INFORMACE A RECENZE RECENZE KNIHY PETRA HEBÁKA A KOLEKTIVU STATISTICKÉ MYŠLENÍ A NÁSTROJE ANAL ÝZY DAT. Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE A RECENZE RECENZE KNIHY PETRA HEBÁKA A KOLEKTIVU STATISTICKÉ MYŠLENÍ A NÁSTROJE ANAL ÝZY DAT. Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR)"

Transkript

1 INFORMACE A RECENZE RECENZE KNIHY PETRA HEBÁKA A KOLEKTIVU STATISTICKÉ MYŠLENÍ A NÁSTROJE ANAL ÝZY DAT Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR) V loňském roce vydalo nakladatelství Informatorium další z řady statistických učebnic autorského kolektivu, který vedl profesor statistiky Petr Hebák. Publikační zásluhy Petra Hebáka v oboru výuky statistické analýzy v Česku, resp. v Československu započaly v osmdesátých letech, kdy vyšla kniha Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi, kterou napsal společně s Jiřím Hustopeckým. Na tuto knihu navázala trojdílná série učebnic nazvaná Vícerozměrné statistické metody, na kterých se podílel již širší kolektiv autorů a autorek. Aktuální publikace Statistické myšlení a nástroje analýzy dat z této trilogie vychází a v mnohém ji obohacuje. Kromě Petra Hebáka se na ní autorsky podíleli Eva Jarošová, Iva Pecáková, Miroslav Plašil, Hana Řezanková, Ondřej Vilikus a Petr Vlach. Vznik publikace Statistické myšlení a nástroje analýzy dat inicioval vydavatel původní učebnicové trilogie, jejíž jednotlivé díly již byly téměř vyprodány. Původní text trilogie byl základem pro novou knihu, autoři a autorky však využili možnosti původní výklad v lecčems doplnit a rozšířit. Oproti trilogii se tak čtenáři navíc dočtou o terminologii a klasifikaci metod vícerozměrné analýzy dat (kapitola 2), nový je i výklad o základech pravděpodobnosti a rozdělení náhodných veličin (kapitola 4). Do knihy byl doplněn úvod do bayesovského pojetí pravděpodobnosti (kapitola 6) a byl přidán text o kvalitě a pořizování dat (kapitola 5 a 8), poměrně důkladné pojednání o tzv. obecném lineárním modelu (kapitola 16) a výklad problematiky přístupu conjoint a jeho metod (kapitola 23). Vzhledem k tomu, že kniha je spojením tří učebnic původní trilogie a že tyto původní texty byly v některých ohledech značně rozšířeny, má publikace pozoruhodné rozměry: obsah 23 kapitol je vyložen na téměř devíti stech stranách textu. Kniha obsahuje popis principů mnoha více či méně běžně používaných metod vícerozměrné statistické analýzy; kromě tradičních a v Česku etablovaných metod, jako je např. regresní nebo faktorová analýza, obsahuje i popis analytických přístupů, které se v českém prostředí zatím používají méně. Čtenáři a čtenářky v publikaci najdou popis následujících analytických metod: korelační analýzy, analýzy hlavních komponent, faktorové analýzy, kanonické korelační analýzy, regresní analýzy, shlukové analýzy, diskriminační analýzy, vícerozměrné analýzy rozptylu, analýzy kovariance, logistické regrese, analýzy kategoriálních dat, vícerozměrného škálování, korespondenční analýzy a analýzy conjoint. Některé kapitoly knihy jsou velice podrobné a obsahují detailní popisy metod a hodnocení výsledků, které lze s jejich využitím získat

2 Část kapitol je stručnější, ovšem pokrytí tématu je vždy adekvátní a umožňuje počáteční porozumění problému. Výklad v knize je strukturován podle dvou kritérií 1) směru závislosti mezi proměnnými a 2) počtu rovnic a vysvětlovaných proměnných. Tento způsob klasifikace metod podle mého názoru pomáhá začátečníkům v oboru statistiky uvědomit si, které vlastnosti dat jsou pro analýzu důležité. Autoři navíc ukazují i alternativní možnosti členění metod do skupin dle příbuznosti, jako např. rozdělení podle úrovně měření proměnných nebo podle použitelnosti v různě zaměřených úlohách, což čtenáře opět upozorňuje na to, které vlastnosti dat jsou analyticky relevantní. První dvě kapitoly knihy představují obecný úvod do problematiky statistické analýzy, naznačují další obsah knihy a stručně popisují dále probírané metody. Ve třetí kapitole autoři seznamují čtenáře se základními operacemi s vektory a maticemi. Tato část textu je určena studentům, kteří nemají pokročilou znalost matematiky, ale chtějí se dozvědět, jaké principy stojí za výpočty v metodách vícerozměrné statistické analýzy dat. Kapitola obsahuje popis základních úloh s vektory a maticemi a pravidel, kterými se maticový počet řídí. Velmi užitečná jsou doporučení prověřených učebnic a další literatury v oblasti maticového počtu. Text čtvrté kapitoly nejvíce ocení úplní začátečníci v oboru statistiky. Autoři v něm podávají výklad klasické/četnostní definice pravděpodobnosti, vysvětlují pravděpodobnostní počet a rozdělení náhodných veličin. Dále upozorňují na problematické předpoklady klasického/četnostního přístupu a naznačují alternativu v podobě subjektivistického uvažování o pravděpodobnosti, jejíž výklad plně rozvinou v šesté kapitole věnované bayesovské statistice. Pátá kapitola, nazvaná stručně Data, podává krátký úvod do uvažování o kvalitě dat z hlediska relevance získaných údajů k jevům, které chceme zkoumat, a představuje koncepty validity a reliability. Krátce se dotýká metod pořizování dat v sociálních vědách, používání měřicích škál, úrovně měření proměnných či popisu principu experimentu. Tato kapitola podává stručný přehled těch nejzákladnějších pojmů a konceptů v metodologii, a proto je určena především úplným začátečníkům ve statistice a metodologii sociálních věd. V šesté kapitole nabízí autorky a autoři úvod do bayesovského přístupu k prav děpodobnosti a statistické analýze. Činí tak nejprve prostřednictvím srovnání klasického/četnostního a bayesovského přístupu, což čtenářům umož ňuje nejen pochopení základního principu stojícího za bayesovskou ško lou, ale také utřídění dosavadních znalostí o klasické pravděpodobnosti. Text srovnává objektivistické vnímání pravděpodobnosti v klasickém pojetí se subjektivistickým chápáním v bayesovské statistice a naznačuje přednosti i slabiny obou škol. Kapitola obsahuje pojednání o bodových a intervalových odhadech a o hodnocení jejich kvality a vysvětluje apriorní a posteriorní rozdělení. Závěrečná část kapitoly o výpočetních aspektech bayesovské statistiky

3 je pro začátečníky v bayesovském i klasickém přístupu náročnější na pochopení, její zahrnutí do výkladu však ocení pokročilejší analytici a analytičky. Jako velmi užitečné hodnotím uvedení odkazů na další odbornou literaturu o bayesovské škole, které využijí především studentky a studenti, kteří pátrají po zdrojích informací o tomto v České republice nepříliš etablovaném přístupu. Sami autoři se v textu zmiňují o absenci výuky bayesovské statistiky v základních statistických kurzech na českých vysokých školách a podrobují tuto praxi kritice. Upozorňují na dosud nezpochybněnou dominanci klasického přístupu ve výuce a domnívají se, že čeští vyučující bayesovskou školu neprávem ignorují. Podle mého názoru je zahrnutí výkladu a bayesovské statistice do učebnice velmi přínosné. Naznačení nového způsobu uvažování o povaze jevů nabourává zažité představy studujících i výzkumníků, kteří dosud uvažovali výhradně v mezích klasického přístupu, a ukazuje jim alternativní analytickou perspektivu. Domnívám se, že představení bayesovského pravděpodobnostního principu v rámci této učebnice by se mohlo podílet na jeho postupném rozšíření do výuky na českých vysokých školách. Text sedmé kapitoly ocení analytici, kteří si nevědí rady s běžnými případy porušení předpokladů o vlastnostech dat vhodných pro analýzu. Ukazuje, jak posuzovat normalitu rozdělení, jak transformovat data s nenormálním rozdělením nebo co si počít s odlehlými pozorováními. Osmá kapitola podává vysvětlení závislosti a vztahu dvou proměnných; seznamuje čtenáře s korelací a regresní funkcí a vysvětluje jednofaktorovou analýzu rozptylu a testy nezávislosti proměnných. Po této kapitole se již výklad soustředí na popis jednotlivých konkrétních statisticko-analytických přístupů a metod vícerozměrné analýzy dat. Devátá kapitola představuje úsudky o vektoru středních hodnot, navazující kapitola vysvětluje srovnávání dvou vektorů středních hodnot. Kapitola 11 se věnuje testům hypotéz o kovariančních maticích a odhadům populačních korelačních koeficientů. Následující část knihy podává popis a příklady metody hlavních komponent. Třináctá kapitola obsahuje výklad faktorové analýzy, následující, relativně úspornější oddíl knihy se věnuje kanonické korelační analýze. Kapitola 15 je pozoruhodná svým rozsahem více než 130 stran, na kterých je detailně popsána vícenásobná lineární regrese. Vzhledem k oblíbenosti metody je štědrost rozsahu této kapitoly pochopitelná. Autoři ve výkladu lineární regrese postupují intuitivně a názorně, což ocení zejména začátečníci. Následující kapitola navazuje na předchozí výklad o lineární regresi a vektorech středních hodnot popisem tzv. obecného lineárního modelu (GLM), který nebývá běžně zahrnut v českých učebnicích. I tomuto tématu je věnován velký prostor, kapitola má více než sto stran, což ocení spíše pokročilejší studenti statistické analýzy. Sedmnáctá kapitola se věnuje diskriminační analýze, další oddíl knihy popisuje logistickou regresi. Kapitola 19 se zaměřuje na kategoriální proměnné a podává výklad analýzy vícerozměrných kontingenčních tabulek a loglineárního modelu. Dvacátá kapitola popisuje princip a klasifikaci metod shlukové analýzy, následující kapitola vykládá vícerozměrné škálování. Text obou kapitol obsahuje popis velkého množství metod a nabízí četné příklady,

4 za což budou rádi především analytici a analytičky pracující s daty z marketingových výzkumů. Dvacátá druhá kapitola se zaměřuje na korespondenční analýzu. Poslední kapitola knihy je věnována tzv. analýze conjoint, analytickému přístupu, který v české výuce dosud nebyl rozšířen a který nachází využití téměř výhradně v marketingu při výzkumu preferencí spotřebitelů. Kapitola představuje princip této metody, která předpokládá jeden konkrétní typ dat, a ukazuje, jakým způsobem lze taková data analyzovat. Tento text rozhodně ocení analytici a analytičky výzkumných agentur věnujících se výzkumu trhu. Jednoznačným kladem nové učebnice Petra Hebáka a kolektivu je její vstřícnost k začátečníkům. Jak píše Hebák v předmluvě knihy, snaha o srozumitelnost byla jedním z hlavních cílů, který měli autoři při psaní textů na paměti. Podle mého názoru je toto autorské úsilí v publikaci patrné a záměr se vydařil. Autoři se často snaží více vysvětlovat slovy než vzorci, čímž činí text více přístupný začátečníkům. Všechny popisované metody jsou navíc adekvátně ilustrovány příklady. Ve výkladu pokročilejších metod, kde získávají převahu vyjádření ve vzorcích nad vyjádřeními ve větách, je srozumitelnost pro začátečníky menší, to je ale logický důsledek vývoje ve výkladu, nikoliv chyba autorského kolektivu. Úplní začátečníci ve studiu statistiky nejvíc ocení kapitoly 4, 5 a 8, které přináší velmi srozumitelnou formou úvod do nejzákladnějších konceptů statistiky, publikaci by však mohli ocenit i analytičky a analytici, kteří jsou se statistikou do jisté míry seznámeni. Kniha může podle mého názoru velmi dobře posloužit jako příručka, do které lze nahlédnout během přípravy výzkumu a během analýzy v případě, kdy si analytik není zcela jist předpoklady o vlastnostech dat nebo volbou vhodného testu či metody. Další praktickou vlastností publikace je uvedení seznamu použité literatury za každou jednotlivou kapitolou a nikoliv až na konci knihy. Vzhledem k rozměrům publikace je volba této formy vstřícnější ke čtenářům, kteří by jinak museli objemnou knihu obracet. Publikace dobře poslouží i jako rádce při hledání vhodného českého ekvivalentu anglického názvu metody analýzy. Zejména při psaní odborných textů výzkumnice a výzkumníci občas pátrají po zažitém českém ekvivalentu. Pokud po něm nezapátrají, dochází k nešvarům, jako je např. používání pojmenování konfirmační faktorová analýza, zatímco správným ekvivalentem anglického confirmatory factor analysis je konfirmativní faktorová analýza. V případech, kdy si výzkumníci nejsou jisti českým ekvivalentem, se nabízí konzultace s již zaběhlým textem. Vzhledem k tomu, že autory této publikace je několik významných postav oboru v České republice a že kniha navazuje na úspěšné učebnice, je tato kniha právě takovým textem. Osobně považuji pořízení této knihy za velmi dobrou investici a doporučuji ji lidem, kteří se zajímají o analýzu kvantitativních dat, upřednostňují studium v českém jazyce a podobný přehled metod vícerozměrné analýzy dosud nevlastní. Publikace by podle mého názoru rovněž neměla chybět v knihovnách

5 výzkumných pracovišť, jejichž pracovníci provádějí statistické analýzy s kvantitativními daty z výběrových šetření, ani v knihovnách výzkumných agentur zabývajících se výzkumem veřejného mínění nebo výzkumem trhu. Literatura: Hebák, Petr a kol Statistické myšlení a nástroje analýzy dat. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 877 s. ISBN DATABÁZE INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION Mirka Strnadová (Fakulta sociálních věd UK) The International Bureau of Education (IBE) je mezinárodní centrum v oblasti rozvoje studijních programů podporované organizací UNESCO, i proto tento zdroj dat nalezneme pod stránkou Jeho hlavním cílem je dosažení kvalitního vzdělání pro všechny. IBE tak pracuje na posílení zdrojů pro navrhování, řízení a provádění rozvojových studijních postupů mezi odborníky, právníky a rozhodovateli v zemích spolupracujících s organizací UNESCO. Dále podporuje zlepšení kvality vzdělávacích programů, respektive jejich procesů a produktů, větší informovanost a inovační politiku pro rozvoj reforem a změn [IBE 2014a: online]. IBE byl založen v roce 1925 v Ženevě jako soukromá nevládní organizace na podporu komparativního výzkumu vzdělávání a mezinárodního porozumění prostřednictvím vzdělání. Již od roku 1934 pořádá s předními představiteli mnoha zemí konference s názvem International Conference on Education. V roce 1969 se IBE stává součástí organizace UNESCO jako mezinárodní centrum pro komparaci vzdělávání [IBE 2013a: 14]. Projekt IBE sestává z celé řady specializovaných zdrojů, včetně databází, zpráv, studií, pracovních materiálů, publikací, odborných sbírek a jiných nástrojů. Tato komplexní sada prostředků může být využita pro různé účely, včetně přípravy a rozhodování o nových vzdělávacích programech i mezinárodních výzkumech. Může také usnadnit politický dialog o specifických vzdělávacích otázkách. IBE dále spolupracuje s výzkumnými pracovníky na univerzitách a dalšími sítěmi výzkumníků, aby se nejnovější závěry z výzkumů, osvědčené postupy, návrhy rozvojových politik a trendy v oblasti vzdělávání zpřístupnily v mnoha zemích a přispěly tak k inovaci a vývoji po celém světě [IBE 2014a: online]. IBE vydává i několik publikací, například časopis Prospects: quarterly review of comparative education, sérii knih Studies in Curriculum and Comparative Education, ve spolupráci s International Academy of Education sérii informačních brožur Educational Practices nebo Working Papers on Curriculum Issues. Jako reakci na specifické potřeby členských států nabízí IBE vlastní kapacity pro rozvojové kurzy a semináře, které se zaměřují na konkrétní

6 kompetence pro rozhodovatele, tvořitele osnov a vzdělávání samotných učitelů a praktikantů. Tyto postupy vedou k vývoji učebních osnov, ale důraz je zde kladen na individuální přístup a kontext vzdělávání každého jednotlivého státu. IBE podporuje tyto iniciativy i prostřednictvím několika profesionálních vývojových materiálů a vzdělávacích příruček, jako jsou například Pokyny k zařazení výchovy k míru a řešení konfliktů do učebnicových osnov, Praktický průvodce pro rozvoj kompetencí ve vzdělávání ohledně onemocnění HIV a AIDS nebo Materiál pro inovace osnov v subsaharských zemích [IBE 2013b: 1 2]. Statistiky z roku 2012 ukazují, jak rozsáhlé je působení programu IBE, na příklad 685 specialistů spolupracovalo v tomto roce na různých aktivitách v rámci IBE, 194 specialistů ze 44 zemí využilo vzdělávacího programu Diploma, 24 zemí, z toho 18 afrických, využilo speciálních asistentských služeb programu a různé dokumenty a publikace spadající pod IBE-UNESDOC byly v roce 2012 stáhnuty dokonce třistatisíckrát [IBE 2013a: 4]. IBE jako zdroj dat pro sociologický výzkum Pro sociologický výzkum může být IBE zajímavý díky pravidelně aktualizovanému souboru informací, který zahrnuje i databázi World Data on Education, což je v podstatě digitální knihovna národních zpráv, dokumentací o službách, učebních osnov a souvisejících výzkumných a politických publikací. Neustálý vývoj a aktualizace těchto webových stránek je nedílnou součástí strategie IBE. Institut také publikuje nejnovější a nejinovativnější výzkumy o vzdělávání v časopise Prospects: quarterly review of comparative education, který byl založen v roce 1971 a který od roku 1994 publikuje IBE ve třech jazycích (angličtině, arabštině a čínštině). Základním cílem je tak sesbírat co největší množství informací o vzdělávacích systémech v různých zemích a z různých výzkumů a tyto poznatky poskytnout dále do celého světa. Nalezneme zde tak cílené informace vyvozené z mezinárodních průzkumů, srovnávacích studií a dalších hlavních výzkumných iniciativ, a to jak v rámci UNESCO a systému OSN, tak i mimo ně [IBE 2013a: 9]. Online materiály na IBE jsou rozděleny do sedmi oblastí, a to na Přehledy a upozornění, Elektronický katalog IBEDOCS, Národní zprávy, Publikace, Školicí nástroje, UNESCO-IBE vzdělávací tezaurus a Světové údaje o vzdělání. V rámci sekce Přehledy a upozornění můžeme například dle oblastí jako Vzdělávání nejmladších, Věda a technologie ve vzdělání apod. vyhledat po jednotlivých letech odborné články, které byly na dané téma napsány. Pod jednotlivým odkazem se dostaneme na proklikávací PDF soubor, díky kterému si můžeme vybrat samotný článek, a po kliknutí jsme na něj přesměrováni. Pro sociologický výzkum jsou tak tyto soubory zdrojem informací pro teoretické zázemí při výzkumu vzdělávání [IBE 2014b: online]. Vyhledávání v Elektronickém katalogu pak umožňuje najít tituly od roku 1979, stejně jako všechny publikace IBE od roku 1927 do současnosti, opět s odkazy na jejich plné znění [IBE 2014c: online]

7 Obrázek č. 1: for Education Struktura datové části webu International Bureau Zdroj: Od třicátých let předkládají země na každém zasedání Mezinárodní konference o vzdělávání Národní zprávy o rozvoji školství. Jedná se o unikátní kolekci, kterou využívají vědci a učenci po celém světě v průběhu několika posledních desetiletí pro mnoho svých studií a analýz trendů. Národní zprávy lze považovat za jeden z hlavních zdrojů pro srovnávání údajů o vzdělávání jednotlivých zemí, a to i v průběhu času. Jedná se o užitečný nástroj pro výměnu informací a zkušeností v oblasti vzdělávání. Řada národních zpráv je k dispozici v elektronické podobě od roku 1994 na CD-ROMu či internetu. Pro Českou republiku a Československo zde najdeme například 42 zpráv od roku 1933 do roku Od roku 1996 tyto zprávy slouží jako podklad pro přípravu profilů národních vzdělávacích systémů zařazených do databáze Světové údaje o vzdělávání, která je další oblastí IBE [IBE 2014d: online]. Právě tato oblast může být užitečným zdrojem informací pro sociologický výzkum, především pro výzkum mezinárodní. Tato databáze obsahuje vybrané odkazy na řadu oficiálních informačních zdrojů o vzdělávání, některé z nich jsou přístupné i on-line. Za každou zemi je vytvořen profil národního vzdělávacího systému, který lze stáhnout ve formátu PDF [IBE 2014e: online]. Tyto profily pak mohou sloužit jako podklad pro vytvoření na první pohled jednoduché otázky Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?, která se však stává složitější, pokud se budeme snažit o mezinárodní srovnání. PDF soubory s profilem vzdělávacího systému si lze na IBE stáhnout pro 163 zemí od

8 Afghánistánu po Zimbabwe. Některé shrnutí vzdělávacích systémů však stále chybí, a to i pro země, jako jsou například Kanada, Izrael či Portugalsko. Každý z profilů má přibližně třicet stran, kde je popsána historie vzdělávacího systému a stávající systém zobrazen v přehledném schématu. Jsou zde také přehledy například o počtu hodin za jednotlivé předměty, které musí studenti odstudovat v rámci určitého ročníku, což může být zajímavý údaj pro další srovnání například s výzkumy PISA. Určitým omezením však může být jazyk. Ne všechny profily jsou napsány v angličtině, ale například také ve španělštině či francouzštině, což může být pro některé výzkumníky limitující. Poslední tři sekce na stránce IBE Publikace, Školicí nástroje a UNESCO- -IBE vzdělávací tezaurus jsou v podstatě dalším zdrojem informací pro pomoc v rozvíjení vzdělávacích systémů mnoha zemí světa. Obsahují již výše zmiňované tréninkové manuály, prospekty, reporty z různých seminářů nebo publikace o inovacích. Tezaurus IBE indexuje jednotlivé materiály a usnadňuje tak jejich vyhledávání za pomoci počátečních písmen jednotlivých témat či zemí. Zdroje IBE. UNESCO International Bureau of Education. 2013a. Dostupné online [ ] na www: <http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/publications/ Institutional_Docs/IBE_brochure_2013_eng.pdf>. IBE. UNESCO International Bureau of Education: An international centre of excellence in curriculum. 2013b. Dostupné online [ ] na www: <http://www.ibe. unesco.org/fileadmin/user_upload/publications/institutional_docs/ibe-leaflet2013_eng.pdf>. IBE. Mission. 2014a. Dostupné online [ ] na www: <http://www.ibe. unesco.org/en/about-the-ibe/who-we-are/mission.html>. IBE. Digests and alerts services. 2014b. Dostupné online [ ] na www: <http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/digests-and-alert- -services.html>. IBE. Electronic Catalogue IBEDOCS. 2014c. Dostupné online [ ] na www: < IBE. National Reports. 2014d. Dostupné online [ ] na www: <http://www. ibe.unesco.org/en/services/online-materials/national-reports.html>. IBE. World Data on Education. 2014e. Dostupné online [ ] na www: <http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/world-data-on-education.html>

9 CENTRÁLNÍ KATALOG DAT ORGANIZACE INTERNATIONAL HOUSEHOLD SURVEY NETWORK David Daneš (FSV UK) International Household Survey Network je sdružení výzkumných organizací a dalších agentur působících v rozvojovém světě na poli sociálního výzkumu, terénního sběru statistických dat a jejich uchování. Cílem organizace je zlepšení dostupnosti, dosažitelnosti a především kvality sbíraných a uchovávaných statistických dat o státech rozvojového světa a tím také zvýšení zájmu o tato data a s nimi spjaté analýzy mezi odbornou veřejností po celém světě. Výstupy těchto aktivit mají sloužit jako evidence pro rozhodnutí týkající se další rozvojové pomoci a politických rozhodnutí na lokální i mezinárodní úrovni [IHSN 2014]. Právě nedostatek odborného know-how týkajícího se metodologie výběrových šetření, neexistence harmonizace a z ní plynoucí srovnatelnosti v práci lokálních statistických úřadů a výzkumných agentur vedly k vytvoření IHSN jakožto odborné institucionalizované podpory těchto aktivit. Organizace poskytuje jednotné směrnice pro metodologii výzkumu a všechna stádia zpracování a uchování dat, koordinuje spolupráci jednotlivých statistických úřadů a agentur. Udržuje standardní databázi otázek, indikátorů a konceptů. Dohlíží na etické aspekty výzkumné práce v rozvojových zemích. A především také poskytuje všem členským institucím prostor pro standardizovanou archivaci dat ve vlastním datovém katalogu, respektive agregátoru. Finanční a technickou podporu projektu především stran implementace datové infrastruktury a nástrojů sběru dat na lokální úrovni poskytuje Accelerated Data Program (ADP) financovaný Světovou bankou [ADP IHSN 2014]. IHSN využívá propracovaný datový katalog NADA, který nabízí všechny standardní funkce, na které jsme zvyklí např. ze systému NESSTAR. Databáze obsahuje podle webu přes 1450 šetření a milion a čtvrt proměnných [IHSN 2014]. Datový katalog ale poskytuje i další studie z působnosti Světové banky, takže zobrazuje aktuálně přes 3500 datových souborů od roku 1952 až po zcela čerstvá data. Co se týče geografického pokrytí, databáze obsahuje soubory z celého světa, avšak zdaleka nejvíce jich je právě z rozvojových států. Státy rozvinutého světa jsou zde spíše okrajově pro případné komparativní studie. National Data Archive (NADA) je open source software vyvinutý Světovou bankou, která jej stejně jako lokální statistické úřady taktéž používá pro svou vlastní databázi mikrodat. K jejímu používání v roli uživatele lze využít rozhraní webového prohlížeče, není tedy třeba nic instalovat. Katalog splňuje kritéria metadatového standardu DDI (Data documentation initiative), tudíž jsou data plně fulltextově prohledatelná přímo z katalogu, a lze tak identifkovat například vhodné proměnné pro vlastní analýzu. Samotná webová prezentace katalogu (obrázek 1) je veřejně přístupná pod adresou Fulltextové vyhledávání včetně databázových logických operátorů je možné provádět jak v metadatech použitých proměn

10 Obrázek 1. Rozhraní katalogu NADA v rámci IHSN Zdroj: IHSN (dostupné z ných, tak popisech dané studie. Dotaz je možné upřesnit pomocí časového rozpětí realizace výzkumu, možnosti přístupu k datům a dle konkrétních států. Výsledky jsou výchozím způsobem řazeny abecedně dle státu, je možné zvolit řazení dle roku, názvu nebo popularity daného záznamu. Katalog je de facto pouze agregátorem metainformací (byť bohatých) o jed notlivých datových souborech z výzkumů rozvojových zemí uložených v datových archivech (často také na systému NADA) lokálních statistických úřadů nebo výzkumných organizací, archivu Světové banky, programu DHS apod. Přístup k datům a s ním spjaté náležitosti proto výzkumník bezprostředně neřeší. Podmínky jsou ale vždy popsány v rámci bohaté dokumentace výzkumu přímo v aplikaci a samotná registrace na cílových repozitářích je zpravidla velmi jednoduchá je zapotřebí uvést záměr využití dat, kontaktní údaje a vyjádřit souhlas

11 Obrázek 2. Rozhraní Gender Data Navigator v rámci IHSN Zdroj: IHSN (dostupné z s podmínkami užití dat. S přímou nedostupností dat také souvisí nemožnost provádět byť jednoduché explorační analýzy s daty přímo z platformy, tak jak jsme tomu zvyklí v rámci systému NESSTAR. Tato nevýhoda je vyvážena detailním popisem studie a možností procházení i prohledávání proměnných včetně příslušných otázek. Ke každé studii jsou kromě překvapivě detailního popisu metodologie a samplování dostupné i dotazníky, karty, manuály a projektová dokumentace. Všechna data, se kterými jsem se setkal, měla na první pohled metadata v pořádku a dalo se v nich spolehlivě vyhledávat. Slabým místem však bývá právě napojení na lokální repozitáře při průzkumu dostupných dat jsem narazil na nefungující odkazy nebo odkazy pouze na domácí stránky lokálního depozitora bez přímého přechodu k datovému souboru. Databáze není strukturována tematicky, tak jak je tomu např. u databáze Světové banky, výzkumník tak musí spoléhat na vyhledávání. Co se týče pokrytých témat, zde nalezneme studie z řady Enterprise Survey Světové banky, HIV/AIDS Indicator Survey, Living Standards Measurement Survey, Multiple Indicator Cluster Survey, World Health Survey, Global Findex, výzkumy, které se týkají například malárie, zemědělství a řadu lokálních, mnohdy i cenzových šetření. IHSN obsahuje také tematicky zaměřený katalog týkající se problematiky genderu a ženských práv v rozvojovém světě. Jedná se o prohledávatelný archiv

12 genderově relevantních otázek napříč všemi výzkumy IHSN v nízko a středně příjmových zemích, kde jsou práva žen často palčivým problémem. I v tomto případě se dostaneme na úroveň proměnných, datové soubory si musíme stáhnout z příslušných lokálních repozitářů. V rozhraní Gender Data Navigator již můžeme procházet genderově relevantní proměnné dle témat, v kontextu kterých se vyskytují, což je funkcionalita, kterou hlavní NADA katalog postrádá. Můžeme se tak podívat na proměnné týkající se vzdělávání, příjmových nerovností, trhu práce, zdraví, veřejného života nebo lidských práv. V pravém sloupci pak vidíme, v jakých datových souborech je proměnná dostupná (obrázek 2). Kromě samotného katalogu je na webu dostupný také seznam publikovaných prací čerpajících z tohoto zdroje. Dále pak celá řada manuálů a me todik k sestavení research designu, financování sběru dat, designu dotazníku, operacionalizace běžných konceptů, standardizované indikátory, postupy harmonizace dat, jejich správného pořizování, dokumentace. Je zde také ke stažení software pro online katalogizaci dat. Cílem projektu IHSN je jak zvýšit kvalitu dat z rozvojových zemí, tak především zlepšit dostupnost těchto dat pro odbornou veřejnost a analytiky pracující na tvorbě politik. To se díky modernímu datovému katalogu na standardu Světové banky daří více než dobře. Podrobná metadata umožní vyhledat potřebné výzkumy a proměnné i zjistit informace o metodologii výzkumu či nahlédnout do dotazníku. Za slabinu katalogu musím označit samotnou nutnost přecházet do lokálních repozitářů pro konkrétní data, provádět několikanásobně registraci a popisovat výzkumný záměr. Vždyť právě dostupnost z jednoho místa je základní předností nadnárodních datových katalogů. Ze zmíněné roztříštěnosti plyne také nemožnost pracovat s daty přímo v platformě, provádět krostabulace, korelace případně další základní analýzy. Zdroje: INTERNATIONAL HOUSEHOLD SURVEY NETWORK. About IHSN [online] [cit ]. Dostupné z: ACCELERATED DATA PROGRAM. ADP IHSN [online] [cit ]. Dostupné z:

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Studijní podklady Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Martin Vávra, Tomáš Čížek Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kontakty na autory Martin Vávra, Tomáš Čížek Český sociálněvědní datový

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

Odborné a vědecké časopisy v oboru automatizace

Odborné a vědecké časopisy v oboru automatizace Odborné a vědecké časopisy v oboru automatizace Professional and scientific journals in the field of automation Josef Slovák Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

Více

Informační zdroje v oboru psychologie : jejich získávání a využívání v České republice

Informační zdroje v oboru psychologie : jejich získávání a využívání v České republice Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: informační studia a knihovnictví Studijní obor: informační studia a knihovnictví Jindřiška Kotrlová

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU NORSKA

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU NORSKA VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ (AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU NORSKA Kamil Janiš ml., Karel Rýdl Úvod Níže uvedená stať se zabývá tématem (auto)evaluace ve školství v Norském království

Více

Recenzenti: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha) prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. (VŠB-TU Ostrava)

Recenzenti: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha) prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. (VŠB-TU Ostrava) Recenzenti: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha) prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. (VŠB-TU Ostrava) Tato kniha byla zpracována za podpory projektu SAFETY AGENT Posilování partnerství v oblasti

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracováno ke dni 23. 10. 2014.

Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracováno ke dni 23. 10. 2014. 1 Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu K2/KV2 Diseminace výstupů vědeckých projektů na republikové a mezinárodní úrovni v přírodních a technických vědách byl vytvořen v rámci projektu Poznej tajemství

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza kritérií hodnocení webových stránek Analysis of the website evaluation criteria Bc. Marika Vondrášková Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Horizontální priority v programech strukturálních fondů. Praxe a zkušenosti z hodnocení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Horizontální priority v programech strukturálních fondů. Praxe a zkušenosti z hodnocení Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Horizontální priority v programech strukturálních fondů Praxe a zkušenosti z hodnocení Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

Internetová prezentace školy Posuzovací arch. Josef Lukas, Jan Mareš

Internetová prezentace školy Posuzovací arch. Josef Lukas, Jan Mareš Intertová prezentace školy Posuzovací arch Josef Lukas, Jan Mareš 28 Intertová prezentace školy Posuzovací arch Josef Lukas, Jan Mareš Intertová prezentace školy. Posuzovací arch. Josef Lukas, Jan Mareš

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol Základní přehled problematiky a perspektivy pro UK Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. pro Univerzitu Karlovu Praha, listopad 2010 1 OBSAH

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více