OPTIMISMUS V KRÁLOVOPOLSKÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPTIMISMUS V KRÁLOVOPOLSKÉ"

Transkript

1 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 4. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 12. BŘEZNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz EMF ke strategii EU 2020 str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Preventivní programy zdravotních pojišťoven v roce 2010 (III.) Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví (I.) Očkování proti prasečí chřipce dostanete. A dokonce zadarmo! Ale že bychom vám zaplatili poplatek 30 Kč, s tím nepočítejte Falešnost a darebnost v podhradí na postupu Autor dnes již proslulých výroků o naprosto, ale naprosto falešných větičkách a zlých slůvcích, prezident Václav Klaus, tentokrát vycítil falešnost a dokonce i darebnost v jednání dopraváckých odborářů. Ohodnotil těmito výrazy jejich požadavek na zrušení vyššího zdanění zaměstnaneckých výhod a hrozbu stávkou. A hned také ujistil, že novelu rušící vyšší zdanění rozhodně, ale rozhodně nepodepíše. Na internetu se v souvislosti s těmito prezidentovými výroky objevila anketa na otázku: Podporujete požadavky odborářů na nižší zdanění zaměstnaneckých výhod? A světe div se tři čtvrtiny respondentů odpověděla NE a jen jedna čtvrtina ANO. Že by se lidé tak rádi vzdávali alespoň i těch malých výhod, které jim ještě v době současné krize jakožto zaměstnancům zbyly? Spíše jde o naprostou neinformovanost a zmatení ohledně merita věci. Ani zdaleka totiž nejde jen o ony známé a mnohými záviděné ajznboňácké režijky, které zavedl již císař pán a nedovolil si je zrušit ani Hitler. Zákonná úprava se dotýká všech dalších takzvaných benefi tů, které v mnohých fi rmách představují i významnou část mzdy zaměstnanců. Mediální nepravdy v této záležitosti dostoupily již takového stupně, že to přimělo českou vládu vydat dokument pod názvem Mýty a fakta kolem DPH u zaměstnaneckých výhod. Lze se tam dočíst například i to, že není pravda, že výpadek rozpočtu po případném zrušení sporné části zákona by činil půl miliardy korun. V rozpočtu na rok 2010 se totiž s tímto příjmem vůbec nepočítalo. A to proto, že není ani zdaleka jasné, v jakém rozsahu jsou benefi ty poskytovány a nakolik se změnou zdaňování dojde k omezení jejich poskytování. Navíc spornou novelu neodmítají pouze odbory. Shodla se na tom letošního 2. února celá tripartita, tedy včetně zaměstnavatelů. A 10. února se na nutnosti změny sporné části zákona o DPH dohodli zástupci odborů, vlády, ČSSD i ODS (!). Že by tedy darebnost a falešnost již zcela prorostly společenským i politickým spektrem naší země? MARTIN BENEŠ Královopolská: kondenzátor určený prostřednictvím společnosti Koch-Glitsch pro chemický závod Grodno azot v běloruském městě Hrodna OPTIMISMUS V KRÁLOVOPOLSKÉ Brněnská firma nabídne nová místa Nedávné setkání zástupců VZO OS KOVO Královopolská, a. s., s generálním ředitelem Ing. Miroslavem Juchou a výkonným ředitelem Ing. Karlem Čípkem, CSc., vyznělo optimisticky. Když jsme se v podobném složení sešli v loňském roce, projednávala se příprava úsporných opatření souvisejících s krizí. Nyní byla zcela odlišná atmosféra. Královopolská, a. s., která v loňském roce oslavila své 120. výročí od založení, ustála řadu krizových situací: neúspěšnou privatizaci 1997, konkurs v roce 2000, vyrovnání společnosti v letech , neúměrné prodlužování privatizace v letech Jako význačný dodavatel na strojírenském trhu, přesahující i evropské měřítko, nyní firma zaměstnává více než 700 kmenových zaměstnanců. S nemalou mírou optimismu informovali oba ředitelé odboráře o velké zakázce jeřábů pro ruský trh, ale také o dalších obchodních případech, které od firmy směřují. Velký licí jeřáb do Rakouska, další jeřáby do Rumunska a Běloruska, ocelové konstrukce do Německa a Rakouska, aparáty pro chemii a petrochemii na blízkovýchodní trh, aparáty pro jadernou elektrárnu ve slovenských Měchovcích atd. Samozřejmě nelze vyjmenovat všechny nabídky, které jsou ve hře, ale jak nasvědčuje počet investic, mohl generální ředitel oficiálně potvrdit již očekávanou informaci o ukončení pátečních výluk s koncem března. Vedení hovořilo i o reálné nutnosti zvýšit početní stavy kmenových zaměstnanců o šedesát až sedmdesát, zejména pak svářečů, zámečníků či obráběčů a k nim příslušných techniků. Chtěl bych tímto způsobem oslovit odboráře, kteří jsou zahrnuti v tom obrovském čísle 11,3 procenta nezaměstnaných na jižní Moravě, zvláště pak v Brně a Brně-venkov, aby se zajímali o zaměstnání ve společnosti Královopolská, a. s., jejímž cílem je zaměstnávat dlouhodobě zaměstnance, kteří pak získají zaměstnanecké výhody a další benefity dle kolektivní smlouvy jako kmenoví pracovníci. Navíc společnost připravuje volná místa s označením nároku na odměnu, ale to vše až osobně ve firmě. V závěru nezbývá než dodat, že tentokráte se obě strany rozcházely v podstatně lepší atmosféře než v té, která panovala v loňském roce. Z tohoto pohledu je situace v Královopolské, a. s., ve srovnání s jinými strojírenskými firmami velmi dobrá, nelze však tvrdit, že ekonomický propad se nemůže vrátit. BOHUMÍR HANÁK, předseda ZO OS KOVO Královopolská, a. s., Brno 1

2 2 KOVÁK číslo března 2010 KE STRATEGII EU 2020: Jak to vidí Evropská federace kováků Evropská komise vydala 15. prosince 2009 dokument k veřejné konzultaci na téma: Jak zabezpečit hospodářství EU jasnější budoucnost prostřednictvím strategie EU do roku Cílem této strategie je dosáhnout ekologičtějšího růstu s důrazem na sociální začlenění. Nová strategie bude stavět na výsledcích Lisabonské strategie ( ) a zároveň se poučí z nabytých zkušeností. Do 15. ledna 2010, kdy skončila veřejná konzultace, dorazilo do sídla EU v Bruselu na 1500 připomínek, mj. od jednotlivých členských zemí, zaměstnavatelských subjektů a odborů. Po jejich vyhodnocení bude nová strategie EU schválena nejpozději do června 2010, kdy končí španělské předsednictví EU. Dále uveřejňujeme výtah z připomínky zaslané Evropskou federací kováků. (red.) 1. Pro mnohé Lisabonská strategie absolutně selhala, nedošlo k naplnění jejích cílů a došlo k opuštění jejích slibů. Po uplynutí deseti let je vyhodnocení Lisabonské strategie ze strany EMF vyváženější: Spuštěna v roce 2000, na vrcholu ekonomického cyklu, cíle Lisabonské strategie byly příliš optimistické, než aby byly dosažitelné (například plná zaměstnanost do roku 2010 ). Během posledního desetiletí zvládla EU jak vytvořit ekonomickou a měnovou unii (osvědčilo se jako důležité aktivum při řešení současné finanční a ekonomické krize), tak úspěšně dokončit největší rozšíření, což ukončilo fyzické rozdělení Evropy na demokratické a totalitní režimy. Od spuštění Lisabonské strategie byla Evropa konfrontována se dvěmi nelítostnými ekonomickými krizemi: splasknutí internetové bubliny v roce 2001 a finanční krize Obě krize byly přivozeny externě. Bylo by proto špatné obviňovat Lisabonskou strategii z těchto ekonomických neúspěchů. Strategii zužoval nedostatek vhodného řízení, implementačních mechanismů, politických a finančních závazků členských států na národní a regionální úrovni, a slabé veřejné vlastnictví, které by umožnilo zvrátit cíle v konkrétní výsledky. 2. EMF lituje toho, že v současných letech byla Lisabonská strategie převážně založena na neoliberálních předpokladech, že pracovní místa a sociální podmínky automaticky vyplynou z ekonomického růstu. Jak se ukázalo, nestalo se tak. Naopak, finanční krize ukázala, že evropské mechanismy sociální ochrany v převážné míře přispěly ke zmírnění sociálních a ekonomických dopadů krize. Vysoká úroveň sociální ochrany není brzdou ekonomického růstu, ale je zásadní pro udržitelný ekonomický vývoj. 3. Při absenci jednotného ekonomického vedení EU zde více než kdy dříve existuje nutnost jednotného strategického programu EU pro silnější koordinaci ekonomické politiky a politiky zaměstnanosti, za účelem zajištění sociální a ekonomické koheze a vývoje EU. 4. EMF obecně vítá myšlenky vyjádřené v materiálu a je obzvláště potěšena tím, že strategie EU 2020 bude zacílena na tvorbu nové udržitelné sociálně tržní ekonomiky. To ukazuje jasný závazek přijatý Komisí, prosazovat ekonomický růst a sociální kohezi a současně udržitelný vývoj. EMF je přesvědčena, že východisko z finanční krize rovněž vyžaduje východisko ze strategií neudržitelného růstu, založených na neoliberální agendě deregulace, flexibility trhu práce bez jistoty a podpůrných opatření. EU nyní potřebuje lepší regulace finančních trhů, podporu interní poptávky a podporu investic do udržitelné výroby, poskytující vysoce kvalitní pracovní místa. Proto by agenda EU 2020 měla podporovat nízkouhlíkatou ekonomiku jako pohon ekonomického růstu a pracovních míst. Měly by být rovněž vytvořeny nezbytné podmínky pro posílení sociální Evropy. 5. EMF rovněž podporuje klíčové priority strategie EU 2020: Vytváření hodnot prostřednictvím vývoje znalostní ekonomiky: jako předpoklad pro rozvoj udržitelných řešení a technologií, které by měly umožnit rozkvět evropského průmyslu a tvorbu nových (zelených) pracovních míst. Inkluzívní společnosti: klíčový prvek efektivního fungování sociálně tržní ekonomiky Konkurenceschopná, provázaná a zelenější ekonomika - Přechod k nízko-uhlíkaté ekonomice umožní rozvoj evropského průmyslu za předpokladu, že bude vytvořen mezinárodního sektorový prostor bránící úniku uhlíku; - Vývoj všech druhů sítí (přepravní sítě, chytré sítě, digitální sítě) je důležitý pro řešení řady společenských a ekonomických výzev. Současně obsahují velký potenciál pracovních míst. 6. Podle EMF nelze novou strategii EU 2020 oddělit od širší vize ekonomiky a společnosti. Strategie EU 2020 by měla ukázat silný závazek vývoje nového modelu růstu, který uvolní ekonomický růst od ekologické degradace a který je založen na inovacích, eko-efektivnosti, bio-odbouratelných materiálech, udržitelných technologiích, uhlíkaté-lean produkci a internacionalizaci ekologických nákladů. 7. Pokud jde o makroekonomickou politiku, chce EMF zdůraznit, že je příliš brzy na obecný odklon od měnových a fiskálních politik podporujících růst. V prvé řadě by mělo být zajištěno plné oživení po ekonomické a finanční krizi. Stažení stimulů povede k jasnějším škrtům a udržitelnému oživení privátní poptávky (spotřeba a investice) a také k jasnému návratu ke stabilitě finančního sektoru. 8. I když jsou pracovní místa tím nejlepším nástrojem pro boj proti sociálnímu vyloučení, chce EMF zdůraznit, že by sociální dimenze strategie EU 2020 měla rovněž řešit rostoucí nerovnováhu v Evropě. Podle EMF posílení inkluzívní společnosti v Evropě volá po obraně a podpoře sociálních práv a práv pracujících, participace zaměstnanců a po podpoře sociálního a ekonomického zabezpečení, vývoji schémat celoživotního vzdělávání, rovnováze pracovního života a korporační sociální odpovědnosti. 9. EMF se obává, že ekonomické oživení povede k vytváření zejména rizikových pracovních míst. Riziková práce je absolutním protikladem klíčových principů strategie EU Proto EMF v nedávné době spustila celoevropský společný požadavek za vyšší jistotu zaměstnanosti a méně rizikové práce (Madrid: listopad 2009). EMF odmítá rizikové formy zaměstnání a jakékoli formy práce, které jsou jednostranně ukládány zaměstnancům a které negarantují slušné platy a podmínky zaměstnání. EMF jednohlasně odmítá současný trend tvorby pracovních míst: s nízkou nebo žádnou jistotou pracovního místa s nízkou nebo nejistou mzdou bez sociálního zabezpečení (penzijní pojištění, zdravotní pojištění, dávky v nezaměstnanosti) bez ochrany proti propuštění bez odborného školení s nízkou nebo žádnou bezpečností na pracovišti bez odborového zastoupení. Politováníhodným důsledkem pro EMF a její členské organizace je, že rizikové formy zaměstnanosti a přidělení práce sub-kontraktorům často podkopává kolektivní vyjednávání, sociální demokracii a evropský sociální model tím, že dochází k oslabování odborů. EMF věří, že evropský sociální model je integrální součástí evropského ekonomického modelu, který podporuje tvorbu důstojné práce, a musí proto být chráněn. Dále je třeba zavést minimální pravidla zaměstnanosti a standardy na ochranu všech zaměstnanců, za účelem zastavení závodu na dno a zajištění dosažení sociálních cílů strategie EU Koncept důstojné práce EMF je zásadně založen na představě základních jistot pro všechny: ve společnosti, na pracovišti a pro jednotlivce. Za účelem vytvoření společnosti, která uvítá, spíše než odmítá, změnu, zaměstnanost a sociální ochranu, má zásadní roli. EMF trvá na tom, že implementace a udržení vysokého stupně zaměstnanosti a sociální ochrany podepírá záměry a cíle strategie EU EMF se navíc domnívá, že větší nejistota pracovních míst je přímou hrozbou pro evropský sociální model a sociální soudržnost. EMF proto doufá, že strategie EU 2020 bude bojovat s rizikovými formami práce, zastaví další deregulaci trhů práce v EU a bude garantovat rovná práva atypickým pracovním kontraktům od prvního dne. (Pokračování příště) Neplacená inzerce Základní organizace OS KOVO Železárny Prostějov nabízí možnost pobytu v rekreačním zařízení, které vlastní v klidném prostředí malebných Jeseníků, charakteristických především zdravým ovzduším a nedotčenou přírodou. Rozlehlý objekt, jehož součástí je letní dětský tábor a penzion Dolte, najdete v malé obci Sobotín na Šumpersku. Penzion poskytuje celoroční ubytování a stravování pro 70 hostů a pro projíždějící výletníky občerstvení v restauraci s vnější terasou. Areál je vhodný pro pohodlnou dovolenou rodin s malými dětmi, seniorů milujících nenáročné procházky i pěší a cyklistické výlety. Účastníci školních zotavovacích pobytů v přírodě i žáci na poznávacích výletech zde objeví mnoho zajímavostí o rozmanitých mineralogických lokalitách i o bohaté historii obce Sobotín a blízkého lázeňského městečka Velké Losiny s termálním koupalištěm, ruční papírnou a zámkem, spojeným s památnými čarodějnickými procesy. Rovněž pro fi remní semináře a soukromé rodinné slavnosti naleznete v našem zařízení vyhovující zázemí, které představuje například oddělená jídelna, sportovní hřiště, venkovní ohniště s grilem, malý konferenční sál, sauna, přípojení k internetu a v létě menší krytý bazén. Nabízíme slevy vztahující se k délce pobytu a množství klientů. Další informace naleznete na webových stránkách: Kontaktní osobou je paní Ludmila Hustá, Sobotín 27, Sobotín, mobil: , pevná linka

3 Celkem 18 miliónů euro chce přední německý automobilový koncern BMW v příštích třech letech investovat do modernizace závodu v Eisenachu ve spolkové zemi Durynsku. Peníze budou vynaloženy na pořízení nových strojů, sdělil obchodní vedoucí BMW Fahrzeugtechnik GmbH Thomas Michel. Jak upozornil německý deník KOVÁK číslo března 2010 ÚNOSY MANAŽERŮ VE FRANCII Tentokrát kováci zajali dva šéfy Siemense v Saint-Chamond Kováci ve Francii, kteří jsou již známí svým nesmlouvavým postojem k asociálním majitelům strojírenských podniků a jejich manažerům, opět ukázali svou bojovnost. RENESANCE RUSKÉHO ŘEMESLA? Pomoc poskytují němečtí odborníci Ruským řemeslnickým podnikům chybí účinnější výchova nových kvalifikovaných kádrů, konstatoval německý ekonomický deník Handelsblatt. Pomoc jim však od 90. let poskytují i některé instituce ze Spolkové republiky. Tak například düsseldorfská Obchodní komora pomáhá od poloviny minulého desetiletí s první odbornou školou řemesel v Rusku, která funguje v Moskvě pod označením Lyceum č Němci pomohli při výuce ruských pedagogů i při vypracování norem a pomohli i s dodávkami nezbytných pomůcek. Berlín zase podporuje budování učebního střediska v ruské metropoli pro obory topení, klimatizace a sanitární zařízení. Na oplátku berlínské řemeslnické podniky očekávají, že obdrží do moskevských úřadů zakázky pro různé projekty. Ve škole na severu Moskvy se v současnosti s taji svých profesí seznamuje na 300 budoucích obkladačů, zedníků, truhlářů, malířů i pekařů. Vzhledem k demografickým problémům je jejich počet nedostatečný, postěžovala si ředitelka této odborné školy číslo 12 Irina Petrova. Přestože je výuka bezplatná, je zde více volných míst než uchazečů. Malý zájem mladých lidí o tyto učební obory souvisí s nedoceňovaným image řemeslníků jako takových. V bývalém Sovětském svazu, kde byl kladen důraz na budování velkých průmyslových továren, měly malé závody a řemeslnické dílny sotva nějakou šanci. Přesto Moskva Tentokráte v továrně Siemens v Saint-Chamond, kde 1. března zajali personální ředitelku Annie Bobinet a finančního a správního šéfa Christiana Parise, aby tak protestovali proti záměru koncernu propustit ve dvou závodech asi 240 z celkem 600 pracovníků. Vzbouření zaměstnanci, kteří rovněž nesouhlasí s plánovaným kompletním uzavřením továrny a požadují i vyšší odstupné, propustili oba rukojmí po 26 hodinách až poté, co šéf Siemensu ve Francii Bernhard Fonseka vyjádřil ochotu obnovit vyjednávání. Jak aktuálně připomněl německý deník Handelsblatt, takzvaný bossnapping (únosy šéfů) se stal v poslední době ve Francii občasným prostředkem pracujících, jímž hájí své pracovní jistoty a zaměstnanecká práva. Naposledy se podobný případ stal 20. ledna v jihofrancouzském městě Fraisses, kdy pracující švédské továrny na valivé válce Akers zajali na 24 hodin ředitele, jeho personálního šéfa a dva další manažery, aby prosadili vyšší odstupné zaměstnancům propouštěným v souvislosti s uzavřením závodu (viz Kovák číslo 6). (jh) hraje vůdčí roli v renesanci řemesel. V roce 1999 jako první region Ruska vydala zákon o řemeslech. Předseda Řemeslnické komory v Moskvě Leonid Košeljev odhaduje, že ve dnes dvanáctimiliónové metropoli je přibližně 7000 řemeslnických firem s asi pracovníků. Podle názoru nejmenovaného experta by však v Moskvě podle německých měřítek mělo být přinejmenším řemeslníků. Potřebujeme federální zákon, neboť bez pomoci státu se řemeslnické podniky nemohou rozvíjet, upozornil Košeljev. Doposud se majitelé malých řemeslnických dílen museli před úřady spíše skrývat, než aby se od nich dočkali podpory, konstatoval. Pozornost jim však naopak v přehnané míře věnovali různí inspektoři a kontroloři. Takové svízele však již nečekají na mladé absolventy nové moderní školy řemesel, kteří mohou po dvou- až tříleté výuce napevno počítat s pracovním místem. Jak upozornila ředitelka Petrova, zejména zahraniční podniky v Rusku s námi navazují styk a zaměstnávají naše absolventy. JAN HÁLA BMW INVESTUJE V EISENACHU Práci bude mít jistou 230 kováků Handelsblatt, díky této finanční injekci bude mít 230 pracovníků větší jistotu zaměstnání. Automobilový koncern BMW se po sjednocení obou německých států před 20 lety vrátil do Eisenachu v bývalé Německé demokratické republice na místo, kde již v roce 1928 vyrobil své první vozy. (jh) NOVÁ MOTORÁRNA NA SLOVENSKU PRÁCI V KIA MOTORS NALEZNE 274 LIDÍ Od začátku dubna letošního roku by automobilová společnost Kia Motors Slovakia měla začít se stavbou nové motorárny v Tepličke nad Váhom nedaleko Žiliny. Jak informoval slovenský ekonomický deník Hospodárske noviny, momentálně se konají výběrová řízení na dodavatele stavby a technologie. Nový závod s kapacitou motorů ročně by měl být dokončen již v tomto roce, v roce 2011 by mělo být instalováno technologické zařízení a výroba spuštěna koncem téhož roku. Celková investice, která umožní vznik 274 nových pracovních příležitostí, představuje 110,5 miliónu euro. Slovenská vláda by měla podpořit investici formou úlevy na dani z příjmu v objemu více než 15 miliónů euro, přičemž čerpání státní pomoci bude možné až poté, kdy závod bude vyrábět motory a dosahovat zisk. Hlavním odběratelem motorů bude továrna Huyndai v České republice, ve které se budou montovat do nových automobilů Kia Venga a Hyundai i30. Kia Motors Slovakia rovněž plánuje vývoz motorů do Ruska, kde koncern Hyundai buduje novou automobilku. (jh) ŠVÝCARSKÉ STROJÍRENSTVÍ V NEJISTOTĚ KLESÁ PRODUKCE, ZAKÁZKY I ZAMĚSTNANOST Švýcarské strojírenství stále pociťuje neblahé důsledky hospodářské krize, která od podzimu 2008 přinesla pokles výroby, zakázek i zaměstnanosti. Celkový obrat a vývoz celého odvětví byl v roce 2009 o pětinu až čtvrtinu nižší ve srovnání s rokem 2008 a nejisté jsou i vyhlídky na letošní rok, upozornil deník Neue Zürcher Zeitung. Úroveň zakázek strojírenské branže byla koncem minulého roku 38 procent pod stavem rekordního roku 2007, přiznal představitel Svazu podnikatelů ve strojírenství (Swissmem) Jean-Philippe Kohl na tiskové konferenci v Curychu. Následkem toho bylo vytížení výrobních kapacit v období října až prosince 2009 jen 77,5 procenta, zatímco dlouhodobý průměr je o cca deset procent vyšší. Souběžně s tím poklesla i zaměstnanost ve strojírenství a elektroprůmyslu, jež byla například loni v září o šest procent nižší než ještě před rokem. Nicméně někteří podnikatelé přesto věří v obrat k lepšímu. Více než polovina členů Swissmem v anketě uvedla, že počítají v roce 2010 s příznivějším vývojem objednávek. (jh) KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo března 2010 VEŠLI DO DĚJIN ČESKÉ TECHNIKY Medailonky předních osobností (XVI.) Jako jednoho z prvních moderních manažerů v českém průmyslu charakterizuje historik Milan Myška ve studii Rytíři průmyslové revoluce z roku 1997 (dále jen Rytíři průmyslové revoluce) osobnost významného českoněmeckého hutnického odborníka a podnikatele Paula Kupelwiesera. Tento muž ovlivňoval vývoj českého hutnictví v druhé polovině 19. století a jeho jméno je zejména spojeno s Vítkovickými železárnami, jichž byl v letech generálním ředitelem. Propagoval a v praxi zaváděl nové prvky řízení průmyslového podniku a dosud nepoužívaných postupů nejen v pracovním procesu, ale také v soukromém životě mimo továrnu v obci, ve škole, církevním společenství, v prostředcích hromadné komunikace (Rytíři průmyslové revoluce). Jemu věnujeme dnešní medailonek. Paul Kupelwieser Životní příběh Paula Kupelwiesera se začal odvíjet ve Vídni, kde se 1. února 1843 narodil jako třetí syn akademického malíře a profesora tamější malířské akademie; rodiče malého Paula udržovali přátelské styky s okruhem vídeňských mladých básníků, malířů a hudebníků, mj. například s rakouským komponistou Franzem Schubertem ( ). Dobré hmotné zajištění rodiny Leopoldu Kupelwieserovi umožňovalo vychovávat své četné potomstvo v kultivovaném prostředí lásky a obdivu k umění. To se pak projevilo nejen u mladého Paula, dobrého klavíristy, ale také u ostatních jeho sourozenců (Rytíři průmyslové revoluce). Paul kromě uměleckého nadání též brzy začal projevovat vyhraněný smysl pro techniku. Po středoškolském studiu na vídeňském piaristickém gymnáziu absolvoval báňskou akademii ve štýrském Leobenu, a to v letech 1861 až Na praxi v hutích v Helftu se seznámil s metodou zkujňování surového železa, tzv. bessemerizací. Myška píše, že Paul byl velmi zaujat touto technologií a že se snad již tehdy rozhodl věnovat v budoucnu tomuto perspektivnímu odvětví hutnictví. Kromě vzdělávání věnoval svůj čas také studentskému společenskému životu; byl členem a později místopředsedou pěveckého spolku, pravidelně vystupoval jako klavírista a varhaník (Rytíři průmyslové revoluce). Léta studií Paul zakončil ve svých 22 letech; úspěšně vykonal závěrečné zkoušky a jeho profesor Josef Hrabák, osobnost české vědy a techniky, se o něm pochvalně vyjádřil jako o svém nejvýbornějším posluchači. Paul Kupelwieser zahájil kariéru v železárnách ve Štýrském Hradci, ale brzy změnil místo; jeho technické ambice byly uspokojeny až v Ternitzu (Rakousko), kde nastoupil v lednu roku 1868 na dobře placenou pozici ředitele bessemerovny. V roce 1870 byl vyslán na studijní cestu do Porýní, Vestfálska a Belgie, kde poznal výhodnost spojení strojírenské výroby s železárnami, což v budoucnu zúročil při svém působení v českých zemích. V roce 1872 Paul Kupelwieser řídil výstavbu a později i provoz ocelárny a válcovny v severočeských Teplicích. Od této chvíle po dobu dalších jedenadvacíti let byla jeho aktivita Paul Kupelwieser (Rytíři průmyslové revoluce, převzato z podnikového archívu Vítkovic, Ostrava) spjata s českými zeměmi, konstatuje M. Myška. Kupelwieser tu důsledně vymáhal vlastní koncepci výstavby závodu; důraz kladl na nezvyšování úvěrů, kompenzujících nedostatek finanční hotovosti vyvolané platební neschopností odběratelů vyrovnat účty za již odebrané výrobky na jaře 1873 vypukla totiž světová hospodářská krize, komplikující jak dostavbu, tak i provoz teplické válcovny. Vymohl si co nejrychlejší umoření půjček a vytvoření určité finanční rezervy, a to i proti vůli některých vlastníků členů akciové společnosti Teplitzer Walz- und Bessemerhütte. Stalo se něco, co nebylo tehdy běžné a obvyklé: aby manažer prosadil svou, upozorňuje M. Myška na podstatnou změnu ve fungování mechanismu podnikání i změnu funkce manažerů. Kupelwieser sám se stal jedním z podnikatelů-vlastníků, když postupně svůj a matčin kapitál v celkové výši zlatých investoval do akcií a vybavení válcovny. Díky značnému Kupelwieserovu osobnímu nasazení se podařilo teplický závod dokončit a nastartovat jeho prosperitu. Velká Kupelwieserova kariéra ve světě železářského podnikání pokračovala po jeho příchodu do Vítkovických železáren, kde byl v období generálním ředitelem; do roku 1877 zůstal ve funkci ředitele Teplické válcovny a ještě několik let byl členem její ředitelské rady. Také ve Vítkovických železárnách se věnoval rozsáhlým rekonstrukcím a likvidaci technicky již zaostalých nehospodárných provozů s cílem zlepšit prosperitu železáren a uvolnit místo jejich dalšímu rozšiřování. Modernizoval zejména výrobu oceli, plánoval produkci těžkých pancéřových plátů pro stavbu lodí a pozemní pancéřová opevnění aj. Zabýval se sociálním programem, zahrnujícím reformu penzijního a nemocenského systému, výstavbu obytných domů, nemocnice, mateřské školky, ústavy pro sirotky a pro seniory. Inicioval rovněž vydávání například hutnického kalendáře aj. tiskovin včetně listu protisocialistického zaměření. V březnu roku 1893 Paul Kupelwieser oznámil svou rezignaci a odešel z Vítkovických železáren ve věku necelých 50 let. Byl jmenován čestným občanem obce Vítkovice a byla mu odhalena pamětní deska ve vestibulu tamější nové radnice a na průčelí farního kostela sv. Pavla (Rytíři průmyslové revoluce). Žil pak v ústraní jako nezávislý soukromník; zemřel ve Vídni 20. března Připravila: PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jenž... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je francouzský romanopisec, esejista, dramatik, básník a novinář François Mauriac ( ), nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok Je jednou z největších osobností dlouhé řady francouzských katolických spisovatelů. V románech Polibek malomocnému, Tereza Desqueyrouxová, Klubko zmijí či Cesty k moři hájí především náboženství a rodinu, kritizuje pokryteckou morálku a rodinné vztahy založené na bezcitných peněžních vztazích. (jk) Vyluštění z Kováku č. 8/2010 (výrok P. Whiteho): Člověk se nenaučí zhášet světlo nebo zavírat kohoutky dokud nemusí splácet účty. 4

5 KOVÁK číslo března 2010/příloha PREVENTIVNÍ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ROCE 2010 (III.) PhDr. VÁCLAV VOJKŮVKA, expert na zdravotní pojištění 7. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR * Veškeré účetní doklady k uplatnění nároku společně se žádostí je nutno předložit k proplacení nejpozději do * U programů, kde je určena věková hranice, končí nárok dnem narození. * Příspěvek se proplácí jednorázově; pokud nebude čerpán v plné výši, nebude proplacen. * Příspěvek na očkování u všech programů zahrnuje i aplikaci očkovací látky. * Příspěvek na očkování proti chřipce se proplácí nejvýše do výše ceny stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR, tj. 132,47 Kč. * Příspěvky se proplácejí jen do výše prokazatelných nákladů. * Pojištěnec nemůže čerpat všechny příspěvky, neboť tyto jsou kombinovány tak, aby nepatřil do všech nabídek, ale jen do některých. Nový klient Příspěvek až 150 Kč pro pojištěnce ve věku od 40 do 50 let na vyšetření okultního krvácení ve stolici testem Haemocult. Příspěvek až 200 Kč pro děti od 2 do 15 let na vitamíny zakoupené v lékárně, které jsou vhodné pro děti a musí obsahovat především vitamín C a B, a příspěvek pro děti od 5 do 16 let na preventivní prohlídku podmínkou je registrace ve sportovních klubech. Příspěvek až 300 Kč jednou za dva roky pro ženy ve věku let a starší než 69 let na mamografické vyšetření prsu a na plavání pro všechny pojištěnce. Příspěvek až 350 Kč pro všechny pojištěnce na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci indikovanou lékařem. Příspěvek až 500 Kč pro všechny pojištěnce na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty - platí pro všechny solné jeskyně v ČR a pro všechny pojištěnce na očkování proti závažným infekčním onemocněním nehrazené z veřejného pojištění, pokud nečerpali příspěvek na jiné očkování, dále pro děti do 18 let na očkování proti haemophilu influenzae typu B a na cvičení matek s dětmi do 6 let v rámci odborně vedených kursů pořádaných akreditovanými organizacemi. Příspěvek 700 Kč na očkování (včetně přeočkování) proti klíšťové encefalitidě pro děti od 2 do 18 let a pro studenty do 26 let. Příspěvek až 1000 Kč pro všechny pojištěnce na odvykací kúru proti kouření, těhotným ženám na kondiční aktivity nebo jiné pohybové aktivity a pro studenty od 12 do 26 let na očkování proti meningitidě a žloutence typu A a B. Příspěvek až 1200 Kč (na jednu čelist) pro pojištěnce do 30 let na fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka, jedenkrát za celou dobu léčby. V této skupině byl zrušen příspěvek 1000 Kč pro nové pojištěnce, který byl využitelný v prvních 3 měsících. Děti a mládež Příspěvek až 150 Kč pro děti od 2 do 18 let na ošetření chrupu fluorizací. Příspěvek až 200 Kč pro děti do 15 let na brýlové obruby, pro děti od 2 do 15 let na vitamíny zakoupené v lékárně, které jsou vhodné pro děti a musí obsahovat především vitamíny C a B, a pro děti od 5 do 16 let na preventivní prohlídku podmínkou je registrace ve sportovních klubech. U příspěvku na brýlové obruby byla zrušena podmínka počtu pojištěných osob u pojišťovny. Příspěvek až 300 Kč na plavání. Příspěvek až 350 Kč na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci indikovanou lékařem a pro děti od 2 do 18 let na očkování proti chřipce. Příspěvek na očkování proti chřipce se proplácí nejvýše do výše ceny stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR, tj. 132,47 Kč. Příspěvek až 500 Kč pro všechny pojištěnce na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty - platí pro všechny solné jeskyně v ČR a pro všechny pojištěnce na očkování proti závažným infekčním onemocněním nehrazené z veřejného pojištění, pokud nečerpali příspěvek na jiné očkování, dále pro děti do 18 let na očkování proti haemophilu influenzae typu B a na cvičení matek s dětmi do 6 let v rámci odborně vedených kursů pořádaných akreditovanými organizacemi a pro děti od 2 do 18 let na prevenci úrazovosti při sportu (1x za 3 roky). Příspěvek 700 Kč na očkování (včetně přeočkování) proti klíšťové encefalitidě pro děti od 2 do 18 let a pro studenty do 26 let. Příspěvek až 1000 Kč na plavání pro kojence a batolata do 3 let (v rámci odborných kursů), pro pojištěnce od 7 do 26 let na ozdravné pobyty organizované školami trvající minimálně 5 dnů (žák ZŠ, student SŠ, OU, SOU, VŠ) a pro studenty ve věku let na očkování proti meningitidě a hepatitidě typu A a B. Příspěvek až 1200 Kč (na jednu čelist) pro pojištěnce do 30 let na fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka, jedenkrát za celou dobu léčby. Příspěvek až 2500 Kč (jednorázově) pro ženy ve věku let na očkování proti rakovině děložního čípku; musí absolvovat tři očkování, lze čerpat i na očkování zahájené v roce 2009, ale podmínkou je, že alespoň jedna dávka musí byt aplikována v roce Dospělá osoba Příspěvek až 100 Kč těhotným ženám na vitamíny, které jsou vhodné v době těhotenství. Příspěvek až 150 Kč pro pojištěnce ve věku od 40 do 50 let na vyšetření okultního krvácení ve stolici testem Haemocult. Příspěvek až 300 Kč jednou za dva roky pro ženy ve věku let a starší než 69 let na mamografické vyšetření prsu, dále na plavání pro všechny pojištěnce a očkování proti chřipce. Příspěvek až 350 Kč pro všechny pojištěnce na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci indikovanou lékařem. Příspěvek až 500 Kč pro všechny pojištěnce na ozdravné a preventivní pobyty (návštěvy) v prostorách se solnými inhaláty (platí pro všechny solné jeskyně v ČR) a na očkování proti závažným infekčním onemocněním nehrazené z veřejného pojištění. Příspěvek až 1000 Kč pro všechny pojištěnce na odvykací kúru proti kouření, těhotným ženám na kondiční aktivity nebo jiné pohybové aktivity, pro studenty od 12 do 26 let na očkování proti meningitidě a žloutence typu A a B a pro letový personál (výkonní letci, palubní průvodčí a řídící letového provozu) na vyšetření okultního krvácení ve stolici. Příspěvek až 1200 Kč (na jednu čelist) pro pojištěnce do 30 let na fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka, jedenkrát za celou dobu léčby. Ozdravné pobyty Jsou organizovány pro dětské pojištěnce ve věku od 8 do 14 let, pobyt trvá 15 dnů a uskutečňuje se v zahraničí a v tuzemsku. Cílem je zvýšit odolnost organismu a zlepšit zdravotní stav dětí především s alergickými onemocněním, různou formou ekzému, onemocněním horních a dolních cest dýchacích na podkladě snížené imunity, chronickým onemocněním pohybového aparátu a celkovou tělesnou slabostí. Seznam diagnóz je k dispozici v pojišťovně. Přímořské pobyty Černá Hora, oblast Čanj, spoluúčast zákonného zástupce dítěte 5000 Kč, přihlášky do 15. března Tuzemské pobyty Beskydy, Horní Bečva, spoluúčast zákonného zástupce dítěte 2250 Kč, přihlášky do 15. března U tuzemských pobytů je snížena horní hranice věku dítěte o 1 rok. I

6 KOVÁK číslo března 2010/příloha Dárci krve, krevní plazmy a krevních derivátů Poukázka v hodnotě 300 Kč za každý 3. odběr. Poukázka v hodnotě 500 Kč pro dárce, kteří získají stříbrnou Janského plaketu (20 odběrů). Poukázka v hodnotě 1000 Kč pro dárce, kteří získají zlatou Janského plaketu (40 odběrů). Poukázka v hodnotě 2000 Kč pro dárce, kteří získají Zlatý kříž 3., 2. a 1. třídy, a pro dárce kostní dřeně. Benefity Slevy u smluvních partnerů pojišťovny. Seznam k dispozici na pojišťovně. 8. Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE * Preventivní programy jsou rozděleny na základní a doplňkový balíček. * Výše příspěvku základního balíčku závisí na délce pojištění, a to pojistný vztah: příspěvek do 600 Kč, příspěvek do 500 Kč, příspěvek do 400 Kč a od příspěvek do 300 Kč. * Čerpání jednotlivých položek základního balíčku nesmí překročit stanovenou výši příspěvku. * Příspěvky doplňkového balíčku nezávisí na délce pojistného vztahu. * Příspěvky se mohou čerpat od do Telefonní infolinka: Děti do 15 let Základní balíček (příspěvek až 600 Kč): * na očkování proti: zarděnkám, spalničkám a příušnicím pro děti od 11 měsíců a pro děti od 2 let proti meningokokovému onemocnění, klíšťové encefalitidě včetně přeočkování, hepatitidě A,B a chřipce. * na pohybové aktivity, maximálně 300 Kč. * rehabilitační plavání. * program STOP OBEZITĚ, pro děti od 6 let. * sportovní prohlídky pro registrované sportovce a vrcholové sportovce ve věku od 6 let. Zrušen BABY balíček pro děti do 5 let (výše příspěvku 500 Kč) a balíček STUDENT od 6 do 15 let (výše příspěvku 600 Kč), některé příspěvky byly přesunuty do balíčku pro děti do 15 let. Příspěvek již nelze využít na nákupy sportovních přileb, autosedaček, optické pomůcky. Byly zrušeny klimatické pobyty u moře (Chorvatsko) a ve vysokohorských oblastech (Švýcarsko). Doplňkový balíček: Příspěvek až 4000 Kč na očkování proti rakovině děložního čípku pro dívky od 12 do 17 let. Příspěvek až 2000 Kč na ortodontická rovnátka, fixní, snímatelná pro děti od 8 let. Příspěvek až 200 Kč 2x ročně pro děti od 3 do 12 let na stomatologickou prevenci a pro správnou ústní hygienu (nutno předložit potvrzení o preventivní prohlídce). Junioři od 16 do 30 let Základní balíček (příspěvek až 600 Kč): * na očkování proti: klíšťové encefalitidě včetně přeočkování, meningokokovému onemocnění (pojištěnci do 20 let), břišnímu tyfu, choleře, malárii (pro studenty do 26 let), hepatitidě A, B a proti chřipce. Doplňkový balíček: Příspěvek až 4000 Kč na očkování proti rakovině děložního čípku pro dívky od 12 do 17 let. Příspěvek 300 Kč pro těhotné ženy na doporučené vitamíny. Zrušen příspěvek 2000 Kč na ortodontická rovnátka a příspěvek již nelze využít na nákupy sportovních přileb, autosedaček, optické pomůcky a ozdravné pobyty. II Ženy a muži od 31 do 54 let Základní balíček (příspěvek až 600 Kč): * na očkování proti: klíšťové encefalitidě včetně přeočkování, hepatitidě A,B a chřipce. * pohybové aktivity, maximálně 300 Kč. * program STOP OBEZITĚ. * sportovní prohlídky pro registrované sportovce a vrcholové sportovce. * prevence rakoviny prsu, pro ženy od 35 do 40 let ultrazvukové vyšetření prsu a pro ženy od 40 do 45 let mamografické vyšetření prsu. V obou případech je nutné předložit potvrzení o preventivní prohlídce. * prevence aterosklerózy (pojištěnci od 40 let) a prevence osteoporózy (pojištěnci od 50 let), v obou případech nutné předložit potvrzení o preventivní prohlídce. Doplňkový balíček: Příspěvek 800 Kč na prevenci rakoviny tlustého střeva. Příspěvek 300 Kč pro těhotné ženy na doporučené vitamíny. Příspěvek balíčku již nelze využít na nákupy sportovních přileb, optické pomůcky, vitamíny a doplňky stravy. Senioři od 55 let Základní balíček (příspěvek až 600 Kč): * na očkování proti: klíšťové encefalitidě včetně přeočkování, hepatitidě A,B a chřipce. * pohybové aktivity, maximálně 300 Kč. * program STOP OBEZITĚ. * sportovní prohlídky pro registrované sportovce. * prevence rakoviny prsu, pro ženy nad 60 let na mamografické vyšetření prsu; je nutné předložit potvrzení o preventivní prohlídce. * prevence aterosklerózy a prevence osteoporózy, v obou případech nutné předložit potvrzení o preventivní prohlídce. Příspěvek balíčku již nelze využít na nákupy sportovních přileb, optické pomůcky, vitamíny a doplňky stravy. Doplňkový balíček: Příspěvek 800 Kč na prevenci rakoviny tlustého střeva. Dárci krve a kostní dřeně Příspěvek až 4000 Kč pro dárce krve nositele Janského plakety nebo Zlatého kříže. U příspěvku bylo zrušeno rozmezí Kč a byl stanoven jednorázový příspěvek. Příspěvek 6000 Kč pro dárce kostní dřeně. Příspěvek byl zvýšen o 1500 Kč, ale byl zrušen týdenní rekondiční pobyt. Všichni pojištěnci * Plavání zdarma a za sníženou cenu ve smluvních bazénech. Seznam je k dispozici v pojišťovně. * Slevy na služby a zboží pro pojištěnce u smluvních partnerů. 9. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Příspěvky může čerpat každý pojištěnec, který splňuje podmínky stanovené pojišťovnou. Základní podmínkou je pojištěncova bezdlužnost a nesmí mít žádost o přeregistraci. Dále pak musí splňovat podmínky u jednotlivých příspěvků. O příspěvek musí pojištěnec požádat prostřednictvím formuláře. Součásti žádosti jsou účetní doklady, které musí být označeny datem Telefonní infolinka: Program zdravá rodina Program je určen dětem od 0 do 15 let (+ 364 dní). Pro jedno dítě lze získat jeden ze dvou možných příspěvků, a to na očkování nebo bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie. Pojišťovna si vyhrazuje právo ukončit poskytování příspěvku po vyčerpání stanoveného finančního limitu pro daný program a druh příspěvku. Příspěvek do výše 500 Kč na očkování (na jeden druh očkování) proti:

7 KOVÁK číslo března 2010/příloha hepatitidě A a B, klíšťové encefalitidě, meningokokovým nákazám a pneumokokovým nákazám (děti do 4 let dní). O příspěvek lze žádat od , k žádosti je nutno připojit doklady s datem 2010 o nákupu a o aplikaci očkovací látky. Příspěvek do výše 1800 Kč na bezlepkovou dietu na jedno dítě s onemocněním celiakie. Příspěvek se čerpá za čtvrtletí vždy maximálně do výše 450 Kč, žádá se o něj vždy jen první měsíc po skončení čtvrtletí (duben, červenec a říjen 2010 a leden 2011). Pokud žádost (podává se za každé čtvrtletí) není předložena dle stanovených podmínek, není částka převáděná do dalšího období. Mořský koník Léčebně-ozdravné pobyty jsou určeny dětem ve věku od 6 do 17 let, které mají chronické onemocnění: psoriáza, bronchiální astma, obstruktivní plícní nemoc, alergické onemocnění horních cest dýchacích, chronický zánět vedlejších nosních dutin a opakované katary dýchacích cest. Při určování výše finanční spoluúčasti se zohledňuje soustavnost doby pojištění, termín konání (finančně zvýhodněn je 1. a 5. turnus) a místo konání. Lokalita Chorvatsko pokud je pojištěno pouze dítě (kratší než 5 let), činí spoluúčast od Kč do Kč, pokud je pojištěno dítě (kratší než 5 let) a 1 nebo 2 zákonní zástupci, činí spoluúčast od 9300 Kč do Kč, a pokud je pojištěno dítě po dobu 5 a více let, činí spoluúčast od 7200 Kč do Kč. Lokalita Řecko pokud je pojištěno pouze dítě (kratší než 5 let), činí spoluúčast od Kč do Kč, pokud je pojištěno dítě (kratší než 5 let) a 1 nebo 2 zákonní zástupci, činí spoluúčast od Kč do Kč, a pokud je pojištěno dítě po dobu 5 a více let, činí spoluúčast od 9000 Kč do Kč. Dárci krve Dárci krve a kostní dřeně mohou využít zvýhodněné cestovní pojištění, a to: * zdarma až 35 dní pojištění léčebných výloh do zahraničí v kalendářním roce * zvýhodněná sazba ročního pojištění léčebných výloh do zahraničí na opakované výjezdy. Podmínkou přiznání je, že v předcházejících 730 dnech před uzavřením smlouvy pojištěnec daroval krev minimálně 3x nebo v průběhu posledních 365 dní daroval krev 2x, anebo je držitelem Janského medaile nebo Zlatého kříže. U dárců kostní dřeně lze uplatnit slevu pouze 1x po dobu 365 dní od data odběru. Slevy Pro všechny pojištěnce na zájezdy a dovolené u smluvních partnerů (seznam k dispozici na pojišťovně) a na sportovní helmy a chrániče u smluvních partnerů a dále slevy pro členy klubu pevného zdraví na cvičení, relaxační aktivity a nákup zdravotnických pomůcek u smluvních partnerů. V rámci preventivních programů došlo k těmto změnám: * Byl snížen příspěvek na očkování o 500 Kč a příspěvek na bezlepkovou dietu o 1200 Kč. * Zrušeny byly příspěvky na: očkování děložního čípku (1500 Kč), fixní ortodontické aparátky (1000 Kč), cvičení a plavání pro těhotné ženy (1000 Kč), léčbu závislosti na tabáku (500 Kč), nákup sportovní přilby a chráničů (500 Kč), snižování nadváhy a obezity (1000 Kč děti, 500 Kč dospělí), ozdravné pobyty pro dárce krve (1000 Kč) a kostní dřeně (2000 Kč), ozdravné pobyty pro děti v tuzemsku (1000 Kč) a ozdravné pobyty v tuzemsku i zahraničí pro děti s vážným chronickým onemocněním (5000 Kč). (Dokončení seriálu) Na slovíčko s bezpečákem Mám nárok na bezpečnostní přestávku? VÁCLAV PELC, specialista BOZP, Regionální pracoviště OS KOVO Plzeň Jsem zaměstnanec strojírenské firmy a pracuji ve velkém hluku. Zaměstnavatel nám poskytuje přestávku, kterou si musíme napracovat. Slyšel jsem o bezpečnostních přestávkách, které jsou placené. Mám na něco takového nárok? D. B., Stod Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Zaměstnavatel je povinen zařadit činnosti, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, do čtyř kategorií dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 37 kategorizace prací. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie (rizikové práce) rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví na základě návrhu zaměstnavatele. Zaměstnavatel pak v návrhu uvede i přijaté opatření k ochraně zdraví zaměstnanců. Bezpečnostní přestávky jsou uváděny jako minimální opatření k ochraně zdraví při práci u specifikovaných druhů rizik. Tuto otázku by mohl řešit 39 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci: Pokud je při trvalé práci zařazené jako riziková podle zákona o ochraně veřejného zdraví nezbytné nepřetržité používání osobních ochranných pracovních prostředků k omezení působení rizikového faktoru nebo pokud to povaha ochranného pracovního prostředku vyžaduje, musí být během práce zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž může zaměstnanec odložit osobní ochranný pracovní prostředek. První přestávka se zařazuje nejpozději po 2 hodinách nepřetržitého výkonu práce v trvání nejméně 15 minut, poslední nejméně v trvání 10 minut nejpozději 1 hodinu před ukončením směny. Po dobu trvání bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec v žádném úseku směny exponován rizikovému faktoru překračujícímu hygienický limit. Hlavní je však rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, podle kterého se musí zaměstnavatel řídit. V nařízení vlády č. 361/2007 Sb. se uvádějí i další bezpečnostní přestávky, jako například v 7 práce v zátěži chladem, v 33 práce spojené s monotonií a v 35 práce spojená se zrakovou zátěží. Dále se poskytuje bezpečnostní přestávka při řízení dopravního prostředku, a to dle nařízení vlády č. 168/2002 Sb., jímž se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, příloha č. 1. Tato přestávka není zařazena na základě kategorizace, ale dle doby řízení dopravního prostředku. Mimo jiné otázku bezpečnostních přestávek řeší i zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v 89 odst. 1: Má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku, započítává se tato přestávka do pracovní doby. A v odst. (2): Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby. Dále se o bezpečnostních přestávkách zmiňuje i zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v 5 odst. 1 písm. a) požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami; v případech stanovených zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena. Z výše uvedeného vyplývá, že nejdůležitější je rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví. Pokud vám zaměstnavatel odmítne rozhodnutí předložit (dle 106 odst. 1 zákoníku práce máte na tyto informace právo), je třeba se obrátit na ZO OS KOVO, které je zaměstnavatel povinen dle 108 odst. 6 písm. a) zákoníku práce tyto doklady zpřístupnit. III

8 KOVÁK číslo března 2010/příloha HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (I.) JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně úsek odborové politiky OS KOVO Stalo se již zvykem, že zákony mající vztah k hospodaření odborových organizací se každoročně mění a někdy i několikrát během roku. I od posledního vydání tohoto seriálu došlo k některým změnám, které jsou v případě správného hospodaření podstatné. Proto přinášíme nové aktualizované - vydání. Dalším problémem nepřehlednosti právních předpisů jsou mediální diskuse, které obsahují jak zákony platné delší dobu, tak ty, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2009 a počátkem roku V neposlední řadě snad nejvíce ke zmatkům přispívá mediální diskuse týkající se daňových záměrů roku 2010, 2011 a následujících let. Velmi těžko se pak odděluje, co je platné nyní a co možná bude realizováno v budoucnu. Navíc ti, kdo se orientují prostřednictvím internetu, zde nacházejí informace, které pro změnu již dávno platné nejsou. Na začátek tedy poznámka k účetnictví, kdy je vhodné opakovaně připomenout, že novelou zákona o účetnictví bylo umožněno mimo jiné i odborovým organizacím i po vedení jednoduchého účetnictví, a to za podmínek stanovených zákonem, a že zde nedošlo pro rok 2010 k žádným změnám. Znamená to tedy, že v souladu se zákonem č. 348 /2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který je poslední novelou zákona o účetnictví (týkající se vedení jednoduchého účetnictví), mohou v soustavě jednoduchého účetnictví i po účtovat občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, a honební společenstva. Tyto organizace mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou Kč; přitom se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci Poznámka: Mnohdy účtují odborové organizace v nevhodných peněžních denících, a to zejména v těch, které byly v minulosti určeny podnikatelům. Proto Sondy v roce 2008 vydaly pro potřeby neziskových organizací peněžní deník pro vedení jednoduchého účetnictví. Metodická publikace pro vedení jednoduchého účetnictví vyšla v roce 2008 v nakladatelství Anag. V současné době se připravuje její aktualizace, která bude navíc rozšířena o řadu nových příkladů a vzorů. 1. Základní principy hospodaření Hospodaření základních organizací OS KOVO se řídí především obecně platnými právními předpisy, Stanovami OS KOVO a vlastními zásadami hospodaření, které schválí členská schůze nebo konference. V těchto zásadách si odborová organizace stanoví také priority a objem plnění vůči členům. Dále si organizace přijímají vnitřní směrnice, jako je Účetní směrnice apod. Tyto směrnice, které mají technický charakter, může přijmout na svém zasedání výbor základní organizace. Přestože mají jednotlivé základní organizace v otázkách hospodaření s vlastními finančními prostředky samostatnost, jeví se i při různorodosti a odlišných podmínkách žádoucí zachovat základní jednotné principy hospodaření s finančními prostředky. Proto v souladu s těmito potřebami otiskujeme aktualizovanou metodickou pomůcku na pomoc základním organizacím. Ze stanov OS KOVO - 25, které byly schváleny na sjezdu OS KOVO v Hradci Králové ve dnech června 2009, vyplývají následující povinnosti: Základní organizace jako organizační jednotka odborového svazu samostatně hospodaří s majetkem ve svém vlastnictví, majetkem svěřeným, majetkem najatým a majetkem, ke kterému má právo hospodaření nebo právo užívání. Majetkem se myslí souhrn nemovitého, movitého a finančního majetku, IV včetně práv a závazků. Základní organizace jsou povinny se svým majetkem zacházet s péčí řádného hospodáře a používají jej a výnosy z něj získané pouze za účelem materiálního zabezpečení poslání, úkolů a činností podle 2 a 3 těchto stanov. Základní organizace má k majetku samostatnou majetkoprávní odpovědnost podle příslušných právních předpisů. Za závazky organizační jednotky neodpovídá jiná organizační jednotka, ani OS KOVO. Organizační jednotky neodpovídají za závazky OS KOVO. Organizační jednotka je povinna v případě zcizení svého nemovitého majetku, včetně vkladu do obchodní společnosti, nadace nebo jiné právnické osoby, oznámit tuto skutečnost OS KOVO. V případě, že organizační jednotka získala nemovitý majetek nebo jeho část z půjček OS KOVO nebo jiných odborových organizací a chce tento majetek zcizit, včetně vkladu do obchodní společnosti, nadace nebo jiné právnické osoby, je povinna tuto skutečnost projednat s Předsednictvem OS KOVO, a pokud to vyplývá z nabývacího titulu k tomuto majetku, požádat Předsednictvo OS KOVO o předchozí souhlas s tímto převodem. Porušení povinností je porušením stanov a může být postiženo opatřeními ve smyslu 11, případně 16 odst. 4.1, 4.2 těchto stanov. V případě zániku ZO řeší způsob vypořádání majetku předpis OS KOVO. V případě slučování nebo rozdělení organizačních jednotek musí být o způsobu vypořádání nemovitého majetku sepsán delimitační protokol. V případě neshody rozhoduje na požádání alespoň jedné zúčastněné organizační jednotky dozorčí a revizní komise (DaRK) OS KOVO. Rozhodnutí DaRK OS KOVO je pro zúčastněné strany závazné. Bližší podmínky jsou upraveny předpisem OS KOVO, stejně jako zánik odborové organizace a její likvidace. 2. Zdroje finančních prostředků (Jedná se o příjmovou - výnosovou část rozpočtu základní organizace) * podíl členských příspěvků (75 % z vybraných členských příspěvků, přičemž 25 % odvádí odborová organizace měsíčně na účet OS, ve smyslu stanov); na účet OS KOVO neodvádí odborová organizace z výběru členských příspěvků podle 16 odst. 5 stanov například od důchodců a nezaměstnaných, kteří si platí udržovací příspěvek 10 Kč měsíčně, (do příjmů výnosů si ZO uvede 100 % vybraných členských příspěvků a do nákladů procento odvodu na odborový svaz) * převod finančních prostředků ze sociálního fondu, na základě kolektivního vyjednávání (jedná se o formu daru ze zisku) * příjem z kapitálového majetku - úroků, * příjem z pronájmu, * příjem z podnikatelských aktivit, * dary, * ostatní příjmy. Členské příspěvky Výběr členských příspěvků a odvod na OS se řídí Stanovami OS, jak bylo již uvedeno výše. Navíc si v souladu s ustanovením 16 odst stanov mohou základní organizace dle svých potřeb, na základě schválení členskou schůzí nebo konferencí, vybírat zvýšené členské příspěvky nad rámec povinného členského příspěvku stanoveného stanovami v 12. Tyto prostředky lze použít výhradně na zajištění činností ZO nebo na zajištění činností dle odst stanov. Členské příspěvky jsou od daně z příjmů osvobozeny ( 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění, o daních z příjmů). (Pokračování příště)

TPCA: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENA

TPCA: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENA Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zprávy ze zahraniãí - str. 3 Kovy v m tech a skuteãnosti - str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Pfiíspûvek na péãi jako dávka sociálních sluïeb (VI.) Preventivní programy

Více

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal

Více

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 3. BŘEZNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 11. BŘEZNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Už dospělí, nebo ještě děti? str. 2 Smuteční oznámení str.

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

MORA POD VLAJKOU GORENJE

MORA POD VLAJKOU GORENJE TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 29. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 7. KVĚTNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Lobby a šedé eminence str. 2 ČMKOS k nálezu Ústavního soudu

Více

Kontakty VoZP ČR. Hradec Králové. (pobočka) fax: 495 000 800, pob-hka@vozp.cz, ID datové schránky: rcbf5x6. Karlovy Vary.

Kontakty VoZP ČR. Hradec Králové. (pobočka) fax: 495 000 800, pob-hka@vozp.cz, ID datové schránky: rcbf5x6. Karlovy Vary. Brno (pobočka) Banskobystrická 40, 621 00 Brno, tel.: 541 429 811, fax: 541 429 817, pob-brn@vozp.cz, ID datové schránky: hmvf5pt Jihlava (jednatelství) Husova 1656/ 52, 586 01 Jihlava, tel.: 560 590 090,

Více

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. ročenka VoZP ČR. Foto: www.janschejbal.com. VoZP ČR. pojišťovna pro rok 2010

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. ročenka VoZP ČR. Foto: www.janschejbal.com. VoZP ČR. pojišťovna pro rok 2010 2010 VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ročenka VoZP ČR Foto: www.janschejbal.com VoZP ČR pojišťovna pro rok 2010 VoZP čr - pobočky, infolinky, web PObOčKY 1/PRAhA Bělehradská 130, P.O. BOX 57, 120 00 Praha

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015. Pojišťovna moderních technologií

Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015. Pojišťovna moderních technologií Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015 Pojišťovna moderních technologií Editorial 03 Obsah 4 Rozhovor s generálním ředitelem VoZP ČR MUDr. Karlem Šteinem 7 Hospodaření VoZP ČR 8 Rozhovor s generálporučíkem

Více

POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA,

POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA, Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kováci pfied úfiadem vlády 28. 5. - str. 2 Autopal: ukonãení stávkové pohotovosti - str. 2 FotoreportáÏ z 1. máje na pilberku - str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Vládní

Více

ODBOROVÉ OBROZENÍ V AKUMĚ

ODBOROVÉ OBROZENÍ V AKUMĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 23. BŘEZNA 2006, DATUM VYDÁNÍ: 31. BŘEZNA 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Redakãní anketa (IV.) - str. 2 V senátu o úrazovém poji tûní a BOZP - str. 2 PŘÍLOHA

Více

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ? TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. ZÁŘÍ 2006, DATUM VYDÁNÍ: 22. ZÁŘÍ 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Co nového na Ostravsku - str. 2 Co bude nového ve mzdové oblasti (I.) - str. 3 PŘÍLOHA

Více

Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně?

Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně? 26 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 14. srpna 2008, Datum vydání: 22. srpna 2008, cena: 6 Kč Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Informace ze zahraničí str. 3 Fotoreportáž str. 4 PŘÍLOHA

Více

KYTICE RŮŽÍ K LIDICKÉMU PAMÁTNÍKU

KYTICE RŮŽÍ K LIDICKÉMU PAMÁTNÍKU 32 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. ŘÍJNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 14. ŘÍJNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zadáno pro vedoucí regionálních pracovišť OS KOVO: Co nového

Více

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí

Více

Jan Trojan, RTK, s. r. o.: Změn, které znesnadňují malým a středním podnikatelům podnikání, je příliš mnoho najednou.

Jan Trojan, RTK, s. r. o.: Změn, které znesnadňují malým a středním podnikatelům podnikání, je příliš mnoho najednou. 10 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 9. BŘEZNA 2006, DATUM VYDÁNÍ: 17. BŘEZNA 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Redakãní anketa (II.) - str. 2 Co nového na Královéhradecku - str. 3 PŘÍLOHA -

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

Odbory v Minervě mají velké slovo

Odbory v Minervě mají velké slovo Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 28 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 28. srpna 2008, Datum vydání: 5. září 2008, cena: 6 Kč Obsah dohody odborů se Siemensem str. 2 Novinky ze zahraničí

Více

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH

MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. ČERVNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. ČERVENCE 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zmrtvýchvstání v Cedimě Meziměstí (Tamní odborová organizace

Více

Politika společnosti Škoda Auto Odkaz zakladatelů: Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914)

Politika společnosti Škoda Auto Odkaz zakladatelů: Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) ŠkodaAuto Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2009/2010 Politika společnosti Škoda Auto Odkaz zakladatelů: Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914)

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (1/2013) www.iprosperita.cz

Více

Včasné očkování je rozhodující. Klub zdraví OZP. Zdravotní péče po vstupu do EU. www.ozp.cz

Včasné očkování je rozhodující. Klub zdraví OZP. Zdravotní péče po vstupu do EU. www.ozp.cz 1 2004 Včasné očkování je rozhodující Klub zdraví OZP Zdravotní péče po vstupu do EU Jadran 2004 Černá Hora letecky z Ostravy, Brna a Prahy SUTOMORE - ZLATNA OBALA Cenový zázrak hotel *** Letecky 8 dní,

Více