Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU"

Transkript

1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Rozložení tematického celku do dílčích témat: ZALOŽENÍ PODNIKU - Činnosti související se založením podniku - Volba právní formy podnikání - Hlavní kritéria rozhodování o volbě právní formy - Charakteristika nejdůležitějších právních forem podnikání - Postup při zakládání podniku, živnosti a obchodní společnosti - Zakladatelský rozpočet VÝNOSY, NÁKLADY - Tržby, plánování tržeb - Náklady, klasifikace nákladů - Evidence nákladů - Členění nákladů v manažerském účetnictví - Nákladové funkce ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKOMICKÝMI VELIČINAMI - Uloha zisku v podnikání, funkce zisku - Jednotlivé klasifikace zisku - Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady - Bod zvratu - Využití výrobní kapacity - Stanovení limitu variabilních a fixních nákladů a limitu ceny - Výběr optimální varianty - Provozní páka - Analýza bodu zvratu pomocí peněžních toků Klíčové pojmy tématu: Podnik a jeho založení, právní formy podnikání ( klady a zápory), podnikatelský záměr,zakladatelský rozpočet, tržby, plánování tržeb, náklady, druhové třídění nákladů, účelové třídění nákladů, finanční účetnictví, manažerské účetnictví, členění nákladů v manažerském účetnictví, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů, klasifikační analýza, metoda dvou období, grafická metoda, metoda regresní a korelační analýzy, funkce zisku, klasifikace zisku EBIT, EAT, EBT, bod zvratu, příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku, kritické využití výrobní kapacity, koeficient bezpečnosti, stanovení maximálních přípustných mezí jednotlivých veličin, výběr optimální varianty, provozní páka, stupeň provozní páky Metodické listy Manažerská ekonomika 1

2 Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): - Vyjmenujte činnosti, které souvisejí se založením podniku - Jaké známe možnosti získávání finančních zdrojů - Vyjmenujte nejdůležitější právní formy podnikání - Na základě jakých kriterií se podnikatel rozhoduje pro konkrétní právní formu podnikání - Jaký je postup při zakládání podniku, živnosti a obchodní společnosti - K čemu slouží zakladatelský rozpočet - Jak plánujeme tržby - Podle jakých hledisek členíme náklady - K čemu slouží kalkulační členění nákladů - Jaký je rozdíl mezi finančním a manažerským účetnictvím - Jaké druhy nákladů se vyskytují pouze v manažerském účetnictví - K čemu slouží nákladové funkce - Popište jednotlivé funkce zisku - Srovnejte rozdíly mezi účetním, ekonomickým a danovým ziskem - Jaké klasifikace zisku známe a k čemu je využíváme - Co nám udává bod zvratu, k čemu slouží, jak ho graficky znázorníme a jak ho vypočteme - Na základě jakých kritérií provádíme výběr optimální varianty - Co nám vyjadřuje provozní páka a co stupeň provozní páky? Základní studijní literatura k danému tématickému celku: Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, Praha, 2000, s (založení podniku) str Výnosy, náklady, str Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku Doporučená literatura: Valach J. a kol., Finační řízení podniku, Ekopress, Praha, 1999, Zákon o živnostenském podnikání č.455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní zákoník č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů Metodické listy Manažerská ekonomika 2

3 Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 2 Název tematického celku: KALKULACE NÁKLADŮ, ROZPOČTY Rozložení tematického celku do dílčích témat: KALKULACE NÁKLADŮ - Význam kalkulací - Všeobecný kalkulační vzorec - Přímé a režijní náklady - Metody kalkulace - Kalkulace dělením, prostá, stupnovitá, s poměrovými čísly - Postupná, průběžná kalkulace - Kalkulace přirážková, strojových přirážek, ve sdružené výrobě - Zůstatková metoda kalkulace, Rozčítací metoda - Rozdílové metody, normová metoda, kalkulace nákladů podle elementárních procesů ROZPOČTY - Rozpočty, sestavování, třídění - Globální metody plánování a rozboru nákladů Klíčové pojmy tématu: Význam kalkulací, kalkulační jednice, všeobecný kalkulační vzorec, přímé náklady, režijní náklady, výrobní a správní režie, řízení režijních nákladů, jednotlivé kalkulační metody, obsah rozpočtů a postupy jejich sestavování, třídění rozpočtů, pohyblivý a pevný rozpočet, globální metody plánování a rozboru nákladů Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): - Jaký je význam kalkulací - Co je kalkulační jednice - Jak je členěn všeobecný kalkulační vzorec - Kde je hranice mezi přímými a režijními náklady - K čemu slouží řízení režijních nákladů - Na čem závisí jednotlivé metody kalkulace - Jak členíme kalkulační metody - Jaký je rozdíl mezi postupnou a průběžnou metodou kalkulace - K čemu slouží přirážková metoda kalkulace, jak ji stanovíme, jaké jsou její výhody a nevýhody - Vysvětlete podstatu zůstatkové metody kalkulace - Charakterizujte normovou metodu a metodu kalkulace ABC Costing - Jaký je postup při sestavování rozpočtů Metodické listy Manažerská ekonomika 3

4 - Vysvětlete hlavní rozdíly mezi rozpočtem a kalkulací - Podle jakých hledisek třídíme rozpočty - K čemu slouží globální metody plánování a rozboru nákladů Základní studijní literatura k danému tématickému celku: Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, Praha, 2000, s Další doporučená literatura a prameny: Vyhláška č.500/2002 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 sb., o účetnictví, pro účetní jednotky,které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, Hlava III obsahové vymezení některých položek výkazu a ztráty, Příloha uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové, resp. účelové členění Metodické listy Manažerská ekonomika 4

5 Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 3 Název tematického celku: NÁKUP A ŘÍZENÍ ZÁSOB Rozložení tematického celku do dílčích témat: NÁKUP - Základní funkce a úkoly nákupu v podniku - Nákupní a marketingový mix - Cenové a kontraktační podmínky - Organizace a řízení nákupních činností - Formy, metody a postupy při řízení nákupního procesu - Výzkum trhu a výběr dodavatele - Predikce budoucích potřeb - Operativní řízení nákupu ŘÍZENÍ ZÁSOB. - Podstata, úkoly a nástroje řízení zásob - Optimalizace zásob - Náklady spojené s tvorbou a využíváním zásob - Průběh čerpání zásob - Výpočet optimální výše dodávky - Stanovení pojistné zásoby - Praktická implementace modelu řízení zásob - Moderní přístupy k řízení zásob - Systém diferencovaného řízení zásob metodou ABC - Strategické řízení nákupu Klíčové pojmy tématu: Základní funkce nákupu, marketingové pojetí nákupu, cenové a kontraktační podmínky, formy a metody nákupu, jednotlivé kroky nákupního procesu, základní prvky marketingového nákupního procesu, kreativita a komunikace v nákup. managementu, nákupní marketingový mix, nákupní strategie, manažerské aktivity při řízení nákupu, kriteria volby optimálního dodavatele, nákup a solventnost podniku,optimální výše a struktura zásob, obratová a pojistná zásoba, okamžitá a průměrná zásoba, rychlost obratu zásob, doba obratu zásob, optimální výše dodávky, strategické řízení nákupu, metoda JUST-IN-TIME, řízení zásob metodou ABC, konsignační sklad Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): - Jaké jsou podmínky směny - Jaké je hlavní funkce nákupu a za jakých předpokladů ji splníme - Definujte zásady marketingového pojetí nákupu Metodické listy Manažerská ekonomika 5

6 - Jaký je význam cenových a kontraktačních podmínek při nákupu - Popište jednotlivé formy nákupu a jaké jsou jejich výhody a nevýhody - Vyjmenujte jednotlivé kroky nákupního procesu - Proč je důležité kreativní chování nákupců a čím se vyznačuje - Jaké druhy komunikace použijeme v nákupním managementu - Definujte hlavní úkoly řízení - Jaký je rozdíl mezi operativním a strategickým řízením zásob - Popište jednotlivé druhy zásob a čemu slouží - Jak vypočteme celkovou průměrnou zásobu - K čemu slouží optimální výše dodávky a jak ji vypočteme Základní studijní literatura k danému tématickému celku: Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, Praha, 2000, s Valach J. a kol., Finační řízení podniku, Ekopress, Praha, 1999, 2. vydání s ; s Metodické listy Manažerská ekonomika 6

7 Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Metodický list č. 4 Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Název tematického celku: INOVACE A VÝROBA Rozložení tematického celku do dílčích témat: INOVACE - Inovační procesy v podniku - Inovace, invence, imitace - Kvalitativní a kvantitativní stránka inovačního procesu - Efektivnosti inovací - Organizační stránka inovací - Produkt (výrobek,služby) - Stanovení ceny VÝROBA - Výroba a její plánování - Výrobní kapacita - Produktivita, produktivita práce, celková produktivita - Nové podnikové systémy Klíčové pojmy tématu: Invence, inovace, imitace, členění inovací, výhody a nevýhody novátorství, kvalitativní stránka inovací, evoluční a revoluční inovace, fáze životních cyklů nových výrobků, stupeň progresivity výrobku, průměrné stáří výrobního programu, Výrobní proces, maximalizace zisku podniku resp.zvyšování jeho tržní hodnoty,výrobní kapacita,produktivita, technická úroveň výrobků,cenová politika a metody tvorby cen Ověření znalosti tématu (kontrolní úlohy): - Co znamená pojem výroba? - Co musí v podmínkách tržní ekonomiky řešit výrobci? - K čemu slouží kapacitní propočty? - Co je to produktivita? - Popište moderní podnikový systém řízení - Jaké známe hlavní výhody a nevýhody novátorství - Popište hlavní rysy inovací evolučního a revolučního charakteru - Definujte jednotlivé fáze životního cyklu nových výrobků - Co nám určuje stupeň progresivity výrobku a jak jej vypočteme - Co nám určuje průměrné stáří výrobního programu a jak je vypočteme - Popište aspekty cenové politiky podniků Metodické listy Manažerská ekonomika 7

8 - Jaké rozlišujeme metody stanovení ceny nových výrobků Základní studijní literatura k danému tématickému celku: Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, Praha, 2000, s (výroba); s (inovace); s ( produkt resp. cena) Další doporučená literatura a prameny: Nad rámec výše uvedené základní studijní literatury se lze s danou tématikou seznámit také v následujících publikacích: Valach J. a kol., Finanční řízení podniku, Ekopress, Praha 1999 Metodické listy Manažerská ekonomika 8

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ Tomáš Tykva vedoucí prezenčního studia koordinátor výuky koordinátor SZZ garant OZ SZ KONTAKT Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz kancelář č. 524 tel.: (+420) 595

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku.

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Úloha zisku v podnikání. Různé podoby zisku. Zisk je cílem a podnětem veškerého podnikání. Monetární (finanční) cíle Zajištění platební

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více