VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 EKO servis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 EKO servis"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 EKO servis Zábřeh s.r.o.

2 Obsah: Základní identifikační údaje...2 Orgány společnosti v roce Výroční zpráva za rok Zpráva o vývoji hospodaření jednotlivých středisek, informace o jejích výkonnosti a stávajícím postavení...5 Modernizace a rozšiřování infrastruktury...8 Obchod a marketing...10 Co přinesl rok Zhodnocení ekonomiky společnosti

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: EKO servis Zábřeh s.r.o. Dvorská Zábřeh IČ: DIČ: CZ Datum založení: Datum zahájení činnosti 1. ledna 2002 Základní kapitál Kč ,00 k Společník Město Zábřeh (100 %) 2

4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 Valná hromada: Rada města ve složení: RNDr. Mgr. František John, Ph.D. PaedDr. Karel Crhonek Mgr. Lucie Michalová Mgr. Jan Drapáč Mgr. Pavel Doubrava Mgr. Antonín Kapl MVDr. Petr Šebesta Jednatel: Bc. Milan Doubravský Dozorčí rada: Ing. Vladimír Konopas PaedDr.Karel Crhonek MVDr. Petr Šebesta Ing. Jana Krasulová Ing. Petr Košťál 3

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Úvodní slovo jednatele: Vážení společníci a obchodní přátelé společnost EKO servis Zábřeh s. r. o. má za sebou rok 2013, pro který bylo charakteristické pokračování rozvoje střediska Separex, změny logistiky a tím spojených úsporných opatření na všech úrovních v oblasti nakládání s odpady. Do tohoto projektu společnost vcházela s plným uvědoměním si situace pokračující hospodářské recese a naší snahou minimalizovat její nepříznivé dopady na hospodaření společnosti. Pro udržení stability společnosti a její pozice na regionálním trhu byla realizována opatření v řízení nákladů, rozvoje nových technologií i marketingu. Plán společnosti na loňský rok vycházel ze schváleného rozpočtu Města Zábřeh, který počítal s nižšími nebo stejnými částkami na úhradu poskytovaných služeb, i když vynaložené náklady se mírně zvyšují (energie, mzdy, opravy víceúčelových vozidel ap.) Na základě známých faktorů byl plán stanoven jako vyrovnaný. Aktivním přístupem a pracovním úsilím zaměstnanců se společnosti podařilo přijatá úsporná opatření naplnit a ukončila rok 2013 s kladným hospodářským výsledkem ve výši tis. Kč po zdanění při celkových výnosech tis. Kč (včetně aktivace, dotací i vnitropodnikových výnosů). V průběhu roku byly podány tři žádosti o dotace, (MAS Horní pomoraví na KPB, ze SZIF fondů EU ŽP na rozvoj svozu separovaného odpadu a snížení prašnosti ve městě). Žádosti byly úspěšné a dotace byly přiznány se spolufinancováním 90% z EU a 40% ze SZIF. V březnu společnost úspěšně absolvovala reaudit ISO 14001, v rámci kterého splnila všechny požadavky, vyplývající z norem ČSN, čímž stvrdila vysokou úroveň nastavených řídících i kontrolních procesů. Plně jsem si vědom i toho, že všechny uskutečněné záměry by nebylo možné realizovat bez odpovídající spolupráce s městem Zábřeh, regionálními obcemi, obchodními partnery a našimi zaměstnanci, za což všem děkuji a věřím, že i následující rok bude minimálně stejně úspěšný. 4

6 ZPRÁVA O VÝVOJI HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK, INFORMACE O JEJICH VÝKONNOSTI A STÁVAJÍCÍM POSTAVENÍ. Odpady - v tomto období pokračovala realizace projektu, kterým byly nastaveny organizační změny a systémové provázání jednotlivých činností v odpadovém hospodaření. Separex je samostatná provozovna, která je přímo řízena vedoucím pracovníkem, čímž došlo ke zkvalitnění a rozšíření služeb, ekonomickému využití prostor Separexu, využití strojního vybavení pro více činností a využití poznatků z přímého řízení provozovny pro další rozvoj. V průběhu období roku 2013: - jednou z nejvýznamnějších věcí na tomto středisku je přiznání dotace z OPŽP prioritní osa Zkvalitnění životního prostředí 4.1 na rozšíření separace. Tímto projektem byla zrealizována nová koncepce svozu separovaného odpadu, která spočívá v rozšíření dostupnosti sítě pro občany Zábřehu, což má vliv i na výši odměny z EKO-KOMU. V rámci projektu bylo pořízeno svozové vozidlo s možností stlačování odpadu a 90 ks kontejnerů na plasty. Počet separovaných míst se takto zvýšil o 25míst (celkem 75 míst) - zvýšení příspěvku a bonusů z EKO-KOMu o 362 tis. za množství vytříděných odpadů oproti roku dokončení realizace projektu logistiky přepravy odpadů, úpravy překládky odpadů, úpravy pro recyklaci inertních odpadů a úpravy třídící haly - využití inertních materiálů pro další zpracování. V letošním roce se minimalizoval objem inertních materiálů uložených na skládku. Tyto se využily k dalšímu zpracování drcením na různě velké frakce, které lze dále využívat jako stavební materiál. - za účelem rozšíření prodeje štěrků, písků, recyklátů, hlíny a agrokompostu byly upraveny boxy pro uskladnění těchto materiálů - schválením aktualizovaného Provozního řádu na Separexu bylo rozšířeno další sběrné místo, kde je možno každodenně odložit všechny povolené druhy odpadů (komunální, separované,nebezpečné, elektro, BRKO, inerty) - systém zápůjček biopopelnic občanům pokračoval i v roce 2013 a vydalo se 166 ks (376 ks zapůjčených biopopelnic celkem) a tento systém se ukázal být přínosný. Současně mají občané možnost odevzdat bezúplatně objemnější BRKO na Separexu. Množství vyprodukovaných bioodpadů vzrostlo o 25 % oproti minulému roku. - napojení provozovny Separex na vodovodní přípojku a samostatné plynové vytápění (doposud dodávky tepla a vody z Uhelných skladů). - zhotovení oplocení části areálu Separex. - v rámci ekologické výchovy byla ve spolupráci s DDM uspořádaná ekologická stezka pro Zábřežské školáky a předškoláky. Cílem zábavně vzdělávací vycházky byla návštěva Separexu a seznámení dětí s odpady a jejích likvidací. - příznivci separace odpadů si rozebrali 300 sad tašek na třídění na prezentační akci, uskutečněné v termínu Zábřežského jarmarku. 5

7 Bazén po třech letech provozu od rekonstrukce se provozní náklady stabilizovaly, investice společnost vynakládá pouze v rámci udržení návštěvnosti a zvýšení atraktivnosti prostřední. Na rekonstrukci venkovního plaveckého bazénu je zpracovaný projekt a na rekonstrukci ubytovny je zpracovaná studie tato investice nadále zůstává finančně nezajištěna. V průběhu období roku 2013: - provozem zařízení E-max na hlídání ¼ hodinového maxima již došlo ke snížení nákladů na spotřebu elektrické energie ve výši 3%. - napojení bazénu na studniční vodu, která by v budoucnu po zhotovení vnitřních rozvodů měla přinést úsporu na vodném - úprava odpočívárny v sauně pro vytvoření relaxačního prostředí pro návštěvníky - dotace se podařilo získat se SZIF prostřednictví MAS Horní Pomoraví program Rozvoj venkova. V rámci této dotace (60-ti % spoluúčast) byla opravena podkladová plocha pod minigolf, byly zprovozněny hrací prvky minigolfu, pořízeny dětské atrakce (skákací hrad, podvodní skútry, aquazorbing, bazén pro aquazorbing) pro využití na venkovním koupališti i krytém bazénu - v době letních prázdnin organizování víkendových programů pro návštěvníky areálu a všechny příznivce sportovních nebo kulturních aktivit. - pro rok 2013 byla nově uzavřena smlouva o veřejné podpoře - uplynutím záručních lhůt na technologická zařízení vzrostly v roce 2013 náklady na opravy technologických zařízení (čerpadla, filtrace, vzduchotechnika, UV lampa..) Veřejné osvětlení síť veřejného osvětlení se v tomto období opět rozšířila o 73 svítidel. Tato nová svítidla byla instalovaná: - v rámci developerských projektů ( ul. Květinová. Luční a Klotzmanka celkem 50ks) a - v rámci rekonstrukce ul. Bezručova 16ks s použitím technologie LED svítidel - dle požadavků města Zábřeh (ul.olomoucká a Zahradní). Na ul. Severovýchod byla zahájena obnova stožárů. Obnova vedení VO pokračovala etapou E8 na ul. Tůmova, Indrova, Za Pivovarem. Celkový počet světelných bodů k je 1588ks. Pro rok 2013 byla na dodávku elektřiny uzavřena smlouva na dobu 2 let s dodavatelem, který byl vybrán na elektronické burze společně pro Šumperk, Zábřeh. Mohelnice) 6

8 Stavební činnost i uplynulý rok 2013 byl pro stavební zakázky úspěšný, i když do konce září stavební práce spíše stagnovaly. Velká část staveb byla realizována až v závěru roku, kdy se na stavbách mohlo pracovat i v zimních měsících. Mezi významné odběratele patří i Město Zábřeh (chodník Tunklova, 28.října, stavební úpravy MK Bezručova x Dvorská, chodník Postřelmovská, čištění mlýnského náhonu ul.havlíčkova, opravy výtluků atd. ve výši cca 7 mil. Kč). Za úspěch považujeme zhotovení tří parkovišť pro společnost Klein a Blažek Štíty, která byla organizačně i časově velmi náročná a pozitivně ovlivnila hospodářský výsledek společnosti. Mezi naše stálé zákazníky patří energetická společnost MSEM, pro kterou jsme realizovali etapu E8. Objem realizovaných stavebních prací, dláždění a oprav pro jiné ekonomické subjekty byl v celkové výši 8,5 mil Kč. Útulek i v uplynulém roce bezproblémově probíhalo umístění psů do útulku, kterého využívá zejména město Zábřeh a pokud to kapacitní situace dovolí i okolní obce. Díky pravidelné aktualizaci fotogalerie psů a dalšímu zveřejňování nalezených psů se daří z větší části pejsky umístit. V roce 2013 bylo umístěno do útulku 77 psů a v průměru 51 dnů představoval pobyt 1 psa. Údržba komunikací a veřejné zeleně v rámci podané dotace z programu OPŽP prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, byla schválena žádost o dotaci na nákup dalšího univerzálního stroje (typu Egholm) s přídavným zařízením na zametání, zimní údržbu i sečení. Podmínkou dotace je pravidelné zametání určených komunikací po dobu 5-ti let. Tento stroj bude využíván i na zimní údržbu chodníků, který bude vzhledem ke své hmotnosti chodníky poškozovat minimálně. Pro zimní údržbu jsme pořídili nový úspornější traktor Kubota s radlicí, který nahradí traktor z roku 1985 a přes letní sezonu bude využíván při zpracování bioodpadů na Separexu. Zima v tomto období byla nezvykle mírná, což znamenalo pro společnost nižší tržby na tomto středisku o 25% oproti minulému roku. 7

9 MODERNIZACE A ROZŠIŘOVÁNÍ INFRASTRUKTURY Výše realizovaných investic dosáhla v roce 2013 celkové částky tis. Kč. Veškeré investice byly pořízeny z vlastních finančních zdrojů. Nejvýznamnější z nich bylo pořízení svozového vozidla. Odpady - v rámci pokračování realizace projektu a změny koncepce zpracování logistiky odpadů bylo zakoupeno 8 velkoobjemových kontejnerů, dokončeny stavební úpravy na Separexu včetně oplocení, zhotovení boxů na skladovaný materiál a doplatek ceny svozového vozidla MAN. Z důvodu nezávislosti na dodávce tepla z Uhelných skladů bylo zprovozněno samostatné plynové vytápění v budově Separexu. Další kompostovací technika byla pořízena ukončením vleklého soudního sporu smírem. Stavební úpravy ploch pro skladování recyklátů i odpadů. Stavební činnost - pro stavební práce byla pořízena jednosměrná vibrační deska a řezač spár. Údržba komunikací pořízení traktoru Kubota s radlicí na zimní údržbu komunikací, zametací a posypová nástavba na vozidlo Egholm, doplatek PC dotovaného malého zametače Egholm. Bazén pořízení herních prvků pro děti na hřiště i do bazénu, zprovoznění minigolfového hřiště a dovybavení odpočívárny sauny. Správa společnosti rekonstrukce správní budovy Es a nezbytně nutné vybavení pro provoz (recepce, server, zabezpečovací zařízení, sociální zázemí). Stavební úpravy skladových prostor a venkovních prostor areálu společnosti ul. Dvorská 19. 8

10 Struktura pohybu aktiv byla následující: a) pozemky nákup 6 m2 od Uhelných skladů 1,2 tis. Kč b) nedokončené investice - projekty na VO 28 tis. Kč c) pořízení nemovitého majetku - úprava překladiště (podlaha, vrata) v hodnotě 185 tis. Kč - úprava sjezdu pro expedici materiálu (hala Separex) 98 tis. Kč - úprava nájezdu na váhu + závora Separex 56 tis. Kč - rekonstrukce správní budovy 840 tis. Kč - zhodnocení VO (projekty, odkup VO od developerů) 70 tis. Kč d) pořízení movitého majetku - velkoobjemové kontejnery 338 tis. Kč - vibrační deska, řezačka spár na stavební práce 90 tis. Kč - vybavení správní budovy (server recepce,spotřebiče) 160 tis. Kč - zabezpečovací zařízení Es 46 tis. Kč - zametací a posypová nástavba Egholm 233 tis. Kč - multifunkční stroj Egholm (spoluúčast dotace) 322 tis. Kč - svozové vozidlo MAN (spoluúčast dotace) 320 tis. Kč - skákací hrad KPB (spoluúčast dotace MAS) 36 tis. Kč - elektronická závora Separex 36 tis. Kč - kompostovací technika (ukončení soudního sporu) tis. Kč e) odprodej účetně odepsaného majetku, fyzicky opotřebeného nebo morálně zastaralého majetku (kontejnerové nákladní vozidlo LIAZ z roku 1990, přívěs na kontejnery z r. 1989, sekačka Etesia z r. 2001, malé nákladní vozidlo Pickup z r. 2004, řezačka spár, vibrační pěch z r.2004, průmyslový vysavač MK z r a výpočetní technika z r V roce 2013 společnost pořídila formou finančního leasingu traktor Kubota s dobou splácení 54 měsíců a v hodnotě tis.kč, pokračuje finanční leasing na lis a byl ukončen finanční leasing na příslušenství Egholm. V roce 2013 společnost uhradila splátky ve výši 458 tis. Kč a 400 tis.první splátku na traktor. Neuhrazené splátky k vykazují zůstatek tis. Kč. Úvěr společnost žádný nečerpala. 9

11 OBCHOD A MARKETING V rámci obchodní strategie společnost vychází z podnikatelského záměru na rok 2013 a prvořadým cílem je reakce na požadavky zákazníka a uspokojování jeho potřeb. Stejně jako v letech předcházejících byly hlavní cíle zaměřeny na dodržení plánovaných hospodářských výsledků, pokračování realizace investičních plánů a podnikatelského záměru, stejně jako zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců. Neméně důležitým cílem je i neustálé hledání úspor v jednotlivých procesech, především v oblasti snižování spotřeby energií a pohonných hmot. Struktura nákladových položek zůstává úměrná k dosaženým výnosům. Mezi nejvyšší nákladové položky patří osobní náklady (29,09 %), dodavatelské práce a služby (31,66 %), kde podstatnou část těchto služeb představuje ukládání komunálního odpadu na skládce, zneškodnění nebezpečných a jiných objemných odpadů, finanční pronájem s následnou koupí-leasing, doprava a externí práce převážně pro stavební účely. Materiálové náklady činily 19,12 % a energie 10,38 % (z toho 5,07 % jsou energie na bazén). Zbývající část nákladů tvoří odpisy, daně, pojištění, opravné položky a daň z příjmů (viz. grafická příloha). Objem prací, provedených pro Město Zábřeh v uplynulém roce 2013, představuje tis. Kč, což je 42,20 % z celkových výnosů. V tomto podílu není zahrnuta dotace na pokrytí ztráty z provozu krytého bazénu ve výši tis. Kč (6,06 % z celkových tržeb). Služby pro město Zábřeh jsou vykonávány na základě smlouvy o dílo i objednávek od jednotlivých odborů MÚ. Podíl celkovýh tržeb město dotace bazén ostatní 10

12 CO PŘINESL ROK Celkové roční výnosy společnosti za rok 2013 dosáhly objemu tis. Kč včetně dotací a aktivace. - Získání dotace z programu SZIF na KPB ve výši 115 tis. Kč - Získání dotace z programu OPŽP ve výši tis. Kč - Získání dotace z programu ÚP na veřejně prospěšné práce ve výši tis. Kč - Dokončení realizace nové koncepce svozu a efektivity zpracování odpadů, přepravní logistiky a prodeje surovin a štěrků - Schválení dodatku PŘ na Separexu a odběr všech povolených druhů odpadů na 1 místě - Ukončení soudního sporu se společnostmi Janites s.r.o. a LASKI s.r.o. smírem a odkoupení další kompostovací techniky - Dokončení rekonstrukce správní budovy a zahájení oprav dalších provozních budov. - Organizační změny vedení společnosti - Celoroční kulturní a sportovní akce, pořádané na bazéně a zvýšení tržeb o 6% oproti r Reaudit certifikace ISO Zvýšení příspěvků a bonusů z EKO-KOMU o 25 % oproti roku Zkušební instalace 16-ti svítidel s LED technologií - Příprava dodatku smlouvy o dílo s městem Zábřeh, kterým se konkretizuje výkon i účtování pravidelných činností, prováděných pro MÚ, příprava ceníku pro rok Ukončení plné moci pro příjem finančních prostředků z EKO-KOMU. - Povinné ověření řádné účetní závěrky za rok 2013 auditorem dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., 20. Auditor Ing.Petr Dobrev 11

13 ZHODNOCENÍ EKONOMIKY SPOLEČNOSTI Za rok 2013 společnost EKO servis Zábřeh vytvořila zisk po zdanění ve výši tis. Kč Zisk byl vytvořen zejména dosažením vyššího obratu stavebního střediska, úsporou nákladů v oblasti odpadového hospodaření a vyrovnaného hospodaření KPB. Finanční situace společnosti je stabilní, závazky po lhůtě splatnosti společnost nemá. Tržby v tis. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 EKO servis

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 EKO servis VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 EKO servis Zábřeh s.r.o. Obsah ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE 2012... 3 Výroční zpráva za rok 2012... 4 Investiční činnost... 7 Co přinesl rok 2012... 8

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Za Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Více

SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost

SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost 2012 KONSOLIDOVANÉHO CELKU VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost OBsah OBSAH Schéma konsolidovaného celku....4 Základní údaje o společnosti SAKO Brno,

Více

Obsah Základní údaje o společnosti... 4. Organizační schéma... 5. Zpráva jednatele společnosti... 6. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah Základní údaje o společnosti... 4. Organizační schéma... 5. Zpráva jednatele společnosti... 6. Zpráva předsedy dozorčí rady... výroční zpráva 2014 výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti... 4 Organizační schéma... 5 Zpráva jednatele společnosti... 6 Zpráva předsedy dozorčí rady... 8 Příloha účetní závěrky společnosti

Více

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady... 1 Obsah Základní údaje o společnosti... 2 Organizační schéma...3 Zpráva jednatele společnosti...4 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Rozvaha v plném rozsahu...9 Výkaz zisku a ztráty...15 Grafy... 19 Příloha

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah výroční zprávy. 1 Úvodní slovo

Obsah výroční zprávy. 1 Úvodní slovo Obsah výroční zprávy 1 Úvodní slovo 2 Charakteristika společnosti 2.1 Historie společnosti 2.2 Akcionář a poslání společnosti 2.3 Základní údaje 2.4 Předmět podnikání 3 Orgány společnosti 4 Finanční zpráva

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu. SAKO Brno, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu. SAKO Brno, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu SAKO Brno, a.s. 2013 OBSAH OBSAH Schéma konsolidovaného celku 6 Základní údaje o společnosti SAKO Brno, a.s. 7 Schéma společnosti SAKO Brno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti Úvodní slovo předsedy dozorčí rady společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 4 Organizační struktura

Více

Obsah výroční zprávy. 1 Úvodní slovo

Obsah výroční zprávy. 1 Úvodní slovo Obsah výroční zprávy 1 Úvodní slovo 2 Charakteristika společnosti 2.1 Historie společnosti 2.2 Akcionář a poslání společnosti 2.3 Základní údaje 2.4 Předmět podnikání 3 Orgány společnosti 4 Finanční zpráva

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TEPVOS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TEPVOS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 TEPVOS, spol. s r.o. OBSAH Úvodní slovo str. 3 Základní identifikační údaje str. 4-5 Historie a profil společnosti str. 6-12 Organizační struktura str. 13 Ekonomické údaje str. 14-37

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29

OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29 OBSAH I. PREZENTAČNÍ ČÁST Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Základní údaje o společnosti 7 Zpráva představenstva 8 Orgány společnosti 9 Základní schéma organizační struktury 10 Představení jednotlivých

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 2 Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva............................. 4 I. Textová část výroční zprávy....................................... 6 24 II. Finanční část výroční

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více

Pražská teplárenská a.s.

Pražská teplárenská a.s. 01 Pražská teplárenská a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 Teplo a energie patří mezi základní životní potřeby. Pražská teplárenská a.s. již tradičně pečuje o tepelnou pohodu obyvatel a organizací a

Více

Obsah. Ampluservis, a.s.

Obsah. Ampluservis, a.s. výroční zpráva 2011 Ampluservis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických

Více

2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU. SPALOVNA A KOMUNÁLNÍ ODPADY BRNO, akciová společnost

2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU. SPALOVNA A KOMUNÁLNÍ ODPADY BRNO, akciová společnost 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SPALOVNA A KOMUNÁLNÍ ODPADY BRNO, akciová společnost Obsah Základní údaje o společnosti 3 Organizační schéma společnosti 4 Složení statutárních a řídících orgánů

Více

Výroční zpráva. za rok 2012. Služby města Oseka, s.r.o.

Výroční zpráva. za rok 2012. Služby města Oseka, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2012 Služby města Oseka, s.r.o. 30. 4. 2013 Obsah: 1. ÚVODNÍ SLOVO...3 1.1. FIRMA V ROCE 2012...4 2. PROFIL SPOLEČNOSTI...8 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...8 2.2. ZÁKLADNÍ AKTIVITY

Více