pohybovat a žít v Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pohybovat a žít v Evropě"

Transkript

1 Právo svobodně se pohybovat a žít v Evropě Příručka občana EU o jeho právech EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro spravedlnost 1

2 Tato příručka by vám měla pomoci lépe porozumět, jaká máte práva při pohybu po Evropské unii, a poskytnout vám podrobné praktické pokyny. Příručka zohledňuje stav práva EU k dubnu Tento dokument není právně závazný a není vyčerpávající. Evropská komise ani osoby jednající jménem Komise neodpovídají za použití informací uvedených v této publikaci. Obálka Istockphoto.com

3 Právo svobodně se pohybovat a žít v Evropě Příručka občana EU o jeho právech Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 Kapitola 6 Kapitola 7 Kapitola 8 Kapitola 9 Kapitola 10 Kapitola 11 Kapitola 12 Kapitola 13 Co je občanství EU?...4 Kdo může využít tohoto práva?...6 Kde můžete toto právo uplatnit?...9 Příprava k odjezdu...10 Schengenská pravidla...12 První tři měsíce...14 Nahlášení přítomnosti...15 Po třech měsících...16 Správní formality...18 Občané EU...18 Rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU...21 Sankce...22 Zachování práva na pobyt...23 Rodinní příslušníci...24 Právo trvalého pobytu...26 Správní požadavky...29 Rovné zacházení...30 Omezení...32 Přechodná ustanovení pro zaměstnané osoby...35 Jak chránit svá práva

4 Kapitola Istockphoto.com Co je 1občanství EU? Co znamená být občanem EU? Občanství EU Každá osoba, která má státní příslušnost členského státu EU, je také automaticky občanem EU. Občanství EU ji doplňuje a nenahrazuje ji. Občanství EU poskytuje každému občanu EU řadu významných práv, včetně: práva svobodně se pohybovat po Evropské unii a usazovat se kdekoli na jejím území, práva volit nebo být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v komunálních volbách v členském státu EU, ve kterém pobýváte, i když nejste státním příslušníkem tohoto státu, práva na ochranu ze strany diplomatických nebo konzulárních orgánů jakéhokoli členského státu EU ve třetí zemi (zemi mimo EU), kde váš domovský členský stát EU není zastoupen prostřednictvím konzulárního úřadu, petičního práva k Evropskému parlamentu, práva obracet se na veřejného ochránce práv a písemně se obracet na veškeré instituce nebo orgány EU. 4

5 Tato příručka popisuje vaše právo svobodně se pohybovat a pobývat v EU. Více informací o vašich dalších právech jako občana EU naleznete na internetovém informačním portálu Evropské komise Vaše Evropa na adrese: Právo na svobodný pohyb Toto právo je jednou z nejviditelnějších výhod Evropské unie pro jednotlivé občany. Přibližně jedenáct milionů občanů EU využilo tohoto práva a nyní žije v jiném členském státu EU. Ještě více občanů pravidelně cestuje do jiného členského státu EU za podnikáním nebo jako turisté s tím, že v schengenském prostoru nepodléhají kontrolám nebo využívají zrychlených hraničních kontrol. Čl. 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že každý občan EU má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení. Použitelné právní předpisy EU Příslušným právním rámcem je směrnice 2004/38/ES * (dále jen směrnice). Směrnice vstoupila v platnost pro všechny členské státy EU dne 30. dubna Touto směrnicí byly kodifikovány a přepracovány stávající nástroje EU s cílem zjednodušit a posílit právo svobodně se pohybovat a pobývat v členských státech pro všechny občany EU a jejich rodinné příslušníky. Směrnici si můžete stáhnout na adrese: * Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. V každém členském státu byla směrnice provedena do vnitrostátních právních předpisů. Pokud se chcete dozvědět více o svých právech v konkrétním členském státu EU, měli byste se seznámit s použitelnými vnitrostátními právními předpisy. V červenci 2009 Komise vydala pokyny, jak by členské státy mohly směrnici lépe provést do svých vnitrostátních právních předpisů a jak by se mohla směrnice lépe uplatňovat v každodenním životě. Pokyny si můžete stáhnout na adrese: 5

6 Kapitola 2 tohoto Kdo může využít práva? Kdo může využít práva svobodně se pohybovat a pobývat v členských státech? Je toto právo vyhrazeno pouze pro občany EU, nebo můžete vzít s sebou svého manžela či manželku z Ruska? A co váš brazilský dědeček, který je vážně nemocný, a vy o něj musíte osobně pečovat? Občané EU a jejich rodiny! Fotolia.com Směrnice se vztahuje na občany EU a jejich rodinné příslušníky (i když nejsou státními příslušníky členského státu EU). 6 Ale pouze pokud se přestěhujete do jiného členského státu EU nebo se vrátíte domů z jiného členského státu EU, kde jste dříve žili Směrnice se uplatňuje pouze, jestliže se skutečně přestěhujete do jiného členského státu EU nebo pobýváte v jiném členském státu EU, než jehož jste státním příslušníkem, a vztahuje se na vaše rodinné příslušníky, kteří vás doprovázejí nebo následují.

7 Práv podle této směrnice můžete využít také tehdy, jestliže se vrátíte domů poté, co jste pobývali v jiném členském státu EU. Za určitých okolností můžete využít směrnice, aniž byste pobývali v jiném členském státu EU, například když poskytujete služby v jiném členském státu EU, aniž byste tam pobývali. Kdo je občanem EU? Jak je vysvětleno výše, občanem EU je každá osoba, která má státní příslušnost členského státu EU. Kdo je rodinným příslušníkem? Vaši rodinní příslušníci mají bez ohledu na svou státní příslušnost právo vás doprovázet nebo následovat do jiného členského státu EU, než je členský stát, jehož jste státním příslušníkem. Toto právo platí bez ohledu na to, zda dříve pobývali v jiném členském státu EU nebo s jakým vízem rodinný příslušník vstoupil do hostitelského členského státu EU. Vašimi rodinnými příslušníky jsou manžel/manželka, (registrovaný/registrovaná) partner/partnerka, potomci a předci. Kategorie jsou definovány takto: Manžel/manželka váš manžel / vaše manželka bez ohledu na to, kdy a kde bylo uzavřeno manželství, Registrovaný partner / registrovaná partnerka váš partner / vaše partnerka, se kterým / se kterou jste uzavřel/a registrované partnerství na základě právních předpisů členského státu EU registrovaný partner / registrovaná partnerka však má právo vás doprovázet nebo následovat pouze do členských států EU, které považují registrované partnerství za rovnocenné s manželstvím, Potomci vaši potomci v přímé linii (tj. děti, vnoučata ), kteří jsou mladší než 21 let nebo jsou na vás závislí, a takoví potomci vašeho manžela / vaší manželky nebo registrovaného partnera / registrované partnerky, Předci vaši předci v přímé linii, kteří jsou na vás závislí (tj. rodiče, prarodiče ), a takoví předci vašeho manžela / vaší manželky nebo registrovaného partnera / registrované partnerky. Směrnice zaručuje tato práva výše zmíněným rodinným příslušníkům, pokud vás doprovázejí nebo následují, a členské státy EU mají povinnost tato práva uznávat. Co další rodinní příslušníci? Další rodinní příslušníci jako sourozenci, bratranci/sestřenice, tety a strýcové a další příbuzní mají právo na to, aby jim hostitelský členský stát EU usnadnil vstup a pobyt, jestliže: jsou na vás závislí nebo jsou členy vaší domácnosti nebo z vážných zdravotních důvodů naléhavě vyžadují vaši osobní péči. Vaši rodiče nebo děti starší než 21 let, kteří na vás nejsou závislí, by také měli právo na usnadnění vstupu a pobytu, pokud žijí s vámi. Členské státy EU nemohou automaticky vyloučit konkrétní kategorii rodinných příslušníků. 7

8 A partneři? Stejné právo na usnadněný vstup a pobyt je přiznán také pro vašeho partnera, se kterým máte trvalý a řádně doložitelný vztah. Tato koncepce partnerství zahrnuje partnerství stejného a opačného pohlaví i taková partnerství, jako je soužití (když oba partneři žijí společně). Do této kategorie patří také registrovaní partneři, kteří se stěhují do členského státu EU, který nepovažuje registrované partnerství za rovnocenné s manželstvím. Právo na pobyt Kategorie dalších rodinných příslušníků a partnerů nemá automaticky právo vás doprovázet nebo následovat do hostitelského členského státu EU. Jejich práva zvažuje hostitelský členský stát EU. Mají právo na to, aby jim byl usnadněn vstup a pobyt. V zásadě to znamená, že by hostitelský členský stát měl posoudit jejich rodinné vazby na vaši osobu, a jestliže zjistí, že tvoříte skutečnou rodinu, mělo by s nimi být zacházeno stejně jako s rodinnými příslušníky, jako jsou manžel/manželka nebo děti. Hostitelský členský stát EU je povinen provést pečlivé posouzení jejich osobních poměrů. Odepření vstupu a pobytu těmto rodinným příslušníkům musí být odůvodněné, musí být oznámeno písemně a lze se proti němu odvolat. Kde mohu zjistit více informací? Přesné právní znění věci popsané v tomto oddílu můžete nalézt v článcích 2 a 3 směrnice. 8

9 Istockphoto.com Kde můžete toto právo uplatnit? 3 Kapitola Ve kterých zemích můžete toto právo uplatnit? Těchto práv můžete využít v EU... Svého práva svobodně se pohybovat a pobývat můžete využít ve všech členských státech EU. Totéž platí pro Azory, Madeiru (Portugalsko), Ǻlandy (Finsko), Kanárské ostrovy, Ceutu a Melillu (Španělsko), francouzské zámořské departmenty a také pro Gibraltar. Toto právo však neplatí pro Normanské ostrovy a ostrov Man, Faerské ostrovy (Dánsko) a pro zámořské země a území. na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku Tohoto práva můžete využít také na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku, protože tyto země jsou součástí Evropského hospodářského prostoru. Podobně i státní příslušníci těchto tří zemí se mohou svobodně pohybovat a pobývat v Evropské unii. a můžete mít určitá práva ve Švýcarsku Směrnice neplatí ve vztahu ke Švýcarsku. Ve Švýcarsku však můžete využít určitých práv na základě dohody mezi EU a Švýcarskem o volném pohybu osob z roku 1999 a protokolů. Tato práva však mají omezenější působnost než práva přiznaná podle směrnice. Dohodu si můžete stáhnout na adrese: 9

10 Kapitola 4 Příprava na cestu Istockphoto.com Chtěli byste se přestěhovat do jiného členského státu EU... jaké dokumenty si musíte před odjezdem připravit? Potřebujete pouze vnitrostátní průkaz totožnosti nebo cestovní pas Občané EU by měli být vždy schopni překročit hranice s platným vnitrostátním průkazem totožnosti nebo cestovním pasem. Nepotřebujete ani průkaz totožnosti se strojově čitelnou zónou, ani cestovní pas platný nejméně po dobu dalších tří měsíců. Jestliže je cestovní doklad platný, je vše v pořádku. Členské státy EU po vás nemohou požadovat předložení pouze cestovního pasu nebo pouze průkazu totožnosti. Máte právo si zvolit svůj cestovní doklad a toto právo nelze omezovat. Nepotřebujete žádné vstupní vízum. Vzhledem k tomu, že vnitrostátní orgány po vás mohou kdykoli z bezpečnostních důvodů požadovat, abyste prokázali svoji totožnost, měli byste mít doklad totožnosti vždy u sebe. 10

11 Ztratili jste nebo zapomněli svůj cestovní pas nebo průkaz totožnosti? Pokud byste přijeli na hranice a zjistili, že nemáte svůj průkaz totožnosti nebo cestovní pas, úředníci na hranicích vás nemohou vrátit zpět, aniž by vám poskytli veškeré vhodné možnosti k tomu, abyste potřebné doklady v přiměřené lhůtě získali nebo aby jim byly tyto doklady dodány. Můžete rovněž jinak doložit, že se na vás vztahuje právo na svobodný pohyb a pobyt, například tak, že prokážete svoji totožnost a státní příslušnost. Pravidla pro vaše rodinné příslušníky Na vaše rodinné příslušníky, kteří jsou sami občany EU, se vztahují stejná pravidla. Rodinní příslušníci, kteří nejsou státními příslušníky členského státu EU (tzv. rodinní příslušníci ze třetích zemí), mohou vstoupit do hostitelského členského státu EU s platným cestovním pasem. Pokud pocházejí z určitých zemí, na které se vztahují vízové povinnosti, může od nich být požadováno vstupní vízum. Země, jejichž státní příslušníci musí mít vstupní vízum, jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 539/2001 nebo v případě Spojeného království a Irska ve vnitrostátních právních předpisech. Vstupní víza? Členské státy EU mají povinnost přijmout všechna opatření, aby vašim rodinným příslušníkům ze třetích zemí usnadnily získání potřebných víz. Tato víza by měla být vydána bezplatně v co nejkratší době a na základě zrychleného postupu. Komise má za to, že zpoždění delší než čtyři týdny nejsou přiměřená. Členské státy EU mohou požadovat od vašich rodinných příslušníků pouze vstupní víza, nesmí požadovat rodinná nebo pobytová víza. Jaké dokumenty jsou požadovány? Právo vstupu vašich rodinných příslušníků ze třetích zemí se odvozuje od jejich rodinných vazeb na vaši osobu jako občana EU. Konzulární úředníci mohou požadovat pouze jejich cestovní pas a dokument, který dokládá jejich rodinné vazby na vaši osobu, jako je oddací nebo rodný list a případně doklad prokazující závislost. Nemohou však od vašich rodinných příslušníků požadovat předložení takových dokumentů, jako jsou jízdenky, osvědčení o zaměstnání, výplatní pásky, bankovní výpisy, potvrzení o ubytování, prostředky na obživu nebo lékařská osvědčení. Cestovní pas bez víza? Vaši rodinní příslušníci nemohou být na hranicích automaticky vráceni zpět, pokud nemají platný cestovní pas nebo případně vstupní vízum, pokud mohou prokázat svoji totožnost a rodinnou vazbu na vaši osobu. 11

12 Pobytová karta = nepožaduje se žádné vízum Vlastnictví platné pobytové karty vydané jakýmkoli schengenským členským státem EU (viz níže) zbavuje rodinné příslušníky vízové povinnosti v jiných schengenských členských státech EU. Jestliže se vaši rodinní příslušníci ze třetích zemí pohybují mezi schengenským členským státem EU a jiným než schengenským členským státem EU, mohou být také osvobozeni od vízové povinnosti, pokud mají platnou pobytovou kartu, kterou jim jako rodinným příslušníkům vydal jiný členský stát EU než členský stát vaší státní příslušnosti. Nástup na palubu letu Na palubu letu v rámci Evropy byste měli být schopni nastoupit s platným cestovním pasem nebo průkazem totožnosti (vaši rodinní příslušníci ze třetích zemí s platným cestovním pasem). V souladu s vnitřními pravidly příslušného dopravce mohou být přijímány také jiné doklady totožnosti. Kde mohu zjistit více informací? Přesné právní znění věci popsané v tomto oddílu můžete nalézt v článku 5 směrnice. Schengenská pravidla Pohyb v schengenském prostoru Co je to schengenský prostor? Schengenský prostor je zóna uvnitř Evropské unie, kde nedochází k žádným kontrolám na vnitřních hranicích. V této zóně platí schengenská pravidla. Součástí schengenského prostoru je většina členských států EU (Belgie, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko a Švédsko) a také Island, Norsko a Švýcarsko. Bulharsko, Kypr, Lichtenštejnsko a Rumunsko nejsou ještě plnoprávnými členy schengenského prostoru, protože hraniční kontroly mezi nimi a schengenským prostorem budou zachovány, dokud nesplní podmínky pro jejich zrušení. Spojené království a Irsko zůstaly mimo schengenský prostor, protože se rozhodly zachovat kontroly na hranicích s jinými členskými státy EU. 12

13 Hraniční kontroly u občanů EU Občané EU překračující vnější hranice podléhají pouze minimální kontrole a mohou využívat zvláštní koridor určený pro občany EU. Odstranění hraničních kontrol znamená, že při překračování vnitřních hranic mezi schengenskými členskými státy EU již není nutné ukazovat cestovní pas nebo průkaz totožnosti. Cestovní pas nebo průkaz totožnosti byste však měli mít vždy u sebe, protože vaše právo svobodného pohybu a pobytu je podmíněno tím, že jste schopni na požádání tyto doklady předložit. a jejich rodinných příslušníků Vaši rodinní příslušníci, kteří jsou občany EU, podléhají stejným pravidlům. Vaši rodinní příslušníci ze třetích zemí mohou vstoupit do schengenského prostoru se vstupním vízem, je-li požadováno (viz výše), a mohou volně cestovat po celém prostoru, protože na celém území členských států je platné jednotné vízum. 13

14 Kapitola 5 První tři měsíce Istockphoto.com Překročili jste hranice, ale co teď? Právo pobytu až na tři měsíce Každý občan EU má právo na pobyt na území hostitelského členského státu EU po dobu až tří měsíců, aniž by podléhal jakýmkoli podmínkám či formalitám s výjimkou povinnosti být držitelem platného průkazu totožnosti nebo cestovního pasu. Nezáleží na tom, zda jste tam přijeli pracovat, studovat, nebo jen na návštěvu jako turisté. Vše, co potřebujete, je platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas. Rodinní příslušníci ze třetích zemí, kteří vás doprovázejí nebo následují, u vás mohou pobývat až tři měsíce a potřebují pouze svůj cestovní pas. 14

15 Zvláštní zacházení pro uchazeče o zaměstnání Občané EU mají právo na pobyt, aniž by podléhali jakýmkoli podmínkám či formalitám, po dobu šesti měsíců a dokonce déle, pokud v hostitelském členském státu EU nadále hledají zaměstnání a mají skutečnou šanci získat práci. Kde mohu zjistit více informací? Přesné právní znění věci popsané v tomto oddílu můžete nalézt v článku 6 směrnice. Nahlášení přítomnosti Nahlášení přítomnosti Od vás a vašich rodinných příslušníků může být požadováno, abyste v přiměřené lhůtě od vašeho příjezdu ohlásili svou přítomnost. Veřejné orgány hostitelského členského státu EU tak mohou získat podrobný přehled o pohybu obyvatelstva na jejich území. Členské státy EU však mají možnost nepožadovat, abyste svou přítomnost ohlásili. Co se stane, když svoji přítomnost neohlásíte? Pokud vy nebo vaši rodinní příslušníci nevyhovíte požadavku ohlásit svou přítomnost, mohou vám být uloženy přiměřené a nediskriminační správní sankce. To znamená, že sankce musí být přiměřené příslušnému porušení povinnosti a musí být stejné jako ty, které by byly uloženy státním příslušníkům hostitelského členského státu EU. Za pouhé porušení tohoto pravidla však nemůžete být vyhoštěni. Kde mohu zjistit více informací? Přesné právní znění věci popsané v tomto oddílu můžete nalézt v čl. 5 odst. 5 směrnice. 15

16 Kapitola 6 Po třech měsících Istockphoto.com Pokud chcete zůstat déle než tři měsíce Záleží na vašem postavení Vaše právo na pobyt delší než tři měsíce podléhá určitým podmínkám. Povaha těchto podmínek se řídí vaším postavením v hostitelském členském státu EU. Zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné, poskytovatelé služeb Zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné mají právo na pobyt bez jakýchkoli podmínek jiných než, aby byli zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně výdělečně činnými. Totéž platí pro osoby, které v hostitelském členském státu EU dočasně poskytují služby. Podrobnosti o přechodných ustanoveních o svobodném pohybu zaměstnaných osob naleznete v kapitole 12 níže. Zachování postavení zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné Občané EU si zachovávají postavení zaměstnaných osob a osob samostatně výdělečně činných za těchto okolností: jestliže nemohou pracovat z důvodu nemoci nebo úrazu nebo jestliže jsou řádně zaevidováni jako nedobrovolně nezaměstnaní a zaregistrovali se jako uchazeči o zaměstnání u příslušného úřadu práce nebo jestliže zahájili odbornou přípravu. 16

17 Studenti... Studenti musí vyhovět těmto třem podmínkám: být zapsáni u instituce s hlavním důvodem studia nebo odborné přípravy, mít zdravotní pojištění v dané zemi, kterým jsou kryta všechna rizika, a prohlášením nebo podobným prostředkem podle své volby ujistit příslušný vnitrostátní orgán, že mají dostatečné prostředky pro sebe a svoji rodinu, aby se po dobu svého pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu EU. a další ekonomicky neaktivní osoby Další ekonomicky neaktivní osoby (např. nezaměstnaní, osoby v důchodu atd.) musí mít také dostatečné prostředky pro sebe a svoji rodinu, aby se po dobu svého pobytu nestaly zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu EU, a musí mít zdravotní pojištění, kterým jsou kryta všechna rizika. Práva vašich rodinných příslušníků Vaši rodinní příslušníci mají právo s vámi pobývat, pokud splňujete podmínky popsané v této kapitole. Výjimky pro rodinné příslušníky studentů Jedinou výjimkou jsou někteří rodinní příslušníci studentů. Hostitelský členský stát EU se může rozhodnout, že automatické právo pobytu má pouze manžel/manželka, registrovaný partner / registrovaná partnerka studenta a jejich nezaopatření potomci. Jejich další rodinní příslušníci, jako jsou rodiče, mají pouze právo na usnadnění vstupu. Jedná se o osobní právo Právo na pobyt v jiném členském státu EU je vaše základní a osobní právo a uděluje vám ho přímo Smlouva o fungování Evropské unie. Toto právo proto nezávisí na tom, zda jste vyhověli správním postupům. To v zásadě znamená, že jakmile jste splnili všechny podmínky, od tohoto okamžiku máte právo na pobyt a vaše právo vám není uděleno na základě rozhodnutí hostitelského členského státu EU. Dokumenty, které vám nebo vašim rodinným příslušníkům může vydat hostitelský členský stát EU, pouze potvrzují, že toto právo máte. Pokud se však nezaregistrujete nebo vyprší platnost pobytové karty vašeho rodinného příslušníka, vaše právo na pobyt nemůže být pozastaveno, jestliže stále podmínkám vyhovujete. Za nesplnění vnitrostátních pravidel vám mohou být uloženy přiměřené a nediskriminační správní sankce. Kde mohu zjistit více informací? Přesné právní znění věci popsané v tomto oddílu můžete nalézt v článku 7 směrnice. 17

18 Kapitola 7 Správní formality Istockphoto.com Jaké správní formality budete možná muset splnit, abyste mohli zůstat déle než tři měsíce? Občané EU Registrace Můžete být požádáni, abyste se zaregistrovali u příslušných orgánů, ale pouze při pobytu delším než tři měsíce. Členské státy EU mají možnost nepožadovat, aby se občané EU zaregistrovali. Osvědčení a lhůta 18 Lhůtu pro registraci si určuje každý členský stát EU, nesmí však být kratší než tři měsíce od data příjezdu. Příslušný vnitrostátní orgán by vám měl okamžitě po předložení požadovaných dokumentů vydat osvědčení o registraci uvádějící vaše jméno, adresu a datum registrace.

19 Žádná povolení k pobytu Směrnicí byla pro občany EU zrušena povolení k pobytu a byla nahrazena osvědčeními o registraci, která budou vydávána daleko rychlejším postupem. Jaké dokumenty si připravit Můžete být požádáni, abyste předložili dokumenty, které ukazují, že splňujete podmínky uvedené výše v kapitole 6. průkaz totožnosti nebo cestovní pas pro zaměstnané osoby pro osoby samostatně výdělečně činné V každém případě byste určitě měli mít platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas. Můžete být také požádáni, abyste předložili doklad prokazující, že splňujete podmínky spojené s právem pobytu pro vaši kategorii postavení (např. zaměstnaná osoba, student atd.). Zaměstnané osoby musí předložit potvrzení zaměstnavatele o přijetí nebo osvědčení o zaměstnání. Není potřeba předkládat výplatní pásky. Osoby samostatně výdělečně činné musí předložit doklad o tom, že jsou samostatně výdělečně činné. pro studenty Studenti musí předložit: doklad, že jsou zapsáni u akreditované instituce, doklad, že mají zdravotní pojištění, kterým jsou kryta všechna rizika, a prohlášení nebo jakýkoli jiný podobný doklad podle své volby prokazující, že mají dostatečné prostředky, aby se nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu EU. pro další osoby Další ekonomicky neaktivní osoby by měly poskytnout doklad, že mají zdravotní pojištění, kterým jsou kryta všechna rizika, jakož i dostatečné prostředky, aby se nestaly zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu EU. Co jsou dostatečné prostředky? Členské státy EU nemohou stanovit žádnou pevnou částku prostředků jako dostatečnou. Občané EU mají dostatečné prostředky, jestliže jejich prostředky přesahují limit, pod kterým jsou v hostitelském členském státu EU poskytovány dávky životního minima (nebo minimální příspěvky ze sociálního zabezpečení). Vnitrostátní orgány musí zohlednit osobní situaci dotyčného občana EU, ale v případě potřeby mohou provést kontroly, pokud jde o existenci prostředků, jejich zákonnost, výši a dostupnost. Prostředky od třetí strany musí být akceptovány. 19

20 A rodinní příslušníci? Vašim rodinným příslušníkům, kteří jsou sami občany EU, bude také vydáno osvědčení o registraci při předložení těchto dokumentů: platného průkazu totožnosti nebo cestovního pasu, vašeho osvědčení o registraci nebo v případě absence systému registrace jakéhokoli jiného dokladu vašeho pobytu v hostitelském členském státu EU a dokumentu potvrzujícího existenci rodinného vztahu nebo registrovaného partnerství s vámi a případně doklad prokazující, že jsou na vás závislí. Rodinní příslušníci, kteří mají právo na usnadnění vstupu a pobytu, musí také předložit: dokument vydaný příslušným orgánem země původu uvádějící, že jsou na vás závislí nebo jsou členy vaší domácnosti, doklad o existenci vážných zdravotních důvodů nebo doklad o trvalém vztahu s vámi. Ověření a překlad dokumentů Jestliže má členský stát EU závažné pochybnosti o pravosti dokumentů, které poskytujete, budete si možná muset jejich pravost nechat ověřit. Musíte kvůli tomu zajít za právníkem, notářem nebo na váš zastupitelský úřad a pravděpodobně budete muset za ověření zaplatit. Jestliže jsou pro členský stát EU vaše dokumenty nesrozumitelné, můžete být také požádáni o jejich překlad. Členské státy EU mohou přijmout nezbytná opatření, aby v případě padělané dokumentace odepřely, pozastavily nebo odejmuly jakékoli právo přiznané podle směrnice. Poplatky? Osvědčení o registraci musí být vydána zdarma nebo za poplatek, který nepřevyšuje poplatek uložený státním příslušníkům za vydání podobných dokumentů, jako jsou vnitrostátní průkazy totožnosti. Kde mohu zjistit více informací? Přesné právní znění věci popsané v tomto oddílu můžete nalézt v článku 8 směrnice. 20

21 Rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU Pobytová karta Rodinným příslušníkům, kteří sami nejsou občany EU, bude vydána pobytová karta, která bude jasně uvádět, že jsou rodinnými příslušníky občana EU, a to při předložení těchto dokladů: platného cestovního pasu, vašeho osvědčení o registraci nebo v případě absence registračního systému jakéhokoli jiného dokladu vašeho pobytu v hostitelském členském státu EU a dokumentu potvrzujícího existenci jejich rodinného vztahu nebo registrovaného partnerství s vámi a případně doklad prokazující, že jsou na vás závislí. Rodinní příslušníci, kteří mají právo na usnadnění vstupu a pobytu, musí předložit stejné dokumenty, které se požadují od občanů EU, kteří požívají tohoto práva. Lhůty a platnost Vaši rodinní příslušníci, kteří sami nejsou občany EU, mají povinnost zažádat o pobytovou kartu, pokud je plánovaný pobyt delší než tři měsíce. Lhůta pro podání žádosti nesmí být kratší než tři měsíce od data příjezdu. Pobytová karta je vydána do šesti měsíců od podání žádosti a je platná po dobu pěti let od data vydání (nebo po předpokládanou dobu vašeho pobytu, pokud je tato doba kratší než pět let). Musí být vydána jako samostatný dokument a nikoli ve formě nálepky do cestovního pasu. Potvrzení o podání žádosti by mělo být vydáno ihned. Ověření a překlad dokumentů Stejně jako po občanech EU se může i po vás požadovat, abyste si nechali ověřit pravost dokumentů, jestliže má členský stát EU o jejich pravosti závažné pochybnosti. Musíte kvůli tomu zajít za právníkem, notářem nebo na váš zastupitelský úřad a pravděpodobně budete muset za ověření zaplatit. Jestliže jsou pro členský stát EU vaše dokumenty nesrozumitelné, můžete být také požádáni o jejich překlad. Členské státy EU mohou přijmout nezbytná opatření, aby v případě padělané dokumentace odepřely, pozastavily nebo odejmuly jakékoli právo přiznané podle směrnice. 21

22 Poplatky? Pobytové karty musí být vydány zdarma nebo za poplatek, který nepřevyšuje poplatek uložený státním příslušníkům za vydání podobných dokumentů. Kde mohu zjistit více informací? Přesné právní znění věci popsané v tomto oddílu můžete nalézt v článcích 9 až 11 směrnice. Sankce A když nesplníte správní požadavky? Co se stane, pokud nezažádáte o požadovaný dokument? Jestliže vy nebo vaši rodinní příslušníci nesplní požadavek zaregistrovat se nebo zažádat o pobytovou kartu, mohou vám či jim být uloženy pouze přiměřené a nediskriminační správní sankce. Členské státy EU mohou uložit stejné sankce jako ty, které jsou uloženy jejich vlastním státním příslušníkům za to, že u sebe nemají průkaz totožnosti. V žádném případě však vy ani vaši rodinní příslušníci nemůžete být vyhoštěni za pouhé porušení tohoto pravidla Musíte mít tyto dokumenty u sebe? Členské státy EU mohou požadovat, aby cizí státní příslušníci u sebe vždy měli svoje osvědčení o registraci nebo pobytovou kartu, a mohou provádět kontroly, ale pouze tehdy, pokud stejný požadavek týkající se průkazu totožnosti platí i pro jejich vlastní státní příslušníky. Kde mohu nalézt více informací? Přesné právní znění věci popsané v tomto oddílu můžete nalézt v čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 směrnice. 22

23 Dreamstime.com Zachování práva na pobyt 8 Kapitola Co potřebujete, abyste si zachovali právo na pobyt? Jak si zachovat právo na pobyt? Vy a vaši rodinní příslušníci máte toto právo tak dlouho, dokud jsou splněny podmínky práva na pobyt. Toto právo tedy můžete ztratit, pokud již nepracujete či nemáte postavení zaměstnané osoby nebo pokud ukončíte studium a nemáte dostatečné prostředky k pokrytí nákladů na pobyt. Když se stanete zátěží pro systém sociální pomoci, může to ohrozit vaše právo na pobyt Pokud je vaše právo na pobyt podmíněno dostatečnými prostředky na to, abyste se nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu EU (tj. když nejste ekonomicky aktivní), může být pozastaveno, jakmile se stanete nepřiměřenou zátěží pro systém sociální pomoci. To neznamená, že v zemi nemůžete požádat o sociální pomoc, pokud ji potřebujete. Právo pobírat dávky máte za stejných podmínek jako státní příslušníci hostitelského členského státu EU. Hostitelský členský stát EU je však oprávněn přezkoumat okolnosti vašeho nároku. Může zvážit, zda je vaše potřeba žádosti o pomoc způsobena dočasnými obtížemi. 23

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Aktualizace 2010 Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie Evropská komise Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva,

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost.

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost. Návrh ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Předmět a působnost 1 Předmět úpravy Tento

Více

1. KDO JE TO OBČAN EU A KDO JE TO RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK OBČANA EU

1. KDO JE TO OBČAN EU A KDO JE TO RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK OBČANA EU 1. KDO JE TO OBČAN EU A KDO JE TO RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK OBČANA EU Cizinecké právo České republiky rozlišuje od 1.května 2005 (vstup ČR do Evropské unie) dvě základní kategorie cizinců: - občané EU a rodinní

Více

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES 18.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 155/17 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 27.5.2014 L 157/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení

Více

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Postavení cizinců na vnitřním trhu EU 1 Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Praha 2007 2 Publikace je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.11.2013 COM(2013) 837 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Volný pohyb občanů EU a jejich rodin:

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

Svoboda pohybu a usazování v Evropské unii, výzva pro evropské obcanství

Svoboda pohybu a usazování v Evropské unii, výzva pro evropské obcanství Svoboda pohybu a usazování v Evropské unii, výzva pro evropské obcanství Studie Obcané bez hranic vychází z právního stavu k 31.5.2013 Autori textu Neva Cocchi, Dana Gavril, Nicola Grigion, Carlos Guimaraes,

Více

1971R1408 CS 28.04.2006 006.001 1

1971R1408 CS 28.04.2006 006.001 1 1971R1408 CS 28.04.2006 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o

Více

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR Příští zastávka Česká republika Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR zaměstnání STUDIUM VíZUM Informační brožuru Příští zastávka Česká republika vytvořila expertní skupina pracovníků

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI PRŮVODCE ŘÍZENÍM VĚDECKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI Employment of Foreigners in the Area of Research and Technological Development Jana Mittnerová, Anna Mittnerová,

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie Zpracoval: Ladislav Drha Vedoucí diplomové práce: JUDr. Monika

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6. 2014) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

C1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s.

C1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 2005L0036 CS 24.03.2011 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ze

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 27. července 2011 Cena Kč 132, O B S A H : 224. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 11. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 42. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT ETS 12 CODEC 405

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT ETS 12 CODEC 405 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk, 7. září 2005 (OR. en) 2002/0061 (COD) LEX 637 PE-CONS 3627/05 ETS 12 CODEC 405 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ZE DNE 6. ČERVENCE 2005

Více

VÍZA A PRACOVNÍ POVOLENÍ PRO INVESTORY - 2. vydání. (včetně režimu pro členské země EU)

VÍZA A PRACOVNÍ POVOLENÍ PRO INVESTORY - 2. vydání. (včetně režimu pro členské země EU) VÍZA A PRACOVNÍ POVOLENÍ PRO INVESTORY - 2. vydání (včetně režimu pro členské země EU) Obsah 1 Země mimo EU 1.1 Resumé 1.2 Krátkodobá víza 1.2.1 Letištní a průjezdní vízum 1.2.2 Vízum k pobytu do 90 dnů

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek

Více