ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru"

Transkript

1 spol. s r.o. Podkovářská 6, Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita trasy kanálu Zhotovitel: Zadavatel: EKOSYSTEM spol. s r.o. Magistrát hl. m. Prahy, Odbor městského investora červenec

2 ZPRACOVATELÉ EKOSYSTEM s.r.o Ing. Václav Hammer... hlavní inženýr projektu - člen ČKAIT autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Vladimír Taišl... - člen ČKAIT autorizace pro vodohospodářské stavby Ing. Jan Hrachovec projektant dopravních staveb. 2

3 OBSAH (podle přílohy č. 1 k vyhlášce č.499/2006 Sb., část E) str. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (ZOV) 1.Technická zpráva Informace o staveništi Koncepce a postup výstavby Významné sítě technické infrastruktury Vliv výstavby na dopravní obslužnost a stav místních komunikací Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a odvodnění staveniště Úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob a ochrany veřejných zájmů Řešení zařízení staveniště Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska zákona č. 306/2006 Sb Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Orientační lhůty výstavby Výkresová část 2.1 Situace staveniště trasa RTK 2.2 Vzorový půdorys staveniště šachet č. 2,3,4 a přemostění 2.3 Příklady vzorového řešení povrchové části šachet 2.4 Situace dopravních tras zájmového území 2.5 Vizualizace přemostění pod Klecanama 2.6 BRNKY-rekonstrukce komunikace-řez 3

4 ÚVOD Zásady organizace výstavby (dále ZOV) raženého technologického kanálu (dále RTK) jsou zpracovány v rámci dokumentace EIA na základě Zjišťovacího řízení záměru, i když tato dokumentace není součástí standardní dokumentace EIA a jejích příloh. K tomuto je nutno upozornit, že v současném stadiu technické přípravy záměru nelze v rámci dokumentace EIA (která je legislativou řazena na počátek technické a legislativní přípravy každého záměru) zpracovat podrobný projekt organizace výstavby (dále POV, i když formálně příslušná vyhláška o projektové dokumentaci tento výraz a tuto formu v skladbě projektové dokumentace nezahrnuje, zpracovává se pouze ZOV) jak je městem Klecany požadováno. Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb určuje zpracování organizace výstavby podle přílohy č. 1 v části E jako Zásady organizace výstavby (ZOV), a to jako součást dokumentace pro stavební řízení. Vzhledem k nižší úrovni rozpracovanosti této dokumentace ZOV i celého technického řešení stavby lze doporučit u předmětné stavby KH zpracovat vedle standardního ZOV v rámci projektu pro stavební povolení rovněž podrobnou dokumentaci jako POV v rámci zpracování projektu pro provádění stavby. Takovýto projekt je součástí dokumentace pro provádění stavby jako posledního projektového stupně před realizací každé stavby, a zahrnuje rovněž dokumentaci případných bouracích prací podle přílohy č. 4 k vyhlášce č.499/2006 Sb. Pro tuto dokumentaci jsou k dispozici podklady od vybraného konkrétního zhotovitele stavby vč. podrobného konkrétního technického řešení stavby a časového harmonogramu vycházejícího z výběrového řízení na zhotovitele stavby. Vzhledem ke snaze MHM Prahy vyjít požadavkům dotčených subjektů v maximální možné míře vstříc jsou v rámci dokumentace EIA zpracovány Zásady organizace výstavby (dále ZOV) v rozsahu části E přílohy č. 1 k vyhlášce č.499/2006 Sb. (dokumentace k žádosti o stavební povolení, resp. projekt stavby) s přihlédnutím na současný nižší stupeň technické rozpracovanosti než odpovídá příslušnému projektovému stupni stavby. ZOV zahrnuje rovněž koncepci řešení časově omezené dopravy při výstavbě RTK, vzhledem k charakteru stavby bez nároků na trvalou dopravu na povrchu v rámci provozu stavby nebyla zpracována samostatná dopravní studie. Základním podkladem pro zpracování ZOV byla Studie proveditelnosti stavby "Ražený potrubní kanál pro kalové hospodářství" v rámci stavby "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově" - Etapa 003, zpracovaná společností HYDROPROJEKT CZ a.s. a Ingutis spol. s r.o. Tato dokumentace byla doplněna informacemi objednatele - OMI MHMP a projektantů stavby. Dalším významným podkladem je odborná studie Posouzení vlivu výstavby a provozu podzemního raženého technologického kanálu ÚČOV Drasty na životní prostředí zpracovaná společností Ingutis spol. s r.o. a uvedená v příloze č. II.11 ZOV. Tyto podklady byly doplněny prohlídkou trasy, zejména staveniště šachet č. 2, 3 a 4 a přemostění pod městem Klecany. 4

5 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Informace o staveništi Předmětem ZOV jsou především nadzemní části RTK, a to staveniště šachet č. 2, 3, 4 a přemostění pod městem Klecany. Šachta č. 1 bude umístěna v prostoru ÚČOV a bude součástí staveniště rekonstruované ÚČOV. Koncovou šachtu tvoří SO 1-30 Těžní šachta v prostoru KH Drasty a bude součástí staveniště záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy". Trasa RTK, umístění šachet a fotodokumentace lokalit umístění šachet jsou znázorněny ve výkresové části a v příloze č. II.1, II.4, II.13, II.15 části II dokumentace EIA. Příklady vzorového řešení konečného provedení povrchové části šachet jsou uvedeny ve výkresové části a v příloze č. II.1 ZOV. Podzemní část šachty má průměr cca 7 m. Každá šachta slouží vedle svojí revizní funkce (zajišťuje přístup do štoly RTK) i jako těžní v průběhu výstavby. Šachtou je vytahována rubanina (tvoří rozhodující podíl stavebních hmot) a ukládána v prostoru staveniště na vyhrazenou mezideponii nebo přímo na nákladní auto (NA) a do štoly je dopravován potřebný stavební materiál. Pro každou šachtu je předpokládáno lokální staveniště o rozměrech cca 20 x 10 m. Na staveništi může být umístěna menší staveništní buňka a mobilní chemické WC. Součástí zařízení staveniště bude rovněž nadzemní nádrž na vodu o objemu do 10 m 3, která bude používána jako akumulační pro podzemní vodu čerpanou ze štoly. Tato voda bude používána k případnému vlhčení skladované a odvážené rubaniny, přebytek bude po odsazení v nádrži odváděn na okolní pozemky jako závlaha či odváděn odvodňovacími příkopy u komunikací nebo vypouštěn do blízkých povrchových toků. Jedná se o průsakovou podzemní vodu v kvalitě vhodné pro uvedené nakládání s touto vodou. Množství odváděné vody lze předběžně odhadnou na cca desetiny l/s. Po realizaci RTK bude průsaková voda odváděna kanálem v podlaze do prostoru ÚČOV. Prostor staveniště bude dočasně oplocen. Ve výkresové části, obr. 2.2, je uveden vzorový půdorys řešení staveniště šachet č. 2,3,4 a případně i přemostění. Konečné provedení vstupů do šachet nevyžaduje žádné ochranné pásmo. Podzemní část šachty má průměr cca 7 m. Každá šachta slouží vedle svojí revizní funkce (zajišťuje přístup do štoly RTK) i jako těžní šachta v průběhu výstavby. Šachtou je vytahována rubanina (tvoří rozhodující podíl stavebních hmot) a ukládána v prostoru staveniště na vyhrazenou mezideponii nebo přímo na nákladní automobil (NA) a do štoly je dopravován potřebný stavební materiál. Pro každou šachtu je předpokládáno lokální staveniště o rozměrech cca 20 x 10 m. Prostor staveniště bude dočasně oplocen mobilním oplocením a bude využíván především pro vlastní provádění prací, přístup a příjezd do prostoru stavby a umístění zařízení staveniště v blízkosti prací. Uspořádání a obslužnost staveniště se bude s postupujícími pracemi měnit a přizpůsobovat daným podmínkám a potřebám stavby. Dočasné objekty provozního, sociálního a výrobního charakteru bude možno umístit v prostoru vlastní stavby pouze v omezené míře. Předpokládá se použití jednoduchých a snadno přemístitelných objektů (mobilní buňky, maringotky, kontejnery, chem. WC apod.). Součástí zařízení staveniště bude rovněž nadzemní nádrž na vodu o objemu do 10 m 3, která bude používána jako akumulační pro podzemní vodu 5

6 čerpanou ze štoly. Tato voda bude používána k případnému vlhčení skladované a odvážené rubaniny, k případnému omytí vyjíždějících NA a případný přebytek bude po odsazení v nádrži odváděn na okolní pozemky jako závlaha či odváděn odvodňovacími příkopy podél komunikací nebo vypouštěn do blízkých povrchových toků. Jedná se o průsakovou podzemní vodu v kvalitě vhodné pro uvedené nakládání s touto vodou. Množství odváděné vody lze předběžně odhadnou na cca desetiny l/s. Po realizaci RTK bude průsaková voda odváděna kanálem v podlaze do prostoru ÚČOV. Dočasné zařízení staveniště umístěné v prostoru vlastní stavby bude na závěr stavby zlikvidováno. ŠACHTA Š2 Obr. č. 1 Stávající prostor umístění šachty Š2 Šachta je umístěna na pravém břehu Vltavy mezi řekou a oplocením pražské ZOO, v bezprostřední blízkosti toku. Na protějším břehu se nachází pozemek a objety ÚČOV, kde bude vybudována šachta č. 1 a další objekty a zařízení potřebné pro akumulaci a čerpání surového směsného kalu zařízením RTK na lokalitu Drasty. Staveniště šachty bude vyžadovat minimální úpravu terénu s odstraněním náletové vegetace (nejsou přítomny vzrostlé stromy vyžadující povolení ke kácení) a úpravou břehu Vltavy pro zřízení dočasného kotviště a možnost přistavení nákladních pontonů pro lodní dopravu v rámci výstavby. Staveniště je přístupné po zpevněné účelové komunikaci, po které je vedena cyklostezka ve směru od parkoviště u ZOO a od řeky. Tento přístup ale nebude zřejmě možné využívat pro dopravu nákladními auty (NA). Alternativní možností je vyvážení rubaniny šachtou č. 1 v prostoru ÚČOV (mezi oběma šachtami je pouze říční tok), využívání této možnosti bude záviset na době a časovém členění výstavby, které ovlivňují investiční 6

7 EKOSYSTEM spol. s r.o. náklady. Tuto možnost bude nutno využít pro dopravu stavebního materiálu, pokud jej nebude možné dopravovat po řece lodními pontony. ŠACHTA Š3 Obr. č. 2 Stávající prostor umístění šachty Š3 Šachta je umístěna při okraji ul. Bohnická, vedoucí z Bohnic k řece Vltavě do prostoru lodního přívozu u trojského útulku pro nalezená a odchycená zvířata při ulici V Zámcích. Vedle přívozu se nachází v prostoru břehové navigace vhodná a dostatečně velká plocha pro dočasnou mezideponii a potřebné strojní vybavení pro nakládku na loď. Říční tok i charakter břehu je vhodný pro vybudování dočasného kotviště pontonů. Vzdálenost od staveniště šachty k řece je cca 1 km. Silnice vede zalesněným údolím mimo obytnou zástavbu. Staveniště šachty je umístěno vedle silnice, která svým stavebně technickým uspořádáním vyhovuje pro dočasnou přepravu rubaniny NA s nízkou intenzitou dopravy. Stavební materiál bude dopravován buď lodí k přístavišti a dál NA ke staveništi šachty, nebo NA pouze s nevýznamnou intenzitou přes sídliště Bohnice a ul. Bohnická ke staveništi. Prostor staveniště je volný bez vegetace (nebude nutno přikročit ke kácení vzrostlých stromů), přístup na staveniště je přímo ze silnice. Okolní vzrostlé stromy budou ochráněny proti poškození například ochranným bedněním do výšky cca 3 m. ŠACHTA Š4 Šachta č. 4 je umístěna v obci Brnky vedle ul. Sedlecká cesta. Umístění je možné ve dvou variantách. Ve variantě 1 je staveniště šachty 4 umístěno na volném zatravněném prostranství uprostřed vidlicové křižovatky ulic Sedlecká a Oblouková. Na okraji tohoto prostoru se nachází líska a tůje, v případě nutnosti jejich odstranění budou znovu vysazeny v rámci vegetační úpravy okolí šachty. 7

8 EKOSYSTEM spol. s r.o. Obr. č. 3 Stávající prostor umístění šachty Š4 varianta 1 Ve variantě 2 je staveniště šachty 4 umístěno na okraji pole ve volném zatravněném prostoru obklopeném náletovou vegetací a polem. Tento prostor leží mimo vidlicovou křižovatku ulic Sedlecká a Oblouková, nachází se vedle ul. Oblouková cca 20 m od prostoru var. 1. Obr. č. 4 Stávající prostor umístění šachty Š4 varianta 2 8

9 EKOSYSTEM spol. s r.o. Obě varianty staveniště se nachází nedaleko objektu, který není zřejmě využíván jako celoročně obytný (var. 1 cca 20 m, var. 2 cca 40 m). Základním problémem stavenišť šachty č. 4 je jednak blízkost obytné a rekreační zástavby a dále dopravní obslužnost v rámci výstavby. Přístup na staveniště je po stávající zpevněné cestě v ulici Přemyšlenská napojené místní komunikací Průběžná v obci Brnky na silnici II/608. Dále trasa staveništní dopravy bude vedena přes přes Veltěž a Zdiby k dálnici D8. Teoreticky možné je i napojení místními komunikacemi na silnici II/608 přes Klecany. Další alternativní možností je využití ul. Roztocká vedené k Vltavě, kde by mohlo být zřízeno dočasné kotviště s nakládkou pro lodní dopravu. Místní komunikace v katastru obce Brnky jsou pro nákladní dopravu problémové svojí nedostatečnou šířkou i technickým stavem. Údaje o pozemcích umístění šachet č. 2,3,4 jsou uvedeny v kap. B.II.1 a v příloze č. II/11 části II dokumentace EIA. PŘEMOSTĚNÍ ÚDOLÍ POD KLECANAMA Obr. č. 5 Stávající prostor umístění přemostění strana u ČOV 9

10 EKOSYSTEM spol. s r.o. Obr. č. 6 Stávající prostor umístění přemostění strana proti ČOV Trasa RTK musí být z důvodu přijatelného sklonu trasy RTK vybavena pro dopravu tuhých odpadů z ÚČOV elektrickým vláčkem přemostěním údolí pod městem Klecany. Toto přemostění bude zahrnovat technologický tunel (tubus) o délce cca 54 m (vizualizace řešení je uvedena v příloze č. II/14 části II dokumentace EIA). Přemostění je provedeno nad místní komunikací Do Klecánek spojující město Klecany a osadu Klecánky na břehu Vltavy, kde tato komunikace končí. Trasa RTK vychází z podzemí vedle ČOV města Klecany, vede v tunelu a na protější straně komunikace se opět zanořuje do skalnatého svahu. Nejbližší obytný objekt osady Klecánky je cca 100 m pod přemostěním. Nad zaústěním do svahu je na kopci situován další obytný objekt ve vzdálenosti cca 40 m. Vlastní tunel bude technologického charakteru z ocelové konstrukce a bude vyžadovat dopravně i organizačně náročnou montáž, která bude časově omezena. Pro zařízení staveniště bude možné využít prostoru vedle stávající ČOV. Základní údaje o staveništích Vyjma staveniště šachty č.1 a 2 se ostatní šachty nachází mimo záplavové území vodních toků vč. Vltavy a plánovaná výstavba podléhá v tomto aspektu projednání se správcem vodního toku, Povodím Vltavy, u částí RTK se šachtami č. 1 a 2 Za nejvýznamnější potenciální vlivy výstavby přímo ovlivňující obyvatelstvo a jeho zdraví lze považovat vliv dopravy na hlukovou zátěž obytné zástavby, a to především v případě výstavby v prostoru šachty č. 4. Dopravu a zvýšení dopravní zátěže komunikační sítě okolí lokality (zejména místních komunikací) lze hodnotit jako nevýznamné. Při cca rovnoměrném rozložení t odtěžené rubaniny na 5 stavenišť (šachty č. 1,2,3,4 a těžní šachta na lokalitě Drasty 10

11 v případě přemostění se z důvodu nevhodných dopravních podmínek s vyšší odtěžbou rubaniny nepočítá) vychází průměrná intenzita dopravy z jednoho staveniště cca 1 NA za 2 hodiny. U dopravy cca t stavebního materiálu vychází průměrná intenzita dopravy z jednoho staveniště cca 1 NA za 24 h (doprava stavebních materiálů bude pouze částečně realizována v již vyrubané štole a její podíl nebude významný). Celkově vychází průměrná intenzita dopravy z jednoho staveniště cca 1 NA za 1-2 h. Dalším potenciálním vlivem (hluk, vibrace) může být vlastní důlní činnost s použitím trhacích prací. Blíže viz příslušné kapitoly dokumentace EIA a její další přílohy. Vzhledem k umístění stavby a charakteru horninového prostředí na trase RTK a speciálnímu technickému řešení stavby a prováděné výstavbě stavba nebude zasahovat horninové prostředí ve smyslu dotčení zdrojů nerostů, podzemních vod apod. (viz dále). Přístup na staveniště šachet po dobu výstavby RTK bude stávajícím systémem komunikací, v případě šachty č. 2 po řece Vltavě. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu v rámci realizace RTK z údajů katastru nevyplývají. Plochy šachet jsou vedeny v katastru jako ostatní plocha (šachta č. 2), vodní plocha (šachta č. 3 budoucí využití mělo být jako umělá vodní nádrž) a ostatní plocha (šachta č. 4 var. 1 jako prioritní). Uvedené šachty jsou realizovány na pozemcích ve vlastnictví státu s Povodím Vltavy s právem hospodaření u šachty č. 2, hl.m. Prahy u šachty č. 3 a obce Zdiby u šachty č.4. Požadavky na zábor pozemků s plněním funkcí lesa jsou minimální (řádově několik desítek m 2 - pouze výstup a vstup tunelu přemostění). Realizace přemostění vyžaduje zábor nevýznamné části pozemku ve vlastnictví Jiřího Soukupa a Ing. Václava Soukupa (kultura lesní pozemek jižní konec přemostění u ČOV Klecany) a fy SARA CZ, s.r.o. ((kultura lesní pozemek severní konec přemostění naproti ČOV Klecany). Pozemek silnice pod tunelem přemostění (kultura ostatní plocha) nemá evidovaného vlastníka a v podstatě nebude součástí stavby. V rámci realizace stavby RTK se nepředpokládají žádné demoliční práce pro odstranění stávajících nadzemních a podzemních objektů (vyjma staveniště šachty č. 1 v prostoru ÚČOV, což bude řešeno v rámci ZOV rekonstrukce ÚČOV, a dále mimo koncové těžní šachty v prostoru KH Drasty, což je součástí ZOV nového KH). 11

12 1.2 Koncepce a postup výstavby Koncepce řešení výstavby Koncepce výstavby RTK vychází z technického řešení záměru, který určuje rozsah výstavby. V rámci zpracování dokumentace pro ÚŘ budou provedeny potřebné technické průzkumné práce na trase RTK vč. geologického a geotechnického průzkumu. Šachta č. 1 a vybavení RTK na vstupu do štoly (akumulační nádrže na kal, poplachovou vodu a zpětnou kalovou vodu, silo na tuky a plovoucí nečistoty, čerpací stanice a strojovna vzduchotechniky) budou umístěny v prostoru ÚČOV a výstavba bude probíhat ve vazbě na výstavbu rekonstruované ÚČOV a za obdobných obecných podmínek. Koncová těžní šachta je situována v areálu KH Drasty a výstavba bude součástí výstavby KH. Stavebně konstrukční řešení hlavní trasy Vlastní ražba základního profilu je uvažována nemechanizovaná pomocí trhacích prací klasicky s provizorním ostěním. Ostění je navrženo ze stříkaného betonu se svařovanou sítí zataženou za příhradové ocelové rámy. Celkové uspořádání je zřejmé z výkresu vzorového příčného řezu raženou částí štoly. Trasa štoly bude realizována báňským způsobem z těžní šachet vždy oběma směry ( dovrchně i úpadně). Rubanina bude dopravována od čelby do prostoru těžní šachty a odtud odtěžována pomocí Strager van mobilním těžním zařízením na povrch a odvážena na skládku. Pohon veškerých strojních zařízení v podzemí stlačený vzduch, pouze stroje pro rozpojování čelby a dopravu jsou naftové. 12

13 Vzorový příčný řez raženého technologického kanálu : Výrub 10,5 m 2 Konstrukční řešení šachet Konstrukční řešení všech šachet vychází z jejich funkčního využití a z inženýrsko geologických poměrů. Šachty jsou ve stavebním stadiu využity jako těžní pro ražby. U Š1 a Š2 pro zajištění vodotěsnosti při prostupu zvodnělými partiemi kvartérních sedimentů jsou navrženy jako kruhové s využitím prvků specielního zakládání převrtávaných pilot. Spodní část pod patou pilot bude hloubena klasickým způsobem v pevnějším skalním podloží. Ostatní šachty budou řešeny klasickým hloubení pomocí trhacích prací a vyztužováním důlní výztuží. Definitivní obezdívky budou ze stříkaného betonu s výztuží. Odvodnění šachet se předpokládá do spodní části trubního tunelu, do žlábku mezi kolejemi a trasou do koncové šachty, odkud bude úkapová voda čerpána do nátoku čistírny. Výše uvedená koncepce navržené technologie minimalizuje rizika při výstavbě. 13

14 Další prvky k minimalizování rizik Zvláštní pozornost při ražbách musí být věnována případně vzniklým nadvýkopům, které musejí být důsledně vyplňovány např. hubenou betonovou směsí. Zajištění čelby bude prováděno dle geologické situace a) buď klasicky rozepřením o poslední rám důlní výztuže (všechny prostředky na pažení čelby musí být na místě) b) nebo riziková místa zastříkána betonem z mobilního zařízení, které musí být nepřetržitě na čelbě k dispozici, tím bude zabezpečena možná okamžitá reakce na náhlou změnu geologie. Suchá maltová směs bude nepřetržitě k dispozici. Trhací práce mohou být prováděny pouze podle schváleného technologického postupu. Vedle vstupů do šachet nevýznamného rozsahu je výrazným nadzemním objektem tunel přemostění. Podjezdná výška by měla být v souladu s ČSN a ČSN stanovena ve volné výšce 5,85 m (jedná se o kat. podjezdů pod lehkými dopravníkovými mosty a podobným zařízením). V rámci projektu budou prověřeny výškové možnosti přemostění s případnou úpravou na volnou podjezdnou výšku 4,5 m (platné pro silnice III. třídy a místní rychlostní a sběrné komunikace). Konkrétní postup výstavby RTK vyplyne z POV zpracovaného na základě dokumentace pro provádění stavby s řešením dle vybrané konkrétní technologie a dle zvyklostí vybraného zhotovitele stavby. Tento postup by měl zohledňovat minimalizaci vlivů výstavby na životní prostředí a zástavbu na trase RTK. Výstavba RTK bude probíhat souběžně s výstavbou KH na lokalitě Drasty. Postup výstavby 1. Příprava dopravní obslužnosti Zahrnuje vybudování provizorních kotvišť lodní dopravy u břehu Vltavy v prostoru šachty č.2, na konci ul. Bohnická na břehu Vltavy pro dopravu související se šachtou č.3, další kotviště je možné na Vltavě pod šachtou Š4 v Brnkách pro dopravu ze staveniště Š4 ulicí Roztocká a dále pod jezem Klecany pro dopravu související s výstavbou přemostění. Dále bude nutno vybavit zvolenou dopravní komunikaci vedoucí od šachty č. 4 dostatečným počtem vhodně situovaných výhyben na místní jednopruhové obousměrně pojížděné komunikaci pro vyhýbání vozidel místní dopravy s NA odvážejících rubaninu a dovážejících stavebními materiály. Pro dopravu související se šachtou č. 4 bude nutno stanovit vhodný režim a organizační plán s případnými dopravně inženýrskými opatřeními zahrnujících přechodné dopravní značení či řízení dopravy mobilní světelnou signalizací ve vybraných profilech komunikace. Další záležitostí organizačně náročné z hlediska dopravy bude montáž tunelu přemostění údolí nad místní komunikací Do Klecánek. V průběhu časově omezené instalace tunelu přemostění bude nutno stanovit vhodný režim a organizační plán jeho výstavby zajišťující nepřerušené dopravní spojení z Klecan do Klecánek (jedná se o jedinou přístupovou 14

15 komunikaci) s případným dočasným prostorovým omezením volné šířky vozovky, například převedením dopravy do jednoho pruhu s příslušným dopravního značení či řízením dopravy v daném úseku světelnou signalizací. Pro krátkodobé nezbytné úplné přerušení dopravy na silnici Do Klecánek by mohly být pro potřeby obyvatelstva provizorně využity komunikace Klecany-Brnky a místní komunikace v obci Brnky s napojením na ul. Roztocká vedoucí k Vltavě a komunikace Nábřežní vedoucí podél řeky do Klecánek. Z důvodu minimalizace dopravní zátěže města Klecany a osady Klecánky nebude z prostoru přemostění odvážena rubanina ve větším množství (pouze koncová část obou vyústění štoly). Teoreticky by mohlo být zřízeno dočasné kotviště pod jezem Klecany (vhodné řečiště i dostatek prostoru pro strojní vybavení nakládky). Od staveniště přemostění je tento prostor vzdálený cca 1,5 až 2 km. Značně problematickým je ale průjezd osadou Klecánky s úzkou komunikací, která je jedinou příjezdovou dopravní komunikací do osady. Využití lodní dopravy pro výstavbu přemostění má tedy obdobné limity navazující silniční dopravy jako doprava přes centrum Klecan na silnici II/608 a bude ji možné využít pouze pro navezení materiálu a dílčích částí konstrukce přemostění, omezeného množství stavebního materiálu a odvozu omezeného množství rubaniny z částí štoly navazujících na tunel přemostění. Z pohledu vlivu na obytnou zástavbu se jeví lodní doprava pro výstavbu přemostění v kombinaci s průjezdem přes Klecánky v kratším časovém období (cca 2 měsíce) a s nízkou intenzitou dopravy (odhadem do 5ti NA denně a v denním době s vyloučením víkendů) výhodnější. Samozřejmostí pak bude úplná rekonstrukce stávající komunikace mezi Klecanama a Klecánkama, která je především v osadě Klecánky ve velmi špatném technickém stavu. Lze doporučit i další kompenzace obyvatelům Klecánek (např. ve vybavení infrastruktury osady). Možnosti dopravní obslužnosti při výstavbě RTK jsou uvedeny ve výkresové části na situaci dopravních tras zájmového území. 2. Příprava staveniště Půdorys vzorového staveniště šachet č. 2, 3, 4 je uveden ve výkresové části. Standardní staveniště nevýznamného rozsahu bude ve vybraných prostorech oploceno, zbaveno porostu, provedena úprava povrchu a vybavení příslušným zařízením (viz kap. 1.7). Obdobně bude umístěno zařízení staveniště vedle ČOV Klecany. Zařízení staveniště šachty č. 1 na ÚČOV a koncové těžní šachty na lokalitě Drasty bude součástí zařízení staveniště výstavby na ÚČOV a KH na lokalitě Drasty. Jednoduchost a prostorová nenáročnost stavenišť vychází z výstavby prováděné především v podzemní části RTK a z organizačně zabezpečené a časově optimální dopravy rubaniny a stavebních materiálů. 3. Výstavba inženýrských objektů Jedná se o napojení stavenišť šachet č. 2, 3, 4 a přemostění na nejbližší elektrické vedení. Napojení bude dočasné. Jiné inženýrské objekty v rámci stavenišť šachet č. 2, 3, 4 a přemostění nejsou přepokládány. 15

16 Pokud je jako IO definována podzemní stavba, pak je IO vlastní štola RTK vč. podzemních částí šachet s charakterem důlního díla. 4. Výstavba nadzemních stavebních objektů Výstavba RTK na trase mezi šachtami č. 1 a koncovou šachtou nepředpokládá vyjma stavební připravenosti pro instalaci přemostění žádné nadzemní stavební objekty. V prostoru dočasným kotvišť budou provedeny povrchové úpravy terénu pro umístění dočasných objemově omezených mezideponií rubaniny a pro instalaci nakládacích zařízení. Příslušenství kotviště bude vyžadovat dočasný zábor plochy cca 200 m 2. V břehovém prostoru předpokládaných kotvišť jsou příznivé terénní podmínky bez vzrostlejší vegetace a s dostatečnou plochou. 5. Montáž technologií záměru Zahrnuje montáž veškerých technologických zařízení jako komplexní vybavenosti RTK v základním členění na strojně-technologická, elektro silnoproud a ASŘ, SŘTP a MaR, a jejich vzájemné propojení do technologicky funkčních dílčích celků vč. jejich komplexních zkoušek. Montáž technologického vybavení na trase RTK bude probíhat pouze ve štole (pod zemí). Výjimkou bude montáž tunelu přemostění pokud bude toto projektováno jako provozní soubor. 6. Odstranění zařízení staveniště Bude zahrnovat odstranění zařízení staveniště šachet č. 2, 3, 4 a přemostění, u koncových šachet bude odstranění staveniště zajištěno v rámci navazujících staveb. Dále budou odstraněno vybavení dočasných kotvišť. 7. Konečné terénní úpravy V konečné fázi budou provedeny konečné terénní úpravy (KTÚ) stavenišť vč. ozelenění a výsadby vhodné vegetace kolem povrchové části šachet č. 2, 3, 4 a na tunelu přemostění i v jeho okolí (viz výkresová část a příloha č. II/14 části II dokumentace EIA). Prostory kotvišť budou uvedeny do původního stavu. Na závěr výstavby je navrhována rovněž rekonstrukce páteřní místní komunikace z obce Přemyšlení kolem šachty č. 4 až do dolní (jižní) části obce Brnky a komunikace Do Klecánek mezi Klecanama a Klecánkama vč. rekonstrukce v osadě Klecánky. 1.3 Významné sítě technické infrastruktury Staveniště šachty č. 1 je napojeno na stávající veřejnou a technickou infrastrukturu v rámci provozu ÚČOV a staveniště koncové těžní šachty v rámci stávajícího KH Drasty. U šachet č. 2, 3, 4 a přemostění se jedná o dočasné napojení na nejbližší vhodný zdroj (vedení) elektrické energie. 16

17 Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o: - stávající napojení místními komunikacemi na silnici č. II/608 a dálnici D8 - stávající napojení místními komunikacemi na dočasná kotviště u Vltavy (u ZOO Troja, na konci ul. Bohnická a případně pod jezem Klecany). Vzhledem k významnému rozsahu stavebních (a zejména podzemních) prací nebude možné plné využití všech stávajících územně technických podmínek, a to dopravní infrastruktury zájmového území bez nároků na její změnu či úpravy. Týká se to zejména úseku místní komunikace vedené od šachty č. 4 v Brnkách do Zdib či do Klecan a vybudování až čtyř dočasných kotvišť na Vltavě (pro dopravy rubaniny a stavebních materiálů ze šachty č. 2, 3, 4 a od přemostění). Využívání říční dopravy pro odvoz rubaniny bude mít vazbu na další trvalá přístaviště na Vltavě, odkud bude rubanina dopravována silniční dopravou k jejím odběratelům či k uložení na příslušnou skládku. Ostatní stávající základní sítě technické infrastruktury nebudou pro potřeby stavenišť a výstavby RTK potřeba. Koordinace výstavby nevyžaduje vzhledem k charakteru stavby (podzemní štola) a jejím vlivům na povrchové území trasy RTK významnější organizační či technické podmínky pro užívání okolního území. 1.4 Vliv výstavby na dopravní obslužnost a stav místních komunikací Stav stávajících komunikací a podmínky jejich využitelnosti pro výstavbu záměru Výstavba šachty č. 1 na ÚČOV a koncové těžní šachty na lokalitě Drasty bude prováděna ve vazbě na výstavbu rekonstruované ÚČOV a KH Drasty vč. řešení dopravy z těchto částí RTK v rámci řešení dopravy z těchto prostorů. Šachta Š2 Vzhledem k umístění staveniště šachty mezi tokem Vltavy (naproti ÚČOV) a ZOO Troja je dopravní obslužnost po komunikacích značně omezená a problémová. K šachtě vede od parkoviště u ZOO zpevněná účelová cesta využívaná pro pěší turistiku a jako cyklostezka. Pro malé nákladní automobily v malém počtu by bylo možné toto napojení na obytnou zástavbu Tróje pro dopravu běžného materiálu omezeně využít (např. ve večerní, noční a časné ranní době). Odvoz velkého množství rubaniny ze staveniště šachty č. 2 bude nutno zajistit po vodě přistavením pontonů či prámů v kotvišti přímo u břehu s nakládkou dopravníkem přímo ze staveniště šachty. Vzhledem k blízkosti šachty č. 1 bude možné část stavební činnosti u šachty č. 2 realizovat přes šachtu č. 1 (např. navážení stavebních hmot). Šachta Š3 Vzhledem k umístění staveniště šachty č. 3 u silnice vedoucí z Bohnic (ul. Bohnická) k Vltavě a k příznivým podmínkám vybudování nakládkové plochy s příslušným strojním zařízením a kotviště na břehu Vltavy by měla být doprava rubaniny od šachty č. 3 bezproblémová. Uvedená silnice má pro dočasnou dopravu NA s nízkou intenzitou dostatečné předpoklady. 17

18 Nevýznamnou část dopravy s velmi nízkou intenzitou bude nutno vést přes sídliště Bohnice vhodnou trasou (jedná se o návoz materiálu, který nebude možno dopravovat po vodě). Stav použitých komunikací je pro dopravu výstavby vyhovující a vliv výstavby na dopravní obslužnost je při dané nízké intenzitě dopravy (průměrně 1 NA za 1 až 2 h) a časovém omezení přijatelný. Šachta Š4 Výstavba RTK prováděná v prostoru šachty č. 4 vykazuje problematické vazby a vlivy na dopravní obslužnost a stav místních komunikací, zejména úseku vedeného od staveniště šachty v prostoru vidlicové křižovatky ulic Sedlecká a Oblouková přes ulici Přemýšlenská až k ulici Průbežná v obci Brnky. Stav komunikační sítě (úzká vozovka s povrchem ve špatném technickém stavu) je nevyhovující i pro stávající dopravní obslužnost. Pro potřeby výstavby lze počítat pro odvoz rubaniny a návoz stavebního materiálu s průměrnou intenzitou dopravy v době od 7 do 21 h (14 h denně) ve výši cca 1 NA (nosnost 20 t) za 1 až 2 h (tj. 7 až 14 NA za den). Trasa staveništní dopravy bude vedena přes zástavbu obce Brnky do Přemyšlení, odkud bude možné napojení na silnici II/608 přes Veltěž a Zdiby, případně přes severovýchodní část Klecan. Další alternativou s krátkou trasou je sjezd ulicí Roztocká k Vltavě a vybudování dočasného kotviště pro lodní dopravu. Doprava přes Brnky bude vyžadovat náročnější organizaci dopravy z výstavby RTK. Pro dopravu bude nutno stanovit vhodný režim a organizační plán s případnými dopravně inženýrskými opatřeními zahrnujících přechodné dopravní značení či řízení dopravy mobilní světelnou signalizací ve vybraných profilech komunikace. Doprava může být při využití kapacity skladovacích ploch na staveništi organizována po určitých periodách s periodickou vyšší hodinovou intenzitou (např. 2 x za den 1 h po 4 až 7 NA) s minimalizací omezení dopravy. Pro dočasnou dopravu by měl stávající stav komunikace postačovat (v současnosti po ní probíhá doprava NA), případně by některé úseky byly provizorně pro účel výstavby RTK upraveny. Pro dopravu by měly být rovněž zvoleny NA přiměřené velikosti s předběžnou nosností 20 t (tj. cca 8-10 m 3 rubaniny či stavebních materiálů). Po ukončení výstavby (pro účel výstavby se toto nedoporučuje z důvodu možného poškození nové komunikace dopravou z výstavby RTK) by v rámci kompenzačních opatření měla být provedena úplná rekonstrukce celé páteřní místní komunikace Brnky Přemyšlení s šířkou 5,5 m. Vzorový řez rekonstruovanou komunikací je uveden ve výkresové části. Přemostění Přemostění údolí pod městem Klecany (výstavba nadzemního technologického tunelu) bude prováděno na nad místní komunikací Do Klecánek spojující město Klecany a osadu Klecánky. Zásadním vlivem na dopravní obslužnost bude montáž tunelu přemostění, jedná se ale o časově omezený stav (předběžně cca 1-2 měsíce za podmínky stavební připravenosti). Organizace těchto prací by neměla vést k přerušení dopravy do Klecánek, případně pouze krátkodobě v nezbytně nutném rozsahu. Přístup do Klecánek je teoreticky možný vedle komunikace od Klecan rovněž oklikou přes Brnky ulicí Roztockou k Vltavě a dále ulicí Nábřežní podél Vltavy do Klecánek. Tento přístup je ale problematický pro nákladní dopravu i nevhodný pro ostatní dopravu, a připadal by v úvahu pouze pro dopravní 18

19 obslužnost osady a pro nezbytně nutné úplné přerušení dopravy stávající komunikací Do Klecánek. Při zpracování konečného POV je nutno řešení dopravní obslužnosti Klecánek v rámci výstavby RTK věnovat náležitou pozornost. Vedle technologických komponent tunelu bude komunikace využívána omezeně i pro dopravu části rubaniny a stavebního materiálu související s výstavbou napojení štoly RTK na tunel přemostění. Doprava bude prováděna přes zástavbu Klecan ve vhodném denním období a mimo víkendy s návazností na silnici II/608. Intenzita dopravy bude omezena předběžně do cca 5 NA za den a po dobu několika měsíců. Zpracování konečného POV pro tuto část RTK bude zohledňovat relevantní požadavky či připomínky zástupců města Klecany a osady Klecánky, a POV bude předložen uvedeným zástupcům ke schválení. Pokud by z důvodu nezbytných podmínek výstavby byla nezbytná doprava rubaniny v rozsahu srovnatelném se šachtami a ostatního materiálu, pak by u Vltavy v Klecánkách (pod jezem Klecany) bylo nezbytné zřídit kotviště s příslušným vybavením a rubaninu a materiál dopravovat po vodě. Důležitým faktorem vlivu na dopravní obslužnost bude řešení podjezdné výšky pod přemostěním. Ta by měla být v souladu s ČSN a ČSN stanovena ve volné výšce 5,85 m (jedná se o kat. podjezdů pod lehkými dopravníkovými mosty a podobným zařízením). V rámci projektu budou prověřeny výškové možnosti přemostění s případnou úpravou na volnou podjezdnou výšku 4,5 m (platné pro silnice III. třídy a místní rychlostní a sběrné komunikace). Návrh možného řešení přemostění je uvedeno na vizualizaci ve výkresové části. Souhrnná bilance dopravy v rámci výstavby Bilance dopravy je vyčíslena předběžně jako průměrná s rovnoměrným rozdělením celkového množství dopravovaných materiálů na 5 šachet (přemostění není zahrnuto, předpokládá se minimální doprava). Předpokládá se doprava NA o nosnosti 20 t po dobu 14 měsíců a v denní době 7 21 h (tj. 14 h). Celková doprava rubaniny v celkovém předpokládaném množství t Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 27 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 2 NA Doprava rubaniny v členění na jednotlivé šachty (5 stavenišť) Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 5,4 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 0,39 NA (cca 1 NA za 2-3 h) Celková doprava základních stavebních materiálů v celkovém předpokládaném množství t Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 18 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 1,3 NA Doprava základních stavebních materiálů v členění na jednotlivé šachty (5 stavenišť) Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 3,6 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 0,25 NA (cca 1 NA za 4 h) 19

20 Souhrn dopravy v celkovém předpokládaném množství t Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 45 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 3,3 NA Souhrn dopravy v členění na jednotlivé šachty (5 stavenišť) Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 9 NA cca 0,64 NA (cca 1 NA za 1-2 h) Uvedené intenzity dopravy mohou být v reálné výstavbě flexibilně změněny ve vztahu k jednotlivých staveništím a konkrétnímu postupu a technologii provádění výstavby. Z hlediska vlivů na okolí (emise do ovzduší) je nutno počítat s jednosměrným využitím a intenzita průjezdů NA bude tedy dvojnásobná (metodika hlukové studie počítá pouze s jedním průjezdem v jednom směru) : Souhrn průjezdů NA v členění na jednotlivé šachty (5 stavenišť) Průměrná denní intenzita dopravy NA v období 7 21 h: 18 NA Průměrná hodinová intenzita dopravy NA v období 7 21 h: cca 1,28 NA (cca 1-2 NA za 1h) Vazba územního systému dopravy na lokalitu Drasty Z hlediska širšího územního systému dopravy bude pro potřeby výstavby RTK využívána především dálnice D8 a silnice č. II/608 (viz výkresová část). Uvedené komunikace jsou pro potřeby výstavby RTK vyhovující s tím, že výstavba RTK bude využívat rovněž úpravy napojení na II/608 v oblasti Klecan, provedené v rámci výstavby KH Drasty. Další využití širšího územního systému dopravy vychází z předpokládaného využívání lodní dopravy. Vzhledem k nedostatečné kapacitě silniční sítě a absenci vhodného napojení na místní komunikační síť v místě těžních šachet č. 2 a 3 (případně i pod přemostěním), je předpokládán odvoz především vytěženého materiálu po místních komunikacích k řece Vltavě. Zde je předpokládáno zřízení provizorního kotviště nákladních pontonů pro odvoz vytěženého materiálů včetně strojního zařízení umožňující překládku z nákladních automobilů na pontony. Lodní dopravou s návazností na automobilovou by byl vytěžený materiál dopravován do míst definitivní uložení. Směrem po proudu řeky je uvažováno s deponováním v pískovně Vojkovice nebo v Mělníku, pokud nebude prováděn odvoz rubaniny přímo od přístavu k odběratelům. Vodní tok je v celé délce regulován a proto zde nejsou předpokládány problémy s nedostatkem splavných hloubek v letních měsících. Místo bude upřesněno v následujících dokumentacích pro jednotlivé projekční stupně v závislosti na aktuálních možnostech využití rubaniny. V případě pískovny Vojkovice by byl materiál z lodí na nákladní automobily překládán na pravém břehu nad vodním dílem Vraňany. Odtud by byl dopravován po silnicích III. třídy přes obce Dědibaby, Křivousy, Vojkovice a po silnici II. třídy přes Hostín u Vojkovic k deponování do pískovny Vojkovice. 20

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více