CELKOVÁ ČINNOST. Náměstí Mikulov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELKOVÁ ČINNOST. Náměstí 1 692 20 Mikulov"

Transkript

1 1 M Ě S T O M i k u l o v M ě s t s k á p o l i c i e Náměstí Mikulov VÝROČNÍ ZPRÁVA MP MIKULOV r..011 CELKOVÁ ČINNOST BĚŽNÁ ČINNOST MP MIKULOV (dále MP) při své činnosti provádí pěší pochůzky v nejzatíženějších lokalitách v souladu s denním plánem služeb zejména v lokalitách zámecký areál, hřbitovní park, střed města, Kozí Hrádek, Husova, Alf. Muchy, Náměstí a lokalita sídliště. To vše v závislosti na každoročních statistikách nápadu tr. činnosti a přestupkového jednání. Převážně však je pohyb hlídky MP z důvodu dosažitelnosti a rychlého přesunu soustředěn na autohlídku. Toto je vyžadováno v závislosti na zjištěných skutečnostech z MKDS, PCO/TZP a přijatých oznámení od občanů. Tento kombinovaný systém se nám dlouhodobě osvědčil v praxi. Hlídka je tak schopna obsáhnout celý katastr města bez větších problémů. Vyplácí se nám to zejména při přijatých oznámeních na mobilní telefon, kdy hlídka již po cestě k místu hovoří s oznamovatelem a na místě je do několika málo minut a někdy dokonce i v průběhu telefonického hovoru s oznamovatelem. Hlídka je dvoučlenná a to z důvodu nutnosti. Kdy si navzájem členové hlídky dosvědčují své úkony a zákroky a také z důvodu napadení hlídky a vedení taktiky služ úkonu a zákroku. V r.011 registruje MP pouze jediný tr. čin násilí proti úřední osobě. Ve srovnání s předcházejícími lety je to potěšující pokles meziročně až od tři skutky (pro srovnání v r. 007 jich bylo 11). MP Mikulov při své běžné hlídkové činnosti ukládá i pokuty v blokovém řízení a z takto projednaných přestupků získává nezdaněný příjem do městského rozpočtu r. 004/58.500,-, r.005/58.700,-, r. 006/65.900,-, r. 007/755.00,-, r. 008/ ,-, r. 009/ ,- r. 010/ ,- r. 011/ ,-Kč. Počítáno i s pokutami na místě nezaplacenými. V rozpočtu se původně počítalo s částkou ,-Kč, avšak každoročně se daří důslednou činností v této oblasti získat částku vyšší. Rozdíl slouží k pokrytí nákladů na preventivní projekty MP a města Mikulov. MP využívá při své činnosti velmi úspěšně i mobilní platební terminál a to již od r. 007, kterým bylo uskutečněno v r plateb o objemu ,-Kč, což je 35% z příjmu na pokutách celkem. Tyto prostředky by jinak byly předmětem vymáhání jako pokuty na místě nezaplacené. MP rokem 011 vstupuje do nové koncepce práce MP, která je již z části zavedena, ale výrazně se mění a to v reakci na zjištěný stav z analytických údajů, jimž se přímo podřizuje. Je to nový směr, kterým se MP Mikulov chce nadále ubírat při své práci. I díky těmto činnostem se daří meziročně (od r. 004) kriminalitu a vandalismus ve městě trvale snižovat. Jsme plni očekávání, zda i rok 01 přinese opět snížení. Na trvalém poklesu je i odvoz nepřizpůsobivých a asociálních jedinců z ulic města. Důslednou činností v této oblasti se daří město udržet i nadále turisticky atraktivní. Jsou zde sice stále opakované případy, ale tyto MP díky místní znalosti a činnosti nepřetržitého monitoringu MKDS likviduje již v zárodcích. Existují však opodstatněné připomínky z řad veřejnosti na konzumaci alkoholických nápojů na veřejnosti a s tím spojené průvodní jevy, ale tyto se bez obecně závazné vyhlášky strážníkům jen velmi těžko daří eliminovat zákonnými prostředky. Městem již v minulosti byla tato zamítnuta. Strážníci, jako již každoročně včasným zásahem u takovýchto osob zachránili poskytnutím první pomoci v 9-ti případech život. V jednom případě se to však nepodařilo. FINANCE MP pracuje stabilně s vyrovnaným rozpočtem. Největším problémem v kapitole provoz jsou obligátně mandatorní výdaje, které jsou bohužel nezbytné pro udržení standardu, na který si již občané a návštěvnici města přivykli. Zde se jedná zejména o leasingové splátky na služební vozidla MP (x Š Roomster), provoz, údržba, servis, pojistka a opravy MKDS, digitální radiosítě, ukazatelů rychlosti se statistikou, PCO, měřiče rychlosti LAVET TC, Dräger 7510, odchytové vybavení a certifikace a kalibrace s tím spojené, dále přístup do

2 centrálního registru řidičů (CRŘ). K tomu připočteno běžné další provozní náklady (tisk, školení, obnova inventáře, PC techniky, SW aplikací, ošatné, výcvik a další ) a jsme na každoroční částce tis. Nutno podotknout, že vozidla MP jsou provozována v extrémních podmínkách a nejsou garážována. MP je však na druhou stránku plně nezávislá na Měú Mikulov a je soběstačná.. Počet strážníků je trvale stabilizován na 14-ti v nepřetržitém směnném provozu, což s sebou také nese zvýšené náklady, které jsou nezbytné ze zákoníku práce podle způsobu a rozsahu vykonávané práce (nepřetržitý režim ve směnném provozu). Zcela pochopitelně kapitola platy a odvody je nejvyšší položkou rozpočtu MP. Každoročně již několik let mezi 6,-6,8mil korun. MP ale právě i díky těmto nákladům na provoz vykazuje velmi dobrých výsledků (dle přiložených statistik) při své činnosti, kterou je služba obyvatelstvu města, ale i turistům z celého světa, kteří k nám zavítají. A zvyšujeme bezpečnost ve městě jako takovém. Bezpečnostní situace na území města je v tomto ohledu závislá na rozhodnutí zastupitelů při každoročním schvalování napjatých rozpočtů. Nadcházejícím rokem 01 MP Mikulov vstupuje do 0 let své činnosti ve městě Mikulov. SLUŽBA NA VSP V OBCÍCH V roce 011 MP představila svou koncepci pro výkon služby ve všech obcích navazujících katastrálním územím na území města Mikulov. Výsledkem je uzavřená veřejnoprávní smlouva (dále VSP) s obcí Bavory. Ostatní obce odstoupili od záměru z důvodu finanční náročnosti a budou toto zvažovat v budoucnu v závislosti na svých rozpočtech. VPS jsou uzavřeny se souhlasem a dle modelu JMK, který upřednostňuje plný rozsah funkce MP bez omezení. STÍŽNOSTI, PŘEZKUMNÁ ŘÍZENÍ, PODĚKOVÁNÍ MP eviduje za tento rok celkem 13 stížností, z nichž žádná nebyla shledána oprávněnou. Tři z těchto stížností byly ze zahraničí (Srbsko, Polsko, Slovensko). Dále 8 žádostí o přezkumné řízení při udělení pokut, z nichž dvě jsou stále v řízení a 6 bylo shledáno neopodstatněnými. Dalších 14 podmětů a stížností od občanů, na které bylo odpovězeno a pokud byly shledány opodstatněnými, tak nichž byla učiněna opatření k nápravě, či byly postoupeny příslušným orgánům k dořešení. Zvláště si pak ceníme 1 poděkování za ochotu a nadstandardní činnost, poskytnutou pomoc, či profesionálně provedený úkon a zákrok strážníků MP a to i ze zahraničí, od složek Policie ČR SKPV, Celní správy ČR. Jako i ze školských zařízení, ústavů se spec. péčí, či klubů důchodců za vykonané a přínosné přednášky v rámci PPNMÚ a to z celého regionu Mikulovsko. TECHNICKÉ VYBAVENÍ MP MP se pozvolna stala jakousi ukázkovou v tomto směru pro ostatní z oboru a také k nám jezdí v rámci spolupráce další OP a MP z ČR, aby se podívali zejména jak a s čím pracujeme a jakých jsme dosáhly výsledků díky důslednému využívání technického vybavení. Jsme v tomto ohledu bezesporu pro město Mikulov důstojnou reprezentací. Důkazem nám v tomto roce byla kupříkladu prezentace vybavení a systému práce pro kolegy z Rakouska. Kteří se do Mikulova na MP sjeli hned z 9 okresů na pozvání územního odboru Policie ČR, která si velmi pochvaluje vybavení a odváděnou vysoce profesionální práci kolektivu MP Mikulov. Jsme na to patřičně hrdi. Obecně jsme příkladem a to jak po stránce velmi kvalitního technického vybavení (plně digitální MKDS, mobilní kamerová sada R1 Robotronic, osobní sady DCR-11 a CD 50 F, Alkotest Dräger 7510, Imobilizační puška RD 706 TeleDart, pult PCO/ZTP, sada na detekci drog MISTRAL G a DRUGWIPE5+, radar Lavet TC Pro, platební mobilní terminál ČS Spořitelny Ingenico, GPS systém pro vozidla a ruční radiostanice, Digitální radioprovoz Motorola, digitální fotoaparáty, přístup do CRŘ přes tolkeny, neprůstřelné anatomické vesty nové generace, ruční detektor kovů, ruční víceúčelové svítilny, vybavení PC a digitální technikou, špičkově vybavená vozidla pro provoz a službu MP, odchytové vybavení na zvěř, PC a SW vybavení, lifebook pro službu v terénu s GPRS, záznam tel. hovorů + dokumentační SW pro spisovou službu) a další jiné Spolu s využíváním veškeré techniky se nutně zvyšuje i profesionalita, která je vynucena nárokem na znalosti ovládání tohoto technického vybavení, které je převážně na IT technologii, čímž je na velmi vysoké úrovni. Spolu s tím vedení systematické spisové práce při evidenci úkonů a zákroků MP a koordinaci rozličných činností práce strážníků MP, která je dávána za vzor systematické práce u bezpečnostních sborů vedoucí ke kvalitním výsledkům. Je až s podivem, že to co strážníci MP Mikulov považují za samozřejmé (myšleno systém práce a využívání rozličných technologií a vybavení) je obdivováno jako něco neobyčejné DOPRAVNÍ PROBLEMATIKA V této oblasti máme ve městě (dáno historickou architekturou) stále se opakující problémy s kamionovou dopravou vozidel TIR a to z důvodu nedostatku parkovacích míst pro tato specifická nákladní vozidla TIR. Na místech kde bylo možno parkovat jsou dnes DZ, které zakazují stání, či

3 3 zastavení. Jejich instalace byla vynucena velkým množstvím odpadků neukázněných řidičů kamionové dopravy. Každou noc v Mikulově průměrně parkuje kamionů v nevyhovujících prostorách, které nejsou pro takovouto zátěž uzpůsobeny! A možnosti parkování spíše ubývají. Daří se však vozidla TIR vytlačovat při parkování z města (u Atria, ul. Gagarinova, Pod Hájkem, sídliště). Město postrádá záchytné parkoviště pro tento druh dopravy! Toto je skutečně velký problém, který zůstává neřešen. Dalším trvajícím problémem je nevyhovující parkovací kapacita pro osobní vozidla v lokalitě sídliště, která již byla částečně řešena. A doufáme, že to bude pokračovat. Zejména na ul. Nová a Hraničářů. Přetrvávají však občasné komplikace při svozu domovního odpadu v této lokalitě a stání vozidel na zelené ploše, o čemž svědčí stížnosti obyvatel na strážníky, že věc neřeší. Jako významný problém v silniční dopravě vnímáme neosvětlené přechody pro chodce na rychlostní mezinárodní komunikaci E 5! Stále nejsou dořešeny vlastnické vztahy k instalovanému veř. osvětlení a z tohoto důvodu není prováděna údržba a veř. osvětlení nesvítí! Jsou zde každoročně srážky vozidel s chodci a smrtelné úrazy! A křižovatka na obec Březí je nazývána křižovatkou smrti! Opravy a havárie vozovek a chodníkových těles ve městě s sebou nesou příliš mnoho uzavírek a to má za následek v našem historickém městě plném úzkých ulic komplikace v dopravní infrastruktuře. Zde MP často využívá svého oprávnění a usměrňuje provoz. Dokonce je o to i mnohdy žádána (SÚS, VHS, RGV, Tedos Mikulov s.r.o. a dalšími). Dá se říci, že už nejme tolikrát zaskočeni novou (neznámou) situací v sil. provozu, jako tomu bylo dříve. Stále však přetrvává velký počet malých, ale i velkých dopravních nehod s vážnými následky na majetku a zejména zdraví na území města, z nichž v tomto roce jsou opět srážky s chodci x úmrtí. Užití alkoholu, či jiné návykové látky (drog) při řízení vozidla bylo strážníky MP zjištěno celkem 4, zaznamenáváme opět meziroční pokles. Bohužel však 3 z nich při D.N.. Všichni měli detekováno více než 1,00%. (promile) alkoholu v dechu, což je ve spojení s řízením vozidla trestný čin! Výraznou měrou k těmto zjištěním přispívá i MKDS a činnost měření rychlosti. Stále není koncepčně dořešena problematika odtahu vozidel na záchytné parkoviště, což by výrazně napomohlo v dopravní problematice a okamžitému řešení protizákonně stojících vozidel a zejména pak tzv. vraků. MP je ze zákona umožněno nařídit odtah, ale musí k tomu být vytvořeny zákonné podmínky. Tento nedostatek pociťujeme hlavně při řešení autovraků a při velkých kulturněspolečenských akcích, kdy je město plné všude stojících vozidel a hromadná doprava nemůže projíždět. Stále s politováním musíme konstatovat, že MP není vnímána jako rovnocenný partner při řešení dopravní problematiky ve městě, ač tuto dokonale zná a denně se s ní potýká při své praktické činnosti v ulicích města. Pozitivem v oblasti dopravní problematiky je zřízení dálničního oddělení Policie ČR v Mikulově, která má na starost rychlostní mezinárodní komunikaci E 5 od st. hranice až po Brno. Měření rychlosti vozidel V roce 011 byla opět změna zákona o sil. provozu a s tím související úprava přestupků a postihů. Veškeré přestupky v dopravě jsou již řešeny pouze dle tohoto zákona a ne jako dříve (podle přestupkového zákona č. 00/1990 Sb.,). MP opět nemusí používat přenosné značky upozorňující na skutečnost, že řidič je měřen tzv. radarem a výše pokut je také upravena. MP měřila rychlost v roce 011 celkem 5x v rozsahu 8-mi hodin. Celkem tedy 416 hod, což odpovídá 17,3 dnů měření rychlosti (počítáno 4 hodin). Často zaznívá, že MP jen měří rychlost. Proto výše uvedené počty, aby bylo skutečnostem učiněno za dost. Nově byly doplněna místa povolená k měření rychlosti o novou zástavbu U Celnice, Rudolfa Gajdoše a U Bažantnice tzv. nové Hradby. VRAKY VOZIDEL V tomto roce bylo zjištěno a řešeno celkem 6 případů vraků vozidel. Podařilo se vyřešit 3 z nich. Raritou jsou tři zjištěné vraky přívěsných vozíků. Změnou zákona o odpadech a zákona o obcích ve věcech nálezů a opuštěných věcech se začíná situace v této oblasti zlepšovat. Alespoň co do způsobů řešení a možností měst a obcí. Jedná se zejména o vozidla již neprovozovaná, či v přestavbě, opravě a po dopravní nehodě. A z větší poloviny o vozidla u kterých nebyla řádně provedena změna vlastníka. Dalším fenoménem je velký počet zjištěných autovraků, u nichž nebyl proveden přepis vlastníka a původní je cizinec. Dvě vozidla byla odtažena po naplnění zákonných podmínek, kdy se k nim majitelé nepřihlásili a město je převzalo k dalšímu řešení. DROGOVÁ PROBLEMATIKA Rok 011 byl rokem operativním pracovně řečeno. Nebyl sledován významný nárůst nedovolené výroby a přechovávání drog obecně, ale byl sledován zvýšený uživatelský rozmach. Reagujeme na tuto skutečnost v roce 01 žádostí o dotaci na preventivní projekt do této oblasti. SKPV se podařilo zrealizovat dvě tzv. varny a jeden případ přechovávání marihuany ve větším množství. Vždy se

4 4 SKPV již několik let opírá o poznatky a spolupráci s MP. I zde se na odhalování tohoto druhu trestné činnosti významně podílí práce s MKDS a to zejména shromažďováním důkazů. Tento druh trestné činnosti s sebou nese i majetkovou a násilnou trestnou činnost. Bohužel v okolí Mikulova jsou stále významné lokality (Sedlec, Nový Přerov, Novosedly, Březí a Jevišovka), které se stávají jakýmisi základnami pro nedovolenou výrobu a následnou distribuci zejména i k nám, do našeho města. Obecně boj s drogami není jednoduchý. Je velmi zdlouhavý a to zejména z důvodu důkazní nouze a snahy rozkrýt nejen uživatele, distributory, ale i výrobce a to pokud možno ve velkém měřítku. V současnosti je na vzestupu tzv. domácí kutilství, kdy drogy (zejména Amfetamin-Pervitin) vyrábí malovýrobci doma pro svou potřebu a nejbližší známé. Je jich tímto způsobem ročně zjišťováno víc a více. To je také jeden z problémů. Bohužel nejsme v zatíženosti drogovou problematikou ani v rámci Břeclavského okresu, ani v rámci Jihomoravského kraje a ani v rámci ČR výjimkou. Strážníci MP důvěrně znají své uživatele, distributory i výrobce, ale výsledky se dostavují jen velmi pozvolna a když už je jedna buňka rozkryta a pachatelé zatčeni, ihned je nahrazují druzí Stále máme hned 4 pachatelé takovéto trestné činnosti na útěku před spravedlností v zahraničí (Irsko, Anglie a Kanada). V tomto roce jsme zaznamenali zvýšený počet uživatelů tzv. měkkých drog z řad mládeže ve věku 16-0 let a významněji jsou zastoupeny dívky. Nejčastěji užívanými látkami v našem regionu jsou: Marihuana (Canabis Sativa), Metamfetaminy a Amfetaminy (Pervitin), následováno hašišem a experimenty s léky a halucinogeny, okrajově pak užívání Lysohlávek (psilocybe). MP je vybavena osobními testry na detekci všech známých a užívaných drog a sice Drugwipe 5+. Tyto testry jsou používány zejména při kontrolách podezřelých a nebo nám známých řidičů a dále pak při jednorázových akcích na alkohol a mladistvé. Dokonce byly už použity i na školách. Dále, spíše preventivně MP využívá neosobní sadu Mistral G mini, která je určena ke zjišťování drog z prostředí. Za drogu je dále považován alkohol. V Roce 011 jsme zaznamenali enormní nárůst zjištěných podnapilých nezletilých a mladistvích. Zejména je zarážející nárůst u dětí do 15-ti let celkem 4 případů. Veškerá zjištění učiněná strážníky MP byla předána na OSPOD Mikulov k dalšímu opatření v rodině. Problematice drog se MP věnuje i interaktivně na samostatnou anketu, která je trvale velmi navštěvována a setkává se u veřejností s kladnými reakcemi. Poznatky díky této anketě získané se dále zpracovávají na SKPV u specialistů. Bohužel však zkušenost z ulic a z MKDS je více než výmluvná. Mladí lidé se dnes bez marihuany ani bavit neumí. Je všude přítomná a z velké míry se podílí minimálně na páchané přestupkové činnosti a to zejména u rizikové skupiny ve věku právě mezi 15-8-ti lety vandalismem. Marihuana je užívána prakticky veřejně a nikomu to nevadí, alespoň ne do té míry, aby se vše zjištěné důsledně řešilo. MP nemá zákonné represivní nástroje jak tomuto nešvaru zabránit. Vše zjištěné jen oznamuje a postupuje dále příslušným dle zákona k řešení a těmi je Policie ČR. V roce 011 jsme dokonce detekovali za využití MKDS nitrožilní aplikaci pervitinu na zastávce BUS! PERSONALISTIKA MP MP pracuje ve stabilizovaném obsazení 14 strážníků přímého výkonu služby i s velitelem MP včetně. Jedna strážnice (toho času na mateřské dovolené) v celkovém počtu 14-ti sloužících strážníků rozdělených do čtyř směn po třech, z nichž první a třetí směna slouží ve čtyřech. Toto rozložení strážníků a jejich celkový počet umožňuje v souladu se zákoníkem práce vykonávat službu veřejnosti v nepřetržitém směnném provozu i v době čerpání řádné dovolené, či nemocnosti. Věkový průměr je 38, let a průměr praxe v oboru je 13 let. Jedná se tedy o vyzrálý a velmi zkušený kolektiv zaměstnanců, kde se zcela opodstatněně předpokládá vysoká profesionalita a znalost problematiky práce strážníka MP. Žádný strážník MP Mikulov nikdy neopakoval licenční zkoušky pro neznalost zákona! Spolu s tímto jde ruku v ruce nezbytná a obsáhlá místní znalost, z které čerpá nejen Policie ČR a SKPV, ale také Celní správa a další orgány státní správy s nimiž MP spolupracuje v rámci bezpečnostní situace. V tomto roce byl ukončen prac. poměr s jedním zaměstnancem z důvodu dosažení důchodového věku. A očekáváme návrat jedné ženy z mateřské dovolené v měsíci březnu 01. Jeden strážník je dlouhodobě v prac. neschopnosti od měsíce října 011 nejspíše do měsíce března 01. V roce 011 bylo na MP adresováno celkem 41 žádostí o přijetí do prac. poměru strážníka MP. Jedná se o nebývalý zájem o tutu práci u MP Mikulov. Nepamatujeme tolik zájemců o tuto práci u naší MP! I to je ukazatel vzestupu prestiže MP Mikulov, což je jistě zavazující a motivující současně. Mezi žádostmi jsou muži, ženy, současní strážníci MP sloužící v jiných městech, ale i policisté a vojáci a vysokoškolsky vzdělaní uchazeči. Strážníci MP disponují i velmi dobrými jazykovými schopnostmi na hovorové úrovni a to v jazyce německém, anglickém, polském, ruském a samozřejmě slovenském. V roce 011 bylo celkem uděleno 5 výtek za porušení pracovní kázně pro kázeňské prohřešky strážníků MP. A 1x byly strážníci mimořádně pochváleni, z toho 8x i finančně mimořádně odměněni.

5 5 V současnosti na MP pracují 3 vysokoškolsky vzdělaní, další 1 studuje VŠ, dodělávají potřebné středoškolské vzdělání úplné s maturitou a ostatních 8 je středoškolsky vzděláno dle požadavků zákona o Obecní policii č. 553/1991 Sb., a 1 podléhá výjimce z věku a vzdělání. VÝCVIK KURZY A ŠKOLENÍ MP MP vede pravidelný výcvik, který je celodenním zaměstnáním v souladu se pracovním řádem. Tedy minimálně x ročně jednodenní intenzivní výcvik v místě a 1xza 3 roky dvoudenní soustředění ve výcvikovém středisku akreditovaném pro výcvik MP. Výcvik je zaměřen zejména na combat střelbu (manipulace se zbraní za pohybu v akci), základy sebeobrany, taktické vedení úkonů a zákroků s nácviky tzv. na sucho, slaňování z budov, ve volném prostoru a zdí, ovládání vozidla a bezpečného pohybu u vozidla při zákrocích, kurz první pomoci a ovládání odchytové techniky na odchyt sinantropních zvířat a zastavování vozidel s usměrňováním provozu. To vše pod vedením odborných instruktorů, kteří jsou držiteli příslušných osvědčení k těmto činnostem a u firem, které mají patřičná osvědčení a akreditace pro tuto činnost. Samozřejmostí je výcvik v plavání. Vedle výcviku musí strážníci MP každoročně prokazovat svou zdravotní způsobilost a profesní způsobilost pro řízení vozidla s majákem. Je prováděno školení BOZP a referenční školení. V r.011 bylo úspěšně 8 strážníků na licenčních zkouškách bez opakování zkoušky a 4 z nich byly vyhodnoceni jako nejlepší. V uplynulém roce (jako každoročně) byly strážníci individuálně a postupně školeni v odborné manipulaci s MKDS, MKDS a ochrana os. údajů, SARA DN- domácí násilí, problematice uživatelů drogách a drogové kriminalitě, prevenci kriminality, užívání drog, drogy a mladiství, novelizace silničního zákona, přestupky v praxi, krizové řízení, používání radaru Lavet TC Pro, obsluhy PCO/ZTP, odchyt sinantropních zvířat. Všichni strážníci jsou držiteli osvědčení operátorů MKDS, slaňování, taktice, combat střelbě a sebeobraně, rescue výcviku a osvědčení na odchyt sinantropních zvířat. MP si vychovává specialisty (analytik, dokumentarista, zbrojíř, technik, mechanik, tikový mluvčí, preventisté, operátoři různé SW IT technologií, PCO technik, audio/video technik, atd.). samozřejmostí jsou patřičná osvědčení k těmto činnostem. Strážníci jsou i členy odborných komisí a to pro prevenci kriminality města Mikulov, sociálně právní ochrany dětí a velitel je současně manažer prevence města Mikulov, výkonný tajemník KPPK a člen bezpečnostní rady města. STATISTIKY MP MP při své činnosti shromažďuje statistická data pro měření výkonnosti a četnosti zjištěných událostí s měsíční pravidelností, které jsou předkládány starostovi města a na základě nichž probíhá analýza nápadu trestné a přestupkové činnosti na území města, která je zpracovávána jednou ročně společně s OO P ČR Mikulov a na základě zjištěných skutečností se přijímají opatření do služeb OO P ČR a zejména pak MP. Tyto statistiky společně s kriminogenním prostředím a viktimností ve vybraných lokalitách města jsou dále využívány k instalacím např. nových kamerových bodů MKDS a dalším situačním opatřením. V roce 011 na základě výstupů dat ze statistik ukazatelů rychlosti byl a zvažována možnost pořízení stacionárních měřičů rychlosti na E 5. Veškeré povolení a procesní náležitosti již byly splněny, ale nakonec vedení města od tohoto záměru upustilo z důvodu nutného navýšení úředníků na Měú (odbor dopravy) kteří by museli zpracovávat agendu, která je v závislosti na skutečně zjištěných případech náročná.. MP vede a zpracovává statistické výstupy v souladu se zákonem č. 553/91Sb., o obecní policii, který je v tomto ohledu zákonem speciálním. Je vedena statistika provozu MKDS, odváděné práce MP jako celku a po jednotlivcích, statistika ukazatelů rychlosti, statistika měření rychlosti vozidel radarem, statistika trestné a přestupkové činnosti, statistika dotačních titulů, statistika pro MV ČR a přehled řešení osob do věku 18-ti let pro OSPOD města Mikulov a každoroční, což je tato výroční zpráva MP. PREVENCE A MP Za výrazný preventivní počin roku 011 řadíme uskutečnění průzkumu veřejného mínění ve věci pocitu osobního bezpečí, který byl v Mikulově realizován v měsících listopad a prosinec 011 a výsledky jsou více než potěšující. Tento průzkum byl součástí dotačně podpořeného projektu Bezpečně společně. MP při své činnosti každoročně věnuje výraznou pozornost preventivním aktivitám a jednotlivým projektům. Ve své podstatě se dá bez nadsázky říci, že je jediným vykonavatelem preventivních aktivit a projektů za město Mikulov jako celek. Oblast prevence je každoročně zahrnuta do rozpočtu MP za město Mikulov jako celek. Mezi běžné aktivity roku 011 počítáme každodenní dohled nad dopravou v blízkosti školských zařízení a na frekventovaných křižovatkách u přechodů pro chodce. Dále,

6 6 přednášková činnost ve školách, spec. zařízeních pro tělesně a duševně postižené a klubech důchodců a to v rámci celého mikroregionu Mikulovsko, tvorba programu prevence na místní úrovni (PPNMÚ) pro město Mikulov, tvorba koncepce prevence kriminality na r a sociálně demografický průzkum, sledování nehodovosti na území města, statistiky a porovnávání vývojových trendů trestné a přestupkové činnosti společně s OO P ČR Mikulov a SKPV Břeclav, zastoupení v komisy pro prevenci kriminality (KPPK) na pozici výkonného tajemníka a manažera prevence města Mikulov. Zastupování a jednání jménem města na JMK, MV ČR OPK v problematice prevence kriminality. Tvorba preventivních projektů, jejich uskutečňování a vyúčtování s vyhodnocením. Pravidelný zisk dotací na tyto projekty od r. 005 celkem vynaloženo na tuto činnost ,-Kč z toho ,-Kč dotačně získaných prostředků tj.59% z celkového objemu. Za tuto dobu bylo zažádáno o dotaci na 1 projektů a podpořeno bylo 17 projektů. Což je 80-ti % úspěšnost! Tradičně se MP buď přímo, či spolupořadatelsky podílí na dni dětí v Mikulově a v okolních obcích, na braném dni, na dni bez úrazů, na Besip soutěžích, olympiádách, vědomostních a sportovních soutěžích, atd. Plus každoroční den otevřených dveří na MP Mikulov. V roce 011 se MP dostalo na 19 poděkování za vykonané aktivity v oblasti prevence kriminality. Zejména pak za poutavou, praktickou a naučnou formou v profesionálním duchu (dle poděkování). Dokonce registrujeme přednášky pro školy, kteří přijíždějí do Mikulova za účelem školních výletů z celé ČR a MP oslovili se zájmem! (z Prahy, Liberce). ODCHYT ZVÍŘAT Protože jsou všichni strážníci MP držiteli osvědčení pro odchyt sinantropních zvířat a MP je pro tuto činnost dokonale vybavena není problém s odchytem jakýchkoli zvířat na katastrálním území města. Co se této činnosti MP týká, je nutné připomenout, že se na MP obrací řada občanů, starostové z okolních obcí a Policie ČR se žádostmi o odchyt. Bohužel však toto není možné do doby uzavření veřejnoprávních smluv mezi obcemi a městem zřizovatele útulku. MP je k tomuto účelu vybavena dokonce i imobilizační puškou RD 706 TeleDart, která byla v r. 011 úspěšně 7x použita. Bylo celkem odchyceno 90 zvířat. Z toho 58 psů a koček, z nichž většina byla vrácena majitelům po zaplacení pokuty v blokovém řízení a dalších 1 bylo odvezeno do útulku pro opuštěná zvířata do obce Bulhary. MP dále, jako již každoročně chytala i jiná zvířata: ovce, koně, osla, hada, poštolku a srny. V 8-mi případech bylo nezbytné odchycené zvíře utratit (sražení vozidlem, nemoc neslučitelná se životem). Vše po konzultaci a na základě rozhodnutí MVDr. Fotografie odchycených zvířat umísťujeme na www stránky MP a tato činnost se nám stále osvědčuje, kdy takto byli vráceni zaběhlí psi i majitelům přes půl republiky, či ze zahraničí, kteří byli v Mikulově a okolí na dovolené. U této činnosti se nesmí zapomínat, že MP zajišťuje nejen odchyt, ale také i odbornou likvidaci nalezených uhynulých zvířat ve spolupráci s fi. Agris Medlov. V roce 011 tomu bylo x. Jednalo se především o zvířata sražená vozidlem (psi, kočky, kuny, srny a ptactvo). Stále trvá, že se na MP obrací občané se žádostmi o odchyt koček. Avšak tyto MP odchytává jen výjimečně z důvodu, že město Mikulov nemá smlouvu s útulkem na tato zvířata. Závěrem roku se situace poněkud zhoršila z důvodu nových úprav u městského útulku města Břeclav v Bulharech. A od měsíce prosince 011 až doposud (leden 01) není zatím znám smluvní partner pro město Mikulov na ustájení odchycených zvířat. Proto se odchyt soustředí jen na akutní případy. ZTRÁTY A NÁLEZY Za r. 011 MP eviduje 111 nálezů zejména osobní věci. Ale jsou zde i takové zajímavosti jako živá zvířata (zejména štěňata), mobilní telefony, fotoaparáty, dioptrické brýle, vozidlo, náušnice a hodinky bílých a žlutých kovů, stan, sada kufříkového nářadí, tiskárna k PC a satelitní navigace. Samozřejmostí jsou jízdní kola, registrační značky od vozidel, klíče, doklady a prázdné peněženky. Z toho bylo 9 nálezů věcí pocházejících z trestné činnosti. I zde na základě umístnění fotografií na se nám dařilo nálezy vracet skutečnému majiteli a to i ze zahraničí. Ve věci ztát a nálezů musíme kladně zhodnotit, že dál více občanů přináší učiněné nálezy na MP a to i dokonce peněženky mnohdy i valutami. MP neprovádí jen evidenci ztrát a nálezů, ale také odnímá věci v souladu se zákonem o Obecní policii č. 553/1991 Sb., v roce 011 bylo odejmuto 15 věcí. Zejména se jednalo o věci, které pocházeli z trestné, či přestupkové činnosti a věci, které lze považovat za zbraň. Patřili tam věci typu chladných zbraní (nože), tyče, mačeta apod.. INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI MP v r. 011 tak, jako v letech minulých velmi dobře spolupracovala s veškerými druhy médií v ČR, ale i ze zahraničí (SK, A). Spolupracovala na informování veřejnosti s těmito médii: Rádio - ČS

7 7 rozhlas, Blaník, Jih. Televize ČT1, RTA, Nova, Prima, Joj. Tisk Mikulovský Zpravodaj, Mladá fronta dnes, Sedmička, Nový život, Rovnost, Moravský Jih, Břeclavsko, Právo a ČTK. Internet Aktuálně CZ. - Stížnosti, žádosti, podměty a dotazy prostřednictvím nebo blogu města Mikulov. Žádná žádost, informace, stížnost, podmět, či písemnost nezůstala nezodpovězena. Každý měsíc je pravidelně vypracovávána tisková zpráva o činnosti MP, která je následně umístněna na www. MP v kategorii represe. Informace poskytují pouze velitel MP a pověřený zástupce vel. MP, který je současně ve funkci tiskového mluvčího na základě vnitřní směrnice MP. WWW STRÁNKY MP MP Mikulov má vlastní a to již od r Za dobu svého trvání získaly na popularitě u široké veřejnosti a jsou velmi kladně hodnoceny v odborných kruzích (MP v ČR a správců www) pro svou přehlednost, jednoduchost, účinnost a co do obsahu. Za tento rok je navštívilo celkem 643 návštěvníků, což v číslech znamená měsíčně 535 a denně 18 návštěvníků. Tato návštěvnost je s pravidelností téměř stabilní. Výjimkou byl měsíc červenec (pouze 373 návštěvníků). U www stránek MP jsou nejvíce v oblibě kategorie: Ankety, Zprávy z ulice, Preventivní varování veřejnosti, Materiál a technické vybavení MP, Ztráty a nálezy, Odchycená zvířata, Nábor k MP, Napište nám, Zajímavosti a Vraky vozidel v průměru jsou tyto kategorie navštěvovány 59x denně. A nově též kategorie aktuality, která byla vystavena na první stránku, tak, aby návštěvník ihned viděl novinky a to, co MP nejvíce aktuálně tíží. Mezi vůbec nejvíce navštěvované řadíme Ankety, Zprávy z ulice, Zajímavosti, Nábor k MP, Ztráty a nálezy a Odchycená zvířata. Tyto jsou shlédnuty při každém otevření www MP. Každý druhý uživatel si je buď prohlédne a nebo se aktivně účastní přímo anket v el. podobě. Zejména ankety stále zůstávají výrazným komunikačním prvkem s veřejností a současně napomáhají naší práci. V tomto roce přibila nová anketa se zaměřením na vnímání pocitu bezpečí. Obsah anket je směřován do problematiky místních problémů, které je MP schopna v rámci svých kompetencí řešit, či k jejich řešení přispívat. Prostřednictvím těchto www seznamuje MP interaktivní formou širokou veřejnost se svou činností. Www jsou pravidelně týdně aktualizovány velitelem MP. Současně již čtvrtým rokem zde informujeme veřejnost o datu a času měření vozidel radarem v Mikulově s týdenním předstihem. SPOLUPRÁCE MP MP spolupracovala v roce 011 velmi úzce zejména s OO P ČR Mikulov, SKPV P ČR Břeclav, KPPK města Mikulov, Soc. odborem a OSPOD, odborem dopravy, odborem Životního prostředí, živnostenského podnikání města Mikulov a KPP města Mikulov. Dále pak Mikulovskou rozvojovou města Mikulov, Okresním soudem Břeclav, Česká Lípa, Krajským soudem Brno a městskými soudy Praha, Exekutorským úřadem Hodonín, inspekcí MV ČR, Celním ředitelstvím Brno, HZS Mikulov a HZS Břeclav, ICP Břeclav a ICP Praha, K-centrum Břeclav, Finančním úřadem Mikulov, Tedos Mikulov s.r.o., Regionálním zámkem Mikulov, LSPP Mikulov, PZS Brno-Černovice, OOM Introvič, věznice Břeclav, státní zastupitelství Břeclav, Brno a Praha. A ÚOOZ expozitura Brno. Zvláštní a zcela pochopitelná je spolupráce s městskými a obecními policiemi v rámci vyššího územně samosprávného celku JMK a i nad jeho rámec z celé ČR. Nově pak spolupráce s Polizeikooperationszentrum Drasenhofen v Rakouské republice a navázání kontaktů s Polizei Sankt Polten, Mistelbach, Hollabrunn a Stockerau. A ve Slovenské Republice s MěsP města Galanta. Jedná se především o organizace a složky státní správy a místních samospráv, jejichž činnost se vzájemně prolíná a doplňuje. Spolupráce je na velmi vysoké úrovni a to nejen mezi vedoucími, ale zejména mezi řadovými zaměstnanci a dokonce i na bázi osobní. V rámci této spolupráce se nám podařilo minimalizovat nejedny velké škody a ztráty, ba i zachraňovat zdraví a životy. Tuto oblast činnosti považujeme za jednu ze stěžejních, chceme-li úspěšně minimalizovat dopad trestné, přestupkové činnosti a jiné delikce v rámci naší samostatné působnosti. Obecně z bezpečnostního hlediska široká spolupráce = větší příjem a výměna informací, více informací = snížení potenciální páchané trestné a přestupkové činnosti. VÝČET AKCÍ V r. 011 S OSPOD Mikulov: Akce Alkohol zaměřená na požívání, prodávání a podávání alkoholu a jiných omamných látek nezletilým a mladistvým x. S OO P ČR Mikulov: statistiky, analýzy, dotace, rekognice (8x), domovní prohlídky (3x), předvádění osob(64x), dopravní nehody (7x), organizovaný zločin a cizojazyčné gangyv neprůstřelných vestách (1x), akce alkohol x, výcvik, převozy na PZS a ošetření (6x), den dětí, tlumočení do německého jazyka, MKDS.

8 8 S živnostenským odborem Mikulov: Akce zaměřené na podnikání a označení provozoven v souladu s vydanými živ. oprávněními 3x. S úz odb. P ČR Břeclav: analýzy, dotace, dopravní akce, drogová problematika, MKDS. S SKPV P ČR Břeclav: statistiky, drogová problematika, hospodářská, majetková a násilná kriminalita, MKDS, inspekce MV ČR: šetření Celní správa Brno: předávání poznatků z místní znalosti, organizovaný zločin drogy, domovní prohlídky (4x), den dětí HZS Mikulov: požáry (14x), ekologické havárie (x), dopravní nehody (13x), den dětí RZP, LSPP Mikulov a Pasanic Mikulov: Poskytování první pomoci (8x), Převozy osob na psych. Vyšetření a do nemocnic na ošetření (36x). ÚOOZ: součinnost (x) Účast na preventivních jednorázových akcích (1x) Přednášky a besedy (9x) za MP MIKULOV vypracoval: Hamerník Jiří velitel Vysvětlivky použitých výrazů a zkratek: MKDS městský kamerový dohlížecí systém R1, DCR-11, CD 50 F mobilní kamerový systém se záznamem audio/video GPS navigační satelitní systém se zákresem stopy pohybu do mapy MP Městská policie PCO pult centralizované ochrany TZP tělesně zdravotně postižení MV ČR OPK Ministerstvo vnitra České republiky Odbor prevence kriminality Úz. Odb. P ČR Břeclav územní odbor Policie České republiky Břeclav OO P ČR Mikulov Obvodní oddělení policie České republiky Mikulov ICP Inspektorát cizinecké Policie ČR CRŘ Centrální registr řidičů OSPOD Orgán sociální péče o dítě při sociálním odboru města. Jiná delikce jiné závadové jednání, než je popsáno v trestním a přestupkovém zákoně kriminogenní situace situace podporující kriminální a jiné závadové jednání viktimní snadno napadnutelná oběť trestným činem nápad objem trestné činnosti a přestupků varny místo, kde se vyrábějí nelegálním způsobem drogy DN dopravní nehoda DZ dopravní značení DRUGWIPE5+ - jednorázový testr na užívání omamných a psychotropních látek s výsledkem do 8 min Dräger 7410 plus com certifikovaný a kalibrovaný přístroj k detekci alkoholu z dechu. Lavet TC Pro Laserový certifikovaný a kalibrovaný přístroj k měření rychlosti vozidel Combat střelba střelba ze služební zbraně za pohybu a taktika bezpečné manipulace střelby všeobecně Sinantropních zvířat zdomácnělých zvířat Rescue výcvik záchranářský kurz poskytování první pomoci Forenzní psychologie dopad právního prostředí na osobnost jedince a okolnosti Tolken osobní identifikační předmět pro vstup do uzavřené databáze (u MP pro přístup do CRŘ centrálního registru řidičů) Rekognice ztotožnění pachatele porovnáním fotografií a mezi jinými osobami Kyberšikana počítačová a mediální šikana (za užití internetu, mobilních telefonů a podobných IT technologií) KPPK Komise pro prevenci kriminality PPNMÚ program prevence na místní úrovni JMK Jihomoravský krajský úřad HZS Hasičský záchranný sbor RZP, LSPP lékařská služba rychlé zdravotnické pomoci VPS veřejnoprávní smlouva ÚOOZ útvar odhalování organizovaného zločinu Policie ČR příloha: statistika MP ve formátu world excel MĚSTO Mikulov, Městská policie Náměstí 1, 69 0 Mikulov, IČ: Tel: , , Fax: , Internet: Bank. spojení: /0100 Velitel:

9 PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.005 A FINANČNÍ NÁKLADY MKDS I etapa - zahájení ,- město ,- MV ČR OPK ,- Bezpečná lokalita ,- město 3.000,- JMK.000,- Co se v mládí naučíš! ,- město ,- JMK 1.000,- CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY ,- město ,- dotace ,- PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.006 A FINANČNÍ NÁKLADY MKDS II etapa ,- město ,- JMK ,- Víš, kdo je za dveřmi?! ,- město 3.000,- JMK 3.000,- CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY ,- město ,- dotace 3.000,- PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r. 007 A FINANČNÍ NÁKLADY MKDS III etapa , ,- město ,- MV ČR OPK ,- Ukazatel okamžité rychlosti se stat ,- město ,- MV ČR OPK ,- Bezpečná cesta ,- město 1.000,- JMK ,- Měřič rychlosti - radar ,- město ,- JMK 5.000,- CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY ,- město ,- dotace ,- PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.008 A FINANČNÍ NÁKLADY Touto cestou nepůjdu! ,- město.000,- JMK.000,- Jistota domova město , ,- JMK 9.000,-

10 CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY 8.000,- město ,- dotace ,- PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.009 A FINANČNÍ NÁKLADY Spolu dále a bezpečněji ,- město ,- JMK ,- Bezpečnost cyklistům ,- město ,- MV ČR OPK ,- MKDS IV etapa ,- město ,- MV ČR OPK ,- CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY ,- město ,- dotace ,- PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.010 A FINANČNÍ NÁKLADY MKDS V etapa ,- město ,- MV ČR OPK ,- CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY ,- město ,- dotace ,- PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.011 A FINANČNÍ NÁKLADY Bezpečně - společně ,- město ,- JMK ,- Společně to dokážeme 1.879,- město ,- JMK ,- CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY ,- město 6.918,- dotace ,- sumář r.005 r.006 r.007 r.008 r.009 r celkem město , , , ,- 41% dotace , , , , ,- 59% 100%

11 MĚSTSKÁ POLICIE MIKULOV r.011 SPISOVÁ PRÁCE druh spisu dnení noční celkem průměr podezření na tr. činy na P ČR součinnost při exekucích a dom. prohl. 4 0,3x měsíčně vyhrožování se zbraní v ruce odtahy vozidel 4 0,3x měsíčně zneužití platební karty oznámení o přestupku v dopravě 138 4,6x měsíčně výtržníctví 4 otevření bytu 4 0,3x měsíčně šikana 1 oznámení o přestupku do KPP 35 1,x měsíčně poškození cizí věci 4 nález věcí 111 3,7x měsíčně domácí násilí 4 odejmutí věcí 15 0,5x měsíčně ohrožování výchovy mládeže použití donucovacích prostředků 31 1x měsíčně ublížení na zdraví 4 předvedení do KPP Měú MP PČR 36 1,x měsíčně rvačka přijatá oznámení od občanů x měs. / 1,x denně poškozování pietního místa 1 vlastní zjištění 14 4,7x měsíčně omezování osobní svobody 1 stížnosti a podměty občanů 3 0,81x měsíčně neopráv. zásah do práva k domu... 1 postoupení na PČR 104 3,5x měsíčně poškozování cizí věci 7 použití majáku 69,3x měsíčně krádež prostá/krádež vloupáním 1/8 další oznámení na Měú 71,4x měsíčně loupežné přepadení 4 ostatní a jiné události 738 5xměs./ 0,8x denně nález věcí z tr. činnosti 9 domluvy 950 3xměs. / 1x denně sprejerství zjištění z MKDS 174 5,8 měsíčně řízení pod vlivem alkoholu použití zbraně 6 narkotizační puška vloupání do vozidla 7 součinnost se soudy ČR 71,4x měsíčně dopravní nehody / újezdy od D.N. 7/4 součinnost s HZS 14 0,5x měsíčně podvod 1 součinnost s RZP a LSPP 8 0,9x měsíčně sebepoškozování zjištěné vraky vozidel 7 0,9x měsíčně nedovol. výroba a drž.omam.a psycho. Látek EKŘ / radar 945/1015 3x měs./ 34x měs. obnažování na veřejnosti/obtěžování dětí zásahy z PCO / z toho TZP 15/41 4,x měs. /1,4x měs. nález mrtvoly 1 doručování písemností 99 10x měsíčně obecné ohrožení / ekolog. havárie / 3089 úředních záznamů PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY celkem na P ČR předáno pachatelů proti občanskému soužití blokově 4 0,5x měsíčně oznámením 1 na P ČR předáno hledaných osob 5 47 proti veřejnému pořádku blokově 91 10x měsíčně oznámením 9 46 ostatní přestupky (OZV a nař. rady) blokově 4 9,x měsíčně oznámením 5 50 proti majetku blokově 39 1,8x měsíčně oznámením 14 celkem 558 1,5xměsíčně celkem 87 odvedená práce celkem úřední záznamy POKUTY DOMLUVY KO OSOB tj.8,6x měsíčně TPZOV : 365 dny tj.denně 9,5 činností

12 PŘESTUPKY ŘEŠENÉ V BLOKOVÉM ŘÍZENÍ (pokuty) povaha přestupku denní noční celkem částka v Kč,- průměr přestupky v dopravě ,- 440,-/ 1 pokuta v průměru 5x denně ostatní přestupky - veř. pořádek ,- 548,-/ 1 pokuta v průměru 0,7x denně z toho "botičky" ,- 67,-/ 1 pokuta v průměru 0,9x denně z toho měření rychlosti ,- 1.54,-/ 1 pokuta v průměru 1,9x denně z toho pokuty na místě zaplacené ,- 690,-/1 pokuta v průměru 7,6x denně pokuty na místě nezaplacené ,- 914-/1 pokuta v průměru 0,7x denně z toho placeno terminálem ,- 590,-/1 pokuta v průměru,9x denně z celkového objemu pokut je hrazeno v bezhotovostním styku (přenosným platebním terminálem) 35% POKUTY CELKEM ,- 710,-/ 1 pokuta v průměru měsíčně získáno na pokutách ,-Kč v průměru 8,4x denně KONTROLY OSOB (při řešení přestupků) strážníci při své činnosti provádějí kontroly totožnosti u osob, s nimiž jednají odvoz sociálně nepřizpůsobivých z ulic kontroly osob denní noční celkem celkový průměr u danné skupiny denní noční celkem celkový průměr u danné skupiny běžné u osob nad 18 let ,8 osob denně ,9x měsíčně mladistvý a nezlezilý ,7 mladistvých denně z toho na protialkoholní stanici z toho na ošetření a eskorty celkem ,5 osob denně psů a koček ostatní celkem úklid usmrcených zvířat ODCHYCENÝCH ZVÍŘAT 58 z toho usmrceno psi kočky srna 3 z toho 3x srna 1x kolouch x srnec 0x ovce 1x užovka červená 1x poštolka x osel x kůň 90 v průměru 3x měsíčně použití narkotizační pušky 7x v průměru 0,8x měsíčně vypracoval: Hamerník Jiří velitel MP MIKULOV dle statistických údajů programu pro MP AMIS ke

Náměstí 1 692 20 Mikulov

Náměstí 1 692 20 Mikulov M Ě S T O M i k u l o v M ě s t s k á p o l i c i e Náměstí 69 Mikulov VYHODNOCENÍÍ ČIINNOSTII MKDS POPIS a FUNKCE MKDS MP MIKULOV (dále MP) je provozovatelem Městského kamerového dohlížecího systému (dále

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí MĚ STSKÁ POLICIĚ Zákostelní 720 PLANÁ NAD LUŽNICÍ 14. ledna 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí za rok 2013 Městská policie Planá nad Lužnicí sídlí v přízemí budovy Městského úřadu

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 1 z 10 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

PROGRAM PREVENCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI 2012

PROGRAM PREVENCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI 2012 1 PROGRAM PREVENCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI 2012 V roce 2012, jako již každoročně předkládá jménem Komise pro prevenci kriminality (dále KPPK) Městská policie Mikulov (dále MP) tento materiál jako základní dokument

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I Městys Nehvizdy KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTYSE NEHVIZDY NA ROKY 2013-2014 Nehvizdy 2013 verze I 1 OBSAH: Úvod. str. 3 1. Bezpečnostní analýza... str. 4 2. Institucionální analýza. str. 5 3. Dosavadní

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008 Městská policie Hradec Králové v roce 2008 plnila úkoly v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Pravidelné činnosti městské policie

Pravidelné činnosti městské policie Činnost městské policie za rok 2014 Činnost MP je z obecního pohledu zákona pojata jako činnost veřejně prospěšná. Prostřednictvím MP město zajišťuje klid a pořádek na svém teritoriu vymezeném konkrétním

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR MĚSTO PŘÍBOR - MĚSTSKÁ POLICIE Zpráva MPP za rok 2013 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR Obsah 1 Ustanovení, činnost... 2 2 Personální a technické zajištění činnosti... 2 2.1

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Personální a mzdové oddělení (PMO) PMO Hasičského záchranného

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a Seminář Problematika výkupu kovů v České republice, 28. dubna 2015 Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné,

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10.

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10. Příloha č. 1 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec Liberec 10. února 2012 Preventivní činnost KŘP LK podkladová zpráva KŘP LK PIO Organizační

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018

Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018 Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018 Autoři: Hana Preislerová Václav Hošek Milan Kozák Městský úřad Palackého 359, 468 41 Tanvald 483 369 511 meu@tanvald.cz Obsah 1 ÚVOD

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

12.3.2010. Činnost a výsledky ObŘ SCP Brno

12.3.2010. Činnost a výsledky ObŘ SCP Brno Činnost a výsledky ObŘ SCP Brno 2009 Obsah TK Postavení SCP v rámci Policie Dobrovolné návraty Výsledky činnosti Nelegální migrace Pobytová problematika ZZC, PSC Preventivní projekty 2 Představení kpt.

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 232/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 04. 2. 2014 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 14.30 hodin Ukončení: 15.40 hodin Přítomni: Členové:

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti.

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Oprávnění strážníků Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Strážníci městské policie při výkonu svého povolání disponují řadou zákonných oprávnění, která

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015 Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech ne Bojkovice 2012 Osvětlení rizikových míst 76 000 - Hřiště pro mládež

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze

Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze rada pplk. Mgr. Václav Valenta, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní, katedra policejních činností

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 I. OBECNÉ PODMÍNKY MĚSTO KRNOV Počet obyvatel 25820 Program realizován v letech 1997-2002 Celkové náklady na prevenci kriminality 1997 246.096,20 na místní úrovni 1998 4.071.220,47

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011

7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 Městská policie pod vedením velitele Ing. Jana Řeháka, náměstka primátora, a ředitele Ing. Bc. Víta Šulce v roce 2011 zabezpečovala místní záležitosti

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

V Chabařovicích, dne : 18.07.2007

V Chabařovicích, dne : 18.07.2007 MĚSTSKÁ POLICIE CHABAŘOVICE Husovo náměstí 17, mobil : 725 062 547 V Chabařovicích, dne : 18.07.2007 Činnost MěP Chabařovice za 1. pololetí 2007. Cílem zprávy je předložit radě města ve stručné podobě

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Projekt strategie programu bezpečnosti a prevence kriminality obce Hrušovany u Brna

Projekt strategie programu bezpečnosti a prevence kriminality obce Hrušovany u Brna Projekt strategie programu bezpečnosti a prevence kriminality obce Hrušovany u Brna Realizační program pro pracovní skupinu prevence kriminality Vypracovali: termín realizace - trvale V Hrušovanech u Brna

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V SOKOLOVĚ. Mgr. Bc. Hana Procházková Mgr. Kateřina Böhmová

PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V SOKOLOVĚ. Mgr. Bc. Hana Procházková Mgr. Kateřina Böhmová PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V SOKOLOVĚ Mgr. Bc. Hana Procházková Mgr. Kateřina Böhmová Od roku 2010 Městská policie v Sokolově spolupracuje s Policií ČR a společně realizují 4 projekty prevence kriminality,

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové (dále MPHK) podává aktuální informaci o vývoji na úseku veřejného pořádku, o realizovaných

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2011 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více