Rasismus a diskriminace v České republice. Linda Janků, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Hubert Smekal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rasismus a diskriminace v České republice. Linda Janků, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Hubert Smekal"

Transkript

1 ENAR STÍNOVÁ ZPRÁVA Rasismus a diskriminace v České republice Linda Janků, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Hubert Smekal Centrum pro lidská práva a demokratizaci 1

2 1. Shrnutí Tato stínová zpráva, která sleduje období od března 2011 do března 2012, se kromě obecné analýzy rasismu a jiných forem diskriminace v České republice podrobně věnuje rovněž tématu islamofobie. Česká republika, na rozdíl od mnoha západoevropských zemí, nezaznamenává ve vztahu k muslimské menšině závažnější problémy. Nižší naléhavost této otázky plyne z poměrně malého počtu muslimů žijících v České republice a rovněž ze skutečnosti, že se většinou jedná o osoby s vysokoškolským vzděláním pracující na vysoce kvalifikovaných pozicích. Latentní míra xenofobie a islamofobie je však v české společnosti bohužel poměrně vysoká. Znalosti o islámu jsou velmi omezené a zpravodajství v médiích je často zavádějící a/nebo neinformované.. Mezi nejzávažnější problémy patří následující otázky: Ve sledovaném období došlo k oživení a dalšímu posílení napětí mezi majoritou a romskou menšinou. V regionech potýkajících se s vysokou nezaměstnaností, v nichž je vyšší podíl romské populace, organizovaly krajně pravicové skupiny veřejná shromáždění. V několika případech byl nutný zásah policie, která zabránila eskalaci a násilným střetům. Došlo k několika násilným útokům jak vůči Romům, tak ze strany Romů vůči bílým. Objevily se také falešné zprávy o útocích, které vyvolaly xenofobní nálady ve společnosti. Situaci zhoršila svým neprofesionálním zpravodajstvím zejména bulvární média, která pouze opakovala ničím nepodložené zvěsti. Česká republika musí nutně provést systémovou reformu vzdělávacího systému. Romské děti jsou neúměrně často posílány do základních škol s omezenými výukovými osnovami, což omezuje možnosti jejich dalšího vzdělávání a práce. Segregace romské populace od většinové společnosti tak začíná již od dětství a s postupem času se dále prohlubuje. Namísto dosavadních dílčích reforem je třeba jasné systémové změny, která by zahrnula romské děti do standardního vzdělávacího procesu. Kromě toho je také nutné přesvědčit romské rodiče o nezbytnosti kvalitního vzdělání jejich dětí. Celkově nízká úroveň dosaženého vzdělání u příslušníků romské menšiny vede k jejich vysoké nezaměstnanosti a obsazování méně kvalifikovaných pozic. Zaměstnavatelé se navíc zdráhají zaměstnávat Romy a při přijímání nových pracovníků nadále dochází k diskriminaci. Je třeba zlepšit dostupnost právní pomoci obětem diskriminace na trhu práce. Pokračuje nepříznivý proces ghettoizace, kdy se Romové přesouvají na periferie měst, z nichž se stávají oblasti s vysokou nezaměstnaností, horší infrastrukturou a zvýšeným výskytem kriminality. Česká republika musí rozvinout účinnou strategii státního bydlení a zajistit ochranu před zneužíváním ze strany majitelů ubytoven. Je třeba umožnit migrantům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění. 2

3 2. Obsah 1. Shrnutí Obsah Úvod Významné události v zemi za sledované období Zvláštní téma islamofobie Přístup a plná účast ve všech kolektivních oblastech společnosti Rasismus and související diskriminace v oblasti zaměstnání Rasismus a související diskriminace v oblasti vzdělávání Rasismus a související diskriminace v oblasti bydlení Rasismus a související diskriminace v oblasti zdravotnictví Rasismus a související diskriminace v přístupu ke zboží a službám Rasismus a související diskriminace v oblasti politické participace Rasismus a související diskriminace v médiích Rasismus a související diskriminace v oblasti trestní spravedlnosti Zhodnocení aktivit občanské společnosti a kritika zajištění základních práv a svobod Příklady dobré praxe Doporučení Závěr Použité zdroje Příloha 1: Seznam zkratek

4 3. Úvod Stínová zpráva ENAR má za cíl zhodnotit situaci v České republice z hlediska rasismu a diskriminace v různých oblastech, které jsou rozvedeny níže. Zpráva pokrývá období od března 2011 do března Zpráva je zaměřena na oblast zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče, přístupu ke zboží a službám, politické účasti, médií a trestní spravedlnosti. Nabízí rovněž kritické zhodnocení úrovně ochrany základních práv v České republice z pohledu občanské společnosti. Ve srovnání s minulými lety nedošlo k výrazným změnám ohledně ohrožených skupin. Nejzranitelnější vůči rasismu a diskriminaci nadále zůstává romská menšina. Mezi další ohrožené skupiny patřili Rumuni, Albánci, Ukrajinci a muslimové. Ve sledovaném období bylo přijato několik změn právní úpravy v oblasti vzdělávání (dvě změny v prováděcích předpisech účinné od září 2011), zdravotní péče (novela zákona o veřejném zdravotním pojištění) a azylové a migrační politiky (novela zákona o pobytu cizinců). Pro více informací o těchto změnách viz kapitolu 4. V oblasti bydlení, trestní spravedlnosti a politické účasti přijala vláda, příp. příslušná ministerstva, několik strategických a koncepčních dokumentů (Koncepce bydlení ČR do roku 2020, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, Koncepce integrace Romů pro léta a návrh nového cizineckého zákona, které předložilo Ministerstvo vnitra v únoru 2012 vládě). V oblasti médií či přístupu ke zboží a službám nebyly přijaty žádné významné legislativní změny. Tato zpráva se specificky věnuje otázkám rasismu a diskriminace vůči muslimům. V České republice je poměrně rozšířená latentní islamofobie a příslušníci muslimské komunity čelí negativním předsudkům ze strany většinové společnosti i médií. V obecné rovině však islamofobie nepatří mezi témata s takovou společenskou a politickou závažností jako problém diskriminace a rasismu vůči Romům. Zpráva přináší informace o postavení muslimské komunity v České republice, analyzuje různé formy diskriminace a projevů rasismu vůči muslimům a hodnotí příčiny a důsledky nepřátelství vůči této skupině. 4

5 4. Významné události v zemi za sledované období Složení ohrožených skupin zůstalo v období od března 2011 do března 2012 bez větších změn. Menšinou, která je nejčastěji terčem projevů rasismu a diskriminace, jsou i nadále Romové. V době ekonomické krize došlo k přijetí některých legislativních změn 1, které byly kritizovány jako antisociální 2. V oblasti vzdělávání vstoupily v září 2011 v účinnost dvě novely prováděcích předpisů, které mohou přispět k většímu zapojení romských dětí do mainstreamového vzdělávacího procesu, avšak stále jsou nezbytné zásadní reformy. V oblasti zdravotní péče zavedla novela zákona o veřejném zdravotním pojištění dvojí standard zdravotní péče 3 a téměř dvojnásobně zvýšila poplatek za pobyt v nemocnici. Na základě novely zákona o pobytu cizinců, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2012, přešla agenda týkající se pobytu cizinců na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Přezkum vydaných správních rozhodnutí provádí Ministerstvo vnitra. Co se týče politické participace, v únoru 2012 předložilo Ministerstvo vnitra vládě návrh nového cizineckého zákona, který má umožnit dvojí občanství. Vláda přijala řadu politických strategických a koncepčních nástrojů v oblasti zdravotní péče, bydlení, trestní spravedlnosti, sociální integrace Romů a politické participace. Prohlášení vlády z 29. února 2012 stanovilo závazek předložení návrhu změny právní úpravy komerčního zdravotního pojištění cizinců do konce roku Ministerstvo pro místní rozvoj vypracovalo Koncepci bydlení ČR do roku 2020, která má zlepšit dostupnost bydlení pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením pomocí stimulace poptávky i nabídky 4. V oblasti trestní spravedlnosti přijala vláda v září 2011 Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období , která navrhuje přijetí legislativní změny umožňující bezplatnou právní pomoc pro oběti trestných činů v sociálně vyloučených lokalitách. 1 Následkem reforem je například obtížnější získat podporu v nezaměstnanosti, došlo ke snížení rodičovského příspěvku a snížená sazba DPH (na léky a jídlo) se zvýšila z 10 % na 14 % (základní sazba DPH zůstala beze změny). Aktuálně, Vláda Vám mění život. Velký přehled schválených reforem, navštíveno 15. srpna Např. ze strany bývalé soudkyně Ústavního soudu Elišky Wagnerové. Kozelka, Petr, Vládní reformy jsou šílené a asociální, navštíveno 20. srpna Pacienti si musí připlatit za určité nadstandardní, obtížnější léčebné postupy, které přesahují standard bezplatně poskytované zdravotní péče. Informační centrum vlády, Reforma zdravotnictví, navštíveno 20. srpna Vláda ČR, Koncepce bydlení v ČR do roku 2020, s. 101, navštíveno 18. července

6 Ve společnosti vzrostly protiromské nálady, které byly doprovázeny protiromskými demonstracemi a protesty, zejména v příhraniční oblasti Šluknovského výběžku. Do protestů se zapojili jak krajně pravicoví extremisté, tak běžní občané. Na demonstracích zaznívala hesla volající po etnicky motivovaném násilí a k protiromské rétorice se připojili i někteří politici. 6

7 5. Zvláštní téma islamofobie Obyvatelstvo České republiky je výrazně homogenní, menšiny tvoří pouze malou část populace. Muslimská komunita patří mezi nepočetné, počítá se k ní zhruba 11 tisíc osob 5, tedy zhruba pouze 0.1 % z téměř 10.6 miliónu obyvatel ČR. Největší komunity existují ve dvou největších městech v Praze a Brně, kde se také nacházejí jediné dvě mešity v zemi 6. Muslimové žijící v České republice jsou vysoce heterogenní skupinou a tudíž můžeme jen stěží hovořit o jedné české muslimské komunitě. Téma islamofobie nepatří v České republice ke žhavým politickým tématům. Zprávy o muslimech se vyskytují v tuzemských médiích pouze příležitostně, často v lokálním kontextu. Politické strany na celostátní úrovni téma islámu nikterak nezdůrazňují 7. Muslimové obecně nebývají terčem ozbrojených útoků; animozita se realizuje jinými kanály, například nedůvěrou, předsudky a obecně nižší mírou tolerance v české společnosti Muslimské komunity v České republice Výraz muslimská komunita lze použít jen jako obecný zastřešující pojem, protože homogenní jednotná komunita muslimů v České republice neexistuje 9. Muslimská populace není nijak pevněji organizována a její členové se výrazně liší co do etnicity (národnosti), jazyka, kulturního pozadí i míry zbožnosti Počítaje v to praktikující i nepraktikující muslimy. Viz Topinka, Daniel, 2006, Integrační proces muslimů v České republice pilotní projekt, výzkumná zpráva pro Ministerstvo vnitra, s Vedou se spory o to, jaké modlitebny již mohou být považovány za mešity. Podle některých je jediná mešita v Brně, lze se ale setkat i s názory, že mešity fungují (kromě Brna a Prahy) také v Teplicích a Hradci Králové. 7 V posledním programovém prohlášení vlády z roku 2012 například téma islámu a muslimů zcela chybí. Vláda České republiky, Programové prohlášení Vlády České republiky, navštíveno 29. července To potvrzuje také V. Sáňka, předseda Islámské nadace v Praze: Otevřené projevy islamofobie se výrazněji objevují spíše jen od nevelkého počtu jednotlivců, které najdeme jak mezi politiky, tak mezi protimuslimskými aktivisty a bloggery. Latentní islamofobie je ovšem u nás velmi rozšířená a pramení především z neznalosti islámu a muslimů, jejich historie a současné situace v zemích s převahou muslimského obyvatelstva. ový rozhovor s Vladimírem Sáňkou, 3. srpna Podle B. Ostřanského, [ ] představu, že čeští muslimové tvoří pevně semknutou masu, která táhne za jeden provaz a vzájemně koordinuje své počínání a vystupování vůči státu, je tedy třeba hned na počátku rozhodně opustit jako naprosto neodůvodněnou a zavádějící. Mendel, Miloš, a Ostřanský, Bronislav, a Rataj, Tomáš, Islám v srdci Evropy (Praha: Academia, 2007), s Bečka, Jiří, a Mendel, Miloš, Islám a české země (Praha: Votobia, 1998). Zajímavou malou homogenní skupinu tvoří turečtí muslimové, kteří se odlišují od muslimů arabského původu. Působí v Praze, mají vlastní modlitebnu vedenou tureckým imámem a jejich obřady probíhají v turečtině. Melichárek, Tomáš, Turecká komunita a modlitebna v Praze, PŘES: Čtvrtleník o migraci a lidských právech, VI, (2010), s

8 Přesná data k určení počtu muslimů žijících v České republice bohužel nejsou k dispozici. Podle jedné studie zde v roce 2006 žilo muslimů 11, z nichž 62,6 % mělo turkický sunitský původ (tedy oblast Balkánu, Kavkazu a Střední Asie) a 28,6 % arabský sunitský původ (tedy ze zemí Blízkého východu a Afriky). Šíité tvoří pouhá 2 % muslimské populace v ČR. Pozoruhodné je, že déle usazení muslimové jsou často lidé s vysokoškolským vzděláním, kteří mluví česky a pracují jako vysoce kvalifikovaní odborníci 12. Aktivně praktikujících muslimů v ČR není mnoho, odhaduje se, že na náboženském životě aktivně participuje 2 tisíce muslimů, z nichž dvě až tři stovky tvoří čeští konvertité k islámu 13. Při sčítání lidu v roce 2011 se k islámu přihlásilo osob 14. Oficiální status muslimské komunity je uznán v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Její zastřešující organizace Ústředí muslimských obcí byla zaregistrována v roce 2004 Ministerstvem kultury jako náboženská společnost prvního stupně 15. Na území České republiky vzniklo několik muslimských komunit a sdružení, z nichž dvě největší působí v Praze a v Brně (Islámská nadace v Praze a Islámská nadace v Brně). Další významné komunity se zformovaly okolo modliteben v Teplicích, Hradci Králové, Liberci, Plzni a Karlových Varech 16. Kromě organizací založených a vedených samotnými členy muslimské obce neexistují v České republice žádné nevládní organizace zaměřené na práci s muslimy či podporu jejich integrace Topinka, Daniel, 2006, s Židková, K. 2011, Alrawi: Už deset let jen vysvětluji, že nejsme teroristé, Brněnský deník, 11. září, navštíveno 15. července Tato čísla uvádí nejen Topinkova studie, ale odpovídají také odhadům zástupců muslimské komunity. Někteří však hovoří až o čtyřech nebo pěti stovkách osob. Významnou část českých konvertitů tvoří ženy. Viz Mendel, Miloš, et al., 2007 s. 408, Zajímavé je srovnat tento údaj s předchozími sčítáními lidu. V roce 2001 se k islámu hlásilo osob, zatímco v roce 1991 pouze 495 (census ale tehdy nezahrnoval cizince mající v ČR dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Český statistický úřad, Obyvatelstvo podle náboženské víry podle krajů - podrobné údaje, e_udaje/%24file/sldb_podrobna_vira.xls, navštíveno 15. července 2012; a Český statistický úřad, 2001, Obyvatelstvo podle náboženského vyznání a pohlaví podle výsledků sčítání lidu v letech 1921, 1930, 1950, 1991 a 2001, navštíveno 15. července Zákon rozlišuje dva stupně registrace, přičemž náboženským společnostem ve druhém stupni se přiznávají některá zvláštní práva jako například finanční příspěvky od státu, možnost zakládat vlastní nemocnice, školy, atd. Ústředí muslimských obcí bude moci o druhý stupeň registrace zažádat v roce Pro více informací a kontakty na jednotlivé muslimské komunity v České republice viz: Al-islam.cz, Mešity a modlitebny v ČR a SR, navštíveno 7. srpna Jedinou výjimku představují sdružení se zájmem o arabskou kulturu, historii a společnost jako Česko-arabská společnost, Opus Arabicum nebo Baraka: Centrum pro kultury Blízkého Východu a 8

9 Koncentrace muslimů do několika větších komunit na území České republiky v těchto oblastech vede ke vzniku protiislámských iniciativ, které se projevují například protesty proti plánované výstavbě mešit 18 nebo vyjadřováním nesouhlasu s přítomností muslimů. 5.2 Islamofobie ve veřejné sféře Pojmy islamofobie a veřejná sféra definujeme široce, abychom pokryli rozsáhlé spektrum různých projevů. Islamofobií rozumíme projevy (například psané, mluvené, kreslené, písně, gesta, ale i další neverbální způsoby komunikace), které vyjadřují hluboce negativní postoj vůči islámu. Veřejnou sféru pojímáme jako reziduální kategorii, zahrnující všechny projevy, jež nejsou činěny výhradně v soukromí. Vlivem malého počtu muslimů v ČR netvoří témata týkající se islámu a muslimů běžnou součást politické agendy. Mediální pokrytí je poměrně slabé a nemá přílišnou informační hodnotu; sdělovací prostředky se obvykle zaměřují pouze na témata s nádechem senzace, které mají šanci nalákat publikum. Miloš Mendel však upozorňuje, že média hrají velmi významnou roli: Mezi hlavní příčiny strachu z islámu v současné České republice paradoxně nepatří osobní zkušenosti české veřejnosti s muslimskými komunitami a jejich jinakostí [ ], nýbrž sledování povrchních zpráv v některých sdělovacích prostředcích[ ] 19. Informace o muslimech v českých médiích jsou pouze útržkovité a veřejnost si na jejich základě nemůže utvořit komplexnější obrázek o muslimské komunitě. Českou islamofobie se projevuje demagogick[ou] polemik[ou] [ ], prezentací lží a polopravd, plochými interpretacemi, z nichž je znát naprostá neznalost problému [ ] 20. Muslimové jsou prezentováni jako cizinci a zdůrazňuje se jejich odlišnost. Podle analýzy Lucie Sedláčkové, [m]édia pracují s neověřenými prognózami, které vyvolávají strach z možného nárůstu muslimského extremismu v zemi. Hlavními tématy jsou terorismus, násilí v muslimských zemích, nerovné postavení žen, náboženský fundamentalismus a politická nesvoboda. Výsledkem jsou xenofobní nálady ve společnosti, nejen u extrémní pravice. [ ] [Ch]ybí jakékoli informace o islámu, jež by jej ukazovaly v pozitivním světle 21. Sami muslimové Severní Afriky, které organizují veřejné diskuze a přednášky, případně publikují informační bulletiny a knihy o vybraných tématech arabského světa. 18 Plány na výstavbu mešity většinou vyvolají silný odpor a protiislámské postoje. Jak uvádí Mendel, [č]eská islamofobie je natolik silná, že byla opakovaně znemožněna výstavba mešity na některých místech republiky [...], panuje zde neopodstatněný strach z přílivu terorismu, jehož středisky by měly být právě mešity [...]. Mendel, Miloš, et al., 2007, s Tamtéž, s Tamtéž, s Mendel dále uvádí: Soustavně se poukazuje na malou toleranci muslimů vůči jiným náboženstvím, vyšší kriminalitu u muslimských přistěhovalců, některé nejednoznačné či archaické součásti islámské věrouky a práva [...]. Tamtéž., s Sedláčková, Lucie, Islám v médiích, (Liberec: Nakladatelství Bor, 2010), s. 53. Více o prezentaci islámu v českých médiích viz např. Mendel, Miloš et al., 2007, s

10 považují mediální pokrytí islámu v ČR za předpojaté a překroucené, postrádající například informování o úspěšných muslimských lékařích 22. Vedle všeobecného ignorování a předsudků ze strany mainstreamových médií se lze setkat i s explicitnějšími islamofobními tendencemi, a to zejména na internetu 23. Mezi nejznámější servery tohoto zaměření patří Eurabia.cz 24, Pravda o islámu 25 a Média o islámu 26. Existuje též facebooková skupina Islám v České republice nechceme, která již získala více než 60 tisíc příznivců. K projevům islamofobie příležitostně dochází také v politice. Otevřeně netolerantní postoj vůči muslimům však zaznívá pouze od několika politiků a okrajových, většinou extrémně pravicových politických uskupení. Jak již bylo zmíněno, na celostátní politické úrovni se témata spojená s islámem či muslimy takřka nevyskytují 27. V roce 2011 zorganizovalo České hnutí za národní jednotu bez většího zájmu veřejnosti sedm petičních kampaní proti plánované výstavbě mešity v Hradci Králové. Protiislámské sentimenty rozdmýchávala také další krajně pravicová formace Dělnická strana sociální spravedlnosti. Jiné politické subjekty antipatie vůči muslimům do svého politického programu nezařazují Muslimské komunity v komparativním pohledu Dlouhodobě nejproblematičtější vztahy ze strany majoritní společnosti panují v České republice vůči romské menšině, jež je vnímána velmi negativně. Dokonce 22 Topinka, Daniel, 2006, s. 61, 77, 87; Radoňová, Zuzana, Naděje a obavy arabských muslimů v Česku, bakalářská práce (Masarykova univerzita, 2007), s Zástupci různých muslimských komunit se snaží být aktivní a vystupovat na veřejnosti, například na seminářích s českými experty na téma islámu či na osvětových akcích ve školách. 23 Podle V. Sáňky je nejvíce agresivních projevů islamofobie viditelných právě na internetu. Upozorňuje, že zatímco některé stránky jsou zjevně islamofobní, řada dalších projevuje latentní islamofobní tendence. Rozhovor s Vladimírem Sáňkou, 3. srpna Eurabia varuje před vpádem islámu do Evropy a před následným zničením tradičního evropského života a kultury. Podtitulek stránky zní: Islám dobývá Evropu, Eurabia.cz ji brání. 25 Tato stránka poskytuje prostor kritikům islámu a je spojena s mezinárodní islamofobní stránkou FaithFreedom.org. Podtitulek na stránce říká: S militarismem islámu je třeba bojovat vojensky a s jeho ideologií zase ideologicky. Jsou dvě fronty války proti barbarství. 26 Stránka shromažďuje informace a novinky o islámu z českých i zahraničních médií (výběr článků je však zaujatý a implicitně provokuje protiislámské postoje) a publikuje blogové příspěvky namířené proti islámu. 27 Zajímavé je, že někteří antisemitští neonacisté vyjadřují proislámské postoje, jelikož Židé pro ně (a muslimy) představují společného nepřítele. Mareš, Miroslav et al., 2011, České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy), Analýza pro Ministerstvo vnitra, s. 6, navštíveno 13. července Ministerstvo vnitra, 2012, Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky v roce 2011, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2011 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2012, s. 16, 47, 56, navštíveno 12. července

11 tak negativně, že to jednoznačně zastiňuje vztahy k dalším menšinám, včetně muslimů. V české společnosti se nicméně projevuje vysoká míra latentní islamofobie. Vůči muslimům převládají negativní postoje, což potvrzuje i několik průzkumů veřejného mínění. Jak vyplynulo z průzkumu společnosti STEM z roku 2006, [o] životě muslimů v České republice toho není příliš mnoho známo, o islámu si nemyslí nic dobrého tři čtvrtiny Čechů, šedesát procent z něj má strach 29. Podobná zjištění přinesl průzkum z roku 2010, který se zabýval postoji Čechů vůči extremistickým, rasistickým a xenofobním myšlenkám. V části věnované sympatiím k menšinám se muslimové umístili ve druhé nejhorší kategorii (ze čtyř). Většina Čechů vyjádřila vůči muslimům antipatie a nechtěla by s nimi dlouhodobě žít na stejném území 30. Průzkum zároveň potvrdil, že Češi si o muslimech netvoří názor na základě vlastní zkušenosti, a tyto postoje tedy vyvěrají z negativních předsudků vůči muslimům 31. Na rozdíl od ostatních menšin se muslimů přímo dotýká stigmatizující nálepka terorismu. Postoj české majoritní společnosti vůči muslimům zaznamenal po útocích na New York a Washington z 11. září 2001 výrazný negativní zlom. Rozšířily se narážky na muslimy jako na teroristy 32 a internetové diskuze se zradikalizovaly. Vláda ale muslimy za bezpečnostní hrozbu pro ČR nepovažuje. Zprávy Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby o vývoji extremismu nezmiňují vůbec žádné projevy extremistického chování v rámci muslimské komunity 33. Ministerstvo vnitra uvedlo, že v České republice není téma islamizace Evropy vnímáno tak znepokojivě jako v západní Evropě 34. Stejný názor zaujímají i nevládní organizace (např. Amnesty International, Český helsinský výbor), které ve svých výročních zprávách týkajících se České republiky islámskou tematiku či problémy spojené s muslimy vůbec nezmiňují. Za závažnější problém nelze považovat ani diskriminaci založenou na spojení náboženství a rasy. Výrazně etnicky diverzifikovaná struktura muslimského obyvatelstva v ČR (viz kapitolu 5.2) má za následek, že islám není primárně 29 Topinka, Daniel, 2006, s Podle průzkumu spadají postoje Čechů k muslimům do stejné kategorie jako postoje k Romům. Jedinou skupinu s ještě horším renomé představují drogově závislí. Naopak lépe než muslimové dopadli například homosexuálové, černoši, imigranti, Ukrajinci, Vietnamci, bezdomovci a prostitutky, kteří spadají do druhé kategorie reprezentující odtažité, ale ještě tolerantní postoje. 31 Ministerstvo vnitra, Zmapování postojů veřejnosti v České republice k pravicově extremistickým, rasistickým a xenofobním myšlenkám a jejich šiřitelům s ohledem na integraci menšin a cizinců, s , navštíveno 18. července Vůdčí osobnost muslimské komunity v Brně Hassan Alrawi například shrnul svou zkušenost následovně: Jedenácté září mi změnilo život. Vlna nepřátelských tvrzení se spustila i na internetu. Averze přicházela od českých extremistů, některých politiků, duchovních i novinářů. Posledních deset let v podstatě jen vysvětluji, že muslimové nejsou teroristé. Židková, K Tento negativní trend po 11. září potvrzují i další experti, viz Mendel, Miloš, et al., 2007, s Mareš, M. et al., 2011, s Ministerstvo vnitra, Extremismus. Souhrnná situační zpráva. 3.čtvrtletí roku 2011, navštíveno 12. července

12 spojován se specifickou etnickou či národnostní menšinou. 35 Situace se trochu problematizuje na průsečíku náboženství a pohlaví, konkrétně v případě muslimských žen. Na rozdíl od mužů je příslušnost k islámu u žen často rozpoznatelná na první pohled, což logicky vede k většímu výskytu islamofobních projevů. Nošení závojů či šátků není českou legislativou specificky upraveno, žena v hidžábu však na veřejnosti vzbuzuje podezření a nedůvěru 36. Podle Mendela se nejedná čistě o výsledek problematické reputace islámu, avšak možná mnohem podstatnější fakt, že Češi nejsou na takto otevřený projev religiozity připraveni 37. Tento problém, jemuž zahalené muslimky čelí, se údajně prohloubil po událostech z 11. září 38. Závěrem lze konstatovat, že islám v České republice představuje téma relativně nízké politické i společenské relevance, a to jak z důvodu malého počtu zdejších muslimů, tak kvůli specifickému složení muslimské komunity (velmi často univerzitně vzdělaní lidé, absence radikálních proudů a jejich přívrženců 39 ). Na druhé straně, samotní muslimové bývají při svých aktivitách (např. při stavbě mešit) konfrontováni s potížemi, které ještě zesiluje pokřivený obraz islámu a muslimů v českých médiích, stejně jako existence protiislámských internetových stránek a fór, které dále zvyšují již tak negativní předsudky vůči muslimům a latentní islamofobii v české společnosti. 35 Sáňka dále říká: [X]enofobní postoje části české veřejnosti proti muslimům jsou způsobeny dílem netolerancí k cizincům jiné rasy, pleti a národnosti, a dílem odporem ke všemu islámskému. Takže xenofobie některých lidí se obrací i proti nám, českým muslimům. Obviňují nás z islamizace, nazývají nás islamisty apod." Rozhovor s Vladimírem Sáňkou, 3. srpna Podle Sáňky [m]uslimské ženy čelí mnohem většímu tlaku ze strany společnosti, především ty, které chodí zahalené. Jsou terčem různých nemístných a urážlivých poznámek na veřejnosti, mohou mít problém v zaměstnání, hůře hledají práci. Rozhovor s Vladimírem Sáňkou, 3. srpna Mendel, Miloš, et al., 2007, s Podle Hassana Alrawiho se v Praze a Brně odehrálo několik incidentů, kdy kolemjdoucí strhli zahalené ženě šátek z hlavy. Židková, K Ojediněle se však projevy kontroverzních postojů uvnitř muslimské komunity objevily. Policie například nedávno vyšetřovala případ antisemitského kázání českého konvertity k islámu v brněnské mešitě. Horák, Michal. 2012, 'Policie: Kázání v brněnské mešitě bylo trestné, je ale promlčené', idnes, 27. září, navštíveno 18. července

13 6. Přístup a plná účast na všech veřejných politikách Následující kapitola popisuje vývoj na poli diskriminace a rasismu v České republice. Nejprve uvádíme přehled etnického složení obyvatelstva se zaměřením na vybrané zranitelné skupiny. Podle výsledků průzkumu z března 2012, který provedl Sociologický ústav Akademie věd ČR, Češi projevují náklonnost ke Slovákům (88 %), Polákům (67 %), Němcům (49 %), Židům (47 %) a Řekům (45 %). Antipatii naopak pociťují vůči Rumunům (47 %), Albáncům (47 %), Ukrajincům (51 %) a Romům (78 %) 40. Podle předběžných výsledků Sčítání lidu z roku 2011 se k romské národnosti hlásí pouze respondentů 41, přestože podle vládních odhadů žije na území České republiky mezi 150 tisíci a 300 tisíci Romy (údaje z roku 2006) 42. Takto obrovský rozdíl může ukazovat na určitou neochotu některých Romů uvádět svoji etnicitu. V ČR celkově chybí systematický sběr dat o etnické příslušnosti, což v podstatě znemožňuje specifikovat hlavní problémy romské komunity 43. Velké procento Romů žije v sociálně vyloučených lokalitách 44, které jsou soustředěny převážně na severu České republiky 45. Nejzávažnější problémy, k nimž došlo ve sledovaném období, jsou spojeny s protiromskými náladami, které v ČR existují, zejména v oblasti Šluknovského výběžku a dalších regionech, kde jsou soustředěny komunity sociálně vyloučených Romů. V těchto oblastech proběhla řada protiromských demonstrací. Romové jsou navíc většinovou populací stigmatizováni jako kriminálníci. Problém nedostatku relevantních dat se projevuje rovněž ve vztahu k české muslimské komunitě. Neexistují žádné oficiální statistiky a bylo provedeno jen velmi málo průzkumů (ať už ze strany státu či neziskového sektoru) ohledně postavení muslimů v oblastech, na něž se zaměřuje tato kapitola. Relevantní informace tak lze čerpat pouze z vyjádření představitelů muslimské komunity nebo z názorů akademiků. 40 Sociologický ústav Akademie věd ČR, Vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR březen 2012, navštíveno 15. srpna Český statistický úřad, Preliminary results of the Census 2011, Population, navštíveno 3. srpna Vláda, Romská národnostní menšina, navštíveno 3. srpna Blíže viz Liga lidských práv, Sběr dat určujících etnickou příslušnost jako nástroj pro zjištění rozměru diskriminace romských dětí, navštíveno 10. srpna Obyvatelé těchto lokalit mají ztížený přístup k institucím a službám. Mezi časté příčiny sociálního vyloučení patří ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, nemoc atd. Srov. Agentura pro sociální začleňování, Co je sociální vyloučení, navštíveno 12. srpna Největší koncentrace sociálně vyloučených lokalit v této části České republiky se objevuje v Děčíně, Jiříkově, Šluknově, Varnsdorfu, Ústí nad Labem, Chomutově, Mostě a Jirkově. Evropský sociální fond, Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v České republice, navštíveno 12. srpna

14 6.1 Rasismus a související diskriminace v oblasti zaměstnání Projevy rasismu a související diskriminace v oblasti zaměstnání Veřejný ochránce práv (dále též ombudsman ) disponuje pravomocí k provádění výzkumů v oblasti práva na rovné zacházení. První výzkum se týkal projevů diskriminace v pracovní inzerci 46. Jeho výsledky ukázaly, že diskriminační inzeráty na základě rasy a etnicity se vůbec neobjevují (žádný zaznamenaný případ). O něco problematičtějším se ukázalo kritérium národnosti, avšak ani zde se nejedná o výraznější problém tento diskriminační důvod se vyskytoval pouze u 0,3 % hodnocených inzerátů. Celkově výzkum odhalil diskriminační požadavek u 16,9 % inzerátů, nejčastěji z důvodu věku (10,9 %) a pohlaví (7 %) 47. Na základě výsledků výzkumu začala inzertní společnost jobs.cz spolupracovat s Kanceláří veřejného ochránce práv (dále též KVOP ) a tato spolupráce byla následně odměněna Českou cenou za Public Relations v kategorii Business to Business 48. Nejvíce zranitelnou skupinou na českém pracovním trhu zůstávají Romové. Nezaměstnanost mezi příslušníky romské menšiny je stále výrazně vyšší než u neromské populace. 49 Složité postavení Romů na pracovním trhu demonstrovala například reportáž České televize (listopad 2011) 50, která prokázala diskriminaci romské žadatelky o práci z důvodu její etnicity. Oběti diskriminace dále znevýhodňuje neznalost příslušné právní úpravy a nedostatek finančních prostředků pro nalezení řádného právního zastoupení. Česká advokátní komora sice poskytuje bezplatnou právní pomoc, avšak ta není zaměřena specificky na rasovou diskriminaci. Některé nevládní organizace nabízejí bezplatné právní poradenství (např. IQ Roma servis a Poradna pro občanství, občanská a lidská práva); ve sledovaném období nicméně nebyla zahájena žádná strategická litigace. Podle Zprávy o stavu lidských práv za rok 2011, kterou publikoval Český helsinský výbor, bylo v České republice podáno pouze 16 žalob, ve kterých žalobce tvrdil porušení antidiskriminačního práva. Všechny tyto žaloby byly soudy zamítnuty 51. Česká republika stále nemá žádný právní předpis, který by vymezil právní rámec poskytování bezplatné právní pomoci nemajetným a pomohl tak zlepšit přístup obětí diskriminace ke kvalifikované právní pomoci. 46 Kancelář veřejného ochránce práv, Výzkum veřejného ochránce práv projevy diskriminace v pracovní inzerci, Inzerce.pdf, navštíveno 20. srpna Ibid. 48 Asociace Public Relations Agentur, Česká cena za Public Relations Výsledky, navštíveno 20. srpna Co se týče muslimské komunity, strukturální problémy jako vysoká míra nezaměstnanosti se u ní nevyskytují (viz kapitolu 5.2.). 50 Česká televize, Zaměstnání pro Romy, hodin/ /video/, navštíveno 3. srpna Český helsinský výbor, Zpráva o stavu lidských práv v České republice za rok 2011, s. 8, navštíveno 6. srpna

15 6.1.2 Pozitivní vývoj či opatření přijatá pro boj s problémy v oblasti zaměstnávání Významnou roli při provádění antidiskriminační politiky v oblasti zaměstnávání zejména v oblasti zaměstnávání Romů hrály ve sledovaném období nevládní organizace, jež provozují poradenská centra asistující klientům při hledání vhodného zaměstnání. Příkladem může být činnost IQ Roma servis, která se zaměřuje na pomoc Romům ze sociálně vyloučených oblastí, či organizace Romodrom, o.s., jež aktivně bojuje s problémem sociálního vyloučení a nabízí klientům asistenci při hledání zaměstnání 52. K boji s diskriminací v oblasti zaměstnávání přispívají také nevládní organizace pracují s migranty, kteří žijí dlouhodobě či trvale v České republice. Tyto organizace se mimo jiné zaměřují i na problematiku pracovního trhu, zlepšení znalosti češtiny u cizinců a poskytují poradenství 53. Důležitou roli v oblasti zaměstnanosti hrají i odborové organizace. Příkladem dobré praxe je online poradna Českomoravské konfederace odborových svazů, která zdarma poskytuje poradenství v otázkách zaměstnanosti. Odbory jsou také napojeny na síť poradenských center pro zaměstnance, jež se nacházejí ve větších městech Romodrom, Výroční zpráva 2011, s. 43, navštíveno 13. srpna Ministerstvo práce a sociálních věcí, Cizinci v České republice, navštíveno 19. srpna Českomoravská konfederace odborových svazů, Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012, navštíveno 19. srpna

16 6.2 Rasismus a související diskriminace v oblasti vzdělávání Projevy rasismu a související diskriminace v oblasti vzdělávání Česká republika nechvalně proslula svými diskriminačními praktikami vůči romským žákům na základních školách. Téma přitáhlo mezinárodní pozornost zejména po rozsudku D.H. a další proti České republice z roku Velký senát Evropského soudu pro lidská práva shledal výrazně disproporční zastoupení romských dětí ve školách s omezeným kurikulem za porušení zákazu diskriminace ve spojení s právem na vzdělání. I pět let po vynesení rozsudku však problémy přetrvávají, a to navzdory zesilujícímu se mezinárodnímu tlaku 56. Veřejný vzdělávací systém v ČR funguje na relativně dobré úrovni, nicméně problémy raší pod povrchem. Do vzdělávacího systému se daří zahrnout drtivou většinu dětí, primárního vzdělávání se neúčastní pouze malé procento dětí ve věku od 7 do 15 let 57. V nedávném průzkumu se Česká republika zařadila mezi nejlepší země EU v kategorii obyvatelé od 20 do 24 let, kteří dokončili alespoň všeobecné nebo učňovské vzdělání, což se však příliš netýká Romů, jichž do této kategorie spadá pouze 30 % 58. Jinými slovy, České republice se sice daří Romy zařadit do vzdělávacího systému, ale nedaří se jí skrze něj Romy provést ve standardní kvalitě. Nejnovější výzkum Kanceláře Veřejného ochrance práv zjistil, že Romové tvoří přibližně třetinu žáků ve speciálních školách 59, což je mnohem vyšší podíl, než činí podíl romských dětí v dětské populaci. Romské děti tedy s mnohem vyšší 55 Evropský soud pro lidská práva, D.H. a další proti České republice (velký senát), 13. listopadu 2007 (stížnost č /00). Zajímavé je, že prvoinstanční senát původně žádné porušení Evropské úmluvy o lidských právech neshledal, ale velký senát poté ano. 56 Viz např. Komisař pro lidská práva Rady Evropy, Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to the Czech Republic from 17 to 19 November 2010, https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?id= , navštíveno 12. července 2012; Výbor pro zabránění rasové diskriminace, Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Czech Republic, s. 4, navštíveno 10. července 2012; Výbor pro práva dítěte, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention Concluding Observations: Czech Republic, s. 6, navštíveno 15. července I přesto se ale Česká republika zařadila mezi ty lepší země ze vzorku 11 členských států Evropské unie. Viz Agentura Evropské unie pro základní práva, The situation of Roma in 11 EU Member States. Survey results at a glance, s. 14, navštíveno 12. srpna Ibid., s Kancelář veřejného ochrance práv, Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol, s. 10, navštíveno 25. července Výsledky této studie jsou velmi podobné dřívější studii České školní inspekce, která však proběhla jinou metodou, což ještě dodává na věrohodnosti výsledků. Viz Česká školní inspekce, Souhrnné poznatky z tematické kontrolní činnosti v bývalých zvláštních školách, s. 5, navštíveno 20. července

17 pravděpodobností skončí ve speciální škole, která je určena dětem s poruchami učení a poskytuje méně obtížné kurikulum. Tento dvoukolejný systém s sebou přináší zásadní důsledky romské děti typicky studují v méně stimulujícím prostředí, postrádají pozitivní vzory a kvůli nižším studijním požadavkům a stigmatu frekventantů speciálních škol se snižují jejich šance přijetí na střední a poté vysokou školu. Šikana na základě etnicity sice v České republice podle výzkumů představuje problém, avšak menší než v jiných evropských státech. Obětí rasové šikany se v tuzemsku stalo méně než 60 % školáků ze zranitelných skupin, zatímco ve Spojeném království, Francii či Maďarsku to bylo přes 90 % 60. Ministr školství Josef Dobeš si ve zkoumaném období stanovil jiné priority a otázka lepšího zařazení Romů do mainstreamového vzdělávání se ocitla na vedlejší koleji. Oddělení, které se na ministerstvu zabývá podporou inkluzivního vzdělávání, bylo výrazně zredukováno a na protest proti nevšímavosti ministra vůči této problematice v červnu 2011 rezignovalo více než padesát osob z expertní skupiny 61. Zanedlouho nastal další skandál spojený s ministerstvem školství, když kontroverzní politik Ladislav Bátora obsadil v červenci 2011 pozici ředitele lidských zdrojů 62. Otázka vzdělávání ve vztahu k muslimské komunitě v České republice se týká zejména druhé generace muslimů, která se zde již narodila 63. Muslimští žáci navštěvují sekulární veřejné školy, protože muslimská komunita zatím nezískala druhý stupeň registrace, která by jí umožnila provozovat vlastní školy či alespoň vyučovat náboženskou výchovu o islámu v rámci veřejných škol 64. Muslimští rodiče 60 Szalai, J., a Messing, V. a Nemenyi, M. 2010, Ethnic and Social Differences in Education in a Comparative Perspective, EDUMIGROM, Budapest, s. 121, 5387/comparativesurveyfinal.pdf, navštíveno 18. července O případech šikany v České republice vypověděla také většina romských dětí, které se přestěhovaly do Velké Británie a úspěšně se účastnily tamního vzdělávání. Agentura Evropské unie pro základní práva, Annual Report Fundamental rights: challenges and achievements in 2011, s. 170, navštíveno 12. srpna Nezájem ministerstva o tuto problematiku měl i finanční dopady, když nedocházelo například k čerpání zdrojů z fondů EU určených na inkluzivní vzdělávání. Open Society Justice Initiative, Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Submission for Review of the Czech Republic, s. 9, navštíveno 25. července Bátora byl později po setrvalém tlaku veřejnosti donucen odstoupit. 63 Podle prezidenta Islámské nadace v Praze, Vladimíra Sáňky, je muslimská komunita v české republice relativně mladá, neboť druhá generace je tvořena převážně dětmi do 10 let. Rozhovor s Vladimírem Sáňkou, 3. srpna Ústředí muslimských obcí zažádalo o registraci druhého stupně, ale ministerstvo kultury žádost roku 2006 zamítlo, což představitelé muslimů považují za projev islamofobie. Topinka, Daniel, Významy vzdělávání v procesu integrace muslimů v České republice, navštíveno 7. srpna

18 však podle všeho mají o náboženské vzdělávání svých dětí zájem 65. I přes absenci muslimských škol neexistují zprávy o systematické diskriminaci muslimských dětí. Přestože jsou dostupné informace o případech, kdy pedagog s xenofobními postoji dokáže velmi znepříjemnit pozici žáka z muslimské rodiny a přinutí jej ke změně školy 66, patrně se jedná spíše o ojedinělé incidenty než o systémový problém Pozitivní vývoj či opatření přijatá pro boj s problémy v oblasti vzdělávání Vláda přijala v březnu 2010 Národní akční plán inkluzívního vzdělávání (NAPIV), který si klade za cíl napomoci zvýšit úroveň inkluze v českém vzdělávacím systému 67. K lepšímu zapojení romských dětí by měly přispět dva reformní kroky zavedení předškolního vyučování (tzv. nultých ročníků) a pedagogických asistentů. Zatímco nulté ročníky se snad osvědčují, zavedení asistentů prozatím nesplňuje očekávání 68. V září 2011 vstoupily v účinnost dvě změny v prováděcích předpisech 69, které však přinášejí jen dílčí úpravy (viz např. ustanovení o školních poradcích), nikoliv reformu systému jako takového. Změny navíc sklidily také kritiku, když umožňují, aby děti bez postižení byly zařazeny (byť jen výjimečně a na nezbytně dlouhou dobu) do tříd pro postižené děti, což otevírá prostor pro zneužívání vůči romským dětem. 65 Většina muslimských rodičů by preferovala, aby jejich děti spíše než běžnou veřejnou školu navštěvovaly muslimskou školu (nebo školu, kde by se vyučovala také islámská náboženská výchova). Na druhé straně, tito rodiče jsou zároveň poměrně liberální co se týče kurikula jejich dětí (ohledně např. sexuální či hudební výchovy) a považují za nejlepší integrovaný model školy zahrnující náboženskou i standardní výuku, spíše než striktně islámskou školu, která z kurikula vylučuje některé předměty či aktivity z náboženských důvodů. Svobodová, Kateřina, 'Názory muslimů a muslimek na výchovu a vzdělávání muslimských dětí'. Bakalářská práce (Masarykova univerzita, 2009), s Rozhovor s Vladimírem Sáňkou, 3. srpna NAPIV, Národní akční plán inkluzívního vzdělávání přípravná fáze, s. 1, navštíveno 18. července Školy měly problémy s nalezením vhodných romských asistentů Stejskalová, Michaela, 'How the Czech Educational System has Failed the Roma Children and why it Keeps Failing them', Journal of Educational and Social Research, roč. 2, 5 (2012), s Sdělení České republiky týkající se případu D.H. a ostatní proti České republice (stížnost č /00), https://wcd.coe.int/com.instranet.instraservlet?command=com.instranet.cmdblobget&instranetima ge= &secmode=1&docid= &usage=2, navštíveno 30. července Pro kritické podněty viz: Výbor pro zabránění rasové diskriminace, 2011, s

19 6.3 Rasismus a související diskriminace v oblasti bydlení Projevy rasismu a související diskriminace v oblasti bydlení Problémem rasové diskriminace trpí rovněž trh s bydlením. Žádosti o pronájem ze strany Romů jsou často pronajímateli odmítány bez ohledu na jejich schopnost platit nájem. Taková odmítnutí se občas vyskytují již v inzerátech, které preventivně stanovují podmínky typu ne menšiny 70, v jiných případech se proti potenciálním romským nájemníkům staví ostatní obyvatelé bytových domů 71. Diskriminace na trhu s bydlením a z ní plynoucí nemožnost uzavřít standardní nájemní smlouvy nutí Romy přistoupit na dlouhodobé ubytování v ubytovnách, které často bývají ve zdevastovaném stavu 72. Protože Romům, kteří nemají možnost získat jinou formu bydlení, často nezbývá než přijmout podmínky ubytoven, nájem v některých ubytovnách dokonce několikanásobně překračuje místní tržní nájem bytů, přestože kvalitativně se jim nemohou rovnat 73. Někteří majitelé ubytoven si z ubytovávání sociálně vyloučených osob zařídili výnosný byznys. Současný systém sociální podpory umožňuje, aby její část doplatek na bydlení byla vyplácena přímo poskytovateli ubytování příjemce dávky jako prostředek zajištění plateb nájmu 74. Výše doplatku na bydlení se přitom odvíjela od výše nájmu a až do roku 2012 neexistovaly žádné horní limity plateb. Pro majitele ubytoven proto bylo výnosné nastavit přemrštěné ceny a tyto následně pobírat skrze příspěvek na bydlení z veřejných peněz 75. Stejný systém byl dokonce využíván i místními úřady 76. Občanské sdružení Demografické informační centrum ve své zprávě pro Ministerstvo práce a sociálních věcí konstatovalo, že [t]ento mechanismus je zneužíván ze strany měst již řadu let (doplácení drahého nájmu dávkou), ale v současné době se často jedná o cílené strategie ze strany samospráv. V několika případech bylo dokonce zmapováno, že ubytovny zřizuje a vlastní samotné město. 77 Úmyslným vystěhováváním Romů do ubytoven zřizovaných městy s přemrštěným nájemným tak samosprávy vydělávaly na sociálně vyloučených a státní peníze získané přes dávky pomoci v hmotné nouzi využívaly jako příjem do svých rozpočtů. Od 1. ledna 2012 se výpočet doplatku na bydlení změnil, odvíjí od velikosti města, v němž příjemce dávky bydlí, 70 Česká televize, 168 hodin, Hledám pronájem jsem slušný, nejsem menšina, navštíveno 13. července Český helsinský výbor, Zpráva o stavu lidských práv v České republice za rok 2011, s. 42, navštíveno 13. července Ibid, s Čopjaková, K., Ubytovny pro chudé, stále výnosný byznys, navštíveno 20. července Ministerstvo práce a sociálních věcí, Doplatek na bydlení, navštíveno 18. července Čopjaková, K., navštíveno 20. července Česká televize, Některá města zneužívají dávky. Platí jimi drahý nájem ve svých ubytovnách, navštíveno 19. července Ibid. 19

20 a je zastropován. Do zlepšení přístupu ohrožených skupin obyvatel k bydlení se však změna zatím nepromítla 78. Problém sociálně vyloučených lokalit také stupňuje napětí mezi většinovou populací a Romy. Počet vyloučených lokalit se podle odhadů zvýšil zhruba na 400, oproti přibližně 310 místům zmíněných v poslední oficiální studii z roku Celková populace těchto oblastí dosahuje 80 tisíc obyvatel, z nichž téměř tři čtvrtiny tvoří Romové 79. Podle některých názorů je vytváření a rozšiřování sociálně vyloučených enkláv výsledkem nedobrovolného vystěhovávání Romů z center na periferii a do ubytoven 80. Životní podmínky v ubytovnách popisuje Zpráva Agentury Evropské unie pro základní práva z roku 2011, podle níž v České republice dosahuje průměrný počet osob na jeden pokoj v romských domácnostech hodnoty přesahující 2,1 81. Podíl romských domácností, kterým chybí některá část základního vybavení jako vlastní kuchyně, záchod, sprcha nebo elektřina, se pohybuje kolem 15 % 82. V březnu 2011 zaznamenala Kancelář veřejného ochránce práv stížnost na diskriminační postup obce poté, co bylo romské rodině zamítnuto poskytnutí obecního bytu, jenž jí předtím byl nabídnut. Jako důvody byly uvedeny nevhodnost umístění početné rodiny do malého bytu; skutečnost, že žadatelka neměla mimo rodičovský příspěvek jiný příjem; a že její partner měl pouze dočasnou pracovní smlouvu. Podle názoru posuzující komise navíc byla rodina sociálně problémová. ombudsman dospěl k závěru, že nebylo možné vyloučit, že se obec dopustila diskriminace 83. Doporučil proto obci, aby stanovila přesnější a dohledatelná pravidla pro vybírání zájemců o obecní byty, reflektovala příjmovou situaci rodin s dětmi (zohlednila příjmy nahrazující příjmy ze zaměstnání) a neuchylovala se ke zjišťování informací o potenciálních nájemcích z nespecifikovaných druhotných zdrojů 84. V červenci 2011 zveřejnil ombudsman zprávu o případu tvrzené diskriminace na základě romské etnicity. Zástupce městské části odmítl se stěžovatelem uzavřít 78 Čopjaková, K., navštíveno 20. července Český helsinský výbor, Zpráva o stavu lidských práv v České republice za rok 2011, s. 41. Viz také Faltýnek, Vilém, V Česku přibývá chudinských ghett, navštíveno 17. července Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti, ECRI Conclusions on the implementation of the recommendations in respect of the Czech Republic subject to interim follow-up, navštíveno 15. srpna Agentura Evropské unie pro základní práva, Annual Report 2011, Fundamental rights: challenges and achievements in 2011, s. 22, navštíveno 14. července Ibid., s Kancelář veřejného ochránce práv, Zpráva o šetření ve věci uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, s. 6, _smlovy_k_obecnimu_bytu_.pdf, navštíveno 14. srpna Ibid. 20

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY REALIZAČNÍ PLÁN KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE 2010 2013 1. Ministr vlády pro lidská práva ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY 1.1 Připravit do 31. 12. 2011 novelu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

PRAHA 12. Základní přehled

PRAHA 12. Základní přehled PRAHA 12 Základní přehled Správní obvod Praha 12 je tvořen územím městských částí Praha 12 (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) a Praha-Libuš (Libuš a Písnice). Podíl cizinců na žijících na území

Více

RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ. Mgr. Jan KUBATA

RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ. Mgr. Jan KUBATA RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ Mgr. Jan KUBATA V roce 1998 se stalo statutární město Ústí nad Labem díky kauze Matiční ulice symbolem diskriminace, rasové nesnášenlivosti, neschopných komunálních politiků,

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Příklady dobré praxe v práci s romskými komunitami na místní úrovni v kontextu britské politiky sociální koheze

Příklady dobré praxe v práci s romskými komunitami na místní úrovni v kontextu britské politiky sociální koheze Příklady dobré praxe v práci s romskými komunitami na místní úrovni v kontextu britské politiky sociální koheze Mgr. Lucie Fremlová Žijeme tu společně: Příklady úspěšné praxe v sociálně vyloučených lokalitách

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Martina Mikeszová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Struktura prezentace Lidé ohrožení sociálním

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Roman Matoušek Problémy dosavadních přístupů na co Koncepce reaguje? Podpora na straně poptávky (dávky) nepropojená s adekvátní nabídkou

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Agentura Evropské unie pro základní práva: Srovnávací zpráva o bytové situaci Romů a Travellerů v členských státech Evropské unie

Agentura Evropské unie pro základní práva: Srovnávací zpráva o bytové situaci Romů a Travellerů v členských státech Evropské unie Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) MEMO / 20. října 2009 EMBARGO: 20. října 2009 12:00 (SEČ) Agentura Evropské unie pro základní práva: Srovnávací zpráva o bytové situaci Romů a Travellerů

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům Diskuse o zdravotním pojištění cizinců je charakterizována: nízkou informovaností veřejnosti a

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jana Smítalová Projednáno na a schváleno PR: 10. 9. 2014

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Richard Nikischer richard.nikischer@soc.cas.cz Migrace do Evropy je v současnosti jedním z hlavních celospolečenských

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Zdravotní pojištění migrantů v ČR

Zdravotní pojištění migrantů v ČR Zdravotní pojištění migrantů v ČR Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová Universita Karlova 1. lékařská fakulta Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Základní informace o populaci migrantů v

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností o člověk je znevýhodňován na základě určitých právem zakázaných kritérií o znevýhodněný člověk je omezen

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz

Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz Struktura příspěvku Stručně k vývoji české migrační politiky Přistup migrantů ze třetích zemí ke

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více