Rasismus a diskriminace v České republice. Linda Janků, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Hubert Smekal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rasismus a diskriminace v České republice. Linda Janků, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Hubert Smekal"

Transkript

1 ENAR STÍNOVÁ ZPRÁVA Rasismus a diskriminace v České republice Linda Janků, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Hubert Smekal Centrum pro lidská práva a demokratizaci 1

2 1. Shrnutí Tato stínová zpráva, která sleduje období od března 2011 do března 2012, se kromě obecné analýzy rasismu a jiných forem diskriminace v České republice podrobně věnuje rovněž tématu islamofobie. Česká republika, na rozdíl od mnoha západoevropských zemí, nezaznamenává ve vztahu k muslimské menšině závažnější problémy. Nižší naléhavost této otázky plyne z poměrně malého počtu muslimů žijících v České republice a rovněž ze skutečnosti, že se většinou jedná o osoby s vysokoškolským vzděláním pracující na vysoce kvalifikovaných pozicích. Latentní míra xenofobie a islamofobie je však v české společnosti bohužel poměrně vysoká. Znalosti o islámu jsou velmi omezené a zpravodajství v médiích je často zavádějící a/nebo neinformované.. Mezi nejzávažnější problémy patří následující otázky: Ve sledovaném období došlo k oživení a dalšímu posílení napětí mezi majoritou a romskou menšinou. V regionech potýkajících se s vysokou nezaměstnaností, v nichž je vyšší podíl romské populace, organizovaly krajně pravicové skupiny veřejná shromáždění. V několika případech byl nutný zásah policie, která zabránila eskalaci a násilným střetům. Došlo k několika násilným útokům jak vůči Romům, tak ze strany Romů vůči bílým. Objevily se také falešné zprávy o útocích, které vyvolaly xenofobní nálady ve společnosti. Situaci zhoršila svým neprofesionálním zpravodajstvím zejména bulvární média, která pouze opakovala ničím nepodložené zvěsti. Česká republika musí nutně provést systémovou reformu vzdělávacího systému. Romské děti jsou neúměrně často posílány do základních škol s omezenými výukovými osnovami, což omezuje možnosti jejich dalšího vzdělávání a práce. Segregace romské populace od většinové společnosti tak začíná již od dětství a s postupem času se dále prohlubuje. Namísto dosavadních dílčích reforem je třeba jasné systémové změny, která by zahrnula romské děti do standardního vzdělávacího procesu. Kromě toho je také nutné přesvědčit romské rodiče o nezbytnosti kvalitního vzdělání jejich dětí. Celkově nízká úroveň dosaženého vzdělání u příslušníků romské menšiny vede k jejich vysoké nezaměstnanosti a obsazování méně kvalifikovaných pozic. Zaměstnavatelé se navíc zdráhají zaměstnávat Romy a při přijímání nových pracovníků nadále dochází k diskriminaci. Je třeba zlepšit dostupnost právní pomoci obětem diskriminace na trhu práce. Pokračuje nepříznivý proces ghettoizace, kdy se Romové přesouvají na periferie měst, z nichž se stávají oblasti s vysokou nezaměstnaností, horší infrastrukturou a zvýšeným výskytem kriminality. Česká republika musí rozvinout účinnou strategii státního bydlení a zajistit ochranu před zneužíváním ze strany majitelů ubytoven. Je třeba umožnit migrantům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění. 2

3 2. Obsah 1. Shrnutí Obsah Úvod Významné události v zemi za sledované období Zvláštní téma islamofobie Přístup a plná účast ve všech kolektivních oblastech společnosti Rasismus and související diskriminace v oblasti zaměstnání Rasismus a související diskriminace v oblasti vzdělávání Rasismus a související diskriminace v oblasti bydlení Rasismus a související diskriminace v oblasti zdravotnictví Rasismus a související diskriminace v přístupu ke zboží a službám Rasismus a související diskriminace v oblasti politické participace Rasismus a související diskriminace v médiích Rasismus a související diskriminace v oblasti trestní spravedlnosti Zhodnocení aktivit občanské společnosti a kritika zajištění základních práv a svobod Příklady dobré praxe Doporučení Závěr Použité zdroje Příloha 1: Seznam zkratek

4 3. Úvod Stínová zpráva ENAR má za cíl zhodnotit situaci v České republice z hlediska rasismu a diskriminace v různých oblastech, které jsou rozvedeny níže. Zpráva pokrývá období od března 2011 do března Zpráva je zaměřena na oblast zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče, přístupu ke zboží a službám, politické účasti, médií a trestní spravedlnosti. Nabízí rovněž kritické zhodnocení úrovně ochrany základních práv v České republice z pohledu občanské společnosti. Ve srovnání s minulými lety nedošlo k výrazným změnám ohledně ohrožených skupin. Nejzranitelnější vůči rasismu a diskriminaci nadále zůstává romská menšina. Mezi další ohrožené skupiny patřili Rumuni, Albánci, Ukrajinci a muslimové. Ve sledovaném období bylo přijato několik změn právní úpravy v oblasti vzdělávání (dvě změny v prováděcích předpisech účinné od září 2011), zdravotní péče (novela zákona o veřejném zdravotním pojištění) a azylové a migrační politiky (novela zákona o pobytu cizinců). Pro více informací o těchto změnách viz kapitolu 4. V oblasti bydlení, trestní spravedlnosti a politické účasti přijala vláda, příp. příslušná ministerstva, několik strategických a koncepčních dokumentů (Koncepce bydlení ČR do roku 2020, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, Koncepce integrace Romů pro léta a návrh nového cizineckého zákona, které předložilo Ministerstvo vnitra v únoru 2012 vládě). V oblasti médií či přístupu ke zboží a službám nebyly přijaty žádné významné legislativní změny. Tato zpráva se specificky věnuje otázkám rasismu a diskriminace vůči muslimům. V České republice je poměrně rozšířená latentní islamofobie a příslušníci muslimské komunity čelí negativním předsudkům ze strany většinové společnosti i médií. V obecné rovině však islamofobie nepatří mezi témata s takovou společenskou a politickou závažností jako problém diskriminace a rasismu vůči Romům. Zpráva přináší informace o postavení muslimské komunity v České republice, analyzuje různé formy diskriminace a projevů rasismu vůči muslimům a hodnotí příčiny a důsledky nepřátelství vůči této skupině. 4

5 4. Významné události v zemi za sledované období Složení ohrožených skupin zůstalo v období od března 2011 do března 2012 bez větších změn. Menšinou, která je nejčastěji terčem projevů rasismu a diskriminace, jsou i nadále Romové. V době ekonomické krize došlo k přijetí některých legislativních změn 1, které byly kritizovány jako antisociální 2. V oblasti vzdělávání vstoupily v září 2011 v účinnost dvě novely prováděcích předpisů, které mohou přispět k většímu zapojení romských dětí do mainstreamového vzdělávacího procesu, avšak stále jsou nezbytné zásadní reformy. V oblasti zdravotní péče zavedla novela zákona o veřejném zdravotním pojištění dvojí standard zdravotní péče 3 a téměř dvojnásobně zvýšila poplatek za pobyt v nemocnici. Na základě novely zákona o pobytu cizinců, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2012, přešla agenda týkající se pobytu cizinců na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Přezkum vydaných správních rozhodnutí provádí Ministerstvo vnitra. Co se týče politické participace, v únoru 2012 předložilo Ministerstvo vnitra vládě návrh nového cizineckého zákona, který má umožnit dvojí občanství. Vláda přijala řadu politických strategických a koncepčních nástrojů v oblasti zdravotní péče, bydlení, trestní spravedlnosti, sociální integrace Romů a politické participace. Prohlášení vlády z 29. února 2012 stanovilo závazek předložení návrhu změny právní úpravy komerčního zdravotního pojištění cizinců do konce roku Ministerstvo pro místní rozvoj vypracovalo Koncepci bydlení ČR do roku 2020, která má zlepšit dostupnost bydlení pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením pomocí stimulace poptávky i nabídky 4. V oblasti trestní spravedlnosti přijala vláda v září 2011 Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období , která navrhuje přijetí legislativní změny umožňující bezplatnou právní pomoc pro oběti trestných činů v sociálně vyloučených lokalitách. 1 Následkem reforem je například obtížnější získat podporu v nezaměstnanosti, došlo ke snížení rodičovského příspěvku a snížená sazba DPH (na léky a jídlo) se zvýšila z 10 % na 14 % (základní sazba DPH zůstala beze změny). Aktuálně, Vláda Vám mění život. Velký přehled schválených reforem, navštíveno 15. srpna Např. ze strany bývalé soudkyně Ústavního soudu Elišky Wagnerové. Kozelka, Petr, Vládní reformy jsou šílené a asociální, navštíveno 20. srpna Pacienti si musí připlatit za určité nadstandardní, obtížnější léčebné postupy, které přesahují standard bezplatně poskytované zdravotní péče. Informační centrum vlády, Reforma zdravotnictví, navštíveno 20. srpna Vláda ČR, Koncepce bydlení v ČR do roku 2020, s. 101, navštíveno 18. července

6 Ve společnosti vzrostly protiromské nálady, které byly doprovázeny protiromskými demonstracemi a protesty, zejména v příhraniční oblasti Šluknovského výběžku. Do protestů se zapojili jak krajně pravicoví extremisté, tak běžní občané. Na demonstracích zaznívala hesla volající po etnicky motivovaném násilí a k protiromské rétorice se připojili i někteří politici. 6

7 5. Zvláštní téma islamofobie Obyvatelstvo České republiky je výrazně homogenní, menšiny tvoří pouze malou část populace. Muslimská komunita patří mezi nepočetné, počítá se k ní zhruba 11 tisíc osob 5, tedy zhruba pouze 0.1 % z téměř 10.6 miliónu obyvatel ČR. Největší komunity existují ve dvou největších městech v Praze a Brně, kde se také nacházejí jediné dvě mešity v zemi 6. Muslimové žijící v České republice jsou vysoce heterogenní skupinou a tudíž můžeme jen stěží hovořit o jedné české muslimské komunitě. Téma islamofobie nepatří v České republice ke žhavým politickým tématům. Zprávy o muslimech se vyskytují v tuzemských médiích pouze příležitostně, často v lokálním kontextu. Politické strany na celostátní úrovni téma islámu nikterak nezdůrazňují 7. Muslimové obecně nebývají terčem ozbrojených útoků; animozita se realizuje jinými kanály, například nedůvěrou, předsudky a obecně nižší mírou tolerance v české společnosti Muslimské komunity v České republice Výraz muslimská komunita lze použít jen jako obecný zastřešující pojem, protože homogenní jednotná komunita muslimů v České republice neexistuje 9. Muslimská populace není nijak pevněji organizována a její členové se výrazně liší co do etnicity (národnosti), jazyka, kulturního pozadí i míry zbožnosti Počítaje v to praktikující i nepraktikující muslimy. Viz Topinka, Daniel, 2006, Integrační proces muslimů v České republice pilotní projekt, výzkumná zpráva pro Ministerstvo vnitra, s Vedou se spory o to, jaké modlitebny již mohou být považovány za mešity. Podle některých je jediná mešita v Brně, lze se ale setkat i s názory, že mešity fungují (kromě Brna a Prahy) také v Teplicích a Hradci Králové. 7 V posledním programovém prohlášení vlády z roku 2012 například téma islámu a muslimů zcela chybí. Vláda České republiky, Programové prohlášení Vlády České republiky, navštíveno 29. července To potvrzuje také V. Sáňka, předseda Islámské nadace v Praze: Otevřené projevy islamofobie se výrazněji objevují spíše jen od nevelkého počtu jednotlivců, které najdeme jak mezi politiky, tak mezi protimuslimskými aktivisty a bloggery. Latentní islamofobie je ovšem u nás velmi rozšířená a pramení především z neznalosti islámu a muslimů, jejich historie a současné situace v zemích s převahou muslimského obyvatelstva. ový rozhovor s Vladimírem Sáňkou, 3. srpna Podle B. Ostřanského, [ ] představu, že čeští muslimové tvoří pevně semknutou masu, která táhne za jeden provaz a vzájemně koordinuje své počínání a vystupování vůči státu, je tedy třeba hned na počátku rozhodně opustit jako naprosto neodůvodněnou a zavádějící. Mendel, Miloš, a Ostřanský, Bronislav, a Rataj, Tomáš, Islám v srdci Evropy (Praha: Academia, 2007), s Bečka, Jiří, a Mendel, Miloš, Islám a české země (Praha: Votobia, 1998). Zajímavou malou homogenní skupinu tvoří turečtí muslimové, kteří se odlišují od muslimů arabského původu. Působí v Praze, mají vlastní modlitebnu vedenou tureckým imámem a jejich obřady probíhají v turečtině. Melichárek, Tomáš, Turecká komunita a modlitebna v Praze, PŘES: Čtvrtleník o migraci a lidských právech, VI, (2010), s

8 Přesná data k určení počtu muslimů žijících v České republice bohužel nejsou k dispozici. Podle jedné studie zde v roce 2006 žilo muslimů 11, z nichž 62,6 % mělo turkický sunitský původ (tedy oblast Balkánu, Kavkazu a Střední Asie) a 28,6 % arabský sunitský původ (tedy ze zemí Blízkého východu a Afriky). Šíité tvoří pouhá 2 % muslimské populace v ČR. Pozoruhodné je, že déle usazení muslimové jsou často lidé s vysokoškolským vzděláním, kteří mluví česky a pracují jako vysoce kvalifikovaní odborníci 12. Aktivně praktikujících muslimů v ČR není mnoho, odhaduje se, že na náboženském životě aktivně participuje 2 tisíce muslimů, z nichž dvě až tři stovky tvoří čeští konvertité k islámu 13. Při sčítání lidu v roce 2011 se k islámu přihlásilo osob 14. Oficiální status muslimské komunity je uznán v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Její zastřešující organizace Ústředí muslimských obcí byla zaregistrována v roce 2004 Ministerstvem kultury jako náboženská společnost prvního stupně 15. Na území České republiky vzniklo několik muslimských komunit a sdružení, z nichž dvě největší působí v Praze a v Brně (Islámská nadace v Praze a Islámská nadace v Brně). Další významné komunity se zformovaly okolo modliteben v Teplicích, Hradci Králové, Liberci, Plzni a Karlových Varech 16. Kromě organizací založených a vedených samotnými členy muslimské obce neexistují v České republice žádné nevládní organizace zaměřené na práci s muslimy či podporu jejich integrace Topinka, Daniel, 2006, s Židková, K. 2011, Alrawi: Už deset let jen vysvětluji, že nejsme teroristé, Brněnský deník, 11. září, navštíveno 15. července Tato čísla uvádí nejen Topinkova studie, ale odpovídají také odhadům zástupců muslimské komunity. Někteří však hovoří až o čtyřech nebo pěti stovkách osob. Významnou část českých konvertitů tvoří ženy. Viz Mendel, Miloš, et al., 2007 s. 408, Zajímavé je srovnat tento údaj s předchozími sčítáními lidu. V roce 2001 se k islámu hlásilo osob, zatímco v roce 1991 pouze 495 (census ale tehdy nezahrnoval cizince mající v ČR dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Český statistický úřad, Obyvatelstvo podle náboženské víry podle krajů - podrobné údaje, e_udaje/%24file/sldb_podrobna_vira.xls, navštíveno 15. července 2012; a Český statistický úřad, 2001, Obyvatelstvo podle náboženského vyznání a pohlaví podle výsledků sčítání lidu v letech 1921, 1930, 1950, 1991 a 2001, navštíveno 15. července Zákon rozlišuje dva stupně registrace, přičemž náboženským společnostem ve druhém stupni se přiznávají některá zvláštní práva jako například finanční příspěvky od státu, možnost zakládat vlastní nemocnice, školy, atd. Ústředí muslimských obcí bude moci o druhý stupeň registrace zažádat v roce Pro více informací a kontakty na jednotlivé muslimské komunity v České republice viz: Al-islam.cz, Mešity a modlitebny v ČR a SR, navštíveno 7. srpna Jedinou výjimku představují sdružení se zájmem o arabskou kulturu, historii a společnost jako Česko-arabská společnost, Opus Arabicum nebo Baraka: Centrum pro kultury Blízkého Východu a 8

9 Koncentrace muslimů do několika větších komunit na území České republiky v těchto oblastech vede ke vzniku protiislámských iniciativ, které se projevují například protesty proti plánované výstavbě mešit 18 nebo vyjadřováním nesouhlasu s přítomností muslimů. 5.2 Islamofobie ve veřejné sféře Pojmy islamofobie a veřejná sféra definujeme široce, abychom pokryli rozsáhlé spektrum různých projevů. Islamofobií rozumíme projevy (například psané, mluvené, kreslené, písně, gesta, ale i další neverbální způsoby komunikace), které vyjadřují hluboce negativní postoj vůči islámu. Veřejnou sféru pojímáme jako reziduální kategorii, zahrnující všechny projevy, jež nejsou činěny výhradně v soukromí. Vlivem malého počtu muslimů v ČR netvoří témata týkající se islámu a muslimů běžnou součást politické agendy. Mediální pokrytí je poměrně slabé a nemá přílišnou informační hodnotu; sdělovací prostředky se obvykle zaměřují pouze na témata s nádechem senzace, které mají šanci nalákat publikum. Miloš Mendel však upozorňuje, že média hrají velmi významnou roli: Mezi hlavní příčiny strachu z islámu v současné České republice paradoxně nepatří osobní zkušenosti české veřejnosti s muslimskými komunitami a jejich jinakostí [ ], nýbrž sledování povrchních zpráv v některých sdělovacích prostředcích[ ] 19. Informace o muslimech v českých médiích jsou pouze útržkovité a veřejnost si na jejich základě nemůže utvořit komplexnější obrázek o muslimské komunitě. Českou islamofobie se projevuje demagogick[ou] polemik[ou] [ ], prezentací lží a polopravd, plochými interpretacemi, z nichž je znát naprostá neznalost problému [ ] 20. Muslimové jsou prezentováni jako cizinci a zdůrazňuje se jejich odlišnost. Podle analýzy Lucie Sedláčkové, [m]édia pracují s neověřenými prognózami, které vyvolávají strach z možného nárůstu muslimského extremismu v zemi. Hlavními tématy jsou terorismus, násilí v muslimských zemích, nerovné postavení žen, náboženský fundamentalismus a politická nesvoboda. Výsledkem jsou xenofobní nálady ve společnosti, nejen u extrémní pravice. [ ] [Ch]ybí jakékoli informace o islámu, jež by jej ukazovaly v pozitivním světle 21. Sami muslimové Severní Afriky, které organizují veřejné diskuze a přednášky, případně publikují informační bulletiny a knihy o vybraných tématech arabského světa. 18 Plány na výstavbu mešity většinou vyvolají silný odpor a protiislámské postoje. Jak uvádí Mendel, [č]eská islamofobie je natolik silná, že byla opakovaně znemožněna výstavba mešity na některých místech republiky [...], panuje zde neopodstatněný strach z přílivu terorismu, jehož středisky by měly být právě mešity [...]. Mendel, Miloš, et al., 2007, s Tamtéž, s Tamtéž, s Mendel dále uvádí: Soustavně se poukazuje na malou toleranci muslimů vůči jiným náboženstvím, vyšší kriminalitu u muslimských přistěhovalců, některé nejednoznačné či archaické součásti islámské věrouky a práva [...]. Tamtéž., s Sedláčková, Lucie, Islám v médiích, (Liberec: Nakladatelství Bor, 2010), s. 53. Více o prezentaci islámu v českých médiích viz např. Mendel, Miloš et al., 2007, s

10 považují mediální pokrytí islámu v ČR za předpojaté a překroucené, postrádající například informování o úspěšných muslimských lékařích 22. Vedle všeobecného ignorování a předsudků ze strany mainstreamových médií se lze setkat i s explicitnějšími islamofobními tendencemi, a to zejména na internetu 23. Mezi nejznámější servery tohoto zaměření patří Eurabia.cz 24, Pravda o islámu 25 a Média o islámu 26. Existuje též facebooková skupina Islám v České republice nechceme, která již získala více než 60 tisíc příznivců. K projevům islamofobie příležitostně dochází také v politice. Otevřeně netolerantní postoj vůči muslimům však zaznívá pouze od několika politiků a okrajových, většinou extrémně pravicových politických uskupení. Jak již bylo zmíněno, na celostátní politické úrovni se témata spojená s islámem či muslimy takřka nevyskytují 27. V roce 2011 zorganizovalo České hnutí za národní jednotu bez většího zájmu veřejnosti sedm petičních kampaní proti plánované výstavbě mešity v Hradci Králové. Protiislámské sentimenty rozdmýchávala také další krajně pravicová formace Dělnická strana sociální spravedlnosti. Jiné politické subjekty antipatie vůči muslimům do svého politického programu nezařazují Muslimské komunity v komparativním pohledu Dlouhodobě nejproblematičtější vztahy ze strany majoritní společnosti panují v České republice vůči romské menšině, jež je vnímána velmi negativně. Dokonce 22 Topinka, Daniel, 2006, s. 61, 77, 87; Radoňová, Zuzana, Naděje a obavy arabských muslimů v Česku, bakalářská práce (Masarykova univerzita, 2007), s Zástupci různých muslimských komunit se snaží být aktivní a vystupovat na veřejnosti, například na seminářích s českými experty na téma islámu či na osvětových akcích ve školách. 23 Podle V. Sáňky je nejvíce agresivních projevů islamofobie viditelných právě na internetu. Upozorňuje, že zatímco některé stránky jsou zjevně islamofobní, řada dalších projevuje latentní islamofobní tendence. Rozhovor s Vladimírem Sáňkou, 3. srpna Eurabia varuje před vpádem islámu do Evropy a před následným zničením tradičního evropského života a kultury. Podtitulek stránky zní: Islám dobývá Evropu, Eurabia.cz ji brání. 25 Tato stránka poskytuje prostor kritikům islámu a je spojena s mezinárodní islamofobní stránkou FaithFreedom.org. Podtitulek na stránce říká: S militarismem islámu je třeba bojovat vojensky a s jeho ideologií zase ideologicky. Jsou dvě fronty války proti barbarství. 26 Stránka shromažďuje informace a novinky o islámu z českých i zahraničních médií (výběr článků je však zaujatý a implicitně provokuje protiislámské postoje) a publikuje blogové příspěvky namířené proti islámu. 27 Zajímavé je, že někteří antisemitští neonacisté vyjadřují proislámské postoje, jelikož Židé pro ně (a muslimy) představují společného nepřítele. Mareš, Miroslav et al., 2011, České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy), Analýza pro Ministerstvo vnitra, s. 6, navštíveno 13. července Ministerstvo vnitra, 2012, Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky v roce 2011, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2011 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2012, s. 16, 47, 56, navštíveno 12. července

11 tak negativně, že to jednoznačně zastiňuje vztahy k dalším menšinám, včetně muslimů. V české společnosti se nicméně projevuje vysoká míra latentní islamofobie. Vůči muslimům převládají negativní postoje, což potvrzuje i několik průzkumů veřejného mínění. Jak vyplynulo z průzkumu společnosti STEM z roku 2006, [o] životě muslimů v České republice toho není příliš mnoho známo, o islámu si nemyslí nic dobrého tři čtvrtiny Čechů, šedesát procent z něj má strach 29. Podobná zjištění přinesl průzkum z roku 2010, který se zabýval postoji Čechů vůči extremistickým, rasistickým a xenofobním myšlenkám. V části věnované sympatiím k menšinám se muslimové umístili ve druhé nejhorší kategorii (ze čtyř). Většina Čechů vyjádřila vůči muslimům antipatie a nechtěla by s nimi dlouhodobě žít na stejném území 30. Průzkum zároveň potvrdil, že Češi si o muslimech netvoří názor na základě vlastní zkušenosti, a tyto postoje tedy vyvěrají z negativních předsudků vůči muslimům 31. Na rozdíl od ostatních menšin se muslimů přímo dotýká stigmatizující nálepka terorismu. Postoj české majoritní společnosti vůči muslimům zaznamenal po útocích na New York a Washington z 11. září 2001 výrazný negativní zlom. Rozšířily se narážky na muslimy jako na teroristy 32 a internetové diskuze se zradikalizovaly. Vláda ale muslimy za bezpečnostní hrozbu pro ČR nepovažuje. Zprávy Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby o vývoji extremismu nezmiňují vůbec žádné projevy extremistického chování v rámci muslimské komunity 33. Ministerstvo vnitra uvedlo, že v České republice není téma islamizace Evropy vnímáno tak znepokojivě jako v západní Evropě 34. Stejný názor zaujímají i nevládní organizace (např. Amnesty International, Český helsinský výbor), které ve svých výročních zprávách týkajících se České republiky islámskou tematiku či problémy spojené s muslimy vůbec nezmiňují. Za závažnější problém nelze považovat ani diskriminaci založenou na spojení náboženství a rasy. Výrazně etnicky diverzifikovaná struktura muslimského obyvatelstva v ČR (viz kapitolu 5.2) má za následek, že islám není primárně 29 Topinka, Daniel, 2006, s Podle průzkumu spadají postoje Čechů k muslimům do stejné kategorie jako postoje k Romům. Jedinou skupinu s ještě horším renomé představují drogově závislí. Naopak lépe než muslimové dopadli například homosexuálové, černoši, imigranti, Ukrajinci, Vietnamci, bezdomovci a prostitutky, kteří spadají do druhé kategorie reprezentující odtažité, ale ještě tolerantní postoje. 31 Ministerstvo vnitra, Zmapování postojů veřejnosti v České republice k pravicově extremistickým, rasistickým a xenofobním myšlenkám a jejich šiřitelům s ohledem na integraci menšin a cizinců, s , navštíveno 18. července Vůdčí osobnost muslimské komunity v Brně Hassan Alrawi například shrnul svou zkušenost následovně: Jedenácté září mi změnilo život. Vlna nepřátelských tvrzení se spustila i na internetu. Averze přicházela od českých extremistů, některých politiků, duchovních i novinářů. Posledních deset let v podstatě jen vysvětluji, že muslimové nejsou teroristé. Židková, K Tento negativní trend po 11. září potvrzují i další experti, viz Mendel, Miloš, et al., 2007, s Mareš, M. et al., 2011, s Ministerstvo vnitra, Extremismus. Souhrnná situační zpráva. 3.čtvrtletí roku 2011, navštíveno 12. července

12 spojován se specifickou etnickou či národnostní menšinou. 35 Situace se trochu problematizuje na průsečíku náboženství a pohlaví, konkrétně v případě muslimských žen. Na rozdíl od mužů je příslušnost k islámu u žen často rozpoznatelná na první pohled, což logicky vede k většímu výskytu islamofobních projevů. Nošení závojů či šátků není českou legislativou specificky upraveno, žena v hidžábu však na veřejnosti vzbuzuje podezření a nedůvěru 36. Podle Mendela se nejedná čistě o výsledek problematické reputace islámu, avšak možná mnohem podstatnější fakt, že Češi nejsou na takto otevřený projev religiozity připraveni 37. Tento problém, jemuž zahalené muslimky čelí, se údajně prohloubil po událostech z 11. září 38. Závěrem lze konstatovat, že islám v České republice představuje téma relativně nízké politické i společenské relevance, a to jak z důvodu malého počtu zdejších muslimů, tak kvůli specifickému složení muslimské komunity (velmi často univerzitně vzdělaní lidé, absence radikálních proudů a jejich přívrženců 39 ). Na druhé straně, samotní muslimové bývají při svých aktivitách (např. při stavbě mešit) konfrontováni s potížemi, které ještě zesiluje pokřivený obraz islámu a muslimů v českých médiích, stejně jako existence protiislámských internetových stránek a fór, které dále zvyšují již tak negativní předsudky vůči muslimům a latentní islamofobii v české společnosti. 35 Sáňka dále říká: [X]enofobní postoje části české veřejnosti proti muslimům jsou způsobeny dílem netolerancí k cizincům jiné rasy, pleti a národnosti, a dílem odporem ke všemu islámskému. Takže xenofobie některých lidí se obrací i proti nám, českým muslimům. Obviňují nás z islamizace, nazývají nás islamisty apod." Rozhovor s Vladimírem Sáňkou, 3. srpna Podle Sáňky [m]uslimské ženy čelí mnohem většímu tlaku ze strany společnosti, především ty, které chodí zahalené. Jsou terčem různých nemístných a urážlivých poznámek na veřejnosti, mohou mít problém v zaměstnání, hůře hledají práci. Rozhovor s Vladimírem Sáňkou, 3. srpna Mendel, Miloš, et al., 2007, s Podle Hassana Alrawiho se v Praze a Brně odehrálo několik incidentů, kdy kolemjdoucí strhli zahalené ženě šátek z hlavy. Židková, K Ojediněle se však projevy kontroverzních postojů uvnitř muslimské komunity objevily. Policie například nedávno vyšetřovala případ antisemitského kázání českého konvertity k islámu v brněnské mešitě. Horák, Michal. 2012, 'Policie: Kázání v brněnské mešitě bylo trestné, je ale promlčené', idnes, 27. září, navštíveno 18. července

13 6. Přístup a plná účast na všech veřejných politikách Následující kapitola popisuje vývoj na poli diskriminace a rasismu v České republice. Nejprve uvádíme přehled etnického složení obyvatelstva se zaměřením na vybrané zranitelné skupiny. Podle výsledků průzkumu z března 2012, který provedl Sociologický ústav Akademie věd ČR, Češi projevují náklonnost ke Slovákům (88 %), Polákům (67 %), Němcům (49 %), Židům (47 %) a Řekům (45 %). Antipatii naopak pociťují vůči Rumunům (47 %), Albáncům (47 %), Ukrajincům (51 %) a Romům (78 %) 40. Podle předběžných výsledků Sčítání lidu z roku 2011 se k romské národnosti hlásí pouze respondentů 41, přestože podle vládních odhadů žije na území České republiky mezi 150 tisíci a 300 tisíci Romy (údaje z roku 2006) 42. Takto obrovský rozdíl může ukazovat na určitou neochotu některých Romů uvádět svoji etnicitu. V ČR celkově chybí systematický sběr dat o etnické příslušnosti, což v podstatě znemožňuje specifikovat hlavní problémy romské komunity 43. Velké procento Romů žije v sociálně vyloučených lokalitách 44, které jsou soustředěny převážně na severu České republiky 45. Nejzávažnější problémy, k nimž došlo ve sledovaném období, jsou spojeny s protiromskými náladami, které v ČR existují, zejména v oblasti Šluknovského výběžku a dalších regionech, kde jsou soustředěny komunity sociálně vyloučených Romů. V těchto oblastech proběhla řada protiromských demonstrací. Romové jsou navíc většinovou populací stigmatizováni jako kriminálníci. Problém nedostatku relevantních dat se projevuje rovněž ve vztahu k české muslimské komunitě. Neexistují žádné oficiální statistiky a bylo provedeno jen velmi málo průzkumů (ať už ze strany státu či neziskového sektoru) ohledně postavení muslimů v oblastech, na něž se zaměřuje tato kapitola. Relevantní informace tak lze čerpat pouze z vyjádření představitelů muslimské komunity nebo z názorů akademiků. 40 Sociologický ústav Akademie věd ČR, Vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR březen 2012, navštíveno 15. srpna Český statistický úřad, Preliminary results of the Census 2011, Population, navštíveno 3. srpna Vláda, Romská národnostní menšina, navštíveno 3. srpna Blíže viz Liga lidských práv, Sběr dat určujících etnickou příslušnost jako nástroj pro zjištění rozměru diskriminace romských dětí, navštíveno 10. srpna Obyvatelé těchto lokalit mají ztížený přístup k institucím a službám. Mezi časté příčiny sociálního vyloučení patří ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, nemoc atd. Srov. Agentura pro sociální začleňování, Co je sociální vyloučení, navštíveno 12. srpna Největší koncentrace sociálně vyloučených lokalit v této části České republiky se objevuje v Děčíně, Jiříkově, Šluknově, Varnsdorfu, Ústí nad Labem, Chomutově, Mostě a Jirkově. Evropský sociální fond, Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v České republice, navštíveno 12. srpna

Zpráva o stavu lidských práv

Zpráva o stavu lidských práv Zpráva o stavu lidských práv v ČR v roce 2012 Obsah Úvodní slovo... 5 1. Diskriminace... 7 1.1. Vzdělávání... 7 1.2. Zaměstnávání...10 1.3. Bydlení...11 1.4. Zdravotní péče...12 2. Hate crime zločiny z

Více

Monitorovací zpráva občanské společnosti

Monitorovací zpráva občanské společnosti Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v ČESKÉ REPUBLICE v roce 2012 DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Monitorovací zpráva občanské společnosti

Více

STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008

STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008 STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008 Rasismus v České republice Gwendolyn Albert Pavla Redlová I. Shrnutí V roce 2008 se prohlubovaly negativní trendy, které jsme zaznamenali ve Stínových zprávách z let 2006 a 2007.

Více

Praktické problémy s integrací v České republice 1

Praktické problémy s integrací v České republice 1 Praktické problémy s integrací v České republice 1 Markéta Blažejovská Brno, 2012 1 Nezkrácená česká verze - před zařazením do samotné publikace v anglickém jazyce došlo ke krácení a editorským úpravám.

Více

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace v České republice a strategické směrnice Romského vzdělávacího fondu Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Roma Education Fund Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace

Více

Strategie romské integrace do roku 2020

Strategie romské integrace do roku 2020 Strategie romské integrace do roku 2020 únor 2015 1. Úvod 1.1. Základní informace o strategii Název strategie Kategorie strategie Zadavatel strategie ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII Strategie romské integrace

Více

Příručka pro integraci

Příručka pro integraci Příručka pro integraci žen z tradičních muslimských komunit žijících v České republice a jejich uplatnění na trhu práce Zkušenosti z projektu Selma Muhič Dizdarevič Příručka pro integraci žen z tradičních

Více

nedokončený ÚKoL ROMŠTÍ ŽÁCI V ČESKÉ REPUBLICE STÁLE ČELÍ PŘEKÁŽKÁM VE VZDĚLÁNÍ VZdĚLÁnÍ Je LidSKÉ PrÁVo

nedokončený ÚKoL ROMŠTÍ ŽÁCI V ČESKÉ REPUBLICE STÁLE ČELÍ PŘEKÁŽKÁM VE VZDĚLÁNÍ VZdĚLÁnÍ Je LidSKÉ PrÁVo nedokončený ÚKoL ROMŠTÍ ŽÁCI V ČESKÉ REPUBLICE STÁLE ČELÍ PŘEKÁŽKÁM VE VZDĚLÁNÍ VZdĚLÁnÍ Je LidSKÉ PrÁVo amnesty international je globální hnutí 2,2 milionů lidí pocházejících z více než 150 zemí a regionů

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 V Praze Leden 2015 Předkladatel: Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Odpovědný

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

Strasbourg, 29 July 2014. ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/

Strasbourg, 29 July 2014. ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/ Strasbourg, 29 July 2014 ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/ FOURTH REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2005 Český helsinský výbor PRAHA červen 2006 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 2 Rovné příležitosti mužů a žen... 3 Práva seniorů... 11 K věkové diskriminaci

Více

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů Česká republika: přístup vlády k integraci Romů listopad 2008 OBSAH 1. ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE... 3 1.1. Početnost Romů... 3 1. 2. Politická angažovanost Romů... 4 1.3. Občanská společnost... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 III. Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, červenec 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2011 Český helsinský výbor Praha červen 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Diskriminace... 6 Vězeňství... 10 Policie... 16 Svoboda slova... 20 Sociální zabezpečení...

Více

Ministr pro lidská práva. Koncepce r mské integrace na období 2010 2013

Ministr pro lidská práva. Koncepce r mské integrace na období 2010 2013 Ministr pro lidská práva Koncepce r mské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 Michael Kocáb, ministr pro lidská práva, 2009 Úřad vlády České republiky, Praha 2010 Kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti

Více

Metodika hodnocení vzdělávacích plánů v rámci národních strategií pro začleňování Romů v oblasti vzdělávání

Metodika hodnocení vzdělávacích plánů v rámci národních strategií pro začleňování Romů v oblasti vzdělávání Metodika hodnocení vzdělávacích plánů v rámci národních strategií pro začleňování Romů v oblasti vzdělávání Publikace vznikla v rámci projektu DARE-Net: Odstranění segregace a opatření pro Romy v oblasti

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung.

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung. Ženy v České republice v roce 2008 6/2008 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí jako téma v kontextu rodinné politiky 2. Změny v institucionálních mechanismech

Více

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA Pracovní verze Praha září 2008 1 Obsah Úvod I. Upadající

Více

ACFC/SR/II (2004) 007

ACFC/SR/II (2004) 007 ACFC/SR/II (2004) 007 SECOND REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (Czech version) (Received on

Více

česká vláda propadá už pátým rokem

česká vláda propadá už pátým rokem česká vláda propadá už pátým rokem ŠkolY stále diskriminují romy Amnesty International je globální hnutí více než 3 milionů podporovatelů, členů a aktivistů pocházejících z více než 150 zemí a regionů

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

dvouměsíčník/ročník 4 2010

dvouměsíčník/ročník 4 2010 1 dvouměsíčník/ročník 4 2010 Obsah Editorial 1 Stati, studie, úvahy a analýzy Zkušenosti České republiky s diskriminací z důvodu rasy v evropských souvislostech jako východisko zlepšení současného stavu

Více