EBOLA NA ÚSTUPU TOBIT ZE SVĚTA PRVNÍ DEN BEZ MAMINKY. o boji milosrdných bratří obě nemocnice otevřeny CENA EVROPSKÉHO OBČANA ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EBOLA NA ÚSTUPU TOBIT ZE SVĚTA PRVNÍ DEN BEZ MAMINKY. o boji milosrdných bratří obě nemocnice otevřeny CENA EVROPSKÉHO OBČANA ZDARMA"

Transkript

1 čtvrtletní zravodaj milosrdných bratří č Hositalita ZE SVĚTA Sloučení s Kongregací malých bratří Dobrého astýře CENA EVROPSKÉHO OBČANA milosrdní bratři oceněni v Bruselu TOBIT PRVNÍ DEN BEZ MAMINKY malé zamyšlení nad roblematikou inkluze ve školství Důstojné nakládání s ostatky nenarozených dětí EBOLA NA ÚSTUPU o boji milosrdných bratří obě nemocnice otevřeny ZDARMA

2 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT 1 Konference Křesťanství a eutanazie 2 XXIII. Světový dne nemocných 3 Rok ovolání do hositality 4 Sloučení s Kongregací malých bratří Dobrého astýře 5 Milosrdní bratři oceněni v Bruselu 6 Ebola na ústuu let od smrti sv. Benedikta Menni 8 Kongres historiků 9 Restaurace soch ŽIVOT A ZDRAVÍ 4 Duchovní éče u nemocných 5 Tobit 6 Nové vybavení slouží nemocným 7 První den bez maminky 8 Knižní ty - Tichá srdce SPIRITUALITA 5 Zamyšlení k době ostní a velikonočnímu triduu 6 Bl. Olallo Valdés, OH Milé čtenářky, milí čtenáři, každá rožitá radost může být hnací silou v životě. I řesto, že se neustále setkáváme s neříliš dobrými zrávami, které nechci nijak zlehčovat, je ro každého životně důležité být okloen i informacemi o tom, co se odařilo. Je zde ale i nadšení a umělá radost, která je atrná zvláště v křesťanských kruzích vnucené mimické zakřivení úst a být nad věcí bez ohledu na situaci. Člověk má rávo na své city a emoce, za které je také odovědný. A nemůže se taky usmívat od svítání do soumraku, řestože nechce nikomu ublížit. Tolerance je nadřazena této "umělé radosti". Vzájemným vyjadřováním svých ocitů a jejich resektováním dokážeme na sebe ůsobit a ovlivňovat se. Nevytváříme tak negativistickou solečnost, ani solečnost s "narogramovaným úsměvem", ale ůsobíme svým životem (tím, co v něm řekonáváme) jeden na druhého. Nám všem řeji, aby se naše tolerance neustále rohlubovala a vytvářela silnější outa lásky. Ať nám Pán v tomto žehná na římluvu Panny Marie a sv. Jana z Boha. Br. Martin Macek, OH ředstavený milosrdných bratří v Čechách na Moravě a Slovensku

3 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT KONFERENCE KŘESŤANSTVÍ A EUTANAZIE Nevyléčitelně nemocní lidé existují, ale neexistují lidé, o které nejde ečovat To jsou slova br. Martina Macka, ředstaveného řádu milosrdných bratří v ČR a na Slovensku, který vystouil na konferenci Eutanazie a křesťanství ořádané v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jejím místoředsedou Janem Bartoškem a kardinálem Dominikem Dukou na začátku února u říležitosti XXIII. Světového dne nemocných. Úvodní řednášku br. Martina na téma Per corus ad animam tělem k duši, ve které hovořil o řístuu milosrdných bratří k nemocným a otřebným, a zvláště o ostoji řádu vůči diskutovaným etickým záležitostem, jako je nař. eutanazie, následovaly řísěvky sester Boromejek o jejich zkušenostech nejen z ražské nemocnice Pod Petřínem, řednáška rofesora Čáa, ředsedy Asociace kolegia katolických lékařů, o eutanazii z ohledu raktického lékaře, či doktorky Svatošové o hosicové éči v ČR. Jsme vděční, že milosrdní bratři byli na řání otce kardinála na tuto konferenci řizváni, aby mohli ředat svůj ostoj k roblematice dle vzoru hostiality sv. Jana z Boha, ale ředevším, že se roblematickému tématu eutanazie věnuje široká veřejnost a ostoji křesťanství je v tomto kladen velký význam. v 3

4 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT XXIII. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH V NEMOCNICI MILOSRDNÝCH BRATŘÍ VE VIZOVICÍCH V den amátky Panny Marie Lurdské (11. února) si církev řiomíná Světový den nemocných. Jeho slavení ustanovil v roce 1993 sv. Jan Pavel II. S tímto datem, kromě události rvního zjevení Panny Marie dívce Bernadettě ve francouzských Lurdech v roce 1858, se ojí ještě další dva významné momenty v dějinách církve, které nejsou říliš známé: Dne 11. února 1984 vydal aež Jan Pavel II. aoštolský list Salvifici Doloris¹ (v českém řekladu, O křesťanském smyslu lidského utrení²) a o rok ozději v tentýž den ustanovil Paežskou radu ro astoraci mezi zdravotníky. K objevení sásonosného významu utrení nemocnými, o kterém aež íše v dokumentu, může řisět samaritánský ostoj racovníků ve zdravotnictví, nalněný ozornou službou a hluboce lidským soucítěním. Každoročně k slavení Světového dne nemocných íše aež oselství, určené nejen nemocným, ale též těm, 4 kteří se o ně starají. Právě, u říležitosti letošního dvacátého třetího ročníku se slova aeže Františka obracejí ředevším k racovníkům a dobrovolníkům ve zdravotnictví. Všechny tyto obětavé služebníky trícím vybízí ke solečné meditaci nad úryvkem z knihy Job: Sleému jsem byl okem a kulhavému nohou (29, 15). Dooručuje také řístu k tomuto textu, a to z hlediska saientia cordis. Tato moudrost srdce není odle aeže teoretickým oznáním nebo ovocem úvah, ale je ostojem, který vlil Duch Svatý do mysli a do srdce toho, kdo se dokáže otevřít vůči utrení druhých a oznává v něm Boží obraz. Moudrost srdce se ak ve službě nemocným vyznačuje těmito rysy: službou, řítomností, vstřícností, solidárností a neosuzováním. Je oměrně snadné sloužit ár dní, ale je obtížné ečovat o člověka o celé měsíce anebo dokonce roky, i když on už ani není schoen oděkovat. A řece, jak velká je to cesta k osvěcování! V takových situacích lze očítat se secifickou blízkostí Pána a zároveň

5 V Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích ve středu u říležitosti XXIII. Světového dne nemocných navštívili bratr Martin a aní ředitelka Ing. Z. Vlčková hositalizované acienty. Při slavnostní mši svaté, kterou sloužil P. Damián Němec, omocný biskuský delegát ro astoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké, za nemocné a racovníky tamní nemocnice, byli uvedeni do služby nemocným noví nemocniční kalani, manželé Jiřina a Robert Psotovi. Po jejím skončení byla ve vestibulu nemocnice zahájena výstava fotografií o cestě bratra Martina do Indie. Paní ředitelka Zdeňka Vlčková u acientky Nemocné zase vyzval k řijímání nemoci, bolestí a utrení ve víře a k jejich rožívání v těsném sojení s ukřižovaným Ježíšem Kristem: Vždyť zkušenost bolesti se může stávat řednostní možností ro zrostředkování milosti k vlastní sáse a živoucím svědectvím víry ro ostatní. Paní Marta Hošťálková u acientky to ředstavuje mimořádnou odoru církvi ři jejím oslání, ³ vysoce ohodnotil aež František vytrvalou službu zdravotníků a ujistil je o zvláštní Boží omoci v jejich snažení. ¹ Jan Pavel II, Salvifici doloris. O křesťanském smyslu lidského utrení. Praha: Zvon, 1995, čl. 27. ² Srov. Tamtéž, čl ³ Celý text oselství Svatého otce nabízíme v rubrice Duchovní. Žehnání novým nemocničním kalanům Marta Hošťálková Katolická asociace nemocničních kalanů v ČR

6 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE SLEPÉMU JSEM BYL OKEM A KULHAVÉMU NOHOU. SAPIENTIA CORDIS (JOB 29,15) Drazí bratři a sestry, u říležitosti XXIII. Světového dne nemocných, který ustanovil svatý Jan Pavel II., se obracím na vás všechny, kdo snášíte tíhu nemoci a různým zůsobem jste sojeni s trícím tělem Kristovým, i na vás, racovníky a dobrovolníky v oblasti zdravotnictví. Téma letošního roku nás vyzývá k meditaci o větě z Knihy Job Sleému jsem byl okem a kulhavému nohou (29,15). Chtěl bych k němu řistouit z ohledu saientia cordis, moudrosti srdce. 1. Taková moudrost není teoretickým a abstraktním oznáním nebo lodem úvah. Podle toho, jak ji oisuje svatý Jakub ve svém listě, je ředevším čistá, dále okojná, shovívavá, oddajná, lná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani okrytecká (3,17). Je tedy ostojem, který vlil Duch Svatý do mysli a do srdce toho, kdo se dokáže otevřít vůči utrení druhých a oznává v něm Boží obraz. Přijímáme za svoje zvolání žalmu Nauč nás očítat naše dny, ať získáme moudrost srdce (Žalm 90,12). V saientia cordis, jež je Božím darem, můžeme vidět souhrn lodů Světového dne nemocných. 2. Moudrost srdce znamená sloužit bratrovi. V Jobově řeči, která obsahuje slova sleému jsem byl okem a kulhavému nohou, se zdůrazňuje rozměr služby otřebným rokazované 6

7 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT tímto sravedlivým mužem, jenž se těší autoritě a zaujímá důstojné místo mezi staršími města. Jeho morální velikost se rojevuje službou chudému, který žádá o omoc, jakož i éčí o sirotka a vdovu (verše 12-13). Kolik křesťanů i dnes rokazuje nikoli slovy, ale životem zakořeněným v ryzí víře, že jsou sleému okem a kulhavému nohou! Jsou to lidé, kteří stojí nablízku nemocným, když otřebují stálou éči a omoc ři umývání, oblékání i jedení. Zvláště když se tato služba rodlužuje v čase, může se stát namáhavou a zatěžující. Je oměrně snadné sloužit ár dní, ale je obtížné ečovat o člověka o celé měsíce anebo dokonce roky, i když on už ani není schoen oděkovat. A řece, jak velká je to cesta k osvěcování! V takových situacích lze očítat se secifickou blízkostí Pána a zároveň to ředstavuje mimořádnou odoru církvi ři jejím oslání. 3. Moudrost srdce znamená být s bratrem. Doba strávená v blízkosti nemocného je osvátným časem. Je to chválení Boha, jež nás řiodobňuje obrazu jeho Syna, který neřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkuné za všechny (Mt 20,28). Sám Ježíš řekl: Já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží (Lk 22,27). S živou vírou rosme Ducha Svatého, aby nám dal milost cháat toto často tiché dorovázení, ři němž jsme vedeni, abychom věnovali svůj čas sestrám a bratřím, kteří díky naší blízkosti a náklonnosti ociťují lásku a útěchu. Jak velká lež se oroti tomu skrývá za určitými názory, které tolik trvají na kvalitě života a vnucují řesvědčení, že život vážně ostižený chorobou není hoden toho, aby se žil! 4. Moudrost srdce znamená vycházet ze sebe a jít bratrovi v ústrety. Náš svět často zaomíná na zvláštní hodnotu času stráveného u lůžka nemocného, rotože jsme zachváceni sěchem, frenetickou činností a výrobou a zaomínáme na rozměr nezištnosti, starosti a éče o druhého člověka. Za takovýmto ostojem v odstatě často stojí vlažná víra, která zaomněla na Pánova slova ro mne jste to udělali (Mt 25,40). Proto bych chtěl znovu řiomenout absolutní rioritu vycházet ze sebe vstříc bratru, což je jedno ze dvou hlavních řikázání, která zakládají každou morální normu, a to nejzřetelnější znamení ro rozlišování ve věcech duchovního růstu, jenž je odovědí na absolutně nezištné Boží sebedarování (aoštol. exhortace Evangelii gaudium,179). Z téže misijní ovahy církve ramení účinná láska k bližnímu, soucit, který rozumí, omáhá a odoruje (tamtéž). 5. Moudrost srdce znamená být solidární s bratrem a neosuzovat ho. Láska otřebuje čas; čas na léčení nemocných a na návštěvu u nich; čas na to, abychom 7

8 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT jim byli nablízku, jako to udělali Jobovi řátelé: Seděli otom solu s ním na zemi o sedm dní a nocí a slova k němu žádný neromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná (Job 2,13). Ale Jobovi řátelé v sobě skrývali negativní úsudek o něm: mysleli si, že jeho neštěstí je Božím trestem za jeho vinu. Pravá láska však znamená sdílení, které neosuzuje a nenárokuje si obrácení toho druhého. Je svobodná oroti falešné okoře, jež odvědomě usiluje o uznání a má zálibu ve vykonaném Pravá láska však znamená sdílení, které neosuzuje a nenárokuje si obrácení toho druhého. dobru. Jobova zkušenost nachází svou autentickou odověď ouze v Ježíšově kříži, nejvyšším skutku Boží solidarity s námi, který je narosto nezištný a milosrdný. Tato odověď lásky na drama lidské bolesti, zvláště nevinné, zůstává stále vtisknuta do těla zmrtvýchvstalého Krista, do jeho oslavených ran, které jsou ro víru ohoršením, ale zároveň znamenají i důkaz ro ni (srov. Homilie ři kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II., 27. dubna 2014). Přestože nemoc, samota a neschonost nabývají řevahy nad naším životem rožívaným jako dar, může se zkušenost bolesti stávat řednostní možností ro zrostředkování milosti a zdrojem ro získávání a osilování moudrosti srdce. Proto cháeme, že Job, když se na konci své zkušenosti obrací na Boha, může rohlásit: Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě satřil vlastním okem (42,5). I lidé onoření do tajemství bolesti a utrení, jež je řijímáno ve víře, se mohou stávat živoucími svědky víry, která jim umožňuje setrvávat v samotném utrení, i když ho člověk svým vlastním rozumem nedokáže ochoit do hloubky. 6. Svěřuji Světový den nemocných od mateřskou ochranu Panny Marie, která ve svém lůně řijala a zrodila vtělenou Moudrost, našeho Pána Ježíše Krista. Maria, Trůne Moudrosti, jako naše Matka oroduj za všechny nemocné i za ty, kdo se o ně starají. Učiň, ať ve službě trícímu bližnímu a skrze zkušenost bolesti dokážeme řijímat ravou moudrost srdce a umožňujeme jí, aby v nás narůstala. Tuto rosbu za vás všechny dorovázím svým aoštolským ožehnáním. Ve Vatikánu 3. rosince 2014 amátka svatého Františka Xaverského FRANTIŠEK Zdroj: Biskuství brněnské 8

9

10 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT Na oslední generální kaitule milosrdní bratři na řání svých mladších členů rozhodli, že rok 2015 bude věnován ovolání k hositalitě. Pod heslem Přijď a zaoj se tak má řád snahu o rozšíření ovolání milosrdenství ve všech jeho dimenzích nesoucích rysy řádu milosrdných bratří. a zažívali radost z ovolání a byli schoni ředávat tuto radost a nadšení druhým. Rok ovolání k hositalitě začne 20. ledna a zakončen bude 20. ledna 2016 v den amátky obrácení našeho otce sv. Jana z Boha. K této říležitosti bychom i my, milosrdní bratři v České reublice a na Slovenku, chtěli vyzvat všechny lidi, nejen ty racující u nemocných a jakkoli otřebných, aby se nechali insirovat říkladem Milosrdného Samaritána, učili se řijímat druhé s láskou a obětavostí a viděli v tomto službu samotnému Kristu. Náš generální ředstavný vyzývá všechny bratry a soluracovníky k účasti na této iniciativě, abychom solečně jednali v harmonii každý svým vlastním zůsobem ve své ráci Generální kurie řiravila k letošnímu roku materiály k rozjímání a modlitbě ro každý měsíc. Odkazy na tyto materiály jsou v několika jazycích k disozici na našem webu. Br. Benigno Ramos generální rádce řádu 10

11 365 SVĚDECTVÍ HOSPITALITY K insiraci ve službě hositality má sloužit i iniciativa generální kurie, která ze všech svých bratří a soluracovníků vybrala 365 z nich, kteří oskytli své osobní svědectví ze služby na oli hostiality. Každý den roku ovolání k hositalitě si tak na našich řádových webech lidé mohou řečíst insirativní osobní svědectví. KLÁŠTER NA ČAS Zároveň k letošnímu roku nabízíme možnost oznat život milosrdných bratří z blízka a zažít klášter na čas. Všichni mladí muži, kteří cítí náznak svého ovolání k hosi-talitě službě nemocným a otřebným, jsou vítáni v našich komunitách, kde toto ovolání mohou blíže oznat a rozvíjet. Po domluvě s ředstaveným řádu je možné strávit nějaký čas v našem klášteře a nahlédnout do života řeholníků. Ke kontaktu můžete využít formulář na našem webu nebo (Předem řiomínáme, že obyt v klášteře neslouží k odočinku v běžném životě, ale skutečně k rozeznání a ostunému oznávání a rohlubování svého osobního ovolání.) VYSOKÉ TATRY S ŘEHOLNÍKY POVOLÁNÍ - SVĚDECTVÍ PRAVDY Vícedenní setkání ro mladé muže s několika milosrdnými bratry, kteří chtějí strávit několik dní ve Vysokých Tatrách a zamýšlet se nad svým ovoláním. Plán: duchovní rogram, vysokohorská turistika, aj. Ubytování: chata Termín: léto 2015 Informace: Kontakt:

12 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT SLOUČENÍ S KONGREGACÍ MALÝCH BRATŘÍ V ondělí 19. ledna 2015 roběhlo ve městě Alburquerque v Novém Mexiku v USA sloučení Kongregace Malých bratří Dobrého Pastýře s řádem sv. Jana z Boha, milosrdnými bratry. Kongregace byla založena milosrdným bratrem Mathiasem Barrettem, který se narodil 15. března 1900 ve Watefordu v Irsku. Už v 16 letech se začal zajímat o život milosrdných bratří, ke kterým ozději i vstouil. Sloužil těm nejotřebnějším a nejchudším o vzoru sv. Jana z Boha. Během čtrnácti let omohl založit ět institucí útočiště ro 200 mužů, nemocnici o 500 lůžkách, domov ro eiletiky, olévkovou kuchyni a zotavovnu ro 75 acientů. Svojí ohostinností dokázal reagovat na různé otřeby chudých. Roku 1950 však o nedorozumění se svými ředstavenými oustil řád milosrdných bratří. Byl však rozhodnutý se i nadále věnovat těm nejoslednějším. 19. ledna 1951 založil rávě ve městě Albuquerque Kongregaci Malých bratří Dobrého Pastýře. Brzy ho následovali další muži a začali tak rozvíjet dílo, které zaštiťo- 12 valo domy ro bezdomovce, ostižené osoby, nemocné AIDS, týrané ženy a další zařízení. Br. Mathias zemřel 12. srna 1990 ve věku 90 let. Dnes má kongregace 27 bratří a ůsobí na Haiti, v USA, Kanadě, v Irsku a Anglii. Na její generální kaitule bylo rozhodnuto o návratu k řádu milosrdných bratří, což se stalo 19. ledna 2015 o složení slibů do rukou generálního ředstaveného milosrdných bratří br. Jesus Etaya. Vznikla tímto i nová řádová rovincie Dobrého Pastýře. Prosíme o modlitby za úsěch tohoto sojení ro dobro církve a úkolu, který nám byl svěřen. v

13 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT MILOSRDNÍ BRATŘI OCENĚNI V BRUSELU CIVI EUROPAEO PRAEMIUM CENA EVROPSKÉHO OBČANA Ve středu 25. února řevzal br. Jesus Etayo, generální ředstavený řádu milosrdných bratří, od nejvyšších ředstavitelů Evroského arlamentu ocenění Civi Euroaeo Praemium Cenu evroského občana za rok Generálního ředstaveného dorovodili generální radové řádu br. Rudolf Kno, zodovědný za ůsobení řádu v evroském regionu, a br. Giamietro Luzzato a ředitel evroské kanceláře řádu v Bruselu Hositality Euroe Dr. Carlo Galasso. Generál řádu Milosrdných bratří br. Jesus Etayo řebírá Cenu evroského občana Řád milosrdných bratří obdrží restižní ocenění Evroské unie za jeho staletí trvající éči o nemocné a otřebné v Evroě, ale i za úsilí v boji s eidemií eboly v Záadní Africe. 13

14 Dr. Carlo Galasso, generál Pater Jesús Etayo Arrondo, eurooslanec Gabriel Mato a bratr Rudolf Kno / FOTO: Toto ocenění je každoročně udělováno Evroským arlamentem lidem nebo institucím za excelentní lnění svých závazků v úsilí o soužití a integraci mezi lidmi členských států Evroské unie v rámci každodenního nasazení a rosazování hodnot lidské důstojnosti, solidarity a tolerance. Bere se zde v otaz i mimořádně záslužná ráce jednotlivců a institucí ůsobících v Evroské unii ve rosěch zemí třetího světa, uvedení v raxi hodnot solidarity a mezinárodní soluráce. Řád milosrdných bratří byl nominován jako kandidát šanělským eurooslancem Gabrielem Mato a byl vybrán za vítěze ro rok 2014 komisí složenou z ředních úředníků evroských institucí, ve které zasedají mimo jiné i bývalý ředseda Evroské komise José Manuel Barroso a dva bývalí ředsedové Evroského arlamentu Hans-Gert Pöttering a Enrique Barón. Ocenění bylo řádu uděleno nejenom za jeho téměř ět set let trvající ráci na oli sociální a zdravotní éče v Evroě a na dalších kontinentech 14 ve rosěch milionů nemocných, ostižených a oomíjených lidí, ale i za ráci řádu v řední linii jako ošetřovatelé a zdravotníci v zemích Záadní Afriky ostižených eidemií eboly. Úsilí a éče oskytnutá lidem v Libérii a Sierra Leone, kde milosrdní bratři rovozují dvě nemocnice už mnoho let ve městech Monrovie a Lunsar, byla vykouena životem 13 soluracovníků (ošetřovatelů a zdravotních sester), jedné řeholní sestry, misionářky, a čtyř milosrdných bratří, včetně br. Miguela Pajarese a br. Manuela Viejo. Tito dva byli jediní evroští občané, kteří oložili svůj život v boji s eidemií: byl to další důvod, roč chtěla Evroa vyjádřit vděčnost řádu milosrdných bratří za jeho obdivuhodný říklad odvahy a solidarity. Předání ocenění roběhlo v Evroském arlamentu v Bruselu během jeho letošního rvního lenárního zasedání. Na konci ceremonie byla otevřena výstava věnovaná oceněným ze všech 28 členských zemí Evroské unie. Zdroj: OHSJD

15 Kancelář Hositality Euroe byla zřízena, aby zastuovala nemocnice, sociální a jiná zařízení rovozované řádem milosrdných bratří a kongregací milosrdných sester Nejsvětějšího Srdce Ježíšova řed institucemi Evroské Unie. Myšlenka otevření kanceláře v Bruselu vzešla ze setkání milosrdných bratří a soluracovníků evroského regionu ve Šanělsku v roce 2008 a oté v Irsku v roce Od té doby robíhá ravidelná komunikace evroských institucí s řádem ve rosěch rosazování hositality o vzoru sv. Jana z Boha do evroského zdravotního a sociální systému. K této iniciativě se v roce 2013 řiojila i kongregace milosrdných sester. Strategie má za cíl odorovat vzájemnou soluráci mezi zařízeními různých členských zemí a jejich dialog s evroskými institucemi, a také zlešovat jejich vybavenost, zajistit růběžnou modernizaci a v neoslední řadě výměnu zkušeností mezi zařízeními dle jejich odborností. Tato myšlenka stojí v centru zájmů EU, roto se rojekt těší její odoře. Významnou roli hraje kancelář v koordinaci mimoevroských rojektů milosrdných bratří a sester s rojekty Evroské Unie v zemích třetího světa.

16 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT EBOLA NA ÚSTUPU O BOJI MILOSRDNÝCH BRATŘÍ OBĚ NEMOCNICE OTEVŘENY Od vrcholu eidemie eboly v zemích Záadní Afriky (Guinea, Sierra Leone a Libérie), která zcela ochromila tamní zdravotní systém a zanechala za sebou zatím řes mrtvých lidí, uběhlo něco málo řes 7 měsíců, řád milosrdných bratří však již dokázal lně obnovit svoji zdravotní éči obyvatelům Libérie a Sierra Leone. Katolická nemocnice sv. Josefa v Monrovii (Libérie), kterou se odařilo znovuotevřít 24. listoadu 2014 díky omoci a soluráci mnoha různých organizací, okračuje ve své službě místním obyvatelům v širokém okolí v ambulantní éči se secializací na éči o matky a děti. Právě oddělení ro matky s dětmi je nesmírně citlivé a ředevším vytížené v závěrečné fázi eidemie. Zároveň vyžaduje výrazně zřísněné odmínky bezečnosti a ochrany acientů řed nákazami, zvláště eboly. Zaměstnanci nemocnice musí každý den rocházet testem IPC 16 (Infection Prevention and Control) infekční revence a kontroly, mnoha školeními a vzdělávacími kurzy, aby věděli, jak v těchto zřísněných odmínkách mají racovat. Nemocnice Mabesseneh sv. Jana z Boha v Lunsaru (Sierra Leone), která byla znovuotevřena 6. ledna 2015 za technické a rofesní odory organizace IMC (International Medical Cors Mezinárodní lékařské jednotky), AU (African Union Africká unie) a CUAMM (Medici con l Africa Lékaři ro Afriku), ale i velkého množství mezinárodních dobrovolníků, ve rosěch mnoha acientů, kteří dlouhé měsíce s nadějí čekali na obnovení činnosti nemocnice, aby mohli být ošetřeni. V nemocnici vedle chirurgické jednotky funguje stejně jako v Monrovii centrum ro matky a děti oskytující zdravotní éči a orodní asistenci z mnoha okolních vesnic. Zdravotní centrum sv. Jana z Boha v Lungi (Sierra Leone) bylo otevřeno 2. března 2015 o několika týdnech cvičení a školení ersonálu zařízení

17 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT a řeorganizování zařízení ro zajištění bezečnostních odmínek. Školení měli na starosti lékaři z nemocnice v Lunsaru. Jelikož je zařízení nově otevřené, říliv acientů je ozvolný, nicméně můžeme alesoň garantovat bezečnost acientů a ersonálu. Solečenský závazek, který obě zařízení v Sierra Leone mají, se nejvíce rojevil ři jejich zavření o vyuknutí eidemie. Nyní je třeba v této éči okračovat. S cílem zamezení šíření infekce byly i v době eidemie mnohé rodiny v domácí karanténě monitorovány a byla jim oskytována itná voda (uravovaná v nemocnici), jídlo a zdravotní éče. Dnes tato služba okračuje a tak jsou chráněny stále nové rodiny. Rodinu je zde třeba cháat jako základ zdravé solečnosti. Dokud nevyřešíme oslední říad, nebude ebola za námi. Lékaři bez hranic Ještě jednou mnohokrát ze srdce děkujeme všem lidem dobré vůle, asociacím, vládním i nevládním organizacím za jejich nezištnou omoc o boku milosrdných bratří v éči o nemocné a otřebné v ostižených zemích. A zvláštní dík atří všem členům rodiny sv. Jana z Boha, bratřím a soluracovníkům, kteří rojevili svoji zvláštní schonost semknutí se v době krize a neutuchající odory a zájmu o ty nejotřebnější ve snaze jim omoci nasazením všech svých sil a rostředků. Zdroj: OHSJD 17

18 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT EBOLA MISIJNÍ PROJEKT 2015 Stejně jako každý rok i letos generální ředstavený br. Jesus Etayo vyhlásil misijní rojekt řádu milosrdných bratří ro rok 2015 nemocnice milosrdných bratří v Monrovii (Libérie) a v Lunsaru (Sierra Leone). Podora (nejen finanční) těchto zařízení byla od léta loňského roku, kdy nalno vyukla eidemie eboly v záadní Africe, oměrně velká. Díky tomu se obě naše tamní nemocnice mohly nalno zaojit do boje s ebolou a solečně s dalšími organizacemi, které v oblasti zasahují, se daří eidemii ostuně otlačovat. Jelikož se ji však zcela zastavit neodařilo a škody, které naáchala, jsou ohromné, je naší omoci z bohatších částí světa stále třeba. I VY MŮŽETE V TOMTO ÚSILÍ POMOCI! Modlitbou, či finančně své dary můžete osílat na číslo konta /0800 Jako variabilní symbol uveďte 8888 anebo Za jakékoli dary mnohokrát děkujeme! KOLIK STOJÍ BOJ S EBOLOU? 10 informovanost sada informačních materiálů, díky kterým místní obyvatelé ví, jak zacházet s člověkem s odezřením na nákazu ebolou 20 bezečný řesun nakaženého do zdravotnického zařízení 30 okrytí nákladů na testování vzorků na ebolu 100 komletní výstroj zdravotníka ošetřujícího nakaženého acienta ebolou rukavice, brýle, ochranný oblek, maska, návleky na boty a okrývka hlavy (dle statistik CUAMM, našeho artnera v lunsarské nemocnici, viz 18

19 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT SLOVENSKÍ MILOSRDNÍ BRATIA Slovenská komunita milosrdných bratov zorganizovala nedávno osobitnú modlitbovú iniciatívu za ochranu red ochorením ebola, za duše tých, čo na ňu zomreli i za tých, ktorí ňou tria a ktorí sa o takto ostihnutých starajú. Chceli tak odoriť našich bratov starajúcich sa o ostihnutých ebolou v Afrike. Podujatie zaznamenalo veľ kú odozvu o celom Slovensku. V Lurdskej jaskynke na bratislavskej Kalvárii sa v nedeľu 26. októbra 2014 zišlo na tento úmysel vyše stodvadsať ľudí, čo nás nesmierne otešilo. Neochybne nám v roagácii odujatia omohli aj kresťanské médiá: TK KBS, Rádio Lumen, TV Lux a Katolícke noviny. Na úvod odujatia sa rítomným rihovoril rior slovenskej komunity milosrdných bratov Joachim Mačejovský OH. Prvý desiatok slávnostného ruženca sa rostredníctvom telefonického sojenia modlil bratislavský omocný bisku Mons. Jozef Haľ ko, keďže nemohol byť kvôli udeľovaniu sviatosti birmovania osobne rítomný. Ďalej sa modlili a ich raktická omoc, ako zastaviť ebolu v Afrike členovia rehole milosrdných bratov, ich soluracovníci, členky Kongregácie sestier Božského Vykuiteľa, ktoré racujú v nemocnici milosrdných bratov. Po modlitbe dominikán áter Chryzostom OP ožehnal amätnú tabuľku z mramoru vyrobenú na tento úmysel, trvalo riomínajúcu v jaskynke Panny Márie rosby za ochranu red ebolou. Na slávnosti si ľudia mali možnosť zakúiť sviečky s logom rehole Milosrdných bratov. Vyzbierali sme 500 eur, ktoré sú určené našim africkým milosrdným bratom v nemocniciach v Libérii a Sierra Leone, kde sa starajú o chorých na ebolu. Na základe ísomnej i rozhlasovej výzvy sa do odujatia zaojilo celé Slovensko. Rehoľa tak súdi na základe množstva ozitívnych ohlasov, ktoré dostala od Sniny až o Kúty, od jednotlivcov až o rehoľné komunity, ktoré sa modlili a stále modlia na uvedený úmysel. Na toto odujatie nadväzuje ešte benefičný koncert známej vokálnej skuiny SKLO v bratislavskom kostole milosrdných bratov. Výťažok z neho oäť ôjde na náku otrebných zdravotných ochranných i dezinfekčných omôcok re zariadenia milosrdných bratov omáhajúce 19

20 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT v boji roti ebole. Ako sa vyjadrila jedna z účastníčok odujatia, ani Eva Randová z Bratislavy: O odujatí som sa dozvedela z viacerých zdrojov, najmä internetových, od známych. Milosrdní bratia zvolili, domnievam sa, najlešie riešenie k roblému, akým je ebola, lebo médiá nás dnes zalavujú často rotichodnými informáciami, z ktorých má človek chaos, šekulujú Dostali sme nesmierne veľa ozitívnych ohlasov na našu iniciatívu... nad riešeniami a modlitby k Panne Márii majú veľkú silu a účinnosť, resahujú všetky iné možnosti. Oceňujem aj to, že k modlitbe ozvali otca biskua, lebo ako hovorí sv. Ignác Antiochijský, kde je bisku, tam je Cirkev. Prior Joachim Mačejovský dolnil: Dostali sme nesmierne veľa ozitívnych ohlasov na našu iniciatívu, modlili sa s nami tisíce veriacich. Som veľmi sokojní, katolícke médiá odviedli veľmi dobrú rácu tým, že nám omohli toto odujatie srostredkovať ľuďom. Určite každý z nás sa má možnosť modliť sa za uvedený úmysel aj ďalej. Andrea Eliášová Fotografie: archív rehole Milosrdných bratov 20

21 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT 100 LETOD SMRTI SV. BENEDIKTA MENNI Před necelým rokem 24. dubna 2014 zažilo francouzské město Dinan velkou slavnost řiomínky 100 let od úmrtí milosrdného bratra sv. Benedikta Menni. Generální ředstavený řádu br. Jesus Etayo solečně s generální ředstavenou Milosrdných sester Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kterou Benedikt Menni založil, rozhodli, že se v následujícím roce nechají insirovat odkazem sv. Benedikta Menni a v obou řeholích budou jeho říklad řiomínat. Datum 24. dubna 2015, jakožto závěrečný den řiomínky Benedikta Menni, br. Jesus zmínil ve svém doise bratřím a soluracovníkům jako významnou událost rávě robíhajícího roku ovolání k hositalitě. Krátký životois sv. Benedikta Menni, kterému je zasvěcená klášterní kale v brněnském konventu, naleznete na našem webu. sv. Benedikt Menni v KONGRES HISTORIKŮ Ve dnech 27. a 28. března 2015 roběhl v brněnském klášteře milosrdných bratří kongres věnovaný historii řádu v ůvodní germánské rovincii, kam atřily i současné české konventy. Setkání historiků z celé střední Evroy bylo zorganizováno v rámci rojektu Provincia germania de Orde Hositalario Sancti Johannis de Deo er annum Ten vznikl řed třemi lety s cílem koordinovat výzkum odborníků na historii ůsobení řádu. Historicky orvé tak vznikla latforma obsahující téměř všechny asekty ůsobení řádu, které si zaslouží zmaování, a na kterou je možné volně navazovat. Projekt se zaměřuje na období od říchodu br. Gabriela Ferrary do Valtic až do roku Jedná se tedy o oměrně krátké období, během kterého však vznikly všechny konventy řádu na území dnešní ČR. Vedle knih nemocných, které byly orvé běžně užívány až u řádových bratří, a ze kterých vychází dnešní moderní zůsob evidence acientů, se kongres věnoval kulturně historickému řínosu řádu, a to včetně jeho hudebního, uměleckého a literárního archivu, odbornému řínosu v medicíně, lékárnictví a ošetřovatelství, nař. na oli botaniky či anesteziologie, anebo významu šlechtických mecenášů, kteří řád odorovali. 21

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Podíl pohybových aktivit na vnímání identity osobnosti vozíčkářů a jejich inkluze do běžného tělovýchovného prostředí

Podíl pohybových aktivit na vnímání identity osobnosti vozíčkářů a jejich inkluze do běžného tělovýchovného prostředí Podíl ohybových aktivit na vnímání identity osobnosti vozíčkářů a jejich inkluze do běžného tělovýchovného rostředí Brůžková Lucie, Pacholík Viktor Masarykova univerzita, Fakulta sortovních studií, Katedra

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

1.5.2 Mechanická práce II

1.5.2 Mechanická práce II .5. Mechanická ráce II Předoklady: 50 Př. : Jakou minimální ráci vykonáš ři řemístění bedny o hmotnosti 50 k o odlaze o vzdálenost 5 m. Příklad sočítej dvakrát, jednou zanedbej třecí sílu mezi bednou a

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova GEOMETRICKÉ PROJEKCE S VYUŽITÍM 3D POČÍTAČOVÉHO MODELOVÁNÍ Petra Surynková, Yulianna Tolkunova Článek ojednává o realizovaných metodách inovace výuky deskritivní geometrie na Matematicko-fyzikální fakultě

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

o. elektronickou KOpli aoaatku č. 18, který obsahuje speciální ujednání pro období roku 2016.

o. elektronickou KOpli aoaatku č. 18, který obsahuje speciální ujednání pro období roku 2016. Vážený anena základě žádosti Vaší městské části ze dne 15.04.2016 o oskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném řístuu k informacím, ve znění ozdějších ředisů (dále jen "lnfz"), Vám sdělujeme,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Mateřské školy Milosrdných bratří

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Mateřské školy Milosrdných bratří VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Mateřské školy Milosrdných bratří 2015 MILOSRDNÍ BRATŘI MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO SLOVO ÚVODEM Rok 2015 byl druhým rokem provozu Mateřské školy Milosrdných bratří. Nesl se především

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Bibliografický popis elektronických publikací v síti knihoven ČR

Bibliografický popis elektronických publikací v síti knihoven ČR Bibliografický ois elektronických ublikací v síti knihoven ČR Edita Lichtenbergová, Marie Balíková, Ludmila Benešová, Jarmila Přibylová, Jaroslava Svobodová Publikace vznikla na základě úkolu řešeného

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7. Výrobní činnost odniku Ekonomika odniku - 2009 7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7.1. Produkční funkce teoretický základ ekonomiky výroby 7.2. Výrobní kaacita Výrobní činnost je tou činností odniku, která

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013. Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz v Praze dne 4.9.2013 Dobrý den, obracím se na vás jménem občanského sdružení Iuridicum Remedium s podnětem

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy 6. Vliv zůsobu rovozu uzlu transformátoru na zemní oruchy Zemní oruchou se rozumí sojení jedné nebo více fází se zemí. Zemní orucha může být zůsobena řeskokem na izolátoru, růrazem evné izolace, ádem řetrženého

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM Vážení rodiče, rarodiče, blízcí našich acientů, nabízíme řehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám omohl lée zvládnout situaci, která vznikla v souvislosti s onemocněním Vašeho

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XIII. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 2005

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XIII. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 2005 97 8. září 2004 POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XIII. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 2005 VYDALA ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE PRAHA 2005 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 Kristus, naděje pro Afriku 1. V roce 2005,

Více

Základní vzory. pro řešení spotřebitelských problémů. www.dtest.cz. Reklamace výrobků. Odstupování a rušení smluv. Telekomunikace.

Základní vzory. pro řešení spotřebitelských problémů. www.dtest.cz. Reklamace výrobků. Odstupování a rušení smluv. Telekomunikace. www.dtest.cz Reklamace výrobků Odstuování a rušení smluv Telekomunikace Energetika Základní vzory Dozorové orgány ro řešení sotřebitelských roblémů Sotřebitelský roblém? Volejte oradnu dtestu 299 149 009!

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II

Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II 7. mezinárodní konference Finanční řízení odniků a finančních institucí Ostrava Komarace Value at Risk a Exected Shortfall v rámci Solvency II Ingrid Petrová 1 Abstrakt Řízení rizik je oměrně novou discilínou,

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

hospitalita1 2011 hospitalita & Web misijní projekt 2011 Yanji Čína Rok rodiny sv. JaNa z boha NemocNé zdravotnictví a milosrdní bratři

hospitalita1 2011 hospitalita & Web misijní projekt 2011 Yanji Čína Rok rodiny sv. JaNa z boha NemocNé zdravotnictví a milosrdní bratři hospitalita1 2011 zpravodaj milosrdných bratří č. 12 Rok rodiny sv. JaNa z boha misijní projekt 2011 Yanji Čína NemocNé zdravotnictví a milosrdní bratři hospitalita & Web Per corpus ad animam - tělem k

Více

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Úvod do předmětu Ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 OŠETŘOVATELSTVÍ Úvod do předmětu Ošetřovatelství

Více

Tomáš Linda Tel: +420 777 169 939 lindova@bozplindova cz

Tomáš Linda Tel: +420 777 169 939 lindova@bozplindova cz 2014/R0/kód 101 Dana Lindová Tel: +420 602 439 939 Tomáš Linda Tel: +420 777 169 939 Email: lindova@bozlindova.cz lindova@bozlindova cz Email:linda tomas@bozlindova cz Email:linda.tomas@bozlindova.cz OZO

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více