Trh bydlení v R - financování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trh bydlení v R - financování"

Transkript

1 U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e Fakulta sociálních v d Institut ekonomických studií Bakalá ská práce Trh bydlení v R - financování AUTOR: Radka Ková ová KONZULTANT: Ing. Ivo Koubek OBOR STUDIA: ekonomie ROK SEMESTRU, VE KTERÉM JE PRÁCE OBHAJOVÁNA: 2002

2 Prohlašuji, že jsem bakalá skou práci vypracovala samostatn a použila jsem jen uvedených pramen a literatury. 31. kv tna 2002

3 D kuji svému konzultantovi ing. Ivo Koubkovi za podn tné rady a p ipomínky v pr b hu zpracování této práce, dále zam stnanc m hypote ních bank a stavebních spo itelen, zejména panu Zde ku Hlavatému. Mé pod kování pat í i zam stnanc m Ministerstva pro místní rozvoj a paní Mgr. Libuši Horákové z Ministerstva financí.

4 TEZE BAKALÁ SKÉ PRÁCE Termín bak. zkoušky: letní semestr 2002 Autor: Radka Ková ová Vedoucí: Ing. Ivo Koubek Název: Trh bydlení v R Cíl: Na trhu bydlení se setkává mnoho r zných subjekt, po ínaje t mi, kdo vlastní ur itou nemovitost, p es r zné zprost edkovatele, architekty, stavitele, ve ejný sektor, finan ní instituce až po ty, kdo nemovitost poptávají. Ve své práci bych se ráda zamila na kupní sílu obyvatelstva a jeho možností substituovat vlastní zdroje cizími. Tyto cizí zdroje jednotlivec získává zejména u finan ních institucí. Ambicí této práce je popsání, shrnutí a vzájemné porovnání jednotlivých finan ních produkt dostupných v R týkajících se bydlení, zejména hypoték a stavebního spo ení. Dále bych ráda zmapovala dostupnost a p ípadnou výhodnost t chto produkt u eských finan ních institucí. Osnova: Úvod do tématu a seznámení se strukturou práce Popis r zných finan ních produkt dostupných v R týkajících se bydlení, zejména hypoték a stavebního spo ení. Jejich vzájemné porovnání. Zmapování institucí nabízejících finan ní produkty na trhu bydlení Dostupnost finan ních produkt pro r zné p íjmové skupiny obyvatelstva Shrnutí Základní literatura: Webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj, Webové stránky eského statistického ú adu, Webové stránky r zných finan ních institucí Webové stránky Patria, Ing. Mgr. Martin Lux, Mgr. Pavla Burdová: Výdaje na bydlení, sociální bydlení a nap ní na trhu s bydlením (mezinárodní komparace a polistopadový vývoj v R) Datum:

5 OBSAH 1. UVEDENÍ DO TÉMATU STAVEBNÍ SPO ENÍ STAVEBNÍ SPO ITELNY Ú ASTNÍK STAVEBNÍHO SPO ENÍ SMLOUVA O STAVEBNÍM SPO ENÍ ÚV R ZE STAVEBNÍHO SPO ENÍ P EKLENOVACÍ ÚV R STÁTNÍ PODPORA HYPOTE NÍ ÚV R PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ CHARAKTERISTIKA HYPOTE NÍHO ÚV RU Ú elovost Zajišt ní HYPOTE NÍ BANKY DRUHY HYPOTE NÍCH ÚV R Hledisko asu Hledisko úv rovaného objektu Hledisko úv rovaného subjektu VÝŠE HYPOTE NÍHO ÚV RU Výše zástav Výše a ú el investice do nemovitosti Platební schopnost klienta Magický trojúhelník ERPÁNÍ HYPOTE NÍHO ÚV RU SPLÁCENÍ HYPOTE NÍHO ÚV RU STÁTNÍ PODPORA HYPOTE NÍHO ÚV RU Rozsah státní podpory Da ové úlevy KOMBINACE R ZNÝCH FINAN NÍCH INSTRUMENT P EDHYPOTE NÍ A DOPL KOVÝ ÚV R P edhypote ní stavební úv r Dopl kový úv r KOMBINACE HYPOTE NÍHO ÚV RU A STAVEBNÍHO SPO ENÍ Financování úv rem ze stavebního spo ení a hypote ním úv rem Splácení hypote ního úv ru pomocí stavebního spo ení HYPOTE NÍ ÚV R A ŽIVOTNÍ POJISTKA SHRNUTÍ TRH SE STAVEBNÍM SPO ENÍM A TRH S HYPOTE NÍMI ÚV RY V R TRH SE STAVEBNÍM SPO ENÍM Úrokové sazby Poplatky Minimální m sí ní vklad Minimální z statek na ú tu pro p id lení úv ru

6 Trh s bydlením v R - financování Minimální splátka úv ru TRH S HYPOTE NÍM ÚV REM Minimální výše úv ru Maximální výše úv ru Úroková sazba Poplatky Doba poskytnutí úv ru V k klienta ANALÝZA DOSTUPNOSTI FINAN NÍCH PRODUKT PRO ESKÉ DOMÁCNOSTI MODELOVÉ DOMÁCNOSTI METODY PRO VÝPO ET MAXIMÁLNÍ VÝŠE HYPOTE NÍHO ÚV RU ANALÝZA DOSTUPNOSTI HYPOTE NÍHO ÚV RU PRO MODELOVÉ RODINY Úv rová kapacita domácnosti Maximální výše hypote ního úv ru z hlediska p íjm domácnosti Poplatky Zajišt ní hypote ního úv ru a vlastní zdroje financování Shrnutí METODA PRO ANALÝZU DOSTUPNOSTI STAVEBNÍHO SPO ENÍ A ÚV RU Z N J Úroky z vklad a ze státní podpory Bonita ú astníka stavebního spo ení ANALÝZA DOSTUPNOSTI STAVEBNÍHO SPO ENÍ ANALÝZA DOSTUPNOSTI ÚV RU ZE STAVEBNÍHO SPO ENÍ Výše finan ního zatížení splátkami úv ru Doba zatížení splátkami úv ru Úroky a poplatky Zajišt ní úv ru ze stavebního spo ení Finan ních náklady stavebního spo ení s následným úv rem ZÁV R P ÍLOHY P ÍLOHA. 1: POROVNÁNÍ PRODUKT JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SPO ITELEN P ÍLOHA. 2: POROVNÁNÍ HYPOTE NÍCH ÚV R U JEDNOTLIVÝCH BANK P ÍLOHA. 3: DATA DOMÁCNOSTÍ POUŽITÁ PRO ANALÝZU DOSTUPNOSTI FINAN NÍCH PRODUKT P ÍLOHA. 4: KALKULACE STAVEBNÍHO SPO ENÍ S M SÍ NÍM VKLADEM K A 3% ÚROKOVOU SAZBOU PRAMENY A LITERATURA A) PRÁVNÍ PRAMENY B) LITERATURA RESUMÉ

7 SEZNAM TABULEK: Tabulka. 1: Po ty uzav ených smluv a výše vklad ( )... 8 Tabulka. 2: Poskytnuté meziúv ry a úv ry ( ) Tabulka. 3: Výše vyplacené státní podpory ( ) Tabulka. 4: Srovnání postavení bank na trhu s hypote ními úv ry Tabulka. 5: M sí ní splátka a celkov zaplacené úroky v závislosti na dob splatnosti hypote ního úv ru Tabulka. 6: Stav veškerých hypote ních úv r k Tabulka. 7: Maximální výše hypote ního úv ru (v tis. K ) Tabulka. 8: Výše státní podpory v závislosti na pr m rné úrokové sazb Tabulka. 9: Státní finan ní podpora hypote ního úv ru Tabulka. 10: Složení modelových domácností Tabulka. 11: isté m sí ní p íjmy, vklady a závazky domácnosti v K Tabulka. 12: Úv rové podmínky modelového p ípadu Tabulka. 13: Životní minimum modelových domácností v K Tabulka. 14: Úv rová kapacita domácnosti v K za m síc Tabulka. 15: Maximální výše úv ru a celková výše splátek v K Tabulka. 16: Poplatky v K Tabulka. 17: Minimální hodnota zastavené nemovitosti v K Tabulka. 18: Shrnutí analýzy dostupnosti hypote ního úv ru v K Tabulka. 19: Podmínky stavebního spo ení použité v analýze Tabulka. 20: M sí ní disponibilní z statek domácností v K Tabulka. 21: Stavební spo ení modelových domácností (v K ) Tabulka. 22: Výnosy a poplatky domácností po p ti letech spo ení v K Tabulka. 23: Výše úv ru a jeho m sí ních splátek v K Tabulka. 24: Úroky a poplatky z úv ru ze stavebního spo ení v K Tabulka. 25: Kalkulace výnos a náklad stavebního spo ení v K

8 SEZNAM GRAF : Graf. 1: Celkové poskytnuté meziúv ry a úv ry ( ) Graf. 2: Magický trojúhelník (v tis. K ) Graf. 3: M sí ní splátky p i r zném zp sobu splácení (v K ) Graf. 4: Kumulativní vývoj splátek (v K )

9 1. Uvedení do tématu 1 Trh bydlení v R - financování Trh bydlení je velice širokým prostorem, který v sob zahrnuje mnoho díl ích trh a r zných subjekt po ínaje t mi, kdo vlastní ur itou nemovitost, p es r zné zprost edkovatele, architekty, stavitele, ve ejný sektor, finan ní instituce až po ty, kdo nemovitost poptávají. Tato práce se zabývá zejména tou ástí trhu bydlení, kde se setkávají na jedné stran finan ní instituce, které nabízejí r zné své produkty týkající se bydlení, na druhé stran ti, kdo takové produkty poptávají. Budu se zde v novat situaci v eské republice, kde trh bydlení je pom rn mladý a od revoluce v roce 1989 se stále ješt utvá í a formuje. Za tu dobu se zde zavedly a stále více využívají dva základní zp soby financování. Jsou jimi stavební spo ení a hypote ní úv r. Oba tyto produkty jsou nabízeny r znými finan ními institucemi za odlišných podmínek. Stavební spo ení je díky státním p ísp vk m velice výnosný dlouhodobý zp sob tvorby úspor s následnou možností získání výhodného úv ru na bytové pot eby. Na druhou stranu hypote ní úv r umož uje v krátkém asovém úseku nabytí pen z, které dlouhodob splácíme. Takto nabyté peníze je však nutné použít na investice do nemovitosti na území eské republiky, na její výstavbu i po ízení. Hypote ní úv r je zajišt n zástavním právem k nemovitosti. Ambicí této práce je v prvé ad p ehledn popsat základní finan ní produkty spojené s bydlením, zmapovat situaci na trhu se stavebním spo ením a na trhu s hypote ními úv ry, nastínit r zné možnosti a úskalí spojené s využitím jednotlivých finan ních produkt ur ených pro bydlení a dále je vzájemn porovnat a nazna it možnosti jejich kombinace. 1 Práce je dostupná na internetu: <http://financovani.czweb.org> - 5 -

10 V 2. až 4. kapitole se budu zabývat p edevším t mito dv mi finan ními instrumenty. tená i p iblížím jejich historii v transformující se eské ekonomice a srozumiteln a p ehledn vysv tlím na em jsou založeny, jak fungují a jak je možné je efektivn využít. V další ásti práce zmapuji stav na trhu stavebního spo ení a hypoték a budu se podrobn ji zabývat nabídkou jednotlivých institucí, které se zkoumanými finan ními instrumenty zabývají. V kapitole 6. se zamím na stranu poptávky po stavebním spo ení a hypote ním úv ru. Bydlení je jedna ze základních pot eb každého z nás. Každý pot ebuje n kde bydlet, každý pot ebuje se svou rodinou n kde žít, avšak ne každý si m že dovolit p esn to, po em touží. Vždy se musí ídit svými finan ními možnostmi. Mladí se cht jí osamostatnit, po ídit si vlastní domov, založit rodinu. Tou dobou je problém financování bydlení nejaktuáln jší. V záv ru práce provedu na základ získaných poznatk z p edchozích kapitol analýzu možnosti využití finan ních produkt týkajících se bydlení r znými typy domácností. Domácnosti budou rozlišeny podle jejich sociální struktury a podle výše p íjm. Otestuji hypotézu, zda pro všechny typy domácností jsou finan ní produkty spojené s bydlením dostupné

11 2. Stavební spo ení Trh bydlení v R - financování P i za len ní stavebního spo ení do právního rámce eské republiky se na za átku devadesátých let minulého století eští zákonodárci inspirovali Spolkovou republikou N mecko, kde tento druh spo ení má již dlouhodobou tradici. P edpis, který upravuje stavební spo ení v eské republice, je ú inný od 1. dubna Je jím zákon íslo 96/1993 Sb., o stavebním spo ení a státní podpo e stavebního spo ení. V roce 1995 byla tato právní norma novelizována zákonem íslo 83/1995 Sb. Zákon vymezuje stavební spo ení jako ú elové spo ení spo ívající v p ijímání vklad od ú astník tohoto druhu spo ení, v poskytování úv r t mto ú astník m a v poskytování státní podpory fyzickým osobám zú astn ným na stavebním spo ení. 2.1 Stavební spo itelny Stavební spo ení smí provozovat pouze banka, které bylo ud leno povolení podle Zákona o bankách, pokud p edm tem její innosti je pouze stavební spo ení a další innosti podle Zákona o stavebním spo ení. Pouze taková banka, která toto spl uje m že používat ve svém názvu ozna ení stavební spo itelna a nabízet produkt stavební spo ení. Stavební spo itelny se ídí zákonem íslo 96/1993 Sb., o stavebním spo ení a státní podpo e stavebního spo ení. Dále zákonem íslo 21/1992 Sb., o bankách, a zákonem eské národní rady íslo 6/1993 Sb., o eské národní bance. Na trhu stavebního spo ení p sobí od roku 1994 až dosud šest bank, kterým bylo ud leno p íslušné povolení k provozování stavebního spo ení. Jsou to eskomoravská stavební spo itelna, a. s., Stavební spo itelna eské spo itelny, a. s., Všeobecná stavební spo itelna Komer ní banky, a. s., Raiffeisen stavební spo itelna, a. s., Wüstenrot stavební spo itelna, a. s., a HYPO stavební spo itelna, a. s. Každá ze stavebních spo itelen má svoji škálu tarif a poskytuje služby za r zných podmínek. Ty se však od sebe v zásad mnoho neliší, protože základní pravidla stavebního spo ení jsou pevn zakotvena v zákon. Jednotlivými odlišnostmi se budeme zabývat v 5. kapitole

12 2.2 Ú astník stavebního spo ení Ú astníkem stavebního spo ení m že být fyzická osoba s trvalým pobytem na území eské republiky a rodným íslem p id leným p íslušným orgánem eské republiky nebo, podle novely Zákona o stavebním spo ení z roku 1995, i právnická osoba se sídlem na území eské republiky a identifika ním íslem organizace p id leným p íslušným orgánem R. Ú astník stavebního spo ení stále p ibývá. To lze vypozorovat i z tabulky. 1 na základ neustále nar stajícího po tu nov uzav ených smluv. V roce 1997 se projevila i na trhu se stavebním spo ením krize eské ekonomiky a bylo uzav eno mén nových smluv než v p edchozím roce. V ostatních letech však po ty nových smluv meziro n nar staly. Nejvíce to bylo v roce 1999, o 42 %, v posledních letech (2000 a 2001) iní meziro ní p ír stek 23 %. Musíme však zd raznit, že po ty uzav ených smluv neodpovídají po t m ú astník stavebního spo ení, protože každý ú astník m že uzav ít více smluv. Tabulka. 1: Po ty uzav ených smluv a výše vklad ( ) Rok Po et uzav ených smluv ve sledovaném roce Celkový po et uzav ených smluv Celkový po et platných smluv Výše vklad (mld K ) ke konci roku Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj 2.3 Smlouva o stavebním spo ení Smlouvu o stavebním spo ení uzavírá ú astník se stavební spo itelnou písemn a zavazuje se v ní ukládat u spo itelny pen žní ástky ve smluvené výši. Takto ukládané ástky jsou úro eny úrokovou sazbou z vklad, která musí být ve smlouv uvedena

13 U jednotlivých ústav se nyní pohybuje mezi 2 a 3 %. N které spo itelny tento úrok po p ti letech spo ení a nevyužití možnosti erpání úv ru navyšují až o další 1 %. Celková výše vklad u stavebních spo itelen každoro n stoupá. Trend výše vklad ke konci jednotlivých let m žeme vysledovat z tabulky. 1. Doba spo ení za íná dnem uzav ení smlouvy a kon í poskytnutím úv ru nebo vyplacením uspo ené ástky, státní podpory a úrok z nich, nebo zánikem právnické osoby jako ú astníka. 2 ástku uspo enou ú astníkem na základ jím uzav ené smlouvy nelze v dob spo ení p evést na jiného ú astníka. P i zániku smlouvy v této dob práva a povinnosti z této smlouvy nep echázejí na jiného ú astníka. Výjimkou je p ípad úmrtí, kdy práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spo ení p echázejí na poz stalého manžela. Pokud není poz stalý manžel jsou p edm tem d d ní, dohodnou-li se d dicové v dohod o vypo ádání d dictví, že práva a povinnosti ze stavebního spo ení p evezme jeden z nich. Pokud tak neu iní, smlouva o stavebním spo ení zaniká dnem úmrtí z stavitele a v d dickém ízení se vypo ádá pouze uspo ená ástka, v etn úrok a pom rné ástky státní podpory ke dni úmrtí ú astníka stavebního spo ení. Stavební spo itelna má ze zákona možnost podmínit uzav ení smlouvy povinností ú astníka sjednat životní pojišt ní pro zabezpe ení závazk vyplývajících ze smlouvy v p ípad invalidity nebo smrti ú astníka. Tato povinnost a s ní spojené podmínky se také uvád jí ve smlouv. 2.4 Úv r ze stavebního spo ení Ú astník má podle všeobecných obchodních podmínek stavební spo itelny nárok na poskytnutí úv ru ze stavebního spo ení na financování bytových pot eb. Úv r musí být použit pouze k tomuto ú elu a musí být zajišt na jeho návratnost. 2 5 odst. 14 zákona. 96/1993 Sb., o stavebním spo ení a státní podpo e stavebního spo ení, ve zn ní zákona. 83/1995 Sb

14 Bytová pot eba se musí nacházet na území eské republiky a podle Zákona o stavebním spo ení se jí rozumí: získání bytu, výstavba nebo koup stavby pro bydlení, získání stavebního pozemku za ú elem výstavby stavby pro bydlení nebo stavebního pozemku, na kterém se nachází stavba pro bydlení, zm na, modernizace a údržba bytu, stavby pro bydlení nebo její ásti, v etn úhrady p ípadného podílu na úpravách spole ných ástí, stavební úprava nebytového prostoru na byt, úhrada závazk souvisejících s výše uvedenými ú ely s výjimkou pokut a dalších sankcí uložených ú astníkovi za porušení jeho povinností p i ešení jeho bytových pot eb. Stavební spo itelna provádí kontrolu použití poskytnutého úv ru. V p ípad použití úv ru na jiné než výše uvedené pot eby je ze zákona oprávn na požadovat okamžité vrácení celkové ástky poskytnutého úv ru nebo její ásti použité v rozporu s ú elem úv ru. Ú astník je v tomto p ípad povinen úv r nebo jeho ást vrátit ve lh t stanovené stavební spo itelnou. Úv r smí být poskytnut stavební spo itelnou nejd íve po 24 m sících spo ení. Pokud pot ebujeme finan ní prost edky k úhrad náklad na ešení bytové pot eby d íve, m žeme využít tzv. p eklenovacího úv ru 3, který však m že být jen do výše cílové ástky. Výši cílové ástky si ú astník zvolí vždy p i uzavírání smlouvy. Cílová ástka p edstavuje celkovou ástku, kterou bude mít ú astník p i spln ní podmínek stavební spo itelny k dispozici k ešení bytových pot eb. Je rovna sou tu: p ijatých vklad, státní podpory, úrok z vklad a státní podpory, poskytnutého úv ru. 3 P eklenovací úv r n které instituce nazývají meziúv rem

15 2.5 P eklenovací úv r Pro to, aby klientovi stavební spo itelny mohla být p id lena cílová ástka a on tak zárove p ípadn získal klasický úv r ze stavebního spo ení, musí spl ovat následující t i podmínky: spo it minimáln 24 m síc (tj. dáno ze zákona), mít naspo eno minimáln % cílové ástky (% záleží na podmínkách každé spo itelny), dosáhnout bankou stanovené hodnoty tzv. hodnotícího ísla 4. Pokud tyto podmínky nespl uje a tedy mu nevznikl nárok na poskytnutí úv ru ze stavebního spo ení, m že mu být poskytnut p eklenovací úv r a to maximáln ve výši cílové ástky. Tento úv r má p ízna ný název. P eklenuje totiž dobu, kdy klient nemá nárok na p id lení cílové ástky. Vezme-li si klient p eklenovací úv r, splácí z n j pouze úroky a nadále spo í až do té doby, než splní všechny podmínky pro p id lení klasického úv ru ze stavebního spo ení. V ten okamžik mu je p id lena celá cílová ástka (úspory + státní podpora + úroky + úv r) a tou pak jednorázov splatí p eklenovací úv r a dále splácí úv r ze stavebního spo ení (úrok i jistinu), který je úro en výhodn ji než úv r p eklenovací. Úroková sazba z klasického úv ru musí být uvedena ve smlouv o stavebním spo ením a m že být maximáln o 3 procentní body vyšší než úroková sazba z vklad. Na trhu se pohybuje mezi 4,9 a 6 %. Úroková sazba z p eklenovacího úv ru je vyšší (5,9 10 %). První p eklenovací úv r byl poskytnut již v roce Po et poskytnutých meziúv r, jak m žeme vy íst z tabulky. 2, stále nar stá. V roce 1996 stavební spo itelny poskytly první klasické úv ry ze stavebního spo ení. Jejich množství i objem má rostoucí trend. I p esto zdaleka nedosahují ani po tu, ani celkového objemu poskytnutých p eklenovacích úv r. To nám nejlépe znázor uje graf. 1. Podíl 4 Hodnotící íslo, p ípadn ukazatel i parametr zhodnocení nebo bodové ohodnocení. Jednotlivé stavební spo itelny pro to mají r zné názvy, r zný zp sob výpo tu a proto i r znou minimální požadovanou výši. Toto íslo je závislé zejména na délce spo ení a pom ru naspo ené ástky ku cílové ástce

16 celkového objemu meziúv r a úv r k celkové výši vklad velice rychle rostl a po osmi letech stavebního spo ení p esáhl hranici 50 %. Tabulka. 2: Poskytnuté meziúv ry a úv ry ( ) Rok Celkový po et - poskytnutých meziúv r poskytnutých úv r meziúv ry a úv ry celkem Celkový objem (v mld. K ) - meziúv r 0,001 0,169 1,896 7,828 23,002 35,265 47,987 62,735 - úv r - - 0,184 0,473 1,922 4,245 6,694 9,026 - meziúv ry a úv ry celkem 0,001 0,169 2,080 8,301 24,924 39,510 54,681 71,761 Pom r celkového objemu poskytnutých úv r k výši vklad ke konci roku 0,02% 1,03% 6,04% 13,94% 30,50% 42,20% 49,53% 53,83% Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, vlastní výpo ty Graf. 1: Celkové poskytnuté meziúv ry a úv ry ( ) po et úv r a meziúv r mld. K Celkový po et poskytnutých meziúv r Celkový objem meziúv r (v mld. K ) Celkový po et poskytnutých úv r Celkový objem úv r (v mld. K ) Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

17 2.6 Státní podpora Stát se snaží podporovat tuto formu spo ení a motivovat obyvatelstvo k n mu a k využití úv ru ze stavebního spo ení. Provádí to pomocí poskytování státní podpory a osvobozením úrok z vklad a ze státní podpory od daní z p íjmu fyzických osob. Dále je možné si ode íst úroky z úv ru ze základu dan z p íjmu fyzických osob. Státní podpora je poskytována pouze ú astníkovi, pokud jím je fyzická osoba. Je poskytována formou ro ních záloh a její výše je závislá na ro n uspo ené ástce. iní 25 % z této ástky, maximáln však z ástky K. ástka úspor p esahující K v jednom roce se z hlediska posuzování nároku na státní podporu p evádí do následujícího roku. Tabulka. 3 nám popisuje vývoj vyplacené státní podpory v eské republice v letech 1993 až P i porovnání s údaji v p edchozí tabulce je zjevné, že s r stem po tu nových smluv rostla i výše vyplacené podpory. Zajímavé je sledovat výši státní podpory vyplacené v pr m ru na 1 smlouvu. Ta m že být v jednom roce maximáln K. V pr m ru na 1 smlouvu sice od roku 1994 výše vyplacené podpory rostla, avšak v posledních letech se r st zastavil zhruba na K a maximáln možné ástky zdaleka nedosahuje. D vodem jsou zejména nízké ro ní vklady. Dalším (zatím mén významným) faktorem je množství druhých a dalších smluv jednoho ú astníka, ke kterým již není nárok na státní podporu. V tší množství takovýchto smluv se podle zdroje z Ministerstva financí 5 objevilo prvn v roce Rozhovor s Mgr. Libuší Horákovou vedoucí odboru stavebního spo ení Ministerstva financí eské republiky dne 30. dubna

18 Tabulka. 3: Výše vyplacené státní podpory ( ) Rok Výše státní podpory vyplacená - ve sledovaném roce na smlouvy uzav ené v roce p edchozím (mld.k ) 0,284 1,112 2,309 3,817 5,068 6,393 7,719 9,313 - kumulovan celkem (v mld. K ) 0,284 1,396 3,705 7,522 12,590 18,983 26,702 36,015 Výše státní podpory v K vyplacená v pr m ru na 1 smlouvu Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj Záloha státní podpory je p ipisována ú astníkovi stavebního spo ení jednou ro n podle skute n uspo ené ástky v p íslušném roce. Zálohy jsou evidovány na ú tu ú astníka a jsou úro eny stejnou úrokovou sazbou jako základní vklad. Tyto zálohy jsou ú astníkovy vyplaceny pouze za podmínky, že od uzav ení smlouvy po dobu p ti let s vkladem nenakládal, s výjimkou p ípadu, kdy byl vklad ze stavebního spo ení po poskytnutí úv ru použit na bytové pot eby. Obdobn je tomu, pokud ú astník žádá o klasický úv r ze stavebního spo ení. Po uplynutí 24 m síc to m že u init, podle podmínek konkrétní stavební spo itelny, a získat úv r za p edpokladu, že uspo í smluvn sjednanou ástku. V tom p ípad nárok na výplatu státní podpory je pouze za skute nou dobu spo ení. Pro domácnost, která chce spo it více než K ro n, je výhodné uzav ít více smluv na r zné leny domácnosti. Pokud totiž má ú astník stavebního spo ení uzav eno více smluv, náleží mu státní podpora jen na jednu z nich. Druhým d vodem je, že ro ní státní podpora m že být pro jednoho ú astníka maximáln z ástky K

19 3. Hypote ní úv r Trh bydlení v R - financování Krom stavebního spo ení, s možností využití klasického úv ru z n j nebo p eklenovacího úv ru, mohou domácnosti využít k financování svého bydlení hypote ní úv r. Tento finan ní produkt je osv d eným zp sobem financování a hypote ní banky mají již dlouholetou tradici po celém sv t. Byly to jedny z prvních finan ních institucí v bec. Již v 17. století vznikaly první hypote ní banky v Anglii. Ve st ední Evrop k tomu docházelo pozd ji, v 18. století. Na našem území se hypote ní úv rování objevilo v 19. století. Dne 16. ledna 1865 byla založena Hypote ní banka království eského pro získání úv ru na zástavu domovního nebo pozemkového majetku. Tradice eského hypote ního bankovnictví se pak úsp šn rozvíjela až do doby, kdy byla p erušena okupací eskoslovenské republiky hitlerovským N meckem. 6 Po dlouholeté p estávce, trvající tém p l století, se na naší bankovní scén v polovin 90. let op t objevil hypote ní úv r, jakožto osv d ený prost edek pro zajišt ní vlastního bydlení. 3.1 Právní zakotvení Hypote ní úv r byl do eského právního rámce zakotven zákonem íslo 84/1995 Sb. ze dne 18. dubna 1995, kterým se zm nil a doplnil zákon. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zn ní pozd jších p edpis, zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis, zákon. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve zn ní pozd jších p edpis, zákon. 99/1963 Sb., ob anský soudní ád, ve zn ní pozd jších p edpis, zákon. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn ní pozd jších p edpis. 7 6 Zdroj: Doležal J.: Hypote ní úv rování a bytová politika; VŠE v Praze 1997, str Novela nabyla ú innosti dne

20 Zákon o dluhopisech byl od té doby ješt n kolikrát zm n n a dopln n. Dosud poslední novelizace byla provedena zákonem íslo 368/2000 Sb. ze dne 14. zá í Další právní normou, jenž se zabývá hypote ním úv rováním, je aktuální zn ní na ízení vlády. 244/1995 ze dne 11. íjna 1995, kterým se stanoví podmínky státní finan ní podpory hypote ního úv rování bytové výstavby. Zákon. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zn ní pozd jších p edpis, upravuje podmínky pro vydávání hypote ních zástavních list a definuje pojem hypote ního úv ru, který by m l být práv financován t mito zástavními listy. Definuje zástavní listy jako dluhopisy, jejichž sou ástí názvu je ozna ení hypote ní zástavní list a jejichž jmenovitá hodnota, jakož i hodnota pom rného výnosu je pln kryta pohledávkami z hypote ních úv r (dále jen ádné krytí ), pop ípad též náhradním zp sobem podle tohoto zákona (dále jen náhradní krytí ). 9 Zákon definuje hypote ní úv r jako úv r, který je poskytnut na investice do nemovitosti na území eské republiky nebo na její výstavbu i po ízení a jehož splacení v etn p íslušenství jsou zajišt ny zástavním právem k této, i rozestav né, nebo jiné nemovitosti na území eské republiky Charakteristika hypote ního úv ru Hypote ní úv r je charakterizován: svojí ú elovostí, zp sobem zajišt ním. 8 Novela nabyla ú innosti dne odst. 1 zákona. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zn ní pozd jších p edpis odst. 2 zákona. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zn ní pozd jších p edpis

21 3.2.1 Ú elovost Ú elovost hypote ního úv ru je dána tím, že m že být použit pouze na investici do nemovitosti. Takovou investicí m že být: koup nemovitosti, výstavba, dostavba nebo p ístavba nemovitosti, vypo ádání spoluvlastnických a d dických nárok k nemovitosti, koup spoluvlastnického podílu k nemovitosti, splacení jiného, d íve poskytnutého úv ru, pokud byl prokazateln použit na investici do nemovitosti, po ízení pozemku, po ízení nemovitosti za ú elem bydlení, rekreace nebo za ú elem podnikání, oprava, rekonstrukce nebo modernizace nemovitosti. Nemovitosti jsou definovány v Ob anském zákoníku jako pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Za nemovitost pro ú ely hypote ního úv ru považujeme to, co je zapsáno v katastru nemovitostí. Nap íklad to m že být: rodinný d m, byt v osobním vlastnictví, bytový ( inžovní) d m, pozemek (na koupi stavebního pozemku m že být poskytnut hypote ní úv r pouze v p ípad, že sou ástí investi ního zám ru je výstavba nemovitosti na tomto pozemku), rekrea ní objekt (pro individuální rekreaci), nebytové prostory, rozestav né budovy nebo byty a nebytové prostory. Rozestav nou budovou se rozumí budova v alespo takovém stupni rozestav nosti, že již je patrné stavebn technické a funk ní uspo ádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo p id leno íslo popisné nebo eviden ní, a u

22 budovy, které se íslo popisné nebo eviden ní nep id luje, pokud na ni dosud nebylo vydáno kolauda ní rozhodnutí 11. Hypote ní úv r však nelze použít na financování investic do bytových jednotek, které nejsou samostatn zapsány v katastru nemovitostí, a tudíž nemohou být dle existujících právních norem za nemovitosti pokládány. Nap íklad to bývají byty ve vlastnictví obce i družstva Zajišt ní Jak jsem již výše uvedla, splácení hypote ního úv ru v etn p íslušenství je zajišt no zástavním právem k nemovitosti na území eské republiky. Jak vyplývá z definice hypote ního úv ru, zastavenou nemovitostí m že být ta, do níž je investováno, p ípadn i jiná. Hypote ní úv r však nesmí p evýšit 70 % ceny t chto nemovitostí. Tuto cenu stanoví hypote ní banka 12, která úv r poskytuje, jako cenu obvyklou, s p ihlédnutím k trvalým vlastnostem zastavené nemovitosti a výnosu dosažitelném p i ádném hospoda ení s ní. Cena obvyklá zastavených nemovitostí se musí rovnat minimáln 143 % 13 hodnoty hypote ního úv ru, o který žádáme a který je zajišt n t mito nemovitostmi. Obvyklé je, že banka požaduje pojišt ní nemovitosti, která je p edm tem zajišt ní hypote ního úv ru, a to minimáln ve výši bankou stanovené reproduk ní (nové) ceny s vinkulací pojistného pln ní ve prosp ch banky. Do zástavy m žeme též dát rozestav nou nemovitost, která je jako taková zapsaná v katastru nemovitostí. Na nemovitosti zajiš ující hypote ní úv r nesmí váznout žádné jiné zástavní právo t etí osoby a její p evod nesmí být omezen. Výjimkou je zástavní právo, kterým je zajišt n úv r poskytnutý stavební spo itelnou, nebo pokud hypote ní úv r použijeme ke splacení pohledávky t etí osoby, která je zajišt na d íve vzniklým zástavním právem nebo omezením p evodu nemovitosti, a tím pohledávka zanikne. 11 Podle 27 písmena l zákona. 344/1992 Sb. ze dne 7. kv tna 1992., o katastru nemovitostí, ve zn ní pozd jších p edpis. 12 Odhad provádí smluvní odhadce banky. 13 Tj. p evrácená hodnota 70 %

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

G) Jazyk nabídky Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v eském jazyce v písemné form.

G) Jazyk nabídky Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v eském jazyce v písemné form. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií. VÝZVA k podání nabídky dle závazných pokyn pro žadatele a p íjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie A) Identifika ní údaje Zadavatele Název:

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

#7524/CJH/2014-CJHM@c 7524/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/7495/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

ZE SPOLUVLASTNÍK NEMOVITOSTI

ZE SPOLUVLASTNÍK NEMOVITOSTI Postupujte podle instrukcí v p iznání a v Pokynech k vypln ní p iznání k dani z p evodu nemovitostí. Barevn ozna ené ádky p iznání vypl uje správce dan. Poplatník vyplní údaje podle p edtisku v bílých

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ Ú ELOVÉ DOTACE Z ROZPO TU STATUTÁRNÍHO M STA OPAVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ Ú ELOVÉ DOTACE Z ROZPO TU STATUTÁRNÍHO M STA OPAVY STATUTÁRNÍ M STO OPAVA *MMOPP007K78A* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ Ú ELOVÉ DOTACE Z ROZPO TU STATUTÁRNÍHO M STA OPAVY uzav ená dle ust. 1746 zákona. 89/2012 Sb., ob anského zákoníku lánek I. SMLUVNÍ STRANY Poskytovatel

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Dita Malíková daňový poradce Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1.1.2007 Praha, 30.6.2006 Obsah 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 1.1 Principy

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy Majetek podniku a zdroje financování majetku. cíle kapitoly Co je dlouhodobý a oběžný majetek. Co je vlastní a cizí zdroj. Inventura majetku a závazku. čas potřebný ke studiu 1,5 hodiny klíčová slova Dlouhodobý

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu OBEC BRUMOVICE Vyhláška č. 22/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Brumovice v rámci programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny.

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v ve pro SVITAVY 0 Da ové identi ka ní íslo C Z Než za nete vypl ovat tiskopis p e t te si prosím pokyny. 02 Fyzická osoba ) Rodné íslo X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 03 Právnická osoba ) Identi

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy CAH 3,90/2017 v celkové

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

POKYNY K. podnikatel vyplní v v provozování živnosti po ze ) podnikatele. v je nutné uvést do kolonky také

POKYNY K. podnikatel vyplní v v provozování živnosti po ze ) podnikatele. v je nutné uvést do kolonky také dr_12zmenlist_info.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY K podnikatel vyplní v v provozování živnosti po ze ) podnikatele 01 Uvede se živnost (živnosti), u 02 závazky. Pokud podnikatel ruší p i kolonce

Více

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s.

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Platné k datu 1. 1. 2013 Obsah Klíčové informace důchodových fondů Důchodový fond státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní

Více

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OHNIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ohnišov se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 14-3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Penzijní plán IX. 512348 11/2012

Penzijní plán IX. 512348 11/2012 Penzijní plán IX. 512348 11/2012 1. Úvodní ustanovení základní pojmy 1.1. Pro penzijní plán společnosti AXA penzijní fond a.s. platí příslušná ustanovení zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu MZDOVÉ VÝPOČTY V PŘÍKLADECH 1 Příklady výpočtu mzdy zaměstnance v roce 2011 1.1 1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu Příklad Zaměstnanec má sjednanou výši odměny 140 Kč za hodinu,

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Ing. Josef Carda se sídlem Jakubské náměstí 109/1, 602 00 Brno na základě usnesení Krajského soudu v Brně

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í S m l o u v a m e z i Č e s k o u r e p u b l i k o u a U k r a j i n o u o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í Česká republika a Ukrajina (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním upravit vzájemné

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jankov. se na svém zasedání dne 6.12.2012 usnesením č. 08/2012

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Oddíl I Předmět a účel smlouvy

Oddíl I Předmět a účel smlouvy POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. ve znění účinném od 21. 9. 2012 Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. B 2/PSOV - 2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. B 2/PSOV - 2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51 294 02 Kněžmost. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51 294 02 Kněžmost. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51 294 02 Kněžmost OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kněžmost se na svém zasedání dne 16. 6. 2015 usnesením č. 55/2015 usneslo vydat na

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, na základě usnesení ZPK č. 857/15 ze dne

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více