INFORMACE A RECENZE RECENZE KNIHY PETRA HEBÁKA A KOLEKTIVU STATISTICKÉ MYŠLENÍ A NÁSTROJE ANAL ÝZY DAT. Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE A RECENZE RECENZE KNIHY PETRA HEBÁKA A KOLEKTIVU STATISTICKÉ MYŠLENÍ A NÁSTROJE ANAL ÝZY DAT. Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR)"

Transkript

1 INFORMACE A RECENZE RECENZE KNIHY PETRA HEBÁKA A KOLEKTIVU STATISTICKÉ MYŠLENÍ A NÁSTROJE ANAL ÝZY DAT Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR) V loňském roce vydalo nakladatelství Informatorium další z řady statistických učebnic autorského kolektivu, který vedl profesor statistiky Petr Hebák. Publikační zásluhy Petra Hebáka v oboru výuky statistické analýzy v Česku, resp. v Československu započaly v osmdesátých letech, kdy vyšla kniha Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi, kterou napsal společně s Jiřím Hustopeckým. Na tuto knihu navázala trojdílná série učebnic nazvaná Vícerozměrné statistické metody, na kterých se podílel již širší kolektiv autorů a autorek. Aktuální publikace Statistické myšlení a nástroje analýzy dat z této trilogie vychází a v mnohém ji obohacuje. Kromě Petra Hebáka se na ní autorsky podíleli Eva Jarošová, Iva Pecáková, Miroslav Plašil, Hana Řezanková, Ondřej Vilikus a Petr Vlach. Vznik publikace Statistické myšlení a nástroje analýzy dat inicioval vydavatel původní učebnicové trilogie, jejíž jednotlivé díly již byly téměř vyprodány. Původní text trilogie byl základem pro novou knihu, autoři a autorky však využili možnosti původní výklad v lecčems doplnit a rozšířit. Oproti trilogii se tak čtenáři navíc dočtou o terminologii a klasifikaci metod vícerozměrné analýzy dat (kapitola 2), nový je i výklad o základech pravděpodobnosti a rozdělení náhodných veličin (kapitola 4). Do knihy byl doplněn úvod do bayesovského pojetí pravděpodobnosti (kapitola 6) a byl přidán text o kvalitě a pořizování dat (kapitola 5 a 8), poměrně důkladné pojednání o tzv. obecném lineárním modelu (kapitola 16) a výklad problematiky přístupu conjoint a jeho metod (kapitola 23). Vzhledem k tomu, že kniha je spojením tří učebnic původní trilogie a že tyto původní texty byly v některých ohledech značně rozšířeny, má publikace pozoruhodné rozměry: obsah 23 kapitol je vyložen na téměř devíti stech stranách textu. Kniha obsahuje popis principů mnoha více či méně běžně používaných metod vícerozměrné statistické analýzy; kromě tradičních a v Česku etablovaných metod, jako je např. regresní nebo faktorová analýza, obsahuje i popis analytických přístupů, které se v českém prostředí zatím používají méně. Čtenáři a čtenářky v publikaci najdou popis následujících analytických metod: korelační analýzy, analýzy hlavních komponent, faktorové analýzy, kanonické korelační analýzy, regresní analýzy, shlukové analýzy, diskriminační analýzy, vícerozměrné analýzy rozptylu, analýzy kovariance, logistické regrese, analýzy kategoriálních dat, vícerozměrného škálování, korespondenční analýzy a analýzy conjoint. Některé kapitoly knihy jsou velice podrobné a obsahují detailní popisy metod a hodnocení výsledků, které lze s jejich využitím získat

2 Část kapitol je stručnější, ovšem pokrytí tématu je vždy adekvátní a umožňuje počáteční porozumění problému. Výklad v knize je strukturován podle dvou kritérií 1) směru závislosti mezi proměnnými a 2) počtu rovnic a vysvětlovaných proměnných. Tento způsob klasifikace metod podle mého názoru pomáhá začátečníkům v oboru statistiky uvědomit si, které vlastnosti dat jsou pro analýzu důležité. Autoři navíc ukazují i alternativní možnosti členění metod do skupin dle příbuznosti, jako např. rozdělení podle úrovně měření proměnných nebo podle použitelnosti v různě zaměřených úlohách, což čtenáře opět upozorňuje na to, které vlastnosti dat jsou analyticky relevantní. První dvě kapitoly knihy představují obecný úvod do problematiky statistické analýzy, naznačují další obsah knihy a stručně popisují dále probírané metody. Ve třetí kapitole autoři seznamují čtenáře se základními operacemi s vektory a maticemi. Tato část textu je určena studentům, kteří nemají pokročilou znalost matematiky, ale chtějí se dozvědět, jaké principy stojí za výpočty v metodách vícerozměrné statistické analýzy dat. Kapitola obsahuje popis základních úloh s vektory a maticemi a pravidel, kterými se maticový počet řídí. Velmi užitečná jsou doporučení prověřených učebnic a další literatury v oblasti maticového počtu. Text čtvrté kapitoly nejvíce ocení úplní začátečníci v oboru statistiky. Autoři v něm podávají výklad klasické/četnostní definice pravděpodobnosti, vysvětlují pravděpodobnostní počet a rozdělení náhodných veličin. Dále upozorňují na problematické předpoklady klasického/četnostního přístupu a naznačují alternativu v podobě subjektivistického uvažování o pravděpodobnosti, jejíž výklad plně rozvinou v šesté kapitole věnované bayesovské statistice. Pátá kapitola, nazvaná stručně Data, podává krátký úvod do uvažování o kvalitě dat z hlediska relevance získaných údajů k jevům, které chceme zkoumat, a představuje koncepty validity a reliability. Krátce se dotýká metod pořizování dat v sociálních vědách, používání měřicích škál, úrovně měření proměnných či popisu principu experimentu. Tato kapitola podává stručný přehled těch nejzákladnějších pojmů a konceptů v metodologii, a proto je určena především úplným začátečníkům ve statistice a metodologii sociálních věd. V šesté kapitole nabízí autorky a autoři úvod do bayesovského přístupu k prav děpodobnosti a statistické analýze. Činí tak nejprve prostřednictvím srovnání klasického/četnostního a bayesovského přístupu, což čtenářům umož ňuje nejen pochopení základního principu stojícího za bayesovskou ško lou, ale také utřídění dosavadních znalostí o klasické pravděpodobnosti. Text srovnává objektivistické vnímání pravděpodobnosti v klasickém pojetí se subjektivistickým chápáním v bayesovské statistice a naznačuje přednosti i slabiny obou škol. Kapitola obsahuje pojednání o bodových a intervalových odhadech a o hodnocení jejich kvality a vysvětluje apriorní a posteriorní rozdělení. Závěrečná část kapitoly o výpočetních aspektech bayesovské statistiky

3 je pro začátečníky v bayesovském i klasickém přístupu náročnější na pochopení, její zahrnutí do výkladu však ocení pokročilejší analytici a analytičky. Jako velmi užitečné hodnotím uvedení odkazů na další odbornou literaturu o bayesovské škole, které využijí především studentky a studenti, kteří pátrají po zdrojích informací o tomto v České republice nepříliš etablovaném přístupu. Sami autoři se v textu zmiňují o absenci výuky bayesovské statistiky v základních statistických kurzech na českých vysokých školách a podrobují tuto praxi kritice. Upozorňují na dosud nezpochybněnou dominanci klasického přístupu ve výuce a domnívají se, že čeští vyučující bayesovskou školu neprávem ignorují. Podle mého názoru je zahrnutí výkladu a bayesovské statistice do učebnice velmi přínosné. Naznačení nového způsobu uvažování o povaze jevů nabourává zažité představy studujících i výzkumníků, kteří dosud uvažovali výhradně v mezích klasického přístupu, a ukazuje jim alternativní analytickou perspektivu. Domnívám se, že představení bayesovského pravděpodobnostního principu v rámci této učebnice by se mohlo podílet na jeho postupném rozšíření do výuky na českých vysokých školách. Text sedmé kapitoly ocení analytici, kteří si nevědí rady s běžnými případy porušení předpokladů o vlastnostech dat vhodných pro analýzu. Ukazuje, jak posuzovat normalitu rozdělení, jak transformovat data s nenormálním rozdělením nebo co si počít s odlehlými pozorováními. Osmá kapitola podává vysvětlení závislosti a vztahu dvou proměnných; seznamuje čtenáře s korelací a regresní funkcí a vysvětluje jednofaktorovou analýzu rozptylu a testy nezávislosti proměnných. Po této kapitole se již výklad soustředí na popis jednotlivých konkrétních statisticko-analytických přístupů a metod vícerozměrné analýzy dat. Devátá kapitola představuje úsudky o vektoru středních hodnot, navazující kapitola vysvětluje srovnávání dvou vektorů středních hodnot. Kapitola 11 se věnuje testům hypotéz o kovariančních maticích a odhadům populačních korelačních koeficientů. Následující část knihy podává popis a příklady metody hlavních komponent. Třináctá kapitola obsahuje výklad faktorové analýzy, následující, relativně úspornější oddíl knihy se věnuje kanonické korelační analýze. Kapitola 15 je pozoruhodná svým rozsahem více než 130 stran, na kterých je detailně popsána vícenásobná lineární regrese. Vzhledem k oblíbenosti metody je štědrost rozsahu této kapitoly pochopitelná. Autoři ve výkladu lineární regrese postupují intuitivně a názorně, což ocení zejména začátečníci. Následující kapitola navazuje na předchozí výklad o lineární regresi a vektorech středních hodnot popisem tzv. obecného lineárního modelu (GLM), který nebývá běžně zahrnut v českých učebnicích. I tomuto tématu je věnován velký prostor, kapitola má více než sto stran, což ocení spíše pokročilejší studenti statistické analýzy. Sedmnáctá kapitola se věnuje diskriminační analýze, další oddíl knihy popisuje logistickou regresi. Kapitola 19 se zaměřuje na kategoriální proměnné a podává výklad analýzy vícerozměrných kontingenčních tabulek a loglineárního modelu. Dvacátá kapitola popisuje princip a klasifikaci metod shlukové analýzy, následující kapitola vykládá vícerozměrné škálování. Text obou kapitol obsahuje popis velkého množství metod a nabízí četné příklady,

4 za což budou rádi především analytici a analytičky pracující s daty z marketingových výzkumů. Dvacátá druhá kapitola se zaměřuje na korespondenční analýzu. Poslední kapitola knihy je věnována tzv. analýze conjoint, analytickému přístupu, který v české výuce dosud nebyl rozšířen a který nachází využití téměř výhradně v marketingu při výzkumu preferencí spotřebitelů. Kapitola představuje princip této metody, která předpokládá jeden konkrétní typ dat, a ukazuje, jakým způsobem lze taková data analyzovat. Tento text rozhodně ocení analytici a analytičky výzkumných agentur věnujících se výzkumu trhu. Jednoznačným kladem nové učebnice Petra Hebáka a kolektivu je její vstřícnost k začátečníkům. Jak píše Hebák v předmluvě knihy, snaha o srozumitelnost byla jedním z hlavních cílů, který měli autoři při psaní textů na paměti. Podle mého názoru je toto autorské úsilí v publikaci patrné a záměr se vydařil. Autoři se často snaží více vysvětlovat slovy než vzorci, čímž činí text více přístupný začátečníkům. Všechny popisované metody jsou navíc adekvátně ilustrovány příklady. Ve výkladu pokročilejších metod, kde získávají převahu vyjádření ve vzorcích nad vyjádřeními ve větách, je srozumitelnost pro začátečníky menší, to je ale logický důsledek vývoje ve výkladu, nikoliv chyba autorského kolektivu. Úplní začátečníci ve studiu statistiky nejvíc ocení kapitoly 4, 5 a 8, které přináší velmi srozumitelnou formou úvod do nejzákladnějších konceptů statistiky, publikaci by však mohli ocenit i analytičky a analytici, kteří jsou se statistikou do jisté míry seznámeni. Kniha může podle mého názoru velmi dobře posloužit jako příručka, do které lze nahlédnout během přípravy výzkumu a během analýzy v případě, kdy si analytik není zcela jist předpoklady o vlastnostech dat nebo volbou vhodného testu či metody. Další praktickou vlastností publikace je uvedení seznamu použité literatury za každou jednotlivou kapitolou a nikoliv až na konci knihy. Vzhledem k rozměrům publikace je volba této formy vstřícnější ke čtenářům, kteří by jinak museli objemnou knihu obracet. Publikace dobře poslouží i jako rádce při hledání vhodného českého ekvivalentu anglického názvu metody analýzy. Zejména při psaní odborných textů výzkumnice a výzkumníci občas pátrají po zažitém českém ekvivalentu. Pokud po něm nezapátrají, dochází k nešvarům, jako je např. používání pojmenování konfirmační faktorová analýza, zatímco správným ekvivalentem anglického confirmatory factor analysis je konfirmativní faktorová analýza. V případech, kdy si výzkumníci nejsou jisti českým ekvivalentem, se nabízí konzultace s již zaběhlým textem. Vzhledem k tomu, že autory této publikace je několik významných postav oboru v České republice a že kniha navazuje na úspěšné učebnice, je tato kniha právě takovým textem. Osobně považuji pořízení této knihy za velmi dobrou investici a doporučuji ji lidem, kteří se zajímají o analýzu kvantitativních dat, upřednostňují studium v českém jazyce a podobný přehled metod vícerozměrné analýzy dosud nevlastní. Publikace by podle mého názoru rovněž neměla chybět v knihovnách

5 výzkumných pracovišť, jejichž pracovníci provádějí statistické analýzy s kvantitativními daty z výběrových šetření, ani v knihovnách výzkumných agentur zabývajících se výzkumem veřejného mínění nebo výzkumem trhu. Literatura: Hebák, Petr a kol Statistické myšlení a nástroje analýzy dat. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 877 s. ISBN DATABÁZE INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION Mirka Strnadová (Fakulta sociálních věd UK) The International Bureau of Education (IBE) je mezinárodní centrum v oblasti rozvoje studijních programů podporované organizací UNESCO, i proto tento zdroj dat nalezneme pod stránkou Jeho hlavním cílem je dosažení kvalitního vzdělání pro všechny. IBE tak pracuje na posílení zdrojů pro navrhování, řízení a provádění rozvojových studijních postupů mezi odborníky, právníky a rozhodovateli v zemích spolupracujících s organizací UNESCO. Dále podporuje zlepšení kvality vzdělávacích programů, respektive jejich procesů a produktů, větší informovanost a inovační politiku pro rozvoj reforem a změn [IBE 2014a: online]. IBE byl založen v roce 1925 v Ženevě jako soukromá nevládní organizace na podporu komparativního výzkumu vzdělávání a mezinárodního porozumění prostřednictvím vzdělání. Již od roku 1934 pořádá s předními představiteli mnoha zemí konference s názvem International Conference on Education. V roce 1969 se IBE stává součástí organizace UNESCO jako mezinárodní centrum pro komparaci vzdělávání [IBE 2013a: 14]. Projekt IBE sestává z celé řady specializovaných zdrojů, včetně databází, zpráv, studií, pracovních materiálů, publikací, odborných sbírek a jiných nástrojů. Tato komplexní sada prostředků může být využita pro různé účely, včetně přípravy a rozhodování o nových vzdělávacích programech i mezinárodních výzkumech. Může také usnadnit politický dialog o specifických vzdělávacích otázkách. IBE dále spolupracuje s výzkumnými pracovníky na univerzitách a dalšími sítěmi výzkumníků, aby se nejnovější závěry z výzkumů, osvědčené postupy, návrhy rozvojových politik a trendy v oblasti vzdělávání zpřístupnily v mnoha zemích a přispěly tak k inovaci a vývoji po celém světě [IBE 2014a: online]. IBE vydává i několik publikací, například časopis Prospects: quarterly review of comparative education, sérii knih Studies in Curriculum and Comparative Education, ve spolupráci s International Academy of Education sérii informačních brožur Educational Practices nebo Working Papers on Curriculum Issues. Jako reakci na specifické potřeby členských států nabízí IBE vlastní kapacity pro rozvojové kurzy a semináře, které se zaměřují na konkrétní

6 kompetence pro rozhodovatele, tvořitele osnov a vzdělávání samotných učitelů a praktikantů. Tyto postupy vedou k vývoji učebních osnov, ale důraz je zde kladen na individuální přístup a kontext vzdělávání každého jednotlivého státu. IBE podporuje tyto iniciativy i prostřednictvím několika profesionálních vývojových materiálů a vzdělávacích příruček, jako jsou například Pokyny k zařazení výchovy k míru a řešení konfliktů do učebnicových osnov, Praktický průvodce pro rozvoj kompetencí ve vzdělávání ohledně onemocnění HIV a AIDS nebo Materiál pro inovace osnov v subsaharských zemích [IBE 2013b: 1 2]. Statistiky z roku 2012 ukazují, jak rozsáhlé je působení programu IBE, na příklad 685 specialistů spolupracovalo v tomto roce na různých aktivitách v rámci IBE, 194 specialistů ze 44 zemí využilo vzdělávacího programu Diploma, 24 zemí, z toho 18 afrických, využilo speciálních asistentských služeb programu a různé dokumenty a publikace spadající pod IBE-UNESDOC byly v roce 2012 stáhnuty dokonce třistatisíckrát [IBE 2013a: 4]. IBE jako zdroj dat pro sociologický výzkum Pro sociologický výzkum může být IBE zajímavý díky pravidelně aktualizovanému souboru informací, který zahrnuje i databázi World Data on Education, což je v podstatě digitální knihovna národních zpráv, dokumentací o službách, učebních osnov a souvisejících výzkumných a politických publikací. Neustálý vývoj a aktualizace těchto webových stránek je nedílnou součástí strategie IBE. Institut také publikuje nejnovější a nejinovativnější výzkumy o vzdělávání v časopise Prospects: quarterly review of comparative education, který byl založen v roce 1971 a který od roku 1994 publikuje IBE ve třech jazycích (angličtině, arabštině a čínštině). Základním cílem je tak sesbírat co největší množství informací o vzdělávacích systémech v různých zemích a z různých výzkumů a tyto poznatky poskytnout dále do celého světa. Nalezneme zde tak cílené informace vyvozené z mezinárodních průzkumů, srovnávacích studií a dalších hlavních výzkumných iniciativ, a to jak v rámci UNESCO a systému OSN, tak i mimo ně [IBE 2013a: 9]. Online materiály na IBE jsou rozděleny do sedmi oblastí, a to na Přehledy a upozornění, Elektronický katalog IBEDOCS, Národní zprávy, Publikace, Školicí nástroje, UNESCO-IBE vzdělávací tezaurus a Světové údaje o vzdělání. V rámci sekce Přehledy a upozornění můžeme například dle oblastí jako Vzdělávání nejmladších, Věda a technologie ve vzdělání apod. vyhledat po jednotlivých letech odborné články, které byly na dané téma napsány. Pod jednotlivým odkazem se dostaneme na proklikávací PDF soubor, díky kterému si můžeme vybrat samotný článek, a po kliknutí jsme na něj přesměrováni. Pro sociologický výzkum jsou tak tyto soubory zdrojem informací pro teoretické zázemí při výzkumu vzdělávání [IBE 2014b: online]. Vyhledávání v Elektronickém katalogu pak umožňuje najít tituly od roku 1979, stejně jako všechny publikace IBE od roku 1927 do současnosti, opět s odkazy na jejich plné znění [IBE 2014c: online]

7 Obrázek č. 1: for Education Struktura datové části webu International Bureau Zdroj: Od třicátých let předkládají země na každém zasedání Mezinárodní konference o vzdělávání Národní zprávy o rozvoji školství. Jedná se o unikátní kolekci, kterou využívají vědci a učenci po celém světě v průběhu několika posledních desetiletí pro mnoho svých studií a analýz trendů. Národní zprávy lze považovat za jeden z hlavních zdrojů pro srovnávání údajů o vzdělávání jednotlivých zemí, a to i v průběhu času. Jedná se o užitečný nástroj pro výměnu informací a zkušeností v oblasti vzdělávání. Řada národních zpráv je k dispozici v elektronické podobě od roku 1994 na CD-ROMu či internetu. Pro Českou republiku a Československo zde najdeme například 42 zpráv od roku 1933 do roku Od roku 1996 tyto zprávy slouží jako podklad pro přípravu profilů národních vzdělávacích systémů zařazených do databáze Světové údaje o vzdělávání, která je další oblastí IBE [IBE 2014d: online]. Právě tato oblast může být užitečným zdrojem informací pro sociologický výzkum, především pro výzkum mezinárodní. Tato databáze obsahuje vybrané odkazy na řadu oficiálních informačních zdrojů o vzdělávání, některé z nich jsou přístupné i on-line. Za každou zemi je vytvořen profil národního vzdělávacího systému, který lze stáhnout ve formátu PDF [IBE 2014e: online]. Tyto profily pak mohou sloužit jako podklad pro vytvoření na první pohled jednoduché otázky Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?, která se však stává složitější, pokud se budeme snažit o mezinárodní srovnání. PDF soubory s profilem vzdělávacího systému si lze na IBE stáhnout pro 163 zemí od

8 Afghánistánu po Zimbabwe. Některé shrnutí vzdělávacích systémů však stále chybí, a to i pro země, jako jsou například Kanada, Izrael či Portugalsko. Každý z profilů má přibližně třicet stran, kde je popsána historie vzdělávacího systému a stávající systém zobrazen v přehledném schématu. Jsou zde také přehledy například o počtu hodin za jednotlivé předměty, které musí studenti odstudovat v rámci určitého ročníku, což může být zajímavý údaj pro další srovnání například s výzkumy PISA. Určitým omezením však může být jazyk. Ne všechny profily jsou napsány v angličtině, ale například také ve španělštině či francouzštině, což může být pro některé výzkumníky limitující. Poslední tři sekce na stránce IBE Publikace, Školicí nástroje a UNESCO- -IBE vzdělávací tezaurus jsou v podstatě dalším zdrojem informací pro pomoc v rozvíjení vzdělávacích systémů mnoha zemí světa. Obsahují již výše zmiňované tréninkové manuály, prospekty, reporty z různých seminářů nebo publikace o inovacích. Tezaurus IBE indexuje jednotlivé materiály a usnadňuje tak jejich vyhledávání za pomoci počátečních písmen jednotlivých témat či zemí. Zdroje IBE. UNESCO International Bureau of Education. 2013a. Dostupné online [ ] na www: <http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/publications/ Institutional_Docs/IBE_brochure_2013_eng.pdf>. IBE. UNESCO International Bureau of Education: An international centre of excellence in curriculum. 2013b. Dostupné online [ ] na www: <http://www.ibe. unesco.org/fileadmin/user_upload/publications/institutional_docs/ibe-leaflet2013_eng.pdf>. IBE. Mission. 2014a. Dostupné online [ ] na www: <http://www.ibe. unesco.org/en/about-the-ibe/who-we-are/mission.html>. IBE. Digests and alerts services. 2014b. Dostupné online [ ] na www: <http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/digests-and-alert- -services.html>. IBE. Electronic Catalogue IBEDOCS. 2014c. Dostupné online [ ] na www: < IBE. National Reports. 2014d. Dostupné online [ ] na www: <http://www. ibe.unesco.org/en/services/online-materials/national-reports.html>. IBE. World Data on Education. 2014e. Dostupné online [ ] na www: <http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/world-data-on-education.html>

9 CENTRÁLNÍ KATALOG DAT ORGANIZACE INTERNATIONAL HOUSEHOLD SURVEY NETWORK David Daneš (FSV UK) International Household Survey Network je sdružení výzkumných organizací a dalších agentur působících v rozvojovém světě na poli sociálního výzkumu, terénního sběru statistických dat a jejich uchování. Cílem organizace je zlepšení dostupnosti, dosažitelnosti a především kvality sbíraných a uchovávaných statistických dat o státech rozvojového světa a tím také zvýšení zájmu o tato data a s nimi spjaté analýzy mezi odbornou veřejností po celém světě. Výstupy těchto aktivit mají sloužit jako evidence pro rozhodnutí týkající se další rozvojové pomoci a politických rozhodnutí na lokální i mezinárodní úrovni [IHSN 2014]. Právě nedostatek odborného know-how týkajícího se metodologie výběrových šetření, neexistence harmonizace a z ní plynoucí srovnatelnosti v práci lokálních statistických úřadů a výzkumných agentur vedly k vytvoření IHSN jakožto odborné institucionalizované podpory těchto aktivit. Organizace poskytuje jednotné směrnice pro metodologii výzkumu a všechna stádia zpracování a uchování dat, koordinuje spolupráci jednotlivých statistických úřadů a agentur. Udržuje standardní databázi otázek, indikátorů a konceptů. Dohlíží na etické aspekty výzkumné práce v rozvojových zemích. A především také poskytuje všem členským institucím prostor pro standardizovanou archivaci dat ve vlastním datovém katalogu, respektive agregátoru. Finanční a technickou podporu projektu především stran implementace datové infrastruktury a nástrojů sběru dat na lokální úrovni poskytuje Accelerated Data Program (ADP) financovaný Světovou bankou [ADP IHSN 2014]. IHSN využívá propracovaný datový katalog NADA, který nabízí všechny standardní funkce, na které jsme zvyklí např. ze systému NESSTAR. Databáze obsahuje podle webu přes 1450 šetření a milion a čtvrt proměnných [IHSN 2014]. Datový katalog ale poskytuje i další studie z působnosti Světové banky, takže zobrazuje aktuálně přes 3500 datových souborů od roku 1952 až po zcela čerstvá data. Co se týče geografického pokrytí, databáze obsahuje soubory z celého světa, avšak zdaleka nejvíce jich je právě z rozvojových států. Státy rozvinutého světa jsou zde spíše okrajově pro případné komparativní studie. National Data Archive (NADA) je open source software vyvinutý Světovou bankou, která jej stejně jako lokální statistické úřady taktéž používá pro svou vlastní databázi mikrodat. K jejímu používání v roli uživatele lze využít rozhraní webového prohlížeče, není tedy třeba nic instalovat. Katalog splňuje kritéria metadatového standardu DDI (Data documentation initiative), tudíž jsou data plně fulltextově prohledatelná přímo z katalogu, a lze tak identifkovat například vhodné proměnné pro vlastní analýzu. Samotná webová prezentace katalogu (obrázek 1) je veřejně přístupná pod adresou Fulltextové vyhledávání včetně databázových logických operátorů je možné provádět jak v metadatech použitých proměn

10 Obrázek 1. Rozhraní katalogu NADA v rámci IHSN Zdroj: IHSN (dostupné z ných, tak popisech dané studie. Dotaz je možné upřesnit pomocí časového rozpětí realizace výzkumu, možnosti přístupu k datům a dle konkrétních států. Výsledky jsou výchozím způsobem řazeny abecedně dle státu, je možné zvolit řazení dle roku, názvu nebo popularity daného záznamu. Katalog je de facto pouze agregátorem metainformací (byť bohatých) o jed notlivých datových souborech z výzkumů rozvojových zemí uložených v datových archivech (často také na systému NADA) lokálních statistických úřadů nebo výzkumných organizací, archivu Světové banky, programu DHS apod. Přístup k datům a s ním spjaté náležitosti proto výzkumník bezprostředně neřeší. Podmínky jsou ale vždy popsány v rámci bohaté dokumentace výzkumu přímo v aplikaci a samotná registrace na cílových repozitářích je zpravidla velmi jednoduchá je zapotřebí uvést záměr využití dat, kontaktní údaje a vyjádřit souhlas

11 Obrázek 2. Rozhraní Gender Data Navigator v rámci IHSN Zdroj: IHSN (dostupné z s podmínkami užití dat. S přímou nedostupností dat také souvisí nemožnost provádět byť jednoduché explorační analýzy s daty přímo z platformy, tak jak jsme tomu zvyklí v rámci systému NESSTAR. Tato nevýhoda je vyvážena detailním popisem studie a možností procházení i prohledávání proměnných včetně příslušných otázek. Ke každé studii jsou kromě překvapivě detailního popisu metodologie a samplování dostupné i dotazníky, karty, manuály a projektová dokumentace. Všechna data, se kterými jsem se setkal, měla na první pohled metadata v pořádku a dalo se v nich spolehlivě vyhledávat. Slabým místem však bývá právě napojení na lokální repozitáře při průzkumu dostupných dat jsem narazil na nefungující odkazy nebo odkazy pouze na domácí stránky lokálního depozitora bez přímého přechodu k datovému souboru. Databáze není strukturována tematicky, tak jak je tomu např. u databáze Světové banky, výzkumník tak musí spoléhat na vyhledávání. Co se týče pokrytých témat, zde nalezneme studie z řady Enterprise Survey Světové banky, HIV/AIDS Indicator Survey, Living Standards Measurement Survey, Multiple Indicator Cluster Survey, World Health Survey, Global Findex, výzkumy, které se týkají například malárie, zemědělství a řadu lokálních, mnohdy i cenzových šetření. IHSN obsahuje také tematicky zaměřený katalog týkající se problematiky genderu a ženských práv v rozvojovém světě. Jedná se o prohledávatelný archiv

12 genderově relevantních otázek napříč všemi výzkumy IHSN v nízko a středně příjmových zemích, kde jsou práva žen často palčivým problémem. I v tomto případě se dostaneme na úroveň proměnných, datové soubory si musíme stáhnout z příslušných lokálních repozitářů. V rozhraní Gender Data Navigator již můžeme procházet genderově relevantní proměnné dle témat, v kontextu kterých se vyskytují, což je funkcionalita, kterou hlavní NADA katalog postrádá. Můžeme se tak podívat na proměnné týkající se vzdělávání, příjmových nerovností, trhu práce, zdraví, veřejného života nebo lidských práv. V pravém sloupci pak vidíme, v jakých datových souborech je proměnná dostupná (obrázek 2). Kromě samotného katalogu je na webu dostupný také seznam publikovaných prací čerpajících z tohoto zdroje. Dále pak celá řada manuálů a me todik k sestavení research designu, financování sběru dat, designu dotazníku, operacionalizace běžných konceptů, standardizované indikátory, postupy harmonizace dat, jejich správného pořizování, dokumentace. Je zde také ke stažení software pro online katalogizaci dat. Cílem projektu IHSN je jak zvýšit kvalitu dat z rozvojových zemí, tak především zlepšit dostupnost těchto dat pro odbornou veřejnost a analytiky pracující na tvorbě politik. To se díky modernímu datovému katalogu na standardu Světové banky daří více než dobře. Podrobná metadata umožní vyhledat potřebné výzkumy a proměnné i zjistit informace o metodologii výzkumu či nahlédnout do dotazníku. Za slabinu katalogu musím označit samotnou nutnost přecházet do lokálních repozitářů pro konkrétní data, provádět několikanásobně registraci a popisovat výzkumný záměr. Vždyť právě dostupnost z jednoho místa je základní předností nadnárodních datových katalogů. Ze zmíněné roztříštěnosti plyne také nemožnost pracovat s daty přímo v platformě, provádět krostabulace, korelace případně další základní analýzy. Zdroje: INTERNATIONAL HOUSEHOLD SURVEY NETWORK. About IHSN [online] [cit ]. Dostupné z: ACCELERATED DATA PROGRAM. ADP IHSN [online] [cit ]. Dostupné z:

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Iva Burešová buresova@knav.cz Úvodní část tohoto článku čtenáře stručně seznamuje s Politikou otevřeného přístupu Akademie věd České republiky (AV ČR),

Více

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 Inovace předmětu STATISTIKA Obsah 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 1 1. Inovace předmětu STATISTIKA Předmět Statistika se na bakalářském oboru

Více

Analýza sociální sítě

Analýza sociální sítě SÍŤ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU Analýza sociální sítě První výsledky ÖAR-Regionalberatung GmbH ve spolupráci s firmou CONVELOP cooperative knowledge design gmbh

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE)

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) V rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) se v roce 2015

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress.

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Recenzenti: Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Výzvy využívání otevřených dat v ČR

Výzvy využívání otevřených dat v ČR a cesty k jejich řešení Praha, 8. 11. 2013 Výzvy využívání otevřených dat v ČR Dušan Chlapek 1, Jan Kučera 1, Martin Nečaský 2, 1 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze 2 Matematicko-fyzikální

Více

Národní úložiště šedé literatury

Národní úložiště šedé literatury Národní úložiště šedé literatury 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 25. října 2011 Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled O projektu Cíle Výsledky Zahraniční

Více

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy Hana Pessrová, Tomáš Pavela, Eliška Reitspiesová, Lucie Vasiljevová INFORUM 2009 Praha, 27. - 29. 5. 2009 Univerzita Karlova v Praze, CERGE hana.pessrova@cerge-ei.cz

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

The Australian Research Repositories Online to the World

The Australian Research Repositories Online to the World PV070 Digitální knihovny http://arrow.edu.au/ The Australian Research Repositories Online to the World (ARROW) Jméno: Petr Novák UČO: 324652 Studium: B-IN PSK, 1. ročník Datum: 5. 12. 2008 Úvod ARROW je

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Evropský projekt LoCloud jako inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, 26.-27.11.2014

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

Marketing Marketingový výzkum

Marketing Marketingový výzkum Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

CO DĚLAT, ABY BYLA DATA V DOKTORSKÝCH DISERTACÍCH ZNOVU VYUŽITELNÁ PRO VÝZKUM? Joachim Schöpfel Hélène Prost Cécile Malleret

CO DĚLAT, ABY BYLA DATA V DOKTORSKÝCH DISERTACÍCH ZNOVU VYUŽITELNÁ PRO VÝZKUM? Joachim Schöpfel Hélène Prost Cécile Malleret Prezentace je dostupná pod licencí Creative Commons, licence: CC-BY-SA-4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ), via http://invenio.nusl.cz/record/200846 CO DĚLAT, ABY BYLA DATA V DOKTORSKÝCH

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno ASEP pracovní setkání 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno Osnova RIV 2014 Formuláře, klient úpravy ARL Na co se ptáte?! Knihy povinný výtisk. Kontroly dat postup Termíny Hodnocení 2015 a ASEP Týmy, obory,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek Vznik a vývoj DDI Potřeba standardizace popisu datových souborů v souvislosti s elektronickou archivací dat

Více

Grey Literature ve světě

Grey Literature ve světě Grey Literature ve světě Martina Pfeiferová Státní technická knihovna m.pfeiferova@stk.cz Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008 8. 10. 2008, VUT Brno Osnova Definice ŠL Mezinárodní konference

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček 170 INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ Richard Papík, Martin Souček Anotace Charakteristika a možnosti přístupu k informačním zdrojům patřícím k jádru informačních zdrojů medicínských a

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY

DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY FUTURE AGE, o.s. 20.09. 2012 CÍLE PROJEKTU DATABÁZE POSKYTOVAT AKTUÁLNÍ NABÍDKU VOZIDEL S ALTERNATIVNÍMI POHONY VČETNĚ POTŘEBNÉ INFRASTRUKTURY, KTERÉ LZE NAKOUPIT

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO)

Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO) Konference: Řízení mezinárodních výzkumných projektů Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO) Kateřina Slavíková CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a

Více

AKTIVNÍ ZAPOJOVÁNÍ STUDENTŮ DO VÝUKY STATISTIKY A PSYCHOMETRIE: ZKUŠENOSTI Z USA

AKTIVNÍ ZAPOJOVÁNÍ STUDENTŮ DO VÝUKY STATISTIKY A PSYCHOMETRIE: ZKUŠENOSTI Z USA AKTIVNÍ ZAPOJOVÁNÍ STUDENTŮ DO VÝUKY STATISTIKY A PSYCHOMETRIE: ZKUŠENOSTI Z USA Patrícia Martinková Ústav informatiky AV ČR martinkova@cs.cas.cz www.cs.cas.cz/martinkova Konference STAKAN, 10. října 2015,

Více

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Seminář pro pracovníky knihoven a SVI ústavů AV ČR Praha, 17. 6. 2013 Nová interní směrnice č. 4 / 2013 Tvorba

Více

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy?

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti

č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti Elektronický časopis Právo-Bezpečnost-Informace" ISSN 2336-3657 Anotace: Příspěvek čtenáři poskytuje úvodní seznámení s výstupem dílčího výzkumného projektu č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

8. Konference o šedé literatuře a repozitářích 21. říjen 2015, Praha

8. Konference o šedé literatuře a repozitářích 21. říjen 2015, Praha 8. Konference o šedé literatuře a repozitářích 21. říjen 2015, Praha Dobrica Savić d.savic@iaea.org Nuclear Information Section IAEA, Vienna Prezentace je dostupná pod licencí Creative Commons, licence:

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva.

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Zpřístupňování výzkumných dat, publikací a aktuálních informací o výzkumu v DANS

Zpřístupňování výzkumných dat, publikací a aktuálních informací o výzkumu v DANS Data Archiving and Networked Services Zpřístupňování výzkumných dat, publikací a aktuálních informací o výzkumu v DANS Elly Dijk a Peter Doorn Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014 Národní technická

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

SourceOECD - manuál. SourceOECD se dělí do těchto základních částí: Jak vyhledávat v databázi SourceOECD? Jednoduché vyhledávání:

SourceOECD - manuál. SourceOECD se dělí do těchto základních částí: Jak vyhledávat v databázi SourceOECD? Jednoduché vyhledávání: SourceOECD - manuál SourceOECD obsahuje plné texty a faktografické údaje produkovaných Organistaion for Economic Co-operation and Development. Zahrnuje 20 tematických kolekcí všech OECD monografií, studií,

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Milena Menzlová Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta 12. ročník mezinárodní

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

Informatika pro ekonomy

Informatika pro ekonomy BA (Hons) in Business Management Bc. Ekonomika a management Double Degree 2. ročník Informatika pro ekonomy (learning package) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. 2012/2013 2 BIBS vysoká škola Autor tohoto studijního

Více

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha NUŠL a možnosti jeho využití pro NUŠL a možnosti jeho využití pro česká muzea a galerie muzea a galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha 36. Seminář knihovníků AMG ČR, Uherské Hradiště,

Více

ICOLC 13 th Fall Meeting

ICOLC 13 th Fall Meeting ICOLC 13 th Fall Meeting 18. 9. 21. 9. 2011 Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni ICOLC International Coalition of Library Consortia Cíle ICOLC: Koordinace a spolupráce knihovnických konsorcií

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Srovnání marketingového přístupu Státní technické knihovny a firmy Medistyl, spol. s r.o.

Srovnání marketingového přístupu Státní technické knihovny a firmy Medistyl, spol. s r.o. Srovnání marketingového přístupu Státní technické knihovny a firmy Medistyl, spol. s r.o. Pracovní skupina: Jan Rylich a Tomáš Tománek Úvod Marketing IS hlavní téma BOBCATSSS 2007 Myšlenka: Teorie je dobrá,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD TAZATELSKÉ SÍTĚ PRO SIMAR

KVALITATIVNÍ STANDARD TAZATELSKÉ SÍTĚ PRO SIMAR KVALITATIVNÍ STANDARD TAZATELSKÉ SÍTĚ PRO SIMAR Ú V O D Tento kvalitativní standard stanoví potřebná pravidla pro všechny etapy práce s tazateli, tedy jejich získávání, školení, doškolování, evidenci,

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více