Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací o procesu a podmínkách poskytování a přijímání veřejné podpory městem Dvůr Králové nad Labem. 2) Veřejnou podporou se pro účely tohoto předpisu rozumí podpora poskytovaná v jakékoliv formě, z veřejných prostředků, ovlivňující obchod mezi členskými státy Evropské unie (dále jen členské státy ) a potenciálně narušující hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby. 3) Poskytovatelem veřejné podpory je ten, kdo rozhoduje o poskytnutí veřejné podpory. Jedná se o subjekty, které nakládají s finančními prostředky ze státních, regionálních, místních zdrojů nebo ze zdrojů Evropské unie. Poskytovatelem může být obec. 4) Metodickou pomoc v oblasti veřejné podpory zajišťuje především Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a dále příslušná ministerstva (např. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

2 Článek 2 Určení veřejné podpory 1) Veřejnou podporou je pouze podpora vykazující všechny dále uvedené znaky: a) Podpora je poskytována státem nebo z veřejných prostředků; Pojem státní podpory se vztahuje na jakoukoli přímo či nepřímo poskytnutou výhodu financovanou ze státních prostředků, poskytnutou státem jako takovým nebo zprostředkujícím subjektem jednajícím na základě svěřených pravomocí. Základním předpokladem pro naplnění tohoto definičního znaku je ovlivnění veřejných rozpočtů, přitom není rozhodující, zda jsou veřejné rozpočty ovlivněny přímo (vydáním finančních prostředků) či nepřímo (nerozšířením jejich příjmové stránky, ke kterému by za normálních okolností došlo). Za veřejné prostředky se považují i fondy, které jsou kontrolovány orgány veřejné správy. b) Podpora selektivně zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví podnikání Pojmem podnik se rozumí jakákoli entita, která vykonává ekonomickou činnost, bez ohledu na její právní status nebo způsob, jakým je financována. Podnikem je tedy jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, jakékoliv sdružení nebo seskupení osob bez právní subjektivity, jakož i každý veřejný orgán, buď se samostatnou právní subjektivitou, nebo spadající pod orgán veřejné moci, který takovou samostatnou právní subjektivitu má. Podstatná je provozovaná činnost podniku, zda jí lze považovat za ekonomickou či nikoliv. Ekonomickou činností se v souladu s rozhodovací praxí rozumí nabízení zboží a/nebo služeb na trhu. Ani neziskovost v konkrétním případě nehraje zásadní roli. Zvýhodnění představuje stav, který by za běžných tržních podmínek nenastal. Ke zvýhodnění dochází už tehdy, kdy podpora snižuje náklady, které by musel příjemce za běžného fungování nést ze svého rozpočtu. Selektivní opatření je takové, které není aplikováno vůči všem podnikům na trhu stejně a nelze jej tedy označit za obecné opatření. c) Podpora narušuje nebo hrozí narušením soutěže Narušení soutěže se vzhledem ke své definiční nejasnosti při poskytování podpory předpokládá. Soutěž je narušena tehdy, pokud opatření posílí postavení příjemce podpory oproti jeho konkurentům. d) Podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy Není stanovena žádná hranice, kdy již konkrétní opatření ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Z judikatury však vyplývá, že i malá částka či malá velikost příjemce

3 veřejné podpory může ovlivnit trh mezi členskými státy. Z tohoto důvodu je ovlivnění obchodu předpokládáno. K ovlivnění obchodu zpravidla nedochází, pokud předmětné opatření působí pouze lokálně (regionálně) či příjemci podporovaných služeb pocházejí pouze z jednoho členského státu. 2) Veřejná podpora naplňující všechny výše uvedené znaky je podporou neslučitelnou se společným trhem, proto je obecně zakázána. 3) Aby mohla být veřejná podpora legálně poskytnuta, musí být stanovena výjimka na základě jednoho z předem definovaných právních titulů. 4) Za stanovení charakteru podpory, případně právního titulu pro využití výjimky dle předcházejícího odstavce odpovídá vedoucí odboru, který poskytování podpory vyřizuje. Článek 3 Formy veřejné podpory Veřejná podpora může být poskytována v nejrůznějších podobách. Nejčastějšími způsoby jsou následující: dotace; záruky; půjčky; vzdání se práva a prominutí pohledávky vůči podniku; infrastruktura zvýhodňující jen určité subjekty; snížení poplatků; záruky ze strany orgánů veřejné moci; odkupy nedobytných pohledávek; navyšování základního kapitálu orgány veřejné moci včetně kapitalizace pohledávek; poskytování věcných a peněžitých darů ; poskytování úvěrů, půjček atd.; zvýhodněný prodej a nájem; kompenzace nákladů a další. Článek 4 Výjimky ze zákazu Veřejnou podporu naplňující znaky dle čl. 2 je i přes to možné poskytnout, naplňuje-li taková podpora podmínky jednoho z právních titulů pro výjimku ze zákazu. Právními tituly jsou: a) Blokové výjimky

4 Jedná se o výjimky ze zákazu poskytování veřejné podpory konkrétně stanovené nařízením Evropské komise. Pokud jsou splněny podmínky stanovené příslušným nařízením, může být taková podpora bez dalšího poskytnuta, aniž by podléhala schválení ze strany Komise. Poskytovatel však má povinnost zaslat Komisi přehled informací, týkajících se poskytování veřejné podpory na základě blokové výjimky. Blokovými výjimkami jsou nařízení upravující veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, veřejnou podporu zaměstnanosti a veřejnou podporu vzdělávání. b) Oznamovací povinnost (Notifikace) Veřejnou podporu je dále možné poskytnout, je-li Evropské komisi oznámen záměr poskytnout novou podporu a dále oznámit změny existující podpory. Oznámení provádí poskytovatel veřejné podpory na oznamovacích formulářích, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Veřejná podpora poskytovaná v oblasti zemědělství (ve smyslu definice zemědělství, stanovené v Příloze I Smlouvy o založení ES) je oznamována prostřednictvím Ministerstva zemědělství. Veřejnou podporu je poskytovatel oprávněn poskytnout až po schválení Komisí. c) Podpora de minimis Oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o založení ES nepodléhá podpora malého rozsahu. Jedná se o podporu poskytnutou ve výši maximálně EUR během tříletého období jednomu podniku. Pro odvětví silniční dopravy je maximální částka podpory stanovena na EUR. Za tříleté období se považují fiskální roky, používané k daňovým účelům v příslušném členském státě. Všechny subjekty kontrolované (právně či fakticky) týmž subjektem by se pro účely použití pravidla de minimis měly pokládat za jeden podnik. d) Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) Veřejnou podporu je možné využít k financování služeb, na jejichž poskytování je veřejný zájem, ale trh není schopen tyto služby poskytovat. Postup užití této výjimky je uveden v Manuálu SOHZ 1. Článek 5 Postup poskytování veřejné podpory 1) Hlavní zásady, povinnosti a oprávnění v oblasti realizace a příjmu veřejné podpory vč. podpory de minimis jsou obsaženy v nařízeních Komise (EU) č. 1407/2013, 1408/2013, 360/2012 a v nařízení, které nahradí nařízení č. 875/2007, dále v zák. č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 465/2009 Sb., o údajích 1 Manuál SOHZ -

5 zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu (dále jen CRP ), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahu v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Počítání lhůt se pak řídí ustanovením 605 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v aktuálních metodikách vydaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 2. 2) Vedoucího příslušného odboru městského úřadu, v rámci jehož činnosti by měla být veřejná podpora poskytnuta, posoudí, zda pro poskytnutí podpory nelze využít některou z výjimek dle čl. 4. 3) Je-li možné užít výjimky dle předcházejícího odstavce, případně dojde-li k úpravě programu, na jehož základě je veřejná podpora poskytována, tak aby bylo možné některé z výjimek užít, je nutné v průběhu poskytování veřejných prostředků zajistit splnění všech podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. 4) Je-li k poskytnutí veřejné podpory využita možnost notifikace Evropské komisi, zajišťuje notifikační proces příslušný pracovník odboru. 5) Při poskytování veřejné podpory je dále nutno zvážit, zda příjemce podpory není propojen s dalšími příjemci, případně zdali s nimi netvoří tzv. jeden podnik. Článek 6 Evidence městem poskytnutých podpor 1) Veřejné podpory malého rozsahu je poskytovatel povinen evidovat v Centrálním registru podpor de minimis (dále jen CRP ). 2) Zápis povinných údajů, v souvislosti s poskytováním všech veřejných podpor tzv. de minimis městem do CRP za město provádějí příslušní pracovníci odboru školství, kultury a sociálních věcí (dále jen ŠKS ) a odboru rozpočtu a financí (dále jen RAF ). 3) Vedoucí odborů ŠKS a RAF zajistí, aby byla v plném rozsahu zajištěna zastupitelnost osob pověřených k zápisu údajů do CRP. Pověřená osoba bude zodpovídat za to, že veškeré požadované údaje do CRP budou zapsány do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory 3. 4) V případě nezaznamenání údaje do CRP se poskytovatel dopouští správního deliktu, za který může být uložena pokuta dle odst. 3 8a zákona č. 215/2004 Sb., ve výši do Kč. 2 ÚOHS - Archiv metodických pokynů k veřejné podpoře: 3 v souladu s ustanovením odst. 4 3a zákona č. 215/2004 Sb.

6 5) S ohledem na minimalizaci rizik při překročení zákonem stanovených lhůt pro zápis podpor malého rozsahu do CRP a na základě toho uložených sankcí se stanovuje následující postup: a) věcně příslušný odbor (předkládající odbor), který zpracoval smlouvu o poskytnutí daru, dotace, jiný druh smlouvy nebo jiný právní akt či úkon (dále jen materiál ), kde je příslušná finanční částka nebo úkon poskytován příjemci tohoto materiálu v režimu de minimis, napíše červeným textem v pravém horním rohu v předkládaném materiálu, text tohoto znění: de minimis ; a předá kopii materiálu odboru RAF, s výjimkou odboru ŠKS; b) určená osoba z odboru ŠKS (v případě smluv či ostatních dokumentů předkládaných k projednání odborem ŠKS) nebo z odboru RAF (v případě smluv či ostatních dokumentů mimo kompetenci odboru ŠKS) zapíše požadované informace z předaného materiálu do 5 dnů do CRP (toto datum je dnem právního nároku příjemce na veřejnou podporu); c) konkrétní pověřené osoby z odboru ŠKS a odboru RAF s právem do CRP zadávat požadované údaje k jednotlivým podporám mají zároveň i právo Reader a jsou oprávněny tedy i zajišťovat případné přehledy a sestavy k poskytnutým a přijatým podporám, které CRP umožňuje vytvářet. Článek 7 Evidence přijatých podpor malého rozsahu de minimis 1) Vzhledem k tomu, že město může být i příjemcem podpory malého rozsahu de minimis, informace o přijetí (čerpání) finančních prostředků v režimu de minimis mohou být rozhodné i pro další čerpání finančních prostředků městem např. v rámci operačních programů apod. Odbor RAF zajistí vedení komplexní evidence všech přijatých podpor malého rozsahu de minimis v rámci městského úřadu. 2) Odbor RAF vytvoří evidenci o přijatých finančních podporách v režimu de minimis, kterou bude průběžně aktualizovat a z níž bude poskytovat výstupy všem odborům či oddělením městského úřadu na vyžádání. Dokladem o přijetí finančních prostředků městem v režimu de minimis se rozumí smlouva, rozhodnutí nebo jiný akt prokazující poskytnutí finančních prostředků městu v režimu de minimis (dále jen doklad ). 3) Vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu jsou povinni z hlediska věcné působnosti svého odboru zajistit, aby odbor RAF, k rukám správce rozpočtu, obdržel prokazatelným způsobem potřebné údaje o podpoře poskytnuté městu v režimu de minimis k zaevidování, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od data obdržení dokladu (rozhodnutí, smlouva nebo jiný akt) o přijetí finančních prostředků v režimu de minimis.

7 Článek 8 Závěrečná ustanovení 1) Tímto předpisem se ruší vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2011 Zásady pro poskytování a přijímání dotací v režimu de minimis. 2) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem Proces poskytování a přijímání veřejných podpor zahájený přede dnem nabytí účinnosti tohoto předpisu se dokončí podle dosavadních pravidel. 3) Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory byl schválen usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem č. R/465/ Rada města Dvůr Králové nad Labem dne Mgr. Edita Vaňková v. r. starostka města

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k fungování kolektivních systémů z pohledu hospodářské soutěže

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k fungování kolektivních systémů z pohledu hospodářské soutěže Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k fungování kolektivních systémů z pohledu hospodářské soutěže 1. Otázka: Spadají kolektivní systémy, resp. jejich provozovatelé, do definice soutěžitele

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.09.2009 K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2011) XXX předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne XXX o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více