FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0"

Transkript

1 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova BRUNTÁL Tel: http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 PAVEL KÖNIG BRUNTÁL 2010

2 ROZSAH A POVINNÉ ČÁSTI Optimální počet stran je (minimálně slov), maximálně však 25 (počítá se jen úvod, vlastní text práce, výsledky, závěr). Povinné části jsou tyto: vazba titulní strana prohlášení abstrakt a klíčová slova obsah úvod vlastní zpracování maturitní práce výsledky závěr použité informační zdroje přílohy Součástí práce je také originál zadání maturitní práce. Zadání se vkládá před stránku s Prohlášením. V případě, že neuvádíte význam jednotlivých zkratek a pojmů v textu, je nutné uvést na samostatné stránce za Abstraktem seznam a význam použitých symbolů a zkratek. Vazba Celá práce musí být svázána do kroužkové nebo pevné vazby. V případě použití kroužkové vazby budou přední a zadní desky z pevného materiálu (přední strana bude vyhotovena z průsvitné folie, zadní pak z neprůsvitné laminátové desky). Text na přední desce musí obsahovat (v případě kroužkové vazby na papíře): znak školy velikost znaku je 3,5 cm x 3,5 cm, zarovnání na střed, poté vynechání 1 řádku název školy tučné písmo velikosti 16, zarovnání na střed označení druhu práce (maturitní práce) tučné písmo velikosti 20, zarovnání na střed rok a jméno autora na konci stránky, tučné písmo velikosti 16 viz vzor příloha č. 1. Titulní strana Titulní strana obsahuje tyto části: znak školy velikost znaku je 3,5 cm x 3,5 cm, zarovnání na střed, poté vynechání 1 řádku název školy úplný název školy se píše velkými písmeny, tučně, zarovnání na střed studijní obor píše se malými písmeny, tučně, zarovnání na střed, poté vynechání 5 řádků (výška řádku je totožná s velikostí písma) název práce píše se velkými písmeny, tučně, zarovnání na střed, vynechání 1 řádku označení druhu práce píše se malými písmeny, písmo normální, zarovnání na střed autor práce písmo tučné, vedoucí práce písmo tučné, zarovnání na střed, vynechání 1 řádku místo a rok písmo tučné, zarovnání na střed Písmo titulní strany má velikost 16. Vzor úpravy titulní strany viz příloha č. 2. 1

3 Prohlášení Prohlášení se umístí na samostatné stránce. Píše se kurzívou, velikost písma 11, zarovnání na konci stránky. Formát prohlášení viz příloha č. 3. Poděkování Autor může vyjádřit poděkování, a to vedoucímu práce nebo ostatním, kteří mu poskytli odbornou pomoc. Poděkování se uvádí na samostatné stránce. Abstrakt a klíčová slova Abstrakt je stručný výtah celé práce. Jeho cílem je podat potenciálnímu čtenáři představu o obsahu práce. Rozsah by měl být na 5 až 10 řádků. Klíčová slova jsou nejvýstižnější pojmy související s tématem práce. Počet klíčových slov by měl být 5 až 7. Jednotlivá slova se oddělují čárkou. Vzor viz příloha č. 4. Obsah V obsahu jsou uvedeny názvy kapitol a podkapitol s uvedením odpovídajícího čísla stránky. Na konci obsahu je uveden výčet případných příloh. Obsah dokumentu navazuje na použití stylů pro jednotlivé kapitoly textu. Konečný obsah se vytvoří automaticky, pomocí nabídky v textovém programu. Vzor viz příloha č. 5. Úvod Kapitolu Úvod nečíslujeme, ale uvádíme jej v obsahu. Na této stránce začíná číslování stránek. V úvodu se autor zaměřuje na zdůvodnění vybraného tématu (proč si dané téma vybral), opodstatnění studia problému (co je známo, co je zajímavé), cíle práce a aktuální stav studovaného problému podle literatury. Musí zde být dvě hlavní informace co práce řeší a proč to řeší. Vlastní zpracování práce Text práce se člení do logicky uspořádaných kapitol, které na sebe navazují. V jednotlivých kapitolách autor popisuje současný stav řešené problematiky, objasňuje pojmy související s daným tématem a nabízí teoretická a odborná východiska. Konkrétně zde autor popisuje, co a jakým způsobem bylo zpracováváno, charakterizuje studovanou oblast, použitou metodiku a popis získávání a zpracování dat. Přitom se řídí formálními pravidly (viz níže). Výsledky V této části autor prezentuje zpracovaná data. Popisný text výsledků může být vhodně doplněn tabulkami, grafy a statistickými výsledky. Interpretace výsledků s komentářem a hodnocením patří do závěru. Závěr Stejně jako Úvod nečíslujeme, ale uvádíme v obsahu. V závěru autor charakterizuje práci jako celek. Hodnotí získané teoretické a praktické výsledky, vyvozuje vlastní závěry a tvrzení. Odpovídá na cíle práce. Své domněnky stvrzuje použitím informačních zdrojů a konfrontuje je s nimi. Použité informační zdroje Tato část je závěrečnou kapitolou práce. V seznamu použitých zdrojů autor uvádí všechny odkazy na literaturu a další dokumenty, které v práci použil. Literatura musí být citována jednotně. Vzor viz příloha č. 6. 2

4 Přílohy Přílohy zahrnují veškeré prvky, které mají být součástí práce, ale které není vhodné umístit přímo do dokumentu kvůli jejich materiální podstatě, rozsahu či rozměrům. Přílohy se číslují a označují názvem. Samostatné stránky příloh se však nečíslují. Seznam příloh se uvádí na samostatné stránce za Obsahem. Přílohou k práci je také (CD, DVD) s elektronickou verzí práce a dalším obsahem. Vzor viz příloha č. 7. FORMÁT TEXTU Text práce se píše pomocí textového editoru (programu určeného pro zpracování textu) po jedné straně papíru A4. Sazebním obrazcem práce je obdélník, jehož rozměry a pozice jsou definovány velikostmi okrajů stránky. Text musí být psán spisovným jazykem, odborným stylem (jednoznačné a úplné vyjadřování). Celá práce se píše v jednotné formě. Čas přítomný se užívá pro psaní obecných pravd (př. Hluk se definuje jako ), čas minulý pro psaní konkrétností a nových zjištění (př. Před měřením jsem nastavil, Zjistil jsem, že..,). Nepoužívá se trpný rod!!! (př. Bylo zjištěno). Vzhled stránky Okraj Horní Dolní Levý Pravý Doporučené šířky okrajů stránky 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm (2 cm + 1,0 cm pro zapuštění hřbetu vazby) 2,0 cm Řádkování Řádkování je závazné 1,2 násobek výšky řádku. Písmo Písmo celé práce je závazné a to Times New Roman, barva černá. Volba řezu písma (obyčejné, tučné, kurzíva) a velikosti písma musí být v celé práci jednotná pro jednotlivé úrovně textu (název kapitoly, název podkapitoly, text práce, poznámka aj.). Není vhodné kombinovat mnoho řezů a velikostí písma! Velikosti písma pro MS Word: Název kapitoly první úrovně 14 b. Název kapitoly druhé úrovně 12 b. Název kapitoly třetí úrovně 11 b. Text práce 11 b. Poznámky pod čarou, názvy tabulek, obrázků 10 b. Pro zvýraznění textu lze použít kurzívu. Podtržení písma, popřípadě rozšíření mezer mezi písmeny se pro vyznačování textu nepoužívá. Nikdy neoznačujeme text jiným druhem písma. Odstavce Odstavce zarovnáváme oboustranně, do bloku. První řádek odstavce se odsazuje do vzdálenosti 1 cm. V práci je nutné zachovat stejný styl odstavců jednotlivých úrovní (názvy kapitol, běžný text, popisy 3

5 tabulek a obrázků atd.), tj. zejména písmo, zarovnání, odsazení. Jednotlivé odstavce od sebe oddělujeme mezerou 6 bodů. Zápatí Do Zápatí se většinou uvádí číslo stránky, které je povinné. Číslování stránek Číslují se všechny platné stránky práce od úvodu až po poslední fyzickou stránku práce (tj. poslední stránka seznamu použité literatury). Titulní strana se počítá jako strana 1, obsah jako strana 2, prohlášení jako 3, abstrakt jako 4, ale číslo se na těchto stránkách nezobrazuje. Stránky s přílohami se nečíslují. Čísla stránek se píší arabskými číslicemi a umisťuje se v zápatí dole vpravo nebo uprostřed. Číslování kapitol Při tvorbě práce se snažíme členit práci na logicky řazené kapitoly a případné podkapitoly. Jednotlivé názvy kapitol a podkapitol se číslují arabskými číslicemi, za poslední číslicí se nepíše tečka (např. 1 Neverbální komunikace); podkapitoly se označují arabskými číslicemi, mezi něž se vkládá tečka; za tečkou nepíšeme mezeru (např. 4.2 Setkání a pozdravy). Nadpisy oproti běžnému textu zvýrazníme a nastavíme větší meziodstavcové mezery (před odstavcem je zhruba dvojnásobná mezera než za ním), za nadpisem nepíšeme tečku. Lze použít předem definované styly pro nadpisy v textovém programu, nebo si vytvořit styly vlastní. Názvy kapitol se zalamují na novou stránku. Název kapitoly Úvod, Závěr, Použité informační zdroje a Přílohy se nečíslují. Vzor číslování kapitol a z něj vytvořeného obsahu viz příloha č. 5. Odrážky a číslování Pro jednotlivé úrovně v rámci textu lze použít jednotný formát odrážek a číslování. Není vhodné používat žádné dekorativní znaky. Předložky a spojky na konci řádku Na konci řádků by neměla zůstat jednopísmenná předložka (v, s, k, z, u, o), nejlépe ani spojky (i, a). Toho lze docílit použitím tzv. pevné mezery (Shift+Ctrl+mezerník). Tabulky, obrázky Tabulky a obrázky (grafy, schémata, fotografie apod.) číslujeme samostatně od první tabulky v textu po poslední a od prvního obrázku v textu po poslední. Číslo a název tabulky umísťujeme vždy nad tabulkou, číslo a název obrázku nebo grafu vždy pod obrázkem. Velikost písma popisku tabulek a obrázků je 10 a za popiskem se nepíše tečka. Ke všem obrázkům a tabulkám v textu musí být odkaz. U tabulek a obrázků převzatých z jiných prací či publikací je nutné vždy vložit citaci. Nejlépe jen číslo v hranatých závorkách, které jasně ukazuje na dokument uvedený ve výčtu použité literatury. Např. [2]. V případě, že je tabulka nebo uváděný výčet dat delší, nebo neobsahuje nová zjištění, měly by být zařazeny do příloh. Odevzdání práce Maturitní práce se odevzdává svázána ve dvou vyhotoveních na sekretariát školy, a to nejpozději v den stanovený ředitelem školy. Zároveň se práce odevzdává ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě (CD, DVD) s elektronickými přílohami atd. 4

6 Vybraná pravidla pro práci s textem: tečka, čárka, dvojtečka, středník, otazník, vykřičník se píší za slovo bez mezery, za nimi následuje mezera. Následuje-li více interpunkčních znamének za sebou, patří mezera za poslední z nich, např. tel.: 02/ uvozovky se píší těsně ke slovu, vně uvozovek vkládáme mezeru. závorky uvnitř závorek je text bez mezer, před a za závorkou je mezera. Přednostně se používají závorky okrouhlé. Hranaté závorky se používají v textu např. pro označení čísla citované publikace. spojovník spojuje dvě části slova nebo dva výrazy bez mezer, např. česko-polský slovník, Frýdek Místek, budete-li. pomlčka se píše s mezerami před a za pomlčkou, má dvojnásobnou délku než spojovník (v symbolech speciálních znacích, nebo klávesová zkratka: Ctrl + mínus na číselné klávesnici, (např. zápas Sparta Slavia). pomlčka ve významu až, do se píše bez mezer, např. akce probíhá v období června. lomítko se přisazuje k textu z obou stran těsně. zkratky dílčí prvky zkratek se ukončují tečkou a vzájemně oddělují mezerou, např. prof. PhDr. J. Novák, CSc.; Rožnov p. Radhoštěm. Vžité zkratky často používaných obecných termínů a frází se sází bez vnitřních mezer a tečka se uvádí jen na konci: aj., apod., atd., např., pozn., tj., tzn. Iniciálové zkratky se píší velkými písmeny bez teček, např. ČR, SNTL. značky měrných jednotek se píší bez tečky, od číselné hodnoty se oddělují mezerou, např. 10 cm; 8,78 kg ale 5 C, 10% (bez mezery znamená desetiprocentní), 10 % (s mezerou znamená deset procent) matematické značky čísla se od matematických značek oddělují mezerami, např = 30 pokud značky plus a minus vyjadřují hodnotu čísla, předsazují se bez mezery: +5 0 C, C čísla čísla se oddělují desetinnou čárkou. Čísla, která mají více než tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, se člení do skupin o třech místech (vkládáme pevnou mezeru) např Časové údaje se píší sestupně, dvoumístně a oddělují se dvojtečkami (např. 7:30) datum jednotlivé části se oddělují mezerou např ; 20. ledna 2003; 20. leden 2003; v letech , akademický rok 2002/2003 Podrobněji viz norma ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory. 5

7 CITACE Smyslem citování je poskytnout čtenáři maturitní práce tolik údajů, aby byl schopen nalézt dokument, z něhož autor maturitní práce čerpal, mimo jakoukoliv pochybnost. Z tohoto důvodu musí být citace přehledná, úplná a přesná. Podrobnosti viz norma ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Citace tištěných informačních zdrojů VAŇKOVÁ, Marie. Hluk, vibrace a ionizující záření v životním a pracovním prostředí. 1. vyd. Brno: PC- DIR, Vysoké učení technické, s. ISBN Citace elektronických informačních zdrojů BERNAT, Petr. Akustika, vznik a šíření zvuku, frekvenční analýza a syntéza, sluchový vjem zvukového signálu [online]. VSB-Ostrava[cit ]. Dostupné na WWW: <http://homen.vsb.cz/~ber30/texty/varhany/anatomie/pistaly_akustika.htm>. Časopisy seriálové publikace, články JECH, Č. Příprava a stabilita různých prvků. Chem. Listy, 2000, roč. 92, č.22, s Normy ČSN ISO : Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, s. Pro potřeby maturitní práce lze doporučit generátor citací. Dostupný na WWW: <http://www.citace.com >. Jedná se o nástroj na generování citací dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2, 6

8 Příloha č. 1 Šablonu lze stáhnout ze stránek školy. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL PRAKTICKÁ MATURITNÍ PRÁCE 2010 Jan Novák

9 Příloha č. 2 Šablonu lze stáhnout ze stránek školy. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL Informační technologie ANALÝZA NABÍDKOVÉ STRANY ICT TRHU (DODAVATELÉ, PRODUKTY A SLUŽBY) Praktická maturitní práce Jan Novák Vedoucí maturitní práce: Mgr. Karel Dvořák Bruntál 2010

10 Příloha č. 3 Šablonu lze stáhnout ze stránek školy. Prohlašuji, že jsem tuto maturitní práci vypracoval/a samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal/a, řádně cituji a uvádím v seznamu použité literatury. Datum: Podpis: vlastnoruční

11 Příloha č. 4 Abstrakt Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Klíčová slova: aaaa, bbbbbbbbbbbb, cccc, ddddddd, eeeeee, ffff

12 Příloha č. 5 Obsah ÚVOD NADPIS NADPIS Nadpis NADPIS NADPIS NADPIS Nadpis ZÁVĚR... 1 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE... 1 PŘÍLOHY... 1 Úvod 1 Nadpis Nadpis Nadpis 3 Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 2 Nadpis Nadpis 2 Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 2.2 Nadpis Nadpis 3 Závěr Použité informační zdroje Přílohy

13 Příloha č. 6 Použité informační zdroje 1. VAŇKOVÁ, Marie. Hluk, vibrace a ionizující záření v životním a pracovním prostředí. 1. vyd. Brno: PC-DIR, Vysoké učení technické, s. ISBN SYNEK, Miloslav, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Manažerské výpočty. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, ISBN

14 Příloha č. 7 Přílohy Příloha č. 1 Letecká mapa střední průmyslové školy Bruntál Příloha č. 2 DVD přiložené k této maturitní práci DVD obsahuje adresáře Text zde je uložena má maturitní práce v elektronické podobě ve formátu PDF, doc a docx. Měření zde je uložena veškerá dokumentace měření

15 Příloha č. 8 Číslování tabulek, obrázků a vzorců i Tab. č. 6 Měření pozadí v areálu společnosti A i db A i db 2 A i 2 db 1 32,4 +1, ,2-0,2 0, ,1 +0,7 0, ,0-0,4 0, ,8-0,6 0, ,0 +0,6 0, ,7 +0,3 0, ,4 0, ,0-0,4 0, ,4-1, i= 1 A =314 i 10 i= 1 A = 0 i A = 31,4, u A = 0,2 A = (31,4 ± 0,2) db 10 i= 1 2 A = 3,66 i Obr. č. 1 Znak střední průmyslové školy Bruntál 1 n 1 = 10 lg 10 5 k = 1 ( L ) 0,1 Aeq,8h k L Aeq, w [ ], db, (5) 1 Dostupný z

16

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Chronologie postupu (uvedené termíny vždy zkontrolovat s aktuálními požadavky na příslušný AR, které jsou

Více

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce 2013/2014 OBSAH Úvod... 3 1 Struktura empiricky zaměřené práce... 4 1.1 Vzor obsahu... 6 1.2 Vzor desky... 7 1.3 Vzor titulní

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování absolventské práce. Charakteris

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU

METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU (příloha č. 1) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 1 STRUKTURA MATURITNÍHO PROJEKTU 1.1 Rozsah práce Maturitní projekt ze společenských věd musí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP)

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) 1 JSME UVÁDĚNI DO TAJŮ PŘÍRUČKY...1 2 DOZVÍDÁME SE NÁLEŽITOSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE...2 3 SÁZÍME TEXT...2 3.1 ROZVRHUJEME STRÁNKY...2 3.2 DÁVÁME SI

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE Mladá Boleslav,

Více