VELIKÁ VES TEXTOVÁ ČÁST. Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: č. autorizace ČKA: 00810

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELIKÁ VES TEXTOVÁ ČÁST. Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: č. autorizace ČKA: 00810"

Transkript

1 ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU - NÁVRH VELIKÁ VES TEXTOVÁ ČÁST Projektant: Pořizovatel: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: č. autorizace ČKA: Obecní úřad Veliká Ves Podlesice 53, Podbořany oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Zdeňka Táborská Termín: červenec 2014 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VELIKÁ VES Správní orgán, který změnu vydal: Zastupitelstvo obce Veliká Ves Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Razítko: Ing. arch. Zdeňka Táborská, pověřená výkonem územně plánovacích činností pro pořízení Změny č. 1 ÚP Veliká Ves podle 24 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), uzavřením smlouvy Podpis:

2 1

3 1. Vymezení zastavěného území Zastavěné území bylo v souladu s 58 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu vymezeno k na základě aktualizovaných katastrálních map v měřítku 1 : 2880 v rámci platného územního plánu Veliká Ves. 2. Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot Základní koncepce rozvoje území stanovená v platném územním plánu Veliká Ves z r. 2008, se změnou č. 1 územního plánu Veliká Ves (dále jen změna č. 1 ÚP) nemění. Změna č. 1 ÚP řeší změnu etapizace ploch RP 23, ZO 15, RP 52, vymezuje nové plochy přestavby v zastavěném území RP 46 a VZ 09, ruší předkupní právo pro plochy a koridory územních systémů ekologické stability území, doplňuje způsob využití ploch ZV 3 a veřejného prostranství v Širokých Třebčicích, opravuje chybu v písemném vyhotovení textové části platného ÚP záměnu v označení ploch VD 1 a VD 2, vylučuje umisťování některých staveb, zařízení a opatření podle 18 odst. 5 stavebního zákona a v souvislosti s tím částečně mění způsob využití ploch s rozdílným způsobem využití. 3. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a sídelní zeleně Urbanistická koncepce stanovená v platném územním plánu Veliká Ves se změnou č. 1 ÚP nemění. Změna ÚP řeší dílčí změny ploch v k.ú. Veliká Ves: RP 23 (0,56 ha), ZO15 převedení zastavitelné plochy pro bydlení (BV bydlení v rodinných domech venkovské) z II. etapy výstavby do I. etapy výstavby včetně související změny etapizace plochy ochranné a izolační zeleně ZO15. Plochy jsou situovány na p.č. 732/1 v části obce Podlesice. RP 52 (0,44 ha) převedení plochy přestavby pro bydlení (BV bydlení v rodinných domech venkovské) z II. etapy výstavby do I. etapy výstavby. Plochy na p.č.422/1, 422/2, 422/3 v části obce Nové Třebčice. VZ 9 (0,28 ha) rozšíření stávající plochy výroby a skladování o novou plochu přestavby VZ6 na p.č 280 a 281 v zastavěném území části obce Široké Třebčice. (Plocha se nachází v zastavěném území a je pro navržené účely užívána. ) RP 46 * (0,19 ha) nová plocha přestavby pro bydlení (BV bydlení v rodinných domech venkovské) na p.č. 512 a 513 v části obce Vitčice. ZV 3 - úprava regulace vymezených ploch veřejné zeleně a veřejného prostranství v centru části obce Široké Třebčice s doplněním zahrádek jako funkce přípustné. * Plocha RP 46 byla v návrhu změny č. 1 původně označená jako RP 45, nyní je pouze přečíslovaná, protože plocha označená RP 45 již v platném územním plánu existuje a nemění se. 2

4 VD 1, VD 2 oprava chyby v písemném vyhotovení textové části platného ÚP záměnu v označení ploch VD1 a VD2. Přehled navrhovaných zastavitelných ploch a ploch přestavby Označení PODLESICE Název rozvojové plochy Plochy bydlení RP 23 Jižní okraj obce změna etapizace ŠIROKÉ TŘEBČICE Funkční využití BV - bydlení v rodinných domcích venkovské Plochy pro výrobu a skladování VZ 9 Plocha VZ - výroba a přestavby - skladování rozšíření - zemědělská stávajícího výroba zemědělského areálu. VITČICE Plochy bydlení RP 46 Plocha přestavby nevyužitých ploch v centru obce VD 1, Bývalá zemědělská VD 2 usedlost na severovýchodní m okraji obce NOVÉ TŘEBČICE Plochy bydlení RP 52 Plocha přestavby na západním okraji obce změna etapizace BV - bydlení v rodinných domcích venkovské VD 1 - sběrný a třídící dvůr a technické služby obce. VD 2 - drobná výroba a sklady BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské6 Vým ěra v ha Poznámka 0,56 Součástí změny je související plocha ochranné a izolační zeleně ZO15 0,28 Plocha je v zastavěném území a je v současné době pro účely zemědělského areálu využívána. Je uvnitř vymezeného výhradního ložiska hnědého uhlí a CHLÚ. Zástavba musí respektovat ustanovení 18 a 19 horního zákona. 0,22 Přestavba plochy v zastavěném území. 0,66 Přestavba bývalé zemědělské usedlosti. 0,44 Plocha v zastavěném území a uvnitř vymezeného výhradního ložiska hnědého uhlí a CHLÚ. Zástavba musí respektovat ustanovení 18 a 19 horního zákona. pořadí výstavby I I I I I 3

5 Přehled navrhovaných ploch sídelní zeleně a zeleně ochranné a izolační Označení Název územní rezervy ŠIROKÉ TŘEBČICE Funkční využití Plochy systému sídelní zeleně ZV 3 veřejná zeleň veřejná parková zeleň a předzahrádky PODLESICE Plochy ochranné a izolační zeleně ZO 15 Pás zelené ochranná a plochy okolo izolační zeleň plochy RP23 Vým ěra v ha Poznámka V zastavěném území, střed sídla. etapa 0,23 Mimo zastavěné území. I I 4

6 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování Změnou č.1 ÚP nedochází ke změně koncepce v oblasti veřejné dopravní ani technické infrastruktury. Dopravní infrastruktura Koncepce dopravní infrastruktury stanovená v platném územním plánu včetně způsobu napojení ploch řešených změnou č. 1 ÚP se nemění. Technická infrastruktura Vodní hospodářství a) Odtokové poměry a ochrana území před škodícími vodami Změna č.1 ÚP respektuje pravděpodobné záplavové čáry Q 100, vymezené pro vodoteče Dubá II a Třebčický potok v platném územním plánu Veliká Ves včetně veškerých v ÚP navržených vodohospodářských opatření. b) Zásobování pitnou vodou Změna č.1 ÚP respektuje opatření ke zlepšení současného stavu zásobování pitnou vodou dle ÚP Veliká Ves. Způsob napojení ploch RP 23, RP 46, RP 52 a VZ 9 bude vycházet ze zásad stanovených v platném ÚP. c) Zneškodnění odpadních vod Změna č.1 ÚP respektuje veškerá opatření v oblasti zachycování a čištění odpadních vod dle ÚP Veliká Ves. Způsob napojení řešených ploch pro bydlení RP 23, RP 46, RP 52 a plochy VZ 9 bude vycházet ze zásad stanovených v platném ÚP. Energetika a spoje Elektrická energie Plochy RP 23, RP 46, RP 52 a VZ 9 budou napojeny na stávající rozvody elektrické energie v obcích. Teplo Způsob napojení řešených ploch pro bydlení RP 23, RP 46, RP 52 a plochy VZ 9 bude vycházet ze zásad stanovených v platném ÚP. Odpadové hospodářství Plochy RP 23, RP 46, RP 52 a VZ 9 budou napojeny na systém odpadového hospodářství obce. Občanská vybavenost Změna ÚP nenavrhuje ani nevyvolává potřebu nové občanské vybavenosti v obci. 5

7 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin Koncepce uspořádání krajiny se doplňuje o vyloučení umisťování staveb, zařízení a jiných opatření podle 18 odst. 5 stavebního zákona takto: Územní plán Veliká Ves podle 18 odst. 5 stavebního zákona vylučuje v nezastavěném území umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro: těžbu nerostů, zemědělství s výjimkou: pastevních ohradníků, drobných přístřešků, zařízení pro pastvu hospodářských zvířat a včelíny bez trvalých základů (viz kap. 6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití...). Mění se způsob využití ploch volné krajiny takto (texty respektují dikci a uspořádání dle platného ÚP Veliká Ves, změny textu jsou vyznačeny tučným písmem): Volná krajina - zóny s převažujícím produkčním charakterem (plochy zemědělské a lesní - NO, NZ, NX, NL) Volná krajina a krajinná zóna s převažujícím produkčním charakterem zemědělským a lesnickým (stabilizované plochy), které slouží pro hospodaření nebo k aktivitám souvisejícím s hospodařením. Jednoznačně je vymezena pouze zóna zemědělská. Lesní plochy nikde nezabírají rozsáhlejší plochy, takže zónu lesní nelze vymezit. Pro produkční zónu jsou uvedeny následující činnosti: Přípustné: činnosti a zařízení, které souvisí se zemědělskou výrobou a lesní produkcí; kromě staveb a zařízení v územním plánu vyloučených. vysazovat krajinnou zeleň zvyšující ekologickou stabilitu, hodnoty krajinného rázu, zeleň půdoochrannou, hygienickou, estetickou apod.; změny využití v rámci zemědělského a lesního hospodaření, pokud nedojde ke změně krajinného rázu; založení územního systému ekologické stability; protierozní opatření a vodní plochy, pastevní ohradníky, drobné přístřešky, zařízení pro pastvu hospodářských zvířat a včelíny bez trvalých základů. 6

8 Podmínečně přípustné: stávající a územním plánem navržené stavby pozemních komunikací, liniové stavby, stavby technického vybavení a úpravy vodních toků není-li možné takové stavby řešit Nepřípustné: jakékoliv stavby s trvalými základy výstavba objektů rekreace; znehodnocování a likvidace krajinné zeleně a dalších přírodních prvků a složek; neřízené ukládání různých druhů odpadů a vytváření divokých skládek Mění se kapitola Dobývání nerostů takto: Dobývání nerostů Plochy pro dobývání nerostů nejsou v územním plánu navrhovány. V nezastavěném území obce se umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu nerostů podle 18 odst. 5 stavebního zákona vylučuje. Na území obce Veliká Ves se nachází 15 poddolovaných území, z nichž pouze jedno je většího rozsahu a zasahuje okrajově do stávajícího sídla Veliká Ves. Z návrhových ploch se tohoto poddolovaného území dotýká pouze návrhová plocha mimolesní vysoké zeleně (NL). Všechna sídla leží více či méně na ložisku nerostných surovin a spadá pod chráněné ložiskové území (CHLÚ). Pro návrh územního plánu z toho vyplývá nezbytnost umisťovat rozvojové plochy i na CHLÚ. Umístění rozvojových a zastavitelných ploch je z hlediska ochrany CHLÚ nejvýhodnější, neboť jsou zčásti umístěny v zastavěném území, a nebo navazují na zastavěné území a arondují historicky vzniklý půdorys sídel. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu Podmínky využití pro plochy, řešené změnou č. 1 ÚP se stanovují v souladu s platným ÚP kromě ploch kromě ploch zemědělských, kde se podmínky mění takto (texty respektují dikci a uspořádání dle platného ÚP Veliká Ves, změny textu jsou vyznačeny tučným písmem): 7

9 PODLESICE B. Rozvojové plochy v zastavitelném území plocha RP 23 ( BV - bydlení - v rodinných domech venkovské) bydlení v rodinných domcích venkovského typu. místní komunikace, veřejná prostranství; veřejná zeleň parky; garáže pro potřeby obyvatel rozvojové plochy; bazény; nezbytná technická infrastruktura; živnostenské aktivity lokálního významu; maloobchodní, stravovací a ubytovací služby. objekty pro rodinnou rekreaci. veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v 13 vyhlášky č. 137/1998 Sb. VITČICE A. Plochy urbanizované plocha přestavby RP 46 (BV - bydlení - v rodinných domech venkovské) bydlení v rodinných domcích venkovského typu. místní komunikace, veřejná prostranství; veřejná zeleň parkově upravené plochy; garáže; bazény; nezbytná technická infrastruktura; živnostenské aktivity lokálního významu; maloobchodní, stravovací a ubytovací služby. objekty pro rodinnou rekreaci 8

10 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v 13 vyhlášky č. 137/1998 Sb. VD 1, VD 2 výroba a skladování drobná a řemeslná výroba (pouze oprava chyby textu) areál technických služeb obce (VD 1); sběrný a třídící dvůr (VD 1); drobná výroba a sklady (VD 2); garáže pro speciální techniku. sociální zařízení; přístupové komunikace, parkoviště; nezbytná technická infrastruktura; zeleň. pohotovostní byt. jakákoliv jiná investiční činnost. NOVÉ TŘEBČICE A. Plochy urbanizované plocha přestavby RP 52 ( BV - bydlení - v rodinných domech venkovské) bydlení v rodinných domcích venkovského typu. místní komunikace, veřejná prostranství; veřejná zeleň parky; garáže; bazény; nezbytná technická infrastruktura; živnostenské aktivity lokálního významu; maloobchodní, stravovací a ubytovací služby. objekty pro rodinnou rekreaci. veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v 13 vyhlášky č. 137/1998 Sb. 9

11 ŠIROKÉ TŘEBČICE A. Plochy urbanizované plocha přestavby VZ 9 (VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba) zemědělská výroba v návaznosti na stávající areál. výstavba výrobních objektů pro zemědělské činnosti i jinou výrobu; nezbytná technická infrastruktura; ubytovací činnost (např. agrofarma); využívání objektů pro jiné funkce, než je zemědělská výroba jako skladovací, výrobní, obchodní, občanská vybavenost a služby; založení vnitřní zelně a terénní úpravy zajišťující ochranu kulturní památky na nádvoří; založení ochranné zeleně. objekty pro chov hospodářských zvířat s omezenou kapacitou (do 50 VDJ), které svými negativními účinky (zápach, doprava) nepřekročí hygienické standardy stanovené pro obytná území; výstavba nových objektů pro služby a drobné podnikání v činnostech, které nemají negativní dopad na obytné plochy v okolí. jiná investiční činnost s výjimkou činností zabezpečujících obsluhu území technickou infrastrukturou a dopravním napojením. Podmínky prostorového uspořádání: na území ohroženém povodněmi, vymezeném v koordinačním výkresu ÚP Veliká Ves, nebudou umisťovány žádné stavby. Plocha veřejné zeleně ZV 3 a ZV 4 (PV - plochy veřejných prostranství a ZV plochy veřejné zeleně) veřejná prostranství, veřejná zeleň, parkově upravené plochy. soukromé předzahrádky, náležející k jednotlivým rodinným domům drobná architektura (lavičky, altány, přístřešky); stromová a keřová zeleň; malé vodní nádrže, fontánky; příjezdové cesty k jednotlivým objektům. malá parkoviště osobních aut; místní komunikace; technická zařízení menšího rozsahu (např. zapouzdřená trafostanice). odstavná parkoviště; jakékoliv stavby s výjimkou uvedených staveb. 10

12 C. Volná Krajina Mění se podmínky pro využití ploch zemědělských takto: NO - plochy zemědělské - orná půda orná půda pro obdělávání obvyklým způsobem. pěší, cyklistické a účelové komunikace; vyhlídková místa, rozhledny; prvky drobné architektury (křížky, pomníky, informační tabule, turistické značky); vodní plochy; založení územních systémů ekologické stability. změna kultury ve prospěch lesa; dělení větších ploch krajinou zelení a vytváření opatření omezující přívalové vody. jakékoli trvalé stavby NZ - plochy zemědělské - trvalý travní porost louky a pastviny pro obdělávání obvyklým způsobem. pastevní ohradníky, drobné přístřešky, zařízení pro pastvu hospodářských zvířat a včelíny bez trvalých základů, pěší, cyklistické a účelové komunikace; vegetační doprovody účelových komunikací; vyhlídková místa, rozhledny; prvky drobné architektury (křížky, pomníky, informační tabule, turistické značky); vodní plochy; založení územních systémů ekologické stability. změna kultury ve prospěch lesa; dělení větších ploch krajinou zelení a vytváření opatření omezující přívalové vody. změny kultury trvale zatravněných ploch na plochy orné půdy, jakékoli stavby s trvalými základy 11

13 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Změnou č.1 ÚP nejsou vymezeny nové veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření či asanace. Změnou č.1 ÚP se ruší předkupní právo ve prospěch Českého státu (dle 170 a 101 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na veřejně prospěšná opatření plochy a koridory zahrnuté do lokálního systému ekologické stability. LBC 17, LBC 24, LBC35, LBC 38, LBC 45, LBC 46, LBC 47, LBK 19, LBK 26, LBK , LBK , LBK 39, LBK 40, LBK 42, LBK 44, LBK 44, LBK 48 a LBK 49. Předkupní právo se zrušuje pro tato veřejně prospěšná opatření: Označení Dotčené parcel, k. ú. Veliká Ves Určeno pro LOKÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY LBC /6, 109/7, 109/8, 109/9, 150/1, 151/1, 151/2, 151/4, 153/2, 155/1, Český stát 155/2, 155/3, 155/4, 155/5, 157, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/5, 159, 161 LBC /1, 139/2, 139/3, 139/5, 139/6, 139/8, 139/19, 139/20, 139/21, 139/22, Český stát 139/30, 406/1, 407, 413, 415, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 464/5, 464/6, 464/7, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 465/5, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 466/6, 467, 468/1, 468/2, 468/3, 468/4, 468/6, 471/1, 472, 472/2, 473, 474/1, 474/2, 474/3, 474/4, 474/5, 475/1, 475/2, 475/3, 476/1, 476/2, 477 LBC , 596, 597, 598/2, 598/4, 598/9, 598/10, 715/1, 715/3, 715/4, 715/5, Český stát 715/6, 715/7, 715/8, 715/9, 715/10, 757/4, 759/7, 760, 762, 763, 764 LBC /12, 339/13, 339/43, 339/44, 339/51, 339/52, 339/53, 339/54, 339/55, Český stát 339/56, 339/57, 339/58, 339/59, 339/60, 359/9, 359/10, 359/11, 359/12, 359/14, 359/15, 359/21, 359/22, 360/2, 361/1, 361/6, 361/7, 361/8, 361/9, 361/10, 361/12, 361/13, 361/14, 361/15, 361/17, 361/19, 363/1, 363/2, 363/3, 363/4, 364/1, 364/2, 364/3, 364/4, 364/5, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 457, 458/1, 459/1, 459/2, 460/1, 460/2, 460/3, 460/9, 460/10, 460/11, 460/12, 462/2, 462/3, 462/4 LBC 45 73/2, 74, 76/3, 76/4, 109/1, 109/2, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 127/1, Český stát 127/4, 127/5, 127/6, 128/9, 128/10, 776/1, 776/3, 776/4, 776/5, 776/6 LBC /1, 347/2, 347/5, 347/6, 347/30, 347/34 Český stát LBC /3, 607/5, 608/1, 609 Český stát LBK 19 10/5, 39/1, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 62/1, 62/2, 73/2, 74, Český stát 75, 76/4, 82/2, 87/1, 87/2, 104/1, 104/4, 106, 107/4, 107/5, 109/1, 109/3, 109/4, 109/5, 110/1, 110/2, 110/3, 111, 112, 114/5, 117, 127/4, 127/5, 127/6, 131, 150/1, 151/2, LBK /2, 347/8 Český stát LBK /27, 598/9, 598/10, 598/11, 598/12, 598/13, 598/14, 598/15, 598/16, Český stát 744/1, 744/4, 744/5, 744/6, 744/11, 744/12, 745/1, 745/2, 745/3, 745/4, 746/1, 746/2, 746/3, 746/4, 746/5, 746/6, 747/1, 747/2, 747/3, 747/4, 747/5, 748/1, 748/2, 748/3, 748/4, 748/5, 748/6, 748/7, 757/1, 753, 757/2, 757/3, 757/4, 759/1, 759/2, 759/4, 759/5, 759/7, 759/8, 759/9, 759/10, 759/11, 759/12, 759/13, 760 LBK , 339/1, 339/2, 339/13, 339/16, 339/17, 339/23, 339/24, 339/28, Český stát 339/29, 339/30, 339/31, 339/32, 339/36, 339/37, 339/38, 339/39, 339/40, 12

14 Označení Dotčené parcel, k. ú. Veliká Ves Určeno pro 339/41, 339/42, 339/45, 339/46, 339/47, 339/48, 339/49, 339/50, 339/51, 339/64, 359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 359/5, 359/7, 359/8, 359/22, 385, 391, 392, 393, 424, 427, 428, 434, 436/2, 436/3, 438/1, 438/3, 438/4, 460/1, 460/4, 460/5, 460/6, 460/7, 460/8, 481/1, 481/6, 481/10, 481/15, 483, 486/1, 486/2, 486/3, 486/4, 486/5, 486/6, 487/1, 488/1, 502, 503, 504, 506, 507/1, 507/2, 507/4, 510, 514, 554, 555, 556/1, 556/2, 570, 598/9, 623/1, 623/2, 624/1, 624/2, 625/2, 625/3, 715/4, 715/7, 757/4 LBK /1, 224, 225/2, 225/3, 225/4, 225/7, 226, 227/2, 278, 280, 289/1, 289/2, Český stát 289/3, 289/5, 289/6, 289/7, 289/8, 289/9, 289/10, 289/11, 289/12, 289/14, 296/1, 296/4, 311, 312, 316, 317, 318, 320, 323, 324, 329, 330, 331, 335/1, 338/1, 338/2, 338/3, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 339/9, 339/10, 339/12, 339/21, 339/22, 339/60, 339/61, 339/62, 339/63, 339/65, 339/66, 339/67, 339/68, 339/69, 339/70, 339/71, 341, 342/2, 343/5, 343/6, 343/7, 343/9, 343/10, 343/11, 356/1, 359/11, 359/12, 359/13, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 361/9, 361/11, 365/1, 365/2, 365/3 LBK /1, 357/5, 357/7, 438/1, 438/2, 441, 443, 444/8, 444/9, 444/10, 444/13, Český stát 444/15, 444/16, 444/17, 470/2, 486/1, 486/5, 487/1, 487/2, 570, 605/3, 605/4, 605/8, 605/9, 605/10, 606, 607/5, 608/1, 609, 610, 611/2, 611/4, 615/2, 616/1, 616/2, 618 LBK , 342/2, 343/5, 344/3, 345/1, 345/3, 345/4, 346/1, 346/6, 347/1, 347/3, Český stát 347/13, 347/14, 347/16, 347/19, 347/23, 347/28, 347/39, 348 LBK /1, 123/3, 124/1, 127/2, 128/2, 128/4, 128/5, 128/6, 128/7, 128/8, Český stát 128/10, 128/11, 776/1, 776/2 LBK /2, 362/1, 389, 391, 392, 393, 394/1, 406/1, 406/2, 406/3, 407 Český stát LBK /2, 131, 134, 135/1, 135/3, 135/5, 135/6, 135/7, 135/24, 136/1, 136/5, Český stát 137/2, 139/9, 139/10, 468/1, 469/1 Na tato veřejně prospěšná opatření se nadále vztahuje možnost vyvlastnění (dle 170 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 8. Další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo podle 101 zákona č. 183/2006 Sb. Změnou č. 1 ÚP se nevymezují. 9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jejich prověření Změnou č. 1 ÚP nejsou vymezeny žádné plochy ani koridory územních rezerv. 10. Stanovení pořadí změn v území Změnou č.1 ÚP dochází k přeřazení těchto ploch z II. etapy výstavby do I. etapy výstavby: plocha RP 23 (BV bydlení v rodinných domech venkovské) v části obce Podlesice na p.č. 732/1, včetně související změny etapizace plochy ochranné a izolační zeleně ZO15, 13

15 plocha RP 52 (BV bydlení v rodinných domech venkovské) na p.č.422/1, 422/2, 422/3 v části obce Nové Třebčice, plochy RP 46 a VZ 9 jsou zařazeny do I. etapy výstavby. 11. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část změny č.1 ÚP Veliká Ves obsahuje 14 stran 7 listů A4. Grafická část změny č. 1 ÚP v měřítku1:5 000 obsahuje následující výkresy: 1. Výkres základního členění 4 listy 2. Hlavní výkres I - Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím 4 listy 3. Hlavní výkres II - Koncepce uspořádání krajiny 4 listy 3. Hlavní výkres III - Dopravní a technická infrastruktura 4 listy 14

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Obec Děčany, Děčany 29, Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne

Obec Děčany, Děčany 29, Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne Obec Děčany, Děčany 29, 410 02 Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne 23. 03. 2016 Zastupitelstvo obce Děčany, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Lubná PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO LUBNÁ 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE SUCHOHRDLY ( změna č.3 územního plánu obce Suchohrdly) NÁVRH LISTOPAD 2012

I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE SUCHOHRDLY ( změna č.3 územního plánu obce Suchohrdly) NÁVRH LISTOPAD 2012 . Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Suchohrdly, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE SUCHOHRDLY ( změna č.3 územního plánu obce Suchohrdly) NÁVRH LISTOPAD 2012 Název

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok IA. textová část Záznam o účinnosti vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav k 28. 4. 2012 Právní stav územního plánu LIŠANY

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část příloha č. 1 opatření obecné pova hy návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dynín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh. Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti. březen

Návrh. Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti. březen B o l e b o ř /1. změna územního plánu obce /návrh /Architekti /březen 2012 Akce: Část: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOLEBOŘ 1.. změna Návrh Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti urbanistický

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5 ÚPNO

I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5 ÚPNO I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5 ÚPNO (Doplnění do rozsahu odpovídajícímu úpravě náležitostí územně plánovací dokumentace na podmínky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE, NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE A SUCHOHRDLY NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE ZÁŘÍ

Více

Územní plán Kytín. Textová část

Územní plán Kytín. Textová část Územní plán Kytín Textová část říjen 2010 Záznam o účinnosti územního plánu Kytín vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Kytín datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: jméno a funkce:

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

HORNÍ LOUČKY ÚZEMNÍ PLÁN

HORNÍ LOUČKY ÚZEMNÍ PLÁN Ing arch Ivo Kabeláč HORNÍ LOUČKY ÚZEMNÍ PLÁN BRNO květen 2008 úvod -str. b ING ARCH IVO KABELÁČ, autorizovaný architekt, Anenská 12, 602 00 BRNO STUDIE, PLÁNY A PROJEKTY PRO MĚSTO, KRAJINU A VESNICI Název

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 muskova@usbrno.cz

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta

Více

KONDRAC. k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU. Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST. návrh ke společnému jednání

KONDRAC. k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU. Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST. návrh ke společnému jednání KONDRAC k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST návrh ke společnému jednání Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV Změna č. 17 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE

PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE ZMĚNA č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE POŘIZOVATEL: Městský úřad Litoměřice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 1 Název územně plánovací

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO SVOJETÍN 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE str.1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE LOKALITY: A1-A3 Správní orgán, který změnu územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY Změna č.3 A. ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH A.I TEXTOVÁ ČÁST A.II GRAFICKÁ ČÁST SRPEN 2011 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY - ZMĚNA Č. 3 A. NÁVRH. OBJEDNATEL (OBEC) POŘIZOVATEL

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH. ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÝ VESTEC

NÁVRH. ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÝ VESTEC NÁVRH ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÝ VESTEC str.1 OBSAH: I. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚP STARÝ VESTEC A.TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY: Aa.Vymezení zastavěného území Ab.Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č.4 ÚPO VODĚRADY. Změna č.4

Změna č.4 ÚPO VODĚRADY. Změna č.4 Strana 1 (celkem 8) Změna č.4 ÚPO VODĚRADY A. Změna č.4 Změna ÚPO je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zejména zák.č.191/2008

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE Změna č. 2 I. NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv DUBEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE - ZMĚNA Č. 2 I. NÁVRH OBJEDNATEL POŘIZOVATEL OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KRAJ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U MORAVSKÝ KRUMLOV Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U Změna Č.5 I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R.O. Akce : MORAVSKÝ KRUMLOV územní plán změna č.5 Evidenční

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD VÍTĚZNÁ ING. RENATA PERGLEROVÁ, DENISOVA 827, 250 82 ÚVALY OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA NA ZÁKLADĚ MANDÁTNÍ SMLOUVY ZPRACOVATEL:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NESUCHYNĚ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nesuchyně PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NESUCHYNĚ 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

textová část změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou Záznam o účinnosti UPLAN, s.r.o., příloha č. 1 opatření obecné povahy

textová část změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou Záznam o účinnosti UPLAN, s.r.o., příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Stráž nad Nežárkou datum vydání: oprávněná

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

změnu č. 3 územního plánu obce Pístina

změnu č. 3 územního plánu obce Pístina Obec Pístina Č. j.: V Pístině: Zastupitelstvo obce Pístina příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více