Státní okresní archiv Chrudim. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček"

Transkript

1 Státní okresní archiv Chrudim archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel sekretariát tel přímá linka

2 Spisová služba u veřejnoprávních původců

3 Legislativní normy Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (poslední novela s účinností od 1. července 2012 publikována pod č. 167/2012 Sb.). Vyhláška č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby (platná od 1. srpna 2012). Vyhláška č. 645/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví (pro archivy) v příloze uvádí doporučenou relativní vlhkost a teplotu pro uložení archivních a knihovních materiálů. připravují se další novely

4 Další předpisy Instrukce ministerstva vnitra ČR ze dne o spisové službě (publikována ve Věstníku vlády ČR pro okresní úřady a orgány obcí, roč. 2, č. 1) + 2 novely z roku 2001 publikované tamtéž. Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb (publikován ve Věstníku Ministerstva vnitra pod č. 64/2012, k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra). Zákon č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

5 Metodika Metodiky pro obce na stránkách ministerstva vnitra. Na stránkách SOkA Chrudim - vzorový spisový a skartační plán pro obce a školy, - postup při skartaci, - informace pro likvidátory. Publikace Typový skartační rejstřík (2010, 2013) zejména pro podnikatelské subjekty.

6

7 Veřejnoprávní původci Archivní zákon č. 499/2004 Sb. v platném znění 3: - organizační složky státu (písm. a), - státní příspěvkové organizace (písm. d), - územní samosprávné celky = obce (písm. f), - jejich organizační složky (písm. g), vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu, - právnické osoby zřízené nebo založené obcemi, vytvářejí-li dokumenty... (písm. h), - školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování (písm. j), - právnické osoby zřízené zákonem (písm. m) a další

8 Příloha č. 1 k zákonu č. 499/2004 Sb.: Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností, družstev s výjimkou družstev bytových a notářů, které jsou tito za podmínek stanovených tímto zákonem povinni uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií. Příloha č. 2 k zákonu č. 499/2004 Sb.: Dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie.

9 Povinnosti veřejnoprávních původců Všichni: uchovávání dokumentů ( 3), umožnění výběru archiválií ( 3), řádné vedení spisové služby ( 63), vydání spisového řádu ( 66). Spisová služba v rozsahu ustanovení 64 (Příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů), 65 (vyřizování a podepisování dokumentů), 66 (Spisový řád), 67 (Odesílání dokumentů), 68 odst. 1 až 3 (Ukládání dokumentů), 68a (Spisová rozluka) a 69a (Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě) podle 3 archivního zákona: - obce, které nemají pověřený obecní úřad, stavební nebo matriční úřad, - organizační složky územně samosprávných celků (písm. g), - právnické osoby zřízené nebo založené obcemi (písm. h).

10 Povinnosti veřejnoprávních původců Možnost výběru mezi vykonáváním spisové služby v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby nebo v listinné podobě: - obce s pověřeným obecním úřadem, se stavebním nebo matričním úřadem ( 63, odst. 1 písm. d), - ostatní obce ( 63, odst. 2), - organizační složky územně samosprávných celků ( 3, písm. g), - právnické osoby zřízené nebo založené obcemi ( 3, písm. h), - školy ( 3, písm. j).

11 Povinnosti veřejnoprávních původců Do nemusely obce bez pověřeného obecního úřadu, bez stavebního úřadu a bez matričního úřadu vydávat spisový řád, od už tuto povinnost mají. Dnes je rozdílnost vedení spisové služby pouze v omezení aplikace 68 odst. 4: tyto tzv. ostatní obce nemusí v případě budovy, kde je umístěna spisovna nebo správní archiv, splňovat specifické prostorové, provozní a bezpečnostní podmínky.

12 Spisová služba Odborná správa dokumentů vzniklých z činnosti původce, popř. jeho právních předchůdců: - příjem, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, - ukládání po dobu stanovenou skartačními lhůtami, - vyřazování ve skartačním řízení (mimo skartační řízení).

13 Vedení spisové služby v listinné podobě Podací deník ve formě knihy. Povinnost převodu dokumentů přijatých v digitální podobě autorizovanou konverzí a uchovávání jejich původní podoby (dokument doručený prostřednictvím datové schránky je nutné zachovat rovněž ve formátu.zfo ve schránce zůstává dokument 90 dní). Vedení spisové služby v elektronické podobě Elektronický systém spisové služby musí splňovat kritéria stanovená Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby. Není povinnost převodu dokumentů přijatých v analogové podobě.

14 Povinné náležitosti řešené ve spisovém řádu Náležitosti potvrzení o doručení datové zprávy, pokud jsou jiné než v 6 odst. 3 písm. a) a b) ( 3 odst. 3 písm. c). Výčet všech užívaných evidencí dokumentů v členění dle jejich formy evidence v listinné podobě/v elektronické podobě ( 8 odst. 1). Struktura evidenčního čísla v samostatné evidenci dokumentů ( 11 odst. 2). Uspořádání dokumentů ve spisu, pokud je odlišné od chronologického ( 12 odst. 6). Způsob tvorby spisu ( 12 odst. 7). Další způsoby vyřízení odchylné od stanovených 14 odst. 2 písm. a) až d) ( 14 odst. 2 písm. e).

15 Povinné náležitosti řešené ve spisovém řádu Podmínky podepisování odesílaných dokumentů včetně podmínek používání uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky a kvalifikovaného časového razítka a podmínky používání úředních razítek ( 65 odst. 7 zákona, 17 odst. 1 vyhlášky). Spisový a skartační plán, který ustanovuje způsob ukládání dokumentů ve spisovně ( 19 odst. 1), je součástí spisového řádu ( 66 odst. 2 zákona) a musí obsahovat náležitosti dle 66 odst. 2 zákona a 15 vyhlášky. Postup při zapůjčování a nahlížení do dokumentů ve spisovně včetně evidence ( 19 odst. 4). Způsob přípravy a průběhu skartačního řízení ( 20 odst. 4).

16 Povinné náležitosti řešené ve spisovém řádu Specifické podmínky ochrany osobních údajů a prostředky zpracování údajů ve jmenném rejstříku ( 25 odst. 4). Podrobnosti výkonu spisové služby v mimořádných situacích ( 26 odst. 1). Postup spisové odluky ( 68 odst. 6 zákona). Spisový řád se po jeho vydání či změně bezodkladně zasílá příslušnému archivu k uložení.

17 Příjem dokumentů Podatelna slouží pro příjem dokumentů. Formy podání: - písemně (analogově): pošta, fax, osobně, kurýr, - písemně (elektronicky): datová schránka, , technické nosiče dat (CD, DVD), - ústní podání.

18 Příjem dokumentů Veřejnoprávní původce (vyhláška č. 259/2012, 2): - vybaví podatelnu zařízením pro příjem datových zpráv, - pokud vykonává spisovou službu v elektronické podobě, je příjem datových zpráv součástí elektronického systému spisové služby, - na úřední desce nebo internetových stránkách zveřejní kontaktní údaje včetně elektronické adresy podatelny, úřední hodiny, identifikátor datové schránky, datové formáty, v nichž původce přijímá dokumenty v digitální podobě atd.

19 Příjem dokumentů Pokud původce vykonává spisovou službu v listinné podobě, převede doručený dokument v digitální podobě autorizovanou konverzí nebo jiným způsobem převedení dle 22 zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění zákona č. 190/2009 Sb. Dokument, který konverzí vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl (připojuje se ověřovací doložka viz 25 zákona č. 300/2008 Sb.). Pak se datová zpráva v doručené podobě ukládá po dobu nejméně tří let od doručení ( 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb.).

20 Příjem dokumentů Povinnost digitalizovat např. všechny doručené analogové dokumenty neexistuje. Vyhláška č. 259/2012 Sb. V 4 odst. 2 uvádí: zpravidla převede doručený dokument v analogové podobě. Z použití slova zpravidla vyplývá, že se nejedná o povinnost.

21 Příjem dokumentů Pokud je v adrese na obálce dokumentu uvedeno na prvním místě jméno a příjmení zaměstnance, předá se mu neotevřená. Zjistí-li adresát po otevření zásilky, že obsahuje dokument úředního charakteru, zabezpečí jeho dodatečné zaevidování. Pokud je dokument úředního charakteru doručen v digitální podobě přímo do ové schránky adresáta, postupuje se obdobně ( 5 vyhlášky). Obálka dokumentu se ponechává jako jeho součást, je-li podací razítko otištěno na obálce, je-li zásilka doručována doporučeně nebo do vlastních rukou, je-li to nezbytné pro určení, kdy byla zásilka podána nebo kdy byla doručena nebo je-li to rozhodné pro zjištění adresy odesílatele ( 5 vyhlášky).

22 Příjem dokumentů U doručené datové zprávy podatelna ověří platnost elektronického podpisu a odpovídajícího certifikátu a zjišťuje, zda: - odpovídá požadavkům na doručení dokumentů zveřejněných veřejnoprávním původcem. - je dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem, - je dokument označen uznávanou elektronickou značkou, případně opatřen kvalifikovaným časovým razítkem ( 6 vyhlášky).

23 Označování dokumentů Jednoznačný identifikátor označení dokumentu zajišťující jeho nezaměnitelnost. Obsahuje označení veřejnoprávního původce, případně jeho zkratku a alfanumerický kód: - v případě listinné evidence je totožný s číslem jednacím, - v případě elektronické evidence si jednoznačný identifikátor vytváří program nezávisle a není totožný s číslem jednacím. Doručené dokumenty jsou označovány otiskem podacího razítka, popř. jiným technologickým prostředkem obdobného určení ( 7vyhlášky).

24 Podací razítko Otisk podacího razítka obsahuje: - název veřejnoprávního původce, - datum doručení dokumentu, - číslo jednací nebo evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů dle jiných předpisů (např. evidence faktur), - počet listů dokumentu, - počet listinných příloh dokumentu a počet listů těchto příloh, popř. počet svazků listinných příloh dokumentu. - počet a druh příloh dokumentu, pokud jsou v nelistinné podobě (CD, občanský průkaz).

25 Číslem jednacím se obvykle neoznačují a evidenci nepodléhají následující dokumenty (nutno vyjmenovat ve spisovém řádu): a) došlé: knihy, noviny, časopisy, sbírky zákonů, věstníky, normy, reklamní a nabídkové tiskoviny, pozvánky (mimo pozvánek na služební jednání). b) vlastní: Označování dokumentů - koncepty, pomocné a interní dokumenty, - neschopenky, dovolenky, propustky a jiné materiály týkajíce se přítomnosti zaměstnanců, - dokumenty, u nichž je vedena samostatná evidence.

26 Evidence dokumentů Ve spisovém řádu původce uvede výčet všech užívaných evidencí. Většina údajů je shodných jak v listinné, tak v digitální evidenci. Pokud jsou používány v evidenci zkratky, musí existovat jejich seznam v evidenci dokumentů. Podací deník v listinné podobě musí mít tyto náležitosti: - název původce, - časové období používání, - počet listů. Prázdné řádky pod posledním zápisem v podacím deníku veřejnoprávní původce proškrtne a doplní záznam o datu provedení posledního zápisu a posledním použitém pořadovém čísle: Ukončeno dne... pořadovým číslem... + podpisy

27 Údaje o dokumentu v podacím deníku Pořadové číslo dokumentu (část čísla jednacího). V každém roce musí číselná řada začínat znovu od 1. Datum doručení/datum vzniku/čas. Údaje o odesílateli (název, adresa, číslo jednací dokumentu). Jde-li o dokument vytvořený vlastní, uvede se slovo vlastní. Počet listů dokumentu a příloh (údaj stejný jako v podacím razítku). Stručný obsah dokumentu (předmět, věc).

28 Údaje o dokumentu v podacím deníku Označení organizační součásti veřejnoprávního původce, které byl dokument přidělen k vyřízení (u malých původců příjmení vyřizující osoby). Způsob vyřízení osobně, poštou, em, datovou zprávou, telefonicky... (stručný obsah odpovědi), adresát. Počet listů a počet příloh. Spisový znak, skartační znak a skartační lhůta.

29 Evidence dokumentů v elektronickém systému spisové služby Kromě údajů shodných s listinným podacím deníkem se evidují následující údaje: - jednoznačný identifikátor dokumentu, - informace o tom, zda jde o dokument v digitální podobě nebo dokument v analogové podobě, - záznam o provedení výběru archiválií, - identifikátor dokumentu uloženého v digitálním archivu.

30 Číslo jednací Je tvořeno: - označením nebo zkratkou původce, - u velkých původců je možné jeho označení doplnit přesnějším určením odboru (popř. další části), - pořadovým číslem z evidence dokumentů, - kalendářním rokem, - případně jinými znaky charakterizujícími skutečnosti související s dokumentem.

31 Vyhláška č. 259/2012, 12: Tvorba spisu Spojování dokumentů: každý dokument má samostatné číslo jednací a v evidenci jsou vzájemné odkazy, součástí spisu je soupis vložených dokumentů s jejich čísly jednacími. Sběrný arch: pouze jedno číslo jednací iniciačního dokumentu, v rámci něho sběrný arch ( malý podací deník ) a další čísla jednací jsou tvořena za pomlčkou (lomítkem) podle pořadí.

32 Tvorba spisu Skartační znak se spisu přidělí podle skartačních znaků dokumentů, jež obsahuje, a to v pořadí A-V-S. Skartační lhůta spisu musí být totožná s nejdelší skartační lhůtou dokumentu zařazeného do spisu. Spis se může označit spisovou značkou (číslo jednací sběrného archu, iniciačního či jiného dokumentu ve spisu, případně jiné označení) pokud to vyžaduje předpis (např. 17 zákona č. 500/2004).

33 Skartační znaky a skartační lhůty dokumentů Skartační znaky: A (archiv) / V (výběr) / S (stoupa). Skartační lhůta: Doba, po níž, je dokument u původce. Původce stanoví ve spisovém a skartačním plánu okamžik rozhodný pro plynutí skartační lhůty (spouštěcí událost). Skartační znaky a lhůty uvádějí například následující dokumenty: - Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (účetní doklady). - Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (mzdové listy apod.). - Vyhláška č. 59/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. - Resortní právní předpisy (pro školství, zdravotnictví apod.). - Typový skartační rejstřík (viz výše).

34 Rozdělování a oběh dokumentů Podatelna provádí rozdělování dokumentů postupem popsaným ve spisovém řádu původce. Původce zajistí oběh dokumentů tak, aby bylo možné identifikovat pohyb dokumentu u původce (kdo, kdy a jaký úkon prováděl).

35 Vyřizování dokumentů Odpověď na došlý dokument je odesílána pod tímtéž číslem jednacím. Vyřizování: dokumentem, postoupením, vzetím na vědomí, záznamem na dokumentu a dalšími způsoby dle spisového řádu. Stručný obsah odpovědi je zaznamenán do evidence dokumentů (podacího deníku). Nejpozději při jeho vyřízení je dokumentu přidělen spisový znak, skartační znak a skartační lhůta.

36 Dokument vyhotovený veřejnoprávním původcem a určený k odeslání obsahuje záhlaví, v němž se uvádí: - název veřejnoprávního původce, - adresa, - číslo jednací dokumentu, Vyhotovování dokumentů - v odpovědi též číslo jednací odesílatele dokumentu doručeného k vyřízení.

37 Na vyhotoveném dokumentu se dále vyznačí: - datum podpisu, - počet listů, - počet příloh, Vyhotovování dokumentů - počet listů/svazků příloh v listinné podobě/počet a druh příloh v nelistinné podobě, - jméno/jména, příjmení a funkce fyzické osoby pověřené podpisem. Původce si pro výkon spisové služby ponechává prvopis (stejnopis prvopisu) dokumentu.

38 Podepisování dokumentů a užívání úředních razítek Původce musí: - určit fyzické osoby oprávněné k podepisování vyhotovených dokumentů a užívání úředních razítek. - určit podmínky podepisování jím odesílaných dokumentů v analogové podobě, podmínky používání uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky, kvalifikovaného časového razítka a úředních razítek ve spisovém řádu. - vést evidenci úředních razítek (otisk razítka s uvedením jmen a funkce osob, které ho převzaly, datum vrácení, datum vyřazení, záznam o případné ztrátě). Ztráta razítka musí být oznámena Ministerstvu vnitra (datum a popis razítka). - vést evidenci kvalifikovaných certifikátů vydaných akreditovanými poskytovateli v rozsahu 17, odst. 4 vyhlášky.

39 Opakované používání kvalifikovaného časového razítka, autentičnost dokumentů Základním principem spisové služby je zajistit prokazatelné nakládání s dokumenty. Předpisy podrobně upravují povinnosti a případy, kdy je nutné dokument opatřit uznávaným elektronickým podpisem, resp. uznávanou elektronickou značkou a kvalifikovaným časovým razítkem. Zásadně z nich nevyplývá povinnost opatřovat opakovaně před expirací platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je založena elektronická značka, dalším časovým razítkem ( přerazítkování ). Elektronický systém spisové služby je pojat tak, aby zajišťoval i tzv. autenticitu dokumentů dle Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (např. ztvárnění obsahu transakčního protokolu, ztvárnění metadat dokumentů za celé časové období apod.).

40 Odesílání dokumentů Dokumenty jsou odesílány prostřednictvím výpravny (bývá totožná s podatelnou), která opatří odesílaný dokument potřebnými náležitostmi. I původce vedoucí spisovou službu v listinné podobě musí zajistit řádné odesílání dokumentů prostřednictvím datové schránky (podle normy PDF/A).

41 Ukládání dokumentů Všechny uzavřené spisy a vyřízené dokumenty původce ukládá ve spisovně podle věcných skupin a spisových znaků. Před uložením do spisovny je nutné zkontrolovat úplnost dokumentů. O dokumentech a spisech uložených ve spisovně vede původce evidenci (např. archivní kniha, zvláštní moduly v elektronickém systému spisové služby). Evidence je vedena rovněž o zapůjčování a nahlížení do spisů a dokumentů.

42 Spisovna Místo určené k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu původce a k provádění skartačního řízení. Budova, v níž je umístěna spisovna musí splňovat tyto podmínky (zákon č. 499/2004 Sb. v platném znění, 68): - prostory nesmí být ohroženy povodněmi, - musí být zpracována požární dokumentace, v prostorách pro ukládání musí být umístěny pouze práškové hasicí přístroje, - prostory musí být zabezpečeny proti průniku vody, páry, kanalizace, chemických, biologických látek, proti prašnosti, které by mohly vést k poškození nebo zničení dokumentů, - prostory pro ukládání dokumentů musí být vybaveny regály, - prostory musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolané osoby.

43 Příklady zničených dokumentů Chrudim, Na Rozhledně,

44 Vyřazování dokumentů Do skartačního řízení se zařazují všechny dokumenty, kterým uplynula skartační lhůta, a razítka vyřazená z evidence. Skartační řízení se provede v kalendářním roce následujícím po uplynutí skartační lhůty dokumentu, a to na základě skartačního návrhu. Může být po dohodě s archivem provedeno i později, pokud původce dokumenty potřebuje pro vlastní činnost. Skartační návrh zašle organizace příslušnému archivu k posouzení a k provedení výběru archiválií. Provedení skartačního řízení se účastní fyzická osoba odpovědná původci za skartační řízení, popřípadě osoba pověřená vedením spisovny.

45 Skartační návrh obsahuje: Vyřazování dokumentů - označení původce dokumentů, které jsou navrženy ke skartačnímu řízení, - seznam dokumentů navržených ke skartačnímu řízení, - dobu jejich vzniku (u každé položky), - množství dokumentů (u každé položky počet složek, kartonů, šanonů...), - skartační znak a skartační lhůtu. Vzor skartačního návrhu je umístěn na internetových stránkách Státního okresního archivu Chrudim.

46 Vyřazování dokumentů V seznamech dokumentů navrhovaných ke skartačnímu řízení se uvedou zvlášť dokumenty se skartačním znakem A, zvlášť dokumenty se skartačním znakem S. Dokumenty se skartačním znakem V původce posoudí a zařadí je buď k dokumentům se skartačním znakem A, nebo k dokumentům se skartačním znakem S. Archiv na základě skartačního návrhu provede odbornou archivní prohlídku dokumentů: i navržené dokumenty typu A může přeřadit do S a naopak.

47 Vyřazování dokumentů Na základě skartačního návrhu vypracuje archiv protokol o skartačním řízení. Proti obsahu protokolu je možno do 15 dnů od doručení podat námitky. Po obdržení souhlasu se zničením dokumentů označených skartačním znakem S zabezpečí organizace jejich zničení. Zničením dokumentu se rozumí jeho znehodnocení tak, aby byla znemožněna jeho rekonstrukce a identifikace obsahu. Zničením dokumentu v digitální podobě se rozumí jeho smazání z elektronického systému spisové služby a dalších úložišť. Bez souhlasu příslušného archivu nesmějí být dokumenty zničeny, a to ani po provedeném skartačním řízení.

48 Vyřazování dokumentů Dokumenty vybrané jako archiválie k trvalému uložení v archivu předá organizace v dohodnutém termínu na základě protokolu příslušnému archivu. Státní okresní archiv v současné době nemůže přebírat dokumenty v digitální podobě. O předání archiv sepíše úřední záznam, který podepisuje zástupce archivu a předávajícího. Do skartačního řízení lze zařadit i dokumenty obsahující utajované informace, ale pouze ty dokumenty, které jsou navržené k vyřazení a zničení. U ostatních je nejprve nutno provést zrušení stupně utajení. Pokud jsou do skartačního řízení zařazovány dokumenty, u nichž nelze zrušit stupeň utajení, přípravy a průběhu skartačního řízení se účastní pouze fyzické osoby, které splňují podmínky přístupu k utajovaným informacím daného stupně utajení.

49 Vyřazování dokumentů V žádném případě nemohou zůstat archiválie a vybraná razítka po výběru a skončení skartačního řízení uloženy u původce (pokud nemá např. obec zřízen a akreditován archiv územně samosprávného celku). Příslušný archiv může na základě žádosti původce vydat trvalý skartační souhlas na jím stanovený druh dokumentů, které lze zničit i bez výběru archiválií (jednoznačně definované dokumenty typu S ). Nedodrží-li původce podmínky, archiv může souhlas zrušit z moci úřední.

50 Spisová rozluka Způsob provádění spisové rozluky se uvádí do spisového řádu. Provádí se při zrušení původce. Rušený původce zpracuje plán spisové rozluky včetně časového rozvržení a pošle ho archivu. Provádí ji před datem zrušení původce, dokončuje nástupce, zakladatel, zřizovatel nebo likvidátor.

51 Spisová rozluka Dokumenty, jimž uběhla skartační lhůta, se zařadí do skartačního řízení. Neprošlé dokumenty se uloží k právnímu nástupci, zřizovateli nebo zakladateli (vypracuje se seznam). Nevyřízené spisy přebírá původce, na něhož přešla působnost k jejich vyřízení (vypracuje se seznam). Předávací seznam v případě předávaných vyřízených dokumentů obsahuje: pořadové číslo, spisový znak, druh dokumentů, dobu vzniku, množství, jména osob odpovědných za provedení spisové rozluky a jejich podpis. Předávací seznam v případě předávaných nevyřízených dokumentů obsahuje dobu jejich vzniku, počet listů a příloh, jména osob odpovědných za provedení spisové rozluky a jejich podpis.

52 Vedení spisové služby v mimořádných situacích Veřejnoprávní původce v případě živelní pohromy, ekologické, průmyslové nebo jiné havárie anebo jiné mimořádné situace, v jejímž důsledku je původci znemožněno po omezené období vykonávat spisovou službu podle 2 až 25 vyhlášky č. 259/2012 Sb., vede spisovou službu náhradním způsobem v listinné podobě v podacím deníku. Podrobnosti výkonu spisové služby v mimořádné situaci, zejména označování a evidenci dokumentů, způsob jejich vyřizování, odesílání a ukládání nutno stanovit ve spisovém řádu ( 26 vyhlášky).

53 Kontrola v oblasti spisové služby Archivy mohou kontrolovat, zda původce: - uchoval dokument a umožní výběr archiválií, - vykonává spisovou službu, - vydal spisový řád, - dodržuje podmínky pro ukládání dokumentů, - ukládá dokumenty podle vlastního spisového a skartačního plánu (označení spisovými znaky, skartačními znaky a lhůtami) apod. V případě, že původce některé výše uvedené povinnosti neplní, dopouští se správního deliktu a může mu být vyměřena pokuta až ,- Kč.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 Obsah a text 191/2009 Sb. - poslední stav textu 191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby původce, u něhož to neumožňuje zvláštní povaha jeho působnosti.

ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby původce, u něhož to neumožňuje zvláštní povaha jeho působnosti. Částka 88 Sbírka zákonů č. 259 / 2012 Strana 3351 259 VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA

NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA PODLE SENÁTNÍHO TISKU č. 74 K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 499/2004 Sb. Dále jen AZ. Národní archiv Karolína Šimůnková 27. května 2009 karolina.simunkova@nacr.cz Pojmy 2 AZ Archivnictví,

Více

Nová reglementace spisové služby

Nová reglementace spisové služby Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh vyhlášky o podrobnostech

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP Skartační řízení v elektronické podobě předpokládaný postup AHMP Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Trocha teorie Skartační řízení je postup, při kterém se

Více

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail:

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Nová archivní legislativa

Nová archivní legislativa Nová archivní legislativa Jana Hájková, Ministerstvo vnitra Miroslav Kunt, Národní archiv Důvody a důsledky Rozvoj e-govermentu a zákon 300/2008 Sb. (novela archivního zákona mění i tento zákon) Zkušenosti

Více

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby Martina Macek Novela zákona 499/2004 Sb. Jsme již více jak 7 měsíců po konci přechodného období. To znamená, že již více jak

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Částka 4/2015 Obsah: Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí Vzorový

Více

Obecní úřad KOZLY S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D. Čl. 1 Základní ustanovení

Obecní úřad KOZLY S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D. Čl. 1 Základní ustanovení Obecní úřad KOZLY S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D Čl. 1 Základní ustanovení Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Kozlech (dále jen úřad) je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Částka 1/2012 Obsah: Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí Spisový

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení Spisový řád je závazný interní právní akt pracoviště AV ČR, který stanovuje základní pravidla pro manipulaci s dokumenty od

Více

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče od obnovy územní samosprávy po současnost Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Obnova územní samosprávy

Více

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Větrušice Vltavská 14, 250 67 Větrušice IČO: 24 09 74 tel.: 220941265 email: obec @vetrusice.cz, www.vetrusice.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Právní normy a předpisy

Více

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Odbor legislativy a koordinace předpisů Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Podání obecně

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

K O M E N T Á Ř k vyhlášce č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

K O M E N T Á Ř k vyhlášce č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. K O M E N T Á Ř k vyhlášce č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. I. Úvodní ustanovení Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

Matematický ústav AV ČR, v. v. i. Matematický ústav AV ČR, v. v. i. Žitná 25, 115 67 Praha 1 Česká republika Směrnice ředitele č. 5/2013 Spisový a skartační řád Matematického ústavu AV ČR Úvodní ustanovení Spisový řád je závazný interní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

11/1 Elektronizace veřejné správy

11/1 Elektronizace veřejné správy str. 1 11/1 Elektronizace veřejné správy Obce a zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě Samostatné evidence dokumentů Po všech úkonech spojených s příjmem dokumentů (dle platného skartačního řádu) nastává fáze evidence doručených dokumentů

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD část první Úvodní ustanovení Článek 1 Základní předpisy 1. Biologického centra AV ČR (dále jen BC) se

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád B1-13/12-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-13/12-HN Spisový a skartační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Spisový a skartační řád UP zabezpečuje spisovou službu

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

Národní digitální archiv

Národní digitální archiv Národní digitální archiv eskartace zkušenosti, rizika, řešení Jiří Bernas Zbyšek Stodůlka Národní digitál í archiv od 1. listopadu 2014 běží zkušební provoz Národního digitálního archivu řešení je založeno

Více

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová Úvod do egovernmentu Jana Třísková Zuzana Hamzová Obsah semináře: Úvod do egovernmentu Datové schránky a informační systém datových schránek Co potřebuje vědět klient o své datové schránce Změny ve spisové

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 57 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 57 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 57 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 190. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

Více

Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů

Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů Národní archiv, 27. Května 2009 Miroslav Kunt, kunt@nacr.cz Spisová služba co to je? Definice v 2 písm.k) zákona 499/2004 Sb.: výkonem

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 11. Směrnice pro výkon spisové služby a ukládání písemností, spisový a skartační řád Obsah: I. Všeobecná ustanovení II. Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 2. Základní pojmy 3. Příjem a třídění došlých dokumentů

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

Spisový a skartační řád školy

Spisový a skartační řád školy Spisový a skartační řád školy Masarykova střední škola chemická 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova

Více

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2004. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2004. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna:

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici

SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici 8/2010 SPISOVÝ ŘÁD Městského úřadu v České Skalici Číslo vnitřního předpisu Datum vydání /platnost Aktualizace Zrušen - 1.1.1998-31.12.2005-1.1.2006-31.12.2007 2/2008 1.1.2008-31.3.2008 10/2008 1.4.2008

Více

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů Právní předpisy zákon 365/200 Sb. o ISVS zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu zákon 500/2004 Sb. správní řád zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové

Více

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007 Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č.j.: KTÚ/10059-07/1260-2007/noj Obsah: I. Spisová služba... str. 2 13

Více

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví?

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. člen Legislativní rady vlády ČR soudní znalec Právní východiska Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Název a adresa školy

Název a adresa školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: Název a adresa školy SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Směrnice nabývá platnosti a účinnosti ode dne: 1. Úvodní ustanovení: 1.1.Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Legislativní změny a metodika MV Velké Meziříčí 16.9.2009 Tuto prezentaci a další informace k datovým schránkám a CzechPOINTu naleznete

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

ZÁKON o archivnictví a spisové službě

ZÁKON o archivnictví a spisové službě Strana 4122 Sbírka zákonů č. 329 / 2012 Částka 120 329 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených

Více

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy 1 Úvodní ustanovení 1) Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty doručenými Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) nebo

Více

<xs:maxlength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpletype>

<xs:maxlength value=50/> </xs:restriction> </xs:simpletype> Příloha č. 2 národního standardu pro elektronické systémy spisové služby Schéma XML pro zaznamenání popisných metadat uvnitř datového balíčku SIP

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o.

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Obsah prezentace: 1) GalateA el. spisová služba 2) Příjem příchozích písemností 3) Zpracování příchozích písemností 4) Zpracování odchozích písemností

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou I. pohled adresáta veřejné správy (fyzická osoba, právnická

Více

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2004. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2004. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna:

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů Oskar Macek Co je to dokument? co se rozumí pod pojmem dokument, je definováno v zákoně 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 2, písmeno

Více

Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s.

Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 2009 TC SD-Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád verze A-8 Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3.

Více

E-DOKUMENT. legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČR

E-DOKUMENT. legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČR E-DOKUMENT legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014 ÚVOD pojem faktura, daňové doklady a jejich životní cyklus, současný stav & budoucí tento materiál slouží jako pomůcka pro osobní prezentaci

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Sbírka zákonů Předpis č. 300/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 98, ze dne 19.8.2008 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu Tento text je prvotním zněním předpisu

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 150 Rozeslána dne 28. prosince 2011 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 150 Rozeslána dne 28. prosince 2011 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 150 Rozeslána dne 28. prosince 2011 Cena Kč 65, O B S A H : 429. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 190/2009 Sb. 1.7.2009 zákonem č. 219/2009 Sb. 1.9.2009 zákonem č. 190/2009 Sb. 1.1.2010 300 ZÁKON ze dne

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK Lucia Tesařová (ÚVT UK) Školení uživatelů, Praha 8. 4. 2013 Osnova Datová schránka Obecné informace Systém spisové služby UK Přihlášení Nastavení Příjem dokumentů

Více

Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu

Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Legislativní požadavky: Současné legislativní požadavky na elektronickou spisovou službu jsou: Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 309. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více