Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce"

Transkript

1 Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu;

2 TRH PRÁCE Nezaměstnanost 9,8 % (leden ,8 %) Ostatní země EU: EU27 9,5 %, Belgie 8,1 %, Bulharsko 8,0 %, Dánsko 7,0 %, Německo 7,2 %, Estonsko 14,6 % (září), Irsko 13,0 %, Řecko 9,3 % (září), Španělsko 19,6 %, Francie 10,0 %, Itálie 8,8 %, Kypr 6,3 %, Lotyšsko 22,6 %, Litva 13,8 % (září), Lucembursko 6,4 %, Maďarsko 10,8 %, Malta 7,3 %, Nizozemsko 4,21 %, Rakousko 5,7 %, Polsko 9,0 %, Portugalsko 10,3 %, Rumunsko 6,8 % (září), Slovinsko 6,9 %, Slovensko 13,3 %, Finsko 7,9 %, Švédsko 8,5 %, Velká Británie 7,8 % (říjen) Počet nezaměstnaných osob Počet volných míst Počet uchazečů na 1 místo 18,2 (leden ,8) Průměrná mzda Kč btto (898 ) Minimální mzda Kč btto (308 ) 48,10 Kč/hod/btto Údaje k

3 ÚŘADY PRÁCE Sluţby úřadů práce jsou zdarma a zahrnují široké spektrum sluţeb, např. databáze VPM, zprostředkování práce, rekvalifikace, poradenství, evidují zahraniční pracovníky a vydávají pracovní povolení (referát zahraniční zaměstnanosti) atd. Portál Ministerstva práce a sociálních věcí EURES Součást veřejných sluţeb zaměstnanosti, poskytuje informace o pracovních nabídkách, ţivotních a pracovních podmínkách v zemích EU/EHP. Český portál EURES Portál Evropských sluţeb zaměstnanosti V ČR je 77 úřadů práce (z toho 14 pověřených EURES poradci) 3

4 Zaměstnávání občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků Občané EU +EHP + Švýcarska: nejsou z hlediska ZoZ povaţováni za cizince a v souladu s tímto zákonem mají stejné právní postavení jako občané ČR Rodinný příslušník: manţel(-ka); partner (-ka), se kterým občan EU uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů členského státu; jejich potomci, jsou-li mladší 21 let nebo jsou-li na něm závislí; jejich vyţivovaní (závislí) příbuzní ve vzestupné řadě nepotřebují pro účely zaměstnání na území ČR povolení k zaměstnání Rodinný příslušník, který není občanem EU/EHP, ani Švýcarska, předkládá příslušnému úřadu práce doklad potvrzující, ţe je rodinným příslušníkem občana EU/EHP nebo Švýcarska. 4

5 Povinnost zaměstnavatele občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků Zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba je povinen nejpozději v den nástupu občanů EU/EHP/Švýc. k výkonu práce při zaměstnání i vyslání písemně informovat o této skutečnosti ÚP příslušný podle místa výkonu práce. Při ukončení zaměstnání jsou zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba povinni tuto skutečnost oznámit příslušnému ÚP nejpozději do 10 kalendářních dnů od skončení zaměstnání nebo vyslání Ke staţení: https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy/informace_o_nastupu_zamest nani_-_o_vyslani_k_vykonu_prace.pdf Tzv. Informační karta : jméno, příjmení, občanství, datum narození, místo narození, adresy, nejvyšší dosaţené vzdělání, detaily k zaměstnání profese, zaměstnavatel apod. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, jakoţ i všech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vysláni k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem 5

6 98 ZoZ Povolení k zaměstnání se nevyžaduje k zaměstnání cizince: písm. a) s povoleným trvalým pobytem, písm. b) který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území ČR, pokud je vyhlášenou mezinárodní smlouvou, jejíţ ratifikaci dal Parlament souhlas a jíţ je ČR vázána, zaručená vzájemnost písm. c) kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana 6

7 písm. d) jehoţ výkon práce na území ČR nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde li zároveň o výkonného umělce, pedagogického pracovníka, akademického pracovníka VŠ, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, ţáka nebo studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v ČR zajišťuje dodávky zboţí nebo sluţeb nebo toto zboţí dodává nebo provádí montáţ na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční práce a opravářské práce, písm.e) o němţ to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva k jejíţ ratifikaci dal Parlament souhlas a jíţ je ČR vázána, písm. j) který se na území ČR soustavně připravuje na budoucí povolání, 7

8 písm. k) který byl vyslán na území ČR v rámci poskytování sluţeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu EU, písm. l) který na území ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného souţití rodiny s cizincem podle písm. a) nebo c), písm. m) který na území ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU za účelem zaměstnání, pokud od vydání tohoto povolení uplynulo více neţ 12 měsíců, 8

9 písm. n) který vykonává v ČR soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník VŠ nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního předpisu, písm. o) který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách, 9

10 písm. p) který na území ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného souţití rodiny, jde li o společné souţití rodiny s cizincem, jenţ má statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území nebo dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU a který během tohoto pobytu byl na území ČR zaměstnán na základě povolení k zaměstnání minimálně po dobu 12 měsíců 10

11 Zaměstnávání cizinců Cizinec - z hlediska ZoZ rozumí fyzická osoba, která není státním občanem ČR, občanem EU/EHP a Švýcarska, ani jeho rodinným příslušníkem. Cizincem je i osoba bez státní příslušnosti. Cizinci, kteří mají na území ČR trvalý pobyt, mají z hlediska zaměstnávání stejné právní postavení jako občané České republiky, tzn. ţe při výběru zaměstnání nejsou omezováni s výjimkou některých povolání, kde podle právních předpisů platných na území ČR se vyţaduje státní občanství. Stejně se pohlíţí na cizince, kteří poţívají dočasné ochrany podle zvláštního zákona. Výkon práce cizinci vysílanými na území ČR zahraničním zaměstnavatelem - povolení k zaměstnání a povolení k pobytu 11

12 Postup při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí Zaměstnavatel je povinen nahlásit úřadu práce volné pracovní místo, které nelze s ohledem na poţadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit O vydání povolení k zaměstnání ţádá cizinec písemně úřad práce zpravidla před svým příchodem na území ČR sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele Cizinec dokládá: - tiskopis Ţádost cizince o povolení k zaměstnání na území ČR - fotografie ne starší dva roky - fotokopii cest. dokladu se zákl. identifikačními údaji - doklad o profesní způsobilosti (úředně ověřený a přeloţený do českého jazyka) - zdravotní průkaz (vyţaduje li to profese) 12

13 Zaměstnavatel dokládá: - tiskopis Vyjádření zaměstnavatele - výpis z obchodního/ţivnostenského rejstříku zaměstnavatele ne starší 3 měsíce (notářsky ověřená kopie) - výpis provozovny zaměstnavatele nebo nájemní smlouva (v případě, ţe místo výkonu práce cizince se liší od sídla zaměstnavatele) - v případě, ţe zaměstnání je vykonáváno na základě smluvních vztahů uzavřených mezi firmami, dokládá zaměstnavatel smlouvu o dílo a výpis obchodního rejstříku smluvní strany ne starší 3 měsíce Při podání ţádosti činí správní poplatek 500,- Kč 13

14 Ztráta zaměstnání na území ČR občan EU/EHP/Švýc. : Koordinace sociálního zabezpečení EU/EHP/Švýc. Cíl: Zachování práv vyplývajících ze sociálního zabezpečení pro migrující osoby tzn. aby nedošlo ke ztrátě nároků na sociální dávky z důvodu jiného občanství, změny bydliště nebo nesplnění potřebné doby pojištění V současnosti platná Nařízení Rady 1408/71 a jeho prováděcí nařízení 574/ vstupují v účinnost nová nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/04 a 987/09, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU - změny se budou mj. týkat agendy evidencí a podpor v nezaměstnanosti Principy: Rovnost v zacházení se svými státními příslušníky a občany jiných států EU/EHP Sčítání dob pojištění Výplata dávek do zahraničí Použití právních předpisů 1 státu Základní pravidlo: aţ na výjimky osoba podléhá předpisům státu, na jehoţ území vykonává výdělečnou činnost vztahuje se na celou oblast sociálního zabezpečení 14

15 Ztráta zaměstnání na území ČR občan EU/EHP/Švýc. + cizinec s trvalým pobytem: Možnost registrace na příslušném úřadu práce: (http://portal.mpsv.cz) Při evidenci: Písemná ţádost Průkaz totoţnosti Dodatečně se dokládá: Doklad o ukončení pracovního poměru Zápočtový list; Formulář E301 (občan EU/EHP/Švýc.) Nájemní smlouva/ Potvrzení o dlouhodobém pobytu; Potvrzení o trvalém pobytu Evidenční list důchodového pojištění Potvrzení o výši průměrného výdělku 15

16 Ztráta zaměstnání na území ČR - občan EU/EHP/Švýc. + cizinec s trvalým pobytem: Podpora v nezaměstnanosti nárok: za poslední 3 roky odpracovat min.12 měsíců registrace na ÚP doklad o čisté mzdě z ukončeného zaměstnání Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti: do 50 let věku 5 měsíců, let 8 měsíců, nad 55 let 11 měsíců Výše podpory v nezaměstnanosti z průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání nebo vyměřovacího základu: - první 2 měsíce 65%, další 2 měsíce 50%, následující měsíce 45% - maximální výše podpory je ,- Kč/měs - podpora při rekvalifikaci 60% (max ,-Kč/měs.) Občan EU/EHP/Švýc.: EXPORT DÁVEK V NEZAMĚSTNANOSTI do jiné země EU - formulář E303 (registrace na přísl. ÚP do 7 dnů) 16

17 Koordinace sociálního zabezpečení EU/EHP/Švýc. Věcný rozsah koordinace - zahrnuté systémy: Dávky v nemoci a mateřství Dávky v invaliditě Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání Dávky ve stáří Dávky pozůstalým Pohřebné Dávky v nezaměstnanosti Rodinné dávky Formuláře nezbytné pro spolupráci mezi zúčastněnými institucemi sociálního zabezpečení: Řada E pro vyslané pracovníky a nárok na dávky v nemoci a mateřství (zdravotní pojišťovny) Řada E pro výpočet a výplatu důchodů (správy sociálního zabezpečení ČSSZ, OSSZ). Řada E pro nárok na dávky v nezaměstnanosti (ÚP) Řada E pro nárok na rodinné dávky (referáty státní sociální podpory SSP při úřadech práce) 17

18 Zaměstnanost zahraničních občanů na území ČR Rok Celkem EU/EHP a Švýcarsko z toho cizinci

19 Pokles zahraničních zaměstnanců Celkový počet Platná povolení k zaměstnání Informační karty - cizinci, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání Informační karty - občané EU/EHP a Švýcarska

20 Děkujeme za pozornost Mgr. Lenka Navrátilová EURES poradce Úřad práce Brno-město Křenová 25 Petra Jandová Referent zahraniční zaměstnanosti Úřad práce Brno-město Křenová 25 Tel: Tel:

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

sociální práce s imigranty

sociální práce s imigranty sociální práce s imigranty Mgr. Eva Dohnalová InBáze BERKAT o.s. dohnalova@inbaze.cz 1 Typy pobytu cizinců na území ČR a) občané EU a jejich rodinní příslušníci (+ EHP a Švýcarsko): přechodný x trvalý

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní otázky zaměstnávání cizinců

DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní otázky zaměstnávání cizinců ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní otázky zaměstnávání cizinců Anna Brabcová Plzeň 2013 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Právní otázky zaměstnávání cizinců

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do jiných členských zemí Ing. Kateřina Joklová a RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do jiných členských zemí Ing. Kateřina Joklová a RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do jiných členských zemí Ing. Kateřina Joklová a RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR člen sítě Enterprise Europe Network Vinohradská 46,

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR

Zaměstnávání cizinců v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zaměstnávání cizinců v ČR Bakalářská práce Autor: Mgr. Magda Dubrovská Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Josef Dočkal Praha

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

VÍZA A PRACOVNÍ POVOLENÍ PRO INVESTORY - 2. vydání. (včetně režimu pro členské země EU)

VÍZA A PRACOVNÍ POVOLENÍ PRO INVESTORY - 2. vydání. (včetně režimu pro členské země EU) VÍZA A PRACOVNÍ POVOLENÍ PRO INVESTORY - 2. vydání (včetně režimu pro členské země EU) Obsah 1 Země mimo EU 1.1 Resumé 1.2 Krátkodobá víza 1.2.1 Letištní a průjezdní vízum 1.2.2 Vízum k pobytu do 90 dnů

Více

Sociální zabezpečení migrujících osob

Sociální zabezpečení migrujících osob Sociální zabezpečení migrujících osob Obsah prezentace 1. EURES sluţba Úřadu práce 2. Volný pohyb pracovních sil 3. Nařízení o koordinaci soc. zab. EU 4. Kompetence států 5. Podpora v nezaměstnanosti 6.

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.5.2011) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská. daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská. daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků Francouzsko-česká obchodní komora Praha, 23. 11. 2007 Obsah 1. Občan EU

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Vybrané pasáže Zákoníku práce

Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony - Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti. Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání upravuje od 1.1.2012 novelizovaný Zákoník práce v těchto

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ

VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ V ČR, stejně jako v celé EU, se v současné době cizinecký režim rozděluje podle toho, zda osoba je občanem EU nebo občanem státu mimo EU (občané tzv. třetích zemí). Základní

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce Katalog otázek a odpovědí k otevření trhu práce 1.5.2011 2 Obsah Obsah...2 Uznávání profesní kvalifikace...3 Otevření trhu práce nezbytné úřadování...4 Rakouské pracovněprávní a sociálněprávní předpisy...4

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Účelová publikace. Není určena k prodeji na knižním trhu. Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Vyšlo v prosinci 2009, první vydání, 32 stran, 100 000

Více

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement Podnikání v EU PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj České republiky Euro Info Centrum Praha Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 Tel.: 221 580 203, fax: 221 580 292 E-mail: pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum

Více

Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění

Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění Bakalářská práce Autor: Radka Štofirová Bankovní management,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H : 427. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Projekt "Fast Track"

Projekt Fast Track II. Projekt "Fast Track" Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance zahraničních investorů Projekt byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem

Více