Trh bydlení v R - financování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trh bydlení v R - financování"

Transkript

1 U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e Fakulta sociálních v d Institut ekonomických studií Bakalá ská práce Trh bydlení v R - financování AUTOR: Radka Ková ová KONZULTANT: Ing. Ivo Koubek OBOR STUDIA: ekonomie ROK SEMESTRU, VE KTERÉM JE PRÁCE OBHAJOVÁNA: 2002

2 Prohlašuji, že jsem bakalá skou práci vypracovala samostatn a použila jsem jen uvedených pramen a literatury. 31. kv tna 2002

3 D kuji svému konzultantovi ing. Ivo Koubkovi za podn tné rady a p ipomínky v pr b hu zpracování této práce, dále zam stnanc m hypote ních bank a stavebních spo itelen, zejména panu Zde ku Hlavatému. Mé pod kování pat í i zam stnanc m Ministerstva pro místní rozvoj a paní Mgr. Libuši Horákové z Ministerstva financí.

4 TEZE BAKALÁ SKÉ PRÁCE Termín bak. zkoušky: letní semestr 2002 Autor: Radka Ková ová Vedoucí: Ing. Ivo Koubek Název: Trh bydlení v R Cíl: Na trhu bydlení se setkává mnoho r zných subjekt, po ínaje t mi, kdo vlastní ur itou nemovitost, p es r zné zprost edkovatele, architekty, stavitele, ve ejný sektor, finan ní instituce až po ty, kdo nemovitost poptávají. Ve své práci bych se ráda zamila na kupní sílu obyvatelstva a jeho možností substituovat vlastní zdroje cizími. Tyto cizí zdroje jednotlivec získává zejména u finan ních institucí. Ambicí této práce je popsání, shrnutí a vzájemné porovnání jednotlivých finan ních produkt dostupných v R týkajících se bydlení, zejména hypoték a stavebního spo ení. Dále bych ráda zmapovala dostupnost a p ípadnou výhodnost t chto produkt u eských finan ních institucí. Osnova: Úvod do tématu a seznámení se strukturou práce Popis r zných finan ních produkt dostupných v R týkajících se bydlení, zejména hypoték a stavebního spo ení. Jejich vzájemné porovnání. Zmapování institucí nabízejících finan ní produkty na trhu bydlení Dostupnost finan ních produkt pro r zné p íjmové skupiny obyvatelstva Shrnutí Základní literatura: Webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj, Webové stránky eského statistického ú adu, Webové stránky r zných finan ních institucí Webové stránky Patria, Ing. Mgr. Martin Lux, Mgr. Pavla Burdová: Výdaje na bydlení, sociální bydlení a nap ní na trhu s bydlením (mezinárodní komparace a polistopadový vývoj v R) Datum:

5 OBSAH 1. UVEDENÍ DO TÉMATU STAVEBNÍ SPO ENÍ STAVEBNÍ SPO ITELNY Ú ASTNÍK STAVEBNÍHO SPO ENÍ SMLOUVA O STAVEBNÍM SPO ENÍ ÚV R ZE STAVEBNÍHO SPO ENÍ P EKLENOVACÍ ÚV R STÁTNÍ PODPORA HYPOTE NÍ ÚV R PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ CHARAKTERISTIKA HYPOTE NÍHO ÚV RU Ú elovost Zajišt ní HYPOTE NÍ BANKY DRUHY HYPOTE NÍCH ÚV R Hledisko asu Hledisko úv rovaného objektu Hledisko úv rovaného subjektu VÝŠE HYPOTE NÍHO ÚV RU Výše zástav Výše a ú el investice do nemovitosti Platební schopnost klienta Magický trojúhelník ERPÁNÍ HYPOTE NÍHO ÚV RU SPLÁCENÍ HYPOTE NÍHO ÚV RU STÁTNÍ PODPORA HYPOTE NÍHO ÚV RU Rozsah státní podpory Da ové úlevy KOMBINACE R ZNÝCH FINAN NÍCH INSTRUMENT P EDHYPOTE NÍ A DOPL KOVÝ ÚV R P edhypote ní stavební úv r Dopl kový úv r KOMBINACE HYPOTE NÍHO ÚV RU A STAVEBNÍHO SPO ENÍ Financování úv rem ze stavebního spo ení a hypote ním úv rem Splácení hypote ního úv ru pomocí stavebního spo ení HYPOTE NÍ ÚV R A ŽIVOTNÍ POJISTKA SHRNUTÍ TRH SE STAVEBNÍM SPO ENÍM A TRH S HYPOTE NÍMI ÚV RY V R TRH SE STAVEBNÍM SPO ENÍM Úrokové sazby Poplatky Minimální m sí ní vklad Minimální z statek na ú tu pro p id lení úv ru

6 Trh s bydlením v R - financování Minimální splátka úv ru TRH S HYPOTE NÍM ÚV REM Minimální výše úv ru Maximální výše úv ru Úroková sazba Poplatky Doba poskytnutí úv ru V k klienta ANALÝZA DOSTUPNOSTI FINAN NÍCH PRODUKT PRO ESKÉ DOMÁCNOSTI MODELOVÉ DOMÁCNOSTI METODY PRO VÝPO ET MAXIMÁLNÍ VÝŠE HYPOTE NÍHO ÚV RU ANALÝZA DOSTUPNOSTI HYPOTE NÍHO ÚV RU PRO MODELOVÉ RODINY Úv rová kapacita domácnosti Maximální výše hypote ního úv ru z hlediska p íjm domácnosti Poplatky Zajišt ní hypote ního úv ru a vlastní zdroje financování Shrnutí METODA PRO ANALÝZU DOSTUPNOSTI STAVEBNÍHO SPO ENÍ A ÚV RU Z N J Úroky z vklad a ze státní podpory Bonita ú astníka stavebního spo ení ANALÝZA DOSTUPNOSTI STAVEBNÍHO SPO ENÍ ANALÝZA DOSTUPNOSTI ÚV RU ZE STAVEBNÍHO SPO ENÍ Výše finan ního zatížení splátkami úv ru Doba zatížení splátkami úv ru Úroky a poplatky Zajišt ní úv ru ze stavebního spo ení Finan ních náklady stavebního spo ení s následným úv rem ZÁV R P ÍLOHY P ÍLOHA. 1: POROVNÁNÍ PRODUKT JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SPO ITELEN P ÍLOHA. 2: POROVNÁNÍ HYPOTE NÍCH ÚV R U JEDNOTLIVÝCH BANK P ÍLOHA. 3: DATA DOMÁCNOSTÍ POUŽITÁ PRO ANALÝZU DOSTUPNOSTI FINAN NÍCH PRODUKT P ÍLOHA. 4: KALKULACE STAVEBNÍHO SPO ENÍ S M SÍ NÍM VKLADEM K A 3% ÚROKOVOU SAZBOU PRAMENY A LITERATURA A) PRÁVNÍ PRAMENY B) LITERATURA RESUMÉ

7 SEZNAM TABULEK: Tabulka. 1: Po ty uzav ených smluv a výše vklad ( )... 8 Tabulka. 2: Poskytnuté meziúv ry a úv ry ( ) Tabulka. 3: Výše vyplacené státní podpory ( ) Tabulka. 4: Srovnání postavení bank na trhu s hypote ními úv ry Tabulka. 5: M sí ní splátka a celkov zaplacené úroky v závislosti na dob splatnosti hypote ního úv ru Tabulka. 6: Stav veškerých hypote ních úv r k Tabulka. 7: Maximální výše hypote ního úv ru (v tis. K ) Tabulka. 8: Výše státní podpory v závislosti na pr m rné úrokové sazb Tabulka. 9: Státní finan ní podpora hypote ního úv ru Tabulka. 10: Složení modelových domácností Tabulka. 11: isté m sí ní p íjmy, vklady a závazky domácnosti v K Tabulka. 12: Úv rové podmínky modelového p ípadu Tabulka. 13: Životní minimum modelových domácností v K Tabulka. 14: Úv rová kapacita domácnosti v K za m síc Tabulka. 15: Maximální výše úv ru a celková výše splátek v K Tabulka. 16: Poplatky v K Tabulka. 17: Minimální hodnota zastavené nemovitosti v K Tabulka. 18: Shrnutí analýzy dostupnosti hypote ního úv ru v K Tabulka. 19: Podmínky stavebního spo ení použité v analýze Tabulka. 20: M sí ní disponibilní z statek domácností v K Tabulka. 21: Stavební spo ení modelových domácností (v K ) Tabulka. 22: Výnosy a poplatky domácností po p ti letech spo ení v K Tabulka. 23: Výše úv ru a jeho m sí ních splátek v K Tabulka. 24: Úroky a poplatky z úv ru ze stavebního spo ení v K Tabulka. 25: Kalkulace výnos a náklad stavebního spo ení v K

8 SEZNAM GRAF : Graf. 1: Celkové poskytnuté meziúv ry a úv ry ( ) Graf. 2: Magický trojúhelník (v tis. K ) Graf. 3: M sí ní splátky p i r zném zp sobu splácení (v K ) Graf. 4: Kumulativní vývoj splátek (v K )

9 1. Uvedení do tématu 1 Trh bydlení v R - financování Trh bydlení je velice širokým prostorem, který v sob zahrnuje mnoho díl ích trh a r zných subjekt po ínaje t mi, kdo vlastní ur itou nemovitost, p es r zné zprost edkovatele, architekty, stavitele, ve ejný sektor, finan ní instituce až po ty, kdo nemovitost poptávají. Tato práce se zabývá zejména tou ástí trhu bydlení, kde se setkávají na jedné stran finan ní instituce, které nabízejí r zné své produkty týkající se bydlení, na druhé stran ti, kdo takové produkty poptávají. Budu se zde v novat situaci v eské republice, kde trh bydlení je pom rn mladý a od revoluce v roce 1989 se stále ješt utvá í a formuje. Za tu dobu se zde zavedly a stále více využívají dva základní zp soby financování. Jsou jimi stavební spo ení a hypote ní úv r. Oba tyto produkty jsou nabízeny r znými finan ními institucemi za odlišných podmínek. Stavební spo ení je díky státním p ísp vk m velice výnosný dlouhodobý zp sob tvorby úspor s následnou možností získání výhodného úv ru na bytové pot eby. Na druhou stranu hypote ní úv r umož uje v krátkém asovém úseku nabytí pen z, které dlouhodob splácíme. Takto nabyté peníze je však nutné použít na investice do nemovitosti na území eské republiky, na její výstavbu i po ízení. Hypote ní úv r je zajišt n zástavním právem k nemovitosti. Ambicí této práce je v prvé ad p ehledn popsat základní finan ní produkty spojené s bydlením, zmapovat situaci na trhu se stavebním spo ením a na trhu s hypote ními úv ry, nastínit r zné možnosti a úskalí spojené s využitím jednotlivých finan ních produkt ur ených pro bydlení a dále je vzájemn porovnat a nazna it možnosti jejich kombinace. 1 Práce je dostupná na internetu: <http://financovani.czweb.org> - 5 -

10 V 2. až 4. kapitole se budu zabývat p edevším t mito dv mi finan ními instrumenty. tená i p iblížím jejich historii v transformující se eské ekonomice a srozumiteln a p ehledn vysv tlím na em jsou založeny, jak fungují a jak je možné je efektivn využít. V další ásti práce zmapuji stav na trhu stavebního spo ení a hypoték a budu se podrobn ji zabývat nabídkou jednotlivých institucí, které se zkoumanými finan ními instrumenty zabývají. V kapitole 6. se zamím na stranu poptávky po stavebním spo ení a hypote ním úv ru. Bydlení je jedna ze základních pot eb každého z nás. Každý pot ebuje n kde bydlet, každý pot ebuje se svou rodinou n kde žít, avšak ne každý si m že dovolit p esn to, po em touží. Vždy se musí ídit svými finan ními možnostmi. Mladí se cht jí osamostatnit, po ídit si vlastní domov, založit rodinu. Tou dobou je problém financování bydlení nejaktuáln jší. V záv ru práce provedu na základ získaných poznatk z p edchozích kapitol analýzu možnosti využití finan ních produkt týkajících se bydlení r znými typy domácností. Domácnosti budou rozlišeny podle jejich sociální struktury a podle výše p íjm. Otestuji hypotézu, zda pro všechny typy domácností jsou finan ní produkty spojené s bydlením dostupné

11 2. Stavební spo ení Trh bydlení v R - financování P i za len ní stavebního spo ení do právního rámce eské republiky se na za átku devadesátých let minulého století eští zákonodárci inspirovali Spolkovou republikou N mecko, kde tento druh spo ení má již dlouhodobou tradici. P edpis, který upravuje stavební spo ení v eské republice, je ú inný od 1. dubna Je jím zákon íslo 96/1993 Sb., o stavebním spo ení a státní podpo e stavebního spo ení. V roce 1995 byla tato právní norma novelizována zákonem íslo 83/1995 Sb. Zákon vymezuje stavební spo ení jako ú elové spo ení spo ívající v p ijímání vklad od ú astník tohoto druhu spo ení, v poskytování úv r t mto ú astník m a v poskytování státní podpory fyzickým osobám zú astn ným na stavebním spo ení. 2.1 Stavební spo itelny Stavební spo ení smí provozovat pouze banka, které bylo ud leno povolení podle Zákona o bankách, pokud p edm tem její innosti je pouze stavební spo ení a další innosti podle Zákona o stavebním spo ení. Pouze taková banka, která toto spl uje m že používat ve svém názvu ozna ení stavební spo itelna a nabízet produkt stavební spo ení. Stavební spo itelny se ídí zákonem íslo 96/1993 Sb., o stavebním spo ení a státní podpo e stavebního spo ení. Dále zákonem íslo 21/1992 Sb., o bankách, a zákonem eské národní rady íslo 6/1993 Sb., o eské národní bance. Na trhu stavebního spo ení p sobí od roku 1994 až dosud šest bank, kterým bylo ud leno p íslušné povolení k provozování stavebního spo ení. Jsou to eskomoravská stavební spo itelna, a. s., Stavební spo itelna eské spo itelny, a. s., Všeobecná stavební spo itelna Komer ní banky, a. s., Raiffeisen stavební spo itelna, a. s., Wüstenrot stavební spo itelna, a. s., a HYPO stavební spo itelna, a. s. Každá ze stavebních spo itelen má svoji škálu tarif a poskytuje služby za r zných podmínek. Ty se však od sebe v zásad mnoho neliší, protože základní pravidla stavebního spo ení jsou pevn zakotvena v zákon. Jednotlivými odlišnostmi se budeme zabývat v 5. kapitole

12 2.2 Ú astník stavebního spo ení Ú astníkem stavebního spo ení m že být fyzická osoba s trvalým pobytem na území eské republiky a rodným íslem p id leným p íslušným orgánem eské republiky nebo, podle novely Zákona o stavebním spo ení z roku 1995, i právnická osoba se sídlem na území eské republiky a identifika ním íslem organizace p id leným p íslušným orgánem R. Ú astník stavebního spo ení stále p ibývá. To lze vypozorovat i z tabulky. 1 na základ neustále nar stajícího po tu nov uzav ených smluv. V roce 1997 se projevila i na trhu se stavebním spo ením krize eské ekonomiky a bylo uzav eno mén nových smluv než v p edchozím roce. V ostatních letech však po ty nových smluv meziro n nar staly. Nejvíce to bylo v roce 1999, o 42 %, v posledních letech (2000 a 2001) iní meziro ní p ír stek 23 %. Musíme však zd raznit, že po ty uzav ených smluv neodpovídají po t m ú astník stavebního spo ení, protože každý ú astník m že uzav ít více smluv. Tabulka. 1: Po ty uzav ených smluv a výše vklad ( ) Rok Po et uzav ených smluv ve sledovaném roce Celkový po et uzav ených smluv Celkový po et platných smluv Výše vklad (mld K ) ke konci roku Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj 2.3 Smlouva o stavebním spo ení Smlouvu o stavebním spo ení uzavírá ú astník se stavební spo itelnou písemn a zavazuje se v ní ukládat u spo itelny pen žní ástky ve smluvené výši. Takto ukládané ástky jsou úro eny úrokovou sazbou z vklad, která musí být ve smlouv uvedena

13 U jednotlivých ústav se nyní pohybuje mezi 2 a 3 %. N které spo itelny tento úrok po p ti letech spo ení a nevyužití možnosti erpání úv ru navyšují až o další 1 %. Celková výše vklad u stavebních spo itelen každoro n stoupá. Trend výše vklad ke konci jednotlivých let m žeme vysledovat z tabulky. 1. Doba spo ení za íná dnem uzav ení smlouvy a kon í poskytnutím úv ru nebo vyplacením uspo ené ástky, státní podpory a úrok z nich, nebo zánikem právnické osoby jako ú astníka. 2 ástku uspo enou ú astníkem na základ jím uzav ené smlouvy nelze v dob spo ení p evést na jiného ú astníka. P i zániku smlouvy v této dob práva a povinnosti z této smlouvy nep echázejí na jiného ú astníka. Výjimkou je p ípad úmrtí, kdy práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spo ení p echázejí na poz stalého manžela. Pokud není poz stalý manžel jsou p edm tem d d ní, dohodnou-li se d dicové v dohod o vypo ádání d dictví, že práva a povinnosti ze stavebního spo ení p evezme jeden z nich. Pokud tak neu iní, smlouva o stavebním spo ení zaniká dnem úmrtí z stavitele a v d dickém ízení se vypo ádá pouze uspo ená ástka, v etn úrok a pom rné ástky státní podpory ke dni úmrtí ú astníka stavebního spo ení. Stavební spo itelna má ze zákona možnost podmínit uzav ení smlouvy povinností ú astníka sjednat životní pojišt ní pro zabezpe ení závazk vyplývajících ze smlouvy v p ípad invalidity nebo smrti ú astníka. Tato povinnost a s ní spojené podmínky se také uvád jí ve smlouv. 2.4 Úv r ze stavebního spo ení Ú astník má podle všeobecných obchodních podmínek stavební spo itelny nárok na poskytnutí úv ru ze stavebního spo ení na financování bytových pot eb. Úv r musí být použit pouze k tomuto ú elu a musí být zajišt na jeho návratnost. 2 5 odst. 14 zákona. 96/1993 Sb., o stavebním spo ení a státní podpo e stavebního spo ení, ve zn ní zákona. 83/1995 Sb

14 Bytová pot eba se musí nacházet na území eské republiky a podle Zákona o stavebním spo ení se jí rozumí: získání bytu, výstavba nebo koup stavby pro bydlení, získání stavebního pozemku za ú elem výstavby stavby pro bydlení nebo stavebního pozemku, na kterém se nachází stavba pro bydlení, zm na, modernizace a údržba bytu, stavby pro bydlení nebo její ásti, v etn úhrady p ípadného podílu na úpravách spole ných ástí, stavební úprava nebytového prostoru na byt, úhrada závazk souvisejících s výše uvedenými ú ely s výjimkou pokut a dalších sankcí uložených ú astníkovi za porušení jeho povinností p i ešení jeho bytových pot eb. Stavební spo itelna provádí kontrolu použití poskytnutého úv ru. V p ípad použití úv ru na jiné než výše uvedené pot eby je ze zákona oprávn na požadovat okamžité vrácení celkové ástky poskytnutého úv ru nebo její ásti použité v rozporu s ú elem úv ru. Ú astník je v tomto p ípad povinen úv r nebo jeho ást vrátit ve lh t stanovené stavební spo itelnou. Úv r smí být poskytnut stavební spo itelnou nejd íve po 24 m sících spo ení. Pokud pot ebujeme finan ní prost edky k úhrad náklad na ešení bytové pot eby d íve, m žeme využít tzv. p eklenovacího úv ru 3, který však m že být jen do výše cílové ástky. Výši cílové ástky si ú astník zvolí vždy p i uzavírání smlouvy. Cílová ástka p edstavuje celkovou ástku, kterou bude mít ú astník p i spln ní podmínek stavební spo itelny k dispozici k ešení bytových pot eb. Je rovna sou tu: p ijatých vklad, státní podpory, úrok z vklad a státní podpory, poskytnutého úv ru. 3 P eklenovací úv r n které instituce nazývají meziúv rem

15 2.5 P eklenovací úv r Pro to, aby klientovi stavební spo itelny mohla být p id lena cílová ástka a on tak zárove p ípadn získal klasický úv r ze stavebního spo ení, musí spl ovat následující t i podmínky: spo it minimáln 24 m síc (tj. dáno ze zákona), mít naspo eno minimáln % cílové ástky (% záleží na podmínkách každé spo itelny), dosáhnout bankou stanovené hodnoty tzv. hodnotícího ísla 4. Pokud tyto podmínky nespl uje a tedy mu nevznikl nárok na poskytnutí úv ru ze stavebního spo ení, m že mu být poskytnut p eklenovací úv r a to maximáln ve výši cílové ástky. Tento úv r má p ízna ný název. P eklenuje totiž dobu, kdy klient nemá nárok na p id lení cílové ástky. Vezme-li si klient p eklenovací úv r, splácí z n j pouze úroky a nadále spo í až do té doby, než splní všechny podmínky pro p id lení klasického úv ru ze stavebního spo ení. V ten okamžik mu je p id lena celá cílová ástka (úspory + státní podpora + úroky + úv r) a tou pak jednorázov splatí p eklenovací úv r a dále splácí úv r ze stavebního spo ení (úrok i jistinu), který je úro en výhodn ji než úv r p eklenovací. Úroková sazba z klasického úv ru musí být uvedena ve smlouv o stavebním spo ením a m že být maximáln o 3 procentní body vyšší než úroková sazba z vklad. Na trhu se pohybuje mezi 4,9 a 6 %. Úroková sazba z p eklenovacího úv ru je vyšší (5,9 10 %). První p eklenovací úv r byl poskytnut již v roce Po et poskytnutých meziúv r, jak m žeme vy íst z tabulky. 2, stále nar stá. V roce 1996 stavební spo itelny poskytly první klasické úv ry ze stavebního spo ení. Jejich množství i objem má rostoucí trend. I p esto zdaleka nedosahují ani po tu, ani celkového objemu poskytnutých p eklenovacích úv r. To nám nejlépe znázor uje graf. 1. Podíl 4 Hodnotící íslo, p ípadn ukazatel i parametr zhodnocení nebo bodové ohodnocení. Jednotlivé stavební spo itelny pro to mají r zné názvy, r zný zp sob výpo tu a proto i r znou minimální požadovanou výši. Toto íslo je závislé zejména na délce spo ení a pom ru naspo ené ástky ku cílové ástce

16 celkového objemu meziúv r a úv r k celkové výši vklad velice rychle rostl a po osmi letech stavebního spo ení p esáhl hranici 50 %. Tabulka. 2: Poskytnuté meziúv ry a úv ry ( ) Rok Celkový po et - poskytnutých meziúv r poskytnutých úv r meziúv ry a úv ry celkem Celkový objem (v mld. K ) - meziúv r 0,001 0,169 1,896 7,828 23,002 35,265 47,987 62,735 - úv r - - 0,184 0,473 1,922 4,245 6,694 9,026 - meziúv ry a úv ry celkem 0,001 0,169 2,080 8,301 24,924 39,510 54,681 71,761 Pom r celkového objemu poskytnutých úv r k výši vklad ke konci roku 0,02% 1,03% 6,04% 13,94% 30,50% 42,20% 49,53% 53,83% Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, vlastní výpo ty Graf. 1: Celkové poskytnuté meziúv ry a úv ry ( ) po et úv r a meziúv r mld. K Celkový po et poskytnutých meziúv r Celkový objem meziúv r (v mld. K ) Celkový po et poskytnutých úv r Celkový objem úv r (v mld. K ) Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

17 2.6 Státní podpora Stát se snaží podporovat tuto formu spo ení a motivovat obyvatelstvo k n mu a k využití úv ru ze stavebního spo ení. Provádí to pomocí poskytování státní podpory a osvobozením úrok z vklad a ze státní podpory od daní z p íjmu fyzických osob. Dále je možné si ode íst úroky z úv ru ze základu dan z p íjmu fyzických osob. Státní podpora je poskytována pouze ú astníkovi, pokud jím je fyzická osoba. Je poskytována formou ro ních záloh a její výše je závislá na ro n uspo ené ástce. iní 25 % z této ástky, maximáln však z ástky K. ástka úspor p esahující K v jednom roce se z hlediska posuzování nároku na státní podporu p evádí do následujícího roku. Tabulka. 3 nám popisuje vývoj vyplacené státní podpory v eské republice v letech 1993 až P i porovnání s údaji v p edchozí tabulce je zjevné, že s r stem po tu nových smluv rostla i výše vyplacené podpory. Zajímavé je sledovat výši státní podpory vyplacené v pr m ru na 1 smlouvu. Ta m že být v jednom roce maximáln K. V pr m ru na 1 smlouvu sice od roku 1994 výše vyplacené podpory rostla, avšak v posledních letech se r st zastavil zhruba na K a maximáln možné ástky zdaleka nedosahuje. D vodem jsou zejména nízké ro ní vklady. Dalším (zatím mén významným) faktorem je množství druhých a dalších smluv jednoho ú astníka, ke kterým již není nárok na státní podporu. V tší množství takovýchto smluv se podle zdroje z Ministerstva financí 5 objevilo prvn v roce Rozhovor s Mgr. Libuší Horákovou vedoucí odboru stavebního spo ení Ministerstva financí eské republiky dne 30. dubna

18 Tabulka. 3: Výše vyplacené státní podpory ( ) Rok Výše státní podpory vyplacená - ve sledovaném roce na smlouvy uzav ené v roce p edchozím (mld.k ) 0,284 1,112 2,309 3,817 5,068 6,393 7,719 9,313 - kumulovan celkem (v mld. K ) 0,284 1,396 3,705 7,522 12,590 18,983 26,702 36,015 Výše státní podpory v K vyplacená v pr m ru na 1 smlouvu Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj Záloha státní podpory je p ipisována ú astníkovi stavebního spo ení jednou ro n podle skute n uspo ené ástky v p íslušném roce. Zálohy jsou evidovány na ú tu ú astníka a jsou úro eny stejnou úrokovou sazbou jako základní vklad. Tyto zálohy jsou ú astníkovy vyplaceny pouze za podmínky, že od uzav ení smlouvy po dobu p ti let s vkladem nenakládal, s výjimkou p ípadu, kdy byl vklad ze stavebního spo ení po poskytnutí úv ru použit na bytové pot eby. Obdobn je tomu, pokud ú astník žádá o klasický úv r ze stavebního spo ení. Po uplynutí 24 m síc to m že u init, podle podmínek konkrétní stavební spo itelny, a získat úv r za p edpokladu, že uspo í smluvn sjednanou ástku. V tom p ípad nárok na výplatu státní podpory je pouze za skute nou dobu spo ení. Pro domácnost, která chce spo it více než K ro n, je výhodné uzav ít více smluv na r zné leny domácnosti. Pokud totiž má ú astník stavebního spo ení uzav eno více smluv, náleží mu státní podpora jen na jednu z nich. Druhým d vodem je, že ro ní státní podpora m že být pro jednoho ú astníka maximáln z ástky K

19 3. Hypote ní úv r Trh bydlení v R - financování Krom stavebního spo ení, s možností využití klasického úv ru z n j nebo p eklenovacího úv ru, mohou domácnosti využít k financování svého bydlení hypote ní úv r. Tento finan ní produkt je osv d eným zp sobem financování a hypote ní banky mají již dlouholetou tradici po celém sv t. Byly to jedny z prvních finan ních institucí v bec. Již v 17. století vznikaly první hypote ní banky v Anglii. Ve st ední Evrop k tomu docházelo pozd ji, v 18. století. Na našem území se hypote ní úv rování objevilo v 19. století. Dne 16. ledna 1865 byla založena Hypote ní banka království eského pro získání úv ru na zástavu domovního nebo pozemkového majetku. Tradice eského hypote ního bankovnictví se pak úsp šn rozvíjela až do doby, kdy byla p erušena okupací eskoslovenské republiky hitlerovským N meckem. 6 Po dlouholeté p estávce, trvající tém p l století, se na naší bankovní scén v polovin 90. let op t objevil hypote ní úv r, jakožto osv d ený prost edek pro zajišt ní vlastního bydlení. 3.1 Právní zakotvení Hypote ní úv r byl do eského právního rámce zakotven zákonem íslo 84/1995 Sb. ze dne 18. dubna 1995, kterým se zm nil a doplnil zákon. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zn ní pozd jších p edpis, zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis, zákon. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve zn ní pozd jších p edpis, zákon. 99/1963 Sb., ob anský soudní ád, ve zn ní pozd jších p edpis, zákon. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn ní pozd jších p edpis. 7 6 Zdroj: Doležal J.: Hypote ní úv rování a bytová politika; VŠE v Praze 1997, str Novela nabyla ú innosti dne

20 Zákon o dluhopisech byl od té doby ješt n kolikrát zm n n a dopln n. Dosud poslední novelizace byla provedena zákonem íslo 368/2000 Sb. ze dne 14. zá í Další právní normou, jenž se zabývá hypote ním úv rováním, je aktuální zn ní na ízení vlády. 244/1995 ze dne 11. íjna 1995, kterým se stanoví podmínky státní finan ní podpory hypote ního úv rování bytové výstavby. Zákon. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zn ní pozd jších p edpis, upravuje podmínky pro vydávání hypote ních zástavních list a definuje pojem hypote ního úv ru, který by m l být práv financován t mito zástavními listy. Definuje zástavní listy jako dluhopisy, jejichž sou ástí názvu je ozna ení hypote ní zástavní list a jejichž jmenovitá hodnota, jakož i hodnota pom rného výnosu je pln kryta pohledávkami z hypote ních úv r (dále jen ádné krytí ), pop ípad též náhradním zp sobem podle tohoto zákona (dále jen náhradní krytí ). 9 Zákon definuje hypote ní úv r jako úv r, který je poskytnut na investice do nemovitosti na území eské republiky nebo na její výstavbu i po ízení a jehož splacení v etn p íslušenství jsou zajišt ny zástavním právem k této, i rozestav né, nebo jiné nemovitosti na území eské republiky Charakteristika hypote ního úv ru Hypote ní úv r je charakterizován: svojí ú elovostí, zp sobem zajišt ním. 8 Novela nabyla ú innosti dne odst. 1 zákona. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zn ní pozd jších p edpis odst. 2 zákona. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zn ní pozd jších p edpis

21 3.2.1 Ú elovost Ú elovost hypote ního úv ru je dána tím, že m že být použit pouze na investici do nemovitosti. Takovou investicí m že být: koup nemovitosti, výstavba, dostavba nebo p ístavba nemovitosti, vypo ádání spoluvlastnických a d dických nárok k nemovitosti, koup spoluvlastnického podílu k nemovitosti, splacení jiného, d íve poskytnutého úv ru, pokud byl prokazateln použit na investici do nemovitosti, po ízení pozemku, po ízení nemovitosti za ú elem bydlení, rekreace nebo za ú elem podnikání, oprava, rekonstrukce nebo modernizace nemovitosti. Nemovitosti jsou definovány v Ob anském zákoníku jako pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Za nemovitost pro ú ely hypote ního úv ru považujeme to, co je zapsáno v katastru nemovitostí. Nap íklad to m že být: rodinný d m, byt v osobním vlastnictví, bytový ( inžovní) d m, pozemek (na koupi stavebního pozemku m že být poskytnut hypote ní úv r pouze v p ípad, že sou ástí investi ního zám ru je výstavba nemovitosti na tomto pozemku), rekrea ní objekt (pro individuální rekreaci), nebytové prostory, rozestav né budovy nebo byty a nebytové prostory. Rozestav nou budovou se rozumí budova v alespo takovém stupni rozestav nosti, že již je patrné stavebn technické a funk ní uspo ádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo p id leno íslo popisné nebo eviden ní, a u

22 budovy, které se íslo popisné nebo eviden ní nep id luje, pokud na ni dosud nebylo vydáno kolauda ní rozhodnutí 11. Hypote ní úv r však nelze použít na financování investic do bytových jednotek, které nejsou samostatn zapsány v katastru nemovitostí, a tudíž nemohou být dle existujících právních norem za nemovitosti pokládány. Nap íklad to bývají byty ve vlastnictví obce i družstva Zajišt ní Jak jsem již výše uvedla, splácení hypote ního úv ru v etn p íslušenství je zajišt no zástavním právem k nemovitosti na území eské republiky. Jak vyplývá z definice hypote ního úv ru, zastavenou nemovitostí m že být ta, do níž je investováno, p ípadn i jiná. Hypote ní úv r však nesmí p evýšit 70 % ceny t chto nemovitostí. Tuto cenu stanoví hypote ní banka 12, která úv r poskytuje, jako cenu obvyklou, s p ihlédnutím k trvalým vlastnostem zastavené nemovitosti a výnosu dosažitelném p i ádném hospoda ení s ní. Cena obvyklá zastavených nemovitostí se musí rovnat minimáln 143 % 13 hodnoty hypote ního úv ru, o který žádáme a který je zajišt n t mito nemovitostmi. Obvyklé je, že banka požaduje pojišt ní nemovitosti, která je p edm tem zajišt ní hypote ního úv ru, a to minimáln ve výši bankou stanovené reproduk ní (nové) ceny s vinkulací pojistného pln ní ve prosp ch banky. Do zástavy m žeme též dát rozestav nou nemovitost, která je jako taková zapsaná v katastru nemovitostí. Na nemovitosti zajiš ující hypote ní úv r nesmí váznout žádné jiné zástavní právo t etí osoby a její p evod nesmí být omezen. Výjimkou je zástavní právo, kterým je zajišt n úv r poskytnutý stavební spo itelnou, nebo pokud hypote ní úv r použijeme ke splacení pohledávky t etí osoby, která je zajišt na d íve vzniklým zástavním právem nebo omezením p evodu nemovitosti, a tím pohledávka zanikne. 11 Podle 27 písmena l zákona. 344/1992 Sb. ze dne 7. kv tna 1992., o katastru nemovitostí, ve zn ní pozd jších p edpis. 12 Odhad provádí smluvní odhadce banky. 13 Tj. p evrácená hodnota 70 %

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

SPRÁVA MAJETKU M STA

SPRÁVA MAJETKU M STA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ve ejná ekonomika SPRÁVA MAJETKU M STA Administration of property of city Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ,

Více

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: .

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>. Úvod Zam stnávání osob se zdravotním postižením tvo í nedílnou sou ást eského právního ádu a zárove je jedním ze základních znak demokratické právní spole nosti. V sou asné dob se s touto problematikou

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Osobní spole nosti v zákonu o obchodních korporacích Andrea Denešová Bakalá ská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn.

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit Podnikatelský zám r na založení drobného podniku Jan Spirit Bakalá ská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalá ské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního mikropodniku. Teoretická

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík jiri.klavik@vsem.cz Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva Pojem obchodního práva Základním

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013, VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se m ní vyhláška. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní eský a evropský ombudsman jako ochránci p ed zakázanou diskriminací Bc. Petra Plívová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více