M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R OGR A M. Všichni spolu po celý rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R OGR A M. Všichni spolu po celý rok"

Transkript

1 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R OGR A M Všichni spolu po celý rok ZŠ a MŠ Mírová, ul. Mírová 81, M I M O Ň

2 Minimální preventivní program pro školní rok V Mimoni dne.. Vypracoval/a: Schválil/a: Mgr. Jaroslava Novotná Mgr. Eva Majlišová ŘŠ

3 Obsah Úvod 1. Pozitivní klima ve škole - Pravidla - Postupy v oblasti 2. Mezipředmětové vztahy 3. Další vzdělávání 4. Poradenství - Vnitřní - Vnější 5. Volnočasové aktivity 6. Zpětná vazba - Vlastní krouţky a zájmová činnost - Jednorázové akce školy předběţný plán - Mimoškolní činnosti - Kontrola - Reálné hodnocení 7. Realizace programu 8. Přílohy A., B., C., D., E., F., G / adresy, kontakty, dokumenty/ Krizový plán šikany a vandalismu

4 V tomto školním roce 2012/ 2013 budeme dále zlepšovat vzájemné vztahy na všech pracovištích školy. Témata prevence budeme zařazovat do jednotlivých ročníků a do všech předmětů, které budou vyučovány na I. a II. stupni ZŠ. Zaměříme se na pozitivní klima ve škole, zejména na vzájemné mezilidské vztahy v jednotlivých třídách. Je třeba posilovat důvěru ţáků v třídního učitele. Povedeme ţáky k dodrţování stanovených pravidel a především dodrţování školního řádu. - Škola je institucí, která dává důraz na svobodu, odpovědnost a snaţí se zachovávat všechna společenská pravidla v daném kolektivu. - Je zaloţena na základních principech na respektu k jednotlivci a jeho potřebách a na spolupráci s ostatními s ţáky, učiteli, s ředitelem či jinými sloţkami vně školy. - Preventivní ochranné kompetence dětí a mládeţe musí být vytvářeny konkrétními informacemi o jednotlivých společensky neţádoucích jevech, informacemi o zdraví a zdravém ţivotním stylu, ale i osobním a sociálním rozvojem a výcvikem sociálních dovedností. - Všechna preventivní opatření mají výchovný charakter a jsou součástí prevence sociálně - patologických jevů, jsou pravidelně začleňována v rámci ŠVP do vyučovacích hodin, do školní i mimoškolní práce a prolínají se do všech vyučovacích předmětů. Preventivní program vychází z výchovně vzdělávacího plánu školy, je začleněn do vyučování, ŠD i mimoškolních zájmových krouţků. Škola organizuje výlety, zájezdy, exkurze. Na škole působí metodik environmentální výchovy.

5 Úvod Minimální preventivní program Všichni spolu po celý rok Plánované akce školy v oblasti působení MPP: - Pravidelná zájmová činnost ţáků nabídka mimoškolních aktivit organizovaných vyučujícími od pro všechny ţáky zdarma s vyuţitím všech prostor školy. - Vytváření informativních nástěnek k problematice neţádoucích jevů a k prevenci (drog, kouření, alkoholu, kyberšikany). Pozornost v letošním školním roce bude zaměřena v první řadě na mezilidské vztahy, multikulturu mezi ţáky, vztahy ţáků ve třídách, na spolupráci s vyučujícími, společenskou etiku a zdravý ţivotní styl, předcházení vandalismu, multikulturní rozvoj ţáků při spoluutváření a mapování různých etnických skupin. - Vyuţívat pravidelně Schránky důvěry ve škole na obou stupních ZŠ - Zapojovat ţáky do sportovních aktivit dle moţností a nabídky školy (např. lyţování na Luţi, běh školy) v co největším počtu, zaměřit se především na ţáky ze sociálně slabých rodin - Návštěvy v K- centru a v Domě Jonáš v České Lípě aktivní účast na přednáškách a besedách ţáků dle jednotlivých věkových skupin - Pravidelné měsíční schůzky Školního parlamentu účastnit se, spolupracovat a diskutovat o problémech ve škole, aktivně se zapojovat a pomáhat koordinátorovi během školního roku - Akce školy dle nabídky a poptávky ţáků - Sledovat pravidelně nabídky, informace ve škole - Promítání filmů k prevenci patologických jevů dle nabídky - aktivně se zapojovat do akcí, podílet se na jejich realizaci, provádět propagaci a reklamu, účastnit se akcí společnosti Člověk v tísni Jeden svět na školách, vést k pomoci druhým - Zapojit co nejvíce ţáků do mimoškolní činnosti dle jejich zájmu - exkurze, divadelní představení, hudební besedy, sportovní činnosti, které budou připraveny dle moţností školy

6 - Pravidelně vyuţívat kulturních zařízení ve městě, spolupracovat s ostatními organizacemi ve městě - umoţnit návštěvy knihovny a muzea v Mimoni i v České Lípě, spolupracovat a setkávat se se zajímavými lidmi našeho města Preventivní program je realizován na těchto úrovních: Témata: - Kyberšikana - Křivé obvinění - Pedofilie - Sebevraţdy dětí - Rasismus a předsudky - Ţivotní styl co je dieta, obezita, poruchy přijmu potravin - Multikultura - Agrese a šikana - Uţívání drog tabák, alkohol, drogy leg. x neleg. - Sexuální rizikové chování - Krádeţe - Vandalismus - Multikultura 1. Pozitivní klima ve škole - znát pravidla i postupy - Organizace ţivota školy, dodrţovat přestávky, stravovací návyky - Vzdělávat ţáky předávat stále nové informace - Vzdělávat pedagogy a ostatní pracovníky školy - Spolupracovat s rodiči, s obcí a se speciálními organizacemi - Uplatňovat přiměřeně represivní nástroje

7 3. Mezipředmětové vztahy 4. Další vzdělávání 5. Poradenství a poradenské sluţby vnitřní, vnější 6. Volnočasové aktivity - krouţky, jednorázové akce, nabídky 7. Zpětná vazba - kontrola, reálné hodnocení a sebehodnocení MPP zahrnuje aktivity ve všech oblastech SPJ (krizového chování): - Násilí a agresivita ţáků - Šikanování - Záškoláctví - Kriminalita delikvence - vandalismus - Různé formy násilného chování - Ohroţení mravnosti a ohroţování mravní výchovy mládeţe - Náznaky xenofobie rasismu antisemitismu - Uţívání návykových látek alkohol tabák drogy - Zneuţívání léků - Závislost na hráčských automatech a internetu - Násilí spojené se sportem - Sexuální zneuţívání dětí a mládeţe - Týrání a zneuţívání dětí a mládeţe - Nebezpečnost náboţenských sekt - Hnutí vyvolávající nepokoje agresivitu xenofobii (skinheadská, anarchistická hnutí) - Vandalismus ve městě a blízkém okolí

8 Metody a formy aktivní řešení: - Pravidelné předávání aktuálních informací pedagogickému sboru - Seznámení s aktualitami, závěry ze seminářů, školení - Pravidelná kontrola docházky ţáků, sledování záškoláctví, omluvenky spolupráce s dětskými pediatry - Sledovat fyzický i psychický stav ţáků, stravování - Potírat kouření v okolí školy, spolupracovat s rodinou - Zaměřit se na sníţení a odstranění agresivního chování ţáků s vyvozením důsledků pro ţáky i rodiče - Sledovat a podporovat pěkné vztahy mezi ţáky ve třídách - Vyuţívat vhodných výchovných metod při práci se ţáky ve třídě - Řešit a zejména předcházet všem formám vandalismu, násilného chování a šikany. - Sledovat symboliku drog, extrémistických organizací oblečení, doplňky, přívěsky, ozdoby apod. Cíle MPP Krátkodobé Kvalita třídních hodin příprava, rozhovory, náměty Akce prolínají vyučování v souladu s ŠVP A M O S E K Aktivní spolupráce s rodinou Dlouhodobé Prevence = součást výchovy Prevence = součást vzdělávání Zdraví ţáků a jejich ţivotní styl, příklad ostatních

9 2. Pozitivní klima ve škole pravidla: a) Aplikování preventivních aktivit v dostatečně raném věku. b) Uplatnění věkově přiměřených, různorodých a aktivizujících metod. c) Nabídka pozitivních alternativ chování a ţivotních cílů. d) Zajištění volnočasových aktiv v rámci školy i mimo ni. e) Spolupráce učitele a ţáka. f) Spolupráce pedagogů a rodičů. g) Spolupráce mezi všemi pedagogy na I. a II. st. ZŠ h) Spolupráce všech pracovníků školy v souladu s MPP. i) Poradenství - vnitřní, vnější j) Spolupráce s odborníky - obor psychiatrie, psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, policie, sociální odbory a organizace zabývající se sociálně- patologických jevů. k) Vyhledávání problémových rodin ve spolupráci s asistenty osobními a asistenty pedagogů. l) Aktivně spolupracovat s dětským pediatrem ve zdravotním středisku. m) Osobní příklad vzory chování a ţivotního stylu Postupy v oblasti: Organizace ţivota školy ZŠ se nachází v klidné části města. Je tvořena několika odloučenými pracovišti na území města. V loňském roce byla připojena téţ ZŠ Praktická na Letné. Škola je úplná, s devíti postupnými ročníky. Výuka zpravidla probíhá ve dvou paralelních třídách v ročníku. Škola má k dispozici tři tělocvičny, sportovní hřiště, odborné učebny na informatiku a několik interaktivních tabulí, učebnu chemie, fyziky, hudební výchovy. Kmenové třídy jsou postupně vybavovány a mění se v poloodborné učebny. Ve škole je k dispozici školní dílna, cvičná kuchyně, knihovna, kabinety pro vyučující. K aktivnímu odpočinku ţáků a sportovnímu vyţití o přestávkách lze vyuţít školní hernu, o přestávkách je k dispozici školní bufet.

10 Zdravý ţivotní styl a jeho zásady jsou uplatňovány: - Při zápisu do 1. tříd ZŠ - ověřování školní zralosti u budoucích ţáků. - U dětí s poruchami výslovnosti doporučit odbornou péči logopeda. - Odhalovat SPU a jiná postiţení u ţáků doporučit vyšetření v PPP, SPC, poskytovat pomoc v souladu se závěry šetření ţáka a plnit další úkoly výchovného poradenství ve spolupráci s rodinou. (Škola nabízí rodičům poradce pro volbu povolání či poradce v oblasti SPU a odbornou pomoc). - Vzdělávat a vychovávat ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu v rámci jednotlivých předmětů Člověk a svět práce, Člověk a svět, Estetická výchova, přírodopis a dále v oblasti ekologie, environmentální výchovy apod. - Navozovat příznivé psycho-sociální klima ve škole i třídě. - Zaměřit pozornost na rizikové skupiny ţáků- vytipovat nejrizikovější ţáky - Vychovávat k zodpovědnosti za své zdraví, i zdraví ostatních. - Umět rozhodovat o pracovních a reţimových věcech z pohledu zdravotních a bezpečnostních potřeb ţáků. - Věnovat zvýšenou péči i pomoc handicapovaným ţákům. Školní řád Je vypracován ředitelkou školy v souladu s právy dítěte jako závazný dokument pro všechny ţáky. Na počátku školního roku byli ţáci s tímto řádem a jeho dodrţováním seznámeni. Zkrácená forma Školního řádu je k dispozici v ţákovské kníţce. Ţákům je umoţněn přístup ke sportovním aktivitám ve školní herně. O velkých přestávkách jsou realizovány drobné sportovní hry a závody v tělocvičně pod dohledem učitelů TV. Mimo vyučování mohou ţáci vyuţívat různých aktivit a krouţků po vyučování. Vzdělávání žáků - Důsledně realizovat vzdělávání zaměřené na zdravý ţivotní styl v souladu s učebním plánem a ŠVP A M O S E K. - Vytvářet optimální podmínky, pracovní řád a reţim pro ţáky i pedagogy. - Propagovat na nástěnkách zdraví ţáků, zdravý ţivotní styl a jeho dodrţování, a vyuţít je ve všech předmětech - besedy, přednášky apod.

11 - V 8. a 9. ročnících zajistit systematickou přípravu k volbě povolání a sledovat profesní růst ţáků, průběţně předávat informace, poskytovat ţákům i rodičům konzultace v této oblasti. - V 9. ročníku ve 2. pololetí vyuţívat takových školních metod, které jsou uplatňovány při výuce na SŠ a usnadnit tak adaptaci na střední školu. - Intenzivně spolupracovat s IPS ÚP v České Lípě návštěvy ţáků v těchto institucích za účelem poznávání a získávání zkušeností. Vzdělávání pedagogů a vychovatelů školy - Zajistit přenos informací k problematice sociálně patologických jevů a soustavně je předávat ţákům i učitelům. - Pravidelně se účastnit metodických porad, školení akcí PC v Liberci, Č. Lípě a získávat co nejvíce informací k problematice. - Sledovat danou problematiku v novinách, časopisech a další literatuře, formou samostudia, sledovat nová doporučení a) Spolupráce s rodiči, s obcí a dalšími institucemi - Předávat pravidelně informace rodičům v oblasti sociálně patologických jevů, seznamovat je s aktivitami, které škola zajištuje. - Seznamovat rodiče s výchovnými opatřeními dle Školního řádu. - Nabízet mimoškolní činnost a zapojení ţáků do různých aktivit. b) Uplatňování přiměřených represivních nástrojů - Uplatňovat a důsledně potírat kuřáctví alkohol návykové látky. - Veškerá opatření a nařízení zaznamenávat v dokumentech školy a ve školním řádu a prokazatelně s nimi seznamovat ţáky i rodiče. - Spolupracovat s institucemi, které se zabývají prevencí patologických jevů, s oddělením péče o děti, s městskou policií a dalšími organizacemi. V případě poţití drogy dítěte ve škole informovat rodiče a s jejich souhlasem spolupracovat s lékařem a policií.

12 I. Mezipředmětové vztahy Efektivní primární prevence předpokládá spolupráci učitelů a vychovatelů na I. a II. stupni ZŠ v souladu s tímto programem. Jednotlivá témata jsou pravidelně začleňována do tematických plánů jednotlivých ročníků a předmětů na I. a II. stupni ZŠ. II. Další vzdělávání Během školního roku budou vyuţívány besedy, přednášky, exkurze, semináře a kurzy v reţii základní školy, ale také vyuţijeme nabídky Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Sluţeb škole v Mladé Boleslavi, Pedagogického centra v Ústí nad Labem či v České Lípě. III. Poradenství Na území školy vnitřní: (třídní učitelé, informační tabule a nástěnky) Výchovná poradkyně I. stupeň ZŠ: Výchovná poradkyně II. stupeň ZŠ: Mgr. Zdena Kabešová Mgr. Monika Novotná (výchovné poradenství profesní orientace ţáků) Výchovná poradkyně II. stupeň ZŠ: Mgr. Martina Perutková (výchovné poradenství v oblasti specifických poruch učení SPU) Preventista metodik primární prevence: Školní dyslektická ambulance I. st. ZŠ - vyučující: Školní dyslektická ambulance II. st. ZŠ - vyučující: Kurz ČJ pro děti cizince: Mgr. Jaroslava Novotná Mgr. Miluše Zvěřinová Mgr. Martina Perutková Mgr. Jaroslava Novotná

13 Vnější poradenství: 1. Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec n./n. 2. SPP Liberec 3. K-centrum Česká Lípa, Liberec 4. Krajská hygienická stanice, Česká Lípa 5. Terapeutická komunita pro drogově závislé, Nová Ves 6. Advaita - Občanské sdruţení rehabilitace drogově závislých, Liberec 7. DETOX Liberec Psychiatrické oddělení, Nemocnice LB 8. Toxikologická laboratoř- nemocnice Liberec IV. Volnočasové aktivity školní rok 2012/ 2013 Školní kroužky nabídka od : 1. stupeň ZŠ Hra na flétnu Košárek J. Mgr. Kalvová Š. Výtvarný a keramický 1. Mgr. Kabešová Z. Ing. Felixová B. Výtvarný a keramický 2. Mgr. Kabešová Z. Mgr. Boumová B. Výtvarný a keramický 3. Mgr. Různarová K. Mgr. Janíčková J. Počítač hrou Mgr. Různarová K. Sportovní hry Mgr. Ledvina M. Angličtina hrou Mgr. Havlíková J. Dyslexie Mgr. Zvěřinová M. Kurz ČJ pro děti cizince Mgr. Novotná J.

14 2. stupeň ZŠ Ruský jazyk Út 13,45 1x za 14 dnů Mgr. Uhrová A. Výtvarný Út 13,45 1x za 14 dnů Mgr. Novotná M. Lehká atletika po dohodě lx týdně Mgr. Zavřel M. Vaření St 14,00 1x za 14 dnů Mgr. Hlavinková Dyslexie Po 13,40 lx týdně Mgr. Perutková Mediální Út 14,30 lx dle potřeby Bc. Leinerová M. Počítačový klub Po 13,00 lx týdně Mgr. Nováková Mladý zdravotník St 14,00 lx týdně Bc. Leinerová M. Kin-ball Po 13,50 1x týdne Mgr. Čermáková

15 Jednorázové akce Září - Zapojení ţáků do akce 10. roč. sbírky V září světlušky září ( / ve spolupráci s NF ČT1) - První seznamovací schůzky s rodiči 1. a 5. ročníky - Seznamovací 1. schůzka se zástupci parlamentu - Nabídka mimoškolní činnosti pro ţáky nábor + Váţka DDM- návštěva - Návštěva městské knihovny v Mimoni týden knihoven - Dny prevence Výstava Beatlemánie v KD Mimoň Říjen - Sportovní soutěţe projekt - Vyhlášení soutěţe ve sběru lesních plodů pro lesní zvěř + spolupráce s VLS Mimoň, útulkem Hradčany - Výlet v rámci projektu Řemesla I. - Pěnčín u Jablonce sklářský průmysl na Liberecku, zemědělské ekofarmy - Exkurze Galerie LB, Městská knihovna dle nabídky + Výstava obrazů K. Gotta v muzeu v Mimoni - Podzimní slavnosti Dýňový den ve škole - Minikino ve škole historie a současnost v předmětu dějepis Listopad - Návštěva v galerii, exkurze, muzea - Českolipsko, LB kraj a okolí - Výlet v rámci projektu Řemesla II. - Zájezd do ČL - Kravař - Úštěku - Sportovní akce a turnaje návštěva hokejového utkání Liberec - Návštěva K- centra nebo Domu Jonáš v ČL- prevence

16 Prosinec Světový den AIDS- prevence, VV- plakát - Filmové nebo divadelní představení, hudební besedy - podle moţností a nabídky - Výlet v rámci projektu Řemesla III. Zájezd do sklářského muzea v N. Boru a sklárny AJETO Lindava - Sbírka dobrot pro zvířata v útulku v Dobranově - Vánoční slavnosti nápadité přehlídky, výzdoba, zručnost, betlémy - Soutěţ o nejhezčí vánoční výzdobu třídy - Sportovní vánoční turnaje mezi třídami Leden - Tříkrálová sbírka ve městě - Zápis dětí do l. ročníku ZŠ spolupráce s 9. ročníky - Návštěva loutkového divadelního představení Hurvínek Praha - Besedy se ţáky ve spolupráci se sociálním odborem Mimoň - Den ve škole pro všechny - den otevřených dveří - vydrţí rodiče celý den ve škole? - Zimní sportování lyţování, bruslení, sáňkování Únor - Zápis ţáků do 1. tříd na ZŠ - den otevřených dveří - Lyţařský kurz - LVVZ - Maškarní karnevaly ve škole, ve ŠD, ŠK ročníky - Jarní prázdniny - příprava fotografické soutěţe - Odpoledne pro dívky - s kosmetičkou, kadeřnicí, zdravotní sestrou rady pro kaţdého

17 Březen - Návštěva kina - divadla - O nejkrásnější jarní foto - soutěţ - Školní kolo v pěvecké soutěţi Skřivánek - Výuka v městském muzeu - Návštěvy v městské knihovně, internet Duben - Světový den zdraví - Projektový den zdraví a sportu - Co si uvaříš, to si sníš banket, měření, váţení, přednášky - Mezinárodní den Romů - (Rasismus a předsudky ) - multikultura, seznámení s ţivotem tohoto etnika ( ) kulturní vystoupení, program, - Beseda Poruchy příjmu potravin, zdravý ţivotní styl, obezita diety, - Výlet vlakem do Litoměřic Výstava psů zahrada Čech - Noc s Andersenem l. st., ŠD a ŠK spaní ve škole - Jarní slavnosti o nejkrásnější kraslici, Velikonoce Květen - Exkurze Terezín, Praha, Liberec - na Ještěd lanovkou školní výlety - Sportovní soutěţe, turnaje - Výstava psů v Litoměřicích- areál Zahrady Čech výlet vlakem - Filmové představení / zájezd na sportovní utkání dle nabídky - Přednášky a besedy pro ţáky dle nabídky Červen - Běh kolem školy- oslava MDD - Školní výlety a zájezdy, exkurze - Vyhodnocení celoroční práce ţáků v parlamentu Mimoškolní akce pro ţáky zajištují další organizace:

18 DDM Váţka (nově přestěhována do prostorů bývalé MŠ Nádraţní) Ředitelka: Mgr. Kristýna Králíčková-Petrová Nádraţní ulice čp. 175, Mimoň, Telefon: Skautské středisko skautský dům Kontaktní osoba: Jan Šantora Malá ul., Mimoň Telefon: Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň Kontaktní osoba: Marek Steinfest Letná Sport areál, Mimoň Telefon: Hasičský krouţek Kontaktní osoba: Jaromír Plíva Telefon: Poţární zbrojnice u Dřevěnky Tenisový sportovní klub Letná - Mimoň, Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Frei Telefon:

19 1. Zpětná vazba Přímou zpětnou vazbu poskytnou ţáci při pravidelném setkání na schůzkách ţákovského parlamentu v průběhu celého školního roku. Dále vyuţijeme metodu dotazníku pro děti i vyučující. Nepřímo se výše uvedené závěry odrazí v celkové atmosféře školy, v chování ţáků ve škole, i při mimoškolní činnosti. Vyhodnocení bude provedeno na základě získaných poznatků a z kontrolních akcí. 2. Realizace programu a) Prevence sociálně patologických jevů bude prováděna: - na 1. st. ZŠ prostřednictvím výukových programů v jednotlivých předmětech Svět kolem nás, Člověk a svět, dále se realizuje v projektovém vyučování. Materiály k prevenci zajišťují třídní učitelé. Prevence bude zaměřena na osvojování základních návyků, na hygienu a zdraví, návyky správné ţivotosprávy, na základní etickou a právní výchovu. K tomu je třeba úzká spolupráce s rodinou, důraz na klima ve třídě, rozvoj znalostí v dopravě, kultuře apod. - na 2. st. ZŠ - se budeme snaţit o propojení témat do všech předmětů a to vyţaduje úzkou spolupráci všech učitelů a pedagogického sboru. Učivo bude doplňováno přednáškami, besedami a jinými formami výuky. Začleňovat do školního vyučování projektové práce, skupinové činnosti a dramatická zpracování. Dále se zaměříme na problematiku šikany, kyberšikany, domácího násilí, vandalismu a zneuţívání dětí. Ţáci by měli rozpoznat jednotlivé druhy návykových látek a zejména jejich účinky na lidský organismus a jejich zdraví. Měli by dokázat drogu odmítnout, v případě poţití umět pomoci sobě i druhým, a dát přesné informace v různých případech, pokud je třeba umět informovat lékaře, ţák dokáţe komunikovat se speciální sluţbou, umí vyuţít důleţitá telefonní čísla pomoci 15O, 155, 158, 112 a dokáţe se bránit proti násilí. - b) Učitelé a ostatní pracovníci školy budou sledovat pravidelně zájmovou činnost a zapojení ţáků ve třídách, na školních i mimoškolních akcích.

20 Budou připraveni komunikovat s dětmi o všech nástrahách, se kterými se ţáci mohou setkat. Nabízí pravidelně ţákům pomoc a řešení. - 3) Vztah učitele a ţáka bude zaloţen na vzájemné důvěře, pomoci a komunikaci s cílem vyřešit problém. Učitel se stává pro dítě partnerem, podněcuje dialog. Učitel spolupracuje s ostatními pedagogy a s výchovným poradcem. Skupinová práce - je nedílnou součástí výuky, kdy se ţáci učí pracovat ve skupině, ve dvojici, v týmu. Této spolupráci věnuje učitel velkou pozornost naslouchá, radí a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce a řešení konfliktů. Ţáci se učí diskutovat a vyjadřovat vlastní názory, naslouchají druhým, reagují na kritiku. Projektové dny - jsou součástí školní práce. V rámci projektů se mohou ţáci seznamovat s celospolečenským děním a aktuálními tématy. Při zpracování různých témat se ţáci vzájemně poznávají a učí se spolupracovat. Zde se setkáváme s důleţitým prvkem prevence šikany. Pedagogická diagnostika - třídní učitelé věnují celoroční pozornost všem ţákům, zaznamenávají jejich problémy, hledají příčiny a vhodné formy nápravy. U handicapovaných ţáků úzce spolupracují s rodiči a odborníky podle typu postiţení. V letošním roce se budeme více zabývat problematikou dětí cizinců. Školní parlament - na škole se schází 1x měsíčně ve dvou skupinách. Zástupci zvoleni v jednotlivých třídách zastupují třídní kolektivy a podílejí se prevenci a plnění programu MPP. Schůzky předběţné termíny:

21 Plán schůzek školního parlamentu pro šk. rok Školní parlament se bude scházet pravidelně 1x měsíčně, první středu v měsíci na obou školách, pokud to situace dovolí. Září : mimořádně I. st. - II. vyuč.hodina/ 9,00 hodin - ŠD II. st. - IV. vyuč.hodina/ hodin- knihovna I. st. - II. vyuč. hodina - 9,00 ŠD II.st. IV. vyuč. hodina knihovna I. st. II. vyuč. hodina 9,00 ŠD II. st. IV. vyuč. hodina knihovna I.st. - II. vyuč. hodina 9,00 ŠD II.st - IV. vyuč. hodina 10,55 knihovna úterý

22 Přílohy: A. Krizový plán školy. B. Prevence šikany a její řešení. C. Prevence záškoláctví. D. Postupy při výskytu OPL (omamných a psychotropních látek), tabákových výrobků a alkoholu. E. Vandalismus a krádeţe ve škole. F. Prevence sociálně patologických jevů v zákonech. G. Seznam kontaktních adres.

23 Příloha A Krizový plán školy - Krizový plán situací, které zvládne vyřešit sama škola. - Situace, které vyţadují pomoc vnějších institucí, součinnost s policií. - V případě podezření na výskyt šikany všichni pracovníci školy okamţitě informují třídního učitele, školního metodika prevence a vedení školy. Metody pro vyšetřování počáteční šikany: - Pohovoříme s těmi, kdo na šikanu upozornili, dále potom s obětí - Vyhledáme vhodné svědky - Individuálně vedeme rozhovory se svědky - Zajistíme ochranu oběti - Vedeme rozhovor s agresorem Postup při výskytu pokročilé šikany - Překonáme šok a zajistíme ochranu oběti - S pedagogy domluvíme spolupráci o postupu řešení - Zabráníme domluvě agresorům na křivé výpovědi - Pomáháme a podporujeme oběť šikany - Nahlásíme policii Výchovná opatření pro potrestání agresora - Udělíme napomenutí třídní nebo ředitelskou důtku - Udělíme sníţenou známku z chování - Převedeme ţáka do jiné třídy- školy - Doporučíme rodičům oběti i agresora návštěvu odborného pracoviště - Zápis o šikaně a její řešení si necháme v záznamu od rodičů podepsat!!!

24 Příloha B Šikanování je jakékoliv chování, jehoţ záměrem je ublíţit, ohrozit, zastrašit jednoho či více ţáků. Jedná se o cílené a opakované fyzické a psychické útoky na lidi, kteří se nedovedou dostatečně bránit. Zahrnuje útoky fyzické v podobě bití, loupeţí, poškozování věcí, ale i slovní útoky - nadávky, pomluvy, vyhroţování nebo poniţování. Můţe mít i podobu sexuálního obtěţování a zneuţívání. V současnosti je moţné se setkat s šikanou prostřednictvím elektronické komunikace - tzv. kyberšikana. Projevy šikanování - Verbální šikana (přímá nepřímá), psychická (kyberšikana) - Fyzická šikana (přímá - nepřímá) zde i krádeţe, ničení majetku - Smíšená šikana kombinace obou výše uvedených, včetně násilí a manipulativních příkazů. Proto je šikana velmi nebezpečná. V mnoha případech můţe přerůst v trestnou činnost. Následky mohou způsobit celoţivotní poruchy a následky jak fyzické, tak psychické. Docházka do školy bez šikany = základní demokratické právo dítěte i jeho rodičů. Prevence šikanování Základem prevence šikanování a násilí na ZŠ je podpora pozitivních vztahů mezi ţáky a učiteli. Je potřeba usilovat o vytváření bezpečného prostředí, proto podporujeme solidaritu a toleranci, vědomí sounáleţitosti. Vytváříme podmínky pro aktivní zapojení všech ţáků do mimoškolní činnosti, a dalších aktivit školy. Rozvíjíme jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. Při jednání a řešení prevence je důleţitá spolupráce rodiny a specialisty.

25 Příloha C Prevence záškoláctví 1. Dobu a způsob uvolňování ţáka ze školního vyučování stanoví školní řád. 2. Školní docházku ve třídě eviduje třídní učitel v třídní knize. 3. Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, ostatní učitelé a rodiče zástupci dítěte. Součástí prevence je: - Pravidelné zpracování dokumentace o absenci - Součinnost se zákonnými zástupci - Analýza příčin záškoláctví ţáků a přijetí příslušných opatření - Výchovné pohovory s ţáky - Výchovné komise ve škole - Spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí 4. Nepřítomnost nezletilého ve škole omlouvá zákonný zástupce ţáka nebo ošetřující lékař v souladu s platnými právními předpisy. 5. Třídní učitel informuje ředitelku školy a výchovného poradce o neomluvených absencích ţáka. Do počtu 10 hodin neomluvené absence se řeší problém spolu s rodiči formou pohovoru, projednají nepřítomnosti a upozorní na povinnosti dané zákonem. Provede se zápis pohovoru. 6. Jestliţe je absence větší neţ 10 hodin, svolává ředitelka školy výchovnou komisi. Projedná závaţnost a charakter problému. Komise se zúčastní: ředitel školy, třídní učitel, zákonný zástupce, výchovný poradce, zástupci sociálního orgánu a právní ochrany dětí, školní metodik. 7. Jestliţe je absence větší neţ 25 hodin, je zaslána písemná zpráva a to neodkladně, o pokračujícím záškoláctví ţáka s dokumentací orgánům sociálně- právní ochrany dětí a přestupkové komisi. 8. Při opakování problému o zanedbání školní docházky dochází k hlášení na Policii ČR trestní oznámení, spáchání trestného činu a ohroţení mravní výchovy

26 Příloha D Postup při výskytu nebo podezření na uţití tabákových výrobků, alkoholu, OPL (omamné a psychotropní látky) ve škole 1. Konzumace: - Výše uvedené látky okamţitě ţákovi odebrat a zajistit - Sepsat záznam o způsobu nabytí a předat metodikovi prevence - Ihned informovat zákonného zástupce - Opakovanou konzumaci nahlásit orgánu sociálně-právní ochrany - Potrestat ţáka v souladu se ŠŘ - Provést první pomoc, pokud je ţák ohroţen na zdraví vlivem OPL/ alkoholu - V případě, kdy ţák není schopen zúčastnit se výuky, jsou vyrozuměni rodiče a odvádí ţáka ze školy - Pokud se nedostaví rodiče, je vyrozuměn orgán sociálně právní ochrany 2. Zadržení alkoholu a OPL u žáka - Viz 2 výše 3. Distribuce - je-li ve škole podezření na distribuci OPL, oznámí to škola na Policii ČR a současně to oznámí rodičům. Postup obdobný.

27 Příloha E Vandalismus a krádeže ve škole Nejčastěji se ve škole setkáváme s ničením majetku a krádeţemi, zejména mobilních telefonů. Škola ţáky i rodiče upozorňuje na nebezpečí nosit cenné věci do školy je uvedeno téţ ve ŠŘ. Pokud se ţák dopustí krádeţe, jedná protiprávně a tuto skutečnost nahlásí ŘŠ orgánům činným v trestním řízení. Postup při hlášení krádeţe: - Pořídíme záznam o krádeţi na základě výpovědi poškozeného - Předáme k dalšímu šetření, nejčastěji Policii ČR- poučíme všechny zúčastněné, jaké mají moţnosti - Nahlásíme Policii ČR a sociálnímu odboru Preventivní opatření školy: - Škola vede ţáky, aby rozpoznali protiprávní jednání - Dokázat nahlásit tyto skutečnosti pedagogickému pracovníkovi - Poučovat o bezpečnosti a ochraně zdraví, i ochraně majetku

28 Příloha F Prevence sociálně patologických jevů 1. Metodický pokyn k primární prevenci patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních.(dokument MŠMT č. j / ) 2. Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení (Dokument MŠMT č. j / ) 3. Zákon č. 359/ 1999 Sb., o sociálně - právní ochraně 4. Zákon č. 561/ 2004 Sb., školský zákon 5. Zákon č. 72/ 2005 Sb., o poradenských sluţbách 6. Zákon č. 116/ 2011 Sb., o rizikovém chování 7. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování ţáků, prevenci a postihu záškoláctví (Dokument MŠMT č.j / ) 8. Metodika MŠMT ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování 9. Úmluva o právech dítěte a další předpisy s tímto spojené

29 Příloha G Seznam kontaktních adres - Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkova 443, Č. Lípa PhDr. M. Hudec ředitel, psycholog Mgr. Horynová Mgr. Pavlů Mgr. Noháčová Mgr. Šimánková Mgr. Horynová Mgr. Braierová Mgr. Hronová spec. Pg. spec. Pg. spec. Pg. spec. Pg. (N.Bor) metodik prevence psycholog psychologie - Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, Konopeova 812, Česká Lípa, Mgr. A. Zemanová osobní a psychické problémy - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Děčínská 389, Česká Lípa, Bc. Novotná P. ochrana dětí a mládeţe - Oddělení prevence kriminality a kurátorské činnosti Caklová I. prevence kriminality Psychiatrické sanatorium, Ronovská 846, Česká Lípa MuDr. L. Hnídek psychiatr K-centrum, Hálkova 17 94, Česká Lípa Linka pomoci

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Z Á K L A D N Í Š K O L A Z B O R O V I C E, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel.: 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540)

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Minimální preventivní program 2011 / 2012 Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Vypracovala: Mgr. Andrea Medunová Obsah 1. Úvod 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola Kladno Paříţská 2199 Kladno. Minimální preventivní program

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola Kladno Paříţská 2199 Kladno. Minimální preventivní program Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola Kladno Paříţská 2199 Kladno Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza současného

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2011 2012

Minimální preventivní program na šk. rok 2011 2012 Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075 Minimální preventivní program na šk. rok 2011 2012 Název a adresa školy Základní škola Roštín Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaroslava Plachá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola RADNICE příspěvková organizace Sídliště 591 338 28 Radnice Zpracovala: Mgr. Jana

Více

Masarykova základní škola Kdyně MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Masarykova základní škola Kdyně MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Masarykova základní škola Kdyně Komenského 134, Kdyně, 345 06 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012/2013 Zpracovala: Bc. Jana Pechová Školní metodik prevence 1 1. Úvod... 3 2. Cíle... 4 2.

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Votice

Minimální preventivní program. ZŠ Votice Minimální preventivní program ZŠ Votice pro školní rok 2014 /2015 Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence Název školy: Základní škola Votice, okres Benešov Adresa: Pražská 235, Votice

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

ŘEDITELSTVÍ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ ŠKOLY,LOVOSICE

ŘEDITELSTVÍ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ ŠKOLY,LOVOSICE ŘEDITELSTVÍ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ ŠKOLY,LOVOSICE LOVOSICE - MÍROVÁ 225 - OKRES LITOMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PSČ 410 02 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Název organizace: Speciální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/ Základní škola, Zruč nad

Více

M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M

M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M ZŠ a MŠ BRANDÝSEK,SLÁNSKÁ 36 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M školní rok 2012/2013 vypracovala: Bc. Drahomíra Hynková Obsah: 1) Související zákony 2) Charakteristika školy, základní

Více

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

Minimální preventivní program 2014/2015

Minimální preventivní program 2014/2015 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovali: školní metodikové prevence: PhDr. Taťana Kubečková Mgr. Daniel Koláč Schválil:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Základní škola Týnec nad Sázavou Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Mgr. Marvanová Eva metodik prevence Mgr. Hana Váňová ředitelka školy V Týnci nad Sázavou dne 8. září 2009 ÚVOD Problematika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 Minimální preventivní program Zpracovala: Ing. Jiřina Suchá - metodik prevence

Více