Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

Transkript

1 Masná 8, Ostrava, tel.: Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Zpracoval: Ing. Radim Seibert Autorizovaná osoba dle 15, odst. 1, písm. d), zákona č.86/2002 Sb.,v platném znění, autorizace č.j. 2425/740/06/DK ze dne Schválil: Ing. Radim Ptáček, Ph.D. ředitel společnosti Ostrava, červen 2007 Výtisk č. 2 FOS-2/9 Zaveden integrovaný systém řízení ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:1997

2 Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická OBSAH: 1. VSTUPNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ZDROJE Zdroje znečišťování ovzduší Druh znečišťujících látek Emisní charakteristiky OBECNÁ CHARAKTERISTIKA LOKALITY KLIMATICKÉ A METEOROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ IMISNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY METODIKA VÝPOČTU METODA, TYP MODELU REFERENČNÍ BODY TERÉN IMISNÍ LIMITY VÝSTUPNÍ ÚDAJE TYP VYPOČTENÝCH CHARAKTERISTIK METODIKA VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ KARTOGRAFICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ DISKUSE VÝSLEDKŮ Plošné rozložení koncentrací Srovnání s imisními limity Závěr a doporučení SEZNAM TABULEK: Tabulka č. 1 Použité intenzity dopravy charakterizující stávající stav... 4 Tabulka č. 2 Použité intenzity dopravy charakterizující navržený stav... 4 Tabulka č. 3 Použité hmotnostní toky sledovaných polutantů z provozu na parkovišti... 5 Tabulka č. 4 Stabilitně členěná větrná růžice... 6 Tabulka č. 5 Imisní koncentrace na stanicích ČHMÚ... 8 Tabulka č. 6 Platné imisní limity... 9 Tabulka č. 7 Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky Tabulka č. 8 Nejvyšší rozdíly koncentrací mezi stávajícím a budoucím stavem Tabulka č. 9 Podíl imisních příspěvků a imisního limitu SEZNAM OBRÁZKŮ V TEXTU: Obrázek č. 1 Grafické znázornění stabilitně členěné větrné růžice... 7 Regionální centrum EIA s.r.o. 1

3 Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická OBSAH PŘÍLOHOVÉ ČÁSTI: Příloha č.1 Situace lokality Příloha č.2.1 Průměrný roční imisní příspěvek oxidu dusičitého stávající stav Příloha č.2.2 Průměrný roční imisní příspěvek oxidu dusičitého nový stav Příloha č.3.1 Nejvyšší hodinový imisní příspěvek oxidu dusičitého stávající stav Příloha č.3.2 Nejvyšší hodinový imisní příspěvek oxidu dusičitého nový stav Příloha č.4.1 Průměrný roční imisní příspěvek benzo(a)pyrenu stávající stav Příloha č.4.2 Průměrný roční imisní příspěvek benzo(a)pyrenu nový stav Příloha č.5.1 Průměrný roční imisní příspěvek suspendovaných částic PM 10 stávající stav Příloha č.5.2 Průměrný roční imisní příspěvek suspendovaných částic PM 10 nový stav Příloha č.6.1 Nejvyšší 24-hodinový imisní příspěvek suspendovaných částic PM 10 stávající stav Příloha č.6.2 Nejvyšší 24-hodinový imisní příspěvek suspendovaných částic PM 10 nový stav Příloha č.7.1 Průměrný roční imisní příspěvek benzenu stávající stav Příloha č.7.2 Průměrný roční imisní příspěvek benzenu nový stav ROZDĚLOVNÍK: Výtisk č.1-9 Výtisk č.10 Regionální centrum EIA s.r.o. AZ GEO, s.r.o. Regionální centrum EIA s.r.o. 2

4 Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická 1. VSTUPNÍ ÚDAJE Předkládaná rozptylová studie byla vypracována společností AZ GEO, s.r.o. (zhotovitel) pro Regionální centrum EIA s.r.o. (objednatel) pro využití v procesu EIA na základě objednávky ze dne CHARAKTERISTIKA ZDROJE Jedná se o stavbu nového společenského a zábavního centra s podzemním dvoupodlažním parkovištěm pro osobní automobily s kapacitou 581 parkovacích míst. Stavba bude umístěno ve Zlíně, zájmová lokalita je vymezena ulicemi Mostní, Březnická, U zimního stadionu a z jihu stávající sportovní halou. Umístění zájmové lokality je patrné přílohy č.1. Příjezd a odjezd z parkoviště bude veden z ulice Březnická (2 rampy - 1 pro zásobování a 1 pro osobní vozidla, připojovací pruh pro sjezd na parkoviště) a z ulice U zimního stadionu (2 rampy pro výjezd, 1 rampa pro vjezd osobních vozidel). Na ulici U zimního stadionu budou na výjezdové rampy navazovat 2 jízdní pruhy, které budou pokračovat ke křižovatce ulic Březnická a Mostní Zdroje znečišťování ovzduší Zdroje znečišťování ovzduší budou následující: bodové zdroje výduchy nuceného větrání podzemního parkoviště; automobilový provoz na parkovišti bude tvořen převážně osobními automobily, pro výpočet emisních charakteristik byl přijat předpoklad, že podzemní parkoviště bude využito na plnou kapacitu, tj. 581 parkovacích stání, přičemž doba stání vozidla na parkovišti je 2 hodiny (3486 příjezdů a odjezdů vozidel denně při předpokládané době provozu společenského a zábavního centra 12 hodin denně). Jedná se pravděpodobně o údaj nadhodnocující reálný stav ve směru k vyšší bezpečnosti. liniové zdroje navýšení intenzity dopravy na okolních komunikacích související s provozem společenského a zábavního centra Pro možnost hodnocení vlivu záměru na ovzduší byl v předkládané rozptylové studii řešen také vliv stávajících zdrojů na imisní situaci (umožní porovnat stávající stav se situací po realizaci záměru). Jedná se o liniové zdroje představované stávajícím provozem na přilehlých komunikacích. V návaznosti na disponibilní data o intenzitě dopravy lze předpokládat, že rozhodně nejvyšší intenzitu provozu lze z okolních komunikací očekávat na frekventované silnici I/49 (Tř. Tomáše Bati) a méně významně na ulici Březnická. Předpokládaná intenzita dopravy na ostatních silničních komunikacích v blízkosti zájmové lokality je podstatně nižší, proto byly do rozptylové studie zahrnuty pouze výše jmenované silnice. Údaje o stávající intenzitě provozu na těchto komunikacích byly převzaty z databáze Ředitelství silnic a dálnic ČR. Použité denní intenzity provozu jsou shrnuty v následujících tabulkách. Situaci při dopravní špičce, která byla předpokládána při výpočtu nejvyšších hodinových koncentrací, charakterizuje 2.4-násobek intenzit uvedených v následujících dvou tabulkách. Regionální centrum EIA s.r.o. 3

5 Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická Tabulka č. 1 Použité intenzity dopravy charakterizující stávající stav Ulice Tř. T. Bati, od Otrokovic před křiž. s Březnickou Tř. T. Bati, od křiž. s Březnickou dále do centra Zlína Č. sčítacího úseku nákladní osobní celkem Štěfánikova, od Tř. T. Bati Březnická od Tř. T. Bati po stávající spotrovní halu Březnická od stávající spotrovní haly dále směr Březnice Tabulka č. 2 Použité intenzity dopravy charakterizující navržený stav Ulice Tř. T. Bati, od Otrokovic před křiž. s Březnickou Tř. T. Bati, od křiž. s Březnickou dále do centra Zlína Č. sčítacího úseku nákladní osobní celkem Štěfánikova, od Tř. T. Bati Březnická od Tř. T. Bati po stávající spotrovní halu Březnická od stávající spotrovní haly dále směr Březnice Druh znečišťujících látek Významnější výstupy do ovzduší budou tvořeny pouze výfukovými plyny z automobilové dopravy (tuhé emise, NO x, SO 2, CO, benzen, PAU a další látky). Z hlediska ovlivnění imisní situace jsou v návaznosti na předpokládanou intenzitu provozu na okolních komunikacích a parkovišti potenciálně významné zejména oxidy dusíku, tuhé emise a PAU vázané na prachové částice. Emise ostatních látek budou pravděpodobně v podmínkách zájmové lokality ve vztahu k imisním limitům a zdraví člověka málo významné Emisní charakteristiky Použité emisní charakteristiky liniových zdrojů vycházejí z emisních faktorů motorových vozidel publikovaných MŽP ČR. Použity byly emisní faktory pro cílový rok Podélný sklon vozovky byl pro každý úsek modelovaných liniových zdrojů vypočten z digitálního modelu terénu pomocí GIS. Na základě těchto emisních faktorů a výše uvedené intenzity provozu byly vypočteny hmotnostní toky kontaminantů do ovzduší. S ohledem na velký rozsah těchto vstupních dat uvádíme v následující tabulce pouze hmotnostní toky použité pro provoz na parkovišti. Regionální centrum EIA s.r.o. 4

6 Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická Předpokládaná průměrná rychlost pohybu vozidel na parkovišti byla 5 km/h. Do výpočtu nebyla zahrnuta sekundární prašnost z dopravy. Tabulka č. 3 Použité hmotnostní toky sledovaných polutantů z provozu na parkovišti NO 2 (g/km) PM 10 (g/km) B(a)P (µg/km) benzen (g/km) Emisní faktor benzín 3.80E E E E-03 Emisní faktor diesel 1.53E E E E-03 Emisní faktor vážený průměr* 4.85E E E E-03 NO 2 (g/s) PM 10 (g/s) B(a)P (µ/s) benzen (g/s) Celkový hmotnostní tok z garáží** 1.17E E E E-04 Hmotnostní tok z 1 výduchu nuceného větrání 9.78E E E E-05 * předpoklad 30% vozidel s dieselovým pohonem a 70% vozidel na benzín ** při předpokládané délce trasy pro průjezd garážemi 300 m a době provozu 12 hodin denně K zajištění nuceného větrání podzemního parkoviště je navrženo celkem 12 výduchů. Pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší z bodových zdrojů (odvětrání podzemního parkoviště) byly použity tyto další emisní charakteristiky (orientační parametry vzduchotechnických zařízení byly specifikovány společností CENTROPROJEKT a.s.): Výška emise nad terénem 3 m Množství vzdušiny / 1 výduch 4.17 m 3 /s Teplota vzdušiny 15 C Průměr výduchu 1 m Rychlost odpadní vzdušiny 5.6 m/s Doba provozu za den 12 hodin Roční využití zdroje 100% Hmotnostní toky škodlivin z liniových zdrojů jsou pro velký rozsah k dispozici v digitální podobě u zpracovatele. Ostatní emisní charakteristiky liniových zdrojů byly následující: Délka úseků liniových zdrojů 10 m Výška emise nad terénem 2 m Šířka liniového zdroje 7 m Doba provozu za den 24 hodin Roční využití zdroje 100% Regionální centrum EIA s.r.o. 5

7 Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická 1.2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA LOKALITY Záměr je umístěn v městské oblasti, mezi ulicemi Mostní, Březnická, U zimního stadionu a stávající sportovní halou. Terén zájmové lokality je svažitý. Nadmořská výška lokality je cca m n. m, okolní modelová oblast se má kopcovitý charakter a vyznačuje se nadmořskými výškami v rozmezí m n.m. Obytná zástavba se nachází v bezprostředním okolí lokality. Graficky je situace lokality znázorněna v příloze č KLIMATICKÉ A METEOROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ Pro modelování byla použita meteorologická data v podobě matice hodnot, které vyjadřují procentuální výskyt generalizovaného typu počasí v daném období (stabilitně členěná větrná růžice). Kategorie počasí v této matici jsou vytvořeny na základě tříd stability, reprezentovaných průměrnými teplotními gradienty γ, a rychlostí větru. Používají se třídy podle Bubníka a Koldovského. Použitá stabilitně členěná větrná růžice byla vypracována ČHMÚ pro lokalitu Zlín a je dokumentována následující tabulkou. Její grafické znázornění (paprskový graf) tvoří obrázek č.1. Tabulka č. 4 Stabilitně členěná větrná růžice Třída stability, Součet N NE E SE S SW W NW Bezvětří rychlost větru (%) I.tř. v=1,7 m/s II.tř. v=1,7 m/s II.tř. v=5 m/s III.tř. v=1,7 m/s III.tř. v=5 m/s III.tř. v=11 m/s IV.tř. v=1,7 m/s IV.tř. v=5 m/s IV.tř. v=11 m/s V.tř. v=1,7 m/s V.tř. v=5 m/s Součet (%) /100 Regionální centrum EIA s.r.o. 6

8 Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická Obrázek č. 1 Grafické znázornění stabilitně členěné větrné růžice 1.4. IMISNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY Imisní charakteristika lokality byla orientačně posouzena na základě dat z měření imisní situace realizovaného ČHMÚ v roce 2005 na stanicích ZZLN (obytná zóna v okrajové části města, cca 1.6 km od lokality) a ZZLT (centrum města v blízkosti vrátnice areálu Svit, cca 450 m od lokality). Koncentrace polutantů, které byly naměřeny v roce 2005 na uvedených stanicích, tvoří následující tabulku. Regionální centrum EIA s.r.o. 7

9 Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická Tabulka č. 5 Imisní koncentrace na stanicích ČHMÚ Stanice ZZLN ZZLT Kontaminant hodinové koncentrace (µg/m 3 ) 24-hodinové koncentrace (µg/m 3 ) maximum průměr maximum průměr průměrné roční koncentrace (µg/m 3 ) PM ,5 31,3 37,1 NO x ,6 NO ,9 NO ,8 benzen 14,3 0,6 7,5 0,7 1,0 B(a)P ,002 CO ,42 SO 2 153,4 5,3 33,5 6,3 7,6 PM ,3 40,2 46,9 NO ,5 73,7 23,9 27,0 SO ,0 39,5 9,8 10,6 Vzhledem ke vzdálenosti měřicích stanic a přítomnosti městských zdrojů znečišťování ovzduší v prostoru mezi uvedenými stanicemi a zájmovou lokalitou (zejména automobilový provoz na ulici Třída Tomáše Bati) nelze výsledky měření vztáhnout přímo na zájmovou lokalitu. Vzhledem ke vzdálenosti zájmové lokality od stanic imisního monitoringu, městskému charakteru zájmové lokality a k bezprostřední blízkosti frekventované silnice (ulice Březnická) lze očekávat, že imisní zátěž okolí lokality bude odpovídat spíše podmínkám v okolí stanice ZZLT. Na základě údajů zveřejněných ČHMÚ za rok 2005 lze předpokládat, že v okolí zájmové lokality jsou v současnosti překračovány imisní limity suspendovaných částic PM 10 (nejvyšší 24-hodinové koncentrace na 99% obce, průměrné roční koncentrace na 1.7% obce) a pravděpodobně také benzo(a)pyrenu (překračuje imisní limity na 10.3% plochy obce). Z hlediska těchto polutantů v ovzduší je tedy situace v okolí lokality již v současnosti velmi špatná. 2. METODIKA VÝPOČTU 2.1. METODA, TYP MODELU K vlastnímu výpočtu byl použit program SYMOS 97, založený na stejnojmenném modelu rozptylu znečišťujících látek. Jedná se o referenční metodu pro modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší dle Nařízení vlády č.597/2006 Sb. Metodika používá statistického gaussovského modelu rozptylu kouřové vlečky. Meteorologická data vstupují do modelu v podobě stabilitně členěné větrné růžice (třídy podle Bubníka a Koldovského). Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií pro účely hodnocení kvality ovzduší. Regionální centrum EIA s.r.o. 8

10 Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická 2.2. REFERENČNÍ BODY Referenční body byly uspořádány v pravidelné čtvercové síti pokrývající oblast o rozloze 1 x 1 km. Záměr je situován přibližně uprostřed této sítě. Velikost kroku sítě byla 50 m s tím, že pro dosažení přesnějších výsledků byla tato pravidelná síť doplněna dalšími referenčními body v blízkosti modelovaných liniových zdrojů. S ohledem na omezení použitého rozptylového modelu byla ze souboru referenčních bodů vyloučena všechna místa bližší modelovaným zdrojům než 30 m. Celkem bylo použito 412 referenčních bodů. Výška všech referenčních bodů byla 1,5 m nad terénem. Síť referenčních bodů je zobrazena v příloze č.1. Tabelární přehled referenčních bodů a jejich souřadnic je k dispozici v digitální podobě TERÉN K modelovým výpočtům byl použit digitální model terénu odvozený z veřejně přístupných dat získaných v rámci projektu X-SAR/SRTM (data z radarového snímkování povrchu Země uskutečněného v roce 2000). Použitým souřadnicovým systémem byl S-JTSK IMISNÍ LIMITY Platné imisní limity pro cílový rok 2007 (včetně mezí tolerance) tvoří následující tabulku. Tabulka č. 6 Platné imisní limity Znečišťující látka Doba Přípustná četnost Imisní limit Jednotka průměrování překročení / rok Imisní limity pro ochranu zdraví lidí SO 2 1 hodina 350 µg/m 3 24 SO 2 24 hodin 125 µg/m 3 3 CO max. denní 8-mi hodinový průměr 10 mg/m 3 - PM hodin 50 µg/m 3 35 PM 10 1 rok 40 µg/m 3 - NO 2 1 hodina 230* µg/m 3 18 NO 2 1 rok 46* µg/m 3 - benzen 1 rok 8* µg/m 3 - Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace SO 2 kalendářní rok a zimní období 20 µg/m 3 - NOx 1 rok 30 µg/m 3 - Cílové imisní limity pro ochranu zdraví lidí benzo(a)pyren 1 rok 1 ng/m 3 - * při zahrnutí meze tolerance platné pro rok 2007 Regionální centrum EIA s.r.o. 9

11 Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická 3. VÝSTUPNÍ ÚDAJE 3.1. TYP VYPOČTENÝCH CHARAKTERISTIK Rozsah modelovaných kontaminantů je dán vytipováním látek s předpokládanou nejvýznamnější emisí do ovzduší s přihlédnutím k polutantům, které vykazují již v současnosti vysoké imisní koncentrace. Pro zajištění možnosti srovnání vypočtených hodnot s imisními limity byl výpočet v programu SYMOS 97 proveden pro charakteristiky, které mají stanoven imisní limit. Z důvodu přítomnosti stávajících liniových zdrojů znečišťování ovzduší v okolí byly vypočteny imisní příspěvky charakterizující situaci v okolí lokality před výstavbou a v době provozu navrženého záměru. Vypočteny byly následující charakteristiky: NO 2 - nejvyšší hodinový příspěvek koncentrací, průměrný roční příspěvek koncentrací PM 10 - nejvyšší 24-hodinový příspěvek koncentrací, průměrný roční příspěvek koncentrací benzen - průměrný roční příspěvek koncentrací B(a)P - průměrný roční příspěvek koncentrací Jak prokázaly výstupy z modelu, imisní příspěvky z navržených nových zdrojů znečišťování ovzduší budou málo významné (viz kapitola 3.4) a ve vztahu k imisním limitům natolik nízké, že problémy s imisními koncentracemi ostatních kontaminantů, které nebyly do modelu zahrnuty, nelze očekávat. Oxidy dusíku vyjádřené jako NO x modelovány nebyly, protože se předmětné území nenachází v oblastech s imisními limity vymezenými k ochraně ekosystémů a vegetace METODIKA VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Nejistota určení imisního pozadí blízkého okolí lokality (viz kapitola 1.4) je v daném případě řádově vyšší než velikost vypočtených imisních příspěvků z navržených nových zdrojů. V návaznosti na přítomnost řady liniových zdrojů lze očekávat plošně značně proměnlivou stávající imisní zátěž. Obvykle používaný způsob predikce budoucích imisních koncentrací, tj. součet stávajících imisních koncentrací s vypočtenými imisními příspěvky, proto v tomto konkrétním případě považujeme za zavádějící. Výstup z rozptylové studie je proto omezen na stanovení imisních příspěvků. Tomu odpovídá i způsob hodnocení vlivu záměru na ovzduší. Vypočtené velikosti imisních příspěvků sledovaných látek z výstupu modelu SYMOS 97 byly hodnoceny na základě jejich srovnání s úrovní příslušného imisního limitu KARTOGRAFICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ Grafický výstup z modelu, který tvoří přílohovou část předkládané rozptylové studie, byl získán gridováním hodnot vypočtených v referenčních bodech (regulární spline). K tomuto účelu byl využit geografický informační systém GRASS. Mapový výstup byl vypracován pro následující charakteristiky: NO 2 - nejvyšší hodinový a průměrný roční příspěvek koncentrací před a po realizaci záměru Regionální centrum EIA s.r.o. 10

12 Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická PM 10 - nejvyšší 24-hodinový a průměrný roční příspěvek koncentrací před a po realizaci záměru benzo(a)pyren průměrný roční imisní příspěvek před a po realizaci záměru benzen - průměrný roční imisní příspěvek před a po realizaci záměru Veškeré vypracované mapy jsou součástí příloh a reprezentují koncentrace ve výšce 1,5 m nad zemí DISKUSE VÝSLEDKŮ Nejvyšší vypočtené hodnoty imisního příspěvku modelovaných polutantů a lokalizace dosaženého maxima tvoří následující tabulku. Tabulka č. 7 Vypočtené imisní příspěvky v nejsilněji zasaženém místě modelové oblasti Kontaminant Doba průměrování Imisní příspěvek Jednotka X (S-JTSK) Y (S-JTSK) Stávající stav NO 2 1 rok 1.70 µg/m NO 2 1 hodina 29.5 µg/m PM 10 1 rok 0.45 µg/m PM hodin 2.68 µg/m benzen 1 rok µg/m benzo(a)pyren 1 rok 0.77 pg/m Po realizaci záměru NO 2 1 rok 1.74 µg/m NO 2 1 hodina 29.5 µg/m PM 10 1 rok 0.46 µg/m PM hodin 2.68 µg/m benzen 1 rok µg/m benzo(a)pyren 1 rok 1.65 pg/m Nárůst koncentrace v nejsilněji zasaženém místě modelové oblasti NO 2 1 hodina µg/m % PM 10 1 rok 0 µg/m % PM hodin µg/m % benzen 1 rok 0 µg/m % benzo(a)pyren 1 rok pg/m % Ze srovnání modelových výsledků reprezentujících stávající stav a situaci po realizaci záměru vyplývá, že v případě realizace záměru lze v místě nejvyšší imisní zátěže očekávat nárůst imisních koncentrací maximálně v řádu jednotek %. V případě průměrných ročních koncentrací PM 10 a benzenu k nárůstu v nejsilněji zasaženém místě modelové oblasti vůbec nedojde, protože maxima koncentrací těchto látek v současnosti jsou a i v budoucnu budou vázána na provoz na frekventované silnici na Třídě Tomáše Bati. Jedná se o místa ležící mimo dosah imisního vlivu záměru. Následující tabulka uvádí nejvyšší vypočtené rozdíly mezi stávajícími a budoucími imisními koncentracemi (po výstavbě společenského a zábavního centra). Regionální centrum EIA s.r.o. 11

13 Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická Tabulka č. 8 Nejvyšší rozdíly koncentrací mezi stávajícím a budoucím stavem Kontaminant Doba průměrování Nejvyšší rozdíl mezi stávajícím a budoucím stavem Jednotka NO 2 1 rok 0.13 µg/m 3 NO 2 1 hodina 2.28 µg/m 3 PM 10 1 rok 0.05 µg/m 3 PM hodin 0.29 µg/m 3 benzen 1 rok µg/m 3 benzo(a)pyren 1 rok 0.13 pg/m 3 Nejvyšší nárůst absolutní imisní koncentrace lze očekávat u nejvyšších hodinových koncentrací NO 2. Maximální změna imisních koncentrací ostatních sledovaných látek bude minimálně o 1 řád nižší Plošné rozložení koncentrací V současnosti je imisemi nejsilněji zasaženo okolí Třídy Tomáše Bati (nejvýznamnější ohniska koncentrací ve vzdálenosti cca 180 a cca 350 m od hodnoceného záměru). Tento stav přetrvá i po realizaci záměru. Změna imisní situace v těchto místech po výstavbě společenského a zábavního centra je nižší než nejistota použitého způsobu modelování. Změny v plošném rozložení koncentrací sledovaných látek po realizaci záměru budou málo významné a soustředí se především do blízkého okolí společenského a zábavního centra, především podél přilehlého úseku ulice Březnická, méně významně na ulici U zimního stadionu Srovnání s imisními limity Lze konstatovat, že ve vztahu k platným imisním limitům budou imisní příspěvky znečištění z posuzovaného záměru málo významné. Procentuální podíl maximálních vypočtených imisních příspěvků z posuzovaného záměru (rozdíl mezi stávajícími a předpokládanými budoucími imisními koncentracemi) vzhledem k imisním limitům platným pro rok 2007 (včetně mezí tolerance) tvoří následující tabulku. Tabulka č. 9 Podíl imisních příspěvků a imisního limitu Kontaminant Doba průměrování Maximální imisní příspěvek / imisní limit NO 2 1 rok 0.3% NO 2 1 hodina 1.0% PM 10 1 rok 0.1% PM hodin 0.6% benzen 1 rok 0.2% benzo(a)pyren 1 rok 0.013% Regionální centrum EIA s.r.o. 12

14 Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická Z provedených výpočtů vyplývá, že z hlediska úrovně imisních limitů budou imisní příspěvky způsobené posuzovaným záměrem zanedbatelné a budou nejméně o 2 řády nižší než úroveň imisního limitu. Stávající kvalita ovzduší v okolí lokality, která je z hlediska některých modelovaných polutantů velmi špatná, nebude záměrem dále zhoršena. Realizace záměru nemůže mít na nepříznivou imisní situaci téměř žádný vliv. Imisní zátěž je a bude rozhodující měrou způsobena jinými zdroji znečištění na území města, významně se na ní podílí stávající intenzivní automobilová doprava na Třídě Tomáše Bati Závěr a doporučení Hlavní závěry rozptylové studie je možno shrnout do následujících bodů: 1) Ovzduší v okolí navrženého obchodního centra je imisně zatíženo zejména v důsledku provozu na stávajících komunikacích (Tř. Tomáše Bati, méně významně i ulice Březnická). 2) Provoz obchodního centra může méně významně ovlivnit imisní koncentrace pouze v nejbližším okolí (cca do 50 m od ulice Březnická a cca do 100 m od budovy společenského a zábavního centra). Změna plošného rozložení imisních koncentrací v důsledku provozu posuzovaného společenského a zábavního centra zanedbatelná. 3) Imisní příspěvky všech sledovaných látek z posuzovaného záměru budou málo významné a budou minimálně o 2 řády nižší než úroveň imisních limitů platných pro rok 2007, a to v případě ročních i krátkodobých koncentrací. 4) Platné imisní limity jsou již v současnosti v okolí lokality pravděpodobně ze sledovaných látek překračovány v případě koncentrací PM 10 a benzo(a)pyrenu. Nelze tudíž očekávat jejich plnění ani po realizaci záměru. Realizace záměru nemůže mít na nepříznivou imisní situaci téměř žádný vliv. Imisní zátěž je a bude rozhodující měrou způsobena jinými zdroji znečištění na území města. Významně se na ní podílí stávající intenzivní automobilová doprava na Třídě Tomáše Bati. Provoz záměru sám o sobě nemůže způsobit překračování imisních limitů ani významně zhoršit kvalitu ovzduší v okolí. 5) Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré vypočtené imisní příspěvky jsou ve vztahu k úrovni platných imisních limitů velmi nízké, budou i dopady záměru na lidskou populaci v místě nejbližší obytné zástavby způsobené znečištěním ovzduší nevýznamné. Regionální centrum EIA s.r.o. 13

15 AZ GEO, s.r.o., Masná 8, Ostrava Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická Přílohová část Seznam příloh: Příloha č.1 Situace lokality Příloha č.2.1 Průměrný roční imisní příspěvek oxidu dusičitého stávající stav Příloha č.2.2 Průměrný roční imisní příspěvek oxidu dusičitého nový stav Příloha č.3.1 Nejvyšší hodinový imisní příspěvek oxidu dusičitého stávající stav Příloha č.3.2 Nejvyšší hodinový imisní příspěvek oxidu dusičitého nový stav Příloha č.4.1 Průměrný roční imisní příspěvek benzo(a)pyrenu stávající stav Příloha č.4.2 Průměrný roční imisní příspěvek benzo(a)pyrenu nový stav Příloha č.5.1 Průměrný roční imisní příspěvek suspendovaných částic PM 10 stávající stav Příloha č.5.2 Průměrný roční imisní příspěvek suspendovaných částic PM 10 nový stav Příloha č.6.1 Nejvyšší 24-hodinový imisní příspěvek suspendovaných částic PM 10 stávající stav Příloha č.6.2 Nejvyšší 24-hodinový imisní příspěvek suspendovaných částic PM 10 nový stav Příloha č.7.1 Průměrný roční imisní příspěvek benzenu stávající stav Příloha č.7.2 Průměrný roční imisní příspěvek benzenu nový stav Ostrava, červen 2007 FOS-2/8

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie?

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Mgr. Ondřej Vlček Bc. Hana Škáchová Oddělení modelování a expertíz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ochrana ovzduší ve státní správě, Hustopeče

Více

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Rozptylová studie Příloha H2 Název stavby: PZPCH - EUROFORM Investor: Obchodní společnost EUROFORM spol. s r.o. Malá Štupartská 634/7 110 00 Praha 1 Zpracoval:

Více

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o.

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PŘÍSPĚVKOVÁ ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle 17 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění p.p. Zpracoval: Mgr. Jakub Bucek Autorizace

Více

Datum: 12. 12. 2008. Zakázka číslo: 08/1109. Počet stran: 32. Výtisk číslo:

Datum: 12. 12. 2008. Zakázka číslo: 08/1109. Počet stran: 32. Výtisk číslo: Logistický areál Březhrad Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo dne

Více

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc.

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc. Rozptylová studie Rozptylové studie popisují pomocí výsledků

Více

TESCO LETŇANY ETAPA V.

TESCO LETŇANY ETAPA V. TESCO LETŇANY ETAPA V. Zpracovatel: Ing. Martin Vejr, Křešínská 412, 262 23 Jince Tel.: 607 863 335 mvejr@centrum.cz E-mail: Září 2011 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 2 z 26 Obsah strana 1. Úvod 3 2. Podklady

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie oznamovatel a investor UFA INVESTMENT s.r.o. záměr Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy Rozptylová studie k dokumentaci EIA záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a podle 11 odst.

Více

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU s. r. o. ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Mgr. Jan Karel PODMÍNKY UPLATNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Více

Modelování imisí v dopravě

Modelování imisí v dopravě Abstract Modelování imisí v dopravě Jiří Jedlička*, Jiří Dufek, Vladimir Adamec, Jiri Huzlik Transport Research Centre, Lisenska 33a, 63600 Brno, Czech Republic * Corresponding author: jedlicka@cdv.cz

Více

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc.

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc. ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE RNDr Josef Keder, CSc. Gaussovský model základní pojmy Metodika výpočtu - základní rovnice rovnice pro plynné látky rovnice

Více

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 215 215 Obsah 1 Úvod... 2 2 Imisní limity... 3 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích... 4 3.1 Suspendované částice PM 1,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy Obecní úřad Hradiště v souladu s ustanovením 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.)

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013 ÝLEDKY MĚŘENÍ NEČIŠTĚNÍ ODUŠÍ mobilními vozy ČHMÚ pracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 213 Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. ladimíra olná Fotografie: Ing. Pavel molík MĚŘENÍ Měření

Více

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008)

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008) AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Pracoviště: divize Slezsko, Masná 10, 702 00 Ostrava Kód zakázky:

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Dolní Chabry B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Dolní Chabry B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78 Tabulka 33: Úplná emisní bilance v členění dle přílohy 2 zákona, zóna CZ02 Střední Čechy, rok 2011 Emise znečišťujících látek Zóna/aglomerace Skupina zdrojů Specifikace skupiny PM 2,5 PM 10 NO x SO 2 VOC

Více

Závěrečná zpráva leden 2012

Závěrečná zpráva leden 2012 Závěrečná zpráva leden 2012 Obsah: I. IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE... 3 II. DESKRIPCE LOKALITY... 3 III. PODKLADY POUŽITÉ PRO TUTO ZPRÁVU... 3 IV. PLATNÁ LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ... 4 V. POUŽITÉ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE Platný podpis V Praze dne 14. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA

OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.) Zpracovatel

Více

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí P O S U D E K o vlivech záměru Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb.

Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. Ochrana ovzduší ve státní správě VIII, teorie a praxe Alena Kacerovská 19. listopadu 2013, Plzeň ÚVOD

Více

I/65 Křižovatka Dobrá Voda

I/65 Křižovatka Dobrá Voda 20.1.d I/65 Křižovatka Dobrá Voda Rozptylová studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č. osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo dne

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI Jiří Jedlička, Libor Špička Obsah Informace ze zahraničí Definice nízkoemisních zón Kvalita ovzduší v MSK y Závěr Zahraniční zkušenosti Realizace a plán v

Více

Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava

Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava Obsah Vybrané základní pojmy Shrnutí Úvod Hlavní znečišťující látky jejich charakteristika Monitorování ovzduší Výsledky měření - AIMS Opava-Kateřinky

Více

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. 50. léta: Historii sledování úrovní

Více

Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420

Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420 Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420 Rozptylová studie Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií uděleného Ministerstvem životního prostředí ČR (č. j.

Více

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA STUDIE PROVEDITELNOSTI C.2.2 PŘEDBĚŽNÁ EMISNÍ STUDIE 0 červenec 2013 INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ

PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č.

Více

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: ČHMÚ pobočka Plzeň Plzeň 2010 Úvod Cílem dokumentu Aktualizace program ke

Více

Kruté kryté zimní stadióny

Kruté kryté zimní stadióny Kruté kryté zimní stadióny aneb jak si vytvořit problém B.Kotlík, CHŽP, hygiena ovzduší SZÚ zimní stadióny medializovaný problém dochází k otravám, poleptání sliznic.. proměřují se koncentrace na stadiónech

Více

Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel:

Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Doplňující údaje: 0 12/2012 1.vydání Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov () Závěrečné shrnutí ZADAVATEL: MĚSTO PŘEROV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o. AUTORSKÝ KOLEKTIV:

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu 1.etapa Měření vnějšího ovzduší probíhalo od 29.1. do 7.2.2009. U oxidu uhelnatého byla průměrná hodnota za celou etapu 982 µg/m3(10%

Více

Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren. Jan Horálek

Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren. Jan Horálek Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren Jan Horálek Motivace nový Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. 11 odst. 6: K posouzení, zda dochází k překročení některého imisních limitů

Více

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Schváleno: MD OPK, č.j. 498/06-120-RS/1 ze dne

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA HLUČÍNA

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA HLUČÍNA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA HLUČÍNA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO ÚČELY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ KONCEPCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DLE PŘÍLOHY č. 1 ZÁKONA Č. 183/2006 SB. Pořizovatel: Městský úřad

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE č. E/3795/2013 Rozšíření CZT a výstavba zdroje tepla na biomasu v Budišově nad Budišovkou Zadavatel: Vypracoval: Město Budišov nad

Více

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu.

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu. Ing. Josef Konečný ENVIPROTEKO Šrámkova 481, 763 02 Zlín 4 tel.: +420 577103578, + 420 577938376 fax.:+420 577103578, e-mail: enviproteko @ avonet.cz OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Zadavatel: Zhotovitel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala: Ing. Marcela Skříčková Vedoucí střediska inženýrských

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V: TEORIE A PRAXE 3.-5. listopadu 2009, Hotel Gomel, České Budějovice 1

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V: TEORIE A PRAXE 3.-5. listopadu 2009, Hotel Gomel, České Budějovice 1 Modelování příčin zhoršené kvality ovzduší na Ostravsku a vliv možných řešení Doc. Ing. Petr Jančík, PhD. Ing. Irena Pavlíková OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V: TEORIE A PRAXE 3.-5. listopadu 2009, Hotel

Více

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013 Obsah OBSAH...3

Více

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor životního prostředí MŽP ČR Ing. Miloslav Kuklík ředitel odboru výkonu státní správy 1 Podskalská 19 128 00 Praha Č.j.:MHMP-082378/OŽP/VI/2000/2001

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04. V Praze dne 10. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 a výzva k uplatnění připomínek a námitek Ministerstvo

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY Informace o referátu pro konferenci OVZDUŠÍ 2013 (Brno 15. 17.4.2013) Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka

Více

Případová studie (Karviná)

Případová studie (Karviná) Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v ČR Do roku hygienický předpis č. z roku, doporučené nejvyšší

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ PRAHA 2011 Seznam použitých zkratek: AIM automatizovaný imisní monitoring (AMS, AMS-SRS) AMS automatizovaná monitorovací stanice

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií

Více

Letová měření kvality ovzduší

Letová měření kvality ovzduší Letová měření kvality ovzduší v rámci projektu Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu Závěrečná zpráva Zpracoval: Český hydrometeorologický

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j.: 24441/ENV/16 V Praze dne 14. dubna 2016 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o

Více

Metronom Business Centrum, parc.č. 2928, 2930, 2945, k.ú. Stodůlky

Metronom Business Centrum, parc.č. 2928, 2930, 2945, k.ú. Stodůlky HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Studio acht, s.r.o. Lenka Venclová Za Zámečkem 746/3 158 00 Praha 5 - Jinonice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1415962/2012/1/OZP/VI

Více

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti PROJEKT Snížení imisní zátěže na území města Broumova Studie proveditelnosti Listopad 2011 OBSAH Manažerské shrnutí 1. Základní informace 2. Informace o řešené lokalitě 2.1. Charakteristika zdrojů, jejichž

Více

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Významnost bude stanovena na základě odhadu jejich

Více

ODCHOVNA SELAT TROUBELICE FARMA PRO CHOV PRASNIC

ODCHOVNA SELAT TROUBELICE FARMA PRO CHOV PRASNIC Předkladatel TAGROS a.s. Troubelice Oznámení záměru zpracované dle 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem a rozsahem dokumentace dle přílohy č.4 k zák.č.100/2001 Sb.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 40723/2016 Olomouc 29. 4. 2016 SpZn: KÚOK/26105/2016/OŽPZ/7232 Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kotrášová,

Více

Návrh oboustranných odpočívek Sulkov s výstavbou Truckparků na dálnici D5 v km 91,3

Návrh oboustranných odpočívek Sulkov s výstavbou Truckparků na dálnici D5 v km 91,3 Návrh oboustranných odpočívek Sulkov s výstavbou Truckparků na dálnici D5 v km 91,3 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval:

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Střední Morava CZ07 Datum schválení: červenec 2015 Odpovědné orgány,

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1 www.zuova.cz

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1 www.zuova.cz 1 OBSAH 1. Úvod 3 2. Vzorkování imisí 4 3. Emisní inventura 13 4. Modelové výpočty pro stanovení původců znečištění 17 5. Závěr 21 6. Přílohy 22 2 1. Úvod Kvalita ovzduší, nejen v Moravskoslezském kraji,

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

K MOŽNOSTI IDENTIFIKACE PŮVODU ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ POMOCÍ KOMBINACE IMISNÍCH A METEOROLOGICKÝCH MĚŘENÍ. Josef Keder

K MOŽNOSTI IDENTIFIKACE PŮVODU ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ POMOCÍ KOMBINACE IMISNÍCH A METEOROLOGICKÝCH MĚŘENÍ. Josef Keder K MOŽNOSTI IDENTIFIKACE PŮVODU ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ POMOCÍ KOMBINACE IMISNÍCH A METEOROLOGICKÝCH MĚŘENÍ Josef Keder keder@chmi.cz Víme: co, kolik, kde, kdy Kvalitně prováděná měření koncentrací znečišťujících

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 MUDr. Helena Šebáková Ing.Jaroslav Kubina Ing.Miroslava Rýparová helena.sebakova@khsova.cz

Více

DÁLNICE D1, STAVBA 01191 STARÝ LÍSKOVEC BRNO, JIH; MÚK BRNO, CENTRUM

DÁLNICE D1, STAVBA 01191 STARÝ LÍSKOVEC BRNO, JIH; MÚK BRNO, CENTRUM ČÍSLO ZAKÁZKY: 10/08/107 DÁLNICE D1, STAVBA 01191 STARÝ LÍSKOVEC BRNO, JIH; MÚK BRNO, CENTRUM DOKUMENTACE DLE 8 ZÁKONA Č. 100/2001 SB. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Projektová kancelář pro dopravní

Více

Zelenáa čistá Ostrava 2025. Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě

Zelenáa čistá Ostrava 2025. Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Zelenáa čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., listopad 2015 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2013 : 297 421 Rozloha:

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI Jiří Jedlička, Libor Špička Obsah Informace ze zahraničí Definice nízkoemisních zón Kvalita ovzduší v MSK Příklad Závěr Zahraniční zkušenosti Realizace a plán

Více

SO 101 Rekonstrukce silnice

SO 101 Rekonstrukce silnice Most 72/ Medový Újezd (SO 0 Rekonstrukce silnice) OBSAH: SO 0 Rekonstrukce silnice IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2. Stavba... 2.2 Objednatel... 2.3 Zhotovitel dokumentace... 2 2 ÚVOD... 3 3 ŘEŠENÍ DOPRAVY PO

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Rozptylová

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Ďáblice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Ďáblice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno O čem budu povídat Trocha teorie nikoho nezabije Kvalita ovzduší v posledních letech Problémy

Více

Kvantifikace externích nákladů dopravy v podmínkách České republiky

Kvantifikace externích nákladů dopravy v podmínkách České republiky Kvantifikace externích nákladů dopravy v podmínkách České republiky Periodická zpráva k řešení projektu realizovaného v rámci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji v programu Podpora realizace udržitelného

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

Co se skrývá v datech možnosti zpřesnění (odhadu) expozice (. Another Brick in the Wall..)

Co se skrývá v datech možnosti zpřesnění (odhadu) expozice (. Another Brick in the Wall..) Co se skrývá v datech možnosti zpřesnění (odhadu) expozice (. Another Brick in the Wall..) RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., MUDr. Helena Kazmarová, b.kotlik@szu.cz, SZÚ Praha Hodnocení kvality ovzduší (odhad

Více

NĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

NĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROVÝCHOD CZ05 KVĚTEN, 2016 ČERVEN, 2015 NĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna

Více

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Výstavba závodu kovových střížek MONEA COIN TECHNOLOGY s.r.o.

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Výstavba závodu kovových střížek MONEA COIN TECHNOLOGY s.r.o. Praha: 12. 1. 2016 Praha: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 15. 6. 2016 079221/2016/KUSK SZ_073794/2016/KUSK/5 Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz OŽP/Zk dle rozdělovníku ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 5 3 ECM a vyhodnocení

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 6 27801 Kralupy nad Vltavou Datum zpracování: 28.3.2013

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více