CELKOVÁ ČINNOST. Náměstí Mikulov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELKOVÁ ČINNOST. Náměstí 1 692 20 Mikulov"

Transkript

1 1 M Ě S T O M i k u l o v M ě s t s k á p o l i c i e Náměstí Mikulov VÝROČNÍ ZPRÁVA MP MIKULOV r..011 CELKOVÁ ČINNOST BĚŽNÁ ČINNOST MP MIKULOV (dále MP) při své činnosti provádí pěší pochůzky v nejzatíženějších lokalitách v souladu s denním plánem služeb zejména v lokalitách zámecký areál, hřbitovní park, střed města, Kozí Hrádek, Husova, Alf. Muchy, Náměstí a lokalita sídliště. To vše v závislosti na každoročních statistikách nápadu tr. činnosti a přestupkového jednání. Převážně však je pohyb hlídky MP z důvodu dosažitelnosti a rychlého přesunu soustředěn na autohlídku. Toto je vyžadováno v závislosti na zjištěných skutečnostech z MKDS, PCO/TZP a přijatých oznámení od občanů. Tento kombinovaný systém se nám dlouhodobě osvědčil v praxi. Hlídka je tak schopna obsáhnout celý katastr města bez větších problémů. Vyplácí se nám to zejména při přijatých oznámeních na mobilní telefon, kdy hlídka již po cestě k místu hovoří s oznamovatelem a na místě je do několika málo minut a někdy dokonce i v průběhu telefonického hovoru s oznamovatelem. Hlídka je dvoučlenná a to z důvodu nutnosti. Kdy si navzájem členové hlídky dosvědčují své úkony a zákroky a také z důvodu napadení hlídky a vedení taktiky služ úkonu a zákroku. V r.011 registruje MP pouze jediný tr. čin násilí proti úřední osobě. Ve srovnání s předcházejícími lety je to potěšující pokles meziročně až od tři skutky (pro srovnání v r. 007 jich bylo 11). MP Mikulov při své běžné hlídkové činnosti ukládá i pokuty v blokovém řízení a z takto projednaných přestupků získává nezdaněný příjem do městského rozpočtu r. 004/58.500,-, r.005/58.700,-, r. 006/65.900,-, r. 007/755.00,-, r. 008/ ,-, r. 009/ ,- r. 010/ ,- r. 011/ ,-Kč. Počítáno i s pokutami na místě nezaplacenými. V rozpočtu se původně počítalo s částkou ,-Kč, avšak každoročně se daří důslednou činností v této oblasti získat částku vyšší. Rozdíl slouží k pokrytí nákladů na preventivní projekty MP a města Mikulov. MP využívá při své činnosti velmi úspěšně i mobilní platební terminál a to již od r. 007, kterým bylo uskutečněno v r plateb o objemu ,-Kč, což je 35% z příjmu na pokutách celkem. Tyto prostředky by jinak byly předmětem vymáhání jako pokuty na místě nezaplacené. MP rokem 011 vstupuje do nové koncepce práce MP, která je již z části zavedena, ale výrazně se mění a to v reakci na zjištěný stav z analytických údajů, jimž se přímo podřizuje. Je to nový směr, kterým se MP Mikulov chce nadále ubírat při své práci. I díky těmto činnostem se daří meziročně (od r. 004) kriminalitu a vandalismus ve městě trvale snižovat. Jsme plni očekávání, zda i rok 01 přinese opět snížení. Na trvalém poklesu je i odvoz nepřizpůsobivých a asociálních jedinců z ulic města. Důslednou činností v této oblasti se daří město udržet i nadále turisticky atraktivní. Jsou zde sice stále opakované případy, ale tyto MP díky místní znalosti a činnosti nepřetržitého monitoringu MKDS likviduje již v zárodcích. Existují však opodstatněné připomínky z řad veřejnosti na konzumaci alkoholických nápojů na veřejnosti a s tím spojené průvodní jevy, ale tyto se bez obecně závazné vyhlášky strážníkům jen velmi těžko daří eliminovat zákonnými prostředky. Městem již v minulosti byla tato zamítnuta. Strážníci, jako již každoročně včasným zásahem u takovýchto osob zachránili poskytnutím první pomoci v 9-ti případech život. V jednom případě se to však nepodařilo. FINANCE MP pracuje stabilně s vyrovnaným rozpočtem. Největším problémem v kapitole provoz jsou obligátně mandatorní výdaje, které jsou bohužel nezbytné pro udržení standardu, na který si již občané a návštěvnici města přivykli. Zde se jedná zejména o leasingové splátky na služební vozidla MP (x Š Roomster), provoz, údržba, servis, pojistka a opravy MKDS, digitální radiosítě, ukazatelů rychlosti se statistikou, PCO, měřiče rychlosti LAVET TC, Dräger 7510, odchytové vybavení a certifikace a kalibrace s tím spojené, dále přístup do

2 centrálního registru řidičů (CRŘ). K tomu připočteno běžné další provozní náklady (tisk, školení, obnova inventáře, PC techniky, SW aplikací, ošatné, výcvik a další ) a jsme na každoroční částce tis. Nutno podotknout, že vozidla MP jsou provozována v extrémních podmínkách a nejsou garážována. MP je však na druhou stránku plně nezávislá na Měú Mikulov a je soběstačná.. Počet strážníků je trvale stabilizován na 14-ti v nepřetržitém směnném provozu, což s sebou také nese zvýšené náklady, které jsou nezbytné ze zákoníku práce podle způsobu a rozsahu vykonávané práce (nepřetržitý režim ve směnném provozu). Zcela pochopitelně kapitola platy a odvody je nejvyšší položkou rozpočtu MP. Každoročně již několik let mezi 6,-6,8mil korun. MP ale právě i díky těmto nákladům na provoz vykazuje velmi dobrých výsledků (dle přiložených statistik) při své činnosti, kterou je služba obyvatelstvu města, ale i turistům z celého světa, kteří k nám zavítají. A zvyšujeme bezpečnost ve městě jako takovém. Bezpečnostní situace na území města je v tomto ohledu závislá na rozhodnutí zastupitelů při každoročním schvalování napjatých rozpočtů. Nadcházejícím rokem 01 MP Mikulov vstupuje do 0 let své činnosti ve městě Mikulov. SLUŽBA NA VSP V OBCÍCH V roce 011 MP představila svou koncepci pro výkon služby ve všech obcích navazujících katastrálním územím na území města Mikulov. Výsledkem je uzavřená veřejnoprávní smlouva (dále VSP) s obcí Bavory. Ostatní obce odstoupili od záměru z důvodu finanční náročnosti a budou toto zvažovat v budoucnu v závislosti na svých rozpočtech. VPS jsou uzavřeny se souhlasem a dle modelu JMK, který upřednostňuje plný rozsah funkce MP bez omezení. STÍŽNOSTI, PŘEZKUMNÁ ŘÍZENÍ, PODĚKOVÁNÍ MP eviduje za tento rok celkem 13 stížností, z nichž žádná nebyla shledána oprávněnou. Tři z těchto stížností byly ze zahraničí (Srbsko, Polsko, Slovensko). Dále 8 žádostí o přezkumné řízení při udělení pokut, z nichž dvě jsou stále v řízení a 6 bylo shledáno neopodstatněnými. Dalších 14 podmětů a stížností od občanů, na které bylo odpovězeno a pokud byly shledány opodstatněnými, tak nichž byla učiněna opatření k nápravě, či byly postoupeny příslušným orgánům k dořešení. Zvláště si pak ceníme 1 poděkování za ochotu a nadstandardní činnost, poskytnutou pomoc, či profesionálně provedený úkon a zákrok strážníků MP a to i ze zahraničí, od složek Policie ČR SKPV, Celní správy ČR. Jako i ze školských zařízení, ústavů se spec. péčí, či klubů důchodců za vykonané a přínosné přednášky v rámci PPNMÚ a to z celého regionu Mikulovsko. TECHNICKÉ VYBAVENÍ MP MP se pozvolna stala jakousi ukázkovou v tomto směru pro ostatní z oboru a také k nám jezdí v rámci spolupráce další OP a MP z ČR, aby se podívali zejména jak a s čím pracujeme a jakých jsme dosáhly výsledků díky důslednému využívání technického vybavení. Jsme v tomto ohledu bezesporu pro město Mikulov důstojnou reprezentací. Důkazem nám v tomto roce byla kupříkladu prezentace vybavení a systému práce pro kolegy z Rakouska. Kteří se do Mikulova na MP sjeli hned z 9 okresů na pozvání územního odboru Policie ČR, která si velmi pochvaluje vybavení a odváděnou vysoce profesionální práci kolektivu MP Mikulov. Jsme na to patřičně hrdi. Obecně jsme příkladem a to jak po stránce velmi kvalitního technického vybavení (plně digitální MKDS, mobilní kamerová sada R1 Robotronic, osobní sady DCR-11 a CD 50 F, Alkotest Dräger 7510, Imobilizační puška RD 706 TeleDart, pult PCO/ZTP, sada na detekci drog MISTRAL G a DRUGWIPE5+, radar Lavet TC Pro, platební mobilní terminál ČS Spořitelny Ingenico, GPS systém pro vozidla a ruční radiostanice, Digitální radioprovoz Motorola, digitální fotoaparáty, přístup do CRŘ přes tolkeny, neprůstřelné anatomické vesty nové generace, ruční detektor kovů, ruční víceúčelové svítilny, vybavení PC a digitální technikou, špičkově vybavená vozidla pro provoz a službu MP, odchytové vybavení na zvěř, PC a SW vybavení, lifebook pro službu v terénu s GPRS, záznam tel. hovorů + dokumentační SW pro spisovou službu) a další jiné Spolu s využíváním veškeré techniky se nutně zvyšuje i profesionalita, která je vynucena nárokem na znalosti ovládání tohoto technického vybavení, které je převážně na IT technologii, čímž je na velmi vysoké úrovni. Spolu s tím vedení systematické spisové práce při evidenci úkonů a zákroků MP a koordinaci rozličných činností práce strážníků MP, která je dávána za vzor systematické práce u bezpečnostních sborů vedoucí ke kvalitním výsledkům. Je až s podivem, že to co strážníci MP Mikulov považují za samozřejmé (myšleno systém práce a využívání rozličných technologií a vybavení) je obdivováno jako něco neobyčejné DOPRAVNÍ PROBLEMATIKA V této oblasti máme ve městě (dáno historickou architekturou) stále se opakující problémy s kamionovou dopravou vozidel TIR a to z důvodu nedostatku parkovacích míst pro tato specifická nákladní vozidla TIR. Na místech kde bylo možno parkovat jsou dnes DZ, které zakazují stání, či

3 3 zastavení. Jejich instalace byla vynucena velkým množstvím odpadků neukázněných řidičů kamionové dopravy. Každou noc v Mikulově průměrně parkuje kamionů v nevyhovujících prostorách, které nejsou pro takovouto zátěž uzpůsobeny! A možnosti parkování spíše ubývají. Daří se však vozidla TIR vytlačovat při parkování z města (u Atria, ul. Gagarinova, Pod Hájkem, sídliště). Město postrádá záchytné parkoviště pro tento druh dopravy! Toto je skutečně velký problém, který zůstává neřešen. Dalším trvajícím problémem je nevyhovující parkovací kapacita pro osobní vozidla v lokalitě sídliště, která již byla částečně řešena. A doufáme, že to bude pokračovat. Zejména na ul. Nová a Hraničářů. Přetrvávají však občasné komplikace při svozu domovního odpadu v této lokalitě a stání vozidel na zelené ploše, o čemž svědčí stížnosti obyvatel na strážníky, že věc neřeší. Jako významný problém v silniční dopravě vnímáme neosvětlené přechody pro chodce na rychlostní mezinárodní komunikaci E 5! Stále nejsou dořešeny vlastnické vztahy k instalovanému veř. osvětlení a z tohoto důvodu není prováděna údržba a veř. osvětlení nesvítí! Jsou zde každoročně srážky vozidel s chodci a smrtelné úrazy! A křižovatka na obec Březí je nazývána křižovatkou smrti! Opravy a havárie vozovek a chodníkových těles ve městě s sebou nesou příliš mnoho uzavírek a to má za následek v našem historickém městě plném úzkých ulic komplikace v dopravní infrastruktuře. Zde MP často využívá svého oprávnění a usměrňuje provoz. Dokonce je o to i mnohdy žádána (SÚS, VHS, RGV, Tedos Mikulov s.r.o. a dalšími). Dá se říci, že už nejme tolikrát zaskočeni novou (neznámou) situací v sil. provozu, jako tomu bylo dříve. Stále však přetrvává velký počet malých, ale i velkých dopravních nehod s vážnými následky na majetku a zejména zdraví na území města, z nichž v tomto roce jsou opět srážky s chodci x úmrtí. Užití alkoholu, či jiné návykové látky (drog) při řízení vozidla bylo strážníky MP zjištěno celkem 4, zaznamenáváme opět meziroční pokles. Bohužel však 3 z nich při D.N.. Všichni měli detekováno více než 1,00%. (promile) alkoholu v dechu, což je ve spojení s řízením vozidla trestný čin! Výraznou měrou k těmto zjištěním přispívá i MKDS a činnost měření rychlosti. Stále není koncepčně dořešena problematika odtahu vozidel na záchytné parkoviště, což by výrazně napomohlo v dopravní problematice a okamžitému řešení protizákonně stojících vozidel a zejména pak tzv. vraků. MP je ze zákona umožněno nařídit odtah, ale musí k tomu být vytvořeny zákonné podmínky. Tento nedostatek pociťujeme hlavně při řešení autovraků a při velkých kulturněspolečenských akcích, kdy je město plné všude stojících vozidel a hromadná doprava nemůže projíždět. Stále s politováním musíme konstatovat, že MP není vnímána jako rovnocenný partner při řešení dopravní problematiky ve městě, ač tuto dokonale zná a denně se s ní potýká při své praktické činnosti v ulicích města. Pozitivem v oblasti dopravní problematiky je zřízení dálničního oddělení Policie ČR v Mikulově, která má na starost rychlostní mezinárodní komunikaci E 5 od st. hranice až po Brno. Měření rychlosti vozidel V roce 011 byla opět změna zákona o sil. provozu a s tím související úprava přestupků a postihů. Veškeré přestupky v dopravě jsou již řešeny pouze dle tohoto zákona a ne jako dříve (podle přestupkového zákona č. 00/1990 Sb.,). MP opět nemusí používat přenosné značky upozorňující na skutečnost, že řidič je měřen tzv. radarem a výše pokut je také upravena. MP měřila rychlost v roce 011 celkem 5x v rozsahu 8-mi hodin. Celkem tedy 416 hod, což odpovídá 17,3 dnů měření rychlosti (počítáno 4 hodin). Často zaznívá, že MP jen měří rychlost. Proto výše uvedené počty, aby bylo skutečnostem učiněno za dost. Nově byly doplněna místa povolená k měření rychlosti o novou zástavbu U Celnice, Rudolfa Gajdoše a U Bažantnice tzv. nové Hradby. VRAKY VOZIDEL V tomto roce bylo zjištěno a řešeno celkem 6 případů vraků vozidel. Podařilo se vyřešit 3 z nich. Raritou jsou tři zjištěné vraky přívěsných vozíků. Změnou zákona o odpadech a zákona o obcích ve věcech nálezů a opuštěných věcech se začíná situace v této oblasti zlepšovat. Alespoň co do způsobů řešení a možností měst a obcí. Jedná se zejména o vozidla již neprovozovaná, či v přestavbě, opravě a po dopravní nehodě. A z větší poloviny o vozidla u kterých nebyla řádně provedena změna vlastníka. Dalším fenoménem je velký počet zjištěných autovraků, u nichž nebyl proveden přepis vlastníka a původní je cizinec. Dvě vozidla byla odtažena po naplnění zákonných podmínek, kdy se k nim majitelé nepřihlásili a město je převzalo k dalšímu řešení. DROGOVÁ PROBLEMATIKA Rok 011 byl rokem operativním pracovně řečeno. Nebyl sledován významný nárůst nedovolené výroby a přechovávání drog obecně, ale byl sledován zvýšený uživatelský rozmach. Reagujeme na tuto skutečnost v roce 01 žádostí o dotaci na preventivní projekt do této oblasti. SKPV se podařilo zrealizovat dvě tzv. varny a jeden případ přechovávání marihuany ve větším množství. Vždy se

4 4 SKPV již několik let opírá o poznatky a spolupráci s MP. I zde se na odhalování tohoto druhu trestné činnosti významně podílí práce s MKDS a to zejména shromažďováním důkazů. Tento druh trestné činnosti s sebou nese i majetkovou a násilnou trestnou činnost. Bohužel v okolí Mikulova jsou stále významné lokality (Sedlec, Nový Přerov, Novosedly, Březí a Jevišovka), které se stávají jakýmisi základnami pro nedovolenou výrobu a následnou distribuci zejména i k nám, do našeho města. Obecně boj s drogami není jednoduchý. Je velmi zdlouhavý a to zejména z důvodu důkazní nouze a snahy rozkrýt nejen uživatele, distributory, ale i výrobce a to pokud možno ve velkém měřítku. V současnosti je na vzestupu tzv. domácí kutilství, kdy drogy (zejména Amfetamin-Pervitin) vyrábí malovýrobci doma pro svou potřebu a nejbližší známé. Je jich tímto způsobem ročně zjišťováno víc a více. To je také jeden z problémů. Bohužel nejsme v zatíženosti drogovou problematikou ani v rámci Břeclavského okresu, ani v rámci Jihomoravského kraje a ani v rámci ČR výjimkou. Strážníci MP důvěrně znají své uživatele, distributory i výrobce, ale výsledky se dostavují jen velmi pozvolna a když už je jedna buňka rozkryta a pachatelé zatčeni, ihned je nahrazují druzí Stále máme hned 4 pachatelé takovéto trestné činnosti na útěku před spravedlností v zahraničí (Irsko, Anglie a Kanada). V tomto roce jsme zaznamenali zvýšený počet uživatelů tzv. měkkých drog z řad mládeže ve věku 16-0 let a významněji jsou zastoupeny dívky. Nejčastěji užívanými látkami v našem regionu jsou: Marihuana (Canabis Sativa), Metamfetaminy a Amfetaminy (Pervitin), následováno hašišem a experimenty s léky a halucinogeny, okrajově pak užívání Lysohlávek (psilocybe). MP je vybavena osobními testry na detekci všech známých a užívaných drog a sice Drugwipe 5+. Tyto testry jsou používány zejména při kontrolách podezřelých a nebo nám známých řidičů a dále pak při jednorázových akcích na alkohol a mladistvé. Dokonce byly už použity i na školách. Dále, spíše preventivně MP využívá neosobní sadu Mistral G mini, která je určena ke zjišťování drog z prostředí. Za drogu je dále považován alkohol. V Roce 011 jsme zaznamenali enormní nárůst zjištěných podnapilých nezletilých a mladistvích. Zejména je zarážející nárůst u dětí do 15-ti let celkem 4 případů. Veškerá zjištění učiněná strážníky MP byla předána na OSPOD Mikulov k dalšímu opatření v rodině. Problematice drog se MP věnuje i interaktivně na samostatnou anketu, která je trvale velmi navštěvována a setkává se u veřejností s kladnými reakcemi. Poznatky díky této anketě získané se dále zpracovávají na SKPV u specialistů. Bohužel však zkušenost z ulic a z MKDS je více než výmluvná. Mladí lidé se dnes bez marihuany ani bavit neumí. Je všude přítomná a z velké míry se podílí minimálně na páchané přestupkové činnosti a to zejména u rizikové skupiny ve věku právě mezi 15-8-ti lety vandalismem. Marihuana je užívána prakticky veřejně a nikomu to nevadí, alespoň ne do té míry, aby se vše zjištěné důsledně řešilo. MP nemá zákonné represivní nástroje jak tomuto nešvaru zabránit. Vše zjištěné jen oznamuje a postupuje dále příslušným dle zákona k řešení a těmi je Policie ČR. V roce 011 jsme dokonce detekovali za využití MKDS nitrožilní aplikaci pervitinu na zastávce BUS! PERSONALISTIKA MP MP pracuje ve stabilizovaném obsazení 14 strážníků přímého výkonu služby i s velitelem MP včetně. Jedna strážnice (toho času na mateřské dovolené) v celkovém počtu 14-ti sloužících strážníků rozdělených do čtyř směn po třech, z nichž první a třetí směna slouží ve čtyřech. Toto rozložení strážníků a jejich celkový počet umožňuje v souladu se zákoníkem práce vykonávat službu veřejnosti v nepřetržitém směnném provozu i v době čerpání řádné dovolené, či nemocnosti. Věkový průměr je 38, let a průměr praxe v oboru je 13 let. Jedná se tedy o vyzrálý a velmi zkušený kolektiv zaměstnanců, kde se zcela opodstatněně předpokládá vysoká profesionalita a znalost problematiky práce strážníka MP. Žádný strážník MP Mikulov nikdy neopakoval licenční zkoušky pro neznalost zákona! Spolu s tímto jde ruku v ruce nezbytná a obsáhlá místní znalost, z které čerpá nejen Policie ČR a SKPV, ale také Celní správa a další orgány státní správy s nimiž MP spolupracuje v rámci bezpečnostní situace. V tomto roce byl ukončen prac. poměr s jedním zaměstnancem z důvodu dosažení důchodového věku. A očekáváme návrat jedné ženy z mateřské dovolené v měsíci březnu 01. Jeden strážník je dlouhodobě v prac. neschopnosti od měsíce října 011 nejspíše do měsíce března 01. V roce 011 bylo na MP adresováno celkem 41 žádostí o přijetí do prac. poměru strážníka MP. Jedná se o nebývalý zájem o tutu práci u MP Mikulov. Nepamatujeme tolik zájemců o tuto práci u naší MP! I to je ukazatel vzestupu prestiže MP Mikulov, což je jistě zavazující a motivující současně. Mezi žádostmi jsou muži, ženy, současní strážníci MP sloužící v jiných městech, ale i policisté a vojáci a vysokoškolsky vzdělaní uchazeči. Strážníci MP disponují i velmi dobrými jazykovými schopnostmi na hovorové úrovni a to v jazyce německém, anglickém, polském, ruském a samozřejmě slovenském. V roce 011 bylo celkem uděleno 5 výtek za porušení pracovní kázně pro kázeňské prohřešky strážníků MP. A 1x byly strážníci mimořádně pochváleni, z toho 8x i finančně mimořádně odměněni.

5 5 V současnosti na MP pracují 3 vysokoškolsky vzdělaní, další 1 studuje VŠ, dodělávají potřebné středoškolské vzdělání úplné s maturitou a ostatních 8 je středoškolsky vzděláno dle požadavků zákona o Obecní policii č. 553/1991 Sb., a 1 podléhá výjimce z věku a vzdělání. VÝCVIK KURZY A ŠKOLENÍ MP MP vede pravidelný výcvik, který je celodenním zaměstnáním v souladu se pracovním řádem. Tedy minimálně x ročně jednodenní intenzivní výcvik v místě a 1xza 3 roky dvoudenní soustředění ve výcvikovém středisku akreditovaném pro výcvik MP. Výcvik je zaměřen zejména na combat střelbu (manipulace se zbraní za pohybu v akci), základy sebeobrany, taktické vedení úkonů a zákroků s nácviky tzv. na sucho, slaňování z budov, ve volném prostoru a zdí, ovládání vozidla a bezpečného pohybu u vozidla při zákrocích, kurz první pomoci a ovládání odchytové techniky na odchyt sinantropních zvířat a zastavování vozidel s usměrňováním provozu. To vše pod vedením odborných instruktorů, kteří jsou držiteli příslušných osvědčení k těmto činnostem a u firem, které mají patřičná osvědčení a akreditace pro tuto činnost. Samozřejmostí je výcvik v plavání. Vedle výcviku musí strážníci MP každoročně prokazovat svou zdravotní způsobilost a profesní způsobilost pro řízení vozidla s majákem. Je prováděno školení BOZP a referenční školení. V r.011 bylo úspěšně 8 strážníků na licenčních zkouškách bez opakování zkoušky a 4 z nich byly vyhodnoceni jako nejlepší. V uplynulém roce (jako každoročně) byly strážníci individuálně a postupně školeni v odborné manipulaci s MKDS, MKDS a ochrana os. údajů, SARA DN- domácí násilí, problematice uživatelů drogách a drogové kriminalitě, prevenci kriminality, užívání drog, drogy a mladiství, novelizace silničního zákona, přestupky v praxi, krizové řízení, používání radaru Lavet TC Pro, obsluhy PCO/ZTP, odchyt sinantropních zvířat. Všichni strážníci jsou držiteli osvědčení operátorů MKDS, slaňování, taktice, combat střelbě a sebeobraně, rescue výcviku a osvědčení na odchyt sinantropních zvířat. MP si vychovává specialisty (analytik, dokumentarista, zbrojíř, technik, mechanik, tikový mluvčí, preventisté, operátoři různé SW IT technologií, PCO technik, audio/video technik, atd.). samozřejmostí jsou patřičná osvědčení k těmto činnostem. Strážníci jsou i členy odborných komisí a to pro prevenci kriminality města Mikulov, sociálně právní ochrany dětí a velitel je současně manažer prevence města Mikulov, výkonný tajemník KPPK a člen bezpečnostní rady města. STATISTIKY MP MP při své činnosti shromažďuje statistická data pro měření výkonnosti a četnosti zjištěných událostí s měsíční pravidelností, které jsou předkládány starostovi města a na základě nichž probíhá analýza nápadu trestné a přestupkové činnosti na území města, která je zpracovávána jednou ročně společně s OO P ČR Mikulov a na základě zjištěných skutečností se přijímají opatření do služeb OO P ČR a zejména pak MP. Tyto statistiky společně s kriminogenním prostředím a viktimností ve vybraných lokalitách města jsou dále využívány k instalacím např. nových kamerových bodů MKDS a dalším situačním opatřením. V roce 011 na základě výstupů dat ze statistik ukazatelů rychlosti byl a zvažována možnost pořízení stacionárních měřičů rychlosti na E 5. Veškeré povolení a procesní náležitosti již byly splněny, ale nakonec vedení města od tohoto záměru upustilo z důvodu nutného navýšení úředníků na Měú (odbor dopravy) kteří by museli zpracovávat agendu, která je v závislosti na skutečně zjištěných případech náročná.. MP vede a zpracovává statistické výstupy v souladu se zákonem č. 553/91Sb., o obecní policii, který je v tomto ohledu zákonem speciálním. Je vedena statistika provozu MKDS, odváděné práce MP jako celku a po jednotlivcích, statistika ukazatelů rychlosti, statistika měření rychlosti vozidel radarem, statistika trestné a přestupkové činnosti, statistika dotačních titulů, statistika pro MV ČR a přehled řešení osob do věku 18-ti let pro OSPOD města Mikulov a každoroční, což je tato výroční zpráva MP. PREVENCE A MP Za výrazný preventivní počin roku 011 řadíme uskutečnění průzkumu veřejného mínění ve věci pocitu osobního bezpečí, který byl v Mikulově realizován v měsících listopad a prosinec 011 a výsledky jsou více než potěšující. Tento průzkum byl součástí dotačně podpořeného projektu Bezpečně společně. MP při své činnosti každoročně věnuje výraznou pozornost preventivním aktivitám a jednotlivým projektům. Ve své podstatě se dá bez nadsázky říci, že je jediným vykonavatelem preventivních aktivit a projektů za město Mikulov jako celek. Oblast prevence je každoročně zahrnuta do rozpočtu MP za město Mikulov jako celek. Mezi běžné aktivity roku 011 počítáme každodenní dohled nad dopravou v blízkosti školských zařízení a na frekventovaných křižovatkách u přechodů pro chodce. Dále,

6 6 přednášková činnost ve školách, spec. zařízeních pro tělesně a duševně postižené a klubech důchodců a to v rámci celého mikroregionu Mikulovsko, tvorba programu prevence na místní úrovni (PPNMÚ) pro město Mikulov, tvorba koncepce prevence kriminality na r a sociálně demografický průzkum, sledování nehodovosti na území města, statistiky a porovnávání vývojových trendů trestné a přestupkové činnosti společně s OO P ČR Mikulov a SKPV Břeclav, zastoupení v komisy pro prevenci kriminality (KPPK) na pozici výkonného tajemníka a manažera prevence města Mikulov. Zastupování a jednání jménem města na JMK, MV ČR OPK v problematice prevence kriminality. Tvorba preventivních projektů, jejich uskutečňování a vyúčtování s vyhodnocením. Pravidelný zisk dotací na tyto projekty od r. 005 celkem vynaloženo na tuto činnost ,-Kč z toho ,-Kč dotačně získaných prostředků tj.59% z celkového objemu. Za tuto dobu bylo zažádáno o dotaci na 1 projektů a podpořeno bylo 17 projektů. Což je 80-ti % úspěšnost! Tradičně se MP buď přímo, či spolupořadatelsky podílí na dni dětí v Mikulově a v okolních obcích, na braném dni, na dni bez úrazů, na Besip soutěžích, olympiádách, vědomostních a sportovních soutěžích, atd. Plus každoroční den otevřených dveří na MP Mikulov. V roce 011 se MP dostalo na 19 poděkování za vykonané aktivity v oblasti prevence kriminality. Zejména pak za poutavou, praktickou a naučnou formou v profesionálním duchu (dle poděkování). Dokonce registrujeme přednášky pro školy, kteří přijíždějí do Mikulova za účelem školních výletů z celé ČR a MP oslovili se zájmem! (z Prahy, Liberce). ODCHYT ZVÍŘAT Protože jsou všichni strážníci MP držiteli osvědčení pro odchyt sinantropních zvířat a MP je pro tuto činnost dokonale vybavena není problém s odchytem jakýchkoli zvířat na katastrálním území města. Co se této činnosti MP týká, je nutné připomenout, že se na MP obrací řada občanů, starostové z okolních obcí a Policie ČR se žádostmi o odchyt. Bohužel však toto není možné do doby uzavření veřejnoprávních smluv mezi obcemi a městem zřizovatele útulku. MP je k tomuto účelu vybavena dokonce i imobilizační puškou RD 706 TeleDart, která byla v r. 011 úspěšně 7x použita. Bylo celkem odchyceno 90 zvířat. Z toho 58 psů a koček, z nichž většina byla vrácena majitelům po zaplacení pokuty v blokovém řízení a dalších 1 bylo odvezeno do útulku pro opuštěná zvířata do obce Bulhary. MP dále, jako již každoročně chytala i jiná zvířata: ovce, koně, osla, hada, poštolku a srny. V 8-mi případech bylo nezbytné odchycené zvíře utratit (sražení vozidlem, nemoc neslučitelná se životem). Vše po konzultaci a na základě rozhodnutí MVDr. Fotografie odchycených zvířat umísťujeme na www stránky MP a tato činnost se nám stále osvědčuje, kdy takto byli vráceni zaběhlí psi i majitelům přes půl republiky, či ze zahraničí, kteří byli v Mikulově a okolí na dovolené. U této činnosti se nesmí zapomínat, že MP zajišťuje nejen odchyt, ale také i odbornou likvidaci nalezených uhynulých zvířat ve spolupráci s fi. Agris Medlov. V roce 011 tomu bylo x. Jednalo se především o zvířata sražená vozidlem (psi, kočky, kuny, srny a ptactvo). Stále trvá, že se na MP obrací občané se žádostmi o odchyt koček. Avšak tyto MP odchytává jen výjimečně z důvodu, že město Mikulov nemá smlouvu s útulkem na tato zvířata. Závěrem roku se situace poněkud zhoršila z důvodu nových úprav u městského útulku města Břeclav v Bulharech. A od měsíce prosince 011 až doposud (leden 01) není zatím znám smluvní partner pro město Mikulov na ustájení odchycených zvířat. Proto se odchyt soustředí jen na akutní případy. ZTRÁTY A NÁLEZY Za r. 011 MP eviduje 111 nálezů zejména osobní věci. Ale jsou zde i takové zajímavosti jako živá zvířata (zejména štěňata), mobilní telefony, fotoaparáty, dioptrické brýle, vozidlo, náušnice a hodinky bílých a žlutých kovů, stan, sada kufříkového nářadí, tiskárna k PC a satelitní navigace. Samozřejmostí jsou jízdní kola, registrační značky od vozidel, klíče, doklady a prázdné peněženky. Z toho bylo 9 nálezů věcí pocházejících z trestné činnosti. I zde na základě umístnění fotografií na se nám dařilo nálezy vracet skutečnému majiteli a to i ze zahraničí. Ve věci ztát a nálezů musíme kladně zhodnotit, že dál více občanů přináší učiněné nálezy na MP a to i dokonce peněženky mnohdy i valutami. MP neprovádí jen evidenci ztrát a nálezů, ale také odnímá věci v souladu se zákonem o Obecní policii č. 553/1991 Sb., v roce 011 bylo odejmuto 15 věcí. Zejména se jednalo o věci, které pocházeli z trestné, či přestupkové činnosti a věci, které lze považovat za zbraň. Patřili tam věci typu chladných zbraní (nože), tyče, mačeta apod.. INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI MP v r. 011 tak, jako v letech minulých velmi dobře spolupracovala s veškerými druhy médií v ČR, ale i ze zahraničí (SK, A). Spolupracovala na informování veřejnosti s těmito médii: Rádio - ČS

7 7 rozhlas, Blaník, Jih. Televize ČT1, RTA, Nova, Prima, Joj. Tisk Mikulovský Zpravodaj, Mladá fronta dnes, Sedmička, Nový život, Rovnost, Moravský Jih, Břeclavsko, Právo a ČTK. Internet Aktuálně CZ. - Stížnosti, žádosti, podměty a dotazy prostřednictvím nebo blogu města Mikulov. Žádná žádost, informace, stížnost, podmět, či písemnost nezůstala nezodpovězena. Každý měsíc je pravidelně vypracovávána tisková zpráva o činnosti MP, která je následně umístněna na www. MP v kategorii represe. Informace poskytují pouze velitel MP a pověřený zástupce vel. MP, který je současně ve funkci tiskového mluvčího na základě vnitřní směrnice MP. WWW STRÁNKY MP MP Mikulov má vlastní a to již od r Za dobu svého trvání získaly na popularitě u široké veřejnosti a jsou velmi kladně hodnoceny v odborných kruzích (MP v ČR a správců www) pro svou přehlednost, jednoduchost, účinnost a co do obsahu. Za tento rok je navštívilo celkem 643 návštěvníků, což v číslech znamená měsíčně 535 a denně 18 návštěvníků. Tato návštěvnost je s pravidelností téměř stabilní. Výjimkou byl měsíc červenec (pouze 373 návštěvníků). U www stránek MP jsou nejvíce v oblibě kategorie: Ankety, Zprávy z ulice, Preventivní varování veřejnosti, Materiál a technické vybavení MP, Ztráty a nálezy, Odchycená zvířata, Nábor k MP, Napište nám, Zajímavosti a Vraky vozidel v průměru jsou tyto kategorie navštěvovány 59x denně. A nově též kategorie aktuality, která byla vystavena na první stránku, tak, aby návštěvník ihned viděl novinky a to, co MP nejvíce aktuálně tíží. Mezi vůbec nejvíce navštěvované řadíme Ankety, Zprávy z ulice, Zajímavosti, Nábor k MP, Ztráty a nálezy a Odchycená zvířata. Tyto jsou shlédnuty při každém otevření www MP. Každý druhý uživatel si je buď prohlédne a nebo se aktivně účastní přímo anket v el. podobě. Zejména ankety stále zůstávají výrazným komunikačním prvkem s veřejností a současně napomáhají naší práci. V tomto roce přibila nová anketa se zaměřením na vnímání pocitu bezpečí. Obsah anket je směřován do problematiky místních problémů, které je MP schopna v rámci svých kompetencí řešit, či k jejich řešení přispívat. Prostřednictvím těchto www seznamuje MP interaktivní formou širokou veřejnost se svou činností. Www jsou pravidelně týdně aktualizovány velitelem MP. Současně již čtvrtým rokem zde informujeme veřejnost o datu a času měření vozidel radarem v Mikulově s týdenním předstihem. SPOLUPRÁCE MP MP spolupracovala v roce 011 velmi úzce zejména s OO P ČR Mikulov, SKPV P ČR Břeclav, KPPK města Mikulov, Soc. odborem a OSPOD, odborem dopravy, odborem Životního prostředí, živnostenského podnikání města Mikulov a KPP města Mikulov. Dále pak Mikulovskou rozvojovou města Mikulov, Okresním soudem Břeclav, Česká Lípa, Krajským soudem Brno a městskými soudy Praha, Exekutorským úřadem Hodonín, inspekcí MV ČR, Celním ředitelstvím Brno, HZS Mikulov a HZS Břeclav, ICP Břeclav a ICP Praha, K-centrum Břeclav, Finančním úřadem Mikulov, Tedos Mikulov s.r.o., Regionálním zámkem Mikulov, LSPP Mikulov, PZS Brno-Černovice, OOM Introvič, věznice Břeclav, státní zastupitelství Břeclav, Brno a Praha. A ÚOOZ expozitura Brno. Zvláštní a zcela pochopitelná je spolupráce s městskými a obecními policiemi v rámci vyššího územně samosprávného celku JMK a i nad jeho rámec z celé ČR. Nově pak spolupráce s Polizeikooperationszentrum Drasenhofen v Rakouské republice a navázání kontaktů s Polizei Sankt Polten, Mistelbach, Hollabrunn a Stockerau. A ve Slovenské Republice s MěsP města Galanta. Jedná se především o organizace a složky státní správy a místních samospráv, jejichž činnost se vzájemně prolíná a doplňuje. Spolupráce je na velmi vysoké úrovni a to nejen mezi vedoucími, ale zejména mezi řadovými zaměstnanci a dokonce i na bázi osobní. V rámci této spolupráce se nám podařilo minimalizovat nejedny velké škody a ztráty, ba i zachraňovat zdraví a životy. Tuto oblast činnosti považujeme za jednu ze stěžejních, chceme-li úspěšně minimalizovat dopad trestné, přestupkové činnosti a jiné delikce v rámci naší samostatné působnosti. Obecně z bezpečnostního hlediska široká spolupráce = větší příjem a výměna informací, více informací = snížení potenciální páchané trestné a přestupkové činnosti. VÝČET AKCÍ V r. 011 S OSPOD Mikulov: Akce Alkohol zaměřená na požívání, prodávání a podávání alkoholu a jiných omamných látek nezletilým a mladistvým x. S OO P ČR Mikulov: statistiky, analýzy, dotace, rekognice (8x), domovní prohlídky (3x), předvádění osob(64x), dopravní nehody (7x), organizovaný zločin a cizojazyčné gangyv neprůstřelných vestách (1x), akce alkohol x, výcvik, převozy na PZS a ošetření (6x), den dětí, tlumočení do německého jazyka, MKDS.

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky...

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky... Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2006 v porovnání s rokem 2005 - 2 - O B S A H 1. Úvod... 3 2. Výsledky činnosti MP... 3 2.1. Oblast veřejného pořádku... 3 2.2. Oblast dopravy...

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010 Příloha usnesení: Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010 Obsah strana 1. Úvod 2 2. Oblast personální práce a vzdělávání 2 3. Činnost městské policie 3 3.1 Prevence kriminality, dopravní

Více

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Jak název této kapitoly napovídá, jde o bilanci odvrácené tváře života města. O udržování pořádku, ochranu zákonnosti, majetku i bezpečnosti

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E R ředitel. náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Městské policie hl. m.

Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E R ředitel. náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Městské policie hl. m. Č.j.: MPPH 97859/2013 Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za I. pololetí 2013 ve srovnání se shodným obdobím 2012 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl.

Více

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015 Předběžné vyhodnocení Červenec 2015 Zpracovala: Klára Vondrušková Obsah Úvod... 3 1. Přehled a financování preventivních projektů zahrnutých

Více

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl. m. Prahy Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E

Více

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 Městská policie Karlovy Vary Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 V Karlových Varech 10. února 2014 1 Obsah I. PERSONALISTIKA... 3 I. I. Vzdělávání a výcvik strážníků... 4 II. VÝKON

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah Úvod 2 1. Personální oblast a vzdělávání 2 2. Činnost Městské policie Pardubice 4 2.1. Prevence kriminality, dopravní výchova 5 2.2. Signál

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014 Policie České republiky Městské ředitelství policie Ostrava 30. dubna 24 729 21 Ostrava Č.j.: KRPT-73084-1/ČJ-2015-0707KR Ostrava 31. března 2015 Počet listů: 57 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY Český Těšín 2015 OBSAH Úvod Bezpečnostní analýza Institucionální analýza Projekty programu prevence kriminality města Český Těšín 2015 1) Český Těšín - Rozšíření městského

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Výroční zpráva za rok 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY 6 I. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002-2006 (DO 21.10.2006) 7 II.VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006-2010 (OD 22.10.2006) 10

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 1 z 10 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4

MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4 MĚSTO KOLÍN Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011 Obsah 1 ÚVOD:... 4 2 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA... 4 2.1 MIGRACE... 5 2.2 NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA A CIZINCI... 6 2.3 NEZAMĚSTNANOST...

Více

HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE

HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE M Ě S T O HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE KRIMINALITY 2014-2015 Obsah: ÚVOD 4 1. PREVENCE KRIMINALITY. 5 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE HOLEŠOV. 7 3. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA. 8 3.1 Právní analýza. 8 3.2 Sociálně demografická

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015 Úvod... 4 1. Kriminalita její zdroje a formy... 8 2. Koncepce prevence kriminality na období 2012-2015... 10 2.1. Systém prevence kriminality

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy

Více

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 OBSAH: I. Úvod, popis správního území 1 II. Bezpečnostní analýza - Analýza kriminality 5 - Protiprávní přečiny, zločiny, přestupky

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003)

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003) Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003) Praha 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více