EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV"

Transkript

1 Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len ní všech OSVC, co mají generální plnou moc pro její záznam do údaje M l podat OSSZ Výpo ty jednotlivých ádk pro H i V SV sou asn N_OSVC lokální aplikace ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013 Údaje P ehledu 2013 Dle FU(kont): Oznámil da. p.: M l podat na FU: Oznámil OSSZ: ( nebo M l podat OSSZ ) Pokud není vypln no datum oznámení da. poradce, pak datum M l podat OSSZ = V p ípad, že je vypln no, pak M l podat OSSZ = , ošet it kalendá em Vyplývá ze zákona 280/2009 Sb., od Datum M l podat OSSZ dovolit i jiné datum v p ípad, že OSV není povinna podávat da ové iznání na FÚ, ale je povinna p edložit P ehled o p íjmech a výdajích na OSSZ do (ošet it kalendá em). Možno zadat i pozd jší datum. Informace o SV : dotaz vedlejší ano - ne, pokud ano, zobrazit tabulku d vod vedlejší innosti, umožnit zápis a zárove záznam do registru OSVC. Doplnit údaj o ú asti na NP ano ne zkratka NP Zpracování p ehledu 2013 v LOK i pro elektronické podání EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV. 25 uvede se skute nost, zda OSV byla v roce 2013 ú astna chodového spo ení (DS) a datum od kdy tato ú ast trvala, ev. jakým dnem skon ila.. 26 da ový základ celá ástka. 27 po et m síc, v nichž jsem považován/a za OSV bude uveden po et m síc výkonu hlavní SV. 28 po et m síc, v nichž jsem vykonával/a SV aspo po ást m síce tzn., že do tohoto po tu kalendá ních m síc se nezahrnují kalendá ní m síce, v nichž po celý kalendá ní m síc OSV vykonávající samostatnou výd le nou innost, m la nárok na výplatu nemocenského nebo pen žité pomoci v mate ství z nemocenského pojišt ní OSV ani m síce, ve kterých nebyla vykonávána hlavní innost (tzv. od itatelné m síce).. 29 pr rný m sí ní da ový základ. 26 / rozd lení da ového základu nevypl uje se. 31 vypo tený vym ovací základ. 26 x 50%. 32 díl í vym ovací základ nevypl uje se

2 . 33 V roce 2013 jsem si alespo v jednom kalendá ním m síci stanovil/a vyšší MVZ pro pojistné na NP a zárove vyšší MVZ pro zálohu na DP, než inil m j minimální MVZ pro zálohu na DP vyplní se ano nebo ne. 34 Úhrn MVZ pro zálohu na DP vyplní OSV (dle údaj zaslaných inventurou), pokud v. 33 uvede ANO. 35 minimální vym ovací základ =. 31, avšak nesmí init mén než K, pop. ástku sníženou o K za každý od itatelný m síc v r. 2013, (taktéž je možné vypo ítat jako x. 28). Maximáln ástka K. Avšak je-li v ádku 33 uvedeno ano nesmí tato ástka být zárove nižší než-li ur ený vym ovací základ ur ená ástka > nebo =. 35, max K. 37 vym ovací základ ze zam stnání celá ástka (uvede OSV ). 38 sou et. 36 a vym ovací základ ze SV je-li. 38 < nebo = K, uvede se hodnota z ádku. 36. Je-li. 38 > než K, uvede se ástka v hodnot (mínus). 37. Jestliže je výsledná ástka záporná, uvede se pojistné na DP. 39 x 29,2% je-li v ádku 25 ozna eno ano a období ú asti na DS zasahuje do asti na DPjakékoliv doby výkonu SV v kalendá ním roce, je výpo et. 39 x 26,2% viz p íklady na konci. 1 a úhrn záloh z formulá e celá ástka (vyplní OSV ). 42 rozdíl mezi. 41 a nejnižší MVZ. 26 x 50% /. 27 min K max K. 44 m sí ní záloha na DP. 43 x 29,2% min K, max K trvá-li dle ádku 20 ú ast na DS. 43 x 26,2 % min K, max K. 45. M sí ní pojistné na NP:. 36 x 50% / x 0,023% min. 115 K, max K = zaokrouhlit na celé koruny nahoru EHLED OSV za rok 2012 vykonávajících pouze vedlejší SV. 26 da ový základ celá ástka p íjm. 27 po et m síc, v nichž jsem považován/a za OSV bude uveden po et m síc výkonu vedl. SV. 28 po et m síc, v nichž jsem vykonával/a SV aspo po ást m síce

3 tzn., že do tohoto po tu kalendá ních m síc se nezahrnují kalendá ní m síce, v nichž po celý kalendá ní m síc OSV vykonávající samostatnou výd le nou innost m la nárok na výplatu nemocenského nebo pen žité pomoci v mate ství z nemocenského pojišt ní OSV nebo m síce, ve kterých nebyla vykonávána vedlejší innost (od itatelné m síce).. 29 pr rný m sí ní da ový základ. 26 / rozd lení da ového základu nevypl uje se. 31 vypo tený vym ovací základ. 26 x 50% je-li v. 26 ástka < K, pop. snížená o K za každý od itatelný m síc, uvede se 0, a to i v Uvedené neplatí, je-li v ásti 9 zaškrtnuto ano. Pak se uvede ástka alespo ve výši K pop. snížená o K za každý od itatelný m síc v roce 2013 (taktéž je možné vypo ítat jako x. 28). je-li v. 26 ástka = nebo > K, pop. snížená o K za každý od itatelný m síc, vznikne povinná ú ast na DP i za vedl. innost, uvede se vypo tená ástka. Tabulka minimálních ástek pro ast je p ílohou. Maximáln ástka K.. 32 díl í vym ovací základ nevypl uje se. 33 V roce 2013 jsem si alespo v jednom kalendá ním m síci stanovil/a vyšší MVZ pro pojistné na NP a zárove vyšší MVZ pro zálohu na DP, než inil m j minimální MVZ pro zálohu na DP nevypl uje se. 34 Úhrn MVZ pro zálohu na DP nevypl uje se. 35. minimální vym ovací základ je-li v. 31 ástka než K, pop. snížená o K za každý od itatelný m síc, uvede se ástka z. 31, ne mén než K, pop. ástka snížená o K za každý od itatelný m síc. Maximáln ástka K ur ený vym ovací základ ur ená ástka > nebo =. 35, max K. 37. vym ovací základ ze zam stnání celá ástka (uvede OSV ). 38. sou et. 36 a vym ovací základ ze SV je-li. 38 < nebo = K, uvede se hodnota z ádku. 36. Je-li. 38 > než K, uvede se ástka v hodnot (mínus). 37. Jestliže je výsledná ástka záporná, uvede se pojistné na DP. 39 x 29,2% je-li v. 25 ozna eno ano a období ú asti na DS zasahuje do asti na DP jakékoliv doby výkonu SV v kalendá ním roce, je výpo et. 39 x 26,2% viz p íklady na konci. 3 a úhrn záloh z formulá e celá ástka (uvede OSV ). 42 rozdíl mezi. 40 a nejnižší MVZ. 26 x 50% /. 27 je-li OSV povinna hradit zálohy, pak je nejnižší MVZ min K a max K.. 44 m sí ní záloha na DP. 43 x 29,2 % min. 758 a max K trvá-li dle ádku 20 ú ast na DS. 43 x 26,2 % min. 680 a max K

4 . 45. M sí ní pojistné na NP: x 50 % /. 28 x 0,023% min. 115 K, max K EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících hlavní i vedlejší SV. 26. da ový základ celá ástka p íjm. 27. po et m síc, v nichž jsem považován/a za OSV bude uveden po et m síc výkonu hlavní a vedlejší innost SV. 28. po et m síc, v nichž jsem vykonával/a SV aspo po ást m síce tzn., že do tohoto po tu kalendá ních m síc se nezahrnují kalendá ní m síce, v nichž po celý kalendá ní m síc OSV vykonávající samostatnou výd le nou innost m la nárok na výplatu nemocenského nebo pen žité pomoci v mate ství z nemocenského pojišt ní OSV a m síce, ve kterých nevykonávala SV (od itatelné m síce) pr rný m sí ní da ový základ. 26 /. 28 (sou et pro hlavní i vedlejší innost). 30. rozd lení da ového základu. 29 x. 28 pro hl. innost a. 29 x. 28 pro vedlejší innost Údaje v. 30 pro vedlejší innost stanovíme:. 29 x. 28 pro vedlejší innost. Pokud bude údaj v. 30 pro vedlejší innost v tší nebo rovno K, p ípadn ponížený o ástku K za každý od itatelný kal. m síc, vznikne povinná ú ast na DP i za vedl. innost. Pokud nevznikne ú ast na DP za vedl. innost, tzn., že nep jde ani o ú ast na DP z p ihlášky (v ásti 9 vypln no ano), pak nebude. 31 a. 32 u vedlejší innosti vypln n vypo tený vym ovací základ. 30 hl. innost x 50%. 30 vedl. innost x 50%. 32 díl í vym ovací základ x. 28 pro hl. innost x. 28 pro vedl. innost. 33 V roce 2013 jsem si alespo v jednom kalendá ním m síci stanovil/a vyšší MVZ pro pojistné na NP a zárove vyšší MVZ pro zálohu na DP, než inil m j minimální MVZ pro zálohu na DP vypln no ano nebo ne (vyplní OSV ). 34 Úhrn MVZ pro zálohu na DP vypl uje OSV, pokud v. 33 uvede ANO (zapo ítávají se pouze MVZ za období hlavní innosti). 35. minimální vym ovací základ sou et ástek z ádku 31 (z hlavní i vedlejší innosti), tato ástka však nesmí init mén než vyšší ze sou v. 32 pro hlavní innost a. 32 pro vedlejší innost nebo sou tu. 32 pro hlavní innost a. 31 pro vedlejší innost. Je-li v ádku 33 uvedeno ano, je eba výše uvedené sou ty porovnat se sou tem. 34 a. 31 pro vedlejší innost a sou tem. 34 a. 32 pro vedlejší innost. Vybere se nejvyšší z uvedených p ti sou ur ený vym ovací základ ur ená ástka > nebo =. 35, max K. 37. vym ovací základ ze zam stnání celá ástka (uvede OSV )

5 . 38. sou et. 36 a vym ovací základ ze SV je-li. 38 < nebo = K, uvede se hodnota z ádku. 36. Je-li. 38 > než , uvede se ástka v hodnot (mínus). 37. Jestliže je výsledná ástka záporná, uvede se pojistné na DP. 39 x 29,2% je-li v ádku 25 ozna eno ano a období ú asti na DS zasahuje do asti na DPjakékoliv doby výkonu SV v kalendá ním roce, je výpo et. 39 x 26,2% viz p íklad na konci. 5 a úhrn záloh z formulá e celá ástka (uvede OSV ). 42 rozdíl mezi. 40 a nejnižší MVZ. 26 x 50% /. 27 je-li OSV povinna hradit zálohy, pak je nejnižší MVZ p i hl. SV min K, p i vedl. SV min K a max K pro ob možnosti.. 44 m sí ní záloha na DP. 43 x 29,2% min p i hl. SV, 758 K p i Trvá-li ú ast na DS dle ádku 20 SV, max K vedl. SV, max K.. 43 x 26,2 % min 1700 K p i hl. SV, 680 p i vedl M sí ní pojistné na NP:. 36 x 50 % /. 28 x 0,023% min. 115 K a max K Nadále bude zobrazována informace o existenci paušální dan erven PAU dále informace o pobírání d chodu zkratka DUCH a o existenci zam stnání zkratka ZAM. Pokud je p edložen p i podání P ehledu za rok 2013 n který z d vod výkonu innosti jako V, bude tato skute nost zaznamenána s datem oznámení do tabulky uvedené v registru OSV. íklady: 1) OSV vykonává hlavní innost od ledna do srpna. Do konce roku 2013 již innost neobnoví. Ú ast na DS vznikla od listopadu Sazba bude ve výši 29,2 %. 2) OSV vykonává hlavní innost od ledna do srpna. Do konce roku 2013 již innost neobnoví. Ú ast na DS vznikla od srpna Sazba bude ve výši 26,2 %. 3) OSV vykonává vedlejší innost od února do srpna. Pak již innost nezahájí. ast na DS vznikla od listopadu Vznikne-li ú ast na d chodovém pojišt ní z vedlejší innosti, bude sazba ve výši 29,2 % (ú asti se nekryjí). 4) OSV vykonává vedlejší innost od února do srpna. Pak již innost nezahájí. ast na DS vznikla od ervence Vznikne-li ú ast na d chodovém pojišt ní z vedlejší innosti, bude sazba ve výši 26,2 %. 1)5) OSV vykonává vedlejší innost od ledna do b ezna. Znovu zahájí innost od zá í, tentokrát hlavní, a trvá až do konce roku. V listopadu vznikne

6 ast na DS. Sazba bude ve výši 26,2 % pro všechny m síce výkonu innosti bez ohledu na to, zda za období výkonu vedlejší innosti vznikla ú ast na pojišt ní. 2)6) OSV vykonává hlavní innost od ledna do b ezna. Znovu zahájí innost od zá í, tentokrát vedlejší, a trvá až do konce roku. V ervenci 2013 vznikne ast na DS. Sazba bude ve výši 26,2 % pro všechny m síce výkonu innosti bez ohledu na to, zda za období výkonu vedlejší innosti vznikla ú ast na pojišt ní. 7)

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více