Posouzení rozhledových poměrů na železničním přejezdu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení rozhledových poměrů na železničním přejezdu"

Transkript

1 Posouzení rozhledových poměrů na železničním přejezdu Pomůcka pro studenty K137 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb

2 1. Úvod Tato pomůcka obsahuje základní informace o železničních přejezdech v rozsahu postačujícím k úspěšnému zvládnutí železniční části cvičení z předmětu Dopravní stavby a územní plánování. Věříme, že s použitím této pomůcky se Vám podaří úspěšně vypracovat zadaný domácí úkol v minimalizovaném čase. Během předmětu a i ve Vašem dalším studiu Vám přejeme mnoho štěstí. Kolektiv K137 zodpovědný za výuku předmětu Důležitá poznámka: Veškeré informace, postupy jakož i číselné hodnoty prezentované v této pomůcce jsou zjednodušené, uzpůsobené výuce železniční části předmětu 136 Dopravní stavby a územní plánování, který je vyučován v programu Stavební inženýrství na Fakultě stavební, ČVUT v Praze. V žádném případě tedy nelze podle této pomůcky postupovat při reálném návrhu či posouzení železničního přejezdu. Pro skutečné projektování je nutné použít kompletní a platná znění zákonů, vyhlášek, norem a technických předpisů! Zároveň platí, že všechny dále uvedené informace jsou relevantní pouze v podmínkách České republiky. Ostatní země mohou mít odlišné silniční a drážní předpisy a proto i řešení železničních přejezdů může být v daných zemích ve všech směrech odlišné. Přes veškerou snahu autora a korektorů může tato pomůcka obsahovat chyby. Pokud takovou chybu objevíte či budete mít nápad na vylepšení pomůcky, budeme Vám velice vděčni, když o tom dáte vědět na Za případnou spolupráci na zkvalitnění podkladů pro výuku předem děkujeme. Katedra železničních staveb, 1/27

3 Obsah 1. Úvod Seznam obrázků a tabulek Obrázky Tabulky Úvod do problematiky železničních přejezdů Názvosloví železničních přejezdů Dělení přejezdů Provoz na přejezdech dle druhu použitého přejezdového zabezpečovacího zařízení Omezení pro jednotlivé druhy použitých PZZ Návrh železničního přejezdu Rozhledové poměry na železničním přejezdu Rozhledové poměry pro řidiče silničního vozidla Výpočet rozhledového pole pro řidiče silničního vozidla Rozhledové poměry pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla Výpočet rozhledového pole pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla Výpočet rozhledového pole pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla při umístění značky P6 Stůj, dej přednost v jízdě! Vlastní posouzení rozhledových poměrů na železničním přejezdu Postup posouzení rozhledových poměrů na železničním přejezdu Posouzení pro PZZ s pozitivním signálem Posouzení pro PZZ pouze s výstražným křížem Formální požadavky na výkresy v železniční části cvičení Formát výkresů Rozpiska Typy, tloušťky a barva čar Kóty Zakreslení pozemní komunikace kategorie S 11,5 do výkresů Závěr Literatura Katedra železničních staveb, 2/27

4 2. Seznam obrázků a tabulek 2.1. Obrázky Obr. 1: Základní názvosloví železničního přejezdu bez závor... 5 Obr. 2: Základní názvosloví železničního přejezdu se závorami... 5 Obr. 3: Přejezd zabezpečený výstražným křížem... 8 Obr. 4: Přejezd zabezpečený výstražným křížem a závorovými břevny... 8 Obr. 5: Přejezd zabezpečený výstražným křížem a výstražnými světly bez pozitivní signalizace... 8 Obr. 6: Přejezd zabezpečený výstražným křížem a výstražnými světly s pozitivní signalizací... 8 Obr. 7: Přejezd zabezpečený křížem, výstražnými světly bez pozitivní signalizace a mechanickými břevny... 8 Obr. 8: Přejezd zabezpečený křížem, výstražnými světly s pozitivní signalizací a mechanickými břevny... 8 Obr. 9: Návěst "Uzavřený přejezd" ("přejezdník") Obr. 10: Rozhledový trojúhelník pro řidiče silničního vozidla Obr. 11: Rozhledový trojúhelník pro řidiče silničního vozidla Obr. 12: Rozhledové pole pro řidiče silničního vozidla Obr. 13: Rozhledový trojúhelník pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla Obr. 14: Rozhledové pole pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla Obr. 15: Použití značky P6 "Stůj, dej přednost v jízdě! pro zajištění rozhledových poměrů ve stísněných poměrech Obr. 16: Posouzení viditelnosti PZZ Obr. 19: Zjednodušené zakreslení silnice kategorie S 11,5 v rámci výkresů železniční části předmětu Tabulky Tab. 1: Časté kombinace jednotlivých prvků PZZ... 7 Tab. 2: Výpočtový součinitel brzdného tření na mokré vozovce Tab. 3: Doba postřehu řidiče (převzato z [2], zjednodušeno) Tab. 4: Skupiny vozidel pro určení rozhledu Tab. 5: Posuzované skutečnosti dle použitého PZZ Tab. 6: Některé kombinace typů a tlouštěk čar používaných ve výkresech dopravních staveb Katedra železničních staveb, 3/27

5 3. Úvod do problematiky železničních přejezdů Železniční přejezd je místo, kde dochází k úrovňovému křížení pozemní komunikace se železniční tratí. Z hlediska dopravního, stavebně technického a bezpečnostního představuje železniční přejezd místo, kterému je třeba věnovat zvýšenou pozornost jak při návrhu a realizaci, tak při následném provozu a údržbě po celou dobu životnosti. Z dopravního hlediska představuje železniční přejezd místo křížení dvou dopravních proudů (a sice drážních vozidel s vozidly silničními). Jeden z dopravních proudů (silniční, viz dále) musí nutně dát přednost druhému. Z tohoto důvodu představuje železniční přejezd místo snížené dopravní kapacity (tzv. úzké hrdlo) a může působit problémy v plynulosti dopravy. Ze stavebně technického hlediska je železniční přejezd místem, kde se setkává stavba železniční se stavbou pozemní komunikace. Stavba a údržba železničních přejezdů tak vyžaduje mimořádnou technologickou kázeň, neboť v místě přejezdu musí být splněny jak železniční tak silniční stavebně technické podmínky a tohoto soužití není vždy snadné dosáhnout. Stavebně technickým řešením se tato pomůcka nezabývá, neboť výklad těchto znalostí přesahuje časové možnosti i účel předmětu. Pro zájemce bude o přejezdech diskutováno v rámci pokročilejších předmětů vyučovaných Katedrou železničních staveb. Z bezpečnostního hlediska představuje železniční přejezd, jakožto úrovňové křížení dvou dopravních proudů, místo zvýšeného rizika kolize vozidel. Tato situace není nepodobná klasické úrovňové křižovatce v silniční síti, nicméně na přejezdu je situace umocněna skutečností, že jedním z účastníků křížení je drážní vozidlo. Toto vozidlo (či vozidla) svou nízkou adhezí (tření ocelové kolo ocelová kolejnice) a vysokou hmotností (desítky tun na jeden vůz, tj. i stovky tun na celý vlak) z níž plyne vysoká hybnost, má řádově delší brzdnou dráhu v porovnání se silničními vozidly. Brzdná dráha drážního vozidla (ev. vlaku) je tak velká, že přijíždějící vozidlo (vlak) není často schopno pro odvrácení hrozící srážky prakticky nic udělat. Zároveň platí, že na straně železnice (díky robustní konstrukci drážních vozidel) nejsou následky pro drážní vozidlo (vlak) zdaleka tak ničivé, jako pro silniční vozidla (zejména osobní automobily). Ze všech výše uvedených důvodů vyplývá, že na železničním přejezdu má drážní vozidlo přednost před všemi účastníky silničního provozu a chodci. Platí tedy jednoduchá zásada: Železnice má na přejezdu přednost z pozice historie a síly! Provozu na železničním přejezdu se budeme věnovat dále. Katedra železničních staveb, 4/27

6 3.1. Názvosloví železničních přejezdů Základní názvosloví jednotlivých částí železničního přejezdu je uvedeno na Obr. 1 pro přejezd bez závorového břevna a na Obr. 2 pro přejezd se závorovými břevny. Obr. 1: Základní názvosloví železničního přejezdu bez závor Obr. 2: Základní názvosloví železničního přejezdu se závorami Katedra železničních staveb, 5/27

7 Soudíme, že většina pojmů základního názvosloví železničních přejezdů je buď zřejmá anebo snadno odvoditelná. Dále proto vysvětleme pouze pojem nebezpečné pásmo přejezdu. Nebezpečné pásmo přejezdu je prostor na pozemní komunikaci, ohraničený svislými plochami vedenými rovnoběžně s osami vnějších kolejí ve vzdálenosti 2,5 m na vnější stranu přejezdu (převzato z [2], čl. 3.3, str. 6). Rozměry nebezpečného pásma přejezdu vychází z rozměrů drážních vozidel 1. Nacházelo-li by se v nebezpečném pásmu přejezdu v okamžiku průjezdu drážního vozidla přes přejezd jakékoli těleso, došlo by ke kolizi mezi tímto tělesem a drážním vozidlem Dělení přejezdů Železniční přejezdy lze dělit z několika hledisek: dělení dle umístění na železniční síti (na drahách celostátních, regionálních, lokálních, vlečkách atd.), dělení dle umístění na silniční síti, dělení dle vlastnictví (národní správce tratí SŽDC, soukromý vlastník atd.), dělení dle stavebně technického řešení (dle konstrukce přejezdu), dělení dle způsobu užívání (trvale užívaný, užívaný pouze ve vymezeném období, trvale uzavřený apod.), dělení dle typu použitého zabezpečovacího zařízení. V této pomůcce se věnujeme návrhu a posouzení rozhledových poměrů na přejezdu. Základem této činnosti je znalost dopravního chování účastníků křížení (tj. zejména rychlost, jakou se k přejezdu přibližují, a znalost kdo, kde, komu a kdy dává přednost). A na toto chování má největší vliv druh použitého přejezdového zabezpečovacího zařícení (PZZ). Proto dále blíže rozebíráme pouze dělení dle typu použitého PZZ a ostatním dělením uvedeným ve výčtu výše se nevěnujeme. Jednotlivé prvky přejezdového zabezpečovacího zařízení uvádí následující výčet: výstražný kříž (tzv. Svatoondřejský kříž ), mechanické závorové břevno, výstražná světla bez pozitivní signalizace, výstražná světla s pozitivní signalizací, výstražný zvukový signál. Jednotlivé části PZZ se používají v kombinacích. Nejčastější kombinace, z nichž se skládají jednotlivé druhy PZZ, udává následující Tab Přesněji: kopírují tzv. průjezdný profil drážních vozidel. Katedra železničních staveb, 6/27

8 Druh PZZ Výstražný kříž Mechanické závorové břevno a Výstražná světla bez pozitivní signalizace s pozitivní signalizací Obr. 3 x Obr. 4 x x Obr. 5 x x b Obr. 6 x x b Obr. 7 x x x Obr. 8 x x x Pozn.: x prvek PZZ je zastoupen a může být doplněn výstražným zvukovým signálem vyzvánějícím po dobu spouštění závorového břevna b doplněn výstražným zvukovým signálem vyzvánějícím po celou dobu uzavření přejezdu Tab. 1: Časté kombinace jednotlivých prvků PZZ Všimněme si, že prvek PZZ výstražný ( svatoondřejský ) kříž je přítomen ve všech druzích PZZ. Tento prvek je totiž základním označením železničního přejezdu v České republice a představuje základní typ PZZ. Jinými slovy: Není-li místo křížení pozemní komunikace a železnice označeno výstražným křížem, nejedná se o přejezd (přechod) a přejíždění (přecházení) dráhy v takovém místě je zákonem zakázáno! Z předchozího odstavce mimo jiné plyne, že v podmínkách ČR neexistuje nezabezpečený přejezd. Každý přejezd v ČR je označen alespoň výstražným křížem. Vypadá-li místo jako přejezd (přechod), ale chybí-li výstražný kříž, o přejezd (přechod) se nejedná. Je samozřejmě možné, že železniční přejezdy budou zabezpečeny i jiným typem zabezpečení, než je uvedeno výše (vyjma výstražného kříže, který v podmínkách ČR být umístěn musí). Příkladem takového zabezpečení mohou být různé plůtky, uzamykatelná vrata, odnímatelné patníky apod. Tyto zabezpečovací prvky, které můžeme označit za neobvyklé, slouží povětšinou k zabezpečení trvale uzavřených přejezdů (tj. přejezdů, které se otvírají pouze při výjimečných případech, jako např. rekonstrukce, přesun vojska apod.). Katedra železničních staveb, 7/27

9 Obr. 3: Přejezd zabezpečený výstražným křížem Obr. 4: Přejezd zabezpečený výstražným křížem a závorovými břevny Obr. 5: Přejezd zabezpečený výstražným křížem a výstražnými světly bez pozitivní signalizace Obr. 6: Přejezd zabezpečený výstražným křížem a výstražnými světly s pozitivní signalizací Obr. 7: Přejezd zabezpečený křížem, výstražnými světly bez pozitivní signalizace a mechanickými břevny Obr. 8: Přejezd zabezpečený křížem, výstražnými světly s pozitivní signalizací a mechanickými břevny Katedra železničních staveb, 8/27

10 3.3. Provoz na přejezdech dle druhu použitého přejezdového zabezpečovacího zařízení Provoz na pozemních komunikacích se řídí zákonem č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odcitujme si nyní pasáž, týkající se provozu na železničních přejezdech [1]: (1) Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet. (2) Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle 12 odst. 2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu. (3) Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h -1. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km.h -1. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění. (4) Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni. (5) Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať. (1) Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd, a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory, d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem, f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě. (2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a c) smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy. Z předchozí citace lze dovodit, že pro řidiče silničního vozidla mohou nastat pouze dvě situace: 1) Přejezd je vybaven PZZ s pozitivní signalizací (červená výstražná světla s pomalu kmitajícím bílým světlem). 2) Přejezd je vybaven jakoukoli jinou kombinací prvků PZZ, než jaká je uvedena v předcházejícím bodě. Katedra železničních staveb, 9/27

11 Chování řidičů silničních vozidel dle použitého PZZ je následující: v situaci podle bodu (1): Řidič se k přejezdu přibližuje a přejezd přejíždí maximálně rychlostí V N = 50 km/h. v situaci podle bodu (2): Řidič se k přejezdu přibližuje a přejezd přejíždí maximálně rychlostí V N = 30 km/h. Chování strojvůdců drážních vozidel dle použitého PZZ je následující: v situaci podle bodu (1): Železniční trať před přejezdem je v tomto případě vybavena návěstí Uzavřený přejezd (slangově přejezdník, Obr. 9). Tato návěst informuje strojvedoucího o správné funkci PZZ (tzn. o skutečnosti, že přejezd je uzavřen a nehrozí na něm kolize se silničními vozidly) a dovoluje strojvedoucímu přibližovat drážní vozidlo k přejezdu traťovou rychlostí a nedávat při tom výstražné zvukové znamení. v situaci podle bodu (2): Strojvedoucí nemá žádnou informaci o situaci na přejezdu a o funkčnosti PZZ. Z tohoto důvodu musí od určené vzdálenosti před přejezdem dávat pravidelně zvuková varovná znamení (tj. pískat ). K přejezdu se přibližuje traťovou rychlostí, ale tato je velmi často značně snížena oproti ostatním úsekům trati (viz část 3.4). Obr. 9: Návěst "Uzavřený přejezd" ("přejezdník") Katedra železničních staveb, 10/27

12 V případě nefunkčnosti PZZ s pozitivní signalizací je přístrojová skříň PZZ konstruována tak, aby při jakékoli poruše přestalo bílé světlo PZZ kmitat a návěst Uzavřený přejezd uzavření přejezdu nesignalizovala. V takovém případě se ze situace podle bodu (1) stává situace podle bodu (2) a je nezbytně nutné, aby se této nové situaci přizpůsobili jak řidiči silničních vozidel, tak strojvůdci vozidel drážních (tzn. okamžitě snížili rychlost svých vozidel na požadovanou mez, eventuálně před přejezdem úplně zastavili) Omezení pro jednotlivé druhy použitých PZZ Je zřejmé, že vybavení přejezdu PZZ s pozitivní signalizací představuje vyšší typ zabezpečení, než zabezpečení přejezdu pouze výstražným křížem 2. Z tohoto důvodu platí pro přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem jistá omezení, která uvádíme níže (převzato z [2]): Přejezdy vybavené pouze výstražným křížem není dovoleno nově zřizovat 3 : na dvoukolejných a vícekolejných tratích nebo na soubězích tratí, kde jsou na přejezdu nebo v jeho blízkosti možné současné jízdy drážních vozidel, na tratích s traťovou rychlostí v úseku přilehlém k přejezdu V Ž > 60 km/h, v případě přechodu pro pěší V Ž > 100 km/h, při dopravním momentu přejezdu M > , nemohou-li být zajištěny dostatečné rozhledové poměry (viz část 5), v obtížných místních poměrech. Z předchozího výčtu tak plyne, že použití nižšího typu zabezpečení ovlivňuje zejména následující charakteristiky: kapacitu trati (omezením dopravního momentu přejezdu M, do kterého jsou započítávána jak silniční, tak drážní vozidla), dojezdové časy drážních vozidel (omezením traťové rychlosti v přilehlém úseku V Ž ), kapacitu pozemní komunikace a dojezdové časy silničních vozidel, bezpečnost. Není neobvyklé, že pro dodržení rozhledových poměrů na přejezdu (blíže viz část 5) je nutné snížit traťovou rychlost v přilehlém traťovém úseku i hodně pod 60 km/h (např. 40 km/h, ale není výjimkou ani 10 km/h). Vzhledem k času (ale i spotřebě trakční energie), který potřebuje drážní vozidlo (či vlak) na brždění a následné opětovné zrychlení, představuje takové místo na trati z dopravního hlediska již 2 Pozor, pod označením zabezpečení pouze výstražným křížem se schovávají i přejezdy např. s mechanickými břevny či s dvojící červených výstražných světel. To podstatné je, že tyto přejezdy nejsou vybaveny pozitivní signalizací! 3 Platí i pro rekonstrukce. Katedra železničních staveb, 11/27

13 značné omezení. Proto ačkoli jsou náklady na zřízení a údržbu PZZ s pozitivní signalizací vyšší, mělo by toto být vždy preferovanou variantou. 4. Návrh železničního přejezdu Železniční přejezd se v zásadě navrhuje tam, kde se osa železniční trati úrovňově kříží s osou pozemní komunikace. Již jsme uvedli, že železniční přejezd musí splňovat mnoho požadavků, mezi nimi zejména dopravní, stavebně technické a bezpečnostní. Protože splnění všech těchto požadavků je velmi náročné a protože i po jejich splnění není bezpečnost na železničních přejezdech nikterak valná (bohužel musíme konstatovat, že se tak děje ve valné většině nekázní účastníků silničního provozu), platí pro návrh železničního přejezdu jedna důležitá poučka: Nejlepší přejezd je takový, který nikdy nevznikne! Tato slova v praxi znamenají, že kde lze vyřešit křížení železnice a pozemní komunikace mimoúrovňově, mělo by se od určitého dopravního momentu 4 k takovému řešení přistoupit. Dále je doporučováno, aby, je-li skutečně nezbytné přejezd zřídit, byl tento zabezpečen PZZ s pozitivní signalizací. Konkrétní návrh železničního přejezdu musí vyhovět směrovým a výškovým požadavkům, požadavkům na jednotlivé stavební konstrukce (únosnost a odolnost), technologickým požadavkům a požadavkům bezpečnosti. Mezi základní bezpečnostní požadavky pak patří zajištění rozhledových poměrů. Co konkrétně znamená toto sousloví, si ukážeme v následující části. V této pomůcce se komplexnímu návrhu železničního přejezdu nevěnujeme, neboť výklad této problematiky přesahuje možnosti jak tohoto textu, tak rozsah železniční části předmětu. V rámci cvičení si pouze ukážeme princip posouzení rozhledových poměrů, které tvoří základ posouzení přejezdu z hlediska splnění směrových a bezpečnostních požadavků. 5. Rozhledové poměry na železničním přejezdu Rozhledové poměry na železničním přejezdu je přesně definovaná oblast v okolí přejezdu, ve které se nesmí nacházet žádná překážka, která by zabraňovala řidiči přibližujícího se vozidla ve výhledu na další účastníky křížení (tzn. přibližujícímu se řidiči osobního automobilu ve výhledu na jedoucí vlak a opačně). Zajištění 4 Sousloví od určitého dopravního momentu chápejme ve smyslu, že např. úrovňové křížení tratě lokální (V Ž = 40 km/h) s lesní cestou je v pořádku, ale například pro křížení dráhy celostátní (V Ž = 100 km/h) a silnice I. třídy by již mimoúrovňové křížení bylo žádoucí. Katedra železničních staveb, 12/27

14 rozhledových poměrů na přejezdu zaručuje, že řidič přibližujícího se silničního vozidla spatří jedoucí drážní vozidlo v dostatečném předstihu a tudíž dokáže bezpečně zabrzdit před přejezdem a dát železničnímu vozidlu přednost. Tímto způsobem je zajištěno, že nedojde ke srážce mezi jednotlivými účastníky křížení. Je nezbytně nutné si uvědomit, že základním vstupem pro výpočet rozhledových poměrů je rychlost jednotlivých účastníků křížení. Zároveň se nepředpokládá, že by se vozidla (zejména silniční) pohybovala rychlostí vyšší, než je rychlost dovolená. Dalšími skutečnostmi, které ovlivňují brzdnou dráhu vozidel a tím i velikost rozhledových poměrů, jsou klimatické podmínky a technický stav vozidel. Klimatické podmínky vstupují do výpočtu přes součinitel brzdného tření. Tento součinitel je sice stanoven pro mokrou vozovku, nicméně existují klimatické podmínky, pro které je součinitel brzdného tření nižší než normový a proto je brzdná dráha vozidel delší. Takovými podmínkami mohou např. být velmi silný déšť, sníh anebo náledí. V takových případech je samozřejmě nutné, aby řidiči rychlost silničního vozidla snížili pod maximální povolenou hranici 5. Neméně důležitá je skutečnost, že součinitel brzdného tření byl určován pro pneumatiky s dezénem hloubky alespoň 1,6 mm. Podceňovat technický stav vozidla po této stránce se taktéž nemusí příliš vyplatit. Geometricky jsou rozhledové poměry tvořeny čtyřmi na sebe navazujícími trojúhelníky. Vrcholy jednotlivých rozhledových trojúhelníků leží: v průsečíku osy jízdního pruhu a osy železniční tratě, v ose jízdního pruhu v požadované vzdálenosti od osy železniční tratě (ve vzdálenosti D Z anebo na hranici nebezpečného pásma, viz dále) v ose železniční tratě na úrovni čela drážního vozidla (ve vzdálenost L r, resp. L p, viz dále). Dále rozlišujeme dvě situace, pro které rozhledové trojúhelníky stanovujeme: situace, kdy k přejezdu přijíždí nejrychlejší vozidlo (uvažován osobní automobil) a chce tento přejezd bezpečně přejet - rozhledové poměry pro řidiče silničního vozidla, situace, kdy před přejezdem stojí nejdelší a nejpomalejší silniční vozidlo (uvažováno nákladní vozidlo s návěsem největší přípustné délky 22,0 m) a toto vozidlo se přes přejezd rozjíždí rozhledové poměry pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla. Konkrétní podobu rozhledových poměrů si uvedeme dále. 5 Totéž samozřejmě činí i strojvůdci vozidel drážních. Ti jsou ovšem profesionálové a procházejí tudíž velmi náročnými pravidelnými školeními a přezkoušeními. Pravděpodobnost selhání na jejich straně tak statisticky vychází výrazně menší, než jak je tomu bohužel u řidičů silničních vozidel. Katedra železničních staveb, 13/27

15 5.1. Rozhledové poměry pro řidiče silničního vozidla Rozhledový trojúhelník pro řidiče silničního vozidla je zobrazen na Obr. 10. Obr. 10: Rozhledový trojúhelník pro řidiče silničního vozidla V této situaci se silniční vozidlo nachází v ose jízdního pruhu, ve vzdálenosti D Z před místem zastavení. Místo zastavení je označeno výstražným křížem (případně dalšími prvky PZZ) a nachází se ve vzdálenosti alespoň 4,0 m od osy železniční tratě. Čelo drážního vozidla se nachází ve vzdálenosti L r od místa křížení osy jízdního pruhu s osou železniční tratě. Vyšrafovaná oblast představuje rozhledové pole, ve kterém se nesmí nacházet žádná překážka ovlivňující viditelnost, jak již bylo zmíněno dříve. Je zřejmé, že drážní vozidlo může přijíždět z obou směrů a proto je třeba zkonstruovat i druhý rozhledový trojúhelník, jak je zobrazeno na Obr. 11. Způsob konstrukce rozhledového trojúhelníka zůstává totožný. Pokud stejný postup uplatníme i na silniční vozidlo přijíždějící k přejezdu z druhé strany, dostáváme celkové rozhledové pole pro řidiče silničního vozidla. Toto pole sestává ze čtyř jednotlivých rozhledových trojúhelníků a je vyobrazeno na Obr Výpočet rozhledového pole pro řidiče silničního vozidla Vzdálenost D Z se nazývá délka rozhledu pro zastavení a představuje takovou vzdálenost, na kterou je návrhové silniční vozilo, za předpokladu jízdy dovolenou rychlostí v s, při nejmenší dovolené hloubce dezénu pneumatik v hodnotě 1,6 mm, schopno na mokré vozovce zastavit. Katedra železničních staveb, 14/27

16 Obr. 11: Rozhledový trojúhelník pro řidiče silničního vozidla Obr. 12: Rozhledové pole pro řidiče silničního vozidla Katedra železničních staveb, 15/27

17 Základní délka rozhledu pro zastavení před přejezdem se skládá: z dráhy projeté vozidlem za dobu postřehu a reakce řidiče, z dráhy potřebné k úplnému zastavení bržděného vozidla na mokré vozovce za předpokladu jízdy dovolenou rychlostí v s při nejmenší dovolené hloubce dezénu pneumatik 1,6 mm a z bezpečnostního odstupu vozidla od překážky (např. od sklopeného závorového břevna). Délka rozhledu pro zastavení před přejezdem se spočte dle (1) D z = v 2 s t 1 3,6 + v s 2 g n 3,6 2 (f v ± 0,01 s) + b v, [m] kde t 1 je doba postřehu a reakce řidiče dle Tab. 3, v s je rychlost silničního vozidla před přejezdem v [km/h], g n je normální tíhové zrychlení; g n = 9,81 m/s 2, f v s b v je výpočtový součinitel brzdného tření na mokré vozovce při hloubce dezénu pneumatik 1,6 mm dle Tab. 2, je podélný sklon jízdního pruhu v [%], kladný, pokud komunikace směrem k přejezdu stoupá, záporný, pokud komunikace směrem k přejezdu klesá, je bezpečnostní odstup vozidla od překážky v [m], rovný zaokrouhlení vypočtené hodnoty D Z na nejbližších vyšších 5 m. Po dosazení a formální úpravě nabývá předchozí vzorec tvaru (2) D z = v 2 s t 1 3,6 + 0,393 v s 100 (f v ± 0,01 s) + b v. [m] v s [km/h] f v [-] 0,56 0,62 0,68 0,77 Tab. 2: Výpočtový součinitel brzdného tření na mokré vozovce Vzdálenost L r se nazývá rozhledová délka pro silniční vozidlo a představuje takovou délku úseku dráhy před přejezdem (či za přejezdem pro drážní vozidla jedoucí z opačné strany), kterou projede čelo drážního vozidla jedoucí traťovou rychlostí za dobu potřebnou pro řidiče uvedeného silničního vozidla, aby mohl spolehlivě zastavit na délce rozhledu pro zastavení D z. Katedra železničních staveb, 16/27

18 Kategorie pozemní komunikace silnice, místní komunikace skupiny A, B místní komunikace skupiny C a třídy D1 místní komunikace třídy D2 (cyklistické) místní komunikace třídy D3 (stezky pro pěší) účelové komunikace (polní a lesní cesty) t 1 [s] Použité PZZ s pozitivní signalizací pouze výstražný kříž hodnoty doporučené hodnoty nejmenší hodnoty doporučené hodnoty nejmenší 2,0 1,5 3,5 2,0 1,5 1,0 3,5 1,5 1,5-3,5 - Dle přílohy D normy [2] 1,5 1,0 3,5 1,0 Tab. 3: Doba postřehu řidiče (převzato z [2], zjednodušeno) Rozhledová délka pro silniční vozidlo se spočte dle (3) L r = V Ž 3,6 t Z, [m] kde V Ž je traťová rychlost na úseku dráhy přilehlém k přejezdu v [km/h], t Z je doba potřebná na zastavení silničního vozidla před přejezdem, která se spočte jako (4) t Z = t 1 + t 2. [s] Hodnota t 1 je doba postřehu řidiče dle Tab. 3 v [s], hodnota t 2 je doba potřebná k zastavení vozidla na brzdné dráze I 2 v [s]. Doba t 2 se spočte z (5) t 2 = 2 I 2 a, [s] kde a je střední zpomalení v [m/s 2 ]. Pro přejezdy zabezpečené výstražným křížem se uvažuje a = 2 m/s 2. I 2 je brzdná dráha potřebná k zastavení vozidla (odpovídá části D Z ), dle (6) 2 0,393 v s I 2 = 100 (f v ± 0,01 s) kde v s je rychlost silničního vozidla před přejezdem v [km/h], [m] f v je výpočtový součinitel brzdného tření na mokré vozovce při hloubce dezénu pneumatik 1,6 mm dle Tab. 2, Katedra železničních staveb, 17/27

19 s je podélný sklon jízdního pruhu v [%], kladný, pokud komunikace směrem k přejezdu stoupá, záporný, pokud komunikace směrem k přejezdu klesá Rozhledové poměry pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla Rozhledový trojúhelník pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla je zobrazen na Obr. 13. Obr. 13: Rozhledový trojúhelník pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla V této situaci se nejpomalejší silniční vozidlo nachází v ose jízdního pruhu v místě zastavení. Místo zastavení je označeno výstražným křížem (případně dalšími prvky PZZ) a nachází se ve vzdálenosti alespoň 4,0 m od osy železniční tratě. Čelo drážního vozidla se nachází ve vzdálenosti L p od místa křížení osy jízdního pruhu s osou železniční tratě. Vyšrafovaná oblast představuje rozhledové pole, ve kterém se nesmí nacházet žádná překážka ovlivňující viditelnost. Předpokládá se, že nejpomalejší silniční vozidlo se k přejezdu přibližuje konstantní rychlostí v s = 5 km/h. V těsné blízkosti místa zastavení se přesvědčí, že je přejezd volný, a začne přejezd přejíždět za současného zvyšování rychlosti 6. Délka L p tak v tomto případě zahrnuje i čas potřebný k bezpečnému projetí nebezpečného pásu přejezdu nejpomalejším vozidlem. Proto do výpočtu vstupuje délka nebezpečné části D p a délka nejpomalejšího vozidla D s, jak uvidíme dále. Stejně jako u rozhledového pole pro řidiče silničního vozidla je třeba rozhledový trojúhelník dodržet na obě strany železniční tratě a protože nejpomalejší silniční 6 Pro účely výpočtu se předpokládá rovnoměrně zrychlený pohyb nejpomalejšího silničního vozidla. Katedra železničních staveb, 18/27

20 vozidlo může k přejezdu přijíždět z obou směrů, skládá se rozhledové pole opět ze čtyř rozhledových trojúhelníků, jak je ukázáno na Obr. 14. Obr. 14: Rozhledové pole pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla 5.4. Výpočet rozhledového pole pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla Vzdálenost L p se nazývá rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo a představuje délku úseku dráhy před přejezdem v [m], kterou projede čelo drážního vozidla traťovou rychlostí za dobu, potřebnou pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla, aby vozidlem stačil spolehlivě opustit nebezpečné pásmo přejezdu. Vzdálenost L p se skládá ze tří položek: doba (převedená na délku) reakce řidiče, doba (převedená na délku), po kterou se silniční vozidlo pohybuje rovnoměrným přímočarým pohybem v ose jízdního pruhu od místa zastavení k hranici nebezpečného pásma přejezdu na opačné straně přejezdu (délka D p, viz Obr. 1, Obr. 2 nebo Obr. 13), doba (převedená na délku), po kterou se silniční vozidlo pohybuje rovnoměrným zrychleným pohybem od místa opuštění hranice nebezpečného pásma přejezdu čelem vozidla až do úplného opuštění nebezpečného pásma přejezdu koncem vozidla (délka D s, viz Obr. 14). Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo L p se spočte ze vztahu, (7) L p = V Ž 3,6 (t 1 + t P + t s ), [m] kde V Ž je traťová rychlost v přilehlém úseku dráhy v [km/h], Katedra železničních staveb, 19/27

21 t 1 je doba postřehu řidiče v [s] dle Tab. 3, t P t s je doba v [s], kterou potřebuje nejpomalejší silniční vozidlo na projetí dráhy o délce D p rychlostí 5 km/h, je doba v [s], kterou potřebuje nejpomalejší silniční vozidlo na projetí dráhy o délce D s. Doba t P se spočte dle (8) t P = 3,6 D p v sn, [s] kde D p je vzdálenost popsaná v textu výše (viz Obr. 14) v [m], v sn je rychlost nejpomalejšího silničního vozidla. Uvažuje se v sn = 5 km/h. Doba t s je dána (9) t s = v sn + v 2 sn + 25,92 a D s, 3,6 a [s] kde v sn je rychlost nejpomalejšího silničního vozidla (uvažuje se v sv = 5 km/h), a D s je rovnoměrné zrychlení pro danou skupinu vozidel v [m/s 2 ] dle Tab. 4, je délka nejdelšího silničního vozidla připuštěného k provozu na pozemní komunikaci vedené přes přejezd v [m]. Po dráze D s se vozidlo pohybuje pohybem rovnoměrně zrychleným se zrychlením a z Tab. 4. skupina vozidla zastupující skupinu délka vozidla D s [m] střední zrychlení a [m/s 2 ] doba t s [s] 1 osobní a dodávkový automobil 6,00 2,2 1,79 2 vozidlo na odvoz odpadu, nákladní automobil, autobus 10,00 1,7 2,71 3 kloubový autobus, jízdní souprava 18,00 1,3 4,68 4 nejdelší vozidlo dle [1] 22,00 1,2 5,01 Tab. 4: Skupiny vozidel pro určení rozhledu Pátý sloupec v Tab. 4 byl dopočítán pomocí vzorce (9). Hodnotu t s tak lze odečítat přímo z Tab. 4. Katedra železničních staveb, 20/27

22 5.5. Výpočet rozhledového pole pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla při umístění značky P6 Stůj, dej přednost v jízdě! Při umístění značky P6 Stůj, dej přednost v jízdě! na sloupek s výstražným křížem (viz Obr. 15) se očekává, že všechna vozidla před přejezdem zastaví. Nejpomalejší vozidlo se pak pohybuje rovnoměrně zrychleným pohybem od místa zastavení. Obr. 15: Použití značky P6 "Stůj, dej přednost v jízdě! pro zajištění rozhledových poměrů ve stísněných poměrech Rozhodující délka pro výpočet rozhledu L P tak je součet vzdálenosti od místa zastavení k hranici nebezpečného pásma přejezdu na druhé straně přejezdu a vlastní délky vozidla. (10) D P6 = D p + D s. [m] Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo se pak spočte dle (11) L p = V Ž 3,6 (t 1 + t P6 ), [m] kde t 1 je doba postřehu řidiče v [s] dle Tab. 3 a hodnota t P6 se spočte z (12) t P6 = 2 D P6 a. [s] V předcházející rovnici je D P6 hodnota dle rovnice (10) a hodnota a představuje rovnoměrné zrychlení pro danou skupinu vozidel v [m/s 2 ] dle Tab Vlastní posouzení rozhledových poměrů na železničním přejezdu Posouzení rozhledových poměrů na železničním přejezdu probíhá graficky. Dle postupu uvedeného v předcházejících částech se vypočítají jednotlivé vzdálenosti tvořící rozhledové trojúhelníky pro dané typy silničních vozidel. Pomocí rozhledových trojúhelníků se do výkresu situace zakreslí rozhledové pole pro jednotlivé typy silničních vozidel a ověří se, že se v rozhledovém poli nevyskytují žádné překážky Katedra železničních staveb, 21/27

23 bránící rozhledu (takovými překážkami mohou být nejenom budovy či terénní vyvýšeniny, ale například i příliš vzrostlé stromy, reklamní cedule či nevhodně parkující automobily). Pokud se v rozhledovém poli žádné překážky bránící rozhledu nevyskytují, prohlásí se rozhledové poměry za vyhovující. Pokud není možno prohlásit rozhledové poměry za vyhovující, musí se přijmout taková opatření, aby po provedení těchto opatření rozhledové poměry vyhovující byly. Je zřejmé, že podle druhu použitého PZZ přicházejí do úvahy různé druhy rozhledových polí. Proto se v další části pokusíme nastínit obecný postup při posuzování rozhledových poměrů na přejezdu z hlediska druhu použitého PZZ. 6. Postup posouzení rozhledových poměrů na železničním přejezdu Z dopravního hlediska rozlišujeme jen dva druhy PZZ: PZZ s pozitivní signalizací, PZZ pouze s výstražným křížem (bez pozitivní signalizace, nehledě na další případné prvky PZZ, které mohou být umístěny, ale neovlivňují dopravní poměry na přejezdu, viz část 3.3). Dále je u PZZ s pozitivní signalizací nutno rozlišit dva dílčí stavy: PZZ je plně funkční (bílé světlo pomalu kmitá), PZZ má poruchu (jakýkoli jiný signál než pomalu kmitající bílé světlo). Jednotlivé situace včetně uvedení posuzovaných skutečností si uvedeme dále. Shrnutí posuzovaných skutečností pro jednotlivé situace je uvedeno v Tab. 5 na konci této části Posouzení pro PZZ s pozitivním signálem Je-li PZZ plně funkční, jsou o tomto stavu pomocí signálů zpraveni jak řidiči silničních vozidel, tak strojvůdci vozidel drážních. Strojvůdci jsou navíc informováni i o správném uzavření železničního přejezdu. Za této situace není třeba žádné rozhledové poměry ověřovat, neboť řidičům je dovoleno přejezd projíždět rychlostí v s = 50 km/h bez rozhlížení. Jediné co je nutné posoudit, je skutečnost, zda na PZZ řidiči vidí již v takové vzdálenosti, aby byli schopni před případným uzavřeným přejezdem bezpečně zastavit. Posuzuje se: viditelnost PZZ na vzdálenost D Z pro rychlost v s = 50 km/h (viz Obr. 16). Z předcházející podmínky pak samozřejmě plynou další směrové podmínky na umisťování přejezdů, například minimální vzdálenost přejezdu od nejbližší křižovatky, podjezdu, směrového oblouku apod. Těmto požadavkům se v této pomůcce v rámci zjednodušení nevěnujeme. Katedra železničních staveb, 22/27

24 Má-li PZZ poruchu, konají účastníci provozu tak, jako by byl přejezd zabezpečen pouze výstražným křížem. Nicméně v tomto případě má strojvedoucí drážního vozidla informaci o nefunkčnosti PZZ a proto se k přejezdu přibližuje v tzv. režimu opatrně. Nejvýznamnější součástí tohoto režimu je skutečnost, že sníží rychlost na V Ž = 10 km/h. Posuzují se: rozhledové poměry pro řidiče silničního vozidla pro v s = 30 km/h a V Ž = 10 km/h (podle částí 5.1 a 5.2), rozhledové poměry pro řidiče nejpomalejšího vozidla pro v sn = 5 km/h a V Ž = 10 km/h (podle částí 5.3 a 5.4, ev. 5.5). Obr. 16: Posouzení viditelnosti PZZ 6.2. Posouzení pro PZZ pouze s výstražným křížem V tomto případě nelze příliš rozlišovat funkční a nefunkční PZZ (neboť představa nefunkčního výstražného kříže, snad krom úmyslného zcizení, selhává). V tomto případě se silniční vozidla přibližují k přejezdu rychlostí v s = 30 km/h (vyjma případů, kdy je použita i značka P6 Stůj, dej přednost v jízdě! ) a drážní vozidla se přibližují traťovou rychlostí. Posuzují se: rozhledové poměry pro řidiče silničního vozidla pro v s = 30 km/h a V Ž odpovídající traťové rychlosti (podle částí 5.1 a 5.2), rozhledové poměry pro řidiče nejpomalejšího vozidla pro v sn = 5 km/h a V Ž odpovídající traťové rychlosti (podle částí 5.3 a 5.4, ev. 5.5). Katedra železničních staveb, 23/27

25 Následující tabulka shrnuje jednotlivé skutečnosti, které je třeba posoudit, než je možné prohlásit rozhledové poměry na přejezdu za vyhovující v závislosti na typu zabezpečení. Typ PZZ s pozitivní signalizací funkční při poruše pouze s výstražným křížem Posuzované skutečnosti 1) Délka rozhledu pro zastavení D z před PZZ 1) rozhl. poměry pro silniční vozidlo 2) rozhl. poměry pro nejpomalejší silniční vozidlo 1) rozhl. poměry pro silniční vozidlo 2) rozhl. poměry pro nejpomalejší silniční vozidlo Vstupy posouzení Dle části Omezení v s = 50 km/h v s = 30 km/h V Ž = 10 km/h v s = 30 km/h V Ž = dle traťové rychlosti Tab. 5: Posuzované skutečnosti dle použitého PZZ (5.5) (5.5) - viz Formální požadavky na výkresy v železniční části cvičení Dále v textu zavádíme některá doporučení pro vypracovávání výkresů v rámci železniční části předmětu. Snažíme se, aby tato doporučení byla co nejblíže obvyklým zvyklostem v kreslení stavebních výkresů dopravních staveb. Nicméně některá doporučení zavádíme pouze pro potřeby tohoto cvičení Formát výkresů Výkresy je bezpodmínečně nutné kreslit v zadaném měřítku. Měřítko 1:1000 bylo zvoleno tak, aby se většině studentů výkresy vešly na jeden list formátu A4 na výšku. V rámci tohoto cvičení je tedy možno umístit výkres nad rozpisku Rozpiska Rozpiska musí obsahovat údaje uvedené na druhé straně zadání. Konečnou grafickou podobu rozpisky ponecháváme na studentovi Typy, tloušťky a barva čar Obvyklé kombinace typů a tlouštěk čar při kreslení výkresů situace dopravních staveb uvádí Tab. 6. Tučně jsou vyznačeny ty kombinace, které se liší od obvyklých kombinací používaných ve výkresech stavebních konstrukcí obecně. Katedra železničních staveb, 24/27

26 Čára Obvyklé použití ve Typ Tloušťka výkresech situace dopravních staveb Plná Velmi tlustá Osa železniční trati (resp. koleje ve stanicích a dopravnách) Čerchovaná Velmi tlustá Osa pozemní komunikace Tečkovaná Tlustá Místo zastavení Tečkovaná / čerchovaná Tenká Osa jízdního pruhu Čárkovaná Tlustá Hranice nebezpečného pásma Plná Tlustá viditelné stavební Plná Tenká konstrukce Kóty, šrafy, schémata vozidel apod. Čerchovaná Tenká Osa Tab. 6: Některé kombinace typů a tlouštěk čar používaných ve výkresech dopravních staveb Je-li nutno do výkresu zakreslit skutečnost, pro kterou v této tabulce není uvedena kombinace typu a tloušťky čáry, platí samozřejmě obecná pravidla kreslení stavebních výkresů. Barvy čar používané v dopravním stavitelství jsou následující: černá zakreslení stávajícího stavu, červená zakreslení navrhovaného stavu. Pro zpřehlednění výkresů žádáme studenty, aby jednotlivá rozhledová pole ve výkresech odlišili barevně. Konkrétní volbu barvy ponecháváme na studentech. Z předchozího odstavce plyne, že výkresy je k odevzdání nutno tisknout barevně Kóty V rámci výkresů předmětu prosím okótujte následující části výkresu: odvěsny všech vykreslených rozhledových trojúhelníků, rozdíl mezi vrcholy rozhledových trojúhelníků náležící řidičům silničních vozidel přijíždějících k přejezdu z opačné strany, které leží na ose železniční trati (tzv. kontrolní kóta). Pro lepší orientaci vykreslete kóty v barvách totožných s barvami rozhledových polí, kterým náleží. U každé kóty krom hodnoty délky v požadovaných jednotkách a s požadovanou přesností uveďte i název veličiny, která je vynášena. Katedra železničních staveb, 25/27

27 7.5. Zakreslení pozemní komunikace kategorie S 11,5 do výkresů Navrhování pozemních komunikací se věnuje silniční část předmětu. Pro potřeby cvičení ze železničních staveb je však nezbytné znát alespoň základní rozměry šířkového uspořádání silnice kategorie S 11,5. Ve cvičení bude postačovat, pokud bude silnice znázorněna hranami nezpevněné krajnice, hranami vozovky a osou pozemní komunikace, jak je uvedeno na Obr. 17. Dále je podstatné uvést, že se předpokládá jízda vozidla v ose jízdního pruhu, tj. ve vzdálenosti 1,75 m od osy pozemní komunikace. Samotný jízdní pruh, který je široký 3,5 m, nezasahuje až k hraně vozovky. Mezi jízdním pruhem a hranou vozovky je totiž umístěn ještě vodící proužek a zpevněná krajnice. Z uvedených zásad vychází umístění rozhledových trojúhelníků ve výkresech. Obr. 17: Zjednodušené zakreslení silnice kategorie S 11,5 v rámci výkresů železniční části předmětu 8. Závěr Věříme, že ačkoli bude tento předmět pro některé z vás prvním, ve které budete muset vytvořit technický výkres, celou situaci zvládnete po stránce kvality i po stránce časové. Z vlastních zkušeností víme, že je vhodné naučit se používat výkresový software co nejdříve a hlavně, naučit se jej používat dobře. Mnoho vestavěných a pokročilých funkcí dokáže člověku ulehčit život nejenom na škole a správné počáteční nastavení výkresu za vás automaticky udělá opravdu hodně práce. Hodně štěstí ve studiu (nejen) železničních staveb přeje Marek Pýcha a tým Katedry 137 Katedra železničních staveb, 26/27

28 9. Literatura [1] zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů [2] ČSN Železniční přejezdy a přechody, norma, duben 2004 (včetně Změny Z2 z února 2013), ÚNMZ 2013 Katedra železničních staveb, 27/27

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113149-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

60a Užívání osobního přepravníku

60a Užívání osobního přepravníku 60a Užívání osobního přepravníku (1) Na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém zařízení (dále jen osobní přepravník ) se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro

Více

Vybrané části některých legislativních předpisů související se železničními přejezdy

Vybrané části některých legislativních předpisů související se železničními přejezdy Přílohy 2 Obsah Obsah A Vybrané části některých legislativních předpisů související se železničními přejezdy 3 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích... 3 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? C_E-28082006-114430-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? a) Ne. b) Ano. 2) [2 b.] Řidič nesmí

Více

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽ 04 Úrovňové Rozhledy.ppt 2 Související předpis ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, listopad 2007 kapitola 5.2.9

Více

Dopravní stavby a územní plánování

Dopravní stavby a územní plánování Dopravní stavby a územní plánování Část drážní doprava Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B617 12/2/2014 2:16 PM FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ŽELEZNIČNÍCH STAVEB 1 Drážní doprava Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,

Více

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ. Novinky a změny k (zákon č. 48/2016 Sb.)

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ. Novinky a změny k (zákon č. 48/2016 Sb.) ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ Novinky a změny k 20. 2. 2016 (zákon č. 48/2016 Sb.) Co se mění? Zákonem č. 48/2016 Sb. je novelizován zákon o provozu na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb.). Podstata úprav Hlavní

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v

Více

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí V minulém článku jsme se věnovali fenoménu nepřiměřené rychlosti, kterou s ohledem na statistiku dopravních nehod lze

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ IV. Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.. ČÁST DRUHÁ TECHNICKÉ PODMÍNKY ČLENĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH DRAH, ZPŮSOB OZNAČENÍ A ZABEZPEČENÍ KŘÍŽENÍ

Více

Seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ a Sdružením dopravních podniků Praha, 15.1.2015. DIPRO, spol s.r.o.

Seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ a Sdružením dopravních podniků Praha, 15.1.2015. DIPRO, spol s.r.o. Seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ a Sdružením dopravních podniků Praha, 15.1.2015 DIPRO, spol s.r.o. SEZNAM NOREM URČENÝCH K REVIZI PRVNÍ ETAPA: ČSN 28 0318 PRŮJEZDNÉ PRŮŘEZY TRAMVAJOVÝCH TRATÍ ČSN 28

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? D_E-28082006-115924-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D+E 1 z 7 1) [2 b.] Dát přednost v jízdě znamená: a) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak

Více

Přednáška č.8 GARÁŽE, SJEZDY

Přednáška č.8 GARÁŽE, SJEZDY Garáže, sjezdy Přednáška č.8 GARÁŽE, SJEZDY 1. GARÁŽE JEDNOTLIVÉ, ŘADOVÉ, HROMADNÉ Jejich řešení upravuje: ČSN 736110 Projektování místních komunikací ČSN 736057 Jednotlivé a řadové garáže ČSN 736058 Hromadné

Více

Cyklista na stezce pro cyklisty

Cyklista na stezce pro cyklisty Cyklista na stezce pro cyklisty Značka přikazuje užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i: osoba vedoucí jízdní kolo osoba pohybující se na kolečkových bruslích

Více

Infrastruktura kolejové dopravy

Infrastruktura kolejové dopravy Infrastruktura kolejové dopravy L u k á š T ý f a ČVUT v Praze Fakulta dopravní Téma č. 7 Anotace: základní terminologie zabezpečení žel. přejezdů umístění žel. přejezdů přejezdové konstrukce úrovňové

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: D-28082006-114939-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

Obsah ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Duben elezniční přejezdy a přechody ČSN Railway level crossings and pedestrian crossings

Obsah ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Duben elezniční přejezdy a přechody ČSN Railway level crossings and pedestrian crossings ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.100 2004 elezniční přejezdy a přechody ČSN 73 6380 Duben Railway level crossings and pedestrian crossings Passage à niveau et passage pour pietons Bahnübergange Nahrazení předchozí

Více

NÁVRH TRASY POZEMNÍ KOMUNIKACE. Michal RADIMSKÝ

NÁVRH TRASY POZEMNÍ KOMUNIKACE. Michal RADIMSKÝ NÁVRH TRASY POZEMNÍ KOMUNIKACE Michal RADIMSKÝ TRASA PK trasou pozemní komunikace (PK) rozumíme prostorovou čáru, určující směrový i výškový průběh dané komunikace trasa PK je spojnicí středů povrchu silniční

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7 C-28082006-114337-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7 1) [2 b.] Nesmět omezit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby: a) Druhý řidič nemusel náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit. b) Jinému

Více

Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu

Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová vyhláška

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Návěstní soustava. Základní návěsti

Návěstní soustava. Základní návěsti Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb. Návěstní soustava Návěstidlo je technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst vlakové osádce a ostatním zaměstnancům při vlakové dopravě nebo posunu.

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 301. Tato značka zakazuje: + a) Vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. b) Vjezd šestinápravovým

Více

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Vozka, který řídí potahové vozidlo, je: a) Řidičem. b) Průvodcem vedených a hnaných zvířat. c) Jezdcem na zvířeti. 2) [2 b.] Řidič

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

Novelizace technických podmínek upravujících dopravní značení

Novelizace technických podmínek upravujících dopravní značení Novelizace technických podmínek upravujících dopravní značení Ing. Antonín Seidl 19.5.2015, hotel STEP, Praha Technické podmínky revize Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY Michal Radimský OBSAH PŘEDNÁŠKY: Definice, normy, názvosloví Rozdělení úrovňových křižovatek Zásady pro návrh křižovatek Návrhové prvky úrovňových křižovatek Typy úrovňových křižovatek

Více

PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 1 11: SMĚR A ZPŮSOB JÍZDY (1)Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak.

Více

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10 11.1.011 SMK Příklad PravýOdbočovací.ppt SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE programu č.3 B Návrhstykovékřižovatky s pravým odbočovacím pruhem Návrh křižovatky: Nakreslete ve vhodném měřítku situační výkres

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113130-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních

Více

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Vodorovné dopravní značky 1. Podélné čáry V la Vlb Podélná čára souvislá Značka se pouz1va zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení

Více

Hradecké semafory otázky a odpovědi

Hradecké semafory otázky a odpovědi Hradecké semafory otázky a odpovědi V úterý 30.6.2015 proběhla za účasti cyklistické veřejnosti, politického vedení města a médií happeningová akce s cílem upozornit na nebezpečné semafory pro cyklisty

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH Obsah: POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH 1. Předpisy 2. Rozdělení pozemních komunikací 3. Připojování pozemních komunikací 4. Rozhledové poměry 5. Výhybny a obratiště 6. Odstavné a parkovací plochy

Více

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů.

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050289 Do úseku pozemní komunikace označeného vyobrazenou

Více

Příloha č. 3. Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí

Příloha č. 3. Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí Příloha č. 3 Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí 3.1. Výstražné dopravní značky (v závorkách je uvedeno staré označení dopravního značení) "Zatáčka

Více

1 ÚVOD ŘEŠENÍ DIO SEZNAM POUŽITÉHO VYBAVENÍ PRO DIO... 5

1 ÚVOD ŘEŠENÍ DIO SEZNAM POUŽITÉHO VYBAVENÍ PRO DIO... 5 1 ÚVOD... 2 2 ŘEŠENÍ DIO... 2 2.1 základní informace... 2 2.1.1 fáze 0... 2 2.1.2 fáze 1... 3 2.1.3 fáze 2... 3 2.1.4 fáze 3... 4 2.2 dopravní značky... 4 2.3 schéma řízení provozu... 4 3 SEZNAM POUŽITÉHO

Více

Dopravní značky 2. část

Dopravní značky 2. část Dopravní značky 2. část Značky upravující přednost (1) Značky upravující přednost jsou Tato skupina dopravních značek byla zavedena v souladu s Úmluvou o silničních značkách a signálech (Vídeň, 1968) a

Více

L J Kompendium informací o LCS Úvod Součásti LCS Lesní cesty Dělení lesních cest... 13

L J Kompendium informací o LCS Úvod Součásti LCS Lesní cesty Dělení lesních cest... 13 OBSAH L J Kompendium informací o LCS...12 1.1 Úvod... 1.2 Součásti LCS... 12 1.3 Lesní cesty... 1.4 Dělení lesních cest... 13 1.4.1 Dělení podle probíhající části dopravního procesu...13 1.4.2 Dělení dle

Více

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Mgr. Ján Skovajsa Ministerstvo dopravy 19.5.2015 Novela zákona o pozemních komunikacích Hlavní tematické body novely: Pravomoci

Více

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC . Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů Společná část D1/328. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno jen zaměstnanci, který je pro

Více

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení z předmětu 12ZYDI ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 novotvo4@fd.cvut.cz

Více

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI.

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. Petr Lněnička, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Metroprojekt PRAHA a.s.

Více

A nakonec popis jednotlivých přejezdníků:

A nakonec popis jednotlivých přejezdníků: Přejezdníky Nejprve je nutné si definovat co přejezdník vůbec je. Přejezdník je dle předpisu ČD D1 železniční světelné stožárové návěstidlo s návěstí zvláštního určení. Vyjadřuje návěst Otevřený přejezd

Více

Výstražné dopravní značky

Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Více

401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano.

401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano. 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 18 401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano. 402. Jste řidičem vozidla z výhledu.

Více

Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku Ing. Michal Dorda, Ph.D. Použitá literatura TP 81 Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích. TP 235 Posuzování

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 2. týden Návrh směrového řešení, parkoviště Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odevzdání

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ Obsah 1 Úvodní ustanovení...3 2 Požadavky na zařízení dálkově ovládané signalizace pro nevidomé...3 3 Požadavky na umístění přijímače dálkového ovládání a zdroje akustického signálu pro nevidomé...5 4

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady pro vodorovné dopravní značení

Více

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI 1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití jednotlivých dopravních značek ODZ včetně příkladů jejich provedení.

Více

Zákazové dopravní značky

Zákazové dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu svislé zákazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení. V České republice konkrétně existují následující

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých dopravních značek upravuje

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Testové otázky

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Testové otázky VY_12_INOVACE_1JON18 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 4. 6. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Anotace: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Cyklista

Více

Dopravní značky 1. část

Dopravní značky 1. část Dopravní značky 1. část Rozdělení a význam svislých dopravních značek Výstražné značky (1) Výstražné značky jsou a) "Zatáčka vpravo" (č. A 1a) a "Zatáčka vlevo" (č. A 1b), které upozorňují na směrový oblouk,

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

ANALÝZA INTRAVILÁNOVÉ ÚSEKY

ANALÝZA INTRAVILÁNOVÉ ÚSEKY Úsek Silnice 300 voz/24h Dolní Vinice - Vehlovice složité řešení administrativa KRAJ jednoduché řešení I/9 SÚS Mnichovo Hradiště ANALÝZA INTRAVILÁNOVÉ ÚSEKY 2000 voz/24h Lokalita: Mělník Foto: pohled směr

Více

NÁVRH ODVODNĚNÍ KŘIŽOVATKY POMOCÍ PROJEKTOVÝCH VRSTEVNIC

NÁVRH ODVODNĚNÍ KŘIŽOVATKY POMOCÍ PROJEKTOVÝCH VRSTEVNIC NÁVRH ODVODNĚNÍ KŘIŽOVATKY POMOCÍ PROJEKTOVÝCH VRSTEVNIC 1. Odvodnění křižovatky U místních komunikací lemovaných zvýšenými obrubníky se k odvedení srážkových vod používají obvykle typové uliční vpusti

Více

PODÉLNÝ PROFIL KOMPLETACE

PODÉLNÝ PROFIL KOMPLETACE PODÉLNÝ PROFIL KOMPLETACE Průběh dna příkopů zjistit pomocí nakreslených příčných řezů zakreslování (viz obr. 0630) podle směru staničení: pravostranný... tečkovaná čára levostranný... čárkovaná čára oboustranný...

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI 1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití jednotlivých dopravních značek ODZ včetně příkladů jejich provedení.

Více

Celkový přehled nehod v silničním provozu v obvodu vybraného správního území

Celkový přehled nehod v silničním provozu v obvodu vybraného správního území Celkový přehled nehod v silničním provozu v obvodu vybraného správního území Období: 1.1.2018-31.12.2018 Území: obec Praha (Hlavní město Praha) Všeobecný statistický přehled o nehodách Počet nehod celkem

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ OBJÍZDNÉ TRASY 3. cvičení zadání úlohy č. 3 postup zpracování volba objízdné trasy kapacitní posouzení trasy příklady zpracování Zadání úlohy č. 3 Zadaný

Více

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují.

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují. MOLDÁVIE Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jízda na pravé straně, předjíždění po levé straně. Předjíždění a míjení Všechna vozidla musí být předjížděna výhradně po levé straně vozovky,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo

nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo Zastavení a stání Problematiku zastavení a stání upravuje zákon o silničním provozu v 25 až 27. Obecnou úpravu zákona doplňuje místní úprava prostřednictvím svislých a vodorovných dopravních značek. Místní

Více

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI 1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití jednotlivých značek ODZ v obci včetně příkladů jejich provedení.

Více

ČÁST C ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MIMO OBEC

ČÁST C ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MIMO OBEC Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014. ČÁST C ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MIMO OBEC 1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1.1. Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití jednotlivých

Více

UMÍSTĚNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

UMÍSTĚNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.4.101 UMÍSTĚNÍ

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK

Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK Navrhování křižovatek Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK 1. ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY Návrhové období 20 let od uvedení křižovatky do provozu, pokud orgány státní správy a samosprávy nestanoví jinak.

Více

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Názvy návěstí jsou uvedeny velkými písmeny Článek 1 1 Předpis SŽDC (ČD) D1 je předpis: pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. pro

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY KŘIŽOVATKY 2/2

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY KŘIŽOVATKY 2/2 JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY KŘIŽOVATKY 2/2 1. Principy dispozičního uspořádání křižovatek Princip A - Volba typu a geometrických prvků podle intenzity dopravy Princip B - Odbočování

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne.

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. C-28082006-114316-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. 2) [2 b.] Řidič nesmí ohrozit chodce: a) Pouze při otáčení nebo couvání.

Více

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY ING. LUDĚK BARTOŠ, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: bartos@edip.cz; 1 ÚVOD Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Posledních několik let

Více

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích.

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. S11A 1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. zadní brzdy zvonek zadní odrazka přední brzdy přední odrazka odrazky

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

Revize ČSN Projektování silnic a dálnic

Revize ČSN Projektování silnic a dálnic Revize ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic Ing. Michal Radimský, Ph.D. 28. 5. 2019, Praha Revize ČSN 73 6101 Vstoupila v platnost v říjnu 2018 Oproti předchozí verzi normy doznala četných změn a dotkla

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_399 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

PASPORT A PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MĚSTYSU ZLONICE. červenec 2015

PASPORT A PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MĚSTYSU ZLONICE. červenec 2015 PASPORT A PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MĚSTYSU ZLONICE červenec 2015 Název: PASPORT A PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MĚSTYSU ZLONICE Datum: ČERVENEC 2015 Objednatel: MĚSTYS ZLONICE Odpovědný projektant:

Více

DSA Dopravní stavby obor A

DSA Dopravní stavby obor A Dopravní stavby obor A ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha, Štěpán Verner 1. Úvod Pomůcka slouží jako podklad pro cvičení týkající se železniční části předmětu 136.

Více

Centrální přechody z pohledu SŽDC

Centrální přechody z pohledu SŽDC Centrální přechody z pohledu SŽDC Ing. Marcel Klega 8. konference Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici České Budějovice, 31. 10. 2. 11. 2017 Úvod Centrálním přechodem se rozumí úrovňové

Více

5. Organizování a provozování drážní dopravy

5. Organizování a provozování drážní dopravy 5. Organizování a provozování drážní dopravy Pro organizování a provozování dráţní dopravy se pouţívají tzv. NÁVĚSTI. Návěsti jsou dopravní pokyny nebo zprávy vyjádřené opticky nebo akusticky podle návěstních

Více

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové OBSAH Obsah... 1 KLÍČOVÁ DATA... 2 ZÁSADNÍ Rozpory s platnými technickými předpisy... 3 Ostatní závady... 12 1 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U KORUNY V HRADCI KRÁLOVÉ Ing. Pavel Řehák, 2015 Tento dokument popisuje

Více

AKTUALIZACE ČSN 73 6380 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY A PŘECHODY

AKTUALIZACE ČSN 73 6380 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY A PŘECHODY AKTUALIZACE ČSN 73 6380 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY A PŘECHODY Ing. Jan Ježek ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu, Praha 1. ÚVODEM Pracovníci SŽDC odpovědní za správu železničních přejezdů se při

Více

NÁVRH NA ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE SMYSLU USTANOVENÍ 19 ODST. 2 SPRÁVNÍHO ŘÁDU

NÁVRH NA ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE SMYSLU USTANOVENÍ 19 ODST. 2 SPRÁVNÍHO ŘÁDU nezávislá odborová organizace evidovaná na MV ČR pod č. j. VS/1-1/46 785/01-E Starostrašnická 55/25, Praha 10, PSČ: 100 00 IČ: 26531101, DIČ: 010-26531101 bankovní spojení: ČSOB, pobočka Vinohradská, Praha

Více

Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa,

Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa, Příloha C.1.1 Bezpečnostní audit Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa, Zhotovitel: Ing. Michal Radimský Ateliér

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích

LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích V Lotyšsku se jezdí vpravo. Předjíždění a míjení Předpisy jsou v souladu s Úmluvou o silničním provozu z roku 1968. Většina lotyšských komunikací

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více