Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace"

Transkript

1 školní vzdělávací program Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace

2 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP pro ZV Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Dr.Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Motivační název : Škola jazykům otevřená 1.2 Předkladatel Předkladatel: Základní škola Dr.Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Adresa školy: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526, Česká Lípa Ředitel školy: Mgr.Antonín Lačný Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Slaboňová, Mgr. Monika Kalenská IČO školy: IZO školského zařízení : IZO ředitelství : Tel.: škola, ředitel Fax: E - mail : Webová stránka : 1.3 Zřizovatel Zřizovatel: Město Česká Lípa náměstí T.G.Masaryka 1 Česká Lípa IČO Kontakty: Starostka: Mgr.Hana Moudrá, tel , Místostarosta: Jiří Kočandrle, tel , Mgr.Tomáš Vlček, tel , SMILE verze

3 Identifikační údaje 2 Charakteristika školy Vedoucí oddělení školství a cestovního ruchu: Jana Veindlová, tel , Platnost dokumentu od Název školy Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Adresa Mánesova 1526, Česká Lípa IČ Kontakty Ředitel Telefon Lačný Antonín, Ort Jiří Antonín Lačný Tel.: účtárna, ředitel, zástupci ŘŠ Fax www Zřizovatel Město Česká Lípa Adresa náměstí T.G.Masaryka 1,Česká Lípa IČ Kontakt Starostka: Hana Moudrá Telefon www SMILE verze

4 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy Základní údaje o škole : Čestný název Základní škola Dr. Miroslava Tyrše škole obnovilo a propůjčilo MŠMT v roce Základní škola je úplná základní škola s ročníkem. Zařazení do školského rejstříku bylo vydáno pod č.j. 1844/ Zřizovací listina byla vydána dne pod č.j. MUCL/272 78/2005/OŠKS a CR Šk Ředitel školy byl jmenován Mgr. Antonín Lačný od Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 692 žáci IZO: Školní družina kapacita: 100 žáků IZO: Školní klub kapacita: 60 žáků IZO: Školní jídelna IZO: Počet žáků (přesné údaje jsou k dispozici ve výroční zprávě školy za daný školní rok): 665 Průměrný počet žáků na jednu třídu : 24,44 Počet tříd : 28 1.stupeň : 16 2.stupeň : 12 Počet oddělení: školní družina (dále jen ŠD) : 4 oddělení školní klub (dále jen ŠK ) : 2 oddělení Počet pedagogických pracovníků (přesné údaje jsou k dispozici ve výroční zprávě školy za daný školní rok) : 44 Vedení školy: ředitel (dále jen ŘŠ) : Mgr. Antonín Lačný statutární zástupkyně ŘŠ : Mgr. Lubomíra Hejnová zástupce ŘŠ : Mgr.Jiří Ort Počet provozních pracovníků : 7 Počet pracovnic školní jídelny : 7 Počet administrativních pracovnic : 2 Prostorové podmínky : Učebny : Celkem je využíváno 35 učeben, z nichž 2 jsou dílny pro výuku Pracovních činností a 7 odborných učeben, které však slouží také jako kmenové učebny. Dále je k dispozici 5 místností pro činnost školní družiny (dále jen ŠD) a školního klubu (dále jen ŠK), 2 tělocvičny. K výuce cizích jazyků jsou plně využívané 2 speciální učebny s velmi dobrým vybavením, učebna výpočetní techniky s 21 počítači pro žáky a interaktivní učebna s 15 počítači. Učebna hudební výchovy slouží nejen k výuce předmětu, ale i v odpoledních hodinách k činnosti školního pěveckého sboru ZVONEK a ZVONEČEK. Počítačová učebna je kromě povinné výuky předmětu Informatiky také bohatě využívána v odpoledních hodinách pro zájmovou činnost školních kroužků. Ostatní místnosti: ředitelna, 2 kanceláře, 3 sborovny, 10 kabinetů, knihovna, spisovna. Hřiště : V areálu školy je asfaltové hřiště, které slouží pro odpočinkový pobyt žáků o přestávkách, pro výuku tělesné výchovy, v odpoledních hodinách pro pestrou činnost dětí ve ŠD a ŠK. Sportovní areál u školy je veřejně přístupný žákům i veřejnosti každý den do 20 hodin. SMILE verze

5 Charakteristika školy ŠD a ŠK : Pro činnost dětí ve ŠD a ŠK jsou k dispozici 2 samostatné budovy s 5 třídami a tělocvičnou. Školní jídelna (dále jen ŠJ) : Je samostatná budova umístěná v areálu školy. Průměrný počet stravujících se dětí (přesné údaje jsou k dispozici ve výroční zprávě školy za daný školní rok) : 466 žáků naší školy a 50 dětí z MŠ Sovička Průměrný počet dospělých strávníků : 50 (přesné údaje jsou k dispozici ve výroční zprávě školy za daný školní rok) Materiálně technické podmínky : Materiálně technické podmínky školy odpovídají současným požadavkům pro poskytování základního vzdělání žákům 1. 9.ročníků ZŠ. Pomůcky a potřeby pro výuku jsou uloženy v příslušných kabinetech, třídách, sborovnách a jsou plně využívané při výuce v jednotlivých předmětech. Audiovizuální technika je průběžně modernizovaná. Každý rok je v rámci rozpočtu školy obnovována a doplňována podle požadavků vyučujících. Využití PC učebny je koncipováno tak, aby byly počítače k dispozici pro výuku i zájmovou činnost v co největší míře podle předem stanoveného rozvrhu. Další počítače jsou umístěny v interaktivní učebně. Postupně dochází k modernizaci a inovaci vybavení školy nábytkem. Školní jídelna se nachází v samostatné budově v Eliášově ulici. V přízemí má ŠJ kuchyň, příruční sklad, kancelář vedoucí ŠJ, denní místnost se šatnou pro zaměstnance, nákladní výtah se strojovnou a sociální zařízení. V suterénu budovy jsou sklady a prádelna. Pro žáky je v těchto prostorách šatna se sociálním zařízením a velká školní jídelna. Školní kuchyň je po rozsáhlé rekonstrukci a vyhovuje hygienickým požadavkům. Během školního roku 2007/2008 byl instalován elektronický stravovací systém, který výrazně zmodernizoval chod školní jídelny. Školní družina a školní klub jsou umístěny v samostatné budově, kde jsou v činnosti celkem 3 oddělení, v přízemí je prostorná tělocvična. Další 2 oddělení ŠD jsou umístěné v malé přízemní budově s dvěma učebnami a sociálním zařízením. Děti mají k dispozici 2 tělocvičny a školní hřiště s hracím koutkem, pískovištěm a stolem na stolní tenis, zahradu školy se zahradním nábytkem a průlezkami. Personální podmínky : Pedagogický sbor tvoří ředitel, dva zástupci, celkem 39 pedagogických pracovníků a 5 vychovatelek školní družiny (přesné údaje jsou k dispozici ve výroční zprávě školy za daný školní rok). 1. stupeň 18 pedagogických pracovníků, všichni splňují požadovanou kvalifikaci 2. stupeň 21 pedagogických pracovníků, z toho 18 pedagogických pracovníků splňuje požadovanou kvalifikaci. Školní družina a školní klub 5 pedagogických pracovníků, z toho 3 pracovnice splňují požadovanou kvalifikaci. Složení pedagogického sboru: - z hlediska pohlaví : ženy 41, muži 3 - z hlediska věku : v pedagogickém sboru jsou zastoupeny všechny věkové kategorie, z celkového počtu 44 pedagogických pracovníků zde najdou zastoupení jak učitelé začínající, tak i pedagogové v důchodovém věku. Majoritní část sboru tvoří učitelé středního věku. Pedagogický sbor lze v současné době považovat za stabilizovaný a kvalitní. Ve škole pracují 2 výchovné poradkyně zvlášť pro 1. a 2. stupeň, metodička prevence a školní koordinátora environmentálního vzdělávání. Žáci, rodiče i pedagogičtí pracovníci mohou využít odborné pomoci školní psycholožky Mgr. SMILE verze

6 Charakteristika školy Nadi Kravcivové. Členové pedagogického sboru při přípravě ŠVP pracovali v týmech dle jednotlivých vzdělávacích oblastí, v rámci zabezpečení kontinuity mezi jednotlivými výstupními obdobími základního vzdělání v týmech spolupracovali učitelé 1. a 2. stupně a prokázali,že sbor je schopný a ochotný podílet se na týmové spolupráci. DVPP je prováděno podle plánu dalšího vzdělávání se zaměřením na potřeby školy. Pedagogickým pracovníkům je umožněno zapojení do dlouhodobého studia, jednorázových vzdělávacích akcí i dlouhodobých jazykové kurzy. Vedení školy má manažerské, organizační a pedagogické schopnosti na dobré úrovni, je schopno vytvářet motivující a profesionální klima. Dbá na dobré vztahy na pracovišti a zaštiťují učitele vůči negativním vnějším vlivům. Škola je vytápěna vlastní kotelnou na plyn. V učebnách je teplota vzduchu kontrolována teploměry. V letních měsících je teplota i sluneční záření regulováno žaluziemi. Všechny učebny jsou dostatečně veliké a postupně je vybavujeme výškově nastavitelným nábytkem. O dodržování základních psychohygienických podmínek se starají jednotliví vyučující. V průběhu vyučování jsou podle potřeby zařazovány relaxační chvilky. O hlavní přestávce, pokud to počasí dovolí, mohou žáci 1. stupně trávit čas v prostorách školního hřiště. Sociální zařízení je nově zrekonstruované. Na toaletách je k dispozici základní vybavení pro dodržování základních hygienických norem. Úklid školy zajišťují uklizečky pod vedením školníka. Úklid je prováděn podle provozního řádu školy. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, která se nachází mimo budovu školy. Zapojení do projektů, grantů Škola se každoročně aktivně a úspěšně zapojuje do řady projektů: 1. Celoroční tematické projekty - Školní galerie Umění a kultura stálá výstava výtvarných prací žáků 1. a 2. stupně umístěná v přízemí a ve 2. poschodí hlavní budovy a pavilonu 1. stupně - Historie školy a její budovy Jak to bylo dříve stálá expozice v 1. poschodí hlavní budovy školy - Ekologický koutek Blíž k přírodě celoročně vystavené exponáty doplňované koutkem živé přírody - Výchova ke zdraví Škola zdravých dětí účast dětí na sportovních soutěžích, pořádání turnajů ve škole - Výchova ke zdraví Tyršův odznak plnění sportovních disciplín během školního roku, převod výkonů na body, udělení odznaku podle výkonnosti. - Výchova ke vzájemné pomoci a spolupráci Umíme pomáhat akce, které umožňují dětem pomáhat a projevit solidaritu Adopce na dálku, Květinový den, Srdíčkový den, Kup si svůj strom, sběr papíru.. - Mediální výchova Média a my vydávání školního časopisu Šprt, činnost redakční a rozhlasové rady, vysílání žákovského rádia Bedna, školní samospráva, prezentace školy prostřednictvím městských i regionálních médií, žákovská portfolia. - Člověk a příroda Krásy Českolipska - stálá expozice významných míst na Českolipsku umístěná v hlavní budově školy - Umění a kultura Zpívejte s námi vystoupení pěveckého sboru pro žáky školy a rodiče při příležitosti oslav a svátků. Uvedené projekty jsou určeny pro všechny žáky školy a realizovány v průběhu celého SMILE verze

7 Charakteristika školy školního roku. Cílem těchto projektů je rozšířit poznatky ze vzdělávacích oblastí a použít je v běžném životě. Témata jsou volena tak, aby vyhovovala obsahu průřezových témat. 2. Zahraniční projekty - Mezinárodní spolupráce se základní školou OSTSCHULE v Geře ve SRN spolupráce trvá již od roku 1993, každoročně se uskutečňují výměnné pobyty žáků, velmi dobrá je spolupráce mezi učiteli, absolvujeme společné poznávací a vzdělávací akce, spolupracujeme na projektech v rámci EU J.W.Gothe, Spejbl a Hurvínek, sv.alžběta, jazykové kurzy v českém jazyce pro žáky z Ostschule. Během školního roku se uskuteční dva výměnné pobyty. Zúčastní se jich vybraní žáci 2. stupně, kteří navštíví partnerskou školu v Geře a naváží tak spolupráci se svými vrstevníky ze SRN. Ve druhé části školního roku se uskuteční pobyt opačný. Žáci během pobytu jsou ubytováni v rodinách a mají tak možnost poznat životní styl a kulturu jiných národů Vzdělávací pobyty žáků v Anglii akce organizované pro žáky ze tříd s RVJ vždy jednou za dva roky. S tímto projektem jsme začali ve školním roce 2006/2007. Projekt přinesl mnoho kladných poznatků, ze strany žáků, pedagogů i rodičovské veřejnosti byl velmi pozitivně hodnocen. Předpokládáme, že tento projekt budeme realizovat i v dalších letech. 3. Krátkodobé projekty v ročnících a předmětech - Vždy v každém ročníku zařazujeme krátkodobé projekty, které obsahově navazují na učivo daného ročníku a obohacují poznání žáků. 4. Projekty vyhlašované státními i nestátními institucemi - Ekovýchova Projekt Orsej žáci se zúčastňují akcí pořádaných Ekovýchovným centrem při Vlastivědném muzeu v České Lípě, určeno žáků tříd. - Prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti projekt Ajax ve spolupráci s Policií ČR, určeno žákům 2. tříd. - Literární výchova Pasování na čtenáře besedy a seznámení s dětskou literaturou ve spolupráci s Městskou knihovnou v České Lípě, určeno žákům 1. tříd. - Výchova ke zdraví Zdravé zuby zdravotní prevence žáků 1. stupně vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví, určeno žákům tříd. - Dopravní výchova Úspěšný cyklista - účast žáků ročníků na výuce pořádanou DDH, po ukončení teoretické a praktické části obdrží průkaz cyklisty - Výtvarná výchova účast v soutěžích z oblasti výtvarného umění. - Dějepis Daniel dějiny 20. století 5. Projekty každoročně realizované naší školou Název Průřezová témata Doba trvání ročník Kup si svůj strom EV 3, EV 4 3 týdny Adopce na dálku VDO 3, MkV 5 celoroční Filmové představení VDO dny Umíme pomáhat MkV 2, Mkv 5 týden Kam dál 2, 3 celoroční 9. Třídění odpadu EV 3, EV 4 celoroční Ročníkový projektový den MV 3, 7, 8, dny Umění a kultura 5, MkV 1 celoroční Blíž k přírodě EV 3, EV 4 celoroční Škola zdravých dětí 9, 11 celoroční Tyršův odznak 9, 11 celoroční Zpívejte s námi 7, 9 celoroční Spolupráce se školou OSTSCHULE 8, 9, MkV 1, MkV 2 celoroční SMILE verze

8 Charakteristika školy Spolupráce s rodiči Na škole byla založena školská rada podle školského zákona č. 561/2004 Sb Členové školské rady na svých zasedáních projednají a vyjádří se ke ŠVP, dále k pravidlům pro hodnocení žáků na daný školní rok a doporučí řediteli školy jeho uskutečňování ( 168 školského zákona). Dále se živě zajímají o chod školy, její problémy a snaží se najít východisko při řešení problému školy, kde kompetence školy již nesahají. Další spolupráci s rodiči a veřejností zajišťuje SRPDŠ a její sedmičlenný hlavní výbor. Škola nabízí konzultace s výchovnou poradkyní pro 2. stupeň, se školní psycholožkou, vedením školy a s koordinátorem tvorby ŠVP. Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu a chování svých dětí pomocí žákovských knížek, na třídních schůzkách nebo informačních odpoledních. Rodiče mají možnost navštívit školu i být přítomni ve vyučovací hodině. Škola pravidelně informuje rodiče o dění ve škole pomocí školního časopisu, zpravodaje a také pomocí webových stránek. Rodičům je nabídnuta účast na kulturních vystoupeních žáků školy třídní besídky, školní akademie, rozloučení žáků 9. ročníků, vystoupení pěveckého sboru. Spolupráce s dalšími subjekty Spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni. Konají se pravidelné porady, kde jsou podávány informace ze strany zřizovatele. Spolupráce s PPP zajišťuje vyšetření dětí a žáků s SVPU, poruch chování, vady řeči, spolupráce je na dobré úrovni. Velmi dobrá spolupráce je se školní psycholožkou Mgr. N.Kravcivovou, která zajišťuje pro školu individuální pohovory s dětmi i rodiči o jejich problémech, konzultace při řešení vážných výchovných problémů. Mezi další subjekty se kterými škola spolupracuje jsou např.: školy v České Lípě a okolí, DDM Libertin, AŠSK, Asociace amatérských sportovců Českolipska, městskou knihovnou, úřadem práce, Farní charitou v České Lípě, městskou policií, dopravním hřištěm. Spolupráce se členy školní samosprávy Do činnosti ŠS jsou zapojeni mluvčí žáků tříd. Pravidelně jednou měsíčně je svolána schůzka, na které se řeší aktuální problémy školy a žáků, plánují se společné akce, soutěže, jak pečovat o společný majetek, jak zlepšit prostředí tříd i školy, apod. Zájmové a mimoškolní aktivity Škola zajišťuje buď sama nebo ve spolupráci s dalšími složkami pro žáky pestrou zájmovou činnost (přesné údaje jsou k dispozici ve výroční zprávě školy za daný školní rok). Příklady zájmových aktivit, které se každoročně podle zájmu dětí obměňují a doplňují : Sborový zpěv Sportovní a pohybové hry Informatika pro žáky 1. i 2. stupně Šachový kroužek Gymnastika Výtvarný kroužek Rukodělný kroužek Keramický kroužek Mažoretky Angličtina pro malé Pouť Rozloučení žáků 9. tříd se školou Karneval SMILE verze

9 Charakteristika školy Diskotéka Činnost v redakční radě školního časopisu ŠPRT Činnost v rozhlasové radě školního vysílání rádia BEDNA 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, příspěvková organizace je plně organizovaná škola s postupným ročníkem, nachází se v blízkosti centra města Česká Lípa a v blízkosti autobusového i vlakového nádraží. Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 692 žáků IZO: Školní družina kapacita: 100 žáků IZO: Školní klub kapacita: 60 žáků IZO: Školní jídelna IZO: Areál školy tvoří tři vzájemně propojené budovy, čtvrtá školní družina a pátá školní jídelna jsou samostatné budovy. - Hlavní budova zde se nachází většina kmenových a odborných učeben, tělocvična, keramická dílna, školní klub - Pavilon zde jsou umístěny pouze třídy 1. stupně - šatny školy jsou spojeny spojovacím krčkem s 1. a 2. budovou školy, - ŠD zde jsou umístěny pouze oddělení ŠD a malá tělocvična - ŠJ samostatně stojící budova v areálu školy s veškerým technickým zázemím. K areálu školy ještě patří venkovní školní hřiště a dětské průlezky. 2.2 Vybavení školy Materiálně technické vybavení je dostatečné. Třídy jsou vybaveny moderním a účelovým nábytkem, některé třídy 1. stupně jsou vybaveny kobercem, který slouží k odpočinkovým a relaxačním činnostem. Moderně jsou vybaveny učebny PC a interaktivní učebna. Dobré podmínky jsou také v odborných učebnách Aj, Nj, CH, Hv, Pč, Vv. Vybavení tělocvičen je na odpovídající úrovni.jednotlivé kabinety jsou průběžně doplňovány podle finančních podmínek školy a požadavků vyučujících.. Na tvorbě pomůcek se podílejí učitelé i samotní žáci. Všichni vyučující mají volný přístup k PC, které jsou zapojené do sítě a na internet, používají tiskárnu i kopírku a společně využívají sborovnu. Školní jídelna je vybavena dle současných norem, má odpovídající zázemí., zaveden stravovací systém objednávek jídel. Prostorové podmínky prostory pro výuku jsou dostatečné, škola má k dispozici pro výuku SMILE verze

10 Charakteristika školy 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce a aktivity školy celkem 35 učeben z nichž některé slouží jako odborné učebny, dvě tělocvičny,samostatné šatny. Všechny prostory školy jsou vkusně esteticky vyzdobeny. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také učitelé a žáci. Do areálu školy patří ještě venkovní sportovní hřiště a koutek s průlezkami. Oddělení ŠD a ŠK mají samostatné umístění ve svých třídách. Pro pedagogické pracovníky jsou v prostorách celkem tři sborovny a několik kabinetů. Škola disponuje dvěma tělocvičnami pro výuku i pronájem tělovýchovným složkám. Pro výuku se také využívá přilehlé asfaltové hřiště a nedaleký městský stadion. Všechna oddělení školní družiny i školního klubu mají samostatné prostory pro svoji činnost. Žákovské šatny, za přispění zřizovatele, byly nově dány do provozu v únoru 2010, kde každý žák využívá svoji skříňku na oblečení a obuv. K zabezpečení školy i všech jejich budov slouží zabezpečovací systém s napojením na bezpečnostní agenturu. Hygienické podmínky jsou na dobré úrovni. Postupně jsme zrekonstruovali všechna sociální zařízení. Do užívání dostali žáci nové šatny. V době volna a přestávek mohou žáci využívat všechny prostory školy po dohodě s vyučujícím. Jsou jim k dispozici občerstvovací automaty. Všechny třídy a učebny jsou vybaveny nábytkem dle velikostních skupin. Pitný režim žáků i pracovníků školy je zabezpečen automaty na chodbách. V jednotlivých odděleních školní družiny a školního klubu zajišťují pitný režim vychovatelky. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Stabilizovaný pedagogický sbor tvoří ředitel, 2 zástupci ředitele, učitelé 1. a 2. stupně aktuálně doplňovaných podle počtu žáků a tříd, vychovatelky školní družiny a školního klubu. Převážná část je plně kvalifikovaných. Ve sboru jsou zastoupeny všechny věkové kategorie, převládají ženy.všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastní různých forem dalšího vzdělávání, všichni prošli modulem Z v projektu P1 SIPVZ a velká část sboru kurzem první pomoci. Ve škole pracují výchovná poradkyně, koordinátorky ŠVP, metodik prevence sociálně patologických jevů a specialistka na ekologickou výchovu. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce a aktivity školy Škola realizuje nebo se podílí na několika dlouhodobých projektech: Tyršův odznak snažíme se navázat na tradici Dr. Miroslava Tyrše, podpora talentů Umíme pomáhat podpora pocitu solidarity s potřebnými Media a my práce v literární oblasti Kam dál testování Scio a Comdi správné profesní rozhodování o budoucnosti. SMILE verze

11 Charakteristika školy 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce a aktivity školy Dlouhodobě spolupracujeme se školou Ostschule z Gery. V každém školním roce se uskuteční střídavý výměnný týdenní pobyt žáků v rodinách. Hlavním cílem projektu je zdokonalení se v německém jazyce a poznání jiné kultury. Pro žáky druhého stupně organizujeme studijní zájezd do Anglie. Během roku realizujeme několik ročníkových projektů, ve kterých jsou vždy tematicky propojeny různé vzdělávací oblasti. Pedagogové vzájemně spolupracují na přípravě a realizaci školních projektů. Pořádáme každoročně ozdravné a sportovní zaměřené pobyty, třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí. Ochrana člověka za mimořádných situací: problematika je zařazena do dvou 5 hodinových bloků - cvičení v přírodě. Na prvním stupni ZŠ je cílem výchovně vzdělávacího procesu v oblasti ochrany člověka za mimořádných situací vytvoření soustavy vědomostí, dovedností a návyků v oblasti sebeochrany, která je zapojena do struktury vědomostí žáka. Umožňuje dítěti při mimořádných událostech sebeochranu pod vedením dospělého člověka. Je odrazovým můstkem pro získávání vědomostí, dovedností a návyků na vyšším stupni základní školy. Na druhém stupni ZŠ je cílem výchovně vzdělávacího procesu v oblasti ochrany člověka za mimořádných situací vytvoření soustavy vědomostí, dovedností a návyků v oblasti sebeochrany, která je zapojena do struktury vědomostí žáka. Umožňuje dítěti při mimořádných událostech sebeochranu i bez vedení dospělého člověka. Je odrazovým můstkem pro získávání vědomostí, dovedností a návyků na vyšším stupni školské soustavy Obsah: T1 ochrana obyvatelstva tísňová volání, varovné signály, evakuace, ukrytí T2 živelné pohromy požár, povodeň, terorismus T3 havárie únik nebezpečných látek, radiační havárie T4 první pomoc Materiální zabezpečení: 1. příručka pro učitele ZŠ Ochrana člověka za MU 2. příručka pro obyvatele Pro případ ohrožení 3. metodické materiály Za obsah jednotlivých cvičení zodpovídá TU nebo pracovník pověřený vedením třídy. Tradiční akce, které jsou součástí ŠVP Součástí programu tříd nebo jednotlivých předmětů či skupin předmětů jsou různé typy pobytových a výchovně vzdělávacích akcí. Snahou je, aby se všech akcí účastnily celé třídní kolektivy nebo skupina, pro kterou je akce připravovávána. Ø Letní a zimní pobyty v přírodě ročník. SMILE verze

12 Charakteristika školy 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce a aktivity školy Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Výlety ročník. Předmětové exkurze ročník. Ochrana člověka za mimořádných situací ročník. Lyžařský výcvikový kurz ročník. Povinný plavecký výcvik 2. a 3. ročníky. Volitelný plavecký výcvik 1. a ročníky. Dopravní výchova 4. ročníky. Ročníkové a předmětové projekty. Začlenění průřezových témat je realizováno prostřednictvím jejich integrace do jednotlivých vyučovacích předmětů. Dále k jejich realizaci dochází i ve všech zmiňovaných školních projektech. výchova k volbě povolání - za tímto účelem pracuje na škole výchovný poradce. Téma je zpracováno v učebních plánech ročníku. Spolupráce probíhá mezi třídním učitelem a rodiči. Aktualizují se informace a materiály k volbě povolání dle nabídek, probíhá spolupráce se zástupci středních škol, využívají se nabídky Dnů otevřených dveří v jednotlivých školách, každoročně probíhá Burza středních a odborných škol. V rámci projektů provádíme besedy s odborníky z různých profesí, exkurze na Úřad práce ( 8.,9. ročníky ), exkurze do firem, podniků a škol, kde získávají žáci příležitost k podrobnějšímu seznámení se s praxí konkrétního povolání. Dalším dlouhodobým projektem realizovaným na naší škole je Školní preventivní strategie, která je tvořena těmito dílčími kapitolami: popis současného stavu problematiky zdůvodnění potřebnosti projektu cíle projektu vymezení cílové popupace navržení způsobu realizace metody a formy měření efektivity programu statistická data rámcový časový harmonogram supervize programu kontakty s jinými organizacemi rozpočet programu Při naplňování tohoto programu dochází u žáků k rozvoji klíčových kompetencí prostřednictvím realizace odpovídajících průřezových témat. Kompletní materiál není součástí ŠVP, je koncipován jako materiál samostatný a tak je publikovám i na internetových SMILE verze

13 Charakteristika školy 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty stránkách školy. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Škola se snaží navázat dobrou spolupráci s rodiči. Rodiče mohou školu i třídu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době informačních odpolední a třídních schůzek, ve dnech otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost. Rodiče jsou informováni o činnosti školy prostřednictvím školního časopisu, webových stránek a třídními důvěrníky. Při škole pracuje také Sdružení rodičů při ZŠ Dr.Miroslava Tyrše jehož základním cílem je vytvářet na základní škole a v jeho okolí podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentů ve všech oblastech. Žáci se podílejí na spolupráci s vedením školy prostřednictvím školní samosprávy, která má pravidelné schůzky s vedením školy. Důležitým subjektem ke spolupráci i kontrole je Školská rada. Úzce spolupracujeme se zřizovatelem zúčastňujeme se řady kulturních a sportovních akcí. Mezi další subjekty se kterými škola spolupracuje: DDM Libertin vědomostní, sportovní a kulturní akce AŠSK sportovní akce městská knihovna policie ČR a městskou policií dopravní hřiště. Poskytování poradenských služeb ve škole zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům ve spolupráci s třídním učitelem. Ve spolupráci s poradenským zařízením je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání. SMILE verze

14 Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP Tendence školy ŠVP ZŠ Dr. Miroslava Tyrše je vytvářen od roku Škola byla zařazena do souboru pilotních škol ČR, které se podílely na přípravě manuálu pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Tento projekt byl odborně řízený a koordinovaný Výzkumným ústavem pedagogickým a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) do září Po ukončení práce na projektu učitelky pokračovaly v tvorbě vlastního ŠVP pro 1. stupeň ZŠ. Od školního roku 2005/06 učitelé koordinovaně vytvářejí ŠVP i pro 2. stupeň. Realizační tým pedagogů se řídí celoročním plánem tvorby ŠVP. Vyhodnocení této činnosti je součástí výroční zprávy školy vždy za daný školní rok. ŠVP je dokument, který kolektiv pedagogů školy zpracoval a stále dotváří podle Rámcového vzdělávacího programu ZV (dále jen RVP) pod metodickým vedením ředitele školy Mgr.Antonína Lačného, hlavní koordinátorky ŠVP Mgr. Miluše Novotné ( ukončila pracovní poměr v květnu 2008), koordinátorky pro 1. stupeň a zároveň zástupkyní ředitele školy Mgr. Lubomíry Hejnové, a to v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných. Společné výchovné a vzdělávací strategie, směřující k cílům základního vzdělávání (ZV) a tím k utváření klíčových kompetencí žáků jsou zajištěny promyšlenými a koordinovanými didaktickými prostředky, od výuky jednotlivých předmětů, částečně integrovaných, přes průřezová témata, která jsou formativním prvkem ZV v okruzích aktuálních problémů současného světa, až po krátkodobé i dlouhodobé projekty, směřující k aktivnímu přístupu žáků k poznávání a řešení problémů i k rozvoji jejich kritického myšlení. V současné době je ŠVP dotvářen pod dohledem vedení školy a koordinátorek Mgr. Moniky Kalenské a Mgr. Jany Ištvánové. Škola vytvořila takový ŠVP, aby práce učitele spočívala v tom, že účinně vede žáka ke klíčovým kompetencím a očekávaným výstupům jednotlivých vzdělávacích oborů. Obsah učiva všech předmětů, které má škola zařazeny ve školním učebním plánu (ŠUP), jsou nedílnou součástí ŠVP a učebních osnov (UO). Zásady stanovené pro zpracování školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠVP je zpracováván v souladu s RVP ZV pro celé období základního vzdělávání. Zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky s povinností školní docházky a přihlíží k jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané. Vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, a tím pro postupné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Vede k naplňování cílů základního vzdělávání stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni školy a k naplňování cílového zaměření vzdělávacích oblastí stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni vyučovacích předmětů. Je zpracován tak, aby umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce a neomezoval je při uplatnění případných časových i metodických odlišností, které vycházejí ze zkušeností učitelů s efektivními způsoby výuky a z konkrétních potřeb žáků. SMILE verze

15 Charakteristika ŠVP Je vytvářen jako relativně stálý materiál, jehož případné změny v učebním plánu a v učebních osnovách nesmí zasáhnout negativně do vzdělávání žáků v určitém započatém cyklu. Dodržuje stanovenou strukturu. ŠVP je v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., realizován postupně, počínaje školním rokem 2007/2008 od 1. a 6. ročníku, takže plně bude ve zdejší škole zaveden od školního roku 2011/2012. Do škola vyučovala žáky ve všech ročnících podle platného vzdělávacího programu Základní škola (č.j.16847/96-2). Podle tohoto vzdělávacího programu se bude vyučovat ve školním roce 2007/08 ve a ročníku, ve školním roce 2008/09 ve a ročníku, ve školním roce 2009/10 ve a v 9. ročníku a ve školním roce 2011/2012 pouze v 5. ročníku. Tyto etapy pro postupnou realizaci školního vzdělávacího programu jsou stanoveny ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. Od škola vyučuje žáky v 1. ročníku a v 6. ročníku podle nově vytvořeného školního vzdělávacího programu ( dále jen ŠVP) Škola jazykům otevřená. Na 1. a 2. stupni se bude etapovitě vždy od nového školního roku přiřazovat školní 7 učební plán a učební osnovy podle ŠVP, tak aby se ve školním roce 2011/12 na celé škole vyučovalo již kompletně podle vytvořeného ŠVP. Volitelným cizím jazykem bude pro žáky od 1. ročníku anglický jazyk, od 3. ročníku jako povinný pro všechny žáky. Další cizí jazyk bude žákům nabízen na 2. stupni v běžných třídách od 7. ročníku. Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky, která trvá na základní škole devět let. Plnění povinnosti školní docházky se řídí 36 až 43 školského zákona. Získání stupně vzdělávání je stanoveno 45 školského zákona a ukončení základního vzdělávání podle 54 a 55 školského zákona. Základní škola Dr.Miroslava Tyrše Česká Lípa je plně organizovaná škola pro ročník, zřízená Městem Česká Lípa jako příspěvková organizace. Od škola uskutečňuje základní vzdělávání podle vlastního školního programu (dále jen ŠVP) Škola jazykům otevřená v 1. a 6. ročníku a postupně se budou přidávat další ročníky. Tento ŠVP vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Podporuje pedagogickou autonomii školy a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. Školní dokument se pro jednotlivé ročníky zavádí postupně tak, aby se ve školním roce 2011/12 již vyučovalo podle ŠVP ve všech ročnících. Škola se výrazně profiluje na rozšířenou výuku jazyků anglického, německého a ruského. Způsob výuky umožňuje rozvíjet vlohy a nadání dětí v jazykových oborech ( 9 vyhlášky o základním vzdělávání). Od třetí do deváté třídy je v každém ročníku jedna třída zaměřena na rozšířenou výuku cizích jazyků (dále jen RVJ) na 1. stupni od 3. třídy na povinnou výuku anglického jazyka a od 6. ročníku současně i německého nebo ruského jazyka Ve všech ostatních běžných třídách je od 3. do 9. ročníku povinně zařazena výuka anglického nebo německého jazyka s týdenní hodinovou dotací podle platného učebního plánu. Jako volitelný předmět může být zařazen také další cizí jazyk. S výukou cizího jazyka škola začala i v nižších ročnících. Od 1. třídy je žákům (se souhlasem rodičů) nabídnuta výuka anglického jazyka. Cíle základního vzdělávání SMILE verze

16 Charakteristika ŠVP Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje v souladu s RVP o naplňování těchto cílů: Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Volba metod a forem práce bude právem učitele a ŠVP ho v této oblasti bude co nejméně omezovat, i když určité priority jsou stanovené.učitelé, kteří budou realizovat ŠVP budou též disponovat takovou zásobou zvládnutých forem a metod práce s žáky, schopností vyhodnocovat dané situace a správně rozhodovat, umět vybírat z celé škály metod a forem tu nejúčinnější. Navrhované metody a formy práce : Učit žáky vnímat svět v globálních souvislostech. Učit žáky porozumět hodnotám. Učit žáky dovednosti kooperace a komunikace. Vést žáky k aktivnímu ovlivňování a ochrany zdraví. Učit žáky praktickým činnostem denního života. Vést žáky k samostatnému myšlení, jednání a vzdělávání. Vést žáky k sebepoznání, k rozvoji schopnosti přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Vést žáky k přímé smyslové zkušenosti a prožitku. Učit žáky pracovat na projektech. Zvolit pro žáky integrovanou tematickou výuku. Nedílnou součástí této práce je úzká vzájemná spolupráce učitelů, shromažďování, předávání informací a zkušeností, celoroční a průběžná metodicko odborná výchovně vzdělávací činnost v předmětových a metodických orgánech. Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vycházíme ve ŠVP z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. a) Zdravotní postižení a zdravotní znevýhodnění: Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je SMILE verze

17 Charakteristika ŠVP potřebné zabezpečit tyto podmínky: Uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka. Umožnit využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků. Uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky. Zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání. Spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů). Spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky. Škola musí využívat výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánovat výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. b) Sociální znevýhodnění. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním škola zabezpečí tyto podmínky : individuální nebo skupinovou péči odpovídající metody a formy práce pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky spolupráci s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka Podmínky vzdělávání mimořádně nadaných žáků Mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby a je jim zajištěna specifická péče a pomoc ze strany školy, především při stimulaci a vytváření vhodných podmínek. Při identifikaci mimořádného nadání jsou uplatňovány nejrůznější metody. Jde především o pozorování žáků ve školní práci, rozbor výsledků práce žáka, hodnocení testů a úloh, rozhovory se žákem a jeho rodiči Především u mladších žáků je náročné jednoznačně stanovit, zda se jedná o mimořádné nadání, nebo o zrychlený vývoj, který se postupně může vyrovnat s věkovou normou. Při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka mohou učitelům se souhlasem rodičů pomoci psychologové v síti ped. psych. poraden. Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků se vychází důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace individuální vzdělávací plány rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úloh zapojování do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech možnost volby při výběru metod práce. Průřezová témata Průřezová témata (PT) tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola ve ŠVP do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařazuje všechny tematické okruhy PT, uvedených v RVP. Všechna průřezová témata však nemusí být zastoupena v každém ročníku. PT je možné využít jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě SMILE verze

18 Charakteristika ŠVP samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod. Podmínkou účinnosti PT je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu. Blíže je integrace PT je vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých předmětů. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato PT a jejich tematické okruhy: Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj - sociální rozvoj - morální rozvoj Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola - občan, občanská společnost a stát - formy participace občanů v politickém životě - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá - Objevujeme Evropu a svět - Jsme Evropané Multikulturní výchova - kulturní diference - lidské vztahy - etnický původ - multikultura - princip sociálního smíru a solidarita Environmentální výchova - ekosystémy - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - stavba mediálních sdělení - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti - tvorba mediálního sdělení - práce v realizačním týmu Všechny výstupy stanovené RVP jsou na naší škole realizovány v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů. Z předmětů, které rámcový vzdělávací program uvádí, se u nás nevyučují v 1. období informační a komunikační technologie, zdravotní tělesná výchova a dramatická výchova. Ve 2. vzdělávacím obdodí se nevyučuje zdravotní tělesná výchova a dramatická výchova. zdravotní tělesná výchova a dramatická výchova. Ve třetím období se jedná o zdravotní tělesnou výchovu a dramatickou výchovu vybrané bloky z předmětu člověk a svět práce. SMILE verze

19 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Naším záměrem je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, mravně odpovědného, hledajícího své místo v životě, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho ochranu, svobodně jednajícího, s touhou se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života. Člověka hledajícího své místo ve sjednocující se Evropě a ve světě stále více propojeném globálními vztahy i problémy. Člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně reagujícího v konkrétních praktických životních situacích. Při plnění školního vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků, proto usilujeme o vyváženost rozvoje těla a ducha. Velký důraz na naší škole je kladen také na plnění standardů pro základní vzdělávání, což se projevuje v plnění očekávaných výstupů, průřezových témat i realizaci učiva v jednotlivých ročnících a předmětech. Hodnocení žáků na konci I. a II. stupně se porovádí s ohledem na standardy základního vzdělávání. Náš ŠVP pro ZV Škola jazykům otevřená je z toho důvodu, že je zaměřen na výuku cizích jazyků. Škola má dlouhodobou tradicí v této výuce, nabízí svým žákům výuku několika cizích jazyků s využitím progresivních metod a s využíváním moderních informačních a komunikačních technologií při výuce i v mimoškolních aktivitách žáků a podporou kulturních a sportovních aktivit. K dispozici máme dostatečné množství výukového programu, kvalifikované pedagogy, vybavení učeben, informační a komunikační techniku. S výukou cizích jazyků se žáci seznamují od 1. ročníku. Na druhém stupni mohou podle svého zájmu začít žáci se studiem druhého cizího jazyka. Od třetí třídy mají žáci možnost být zařazeni do třídy s rozšířenou výukou jazyků. V této třídě na druhém stupni v 6. třídě žákům přibývá druhý cizí jazyk a v případě zájmů i třetí. Škola se zaměří na: Ø cizí jazyky. 1. Každý žák, který dokončí docházku by měl ovládat jeden cizí jazyk dle vlastního výběru. Dle zájmu je nabídnuta výuku dalšího cizího jazyka od 7. ročníku na 2. stupni základní školy. 2. Žák zařazený do třídy s RVJ by měl ovládat nejméně dva cizí jazyky. Ø výpočetní techniku. Každý žák, který dokončí školní docházku v základní škole, by měl ovládat uživatelsky výpočetní techniku a měl by umět pracovat s internetem. Ø podporu vzdělávání učitelů Ø volbu efektivních metod a forem výuky Ø zvýraznění nových důležitých součástí vzdělávání: tj. multikulturní výchovu, environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, práci s informacemi, výběr a zavádění nových preventivních metod z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, šikany apod. Ø diferenciaci žáků podle jejich potřeb a předpokladů Ø týmovou spolupráci pedagogického sboru i odbornou způsobilost jednotlivých učitelů Ø nákup učebnic, didaktické techniky, komunikačních a jiných pomůcek Ø vybavení prostorů pro zájmovou činnost po vyučování (ŠK,ŠD) pracovním a odpočinkovým nábytkem pro relaxaci i pro učení Ø pořízení pomůcek a her pro mimoškolní a zájmovou činnost ŠK a ŠD Ø mimoškolní aktivity (kulturní programy, sportovní soutěže ) Ø využití práce v motivujícím prostředí Ø spolupráci se Školskou radou, se SRPDŠ Ø práci v Žákovské samosprávě ( ročník ) učit se argumentovat, prosazovat zájmy jedince a kolektivu Ø vytvoření pravidel žákovského soužití, přátelství, práv a povinností žáků, zásad demokracie, řešení vzájemných citových vztahů Ø organizaci třídních schůzek a individuálních konzultací s rodiči během celého školního roku Ø činnost Výchovné komise při řešení sociálně patologických jevů a výchovných problémů Ø prohlubování multikulturní výchovy v praxi Ø propagování výsledků školy na veřejnosti SMILE verze

20 Charakteristika ŠVP 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Ø ochranu člověka za mimořádných situací - výchova a vzdělávání žáků v této oblasti je průběžně zařazována do vyučovacího procesu během celé školní docházky ve všech předmětech.je vypracován evakuační plán školy, probíhá nácvik evakuace školy minimálně 2 x ročně. 2 x ročně se koná cvičení v přírodě, kde se plní činnosti ve smyslu ochrany člověka za mimořádných situací. Škola má vypracovaný Traumatologický plán první pomoci, provádí se nácvik první pomoci u žáků i učitelů pod odborným vedením. Tyto prvky jsou zařazovány i do projektového vyučování. Ø protidrogovou prevenci je vypracován školní Minimální protidrogový preventivní program. Součástí protidrogové prevence je i prevence sociálně patologických jevů. Ve škole pracuje výchovná komise, žákovská samospráva, je zřízena schránka důvěry. V rámci předmětu občanská výchova je toto téma realizováno i v projektovém vyučování, kde jsou využívány besedy a přednášky odborníků ( lékařů, kriminalistů) z různých organizací. K této problematice slouží i veškeré mimoškolní aktivity. Ø výchovu k volbě povolání - za tímto účelem pracuje na škole výchovný poradce. Téma je zpracováno v učebních plánech ročníku. Spolupráce probíhá mezi třídním učitelem a rodiči. Aktualizují se informace a materiály k volbě povolání dle nabídek, probíhá spolupráce se zástupci středních škol, využívají se nabídky Dnů otevřených dveří v jednotlivých školách, každoročně probíhá Burza středních a odborných škol. V rámci projektů provádíme besedy s odborníky z různých profesí, exkurze na Úřad práce ( 8.,9. ročníky ), exkurze do firem, podniků a škol, kde získávají žáci příležitost k podrobnějšímu seznámení se s praxí konkrétního povolání. Tradiční akce, které jsou součástí ŠVP Součástí programu tříd nebo jednotlivých předmětů či skupin předmětů jsou různé typy pobytových a výchovně vzdělávacích akcí. Snahou je, aby se všech akcí účastnily celé třídní kolektivy nebo skupina, pro kterou je akce připravovávána. Ø Letní a zimní pobyty v přírodě ročník. Ø Výlety ročník. Ø Předmětové exkurze ročník. Ø Ochrana člověka za mimořádných situací ročník. Ø Lyžařský výcvikový kurz ročník. Ø Povinný plavecký výcvik 2. a 3. ročníky. Ø Volitelný plavecký výcvik 1. a ročníky. Ø Dopravní výchova 4. ročníky. Ø Celoškolní a předmětové projekty. Začlenění průřezových témat je realizováno prostřednictvím jejich integrace do jednotlivých vyučovacích předmětů. Dále k jejich realizaci dochází i ve všech zmiňovaných školních projektech. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Strategie které naše škola uplatňuje jsou členěny podle toho, kterou z klíčových kompetencí rozvíjejí přednostně, je však zcela jasné, že jednotlivé výchovné a vzdělávací strategie směřují současně k více klíčovým kompetencím. Členění v textu je proto pouze orientační a záleží na dohodě učitelů v rámci pedagogického sboru, ke které klíčové kompetenci konkrétní strategii využijí. I. Strategie směřující ke kompetenci k učení o zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment, o na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení SMILE verze

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Učit se být sám sebou. Učit se žít s ostatními. Učit se komunikovat. Učit se učit. Copyright Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu Škola pro život 1. 2. Údaje o škole Název školy: Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Adresa: Svídnická 1a / 599, Praha 8 Troja,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV, č.j.: 31 504/2004-22 ve znění č.j.: 27 002/2005-22 Platnost dokumentu od 1.9.2009 verze 3 Č.j. Ř/8/2009

Více

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY... 5 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY... 5 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 6 2.4 GRANTY A GRANTOVÁ POLITIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více