Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1"

Transkript

1

2

3 Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Názvy návěstí jsou uvedeny velkými písmeny Článek 1 1 Předpis SŽDC (ČD) D1 je předpis: pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. pro organizování a provozování drážní dopravy. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 1 2 Předpis SŽDC (ČD) D1 obsahuje: nepředpisová ustanovení nezávazná pro používání návěstí na dráze, kde je provozovatelem dráhy ČD. jednotná předpisová ustanovení závazná pro používání návěstí pouze na dráze-vlečce, kde je provozovatelem dráhy pouze ČD CARGO. jednotná předpisová ustanovení závazná pro používání návěstí na dráze, kde jsou provozovatelem dráhy SŽDC. 3 3 Předpis SŽDC (ČD) D1 je závazný: pro všechny zákazníky ČD. pro všechny zaměstnance SŽDC a operátora obsluhy dráhy, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na organizování, řízení nebo provozování drážní dopravy. jen pro výpravčí a strojvedoucí, pro ostatní zaměstnance ČD je pouze informativní. 5 4 Každé návěstidlo musí být vyrobeno podle: návrhu provozovatele dráhy. návrhu přednosty PO. zaváděcích nebo vzorových listů. 5 5 SDC odpovídá: za údržbu a opravu přenosných návěstidel. za údržbu, obnovu, opravu, zajištění dohlednosti nepřenosných návěstidel a viditelnosti jejich značení. za údržbu a opravu ručních návěstidel. 6 6 Návěst je: viditelné nebo slyšitelné vyjádření pokynu stanoveným způsobem. Znak, provedení, tvar, barva a zvukové vyjádření je uvedeno v předpise SŽDC (ČD) D1. pomůcka sloužící k dávání návěstí. neviditelné vyjádření pokynu a zprávy. 6 7 Denní návěst je návěst používaná za viditelnosti alespoň na vzdálenost: 50 m. 10 m. 100 m. 6 8 Noční návěst je návěst: používaná za viditelnosti alespoň na vzdálenost 100 m. návěstidla používaná za snížené viditelnosti. používaná pouze za úplňku měsíce. 1

4 6 9 Pochybná návěst je: každá návěst, která bliká bílým světlem. každá návěst, která je doplněna bílým světlem. taková návěst, která je nejasná, sporná, nejistá, návěstěná v rozporu s předpisem SŽDC (ČD) D Ruční návěst je: jakékoliv viditelné znamení dávané jen rukou. viditelná návěst, kterou dává zaměstnanec předepsaným návěstidlem drženým v ruce nebo ve stanovených případech jen rukou. slyšitelná návěst, kterou dává zaměstnance železniční stanice Návěstidlo je: viditelné nebo slyšitelné vyjádření pokynu stanoveným způsobem. technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst. pouze technické zařízení, kterým se dává návěst Platné návěstidlo je takové návěstidlo: které je označené předepsanou návěstí neplatnosti a ovlivňuje jízdu vozidel. jehož návěsti ovlivňují chování cestujících. jehož návěsti ovlivňují jízdu vozidel Neplatné návěstidlo je: návěstidlo, které je označené předepsanou návěstí neplatnosti nebo návěstidlo o jehož neplatnosti jsou zaměstnanci zpraveni. porouchané hlavní návěstidlo, kryté předepsanou návěstí VÝSTRAHA. návěstidlo s pochybnou návěstí Poškozené návěstidlo, ve smyslu předpisu SŽDC (ČD) D1, je: návěstidlo, které má oprýskaný nátěr. hlavní návěstidlo kryté předepsanou návěsti VÝSTRAHA. návěstidlo, které nemůže plnit svou funkci Ruční návěstidlo je: každé návěstidlo nad 20 kg, které zaměstnanec unese. návěstidlo, které zaměstnanec musí při návěstění držet v ruce. návěstidlo, které nemusí zaměstnanec držet v ruce Oddílové návěstidlo je: seřaďovací návěstidlo na trati. hlavní návěstidlo pro vjezd vlaku do železniční stanice. hlavní návěstidlo pro vjezd vlaku do traťového oddílu Dočasná pomalá jízda je: trvalé omezení traťové rychlosti. přechodné omezení konstrukční rychlosti. přechodné omezení traťové rychlosti, s časově vymezenou platností Indikátorová tabulka je pomůcka k stanovení: neplatnosti návěstidla. platnosti návěstidla pro sousední kolej (tzv. indikátorová tabulka se šipkou). traťové rychlosti Indikátorová tabulka je pomůcka k značení: hlavních návěstidel, od kterých při návěstění rychlosti 40 km/h je stanovena jiná než návěstěná rychlost (např. indikátorová tabulka s číslicí 5). stanoviště neplatného návěstidla. stanovené traťové rychlosti. 2

5 6 20 Návěstění je: natírání stožárů hlavních návěstidel a samostatných předvěstí. dávání návěstí pískáním ústy. činnost, při které je pokyn k organizování a provozování drážní dopravy dáván návěstí Nedostatečná zábrzdná vzdálenost je vzdálenost mezi: hlavními návěstidly, která nezaručuje, že vlak bezpečně zastaví před návěstí POSUN ZAKÁZÁN. hlavními návěstidly nebo mezi samostatnou předvěstí a hlavním návěstidlem, která nezaručuje, že vlak bezpečně zastaví z rychlosti, kterou má dovoleno v daném úseku jet. seřaďovacími návěstidly, která nezaručuje, že vlak bezpečně zastaví před návěstí STŮJ Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, které je přímo u koleje, je úsek koleje: v obvodu stanice nebo odbočky, od hlavního návěstidla až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím hlavním návěstidlem. v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici. od označníku na vjezdové straně k označníku na odjezdové straně Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, které je přímo u koleje, je úsek koleje: od označníku na vjezdové straně k označníku na odjezdové straně. v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici. v obvodu stanice nebo odbočky, od hlavního návěstidla až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím koncovníkem, námezníkem s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, které je přímo u koleje, je úsek koleje: od označníku na vjezdové straně k označníku na odjezdové straně. v obvodu stanice nebo odbočky, od hlavního návěstidla až za poslední pojížděnou výhybku před návěstním upozorňovadlem s návěstí HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ, umístěným přímo u koleje. v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu u hlavního návěstidla, které není umístěno přímo u koleje, je úsek koleje: od čela vlaku, až za poslední pojížděnou výhybku před označníkem. v obvodu stanice nebo odbočky, od koncovníku, námezníku s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY, až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím hlavním návěstidlem. od skupinového návěstidla, až za poslední pojížděnou výhybku. 3

6 6 26 Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu u hlavního návěstidla, které není umístěno přímo u koleje, je úsek koleje: v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici. od čela vlaku, až za poslední pojížděnou výhybku před označníkem. v obvodu stanice nebo odbočky od návěstního upozorňovadla s návěstí HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ, umístěným přímo u koleje, až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím koncovníkem, námezníkem s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu u vjezdového návěstidla správné koleje, které platí za jízdy po nesprávné koleji, je úsek koleje: v obvodu stanice nebo odbočky, od návěstního upozorňovadla s návěstí HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ nebo od úrovně vjezdového návěstidla (není-li návěstní upozorňovadlo umístěno) až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím koncovníkem, námezníkem s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY. od čela vlaku, až za poslední pojížděnou výhybku před označníkem. v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici Obvyklé místo zastavení je místo, kde strojvedoucí: je zvyklý zastavovat vlak. U každého vlaku je to na jeho uvážení a neřídí se žádnými návěstidly pro označení místa zastavení. musí zastavit vlak před vjezdovým návěstidlem. musí zastavit vlak. Může být označeno nepřenosným návěstidlem s návěstí STŮJ, návěstí MÍSTO ZASTAVENÍ nebo návěstí KONEC NÁSTUPIŠTĚ Pomalá jízda je: přechodné omezení traťové rychlosti. přechodné omezení konstrukční rychlosti. trvalé omezení traťové rychlosti Pracovní místo je místo: na trati, kde je postaveno stavědlo. ve stanici, kde ve volném schůdném a manipulačním prostoru vykonávají osoby činnost potřebnou pro naložení nákladního vozu. na trati, kde ve volném schůdném a manipulačním prostoru vykonávají osoby činnost potřebnou pro provozování dráhy, v jejichž důsledku dochází k ovlivňování provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy Předvěstění je činnost, při které je dán pokyn, který: neupozorňuje na návěst, která bude následovat. upozorňuje na návěst, která bude následovat. nemusí zaměstnanec uposlechnout. Pokyn je pouze informací, co je asi za návěst na následujícím návěstidle Přenosná návěst je: návěst dávaná přenosným návěstidlem. ruční návěst, která je přenášená následujícím nepřenosným návěstidlem. vždy pochybná návěst. 4

7 6 33 Rychlostní návěstní soustava je soustava návěstí: mechanických hlavních návěstidel, které zakazují nebo dovolují jízdu vlaku. V případě dovolení jízdy vlaku stanovuje rychlost, a pokud následující hlavní návěstidlo nemá samostatnou předvěst, předvěstí jeho návěst. světelných seřaďovacích návěstidel, které zakazují nebo dovolují jízdu posunu. světelných hlavních návěstidel, které zakazují nebo dovolují jízdu vlaku. V případě dovolení jízdy vlaku stanovuje rychlost, a pokud následující hlavní návěstidlo nemá samostatnou předvěst, předvěstí jeho návěst Slyšitelná návěst je návěst vyjádřená prostřednictvím: přenosných návěstidel. zvukových návěstidel. nepřenosných návěstidel Snížená viditelnost je viditelnost, při níž: nejsou nejméně na vzdálenost 200 m zřetelně viditelné předměty a osoby. jsou nejméně na vzdálenost 100 m zřetelně viditelné předměty a osoby. nejsou nejméně na vzdálenost 100 m zřetelně viditelné předměty a osoby Souhlas k posunu je pokyn, který vyjadřuje: dovolení uvést posunový díl do pohybu. souhlas k odjezdu vlaku. zákaz uvést posunový díl do pohybu Světelná návěst je: slyšitelná návěst, která je dávána houkačkou a světlem stanovené barvy, prosvětlením stanoveného znaku. viditelná návěst, která je dávána světlem stanovené barvy, prosvětlením stanoveného znaku nebo jejíž znak je vytvořen množinou světelných bodů. viditelná návěst, která je dávána pouze přenosným návěstidlem Viditelná návěst je návěst dávaná: prostřednictvím proměnných nebo neproměnných znaků návěstidel. Viditelná návěst nesmí být dávána pouhou rukou. pouze prostřednictvím proměnných návěstidel a nesmí být dávána pouhou rukou. prostřednictvím proměnných nebo neproměnných znaků návěstidel nebo ve stanovených případech pouhou rukou Zkrácená vzdálenost je pojem, který je používán: je-li dodržena vzdálenost mezi návěstidly stanovená předpisem SŽDC (ČD) D1, ale přitom není zajištěno, že při uposlechnutí pokynu daném návěstí, strojvedoucí bezpečně zastaví vlak z rychlosti, kterou má dovoleno v daném úseku jet. není-li dodržena vzdálenost mezi návěstidly stanovená předpisem SŽDC (ČD) D1, ale přitom je zajištěno, že při uposlechnutí pokynu daném návěstí, strojvedoucí bezpečně zastaví vlak z rychlosti, kterou má dovoleno v daném úseku jet. není-li dodržena vzdálenost mezi návěstidly stanovená předpisem SŽDC (ČD) D1, ale přitom není zajištěno, že při uposlechnutí pokynu daném návěstí, strojvedoucí bezpečně zastaví vlak z minimální rychlosti, kterou má dovoleno v daném úseku jet. 5

8 8 40 Každý zaměstnanec musí znát návěst: ODJEZD. STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. POPOTÁHNOUT Návěst STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY se musí dát: vždy, když je ohrožena bezpečnost drážní dopravy nebo lidské životy. vždy, když je ohrožena bezpečnost drážní dopravy. Jsou-li ohroženy lidské životy se tato návěst nesmí použít. jen uzná-li zaměstnanec za vhodné Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno: všem zaměstnancům, kteří jsou ve službě. Tito zaměstnanci nemusí být odborně způsobilí. jen výpravčímu. jen zaměstnanci, který je pro tuto činnost odborně způsobilý Obsluha hlavních návěstidel a samostatných předvěstí musí být vždy provedena tak včas: aby došlo ke snížení rychlosti vlaku nebo jeho zastavení. aby nedošlo ke snížení rychlosti vlaku nebo jeho zastavení. aby vždy došlo k zastavení vlaku u samostatné předvěsti Je-li návěstidlo poškozené, zhaslé nebo je-li jeho návěst pochybná a není-li označeno jako neplatné, musí se zaměstnanec řídit tou návěstí, která: je nejzávažnější, u hlavního návěstidla návěstí STŮJ, u samostatné předvěsti návěstí VÝSTRAHA a u seřaďovacích a spádovištních návěstidel návěstí zakazující pohyb posunového dílu. povoluje jízdu za toto návěstidlo, u hlavního návěstidla a u samostatné předvěsti návěstí VOLNO a u seřaďovacích a spádovištních návěstidel návěstí POSUN DOVOLEN. je nejzávažnější, u hlavního návěstidla návěstí VOLNO, u samostatné předvěsti návěstí STŮJ a u seřaďovacích a spádovištních návěstidel návěstí zakazující pohyb posunového dílu Je-li za snížené viditelnosti mechanické návěstidlo zhaslé a není-li označeno jako neplatné, ale denní návěst je naprosto nepochybná: platí návěst denní. platí návěst noční. musí být návěstidlo kryto přenosnou návěstí STŮJ a jízda kolem něj musí být povolena jen na písemný rozkaz Přenosná návěstidla [pokud předpis SŽDC (ČD) D1 nestanoví jinak] se na jednokolejné trati a ve stanici umísťují: vždy přímo uprostřed koleje, pro kterou platí. přímo vpravo od koleje, pro kterou platí. vpravo nebo vlevo koleje, pro kterou platí. Záleží na viditelnosti přenosné návěsti. 6

9 35 47 Přenosná návěstidla [pokud předpis SŽDC (ČD) D1 nestanoví jinak] se na vícekolejné širé trati, při souběhu dvou a více kolejí různých tratí nebo v záhlaví dopraven umisťují: pro krajní koleje na jejich vnější straně přímo u koleje, pro kterou platí; pro ostatní koleje se umísťují vpravo přímo u koleje, pro kterou platí. vždy vpravo koleje, pro kterou platí. vždy uprostřed koleje, pro kterou platí Zábrzdné vzdálenosti rozeznáváme: tři; 500 m, 700 m a 1200 m. čtyři; 400 m, 700 m, 1000 m a 1550 m. tři; 400 m, 700 m a 1000 m Noční návěsti se dávají: bez zřetele na měsíční nebo jiné světlo dle přílohy č.1 předpisu SŽDC (ČD) D1 - Kalendář pro používání nočních návěstí a za snížené viditelnosti. jak uzná zaměstnanec za vhodné. jen když je úplná tma. Hlavní návěstidla platná jen pro jízdu vlaku (s výjimkou oddílových návěstidel automatického bloku) mají značení označovacími pásy nebo nátěry stožárů: s červenými a bílými pruhy. Bílé pruhy jsou kratší délky než červené. s bílým pruhem. s červenými a bílými pruhy stejné délky Světelná hlavní návěstidla platná pro jízdu vlaku i posun (s výjimkou vložených návěstidel) mají značení označovacími pásy nebo nátěry stožárů: s červenými a bílými pruhy stejné délky. s červenými a bílými pruhy. Bílé pruhy jsou kratší délky než červené. s bílým pruhem Samostatné předvěsti a samostatné opakovací světelné předvěsti mají značení: jen označovacími červenými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy. jen označovacími modrými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy. jen označovacími černými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy Trpasličí hlavní návěstidla platná jen pro jízdu vlaku mají značení označovacími pásy: s červenými a bílými pruhy. Bílé pruhy jsou kratší délky než červené. s červenými a bílými pruhy stejné délky. s bílým pruhem Trpasličí hlavní návěstidla platná pro jízdu vlaku i posun mají značení: jen označovacími červenými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy. jen označovacími černými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy. jen označovacími modrými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy. 7

10 73 55 Trpasličí seřaďovací návěstidla mají značení: jen označovacími černými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy. jen označovacími červenými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy. jen označovacími modrými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy Seřaďovací návěstidla mají značení označovacími pásy nebo nátěry stožárů: s červenými a bílými pruhy stejné délky. s modrými a bílými pruhy stejné délky. s modrými a bílými pruhy. Bílé pruhy jsou kratší délky než modré Návěst dávaná samostatnou předvěstí: buď jízdu vlaku zakazuje, nebo dovoluje. jen předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla. jízdu vlaku zakazuje Návěst dávaná hlavním návěstidlem: buď jízdu vlaku zakazuje, nebo dovoluje. Návěst STŮJ jízdu vlaku zakazuje, ostatní návěsti (mimo návěst POSUN DOVOLEN) jízdu vlaku povolují. jen předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla. buď jízdu vlaku zakazuje, nebo dovoluje. Návěst STŮJ jízdu vlaku povoluje, ostatní návěsti (mimo návěst POSUN DOVOLEN) jízdu vlaku zakazují Dovoluje-li hlavní návěstidlo jízdu posunového dílu a toto hlavní návěstidlo platí jen pro jednu kolej: není v tomto případě návěst dovolující jízdu posunového dílu souhlasem k posunu. je v tomto případě návěst dovolující jízdu posunového dílu a rozkazem k odjezdu vlaku. je v tomto případě návěst dovolující jízdu posunového dílu souhlasem k posunu Návěst VOLNO na závislém hlavním návěstidle předvěstí: návěst VOLNO nebo VÝSTRAHA na následujícím hlavním návěstidle. návěst STŮJ nebo PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST na následujícím hlavním návěstidle. pouze návěst VÝSTRAHA na následujícím hlavním návěstidle Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle návěst VÝSTRAHA, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku: pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky předpisu SŽDC (ČD) D2 pro projetí vlaku. pravidelně projíždějícího a nemusí ve stanici s vlakem zastavit. odjíždějícího a nemusí ve stanici s vlakem zastavit Návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST dovoluje jízdu kolem: hlavního návěstidla s návěstí STŮJ, které je zhaslé či má pochybnou návěst nebo dovoluje jízdu kolem přenosné návěsti VÝSTRAHA. hlavního návěstidla s návěstí STŮJ, které je zhaslé či má pochybnou návěst nebo dovoluje jízdu kolem přenosné návěsti STŮJ. seřaďovacího návěstidla s návěstí POSUN ZAKÁZÁN, které je zhaslé či má pochybnou návěst nebo dovoluje jízdu kolem přenosné návěsti POSUN ZAKÁZÁN. 8

11 Návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST předvěstí návěst: STŮJ na následujícím hlavním návěstidle (bez samostatné předvěsti) a nikdy nepřikazuje strojvedoucímu vlaku jízdu podle rozhledových poměrů. VOLNO na následujícím hlavním návěstidle a přikazuje strojvedoucímu vlaku jízdu podle rozhledových poměrů. STŮJ na následujícím hlavním návěstidle (bez samostatné předvěsti) a přikazuje strojvedoucímu vlaku jízdu podle rozhledových poměrů (vyjma oddílových návěstidel hradel a hlásek) Návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST jízdu podle rozhledových poměrů na oddílových návěstidlech hradel nebo hlásek: přikazuje. nepřikazuje. povoluje Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST, strojvedoucí vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku: pravidelně zastavujícího, zpraveného o vjezdu na obsazenou kolej. pravidelně projíždějícího. pravidelně zastavujícího. Na tuto návěst nelze nikdy uskutečňovat vjezdy na obsazenou kolej Návěst STŮJ: povoluje jízdu vlaku. zakazuje jízdu vlaku. přikazuje jízdu vlaku Pokud je stanice se skupinovými hlavními návěstidly, musí být v tabelárním jízdním řádu uvedena značka: K P S Pokud má ŽST (odbočk závislá světelná vjezdová a cestová návěstidla bez rychlostní návěstní soustavy, musí být v tabelárním jízdním řádu uvedena značka: S P Z Jedno vodorovné červenobílé rameno na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: VOLNO. RYCHLOST 40 KM/H. STŮJ Jedno vodorovné červenobílé rameno z odrazek nebo červené světlo [noční návěst] na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: STŮJ. VOLNO. RYCHLOST 40 KM/H. 9

12 Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 na mechanickém návěstidle vyjadřuje návěst: VOLNO. RYCHLOST 40 KM/H. STŮJ Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 z odrazek nebo zelené světlo [noční návěst] na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: RYCHLOST 40 KM/H. VOLNO. STŮJ Je-li projíždějící vlak zastaven u vjezdového mechanického návěstidla, které není závislé hlavní návěstidlo, a vjezd je dovolován návěstí VOLNO, musí strojvedoucí projíždějícího vlaku jednat za vjezdu do ŽST jako u vlaku: pravidelně zastavujícího a musí v ŽST s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky předpisu SŽDC (ČD) D2 pro projetí vlaku. pravidelně projíždějícího a zastavit v ŽST nemusí. pravidelně projíždějícího a zastavit v ŽST musí jen je-li o zastavení zpraven písemným rozkazem Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 a pod ním jedno vodorovné žlutobílé rameno na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: VÝSTRAHA. RYCHLOST 40 KM/H A VÝSTRAHA. RYCHLOST 40 KM/H Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 z odrazek a pod ním jedno vodorovné žlutobílé rameno z odrazek nebo jedno žluté světlo [noční návěst] na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: RYCHLOST 40 KM/H A VÝSTRAHA. RYCHLOST 40 KM/H. VÝSTRAHA Návěst VÝSTRAHA na mechanickém hlavním návěstidle: dovoluje jízdu strojvedoucímu vlaku; dále tato návěst předvěstí návěst STŮJ na následujícím hlavním návěstidle. zakazuje jízdu strojvedoucímu vlaku. dovoluje jízdu strojvedoucímu vlaku a zároveň předvěstí návěst VOLNO na následujícím hlavním návěstidle Vjíždí-li strojvedoucí vlaku na návěst mechanického návěstidla RYCHLOST 40 KM/H, musí za vjezdu do ŽST jednat jako u vlaku pravidelně: projíždějícího a zastavit v ŽST nemusí. projíždějícího a zastavit v ŽST musí jen je-li o zastavení zpraven písemným rozkazem. zastavujícího a musí v ŽST s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky předpisu SŽDC (ČD) D2 pro projetí vlaku. 10

13 Žlutý terč s černým orámováním a bílým okrajem ve svislé poloze na samostatné mechanické předvěsti vyjadřuje návěst: VOLNO. VÝSTRAHA. STŮJ. Žlutý terč s černým orámováním a bílým okrajem z odrazek ve svislé poloze nebo žluté světlo [noční návěst] na samostatné mechanické předvěsti vyjadřuje návěst: VÝSTRAHA. VOLNO. STŮJ Žlutý terč ve vodorovné poloze na samostatné mechanické předvěsti vyjadřuje návěst: VÝSTRAHA. STŮJ. VOLNO Zelený kruh z odrazek nebo zelené světlo [noční návěst] na samostatné mechanické předvěsti vyjadřuje návěst: VÝSTRAHA. VOLNO. STŮJ. Návěst STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI (bílá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska, s černým orámováním, na ní dva černé šípy nad sebou s hroty obrácenými proti sobě) upozorňuje na umístění samostatné předvěsti: vjezdového, cestového, odjezdového návěstidla. oddílového a krycího návěstidla. seřaďovacího návěstidla. Návěst STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI (bílá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska, s černým orámováním, na ní černý kříž) upozorňuje na umístění samostatné předvěsti: vjezdového, cestového, odjezdového návěstidla. oddílového a krycího návěstidla. seřaďovacího návěstidla. Návěst STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI (bílá čtvercová deska s černým orámováním, na ní černý kruh s bílým mezikružím) upozorňuje na umístění samostatné předvěsti: oddílového a krycího návěstidla. automatického bloku, které předvěstí návěsti vjezdového návěstidla ŽST (odbočky). vjezdového, cestového, odjezdového návěstidla Bílá čtvercová deska s černým orámováním, na desce je černý šikmý pruh směřující z levého dolního rohu do pravého horního rohu vyjadřuje návěst: SKUPINOVÉ NÁVĚSTIDLO. STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA. STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI. 11

14 Návěst HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ upozorňuje na mimořádné umístění hlavního návěstidla a je-li umístěna u cestového nebo odjezdového návěstidla: stanovuje konec vlakové cesty a (nebo) začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu. nestanovuje konec vlakové cesty. nestanovuje začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu Návěst ZPĚT (svítící bílé písmeno "Z") na indikátoru: povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. zakazuje jízdu vlaku a přikazuje strojvedoucímu, aby se vrátil do ŽST, ze které přijel Návěst NA SVÁŽNÝ PAHRBEK POSTAVENO (svítící bílý symbol svážného pahrbku) na indikátoru: upozorňuje na postavenou vlakovou cestu k svážnému pahrbku. zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. upozorňuje na postavenou posunovou cestu k svážnému pahrbku Návěst NEPLATNÉ NÁVĚSTIDLO (svítící bílý znak "X") upozorňuje na: skupinové návěstidlo. vložené návěstidlo. neplatnost návěstidla Kroužení praporkem, jakýmkoli předmětem nebo jen rukou vyjadřuje návěst: STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. PŘIBLÍŽIT. STŮJ Kroužení svítilnou se světlem jakékoli barvy kromě zelené vyjadřuje návěst: VZDÁLIT. STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. POMALU Tři krátké zvuky několikrát opakované, dávané houkačkou, píšťalkou nebo lokomotivní houkačkou vyjadřují návěst: SVOLÁVÁNÍ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ. POMALU. STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY Červená, na delší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem nebo červený terč s bílým okrajem vyjadřuje návěst: STŮJ. POMALU. STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. 12

15 Je rozdíl mezi ruční návěstí STŮJ a ruční návěstí STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY? Jen u noční návěsti. Není mezi nimi žádný rozdíl. Ano. Malý červený terč s bílým okrajem držený zaměstnancem přímo u koleje a kolmo k této koleji nebo malý červený terč s bílým okrajem z odrazek vyjadřuje návěst: STŮJ. POMALU. STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY Malý červený terč z odrazek smí být za snížené viditelnosti použit: vždy. jen jako přenosné návěstidlo ke krytí vozidel. nikdy Zaměstnanec dávající návěst STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY: jde podle možností co nejblíže k místu ohrožení. běží (jede) podle možností co nejdále od místa ohrožení vstříc vlaku nebo posunovému dílu, který je nutno zastavit. musí na zábrzdnou vzdálenost položit na kolejnice třaskavky Návěst STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY se podle možnosti a potřeby dává: současně jako viditelná a slyšitelná, avšak i každá z nich sama o sobě je platná. pouze jako viditelná, je-li dávána současně i slyšitelná je tato návěst pochybná. pouze jako slyšitelná, je-li dávána současně i viditelná je tato návěst pochybná Přenosné návěstidlo s návěstí STŮJ se při poškození hlavního návěstidla: umístí za ním. připevní na jeho stožár nebo se umístí před ním. připevní na stožár samostatné předvěsti Přenosné návěstidlo s návěstí STŮJ kryjící odstavená vozidla musí být umístěno: před vjezdová návěstidla. nejméně 50 m před vozidlem. před vozidla, uprostřed nebo přímo vpravo koleje, na které stojí, či na vozidla mimo jejich obrys Přenosné návěstidlo s návěstí STŮJ kryjící odstavená vozidla: zakazuje pouze odrážet a spouštět na ně jiná vozidla. zakazuje najetí na tato vozidla, uvést je do pohybu, či na ně odrážet a spouštět jiná vozidla. nezakazuje najetí na tato vozidla, uvést je do pohybu, či na ně odrážet a spouštět jiná vozidla Přenosné návěstidlo s návěstí STŮJ musí mít označovací pás: pokud je použito jako náhrada za hlavní návěstidlo platné jen pro jízdu vlaku. V tomto případě pak návěst STŮJ platí jen pro jízdu vlaků. vždy pokud je použito jako náhrada za hlavní návěstidlo platné jen pro jízdu vlaku. V tomto případě pak návěst STŮJ platí jen pro posun. jen pokud je použito jako náhrada za samostatnou předvěst. V tomto případě pak návěst STŮJ platí jen pro jízdu vlaků. 13

16 Je-li dávána ruční návěst VÝSTRAHA, musí být dávána do doby: dokud není převzetí návěsti potvrzeno návěstí POZOR. dokud není převzetí návěsti potvrzeno návěstí POVOLTE BRZDY ÚPLNĚ. než ji mine vedoucí hnací vozidlo vlaku Návěst VÝZVA K POHOTOVOSTI (denní výpravka ve výši pasu, vodorovně kolmo ke koleji, pro kterou platí, obrácenou návěstním znakem k zemi) je ruční návěstí a: dávají ji pouze členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. vyzývá členy doprovodu vlaku, aby přišli k výpravčímu. vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu Návěst VÝZVA K POHOTOVOSTI (vodorovné dlouhé pohyby noční výpravkou se zeleným světlem k doprovodu vlaku): je ruční návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. je ruční návěstí a dávají ji pouze členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. slyšitelnou návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu Návěst VÝZVA K POHOTOVOSTI (jeden krátký a jeden dlouhý zvuk píšťalkou nebo k tomu určenou lokomotivní houkačkou) je: slyšitelnou návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. ruční návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. ruční návěstí, dávají ji pouze členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu Návěst POHOTOVI K ODJEZDU (kratší pohyby ruční svítilnou s bílým světlem): dává výpravčí a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. dávají výhybkáři a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. dávají členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu Návěst POHOTOVI K ODJEZDU (kratší pohyby předloktím vzpažené ruky): dávají členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. dává výpravčí a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. dávají výhybkáři a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu Návěst SOUHLAS K ODJEZDU (opisování písmena "T" rukou) dává: vždy výpravčí a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. člen doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. vždy výhybkář a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu Návěst SOUHLAS K ODJEZDU (opisování písmena "T" ruční svítilnou s bílým světlem) dává: vždy výpravčí a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. vždy výhybkář a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. člen doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. 14

17 Návěst ODJEZD (výpravčí drží denní výpravku obrácenou zeleným terčem, rozděleným bílým křížem, a s bílým okrajem ke strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla a popřípadě jím provádí kratší svislé nebo vodorovné pohyby) je rozkazem: k posunu za námezník. strojvedoucímu k odjezdu vlaku nebo k projetí vlaku. vlakvedoucímu osobního vlaku k odjezdu vlaku nebo k projetí vlaku. Návěst ODJEZD (výpravčí pohybuje svisle noční výpravkou obrácenou zeleným světlem ke strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidl je rozkazem: vlakvedoucímu osobního vlaku k odjezdu vlaku nebo k projetí vlaku. strojvedoucímu k odjezdu vlaku nebo k projetí vlaku. k posunu za námezník Pro odjíždějící vlak dává výpravčí návěst ODJEZD do doby, než: se dá vlak do pohybu, pokud strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla vlaku nepotvrdil převzetí této návěsti. vlak mine odjezdové návěstidlo. vlak mine vjezdové návěstidlo pro opačný směr jízdy Pro jedoucí vlak dává výpravčí pokyn k průjezdu návěstí ODJEZD do doby, než: vlak mine odjezdové návěstidlo. vlak mine vjezdové návěstidlo pro opačný směr jízdy. ji mine vedoucí hnací vozidlo vlaku, pokud strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla vlaku nepotvrdil převzetí této návěsti Nedává-li výpravčí návěsti pro výpravu vlaku, drží denní výpravku: pod paží návěstním znakem k tělu. volně u nohy návěstním znakem k tělu. volně za zády Nedává-li výpravčí návěsti pro výpravu vlaku, drží noční výpravku: se zapnutým červeným světlem. se zhasnutým zeleným světlem. se zapnutým žlutým světlem RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST (bílý terč s černým okrajem): zakazuje jízdu strojvedoucímu vlaku kolem hlavního návěstidla s návěstí STŮJ. povoluje jízdu strojvedoucímu vlaku kolem samostatné předvěsti s návěstí VÝSTRAHA. dovoluje jízdu strojvedoucímu vlaku kolem hlavního návěstidla s návěstí STŮJ RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST (střídavě žluté a zelené světlo ruční svítilny): povoluje jízdu strojvedoucímu vlaku kolem samostatné předvěsti s návěstí Výstraha. dovoluje jízdu strojvedoucímu vlaku kolem hlavního návěstidla s návěstí STŮJ. zakazuje jízdu strojvedoucímu vlaku kolem hlavního návěstidla s návěstí STŮJ Na vrcholu postavený žlutý trojúhelníkový štít s černým písmenem "P", dávaný k vedoucímu hnacímu vozidlu, vyjadřuje návěst: ZMĚNA TRASY. KRAŤTE PRAVIDELNOU JÍZDNÍ DOBU. NEKRAŤTE PRAVIDELNOU JÍZDNÍ DOBU. 15

18 Návěst NEKRAŤTE PRAVIDELNOU JÍZDNÍ DOBU dává strojvedoucímu za jízdy vlaku: pomocník strojvedoucího. výpravčí nebo z jeho rozkazu jiný zaměstnanec. vlakvedoucí osobního vlaku nebo z jeho rozkazu jiný zaměstnanec Modrá čtvercová deska postavená na vrcholu, uprostřed bílé písmeno "S", dávaná strojvedoucím všech činných elektrických hnacích vozidel, vyjadřuje návěst: JEĎTE NA SÉRIOVÉ SPOJENÍ. JEĎTE NA SDRUŽENÉ SPOJENÍ. JEĎTE NA PARALELNÍ SPOJENÍ Návěst JEĎTE NA SÉRIOVÉ SPOJENÍ může dát: výpravčí nebo z jeho rozkazu jiný zaměstnanec. pouze pomocník strojvedoucího. pouze výpravčí Bílá čtvercová, na vrcholu postavená deska se dvěma černými kruhy vyjadřuje návěst: POSUN ZA OZNAČNÍK. POSUN ZA NÁMEZNÍK. POSUN ZA PŘEJEZDNÍK Návěst POSUN ZA NÁMEZNÍK informuje strojvedoucího o posunu vlaku za: označník. vjezdové návěstidlo z opačné strany. návěstidlo (místo) ukončující vlakovou cestu Obdélníková, na delší straně postavená bílá deska s černou šipkou, dávaná ve vodorovné poloze kolmo ke koleji, pro kterou platí, vyjadřuje návěst: POTŘEBUJEME ZASTAVIT. POTŘEBUJEME PROJET. MOŽNO PROJET Návěst POTŘEBUJEME ZASTAVIT dává: výpravčí. zaměstnanec doprovodu vlaku. cestující Dává-li návěst POTŘEBUJEME ZASTAVIT strojvedoucí, musí: v příští stanici zastavit. v příští stanici projet. zastavit před vjezdovým návěstidlem sousední stanice a souhlas k vjezdu si vyžádat telefonicky Návěst ZMĚNA TRASY informuje strojvedoucího o jízdě vlaku po: odklonové trase z této stanice (odbočky). objízdné trase z této stanice (odbočky). objízdné trase z následující stanice (odbočky). 16

19 RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST nesmí být zneužita, a proto: nesmí být ruční přivolávací návěstidlo pod dohledem zaměstnance. musí být ruční přivolávací návěstidlo pod dohledem zaměstnance nebo pod uzávěrou. musí být ruční přivolávací návěstidlo pod dohledem vedoucího zaměstnance stanice (přednosta PO nebo náměstek P PO) RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST se dává, dokud jej nemine: vedoucí hnací vozidlo vlaku přímo před hlavním návěstidlem, kolem něhož se vlaku dovoluje další jízda. posunový díl přímo před hlavním návěstidlem, kolem něhož se posunu dovoluje další jízda. vedoucí hnací vozidlo vlaku přímo za hlavním návěstidlem, kolem něhož se vlaku dovoluje další jízda Návěst POPOTÁHNOUT přikazuje strojvedoucímu kratší pohyb vozidel. V případě stojících vozidel se viditelná návěst musí vždy doplnit: viditelnou návěstí VZDÁLIT nebo PŘIBLÍŽIT podle požadovaného směru pohybu vozidel. slyšitelnou návěstí VZDÁLIT nebo PŘIBLÍŽIT podle požadovaného směru pohybu vozidel. slyšitelnou návěstí POMALU nebo STLAČIT podle požadovaného směru pohybu vozidel Návěst SOUHLAS K POSUNU dává: pouze výpravčí a přikazuje zaměstnanci řídícího posun zahájit posun. pouze posunovač a přikazuje zaměstnanci řídícího posun zahájit posun. výhybkář a informuje zaměstnance řídícího posun o postavené posunové cestě a dovoluje zahájit posun Návěst SOUHLAS K POSUNU může dávat: zaměstnanec střežící samostatnou předvěst. zaměstnanec střežící přejezd k jízdě posunového dílu přes přejezd. zaměstnanec střežící přejezdník Rukou opisování pravoúhlého trojúhelníku, tvořeného pohyby shora dolů, dále kolmo ke koleji, na které je vlak o němž je návěst dávána a pak šikmo vzhůru vyjadřuje návěst: VLAK VJEL CELÝ. VÝMĚNY JSOU PŘESTAVENY. BRZDA V POŘÁDKU. Ruční svítilnou s bílým světlem opisování pravoúhlého trojúhelníku, tvořeného pohyby shora dolů, dále kolmo ke koleji, na které je vlak o němž je návěst dávána a pak šikmo vzhůru vyjadřuje návěst: VÝMĚNY JSOU PŘESTAVENY. BRZDA V POŘÁDKU. VLAK VJEL CELÝ Návěst VÝMĚNY JSOU PŘESTAVENY informuje zaměstnance, který nařídil přestavení výhybek pro vlakovou cestu, že stanovené výhybky (které není nutno uzamykat) jsou pro jízdu vlaku: správně střeženy. správně přestaveny a střeženy. správně přestaveny. 17

20 Slyšitelnou návěst VÝHYBKA JE UVOLNĚNA dává na žádost výhybkáře: dozorce výhybek. vedoucí posunu. strojvedoucí Slyšitelnou návěst UVOLNĚTE VLAKOVOU CESTU A ZASTAVTE RUŠÍCÍ POSUN dává: strojvedoucí. a přikazuje zaměstnanci řídícímu posun uvolnění vlakové cesty a zastavení rušícího posunu. zaměstnanec řídící posun a přikazuje výhybkáři uvolnění vlakové cesty a zastavení rušícího posunu. výhybkář a přikazuje zaměstnanci řídícímu posun uvolnění vlakové cesty a zastavení rušícího posunu Slyšitelná návěst SVOLÁVÁNÍ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ přikazuje zaměstnancům dostavit se: k zaměstnanci, který tuto návěst dává. na ohlašovací pracoviště. k dozorčímu provozu Slyšitelnou návěst SOUHLAS K POSUNU dává: strojvedoucí a informuje zaměstnance řídícího posun o postavené posunové cestě a dovoluje zahájit posun. výhybkář a informuje zaměstnance řídícího posun o postavené posunové cestě a dovoluje zahájit posun. zaměstnanec řídící posun strojvedoucímu a informuje ho o postavené posunové cestě a dovoluje zahájit posun Dávat slyšitelnou návěst SOUHLAS K POSUNU je výhybkáři: zakázáno v případě, když je v jeho obvodu více jak jeden posunový díl a mohlo by dojít k záměně. vždy zakázáno. vždy dovoleno Návěstí POZOR lokomotivní houkačkou strojvedoucí potvrdí u jedoucích vlaků převzetí: návěsti VÝSTRAHA nebo návěsti STŮJ. návěsti PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST nebo RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. návěsti NEKRAŤTE PRAVIDELNOU JÍZDNÍ DOBU, návěsti JEĎTE NA SÉRIOVÉ SPOJENÍ, návěsti OČEKÁVEJTE VÝSTRAŽNÝ TERČ, návěsti POSUN ZA NÁMEZNÍK, návěsti MOŽNO PROJET nebo návěsti ZMĚNA TRASY Návěstí POZOR lokomotivní houkačkou strojvedoucí potvrdí u vlaků a posunových dílů převzetí návěsti: SVOLENÍ K POSUNU. SOUHLAS K POSUNU. VÝSTRAHA Sepnutí rukou nad hlavou vyjadřuje ruční návěst: ZABRZDĚTE. ODBRZDĚTE. BRZDA V POŘÁDKU. 18

21 Opisování písmene "D" ruční svítilnou s bílým světlem vyjadřuje ruční návěst: ODBRZDĚTE. BRZDA V POŘÁDKU. ZABRZDĚTE Půlkruhové pohyby ruky nad hlavou vyjadřují ruční návěst: BRZDA V POŘÁDKU. ZABRZDĚTE. ODBRZDĚTE Půlkruhové pohyby ruční svítilnou s bílým světlem vyjadřují ruční návěst: ZABRZDĚTE. ODBRZDĚTE. BRZDA V POŘÁDKU Obě vzpažené ruce svisle vzhůru vyjadřují ruční návěst: BRZDA V POŘÁDKU. ZABRZDĚTE. ODBRZDĚTE Ruční svítilnou s bílým světlem opakované opisování vodorovné osmičky vyjadřuje ruční návěst: ODBRZDĚTE. POSUN DOVOLEN. BRZDA V POŘÁDKU Ruční návěsti pro zkoušku brzdy se dávají: na dohodnuté straně. vždy vpravo. vždy vlevo Návěst JÍZDA PŘÍMÝM SMĚREM na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: přímým směrem proti hrotu i po hrotu. vedlejším směrem jen proti hrotu. přímým směrem jen po hrotu doleva Návěst JÍZDA DOPRAVA na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: po hrotu vedlejším směrem doprava. proti hrotu přímým směrem doprava. proti hrotu vedlejším směrem doprava Návěst JÍZDA DOLEVA na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: proti hrotu vedlejším směrem doleva. po hrotu přímým směrem. proti hrotu přímým směrem doleva Návěst JÍZDA ZLEVA na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: proti hrotu z vedlejšího pravého směru. po hrotu z vedlejšího levého směru. po hrotu z přímého levého směru. 19

22 Návěst JÍZDA ZPRAVA na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: proti hrotu z přímého pravého směru. po hrotu z vedlejšího pravého směru. po hrotu z vedlejšího levého směru Návěst JÍZDA DOPRAVA na jednoduchých obloukových a oboustranných výhybkách informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: proti hrotu vedlejším směrem doprava. po hrotu vedlejším směrem doprava. proti hrotu přímým směrem doprava. Návěst JÍZDA DOLEVA na jednoduchých obloukových a oboustranných výhybkách informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: po hrotu vedlejším směrem doleva. proti hrotu přímým směrem doleva. proti hrotu vedlejším směrem doleva. Návěst JÍZDA ZLEVA na jednoduchých obloukových a oboustranných výhybkách informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku při jízdě: proti hrotu z vedlejšího levého směru. po hrotu z přímého levého směru. po hrotu z vedlejšího levého směru. Návěst JÍZDA ZPRAVA na jednoduchých obloukových a oboustranných výhybkách informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku při jízdě: proti hrotu z vedlejšího pravého směru. po hrotu z vedlejšího pravého směru. po hrotu z přímého pravého směru. Návěst JÍZDA ZAJIŠTĚNA (bílé zábleskové světlo) světelného návěstidla výhybky se samovratným přestavníkem informuje o správném přestavení do: přednostní polohy výhybky. vedlejší polohy výhybky. přímé polohy výhybky Návěsti světelných návěstidel výhybek se samovratným přestavníkem návěstí jen správné přestavení výhybky do: přednostní polohy pro směr jízdy proti hrotu výhybky. přednostní polohy pro směr jízdy po hrotu výhybky. vedlejší polohy pro směr jízdy proti hrotu výhybky. Návěst JÍZDA PŘÍMÝM SMĚREM ZPRAVA DOLEVA informuje u křižovatkových výhybek, po kontrole správného přestavení výhybky, o směru jízdy přes výhybku: vedlejším směrem zprava doleva. přímým směrem zprava doleva. přímým směrem zleva doprava. 20

23 Návěst JÍZDA PŘÍMÝM SMĚREM ZLEVA DOPRAVA informuje u křižovatkových výhybek, po kontrole správného přestavení výhybky, o směru jízdy přes výhybku: vedlejším směrem zleva doprava. přímým směrem zleva doprava. přímým směrem zprava doleva. Návěst JÍZDA VEDLEJŠÍM SMĚREM ZLEVA DOLEVA informuje u křižovatkových výhybek, po kontrole správného přestavení výhybky, o směru jízdy přes výhybku: přímým směrem zprava doprava. přímým směrem zleva doleva. pro směr zleva doleva. Návěst JÍZDA VEDLEJŠÍM SMĚREM ZPRAVA DOPRAVA informuje u křižovatkových výhybek, po kontrole správného přestavení výhybky, o směru jízdy přes výhybku: pro směr zleva doleva. pro směr zprava doprava. přímým směrem zleva doprava Čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem vyjadřuje návěst: POSUN ZAKÁZÁN. KUSÁ KOLEJ. POSUN POVOLEN Návěst STŮJ na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun: povoluje posun. zakazuje posun. přikazuje posun Kde není přímo u koleje hlavní návěstidlo platné pro jízdu vlaku i posun: musí čelo posunového dílu zastavit před námezníkem (hrotem jazyka výhybky, výkolejkou) na konci příslušné koleje. musí čelo posunového dílu zastavit před označníkem. nesmí být na této koleji povolen posun Návěst POSUN DOVOLEN na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun: zakazuje posun. přikazuje posun. dovoluje posun Návěst POSUN DOVOLEN na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun, které platí jen pro jednu kolej, informuje o postavené: posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku nedovoluje. vlakové cestě a je souhlasem k odjezdu. posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku dovoluje Návěst POSUN DOVOLEN (bílé světlo v kombinaci s červeným světlem) na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun: zakazuje posun. dovoluje posun. přikazuje posun. 21

24 Návěst POSUN DOVOLEN (bílé světlo v kombinaci s červeným světlem) na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun, je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené: vlakové cestě a je souhlasem k odjezdu. posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku dovoluje. posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku nedovoluje Návěst POSUN ZAKÁZÁN na seřaďovacím návěstidle zakazuje posun a čelo posunového dílu musí zastavit: ještě před návěstidlem. Kde takové návěstidlo není přímo u koleje, musí čelo posunového dílu zastavit před námezníkem (hrotem jazyka výhybky, výkolejkou) na konci příslušné koleje. před tímto návěstidlem na vzdálenost nejméně 10 m. nejdále v úrovni zadního námezníku Návěst POSUN DOVOLEN na seřaďovacím návěstidle dovoluje posun a je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené: vlakové cestě a je souhlasem k posunu. posunové cestě a je souhlasem k posunu. posunové cestě a není souhlasem k posunu Čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem na mechanickém návěstidle vyjadřuje návěst: POSUN ZAKÁZÁN. SOUHLAS K POSUNU. POSUN DOVOLEN Návěst POSUN ZAKÁZÁN na seřaďovacím návěstidle, které není přímo u koleje, přikazuje zastavit čelo posunového dílu před: označníkem. tímto seřaďovacím návěstidlem. námezníkem (hrotem jazyka výhybky, výkolejkou) na konci příslušné koleje Čtvercová, do vodorovné polohy sklopená modrá deska s bílým okrajem na mechanickém seřaďovacím návěstidle vyjadřuje návěst: POSUN ZAKÁZÁN. POSUN DOVOLEN. SOUHLAS K POSUNU Modré písmeno "V" s bílým okrajem na seřaďovacím návěstidle vyjadřuje návěst: POSUN DOVOLEN. SOUHLAS K POSUNU. POSUN ZAKÁZÁN Tři bílá světla na koncích modrého písmene "V" na seřaďovacím návěstidle vyjadřují návěst: POSUN DOVOLEN. POSUN ZAKÁZÁN. SVOLENÍ K POSUNU. 22

25 Je-li před seřaďovacím návěstidlem platným jen pro jednu kolej několik posunových dílů, platí návěst POSUN DOVOLEN: pro všechny tyto posunové díly. O platnosti návěstidla musí být všechny posunové díly zpraveny rozkazem Op, část C. jen pro první posunový díl. Další posunový díl musí vyčkat, až se po návěsti POSUN ZAKÁZÁN tato znovu změní na návěst POSUN DOVOLEN. jen pro první posunový díl. Ostatní posunové díly musí být o posunu zpraveny vždy písemným rozkazem V, který sepíše signalista a zaměstnanec řídící posun mu tento rozkaz podepíše Návěst POSUN DOVOLEN na skupinovém seřaďovacím návěstidle: je souhlasem k posunu. dovoluje posun, ale není souhlasem k posunu. je souhlasem k posunu, je-li návěstidlo doplněno indikátorem s číslem koleje, ze které je postavená posunová cesta Návěst SUNOUT ZAKÁZÁNO (červené světlo) je základní návěst kmenového spádovištního návěstidla a: povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. přikazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku Návěst SUNOUT ZAKÁZÁNO (modré světlo) je návěst samostatného opakovacího spádovištního návěstidla a: povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. přikazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku Návěst SUNOUT POMALU na spádovištním návěstidle přikazuje rychlost posunu vozidel nejvýše: 15 km/h. 5 km/h. 30 km/h Návěst SUNOUT RYCHLEJI na spádovištním návěstidle přikazuje rychlost posunu vozidel nejvýše: 30 km/h. 20 km/h. 5 km/h Návěst ZPĚT (svítící bílé písmeno "Z") je návěst indikátoru na spádovištním návěstidle a: zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun ke svážnému pahrbku. povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun ke svážnému pahrbku. zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku Návěst ZPĚT (červené světlo a svítící bílé písmeno "Z") je návěst kmenového spádovištního návěstidla a indikátoru a: povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. 23

26 Návěst ZPĚT (modré světlo a svítící bílé písmeno "Z") je návěst samostatného opakovacího spádovištního návěstidla a indikátoru a: povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. zakazuje sunutí, pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek Návěst PŘÍSUN SOUPRAVY VOZIDEL KE SPÁDOVIŠTI na spádovištním návěstidle informuje o postavené přísunové posunové cestě ke spádovišti a: přikazuje strojvedoucímu zahájit přísun soupravy vozidel ke spádovišti. přikazuje strojvedoucímu zahájit přísun soupravy vozidel od spádoviště. přikazuje strojvedoucímu zahájit posun soupravy vozidel na seřadišti Návěst POSUN ZAKÁZÁN (bílý sloupek s modrou hlavicí) zakazuje posunovat za: námezník. hranici koleje. hranici, kterou vytváří označník; čelo posunového dílu musí zastavit ještě před ní Návěst PÍSKEJTE (kolík se střídavě červenými a bílými pruhy, v červených pruzích bílé odrazky nebo střídavě červené a bílé pruhy z odrazek) přikazuje: strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst POZOR. strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) pískat. výpravčímu dávat návěst POZOR Návěst KONEC PRACOVNÍHO MÍSTA (na vrcholu šedého kolíku žlutá deska, uprostřed desky černé písmeno "D") je návěst: s dočasnou platností pro pracovní místa, která informuje o konci pracovního místa. s trvalou platností pro pracovní místa, která informuje o začátku pracovního místa. s dočasnou platností pro pracovní místa, která informuje o začátku pracovního místa. Kolík se střídavě červenými a bílými pruhy z odrazek; na vrcholu kolíku žlutá deska, uprostřed s černými čísly, které uvádějí kilometrickou polohu přejezdu vyjadřuje návěst: PÍSKEJTE. VÝSTRAHA. VLAK SE BLÍŽÍ K PŘEJEZDU Návěstí PRACOVNÍ MÍSTO, PÍSKEJTE (výstražný terč) je dovoleno označit v mezistaničním úseku: jen dva úseky na trati, kde jsou pracovní místa. neomezený počet pracovních míst na trati. jen jeden úsek na trati, kde jsou pracovní místa. 24

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR)

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Popis a význam návěstí SŽDC v ŽST Lanžhot a na části pohraniční tratě Lanžhot Kúty provozované SŽDC 1. Umístění

Více

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I.

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I. K obr.1 : N1 = Př1L N2 = 2-2150 N3 = PřKL N4 = 1L N5 = 2L N6 = OPřKL N7 = KL N8 = Se1 N9 = Se2 N10 = S2 N11 = Se101 N12 = S1 N13 = S3 N14 = S5 N15 = VL5 N16 = VL3 N17 = VL1 N18 = Lc2 N19 = MSe1 N20 = MVk1

Více

Název testu: V-08 D1 (varianta A)

Název testu: V-08 D1 (varianta A) Název testu: V-08 D1 (varianta A) 1. V-08 D1 60 Správný název návěsti je: [předpis SŽDC (ČD) D1 čl. 510, 511, 512] a. Jízda přímým směrem zleva doprava b. Jízda přímým směrem zprava doleva c. Jízda vedlejším

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

0 - A 0 - A 0 - A B B B

0 - A 0 - A 0 - A B B B 0 - A 0 - A 0 - A 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

a) RYCHLOST 40 KM/H. b) VOLNO.

a) RYCHLOST 40 KM/H. b) VOLNO. D1 B B B Bílá čtvercová deska s černým orámováním, na desce je černý šikmý pruh směřující z levého dolního rohu do pravého horního rohu vyjadřuje návěst: a) SKUPINOVÉ NÁVĚSTIDLO. b) STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO

Více

5. Organizování a provozování drážní dopravy

5. Organizování a provozování drážní dopravy 5. Organizování a provozování drážní dopravy Pro organizování a provozování dráţní dopravy se pouţívají tzv. NÁVĚSTI. Návěsti jsou dopravní pokyny nebo zprávy vyjádřené opticky nebo akusticky podle návěstních

Více

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PŘEDPISY Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcka vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh 3. změna účinnost od 1. 8. 2006 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis 1 1.10.2004 2 1.12.2004 3 1.8.2006 1,4,28,32,54,55, 73 22,54,55,116,

Více

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo... V... dne... 20......... * 415 758 1/5

Více

Návěstní soustava. Základní návěsti

Návěstní soustava. Základní návěsti Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb. Návěstní soustava Návěstidlo je technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst vlakové osádce a ostatním zaměstnancům při vlakové dopravě nebo posunu.

Více

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím genitálního ředitele Českých drah Účinnost od 1. 1. 2005 O B S A H Obsah 1 Záznam

Více

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností.

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností. 21. Hlavní operátor je povinen zajistit: vedení evidence odpovědných a provozních operátorů, jednou ročně školení odpovědných a provozních operátorů, provedení zkoušky praktické způsobilosti provozních

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY ČESKÉ DRÁHY, a. s. ČD Katalog 2 (D) DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Změna č. 4 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 20. prosince

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

4. VNITŘNÍ ČÁSTI MECHANICKÝCH A ELEKTROMECHANICKÝCH STANIČNÍCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

4. VNITŘNÍ ČÁSTI MECHANICKÝCH A ELEKTROMECHANICKÝCH STANIČNÍCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 4. VNITŘNÍ ČÁSTI MECHANICKÝCH A ELEKTROMECHANICKÝCH STANIČNÍCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 4.1. Ústřední zámek, elektromagnetický zámek 4.1.1 Ústřední zámek Ústřední.zámek (obr. 36) je zařízení pro zřízení

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC . Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů Společná část D1/328. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno jen zaměstnanci, který je pro

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 15. dubna 1997 č.j. 55216/97-O11 Účinnost od 28. 12. 1997

Více

PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY ČESKÉ DRÁHY, a. s. ČD D1 PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Změna č. 4 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 20. prosince 2007 č.j. 63229/2007-O11

Více

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PROVOZ Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcky vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 9. listopadu 2015 Cena Kč 210,- O B S A H: 294. Vyhláška, komunikacích Strana 3730 Sbírka zákonů č. 294 / 2015 Částka 122 294 VYHLÁŠKA

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Testové okruhy k předpisu ČD 1/D1 : 3 A. Souhlas k posunu Souhlas k posunu 3 B. Zabrzděte mírně 3 E. Výhybka je uvolněna 3 F. Stlačit 3 G.

Testové okruhy k předpisu ČD 1/D1 : 3 A. Souhlas k posunu Souhlas k posunu 3 B. Zabrzděte mírně 3 E. Výhybka je uvolněna 3 F. Stlačit 3 G. Testové okruhy k předpisu ČD 1/D1 : 3 A. Návěst Souhlas k posunu (jeden krátký zvuk houkačkou) informuje o postavené posunové cestě a je souhlasem k posunu. Výhybkář nesmí slyšitelnou návěst Souhlas k

Více

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TABULKA 1 k sešitovým jízdním řádům Vysvětlení zkratek a značek Jen pro služební potřebu T a b u l k a 1 3 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a

Více

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004 České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V Účinnost od 12. 12. 2004 Ivan Hrdlička Ing. Jiří Novotný...... VP UŽST Rumburk dopravní kontrolor Schválil: č.j.

Více

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 15. dubna 1997 č.j. 55216/97-O11 Účinnost od 28. 12. 1997

Více

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 3 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 3 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01.

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Senice na Hané 1. změna Účinnost od 1. 5. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r Josef Spáčil v.r...... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ květen / červen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Zastavení v ŢST Zastavení v ŢST. Vlak musí zastavit pokud moţno tak,aby - uvolnil zadní námezník alespoň

Více

ŽD D1. Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná. Účinnost od 1.7.2012

ŽD D1. Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná. Účinnost od 1.7.2012 Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák

Více

VELKÝ OSEK. Změna č. 3

VELKÝ OSEK. Změna č. 3 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE VELKÝ OSEK Změna č. 3 Účinnost od 15. 4. 2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor Schválil:

Více

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kutná Hora město Změna č.3 Účinnost od 15.6.2006 Ing. Petr Pech vrchní přednosta UŽST Karel Sokol...... dopravní kontrolor

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

Vzory písemných rozkazů SŽDC a ŽSR používaných na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Mosty u Jablunkova (ČR) - Čadca (SR)

Vzory písemných rozkazů SŽDC a ŽSR používaných na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Mosty u Jablunkova (ČR) - Čadca (SR) Příloha 3 Príloha 3 Vzory písemných rozkazů SŽDC a ŽSR používaných na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Mosty u Jablunkova (ČR) - Čadca (SR) Vzory písomných rozkazov SŽDC a ŽSR používaných na

Více

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích.

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. PEXESOVÁ LIGA Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. Děti se formou obrázkové hry PE-XE-SO seznámí s některými

Více

Účinnost od 15.4.2006

Účinnost od 15.4.2006 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 4. Z M Ě N A S T A N I Č N Í H O Ř Á D U ŽELEZNIČNÍ STANICE POLICE NAD METUJÍ Účinnost od 15.4.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 005/06-NA dne... Vrchní

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE Změna č. 1 Účinnost od: 15.4.2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Teplice nad Metují Účinnost od 01.10.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 015/06-NA dne... Vrchní přednosta UŽST Počet stran:

Více

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j.

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00- O12/1-Fej Ing. Kupec Miroslav Vrchní přednosta

Více

SŽDC (ČD) D1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

SŽDC (ČD) D1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D1 PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ

KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ České dráhy Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ Platí od 13. prosince 2009 Schváleno řediteli

Více

Provoz a technologie sestavy vlaku

Provoz a technologie sestavy vlaku Provoz a technologie sestavy vlaku Typ interní normy Směrnice Označení PTs9-B-2011 Nahrazuje Články ČD D2 (3. změna) určené pro dopravce Č.j. 2009/2008 ŘTOD O 13/22 ze dne 25.08.2008 Č.j. 747/2010 ŘTOD

Více

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem

Více

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs46-B-2013 SŽDC (ČD) Op16 Změna č. 0 Účinnost od 1.10.2013 Datum vydání 9. září 2013 Platí do odvolání Navrhovatel

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LITOMĚŘICE horní nádraží Účinnost od 1.7.2002 Ing. Jan Kudera v.r. Václav Chmelař v.r....... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil:

Více

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Teplice zámecká zahrada Účinnost od: 1.3.2004 Josef Kraus v.r.... přednosta stanice Václav Červenka v.r.... dopravní kontrolor

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují jednotný standard pro výměnu digitálních dat mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty (dále jen SŽDC ) a jinými subjekty. (2) SŽDC doporučuje

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, nahradila s účinností od 1. ledna 2016 vyhlášku č. 30/2001 Sb. Dopravní značky, světelné signály apod. jsou přehledně uspořádány

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? Test: 05.06.2013 08:21 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] "Nemotorové vozidlo" je: a) vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo. b) pouze potahové

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE Účinnost od: 1.6.2006 Josef Štefko v.r..... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 32/2006 dne: 17.5.2006 Karel Červenka

Více

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo změny Účinnost od Opravil Poznámky Č.j. Dne Podpis Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku 2 ROZSAH ZNALOSTÍ

Více

Výňatky z provozních předpisů SŽDC a ŽSR. Výňatky z prevádzkových predpisov SŽDC a ŽSR. MU Hodonín (ČR) Holíč nad Moravou (SR)

Výňatky z provozních předpisů SŽDC a ŽSR. Výňatky z prevádzkových predpisov SŽDC a ŽSR. MU Hodonín (ČR) Holíč nad Moravou (SR) MU Hodonín (ČR) Holíč nad Moravou (SR) MD Holíč nad Moravou (SR) Hodonín (ČR) Příloha 4 Príloha 4 Výňatky z provozních předpisů SŽDC a ŽSR Výňatky z prevádzkových predpisov SŽDC a ŽSR čj. S 20964/2015-O12

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE HLUBOČKY- MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ Účinnost od: 01. 7. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1

VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1 VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK AB = automatický blok AH = automatické hradlo CDP = Centrální dispečerské pracoviště DI = Drážní inspekce DOZ = dálkové ovládání zabezpečovacích

Více

Prováděcí nařízení pro tratě: Přípojové provozní řády:

Prováděcí nařízení pro tratě: Přípojové provozní řády: Prováděcí nařízení pro tratě: 381 Odb. Odry Luby 382 Podolí Horní Blatná Přípojové provozní řády: Vlečka Přístav Holešky Nákladiště Zv 138 Prováděcí nařízení pro trať 381 Odb. Odry Luby: Trať 381 je dirigovaná

Více

Cyklista na stezce pro cyklisty

Cyklista na stezce pro cyklisty Cyklista na stezce pro cyklisty Značka přikazuje užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i: osoba vedoucí jízdní kolo osoba pohybující se na kolečkových bruslích

Více

Směrnice 15-05 Strana 2 ze 7

Směrnice 15-05 Strana 2 ze 7 Strana 2 ze 7 4. Definice Uživatel fyzická osoba (zaměstnanec), jíž je svěřen dopravní prostředek do užívání a je odpovědný za provoz tohoto vozidla. Referent zaměstnanec, který vlastní platný řidičský

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň hl. n.: 03 / 2006 Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ a u příslušných článků

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. září / říjen Marek Poustka

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. září / říjen Marek Poustka ŠKOLA STROJVEDOUCÍ září / říjen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Výnos č.1 k předpisu SŢDC D1 Výnos číslo 1 Uvedené změny v návěstění musí být v kolejišti provedeny k 13.12.2014

Více

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. 2 Mezi nemotorová vozidla patří i přípojné vozidlo znění účinné do 19. února

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Příloha 4 Príloha 4. Výňatky z provozních předpisů SŽDC a ŽSR. Výňatky z prevádzkových predpisov SŽDC a ŽSR. čj. S 51805/2014-O12

Příloha 4 Príloha 4. Výňatky z provozních předpisů SŽDC a ŽSR. Výňatky z prevádzkových predpisov SŽDC a ŽSR. čj. S 51805/2014-O12 Příloha 4 Príloha 4 Výňatky z provozních předpisů SŽDC a ŽSR Výňatky z prevádzkových predpisov SŽDC a ŽSR čj. S 51805/2014-O12 Příloha 4 Príloha 4 čj. S 51805/2014-O12 Příloha 4-1 Príloha 4-1 Výňatky z

Více

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Děčín Třída Čs. Mládeže 894, 405 02 Děčín IV 3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE Účinnost změny č. 3 od: 1. 7. 2006 Změna se týká:

Více

A nakonec popis jednotlivých přejezdníků:

A nakonec popis jednotlivých přejezdníků: Přejezdníky Nejprve je nutné si definovat co přejezdník vůbec je. Přejezdník je dle předpisu ČD D1 železniční světelné stožárové návěstidlo s návěstí zvláštního určení. Vyjadřuje návěst Otevřený přejezd

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V Účinnost od 1.7.2002 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kařízek 2.změna Účinnost od : 1. dubna 2006 Moravec v.r. dopravní kontrolor Schválil : č.j. 768/2006 dne 24.3.2006 Krondl v.r.

Více

Název, význam a užití

Název, význam a užití Příloha č. 9 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Světelné signály 1. Světelné signály Číslo Sl Tříbarevná soustava s plnými signály S la - Signál s červeným světlem Stůj!" Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, SDC Praha

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH. 1.12.2004 Rozsah znalostí,1,14 Ing.Krátký. Obsluhovací řád Zv. Pracejovice 2.změna účinnost od 1.12. 2004. č.j.14/04-11/1 č.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH. 1.12.2004 Rozsah znalostí,1,14 Ing.Krátký. Obsluhovací řád Zv. Pracejovice 2.změna účinnost od 1.12. 2004. č.j.14/04-11/1 č. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Účinnost Týká se ustanovení článku, Opravil Dne Podpis Od příloh změny Č.j. 15.4.2004 1,3,4,5,8,10,11,12,13,14 Mácka 15.3.04 Mácka 1 č.j.14/04-11/1 č.13 2 č.j.14/04-11/1 č. 1.12.2004

Více

Staniční řád železniční stanice

Staniční řád železniční stanice Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Staniční řád železniční stanice ÚSTÍ NAD LABEM- STŘEKOV Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7

Více

Předpis SŽDC D1. Zadání otázky a odpovědi

Předpis SŽDC D1. Zadání otázky a odpovědi 1 Název předpisu SŽDC D1 je: Dopravní a návěstní předpis. Předpis pro organizování a provozování drážní. Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní. 2 V předpise SŽDC D1 jsou textem

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Hanušovice Staré Město pod Sněžníkem Lipová Lázně

Více

ESKÉ DRÁHY S T A N I N Í Á D Železni ní stanice H O R N Í B Í Z A innost od 01.0 6.1998

ESKÉ DRÁHY  S T A N I N Í Á D Železni ní stanice H O R N Í B Í Z A innost od 01.0 6.1998 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T AN IČNÍ ŘÁD Železniční stanice H O R N Í BŘÍZA Účinnost od 01.06.1998 Účinnost od 15.1.2007 Sedláková v.r... dopravní kontrolor Schválil: č. j. 3608/06 dne :19.12.2006

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4.

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II NYMBURK JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. 2004 Aktualizace 1. 7. 2013-1 - Obsah: 1.

Více

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-006 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně způsobilá

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA Dopravní výchova Bezpečnost silničního provozu Cíl: - získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného chování v silničním provozu

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17. června 2013

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

2. změna Staničního řádu. ŽST Třebušice

2. změna Staničního řádu. ŽST Třebušice České dráhy, a. s. 2. změna Staničního řádu ŽST Třebušice Změna se týká článků: rozsah znalostí, 10A, 11, 15, 21, 22, 26, 28, 31A, 31B, 31C, 32, 33, 54, 55, 56, 57, 58A, 58B, 59, 60, 65A, 65B, 72, 74,

Více

SC.01 Dne: 29.11.2001 Strana: 1

SC.01 Dne: 29.11.2001 Strana: 1 Strana: 1 Úvodem Zde definované pojmy slouží pouze k účelům optimalizace a jejich význam může být v reálném prostředí odlišný, ale umožní nám jasně deklarovat postup optimalizace vycházející z reálných

Více

G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro trať. Horní Cerekev Tábor. Platí od 11. prosince 2005

G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro trať. Horní Cerekev Tábor. Platí od 11. prosince 2005 Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 703 pro trať Horní Cerekev Tábor Platí od 11. prosince 2005 Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. KCOD Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. KCOD Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy KCOD Olomouc, Ostrava, Zlín Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy v Praze dne:

Více

Žďár nad Metují ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A. pro závorářské stanoviště. Účinnost od 21.06.2004. Schválil:č.j.

Žďár nad Metují ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A. pro závorářské stanoviště. Účinnost od 21.06.2004. Schválil:č.j. ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A O B S L U H O V A C Í H O Ř Á D U pro závorářské stanoviště Účinnost od 21.06.2004...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j. 245 / 04-11/2

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Dymokury Účinnost od 1. 7. 2002...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil č.j.: 53/02 11/3 d...... Počet stran:...

Více

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Studijní opora Ing. Josef Bulíček, Ph.D. 2011 Propustnost železniční dopravy OBSAH SEZNAM SYMBOLŮ A ZNAČEK... 4 1 ZÁKLADNÍ DEFINICE A TERMINOLOGIE... 6 1.1 Charakteristika

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 576/3 Pozměňovací návrhy vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA...

VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA... Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 4 2 VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA... 5 2.1 OBECNÉ POŽADAVKY... 5 2.2 VYHODNOCENÍ NEDOVOLENÉHO PROJETÍ... 5 2.3 DETEKČNÍ MÍSTO PRO NEDOVOLENÉ PROJETÍ... 6 2.4 VYUŽITÍ

Více