Státní okresní archiv Chrudim. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček"

Transkript

1 Státní okresní archiv Chrudim archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel sekretariát tel přímá linka

2 Spisová služba u veřejnoprávních původců

3 Legislativní normy Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (poslední novela s účinností od 1. července 2012 publikována pod č. 167/2012 Sb.). Vyhláška č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby (platná od 1. srpna 2012). Vyhláška č. 645/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví (pro archivy) v příloze uvádí doporučenou relativní vlhkost a teplotu pro uložení archivních a knihovních materiálů. připravují se další novely

4 Další předpisy Instrukce ministerstva vnitra ČR ze dne o spisové službě (publikována ve Věstníku vlády ČR pro okresní úřady a orgány obcí, roč. 2, č. 1) + 2 novely z roku 2001 publikované tamtéž. Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb (publikován ve Věstníku Ministerstva vnitra pod č. 64/2012, k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra). Zákon č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

5 Metodika Metodiky pro obce na stránkách ministerstva vnitra. Na stránkách SOkA Chrudim - vzorový spisový a skartační plán pro obce a školy, - postup při skartaci, - informace pro likvidátory. Publikace Typový skartační rejstřík (2010, 2013) zejména pro podnikatelské subjekty.

6

7 Veřejnoprávní původci Archivní zákon č. 499/2004 Sb. v platném znění 3: - organizační složky státu (písm. a), - státní příspěvkové organizace (písm. d), - územní samosprávné celky = obce (písm. f), - jejich organizační složky (písm. g), vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu, - právnické osoby zřízené nebo založené obcemi, vytvářejí-li dokumenty... (písm. h), - školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování (písm. j), - právnické osoby zřízené zákonem (písm. m) a další

8 Příloha č. 1 k zákonu č. 499/2004 Sb.: Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností, družstev s výjimkou družstev bytových a notářů, které jsou tito za podmínek stanovených tímto zákonem povinni uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií. Příloha č. 2 k zákonu č. 499/2004 Sb.: Dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie.

9 Povinnosti veřejnoprávních původců Všichni: uchovávání dokumentů ( 3), umožnění výběru archiválií ( 3), řádné vedení spisové služby ( 63), vydání spisového řádu ( 66). Spisová služba v rozsahu ustanovení 64 (Příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů), 65 (vyřizování a podepisování dokumentů), 66 (Spisový řád), 67 (Odesílání dokumentů), 68 odst. 1 až 3 (Ukládání dokumentů), 68a (Spisová rozluka) a 69a (Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě) podle 3 archivního zákona: - obce, které nemají pověřený obecní úřad, stavební nebo matriční úřad, - organizační složky územně samosprávných celků (písm. g), - právnické osoby zřízené nebo založené obcemi (písm. h).

10 Povinnosti veřejnoprávních původců Možnost výběru mezi vykonáváním spisové služby v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby nebo v listinné podobě: - obce s pověřeným obecním úřadem, se stavebním nebo matričním úřadem ( 63, odst. 1 písm. d), - ostatní obce ( 63, odst. 2), - organizační složky územně samosprávných celků ( 3, písm. g), - právnické osoby zřízené nebo založené obcemi ( 3, písm. h), - školy ( 3, písm. j).

11 Povinnosti veřejnoprávních původců Do nemusely obce bez pověřeného obecního úřadu, bez stavebního úřadu a bez matričního úřadu vydávat spisový řád, od už tuto povinnost mají. Dnes je rozdílnost vedení spisové služby pouze v omezení aplikace 68 odst. 4: tyto tzv. ostatní obce nemusí v případě budovy, kde je umístěna spisovna nebo správní archiv, splňovat specifické prostorové, provozní a bezpečnostní podmínky.

12 Spisová služba Odborná správa dokumentů vzniklých z činnosti původce, popř. jeho právních předchůdců: - příjem, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, - ukládání po dobu stanovenou skartačními lhůtami, - vyřazování ve skartačním řízení (mimo skartační řízení).

13 Vedení spisové služby v listinné podobě Podací deník ve formě knihy. Povinnost převodu dokumentů přijatých v digitální podobě autorizovanou konverzí a uchovávání jejich původní podoby (dokument doručený prostřednictvím datové schránky je nutné zachovat rovněž ve formátu.zfo ve schránce zůstává dokument 90 dní). Vedení spisové služby v elektronické podobě Elektronický systém spisové služby musí splňovat kritéria stanovená Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby. Není povinnost převodu dokumentů přijatých v analogové podobě.

14 Povinné náležitosti řešené ve spisovém řádu Náležitosti potvrzení o doručení datové zprávy, pokud jsou jiné než v 6 odst. 3 písm. a) a b) ( 3 odst. 3 písm. c). Výčet všech užívaných evidencí dokumentů v členění dle jejich formy evidence v listinné podobě/v elektronické podobě ( 8 odst. 1). Struktura evidenčního čísla v samostatné evidenci dokumentů ( 11 odst. 2). Uspořádání dokumentů ve spisu, pokud je odlišné od chronologického ( 12 odst. 6). Způsob tvorby spisu ( 12 odst. 7). Další způsoby vyřízení odchylné od stanovených 14 odst. 2 písm. a) až d) ( 14 odst. 2 písm. e).

15 Povinné náležitosti řešené ve spisovém řádu Podmínky podepisování odesílaných dokumentů včetně podmínek používání uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky a kvalifikovaného časového razítka a podmínky používání úředních razítek ( 65 odst. 7 zákona, 17 odst. 1 vyhlášky). Spisový a skartační plán, který ustanovuje způsob ukládání dokumentů ve spisovně ( 19 odst. 1), je součástí spisového řádu ( 66 odst. 2 zákona) a musí obsahovat náležitosti dle 66 odst. 2 zákona a 15 vyhlášky. Postup při zapůjčování a nahlížení do dokumentů ve spisovně včetně evidence ( 19 odst. 4). Způsob přípravy a průběhu skartačního řízení ( 20 odst. 4).

16 Povinné náležitosti řešené ve spisovém řádu Specifické podmínky ochrany osobních údajů a prostředky zpracování údajů ve jmenném rejstříku ( 25 odst. 4). Podrobnosti výkonu spisové služby v mimořádných situacích ( 26 odst. 1). Postup spisové odluky ( 68 odst. 6 zákona). Spisový řád se po jeho vydání či změně bezodkladně zasílá příslušnému archivu k uložení.

17 Příjem dokumentů Podatelna slouží pro příjem dokumentů. Formy podání: - písemně (analogově): pošta, fax, osobně, kurýr, - písemně (elektronicky): datová schránka, , technické nosiče dat (CD, DVD), - ústní podání.

18 Příjem dokumentů Veřejnoprávní původce (vyhláška č. 259/2012, 2): - vybaví podatelnu zařízením pro příjem datových zpráv, - pokud vykonává spisovou službu v elektronické podobě, je příjem datových zpráv součástí elektronického systému spisové služby, - na úřední desce nebo internetových stránkách zveřejní kontaktní údaje včetně elektronické adresy podatelny, úřední hodiny, identifikátor datové schránky, datové formáty, v nichž původce přijímá dokumenty v digitální podobě atd.

19 Příjem dokumentů Pokud původce vykonává spisovou službu v listinné podobě, převede doručený dokument v digitální podobě autorizovanou konverzí nebo jiným způsobem převedení dle 22 zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění zákona č. 190/2009 Sb. Dokument, který konverzí vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl (připojuje se ověřovací doložka viz 25 zákona č. 300/2008 Sb.). Pak se datová zpráva v doručené podobě ukládá po dobu nejméně tří let od doručení ( 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb.).

20 Příjem dokumentů Povinnost digitalizovat např. všechny doručené analogové dokumenty neexistuje. Vyhláška č. 259/2012 Sb. V 4 odst. 2 uvádí: zpravidla převede doručený dokument v analogové podobě. Z použití slova zpravidla vyplývá, že se nejedná o povinnost.

21 Příjem dokumentů Pokud je v adrese na obálce dokumentu uvedeno na prvním místě jméno a příjmení zaměstnance, předá se mu neotevřená. Zjistí-li adresát po otevření zásilky, že obsahuje dokument úředního charakteru, zabezpečí jeho dodatečné zaevidování. Pokud je dokument úředního charakteru doručen v digitální podobě přímo do ové schránky adresáta, postupuje se obdobně ( 5 vyhlášky). Obálka dokumentu se ponechává jako jeho součást, je-li podací razítko otištěno na obálce, je-li zásilka doručována doporučeně nebo do vlastních rukou, je-li to nezbytné pro určení, kdy byla zásilka podána nebo kdy byla doručena nebo je-li to rozhodné pro zjištění adresy odesílatele ( 5 vyhlášky).

22 Příjem dokumentů U doručené datové zprávy podatelna ověří platnost elektronického podpisu a odpovídajícího certifikátu a zjišťuje, zda: - odpovídá požadavkům na doručení dokumentů zveřejněných veřejnoprávním původcem. - je dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem, - je dokument označen uznávanou elektronickou značkou, případně opatřen kvalifikovaným časovým razítkem ( 6 vyhlášky).

23 Označování dokumentů Jednoznačný identifikátor označení dokumentu zajišťující jeho nezaměnitelnost. Obsahuje označení veřejnoprávního původce, případně jeho zkratku a alfanumerický kód: - v případě listinné evidence je totožný s číslem jednacím, - v případě elektronické evidence si jednoznačný identifikátor vytváří program nezávisle a není totožný s číslem jednacím. Doručené dokumenty jsou označovány otiskem podacího razítka, popř. jiným technologickým prostředkem obdobného určení ( 7vyhlášky).

24 Podací razítko Otisk podacího razítka obsahuje: - název veřejnoprávního původce, - datum doručení dokumentu, - číslo jednací nebo evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů dle jiných předpisů (např. evidence faktur), - počet listů dokumentu, - počet listinných příloh dokumentu a počet listů těchto příloh, popř. počet svazků listinných příloh dokumentu. - počet a druh příloh dokumentu, pokud jsou v nelistinné podobě (CD, občanský průkaz).

25 Číslem jednacím se obvykle neoznačují a evidenci nepodléhají následující dokumenty (nutno vyjmenovat ve spisovém řádu): a) došlé: knihy, noviny, časopisy, sbírky zákonů, věstníky, normy, reklamní a nabídkové tiskoviny, pozvánky (mimo pozvánek na služební jednání). b) vlastní: Označování dokumentů - koncepty, pomocné a interní dokumenty, - neschopenky, dovolenky, propustky a jiné materiály týkajíce se přítomnosti zaměstnanců, - dokumenty, u nichž je vedena samostatná evidence.

26 Evidence dokumentů Ve spisovém řádu původce uvede výčet všech užívaných evidencí. Většina údajů je shodných jak v listinné, tak v digitální evidenci. Pokud jsou používány v evidenci zkratky, musí existovat jejich seznam v evidenci dokumentů. Podací deník v listinné podobě musí mít tyto náležitosti: - název původce, - časové období používání, - počet listů. Prázdné řádky pod posledním zápisem v podacím deníku veřejnoprávní původce proškrtne a doplní záznam o datu provedení posledního zápisu a posledním použitém pořadovém čísle: Ukončeno dne... pořadovým číslem... + podpisy

27 Údaje o dokumentu v podacím deníku Pořadové číslo dokumentu (část čísla jednacího). V každém roce musí číselná řada začínat znovu od 1. Datum doručení/datum vzniku/čas. Údaje o odesílateli (název, adresa, číslo jednací dokumentu). Jde-li o dokument vytvořený vlastní, uvede se slovo vlastní. Počet listů dokumentu a příloh (údaj stejný jako v podacím razítku). Stručný obsah dokumentu (předmět, věc).

28 Údaje o dokumentu v podacím deníku Označení organizační součásti veřejnoprávního původce, které byl dokument přidělen k vyřízení (u malých původců příjmení vyřizující osoby). Způsob vyřízení osobně, poštou, em, datovou zprávou, telefonicky... (stručný obsah odpovědi), adresát. Počet listů a počet příloh. Spisový znak, skartační znak a skartační lhůta.

29 Evidence dokumentů v elektronickém systému spisové služby Kromě údajů shodných s listinným podacím deníkem se evidují následující údaje: - jednoznačný identifikátor dokumentu, - informace o tom, zda jde o dokument v digitální podobě nebo dokument v analogové podobě, - záznam o provedení výběru archiválií, - identifikátor dokumentu uloženého v digitálním archivu.

30 Číslo jednací Je tvořeno: - označením nebo zkratkou původce, - u velkých původců je možné jeho označení doplnit přesnějším určením odboru (popř. další části), - pořadovým číslem z evidence dokumentů, - kalendářním rokem, - případně jinými znaky charakterizujícími skutečnosti související s dokumentem.

31 Vyhláška č. 259/2012, 12: Tvorba spisu Spojování dokumentů: každý dokument má samostatné číslo jednací a v evidenci jsou vzájemné odkazy, součástí spisu je soupis vložených dokumentů s jejich čísly jednacími. Sběrný arch: pouze jedno číslo jednací iniciačního dokumentu, v rámci něho sběrný arch ( malý podací deník ) a další čísla jednací jsou tvořena za pomlčkou (lomítkem) podle pořadí.

32 Tvorba spisu Skartační znak se spisu přidělí podle skartačních znaků dokumentů, jež obsahuje, a to v pořadí A-V-S. Skartační lhůta spisu musí být totožná s nejdelší skartační lhůtou dokumentu zařazeného do spisu. Spis se může označit spisovou značkou (číslo jednací sběrného archu, iniciačního či jiného dokumentu ve spisu, případně jiné označení) pokud to vyžaduje předpis (např. 17 zákona č. 500/2004).

33 Skartační znaky a skartační lhůty dokumentů Skartační znaky: A (archiv) / V (výběr) / S (stoupa). Skartační lhůta: Doba, po níž, je dokument u původce. Původce stanoví ve spisovém a skartačním plánu okamžik rozhodný pro plynutí skartační lhůty (spouštěcí událost). Skartační znaky a lhůty uvádějí například následující dokumenty: - Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (účetní doklady). - Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (mzdové listy apod.). - Vyhláška č. 59/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. - Resortní právní předpisy (pro školství, zdravotnictví apod.). - Typový skartační rejstřík (viz výše).

34 Rozdělování a oběh dokumentů Podatelna provádí rozdělování dokumentů postupem popsaným ve spisovém řádu původce. Původce zajistí oběh dokumentů tak, aby bylo možné identifikovat pohyb dokumentu u původce (kdo, kdy a jaký úkon prováděl).

35 Vyřizování dokumentů Odpověď na došlý dokument je odesílána pod tímtéž číslem jednacím. Vyřizování: dokumentem, postoupením, vzetím na vědomí, záznamem na dokumentu a dalšími způsoby dle spisového řádu. Stručný obsah odpovědi je zaznamenán do evidence dokumentů (podacího deníku). Nejpozději při jeho vyřízení je dokumentu přidělen spisový znak, skartační znak a skartační lhůta.

36 Dokument vyhotovený veřejnoprávním původcem a určený k odeslání obsahuje záhlaví, v němž se uvádí: - název veřejnoprávního původce, - adresa, - číslo jednací dokumentu, Vyhotovování dokumentů - v odpovědi též číslo jednací odesílatele dokumentu doručeného k vyřízení.

37 Na vyhotoveném dokumentu se dále vyznačí: - datum podpisu, - počet listů, - počet příloh, Vyhotovování dokumentů - počet listů/svazků příloh v listinné podobě/počet a druh příloh v nelistinné podobě, - jméno/jména, příjmení a funkce fyzické osoby pověřené podpisem. Původce si pro výkon spisové služby ponechává prvopis (stejnopis prvopisu) dokumentu.

38 Podepisování dokumentů a užívání úředních razítek Původce musí: - určit fyzické osoby oprávněné k podepisování vyhotovených dokumentů a užívání úředních razítek. - určit podmínky podepisování jím odesílaných dokumentů v analogové podobě, podmínky používání uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky, kvalifikovaného časového razítka a úředních razítek ve spisovém řádu. - vést evidenci úředních razítek (otisk razítka s uvedením jmen a funkce osob, které ho převzaly, datum vrácení, datum vyřazení, záznam o případné ztrátě). Ztráta razítka musí být oznámena Ministerstvu vnitra (datum a popis razítka). - vést evidenci kvalifikovaných certifikátů vydaných akreditovanými poskytovateli v rozsahu 17, odst. 4 vyhlášky.

39 Opakované používání kvalifikovaného časového razítka, autentičnost dokumentů Základním principem spisové služby je zajistit prokazatelné nakládání s dokumenty. Předpisy podrobně upravují povinnosti a případy, kdy je nutné dokument opatřit uznávaným elektronickým podpisem, resp. uznávanou elektronickou značkou a kvalifikovaným časovým razítkem. Zásadně z nich nevyplývá povinnost opatřovat opakovaně před expirací platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je založena elektronická značka, dalším časovým razítkem ( přerazítkování ). Elektronický systém spisové služby je pojat tak, aby zajišťoval i tzv. autenticitu dokumentů dle Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (např. ztvárnění obsahu transakčního protokolu, ztvárnění metadat dokumentů za celé časové období apod.).

40 Odesílání dokumentů Dokumenty jsou odesílány prostřednictvím výpravny (bývá totožná s podatelnou), která opatří odesílaný dokument potřebnými náležitostmi. I původce vedoucí spisovou službu v listinné podobě musí zajistit řádné odesílání dokumentů prostřednictvím datové schránky (podle normy PDF/A).

41 Ukládání dokumentů Všechny uzavřené spisy a vyřízené dokumenty původce ukládá ve spisovně podle věcných skupin a spisových znaků. Před uložením do spisovny je nutné zkontrolovat úplnost dokumentů. O dokumentech a spisech uložených ve spisovně vede původce evidenci (např. archivní kniha, zvláštní moduly v elektronickém systému spisové služby). Evidence je vedena rovněž o zapůjčování a nahlížení do spisů a dokumentů.

42 Spisovna Místo určené k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu původce a k provádění skartačního řízení. Budova, v níž je umístěna spisovna musí splňovat tyto podmínky (zákon č. 499/2004 Sb. v platném znění, 68): - prostory nesmí být ohroženy povodněmi, - musí být zpracována požární dokumentace, v prostorách pro ukládání musí být umístěny pouze práškové hasicí přístroje, - prostory musí být zabezpečeny proti průniku vody, páry, kanalizace, chemických, biologických látek, proti prašnosti, které by mohly vést k poškození nebo zničení dokumentů, - prostory pro ukládání dokumentů musí být vybaveny regály, - prostory musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolané osoby.

43 Příklady zničených dokumentů Chrudim, Na Rozhledně,

44 Vyřazování dokumentů Do skartačního řízení se zařazují všechny dokumenty, kterým uplynula skartační lhůta, a razítka vyřazená z evidence. Skartační řízení se provede v kalendářním roce následujícím po uplynutí skartační lhůty dokumentu, a to na základě skartačního návrhu. Může být po dohodě s archivem provedeno i později, pokud původce dokumenty potřebuje pro vlastní činnost. Skartační návrh zašle organizace příslušnému archivu k posouzení a k provedení výběru archiválií. Provedení skartačního řízení se účastní fyzická osoba odpovědná původci za skartační řízení, popřípadě osoba pověřená vedením spisovny.

45 Skartační návrh obsahuje: Vyřazování dokumentů - označení původce dokumentů, které jsou navrženy ke skartačnímu řízení, - seznam dokumentů navržených ke skartačnímu řízení, - dobu jejich vzniku (u každé položky), - množství dokumentů (u každé položky počet složek, kartonů, šanonů...), - skartační znak a skartační lhůtu. Vzor skartačního návrhu je umístěn na internetových stránkách Státního okresního archivu Chrudim.

46 Vyřazování dokumentů V seznamech dokumentů navrhovaných ke skartačnímu řízení se uvedou zvlášť dokumenty se skartačním znakem A, zvlášť dokumenty se skartačním znakem S. Dokumenty se skartačním znakem V původce posoudí a zařadí je buď k dokumentům se skartačním znakem A, nebo k dokumentům se skartačním znakem S. Archiv na základě skartačního návrhu provede odbornou archivní prohlídku dokumentů: i navržené dokumenty typu A může přeřadit do S a naopak.

47 Vyřazování dokumentů Na základě skartačního návrhu vypracuje archiv protokol o skartačním řízení. Proti obsahu protokolu je možno do 15 dnů od doručení podat námitky. Po obdržení souhlasu se zničením dokumentů označených skartačním znakem S zabezpečí organizace jejich zničení. Zničením dokumentu se rozumí jeho znehodnocení tak, aby byla znemožněna jeho rekonstrukce a identifikace obsahu. Zničením dokumentu v digitální podobě se rozumí jeho smazání z elektronického systému spisové služby a dalších úložišť. Bez souhlasu příslušného archivu nesmějí být dokumenty zničeny, a to ani po provedeném skartačním řízení.

48 Vyřazování dokumentů Dokumenty vybrané jako archiválie k trvalému uložení v archivu předá organizace v dohodnutém termínu na základě protokolu příslušnému archivu. Státní okresní archiv v současné době nemůže přebírat dokumenty v digitální podobě. O předání archiv sepíše úřední záznam, který podepisuje zástupce archivu a předávajícího. Do skartačního řízení lze zařadit i dokumenty obsahující utajované informace, ale pouze ty dokumenty, které jsou navržené k vyřazení a zničení. U ostatních je nejprve nutno provést zrušení stupně utajení. Pokud jsou do skartačního řízení zařazovány dokumenty, u nichž nelze zrušit stupeň utajení, přípravy a průběhu skartačního řízení se účastní pouze fyzické osoby, které splňují podmínky přístupu k utajovaným informacím daného stupně utajení.

49 Vyřazování dokumentů V žádném případě nemohou zůstat archiválie a vybraná razítka po výběru a skončení skartačního řízení uloženy u původce (pokud nemá např. obec zřízen a akreditován archiv územně samosprávného celku). Příslušný archiv může na základě žádosti původce vydat trvalý skartační souhlas na jím stanovený druh dokumentů, které lze zničit i bez výběru archiválií (jednoznačně definované dokumenty typu S ). Nedodrží-li původce podmínky, archiv může souhlas zrušit z moci úřední.

50 Spisová rozluka Způsob provádění spisové rozluky se uvádí do spisového řádu. Provádí se při zrušení původce. Rušený původce zpracuje plán spisové rozluky včetně časového rozvržení a pošle ho archivu. Provádí ji před datem zrušení původce, dokončuje nástupce, zakladatel, zřizovatel nebo likvidátor.

51 Spisová rozluka Dokumenty, jimž uběhla skartační lhůta, se zařadí do skartačního řízení. Neprošlé dokumenty se uloží k právnímu nástupci, zřizovateli nebo zakladateli (vypracuje se seznam). Nevyřízené spisy přebírá původce, na něhož přešla působnost k jejich vyřízení (vypracuje se seznam). Předávací seznam v případě předávaných vyřízených dokumentů obsahuje: pořadové číslo, spisový znak, druh dokumentů, dobu vzniku, množství, jména osob odpovědných za provedení spisové rozluky a jejich podpis. Předávací seznam v případě předávaných nevyřízených dokumentů obsahuje dobu jejich vzniku, počet listů a příloh, jména osob odpovědných za provedení spisové rozluky a jejich podpis.

52 Vedení spisové služby v mimořádných situacích Veřejnoprávní původce v případě živelní pohromy, ekologické, průmyslové nebo jiné havárie anebo jiné mimořádné situace, v jejímž důsledku je původci znemožněno po omezené období vykonávat spisovou službu podle 2 až 25 vyhlášky č. 259/2012 Sb., vede spisovou službu náhradním způsobem v listinné podobě v podacím deníku. Podrobnosti výkonu spisové služby v mimořádné situaci, zejména označování a evidenci dokumentů, způsob jejich vyřizování, odesílání a ukládání nutno stanovit ve spisovém řádu ( 26 vyhlášky).

53 Kontrola v oblasti spisové služby Archivy mohou kontrolovat, zda původce: - uchoval dokument a umožní výběr archiválií, - vykonává spisovou službu, - vydal spisový řád, - dodržuje podmínky pro ukládání dokumentů, - ukládá dokumenty podle vlastního spisového a skartačního plánu (označení spisovými znaky, skartačními znaky a lhůtami) apod. V případě, že původce některé výše uvedené povinnosti neplní, dopouští se správního deliktu a může mu být vyměřena pokuta až ,- Kč.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 283/2014 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ I. Úvodní ustanovení II. Příjem dokumentů III. Evidence dokumentů IV. Vyřizování dokumentů V. Podepisování dokumentů a užívání razítek VI. Odesílání dokumentů VII.

Více

Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012

Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012 Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012 Karel Škrle ICZ a. s. 22.05.2012 1 Co přináší datum 1.7.2012 Končí platnost přechodných ustanovení (čl. II zákona 190/2009 Sb.) Uvést

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 Obsah a text 191/2009 Sb. - poslední stav textu 191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Vyhláška č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Vyhláška č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby Vyhláška č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby Částka: 57/2009 Sb. Rozeslána dne: 26. června 2009 Datum účinnosti od: 1. července 2009 Předpis ruší: 646/2004 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví

Více

Nová reglementace spisové služby

Nová reglementace spisové služby Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh vyhlášky o podrobnostech

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. 208/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2014 Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: Počet příloh: 6 1.

Více

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA 259/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

Více

ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby původce, u něhož to neumožňuje zvláštní povaha jeho působnosti.

ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby původce, u něhož to neumožňuje zvláštní povaha jeho působnosti. Částka 88 Sbírka zákonů č. 259 / 2012 Strana 3351 259 VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail:

Více

NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA

NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA PODLE SENÁTNÍHO TISKU č. 74 K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 499/2004 Sb. Dále jen AZ. Národní archiv Karolína Šimůnková 27. května 2009 karolina.simunkova@nacr.cz Pojmy 2 AZ Archivnictví,

Více

Nová archivní legislativa

Nová archivní legislativa Nová archivní legislativa Jana Hájková, Ministerstvo vnitra Miroslav Kunt, Národní archiv Důvody a důsledky Rozvoj e-govermentu a zákon 300/2008 Sb. (novela archivního zákona mění i tento zákon) Zkušenosti

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP Skartační řízení v elektronické podobě předpokládaný postup AHMP Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Trocha teorie Skartační řízení je postup, při kterém se

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Vnitřní předpis č. 1/2015 Spisový a skartační řád Ú č i n n o s t o d : 1. 5. 2 0 1 5 Ruší vnitřní předpis č. -/-- Tento vnitřní předpis je závazný pro všechny zaměstnance Obce Brloh zařazené do obecního

Více

Harmonogram další práce. zajištění výkonu spisové služby v elektronické podobě

Harmonogram další práce. zajištění výkonu spisové služby v elektronické podobě Harmonogram další práce zajištění výkonu spisové služby v elektronické podobě Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Zázemí 1. Získat podporu vedení MČ a oprávnění

Více

Práce s datovými úložišti (egon)

Práce s datovými úložišti (egon) Práce s datovými úložišti (egon) 1 Rozsah: 3 hodin Anotace: Získat přehled o základních životních fázích dokumentu, povinnostech původce při jeho uchování a typech úložišť digitálních dokumentů. Průvodce

Více

Základní pojmy z oblasti archivnictví a spisové služby

Základní pojmy z oblasti archivnictví a spisové služby Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb: Instituce oprávněná poskytovat kvalifikované certifikáty, které jsou nezbytné ověřovací prvky uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky

Více

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby Martina Macek Novela zákona 499/2004 Sb. Jsme již více jak 7 měsíců po konci přechodného období. To znamená, že již více jak

Více

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče od obnovy územní samosprávy po současnost Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Obnova územní samosprávy

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona

Více

Příloha č. 2 Spisový a skartační řád

Příloha č. 2 Spisový a skartační řád Příloha č. 2 Spisový a skartační řád 1 Starosta města Stráž pod Ralskem vydává v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Více

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA 259/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Změna: 283/2014 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě Samostatné evidence dokumentů Po všech úkonech spojených s příjmem dokumentů (dle platného skartačního řádu) nastává fáze evidence doručených dokumentů

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě Zveřejňované informace Na webových stránkách původce či na úřední desce by měly být uveřejněny všechny ze zákona požadované informace. Co se dokumentů

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS Přednáška č. 7+8 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba historický úvod, obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Částka 4/2015 Obsah: Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí Vzorový

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Spisový řád Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov Vypracoval Schválil Jméno Bc. František Nevrtal Pavlína Pospíšilová Miroslav Pišťák

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Petr Oplátek Vedoucí týmu spisové služby ICZ a.s. Zákony a jejich změny Schváleno Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

K O M E N T Á Ř k vyhlášce č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

K O M E N T Á Ř k vyhlášce č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. K O M E N T Á Ř k vyhlášce č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. I. Úvodní ustanovení Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Větrušice Vltavská 14, 250 67 Větrušice IČO: 24 09 74 tel.: 220941265 email: obec @vetrusice.cz, www.vetrusice.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Právní normy a předpisy

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 11(základní informace určené obcím) Povinnosti obcí stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici 8/2015 SPISOVÝ ŘÁD Městského úřadu v České Skalici Číslo vnitřního Datum vydání /platnost Aktualizace Zrušen předpisu - 1.1.1998-31.12.2005-1.1.2006-31.12.2007 2/2008 1.1.2008-31.3.2008 10/2008 1.4.2008

Více

vydává ředitel odboru archivní správy a spisové služby

vydává ředitel odboru archivní správy a spisové služby Praha 20 května 2010 Č. j. MV-52207-1/AS-2010 V souladu se znění čl. 7 a čl. 8 nařízení Ministerstva vnitra č. 90/1999 ze dne 24. srpna 1999, kterým se stanoví pravidla pro přípravu a vyhlašování interních

Více

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV ISSS 2010 ALDIS Hradec Králové 12. a 13.4.2010 Práce s dokumenty se na MPSV řídí

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

Obecní úřad KOZLY S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D. Čl. 1 Základní ustanovení

Obecní úřad KOZLY S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D. Čl. 1 Základní ustanovení Obecní úřad KOZLY S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D Čl. 1 Základní ustanovení Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Kozlech (dále jen úřad) je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení Spisový řád je závazný interní právní akt pracoviště AV ČR, který stanovuje základní pravidla pro manipulaci s dokumenty od

Více

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D Obecná ustanovení Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě platném znění, vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Odbor legislativy a koordinace předpisů Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Podání obecně

Více

Spisový řád obce Klokočná SPISOVÝ ŘÁD. obce Klokočná

Spisový řád obce Klokočná SPISOVÝ ŘÁD. obce Klokočná SPISOVÝ ŘÁD obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Spisový řád obce Klokočná (dále jen Spisový řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Povinnosti v oblasti spisové

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Částka 1/2012 Obsah: Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí Spisový

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

11/1 Elektronizace veřejné správy

11/1 Elektronizace veřejné správy str. 1 11/1 Elektronizace veřejné správy Obce a zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

Spisový řád Národního památkového ústavu

Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Spisový a skartační řád Národního památkového ústavu Generální ředitelka Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ ) vydává k provádění Statutu NPÚ

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK Lucia Tesařová (ÚVT UK) Školení uživatelů, Praha 8. 4. 2013 Osnova Datová schránka Obecné informace Systém spisové služby UK Přihlášení Nastavení Příjem dokumentů

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 Září 2012 Přílohy: 1. Seznam spisových uzlů (str. 23) 2. Seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci (str.25) 3. Spisový a skartační plán (str.

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Archivační a skartační řád

Archivační a skartační řád Český volejbalový svaz směrnice č. 2/2008 směrnice kategorie: C Archivační a skartační řád Úvod Ve smyslu platného zákona o archivnictví a spisové službě, příslušné prováděcí vyhlášky a zákona o účetnictví,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Tomáš Dvořák, Archiv hl. města Prahy Radek Pokorný, Státní okresní archiv Hradec Králové DRMS Forum

Více

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Ing. Petr Jelínek, STAPRO s.r.o. s využitím podkladů M. Novotného, P. Grodzického, J. Horáka a dalších Cíl řešení elektronické zdravotní

Více

V Butovsi dne 31.5.2011

V Butovsi dne 31.5.2011 Směrnice pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V Butovsi dne 31.5.2011 1. Úvod Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č.

Více

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Řád č. 6/2005 Datum účinnosti: 01.01.2008 Skartační řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne č. j. 34/2007-420-ORG/11 ÚTVAR FUNKCE

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

Matematický ústav AV ČR, v. v. i. Matematický ústav AV ČR, v. v. i. Žitná 25, 115 67 Praha 1 Česká republika Směrnice ředitele č. 5/2013 Spisový a skartační řád Matematického ústavu AV ČR Úvodní ustanovení Spisový řád je závazný interní

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD Datum vydání: 10.12.2009 Obec Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Schválil: Státní okresní archív Jeseník Počet stran: 18 Změny: Změna č.:

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 120 Rozeslána dne 8. října 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 120 Rozeslána dne 8. října 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 120 Rozeslána dne 8. října 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 329. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

Více

Směrnice kvestora SK 01/2015

Směrnice kvestora SK 01/2015 SK 01/2015 Strana č. 1 z 19 Směrnice kvestora SK 01/2015 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Milan Hála Funkce: kvestor kvestor Datum: 1. 9. 2015 1. 9. 2015 Podpis: Ing. Milan Hála

Více

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů Právní předpisy zákon 365/200 Sb. o ISVS zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu zákon 500/2004 Sb. správní řád zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové

Více

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby Národní standard pro elektronické systémy spisové služby Radek Pokorný, SOkA Hradec Králové součást Státního oblastního archivu v Zámrsku www.sokahk@volny.cz Potřeba standardu? Obecný radikální příklon

Více