V Ý R O È N Í Z P R Á V A F A K U L T N Í N E M O C N I C E O L O M O U C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O È N Í Z P R Á V A F A K U L T N Í N E M O C N I C E O L O M O U C 2 0 0 1"

Transkript

1 V Ý R O È N Í Z P R Á V A F A K U L T N Í N E M O C N I C E O L O M O U C 2 1

2

3 OBSAH 1.Útvar øeditele -Úvodní slovo øeditele -Zøízené orgány FNO 2.Dozorèí rada 3.Ekonomický úsek -Hospodaøení -Granty -Rozvaha -Péèe o zamìstnance -Mzdy -Sponzoøi a dárci 4.Úsek provoznì investièní -Provozní odbor -Investièní odbor -Oddìlení správy budov -Odbor hlavního mechanika -Odbor hlavního energetika 5.Úsek pro personální øízení a organizaci -Pøehled zdravotnických pracoviš 6.Úsek pro léèebnou péèi -Èinnost zdravotnických pracoviš -Centrum kvality péèe 7.Úsek pro ošetøovatelskou péèi 8.Právní odbor 9.Kontrolní odbor 1.Úsek informaèních systémù -Odbor informatiky -Informaèní centrum -Oddìlení centrálního archivu -Oddìlení zdravotnických informací a statistiky 11.Odbor bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a požární ochrany 12.Odbor ekologie a odpadového hospodáøství 13.Útvar krizového managamentu 14.Lékaøská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

4

5 1. Útvar øeditele Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. Øeditel 1. ÚTVAR ØEDITELE Úvodní slovo øeditele Vážení pøátelé, (FNO) vydává svou Výroèní zprávu za rok 21, která je již ètvrtou v poøadí a je urèena všem, kteøí se chtìjí seznámit s èinností FNO v roce 21. V roce 21 hospodaøila FNO vyrovnanì s úèetním ziskem 22 tis. Kè, pøi obratu 2,248 miliardy Kè. Od roku 1995 hospodaøí stále vyrovnanì nebo se ziskem. Prùmìrné pøíjmy lékaøù v roce 21 byly , což je meziroèní nárùst o 25%, a u støedního zdravotnického personálu (SZP) byl prùmìrný pøíjem , s meziroèním nárùstem 21,3%. V nemocnici pracovalo v roce 21 celkem 3 58 zamìstnancù, z toho 595 lékaøù a SZP. Kvalifikaèní struktura lékaøù i SZP odpovídá trendu k pøevažujícímu podílu zamìstnancù s vyšší kv alifikací. U lékaøù jen 14% je bez atestace, 25% lékaøù má atestaci I. stupnì a 61% lékaøù má atest aci II. nebo vyššího stupnì. U SZP 35% sester má absolvované pomaturitní specializaèní studium a 6% sester má vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdìlání. V roce 21 bylo hospitalizováno ve FNO pacientù, pøi prùmìrné ošetøovací dobì 7,8 dne (bez geriatrie, ortoptiky a psychiatrie, které mají charakter oddìlení dlouhodobì nemocných). Bylo provedeno celkem velkých operací (nárùst o 1 v porovnání s rokem 2). Z hospitalizovaných zemøelo 93 pacientù (mírný pokles v porovnání s rokem 2). V ambulancích FNO bylo ošetøeno 63 pacientù (nárùst v porovnání s rokem 1995 na 125%). Každý den bylo ve FNO 337 lùžek neobsazených. Náklady na 1 lùžko dennì byly 2 46 Kè (nárùst o 15%), z toho mzdy tvoøily 43%, léky 13%, SZM 1% a 34% ostatní náklady (režie nemocnice - strava, energie atd.). Z uvedených výsledkù je zøejmý trend nemocnice, tj. zkracování ošetøovací doby, nárùst složitìjších výkonù a pøesun léèby do ambulancí a zvyšování mezd zamìstnancù. Uvedená èísla by mohla být lepší, pokud by nemocnice nebyla limitována financováním souèasným paušálním systémem. V investièní akci Modernizace a dostavba FNO, se nemocnice v roce 21 dostala do závìreèné fáze pøed otevøením pavilonu chirurgických oborù. V prosinci 21 byly pøipraveny nejménì 4 chirurgické sály, centrální sterilizace, potøebné zázemí lùžek Kliniky anestezie a resuscitace a JIP a lùžková kapacita v zmodernizovaném objektu bývalé léèebny dlouhodobì nemocných (LDN), pro II. chirurgickou kliniku a Oddìlení kardiochirurgie FNO, kterou jsme chtìli otevøít k K témuž datu byla pøestìhována z Øepèína a uvedena do provozu II. chirurgická klinika do areálu FNO. Bohužel problém s výskytem legionelly nedovolil hygienikùm schválit provoz od v nové budovì, do doby, než její výskyt bude v rozmezí doporuèené normy. Do konce roku 22 bychom chtìli pøipravit celé operaèní patro v nové budovì k plnému provozu a pak pøestìhovat I. chir urgickou kliniku, centrální jednotku intenzivní péèe a Kliniku anestezie a resuscitace FNO do nových prostor. Traumatologické oddìlení a Urologickou kliniku budou moci být pøemístìny až pøi pøestìhování Radiologické kliniky FNO, protože pracovní vazby tìchto zdravotnických pracoviš jsou mimoøádnì úzké. V roce 21 pokraèovala velmi úspìšná spolupráce mezi FNO a Lékaøskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (LF UP). V poradních orgánech øeditele FNO a všech jeho komisích jsou èleny prakticky pouze zamìstnanci LF UP, kteøí dávají doporuèení a vyjadøují se ke všem otázkám strategického rozvoje nemocnice, personálním otázkám a všem problémùm FNO. Øeditel FNO je èlenem kolegia dìkana LF UP, vìdecké rady LF UP a akademického senátu LF UP. Zástupci LF UP jsou i èlenové Dozorèí rady FNO. Za úspìšný rok 21 dìkuji všem zamìstnancùm FNO a všem svým spolupracovníkùm, kteøí svou odpovìdnou a invenèní prací se zasloužili o úspìšný chod FNO v celém roce 21. Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. Øeditel.

6 1. ÚTVAR ØEDITELE Zøízené orgány FN Olomouc 1. Útvar øeditele Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. Øeditel Vedení FN Olomouc k Za Fakultní nemocnici Olomouc: Øeditel Ekonomický námìstek øeditele Námìstek øeditele pro léèebnou péèi Provoznì-investièní námìstek øeditele Námìstek øeditele pro ošetøovatelskou péèi Námìstek øeditele pro personální øízení a organizaci Vedoucí Právního odboru Vedoucí Kontrolního odboru Vedoucí Úseku informaèního systémù Za Lékaøskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci: Dìkan Další øeditelem zøízené orgány k Název orgánu: Komise investièní Komise náhradová Komise etická Komise léková Komise inventarizaèní Komise vyøazovací Komise stravovací Komise úèelné hemoterapie Složení investièní komise k Funkce: Pøedseda Èlen Èlen Èlen Èlen Èlen Pøedseda: Prim. MUDr. Pavel Maòák, CSc. Ing. Alena Horáková Doc. MUDr. Vladko Horèièka, CSc. Prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský,CSc. Milan Týrala Ing. Jiøí Vaida MUDr. Vìra Loyková MUDr. Ivana Sulovská Titul, jméno, pøíjmení: Prim. MUDr. Pavel Maòák, CSc. Doc. Ing. Jan Hálek, CSc. Prof. MUDr. Vítìzslav Kolek, DrSc. Doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc. Doc. MUDr. Èestmír Neoral, CSc. Ing. Vlastimil Pudl Titul, jméno, pøíjmení: Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. Ing. Alena Horáková MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. Ing. Vladimír Bílek Bc. Marie Pavlíková Ing. Marie Fickerová JUDr. Jiøina Zatloukalová Ing. Jaroslav Kilián Ing. Drahomír Sedláø Doc. MUDr. Èestmír Èíhalík, CSc. Organizace: FNO FNO LF UP LF UP FNO FNO FNO FNO Organizace: FNO LF UP LF UP LF UP FNO FNO Komise se schází každé dva mìsíce, v pøípadì potøeby i døíve, rozhoduje o prioritì požadavkù klinik, ústavù, oddìlení a center na nákup zdravotnické techniky. Svá rozhodnutí dává ke schválení vedení FNO. Èlenem komise je i zástupce Dozorèí rady FNO.

7 1. Útvar øeditele Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. Øeditel 1. ÚTVAR ØEDITELE Zøízené orgány FN Olomouc Složení rady øeditele od do Funkce: Øeditel Námìstek øeditele pro LP Dìkan Pøednosta II. interní kliniky Pøednosta Ústavu lékaøské biofyziky Pøednosta Neurochirurgické kliniky Pøednosta Otolaryngologické kliniky Pøednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace Pøednosta Kliniky nukleární medicíny Složení rady øeditele od do Funkce: Øeditel Námìstek øeditele pro LP Dìkan Pøednosta II. chirurgické kliniky Pøednosta Hemato-onkologické kliniky Pøednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Pøednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pøednosta Centrálních operaèních sálù Pøednosta Kliniky ústní, èelistní a oblièejové chirurgie Pøedseda Akademického senátu LF UP Titul, jméno, pøíjmení: Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. Doc. MUDr. Èestmír Èíhalík, CSc. Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. Prof. MUDr. Vítìzslav Kolek, DrSc. Prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. Doc. MUDr. Èestmír Neoral, CSc. Prof. MUDr. Jindøich Pazdera, CSc. MUDr. Zdenìk Zlámal, CSc. Organizace: FNO FNO LF UP LF UP FNO FNO LF UP FNO LF UP LF UP Rada øeditele se schází pravidelnì mìsíènì, mimo mìsíce èervence a srpna a je poradním orgánem øeditele. Vyjadøuje se k zásadním otázkám provozu a rozvoje nemocnice. Alice Pištìlková Vedoucí sekretariátu øeditele Titul, jméno, pøíjmení: Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. Doc. MUDr. Èestmír Èíhalík, CSc. Prof. MUDr. Jiøí Ehrmann, CSc. Doc. Ing. Jan Hálek, CSc. Prof. MUDr. Michael Houdek, CSc. Prof. MUDr. Juraj Klaèanský, CSc. Prim. MUDr. Oldøich Marek Doc. MUDr. Miroslav Mysliveèek, Ph.D. Organizace: FNO FNO LF UP LF UP LF UP LF UP LF UP FNO LF UP

8 2. DOZORÈÍ RADA 2. Dozorèí rada PhDr. Vladimír Drozda Pøedseda má dle vyhlášky è. 394/1991 Sb. ustavenu dozorèí radu, která vykonává kontrolní èinnost v rozsahu stanovené její zøizovací listinou. Složení dozorèí rady k Funkce: Pøedseda Místopøedseda Èlen Èlen Èlen Èlen Èlen Titul, jméno, pøíjmení: PhDr. Vladimír Drozda Doc. Ing. Jan Hálek, CSc. Prof. MUDr. Josef Fischer, CSc. MUDr. Vladimír Jukl Doc. MUDr. Jiøí Luža, CSc. Ing. Jan Pavlíèek Ing. Jan Vylegala Zamìstnání: Podnikatel LF UP FNO Krajský zdravotní rada Olomouckého kraje LF UP Podnikatel UP Dozorèí rada FNO se setkala v roce 21 celkem ètyøikr át, vždy za pøítomnosti vedení FNO a dalších pøizvaných hostù. Øešila rozbor ekonomických výsledkù FNO, investièní politiku, akci "Modernizace a dostavba FNO", personální otázky a opoždìné platby pojiš oven, sledování ukazatelù kvality péèe. Z jednání DR se provádí zápis, který je odesílán zøizov ateli. DR vzhledem ke stabilnímu hospodaøení a kladným výsledkùm schválila zprávu o hospodaøení FNO za rok 21. Alice Pištìlková Vedoucí sekretariátu øeditele

9 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek 3. EKONOMICKÝ ÚSEK, tak jako v pøedcházejících letech, hospodaøila v roce 21 vyrovnanì. Meziroèní nárùst nákladù je nejvyšší od roku 1995 a èiní pøes 386 mil. Kè, tj. více než 21 % proti roku 2. Na rùstu nákladù se podílely v nejvìtší míøe 2 položky rozpoètu, a to osobní náklady a SZM. Osobní náklady dosáhly výše 832 mil. Kè, což je o 176 mil. Kè více než v r. 2. Mzdový vývoj a rozbor je podrobnìji zpracován dále v èásti odboru ekonomiky práce. SZM, jehož spotøeba dosáhla v roce 21 Kè 275 mil., vykazuje sice navýšení Kè 8 mil. oproti roku 2, ale odpovídá èerpání, kdy FNO byla financována výkonovým systémem. Pokr ýt zvýšené náklady nám zajistily výnosy od zdravotních pojiš oven, výnosy za prodané zboží, léky atd. a ostatní výnosy. V ostatních výnosech jsou zúètovány úroky z prodlení, které nejsou f inanènì kryty. Právì t yto finanènì nekryté výnosy se podílely v roce 21 na zvýšení závazkù po lhùtì splatnosti, a to více než jednou ètvrtinou z celkové výše závazkù, ale umožnily èerpat náklady do úrovnì výše uvedených nákladù pøi dodržení vyrovnaného hospodaøení. Bližší rozbor ekonomických ukazatelù, výsledkù hospodaøení vèetnì meziroèního srovnání, je obsahem následujících sdìlení ekonomického úseku. Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek

10 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Odbor ekonomiky a financování 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek Hospodaøení Celkové výsledky Tab. è. I. - Souhrnný pøehled hospodaøení v tis. Kè Náklady hlavní èinnosti Výnosy hlavní èinnosti Zisk hlavní èinnosti Náklady hospodáøské èinnosti Výnosy hospodáøské èinnosti Zisk hospodáøské èinnosti Celkový zisk odvody neinvestiè. prostøedkù HV - zisk po odvodech (Náklady a výnosy jsou uvádìny vèetnì vnitropodnikových) Tab. è. II. - Pøehled hospodáøské èinnosti a dosažené výsledky hospodaøení v Kè Druh èinnosti prodeje, sbìry pronájmy-služby lékárna kotelna-teplo prádelna doprava strav. provoz byty celkem hosp. èinnost náklady , , , , , , , , ,62 výnosy , , , , , , , , , HV , , , , , , , , ,71 hospodaøila za rok 21 se ziskem 22 tis. Kè. HV je již upraven o nevyèerpané finanèní prostøedky na neinvestièní gr anty ve výši 85 tis. Kè. Tento HV byl na základì Vyhlášky MF ÈR è. 218/ Sb. navržen k pøidìlení do rezervního fondu. Souèástí HV nejsou èisté výnosy z prodeje a pronájmù státního majetku. V rámci vypoøádání vztahù se státním rozpoètem byly odvedeny na úèet MZ ÈR. Od II. pololetí r. 21 nepodléhají výnosy z pronájmu odvodu do SR, tyto jsou zúètovávány v rámci jiné èinnosti organizace.

11 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Odbor ekonomiky a financování Tab. è. III. - Vývoj hlavních ekonomických ukazatelù v prùbìhu let 1998, 1999, 2, 21 Ukazatel Výnosy Náklady HV Neuhrazená ztráta min. let Pøepoètený poèet zamìstn. Hmotný inv. majetek Zásoby Pohledávky Závazky Pùjèky-úvìry Fond odmìn Rezervní fond Fond reprodukce inv. maj mìr.j. tis.kè tis.kè tis.kè tis.kè úvazky tis.kè tis.kè tis.kè tis.kè tis.kè tis.kè tis.kè tis.kè Náklady na lùžkoden v roce 21 Poèet ošetøovacích dnù Druh nákladu Léky a léèiva Krev a krevní deriváty SZM Potraviny Mzdy Ostatní nákl. v lùžk. èásti Náklady celkem v tis. Kè , , , Kè/den 332,15 89,4 231,78 56,3 1 24,85 672, , , Náklady Výnosy index 1/ 121,17 121,19 44,99, 1, 118,6 232,57 117,64 147,51 1,, 45,63 44, % 13,8 3,7 9,6 2,3 42,6 27,9 1,

12 3. EKONOMICKÝ ÚSEK 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek Èerpání nákladù v tis. Kè podle položek rozpoètu v roce 21 Tab. è. IV. Položka xx 51 8 Spotøebované nákupy Paliva PHM Léky Krev SZM Potraviny Všeobecný materiál Náhradní díly DHM a textil Knihy a èasopisy Energie Prodané zboží Nákupy z darù Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Pøepravné Spoje Nájemné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištìní Ostatní sociální pojištìní Zákon. soc. poj. (FKSP) Danì a poplatky Ostatní náklady Odpisy Zùstatková cena prod.him Prodaný mat. vè. krve Tvorba zák. rezerv Pøímé náklady celkem Plán Skut. 1-12/ Sk/Pl v % 13,2 99,7 118, 4 138,4 188,6 112,1 155,5 11,3 13,4 29,9 11, 142,9 132,2 138, 171, 224,6 143,3 165,5 19,5 13,3 112,1 111,7 112,1, 112, 3 16,2 56,6 13,7 186,9 125,1

13 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Výnosy v tis. Kè podle položek rozpoètu v roce 21 Tab. è. V. Položka 61 Tržby za vlastní výrobky 62 9,1,13 Zdr. výk. za úhradu Tržby z nájemného Zdr. výk. pro slov. ZP Zdr. výk. pro VZP Zdr. výk. pro ostatní ZP Paušál 62 Ostatní služby 64 Prodané léky a léèiva 64 Ostatní prodané zboží 62 Aktivace - krev a KV 64 Ostatní výnosy 65 Tržby z prodeje majetku Provozní dotace MZ Pøímé výnosy celkem Plán Skut. 1-12/ Sk/Pl v % 72,8 127,5,, 28,8 912,4 93,2 17,7 151,4 194,6 135,2 318,8 187,9 139,9 125,1 Jak vypovídá tabulka è. V., dosažené výnosy za rok 21 byly vzhledem k rozpoètu pøekroèeny o tis. Kè.

14 3. EKONOMICKÝ ÚSEK 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek Srovnání nákladù a výnosù v letech 1998, 1999, 2 a 21 Položka Léky Krev SZM Potraviny Všeobecný materiál Spotøeba energie Opravy a udržování Mzdové náklady Odpisy Vnitropodnik. náklady Ostatní náklady Náklady celkem Tržby za vl. výrobky Zdr. výkony za pøímou úhradu Tržby z nájemného Tržby pro slov. ZP Výkony pro VZP Výkony pro ostat. ZP Paušál Ostatní služby Tržby za prodané léky Ost. tržby za prodané zboží Aktivace - krev a KV Ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku Provozní dotace od zøizovatele Ostatní dotace Vnitropodnik. výnosy Výnosy celkem Hospodáøský výsledek Prùmìrný poèet lùžek Poèet oš. dnù Prùm. náklady na oš. den 1-12/ / / /

15 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Pohledávky Tab. è. VII. - Nezaplacené pohledávky FNO k v tis. Kè Kód Název zdravotní pojiš ovny (ZP) Všeobecná ZP Vojenská ZP Hutnická ZP Oborová poj. bank a pojiš oven Zamìstnanecká poj. ŠKODA Zdr. poj. MV ÈR Revírní bratrská pokladna ZP METAL-ALIANCE Èeská národní ZP Pohledávky celkem (aktivní ZP) Zdravotní pokladna Škodovákù Moravskoslezská poj. IMPULS Prostìjovská ZP Zemìdìlsko-potrav. ZP Zamìstnanecká ZP RADIX ZP SPORT Pohledávky celkem (zaniklé ZP) Slovenská ZP Pohledávky celkem do splatnosti , , , , , , , , , , , ,3 po splatnosti , , , , , , , ,89, , , , , , , , , , ,72 Závazky Tab. è. VIII. - Závazky po lhùtì splatnosti k v Kè vùèi velkým dodavatelùm lékù a SZM: Dodavatel GEHE Pharma, s.r.o. PHOENIX L.Praha+Medicamenta ALIANCE UNICHEM(PLUS,PRAGOPHARMA) ZEA-ProMedica, a.s.(zea-distribuce) Purus, s.r.o. Tamda, Resph. Moraviaph. AVEL celkem Sanitas, a.s. Pharmos, a.s. + Èeská lékárnická Ostatní dodavatelé lékù a zdrav. prostøedkù Závazky vùèi ost. obchodním partnerùm Celkem Platební situace Tab. è. XI. - Vývoj platební neschopnosti v letech v mil. Kè Rok HV za rok 1,7,9,5,2 Pohledávky k ,3 268,8 247,9 288, Celkem Závazky k ,7 32,2 276,1 428,1 Celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Penále Objem závazkù po termínu splatnosti k èinil tis. Kè. To zpùsobuje, že dochází ze strany dodavatelù lékù, SZM, energií apod. ke zvýšené penalizaci a k pozastavování dodávek. Solventnost -69,4-33,4-28,2-14,1

16 3. EKONOMICKÝ ÚSEK 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek Pøíspìvek na vybrané èinnosti, jiné neinvestièní dotace a granty v roce 21 Vybrané èinnosti Výuka studentù Soudní lékaøství Tísòový plán Vzdìlávání zamìstnancù Sociální èinnosti AT centrum Nemoci z povolání Vybrané èinnosti celkem Jiné neinvestièní dotace Transplantologický program Cerebrovaskulární poradna Transpl. krvetvorných bunìk VLI-výzkum v praxi Znalecké komise Prokazatelné nakl. k nájmùm VLI Jiné dotace celkem Granty IGA celkem GAÈR celkem Granty celkem Neinvestièní odvody celkem Znalecké komise - náklady na znalecké komise jsou zúètovány za rok 2 a 21, nebo do konce roku 2 nebyla dotace poskytnuta. Marie Križanová Vedoucí Odboru ekonomiky a financování LIMIT 4 768, 5 376, 258, 465, 1 269, 8, 43, , LIMIT, 66 6, 1, 2, , , 6, , LIMIT 4 296,, 4 296, , Èerpání , , , , , ,62 43, ,35 Èerpání, , ,7 2, , , 6, ,92 Èerpání ,, , ,27 Rozdíl k odvodu,,,,,,,, Rozdíl k odvodu, 163,78 128,3,,,, 292,8 Rozdíl k odvodu ,, , ,8

17 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Granty Pøehled grantù IGA MZ v roce 21 3 samostatné projekty lékaøského výzkumu, na které bylo poskytnuto 4,296 tis. Kè formou dotace 8 spoluøešitelských projektù lékaøského výzkumu (nositel LF UP) s dotací 1,53 tis. Kè. Celkem bylo na granty poskytnuto 5,826 tis. Kè. Nevyèerpáno bylo Kè - neèerpání se týká zejména jednoho projektu, kdy z objektivních dùvodù nemohl být výzkum uplatnìn u pøedpokládaného poètu pacientù, proto byla èerpána pouze pomìrná èást dotace. Na investice nebyla v roce 21 poskytnuta žádná dotace. Jana Musilová Referent pro granty

18 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Odbor úèetnictví a operativní evidence Rozvaha 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek Celkový pøehled o finanèní situaci v roce 2 ve FN, investièním a finanèním majetku, pohledávkách, zásobách, vlastních a cizích zdrojích a jejich krytí znázoròuje tab. è. X. a XI. Tab. è. XII. - Rozvaha FN Olomouc v tis. Kè - AKTIVA AKTIVA A. Stálá aktiva NHIM HIM a DHIM Pozemky Poøízení HIM a NHIM Poskytnuté zálohy na IM Oprávky k NHIM Oprávky k HIM a DHIM B. Obìžná aktiva Materiál na skladì Materiál na cestì Zboží LS Ostatní vklad.bankovní úèty Dlužné cenné papíry Ceniny Odbìratelé Poskytnuté zálohy na OM Ostatní pohledávky Pohledávky za zamìstnanci Jiné pohledávky Dohadné úèty aktivní AKTIVA celkem k Tab. è. XIII. - Rozvaha FN Olomouc v tis. Kè - PASIVA PASIVA C. Vlastní zdroje krytí Fond investiè.majetku Fond obìžných aktiv Fond odmìn Fond sociální Fond rezervní Fond reprodukce IM HV ve schvalovacím øízení D. Cizí zdroje Dodavatelé Pøijaté zálohy Ostatní závazky Zamìstnanci Zúètov. s instit. soc. zabezpeè. Daò z pøíjmù Ostatní pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Vyrovnání se SR Jiné závazky Dohadné úèty pasivní Bankovní úvìry PASIVA celkem k k k k k k k

19 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Péèe o zamìstnance Typy pùjèek a pøíspìvkù poskytuje zamìstnancùm v rámci Fondu kulturních a sociálních potøeb: bezúroèné pùjèky na poøízení domu, bytu, stavební úpravy a koupi bytového zaøízení. Za posledních 5 let bylo zamìstnancùm poskytnuto celkem 1 28 pùjèek, z toho 214 v r. 21. pøíspìvek na závodní stravování èiní Kè 13,4 finanèní pøíspìvek na vybavení ke zlepšení pracovního prostøedí penìžní dary pøi pøíležitosti životního výroèí, pracovního výroèí, prvního odchodu do starobního nebo plného invalidního dùchodu a za bezpøíspìvkové dárcovství kr ve sociální návratné pùjèky, kterých bylo vyplaceno v roce 21 celkem 14 pøíspìvek zamìstnavatele na penzijní pøipojištìní zamìstnancù v roce 21 bylo uzavøeno 1 19 smluv o poskytování pøíspìvku na penzijní pøipojištìní Pøehled tvorby a èerpání FKSP krytý poè. stav k 1.1. jednotný pøídìl CELKEM ZDROJE pùjèky pùjèky sociální návratné závodní stravování vybavení ke zlepš. prac. prostø. penìžní dary pøíspìvky na kult. a TV pøíspìvek na penzijní pøipoj. ÈERPÁNÍ CELKEM neposk Ing. Pavla Medková Vedoucí Odboru úèetnictví a operativní evidence neposk neposk

20 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Odbor ekonomiky práce 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek Mzdy Další platy Èerpání mezd v roce 21 bylo ovlivnìno nedostateèným plánem mezd, kdy plán mezd pro rok 21 ve výši 543 mil. Kè zcela nepokrýval mzdovou potøebu roku 21. Nepokrýval v plném rozsahu ani úpravy mezd od ani zmìnìné skuteènosti, související s úpravou zákoníku práce od Pokud chtìla FN Olomouc tyto skuteènosti respektovat, došlo zcela nutnì k pøekroèení plánu. Promítlo se to i do výše mezd pøi vyplacení dvou dalších platù.v souvislosti s úpravou mezd od vzrostly i složky, ze kterých jsou další platy poèítány. Zvýšení dalších platù oproti roku 2 pak zcela nutnì tedy souvisí s celkovým nárùstem trvalých složek mezd. Pøehled o vývoji dalších platù : další platy ve výši 1 % /oba platy v plné výši/ tis. Kè další platy ve výši 5 % tis. Kè dva další platy ve výši 5 % t is. Kè 2 - dva další platy ve výši 5 % t is. Kè 21 - dva další platy ve výši 5 % t is. Kè Plán na rok 21 byl vzhledem k nutnosti udržet vyrovnaný rozpoèet pod výší nezbytné potøeby, takže jeho dodržení bylo pøedem nereálné. Stejnì tak plán již nepostaèoval k pokrytí vyplacených odmìn v souvislosti s pohotovostními službami. Fond odmìn, který ke konci roku 21 vykazoval nulový zùstatek, nebylo možno použít, nebo byl celý použit již v roce 2, kdy se rovnìž nedostávalo prostøedkù na mzdy. Mzdový vývoj Jak vypadal celkový vývoj v roce 21 ve srovnání s rokem 2 a rokem 1999, ukazuje níže uvedená tabulka mzdových prostøedkù, vèetnì odmìn Mzdové prostøedky vèetnì OON / v tis. Kè/ Rok: Plán Skuteènost Index , , , , Absolutnì došlo k nárùstu vyplacených mezd mezi roky 2 a 21 o tis. Kè, t.j. o 25,582 %. Na tomto zvýšení se podílela již výše zmínìná úprava od a také nárùst mezd za pohotovosti, kde pùvodní objem, o kterém se tvrdilo, že bude udržen, podstatnou mìrou narostl. Navýšení od bylo provedeno u všech zamìstnancù FN Olomouc bez toho, aby byly snižovány jiné složky mezd /napø. byla zachována výše osobních pøíplatkù, ale také tøeba navýšení mezd na pokyn ministra zdravotnictví od zùstalo po celý rok 21 v nedotèené výši a pøedstavovalo v roce 21 za 12 mìsícù cca 18 mil. korun. Zbývající nárùst mezd pak je zapø íèinìn rùstem trvalých složek mzdy a jimi podmínìným rùstem v dalších platech, který nelze ovlivnit. V dùsledku všech tìchto zmìn se zvýšily podstatnì i prùmìry pro náhrady mezd, a to pøedevším u lékaøù za pohotovos tní služby. Dochází k rùstu prùmìrù pro náhrady za dovolené a podobnì. Vývoj prùmìrných výdìlkù podle kategorií je pak ovlivnìn všemi výše uvedenými zmìnami. Nezávisle na tom však rostly i výše osobních pøíplatkù vlivem zvyšování pøiznaného procenta osobního ohodnocení. 1,119

21 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Odbor ekonomiky práce Vývoj prùmìrné mzdy v Kè Kategorie rok Lékaøi Farmaceuti SZP NZP PZP Dìlníci THP , , ,- 6 79, , , , ,- 21 6, ,- 7 3,- 6 83, , , , , , ,- 7 97, , , , , ,- 8 81,- 8 36, , , , , , , , , ,- Index 1/ 125, 131,7 123,2 118,4 121, 115,5 118, Pokles prùmìrného výdìlku u THP mezi roky 1999 a 2 není zpùsoben nìjakým snižováním mezd nebo procenta osobního hodnocení, ale zmìnou vìkové struktury. Je ovlivnìn odchody a nástupy nových pracovníkù. Rozbor pøesèasové práce Vývoj pøesèasové práce v hodinách podle kategorií: Kategorie /poèty hodin/ Lékaøi Farmaceuti SZP NZP PZP Dìlníci THP Index 1/98,6424,8636 1,627,969,7972,642,564 Pøesèasové hodiny byly naposledy v roce 2 upravovány limity stanovenými úøadem práce. V roce 21 bylo již jako nepøekroèitelný limit pøesèasové práce pro jednotlivce maximálnì 416 hodin roènì. Výhledovì je nutno poèítat se snižováním pøesèasové práce a souèasnì také v dùsledku toho s nárùstem poètu lékaøù, a to zejména po vstupu do EU, kdy dojde k dalšímu snížení pøesèasové práce. Rok: Prùmìrný pøepoètený evidenèní poèet lékaøù 39,3 397,17 4,87 44,- 418,2 Ing. Stanislav Janèík Vedoucí Odboru ekonomiky práce

22 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Odbor ekonomiky a financování Sponzoøi a dárci 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek V roce 21 obdržela FNO formou sponzorských darù od firem i soukromých dárcù celkem hodnotu tis. Kè, z toho: penìžní dary tis. Kè vìcné dary tis. Kè Nadace KB JISTOTA Obec Horní Studénky Nutricia, a.s. Praha IVAX-CR, a.s. Opava Petøíková Eva Olomouc Pivovar ZUBR Pøerov Kovovýroba Zbožínek Olomouc Aventis Pharma, s.r.o. Praha B.Braun Medical, s.r.o. Praha Pfizer, s.r.o. Praha Morseva, s.r.o. Olomouc Roche, s.r.o. Praha Schering, s.r.o. Praha Ing. Tomek stavební firma Olomouc Elemont Štìpánov Severomoravská plynárenská Ostrava ŽS, a.s. Brno Transgas Praha Medista Praha Petr John Loštice TEPET IMPORT Olomouc Cardion, s.r.o. Brno Marie Križanová Vedoucí Odboru ekonomiky a financování

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 (údaje za rok 2002 I. pololetí 2004) ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení zaměstnanci, obchodní partneři, přátelé, výroční zpráva Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa je významné zdravotnické zaøízení regionu poskytující lùžkovou i ambulantní péèi. Slouží

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality Pøíruèka systému managementu kvality 1. Prohlášení Tato pøíruèka systému managementu kvality popisuje systém managementu kvality (dále

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více