FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0"

Transkript

1 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova BRUNTÁL Tel: http// FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 PAVEL KÖNIG BRUNTÁL 2010

2 ROZSAH A POVINNÉ ČÁSTI Optimální počet stran je (minimálně slov), maximálně však 25 (počítá se jen úvod, vlastní text práce, výsledky, závěr). Povinné části jsou tyto: vazba titulní strana prohlášení abstrakt a klíčová slova obsah úvod vlastní zpracování maturitní práce výsledky závěr použité informační zdroje přílohy Součástí práce je také originál zadání maturitní práce. Zadání se vkládá před stránku s Prohlášením. V případě, že neuvádíte význam jednotlivých zkratek a pojmů v textu, je nutné uvést na samostatné stránce za Abstraktem seznam a význam použitých symbolů a zkratek. Vazba Celá práce musí být svázána do kroužkové nebo pevné vazby. V případě použití kroužkové vazby budou přední a zadní desky z pevného materiálu (přední strana bude vyhotovena z průsvitné folie, zadní pak z neprůsvitné laminátové desky). Text na přední desce musí obsahovat (v případě kroužkové vazby na papíře): znak školy velikost znaku je 3,5 cm x 3,5 cm, zarovnání na střed, poté vynechání 1 řádku název školy tučné písmo velikosti 16, zarovnání na střed označení druhu práce (maturitní práce) tučné písmo velikosti 20, zarovnání na střed rok a jméno autora na konci stránky, tučné písmo velikosti 16 viz vzor příloha č. 1. Titulní strana Titulní strana obsahuje tyto části: znak školy velikost znaku je 3,5 cm x 3,5 cm, zarovnání na střed, poté vynechání 1 řádku název školy úplný název školy se píše velkými písmeny, tučně, zarovnání na střed studijní obor píše se malými písmeny, tučně, zarovnání na střed, poté vynechání 5 řádků (výška řádku je totožná s velikostí písma) název práce píše se velkými písmeny, tučně, zarovnání na střed, vynechání 1 řádku označení druhu práce píše se malými písmeny, písmo normální, zarovnání na střed autor práce písmo tučné, vedoucí práce písmo tučné, zarovnání na střed, vynechání 1 řádku místo a rok písmo tučné, zarovnání na střed Písmo titulní strany má velikost 16. Vzor úpravy titulní strany viz příloha č. 2. 1

3 Prohlášení Prohlášení se umístí na samostatné stránce. Píše se kurzívou, velikost písma 11, zarovnání na konci stránky. Formát prohlášení viz příloha č. 3. Poděkování Autor může vyjádřit poděkování, a to vedoucímu práce nebo ostatním, kteří mu poskytli odbornou pomoc. Poděkování se uvádí na samostatné stránce. Abstrakt a klíčová slova Abstrakt je stručný výtah celé práce. Jeho cílem je podat potenciálnímu čtenáři představu o obsahu práce. Rozsah by měl být na 5 až 10 řádků. Klíčová slova jsou nejvýstižnější pojmy související s tématem práce. Počet klíčových slov by měl být 5 až 7. Jednotlivá slova se oddělují čárkou. Vzor viz příloha č. 4. Obsah V obsahu jsou uvedeny názvy kapitol a podkapitol s uvedením odpovídajícího čísla stránky. Na konci obsahu je uveden výčet případných příloh. Obsah dokumentu navazuje na použití stylů pro jednotlivé kapitoly textu. Konečný obsah se vytvoří automaticky, pomocí nabídky v textovém programu. Vzor viz příloha č. 5. Úvod Kapitolu Úvod nečíslujeme, ale uvádíme jej v obsahu. Na této stránce začíná číslování stránek. V úvodu se autor zaměřuje na zdůvodnění vybraného tématu (proč si dané téma vybral), opodstatnění studia problému (co je známo, co je zajímavé), cíle práce a aktuální stav studovaného problému podle literatury. Musí zde být dvě hlavní informace co práce řeší a proč to řeší. Vlastní zpracování práce Text práce se člení do logicky uspořádaných kapitol, které na sebe navazují. V jednotlivých kapitolách autor popisuje současný stav řešené problematiky, objasňuje pojmy související s daným tématem a nabízí teoretická a odborná východiska. Konkrétně zde autor popisuje, co a jakým způsobem bylo zpracováváno, charakterizuje studovanou oblast, použitou metodiku a popis získávání a zpracování dat. Přitom se řídí formálními pravidly (viz níže). Výsledky V této části autor prezentuje zpracovaná data. Popisný text výsledků může být vhodně doplněn tabulkami, grafy a statistickými výsledky. Interpretace výsledků s komentářem a hodnocením patří do závěru. Závěr Stejně jako Úvod nečíslujeme, ale uvádíme v obsahu. V závěru autor charakterizuje práci jako celek. Hodnotí získané teoretické a praktické výsledky, vyvozuje vlastní závěry a tvrzení. Odpovídá na cíle práce. Své domněnky stvrzuje použitím informačních zdrojů a konfrontuje je s nimi. Použité informační zdroje Tato část je závěrečnou kapitolou práce. V seznamu použitých zdrojů autor uvádí všechny odkazy na literaturu a další dokumenty, které v práci použil. Literatura musí být citována jednotně. Vzor viz příloha č. 6. 2

4 Přílohy Přílohy zahrnují veškeré prvky, které mají být součástí práce, ale které není vhodné umístit přímo do dokumentu kvůli jejich materiální podstatě, rozsahu či rozměrům. Přílohy se číslují a označují názvem. Samostatné stránky příloh se však nečíslují. Seznam příloh se uvádí na samostatné stránce za Obsahem. Přílohou k práci je také (CD, DVD) s elektronickou verzí práce a dalším obsahem. Vzor viz příloha č. 7. FORMÁT TEXTU Text práce se píše pomocí textového editoru (programu určeného pro zpracování textu) po jedné straně papíru A4. Sazebním obrazcem práce je obdélník, jehož rozměry a pozice jsou definovány velikostmi okrajů stránky. Text musí být psán spisovným jazykem, odborným stylem (jednoznačné a úplné vyjadřování). Celá práce se píše v jednotné formě. Čas přítomný se užívá pro psaní obecných pravd (př. Hluk se definuje jako ), čas minulý pro psaní konkrétností a nových zjištění (př. Před měřením jsem nastavil, Zjistil jsem, že..,). Nepoužívá se trpný rod!!! (př. Bylo zjištěno). Vzhled stránky Okraj Horní Dolní Levý Pravý Doporučené šířky okrajů stránky 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm (2 cm + 1,0 cm pro zapuštění hřbetu vazby) 2,0 cm Řádkování Řádkování je závazné 1,2 násobek výšky řádku. Písmo Písmo celé práce je závazné a to Times New Roman, barva černá. Volba řezu písma (obyčejné, tučné, kurzíva) a velikosti písma musí být v celé práci jednotná pro jednotlivé úrovně textu (název kapitoly, název podkapitoly, text práce, poznámka aj.). Není vhodné kombinovat mnoho řezů a velikostí písma! Velikosti písma pro MS Word: Název kapitoly první úrovně 14 b. Název kapitoly druhé úrovně 12 b. Název kapitoly třetí úrovně 11 b. Text práce 11 b. Poznámky pod čarou, názvy tabulek, obrázků 10 b. Pro zvýraznění textu lze použít kurzívu. Podtržení písma, popřípadě rozšíření mezer mezi písmeny se pro vyznačování textu nepoužívá. Nikdy neoznačujeme text jiným druhem písma. Odstavce Odstavce zarovnáváme oboustranně, do bloku. První řádek odstavce se odsazuje do vzdálenosti 1 cm. V práci je nutné zachovat stejný styl odstavců jednotlivých úrovní (názvy kapitol, běžný text, popisy 3

5 tabulek a obrázků atd.), tj. zejména písmo, zarovnání, odsazení. Jednotlivé odstavce od sebe oddělujeme mezerou 6 bodů. Zápatí Do Zápatí se většinou uvádí číslo stránky, které je povinné. Číslování stránek Číslují se všechny platné stránky práce od úvodu až po poslední fyzickou stránku práce (tj. poslední stránka seznamu použité literatury). Titulní strana se počítá jako strana 1, obsah jako strana 2, prohlášení jako 3, abstrakt jako 4, ale číslo se na těchto stránkách nezobrazuje. Stránky s přílohami se nečíslují. Čísla stránek se píší arabskými číslicemi a umisťuje se v zápatí dole vpravo nebo uprostřed. Číslování kapitol Při tvorbě práce se snažíme členit práci na logicky řazené kapitoly a případné podkapitoly. Jednotlivé názvy kapitol a podkapitol se číslují arabskými číslicemi, za poslední číslicí se nepíše tečka (např. 1 Neverbální komunikace); podkapitoly se označují arabskými číslicemi, mezi něž se vkládá tečka; za tečkou nepíšeme mezeru (např. 4.2 Setkání a pozdravy). Nadpisy oproti běžnému textu zvýrazníme a nastavíme větší meziodstavcové mezery (před odstavcem je zhruba dvojnásobná mezera než za ním), za nadpisem nepíšeme tečku. Lze použít předem definované styly pro nadpisy v textovém programu, nebo si vytvořit styly vlastní. Názvy kapitol se zalamují na novou stránku. Název kapitoly Úvod, Závěr, Použité informační zdroje a Přílohy se nečíslují. Vzor číslování kapitol a z něj vytvořeného obsahu viz příloha č. 5. Odrážky a číslování Pro jednotlivé úrovně v rámci textu lze použít jednotný formát odrážek a číslování. Není vhodné používat žádné dekorativní znaky. Předložky a spojky na konci řádku Na konci řádků by neměla zůstat jednopísmenná předložka (v, s, k, z, u, o), nejlépe ani spojky (i, a). Toho lze docílit použitím tzv. pevné mezery (Shift+Ctrl+mezerník). Tabulky, obrázky Tabulky a obrázky (grafy, schémata, fotografie apod.) číslujeme samostatně od první tabulky v textu po poslední a od prvního obrázku v textu po poslední. Číslo a název tabulky umísťujeme vždy nad tabulkou, číslo a název obrázku nebo grafu vždy pod obrázkem. Velikost písma popisku tabulek a obrázků je 10 a za popiskem se nepíše tečka. Ke všem obrázkům a tabulkám v textu musí být odkaz. U tabulek a obrázků převzatých z jiných prací či publikací je nutné vždy vložit citaci. Nejlépe jen číslo v hranatých závorkách, které jasně ukazuje na dokument uvedený ve výčtu použité literatury. Např. [2]. V případě, že je tabulka nebo uváděný výčet dat delší, nebo neobsahuje nová zjištění, měly by být zařazeny do příloh. Odevzdání práce Maturitní práce se odevzdává svázána ve dvou vyhotoveních na sekretariát školy, a to nejpozději v den stanovený ředitelem školy. Zároveň se práce odevzdává ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě (CD, DVD) s elektronickými přílohami atd. 4

6 Vybraná pravidla pro práci s textem: tečka, čárka, dvojtečka, středník, otazník, vykřičník se píší za slovo bez mezery, za nimi následuje mezera. Následuje-li více interpunkčních znamének za sebou, patří mezera za poslední z nich, např. tel.: 02/ uvozovky se píší těsně ke slovu, vně uvozovek vkládáme mezeru. závorky uvnitř závorek je text bez mezer, před a za závorkou je mezera. Přednostně se používají závorky okrouhlé. Hranaté závorky se používají v textu např. pro označení čísla citované publikace. spojovník spojuje dvě části slova nebo dva výrazy bez mezer, např. česko-polský slovník, Frýdek Místek, budete-li. pomlčka se píše s mezerami před a za pomlčkou, má dvojnásobnou délku než spojovník (v symbolech speciálních znacích, nebo klávesová zkratka: Ctrl + mínus na číselné klávesnici, (např. zápas Sparta Slavia). pomlčka ve významu až, do se píše bez mezer, např. akce probíhá v období června. lomítko se přisazuje k textu z obou stran těsně. zkratky dílčí prvky zkratek se ukončují tečkou a vzájemně oddělují mezerou, např. prof. PhDr. J. Novák, CSc.; Rožnov p. Radhoštěm. Vžité zkratky často používaných obecných termínů a frází se sází bez vnitřních mezer a tečka se uvádí jen na konci: aj., apod., atd., např., pozn., tj., tzn. Iniciálové zkratky se píší velkými písmeny bez teček, např. ČR, SNTL. značky měrných jednotek se píší bez tečky, od číselné hodnoty se oddělují mezerou, např. 10 cm; 8,78 kg ale 5 C, 10% (bez mezery znamená desetiprocentní), 10 % (s mezerou znamená deset procent) matematické značky čísla se od matematických značek oddělují mezerami, např = 30 pokud značky plus a minus vyjadřují hodnotu čísla, předsazují se bez mezery: +5 0 C, C čísla čísla se oddělují desetinnou čárkou. Čísla, která mají více než tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, se člení do skupin o třech místech (vkládáme pevnou mezeru) např Časové údaje se píší sestupně, dvoumístně a oddělují se dvojtečkami (např. 7:30) datum jednotlivé části se oddělují mezerou např ; 20. ledna 2003; 20. leden 2003; v letech , akademický rok 2002/2003 Podrobněji viz norma ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory. 5

7 CITACE Smyslem citování je poskytnout čtenáři maturitní práce tolik údajů, aby byl schopen nalézt dokument, z něhož autor maturitní práce čerpal, mimo jakoukoliv pochybnost. Z tohoto důvodu musí být citace přehledná, úplná a přesná. Podrobnosti viz norma ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Citace tištěných informačních zdrojů VAŇKOVÁ, Marie. Hluk, vibrace a ionizující záření v životním a pracovním prostředí. 1. vyd. Brno: PC- DIR, Vysoké učení technické, s. ISBN Citace elektronických informačních zdrojů BERNAT, Petr. Akustika, vznik a šíření zvuku, frekvenční analýza a syntéza, sluchový vjem zvukového signálu [online]. VSB-Ostrava[cit ]. Dostupné na WWW: < Časopisy seriálové publikace, články JECH, Č. Příprava a stabilita různých prvků. Chem. Listy, 2000, roč. 92, č.22, s Normy ČSN ISO : Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, s. Pro potřeby maturitní práce lze doporučit generátor citací. Dostupný na WWW: < >. Jedná se o nástroj na generování citací dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2, 6

8 Příloha č. 1 Šablonu lze stáhnout ze stránek školy. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL PRAKTICKÁ MATURITNÍ PRÁCE 2010 Jan Novák

9 Příloha č. 2 Šablonu lze stáhnout ze stránek školy. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL Informační technologie ANALÝZA NABÍDKOVÉ STRANY ICT TRHU (DODAVATELÉ, PRODUKTY A SLUŽBY) Praktická maturitní práce Jan Novák Vedoucí maturitní práce: Mgr. Karel Dvořák Bruntál 2010

10 Příloha č. 3 Šablonu lze stáhnout ze stránek školy. Prohlašuji, že jsem tuto maturitní práci vypracoval/a samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal/a, řádně cituji a uvádím v seznamu použité literatury. Datum: Podpis: vlastnoruční

11 Příloha č. 4 Abstrakt Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Klíčová slova: aaaa, bbbbbbbbbbbb, cccc, ddddddd, eeeeee, ffff

12 Příloha č. 5 Obsah ÚVOD NADPIS NADPIS Nadpis NADPIS NADPIS NADPIS Nadpis ZÁVĚR... 1 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE... 1 PŘÍLOHY... 1 Úvod 1 Nadpis Nadpis Nadpis 3 Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 2 Nadpis Nadpis 2 Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 2.2 Nadpis Nadpis 3 Závěr Použité informační zdroje Přílohy

13 Příloha č. 6 Použité informační zdroje 1. VAŇKOVÁ, Marie. Hluk, vibrace a ionizující záření v životním a pracovním prostředí. 1. vyd. Brno: PC-DIR, Vysoké učení technické, s. ISBN SYNEK, Miloslav, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Manažerské výpočty. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, ISBN

14 Příloha č. 7 Přílohy Příloha č. 1 Letecká mapa střední průmyslové školy Bruntál Příloha č. 2 DVD přiložené k této maturitní práci DVD obsahuje adresáře Text zde je uložena má maturitní práce v elektronické podobě ve formátu PDF, doc a docx. Měření zde je uložena veškerá dokumentace měření

15 Příloha č. 8 Číslování tabulek, obrázků a vzorců i Tab. č. 6 Měření pozadí v areálu společnosti A i db A i db 2 A i 2 db 1 32,4 +1, ,2-0,2 0, ,1 +0,7 0, ,0-0,4 0, ,8-0,6 0, ,0 +0,6 0, ,7 +0,3 0, ,4 0, ,0-0,4 0, ,4-1, i= 1 A =314 i 10 i= 1 A = 0 i A = 31,4, u A = 0,2 A = (31,4 ± 0,2) db 10 i= 1 2 A = 3,66 i Obr. č. 1 Znak střední průmyslové školy Bruntál 1 n 1 = 10 lg 10 5 k = 1 ( L ) 0,1 Aeq,8h k L Aeq, w [ ], db, (5) 1 Dostupný z

16

Minimální počet slov je 4 500, maximálně však 30 stran (počítá se jen úvod, vlastní text práce, výsledky, závěr).

Minimální počet slov je 4 500, maximálně však 30 stran (počítá se jen úvod, vlastní text práce, výsledky, závěr). FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE Termín odevzdaní maturitní práce 15. 4. 2019 Rozsah a povinné části Minimální počet slov je 4 500, maximálně však 30 stran (počítá se jen úvod, vlastní text práce, výsledky,

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE 1 Verze 1.3

FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE 1 Verze 1.3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE 1 Verze 1.3 PAVEL KÖNIG BRUNTÁL 2013 1 Daný dokument definuje minimální požadavky na maturitní práci kladené. V odůvodněných případech lze na základě dohody s vedoucím s

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Pokyny k vypracování absolventské práce

Pokyny k vypracování absolventské práce Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace tel.: 584 412 084 e-mail: zsadolfovice@jen.cz Adolfovice 170 web: http://zsadolfovice.cz IČO: 75029456 790 01 Jeseník Pokyny k

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Projekt Pospolu. ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z ODBORNÉ PRAXE Jak má práce vypadat a co vše má obsahovat

Projekt Pospolu. ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z ODBORNÉ PRAXE Jak má práce vypadat a co vše má obsahovat Projekt Pospolu ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z ODBORNÉ PRAXE Jak má práce vypadat a co vše má obsahovat Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Václav Bechiňský. ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z ODBORNÉ

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍCH, ROČNÍKOVÝCH, SEMINÁRNÍCH PRACÍ A REFERÁTŮ

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍCH, ROČNÍKOVÝCH, SEMINÁRNÍCH PRACÍ A REFERÁTŮ METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍCH, ROČNÍKOVÝCH, SEMINÁRNÍCH PRACÍ A REFERÁTŮ Platnost: Od 1. září 2016 1 Forma vypracování 1.1 Stránka Levý okraj 2,5 cm, pravý okraj 2,5 cm, nahoře 2,5 cm, dole

Více

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracováním seminární práce žák prokazuje schopnost sestavit odborný text delšího rozsahu, pracovat s odbornou literaturou i dalšími informačními zdroji

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Forma zkoušky je zařazena do profilové části maturitní zkoušky v souladu s 15 vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 Při vypracování práce se řiďte následujícími

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) Pro školní rok 2017-2018 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b Název projektu Absolventský projekt Jméno Příjmení Vedoucí práce: Titul Jméno Příjmení Brno 2010/2011 Prohlášení

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta Odevzdání práce Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají prostřednictvím webového rozhraní SIS na adrese

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail:

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

ZÁSADY FORMÁLNÍHO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE. VOŠ Chotěboř

ZÁSADY FORMÁLNÍHO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE. VOŠ Chotěboř ZÁSADY FORMÁLNÍHO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE VOŠ Chotěboř 2017-1 - 1 Rozsah práce Absolventská práce má rozsah 30 až 40 stran, z toho úvod by měl mít 1 až 3 strany, metodologická část 10 až 15 stran,

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce Obor vzdělání 29-54-H/002 Cukrář - výroba Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné zkoušky. Samostatná odborná

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Pokyny k vypracování bakalářské práce

Pokyny k vypracování bakalářské práce 1 Formální úprava bakalářské práce 1.1 Vazba a desky Bakalářská práce (BP) na katedře technologie staveb se předkládá svázaná v pevných deskách tmavě modré barvy. Přední strana desek obsahuje nahoře hlavičku

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY (vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou) 15 Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce Obor vzdělání 65-52-H/001 Kuchař Zpracování samostatné odborné práce je nezbytným předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné zkoušky. Samostatná odborná práce (dále

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PhDr. Pavel Pavlík, Ph.D. (Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2016) Desky - lepená vazba do tuhých desek s textilním potahem - tmavě šedé plátno (70 % černé) - není povolena

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce Obor vzdělání 65-52-H/001 Kuchař Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné zkoušky. Samostatná odborná práce (dále

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: úprava textových dokumentů, části textových dokumentů 1) Obsah předmětu technická dokumentace ve 2: ročníku 2) Úprava textových dokumentů zpracovaných textovými

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED KOMISÍ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED KOMISÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED KOMISÍ Zkouška je součástí absolventských zkoušek VOŠ, kterými je ukončováno vyšší odborné vzdělávání. Pokyny a zásady realizace zkoušky jsou v souladu s 102, odst.

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE OBORU M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE OBORU M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE OBORU 78 42 M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Vypracovala: Mgr. Marie Polívková - koordinátorka ŠVP V Příbrami 24. 2. 2016 ÚVOD Vypracování maturitní práce a její

Více

STANDARDY TVORBY DOKUMENTŮ PRO ŽÁKY A VYUČUJÍCÍ

STANDARDY TVORBY DOKUMENTŮ PRO ŽÁKY A VYUČUJÍCÍ Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz STANDARDY TVORBY DOKUMENTŮ PRO ŽÁKY A VYUČUJÍCÍ

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Pokyn č. 12_ SOSU JH

Pokyn č. 12_ SOSU JH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Pokyn č. 12_011018 SOSU JH Pravidla zadání a odevzdání závěrečné maturitní práce a formální požadavky na úpravu a strukturu závěrečné

Více

Střední zdravotnická škola. Beroun. Manuál k vypracování seminární práce

Střední zdravotnická škola. Beroun. Manuál k vypracování seminární práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Ošetřování nemocných Obor: Zdravotnický asistent Školní rok: 2015/2016 I. Základní kritéria 1. Termíny před zahájením souvislé

Více

Pokyn ředitele školy k vypracování ročníkových prací

Pokyn ředitele školy k vypracování ročníkových prací Gymnázium a SOŠ Podbořany, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k vypracování ročníkových prací Ročníkovou práci vypracovává každý žák septimy. Téma ročníkové práce, jméno vedoucího práce a příslušný

Více

DESATERO TEXTOVÉ ČÁSTI MATURITNÍHO PROJEKTU

DESATERO TEXTOVÉ ČÁSTI MATURITNÍHO PROJEKTU DESATERO TEXTOVÉ ČÁSTI MATURITNÍHO PROJEKTU 1 ÚVODNÍ ČÁST PRÁCE Úvodní část práce obsahuje titulní stránku, abstrakt, prohlášení, poděkování a obsah. Úvodní stránky se nečíslují, číslují se stránky až

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ TECHNICKÁ ČLENĚNÍ TECHNICKÁ TYP A ARCHIVACE ZPŮSOB POUŽITÍ METODA ZPRACOVÁNÍ ETAPA ZPRACOVÁNÍ PROJEKT KLASICKÝ GRAFICKÉ DOKUMENTY DIGITÁLNÍ TEXTOVÉ DOKUMENTY KLASICKÁ S POČÍTAČOVOU PODPOROU (CAD SYSTÉMY)

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 3.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 OKRAJE Na nepředtištěných listech formátu A4 je levý i pravý

Více

Typografická a estetická pravidla. Daniela Špačková

Typografická a estetická pravidla. Daniela Špačková Typografická a estetická pravidla Daniela Špačková Používání a kombinování písem Pro tištěné texty: písmo patkové, např. Times New Roman Pro prezentace: písmo bezpatkové, např. Arial Nadpisy mohou být

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Forma zkoušky je zařazena do profilové části maturitní zkoušky v souladu s vyhláškou o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách

Více

Střední zdravotnická škola. Beroun. Manuál k vypracování seminární práce

Střední zdravotnická škola. Beroun. Manuál k vypracování seminární práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Ošetřování nemocných Příjmení, jméno: Téma: Obor: Zdravotnický asistent Školní rok: 2018/2019 I. Základní kritéria 1. Termíny

Více

Informační zdroje. Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory

Informační zdroje. Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory Informační zdroje Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory http://wes.wyda.cz/pocitace/texty/uprava/obsah.htm http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/obsah.html

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM PRÁCE SOČ 20 30 stran + přílohy Obvyklá struktura Pravopis Grafická úprava, typografie Vazba typicky kroužková nebo hřbet STRUKTURA ODBORNÉ

Více

Publikační manuál GJO Litovel

Publikační manuál GJO Litovel Publikační manuál GJO Litovel Jak by měly naše dokumenty vypadat? Nastavení stránky Okraje z každé strany 2,5 cm U vícestránkových dokumentů číslovat strany. Formát číslování 1, zarovnat na střed zápatí.

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Móda a účesová tvorba v jednotlivých historických obdobích Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec příspěvková organizace, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Profilová část maturitní zkoušky Školní rok 2015/2016 Jarní období Obor vzdělání: Třída: Předmět: Forma zkoušky: Vedoucí maturitní práce: Oponent maturitní práce: 64-41-L/51 Podnikání PO2A Podnikatelský

Více

Počítačová typografie

Počítačová typografie Počítačová typografie Typografie je nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. Proč se o typografii učíme? Každý z nás běžně připravuje nějakou tiskovinu a požadavky na její kvalitu a zpracování jsou všude

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem ČSN 01 6910 Listopad Guidelines for Text Presentation and Typewriting Règles pour la présentation

Více