-Brnky a místní komunikace v obci Brnky s napojením na ul. Roztocká vedoucí k Vltavě a komunikace Nábřežní vedoucí podél řeky do Klecánek. Z důvodu minimalizace dopravní zátěže města Klecany a osady Klecánky nebude z prostoru přemostění odvážena rubanina ve větším množství (pouze koncová část obou vyústění štoly). Teoreticky by mohlo být zřízeno dočasné kotviště pod jezem Klecany (vhodné řečiště i dostatek prostoru pro strojní vybavení nakládky). Od staveniště přemostění je tento prostor vzdálený cca 1,5 až 2 km. Značně problematickým je ale průjezd osadou Klecánky s úzkou komunikací, která je jedinou příjezdovou dopravní komunikací do osady. Využití lodní dopravy pro výstavbu přemostění má tedy obdobné limity navazující silniční dopravy jako doprava přes centrum Klecan na silnici II/608 a bude ji možné využít pouze pro navezení materiálu a dílčích částí konstrukce přemostění, omezeného množství stavebního materiálu a odvozu omezeného množství rubaniny z částí štoly navazujících na tunel přemostění. Z pohledu vlivu na obytnou zástavbu se jeví lodní doprava pro výstavbu přemostění v kombinaci s průjezdem přes Klecánky v kratším časovém období (cca 2 měsíce) a s nízkou intenzitou dopravy (odhadem do 5ti NA denně a v denním době s vyloučením víkendů) výhodnější. Samozřejmostí pak bude úplná rekonstrukce stávající komunikace mezi Klecanama a Klecánkama, která je především v osadě Klecánky ve velmi špatném technickém stavu. Lze doporučit i další kompenzace obyvatelům Klecánek (např. ve vybavení infrastruktury osady). Možnosti dopravní obslužnosti při výstavbě RTK jsou uvedeny ve výkresové části na situaci dopravních tras zájmového území. 2. Příprava staveniště Půdorys vzorového staveniště šachet č. 2, 3, 4 je uveden ve výkresové části. Standardní staveniště nevýznamného rozsahu bude ve vybraných prostorech oploceno, zbaveno porostu, provedena úprava povrchu a vybavení příslušným zařízením (viz kap. 1.7). Obdobně bude umístěno zařízení staveniště vedle ČOV Klecany. Zařízení staveniště šachty č. 1 na ÚČOV a koncové těžní šachty na lokalitě Drasty bude součástí zařízení staveniště výstavby na ÚČOV a KH na lokalitě Drasty. Jednoduchost a prostorová nenáročnost stavenišť vychází z výstavby prováděné především v podzemní části RTK a z organizačně zabezpečené a časově optimální dopravy rubaniny a stavebních materiálů. 3. Výstavba inženýrských objektů Jedná se o napojení stavenišť šachet č. 2, 3, 4 a přemostění na nejbližší elektrické vedení. Napojení bude dočasné. Jiné inženýrské objekty v rámci stavenišť šachet č. 2, 3, 4 a přemostění nejsou přepokládány. 15

16 Pokud je jako IO definována podzemní stavba, pak je IO vlastní štola RTK vč. podzemních částí šachet s charakterem důlního díla. 4. Výstavba nadzemních stavebních objektů Výstavba RTK na trase mezi šachtami č. 1 a koncovou šachtou nepředpokládá vyjma stavební připravenosti pro instalaci přemostění žádné nadzemní stavební objekty. V prostoru dočasným kotvišť budou provedeny povrchové úpravy terénu pro umístění dočasných objemově omezených mezideponií rubaniny a pro instalaci nakládacích zařízení. Příslušenství kotviště bude vyžadovat dočasný zábor plochy cca 200 m 2. V břehovém prostoru předpokládaných kotvišť jsou příznivé terénní podmínky bez vzrostlejší vegetace a s dostatečnou plochou. 5. Montáž technologií záměru Zahrnuje montáž veškerých technologických zařízení jako komplexní vybavenosti RTK v základním členění na strojně-technologická, elektro silnoproud a ASŘ, SŘTP a MaR, a jejich vzájemné propojení do technologicky funkčních dílčích celků vč. jejich komplexních zkoušek. Montáž technologického vybavení na trase RTK bude probíhat pouze ve štole (pod zemí). Výjimkou bude montáž tunelu přemostění pokud bude toto projektováno jako provozní soubor. 6. Odstranění zařízení staveniště Bude zahrnovat odstranění zařízení staveniště šachet č. 2, 3, 4 a přemostění, u koncových šachet bude odstranění staveniště zajištěno v rámci navazujících staveb. Dále budou odstraněno vybavení dočasných kotvišť. 7. Konečné terénní úpravy V konečné fázi budou provedeny konečné terénní úpravy (KTÚ) stavenišť vč. ozelenění a výsadby vhodné vegetace kolem povrchové části šachet č. 2, 3, 4 a na tunelu přemostění i v jeho okolí (viz výkresová část a příloha č. II/14 části II dokumentace EIA). Prostory kotvišť budou uvedeny do původního stavu. Na závěr výstavby je navrhována rovněž rekonstrukce páteřní místní komunikace z obce Přemyšlení kolem šachty č. 4 až do dolní (jižní) části obce Brnky a komunikace Do Klecánek mezi Klecanama a Klecánkama vč. rekonstrukce v osadě Klecánky. 1.3 Významné sítě technické infrastruktury Staveniště šachty č. 1 je napojeno na stávající veřejnou a technickou infrastrukturu v rámci provozu ÚČOV a staveniště koncové těžní šachty v rámci stávajícího KH Drasty. U šachet č. 2, 3, 4 a přemostění se jedná o dočasné napojení na nejbližší vhodný zdroj (vedení) elektrické energie. 16

17 Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o: - stávající napojení místními komunikacemi na silnici č. II/608 a dálnici D8 - stávající napojení místními komunikacemi na dočasná kotviště u Vltavy (u ZOO Troja, na konci ul. Bohnická a případně pod jezem Klecany). Vzhledem k významnému rozsahu stavebních (a zejména podzemních) prací nebude možné plné využití všech stávajících územně technických podmínek, a to dopravní infrastruktury zájmového území bez nároků na její změnu či úpravy. Týká se to zejména úseku místní komunikace vedené od šachty č. 4 v Brnkách do Zdib či do Klecan a vybudování až čtyř dočasných kotvišť na Vltavě (pro dopravy rubaniny a stavebních materiálů ze šachty č. 2, 3, 4 a od přemostění). Využívání říční dopravy pro odvoz rubaniny bude mít vazbu na další trvalá přístaviště na Vltavě, odkud bude rubanina dopravována silniční dopravou k jejím odběratelům či k uložení na příslušnou skládku. Ostatní stávající základní sítě technické infrastruktury nebudou pro potřeby stavenišť a výstavby RTK potřeba. Koordinace výstavby nevyžaduje vzhledem k charakteru stavby (podzemní štola) a jejím vlivům na povrchové území trasy RTK významnější organizační či technické podmínky pro užívání okolního území. 1.4 Vliv výstavby na dopravní obslužnost a stav místních komunikací Stav stávajících komunikací a podmínky jejich využitelnosti pro výstavbu záměru Výstavba šachty č. 1 na ÚČOV a koncové těžní šachty na lokalitě Drasty bude prováděna ve vazbě na výstavbu rekonstruované ÚČOV a KH Drasty vč. řešení dopravy z těchto částí RTK v rámci řešení dopravy z těchto prostorů. Šachta Š2 Vzhledem k umístění staveniště šachty mezi tokem Vltavy (naproti ÚČOV) a ZOO Troja je dopravní obslužnost po komunikacích značně omezená a problémová. K šachtě vede od parkoviště u ZOO zpevněná účelová cesta využívaná pro pěší turistiku a jako cyklostezka. Pro malé nákladní automobily v malém počtu by bylo možné toto napojení na obytnou zástavbu Tróje pro dopravu běžného materiálu omezeně využít (např. ve večerní, noční a časné ranní době). Odvoz velkého množství rubaniny ze staveniště šachty č. 2 bude nutno zajistit po vodě přistavením pontonů či prámů v kotvišti přímo u břehu s nakládkou dopravníkem přímo ze staveniště šachty. Vzhledem k blízkosti šachty č. 1 bude možné část stavební činnosti u šachty č. 2 realizovat přes šachtu č. 1 (např. navážení stavebních hmot). Šachta Š3 Vzhledem k umístění staveniště šachty č. 3 u silnice vedoucí z Bohnic (ul. Bohnická) k Vltavě a k příznivým podmínkám vybudování nakládkové plochy s příslušným strojním zařízením a kotviště na břehu Vltavy by měla být doprava rubaniny od šachty č. 3 bezproblémová. Uvedená silnice má pro dočasnou dopravu NA s nízkou intenzitou dostatečné předpoklady. 17

18 Nevýznamnou část dopravy s velmi nízkou intenzitou bude nutno vést přes sídliště Bohnice vhodnou trasou (jedná se o návoz materiálu, který nebude možno dopravovat po vodě). Stav použitých komunikací je pro dopravu výstavby vyhovující a vliv výstavby na dopravní obslužnost je při dané nízké intenzitě dopravy (průměrně 1 NA za 1 až 2 h) a časovém omezení přijatelný. Šachta Š4 Výstavba RTK prováděná v prostoru šachty č. 4 vykazuje problematické vazby a vlivy na dopravní obslužnost a stav místních komunikací, zejména úseku vedeného od staveniště šachty v prostoru vidlicové křižovatky ulic Sedlecká a Oblouková přes ulici Přemýšlenská až k ulici Průbežná v obci Brnky. Stav komunikační sítě (úzká vozovka s povrchem ve špatném technickém stavu) je nevyhovující i pro stávající dopravní obslužnost. Pro potřeby výstavby lze počítat pro odvoz rubaniny a návoz stavebního materiálu s průměrnou intenzitou dopravy v době od 7 do 21 h (14 h denně) ve výši cca 1 NA (nosnost 20 t) za 1 až 2 h (tj. 7 až 14 NA za den). Trasa staveništní dopravy bude vedena přes zástavbu obce Brnky do Přemyšlení, odkud bude možné napojení na silnici II/608 přes Veltěž a Zdiby, případně přes severovýchodní část Klecan. Další alternativou s krátkou trasou je sjezd ulicí Roztocká k Vltavě a vybudování dočasného kotviště pro lodní dopravu. Doprava přes Brnky bude vyžadovat náročnější organizaci dopravy z výstavby RTK. Pro dopravu bude nutno stanovit vhodný režim a organizační plán s případnými dopravně inženýrskými opatřeními zahrnujících přechodné dopravní značení či řízení dopravy mobilní světelnou signalizací ve vybraných profilech komunikace. Doprava může být při využití kapacity skladovacích ploch na staveništi organizována po určitých periodách s periodickou vyšší hodinovou intenzitou (např. 2 x za den 1 h po 4 až 7 NA) s minimalizací omezení dopravy. Pro dočasnou dopravu by měl stávající stav komunikace postačovat (v současnosti po ní probíhá doprava NA), případně by některé úseky byly provizorně pro účel výstavby RTK upraveny. Pro dopravu by měly být rovněž zvoleny NA přiměřené velikosti s předběžnou nosností 20 t (tj. cca 8-10 m 3 rubaniny či stavebních materiálů). Po ukončení výstavby (pro účel výstavby se toto nedoporučuje z důvodu možného poškození nové komunikace dopravou z výstavby RTK) by v rámci kompenzačních opatření měla být provedena úplná rekonstrukce celé páteřní místní komunikace Brnky Přemyšlení s šířkou 5,5 m. Vzorový řez rekonstruovanou komunikací je uveden ve výkresové části. Přemostění Přemostění údolí pod městem Klecany (výstavba nadzemního technologického tunelu) bude prováděno na nad místní komunikací Do Klecánek spojující město Klecany a osadu Klecánky. Zásadním vlivem na dopravní obslužnost bude montáž tunelu přemostění, jedná se ale o časově omezený stav (předběžně cca 1-2 měsíce za podmínky stavební připravenosti). Organizace těchto prací by neměla vést k přerušení dopravy do Klecánek, případně pouze krátkodobě v nezbytně nutném rozsahu. Přístup do Klecánek je teoreticky možný vedle komunikace od Klecan rovněž oklikou přes Brnky ulicí Roztockou k Vltavě a dále ulicí Nábřežní podél Vltavy do Klecánek. Tento přístup je ale problematický pro nákladní dopravu i nevhodný pro ostatní dopravu, a připadal by v úvahu pouze pro dopravní 18

19 obslužnost osady a pro nezbytně nutné úplné přerušení dopravy stávající komunikací Do Klecánek. Při zpracování konečného POV je nutno řešení dopravní obslužnosti Klecánek v rámci výstavby RTK věnovat náležitou pozornost. Vedle technologických komponent tunelu bude komunikace využívána omezeně i pro dopravu části rubaniny a stavebního materiálu související s výstavbou napojení štoly RTK na tunel přemostění. Doprava bude prováděna přes zástavbu Klecan ve vhodném denním období a mimo víkendy s návazností na silnici II/608. Intenzita dopravy bude omezena předběžně do cca 5 NA za den a po dobu několika měsíců. Zpracování konečného POV pro tuto část RTK bude zohledňovat relevantní požadavky či připomínky zástupců města Klecany a osady Klecánky, a POV bude předložen uvedeným zástupcům ke schválení. Pokud by z důvodu nezbytných podmínek výstavby byla nezbytná doprava rubaniny v rozsahu srovnatelném se šachtami a ostatního materiálu, pak by u Vltavy v Klecánkách (pod jezem Klecany) bylo nezbytné zřídit kotviště s příslušným vybavením a rubaninu a materiál dopravovat po vodě. Důležitým faktorem vlivu na dopravní obslužnost bude řešení podjezdné výšky pod přemostěním. Ta by měla být v souladu s ČSN a ČSN stanovena ve volné výšce 5,85 m (jedná se o kat. podjezdů pod lehkými dopravníkovými mosty a podobným zařízením). V rámci projektu budou prověřeny výškové možnosti přemostění s případnou úpravou na volnou podjezdnou výšku 4,5 m (platné pro silnice III. třídy a místní rychlostní a sběrné komunikace). Návrh možného řešení přemostění je uvedeno na vizualizaci ve výkresové části. Souhrnná bilance dopravy v rámci výstavby Bilance dopravy je vyčíslena předběžně jako průměrná s rovnoměrným rozdělením celkového množství dopravovaných materiálů na 5 šachet (přemostění není zahrnuto, předpokládá se minimální doprava). Předpokládá se doprava NA o nosnosti 20 t po dobu 14 měsíců a v denní době 7 21 h (tj. 14 h). Celková doprava rubaniny v celkovém předpokládaném množství t Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 27 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 2 NA Doprava rubaniny v členění na jednotlivé šachty (5 stavenišť) Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 5,4 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 0,39 NA (cca 1 NA za 2-3 h) Celková doprava základních stavebních materiálů v celkovém předpokládaném množství t Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 18 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 1,3 NA Doprava základních stavebních materiálů v členění na jednotlivé šachty (5 stavenišť) Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 3,6 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 0,25 NA (cca 1 NA za 4 h) 19

20 Souhrn dopravy v celkovém předpokládaném množství t Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 45 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 3,3 NA Souhrn dopravy v členění na jednotlivé šachty (5 stavenišť) Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 9 NA cca 0,64 NA (cca 1 NA za 1-2 h) Uvedené intenzity dopravy mohou být v reálné výstavbě flexibilně změněny ve vztahu k jednotlivých staveništím a konkrétnímu postupu a technologii provádění výstavby. Z hlediska vlivů na okolí (emise do ovzduší) je nutno počítat s jednosměrným využitím a intenzita průjezdů NA bude tedy dvojnásobná (metodika hlukové studie počítá pouze s jedním průjezdem v jednom směru) : Souhrn průjezdů NA v členění na jednotlivé šachty (5 stavenišť) Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 18 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 1,28 NA (cca 1-2 NA za 1h) Vazba územního systému dopravy na lokalitu Drasty Z hlediska širšího územního systému dopravy bude pro potřeby výstavby RTK využívána především dálnice D8 a silnice č. II/608 (viz výkresová část). Uvedené komunikace jsou pro potřeby výstavby RTK vyhovující s tím, že výstavba RTK bude využívat rovněž úpravy napojení na II/608 v oblasti Klecan, provedené v rámci výstavby KH Drasty. Další využití širšího územního systému dopravy vychází z předpokládaného využívání lodní dopravy. Vzhledem k nedostatečné kapacitě silniční sítě a absenci vhodného napojení na místní komunikační síť v místě těžních šachet č. 2 a 3 (případně i pod přemostěním), je předpokládán odvoz především vytěženého materiálu po místních komunikacích k řece Vltavě. Zde je předpokládáno zřízení provizorního kotviště nákladních pontonů pro odvoz vytěženého materiálů včetně strojního zařízení umožňující překládku z nákladních automobilů na pontony. Lodní dopravou s návazností na automobilovou by byl vytěžený materiál dopravován do míst definitivní uložení. Směrem po proudu řeky je uvažováno s deponováním v pískovně Vojkovice nebo v Mělníku, pokud nebude prováděn odvoz rubaniny přímo od přístavu k odběratelům. Vodní tok je v celé délce regulován a proto zde nejsou předpokládány problémy s nedostatkem splavných hloubek v letních měsících. Místo bude upřesněno v následujících dokumentacích pro jednotlivé projekční stupně v závislosti na aktuálních možnostech využití rubaniny. V případě pískovny Vojkovice by byl materiál z lodí na nákladní automobily překládán na pravém břehu nad vodním dílem Vraňany. Odtud by byl dopravován po silnicích III. třídy přes obce Dědibaby, Křivousy, Vojkovice a po silnici II. třídy přes Hostín u Vojkovic k deponování do pískovny Vojkovice. 20

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY"

Část I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY záměru Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

EKOSYSTEM spol. s r.o. Dopravní studie záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy" lokalita Drasty DOPRAVNÍ STUDIE.

EKOSYSTEM spol. s r.o. Dopravní studie záměru Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy lokalita Drasty DOPRAVNÍ STUDIE. spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 DOPRAVNÍ STUDIE záměru Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VIA ALTA a.s. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Okružní 963 67401 Třebíč Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1424882/2012/1/OZP/VI

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S.

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. / p.č. 1141/2 a 338, kat. území Příluky u Zlína / / Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka Objekt: hlavní vedení, do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ v Pasece akce: obor: předmět: elektro projekt Elektro-silnoproud provedení přívodů NN vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

01120 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA STAVEBNÍ VYBAVENÍ KČ 0 Kč

01120 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA STAVEBNÍ VYBAVENÍ KČ 0 Kč 01110 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA SLOŽENÍ JISTOTY KČ 0 Kč Technická specifikace: zahrnuje veškeré úroky z úvěrů souvisejících s výstavbou 01120 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA STAVEBNÍ VYBAVENÍ KČ 0 Kč Technická specifikace: zahrnuje

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ Zákazníkům poskytujeme služby již více než 50 let. Tradice, která zavazuje. VODA - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Více

B. Souhrnná technická zpráva. Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV. - Nejdek DPS

B. Souhrnná technická zpráva. Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV. - Nejdek DPS Zakázka Akce PS.05.2015 Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV. Nejdek B. Souhrnná technická zpráva Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV. - Nejdek DPS Datum 04/2015 Zpracoval

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Projektem řešený pozemek st.p.č. 2862 v k.ú. Klatovy se nachází na Lubském Předměstí na okraji Klatov v areálu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Základy investování. Předinvestiční fáze

Základy investování. Předinvestiční fáze Základy investování Předinvestiční fáze Předinvestiční fáze Souhrnně je tedy smyslem předinvestiční fáze definovat účel a cíle projektu včetně zpracování potřebné dokumentace v takové míře podrobnosti,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více