pohybovat a žít v Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pohybovat a žít v Evropě"

Transkript

1 Právo svobodně se pohybovat a žít v Evropě Příručka občana EU o jeho právech EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro spravedlnost 1

2 Tato příručka by vám měla pomoci lépe porozumět, jaká máte práva při pohybu po Evropské unii, a poskytnout vám podrobné praktické pokyny. Příručka zohledňuje stav práva EU k dubnu Tento dokument není právně závazný a není vyčerpávající. Evropská komise ani osoby jednající jménem Komise neodpovídají za použití informací uvedených v této publikaci. Obálka Istockphoto.com

3 Právo svobodně se pohybovat a žít v Evropě Příručka občana EU o jeho právech Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 Kapitola 6 Kapitola 7 Kapitola 8 Kapitola 9 Kapitola 10 Kapitola 11 Kapitola 12 Kapitola 13 Co je občanství EU?...4 Kdo může využít tohoto práva?...6 Kde můžete toto právo uplatnit?...9 Příprava k odjezdu...10 Schengenská pravidla...12 První tři měsíce...14 Nahlášení přítomnosti...15 Po třech měsících...16 Správní formality...18 Občané EU...18 Rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU...21 Sankce...22 Zachování práva na pobyt...23 Rodinní příslušníci...24 Právo trvalého pobytu...26 Správní požadavky...29 Rovné zacházení...30 Omezení...32 Přechodná ustanovení pro zaměstnané osoby...35 Jak chránit svá práva

4 Kapitola Istockphoto.com Co je 1občanství EU? Co znamená být občanem EU? Občanství EU Každá osoba, která má státní příslušnost členského státu EU, je také automaticky občanem EU. Občanství EU ji doplňuje a nenahrazuje ji. Občanství EU poskytuje každému občanu EU řadu významných práv, včetně: práva svobodně se pohybovat po Evropské unii a usazovat se kdekoli na jejím území, práva volit nebo být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v komunálních volbách v členském státu EU, ve kterém pobýváte, i když nejste státním příslušníkem tohoto státu, práva na ochranu ze strany diplomatických nebo konzulárních orgánů jakéhokoli členského státu EU ve třetí zemi (zemi mimo EU), kde váš domovský členský stát EU není zastoupen prostřednictvím konzulárního úřadu, petičního práva k Evropskému parlamentu, práva obracet se na veřejného ochránce práv a písemně se obracet na veškeré instituce nebo orgány EU. 4

5 Tato příručka popisuje vaše právo svobodně se pohybovat a pobývat v EU. Více informací o vašich dalších právech jako občana EU naleznete na internetovém informačním portálu Evropské komise Vaše Evropa na adrese: Právo na svobodný pohyb Toto právo je jednou z nejviditelnějších výhod Evropské unie pro jednotlivé občany. Přibližně jedenáct milionů občanů EU využilo tohoto práva a nyní žije v jiném členském státu EU. Ještě více občanů pravidelně cestuje do jiného členského státu EU za podnikáním nebo jako turisté s tím, že v schengenském prostoru nepodléhají kontrolám nebo využívají zrychlených hraničních kontrol. Čl. 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že každý občan EU má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení. Použitelné právní předpisy EU Příslušným právním rámcem je směrnice 2004/38/ES * (dále jen směrnice). Směrnice vstoupila v platnost pro všechny členské státy EU dne 30. dubna Touto směrnicí byly kodifikovány a přepracovány stávající nástroje EU s cílem zjednodušit a posílit právo svobodně se pohybovat a pobývat v členských státech pro všechny občany EU a jejich rodinné příslušníky. Směrnici si můžete stáhnout na adrese: * Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. V každém členském státu byla směrnice provedena do vnitrostátních právních předpisů. Pokud se chcete dozvědět více o svých právech v konkrétním členském státu EU, měli byste se seznámit s použitelnými vnitrostátními právními předpisy. V červenci 2009 Komise vydala pokyny, jak by členské státy mohly směrnici lépe provést do svých vnitrostátních právních předpisů a jak by se mohla směrnice lépe uplatňovat v každodenním životě. Pokyny si můžete stáhnout na adrese: 5

6 Kapitola 2 tohoto Kdo může využít práva? Kdo může využít práva svobodně se pohybovat a pobývat v členských státech? Je toto právo vyhrazeno pouze pro občany EU, nebo můžete vzít s sebou svého manžela či manželku z Ruska? A co váš brazilský dědeček, který je vážně nemocný, a vy o něj musíte osobně pečovat? Občané EU a jejich rodiny! Fotolia.com Směrnice se vztahuje na občany EU a jejich rodinné příslušníky (i když nejsou státními příslušníky členského státu EU). 6 Ale pouze pokud se přestěhujete do jiného členského státu EU nebo se vrátíte domů z jiného členského státu EU, kde jste dříve žili Směrnice se uplatňuje pouze, jestliže se skutečně přestěhujete do jiného členského státu EU nebo pobýváte v jiném členském státu EU, než jehož jste státním příslušníkem, a vztahuje se na vaše rodinné příslušníky, kteří vás doprovázejí nebo následují.

7 Práv podle této směrnice můžete využít také tehdy, jestliže se vrátíte domů poté, co jste pobývali v jiném členském státu EU. Za určitých okolností můžete využít směrnice, aniž byste pobývali v jiném členském státu EU, například když poskytujete služby v jiném členském státu EU, aniž byste tam pobývali. Kdo je občanem EU? Jak je vysvětleno výše, občanem EU je každá osoba, která má státní příslušnost členského státu EU. Kdo je rodinným příslušníkem? Vaši rodinní příslušníci mají bez ohledu na svou státní příslušnost právo vás doprovázet nebo následovat do jiného členského státu EU, než je členský stát, jehož jste státním příslušníkem. Toto právo platí bez ohledu na to, zda dříve pobývali v jiném členském státu EU nebo s jakým vízem rodinný příslušník vstoupil do hostitelského členského státu EU. Vašimi rodinnými příslušníky jsou manžel/manželka, (registrovaný/registrovaná) partner/partnerka, potomci a předci. Kategorie jsou definovány takto: Manžel/manželka váš manžel / vaše manželka bez ohledu na to, kdy a kde bylo uzavřeno manželství, Registrovaný partner / registrovaná partnerka váš partner / vaše partnerka, se kterým / se kterou jste uzavřel/a registrované partnerství na základě právních předpisů členského státu EU registrovaný partner / registrovaná partnerka však má právo vás doprovázet nebo následovat pouze do členských států EU, které považují registrované partnerství za rovnocenné s manželstvím, Potomci vaši potomci v přímé linii (tj. děti, vnoučata ), kteří jsou mladší než 21 let nebo jsou na vás závislí, a takoví potomci vašeho manžela / vaší manželky nebo registrovaného partnera / registrované partnerky, Předci vaši předci v přímé linii, kteří jsou na vás závislí (tj. rodiče, prarodiče ), a takoví předci vašeho manžela / vaší manželky nebo registrovaného partnera / registrované partnerky. Směrnice zaručuje tato práva výše zmíněným rodinným příslušníkům, pokud vás doprovázejí nebo následují, a členské státy EU mají povinnost tato práva uznávat. Co další rodinní příslušníci? Další rodinní příslušníci jako sourozenci, bratranci/sestřenice, tety a strýcové a další příbuzní mají právo na to, aby jim hostitelský členský stát EU usnadnil vstup a pobyt, jestliže: jsou na vás závislí nebo jsou členy vaší domácnosti nebo z vážných zdravotních důvodů naléhavě vyžadují vaši osobní péči. Vaši rodiče nebo děti starší než 21 let, kteří na vás nejsou závislí, by také měli právo na usnadnění vstupu a pobytu, pokud žijí s vámi. Členské státy EU nemohou automaticky vyloučit konkrétní kategorii rodinných příslušníků. 7

8 A partneři? Stejné právo na usnadněný vstup a pobyt je přiznán také pro vašeho partnera, se kterým máte trvalý a řádně doložitelný vztah. Tato koncepce partnerství zahrnuje partnerství stejného a opačného pohlaví i taková partnerství, jako je soužití (když oba partneři žijí společně). Do této kategorie patří také registrovaní partneři, kteří se stěhují do členského státu EU, který nepovažuje registrované partnerství za rovnocenné s manželstvím. Právo na pobyt Kategorie dalších rodinných příslušníků a partnerů nemá automaticky právo vás doprovázet nebo následovat do hostitelského členského státu EU. Jejich práva zvažuje hostitelský členský stát EU. Mají právo na to, aby jim byl usnadněn vstup a pobyt. V zásadě to znamená, že by hostitelský členský stát měl posoudit jejich rodinné vazby na vaši osobu, a jestliže zjistí, že tvoříte skutečnou rodinu, mělo by s nimi být zacházeno stejně jako s rodinnými příslušníky, jako jsou manžel/manželka nebo děti. Hostitelský členský stát EU je povinen provést pečlivé posouzení jejich osobních poměrů. Odepření vstupu a pobytu těmto rodinným příslušníkům musí být odůvodněné, musí být oznámeno písemně a lze se proti němu odvolat. Kde mohu zjistit více informací? Přesné právní znění věci popsané v tomto oddílu můžete nalézt v článcích 2 a 3 směrnice. 8

9 Istockphoto.com Kde můžete toto právo uplatnit? 3 Kapitola Ve kterých zemích můžete toto právo uplatnit? Těchto práv můžete využít v EU... Svého práva svobodně se pohybovat a pobývat můžete využít ve všech členských státech EU. Totéž platí pro Azory, Madeiru (Portugalsko), Ǻlandy (Finsko), Kanárské ostrovy, Ceutu a Melillu (Španělsko), francouzské zámořské departmenty a také pro Gibraltar. Toto právo však neplatí pro Normanské ostrovy a ostrov Man, Faerské ostrovy (Dánsko) a pro zámořské země a území. na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku Tohoto práva můžete využít také na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku, protože tyto země jsou součástí Evropského hospodářského prostoru. Podobně i státní příslušníci těchto tří zemí se mohou svobodně pohybovat a pobývat v Evropské unii. a můžete mít určitá práva ve Švýcarsku Směrnice neplatí ve vztahu ke Švýcarsku. Ve Švýcarsku však můžete využít určitých práv na základě dohody mezi EU a Švýcarskem o volném pohybu osob z roku 1999 a protokolů. Tato práva však mají omezenější působnost než práva přiznaná podle směrnice. Dohodu si můžete stáhnout na adrese: 9

10 Kapitola 4 Příprava na cestu Istockphoto.com Chtěli byste se přestěhovat do jiného členského státu EU... jaké dokumenty si musíte před odjezdem připravit? Potřebujete pouze vnitrostátní průkaz totožnosti nebo cestovní pas Občané EU by měli být vždy schopni překročit hranice s platným vnitrostátním průkazem totožnosti nebo cestovním pasem. Nepotřebujete ani průkaz totožnosti se strojově čitelnou zónou, ani cestovní pas platný nejméně po dobu dalších tří měsíců. Jestliže je cestovní doklad platný, je vše v pořádku. Členské státy EU po vás nemohou požadovat předložení pouze cestovního pasu nebo pouze průkazu totožnosti. Máte právo si zvolit svůj cestovní doklad a toto právo nelze omezovat. Nepotřebujete žádné vstupní vízum. Vzhledem k tomu, že vnitrostátní orgány po vás mohou kdykoli z bezpečnostních důvodů požadovat, abyste prokázali svoji totožnost, měli byste mít doklad totožnosti vždy u sebe. 10

11 Ztratili jste nebo zapomněli svůj cestovní pas nebo průkaz totožnosti? Pokud byste přijeli na hranice a zjistili, že nemáte svůj průkaz totožnosti nebo cestovní pas, úředníci na hranicích vás nemohou vrátit zpět, aniž by vám poskytli veškeré vhodné možnosti k tomu, abyste potřebné doklady v přiměřené lhůtě získali nebo aby jim byly tyto doklady dodány. Můžete rovněž jinak doložit, že se na vás vztahuje právo na svobodný pohyb a pobyt, například tak, že prokážete svoji totožnost a státní příslušnost. Pravidla pro vaše rodinné příslušníky Na vaše rodinné příslušníky, kteří jsou sami občany EU, se vztahují stejná pravidla. Rodinní příslušníci, kteří nejsou státními příslušníky členského státu EU (tzv. rodinní příslušníci ze třetích zemí), mohou vstoupit do hostitelského členského státu EU s platným cestovním pasem. Pokud pocházejí z určitých zemí, na které se vztahují vízové povinnosti, může od nich být požadováno vstupní vízum. Země, jejichž státní příslušníci musí mít vstupní vízum, jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 539/2001 nebo v případě Spojeného království a Irska ve vnitrostátních právních předpisech. Vstupní víza? Členské státy EU mají povinnost přijmout všechna opatření, aby vašim rodinným příslušníkům ze třetích zemí usnadnily získání potřebných víz. Tato víza by měla být vydána bezplatně v co nejkratší době a na základě zrychleného postupu. Komise má za to, že zpoždění delší než čtyři týdny nejsou přiměřená. Členské státy EU mohou požadovat od vašich rodinných příslušníků pouze vstupní víza, nesmí požadovat rodinná nebo pobytová víza. Jaké dokumenty jsou požadovány? Právo vstupu vašich rodinných příslušníků ze třetích zemí se odvozuje od jejich rodinných vazeb na vaši osobu jako občana EU. Konzulární úředníci mohou požadovat pouze jejich cestovní pas a dokument, který dokládá jejich rodinné vazby na vaši osobu, jako je oddací nebo rodný list a případně doklad prokazující závislost. Nemohou však od vašich rodinných příslušníků požadovat předložení takových dokumentů, jako jsou jízdenky, osvědčení o zaměstnání, výplatní pásky, bankovní výpisy, potvrzení o ubytování, prostředky na obživu nebo lékařská osvědčení. Cestovní pas bez víza? Vaši rodinní příslušníci nemohou být na hranicích automaticky vráceni zpět, pokud nemají platný cestovní pas nebo případně vstupní vízum, pokud mohou prokázat svoji totožnost a rodinnou vazbu na vaši osobu. 11

12 Pobytová karta = nepožaduje se žádné vízum Vlastnictví platné pobytové karty vydané jakýmkoli schengenským členským státem EU (viz níže) zbavuje rodinné příslušníky vízové povinnosti v jiných schengenských členských státech EU. Jestliže se vaši rodinní příslušníci ze třetích zemí pohybují mezi schengenským členským státem EU a jiným než schengenským členským státem EU, mohou být také osvobozeni od vízové povinnosti, pokud mají platnou pobytovou kartu, kterou jim jako rodinným příslušníkům vydal jiný členský stát EU než členský stát vaší státní příslušnosti. Nástup na palubu letu Na palubu letu v rámci Evropy byste měli být schopni nastoupit s platným cestovním pasem nebo průkazem totožnosti (vaši rodinní příslušníci ze třetích zemí s platným cestovním pasem). V souladu s vnitřními pravidly příslušného dopravce mohou být přijímány také jiné doklady totožnosti. Kde mohu zjistit více informací? Přesné právní znění věci popsané v tomto oddílu můžete nalézt v článku 5 směrnice. Schengenská pravidla Pohyb v schengenském prostoru Co je to schengenský prostor? Schengenský prostor je zóna uvnitř Evropské unie, kde nedochází k žádným kontrolám na vnitřních hranicích. V této zóně platí schengenská pravidla. Součástí schengenského prostoru je většina členských států EU (Belgie, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko a Švédsko) a také Island, Norsko a Švýcarsko. Bulharsko, Kypr, Lichtenštejnsko a Rumunsko nejsou ještě plnoprávnými členy schengenského prostoru, protože hraniční kontroly mezi nimi a schengenským prostorem budou zachovány, dokud nesplní podmínky pro jejich zrušení. Spojené království a Irsko zůstaly mimo schengenský prostor, protože se rozhodly zachovat kontroly na hranicích s jinými členskými státy EU. 12

13 Hraniční kontroly u občanů EU Občané EU překračující vnější hranice podléhají pouze minimální kontrole a mohou využívat zvláštní koridor určený pro občany EU. Odstranění hraničních kontrol znamená, že při překračování vnitřních hranic mezi schengenskými členskými státy EU již není nutné ukazovat cestovní pas nebo průkaz totožnosti. Cestovní pas nebo průkaz totožnosti byste však měli mít vždy u sebe, protože vaše právo svobodného pohybu a pobytu je podmíněno tím, že jste schopni na požádání tyto doklady předložit. a jejich rodinných příslušníků Vaši rodinní příslušníci, kteří jsou občany EU, podléhají stejným pravidlům. Vaši rodinní příslušníci ze třetích zemí mohou vstoupit do schengenského prostoru se vstupním vízem, je-li požadováno (viz výše), a mohou volně cestovat po celém prostoru, protože na celém území členských států je platné jednotné vízum. 13

14 Kapitola 5 První tři měsíce Istockphoto.com Překročili jste hranice, ale co teď? Právo pobytu až na tři měsíce Každý občan EU má právo na pobyt na území hostitelského členského státu EU po dobu až tří měsíců, aniž by podléhal jakýmkoli podmínkám či formalitám s výjimkou povinnosti být držitelem platného průkazu totožnosti nebo cestovního pasu. Nezáleží na tom, zda jste tam přijeli pracovat, studovat, nebo jen na návštěvu jako turisté. Vše, co potřebujete, je platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas. Rodinní příslušníci ze třetích zemí, kteří vás doprovázejí nebo následují, u vás mohou pobývat až tři měsíce a potřebují pouze svůj cestovní pas. 14

15 Zvláštní zacházení pro uchazeče o zaměstnání Občané EU mají právo na pobyt, aniž by podléhali jakýmkoli podmínkám či formalitám, po dobu šesti měsíců a dokonce déle, pokud v hostitelském členském státu EU nadále hledají zaměstnání a mají skutečnou šanci získat práci. Kde mohu zjistit více informací? Přesné právní znění věci popsané v tomto oddílu můžete nalézt v článku 6 směrnice. Nahlášení přítomnosti Nahlášení přítomnosti Od vás a vašich rodinných příslušníků může být požadováno, abyste v přiměřené lhůtě od vašeho příjezdu ohlásili svou přítomnost. Veřejné orgány hostitelského členského státu EU tak mohou získat podrobný přehled o pohybu obyvatelstva na jejich území. Členské státy EU však mají možnost nepožadovat, abyste svou přítomnost ohlásili. Co se stane, když svoji přítomnost neohlásíte? Pokud vy nebo vaši rodinní příslušníci nevyhovíte požadavku ohlásit svou přítomnost, mohou vám být uloženy přiměřené a nediskriminační správní sankce. To znamená, že sankce musí být přiměřené příslušnému porušení povinnosti a musí být stejné jako ty, které by byly uloženy státním příslušníkům hostitelského členského státu EU. Za pouhé porušení tohoto pravidla však nemůžete být vyhoštěni. Kde mohu zjistit více informací? Přesné právní znění věci popsané v tomto oddílu můžete nalézt v čl. 5 odst. 5 směrnice. 15

16 Kapitola 6 Po třech měsících Istockphoto.com Pokud chcete zůstat déle než tři měsíce Záleží na vašem postavení Vaše právo na pobyt delší než tři měsíce podléhá určitým podmínkám. Povaha těchto podmínek se řídí vaším postavením v hostitelském členském státu EU. Zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné, poskytovatelé služeb Zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné mají právo na pobyt bez jakýchkoli podmínek jiných než, aby byli zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně výdělečně činnými. Totéž platí pro osoby, které v hostitelském členském státu EU dočasně poskytují služby. Podrobnosti o přechodných ustanoveních o svobodném pohybu zaměstnaných osob naleznete v kapitole 12 níže. Zachování postavení zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné Občané EU si zachovávají postavení zaměstnaných osob a osob samostatně výdělečně činných za těchto okolností: jestliže nemohou pracovat z důvodu nemoci nebo úrazu nebo jestliže jsou řádně zaevidováni jako nedobrovolně nezaměstnaní a zaregistrovali se jako uchazeči o zaměstnání u příslušného úřadu práce nebo jestliže zahájili odbornou přípravu. 16

17 Studenti... Studenti musí vyhovět těmto třem podmínkám: být zapsáni u instituce s hlavním důvodem studia nebo odborné přípravy, mít zdravotní pojištění v dané zemi, kterým jsou kryta všechna rizika, a prohlášením nebo podobným prostředkem podle své volby ujistit příslušný vnitrostátní orgán, že mají dostatečné prostředky pro sebe a svoji rodinu, aby se po dobu svého pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu EU. a další ekonomicky neaktivní osoby Další ekonomicky neaktivní osoby (např. nezaměstnaní, osoby v důchodu atd.) musí mít také dostatečné prostředky pro sebe a svoji rodinu, aby se po dobu svého pobytu nestaly zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu EU, a musí mít zdravotní pojištění, kterým jsou kryta všechna rizika. Práva vašich rodinných příslušníků Vaši rodinní příslušníci mají právo s vámi pobývat, pokud splňujete podmínky popsané v této kapitole. Výjimky pro rodinné příslušníky studentů Jedinou výjimkou jsou někteří rodinní příslušníci studentů. Hostitelský členský stát EU se může rozhodnout, že automatické právo pobytu má pouze manžel/manželka, registrovaný partner / registrovaná partnerka studenta a jejich nezaopatření potomci. Jejich další rodinní příslušníci, jako jsou rodiče, mají pouze právo na usnadnění vstupu. Jedná se o osobní právo Právo na pobyt v jiném členském státu EU je vaše základní a osobní právo a uděluje vám ho přímo Smlouva o fungování Evropské unie. Toto právo proto nezávisí na tom, zda jste vyhověli správním postupům. To v zásadě znamená, že jakmile jste splnili všechny podmínky, od tohoto okamžiku máte právo na pobyt a vaše právo vám není uděleno na základě rozhodnutí hostitelského členského státu EU. Dokumenty, které vám nebo vašim rodinným příslušníkům může vydat hostitelský členský stát EU, pouze potvrzují, že toto právo máte. Pokud se však nezaregistrujete nebo vyprší platnost pobytové karty vašeho rodinného příslušníka, vaše právo na pobyt nemůže být pozastaveno, jestliže stále podmínkám vyhovujete. Za nesplnění vnitrostátních pravidel vám mohou být uloženy přiměřené a nediskriminační správní sankce. Kde mohu zjistit více informací? Přesné právní znění věci popsané v tomto oddílu můžete nalézt v článku 7 směrnice. 17

18 Kapitola 7 Správní formality Istockphoto.com Jaké správní formality budete možná muset splnit, abyste mohli zůstat déle než tři měsíce? Občané EU Registrace Můžete být požádáni, abyste se zaregistrovali u příslušných orgánů, ale pouze při pobytu delším než tři měsíce. Členské státy EU mají možnost nepožadovat, aby se občané EU zaregistrovali. Osvědčení a lhůta 18 Lhůtu pro registraci si určuje každý členský stát EU, nesmí však být kratší než tři měsíce od data příjezdu. Příslušný vnitrostátní orgán by vám měl okamžitě po předložení požadovaných dokumentů vydat osvědčení o registraci uvádějící vaše jméno, adresu a datum registrace.

19 Žádná povolení k pobytu Směrnicí byla pro občany EU zrušena povolení k pobytu a byla nahrazena osvědčeními o registraci, která budou vydávána daleko rychlejším postupem. Jaké dokumenty si připravit Můžete být požádáni, abyste předložili dokumenty, které ukazují, že splňujete podmínky uvedené výše v kapitole 6. průkaz totožnosti nebo cestovní pas pro zaměstnané osoby pro osoby samostatně výdělečně činné V každém případě byste určitě měli mít platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas. Můžete být také požádáni, abyste předložili doklad prokazující, že splňujete podmínky spojené s právem pobytu pro vaši kategorii postavení (např. zaměstnaná osoba, student atd.). Zaměstnané osoby musí předložit potvrzení zaměstnavatele o přijetí nebo osvědčení o zaměstnání. Není potřeba předkládat výplatní pásky. Osoby samostatně výdělečně činné musí předložit doklad o tom, že jsou samostatně výdělečně činné. pro studenty Studenti musí předložit: doklad, že jsou zapsáni u akreditované instituce, doklad, že mají zdravotní pojištění, kterým jsou kryta všechna rizika, a prohlášení nebo jakýkoli jiný podobný doklad podle své volby prokazující, že mají dostatečné prostředky, aby se nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu EU. pro další osoby Další ekonomicky neaktivní osoby by měly poskytnout doklad, že mají zdravotní pojištění, kterým jsou kryta všechna rizika, jakož i dostatečné prostředky, aby se nestaly zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu EU. Co jsou dostatečné prostředky? Členské státy EU nemohou stanovit žádnou pevnou částku prostředků jako dostatečnou. Občané EU mají dostatečné prostředky, jestliže jejich prostředky přesahují limit, pod kterým jsou v hostitelském členském státu EU poskytovány dávky životního minima (nebo minimální příspěvky ze sociálního zabezpečení). Vnitrostátní orgány musí zohlednit osobní situaci dotyčného občana EU, ale v případě potřeby mohou provést kontroly, pokud jde o existenci prostředků, jejich zákonnost, výši a dostupnost. Prostředky od třetí strany musí být akceptovány. 19

20 A rodinní příslušníci? Vašim rodinným příslušníkům, kteří jsou sami občany EU, bude také vydáno osvědčení o registraci při předložení těchto dokumentů: platného průkazu totožnosti nebo cestovního pasu, vašeho osvědčení o registraci nebo v případě absence systému registrace jakéhokoli jiného dokladu vašeho pobytu v hostitelském členském státu EU a dokumentu potvrzujícího existenci rodinného vztahu nebo registrovaného partnerství s vámi a případně doklad prokazující, že jsou na vás závislí. Rodinní příslušníci, kteří mají právo na usnadnění vstupu a pobytu, musí také předložit: dokument vydaný příslušným orgánem země původu uvádějící, že jsou na vás závislí nebo jsou členy vaší domácnosti, doklad o existenci vážných zdravotních důvodů nebo doklad o trvalém vztahu s vámi. Ověření a překlad dokumentů Jestliže má členský stát EU závažné pochybnosti o pravosti dokumentů, které poskytujete, budete si možná muset jejich pravost nechat ověřit. Musíte kvůli tomu zajít za právníkem, notářem nebo na váš zastupitelský úřad a pravděpodobně budete muset za ověření zaplatit. Jestliže jsou pro členský stát EU vaše dokumenty nesrozumitelné, můžete být také požádáni o jejich překlad. Členské státy EU mohou přijmout nezbytná opatření, aby v případě padělané dokumentace odepřely, pozastavily nebo odejmuly jakékoli právo přiznané podle směrnice. Poplatky? Osvědčení o registraci musí být vydána zdarma nebo za poplatek, který nepřevyšuje poplatek uložený státním příslušníkům za vydání podobných dokumentů, jako jsou vnitrostátní průkazy totožnosti. Kde mohu zjistit více informací? Přesné právní znění věci popsané v tomto oddílu můžete nalézt v článku 8 směrnice. 20

21 Rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU Pobytová karta Rodinným příslušníkům, kteří sami nejsou občany EU, bude vydána pobytová karta, která bude jasně uvádět, že jsou rodinnými příslušníky občana EU, a to při předložení těchto dokladů: platného cestovního pasu, vašeho osvědčení o registraci nebo v případě absence registračního systému jakéhokoli jiného dokladu vašeho pobytu v hostitelském členském státu EU a dokumentu potvrzujícího existenci jejich rodinného vztahu nebo registrovaného partnerství s vámi a případně doklad prokazující, že jsou na vás závislí. Rodinní příslušníci, kteří mají právo na usnadnění vstupu a pobytu, musí předložit stejné dokumenty, které se požadují od občanů EU, kteří požívají tohoto práva. Lhůty a platnost Vaši rodinní příslušníci, kteří sami nejsou občany EU, mají povinnost zažádat o pobytovou kartu, pokud je plánovaný pobyt delší než tři měsíce. Lhůta pro podání žádosti nesmí být kratší než tři měsíce od data příjezdu. Pobytová karta je vydána do šesti měsíců od podání žádosti a je platná po dobu pěti let od data vydání (nebo po předpokládanou dobu vašeho pobytu, pokud je tato doba kratší než pět let). Musí být vydána jako samostatný dokument a nikoli ve formě nálepky do cestovního pasu. Potvrzení o podání žádosti by mělo být vydáno ihned. Ověření a překlad dokumentů Stejně jako po občanech EU se může i po vás požadovat, abyste si nechali ověřit pravost dokumentů, jestliže má členský stát EU o jejich pravosti závažné pochybnosti. Musíte kvůli tomu zajít za právníkem, notářem nebo na váš zastupitelský úřad a pravděpodobně budete muset za ověření zaplatit. Jestliže jsou pro členský stát EU vaše dokumenty nesrozumitelné, můžete být také požádáni o jejich překlad. Členské státy EU mohou přijmout nezbytná opatření, aby v případě padělané dokumentace odepřely, pozastavily nebo odejmuly jakékoli právo přiznané podle směrnice. 21

22 Poplatky? Pobytové karty musí být vydány zdarma nebo za poplatek, který nepřevyšuje poplatek uložený státním příslušníkům za vydání podobných dokumentů. Kde mohu zjistit více informací? Přesné právní znění věci popsané v tomto oddílu můžete nalézt v článcích 9 až 11 směrnice. Sankce A když nesplníte správní požadavky? Co se stane, pokud nezažádáte o požadovaný dokument? Jestliže vy nebo vaši rodinní příslušníci nesplní požadavek zaregistrovat se nebo zažádat o pobytovou kartu, mohou vám či jim být uloženy pouze přiměřené a nediskriminační správní sankce. Členské státy EU mohou uložit stejné sankce jako ty, které jsou uloženy jejich vlastním státním příslušníkům za to, že u sebe nemají průkaz totožnosti. V žádném případě však vy ani vaši rodinní příslušníci nemůžete být vyhoštěni za pouhé porušení tohoto pravidla Musíte mít tyto dokumenty u sebe? Členské státy EU mohou požadovat, aby cizí státní příslušníci u sebe vždy měli svoje osvědčení o registraci nebo pobytovou kartu, a mohou provádět kontroly, ale pouze tehdy, pokud stejný požadavek týkající se průkazu totožnosti platí i pro jejich vlastní státní příslušníky. Kde mohu nalézt více informací? Přesné právní znění věci popsané v tomto oddílu můžete nalézt v čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 směrnice. 22

23 Dreamstime.com Zachování práva na pobyt 8 Kapitola Co potřebujete, abyste si zachovali právo na pobyt? Jak si zachovat právo na pobyt? Vy a vaši rodinní příslušníci máte toto právo tak dlouho, dokud jsou splněny podmínky práva na pobyt. Toto právo tedy můžete ztratit, pokud již nepracujete či nemáte postavení zaměstnané osoby nebo pokud ukončíte studium a nemáte dostatečné prostředky k pokrytí nákladů na pobyt. Když se stanete zátěží pro systém sociální pomoci, může to ohrozit vaše právo na pobyt Pokud je vaše právo na pobyt podmíněno dostatečnými prostředky na to, abyste se nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu EU (tj. když nejste ekonomicky aktivní), může být pozastaveno, jakmile se stanete nepřiměřenou zátěží pro systém sociální pomoci. To neznamená, že v zemi nemůžete požádat o sociální pomoc, pokud ji potřebujete. Právo pobírat dávky máte za stejných podmínek jako státní příslušníci hostitelského členského státu EU. Hostitelský členský stát EU je však oprávněn přezkoumat okolnosti vašeho nároku. Může zvážit, zda je vaše potřeba žádosti o pomoc způsobena dočasnými obtížemi. 23

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS

Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS Monika Matysová Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS 1. Zavádí se občanství Unie. Každá osoba, která má

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé

Více

POBYT V JINÉM STÁTĚ EU

POBYT V JINÉM STÁTĚ EU POBYT V JINÉM STÁTĚ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Pobyt v jiném státě EU V této kapitole se dozvíte: Instituce, které Vám pomohou s vyřízením Vašeho pobytu v jiné členské zemi EU. K čemu slouží

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více

POUČENÍ PRO OBČANY UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

POUČENÍ PRO OBČANY UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY Obecné informace POUČENÍ PRO OBČANY UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY Správy pobytu občanů Unie na území Polské republiky se vyřizují okamžitě, správy rodinných příslušníku, kteří nejsou státními příslušníky

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

1977L0249 CS

1977L0249 CS 1977L0249 CS 01.01.2007 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Studuj, pracuj, cestuj Volný pohyb bez překážek? Úřad vlády ČR Jan Durica

Studuj, pracuj, cestuj Volný pohyb bez překážek? Úřad vlády ČR Jan Durica Studuj, pracuj, cestuj Volný pohyb bez překážek? Úřad vlády ČR Jan Durica Občanství Unie otázka kdo? případ před SD EU -53/81 panílevin tehdy a dnes? Kde? Smlouva o Fungování Evropské unie Směrnice 2004/38/ES

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.6.2010 KOM(2010)264 v konečném znění PŘÍLOHA k dokumentu oposition Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU K podpoře volného pohybu osob na území EU je nutné zajistit koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Až donedávna byl režim pro zaměstnance a další

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. září 2010 (OR. en) 13712/10 Interinstitucionální spis: 2010/0227 (NLE) VISA 218 AMLAT 102

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. září 2010 (OR. en) 13712/10 Interinstitucionální spis: 2010/0227 (NLE) VISA 218 AMLAT 102 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. září 2010 (OR. en) 13712/10 Interinstitucionální spis: 2010/0227 (NLE) VISA 218 AMLAT 102 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : DOHODA mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní

Více

Studuj, pracuj, cestuj Volný pohyb bez překážek? Úřad vlády ČR Lucie Dvořáková

Studuj, pracuj, cestuj Volný pohyb bez překážek? Úřad vlády ČR Lucie Dvořáková Studuj, pracuj, cestuj Volný pohyb bez překážek? Úřad vlády ČR Lucie Dvořáková Občanství Unie otázka kdo? Kdo je občanem Unie? akcesorita Kde? Smlouva o fungování Evropské unie sekundárníprávo, hl. směrnice

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradca PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátska kancelária Konferencia Pracovné Právo 2010 13. apríl 2010 Radisson Blu

Více

Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti z pohledu práva EU

Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti z pohledu práva EU Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti z pohledu práva EU aneb Všichni jsme přece občané Unie Monika Forejtová FPR ZČU Plzeň 07/05/2014 AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1

Více

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 PŘÍLOHA pozměněného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek Volný pohyb osob Upraveno v čl. 39-42 SES+sekundární legislativa a rozsudky ESD Původně pohyb za účelem pracovní činnosti a za účelem podnikání

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2011 Sp. zn.: 6324/2011/VOP/JKV Závěrečné stanovisko k poskytování státního příspěvku ke stavebnímu spoření pro občany členských států Evropské unie A Závěry šetření Dne 31. srpna

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007.

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. května 2007 9351/1/07 Interinstitucionální spis: 2007/0054 (COD) REV 1 SOC 193 CODEC 476 ZPRÁVA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada ve složení pro zaměstnanost,

Více

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se.

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se. PŘÍLOHA II (Článek 1 (j) a (u) Nařízení) I. Zvláštní soustavy pro samostatně výdělečně činné osoby vyňaté z rozsahu působnosti Nařízení podle čtvrtého pododstavce článku 1 (j) A. BELGIE - Neuplatňuje se.

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Základy práva, 21. listopadu 2016

Základy práva, 21. listopadu 2016 Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy práva, 21. listopadu 2016 ké právo Přehled přednášky ké právo ké právo ké právo Soubor právních norem, které ukládají cizincům povinnosti nebo

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 370 07/sv. 1 31992R0881 9.4.1992 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 95/1 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Dotazník pro určení státu bydliště pro účely aplikace koordinačních nařízení ES 1

Dotazník pro určení státu bydliště pro účely aplikace koordinačních nařízení ES 1 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU Dotazník pro určení státu bydliště pro účely aplikace koordinačních nařízení ES 1 Muž Žena Datum narození:. Jméno/jména Místo a stát narození:..

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

PRÁVNÍ ZÁKLAD SPOLEČNÁ PRAVIDLA

PRÁVNÍ ZÁKLAD SPOLEČNÁ PRAVIDLA EVROPSKÝ PARLAMENT: VOLEBNÍ POSTUPY Postupy konání voleb do Evropského parlamentu jsou stanoveny jak evropskými právními předpisy, které vymezují pravidla společná pro všechny členské státy, tak specifickými

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce PŘÍLOHA II 4. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ C. PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ I. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ 31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) DOPORUČENÍ RADY ze dne 22. prosince 1995 o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na doporučení ministrů členských států Evropských

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby RADA

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti

Více

Inclusion Europe. Zpráva

Inclusion Europe. Zpráva Evropská směrnice pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999 DOKUMENTY K SCHENGENU ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství Příloha č. 1 k č.j.: MMR-7545/2016-94 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství o zařazení na služební místo vedoucí/-ho

Více

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA I. JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE SOUD PROJEDNÁVAT? 1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která může při splnění

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Praktický průvodce použitelnými právními předpisy v Evropské unii (EU), Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku.

Praktický průvodce použitelnými právními předpisy v Evropské unii (EU), Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku. Obsah ÚVOD 4 1. Proč potřebujeme tohoto průvodce? 4 2. Pravidla ve zkratce 4 ČÁST I: VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ 6 1. Kterému systému sociálního zabezpečení podléhají zaměstnanci, kteří jsou dočasně vysláni do

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více