M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R OGR A M. Všichni spolu po celý rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R OGR A M. Všichni spolu po celý rok"

Transkript

1 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R OGR A M Všichni spolu po celý rok ZŠ a MŠ Mírová, ul. Mírová 81, M I M O Ň

2 Minimální preventivní program pro školní rok V Mimoni dne.. Vypracoval/a: Schválil/a: Mgr. Jaroslava Novotná Mgr. Eva Majlišová ŘŠ

3 Obsah Úvod 1. Pozitivní klima ve škole - Pravidla - Postupy v oblasti 2. Mezipředmětové vztahy 3. Další vzdělávání 4. Poradenství - Vnitřní - Vnější 5. Volnočasové aktivity 6. Zpětná vazba - Vlastní krouţky a zájmová činnost - Jednorázové akce školy předběţný plán - Mimoškolní činnosti - Kontrola - Reálné hodnocení 7. Realizace programu 8. Přílohy A., B., C., D., E., F., G / adresy, kontakty, dokumenty/ Krizový plán šikany a vandalismu

4 V tomto školním roce 2012/ 2013 budeme dále zlepšovat vzájemné vztahy na všech pracovištích školy. Témata prevence budeme zařazovat do jednotlivých ročníků a do všech předmětů, které budou vyučovány na I. a II. stupni ZŠ. Zaměříme se na pozitivní klima ve škole, zejména na vzájemné mezilidské vztahy v jednotlivých třídách. Je třeba posilovat důvěru ţáků v třídního učitele. Povedeme ţáky k dodrţování stanovených pravidel a především dodrţování školního řádu. - Škola je institucí, která dává důraz na svobodu, odpovědnost a snaţí se zachovávat všechna společenská pravidla v daném kolektivu. - Je zaloţena na základních principech na respektu k jednotlivci a jeho potřebách a na spolupráci s ostatními s ţáky, učiteli, s ředitelem či jinými sloţkami vně školy. - Preventivní ochranné kompetence dětí a mládeţe musí být vytvářeny konkrétními informacemi o jednotlivých společensky neţádoucích jevech, informacemi o zdraví a zdravém ţivotním stylu, ale i osobním a sociálním rozvojem a výcvikem sociálních dovedností. - Všechna preventivní opatření mají výchovný charakter a jsou součástí prevence sociálně - patologických jevů, jsou pravidelně začleňována v rámci ŠVP do vyučovacích hodin, do školní i mimoškolní práce a prolínají se do všech vyučovacích předmětů. Preventivní program vychází z výchovně vzdělávacího plánu školy, je začleněn do vyučování, ŠD i mimoškolních zájmových krouţků. Škola organizuje výlety, zájezdy, exkurze. Na škole působí metodik environmentální výchovy.

5 Úvod Minimální preventivní program Všichni spolu po celý rok Plánované akce školy v oblasti působení MPP: - Pravidelná zájmová činnost ţáků nabídka mimoškolních aktivit organizovaných vyučujícími od pro všechny ţáky zdarma s vyuţitím všech prostor školy. - Vytváření informativních nástěnek k problematice neţádoucích jevů a k prevenci (drog, kouření, alkoholu, kyberšikany). Pozornost v letošním školním roce bude zaměřena v první řadě na mezilidské vztahy, multikulturu mezi ţáky, vztahy ţáků ve třídách, na spolupráci s vyučujícími, společenskou etiku a zdravý ţivotní styl, předcházení vandalismu, multikulturní rozvoj ţáků při spoluutváření a mapování různých etnických skupin. - Vyuţívat pravidelně Schránky důvěry ve škole na obou stupních ZŠ - Zapojovat ţáky do sportovních aktivit dle moţností a nabídky školy (např. lyţování na Luţi, běh školy) v co největším počtu, zaměřit se především na ţáky ze sociálně slabých rodin - Návštěvy v K- centru a v Domě Jonáš v České Lípě aktivní účast na přednáškách a besedách ţáků dle jednotlivých věkových skupin - Pravidelné měsíční schůzky Školního parlamentu účastnit se, spolupracovat a diskutovat o problémech ve škole, aktivně se zapojovat a pomáhat koordinátorovi během školního roku - Akce školy dle nabídky a poptávky ţáků - Sledovat pravidelně nabídky, informace ve škole - Promítání filmů k prevenci patologických jevů dle nabídky - aktivně se zapojovat do akcí, podílet se na jejich realizaci, provádět propagaci a reklamu, účastnit se akcí společnosti Člověk v tísni Jeden svět na školách, vést k pomoci druhým - Zapojit co nejvíce ţáků do mimoškolní činnosti dle jejich zájmu - exkurze, divadelní představení, hudební besedy, sportovní činnosti, které budou připraveny dle moţností školy

6 - Pravidelně vyuţívat kulturních zařízení ve městě, spolupracovat s ostatními organizacemi ve městě - umoţnit návštěvy knihovny a muzea v Mimoni i v České Lípě, spolupracovat a setkávat se se zajímavými lidmi našeho města Preventivní program je realizován na těchto úrovních: Témata: - Kyberšikana - Křivé obvinění - Pedofilie - Sebevraţdy dětí - Rasismus a předsudky - Ţivotní styl co je dieta, obezita, poruchy přijmu potravin - Multikultura - Agrese a šikana - Uţívání drog tabák, alkohol, drogy leg. x neleg. - Sexuální rizikové chování - Krádeţe - Vandalismus - Multikultura 1. Pozitivní klima ve škole - znát pravidla i postupy - Organizace ţivota školy, dodrţovat přestávky, stravovací návyky - Vzdělávat ţáky předávat stále nové informace - Vzdělávat pedagogy a ostatní pracovníky školy - Spolupracovat s rodiči, s obcí a se speciálními organizacemi - Uplatňovat přiměřeně represivní nástroje

7 3. Mezipředmětové vztahy 4. Další vzdělávání 5. Poradenství a poradenské sluţby vnitřní, vnější 6. Volnočasové aktivity - krouţky, jednorázové akce, nabídky 7. Zpětná vazba - kontrola, reálné hodnocení a sebehodnocení MPP zahrnuje aktivity ve všech oblastech SPJ (krizového chování): - Násilí a agresivita ţáků - Šikanování - Záškoláctví - Kriminalita delikvence - vandalismus - Různé formy násilného chování - Ohroţení mravnosti a ohroţování mravní výchovy mládeţe - Náznaky xenofobie rasismu antisemitismu - Uţívání návykových látek alkohol tabák drogy - Zneuţívání léků - Závislost na hráčských automatech a internetu - Násilí spojené se sportem - Sexuální zneuţívání dětí a mládeţe - Týrání a zneuţívání dětí a mládeţe - Nebezpečnost náboţenských sekt - Hnutí vyvolávající nepokoje agresivitu xenofobii (skinheadská, anarchistická hnutí) - Vandalismus ve městě a blízkém okolí

8 Metody a formy aktivní řešení: - Pravidelné předávání aktuálních informací pedagogickému sboru - Seznámení s aktualitami, závěry ze seminářů, školení - Pravidelná kontrola docházky ţáků, sledování záškoláctví, omluvenky spolupráce s dětskými pediatry - Sledovat fyzický i psychický stav ţáků, stravování - Potírat kouření v okolí školy, spolupracovat s rodinou - Zaměřit se na sníţení a odstranění agresivního chování ţáků s vyvozením důsledků pro ţáky i rodiče - Sledovat a podporovat pěkné vztahy mezi ţáky ve třídách - Vyuţívat vhodných výchovných metod při práci se ţáky ve třídě - Řešit a zejména předcházet všem formám vandalismu, násilného chování a šikany. - Sledovat symboliku drog, extrémistických organizací oblečení, doplňky, přívěsky, ozdoby apod. Cíle MPP Krátkodobé Kvalita třídních hodin příprava, rozhovory, náměty Akce prolínají vyučování v souladu s ŠVP A M O S E K Aktivní spolupráce s rodinou Dlouhodobé Prevence = součást výchovy Prevence = součást vzdělávání Zdraví ţáků a jejich ţivotní styl, příklad ostatních

9 2. Pozitivní klima ve škole pravidla: a) Aplikování preventivních aktivit v dostatečně raném věku. b) Uplatnění věkově přiměřených, různorodých a aktivizujících metod. c) Nabídka pozitivních alternativ chování a ţivotních cílů. d) Zajištění volnočasových aktiv v rámci školy i mimo ni. e) Spolupráce učitele a ţáka. f) Spolupráce pedagogů a rodičů. g) Spolupráce mezi všemi pedagogy na I. a II. st. ZŠ h) Spolupráce všech pracovníků školy v souladu s MPP. i) Poradenství - vnitřní, vnější j) Spolupráce s odborníky - obor psychiatrie, psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, policie, sociální odbory a organizace zabývající se sociálně- patologických jevů. k) Vyhledávání problémových rodin ve spolupráci s asistenty osobními a asistenty pedagogů. l) Aktivně spolupracovat s dětským pediatrem ve zdravotním středisku. m) Osobní příklad vzory chování a ţivotního stylu Postupy v oblasti: Organizace ţivota školy ZŠ se nachází v klidné části města. Je tvořena několika odloučenými pracovišti na území města. V loňském roce byla připojena téţ ZŠ Praktická na Letné. Škola je úplná, s devíti postupnými ročníky. Výuka zpravidla probíhá ve dvou paralelních třídách v ročníku. Škola má k dispozici tři tělocvičny, sportovní hřiště, odborné učebny na informatiku a několik interaktivních tabulí, učebnu chemie, fyziky, hudební výchovy. Kmenové třídy jsou postupně vybavovány a mění se v poloodborné učebny. Ve škole je k dispozici školní dílna, cvičná kuchyně, knihovna, kabinety pro vyučující. K aktivnímu odpočinku ţáků a sportovnímu vyţití o přestávkách lze vyuţít školní hernu, o přestávkách je k dispozici školní bufet.

10 Zdravý ţivotní styl a jeho zásady jsou uplatňovány: - Při zápisu do 1. tříd ZŠ - ověřování školní zralosti u budoucích ţáků. - U dětí s poruchami výslovnosti doporučit odbornou péči logopeda. - Odhalovat SPU a jiná postiţení u ţáků doporučit vyšetření v PPP, SPC, poskytovat pomoc v souladu se závěry šetření ţáka a plnit další úkoly výchovného poradenství ve spolupráci s rodinou. (Škola nabízí rodičům poradce pro volbu povolání či poradce v oblasti SPU a odbornou pomoc). - Vzdělávat a vychovávat ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu v rámci jednotlivých předmětů Člověk a svět práce, Člověk a svět, Estetická výchova, přírodopis a dále v oblasti ekologie, environmentální výchovy apod. - Navozovat příznivé psycho-sociální klima ve škole i třídě. - Zaměřit pozornost na rizikové skupiny ţáků- vytipovat nejrizikovější ţáky - Vychovávat k zodpovědnosti za své zdraví, i zdraví ostatních. - Umět rozhodovat o pracovních a reţimových věcech z pohledu zdravotních a bezpečnostních potřeb ţáků. - Věnovat zvýšenou péči i pomoc handicapovaným ţákům. Školní řád Je vypracován ředitelkou školy v souladu s právy dítěte jako závazný dokument pro všechny ţáky. Na počátku školního roku byli ţáci s tímto řádem a jeho dodrţováním seznámeni. Zkrácená forma Školního řádu je k dispozici v ţákovské kníţce. Ţákům je umoţněn přístup ke sportovním aktivitám ve školní herně. O velkých přestávkách jsou realizovány drobné sportovní hry a závody v tělocvičně pod dohledem učitelů TV. Mimo vyučování mohou ţáci vyuţívat různých aktivit a krouţků po vyučování. Vzdělávání žáků - Důsledně realizovat vzdělávání zaměřené na zdravý ţivotní styl v souladu s učebním plánem a ŠVP A M O S E K. - Vytvářet optimální podmínky, pracovní řád a reţim pro ţáky i pedagogy. - Propagovat na nástěnkách zdraví ţáků, zdravý ţivotní styl a jeho dodrţování, a vyuţít je ve všech předmětech - besedy, přednášky apod.

11 - V 8. a 9. ročnících zajistit systematickou přípravu k volbě povolání a sledovat profesní růst ţáků, průběţně předávat informace, poskytovat ţákům i rodičům konzultace v této oblasti. - V 9. ročníku ve 2. pololetí vyuţívat takových školních metod, které jsou uplatňovány při výuce na SŠ a usnadnit tak adaptaci na střední školu. - Intenzivně spolupracovat s IPS ÚP v České Lípě návštěvy ţáků v těchto institucích za účelem poznávání a získávání zkušeností. Vzdělávání pedagogů a vychovatelů školy - Zajistit přenos informací k problematice sociálně patologických jevů a soustavně je předávat ţákům i učitelům. - Pravidelně se účastnit metodických porad, školení akcí PC v Liberci, Č. Lípě a získávat co nejvíce informací k problematice. - Sledovat danou problematiku v novinách, časopisech a další literatuře, formou samostudia, sledovat nová doporučení a) Spolupráce s rodiči, s obcí a dalšími institucemi - Předávat pravidelně informace rodičům v oblasti sociálně patologických jevů, seznamovat je s aktivitami, které škola zajištuje. - Seznamovat rodiče s výchovnými opatřeními dle Školního řádu. - Nabízet mimoškolní činnost a zapojení ţáků do různých aktivit. b) Uplatňování přiměřených represivních nástrojů - Uplatňovat a důsledně potírat kuřáctví alkohol návykové látky. - Veškerá opatření a nařízení zaznamenávat v dokumentech školy a ve školním řádu a prokazatelně s nimi seznamovat ţáky i rodiče. - Spolupracovat s institucemi, které se zabývají prevencí patologických jevů, s oddělením péče o děti, s městskou policií a dalšími organizacemi. V případě poţití drogy dítěte ve škole informovat rodiče a s jejich souhlasem spolupracovat s lékařem a policií.

12 I. Mezipředmětové vztahy Efektivní primární prevence předpokládá spolupráci učitelů a vychovatelů na I. a II. stupni ZŠ v souladu s tímto programem. Jednotlivá témata jsou pravidelně začleňována do tematických plánů jednotlivých ročníků a předmětů na I. a II. stupni ZŠ. II. Další vzdělávání Během školního roku budou vyuţívány besedy, přednášky, exkurze, semináře a kurzy v reţii základní školy, ale také vyuţijeme nabídky Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Sluţeb škole v Mladé Boleslavi, Pedagogického centra v Ústí nad Labem či v České Lípě. III. Poradenství Na území školy vnitřní: (třídní učitelé, informační tabule a nástěnky) Výchovná poradkyně I. stupeň ZŠ: Výchovná poradkyně II. stupeň ZŠ: Mgr. Zdena Kabešová Mgr. Monika Novotná (výchovné poradenství profesní orientace ţáků) Výchovná poradkyně II. stupeň ZŠ: Mgr. Martina Perutková (výchovné poradenství v oblasti specifických poruch učení SPU) Preventista metodik primární prevence: Školní dyslektická ambulance I. st. ZŠ - vyučující: Školní dyslektická ambulance II. st. ZŠ - vyučující: Kurz ČJ pro děti cizince: Mgr. Jaroslava Novotná Mgr. Miluše Zvěřinová Mgr. Martina Perutková Mgr. Jaroslava Novotná

13 Vnější poradenství: 1. Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec n./n. 2. SPP Liberec 3. K-centrum Česká Lípa, Liberec 4. Krajská hygienická stanice, Česká Lípa 5. Terapeutická komunita pro drogově závislé, Nová Ves 6. Advaita - Občanské sdruţení rehabilitace drogově závislých, Liberec 7. DETOX Liberec Psychiatrické oddělení, Nemocnice LB 8. Toxikologická laboratoř- nemocnice Liberec IV. Volnočasové aktivity školní rok 2012/ 2013 Školní kroužky nabídka od : 1. stupeň ZŠ Hra na flétnu Košárek J. Mgr. Kalvová Š. Výtvarný a keramický 1. Mgr. Kabešová Z. Ing. Felixová B. Výtvarný a keramický 2. Mgr. Kabešová Z. Mgr. Boumová B. Výtvarný a keramický 3. Mgr. Různarová K. Mgr. Janíčková J. Počítač hrou Mgr. Různarová K. Sportovní hry Mgr. Ledvina M. Angličtina hrou Mgr. Havlíková J. Dyslexie Mgr. Zvěřinová M. Kurz ČJ pro děti cizince Mgr. Novotná J.

14 2. stupeň ZŠ Ruský jazyk Út 13,45 1x za 14 dnů Mgr. Uhrová A. Výtvarný Út 13,45 1x za 14 dnů Mgr. Novotná M. Lehká atletika po dohodě lx týdně Mgr. Zavřel M. Vaření St 14,00 1x za 14 dnů Mgr. Hlavinková Dyslexie Po 13,40 lx týdně Mgr. Perutková Mediální Út 14,30 lx dle potřeby Bc. Leinerová M. Počítačový klub Po 13,00 lx týdně Mgr. Nováková Mladý zdravotník St 14,00 lx týdně Bc. Leinerová M. Kin-ball Po 13,50 1x týdne Mgr. Čermáková

15 Jednorázové akce Září - Zapojení ţáků do akce 10. roč. sbírky V září světlušky září ( / ve spolupráci s NF ČT1) - První seznamovací schůzky s rodiči 1. a 5. ročníky - Seznamovací 1. schůzka se zástupci parlamentu - Nabídka mimoškolní činnosti pro ţáky nábor + Váţka DDM- návštěva - Návštěva městské knihovny v Mimoni týden knihoven - Dny prevence Výstava Beatlemánie v KD Mimoň Říjen - Sportovní soutěţe projekt - Vyhlášení soutěţe ve sběru lesních plodů pro lesní zvěř + spolupráce s VLS Mimoň, útulkem Hradčany - Výlet v rámci projektu Řemesla I. - Pěnčín u Jablonce sklářský průmysl na Liberecku, zemědělské ekofarmy - Exkurze Galerie LB, Městská knihovna dle nabídky + Výstava obrazů K. Gotta v muzeu v Mimoni - Podzimní slavnosti Dýňový den ve škole - Minikino ve škole historie a současnost v předmětu dějepis Listopad - Návštěva v galerii, exkurze, muzea - Českolipsko, LB kraj a okolí - Výlet v rámci projektu Řemesla II. - Zájezd do ČL - Kravař - Úštěku - Sportovní akce a turnaje návštěva hokejového utkání Liberec - Návštěva K- centra nebo Domu Jonáš v ČL- prevence

16 Prosinec Světový den AIDS- prevence, VV- plakát - Filmové nebo divadelní představení, hudební besedy - podle moţností a nabídky - Výlet v rámci projektu Řemesla III. Zájezd do sklářského muzea v N. Boru a sklárny AJETO Lindava - Sbírka dobrot pro zvířata v útulku v Dobranově - Vánoční slavnosti nápadité přehlídky, výzdoba, zručnost, betlémy - Soutěţ o nejhezčí vánoční výzdobu třídy - Sportovní vánoční turnaje mezi třídami Leden - Tříkrálová sbírka ve městě - Zápis dětí do l. ročníku ZŠ spolupráce s 9. ročníky - Návštěva loutkového divadelního představení Hurvínek Praha - Besedy se ţáky ve spolupráci se sociálním odborem Mimoň - Den ve škole pro všechny - den otevřených dveří - vydrţí rodiče celý den ve škole? - Zimní sportování lyţování, bruslení, sáňkování Únor - Zápis ţáků do 1. tříd na ZŠ - den otevřených dveří - Lyţařský kurz - LVVZ - Maškarní karnevaly ve škole, ve ŠD, ŠK ročníky - Jarní prázdniny - příprava fotografické soutěţe - Odpoledne pro dívky - s kosmetičkou, kadeřnicí, zdravotní sestrou rady pro kaţdého

17 Březen - Návštěva kina - divadla - O nejkrásnější jarní foto - soutěţ - Školní kolo v pěvecké soutěţi Skřivánek - Výuka v městském muzeu - Návštěvy v městské knihovně, internet Duben - Světový den zdraví - Projektový den zdraví a sportu - Co si uvaříš, to si sníš banket, měření, váţení, přednášky - Mezinárodní den Romů - (Rasismus a předsudky ) - multikultura, seznámení s ţivotem tohoto etnika ( ) kulturní vystoupení, program, - Beseda Poruchy příjmu potravin, zdravý ţivotní styl, obezita diety, - Výlet vlakem do Litoměřic Výstava psů zahrada Čech - Noc s Andersenem l. st., ŠD a ŠK spaní ve škole - Jarní slavnosti o nejkrásnější kraslici, Velikonoce Květen - Exkurze Terezín, Praha, Liberec - na Ještěd lanovkou školní výlety - Sportovní soutěţe, turnaje - Výstava psů v Litoměřicích- areál Zahrady Čech výlet vlakem - Filmové představení / zájezd na sportovní utkání dle nabídky - Přednášky a besedy pro ţáky dle nabídky Červen - Běh kolem školy- oslava MDD - Školní výlety a zájezdy, exkurze - Vyhodnocení celoroční práce ţáků v parlamentu Mimoškolní akce pro ţáky zajištují další organizace:

18 DDM Váţka (nově přestěhována do prostorů bývalé MŠ Nádraţní) Ředitelka: Mgr. Kristýna Králíčková-Petrová Nádraţní ulice čp. 175, Mimoň, Telefon: Skautské středisko skautský dům Kontaktní osoba: Jan Šantora Malá ul., Mimoň Telefon: Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň Kontaktní osoba: Marek Steinfest Letná Sport areál, Mimoň Telefon: Hasičský krouţek Kontaktní osoba: Jaromír Plíva Telefon: Poţární zbrojnice u Dřevěnky Tenisový sportovní klub Letná - Mimoň, Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Frei Telefon:

19 1. Zpětná vazba Přímou zpětnou vazbu poskytnou ţáci při pravidelném setkání na schůzkách ţákovského parlamentu v průběhu celého školního roku. Dále vyuţijeme metodu dotazníku pro děti i vyučující. Nepřímo se výše uvedené závěry odrazí v celkové atmosféře školy, v chování ţáků ve škole, i při mimoškolní činnosti. Vyhodnocení bude provedeno na základě získaných poznatků a z kontrolních akcí. 2. Realizace programu a) Prevence sociálně patologických jevů bude prováděna: - na 1. st. ZŠ prostřednictvím výukových programů v jednotlivých předmětech Svět kolem nás, Člověk a svět, dále se realizuje v projektovém vyučování. Materiály k prevenci zajišťují třídní učitelé. Prevence bude zaměřena na osvojování základních návyků, na hygienu a zdraví, návyky správné ţivotosprávy, na základní etickou a právní výchovu. K tomu je třeba úzká spolupráce s rodinou, důraz na klima ve třídě, rozvoj znalostí v dopravě, kultuře apod. - na 2. st. ZŠ - se budeme snaţit o propojení témat do všech předmětů a to vyţaduje úzkou spolupráci všech učitelů a pedagogického sboru. Učivo bude doplňováno přednáškami, besedami a jinými formami výuky. Začleňovat do školního vyučování projektové práce, skupinové činnosti a dramatická zpracování. Dále se zaměříme na problematiku šikany, kyberšikany, domácího násilí, vandalismu a zneuţívání dětí. Ţáci by měli rozpoznat jednotlivé druhy návykových látek a zejména jejich účinky na lidský organismus a jejich zdraví. Měli by dokázat drogu odmítnout, v případě poţití umět pomoci sobě i druhým, a dát přesné informace v různých případech, pokud je třeba umět informovat lékaře, ţák dokáţe komunikovat se speciální sluţbou, umí vyuţít důleţitá telefonní čísla pomoci 15O, 155, 158, 112 a dokáţe se bránit proti násilí. - b) Učitelé a ostatní pracovníci školy budou sledovat pravidelně zájmovou činnost a zapojení ţáků ve třídách, na školních i mimoškolních akcích.

20 Budou připraveni komunikovat s dětmi o všech nástrahách, se kterými se ţáci mohou setkat. Nabízí pravidelně ţákům pomoc a řešení. - 3) Vztah učitele a ţáka bude zaloţen na vzájemné důvěře, pomoci a komunikaci s cílem vyřešit problém. Učitel se stává pro dítě partnerem, podněcuje dialog. Učitel spolupracuje s ostatními pedagogy a s výchovným poradcem. Skupinová práce - je nedílnou součástí výuky, kdy se ţáci učí pracovat ve skupině, ve dvojici, v týmu. Této spolupráci věnuje učitel velkou pozornost naslouchá, radí a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce a řešení konfliktů. Ţáci se učí diskutovat a vyjadřovat vlastní názory, naslouchají druhým, reagují na kritiku. Projektové dny - jsou součástí školní práce. V rámci projektů se mohou ţáci seznamovat s celospolečenským děním a aktuálními tématy. Při zpracování různých témat se ţáci vzájemně poznávají a učí se spolupracovat. Zde se setkáváme s důleţitým prvkem prevence šikany. Pedagogická diagnostika - třídní učitelé věnují celoroční pozornost všem ţákům, zaznamenávají jejich problémy, hledají příčiny a vhodné formy nápravy. U handicapovaných ţáků úzce spolupracují s rodiči a odborníky podle typu postiţení. V letošním roce se budeme více zabývat problematikou dětí cizinců. Školní parlament - na škole se schází 1x měsíčně ve dvou skupinách. Zástupci zvoleni v jednotlivých třídách zastupují třídní kolektivy a podílejí se prevenci a plnění programu MPP. Schůzky předběţné termíny:

21 Plán schůzek školního parlamentu pro šk. rok Školní parlament se bude scházet pravidelně 1x měsíčně, první středu v měsíci na obou školách, pokud to situace dovolí. Září : mimořádně I. st. - II. vyuč.hodina/ 9,00 hodin - ŠD II. st. - IV. vyuč.hodina/ hodin- knihovna I. st. - II. vyuč. hodina - 9,00 ŠD II.st. IV. vyuč. hodina knihovna I. st. II. vyuč. hodina 9,00 ŠD II. st. IV. vyuč. hodina knihovna I.st. - II. vyuč. hodina 9,00 ŠD II.st - IV. vyuč. hodina 10,55 knihovna úterý

22 Přílohy: A. Krizový plán školy. B. Prevence šikany a její řešení. C. Prevence záškoláctví. D. Postupy při výskytu OPL (omamných a psychotropních látek), tabákových výrobků a alkoholu. E. Vandalismus a krádeţe ve škole. F. Prevence sociálně patologických jevů v zákonech. G. Seznam kontaktních adres.

23 Příloha A Krizový plán školy - Krizový plán situací, které zvládne vyřešit sama škola. - Situace, které vyţadují pomoc vnějších institucí, součinnost s policií. - V případě podezření na výskyt šikany všichni pracovníci školy okamţitě informují třídního učitele, školního metodika prevence a vedení školy. Metody pro vyšetřování počáteční šikany: - Pohovoříme s těmi, kdo na šikanu upozornili, dále potom s obětí - Vyhledáme vhodné svědky - Individuálně vedeme rozhovory se svědky - Zajistíme ochranu oběti - Vedeme rozhovor s agresorem Postup při výskytu pokročilé šikany - Překonáme šok a zajistíme ochranu oběti - S pedagogy domluvíme spolupráci o postupu řešení - Zabráníme domluvě agresorům na křivé výpovědi - Pomáháme a podporujeme oběť šikany - Nahlásíme policii Výchovná opatření pro potrestání agresora - Udělíme napomenutí třídní nebo ředitelskou důtku - Udělíme sníţenou známku z chování - Převedeme ţáka do jiné třídy- školy - Doporučíme rodičům oběti i agresora návštěvu odborného pracoviště - Zápis o šikaně a její řešení si necháme v záznamu od rodičů podepsat!!!

24 Příloha B Šikanování je jakékoliv chování, jehoţ záměrem je ublíţit, ohrozit, zastrašit jednoho či více ţáků. Jedná se o cílené a opakované fyzické a psychické útoky na lidi, kteří se nedovedou dostatečně bránit. Zahrnuje útoky fyzické v podobě bití, loupeţí, poškozování věcí, ale i slovní útoky - nadávky, pomluvy, vyhroţování nebo poniţování. Můţe mít i podobu sexuálního obtěţování a zneuţívání. V současnosti je moţné se setkat s šikanou prostřednictvím elektronické komunikace - tzv. kyberšikana. Projevy šikanování - Verbální šikana (přímá nepřímá), psychická (kyberšikana) - Fyzická šikana (přímá - nepřímá) zde i krádeţe, ničení majetku - Smíšená šikana kombinace obou výše uvedených, včetně násilí a manipulativních příkazů. Proto je šikana velmi nebezpečná. V mnoha případech můţe přerůst v trestnou činnost. Následky mohou způsobit celoţivotní poruchy a následky jak fyzické, tak psychické. Docházka do školy bez šikany = základní demokratické právo dítěte i jeho rodičů. Prevence šikanování Základem prevence šikanování a násilí na ZŠ je podpora pozitivních vztahů mezi ţáky a učiteli. Je potřeba usilovat o vytváření bezpečného prostředí, proto podporujeme solidaritu a toleranci, vědomí sounáleţitosti. Vytváříme podmínky pro aktivní zapojení všech ţáků do mimoškolní činnosti, a dalších aktivit školy. Rozvíjíme jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. Při jednání a řešení prevence je důleţitá spolupráce rodiny a specialisty.

25 Příloha C Prevence záškoláctví 1. Dobu a způsob uvolňování ţáka ze školního vyučování stanoví školní řád. 2. Školní docházku ve třídě eviduje třídní učitel v třídní knize. 3. Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, ostatní učitelé a rodiče zástupci dítěte. Součástí prevence je: - Pravidelné zpracování dokumentace o absenci - Součinnost se zákonnými zástupci - Analýza příčin záškoláctví ţáků a přijetí příslušných opatření - Výchovné pohovory s ţáky - Výchovné komise ve škole - Spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí 4. Nepřítomnost nezletilého ve škole omlouvá zákonný zástupce ţáka nebo ošetřující lékař v souladu s platnými právními předpisy. 5. Třídní učitel informuje ředitelku školy a výchovného poradce o neomluvených absencích ţáka. Do počtu 10 hodin neomluvené absence se řeší problém spolu s rodiči formou pohovoru, projednají nepřítomnosti a upozorní na povinnosti dané zákonem. Provede se zápis pohovoru. 6. Jestliţe je absence větší neţ 10 hodin, svolává ředitelka školy výchovnou komisi. Projedná závaţnost a charakter problému. Komise se zúčastní: ředitel školy, třídní učitel, zákonný zástupce, výchovný poradce, zástupci sociálního orgánu a právní ochrany dětí, školní metodik. 7. Jestliţe je absence větší neţ 25 hodin, je zaslána písemná zpráva a to neodkladně, o pokračujícím záškoláctví ţáka s dokumentací orgánům sociálně- právní ochrany dětí a přestupkové komisi. 8. Při opakování problému o zanedbání školní docházky dochází k hlášení na Policii ČR trestní oznámení, spáchání trestného činu a ohroţení mravní výchovy

26 Příloha D Postup při výskytu nebo podezření na uţití tabákových výrobků, alkoholu, OPL (omamné a psychotropní látky) ve škole 1. Konzumace: - Výše uvedené látky okamţitě ţákovi odebrat a zajistit - Sepsat záznam o způsobu nabytí a předat metodikovi prevence - Ihned informovat zákonného zástupce - Opakovanou konzumaci nahlásit orgánu sociálně-právní ochrany - Potrestat ţáka v souladu se ŠŘ - Provést první pomoc, pokud je ţák ohroţen na zdraví vlivem OPL/ alkoholu - V případě, kdy ţák není schopen zúčastnit se výuky, jsou vyrozuměni rodiče a odvádí ţáka ze školy - Pokud se nedostaví rodiče, je vyrozuměn orgán sociálně právní ochrany 2. Zadržení alkoholu a OPL u žáka - Viz 2 výše 3. Distribuce - je-li ve škole podezření na distribuci OPL, oznámí to škola na Policii ČR a současně to oznámí rodičům. Postup obdobný.

27 Příloha E Vandalismus a krádeže ve škole Nejčastěji se ve škole setkáváme s ničením majetku a krádeţemi, zejména mobilních telefonů. Škola ţáky i rodiče upozorňuje na nebezpečí nosit cenné věci do školy je uvedeno téţ ve ŠŘ. Pokud se ţák dopustí krádeţe, jedná protiprávně a tuto skutečnost nahlásí ŘŠ orgánům činným v trestním řízení. Postup při hlášení krádeţe: - Pořídíme záznam o krádeţi na základě výpovědi poškozeného - Předáme k dalšímu šetření, nejčastěji Policii ČR- poučíme všechny zúčastněné, jaké mají moţnosti - Nahlásíme Policii ČR a sociálnímu odboru Preventivní opatření školy: - Škola vede ţáky, aby rozpoznali protiprávní jednání - Dokázat nahlásit tyto skutečnosti pedagogickému pracovníkovi - Poučovat o bezpečnosti a ochraně zdraví, i ochraně majetku

28 Příloha F Prevence sociálně patologických jevů 1. Metodický pokyn k primární prevenci patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních.(dokument MŠMT č. j / ) 2. Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení (Dokument MŠMT č. j / ) 3. Zákon č. 359/ 1999 Sb., o sociálně - právní ochraně 4. Zákon č. 561/ 2004 Sb., školský zákon 5. Zákon č. 72/ 2005 Sb., o poradenských sluţbách 6. Zákon č. 116/ 2011 Sb., o rizikovém chování 7. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování ţáků, prevenci a postihu záškoláctví (Dokument MŠMT č.j / ) 8. Metodika MŠMT ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování 9. Úmluva o právech dítěte a další předpisy s tímto spojené

29 Příloha G Seznam kontaktních adres - Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkova 443, Č. Lípa PhDr. M. Hudec ředitel, psycholog Mgr. Horynová Mgr. Pavlů Mgr. Noháčová Mgr. Šimánková Mgr. Horynová Mgr. Braierová Mgr. Hronová spec. Pg. spec. Pg. spec. Pg. spec. Pg. (N.Bor) metodik prevence psycholog psychologie - Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, Konopeova 812, Česká Lípa, Mgr. A. Zemanová osobní a psychické problémy - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Děčínská 389, Česká Lípa, Bc. Novotná P. ochrana dětí a mládeţe - Oddělení prevence kriminality a kurátorské činnosti Caklová I. prevence kriminality Psychiatrické sanatorium, Ronovská 846, Česká Lípa MuDr. L. Hnídek psychiatr K-centrum, Hálkova 17 94, Česká Lípa Linka pomoci

M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M. Do svého cíle se jistě dostaneš.

M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M. Do svého cíle se jistě dostaneš. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Do svého cíle se jistě dostaneš. jen když půjdeš hodně dlouho. Školní rok 2015-2016 ZŠ a MŠ Mírová, ul. Mírová 81, M I

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program pro školní rok 2013/ 2014 Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům s přihlédnutím

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2016/2017. Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2016/2017. Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2016/2017 Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace Holoubkov 14 338 01 Cílem krizového

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více