Inovace a marketing. 1. Invence inovace. Proč jsou inovace pro podnik důležité? Jaká je definice inovací? 1.1. Jak inovace dělíme?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace a marketing. 1. Invence inovace. Proč jsou inovace pro podnik důležité? Jaká je definice inovací? 1.1. Jak inovace dělíme?"

Transkript

1 Inovace a marketing 1. Invence inovace Proč jsou inovace pro podnik důležité? Umožní podniku dosáhnout výhodnějšího postavení v porovnání s konkurencí. Jak toho podnik dosáhne? Tak, že se rozšíří pro podnik okruh spotřebitelů s tím i postavení na trhu pokud nabízí výrobky dokonalejší, rozmanitější, které lépe vyhovují potřebám a přáním uživatelů, nebo se snaží zlevňovat a zproduktivňovat používané výrobní postupy a tím nabízí výrobky levnější. Jaká je definice inovací? Za inovace považujeme všechny případy, kdy je výrobek nový z hlediska jeho výrobce, resp. když je někým z jeho subjektivního hlediska považován Jak inovace dělíme? a) výrobkové b) procesní (technologické) c) kombinované a) Výrobkové inovace jsou zaměřeny na: Zdokonalení parametrů a vlastností již vyráběných výrobků nebo Na vytvoření výrobků zcela nových, založených na nových, konstrukčních koncepcích a principech a uspokojujících zcela nové potřeby. Cílem výrobkových inovací bývá nejčastěji náhrada zastaralých výrobků výrobky zdokonalenými a příprava nových variant, modelů a modifikací výrobků. To přispívá k zachování a zvětšení tržního podílu a získání trhů nových. 1

2 b) Procesní inovace - jsou obvykle zaměřeny na: Snížení materiálové spotřeby a mzdových nákladů, Zlepšení pracovních podmínek, Snížení energetické spotřeby, Zlepšení životního prostředí a Snížení zmetkovitosti Vede to jednak k poklesu výrobních nákladů (např. u elektronických výrobků během několika let) a jednak k růstu zisku, jednak to umožňuje volit nové varianty marketingové strategie vůči konkurenci (pokles výrobních nákladů umožňuje snížení ceny a následné zvýšení podílu na trhu na úkor konkurence). Inovacím však musí předcházet invence. Co je to invence? Invence (nové poznatky) nazýváme tvůrčí aktivitu vedoucí ke změnám ve struktuře vědění. Předcházejí inovacím, mají podobu vynálezů, zlepšovacích návrhů, projektů, průmyslových vzorů apod. Ne všechny invence přerostou do fáze realizace, tj. ne všechny se stanou inovacemi. Invence a inovační proces se nejčastěji soustřeďují na otázky přípravy výrobkových inovací Výhody a nevýhody inovací Jaké jsou výhody inovací (novátorství)? Získání image průkopníka v očích veřejnosti Včasné získání výhodné pozice na trhu, při volbě distribučních cest, při nákupu výrobního zařízení, surovin a dalších vstupů Brzké zisky díky dočasnému monopolu nízkých výrobních nákladů nebo realizaci vyšších cen 2

3 Jaké jsou nevýhody inovací (novátorství)? Vyšší náklady na průkopnické akce, Nejistota v oblasti poptávky vyvolaná změnami v potřebách kupujících, zda se podaří kupující přesvědčit, že daný výrobek potřebují Riziko změn technologických postupů u nevyzrálých technologií nebo naopak Nástup technologického skoku, znehodnocujícího výsledky dosavadního vývoje v tradiční oblasti. Licenci je také možno prodat pokud majitel licence nebo patentu není schopen využít novou technologii, protože nemá potřebné finanční zdroje, nebo odborně kvalifikované pracovníky Kvalitativní a kvantitativní stránka inovačního procesu Kvalitativní stránka inovací Se člení podle intenzity inovací: a) Dílčí evoluční změny vedoucí k postupnému zdokonalování výrobků, technologických či správních procesů b) Převratné revoluční změny doprovázené řádovým zvýšením parametrů výrobků, popř. technologií Toto rozlišení intenzity inovací má zásadní význam pro řízení inovačních procesů a pro budování marketingové strategie podniku. a) Evoluční inovace - Není zapotřebí značných investic, je možné využít kvalifikaci stávajících pracovníků a dosavadní dodavatelské a odbytové cesty. - Riziko s realizací těchto inovací je malé, protože jsou orientovány na známý trh. - Umožňují sice zvýšit produktivitu práce a snížit náklady výroby, ale pronikavou změnu výnosů zpravidla 3

4 neumožňují. - Nebezpečí pro podnik bude se vzdalovat od špičkové technické úrovně. b) Inovace revolučního charakteru - Vyžadují vynaložení značných peněžních částek v oblasti výzkumu a vývoje. - Jsou značně riskantní. Riziko spočívá v např. v možné technické nereálnosti návrhu, nebo může dojít ke zpoždění za předními světovými výrobci. - Existuje značná závislost cen na faktoru času u převratných inovací zpočátku značně vysoká cena nových výrobků je umožněna existencí monopolu technické úrovně a zpravidla po krátké době několika měsíců prudce, někdy až řádově klesá. - Mění se požadavky na dodavatele, na pracovní síly i na odběratele. - Pro převratně nové výrobky trh dosud neexistuje, je nutné poptávku aktivně vytvářet reklamou. - Zpomalené zvyšování poptávky vede k opoždění návratnosti prostředků firmou vynaložených Kvantitativní stránka inovačního procesu životní cyklus výrobků, popř. technologií. Proč se od sebe liší konstrukce životních cyklů různých výrobků? - v závislosti na technice jejich sestavení na základě absolutních hodnot nebo přírůstkových veličin - použitých jednotkách naturální kusy, hodnotové výše zisku,tržeb - fázích reprodukčního procesu pouze výrobní fáze, popř. všechny fáze cyklu věda výzkum výroba užití - stupni agregace individuální, agregované homogenní nebo heterogenní 4

5 Jaké známe fáze životních cyklů nových výrobků? 1) Pronikání - Nízký odbyt a vysoké náklady na jednotku produkce - Jsou značné náklady na reklamu, předvádění, servis - Neexistuje po určitou dobu konkurence a prodejní ceny mohou být vyšší rychlý sběr smetany, jsou vysoké náklady výroby a prodeje v důsledku malého výrobního množství. - Používá se také strategie rychlé penetrace pokud se naopak používají nízké ceny. Používá se v podmínkách velkého trhu, málo informovaného o výrobku a s velkou pravděpodobností objevení se silné konkurence 2) Rozšiřování - Ustálení výrobku po funkční a vzhledové stránce v konečné podobě - Cena se snižuje, začínají klesat i náklady na propagaci. - Stále větší význam mají výrobky konkurence. 3) Ustálení - Další růst odbytu, ale dochází k zastavení vzestupu křivky odbytu. - Vylepšují se některé nepodstatné vlastnosti výrobku, přichází se s jeho novými variantami, rozšiřují a zdokonalují se funkce výrobku, mohou se vytvářet nové možnosti použití výrobku - Objevuje se stále více nových dokonalejších výrobků od konkurence - Snižuje se jeho cena - V tomto období je nutné mít připraven nový progresivní výrobek 5

6 4) Ústup - Odbyt začíná prudce klesat - Někdy může docházet k umělému prodlužování tohoto stadia v případě, že vnitřní trh může absorbovat další množství daného výrobku - Vývoz lze přesunout z náročných trhů na méně náročné - Výrobky jsou obvykle již značně zastaralé a existuje zpravidla zájem na jejich urychleném vyřazení z výrobního programu Propočty inovací Stupeň progresivity výrobku Znalost životního cyklu umožňuje stanovit progresivitu výrobků nebo technologií. ts ts Ks SP = 1 - nebo SP = ( 1 - ) x ( 1 - ) x 100 tp tp Kp SP - stupeň progresivity výrobku ts - doba, která uplynula od nástupu určité inovace v celosvětovém měřítku tp - předpokládaná délka cyklu životnosti dané inovace Ks počet konkurentů, již vyrábějících analogický výrobek Kp předpokládaný počet konkurentů Příklad 1: Stanovte stupeň progresivity telefonu Nokia 5110, která se ve světě začala prodávat v r. 1998, plánovaná délka výrobního cyklu je do r V současné době r podobný telefon vyrábí 9 z přepokládaných 10-ti výrobců. 6

7 ts = 5 let Ks = 9 výrobců tp = 6 let Kp = 10 výrobců SP = (1-5/6) x (1-9/10) = 0,1667 x 0,10 1,6% Stupeň progresivity telefonu Nokia 5110 je velmi nízký - 2% je před vyřazením z prodeje. Maximálně by mohl být 100% v okamžiku uvedení výrobku na trh. Progresivita by byla nulová v případě, kdybychom uvedli výrobek na trh v okamžiku, kdy konkurence již přišla s dokonalejším výrobkem a nebo daný výrobek již nabízí všichni konkurenti. Výrobek je ve stádiu ústupu. Je třeba zjistit, zda trh ještě umožňuje dodatečnou absorpci výrobku, nebo zda je možné výrobek přesunou na méně náročné trhy. V opačném případě bude nutné výrobek urychleně vyřadit z výrobního programu a začít vyrábět výrobek nový. Je možné zjišťovat míru progresivity jednotlivých výrobků a vzájemně je porovnávat: 1) pro celý výrobní program 2) za různá časová období 3) v naturálních nebo hodnotových jednotkách 4) průměrné stáří výrobního programu Současně se zjišťováním stupně progresivity jednotlivých výrobků je možné zjišťovat míru respektování faktoru času pro celý výrobní program. Podstata této metody spočívá ve zjištění, kolik let jsou ve výrobním programu zařazeny jednotlivé výrobky a jaký je jejich podíl na objemu výroby v daném roce Průměrné stáří výrobního programu Další možnost analýzy faktoru času spočívá v propočtu průměrného stáří výrobního programu, objemů produkce výrobků apod. Znalost těchto údajů může výrazně přispět k rozpracování strategie výrobkových inovací. 7

8 Průměrné stáří výrobního programu vypočteme jako vážený aritmetický průměr: Svp = R - sum Qi x Ri sum Pi Svp - průměrné stáří výrobního programu R - rok, ve kterém je počítáno průměrné stáří výrobního programu Qi - je podíl objemu výroby konkrétního výrobku na výrobě zboží Ri - rok zahájení výroby konkrétních výrobků Příklad 2 Propočtěte průměrné stáří výrobního programu v r dvou podniků, vyrábějících mléčné výrobky. a) Jihočeský mlékárenský závod Výrobek r. zahájení výroby podíl ve výr. programu Jogurt Jogurt.mléko Sýr smetanový Smetana kysaná Máslo b) Jihomoravský mlékárenský závod Výrobek r. zahájení výroby podíl ve výr. programu Jogurt Jogurt.mléko Sýr smetanový Smetana kysaná Máslo

9 a) Jihočeský mlék. závod: 1998 ( 1998 x x x x x 40) / 100 = ,55 = 4,45 let b) Jihomoravský mlékárenský závod 1998 ( 1998 x x x x x 40 ) / 100 = ,66 = 1,34 let Z výsledků vyplývá, že Jihomoravský mlékárenský závod má výrazně kratší průměrné stáří výrobního programu Míra korelační závislosti V případě, že jsou k dispozici údaje o průměrném stáří výrobního programu za dostatečný počet let, je možné sestavit křivku průměrného stáří výrobního programu. Po jejím vyrovnání vhodnou matematickou funkcí je možné zjišťovat míru korelační závislosti mezi křivkou průměrného stáří výrobního programu a dalšími křivkami, modelujícími např. vývoj rentability, produktivity práce, tržeb apod Inovační koeficient V praxi se používá rovněž ukazatel inovační koeficient, který je vyjádřen jako podíl mezi objemem výrobků, nově zavedených za určité období (zpravidla za posledních 5 let) a celkovým objemem výroby v určitém roce. n Ik = suma = i =1 Qi Qc Ik = inovační koeficient i = jednotlivá léta n = počet let celkový Qi = nově zavedené výrobky v i-tém roce Qc = celkový objem výroby v i-tém roce 9

10 Podle údajů firmy Kieserem provádějící výzkum u 170 firem v Německu k r za předcházejících 5 let o dopadu stáří výrobků na výsledky podniku, vyplývají následující údaje: roční objem tržeb na výrobky zavedené v posledních 5-ti letech % firem % 40% 10 % 25% % 15% 10

nákup determinuje výrobu když: o

nákup determinuje výrobu když: o 1. Výroba jako hlavní podniková funkce a plánování výrobního programu a výrobního procesu - výroba definičním znakem podniku podnik je plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, kde se zhotovují a zhodnocují

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

T 1. Zásobovací logistika

T 1. Zásobovací logistika T 1. Zásobovací logistika A. Z hlediska jednoznačného chápání pojmu zásobovací logistika (opatřování) je nutné si vymezit jeho vztah k ostatním částem logistického řetězce [Obr.1 ]. Za objekty podnikové

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

Projekt. Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení TRHY 0.

Projekt. Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení TRHY 0. Projekt Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení TRHY 0.0 Tento projekt Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma

Více

P O D N I K A T E L S K Ý

P O D N I K A T E L S K Ý P O D N I K A T E L S K Ý P L Á N "Bůh neobdaroval lidi sny, aniž by jim nedal sílu je uskutečnit. " Úvod 1. Funkce podnikatelského plánu 2. Zásady tvorby úspěšného podnikatelského plánu 3. Proces přípravy

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

CENA Marketingové pojetí ceny Způsoby stanovení ceny

CENA Marketingové pojetí ceny Způsoby stanovení ceny CENA Cena je obvykle vyjádřena sumou peněz, množstvím výrobků nebo objemem služeb, které kupující poskytuje prodávajícímu jako protihodnotu za určitý výrobek nebo za poskytnutí nějaké služby. Z hlediska

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

plánování (smyslem je stanovit cíle a cesty k jejich dosažení) defenzivní (vstupovat do koalicí, vyhýbat se střetům s konkurencí)

plánování (smyslem je stanovit cíle a cesty k jejich dosažení) defenzivní (vstupovat do koalicí, vyhýbat se střetům s konkurencí) 1 RÏ õâzenõâ prïedvyârobnõâch etap Řízení je rozhodovací proces, směřující k vytýčenému cíli prostřednictvím funkcí: plánování (smyslem je stanovit cíle a cesty k jejich dosažení) organizování (vytvářet

Více

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

SPSKS. Řízení výroby Stránka 1

SPSKS. Řízení výroby Stránka 1 Řízení výroby Stránka 1 Řízení výroby - základy ekonomie 1. Potřeby a zdroje. Vzácnost zdrojů. Hranice výrobních možností ekonomiky a její souvislosti. Základní pojmy Co je předmětem ekonomie? Ekonomie

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

6. Nákupní chování spotřebitelů a organizací Tabulka 7 O chování spotřebitelů:

6. Nákupní chování spotřebitelů a organizací Tabulka 7 O chování spotřebitelů: 1. Základní marketingové pojmy Definice: marketing je komplexní soubor činností s orientací na trh základním cílem je směna hodnot východiskem marketingového procesu je odhad spotřebitelských potřeb a

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Ekonomika pro 2. ročník středních odborných škol

Ekonomika pro 2. ročník středních odborných škol Ekonomika pro 2. ročník středních odborných škol Učební texty pro studijní odbor Technik energetických zařízení budov O projektu REFUGE Projekt REFUGE Renewable Energy for Future Generations Obnovitelná

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

MARKETING. Prodej - je jedna z činností firmy, je to samotná procedura prodeje výrobku zákazníkovi, tj. jedna z marketingových činností.

MARKETING. Prodej - je jedna z činností firmy, je to samotná procedura prodeje výrobku zákazníkovi, tj. jedna z marketingových činností. MARKETING Marketing slovo anglického původu. Market = trh, tržiště, odbyt, odbytiště. Ing..vyjadřuje v angličtině zpravidla pohyb, děj, akci. Marketing = práce s trhem, tvorba trhu. Definice marketingu

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Řízení zásob ve společnosti Seco GROUP, a. s. Michaela Kosová Diplomová práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení zásob ve zvoleném podniku Inventory control in a selected company Jiří Hrdlička Plzeň 2012 Oficiální zadání diplomové práce Prohlašuji,

Více