EBOLA NA ÚSTUPU TOBIT ZE SVĚTA PRVNÍ DEN BEZ MAMINKY. o boji milosrdných bratří obě nemocnice otevřeny CENA EVROPSKÉHO OBČANA ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EBOLA NA ÚSTUPU TOBIT ZE SVĚTA PRVNÍ DEN BEZ MAMINKY. o boji milosrdných bratří obě nemocnice otevřeny CENA EVROPSKÉHO OBČANA ZDARMA"

Transkript

1 čtvrtletní zravodaj milosrdných bratří č Hositalita ZE SVĚTA Sloučení s Kongregací malých bratří Dobrého astýře CENA EVROPSKÉHO OBČANA milosrdní bratři oceněni v Bruselu TOBIT PRVNÍ DEN BEZ MAMINKY malé zamyšlení nad roblematikou inkluze ve školství Důstojné nakládání s ostatky nenarozených dětí EBOLA NA ÚSTUPU o boji milosrdných bratří obě nemocnice otevřeny ZDARMA

2 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT 1 Konference Křesťanství a eutanazie 2 XXIII. Světový dne nemocných 3 Rok ovolání do hositality 4 Sloučení s Kongregací malých bratří Dobrého astýře 5 Milosrdní bratři oceněni v Bruselu 6 Ebola na ústuu let od smrti sv. Benedikta Menni 8 Kongres historiků 9 Restaurace soch ŽIVOT A ZDRAVÍ 4 Duchovní éče u nemocných 5 Tobit 6 Nové vybavení slouží nemocným 7 První den bez maminky 8 Knižní ty - Tichá srdce SPIRITUALITA 5 Zamyšlení k době ostní a velikonočnímu triduu 6 Bl. Olallo Valdés, OH Milé čtenářky, milí čtenáři, každá rožitá radost může být hnací silou v životě. I řesto, že se neustále setkáváme s neříliš dobrými zrávami, které nechci nijak zlehčovat, je ro každého životně důležité být okloen i informacemi o tom, co se odařilo. Je zde ale i nadšení a umělá radost, která je atrná zvláště v křesťanských kruzích vnucené mimické zakřivení úst a být nad věcí bez ohledu na situaci. Člověk má rávo na své city a emoce, za které je také odovědný. A nemůže se taky usmívat od svítání do soumraku, řestože nechce nikomu ublížit. Tolerance je nadřazena této "umělé radosti". Vzájemným vyjadřováním svých ocitů a jejich resektováním dokážeme na sebe ůsobit a ovlivňovat se. Nevytváříme tak negativistickou solečnost, ani solečnost s "narogramovaným úsměvem", ale ůsobíme svým životem (tím, co v něm řekonáváme) jeden na druhého. Nám všem řeji, aby se naše tolerance neustále rohlubovala a vytvářela silnější outa lásky. Ať nám Pán v tomto žehná na římluvu Panny Marie a sv. Jana z Boha. Br. Martin Macek, OH ředstavený milosrdných bratří v Čechách na Moravě a Slovensku

3 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT KONFERENCE KŘESŤANSTVÍ A EUTANAZIE Nevyléčitelně nemocní lidé existují, ale neexistují lidé, o které nejde ečovat To jsou slova br. Martina Macka, ředstaveného řádu milosrdných bratří v ČR a na Slovensku, který vystouil na konferenci Eutanazie a křesťanství ořádané v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jejím místoředsedou Janem Bartoškem a kardinálem Dominikem Dukou na začátku února u říležitosti XXIII. Světového dne nemocných. Úvodní řednášku br. Martina na téma Per corus ad animam tělem k duši, ve které hovořil o řístuu milosrdných bratří k nemocným a otřebným, a zvláště o ostoji řádu vůči diskutovaným etickým záležitostem, jako je nař. eutanazie, následovaly řísěvky sester Boromejek o jejich zkušenostech nejen z ražské nemocnice Pod Petřínem, řednáška rofesora Čáa, ředsedy Asociace kolegia katolických lékařů, o eutanazii z ohledu raktického lékaře, či doktorky Svatošové o hosicové éči v ČR. Jsme vděční, že milosrdní bratři byli na řání otce kardinála na tuto konferenci řizváni, aby mohli ředat svůj ostoj k roblematice dle vzoru hostiality sv. Jana z Boha, ale ředevším, že se roblematickému tématu eutanazie věnuje široká veřejnost a ostoji křesťanství je v tomto kladen velký význam. v 3

4 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT XXIII. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH V NEMOCNICI MILOSRDNÝCH BRATŘÍ VE VIZOVICÍCH V den amátky Panny Marie Lurdské (11. února) si církev řiomíná Světový den nemocných. Jeho slavení ustanovil v roce 1993 sv. Jan Pavel II. S tímto datem, kromě události rvního zjevení Panny Marie dívce Bernadettě ve francouzských Lurdech v roce 1858, se ojí ještě další dva významné momenty v dějinách církve, které nejsou říliš známé: Dne 11. února 1984 vydal aež Jan Pavel II. aoštolský list Salvifici Doloris¹ (v českém řekladu, O křesťanském smyslu lidského utrení²) a o rok ozději v tentýž den ustanovil Paežskou radu ro astoraci mezi zdravotníky. K objevení sásonosného významu utrení nemocnými, o kterém aež íše v dokumentu, může řisět samaritánský ostoj racovníků ve zdravotnictví, nalněný ozornou službou a hluboce lidským soucítěním. Každoročně k slavení Světového dne nemocných íše aež oselství, určené nejen nemocným, ale též těm, 4 kteří se o ně starají. Právě, u říležitosti letošního dvacátého třetího ročníku se slova aeže Františka obracejí ředevším k racovníkům a dobrovolníkům ve zdravotnictví. Všechny tyto obětavé služebníky trícím vybízí ke solečné meditaci nad úryvkem z knihy Job: Sleému jsem byl okem a kulhavému nohou (29, 15). Dooručuje také řístu k tomuto textu, a to z hlediska saientia cordis. Tato moudrost srdce není odle aeže teoretickým oznáním nebo ovocem úvah, ale je ostojem, který vlil Duch Svatý do mysli a do srdce toho, kdo se dokáže otevřít vůči utrení druhých a oznává v něm Boží obraz. Moudrost srdce se ak ve službě nemocným vyznačuje těmito rysy: službou, řítomností, vstřícností, solidárností a neosuzováním. Je oměrně snadné sloužit ár dní, ale je obtížné ečovat o člověka o celé měsíce anebo dokonce roky, i když on už ani není schoen oděkovat. A řece, jak velká je to cesta k osvěcování! V takových situacích lze očítat se secifickou blízkostí Pána a zároveň

5 V Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích ve středu u říležitosti XXIII. Světového dne nemocných navštívili bratr Martin a aní ředitelka Ing. Z. Vlčková hositalizované acienty. Při slavnostní mši svaté, kterou sloužil P. Damián Němec, omocný biskuský delegát ro astoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké, za nemocné a racovníky tamní nemocnice, byli uvedeni do služby nemocným noví nemocniční kalani, manželé Jiřina a Robert Psotovi. Po jejím skončení byla ve vestibulu nemocnice zahájena výstava fotografií o cestě bratra Martina do Indie. Paní ředitelka Zdeňka Vlčková u acientky Nemocné zase vyzval k řijímání nemoci, bolestí a utrení ve víře a k jejich rožívání v těsném sojení s ukřižovaným Ježíšem Kristem: Vždyť zkušenost bolesti se může stávat řednostní možností ro zrostředkování milosti k vlastní sáse a živoucím svědectvím víry ro ostatní. Paní Marta Hošťálková u acientky to ředstavuje mimořádnou odoru církvi ři jejím oslání, ³ vysoce ohodnotil aež František vytrvalou službu zdravotníků a ujistil je o zvláštní Boží omoci v jejich snažení. ¹ Jan Pavel II, Salvifici doloris. O křesťanském smyslu lidského utrení. Praha: Zvon, 1995, čl. 27. ² Srov. Tamtéž, čl ³ Celý text oselství Svatého otce nabízíme v rubrice Duchovní. Žehnání novým nemocničním kalanům Marta Hošťálková Katolická asociace nemocničních kalanů v ČR

6 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE SLEPÉMU JSEM BYL OKEM A KULHAVÉMU NOHOU. SAPIENTIA CORDIS (JOB 29,15) Drazí bratři a sestry, u říležitosti XXIII. Světového dne nemocných, který ustanovil svatý Jan Pavel II., se obracím na vás všechny, kdo snášíte tíhu nemoci a různým zůsobem jste sojeni s trícím tělem Kristovým, i na vás, racovníky a dobrovolníky v oblasti zdravotnictví. Téma letošního roku nás vyzývá k meditaci o větě z Knihy Job Sleému jsem byl okem a kulhavému nohou (29,15). Chtěl bych k němu řistouit z ohledu saientia cordis, moudrosti srdce. 1. Taková moudrost není teoretickým a abstraktním oznáním nebo lodem úvah. Podle toho, jak ji oisuje svatý Jakub ve svém listě, je ředevším čistá, dále okojná, shovívavá, oddajná, lná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani okrytecká (3,17). Je tedy ostojem, který vlil Duch Svatý do mysli a do srdce toho, kdo se dokáže otevřít vůči utrení druhých a oznává v něm Boží obraz. Přijímáme za svoje zvolání žalmu Nauč nás očítat naše dny, ať získáme moudrost srdce (Žalm 90,12). V saientia cordis, jež je Božím darem, můžeme vidět souhrn lodů Světového dne nemocných. 2. Moudrost srdce znamená sloužit bratrovi. V Jobově řeči, která obsahuje slova sleému jsem byl okem a kulhavému nohou, se zdůrazňuje rozměr služby otřebným rokazované 6

7 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT tímto sravedlivým mužem, jenž se těší autoritě a zaujímá důstojné místo mezi staršími města. Jeho morální velikost se rojevuje službou chudému, který žádá o omoc, jakož i éčí o sirotka a vdovu (verše 12-13). Kolik křesťanů i dnes rokazuje nikoli slovy, ale životem zakořeněným v ryzí víře, že jsou sleému okem a kulhavému nohou! Jsou to lidé, kteří stojí nablízku nemocným, když otřebují stálou éči a omoc ři umývání, oblékání i jedení. Zvláště když se tato služba rodlužuje v čase, může se stát namáhavou a zatěžující. Je oměrně snadné sloužit ár dní, ale je obtížné ečovat o člověka o celé měsíce anebo dokonce roky, i když on už ani není schoen oděkovat. A řece, jak velká je to cesta k osvěcování! V takových situacích lze očítat se secifickou blízkostí Pána a zároveň to ředstavuje mimořádnou odoru církvi ři jejím oslání. 3. Moudrost srdce znamená být s bratrem. Doba strávená v blízkosti nemocného je osvátným časem. Je to chválení Boha, jež nás řiodobňuje obrazu jeho Syna, který neřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkuné za všechny (Mt 20,28). Sám Ježíš řekl: Já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží (Lk 22,27). S živou vírou rosme Ducha Svatého, aby nám dal milost cháat toto často tiché dorovázení, ři němž jsme vedeni, abychom věnovali svůj čas sestrám a bratřím, kteří díky naší blízkosti a náklonnosti ociťují lásku a útěchu. Jak velká lež se oroti tomu skrývá za určitými názory, které tolik trvají na kvalitě života a vnucují řesvědčení, že život vážně ostižený chorobou není hoden toho, aby se žil! 4. Moudrost srdce znamená vycházet ze sebe a jít bratrovi v ústrety. Náš svět často zaomíná na zvláštní hodnotu času stráveného u lůžka nemocného, rotože jsme zachváceni sěchem, frenetickou činností a výrobou a zaomínáme na rozměr nezištnosti, starosti a éče o druhého člověka. Za takovýmto ostojem v odstatě často stojí vlažná víra, která zaomněla na Pánova slova ro mne jste to udělali (Mt 25,40). Proto bych chtěl znovu řiomenout absolutní rioritu vycházet ze sebe vstříc bratru, což je jedno ze dvou hlavních řikázání, která zakládají každou morální normu, a to nejzřetelnější znamení ro rozlišování ve věcech duchovního růstu, jenž je odovědí na absolutně nezištné Boží sebedarování (aoštol. exhortace Evangelii gaudium,179). Z téže misijní ovahy církve ramení účinná láska k bližnímu, soucit, který rozumí, omáhá a odoruje (tamtéž). 5. Moudrost srdce znamená být solidární s bratrem a neosuzovat ho. Láska otřebuje čas; čas na léčení nemocných a na návštěvu u nich; čas na to, abychom 7

8 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT jim byli nablízku, jako to udělali Jobovi řátelé: Seděli otom solu s ním na zemi o sedm dní a nocí a slova k němu žádný neromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná (Job 2,13). Ale Jobovi řátelé v sobě skrývali negativní úsudek o něm: mysleli si, že jeho neštěstí je Božím trestem za jeho vinu. Pravá láska však znamená sdílení, které neosuzuje a nenárokuje si obrácení toho druhého. Je svobodná oroti falešné okoře, jež odvědomě usiluje o uznání a má zálibu ve vykonaném Pravá láska však znamená sdílení, které neosuzuje a nenárokuje si obrácení toho druhého. dobru. Jobova zkušenost nachází svou autentickou odověď ouze v Ježíšově kříži, nejvyšším skutku Boží solidarity s námi, který je narosto nezištný a milosrdný. Tato odověď lásky na drama lidské bolesti, zvláště nevinné, zůstává stále vtisknuta do těla zmrtvýchvstalého Krista, do jeho oslavených ran, které jsou ro víru ohoršením, ale zároveň znamenají i důkaz ro ni (srov. Homilie ři kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II., 27. dubna 2014). Přestože nemoc, samota a neschonost nabývají řevahy nad naším životem rožívaným jako dar, může se zkušenost bolesti stávat řednostní možností ro zrostředkování milosti a zdrojem ro získávání a osilování moudrosti srdce. Proto cháeme, že Job, když se na konci své zkušenosti obrací na Boha, může rohlásit: Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě satřil vlastním okem (42,5). I lidé onoření do tajemství bolesti a utrení, jež je řijímáno ve víře, se mohou stávat živoucími svědky víry, která jim umožňuje setrvávat v samotném utrení, i když ho člověk svým vlastním rozumem nedokáže ochoit do hloubky. 6. Svěřuji Světový den nemocných od mateřskou ochranu Panny Marie, která ve svém lůně řijala a zrodila vtělenou Moudrost, našeho Pána Ježíše Krista. Maria, Trůne Moudrosti, jako naše Matka oroduj za všechny nemocné i za ty, kdo se o ně starají. Učiň, ať ve službě trícímu bližnímu a skrze zkušenost bolesti dokážeme řijímat ravou moudrost srdce a umožňujeme jí, aby v nás narůstala. Tuto rosbu za vás všechny dorovázím svým aoštolským ožehnáním. Ve Vatikánu 3. rosince 2014 amátka svatého Františka Xaverského FRANTIŠEK Zdroj: Biskuství brněnské 8

9

10 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT Na oslední generální kaitule milosrdní bratři na řání svých mladších členů rozhodli, že rok 2015 bude věnován ovolání k hositalitě. Pod heslem Přijď a zaoj se tak má řád snahu o rozšíření ovolání milosrdenství ve všech jeho dimenzích nesoucích rysy řádu milosrdných bratří. a zažívali radost z ovolání a byli schoni ředávat tuto radost a nadšení druhým. Rok ovolání k hositalitě začne 20. ledna a zakončen bude 20. ledna 2016 v den amátky obrácení našeho otce sv. Jana z Boha. K této říležitosti bychom i my, milosrdní bratři v České reublice a na Slovenku, chtěli vyzvat všechny lidi, nejen ty racující u nemocných a jakkoli otřebných, aby se nechali insirovat říkladem Milosrdného Samaritána, učili se řijímat druhé s láskou a obětavostí a viděli v tomto službu samotnému Kristu. Náš generální ředstavný vyzývá všechny bratry a soluracovníky k účasti na této iniciativě, abychom solečně jednali v harmonii každý svým vlastním zůsobem ve své ráci Generální kurie řiravila k letošnímu roku materiály k rozjímání a modlitbě ro každý měsíc. Odkazy na tyto materiály jsou v několika jazycích k disozici na našem webu. Br. Benigno Ramos generální rádce řádu 10

11 365 SVĚDECTVÍ HOSPITALITY K insiraci ve službě hositality má sloužit i iniciativa generální kurie, která ze všech svých bratří a soluracovníků vybrala 365 z nich, kteří oskytli své osobní svědectví ze služby na oli hostiality. Každý den roku ovolání k hositalitě si tak na našich řádových webech lidé mohou řečíst insirativní osobní svědectví. KLÁŠTER NA ČAS Zároveň k letošnímu roku nabízíme možnost oznat život milosrdných bratří z blízka a zažít klášter na čas. Všichni mladí muži, kteří cítí náznak svého ovolání k hosi-talitě službě nemocným a otřebným, jsou vítáni v našich komunitách, kde toto ovolání mohou blíže oznat a rozvíjet. Po domluvě s ředstaveným řádu je možné strávit nějaký čas v našem klášteře a nahlédnout do života řeholníků. Ke kontaktu můžete využít formulář na našem webu nebo (Předem řiomínáme, že obyt v klášteře neslouží k odočinku v běžném životě, ale skutečně k rozeznání a ostunému oznávání a rohlubování svého osobního ovolání.) VYSOKÉ TATRY S ŘEHOLNÍKY POVOLÁNÍ - SVĚDECTVÍ PRAVDY Vícedenní setkání ro mladé muže s několika milosrdnými bratry, kteří chtějí strávit několik dní ve Vysokých Tatrách a zamýšlet se nad svým ovoláním. Plán: duchovní rogram, vysokohorská turistika, aj. Ubytování: chata Termín: léto 2015 Informace: Kontakt:

12 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT SLOUČENÍ S KONGREGACÍ MALÝCH BRATŘÍ V ondělí 19. ledna 2015 roběhlo ve městě Alburquerque v Novém Mexiku v USA sloučení Kongregace Malých bratří Dobrého Pastýře s řádem sv. Jana z Boha, milosrdnými bratry. Kongregace byla založena milosrdným bratrem Mathiasem Barrettem, který se narodil 15. března 1900 ve Watefordu v Irsku. Už v 16 letech se začal zajímat o život milosrdných bratří, ke kterým ozději i vstouil. Sloužil těm nejotřebnějším a nejchudším o vzoru sv. Jana z Boha. Během čtrnácti let omohl založit ět institucí útočiště ro 200 mužů, nemocnici o 500 lůžkách, domov ro eiletiky, olévkovou kuchyni a zotavovnu ro 75 acientů. Svojí ohostinností dokázal reagovat na různé otřeby chudých. Roku 1950 však o nedorozumění se svými ředstavenými oustil řád milosrdných bratří. Byl však rozhodnutý se i nadále věnovat těm nejoslednějším. 19. ledna 1951 založil rávě ve městě Albuquerque Kongregaci Malých bratří Dobrého Pastýře. Brzy ho následovali další muži a začali tak rozvíjet dílo, které zaštiťo- 12 valo domy ro bezdomovce, ostižené osoby, nemocné AIDS, týrané ženy a další zařízení. Br. Mathias zemřel 12. srna 1990 ve věku 90 let. Dnes má kongregace 27 bratří a ůsobí na Haiti, v USA, Kanadě, v Irsku a Anglii. Na její generální kaitule bylo rozhodnuto o návratu k řádu milosrdných bratří, což se stalo 19. ledna 2015 o složení slibů do rukou generálního ředstaveného milosrdných bratří br. Jesus Etaya. Vznikla tímto i nová řádová rovincie Dobrého Pastýře. Prosíme o modlitby za úsěch tohoto sojení ro dobro církve a úkolu, který nám byl svěřen. v

13 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT MILOSRDNÍ BRATŘI OCENĚNI V BRUSELU CIVI EUROPAEO PRAEMIUM CENA EVROPSKÉHO OBČANA Ve středu 25. února řevzal br. Jesus Etayo, generální ředstavený řádu milosrdných bratří, od nejvyšších ředstavitelů Evroského arlamentu ocenění Civi Euroaeo Praemium Cenu evroského občana za rok Generálního ředstaveného dorovodili generální radové řádu br. Rudolf Kno, zodovědný za ůsobení řádu v evroském regionu, a br. Giamietro Luzzato a ředitel evroské kanceláře řádu v Bruselu Hositality Euroe Dr. Carlo Galasso. Generál řádu Milosrdných bratří br. Jesus Etayo řebírá Cenu evroského občana Řád milosrdných bratří obdrží restižní ocenění Evroské unie za jeho staletí trvající éči o nemocné a otřebné v Evroě, ale i za úsilí v boji s eidemií eboly v Záadní Africe. 13

14 Dr. Carlo Galasso, generál Pater Jesús Etayo Arrondo, eurooslanec Gabriel Mato a bratr Rudolf Kno / FOTO: Toto ocenění je každoročně udělováno Evroským arlamentem lidem nebo institucím za excelentní lnění svých závazků v úsilí o soužití a integraci mezi lidmi členských států Evroské unie v rámci každodenního nasazení a rosazování hodnot lidské důstojnosti, solidarity a tolerance. Bere se zde v otaz i mimořádně záslužná ráce jednotlivců a institucí ůsobících v Evroské unii ve rosěch zemí třetího světa, uvedení v raxi hodnot solidarity a mezinárodní soluráce. Řád milosrdných bratří byl nominován jako kandidát šanělským eurooslancem Gabrielem Mato a byl vybrán za vítěze ro rok 2014 komisí složenou z ředních úředníků evroských institucí, ve které zasedají mimo jiné i bývalý ředseda Evroské komise José Manuel Barroso a dva bývalí ředsedové Evroského arlamentu Hans-Gert Pöttering a Enrique Barón. Ocenění bylo řádu uděleno nejenom za jeho téměř ět set let trvající ráci na oli sociální a zdravotní éče v Evroě a na dalších kontinentech 14 ve rosěch milionů nemocných, ostižených a oomíjených lidí, ale i za ráci řádu v řední linii jako ošetřovatelé a zdravotníci v zemích Záadní Afriky ostižených eidemií eboly. Úsilí a éče oskytnutá lidem v Libérii a Sierra Leone, kde milosrdní bratři rovozují dvě nemocnice už mnoho let ve městech Monrovie a Lunsar, byla vykouena životem 13 soluracovníků (ošetřovatelů a zdravotních sester), jedné řeholní sestry, misionářky, a čtyř milosrdných bratří, včetně br. Miguela Pajarese a br. Manuela Viejo. Tito dva byli jediní evroští občané, kteří oložili svůj život v boji s eidemií: byl to další důvod, roč chtěla Evroa vyjádřit vděčnost řádu milosrdných bratří za jeho obdivuhodný říklad odvahy a solidarity. Předání ocenění roběhlo v Evroském arlamentu v Bruselu během jeho letošního rvního lenárního zasedání. Na konci ceremonie byla otevřena výstava věnovaná oceněným ze všech 28 členských zemí Evroské unie. Zdroj: OHSJD

15 Kancelář Hositality Euroe byla zřízena, aby zastuovala nemocnice, sociální a jiná zařízení rovozované řádem milosrdných bratří a kongregací milosrdných sester Nejsvětějšího Srdce Ježíšova řed institucemi Evroské Unie. Myšlenka otevření kanceláře v Bruselu vzešla ze setkání milosrdných bratří a soluracovníků evroského regionu ve Šanělsku v roce 2008 a oté v Irsku v roce Od té doby robíhá ravidelná komunikace evroských institucí s řádem ve rosěch rosazování hositality o vzoru sv. Jana z Boha do evroského zdravotního a sociální systému. K této iniciativě se v roce 2013 řiojila i kongregace milosrdných sester. Strategie má za cíl odorovat vzájemnou soluráci mezi zařízeními různých členských zemí a jejich dialog s evroskými institucemi, a také zlešovat jejich vybavenost, zajistit růběžnou modernizaci a v neoslední řadě výměnu zkušeností mezi zařízeními dle jejich odborností. Tato myšlenka stojí v centru zájmů EU, roto se rojekt těší její odoře. Významnou roli hraje kancelář v koordinaci mimoevroských rojektů milosrdných bratří a sester s rojekty Evroské Unie v zemích třetího světa.

16 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT EBOLA NA ÚSTUPU O BOJI MILOSRDNÝCH BRATŘÍ OBĚ NEMOCNICE OTEVŘENY Od vrcholu eidemie eboly v zemích Záadní Afriky (Guinea, Sierra Leone a Libérie), která zcela ochromila tamní zdravotní systém a zanechala za sebou zatím řes mrtvých lidí, uběhlo něco málo řes 7 měsíců, řád milosrdných bratří však již dokázal lně obnovit svoji zdravotní éči obyvatelům Libérie a Sierra Leone. Katolická nemocnice sv. Josefa v Monrovii (Libérie), kterou se odařilo znovuotevřít 24. listoadu 2014 díky omoci a soluráci mnoha různých organizací, okračuje ve své službě místním obyvatelům v širokém okolí v ambulantní éči se secializací na éči o matky a děti. Právě oddělení ro matky s dětmi je nesmírně citlivé a ředevším vytížené v závěrečné fázi eidemie. Zároveň vyžaduje výrazně zřísněné odmínky bezečnosti a ochrany acientů řed nákazami, zvláště eboly. Zaměstnanci nemocnice musí každý den rocházet testem IPC 16 (Infection Prevention and Control) infekční revence a kontroly, mnoha školeními a vzdělávacími kurzy, aby věděli, jak v těchto zřísněných odmínkách mají racovat. Nemocnice Mabesseneh sv. Jana z Boha v Lunsaru (Sierra Leone), která byla znovuotevřena 6. ledna 2015 za technické a rofesní odory organizace IMC (International Medical Cors Mezinárodní lékařské jednotky), AU (African Union Africká unie) a CUAMM (Medici con l Africa Lékaři ro Afriku), ale i velkého množství mezinárodních dobrovolníků, ve rosěch mnoha acientů, kteří dlouhé měsíce s nadějí čekali na obnovení činnosti nemocnice, aby mohli být ošetřeni. V nemocnici vedle chirurgické jednotky funguje stejně jako v Monrovii centrum ro matky a děti oskytující zdravotní éči a orodní asistenci z mnoha okolních vesnic. Zdravotní centrum sv. Jana z Boha v Lungi (Sierra Leone) bylo otevřeno 2. března 2015 o několika týdnech cvičení a školení ersonálu zařízení

17 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT a řeorganizování zařízení ro zajištění bezečnostních odmínek. Školení měli na starosti lékaři z nemocnice v Lunsaru. Jelikož je zařízení nově otevřené, říliv acientů je ozvolný, nicméně můžeme alesoň garantovat bezečnost acientů a ersonálu. Solečenský závazek, který obě zařízení v Sierra Leone mají, se nejvíce rojevil ři jejich zavření o vyuknutí eidemie. Nyní je třeba v této éči okračovat. S cílem zamezení šíření infekce byly i v době eidemie mnohé rodiny v domácí karanténě monitorovány a byla jim oskytována itná voda (uravovaná v nemocnici), jídlo a zdravotní éče. Dnes tato služba okračuje a tak jsou chráněny stále nové rodiny. Rodinu je zde třeba cháat jako základ zdravé solečnosti. Dokud nevyřešíme oslední říad, nebude ebola za námi. Lékaři bez hranic Ještě jednou mnohokrát ze srdce děkujeme všem lidem dobré vůle, asociacím, vládním i nevládním organizacím za jejich nezištnou omoc o boku milosrdných bratří v éči o nemocné a otřebné v ostižených zemích. A zvláštní dík atří všem členům rodiny sv. Jana z Boha, bratřím a soluracovníkům, kteří rojevili svoji zvláštní schonost semknutí se v době krize a neutuchající odory a zájmu o ty nejotřebnější ve snaze jim omoci nasazením všech svých sil a rostředků. Zdroj: OHSJD 17

18 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT EBOLA MISIJNÍ PROJEKT 2015 Stejně jako každý rok i letos generální ředstavený br. Jesus Etayo vyhlásil misijní rojekt řádu milosrdných bratří ro rok 2015 nemocnice milosrdných bratří v Monrovii (Libérie) a v Lunsaru (Sierra Leone). Podora (nejen finanční) těchto zařízení byla od léta loňského roku, kdy nalno vyukla eidemie eboly v záadní Africe, oměrně velká. Díky tomu se obě naše tamní nemocnice mohly nalno zaojit do boje s ebolou a solečně s dalšími organizacemi, které v oblasti zasahují, se daří eidemii ostuně otlačovat. Jelikož se ji však zcela zastavit neodařilo a škody, které naáchala, jsou ohromné, je naší omoci z bohatších částí světa stále třeba. I VY MŮŽETE V TOMTO ÚSILÍ POMOCI! Modlitbou, či finančně své dary můžete osílat na číslo konta /0800 Jako variabilní symbol uveďte 8888 anebo Za jakékoli dary mnohokrát děkujeme! KOLIK STOJÍ BOJ S EBOLOU? 10 informovanost sada informačních materiálů, díky kterým místní obyvatelé ví, jak zacházet s člověkem s odezřením na nákazu ebolou 20 bezečný řesun nakaženého do zdravotnického zařízení 30 okrytí nákladů na testování vzorků na ebolu 100 komletní výstroj zdravotníka ošetřujícího nakaženého acienta ebolou rukavice, brýle, ochranný oblek, maska, návleky na boty a okrývka hlavy (dle statistik CUAMM, našeho artnera v lunsarské nemocnici, viz 18

19 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT SLOVENSKÍ MILOSRDNÍ BRATIA Slovenská komunita milosrdných bratov zorganizovala nedávno osobitnú modlitbovú iniciatívu za ochranu red ochorením ebola, za duše tých, čo na ňu zomreli i za tých, ktorí ňou tria a ktorí sa o takto ostihnutých starajú. Chceli tak odoriť našich bratov starajúcich sa o ostihnutých ebolou v Afrike. Podujatie zaznamenalo veľ kú odozvu o celom Slovensku. V Lurdskej jaskynke na bratislavskej Kalvárii sa v nedeľu 26. októbra 2014 zišlo na tento úmysel vyše stodvadsať ľudí, čo nás nesmierne otešilo. Neochybne nám v roagácii odujatia omohli aj kresťanské médiá: TK KBS, Rádio Lumen, TV Lux a Katolícke noviny. Na úvod odujatia sa rítomným rihovoril rior slovenskej komunity milosrdných bratov Joachim Mačejovský OH. Prvý desiatok slávnostného ruženca sa rostredníctvom telefonického sojenia modlil bratislavský omocný bisku Mons. Jozef Haľ ko, keďže nemohol byť kvôli udeľovaniu sviatosti birmovania osobne rítomný. Ďalej sa modlili a ich raktická omoc, ako zastaviť ebolu v Afrike členovia rehole milosrdných bratov, ich soluracovníci, členky Kongregácie sestier Božského Vykuiteľa, ktoré racujú v nemocnici milosrdných bratov. Po modlitbe dominikán áter Chryzostom OP ožehnal amätnú tabuľku z mramoru vyrobenú na tento úmysel, trvalo riomínajúcu v jaskynke Panny Márie rosby za ochranu red ebolou. Na slávnosti si ľudia mali možnosť zakúiť sviečky s logom rehole Milosrdných bratov. Vyzbierali sme 500 eur, ktoré sú určené našim africkým milosrdným bratom v nemocniciach v Libérii a Sierra Leone, kde sa starajú o chorých na ebolu. Na základe ísomnej i rozhlasovej výzvy sa do odujatia zaojilo celé Slovensko. Rehoľa tak súdi na základe množstva ozitívnych ohlasov, ktoré dostala od Sniny až o Kúty, od jednotlivcov až o rehoľné komunity, ktoré sa modlili a stále modlia na uvedený úmysel. Na toto odujatie nadväzuje ešte benefičný koncert známej vokálnej skuiny SKLO v bratislavskom kostole milosrdných bratov. Výťažok z neho oäť ôjde na náku otrebných zdravotných ochranných i dezinfekčných omôcok re zariadenia milosrdných bratov omáhajúce 19

20 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT v boji roti ebole. Ako sa vyjadrila jedna z účastníčok odujatia, ani Eva Randová z Bratislavy: O odujatí som sa dozvedela z viacerých zdrojov, najmä internetových, od známych. Milosrdní bratia zvolili, domnievam sa, najlešie riešenie k roblému, akým je ebola, lebo médiá nás dnes zalavujú často rotichodnými informáciami, z ktorých má človek chaos, šekulujú Dostali sme nesmierne veľa ozitívnych ohlasov na našu iniciatívu... nad riešeniami a modlitby k Panne Márii majú veľkú silu a účinnosť, resahujú všetky iné možnosti. Oceňujem aj to, že k modlitbe ozvali otca biskua, lebo ako hovorí sv. Ignác Antiochijský, kde je bisku, tam je Cirkev. Prior Joachim Mačejovský dolnil: Dostali sme nesmierne veľa ozitívnych ohlasov na našu iniciatívu, modlili sa s nami tisíce veriacich. Som veľmi sokojní, katolícke médiá odviedli veľmi dobrú rácu tým, že nám omohli toto odujatie srostredkovať ľuďom. Určite každý z nás sa má možnosť modliť sa za uvedený úmysel aj ďalej. Andrea Eliášová Fotografie: archív rehole Milosrdných bratov 20

21 ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT 100 LETOD SMRTI SV. BENEDIKTA MENNI Před necelým rokem 24. dubna 2014 zažilo francouzské město Dinan velkou slavnost řiomínky 100 let od úmrtí milosrdného bratra sv. Benedikta Menni. Generální ředstavený řádu br. Jesus Etayo solečně s generální ředstavenou Milosrdných sester Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kterou Benedikt Menni založil, rozhodli, že se v následujícím roce nechají insirovat odkazem sv. Benedikta Menni a v obou řeholích budou jeho říklad řiomínat. Datum 24. dubna 2015, jakožto závěrečný den řiomínky Benedikta Menni, br. Jesus zmínil ve svém doise bratřím a soluracovníkům jako významnou událost rávě robíhajícího roku ovolání k hositalitě. Krátký životois sv. Benedikta Menni, kterému je zasvěcená klášterní kale v brněnském konventu, naleznete na našem webu. sv. Benedikt Menni v KONGRES HISTORIKŮ Ve dnech 27. a 28. března 2015 roběhl v brněnském klášteře milosrdných bratří kongres věnovaný historii řádu v ůvodní germánské rovincii, kam atřily i současné české konventy. Setkání historiků z celé střední Evroy bylo zorganizováno v rámci rojektu Provincia germania de Orde Hositalario Sancti Johannis de Deo er annum Ten vznikl řed třemi lety s cílem koordinovat výzkum odborníků na historii ůsobení řádu. Historicky orvé tak vznikla latforma obsahující téměř všechny asekty ůsobení řádu, které si zaslouží zmaování, a na kterou je možné volně navazovat. Projekt se zaměřuje na období od říchodu br. Gabriela Ferrary do Valtic až do roku Jedná se tedy o oměrně krátké období, během kterého však vznikly všechny konventy řádu na území dnešní ČR. Vedle knih nemocných, které byly orvé běžně užívány až u řádových bratří, a ze kterých vychází dnešní moderní zůsob evidence acientů, se kongres věnoval kulturně historickému řínosu řádu, a to včetně jeho hudebního, uměleckého a literárního archivu, odbornému řínosu v medicíně, lékárnictví a ošetřovatelství, nař. na oli botaniky či anesteziologie, anebo významu šlechtických mecenášů, kteří řád odorovali. 21

hospitalita EBOLA V AFRICE 2-3 2014 A MILOSRDNÍ BRATŘI ZDARMA Školka milosrdných bratří: O individuálním přístupu Per corpus ad animam - tělem k duši

hospitalita EBOLA V AFRICE 2-3 2014 A MILOSRDNÍ BRATŘI ZDARMA Školka milosrdných bratří: O individuálním přístupu Per corpus ad animam - tělem k duši hospitalita 2-3 2014 zpravodaj milosrdných bratří č. 24-25 EBOLA V AFRICE A MILOSRDNÍ BRATŘI Školka milosrdných bratří: O individuálním přístupu Per corpus ad animam - tělem k duši ZDARMA ÚVODNÍ SLOVO

Více

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Mládež v církvi Vracejí nás k ideálům Káva s příchutí dobrých skutků Kněz mezi mladými 3 Proglas Radio Proglas v královéhradecké diecézi naladíte

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

hospitalita2 2011 Domov sv. Jana z Boha v Bratislavě Rok rodiny z Boha Naše pomoc Sv. Benedikt Menni Číně a Japonsku ZDARMA

hospitalita2 2011 Domov sv. Jana z Boha v Bratislavě Rok rodiny z Boha Naše pomoc Sv. Benedikt Menni Číně a Japonsku ZDARMA hospitalita2 2011 zpravodaj milosrdných bratří č. 13 Domov sv. Jána z Boha v Bratislavě Rok rodiny sv. Jana z Boha 3 konference v Dublinu Naše pomoc Číně a Japonsku Sv. Benedikt Menni Per corpus ad animam

Více

Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech?

Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech? Pojištění Kdo vás održí ve zlých časech? Základní myšlenkou ojištění je solidarita a vzájemné jištění všech, kdo se rozhodli se ojistit. Na očátku byla tato myšlenka: složme se, a okud by se někomu z nás

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

Lidé se schovávají za slova. Anna Polívková. Výročí oslaví prevencí. Jak bojovat s lupénkou. Pomáháme nakupováním. Medicína a milosrdenství

Lidé se schovávají za slova. Anna Polívková. Výročí oslaví prevencí. Jak bojovat s lupénkou. Pomáháme nakupováním. Medicína a milosrdenství Číslo 1 2/2015 Vychází leden únor Neprodejné VFN Praha: Výročí oslaví prevencí Jak bojovat s lupénkou Pomáháme nakupováním Anna Polívková Lidé se schovávají za slova Medicína a milosrdenství Fascinující

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 2/2009 Ročník XIX Únor 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Galatským Kamil Novák Karuzošou rozezpívala Ledeč už popáté Letem, světem...mládeže Tříkrálové aktuality Liturgický oděv

Více

1 2014 č.131. č. 131. Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky 1 _ 14. Ferruccio Ceragioli

1 2014 č.131. č. 131. Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky 1 _ 14. Ferruccio Ceragioli č. 131 Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky Ferruccio Ceragioli 1 _ 14 1 Cesta úzká a strmá 1 2014 č.131 OBSAH Zásvětná motlitba M. I. 3 Úmysly motliteb 3 Na čem spočívá

Více

Zase tu máme sexuální výchovu! 06 Elisabeth Badinterová: Zhanobení mateřství 09 Bůh ve svátostech. Kněžství Nového zákona 11

Zase tu máme sexuální výchovu! 06 Elisabeth Badinterová: Zhanobení mateřství 09 Bůh ve svátostech. Kněžství Nového zákona 11 Res Claritatis MONITOR zpravodajský týdeník ročník VII., číslo 22 13. 6. 2010 / neprodejné Z OBSAHU O poslání kněze posvěcovat. Promluva Benedikta XVI. k Roku kněží 04 Zase tu máme sexuální výchovu! 06

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem 1 leden A. D. 2015, ročník XIV, číslo 1 www.farnostvizovice.cz úvodník PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2014 Drazí bratři a sestry, Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše,

Více

Letošní jubileum sv. Ignáce,

Letošní jubileum sv. Ignáce, Úvodní slovo Jezuitský rok skončil Letošní jubileum sv. Ignáce, sv. Františka Xaverského a bl. Petra Fabera dalo příležitost ke dvěma mezinárodním sympoziím: v Loyole o exerciciích a v Římě o konstitucích,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 10/2009 Ročník XIX Říjen 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Duch Svatý a církev u sv. Pavla Pokání vtesané do kamene Jiří Vitvar Když je radost s kým sdílet Světový den Hospicové a paliativní

Více

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Z obsahu

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Z obsahu zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Začátek nového občanského roku je přede dveřmi... My ho vidíme pod zorným úhlem právě prožívaného vánočního období. Je

Více

Tomáš Linda Tel: +420 777 169 939 lindova@bozplindova cz

Tomáš Linda Tel: +420 777 169 939 lindova@bozplindova cz 2014/R0/kód 101 Dana Lindová Tel: +420 602 439 939 Tomáš Linda Tel: +420 777 169 939 Email: lindova@bozlindova.cz lindova@bozlindova cz Email:linda tomas@bozlindova cz Email:linda.tomas@bozlindova.cz OZO

Více

hospitalita3 2012 Restaurování fresek v Prostějově 85 let P. Vojtěcha Málka Co s sebou na cesty? Zpráva ze Slovenska

hospitalita3 2012 Restaurování fresek v Prostějově 85 let P. Vojtěcha Málka Co s sebou na cesty? Zpráva ze Slovenska hospitalita3 2012 zpravodaj milosrdných bratří č. 17 Restaurování fresek v Prostějově 85 let P. Vojtěcha Málka Zpráva ze Slovenska Per corpus ad animam - tělem k duši Co s sebou na cesty? ZDARMA Úvodní

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. Přístup každého je jedinečný. Čekáte-li nečekaně dítě volejte 800 108 000

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. Přístup každého je jedinečný. Čekáte-li nečekaně dítě volejte 800 108 000 HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR 2 3 Zprávy 4 6 Poselství o hodnotě lidského života 7 8 Inspirace / Duchovní život 9 11 Psáno životem 12 13 Regionální pochody pro život 14 Nesoudíme. Pomáháme 15 Z poradny Aqua vitae

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

IKD. Představujeme nového biskupa. Křesťan a majetek. 20 Kč. Po diecézi: Jičín a Jilemnice. Co vše obstarává katechetka? 4

IKD. Představujeme nového biskupa. Křesťan a majetek. 20 Kč. Po diecézi: Jičín a Jilemnice. Co vše obstarává katechetka? 4 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Představujeme nového biskupa Křesťan a majetek Po diecézi: Jičín a Jilemnice Co vše obstarává katechetka? 4 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 Listopad 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pozvání papeže na Velehrad Zástupci Zlínského kraje a statutárního města

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více