V Ý R O È N Í Z P R Á V A F A K U L T N Í N E M O C N I C E O L O M O U C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O È N Í Z P R Á V A F A K U L T N Í N E M O C N I C E O L O M O U C 2 0 0 1"

Transkript

1 V Ý R O È N Í Z P R Á V A F A K U L T N Í N E M O C N I C E O L O M O U C 2 1

2

3 OBSAH 1.Útvar øeditele -Úvodní slovo øeditele -Zøízené orgány FNO 2.Dozorèí rada 3.Ekonomický úsek -Hospodaøení -Granty -Rozvaha -Péèe o zamìstnance -Mzdy -Sponzoøi a dárci 4.Úsek provoznì investièní -Provozní odbor -Investièní odbor -Oddìlení správy budov -Odbor hlavního mechanika -Odbor hlavního energetika 5.Úsek pro personální øízení a organizaci -Pøehled zdravotnických pracoviš 6.Úsek pro léèebnou péèi -Èinnost zdravotnických pracoviš -Centrum kvality péèe 7.Úsek pro ošetøovatelskou péèi 8.Právní odbor 9.Kontrolní odbor 1.Úsek informaèních systémù -Odbor informatiky -Informaèní centrum -Oddìlení centrálního archivu -Oddìlení zdravotnických informací a statistiky 11.Odbor bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a požární ochrany 12.Odbor ekologie a odpadového hospodáøství 13.Útvar krizového managamentu 14.Lékaøská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

4

5 1. Útvar øeditele Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. Øeditel 1. ÚTVAR ØEDITELE Úvodní slovo øeditele Vážení pøátelé, (FNO) vydává svou Výroèní zprávu za rok 21, která je již ètvrtou v poøadí a je urèena všem, kteøí se chtìjí seznámit s èinností FNO v roce 21. V roce 21 hospodaøila FNO vyrovnanì s úèetním ziskem 22 tis. Kè, pøi obratu 2,248 miliardy Kè. Od roku 1995 hospodaøí stále vyrovnanì nebo se ziskem. Prùmìrné pøíjmy lékaøù v roce 21 byly , což je meziroèní nárùst o 25%, a u støedního zdravotnického personálu (SZP) byl prùmìrný pøíjem , s meziroèním nárùstem 21,3%. V nemocnici pracovalo v roce 21 celkem 3 58 zamìstnancù, z toho 595 lékaøù a SZP. Kvalifikaèní struktura lékaøù i SZP odpovídá trendu k pøevažujícímu podílu zamìstnancù s vyšší kv alifikací. U lékaøù jen 14% je bez atestace, 25% lékaøù má atestaci I. stupnì a 61% lékaøù má atest aci II. nebo vyššího stupnì. U SZP 35% sester má absolvované pomaturitní specializaèní studium a 6% sester má vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdìlání. V roce 21 bylo hospitalizováno ve FNO pacientù, pøi prùmìrné ošetøovací dobì 7,8 dne (bez geriatrie, ortoptiky a psychiatrie, které mají charakter oddìlení dlouhodobì nemocných). Bylo provedeno celkem velkých operací (nárùst o 1 v porovnání s rokem 2). Z hospitalizovaných zemøelo 93 pacientù (mírný pokles v porovnání s rokem 2). V ambulancích FNO bylo ošetøeno 63 pacientù (nárùst v porovnání s rokem 1995 na 125%). Každý den bylo ve FNO 337 lùžek neobsazených. Náklady na 1 lùžko dennì byly 2 46 Kè (nárùst o 15%), z toho mzdy tvoøily 43%, léky 13%, SZM 1% a 34% ostatní náklady (režie nemocnice - strava, energie atd.). Z uvedených výsledkù je zøejmý trend nemocnice, tj. zkracování ošetøovací doby, nárùst složitìjších výkonù a pøesun léèby do ambulancí a zvyšování mezd zamìstnancù. Uvedená èísla by mohla být lepší, pokud by nemocnice nebyla limitována financováním souèasným paušálním systémem. V investièní akci Modernizace a dostavba FNO, se nemocnice v roce 21 dostala do závìreèné fáze pøed otevøením pavilonu chirurgických oborù. V prosinci 21 byly pøipraveny nejménì 4 chirurgické sály, centrální sterilizace, potøebné zázemí lùžek Kliniky anestezie a resuscitace a JIP a lùžková kapacita v zmodernizovaném objektu bývalé léèebny dlouhodobì nemocných (LDN), pro II. chirurgickou kliniku a Oddìlení kardiochirurgie FNO, kterou jsme chtìli otevøít k K témuž datu byla pøestìhována z Øepèína a uvedena do provozu II. chirurgická klinika do areálu FNO. Bohužel problém s výskytem legionelly nedovolil hygienikùm schválit provoz od v nové budovì, do doby, než její výskyt bude v rozmezí doporuèené normy. Do konce roku 22 bychom chtìli pøipravit celé operaèní patro v nové budovì k plnému provozu a pak pøestìhovat I. chir urgickou kliniku, centrální jednotku intenzivní péèe a Kliniku anestezie a resuscitace FNO do nových prostor. Traumatologické oddìlení a Urologickou kliniku budou moci být pøemístìny až pøi pøestìhování Radiologické kliniky FNO, protože pracovní vazby tìchto zdravotnických pracoviš jsou mimoøádnì úzké. V roce 21 pokraèovala velmi úspìšná spolupráce mezi FNO a Lékaøskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (LF UP). V poradních orgánech øeditele FNO a všech jeho komisích jsou èleny prakticky pouze zamìstnanci LF UP, kteøí dávají doporuèení a vyjadøují se ke všem otázkám strategického rozvoje nemocnice, personálním otázkám a všem problémùm FNO. Øeditel FNO je èlenem kolegia dìkana LF UP, vìdecké rady LF UP a akademického senátu LF UP. Zástupci LF UP jsou i èlenové Dozorèí rady FNO. Za úspìšný rok 21 dìkuji všem zamìstnancùm FNO a všem svým spolupracovníkùm, kteøí svou odpovìdnou a invenèní prací se zasloužili o úspìšný chod FNO v celém roce 21. Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. Øeditel.

6 1. ÚTVAR ØEDITELE Zøízené orgány FN Olomouc 1. Útvar øeditele Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. Øeditel Vedení FN Olomouc k Za Fakultní nemocnici Olomouc: Øeditel Ekonomický námìstek øeditele Námìstek øeditele pro léèebnou péèi Provoznì-investièní námìstek øeditele Námìstek øeditele pro ošetøovatelskou péèi Námìstek øeditele pro personální øízení a organizaci Vedoucí Právního odboru Vedoucí Kontrolního odboru Vedoucí Úseku informaèního systémù Za Lékaøskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci: Dìkan Další øeditelem zøízené orgány k Název orgánu: Komise investièní Komise náhradová Komise etická Komise léková Komise inventarizaèní Komise vyøazovací Komise stravovací Komise úèelné hemoterapie Složení investièní komise k Funkce: Pøedseda Èlen Èlen Èlen Èlen Èlen Pøedseda: Prim. MUDr. Pavel Maòák, CSc. Ing. Alena Horáková Doc. MUDr. Vladko Horèièka, CSc. Prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský,CSc. Milan Týrala Ing. Jiøí Vaida MUDr. Vìra Loyková MUDr. Ivana Sulovská Titul, jméno, pøíjmení: Prim. MUDr. Pavel Maòák, CSc. Doc. Ing. Jan Hálek, CSc. Prof. MUDr. Vítìzslav Kolek, DrSc. Doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc. Doc. MUDr. Èestmír Neoral, CSc. Ing. Vlastimil Pudl Titul, jméno, pøíjmení: Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. Ing. Alena Horáková MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. Ing. Vladimír Bílek Bc. Marie Pavlíková Ing. Marie Fickerová JUDr. Jiøina Zatloukalová Ing. Jaroslav Kilián Ing. Drahomír Sedláø Doc. MUDr. Èestmír Èíhalík, CSc. Organizace: FNO FNO LF UP LF UP FNO FNO FNO FNO Organizace: FNO LF UP LF UP LF UP FNO FNO Komise se schází každé dva mìsíce, v pøípadì potøeby i døíve, rozhoduje o prioritì požadavkù klinik, ústavù, oddìlení a center na nákup zdravotnické techniky. Svá rozhodnutí dává ke schválení vedení FNO. Èlenem komise je i zástupce Dozorèí rady FNO.

7 1. Útvar øeditele Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. Øeditel 1. ÚTVAR ØEDITELE Zøízené orgány FN Olomouc Složení rady øeditele od do Funkce: Øeditel Námìstek øeditele pro LP Dìkan Pøednosta II. interní kliniky Pøednosta Ústavu lékaøské biofyziky Pøednosta Neurochirurgické kliniky Pøednosta Otolaryngologické kliniky Pøednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace Pøednosta Kliniky nukleární medicíny Složení rady øeditele od do Funkce: Øeditel Námìstek øeditele pro LP Dìkan Pøednosta II. chirurgické kliniky Pøednosta Hemato-onkologické kliniky Pøednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Pøednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pøednosta Centrálních operaèních sálù Pøednosta Kliniky ústní, èelistní a oblièejové chirurgie Pøedseda Akademického senátu LF UP Titul, jméno, pøíjmení: Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. Doc. MUDr. Èestmír Èíhalík, CSc. Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. Prof. MUDr. Vítìzslav Kolek, DrSc. Prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. Doc. MUDr. Èestmír Neoral, CSc. Prof. MUDr. Jindøich Pazdera, CSc. MUDr. Zdenìk Zlámal, CSc. Organizace: FNO FNO LF UP LF UP FNO FNO LF UP FNO LF UP LF UP Rada øeditele se schází pravidelnì mìsíènì, mimo mìsíce èervence a srpna a je poradním orgánem øeditele. Vyjadøuje se k zásadním otázkám provozu a rozvoje nemocnice. Alice Pištìlková Vedoucí sekretariátu øeditele Titul, jméno, pøíjmení: Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. Doc. MUDr. Èestmír Èíhalík, CSc. Prof. MUDr. Jiøí Ehrmann, CSc. Doc. Ing. Jan Hálek, CSc. Prof. MUDr. Michael Houdek, CSc. Prof. MUDr. Juraj Klaèanský, CSc. Prim. MUDr. Oldøich Marek Doc. MUDr. Miroslav Mysliveèek, Ph.D. Organizace: FNO FNO LF UP LF UP LF UP LF UP LF UP FNO LF UP

8 2. DOZORÈÍ RADA 2. Dozorèí rada PhDr. Vladimír Drozda Pøedseda má dle vyhlášky è. 394/1991 Sb. ustavenu dozorèí radu, která vykonává kontrolní èinnost v rozsahu stanovené její zøizovací listinou. Složení dozorèí rady k Funkce: Pøedseda Místopøedseda Èlen Èlen Èlen Èlen Èlen Titul, jméno, pøíjmení: PhDr. Vladimír Drozda Doc. Ing. Jan Hálek, CSc. Prof. MUDr. Josef Fischer, CSc. MUDr. Vladimír Jukl Doc. MUDr. Jiøí Luža, CSc. Ing. Jan Pavlíèek Ing. Jan Vylegala Zamìstnání: Podnikatel LF UP FNO Krajský zdravotní rada Olomouckého kraje LF UP Podnikatel UP Dozorèí rada FNO se setkala v roce 21 celkem ètyøikr át, vždy za pøítomnosti vedení FNO a dalších pøizvaných hostù. Øešila rozbor ekonomických výsledkù FNO, investièní politiku, akci "Modernizace a dostavba FNO", personální otázky a opoždìné platby pojiš oven, sledování ukazatelù kvality péèe. Z jednání DR se provádí zápis, který je odesílán zøizov ateli. DR vzhledem ke stabilnímu hospodaøení a kladným výsledkùm schválila zprávu o hospodaøení FNO za rok 21. Alice Pištìlková Vedoucí sekretariátu øeditele

9 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek 3. EKONOMICKÝ ÚSEK, tak jako v pøedcházejících letech, hospodaøila v roce 21 vyrovnanì. Meziroèní nárùst nákladù je nejvyšší od roku 1995 a èiní pøes 386 mil. Kè, tj. více než 21 % proti roku 2. Na rùstu nákladù se podílely v nejvìtší míøe 2 položky rozpoètu, a to osobní náklady a SZM. Osobní náklady dosáhly výše 832 mil. Kè, což je o 176 mil. Kè více než v r. 2. Mzdový vývoj a rozbor je podrobnìji zpracován dále v èásti odboru ekonomiky práce. SZM, jehož spotøeba dosáhla v roce 21 Kè 275 mil., vykazuje sice navýšení Kè 8 mil. oproti roku 2, ale odpovídá èerpání, kdy FNO byla financována výkonovým systémem. Pokr ýt zvýšené náklady nám zajistily výnosy od zdravotních pojiš oven, výnosy za prodané zboží, léky atd. a ostatní výnosy. V ostatních výnosech jsou zúètovány úroky z prodlení, které nejsou f inanènì kryty. Právì t yto finanènì nekryté výnosy se podílely v roce 21 na zvýšení závazkù po lhùtì splatnosti, a to více než jednou ètvrtinou z celkové výše závazkù, ale umožnily èerpat náklady do úrovnì výše uvedených nákladù pøi dodržení vyrovnaného hospodaøení. Bližší rozbor ekonomických ukazatelù, výsledkù hospodaøení vèetnì meziroèního srovnání, je obsahem následujících sdìlení ekonomického úseku. Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek

10 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Odbor ekonomiky a financování 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek Hospodaøení Celkové výsledky Tab. è. I. - Souhrnný pøehled hospodaøení v tis. Kè Náklady hlavní èinnosti Výnosy hlavní èinnosti Zisk hlavní èinnosti Náklady hospodáøské èinnosti Výnosy hospodáøské èinnosti Zisk hospodáøské èinnosti Celkový zisk odvody neinvestiè. prostøedkù HV - zisk po odvodech (Náklady a výnosy jsou uvádìny vèetnì vnitropodnikových) Tab. è. II. - Pøehled hospodáøské èinnosti a dosažené výsledky hospodaøení v Kè Druh èinnosti prodeje, sbìry pronájmy-služby lékárna kotelna-teplo prádelna doprava strav. provoz byty celkem hosp. èinnost náklady , , , , , , , , ,62 výnosy , , , , , , , , , HV , , , , , , , , ,71 hospodaøila za rok 21 se ziskem 22 tis. Kè. HV je již upraven o nevyèerpané finanèní prostøedky na neinvestièní gr anty ve výši 85 tis. Kè. Tento HV byl na základì Vyhlášky MF ÈR è. 218/ Sb. navržen k pøidìlení do rezervního fondu. Souèástí HV nejsou èisté výnosy z prodeje a pronájmù státního majetku. V rámci vypoøádání vztahù se státním rozpoètem byly odvedeny na úèet MZ ÈR. Od II. pololetí r. 21 nepodléhají výnosy z pronájmu odvodu do SR, tyto jsou zúètovávány v rámci jiné èinnosti organizace.

11 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Odbor ekonomiky a financování Tab. è. III. - Vývoj hlavních ekonomických ukazatelù v prùbìhu let 1998, 1999, 2, 21 Ukazatel Výnosy Náklady HV Neuhrazená ztráta min. let Pøepoètený poèet zamìstn. Hmotný inv. majetek Zásoby Pohledávky Závazky Pùjèky-úvìry Fond odmìn Rezervní fond Fond reprodukce inv. maj mìr.j. tis.kè tis.kè tis.kè tis.kè úvazky tis.kè tis.kè tis.kè tis.kè tis.kè tis.kè tis.kè tis.kè Náklady na lùžkoden v roce 21 Poèet ošetøovacích dnù Druh nákladu Léky a léèiva Krev a krevní deriváty SZM Potraviny Mzdy Ostatní nákl. v lùžk. èásti Náklady celkem v tis. Kè , , , Kè/den 332,15 89,4 231,78 56,3 1 24,85 672, , , Náklady Výnosy index 1/ 121,17 121,19 44,99, 1, 118,6 232,57 117,64 147,51 1,, 45,63 44, % 13,8 3,7 9,6 2,3 42,6 27,9 1,

12 3. EKONOMICKÝ ÚSEK 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek Èerpání nákladù v tis. Kè podle položek rozpoètu v roce 21 Tab. è. IV. Položka xx 51 8 Spotøebované nákupy Paliva PHM Léky Krev SZM Potraviny Všeobecný materiál Náhradní díly DHM a textil Knihy a èasopisy Energie Prodané zboží Nákupy z darù Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Pøepravné Spoje Nájemné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištìní Ostatní sociální pojištìní Zákon. soc. poj. (FKSP) Danì a poplatky Ostatní náklady Odpisy Zùstatková cena prod.him Prodaný mat. vè. krve Tvorba zák. rezerv Pøímé náklady celkem Plán Skut. 1-12/ Sk/Pl v % 13,2 99,7 118, 4 138,4 188,6 112,1 155,5 11,3 13,4 29,9 11, 142,9 132,2 138, 171, 224,6 143,3 165,5 19,5 13,3 112,1 111,7 112,1, 112, 3 16,2 56,6 13,7 186,9 125,1

13 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Výnosy v tis. Kè podle položek rozpoètu v roce 21 Tab. è. V. Položka 61 Tržby za vlastní výrobky 62 9,1,13 Zdr. výk. za úhradu Tržby z nájemného Zdr. výk. pro slov. ZP Zdr. výk. pro VZP Zdr. výk. pro ostatní ZP Paušál 62 Ostatní služby 64 Prodané léky a léèiva 64 Ostatní prodané zboží 62 Aktivace - krev a KV 64 Ostatní výnosy 65 Tržby z prodeje majetku Provozní dotace MZ Pøímé výnosy celkem Plán Skut. 1-12/ Sk/Pl v % 72,8 127,5,, 28,8 912,4 93,2 17,7 151,4 194,6 135,2 318,8 187,9 139,9 125,1 Jak vypovídá tabulka è. V., dosažené výnosy za rok 21 byly vzhledem k rozpoètu pøekroèeny o tis. Kè.

14 3. EKONOMICKÝ ÚSEK 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek Srovnání nákladù a výnosù v letech 1998, 1999, 2 a 21 Položka Léky Krev SZM Potraviny Všeobecný materiál Spotøeba energie Opravy a udržování Mzdové náklady Odpisy Vnitropodnik. náklady Ostatní náklady Náklady celkem Tržby za vl. výrobky Zdr. výkony za pøímou úhradu Tržby z nájemného Tržby pro slov. ZP Výkony pro VZP Výkony pro ostat. ZP Paušál Ostatní služby Tržby za prodané léky Ost. tržby za prodané zboží Aktivace - krev a KV Ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku Provozní dotace od zøizovatele Ostatní dotace Vnitropodnik. výnosy Výnosy celkem Hospodáøský výsledek Prùmìrný poèet lùžek Poèet oš. dnù Prùm. náklady na oš. den 1-12/ / / /

15 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Pohledávky Tab. è. VII. - Nezaplacené pohledávky FNO k v tis. Kè Kód Název zdravotní pojiš ovny (ZP) Všeobecná ZP Vojenská ZP Hutnická ZP Oborová poj. bank a pojiš oven Zamìstnanecká poj. ŠKODA Zdr. poj. MV ÈR Revírní bratrská pokladna ZP METAL-ALIANCE Èeská národní ZP Pohledávky celkem (aktivní ZP) Zdravotní pokladna Škodovákù Moravskoslezská poj. IMPULS Prostìjovská ZP Zemìdìlsko-potrav. ZP Zamìstnanecká ZP RADIX ZP SPORT Pohledávky celkem (zaniklé ZP) Slovenská ZP Pohledávky celkem do splatnosti , , , , , , , , , , , ,3 po splatnosti , , , , , , , ,89, , , , , , , , , , ,72 Závazky Tab. è. VIII. - Závazky po lhùtì splatnosti k v Kè vùèi velkým dodavatelùm lékù a SZM: Dodavatel GEHE Pharma, s.r.o. PHOENIX L.Praha+Medicamenta ALIANCE UNICHEM(PLUS,PRAGOPHARMA) ZEA-ProMedica, a.s.(zea-distribuce) Purus, s.r.o. Tamda, Resph. Moraviaph. AVEL celkem Sanitas, a.s. Pharmos, a.s. + Èeská lékárnická Ostatní dodavatelé lékù a zdrav. prostøedkù Závazky vùèi ost. obchodním partnerùm Celkem Platební situace Tab. è. XI. - Vývoj platební neschopnosti v letech v mil. Kè Rok HV za rok 1,7,9,5,2 Pohledávky k ,3 268,8 247,9 288, Celkem Závazky k ,7 32,2 276,1 428,1 Celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Penále Objem závazkù po termínu splatnosti k èinil tis. Kè. To zpùsobuje, že dochází ze strany dodavatelù lékù, SZM, energií apod. ke zvýšené penalizaci a k pozastavování dodávek. Solventnost -69,4-33,4-28,2-14,1

16 3. EKONOMICKÝ ÚSEK 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek Pøíspìvek na vybrané èinnosti, jiné neinvestièní dotace a granty v roce 21 Vybrané èinnosti Výuka studentù Soudní lékaøství Tísòový plán Vzdìlávání zamìstnancù Sociální èinnosti AT centrum Nemoci z povolání Vybrané èinnosti celkem Jiné neinvestièní dotace Transplantologický program Cerebrovaskulární poradna Transpl. krvetvorných bunìk VLI-výzkum v praxi Znalecké komise Prokazatelné nakl. k nájmùm VLI Jiné dotace celkem Granty IGA celkem GAÈR celkem Granty celkem Neinvestièní odvody celkem Znalecké komise - náklady na znalecké komise jsou zúètovány za rok 2 a 21, nebo do konce roku 2 nebyla dotace poskytnuta. Marie Križanová Vedoucí Odboru ekonomiky a financování LIMIT 4 768, 5 376, 258, 465, 1 269, 8, 43, , LIMIT, 66 6, 1, 2, , , 6, , LIMIT 4 296,, 4 296, , Èerpání , , , , , ,62 43, ,35 Èerpání, , ,7 2, , , 6, ,92 Èerpání ,, , ,27 Rozdíl k odvodu,,,,,,,, Rozdíl k odvodu, 163,78 128,3,,,, 292,8 Rozdíl k odvodu ,, , ,8

17 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Granty Pøehled grantù IGA MZ v roce 21 3 samostatné projekty lékaøského výzkumu, na které bylo poskytnuto 4,296 tis. Kè formou dotace 8 spoluøešitelských projektù lékaøského výzkumu (nositel LF UP) s dotací 1,53 tis. Kè. Celkem bylo na granty poskytnuto 5,826 tis. Kè. Nevyèerpáno bylo Kè - neèerpání se týká zejména jednoho projektu, kdy z objektivních dùvodù nemohl být výzkum uplatnìn u pøedpokládaného poètu pacientù, proto byla èerpána pouze pomìrná èást dotace. Na investice nebyla v roce 21 poskytnuta žádná dotace. Jana Musilová Referent pro granty

18 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Odbor úèetnictví a operativní evidence Rozvaha 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek Celkový pøehled o finanèní situaci v roce 2 ve FN, investièním a finanèním majetku, pohledávkách, zásobách, vlastních a cizích zdrojích a jejich krytí znázoròuje tab. è. X. a XI. Tab. è. XII. - Rozvaha FN Olomouc v tis. Kè - AKTIVA AKTIVA A. Stálá aktiva NHIM HIM a DHIM Pozemky Poøízení HIM a NHIM Poskytnuté zálohy na IM Oprávky k NHIM Oprávky k HIM a DHIM B. Obìžná aktiva Materiál na skladì Materiál na cestì Zboží LS Ostatní vklad.bankovní úèty Dlužné cenné papíry Ceniny Odbìratelé Poskytnuté zálohy na OM Ostatní pohledávky Pohledávky za zamìstnanci Jiné pohledávky Dohadné úèty aktivní AKTIVA celkem k Tab. è. XIII. - Rozvaha FN Olomouc v tis. Kè - PASIVA PASIVA C. Vlastní zdroje krytí Fond investiè.majetku Fond obìžných aktiv Fond odmìn Fond sociální Fond rezervní Fond reprodukce IM HV ve schvalovacím øízení D. Cizí zdroje Dodavatelé Pøijaté zálohy Ostatní závazky Zamìstnanci Zúètov. s instit. soc. zabezpeè. Daò z pøíjmù Ostatní pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Vyrovnání se SR Jiné závazky Dohadné úèty pasivní Bankovní úvìry PASIVA celkem k k k k k k k

19 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Péèe o zamìstnance Typy pùjèek a pøíspìvkù poskytuje zamìstnancùm v rámci Fondu kulturních a sociálních potøeb: bezúroèné pùjèky na poøízení domu, bytu, stavební úpravy a koupi bytového zaøízení. Za posledních 5 let bylo zamìstnancùm poskytnuto celkem 1 28 pùjèek, z toho 214 v r. 21. pøíspìvek na závodní stravování èiní Kè 13,4 finanèní pøíspìvek na vybavení ke zlepšení pracovního prostøedí penìžní dary pøi pøíležitosti životního výroèí, pracovního výroèí, prvního odchodu do starobního nebo plného invalidního dùchodu a za bezpøíspìvkové dárcovství kr ve sociální návratné pùjèky, kterých bylo vyplaceno v roce 21 celkem 14 pøíspìvek zamìstnavatele na penzijní pøipojištìní zamìstnancù v roce 21 bylo uzavøeno 1 19 smluv o poskytování pøíspìvku na penzijní pøipojištìní Pøehled tvorby a èerpání FKSP krytý poè. stav k 1.1. jednotný pøídìl CELKEM ZDROJE pùjèky pùjèky sociální návratné závodní stravování vybavení ke zlepš. prac. prostø. penìžní dary pøíspìvky na kult. a TV pøíspìvek na penzijní pøipoj. ÈERPÁNÍ CELKEM neposk Ing. Pavla Medková Vedoucí Odboru úèetnictví a operativní evidence neposk neposk

20 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Odbor ekonomiky práce 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek Mzdy Další platy Èerpání mezd v roce 21 bylo ovlivnìno nedostateèným plánem mezd, kdy plán mezd pro rok 21 ve výši 543 mil. Kè zcela nepokrýval mzdovou potøebu roku 21. Nepokrýval v plném rozsahu ani úpravy mezd od ani zmìnìné skuteènosti, související s úpravou zákoníku práce od Pokud chtìla FN Olomouc tyto skuteènosti respektovat, došlo zcela nutnì k pøekroèení plánu. Promítlo se to i do výše mezd pøi vyplacení dvou dalších platù.v souvislosti s úpravou mezd od vzrostly i složky, ze kterých jsou další platy poèítány. Zvýšení dalších platù oproti roku 2 pak zcela nutnì tedy souvisí s celkovým nárùstem trvalých složek mezd. Pøehled o vývoji dalších platù : další platy ve výši 1 % /oba platy v plné výši/ tis. Kè další platy ve výši 5 % tis. Kè dva další platy ve výši 5 % t is. Kè 2 - dva další platy ve výši 5 % t is. Kè 21 - dva další platy ve výši 5 % t is. Kè Plán na rok 21 byl vzhledem k nutnosti udržet vyrovnaný rozpoèet pod výší nezbytné potøeby, takže jeho dodržení bylo pøedem nereálné. Stejnì tak plán již nepostaèoval k pokrytí vyplacených odmìn v souvislosti s pohotovostními službami. Fond odmìn, který ke konci roku 21 vykazoval nulový zùstatek, nebylo možno použít, nebo byl celý použit již v roce 2, kdy se rovnìž nedostávalo prostøedkù na mzdy. Mzdový vývoj Jak vypadal celkový vývoj v roce 21 ve srovnání s rokem 2 a rokem 1999, ukazuje níže uvedená tabulka mzdových prostøedkù, vèetnì odmìn Mzdové prostøedky vèetnì OON / v tis. Kè/ Rok: Plán Skuteènost Index , , , , Absolutnì došlo k nárùstu vyplacených mezd mezi roky 2 a 21 o tis. Kè, t.j. o 25,582 %. Na tomto zvýšení se podílela již výše zmínìná úprava od a také nárùst mezd za pohotovosti, kde pùvodní objem, o kterém se tvrdilo, že bude udržen, podstatnou mìrou narostl. Navýšení od bylo provedeno u všech zamìstnancù FN Olomouc bez toho, aby byly snižovány jiné složky mezd /napø. byla zachována výše osobních pøíplatkù, ale také tøeba navýšení mezd na pokyn ministra zdravotnictví od zùstalo po celý rok 21 v nedotèené výši a pøedstavovalo v roce 21 za 12 mìsícù cca 18 mil. korun. Zbývající nárùst mezd pak je zapø íèinìn rùstem trvalých složek mzdy a jimi podmínìným rùstem v dalších platech, který nelze ovlivnit. V dùsledku všech tìchto zmìn se zvýšily podstatnì i prùmìry pro náhrady mezd, a to pøedevším u lékaøù za pohotovos tní služby. Dochází k rùstu prùmìrù pro náhrady za dovolené a podobnì. Vývoj prùmìrných výdìlkù podle kategorií je pak ovlivnìn všemi výše uvedenými zmìnami. Nezávisle na tom však rostly i výše osobních pøíplatkù vlivem zvyšování pøiznaného procenta osobního ohodnocení. 1,119

21 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Odbor ekonomiky práce Vývoj prùmìrné mzdy v Kè Kategorie rok Lékaøi Farmaceuti SZP NZP PZP Dìlníci THP , , ,- 6 79, , , , ,- 21 6, ,- 7 3,- 6 83, , , , , , ,- 7 97, , , , , ,- 8 81,- 8 36, , , , , , , , , ,- Index 1/ 125, 131,7 123,2 118,4 121, 115,5 118, Pokles prùmìrného výdìlku u THP mezi roky 1999 a 2 není zpùsoben nìjakým snižováním mezd nebo procenta osobního hodnocení, ale zmìnou vìkové struktury. Je ovlivnìn odchody a nástupy nových pracovníkù. Rozbor pøesèasové práce Vývoj pøesèasové práce v hodinách podle kategorií: Kategorie /poèty hodin/ Lékaøi Farmaceuti SZP NZP PZP Dìlníci THP Index 1/98,6424,8636 1,627,969,7972,642,564 Pøesèasové hodiny byly naposledy v roce 2 upravovány limity stanovenými úøadem práce. V roce 21 bylo již jako nepøekroèitelný limit pøesèasové práce pro jednotlivce maximálnì 416 hodin roènì. Výhledovì je nutno poèítat se snižováním pøesèasové práce a souèasnì také v dùsledku toho s nárùstem poètu lékaøù, a to zejména po vstupu do EU, kdy dojde k dalšímu snížení pøesèasové práce. Rok: Prùmìrný pøepoètený evidenèní poèet lékaøù 39,3 397,17 4,87 44,- 418,2 Ing. Stanislav Janèík Vedoucí Odboru ekonomiky práce

22 3. EKONOMICKÝ ÚSEK Odbor ekonomiky a financování Sponzoøi a dárci 3. Ekonomický úsek Ing. Alena Horáková Ekonomický námìstek V roce 21 obdržela FNO formou sponzorských darù od firem i soukromých dárcù celkem hodnotu tis. Kè, z toho: penìžní dary tis. Kè vìcné dary tis. Kè Nadace KB JISTOTA Obec Horní Studénky Nutricia, a.s. Praha IVAX-CR, a.s. Opava Petøíková Eva Olomouc Pivovar ZUBR Pøerov Kovovýroba Zbožínek Olomouc Aventis Pharma, s.r.o. Praha B.Braun Medical, s.r.o. Praha Pfizer, s.r.o. Praha Morseva, s.r.o. Olomouc Roche, s.r.o. Praha Schering, s.r.o. Praha Ing. Tomek stavební firma Olomouc Elemont Štìpánov Severomoravská plynárenská Ostrava ŽS, a.s. Brno Transgas Praha Medista Praha Petr John Loštice TEPET IMPORT Olomouc Cardion, s.r.o. Brno Marie Križanová Vedoucí Odboru ekonomiky a financování

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa je významné zdravotnické zaøízení regionu poskytující lùžkovou i ambulantní péèi. Slouží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC 2002 OBSAH 2 Úvodní slovo 3 Dozorčí rada Fakultní nemocnice Olomouc 4 Útvar ředitele 5 Ekonomický úsek 9 Provozně investiční úsek 14 Úsek pro personální řízení

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní identifikaèní údaje...4 Zveøejòované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát...6 Pøíloha k úèetní závìrce...8

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2 2002 Novì zrekonstruovaná budova - sídlo Stomatologické kliniky. Foto PhDr. Vladimír Panoušek DNEŠNÍ SVÌT A SPOLUPRÁCE Co nám pøináší

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3 13 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH 1. PLASTIKA a.s. 1.1 PROFIL SPOLEÈNOSTI 1.1.1 Historie 1.1.2 Základní fakta 1.1.3 Vlastnická struktura 1.1.4 Organizaèní struktura 1.1.5 Pøedstavenstvo a dozorèí rada 1.2

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 1 2003 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Primátor Ing. Oldøich Vlasák pøedal prof. Jaroslavu Procházkovi jmenovací listinu èestného obèanství mìsta

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

S L O V A. Chaotiènost a rozpolcenost soudobého. i tím, že jsme byli dlouho vedeni k tomu, abychom si svìt pøedstavovali jako souèet

S L O V A. Chaotiènost a rozpolcenost soudobého. i tím, že jsme byli dlouho vedeni k tomu, abychom si svìt pøedstavovali jako souèet ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 3 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Snímek do archivu. Již v záøí t. r. by mìla být zahájena výstavba pavilonu interních oborù, který se rozkroèí

Více

145 let. Záchranné služby hl. m. Prahy

145 let. Záchranné služby hl. m. Prahy 145 let Záchranné služby hl. m. Prahy 1 ISBN 80-902895-2-5 2 Neptal se tu nikdo z nás: Kdo jest to, kdo potøebuje naší pomoci? Èím jest? Jakého jest politického smýšlení? Jakého jest náboženství? Naše

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A

V Ý R O È N Í Z P R Á V A V ÝROÈNÍ ZPRÁVA 211 Slovo úvodem Spoleènost Vsetínská sportovní, s.r.o. vznikla rozhodnutím Zastupitelstva mìsta Vsetína v èervenci 29. Potøeba vzniku spoleènosti vyšla mimo jiné i z výsledkù šetøení,

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2005 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 3/2005: Bomby pod Londýnem Poslání a èinnost Oddìlení urgentního pøíjmu Spolupráce složek IZS pøi využití lanových technik

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Vjezd do nemocnice je vybaven automatickým systémem. K èlánku Jak je to s vjezdem do areálu Fakultní nemocnice

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky...

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky... OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL... 3 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4 3.1 Vedení ÚHÚL... 5 3.2 Pobočky ÚHÚL... 6 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA

Více

Archiv 2000 2003 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2003 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2005 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2005: Urgentní pøíjmy na vzestupu Vznik Oddìlení urgentního pøíjmu ve FN Olomouc Struktura pøíchozích volání na tísòovou

Více

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 02 OBSAH 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 07 PROVOZOVNY 11 KULTURNÍ AKCE 18 TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 20 MAŽORETKY PETRA 22 TV ODRA 26 KNIHOVNA 28 VAGONÁØSKÉ MUZEUM 32 SPORT 43 EKONOMICKÉ ÚDAJE 58 ZÁMÌR PRO ROK 2014

Více