Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER"

Transkript

1 Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská 30/623, Trvání sdružení je časově neomezeno. II. Předmět činnosti 1. Sdružení je nevýdělečnou právnickou osobou, jejímž cílem a posláním je organizace volného času dětí a mládeže, rozvoje a výchovy jejich osobnosti v oblasti fyzické, duchovní a mravní a vytváření pozitivního vztahu k přírodě i lidem v duchu křesťanských zásad. 2. Ve své činnosti se sdružení zaměřuje také na boj proti drogám a alkoholu mezi mládeží a na handicapované a problematické jedince a jedince z národnostních menšin. 3. Nedílnou součástí činnosti sdružení je vzdělávání zejména vedoucích volnočasových aktivit, ale také dětí a mládeže. 4. K uskutečňování svého poslání vytváří organizační strukturu, soustřeďuje hmotný i nehmotný majetek, získává podporu a pomoc. 5. K uskutečnění svého poslání sdružení spolupracuje se státními orgány a institucemi, fyzickými i právnickými osobami tuzemskými i zahraničními a rovněž s dalšími organizacemi podobného zaměření. III. Členství ve sdružení 1. Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem sdružení se může stát každý, kdo souhlasí s cílem a posláním sdružení a je ochotný aktivně se podílet na jejich realizaci a dosažení. 2. Členství fyzické osoby vznikne na základě písemné přihlášky doručené do sídla sdružení či do rukou vedoucího místně příslušného oddílu a současně zaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok. 3. Členství fyzické osoby zaniká: 3.1 úmrtím 3.2 vystoupením doručením písemného oznámení do sídla sdružení či do rukou vedoucího místně příslušného oddílu 3.3 nezaplacením členského příspěvku za dva kalendářní roky do jejich uplynutí 3.4 vyloučením rozhodnutím výkonné rady o vyloučení člena sdružení na návrh revizní komise či místní organizační složky sdružení pro některý z důvodů: a) rozchod s cílem a posláním sdružení či zásadami sdružení vyjádřenými zejména v zákonu, symbolech a v základních dokumentech sdružení b) opakované závažné porušování vnitřních předpisů sdružení c) jednání, které závažným způsobem poškozuje dobré jméno sdružení d) pravomocné odsouzení pro trestný čin, jehož spáchání je v příkrém rozporu s cílem a posláním sdružení 4. Členství právnické osoby vznikne na základě písemné dohody o spolupráci uzavřené se sdružením s bližším vymezením podmínek vzájemné spolupráce. Členství právnické osoby samo o sobě nezakládá zároveň členství jejího statutárního orgánu, členů, společníků, zaměstnanců, atp. 5. Členství právnické osoby zaniká ukončením platnosti dohody o spolupráci. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KLUB PATHFINDER STRANA 1

2 IV. Práva a povinnosti členů 1. Člen má právo zúčastnit se činnosti sdružení. 2. Člen má právo volit své zástupce do orgánů sdružení a být do těchto orgánů zvolen. 3. Člen má právo vyjadřovat se k plnění cílů a činnosti KLUBU PATHFINDER prostřednictvím svých zástupců v organizačních složkách. 4. Člen má právo požádat výkonnou radu sdružení o přezkoumání rozhodnutí místní organizační složky sdružení, které podle jeho mínění odporuje stanovám nebo jinému internímu předpisu sdružení či je v rozporu s právním řádem České republiky, a to do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dověděl, nejdéle do 6 měsíců ode dne rozhodnutí. 5. Člen je povinen dodržovat stanovy sdružení, zásady čestnosti, poctivosti a další zásady sdružení zejména ve vztahu k členům, k osobám spolupracujícím i ke svěřeným dětem a naplňovat aktivní prací cíle činnosti sdružení. 6. Člen má povinnost zaplatit členský příspěvek, pokud je takový příspěvek stanoven. Po dobu trvání sdružení ani v případě jeho zániku není člen sdružení oprávněn požadovat vrácení svých členských příspěvků. Orgány sdružení jsou: 1. Sněm 2. Předseda a hospodář sdružení 3. Výkonná rada 4. Revizní komise 5. Nižší organizační složky V. Organizační struktura sdružení 1. Sněm 1.1 Sněm je nejvyšším orgánem sdružení. 1.2 Sněm tvoří delegáti místních organizačních složek sdružení, zástupci právnických osob, které jsou členy sdružení, členové revizní komise a výkonné rady, předseda a hospodář sdružení. Delegátem místní organizační složky může být jen člen sdružení. Poměrný počet delegátů za každou místní organizační složku upravuje organizační řád sdružení. Počet zástupců člena, který je právnickou osobou, stanoví příslušná dohoda o spolupráci dle bodu III.4 stanov. 1.3 Sněm svolává výkonná rada sdružení nejméně jedenkrát za tři roky. Informaci o době a místě konání sněmu zveřejní výkonná rada nejméně tři měsíce před termínem konání sněmu na webových stránkách sdružení. Vedoucí nižších organizačních složek doručí výkonné radě na ovou adresu sdružení či poštou do sídla sdružení nejméně jeden měsíc před termínem konání sněmu jmenný seznam zvolených delegátů za příslušnou nižší organizační složku spolu s případnými odůvodněnými návrhy k projednání v rámci agendy sněmu. Delegátům podle doručených seznamů výkonná rada nejméně 14 dnů před termínem konání sněmu odešle na sdělené ové, event. poštovní, adresy body agendy sněmu schválené výkonnou radou spolu s celkovým programem sněmu a návrhem jednacího a organizačního řádu sněmu. 1.4 Sněm je usnášeníschopný, jsou-li přítomny alespoň 2/3 zvolených delegátů. 1.5 Každá z osob uvedených v bodu 1.2 stanov má jeden hlas. 1.6 Sněm rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných osob dle bodu 1.2 stanov. Ke změně stanov a rozhodnutí o dobrovolném zániku sdružení rozpuštěním či sloučením s jiným sdružením je třeba nejméně 2/3 hlasů přítomných osob dle bodu 1.2 stanov. 2/3 většiny hlasů přítomných osob dle bodu 1.2 stanov je také potřeba ke změně zákona, slibu, hesla, znaku a hymny Klubu Pathfinder. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KLUB PATHFINDER STRANA 2

3 1.7 Do působnosti sněmu patří: a) volba a odvolání členů výkonné rady b) volba a odvolání předsedy a hospodáře c) volba a odvolání členů revizní komise d) změna stanov e) rozhodnutí o zániku sdružení rozpuštěním či sloučením s jiným sdružením 2. Předseda a hospodář sdružení 2.1 Statutárním orgánem sdružení je předseda a hospodář. Předsedou či hospodářem může být zvolen jen člen sdružení, bezúhonný a s plnou způsobilostí k právním úkonům. 2.2 Předseda a hospodář jsou oprávněni jednat jménem sdružení samostatně. 2.3 Funkční období předsedy a hospodáře je tříleté, opětovné zvolení je možné. Funkce předsedy a hospodáře zaniká uplynutím tří měsíců ode dne uplynutí funkčního období, pokud mezitím nedojde k zániku jeho funkce jiným způsobem. 2.4 Předseda a hospodář mohou z funkce odstoupit. Jejich funkce zaniká doručením písemného odstoupení do sídla sdružení a projednáním odstoupení výkonnou radou. V případě odstoupení předsedy svolá za tím účelem výkonnou radu hospodář. V případě odstoupení obou svolá výkonnou radu revizní komise. 3. Výkonná rada 3.1 Výkonná rada řídí činnost sdružení v souladu se zásadami a pokyny schválenými sněmem. 3.2 Počet členů výkonné rady určuje před volbou jeho členů sněm. Členem výkonné rady je též předseda sdružení a hospodář. Členem výkonné rady může být zvolen jen člen sdružení, bezúhonný a s plnou způsobilostí k právním úkonům. 3.3 Funkční období členů výkonné rady je tříleté, opětovné zvolení je možné. Funkce člena rady zaniká uplynutím tří měsíců ode dne uplynutí funkčního období, pokud mezitím nedojde k zániku jeho funkce jiným způsobem. 3.4 Člen výkonné rady může z funkce odstoupit. Jeho funkce zaniká doručením písemného odstoupení do rukou předsedy sdružení. 3.5 Výkonnou radu svolává podle potřeby, zpravidla 3x do roka, předseda sdružení. Předseda sdružení je povinen svolat výkonnou radu, požádá-li o to nejméně třetina členů výkonné rady nebo požádá-li o to revizní komise. 3.6 V odůvodněných případech lze se souhlasem všech členů rady uskutečnit zasedání výkonné rady za použití prostředků elektronické komunikace (videokonference, skype, atp.). 3.7 Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna prostá většina všech jeho členů. Výkonná rada přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sdružení. 3.8 Zápis z jednání výkonné rady předseda sdružení vhodným způsobem zveřejní tak, aby byl dostupný všem činovníkům sdružení. 3.9 Do působnosti výkonné rady patří zejména: a) svolávat sněm b) vykonávat usnesení sněmu c) rozhodovat o návrzích na vyloučení člena sdružení d) vést seznam členů sdružení e) schvalovat výroční zprávu f) v případě, že některému z členů výkonné rady, revizní komise, předsedovi nebo hospodáři v období mezi sněmy zanikne funkce, výkonná rada kooptuje na jeho místo jinou osobu g) vydávat a schvalovat interní předpisy a jejich změny směrnice, metodické pokyny, revizní řád, hospodářský řád, organizační řád, atp. 4. Revizní komise 4.1 Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení. 4.2 Počet členů revizní komise určuje před volbou jejích členů sněm. Členem revizní komise může být zvolen jen člen sdružení, bezúhonný a s plnou způsobilostí k právním úkonům. Člen STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KLUB PATHFINDER STRANA 3

4 revizní komise nesmí být v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu ke sdružení. Funkce člena revizní komise je neslučitelná s funkcí předsedy, hospodáře a výkonné rady. 4.3 Funkční období členů revizní komise je tříleté, opětovné zvolení je možné. Funkce člena revizní komise zaniká uplynutím tří měsíců ode dne uplynutí funkčního období, pokud mezitím nedojde k zániku jeho funkce jiným způsobem. 4.4 Člen revizní komise může z funkce odstoupit. Jeho funkce zaniká doručením písemného odstoupení do rukou předsedy sdružení. 4.5 Do působnosti revizní komise patří: a) dohled nad činností předsedy, hospodáře, výkonné rady a nižších organizačních složek sdružení b) revize hospodaření sdružení c) každoročně do konce měsíce března předkládá výkonné radě revizní zprávu o výsledcích provedených kontrol za uplynulý kalendářní rok včetně informace o dodržování rozpočtů, stavu financí a ostatního majetku sdružení d) prověřuje podněty členů sdružení ve vztahu k činnosti předsedy, hospodáře, výkonné rady a nižších organizačních složek sdružení 4.6 V rámci své působnosti je revizní komise oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se sdružení, navrhnout svolání výkonné rady a účastnit se kteréhokoliv jednání výkonné rady přitom členovi revizní komise musí být uděleno slovo, pokud o to požádá. 5. Nižší organizační složky 5.1 Základními nižšími organizačními složkami sdružení jsou oddíly. V čele oddílu stojí vedoucí. 5.2 Dalšími nižšími organizačními složkami sdružení jsou oblastní sdružení (České a Moravskoslezské), oblasti, případně jiné organizační složky. 5.3 Nižší organizační jednotky nemají vlastní právní subjektivitu. 5.4 Nižší organizační složka vznikne rozhodnutím výkonné rady, která zároveň jmenuje a odvolává jejího vedoucího a stanoví předmět a rozsah její činnosti. 5.5 Výkonná rada rozhoduje o sloučení, rozdělení a zrušení nižší organizační složky. 5.6 Vedoucí nižší organizační složky bez zbytečného odkladu oznámí výkonné radě organizační strukturu a složení řídícího orgánu složky, pokud je takový orgán v rámci složky ustaven. VI. Zásady hospodaření sdružení 1. Zdroje sdružení tvoří 1.1 dary a příspěvky tuzemských i zahraničních osob (fyzických i právnických) včetně státních institucí 1.2 výnosy z vlastní činnosti sdružení 1.3 výnosy z majetku sdružení 1.4 výnosy z jiných finančních zdrojů 1.5 příspěvky členů 2. Způsoby použití a poskytování prostředků sdružení 2.1 hospodaření sdružení se řídí vnitřními předpisy sdružení a obecně platnými předpisy 2.2 o použití prostředků sdružení rozhoduje výkonná rada sdružení 2.3 prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti sdružení a k zajištění vlastního provozu sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KLUB PATHFINDER STRANA 4

5 VII. Výroční zpráva Předseda sdružení každoročně zpracuje a předloží výkonné radě ke schválení výroční zprávu, a to nejméně 30 dnů před stanoveným termínem předložení schválené výroční zprávy příslušnému orgánu státní správy. VIII. Zánik sdružení 1. Sdružení může zaniknout buď rozhodnutím státního orgánu k tomu oprávněného, a to ze zákonných důvodů, jinak o jeho zániku může rozhodnout sněm. 2. Výkonná rada jmenuje ve smyslu těchto stanov likvidátora s výjimkou ust. 12 odst. 1 písm. b) zák. č. 83/90 Sb. 3. Zástupce sdružení je povinen o zániku a likvidaci písemně uvědomit příslušný státní orgán, a to do 15 dnů od rozhodnutí sněmu. 4. Likvidátor provede likvidaci podle ustanovení právních předpisů, platných v době rozhodnutí, o zániku. 5. Likvidátor je povinen řádně spravovat majetek sdružení pouze svěřený do správy a odevzdat jej zpět vlastníkům. 6. Likvidátor je povinen vyrovnat závazky vůči třetím osobám. S případným likvidačním zůstatkem po skončení likvidace je povinen naložit podle rozhodnutí sněmu. IX. Závěrečná ustanovení 1. Tyto stanovy mohou být měněny a doplňovány písemnými dodatky schválenými sněmem. 2. Sdružení je povinno do 15 dnů ode dne schválení předložit změnu stanov příslušnému orgánu státní správy. 3. Text těchto stanov nahrazuje text stanov ze dne Text těchto stanov byl jednohlasně přijat na mimořádném sněmu v Praze dne Statutárními zástupci o.s. Klub Pathfinder byli dle čl. V. odst. 1. bod 1.7 písm. b) jednohlasně zvoleni: předseda: David Čančík, bytem , Praha 4, ul. Bartákova 36 hospodář: Richard Vlach, bytem , Praha 10, ul. Řipská 6/1445 Podpisy statutárních zástupců: David Čančík Richard Vlach Podpisy členů sčítací komise: David Čančík Jan Bezděkovský Ingrid Raszková STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KLUB PATHFINDER STRANA 5

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Stanovy. Část I. Základní ustanovení

Stanovy. Část I. Základní ustanovení Stanovy Českého rybářského svazu, z. s. Část I. 1 Základní ustanovení 1) Český rybářský svaz, z. s. (dále jen Svaz nebo ČRS ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s.

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Smyslem debatování je učit se, ne vyhrávat. Či spíše učení je jediná forma vítězství, která má smysl. A. J. Toynbee 1 Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku Spolek

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo STANOVY zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY čl. I Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Spolek posluchačů architektury (dále jen SPA ). 2. SPA má sídlo na Fakultě architektury ČVUT v

Více

S t a n o v y. Společenstva českých optiků a optometristů. - úplné znění podle usnesení valné hromady konané dne v. Č l á n e k 1

S t a n o v y. Společenstva českých optiků a optometristů. - úplné znění podle usnesení valné hromady konané dne v. Č l á n e k 1 S t a n o v y Společenstva českých optiků a optometristů - úplné znění podle usnesení valné hromady konané dne v Č l á n e k 1 Název a sídlo spolku /1/ Název spolku zní Společenstvo českých optiků a optometristů.

Více

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha Preambule 1. I.Český Lawn - Tennis Klub Praha (dále jen Klub nebo I.ČLTK ) je spolkem, založeným za účelem podpory sportovních aktivit svých členů a rozvoje

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Pomoc Těšínského Slezska, o.s. I. Název, sídlo a charakteristika sdružení 1) Název sdružení zní: Pomoc Těšínského Slezska, o.s. 2) Sídlo sdružení je na adrese: Studentská 25,

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více