INFORMACE A RECENZE RECENZE KNIHY PETRA HEBÁKA A KOLEKTIVU STATISTICKÉ MYŠLENÍ A NÁSTROJE ANAL ÝZY DAT. Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE A RECENZE RECENZE KNIHY PETRA HEBÁKA A KOLEKTIVU STATISTICKÉ MYŠLENÍ A NÁSTROJE ANAL ÝZY DAT. Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR)"

Transkript

1 INFORMACE A RECENZE RECENZE KNIHY PETRA HEBÁKA A KOLEKTIVU STATISTICKÉ MYŠLENÍ A NÁSTROJE ANAL ÝZY DAT Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR) V loňském roce vydalo nakladatelství Informatorium další z řady statistických učebnic autorského kolektivu, který vedl profesor statistiky Petr Hebák. Publikační zásluhy Petra Hebáka v oboru výuky statistické analýzy v Česku, resp. v Československu započaly v osmdesátých letech, kdy vyšla kniha Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi, kterou napsal společně s Jiřím Hustopeckým. Na tuto knihu navázala trojdílná série učebnic nazvaná Vícerozměrné statistické metody, na kterých se podílel již širší kolektiv autorů a autorek. Aktuální publikace Statistické myšlení a nástroje analýzy dat z této trilogie vychází a v mnohém ji obohacuje. Kromě Petra Hebáka se na ní autorsky podíleli Eva Jarošová, Iva Pecáková, Miroslav Plašil, Hana Řezanková, Ondřej Vilikus a Petr Vlach. Vznik publikace Statistické myšlení a nástroje analýzy dat inicioval vydavatel původní učebnicové trilogie, jejíž jednotlivé díly již byly téměř vyprodány. Původní text trilogie byl základem pro novou knihu, autoři a autorky však využili možnosti původní výklad v lecčems doplnit a rozšířit. Oproti trilogii se tak čtenáři navíc dočtou o terminologii a klasifikaci metod vícerozměrné analýzy dat (kapitola 2), nový je i výklad o základech pravděpodobnosti a rozdělení náhodných veličin (kapitola 4). Do knihy byl doplněn úvod do bayesovského pojetí pravděpodobnosti (kapitola 6) a byl přidán text o kvalitě a pořizování dat (kapitola 5 a 8), poměrně důkladné pojednání o tzv. obecném lineárním modelu (kapitola 16) a výklad problematiky přístupu conjoint a jeho metod (kapitola 23). Vzhledem k tomu, že kniha je spojením tří učebnic původní trilogie a že tyto původní texty byly v některých ohledech značně rozšířeny, má publikace pozoruhodné rozměry: obsah 23 kapitol je vyložen na téměř devíti stech stranách textu. Kniha obsahuje popis principů mnoha více či méně běžně používaných metod vícerozměrné statistické analýzy; kromě tradičních a v Česku etablovaných metod, jako je např. regresní nebo faktorová analýza, obsahuje i popis analytických přístupů, které se v českém prostředí zatím používají méně. Čtenáři a čtenářky v publikaci najdou popis následujících analytických metod: korelační analýzy, analýzy hlavních komponent, faktorové analýzy, kanonické korelační analýzy, regresní analýzy, shlukové analýzy, diskriminační analýzy, vícerozměrné analýzy rozptylu, analýzy kovariance, logistické regrese, analýzy kategoriálních dat, vícerozměrného škálování, korespondenční analýzy a analýzy conjoint. Některé kapitoly knihy jsou velice podrobné a obsahují detailní popisy metod a hodnocení výsledků, které lze s jejich využitím získat

2 Část kapitol je stručnější, ovšem pokrytí tématu je vždy adekvátní a umožňuje počáteční porozumění problému. Výklad v knize je strukturován podle dvou kritérií 1) směru závislosti mezi proměnnými a 2) počtu rovnic a vysvětlovaných proměnných. Tento způsob klasifikace metod podle mého názoru pomáhá začátečníkům v oboru statistiky uvědomit si, které vlastnosti dat jsou pro analýzu důležité. Autoři navíc ukazují i alternativní možnosti členění metod do skupin dle příbuznosti, jako např. rozdělení podle úrovně měření proměnných nebo podle použitelnosti v různě zaměřených úlohách, což čtenáře opět upozorňuje na to, které vlastnosti dat jsou analyticky relevantní. První dvě kapitoly knihy představují obecný úvod do problematiky statistické analýzy, naznačují další obsah knihy a stručně popisují dále probírané metody. Ve třetí kapitole autoři seznamují čtenáře se základními operacemi s vektory a maticemi. Tato část textu je určena studentům, kteří nemají pokročilou znalost matematiky, ale chtějí se dozvědět, jaké principy stojí za výpočty v metodách vícerozměrné statistické analýzy dat. Kapitola obsahuje popis základních úloh s vektory a maticemi a pravidel, kterými se maticový počet řídí. Velmi užitečná jsou doporučení prověřených učebnic a další literatury v oblasti maticového počtu. Text čtvrté kapitoly nejvíce ocení úplní začátečníci v oboru statistiky. Autoři v něm podávají výklad klasické/četnostní definice pravděpodobnosti, vysvětlují pravděpodobnostní počet a rozdělení náhodných veličin. Dále upozorňují na problematické předpoklady klasického/četnostního přístupu a naznačují alternativu v podobě subjektivistického uvažování o pravděpodobnosti, jejíž výklad plně rozvinou v šesté kapitole věnované bayesovské statistice. Pátá kapitola, nazvaná stručně Data, podává krátký úvod do uvažování o kvalitě dat z hlediska relevance získaných údajů k jevům, které chceme zkoumat, a představuje koncepty validity a reliability. Krátce se dotýká metod pořizování dat v sociálních vědách, používání měřicích škál, úrovně měření proměnných či popisu principu experimentu. Tato kapitola podává stručný přehled těch nejzákladnějších pojmů a konceptů v metodologii, a proto je určena především úplným začátečníkům ve statistice a metodologii sociálních věd. V šesté kapitole nabízí autorky a autoři úvod do bayesovského přístupu k prav děpodobnosti a statistické analýze. Činí tak nejprve prostřednictvím srovnání klasického/četnostního a bayesovského přístupu, což čtenářům umož ňuje nejen pochopení základního principu stojícího za bayesovskou ško lou, ale také utřídění dosavadních znalostí o klasické pravděpodobnosti. Text srovnává objektivistické vnímání pravděpodobnosti v klasickém pojetí se subjektivistickým chápáním v bayesovské statistice a naznačuje přednosti i slabiny obou škol. Kapitola obsahuje pojednání o bodových a intervalových odhadech a o hodnocení jejich kvality a vysvětluje apriorní a posteriorní rozdělení. Závěrečná část kapitoly o výpočetních aspektech bayesovské statistiky

3 je pro začátečníky v bayesovském i klasickém přístupu náročnější na pochopení, její zahrnutí do výkladu však ocení pokročilejší analytici a analytičky. Jako velmi užitečné hodnotím uvedení odkazů na další odbornou literaturu o bayesovské škole, které využijí především studentky a studenti, kteří pátrají po zdrojích informací o tomto v České republice nepříliš etablovaném přístupu. Sami autoři se v textu zmiňují o absenci výuky bayesovské statistiky v základních statistických kurzech na českých vysokých školách a podrobují tuto praxi kritice. Upozorňují na dosud nezpochybněnou dominanci klasického přístupu ve výuce a domnívají se, že čeští vyučující bayesovskou školu neprávem ignorují. Podle mého názoru je zahrnutí výkladu a bayesovské statistice do učebnice velmi přínosné. Naznačení nového způsobu uvažování o povaze jevů nabourává zažité představy studujících i výzkumníků, kteří dosud uvažovali výhradně v mezích klasického přístupu, a ukazuje jim alternativní analytickou perspektivu. Domnívám se, že představení bayesovského pravděpodobnostního principu v rámci této učebnice by se mohlo podílet na jeho postupném rozšíření do výuky na českých vysokých školách. Text sedmé kapitoly ocení analytici, kteří si nevědí rady s běžnými případy porušení předpokladů o vlastnostech dat vhodných pro analýzu. Ukazuje, jak posuzovat normalitu rozdělení, jak transformovat data s nenormálním rozdělením nebo co si počít s odlehlými pozorováními. Osmá kapitola podává vysvětlení závislosti a vztahu dvou proměnných; seznamuje čtenáře s korelací a regresní funkcí a vysvětluje jednofaktorovou analýzu rozptylu a testy nezávislosti proměnných. Po této kapitole se již výklad soustředí na popis jednotlivých konkrétních statisticko-analytických přístupů a metod vícerozměrné analýzy dat. Devátá kapitola představuje úsudky o vektoru středních hodnot, navazující kapitola vysvětluje srovnávání dvou vektorů středních hodnot. Kapitola 11 se věnuje testům hypotéz o kovariančních maticích a odhadům populačních korelačních koeficientů. Následující část knihy podává popis a příklady metody hlavních komponent. Třináctá kapitola obsahuje výklad faktorové analýzy, následující, relativně úspornější oddíl knihy se věnuje kanonické korelační analýze. Kapitola 15 je pozoruhodná svým rozsahem více než 130 stran, na kterých je detailně popsána vícenásobná lineární regrese. Vzhledem k oblíbenosti metody je štědrost rozsahu této kapitoly pochopitelná. Autoři ve výkladu lineární regrese postupují intuitivně a názorně, což ocení zejména začátečníci. Následující kapitola navazuje na předchozí výklad o lineární regresi a vektorech středních hodnot popisem tzv. obecného lineárního modelu (GLM), který nebývá běžně zahrnut v českých učebnicích. I tomuto tématu je věnován velký prostor, kapitola má více než sto stran, což ocení spíše pokročilejší studenti statistické analýzy. Sedmnáctá kapitola se věnuje diskriminační analýze, další oddíl knihy popisuje logistickou regresi. Kapitola 19 se zaměřuje na kategoriální proměnné a podává výklad analýzy vícerozměrných kontingenčních tabulek a loglineárního modelu. Dvacátá kapitola popisuje princip a klasifikaci metod shlukové analýzy, následující kapitola vykládá vícerozměrné škálování. Text obou kapitol obsahuje popis velkého množství metod a nabízí četné příklady,

4 za což budou rádi především analytici a analytičky pracující s daty z marketingových výzkumů. Dvacátá druhá kapitola se zaměřuje na korespondenční analýzu. Poslední kapitola knihy je věnována tzv. analýze conjoint, analytickému přístupu, který v české výuce dosud nebyl rozšířen a který nachází využití téměř výhradně v marketingu při výzkumu preferencí spotřebitelů. Kapitola představuje princip této metody, která předpokládá jeden konkrétní typ dat, a ukazuje, jakým způsobem lze taková data analyzovat. Tento text rozhodně ocení analytici a analytičky výzkumných agentur věnujících se výzkumu trhu. Jednoznačným kladem nové učebnice Petra Hebáka a kolektivu je její vstřícnost k začátečníkům. Jak píše Hebák v předmluvě knihy, snaha o srozumitelnost byla jedním z hlavních cílů, který měli autoři při psaní textů na paměti. Podle mého názoru je toto autorské úsilí v publikaci patrné a záměr se vydařil. Autoři se často snaží více vysvětlovat slovy než vzorci, čímž činí text více přístupný začátečníkům. Všechny popisované metody jsou navíc adekvátně ilustrovány příklady. Ve výkladu pokročilejších metod, kde získávají převahu vyjádření ve vzorcích nad vyjádřeními ve větách, je srozumitelnost pro začátečníky menší, to je ale logický důsledek vývoje ve výkladu, nikoliv chyba autorského kolektivu. Úplní začátečníci ve studiu statistiky nejvíc ocení kapitoly 4, 5 a 8, které přináší velmi srozumitelnou formou úvod do nejzákladnějších konceptů statistiky, publikaci by však mohli ocenit i analytičky a analytici, kteří jsou se statistikou do jisté míry seznámeni. Kniha může podle mého názoru velmi dobře posloužit jako příručka, do které lze nahlédnout během přípravy výzkumu a během analýzy v případě, kdy si analytik není zcela jist předpoklady o vlastnostech dat nebo volbou vhodného testu či metody. Další praktickou vlastností publikace je uvedení seznamu použité literatury za každou jednotlivou kapitolou a nikoliv až na konci knihy. Vzhledem k rozměrům publikace je volba této formy vstřícnější ke čtenářům, kteří by jinak museli objemnou knihu obracet. Publikace dobře poslouží i jako rádce při hledání vhodného českého ekvivalentu anglického názvu metody analýzy. Zejména při psaní odborných textů výzkumnice a výzkumníci občas pátrají po zažitém českém ekvivalentu. Pokud po něm nezapátrají, dochází k nešvarům, jako je např. používání pojmenování konfirmační faktorová analýza, zatímco správným ekvivalentem anglického confirmatory factor analysis je konfirmativní faktorová analýza. V případech, kdy si výzkumníci nejsou jisti českým ekvivalentem, se nabízí konzultace s již zaběhlým textem. Vzhledem k tomu, že autory této publikace je několik významných postav oboru v České republice a že kniha navazuje na úspěšné učebnice, je tato kniha právě takovým textem. Osobně považuji pořízení této knihy za velmi dobrou investici a doporučuji ji lidem, kteří se zajímají o analýzu kvantitativních dat, upřednostňují studium v českém jazyce a podobný přehled metod vícerozměrné analýzy dosud nevlastní. Publikace by podle mého názoru rovněž neměla chybět v knihovnách

5 výzkumných pracovišť, jejichž pracovníci provádějí statistické analýzy s kvantitativními daty z výběrových šetření, ani v knihovnách výzkumných agentur zabývajících se výzkumem veřejného mínění nebo výzkumem trhu. Literatura: Hebák, Petr a kol Statistické myšlení a nástroje analýzy dat. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 877 s. ISBN DATABÁZE INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION Mirka Strnadová (Fakulta sociálních věd UK) The International Bureau of Education (IBE) je mezinárodní centrum v oblasti rozvoje studijních programů podporované organizací UNESCO, i proto tento zdroj dat nalezneme pod stránkou Jeho hlavním cílem je dosažení kvalitního vzdělání pro všechny. IBE tak pracuje na posílení zdrojů pro navrhování, řízení a provádění rozvojových studijních postupů mezi odborníky, právníky a rozhodovateli v zemích spolupracujících s organizací UNESCO. Dále podporuje zlepšení kvality vzdělávacích programů, respektive jejich procesů a produktů, větší informovanost a inovační politiku pro rozvoj reforem a změn [IBE 2014a: online]. IBE byl založen v roce 1925 v Ženevě jako soukromá nevládní organizace na podporu komparativního výzkumu vzdělávání a mezinárodního porozumění prostřednictvím vzdělání. Již od roku 1934 pořádá s předními představiteli mnoha zemí konference s názvem International Conference on Education. V roce 1969 se IBE stává součástí organizace UNESCO jako mezinárodní centrum pro komparaci vzdělávání [IBE 2013a: 14]. Projekt IBE sestává z celé řady specializovaných zdrojů, včetně databází, zpráv, studií, pracovních materiálů, publikací, odborných sbírek a jiných nástrojů. Tato komplexní sada prostředků může být využita pro různé účely, včetně přípravy a rozhodování o nových vzdělávacích programech i mezinárodních výzkumech. Může také usnadnit politický dialog o specifických vzdělávacích otázkách. IBE dále spolupracuje s výzkumnými pracovníky na univerzitách a dalšími sítěmi výzkumníků, aby se nejnovější závěry z výzkumů, osvědčené postupy, návrhy rozvojových politik a trendy v oblasti vzdělávání zpřístupnily v mnoha zemích a přispěly tak k inovaci a vývoji po celém světě [IBE 2014a: online]. IBE vydává i několik publikací, například časopis Prospects: quarterly review of comparative education, sérii knih Studies in Curriculum and Comparative Education, ve spolupráci s International Academy of Education sérii informačních brožur Educational Practices nebo Working Papers on Curriculum Issues. Jako reakci na specifické potřeby členských států nabízí IBE vlastní kapacity pro rozvojové kurzy a semináře, které se zaměřují na konkrétní

6 kompetence pro rozhodovatele, tvořitele osnov a vzdělávání samotných učitelů a praktikantů. Tyto postupy vedou k vývoji učebních osnov, ale důraz je zde kladen na individuální přístup a kontext vzdělávání každého jednotlivého státu. IBE podporuje tyto iniciativy i prostřednictvím několika profesionálních vývojových materiálů a vzdělávacích příruček, jako jsou například Pokyny k zařazení výchovy k míru a řešení konfliktů do učebnicových osnov, Praktický průvodce pro rozvoj kompetencí ve vzdělávání ohledně onemocnění HIV a AIDS nebo Materiál pro inovace osnov v subsaharských zemích [IBE 2013b: 1 2]. Statistiky z roku 2012 ukazují, jak rozsáhlé je působení programu IBE, na příklad 685 specialistů spolupracovalo v tomto roce na různých aktivitách v rámci IBE, 194 specialistů ze 44 zemí využilo vzdělávacího programu Diploma, 24 zemí, z toho 18 afrických, využilo speciálních asistentských služeb programu a různé dokumenty a publikace spadající pod IBE-UNESDOC byly v roce 2012 stáhnuty dokonce třistatisíckrát [IBE 2013a: 4]. IBE jako zdroj dat pro sociologický výzkum Pro sociologický výzkum může být IBE zajímavý díky pravidelně aktualizovanému souboru informací, který zahrnuje i databázi World Data on Education, což je v podstatě digitální knihovna národních zpráv, dokumentací o službách, učebních osnov a souvisejících výzkumných a politických publikací. Neustálý vývoj a aktualizace těchto webových stránek je nedílnou součástí strategie IBE. Institut také publikuje nejnovější a nejinovativnější výzkumy o vzdělávání v časopise Prospects: quarterly review of comparative education, který byl založen v roce 1971 a který od roku 1994 publikuje IBE ve třech jazycích (angličtině, arabštině a čínštině). Základním cílem je tak sesbírat co největší množství informací o vzdělávacích systémech v různých zemích a z různých výzkumů a tyto poznatky poskytnout dále do celého světa. Nalezneme zde tak cílené informace vyvozené z mezinárodních průzkumů, srovnávacích studií a dalších hlavních výzkumných iniciativ, a to jak v rámci UNESCO a systému OSN, tak i mimo ně [IBE 2013a: 9]. Online materiály na IBE jsou rozděleny do sedmi oblastí, a to na Přehledy a upozornění, Elektronický katalog IBEDOCS, Národní zprávy, Publikace, Školicí nástroje, UNESCO-IBE vzdělávací tezaurus a Světové údaje o vzdělání. V rámci sekce Přehledy a upozornění můžeme například dle oblastí jako Vzdělávání nejmladších, Věda a technologie ve vzdělání apod. vyhledat po jednotlivých letech odborné články, které byly na dané téma napsány. Pod jednotlivým odkazem se dostaneme na proklikávací PDF soubor, díky kterému si můžeme vybrat samotný článek, a po kliknutí jsme na něj přesměrováni. Pro sociologický výzkum jsou tak tyto soubory zdrojem informací pro teoretické zázemí při výzkumu vzdělávání [IBE 2014b: online]. Vyhledávání v Elektronickém katalogu pak umožňuje najít tituly od roku 1979, stejně jako všechny publikace IBE od roku 1927 do současnosti, opět s odkazy na jejich plné znění [IBE 2014c: online]

7 Obrázek č. 1: for Education Struktura datové části webu International Bureau Zdroj: Od třicátých let předkládají země na každém zasedání Mezinárodní konference o vzdělávání Národní zprávy o rozvoji školství. Jedná se o unikátní kolekci, kterou využívají vědci a učenci po celém světě v průběhu několika posledních desetiletí pro mnoho svých studií a analýz trendů. Národní zprávy lze považovat za jeden z hlavních zdrojů pro srovnávání údajů o vzdělávání jednotlivých zemí, a to i v průběhu času. Jedná se o užitečný nástroj pro výměnu informací a zkušeností v oblasti vzdělávání. Řada národních zpráv je k dispozici v elektronické podobě od roku 1994 na CD-ROMu či internetu. Pro Českou republiku a Československo zde najdeme například 42 zpráv od roku 1933 do roku Od roku 1996 tyto zprávy slouží jako podklad pro přípravu profilů národních vzdělávacích systémů zařazených do databáze Světové údaje o vzdělávání, která je další oblastí IBE [IBE 2014d: online]. Právě tato oblast může být užitečným zdrojem informací pro sociologický výzkum, především pro výzkum mezinárodní. Tato databáze obsahuje vybrané odkazy na řadu oficiálních informačních zdrojů o vzdělávání, některé z nich jsou přístupné i on-line. Za každou zemi je vytvořen profil národního vzdělávacího systému, který lze stáhnout ve formátu PDF [IBE 2014e: online]. Tyto profily pak mohou sloužit jako podklad pro vytvoření na první pohled jednoduché otázky Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?, která se však stává složitější, pokud se budeme snažit o mezinárodní srovnání. PDF soubory s profilem vzdělávacího systému si lze na IBE stáhnout pro 163 zemí od

8 Afghánistánu po Zimbabwe. Některé shrnutí vzdělávacích systémů však stále chybí, a to i pro země, jako jsou například Kanada, Izrael či Portugalsko. Každý z profilů má přibližně třicet stran, kde je popsána historie vzdělávacího systému a stávající systém zobrazen v přehledném schématu. Jsou zde také přehledy například o počtu hodin za jednotlivé předměty, které musí studenti odstudovat v rámci určitého ročníku, což může být zajímavý údaj pro další srovnání například s výzkumy PISA. Určitým omezením však může být jazyk. Ne všechny profily jsou napsány v angličtině, ale například také ve španělštině či francouzštině, což může být pro některé výzkumníky limitující. Poslední tři sekce na stránce IBE Publikace, Školicí nástroje a UNESCO- -IBE vzdělávací tezaurus jsou v podstatě dalším zdrojem informací pro pomoc v rozvíjení vzdělávacích systémů mnoha zemí světa. Obsahují již výše zmiňované tréninkové manuály, prospekty, reporty z různých seminářů nebo publikace o inovacích. Tezaurus IBE indexuje jednotlivé materiály a usnadňuje tak jejich vyhledávání za pomoci počátečních písmen jednotlivých témat či zemí. Zdroje IBE. UNESCO International Bureau of Education. 2013a. Dostupné online [ ] na www: < Institutional_Docs/IBE_brochure_2013_eng.pdf>. IBE. UNESCO International Bureau of Education: An international centre of excellence in curriculum. 2013b. Dostupné online [ ] na www: < unesco.org/fileadmin/user_upload/publications/institutional_docs/ibe-leaflet2013_eng.pdf>. IBE. Mission. 2014a. Dostupné online [ ] na www: < unesco.org/en/about-the-ibe/who-we-are/mission.html>. IBE. Digests and alerts services. 2014b. Dostupné online [ ] na www: < -services.html>. IBE. Electronic Catalogue IBEDOCS. 2014c. Dostupné online [ ] na www: < IBE. National Reports. 2014d. Dostupné online [ ] na www: < ibe.unesco.org/en/services/online-materials/national-reports.html>. IBE. World Data on Education. 2014e. Dostupné online [ ] na www: <

9 CENTRÁLNÍ KATALOG DAT ORGANIZACE INTERNATIONAL HOUSEHOLD SURVEY NETWORK David Daneš (FSV UK) International Household Survey Network je sdružení výzkumných organizací a dalších agentur působících v rozvojovém světě na poli sociálního výzkumu, terénního sběru statistických dat a jejich uchování. Cílem organizace je zlepšení dostupnosti, dosažitelnosti a především kvality sbíraných a uchovávaných statistických dat o státech rozvojového světa a tím také zvýšení zájmu o tato data a s nimi spjaté analýzy mezi odbornou veřejností po celém světě. Výstupy těchto aktivit mají sloužit jako evidence pro rozhodnutí týkající se další rozvojové pomoci a politických rozhodnutí na lokální i mezinárodní úrovni [IHSN 2014]. Právě nedostatek odborného know-how týkajícího se metodologie výběrových šetření, neexistence harmonizace a z ní plynoucí srovnatelnosti v práci lokálních statistických úřadů a výzkumných agentur vedly k vytvoření IHSN jakožto odborné institucionalizované podpory těchto aktivit. Organizace poskytuje jednotné směrnice pro metodologii výzkumu a všechna stádia zpracování a uchování dat, koordinuje spolupráci jednotlivých statistických úřadů a agentur. Udržuje standardní databázi otázek, indikátorů a konceptů. Dohlíží na etické aspekty výzkumné práce v rozvojových zemích. A především také poskytuje všem členským institucím prostor pro standardizovanou archivaci dat ve vlastním datovém katalogu, respektive agregátoru. Finanční a technickou podporu projektu především stran implementace datové infrastruktury a nástrojů sběru dat na lokální úrovni poskytuje Accelerated Data Program (ADP) financovaný Světovou bankou [ADP IHSN 2014]. IHSN využívá propracovaný datový katalog NADA, který nabízí všechny standardní funkce, na které jsme zvyklí např. ze systému NESSTAR. Databáze obsahuje podle webu přes 1450 šetření a milion a čtvrt proměnných [IHSN 2014]. Datový katalog ale poskytuje i další studie z působnosti Světové banky, takže zobrazuje aktuálně přes 3500 datových souborů od roku 1952 až po zcela čerstvá data. Co se týče geografického pokrytí, databáze obsahuje soubory z celého světa, avšak zdaleka nejvíce jich je právě z rozvojových států. Státy rozvinutého světa jsou zde spíše okrajově pro případné komparativní studie. National Data Archive (NADA) je open source software vyvinutý Světovou bankou, která jej stejně jako lokální statistické úřady taktéž používá pro svou vlastní databázi mikrodat. K jejímu používání v roli uživatele lze využít rozhraní webového prohlížeče, není tedy třeba nic instalovat. Katalog splňuje kritéria metadatového standardu DDI (Data documentation initiative), tudíž jsou data plně fulltextově prohledatelná přímo z katalogu, a lze tak identifkovat například vhodné proměnné pro vlastní analýzu. Samotná webová prezentace katalogu (obrázek 1) je veřejně přístupná pod adresou Fulltextové vyhledávání včetně databázových logických operátorů je možné provádět jak v metadatech použitých proměn

10 Obrázek 1. Rozhraní katalogu NADA v rámci IHSN Zdroj: IHSN (dostupné z ných, tak popisech dané studie. Dotaz je možné upřesnit pomocí časového rozpětí realizace výzkumu, možnosti přístupu k datům a dle konkrétních států. Výsledky jsou výchozím způsobem řazeny abecedně dle státu, je možné zvolit řazení dle roku, názvu nebo popularity daného záznamu. Katalog je de facto pouze agregátorem metainformací (byť bohatých) o jed notlivých datových souborech z výzkumů rozvojových zemí uložených v datových archivech (často také na systému NADA) lokálních statistických úřadů nebo výzkumných organizací, archivu Světové banky, programu DHS apod. Přístup k datům a s ním spjaté náležitosti proto výzkumník bezprostředně neřeší. Podmínky jsou ale vždy popsány v rámci bohaté dokumentace výzkumu přímo v aplikaci a samotná registrace na cílových repozitářích je zpravidla velmi jednoduchá je zapotřebí uvést záměr využití dat, kontaktní údaje a vyjádřit souhlas

11 Obrázek 2. Rozhraní Gender Data Navigator v rámci IHSN Zdroj: IHSN (dostupné z s podmínkami užití dat. S přímou nedostupností dat také souvisí nemožnost provádět byť jednoduché explorační analýzy s daty přímo z platformy, tak jak jsme tomu zvyklí v rámci systému NESSTAR. Tato nevýhoda je vyvážena detailním popisem studie a možností procházení i prohledávání proměnných včetně příslušných otázek. Ke každé studii jsou kromě překvapivě detailního popisu metodologie a samplování dostupné i dotazníky, karty, manuály a projektová dokumentace. Všechna data, se kterými jsem se setkal, měla na první pohled metadata v pořádku a dalo se v nich spolehlivě vyhledávat. Slabým místem však bývá právě napojení na lokální repozitáře při průzkumu dostupných dat jsem narazil na nefungující odkazy nebo odkazy pouze na domácí stránky lokálního depozitora bez přímého přechodu k datovému souboru. Databáze není strukturována tematicky, tak jak je tomu např. u databáze Světové banky, výzkumník tak musí spoléhat na vyhledávání. Co se týče pokrytých témat, zde nalezneme studie z řady Enterprise Survey Světové banky, HIV/AIDS Indicator Survey, Living Standards Measurement Survey, Multiple Indicator Cluster Survey, World Health Survey, Global Findex, výzkumy, které se týkají například malárie, zemědělství a řadu lokálních, mnohdy i cenzových šetření. IHSN obsahuje také tematicky zaměřený katalog týkající se problematiky genderu a ženských práv v rozvojovém světě. Jedná se o prohledávatelný archiv

12 genderově relevantních otázek napříč všemi výzkumy IHSN v nízko a středně příjmových zemích, kde jsou práva žen často palčivým problémem. I v tomto případě se dostaneme na úroveň proměnných, datové soubory si musíme stáhnout z příslušných lokálních repozitářů. V rozhraní Gender Data Navigator již můžeme procházet genderově relevantní proměnné dle témat, v kontextu kterých se vyskytují, což je funkcionalita, kterou hlavní NADA katalog postrádá. Můžeme se tak podívat na proměnné týkající se vzdělávání, příjmových nerovností, trhu práce, zdraví, veřejného života nebo lidských práv. V pravém sloupci pak vidíme, v jakých datových souborech je proměnná dostupná (obrázek 2). Kromě samotného katalogu je na webu dostupný také seznam publikovaných prací čerpajících z tohoto zdroje. Dále pak celá řada manuálů a me todik k sestavení research designu, financování sběru dat, designu dotazníku, operacionalizace běžných konceptů, standardizované indikátory, postupy harmonizace dat, jejich správného pořizování, dokumentace. Je zde také ke stažení software pro online katalogizaci dat. Cílem projektu IHSN je jak zvýšit kvalitu dat z rozvojových zemí, tak především zlepšit dostupnost těchto dat pro odbornou veřejnost a analytiky pracující na tvorbě politik. To se díky modernímu datovému katalogu na standardu Světové banky daří více než dobře. Podrobná metadata umožní vyhledat potřebné výzkumy a proměnné i zjistit informace o metodologii výzkumu či nahlédnout do dotazníku. Za slabinu katalogu musím označit samotnou nutnost přecházet do lokálních repozitářů pro konkrétní data, provádět několikanásobně registraci a popisovat výzkumný záměr. Vždyť právě dostupnost z jednoho místa je základní předností nadnárodních datových katalogů. Ze zmíněné roztříštěnosti plyne také nemožnost pracovat s daty přímo v platformě, provádět krostabulace, korelace případně další základní analýzy. Zdroje: INTERNATIONAL HOUSEHOLD SURVEY NETWORK. About IHSN [online] [cit ]. Dostupné z: ACCELERATED DATA PROGRAM. ADP IHSN [online] [cit ]. Dostupné z:

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE)

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) V rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) se v roce 2015

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek Vznik a vývoj DDI Potřeba standardizace popisu datových souborů v souvislosti s elektronickou archivací dat

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Národní úložiště šedé literatury

Národní úložiště šedé literatury Národní úložiště šedé literatury 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 25. října 2011 Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled O projektu Cíle Výsledky Zahraniční

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Analýza sociální sítě

Analýza sociální sítě SÍŤ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU Analýza sociální sítě První výsledky ÖAR-Regionalberatung GmbH ve spolupráci s firmou CONVELOP cooperative knowledge design gmbh

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické Československá psychologie 0009-062X Metodologické požadavky na výzkumné studie METODOLOGICKÉ POŽADAVKY NA VÝZKUMNÉ STUDIE Výzkumné studie mají přinášet nová konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12 Vícerozměrné metody Schematický úvod Co je na slově statistika tak divného, že jeho vyslovení tak často způsobuje napjaté ticho? William Kruskal

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1 Zuzana Dlouhá Úvod do

Více

Zpřístupňování výzkumných dat, publikací a aktuálních informací o výzkumu v DANS

Zpřístupňování výzkumných dat, publikací a aktuálních informací o výzkumu v DANS Data Archiving and Networked Services Zpřístupňování výzkumných dat, publikací a aktuálních informací o výzkumu v DANS Elly Dijk a Peter Doorn Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014 Národní technická

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy?

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu V prosinci roku 200 Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. STATISTIKA LS 2013 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Ing. Kateřina Janurová Mgr. Tereza

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Evropský projekt LoCloud jako inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, 26.-27.11.2014

Více

Světová banka jako zdroj dat. Použitá literatura. Tomáš Kolomazník Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Světová banka jako zdroj dat. Použitá literatura. Tomáš Kolomazník Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy šují nároky odborných časopisů na úroveň složitosti analýz prezentovaných v odborných článcích, pátrají čeští i slovenští kvantitativně zaměření vědci a vědkyně po zdrojích, které by je zasvětily do základů

Více

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI Aleš Linka 1, Petr Volf 2 1 Katedra textilních materiálů, FT TUL, 2 Katedra aplikované matematiky, FP TUL ABSTRAKT. Internetové

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno ASEP pracovní setkání 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno Osnova RIV 2014 Formuláře, klient úpravy ARL Na co se ptáte?! Knihy povinný výtisk. Kontroly dat postup Termíny Hodnocení 2015 a ASEP Týmy, obory,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Portál Europeana, evropské projekty CARARE a LoCloud inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Setkání editorů GIS a správců

Více

srovnávací pedagogika

srovnávací pedagogika srovnávací pedagogika Jan Průcha Mezinárodní komparace vzdělávacích systémů 2., aktualizované a rozšířené vydání KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika : mezinárodní

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček 170 INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ Richard Papík, Martin Souček Anotace Charakteristika a možnosti přístupu k informačním zdrojům patřícím k jádru informačních zdrojů medicínských a

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz IT v průmyslu Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím Základní informace o MES Centrum Založeno v roce 2012 Organizace nebo spoluúčast na organizaci 15 odborných akcí (semináře,

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služeb Zkušenosti s nově zavedenými službami Provozní statistiky Připravované novinky Stránka 2 On-line Geoportál

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Milena Menzlová Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta 12. ročník mezinárodní

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Protože s odbornou geografií a kartografií současně studuji obor

Více

Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory

Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory Petr Novák Státní technická knihovna, Praha P.Novak@stk.cz Proč se zabývat ŠL není běžně dostupná prostřednictvím knihkupectví těžko se vyhledává těžko

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 18 Název materiálu: Ročník: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Vyhledávání, přístup k informacím 2. ročník Identifikace materiálu:

Více