Trh bydlení v R - financování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trh bydlení v R - financování"

Transkript

1 U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e Fakulta sociálních v d Institut ekonomických studií Bakalá ská práce Trh bydlení v R - financování AUTOR: Radka Ková ová KONZULTANT: Ing. Ivo Koubek OBOR STUDIA: ekonomie ROK SEMESTRU, VE KTERÉM JE PRÁCE OBHAJOVÁNA: 2002

2 Prohlašuji, že jsem bakalá skou práci vypracovala samostatn a použila jsem jen uvedených pramen a literatury. 31. kv tna 2002

3 D kuji svému konzultantovi ing. Ivo Koubkovi za podn tné rady a p ipomínky v pr b hu zpracování této práce, dále zam stnanc m hypote ních bank a stavebních spo itelen, zejména panu Zde ku Hlavatému. Mé pod kování pat í i zam stnanc m Ministerstva pro místní rozvoj a paní Mgr. Libuši Horákové z Ministerstva financí.

4 TEZE BAKALÁ SKÉ PRÁCE Termín bak. zkoušky: letní semestr 2002 Autor: Radka Ková ová Vedoucí: Ing. Ivo Koubek Název: Trh bydlení v R Cíl: Na trhu bydlení se setkává mnoho r zných subjekt, po ínaje t mi, kdo vlastní ur itou nemovitost, p es r zné zprost edkovatele, architekty, stavitele, ve ejný sektor, finan ní instituce až po ty, kdo nemovitost poptávají. Ve své práci bych se ráda zamila na kupní sílu obyvatelstva a jeho možností substituovat vlastní zdroje cizími. Tyto cizí zdroje jednotlivec získává zejména u finan ních institucí. Ambicí této práce je popsání, shrnutí a vzájemné porovnání jednotlivých finan ních produkt dostupných v R týkajících se bydlení, zejména hypoték a stavebního spo ení. Dále bych ráda zmapovala dostupnost a p ípadnou výhodnost t chto produkt u eských finan ních institucí. Osnova: Úvod do tématu a seznámení se strukturou práce Popis r zných finan ních produkt dostupných v R týkajících se bydlení, zejména hypoték a stavebního spo ení. Jejich vzájemné porovnání. Zmapování institucí nabízejících finan ní produkty na trhu bydlení Dostupnost finan ních produkt pro r zné p íjmové skupiny obyvatelstva Shrnutí Základní literatura: Webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj, Webové stránky eského statistického ú adu, Webové stránky r zných finan ních institucí Webové stránky Patria, Ing. Mgr. Martin Lux, Mgr. Pavla Burdová: Výdaje na bydlení, sociální bydlení a nap ní na trhu s bydlením (mezinárodní komparace a polistopadový vývoj v R) Datum:

5 OBSAH 1. UVEDENÍ DO TÉMATU STAVEBNÍ SPO ENÍ STAVEBNÍ SPO ITELNY Ú ASTNÍK STAVEBNÍHO SPO ENÍ SMLOUVA O STAVEBNÍM SPO ENÍ ÚV R ZE STAVEBNÍHO SPO ENÍ P EKLENOVACÍ ÚV R STÁTNÍ PODPORA HYPOTE NÍ ÚV R PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ CHARAKTERISTIKA HYPOTE NÍHO ÚV RU Ú elovost Zajišt ní HYPOTE NÍ BANKY DRUHY HYPOTE NÍCH ÚV R Hledisko asu Hledisko úv rovaného objektu Hledisko úv rovaného subjektu VÝŠE HYPOTE NÍHO ÚV RU Výše zástav Výše a ú el investice do nemovitosti Platební schopnost klienta Magický trojúhelník ERPÁNÍ HYPOTE NÍHO ÚV RU SPLÁCENÍ HYPOTE NÍHO ÚV RU STÁTNÍ PODPORA HYPOTE NÍHO ÚV RU Rozsah státní podpory Da ové úlevy KOMBINACE R ZNÝCH FINAN NÍCH INSTRUMENT P EDHYPOTE NÍ A DOPL KOVÝ ÚV R P edhypote ní stavební úv r Dopl kový úv r KOMBINACE HYPOTE NÍHO ÚV RU A STAVEBNÍHO SPO ENÍ Financování úv rem ze stavebního spo ení a hypote ním úv rem Splácení hypote ního úv ru pomocí stavebního spo ení HYPOTE NÍ ÚV R A ŽIVOTNÍ POJISTKA SHRNUTÍ TRH SE STAVEBNÍM SPO ENÍM A TRH S HYPOTE NÍMI ÚV RY V R TRH SE STAVEBNÍM SPO ENÍM Úrokové sazby Poplatky Minimální m sí ní vklad Minimální z statek na ú tu pro p id lení úv ru

6 Trh s bydlením v R - financování Minimální splátka úv ru TRH S HYPOTE NÍM ÚV REM Minimální výše úv ru Maximální výše úv ru Úroková sazba Poplatky Doba poskytnutí úv ru V k klienta ANALÝZA DOSTUPNOSTI FINAN NÍCH PRODUKT PRO ESKÉ DOMÁCNOSTI MODELOVÉ DOMÁCNOSTI METODY PRO VÝPO ET MAXIMÁLNÍ VÝŠE HYPOTE NÍHO ÚV RU ANALÝZA DOSTUPNOSTI HYPOTE NÍHO ÚV RU PRO MODELOVÉ RODINY Úv rová kapacita domácnosti Maximální výše hypote ního úv ru z hlediska p íjm domácnosti Poplatky Zajišt ní hypote ního úv ru a vlastní zdroje financování Shrnutí METODA PRO ANALÝZU DOSTUPNOSTI STAVEBNÍHO SPO ENÍ A ÚV RU Z N J Úroky z vklad a ze státní podpory Bonita ú astníka stavebního spo ení ANALÝZA DOSTUPNOSTI STAVEBNÍHO SPO ENÍ ANALÝZA DOSTUPNOSTI ÚV RU ZE STAVEBNÍHO SPO ENÍ Výše finan ního zatížení splátkami úv ru Doba zatížení splátkami úv ru Úroky a poplatky Zajišt ní úv ru ze stavebního spo ení Finan ních náklady stavebního spo ení s následným úv rem ZÁV R P ÍLOHY P ÍLOHA. 1: POROVNÁNÍ PRODUKT JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SPO ITELEN P ÍLOHA. 2: POROVNÁNÍ HYPOTE NÍCH ÚV R U JEDNOTLIVÝCH BANK P ÍLOHA. 3: DATA DOMÁCNOSTÍ POUŽITÁ PRO ANALÝZU DOSTUPNOSTI FINAN NÍCH PRODUKT P ÍLOHA. 4: KALKULACE STAVEBNÍHO SPO ENÍ S M SÍ NÍM VKLADEM K A 3% ÚROKOVOU SAZBOU PRAMENY A LITERATURA A) PRÁVNÍ PRAMENY B) LITERATURA RESUMÉ

7 SEZNAM TABULEK: Tabulka. 1: Po ty uzav ených smluv a výše vklad ( )... 8 Tabulka. 2: Poskytnuté meziúv ry a úv ry ( ) Tabulka. 3: Výše vyplacené státní podpory ( ) Tabulka. 4: Srovnání postavení bank na trhu s hypote ními úv ry Tabulka. 5: M sí ní splátka a celkov zaplacené úroky v závislosti na dob splatnosti hypote ního úv ru Tabulka. 6: Stav veškerých hypote ních úv r k Tabulka. 7: Maximální výše hypote ního úv ru (v tis. K ) Tabulka. 8: Výše státní podpory v závislosti na pr m rné úrokové sazb Tabulka. 9: Státní finan ní podpora hypote ního úv ru Tabulka. 10: Složení modelových domácností Tabulka. 11: isté m sí ní p íjmy, vklady a závazky domácnosti v K Tabulka. 12: Úv rové podmínky modelového p ípadu Tabulka. 13: Životní minimum modelových domácností v K Tabulka. 14: Úv rová kapacita domácnosti v K za m síc Tabulka. 15: Maximální výše úv ru a celková výše splátek v K Tabulka. 16: Poplatky v K Tabulka. 17: Minimální hodnota zastavené nemovitosti v K Tabulka. 18: Shrnutí analýzy dostupnosti hypote ního úv ru v K Tabulka. 19: Podmínky stavebního spo ení použité v analýze Tabulka. 20: M sí ní disponibilní z statek domácností v K Tabulka. 21: Stavební spo ení modelových domácností (v K ) Tabulka. 22: Výnosy a poplatky domácností po p ti letech spo ení v K Tabulka. 23: Výše úv ru a jeho m sí ních splátek v K Tabulka. 24: Úroky a poplatky z úv ru ze stavebního spo ení v K Tabulka. 25: Kalkulace výnos a náklad stavebního spo ení v K

8 SEZNAM GRAF : Graf. 1: Celkové poskytnuté meziúv ry a úv ry ( ) Graf. 2: Magický trojúhelník (v tis. K ) Graf. 3: M sí ní splátky p i r zném zp sobu splácení (v K ) Graf. 4: Kumulativní vývoj splátek (v K )

9 1. Uvedení do tématu 1 Trh bydlení v R - financování Trh bydlení je velice širokým prostorem, který v sob zahrnuje mnoho díl ích trh a r zných subjekt po ínaje t mi, kdo vlastní ur itou nemovitost, p es r zné zprost edkovatele, architekty, stavitele, ve ejný sektor, finan ní instituce až po ty, kdo nemovitost poptávají. Tato práce se zabývá zejména tou ástí trhu bydlení, kde se setkávají na jedné stran finan ní instituce, které nabízejí r zné své produkty týkající se bydlení, na druhé stran ti, kdo takové produkty poptávají. Budu se zde v novat situaci v eské republice, kde trh bydlení je pom rn mladý a od revoluce v roce 1989 se stále ješt utvá í a formuje. Za tu dobu se zde zavedly a stále více využívají dva základní zp soby financování. Jsou jimi stavební spo ení a hypote ní úv r. Oba tyto produkty jsou nabízeny r znými finan ními institucemi za odlišných podmínek. Stavební spo ení je díky státním p ísp vk m velice výnosný dlouhodobý zp sob tvorby úspor s následnou možností získání výhodného úv ru na bytové pot eby. Na druhou stranu hypote ní úv r umož uje v krátkém asovém úseku nabytí pen z, které dlouhodob splácíme. Takto nabyté peníze je však nutné použít na investice do nemovitosti na území eské republiky, na její výstavbu i po ízení. Hypote ní úv r je zajišt n zástavním právem k nemovitosti. Ambicí této práce je v prvé ad p ehledn popsat základní finan ní produkty spojené s bydlením, zmapovat situaci na trhu se stavebním spo ením a na trhu s hypote ními úv ry, nastínit r zné možnosti a úskalí spojené s využitím jednotlivých finan ních produkt ur ených pro bydlení a dále je vzájemn porovnat a nazna it možnosti jejich kombinace. 1 Práce je dostupná na internetu: <http://financovani.czweb.org> - 5 -

10 V 2. až 4. kapitole se budu zabývat p edevším t mito dv mi finan ními instrumenty. tená i p iblížím jejich historii v transformující se eské ekonomice a srozumiteln a p ehledn vysv tlím na em jsou založeny, jak fungují a jak je možné je efektivn využít. V další ásti práce zmapuji stav na trhu stavebního spo ení a hypoték a budu se podrobn ji zabývat nabídkou jednotlivých institucí, které se zkoumanými finan ními instrumenty zabývají. V kapitole 6. se zamím na stranu poptávky po stavebním spo ení a hypote ním úv ru. Bydlení je jedna ze základních pot eb každého z nás. Každý pot ebuje n kde bydlet, každý pot ebuje se svou rodinou n kde žít, avšak ne každý si m že dovolit p esn to, po em touží. Vždy se musí ídit svými finan ními možnostmi. Mladí se cht jí osamostatnit, po ídit si vlastní domov, založit rodinu. Tou dobou je problém financování bydlení nejaktuáln jší. V záv ru práce provedu na základ získaných poznatk z p edchozích kapitol analýzu možnosti využití finan ních produkt týkajících se bydlení r znými typy domácností. Domácnosti budou rozlišeny podle jejich sociální struktury a podle výše p íjm. Otestuji hypotézu, zda pro všechny typy domácností jsou finan ní produkty spojené s bydlením dostupné

11 2. Stavební spo ení Trh bydlení v R - financování P i za len ní stavebního spo ení do právního rámce eské republiky se na za átku devadesátých let minulého století eští zákonodárci inspirovali Spolkovou republikou N mecko, kde tento druh spo ení má již dlouhodobou tradici. P edpis, který upravuje stavební spo ení v eské republice, je ú inný od 1. dubna Je jím zákon íslo 96/1993 Sb., o stavebním spo ení a státní podpo e stavebního spo ení. V roce 1995 byla tato právní norma novelizována zákonem íslo 83/1995 Sb. Zákon vymezuje stavební spo ení jako ú elové spo ení spo ívající v p ijímání vklad od ú astník tohoto druhu spo ení, v poskytování úv r t mto ú astník m a v poskytování státní podpory fyzickým osobám zú astn ným na stavebním spo ení. 2.1 Stavební spo itelny Stavební spo ení smí provozovat pouze banka, které bylo ud leno povolení podle Zákona o bankách, pokud p edm tem její innosti je pouze stavební spo ení a další innosti podle Zákona o stavebním spo ení. Pouze taková banka, která toto spl uje m že používat ve svém názvu ozna ení stavební spo itelna a nabízet produkt stavební spo ení. Stavební spo itelny se ídí zákonem íslo 96/1993 Sb., o stavebním spo ení a státní podpo e stavebního spo ení. Dále zákonem íslo 21/1992 Sb., o bankách, a zákonem eské národní rady íslo 6/1993 Sb., o eské národní bance. Na trhu stavebního spo ení p sobí od roku 1994 až dosud šest bank, kterým bylo ud leno p íslušné povolení k provozování stavebního spo ení. Jsou to eskomoravská stavební spo itelna, a. s., Stavební spo itelna eské spo itelny, a. s., Všeobecná stavební spo itelna Komer ní banky, a. s., Raiffeisen stavební spo itelna, a. s., Wüstenrot stavební spo itelna, a. s., a HYPO stavební spo itelna, a. s. Každá ze stavebních spo itelen má svoji škálu tarif a poskytuje služby za r zných podmínek. Ty se však od sebe v zásad mnoho neliší, protože základní pravidla stavebního spo ení jsou pevn zakotvena v zákon. Jednotlivými odlišnostmi se budeme zabývat v 5. kapitole

12 2.2 Ú astník stavebního spo ení Ú astníkem stavebního spo ení m že být fyzická osoba s trvalým pobytem na území eské republiky a rodným íslem p id leným p íslušným orgánem eské republiky nebo, podle novely Zákona o stavebním spo ení z roku 1995, i právnická osoba se sídlem na území eské republiky a identifika ním íslem organizace p id leným p íslušným orgánem R. Ú astník stavebního spo ení stále p ibývá. To lze vypozorovat i z tabulky. 1 na základ neustále nar stajícího po tu nov uzav ených smluv. V roce 1997 se projevila i na trhu se stavebním spo ením krize eské ekonomiky a bylo uzav eno mén nových smluv než v p edchozím roce. V ostatních letech však po ty nových smluv meziro n nar staly. Nejvíce to bylo v roce 1999, o 42 %, v posledních letech (2000 a 2001) iní meziro ní p ír stek 23 %. Musíme však zd raznit, že po ty uzav ených smluv neodpovídají po t m ú astník stavebního spo ení, protože každý ú astník m že uzav ít více smluv. Tabulka. 1: Po ty uzav ených smluv a výše vklad ( ) Rok Po et uzav ených smluv ve sledovaném roce Celkový po et uzav ených smluv Celkový po et platných smluv Výše vklad (mld K ) ke konci roku Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj 2.3 Smlouva o stavebním spo ení Smlouvu o stavebním spo ení uzavírá ú astník se stavební spo itelnou písemn a zavazuje se v ní ukládat u spo itelny pen žní ástky ve smluvené výši. Takto ukládané ástky jsou úro eny úrokovou sazbou z vklad, která musí být ve smlouv uvedena

13 U jednotlivých ústav se nyní pohybuje mezi 2 a 3 %. N které spo itelny tento úrok po p ti letech spo ení a nevyužití možnosti erpání úv ru navyšují až o další 1 %. Celková výše vklad u stavebních spo itelen každoro n stoupá. Trend výše vklad ke konci jednotlivých let m žeme vysledovat z tabulky. 1. Doba spo ení za íná dnem uzav ení smlouvy a kon í poskytnutím úv ru nebo vyplacením uspo ené ástky, státní podpory a úrok z nich, nebo zánikem právnické osoby jako ú astníka. 2 ástku uspo enou ú astníkem na základ jím uzav ené smlouvy nelze v dob spo ení p evést na jiného ú astníka. P i zániku smlouvy v této dob práva a povinnosti z této smlouvy nep echázejí na jiného ú astníka. Výjimkou je p ípad úmrtí, kdy práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spo ení p echázejí na poz stalého manžela. Pokud není poz stalý manžel jsou p edm tem d d ní, dohodnou-li se d dicové v dohod o vypo ádání d dictví, že práva a povinnosti ze stavebního spo ení p evezme jeden z nich. Pokud tak neu iní, smlouva o stavebním spo ení zaniká dnem úmrtí z stavitele a v d dickém ízení se vypo ádá pouze uspo ená ástka, v etn úrok a pom rné ástky státní podpory ke dni úmrtí ú astníka stavebního spo ení. Stavební spo itelna má ze zákona možnost podmínit uzav ení smlouvy povinností ú astníka sjednat životní pojišt ní pro zabezpe ení závazk vyplývajících ze smlouvy v p ípad invalidity nebo smrti ú astníka. Tato povinnost a s ní spojené podmínky se také uvád jí ve smlouv. 2.4 Úv r ze stavebního spo ení Ú astník má podle všeobecných obchodních podmínek stavební spo itelny nárok na poskytnutí úv ru ze stavebního spo ení na financování bytových pot eb. Úv r musí být použit pouze k tomuto ú elu a musí být zajišt na jeho návratnost. 2 5 odst. 14 zákona. 96/1993 Sb., o stavebním spo ení a státní podpo e stavebního spo ení, ve zn ní zákona. 83/1995 Sb

14 Bytová pot eba se musí nacházet na území eské republiky a podle Zákona o stavebním spo ení se jí rozumí: získání bytu, výstavba nebo koup stavby pro bydlení, získání stavebního pozemku za ú elem výstavby stavby pro bydlení nebo stavebního pozemku, na kterém se nachází stavba pro bydlení, zm na, modernizace a údržba bytu, stavby pro bydlení nebo její ásti, v etn úhrady p ípadného podílu na úpravách spole ných ástí, stavební úprava nebytového prostoru na byt, úhrada závazk souvisejících s výše uvedenými ú ely s výjimkou pokut a dalších sankcí uložených ú astníkovi za porušení jeho povinností p i ešení jeho bytových pot eb. Stavební spo itelna provádí kontrolu použití poskytnutého úv ru. V p ípad použití úv ru na jiné než výše uvedené pot eby je ze zákona oprávn na požadovat okamžité vrácení celkové ástky poskytnutého úv ru nebo její ásti použité v rozporu s ú elem úv ru. Ú astník je v tomto p ípad povinen úv r nebo jeho ást vrátit ve lh t stanovené stavební spo itelnou. Úv r smí být poskytnut stavební spo itelnou nejd íve po 24 m sících spo ení. Pokud pot ebujeme finan ní prost edky k úhrad náklad na ešení bytové pot eby d íve, m žeme využít tzv. p eklenovacího úv ru 3, který však m že být jen do výše cílové ástky. Výši cílové ástky si ú astník zvolí vždy p i uzavírání smlouvy. Cílová ástka p edstavuje celkovou ástku, kterou bude mít ú astník p i spln ní podmínek stavební spo itelny k dispozici k ešení bytových pot eb. Je rovna sou tu: p ijatých vklad, státní podpory, úrok z vklad a státní podpory, poskytnutého úv ru. 3 P eklenovací úv r n které instituce nazývají meziúv rem

15 2.5 P eklenovací úv r Pro to, aby klientovi stavební spo itelny mohla být p id lena cílová ástka a on tak zárove p ípadn získal klasický úv r ze stavebního spo ení, musí spl ovat následující t i podmínky: spo it minimáln 24 m síc (tj. dáno ze zákona), mít naspo eno minimáln % cílové ástky (% záleží na podmínkách každé spo itelny), dosáhnout bankou stanovené hodnoty tzv. hodnotícího ísla 4. Pokud tyto podmínky nespl uje a tedy mu nevznikl nárok na poskytnutí úv ru ze stavebního spo ení, m že mu být poskytnut p eklenovací úv r a to maximáln ve výši cílové ástky. Tento úv r má p ízna ný název. P eklenuje totiž dobu, kdy klient nemá nárok na p id lení cílové ástky. Vezme-li si klient p eklenovací úv r, splácí z n j pouze úroky a nadále spo í až do té doby, než splní všechny podmínky pro p id lení klasického úv ru ze stavebního spo ení. V ten okamžik mu je p id lena celá cílová ástka (úspory + státní podpora + úroky + úv r) a tou pak jednorázov splatí p eklenovací úv r a dále splácí úv r ze stavebního spo ení (úrok i jistinu), který je úro en výhodn ji než úv r p eklenovací. Úroková sazba z klasického úv ru musí být uvedena ve smlouv o stavebním spo ením a m že být maximáln o 3 procentní body vyšší než úroková sazba z vklad. Na trhu se pohybuje mezi 4,9 a 6 %. Úroková sazba z p eklenovacího úv ru je vyšší (5,9 10 %). První p eklenovací úv r byl poskytnut již v roce Po et poskytnutých meziúv r, jak m žeme vy íst z tabulky. 2, stále nar stá. V roce 1996 stavební spo itelny poskytly první klasické úv ry ze stavebního spo ení. Jejich množství i objem má rostoucí trend. I p esto zdaleka nedosahují ani po tu, ani celkového objemu poskytnutých p eklenovacích úv r. To nám nejlépe znázor uje graf. 1. Podíl 4 Hodnotící íslo, p ípadn ukazatel i parametr zhodnocení nebo bodové ohodnocení. Jednotlivé stavební spo itelny pro to mají r zné názvy, r zný zp sob výpo tu a proto i r znou minimální požadovanou výši. Toto íslo je závislé zejména na délce spo ení a pom ru naspo ené ástky ku cílové ástce

16 celkového objemu meziúv r a úv r k celkové výši vklad velice rychle rostl a po osmi letech stavebního spo ení p esáhl hranici 50 %. Tabulka. 2: Poskytnuté meziúv ry a úv ry ( ) Rok Celkový po et - poskytnutých meziúv r poskytnutých úv r meziúv ry a úv ry celkem Celkový objem (v mld. K ) - meziúv r 0,001 0,169 1,896 7,828 23,002 35,265 47,987 62,735 - úv r - - 0,184 0,473 1,922 4,245 6,694 9,026 - meziúv ry a úv ry celkem 0,001 0,169 2,080 8,301 24,924 39,510 54,681 71,761 Pom r celkového objemu poskytnutých úv r k výši vklad ke konci roku 0,02% 1,03% 6,04% 13,94% 30,50% 42,20% 49,53% 53,83% Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, vlastní výpo ty Graf. 1: Celkové poskytnuté meziúv ry a úv ry ( ) po et úv r a meziúv r mld. K Celkový po et poskytnutých meziúv r Celkový objem meziúv r (v mld. K ) Celkový po et poskytnutých úv r Celkový objem úv r (v mld. K ) Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

17 2.6 Státní podpora Stát se snaží podporovat tuto formu spo ení a motivovat obyvatelstvo k n mu a k využití úv ru ze stavebního spo ení. Provádí to pomocí poskytování státní podpory a osvobozením úrok z vklad a ze státní podpory od daní z p íjmu fyzických osob. Dále je možné si ode íst úroky z úv ru ze základu dan z p íjmu fyzických osob. Státní podpora je poskytována pouze ú astníkovi, pokud jím je fyzická osoba. Je poskytována formou ro ních záloh a její výše je závislá na ro n uspo ené ástce. iní 25 % z této ástky, maximáln však z ástky K. ástka úspor p esahující K v jednom roce se z hlediska posuzování nároku na státní podporu p evádí do následujícího roku. Tabulka. 3 nám popisuje vývoj vyplacené státní podpory v eské republice v letech 1993 až P i porovnání s údaji v p edchozí tabulce je zjevné, že s r stem po tu nových smluv rostla i výše vyplacené podpory. Zajímavé je sledovat výši státní podpory vyplacené v pr m ru na 1 smlouvu. Ta m že být v jednom roce maximáln K. V pr m ru na 1 smlouvu sice od roku 1994 výše vyplacené podpory rostla, avšak v posledních letech se r st zastavil zhruba na K a maximáln možné ástky zdaleka nedosahuje. D vodem jsou zejména nízké ro ní vklady. Dalším (zatím mén významným) faktorem je množství druhých a dalších smluv jednoho ú astníka, ke kterým již není nárok na státní podporu. V tší množství takovýchto smluv se podle zdroje z Ministerstva financí 5 objevilo prvn v roce Rozhovor s Mgr. Libuší Horákovou vedoucí odboru stavebního spo ení Ministerstva financí eské republiky dne 30. dubna

18 Tabulka. 3: Výše vyplacené státní podpory ( ) Rok Výše státní podpory vyplacená - ve sledovaném roce na smlouvy uzav ené v roce p edchozím (mld.k ) 0,284 1,112 2,309 3,817 5,068 6,393 7,719 9,313 - kumulovan celkem (v mld. K ) 0,284 1,396 3,705 7,522 12,590 18,983 26,702 36,015 Výše státní podpory v K vyplacená v pr m ru na 1 smlouvu Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj Záloha státní podpory je p ipisována ú astníkovi stavebního spo ení jednou ro n podle skute n uspo ené ástky v p íslušném roce. Zálohy jsou evidovány na ú tu ú astníka a jsou úro eny stejnou úrokovou sazbou jako základní vklad. Tyto zálohy jsou ú astníkovy vyplaceny pouze za podmínky, že od uzav ení smlouvy po dobu p ti let s vkladem nenakládal, s výjimkou p ípadu, kdy byl vklad ze stavebního spo ení po poskytnutí úv ru použit na bytové pot eby. Obdobn je tomu, pokud ú astník žádá o klasický úv r ze stavebního spo ení. Po uplynutí 24 m síc to m že u init, podle podmínek konkrétní stavební spo itelny, a získat úv r za p edpokladu, že uspo í smluvn sjednanou ástku. V tom p ípad nárok na výplatu státní podpory je pouze za skute nou dobu spo ení. Pro domácnost, která chce spo it více než K ro n, je výhodné uzav ít více smluv na r zné leny domácnosti. Pokud totiž má ú astník stavebního spo ení uzav eno více smluv, náleží mu státní podpora jen na jednu z nich. Druhým d vodem je, že ro ní státní podpora m že být pro jednoho ú astníka maximáln z ástky K

19 3. Hypote ní úv r Trh bydlení v R - financování Krom stavebního spo ení, s možností využití klasického úv ru z n j nebo p eklenovacího úv ru, mohou domácnosti využít k financování svého bydlení hypote ní úv r. Tento finan ní produkt je osv d eným zp sobem financování a hypote ní banky mají již dlouholetou tradici po celém sv t. Byly to jedny z prvních finan ních institucí v bec. Již v 17. století vznikaly první hypote ní banky v Anglii. Ve st ední Evrop k tomu docházelo pozd ji, v 18. století. Na našem území se hypote ní úv rování objevilo v 19. století. Dne 16. ledna 1865 byla založena Hypote ní banka království eského pro získání úv ru na zástavu domovního nebo pozemkového majetku. Tradice eského hypote ního bankovnictví se pak úsp šn rozvíjela až do doby, kdy byla p erušena okupací eskoslovenské republiky hitlerovským N meckem. 6 Po dlouholeté p estávce, trvající tém p l století, se na naší bankovní scén v polovin 90. let op t objevil hypote ní úv r, jakožto osv d ený prost edek pro zajišt ní vlastního bydlení. 3.1 Právní zakotvení Hypote ní úv r byl do eského právního rámce zakotven zákonem íslo 84/1995 Sb. ze dne 18. dubna 1995, kterým se zm nil a doplnil zákon. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zn ní pozd jších p edpis, zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis, zákon. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve zn ní pozd jších p edpis, zákon. 99/1963 Sb., ob anský soudní ád, ve zn ní pozd jších p edpis, zákon. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn ní pozd jších p edpis. 7 6 Zdroj: Doležal J.: Hypote ní úv rování a bytová politika; VŠE v Praze 1997, str Novela nabyla ú innosti dne

20 Zákon o dluhopisech byl od té doby ješt n kolikrát zm n n a dopln n. Dosud poslední novelizace byla provedena zákonem íslo 368/2000 Sb. ze dne 14. zá í Další právní normou, jenž se zabývá hypote ním úv rováním, je aktuální zn ní na ízení vlády. 244/1995 ze dne 11. íjna 1995, kterým se stanoví podmínky státní finan ní podpory hypote ního úv rování bytové výstavby. Zákon. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zn ní pozd jších p edpis, upravuje podmínky pro vydávání hypote ních zástavních list a definuje pojem hypote ního úv ru, který by m l být práv financován t mito zástavními listy. Definuje zástavní listy jako dluhopisy, jejichž sou ástí názvu je ozna ení hypote ní zástavní list a jejichž jmenovitá hodnota, jakož i hodnota pom rného výnosu je pln kryta pohledávkami z hypote ních úv r (dále jen ádné krytí ), pop ípad též náhradním zp sobem podle tohoto zákona (dále jen náhradní krytí ). 9 Zákon definuje hypote ní úv r jako úv r, který je poskytnut na investice do nemovitosti na území eské republiky nebo na její výstavbu i po ízení a jehož splacení v etn p íslušenství jsou zajišt ny zástavním právem k této, i rozestav né, nebo jiné nemovitosti na území eské republiky Charakteristika hypote ního úv ru Hypote ní úv r je charakterizován: svojí ú elovostí, zp sobem zajišt ním. 8 Novela nabyla ú innosti dne odst. 1 zákona. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zn ní pozd jších p edpis odst. 2 zákona. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zn ní pozd jších p edpis

21 3.2.1 Ú elovost Ú elovost hypote ního úv ru je dána tím, že m že být použit pouze na investici do nemovitosti. Takovou investicí m že být: koup nemovitosti, výstavba, dostavba nebo p ístavba nemovitosti, vypo ádání spoluvlastnických a d dických nárok k nemovitosti, koup spoluvlastnického podílu k nemovitosti, splacení jiného, d íve poskytnutého úv ru, pokud byl prokazateln použit na investici do nemovitosti, po ízení pozemku, po ízení nemovitosti za ú elem bydlení, rekreace nebo za ú elem podnikání, oprava, rekonstrukce nebo modernizace nemovitosti. Nemovitosti jsou definovány v Ob anském zákoníku jako pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Za nemovitost pro ú ely hypote ního úv ru považujeme to, co je zapsáno v katastru nemovitostí. Nap íklad to m že být: rodinný d m, byt v osobním vlastnictví, bytový ( inžovní) d m, pozemek (na koupi stavebního pozemku m že být poskytnut hypote ní úv r pouze v p ípad, že sou ástí investi ního zám ru je výstavba nemovitosti na tomto pozemku), rekrea ní objekt (pro individuální rekreaci), nebytové prostory, rozestav né budovy nebo byty a nebytové prostory. Rozestav nou budovou se rozumí budova v alespo takovém stupni rozestav nosti, že již je patrné stavebn technické a funk ní uspo ádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo p id leno íslo popisné nebo eviden ní, a u

22 budovy, které se íslo popisné nebo eviden ní nep id luje, pokud na ni dosud nebylo vydáno kolauda ní rozhodnutí 11. Hypote ní úv r však nelze použít na financování investic do bytových jednotek, které nejsou samostatn zapsány v katastru nemovitostí, a tudíž nemohou být dle existujících právních norem za nemovitosti pokládány. Nap íklad to bývají byty ve vlastnictví obce i družstva Zajišt ní Jak jsem již výše uvedla, splácení hypote ního úv ru v etn p íslušenství je zajišt no zástavním právem k nemovitosti na území eské republiky. Jak vyplývá z definice hypote ního úv ru, zastavenou nemovitostí m že být ta, do níž je investováno, p ípadn i jiná. Hypote ní úv r však nesmí p evýšit 70 % ceny t chto nemovitostí. Tuto cenu stanoví hypote ní banka 12, která úv r poskytuje, jako cenu obvyklou, s p ihlédnutím k trvalým vlastnostem zastavené nemovitosti a výnosu dosažitelném p i ádném hospoda ení s ní. Cena obvyklá zastavených nemovitostí se musí rovnat minimáln 143 % 13 hodnoty hypote ního úv ru, o který žádáme a který je zajišt n t mito nemovitostmi. Obvyklé je, že banka požaduje pojišt ní nemovitosti, která je p edm tem zajišt ní hypote ního úv ru, a to minimáln ve výši bankou stanovené reproduk ní (nové) ceny s vinkulací pojistného pln ní ve prosp ch banky. Do zástavy m žeme též dát rozestav nou nemovitost, která je jako taková zapsaná v katastru nemovitostí. Na nemovitosti zajiš ující hypote ní úv r nesmí váznout žádné jiné zástavní právo t etí osoby a její p evod nesmí být omezen. Výjimkou je zástavní právo, kterým je zajišt n úv r poskytnutý stavební spo itelnou, nebo pokud hypote ní úv r použijeme ke splacení pohledávky t etí osoby, která je zajišt na d íve vzniklým zástavním právem nebo omezením p evodu nemovitosti, a tím pohledávka zanikne. 11 Podle 27 písmena l zákona. 344/1992 Sb. ze dne 7. kv tna 1992., o katastru nemovitostí, ve zn ní pozd jších p edpis. 12 Odhad provádí smluvní odhadce banky. 13 Tj. p evrácená hodnota 70 %

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) verze 01/01.01.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investi ní životní pojišt ní pro p ípad smrti nebo dožití (dále jen hlavní

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad MUPTX003KVJ0 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNA KA: 268/2015/VaŽP/D ÍSLO JEDNACÍ: M ÚP 2527/2015

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010 - - - - - - - - - - -Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2010 Ostravská univerzita v Ostrav Výro ní zpráva o hospoda ení za rok 2010 V souladu s 21 zákona. 111/1998 Sb.,

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

AKTUÁLNÍ DEPOZITNÍ PRODUKTY OBCHODNÍCH BANK

AKTUÁLNÍ DEPOZITNÍ PRODUKTY OBCHODNÍCH BANK Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance AKTUÁLNÍ DEPOZITNÍ PRODUKTY OBCHODNÍCH BANK Actual deposit products of commercial banks Bakalá ská práce Vedoucí práce: Ing. Dalibor

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více