Špatná politika MZe Tento krok už bude znamenat definitivní odklon od dosavadního přístupu k zemědělství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Špatná politika MZe Tento krok už bude znamenat definitivní odklon od dosavadního přístupu k zemědělství"

Transkript

1 SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH FAREM. březen-duben 2012 / č.46 Informační bulletin Svazu marginálních oblastí (SMO) Co by přinesla podpora orné v LFA? V současné době na MZe probíhá na několika úrovních diskuse o dopadech nové evropské Společné zemědělské politiky na domácí agrární scénu. Bylo ustaveno několik odborných skupin, z nichž jednou je Odborná skupina pro konkurenceschopnost, která řeší budoucí podobu vymezení a sazeb v LFA. úvodem Vážení přátelé, nadlimitní obsah pesticidů v pitné vodě už mají od letoška i na Plzeňsku krajská hygienická stanice Plzeňského kraje byla nucena určit provozovateli (Veolia / Vodárna Plzeň) skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu mírnější limit pro pesticidy do roku Limity byly zvýšeny pro 5 herbicidů, mezi nimiž jsou karcinogeny, mutageny i endokrinně účinné látky. Po loňském oznámení problémů s dusičnany v Olomouckém kraji tak bude nově dalších 200 tisíc lidí pít vodu konzumovatelnou jen za cenu navýšení limitů pro pesticidy. Uvedené je bohužel hořkým důsledkem české zemědělské politiky. Věřme, že aspoň současný ministr začne místo řízení zemědělské výroby konečně dbát na to, co má být skutečnou náplní práce jeho ministerstva, tzn. na řízení veřejných statků a externalit v zemědělském sektoru. Jen tak snad nebudeme muset ze zdravotních důvodů pít už jen balenou vodu. Nejde přitom o žádné neformální rozhovory, už teď je jasné, že případná necitlivá a nekompetentní rozhodnutí ministerstva mohou zásadně měnit dosavadní ustálený systém i ekonomiku farem, zejména farem s chovem býložravců a s větším podílem travních porostů. Největší změnou, která evokuje tyto obavy, by byla nově navrhovaná výplata podpor LFA nejen na trvalých travních porostech (TTP) jako tomu bylo doposud, ale na celé zemědělské půdě. Co by to znamenalo? Současná sazba podpor LFA na TTP by se razantně snížila ve prospěch nových plateb na ornou půdu. Hlavně netransparentně ÚZEI a MZe se bohužel zdráhají zveřejnit příslušný propočet sazeb. Dle dostupných údajů by ale mělo dojít k navýšení podporované plochy na téměř trojnásobek. Místo dosud podporované výměry TTP ha by se dle nového vymezení podpora vztahovala na veškerou zemědělskou půdu v LFA = ha. Při stávajícím objemu prostředků a konstantnímu kurzu Kč/Eur by to znamenalo pokles podpor z průměrných 3.323,- Kč/ha TTP v LFA na 1.212,- Kč/ha z.p. v LFA. Jedná se tedy o pokles na 37 % původní výše. Špatná politika MZe Tento krok už bude znamenat definitivní odklon od dosavadního přístupu k zemědělství v podhorách, kde MZe dosud alespoň formálně podporovalo travní porosty, zatravňování orné na svazích a mělkých půdách kde přínosy z environmentu jsou často daleko vyšší než přínos z nekonkurenceschopné rostlinné produkce tamních pozemků. Ani dnes podpory v LFA vyplácené výhradně na TTP nebyly tak vysoké, aby vedly sedláky k zásadnější změně struktury a stupeň zornění ČR (72 %) dál výrazně přesahuje průměr Evropy. To může znamenat pouze jediné - že i v méně příznivých regionech se doposud vyplácí polařit i bez LFA podpor, protože v českém V souvislosti s výše uvedeným zní poměrně legračně, když se špičky Agrární komory do omrzení holedbají tím, o kolik více dokážou vyrobit plodin na orné půdě v úrodném kraji oproti ekofarmáři, který produkuje v souladu s životním prostředím na neúrodných horských loukách hovězí a jehněčí. Přeloženo o kolik více zemědělské půdy dokáží zničit erozí a znečistit vody v honbě za maximálními výnosy a krátkodobými zisky. Mnohem méně legrační už je poslouchat každý týden na odborných skupinách k nové Společné zemědělské politice zástupce zemědělců vydělávajících na ničení životního prostředí, jak prosazují další snižování agroenvironmentálních plateb, přesun podpor z travních porostů na ornou půdu, a to vše za přikyvování úředníků z MZe i ÚZEI. Opravdu smutný obrázek, který vede zemědělce z hor a podhor k otázkám po dalším smyslu svého snažení a smysluplnosti citlivého přístupu ke krajině a životnímu prostředí. Ing. Milan Boleslav, předseda Svazu marginálních oblastí tel.:

2 zemědělství bohužel funguje systém znečišťovatel neplatí. Ostatně i oficiální politické cíle na nové období už doznaly změn. V LFA oblastech nově nejde už o restrukturalizaci zemědělské výroby směrem k chovu býložravců, zachování trvalých travních porostů a ochraně krajiny, ale v příštím programovém období jsou platby LFA navrhovány jako prostředek ke splnění priority Zvyšování konkurenceschopnosti všech druhů zemědělských činností a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků. Neférovost MZe Navíc se cudně mlčí o tom, že na zvýhodnění orné nebudou moci participovat všichni. Vzhledem k zákazu rozorávání, který zatím nikdo neruší, dopady pocítí hlavně farmáři, kteří své pozemky zatravnili. Nejen, že jim bude ponížena sazba podpory LFA, ale ani nedostanou šanci těšit se z výnosů nově konkurenceschopné orné. Ministerstvo ve své analýze dané situace samo otevřeně přiznává, že nové návrhy pro LFA zatím nezajišťují kontinuitu podpor a tím ani kontinuitu dosavadního udržitelného hospodaření v horších podmínkách, jak tomu bylo při přechodu ze MZe pracuje na polarizaci zemědělství Je tedy jasné, že pokud u TTP nedojde ke kompenzacím v odpovídající výši, aby i travní porosty byly konkurenceschopné vůči rostoucí ziskovosti tržních plodin na orné půdě, požene zhoršená ekonomická situace farmáře až k extrémní extenzifikaci či k opouštění nerentabilních pozemků na straně jedné a k rozorávání na straně druhé. Již stávající příliš nízká výše celkových podpor na TTP v LFA oblastech způsobuje v německém příhraničí na Chebsku vytlačování chovatelů skotu a rozvoj německých pěstitelů tržních plodin bez každodenních starostí o dobytek. Chovatelé skotu na TTP končí v soutěžích o nájem půdy na Chebsku pro dodržení svých pětiletých závazků na úrovni 1800 Kč/ha, němečtí polaři začínají na 3500 a končí na 5500 Kč/ha. Svaz marginálních oblastí dlouhodobě prohlašuje, že samoúčelná podpora produkce na horách a v podhorách vede zákonitě k intenzifikaci zemědělských výrob v nevhodných podmínkách se všemi negativními projevy pro danou oblast (nárůst chemizace, eroze, znečištění spodních vod, ztráta půdní úrodnosti). Paradoxní přitom je, že doposud v oblastech nevhodných pro intenzívní zemědělskou činnost byl právě chov býložravců s využitím travních porostů považován za nejvíce potřebnou činnost pro celou ČR s velmi příznivým dopadem na životní prostředí a tak měl být i nejvíce podporován. Od nynějška tu ale za konkurenceschopnou bude zřejmě považována intenzívní polařina. Kraje si hájí čistou vodu proti MZe Proti politice MZe, která vede ke znečišťování spodních vod dusičnany a pesticidy se na Pracovní skupině Monitorovacího výboru PRV postavila už i přítomná zástupkyně Kraje Vysočina, která zásadně trvala na tom, aby se LFA platilo jen na travní porosty, protože na Vysočině je velmi špatná situace s vodou. Jak uvedla, mají velké problémy s pitnou vodou a nerada by se dostala do stavu, kdy se na Vysočině rozorá i to, co se zatravnilo. Zástupkyně Kraje Vysočina však neví, že ÚZEI dělá vše proto, aby i za cenu překrucování údajů nasměroval na rozoranou Vysočinu maximum LFA-plateb a umožnil tak další zhoršování pitné vody. systému HRDP do PRV: Dlouhodobé snížení ekonomických výsledků farem v LFA by vedlo k postupné marginalizaci těchto území a mohlo by vyústit až v opouštění zemědělské půdy. Je spojeno s přechodem na extrémně extenzivní zemědělství a s odchodem pracovníků ze zemědělství, zvýší se tak nezaměstnanost ve venkovských oblastech a s tím vzrostou nároky na státní rozpočet. Povede k nepříznivým dopadům na produkci veřejných statků a životní prostředí. Devastátoři dostanou od MZe přidáno Jedním ze současných největších problémů produkčních oblastí a systémů hospodaření na orné půdě je orientace na krátkodobý zisk projevující se zúženými osevními postupy, absencí zlepšujících plodin a absencí organického hnojení. To vše vede nutně k erozi, utuženosti půd, ubývání organické hmoty a hlavně k postupné ztrátě půdní úrodnosti. Zavedení podpor i pro ornou v LFA by vedlo k vyšší intenzitě hospodaření na orné na úkor živočišné výroby s tím, že se negativní jevy z produkčních regionů přesunou i do méně příznivých oblastí ovšem s daleko větší intenzitou dopadů na zdejších mělkých a nestabilních půdách. Přitom jedině produkční potenciál půd je spolehlivým klíčem k prosperitě v kontextu budoucí zvýšené světové poptávky po potravinách. Nikoliv těch pár desítek tisíc tun obilí či řepky, které se teď díky podpoře na orné v LFA vyprodukují navíc.

3 CHEMIZACE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ: po Olomoucku musel být limit pro pesticidy v pitné vodě zvednut už i na Plzeňsku Problematika veřejných statků a externalit je nepoměrně složitější než počítání tun průmyslových hnojiv a tun vyrobené kukuřice do bioplynek. Možná právě proto nepatří veřejné statky mezi stěžejní témata ministerstva zemědělství. České MZe podobně jako v padesátých letech projevuje daleko více starosti o tuny a hektolitry, než o životní prostředí a zdraví obyvatel. Zatímco v bulletinu č. 44 jsme rozebírali pesticidy a dusičnany v Želivce, v bulletinu č. 43 jsme zveřejnili zprávu společnosti Moravská vodárenská o tom, že překračuje limit dusičnanů v pitné vodě kvůli znečištění ze zemědělství v oblasti Prostějova, Přerova a Olomouce. Moravská vodárenská varovala před spotřebou pitné vody u těhotných žen a dětí. Názorně se tak ukázalo, kam vede to, že MZe dotuje poškozování životního prostředí. Pesticidy v Plzni Citujeme z uveřejněné zprávy: Mírnější hygienický limit pro skupinový vodovod pro veřejnou potřebu Plzně do roku V návaznosti na provedené řízení Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje určila provozovateli skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Plzeň - VODÁRNĚ PLZEŃ - dočasně mírnější limit v ukazatelích s nejvyšší meznou hodnotou (pesticidy). V řízení vedeném podle ustanovení 3a odst. 1 zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví dle ust. 82 odst.1,2 písm. a) zákona určuje provozovateli skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Plzně, VODÁRNĚ PLZEŃ a.s. mírnější hygienický limit v ukazatelých s nejvyšší meznou hodnotou - acetochlor, metolachlor, terbuthylazin, metazachlor, chlortoluron, celkový obsah pesticidních látek, a to na období do K uvedenému už zbývá jen dodat, že dle pasportizace pesticidů je acetochlor mutagenní a endokrinně účinnou látkou. Mezi endokrinně účinné látky patří i metolachlor. Chlortoluron je látkou karcinogenní. Katastr nemovitostí se mění k lepšímu Na poslední jednání ABK 25. dubna 2012 byl přizván Ing. Karel Večeře, předseda Českého úřadu geodetického a kartografického. Protože práce s katastrem nemovitostí je pro zemědělce velmi podstatná, tak přinášíme nejdůležitější změny od počátku roku a i změny teprve připravované. Od začátku letošního roku je možno podávat návrhy na vklad do KN na jednotném formuláři. Tento formulář se setkal s kritikou zejména kvůli své obsáhlosti. Jak zdůraznil pan Večeře, je tento formulář nepovinný komu nevyhovuje, může i nadále podávat návrhy bez formuláře. Tento souběh obou forem podání bude navíc pravděpodobně prodloužen, a to až do roku 2014, z důvodu podstatných změn Občanského zákoníku. Elektronická podání do KN Zavedení formuláře bylo přípravou na to, že od by se měly návrhy do KN podávat elektronicky přes internet podání přes příslušnou webovou aplikaci už bude jednodušší, protože na začátku si uživatel zvolí např. převod nemovitosti a dále už bude vyplňovat jen s tímto související kolonky. Účelem jednotného formuláře je zrychlit řízení, resp. snížit chybovost a předejít tak výzvám k doplnění či zastavování řízení. Zdokonalí se samotný proces podání návrhu na katastr. Už nebude potřeba zasílat smlouvu o převodu nemovitosti poštou, ale bude možné při ověřování podpisů např. na Czech Pointu nechat smlouvu rovnou převést do elektronické podoby. Domů si zemědělec odnese smlouvu na flash disku a připojí ji jednoduše k elektronickému podání. Samotné podání přes datovou schránku nebude samozřejmě nutné ani podepisovat. Kdo datovou schránku mít nebude, tak bude mít stále možnost vše odeslat písemně standardní poštou. Vyrozumění o provedení vkladu přijde do datové schránky, a to nově formou změnového výpisu, kde měněné věci budou škrtnuty, takže bude snáze kontrolovatelné, jakou změnu katastr provedl. Vlastník pak může nesouhlasit, anebo nechat uplynout lhůtu a změna tak nabude účinnosti. Elektronický návrh zjednoduší i placení poplatků. Po podání zašle podatelna variabilní symbol pro platbu z účtu. Na vině zemědělci Citujeme z rozhodnutí Krajské hygienické stanice: V období zvýšené kontaminace surové vody těmito pesticidními látkami není úpravna schopna stávajícími technickými a technologickými prostředky zajistit v upravené vodě dodržení hygienických limitů těchto ukazatelů. K přechodnému překračování jednotlivých ukazatelů dochází sezónně, zejména v jarních měsících a na počátku letních měsíců (při aplikaci zemědělských plodin těmito látkami). Ohýbání limitů Poměrně cynicky vyznívá zdůvodnění povolení pro zvýšení limitů: Vzhledem k tomu, že není možné v současné době zajistit jiný zdroj pitné vody pro obce zásobované skupinovým vodovodem Plzeň, lze považovat za opodstatněné povolení užití vody s obsahem terbuthylazinu do 1,5 mg/l, metolachloru do 0,3 mg/l, acetochloru do 1,0 mg/l, metazachloru do 1,0 mg/l, chlortoluronu do 0,3 mg/l a celkového obsahu pesticidních látek do 3,5 mg/l na dobu časově omezenou do Prostě, když se znečištění pitné vody zvýší, tak to vyřešíme zvýšením limitů a tímto trikem spolehlivě zajistíme lidem nezávadnou vodu. Pro pobavení Jak vidí někteří zemědělci welfare zvířat (zejména ti, kteří by za něj chtěli dostávat dotace), dokládá vypořádání dotazů Zemědělského svazu ČR k aplikovatelnosti a kontrolovatelnosti navrhovaných kontrolních bodů SMR platných od roku Se vší vážností se snažil Zemědělský svaz prosadit, aby pro kontakt matky s teletem postačovala díra ve zdi. A že to myslí opravdu vážně, tak pro jistotu zmínil škodlivost kontaktu matky s teletem. Naštěstí se v tomto případě SVS ČR zachovala racionálněji. Více viz níže. SMR 16 Minimální požadavky pro ochranu telat (otázka 16/3): Otázka ZS ČR: Stačí otvor v jedné stěně? Nepřináší hmatový kontakt více negativ než pozitiv? přenos některých onemocnění Vysvětlení SVS ČR: Na hospodářství jsou chována zvířata se stejným nákazovým statusem. Pokud se vyskytnou příznaky onemocnění či zranění u telat, musí chovatel zajistit umístění telat odděleně od ostatních zvířat a v izolaci. Většina onemocnění se může šířit celým prostorem ustájení. Parametry pro individuální kotec jsou konkrétně stanoveny ve vyhlášce č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, v 2 odst. 1 písm. f).

4 Výpisy z OR a KN Dnes už mají výpisy z KN stejnou validitu jako výpisy z OR, pokud jsou obojí v elektronické podobě (opatřené elektronickou značkou), tzn. platnost jako originál opatřený kolkem. Navíc úředníci mají povinnost si daný výpis vygenerovat sami, např. výpis z OR - od 1/2012 požaduje KÚ doložení ověřených výpisů popřípadě jiných dokladů pouze v případě, pokud nejsou k dispozici v elektronické podobě. Tzn. od není nutno na Katastrální úřady nosit výpisy z Obchodního rejstříku. Tuto změnu bychom uvítali i na Ministerstvu zemědělství, kde si konkrétní úředníci do Zásad často napíší, že se předkládá OR. Zjednodušení změn kultury V současné době je nutno při změně druhu pozemku dokládat vyjádření stavebního úřadu. Uvedený požadavek existuje za účelem ochrany zemědělského půdního fondu. Tzn. v případech, kdy pozemek zůstává v zemědělském půdním fondu, popř. se do něj z ostatních ploch přesunuje, by mohla být snížena administrativní zátěž, což slíbil Ing. Večeře projednat s Ministerstvem pro místní rozvoj. Věcná břemena Ing. Večeře upozornil na nevhodnou tendenci kvalifikovat/zapisovat dnes i veřejnoprávní omezení jako věcná břemena. Veřejnoprávním omezením jsou energetická či telekomunikační vedení. Naproti tomu u věcných břemen je typickou charakteristikou fakt, že se jedná o dohodu smluvních stran soukromoprávní akt. Aktuálně se řeší digitální aplikace, která Poslanci: Hlavní je biodiverzita Zachování biodiverzity v Evropě by se podle poslanců Evropského parlamentu mělo stát jedním z cílů všech politik Evropské unie, zejména zemědělské. Vyplývá to z usnesení dubnového plenárního zasedání europarlamentu přijatého převážnou většinou hlasů. Poslanci požadují, aby zachování a obnovení poničených ekosystémů získalo vyšší politickou prioritu. Odůvodňují to tím, že Evropská unie podle nich neplnila svůj cíl, který si do roku 2010 kladla v zachování biodiverzity. Europoslanci zejména požadují, aby byly jasně identifikovány všechny dotace, které ve svém důsledku škodí životnímu prostředí. Tyto dotace se jak uvádějí ve svém stanovisku musí postupně do roku 2020 zrušit. Opírají se o nedávné studie poukazující na neustálý úbytek biologické rozmanitosti v EU, který vede k velkým ekonomickým nákladům pro společnost a nebyl dosud dostatečným způsobem zohledněn v hospodářských a dalších politikách. Služby, které nám příroda poskytuje, jako čistá voda, čistý vzduch, úrodná půda, potraviny, nejsou klíčové pouze pro blaho lidstva, ale představují také astronomickou ekonomickou hodnotu. Podle ekonomů ztrácíme každý rok tři procenta HDP kvůli úbytku biologické rozmanitosti. EU to rok co rok stojí 450 miliard Eur. V porovnání s těmito čísly je 5,8 miliard ročně za Naturu 2000 výhodná investice, uvedl při jednání parlamentu zpravodaj Nizozemec Gerben-Jan Gerbrandy. Poslanci vycházejí ze strategie pro biologickou rozmanitost, kterou unie zveřejnila před rokem. Nedomnívají se však, že řešením je nějaká nová strategie. Nutné je podle nich využít právě projednávané reformy společné zemědělské politiky, společné rybářské politiky a víceletý finanční rámec tedy rozpočet unie na roky 2014 až Poukazují na to, že opatření na ochranu životního prostředí nebyla dosud při zastavení celkového úbytku biodiverzity úspěšná. Zejména společná zemědělská politika (SZP) by se podle poslanců neměla omezovat jen na zajištění potravin a rozvoje venkova, ale má být také klíčovým nástrojem zachování biologické rozmanitosti. Měla by se přeorientovat na náhrady zemědělcům za poskytování veřejných statků, jejichž ekonomickou hodnotu není trh v současné době schopen postihnout. Poslanci si představují, že všechny platby SZP by se měly opírat o pevná pravidla podmíněnosti (cross compliance), která pomáhají zachovávat biologickou rozmanitost a ekosystémové služby, včetně předpisů o ochraně ptáků a přírodních stanovištích, vodě, pesticidech a biocidech. Požadují také posílení inspekce zemědělských postupů. Alterová Libuše ( ) s43x59882.html umožní vymezit vrstvu veřejnoprávních omezení a tím zajistit informovanost dotčených vlastníků. Podobně to již funguje u BPEJ, kde je informace přímo součástí výpisu z KN. Bez identifikace propadá pozemek státu Pokud vlastník nevykonává na daném pozemku vlastnické právo více než 10 let a KÚ není schopen vlastníka (popř. dědice) dohledat, přejde pozemek do tzv. zvláštní evidence úřadu (Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) a pozemek po zveřejnění na příslušné obci v konečném důsledku propadne státu. Sporný termín nevykonávání vlastnického práva je zatím obecně vykládán jako nemožnost identifikace vlastníka. Celkově se jedná o cca 150 tisíc případů v ČR. K zamyšlení V rámci tržního hospodářství je možno zajištěnost udělit určité skupině pouze plánováním známým pod jménem restrikcionismus (ten však zahrnuje takřka všechno plánování, které se dnes skutečně provádí). Řízení, tj. omezení produkce tak, aby ceny zajistily dostatečný příjem, je jediný způsob, jakým může být v tržním hospodářství výrobcům zaručen stálý příjem. To však nevyhnutelně vede k omezení možností pro ostatní. Je-li výrobce, ať už se jedná o dělníka či podnikatele, chráněn proti podbízení ostatních, pak to znamená, že těm, kdo jsou na tom hůře, je zabráněno podílet se na relativně větší prosperitě chráněných odvětví. Každé omezení vstupu do určitého povolání zmenšuje jistotu všech těch, kdož se nacházejí mimo toto odvětví. A se stoupajícím počtem těch, jejichž příjem je tímto způsobem zajišťován, klesá počet alternativních příležitostí pro všechny ty, kteří trpí snížením příjmů. Tím se ovšem pro ně zmenšuje naděje, že se vyhnou fatálnímu poklesu příjmu v případě nějakého výkyvu v ekonomice. Jestliže jak se tomu ve stále větším rozsahu děje je v každém oboru, ve kterém se zlepší situace, dovoleno jedněm výrobcům vyloučit druhé z plného podílu na lepších mzdách či zisku, potom výrobci v oborech, v nichž poptávka poklesla, nemají kam jít. Tak se každá změna v hospodářství stává příčinou velké nezaměstnanosti. Není možno pochybovat o tom, že je to většinou právě toto usilování o jistotu pomocí uvedených prostředků, probíhající v posledním desetiletí, které je nutno považovat za příčinu toho, že nezaměstnanost, a tudíž nejistota velké části obyvatelstva tolik vzrostla. Převzato z: Cesta k nevolnictví Friedrich A. Hayek, 1962

5 Nejezte jahodové knedlíky Před 11 lety propukla i v ČR nemoc šílených krav. Jak málo se od té doby změnilo a jak moc se tehdejší situace podobá současným dotacím na obohacování vody o pesticidy a dusičnany, dokládá článek Respektu z té doby, který níže ve zkrácené podobě přetiskujeme. Za tu dobu v Evropské unii zesílilo přesvědčení, že cesta ven z hrozby BSE vede pouze přes zásadní změnu praktik současného farmářství. Je třeba skončit s tím, aby se v zemědělství nadržovalo průmyslovým velkochovům zvířat, prohlásil německý kancléř Gerhard Schröder loni ve chvíli, kdy byl ohlášen první výskyt BSE na území Spolkové republiky Německo. Vyšel tím vstříc kritikům, kteří se už delší čas ptají: proč si vlastně vydržujeme systém, který za naše dotační peníze vyrábí v krutých podmínkách nekvalitní či přímo smrtelně nebezpečné potraviny? Česká kompetentní místa zatím dávají najevo, že BSE není dostatečným důvodem ke změně. Pustit krávy na pastvu a vyřadit umělou stravu se nechystají dokonce ani v Dušejově, na jejichž hlavu už přitom pohroma dopadla plnou silou. Podívejte, stát dává dotaci na krávu, až když nadojí přes sedm tisíc litrů mléka za rok. Aby to kráva zvládla, nemůže běhat někde po louce, ale musí dostávat mnohem výživnější umělá krmiva, vysvětluje předseda dušejovského družstva Zdeněk Bartošík. Nic systémového měnit nebudeme. Budeme si dávat větší pozor na umělé krmivo, ale neustoupíme od něj, protože to by nejdřív stát musel změnit systém dotací. Miliardové dotace Ministerstvo zemědělství je s nastavením zdejších podpor spokojeno a skutečnost, že jdou především do kapsy průmyslových velkochovů, mu nevadí. Zatím se nějaká změna nechystá, prohlašuje mluvčí ministerstva Pavel Kovář. My přece dáváme dotace i za to, že se krávy pasou venku. To je pravda. Nicméně oproti dotacím na produktivitu je to částka tak málo lákavá, že loni okusilo chuť trávy na louce pouze pět procent českého skotu, navíc výhradně zvířata chovaná pro maso. Většinu farmářů přitáhla více než dvoutisícová státní dotace na jednu výkonnou dojnou krávu spíš k produkci a la Dušejov. Výrobci umělých krmiv z takového trendu profitují, ale daňového poplatníka stála loni mléčná injekce více než miliardu korun. Jejím výsledkem pak bylo pět set milionů litrů přebytečného mléka, na jehož vývoz pak státní kasa uvolnila další téměř miliardu korun (letos to má být o čtvrtinu více). Knedlíky po Černobylu Ani tváří v tvář těmto absurditám a šíleným koncům, ke kterým vedou, však zdejší zemědělská lobby není ochotna k sebemenší reformě. Farmáři dokonce nechtějí ani následovat Německo a zakázat používání zdroje nákazy - masokostní moučky - jako krmiva pro prasata a drůbež. Nic se měnit nebude, je to bezpečné, nepodléhejte fámám, říká mluvčí správy Josef Duben. Je to levná surovina a nikdo nedokázal, že by kromě krav byla pro někoho nakažlivá, sekunduje mu stínový zemědělský ministr čtyřkoalice Jan Grůza. Nemoc bohužel může být i v drůbeži, prohlásil však už před časem bývalý ministr zdravotnictví, primář neurologické kliniky v pražském Motole Martin Bojar. Víme, že se BSE přenesla na opice. Víme, že to lze přenést na kočky, psy. Chtěl bych vidět slepici, která bude mít lepší imunitu než kocour. Jediným místem, kde se masokostní moučka a kafilerní tuk zásadně nepoužívá, jsou dnes v Česku ekologické farmy. Jejich majitelé totiž praktikují alespoň základní soucit s dobytkem a vstřícnost k jeho hlavním právům : právu na přirozenou stravu a pohyb bez řetězu. Mezi českými farmáři je to populární model: ekologické statky dnes obhospodařují zhruba čtyři procenta z celkově obdělávané půdy, přestože jim stát přiděluje jen necelé půlprocento svých každoročních zemědělských dotací. Dá se tedy předpokládat, že vyšší podpora by k šetrnému hospodaření přitáhla řadu dalších zájemců. Jenže k tomu se zatím nikdo z kompetentních nechystá. Nechápu, kde berete jistotu, že by se krávy nenakazily i tam? Vždyť BSE je zatím strašně neprobádaná, vysvětluje nezájem o ekologisty propagátor masokostního šrotu Grůza. Důležitějším úkolem než podpora vstřícnosti je teď pro vládu nutnost sehnat první čtvrt miliardu korun na plošné testy masa z velkochovů. Další energii spolkne politikům snaha přesvědčit lidi, že se vlastně nic neděje. V tomto ohledu je ovšem překvapivé, že se do chóru zatím nepřidala autorita z nejdůležitějších - ministr zdravotnictví. My nic nedoporučujeme, to si musí každý rozhodnout sám, vysvětluje ticho mluvčí úřadu Ota Černý. Taky lidem neradíme, jestli třeba po Černobylu mají jíst jahodové knedlíky. Erik Tabery, Respekt, Stručně: čemu se MZe nevěnuje a mělo by Protože z agrární scény můžeme slyšet většinou jen účelové a nesmyslné argumentování potravinovou soběstačností apod., tak jsme závěr bulletinu vyhradili krátké rekapitulaci z mikroekonomie, která se velmi dotýká zemědělské problematiky. Tržní selhání a úloha vlády Pojmy: Hlavní funkce vlády. Zásahy do dílčích trhů (do finální produkce, do trhu práce). Externality (neoptimální a podoptimální množství statku, optimum znečištění, Coaseho teorém, regulace externalit), asymetrické informace, veřejné statky. Hlavní funkce vlády 1) Vytváření právního rámce tržní ekonomiky - činnost legislativní 2) Stanovení makroekonomické stabilizační politiky - činnost regulační 3) Ovlivňování alokace zdrojů s cílem zvýšit ekonomickou efektivnost - činnost alokační 4) Zavádění programů, které ovlivňují rozdělování důchodu - činnost redistribuční Podmínka výkonu je, aby stát byl vybaven zákonodárnou a výkonnou mocí. Vytváření právního rámce - vláda určuje pravidla ekonomické hry, které se zúčastňují domácnosti, firmy a vlády. Obsahují definice vlastnictví, zákony pro uzavírání smluv a upravují způsob vzájemného chování jednotlivých subjektů společnosti. Makroekonomická stabilizace - snaha vyhladit hospodářský cyklus, předcházet chronické nezaměstnanosti, ekonomické stagnaci a rychlé cenové inflaci. Využívají monetární a fiskální politiku. Alokace - vláda asistuje při žádoucí alokaci zdrojů. Trh není nikdy naprosto dokonalý (různé pohledy laissez-faire vs. centrálně plánovaná ekonomika). Tržní selhání mohou iniciovat aktivitu vlády: a) zhroucení dokonalé konkurence - když monopoly a oligopoly brzdí soupeření, vláda může aplikovat protimonopolní politiku nebo regulaci. b) existence významných externalit - např. přílišné znečišťování ovzduší nebo příliš málo investic do vědy a techniky c) diskriminace na trzích práce - jsou-li některé skupiny diskriminovány, vláda může zakročit a postavit diskriminace mimo zákon Přerozdělování důchodů - nejrozvinutější společnosti uznávají jako normu určité potlačování bídy a hladu části obyvatelstva. Proto je určitá část důchodů přerozdělována (daněmi a transferovými platbami či úlevami) mezi určitými částmi

6 obyvatelstva. Zásahy vlády do ekonomického systému nejsou také dokonalé, dochází k vládnímu selhání: 1) Důsledky mnoha státních zásahů jsou komplikované a obtížně předvídatelné, navíc zde existuje problém časového zpoždění zásahu státu 2) Vláda má pouze omezenou moc tyto důsledky kontrolovat 3) Ti, kteří vytvářejí právní rámec státních zásahů, mají pouze omezenou kontrolu nad její realizací v praxi 4) Ne všichni zvolení zástupci sledují čistě veřejně prospěšné cíle. Zásahy do dílčích trhů (do finální produkce, do trhu práce) Důvody proč zasahovat do trhů vycházejí z tržních selhání 1) monopolní síla 2) externality 3) veřejné statky 4) nedokonalé informace Externality Externalita neboli efekt přelévání, nastává tehdy, když výroba nebo spotřeba jednoho subjektu způsobuje vedlejší externí efekty, které přinášejí svou činností jiným subjektům bez peněžní kompenzace buď užitek (bezplatné výhody), nebo naopak škodu a újmu. Rozlišujeme: Kladné externality (vnější úspory) - Část výnosů nebo nákladů jde tak mimo trh, což ovlivňuje efektivnost. Tedy když činnost jednoho ekonomického subjektu přináší prospěch jinému, přičemž jej tento nemusí hradit. Jejich původce tak není plně odměňován za individuální přínos k blahobytu společnosti. (Příkladem může být chov včel za účelem získávání medu a vosku. Včely opylují stromy sadařů v blízkosti úlů, čímž zvyšují výnosy ovoce. Sadaři za tento efekt neplatí nic majiteli včelstev a včelař nezískává plný výnos ze své činnosti. Efektivita pěstování ovoce se tak zvyšuje, naopak efektivita pěstování včel je nižší, než by byla při poskytování peněžní kompenzace včelařům ze strany sadařů.) Záporné externality (vnější záporné úspory) - když činnost jednoho subjektu přináší náklady subjektu jinému, které mu nejsou hrazeny. Příkladem negativní externality může být znečisťování ovzduší automobily. Výfukové plyny mohou působit závažné škody na životním prostředí, za které provozovatelé automobilové dopravy neplatí postiženým subjektům. S podobnými negativními efekty se setkáváme u většiny výrobních činností i při konečné spotřebě. Problematika externalit a její řešení Jakým způsobem ovlivňovat externality: Přesné vymezení vlastnických práv doprovázené nízkými náklady na jejich prosazování. Za těchto předpokladů můžeme dospět, že nedochází k externalitám při výrobě a alokace statků bude efektivní - Coaseho teorém (říká, že každou externalitu lze odbourat bez ohledu na to, kdo bude nakonec odškodňován). Vymezení vlastnických práv umožňuje definovat původce externalit i subjekty, na které externality působí. Zavádění sankcí vůči subjektům, jejichž činnost je zdrojem záporných externalit. Sankce mohou mít podobu licencí na výrobu, pokut, poplatků, daní za znečištění, apod. Zdanění záporných externalit - jako řešení se nabízí stanovit daň, která svou velikostí odpovídá externím mezním nákladům. Zavedením daně se zvýší mezní náklady na úroveň společenských mezních nákladů. Řešení dopadů negativních externalit závisí na nákladech vyjednávání. Nízké náklady umožňují, aby původci externalit byli přinuceni hradit náklady s externalitami spojené. Za těchto předpokladů lze dosáhnout stavu, kdy nedochází k negativním externalitám vzniklým při určité činnosti. Efektivnost z hlediska přínosů pro kolektivní blahobyt se zvýší. Možnost kompenzace při nízkých transakčních nákladech na řešení negativních externalit popsal americký ekonom Ronald Coase (1910). Poskytnutá kompenzace pokryje ztrátu způsobenou externalitami a zároveň zvýší náklady pro původce. Zvýšení nákladů se promítne do zvýšení cen produkce, což omezí poptávku po ní, a tím omezí příslušnou činnost a rozsah negativních efektů. V případě pozitivních externalit je situace opačná, jelikož jejich původci produkují příliš málo při nízkých cenách. Řešením mohou být veřejné dotace (státní, komunální) poskytovatelům pozitivních externalit. Dotace sníží mezní náklady poskytovatelům, čímž umožní zvýšení výroby a tím rozsahu pozitivních externalit. Problémem je zjištění velikosti zvýšení mezního užitku plynoucího z pozitivní externality a následně správné výše dotace. Otázkou je rovněž určení zdrojů pro poskytování dotací. Pokud je zřejmý příjemce externího užitku, měl by dotaci nebo subvenci hradit. Pokud nelze určit přínosy pro jednotlivé subjekty, přejde úhrada dotace obvykle na veřejné zdroje. Externality a efektivnost Externality tedy v každém případě vedou k takovému rozsahu výroby, který není optimální. V případě negativních externalit bude rozsah produkce neoptimální, protože do nákladů výroby nejsou zahrnuty škody a újmy, které negativní externality působí resp. společenské náklady na jejich odstranění. V případě pozitivních externalit bude výroba suboptimální, jelikož část výnosů nebo užitků získávají subjekty, které se na produkci nepodílejí. V obou případech jsou nutné zásahy státu nebo místních samospráv, aby rozsah výroby nebo činnosti byl optimální. Na levém grafu je znázorněn trh elektřiny s dvěma křivkami mezních nákladů. Spodní křivka MCP vyjadřuje nižší náklady elektrárenské firmy, zatímco horní křivka MCS vyjadřuje celkové společenské náklady, včetně nákladů jiných subjektů zatížených negativními externalitami (exhalace, emise atd.). Elektrárna tak přenáší část nákladů na postižené subjekty. Bylo vyrobeno množství QP za cenu PP, což je větší množství při nižší ceně, než kdyby byly zahrnuty všechny náklady. Jestliže by byly zahrnuty všechny náklady, vyrobené množství QS by bylo nižší a cena PS vyšší, tj. včetně společenských nákladů plynoucích z negativních externalit. Na pravém grafu jsou znázorněny mezní náklady firmy produkující pozitivní externality spolu s dvěma křivkami mezních užitků. Nižší křivka MUP je soukromý prospěch firmy, vyšší křivka MUS vyjadřuje celkový společenský užitek jako součet všech užitků. Tomu odpovídají též dvě ceny produkce - nižší cena PP bez zahrnutí ocenění pozitivních externalit a vyšší cena PS zahrnující ocenění pozitivních externalit. Jelikož firmy produkující pozitivní externality si nemohou naúčtovat celkový prospěch plynoucí z jejich výroby, mají zájem na nižším rozsahu výroby. Rovněž ocenění produkce nevyjadřuje celkový společenský prospěch (MUS) plynoucí z produkce. Řešením by mohly být státní subvence pro výrobky spojené s pozitivními externalitami. Asymetrické informace Při rozhodování ekonomických subjektů hrají důležitou roli informace týkající se výroby, cen, vlastností výrobků, tržních faktorů i mimotržních činitelů. Nedostatek znalostí zvyšuje nejistotu při rozhodování stejně jako možnost nahodilých rizik nebo příležitostí. Často se však setkáváme se situací, že jedna strana tržního vztahu má více informací než druhá strana a tehdy hovoříme o asymetrických informacích.

7 Asymetrické informace vznikají jednak v důsledku utajení informací, jednak v důsledku utajení činností. V případě utajení informací - jedna strana směnného vztahu ví o výrobku nebo službě více než druhá strana. V případě utajení činností - takové činnosti, které nemohou být druhou stranou pozorovatelné bez dodatečných nákladů. Pokud je užívání veřejného statku nebo služby spojeno s určitým poplatkem, který však nepokrývá mezní náklady na jeho pořízení nebo užití, jedná se o statek smíšený. Veřejný sektor (public sector) - část ekonomiky, která se nachází ve veřejném a nikoli soukromém vlastnictví. Veřejný sektor je tedy vymezen s ohledem na charakter vlastnictví. Graf 2: Optimální množství veřejného statku V daných souvislostech se setkáváme buď s morálním hazardem, nebo s nepříznivým výběrem. V případě morálního hazardu se jedná o činnost, kdy jedna strana tržního vztahu maximalizuje svůj užitek na úkor ostatních účastníků. K takovým situacím dochází například při vztahu pán a zmocněnec - někdo si najme jinou osobu pro plnění úkolů, které ovlivňují jeho blahobyt. Vlastníci firmy si například najímají placené manažery, kteří přebírají rozhodování ve firmě a mohou tak činit na úkor vlastníků. Nepříznivý výběr je spojen se skutečností, že na reálném trhu nemohou kupující často rozeznat kvalitu produktu, dokud jej nezakoupí a nějaký čas používají. Riziko, že při příležitostných koupích zaplatí kupující vyšší cenu, než odpovídá meznímu užitku statku, vede k orientaci kupujících na levné statky a k vytlačování kvalitního zboží z trhu. Veřejné statky Veřejné statky - komodita nebo služba vyskytující se tam, kde trh není schopen uspokojit společenskou poptávku po určitých statcích nebo službách. Příkladem mohou být mosty, veřejné komunikace, veřejné osvětlení, národní obrana, policie atd. Má nerivalitní spotřebu, spotřeba jednou osobou nesnižuje dostupnost statku nebo služby komukoli jinému. Vlastnosti veřejných statků: 1) nezmenšitelnost -ať tento statek spotřebovává kdokoli, nemá jeho spotřeba žádný vliv na to, jaké množství statku mohou spotřebovávat ostatní 2) nevylučitelnost - není možné, nebo je příliš nákladné vyloučit neplatící spotřebitele ze spotřeby tohoto statku Čisté veřejné statky - obě vlastnosti jsou výrazné Kolektivní veřejné statky - jsou pouze nezmenšitelné Nezmenšitelnost a nevylučitelnost veřejného statku vede k tendenci ekonomických subjektů podílet se na spotřebě a neplatit za ni - tato skutečnost je někdy označována jako problém černého pasažéra. Pokud se podaří některému ze subjektů vyhnout se platbě za veřejný statek a přitom ho spotřebovávat, jeho užitek se výrazně zvýší. To vede k silné tendenci neplacení a přesouvání plateb na jiné subjekty. Odmítne-li platit veřejný statek více subjektů, nejsou soustředěny prostředky na jejich nákup, mizí poptávka po nich, jejich výrobci je přestanou nabízet a přesunou své zdroje do jiných výrob. Musí zde vystupovat subjekt, který donutí spotřebitele veřejných statků podílet se na úhradě vzniklých nákladů: - centrální státní orgány (z daní jsou poskytovány prostředky např. na obranu) - orgány místní správy (z místních poplatků může být hrazena např. výstavba veřejné osvětlení) Zdroje příjmů - daně, vláda musí najít příjmy, z nichž by platila veřejné statky a programy přerozdělení důchodů, odčerpáváním těchto zdrojů jednotlivým spotřebitelům a firmám snižují státní orgány jejich příjmy, a tak i poptávku na těch trzích, kde tyto mikroekonomické subjekty nakupovaly. Na zobrazeném případě je tržní poptávková křivka po veřejném statku Dt získána vertikálním součtem individuálních poptávkových křivek D1 a D2, čímž je získána křivka mezního užitku obou individuálních poptávek pro každou úroveň výstupu. Za optimální množství veřejného statku považujeme takovou úroveň jeho výroby, při níž se tržní křivka poptávky protíná s nabídkovou křivkou resp. křivkou mezních nákladů. Optimum nastává tehdy, jestliže oba spotřebitelé jsou ochotni zaplatit společně a dohromady za dodatečnou jednotku statku částku přesně pokrývající náklady na poskytnutí této dodatečné jednotky statku. Veřejný statek je tak poskytován efektivně pouze tehdy, když se mezní užitek statku rovná mezním nákladům na jeho poskytnutí. Literatura: Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D.: Ekonomie, str Macáková, L.: Mikroekonomie - základní kurs, 10. vydání, str Hladík, R.: Ekonomie, Reneco str Peková, J.: Veřejné finance, str. 4,10,17. Pearce, D. W.: Macmillanův slovník moderní ekonomie a FSE-UJEP kol. a Svaz marginálních oblastí Horní Police čp. 1, Česká Lípa, tel/fax: předseda Ing. Milan Boleslav Internet:

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost?

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? SVOL KSL, JIHLAVA, 26.2.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální problémy životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to globalizace a globální problémy. Jaké jsou výhody a nevýhody

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014 O monitoringu tržních cen půdy Společnost FARMY.CZ se dlouhodobě zaměřuje na prodej zemědělské půdy za tržní ceny. Tržní cenou půdy rozumíme cenu, které lze dosáhnout na dobře fungujícím otevřeném trhu,

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření Stanislav Čurda DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ RESPONDENTI: OBCE ZPRACOVATELÉ ZEMĚDĚLCI ŠETŘENÍ V RÁMCI ČR PŘÍPADOVÁ STUDIE

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Využití ekonomie informací v teorii firmy. Morální hazard. Agency teorie. Nepříznivý výběr. Signalizační chování a filtrování (screening).

Využití ekonomie informací v teorii firmy. Morální hazard. Agency teorie. Nepříznivý výběr. Signalizační chování a filtrování (screening). Využití ekonomie informací v teorii firmy. Morální hazard. Agency teorie. Nepříznivý výběr. Signalizační chování a filtrování (screening). Teorie firmy Asymetrická informace Jedna strana ekonomického vztahu

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více