CELKOVÁ ČINNOST. Náměstí Mikulov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELKOVÁ ČINNOST. Náměstí 1 692 20 Mikulov"

Transkript

1 1 M Ě S T O M i k u l o v M ě s t s k á p o l i c i e Náměstí Mikulov VÝROČNÍ ZPRÁVA MP MIKULOV r..011 CELKOVÁ ČINNOST BĚŽNÁ ČINNOST MP MIKULOV (dále MP) při své činnosti provádí pěší pochůzky v nejzatíženějších lokalitách v souladu s denním plánem služeb zejména v lokalitách zámecký areál, hřbitovní park, střed města, Kozí Hrádek, Husova, Alf. Muchy, Náměstí a lokalita sídliště. To vše v závislosti na každoročních statistikách nápadu tr. činnosti a přestupkového jednání. Převážně však je pohyb hlídky MP z důvodu dosažitelnosti a rychlého přesunu soustředěn na autohlídku. Toto je vyžadováno v závislosti na zjištěných skutečnostech z MKDS, PCO/TZP a přijatých oznámení od občanů. Tento kombinovaný systém se nám dlouhodobě osvědčil v praxi. Hlídka je tak schopna obsáhnout celý katastr města bez větších problémů. Vyplácí se nám to zejména při přijatých oznámeních na mobilní telefon, kdy hlídka již po cestě k místu hovoří s oznamovatelem a na místě je do několika málo minut a někdy dokonce i v průběhu telefonického hovoru s oznamovatelem. Hlídka je dvoučlenná a to z důvodu nutnosti. Kdy si navzájem členové hlídky dosvědčují své úkony a zákroky a také z důvodu napadení hlídky a vedení taktiky služ úkonu a zákroku. V r.011 registruje MP pouze jediný tr. čin násilí proti úřední osobě. Ve srovnání s předcházejícími lety je to potěšující pokles meziročně až od tři skutky (pro srovnání v r. 007 jich bylo 11). MP Mikulov při své běžné hlídkové činnosti ukládá i pokuty v blokovém řízení a z takto projednaných přestupků získává nezdaněný příjem do městského rozpočtu r. 004/58.500,-, r.005/58.700,-, r. 006/65.900,-, r. 007/755.00,-, r. 008/ ,-, r. 009/ ,- r. 010/ ,- r. 011/ ,-Kč. Počítáno i s pokutami na místě nezaplacenými. V rozpočtu se původně počítalo s částkou ,-Kč, avšak každoročně se daří důslednou činností v této oblasti získat částku vyšší. Rozdíl slouží k pokrytí nákladů na preventivní projekty MP a města Mikulov. MP využívá při své činnosti velmi úspěšně i mobilní platební terminál a to již od r. 007, kterým bylo uskutečněno v r plateb o objemu ,-Kč, což je 35% z příjmu na pokutách celkem. Tyto prostředky by jinak byly předmětem vymáhání jako pokuty na místě nezaplacené. MP rokem 011 vstupuje do nové koncepce práce MP, která je již z části zavedena, ale výrazně se mění a to v reakci na zjištěný stav z analytických údajů, jimž se přímo podřizuje. Je to nový směr, kterým se MP Mikulov chce nadále ubírat při své práci. I díky těmto činnostem se daří meziročně (od r. 004) kriminalitu a vandalismus ve městě trvale snižovat. Jsme plni očekávání, zda i rok 01 přinese opět snížení. Na trvalém poklesu je i odvoz nepřizpůsobivých a asociálních jedinců z ulic města. Důslednou činností v této oblasti se daří město udržet i nadále turisticky atraktivní. Jsou zde sice stále opakované případy, ale tyto MP díky místní znalosti a činnosti nepřetržitého monitoringu MKDS likviduje již v zárodcích. Existují však opodstatněné připomínky z řad veřejnosti na konzumaci alkoholických nápojů na veřejnosti a s tím spojené průvodní jevy, ale tyto se bez obecně závazné vyhlášky strážníkům jen velmi těžko daří eliminovat zákonnými prostředky. Městem již v minulosti byla tato zamítnuta. Strážníci, jako již každoročně včasným zásahem u takovýchto osob zachránili poskytnutím první pomoci v 9-ti případech život. V jednom případě se to však nepodařilo. FINANCE MP pracuje stabilně s vyrovnaným rozpočtem. Největším problémem v kapitole provoz jsou obligátně mandatorní výdaje, které jsou bohužel nezbytné pro udržení standardu, na který si již občané a návštěvnici města přivykli. Zde se jedná zejména o leasingové splátky na služební vozidla MP (x Š Roomster), provoz, údržba, servis, pojistka a opravy MKDS, digitální radiosítě, ukazatelů rychlosti se statistikou, PCO, měřiče rychlosti LAVET TC, Dräger 7510, odchytové vybavení a certifikace a kalibrace s tím spojené, dále přístup do

2 centrálního registru řidičů (CRŘ). K tomu připočteno běžné další provozní náklady (tisk, školení, obnova inventáře, PC techniky, SW aplikací, ošatné, výcvik a další ) a jsme na každoroční částce tis. Nutno podotknout, že vozidla MP jsou provozována v extrémních podmínkách a nejsou garážována. MP je však na druhou stránku plně nezávislá na Měú Mikulov a je soběstačná.. Počet strážníků je trvale stabilizován na 14-ti v nepřetržitém směnném provozu, což s sebou také nese zvýšené náklady, které jsou nezbytné ze zákoníku práce podle způsobu a rozsahu vykonávané práce (nepřetržitý režim ve směnném provozu). Zcela pochopitelně kapitola platy a odvody je nejvyšší položkou rozpočtu MP. Každoročně již několik let mezi 6,-6,8mil korun. MP ale právě i díky těmto nákladům na provoz vykazuje velmi dobrých výsledků (dle přiložených statistik) při své činnosti, kterou je služba obyvatelstvu města, ale i turistům z celého světa, kteří k nám zavítají. A zvyšujeme bezpečnost ve městě jako takovém. Bezpečnostní situace na území města je v tomto ohledu závislá na rozhodnutí zastupitelů při každoročním schvalování napjatých rozpočtů. Nadcházejícím rokem 01 MP Mikulov vstupuje do 0 let své činnosti ve městě Mikulov. SLUŽBA NA VSP V OBCÍCH V roce 011 MP představila svou koncepci pro výkon služby ve všech obcích navazujících katastrálním územím na území města Mikulov. Výsledkem je uzavřená veřejnoprávní smlouva (dále VSP) s obcí Bavory. Ostatní obce odstoupili od záměru z důvodu finanční náročnosti a budou toto zvažovat v budoucnu v závislosti na svých rozpočtech. VPS jsou uzavřeny se souhlasem a dle modelu JMK, který upřednostňuje plný rozsah funkce MP bez omezení. STÍŽNOSTI, PŘEZKUMNÁ ŘÍZENÍ, PODĚKOVÁNÍ MP eviduje za tento rok celkem 13 stížností, z nichž žádná nebyla shledána oprávněnou. Tři z těchto stížností byly ze zahraničí (Srbsko, Polsko, Slovensko). Dále 8 žádostí o přezkumné řízení při udělení pokut, z nichž dvě jsou stále v řízení a 6 bylo shledáno neopodstatněnými. Dalších 14 podmětů a stížností od občanů, na které bylo odpovězeno a pokud byly shledány opodstatněnými, tak nichž byla učiněna opatření k nápravě, či byly postoupeny příslušným orgánům k dořešení. Zvláště si pak ceníme 1 poděkování za ochotu a nadstandardní činnost, poskytnutou pomoc, či profesionálně provedený úkon a zákrok strážníků MP a to i ze zahraničí, od složek Policie ČR SKPV, Celní správy ČR. Jako i ze školských zařízení, ústavů se spec. péčí, či klubů důchodců za vykonané a přínosné přednášky v rámci PPNMÚ a to z celého regionu Mikulovsko. TECHNICKÉ VYBAVENÍ MP MP se pozvolna stala jakousi ukázkovou v tomto směru pro ostatní z oboru a také k nám jezdí v rámci spolupráce další OP a MP z ČR, aby se podívali zejména jak a s čím pracujeme a jakých jsme dosáhly výsledků díky důslednému využívání technického vybavení. Jsme v tomto ohledu bezesporu pro město Mikulov důstojnou reprezentací. Důkazem nám v tomto roce byla kupříkladu prezentace vybavení a systému práce pro kolegy z Rakouska. Kteří se do Mikulova na MP sjeli hned z 9 okresů na pozvání územního odboru Policie ČR, která si velmi pochvaluje vybavení a odváděnou vysoce profesionální práci kolektivu MP Mikulov. Jsme na to patřičně hrdi. Obecně jsme příkladem a to jak po stránce velmi kvalitního technického vybavení (plně digitální MKDS, mobilní kamerová sada R1 Robotronic, osobní sady DCR-11 a CD 50 F, Alkotest Dräger 7510, Imobilizační puška RD 706 TeleDart, pult PCO/ZTP, sada na detekci drog MISTRAL G a DRUGWIPE5+, radar Lavet TC Pro, platební mobilní terminál ČS Spořitelny Ingenico, GPS systém pro vozidla a ruční radiostanice, Digitální radioprovoz Motorola, digitální fotoaparáty, přístup do CRŘ přes tolkeny, neprůstřelné anatomické vesty nové generace, ruční detektor kovů, ruční víceúčelové svítilny, vybavení PC a digitální technikou, špičkově vybavená vozidla pro provoz a službu MP, odchytové vybavení na zvěř, PC a SW vybavení, lifebook pro službu v terénu s GPRS, záznam tel. hovorů + dokumentační SW pro spisovou službu) a další jiné Spolu s využíváním veškeré techniky se nutně zvyšuje i profesionalita, která je vynucena nárokem na znalosti ovládání tohoto technického vybavení, které je převážně na IT technologii, čímž je na velmi vysoké úrovni. Spolu s tím vedení systematické spisové práce při evidenci úkonů a zákroků MP a koordinaci rozličných činností práce strážníků MP, která je dávána za vzor systematické práce u bezpečnostních sborů vedoucí ke kvalitním výsledkům. Je až s podivem, že to co strážníci MP Mikulov považují za samozřejmé (myšleno systém práce a využívání rozličných technologií a vybavení) je obdivováno jako něco neobyčejné DOPRAVNÍ PROBLEMATIKA V této oblasti máme ve městě (dáno historickou architekturou) stále se opakující problémy s kamionovou dopravou vozidel TIR a to z důvodu nedostatku parkovacích míst pro tato specifická nákladní vozidla TIR. Na místech kde bylo možno parkovat jsou dnes DZ, které zakazují stání, či

3 3 zastavení. Jejich instalace byla vynucena velkým množstvím odpadků neukázněných řidičů kamionové dopravy. Každou noc v Mikulově průměrně parkuje kamionů v nevyhovujících prostorách, které nejsou pro takovouto zátěž uzpůsobeny! A možnosti parkování spíše ubývají. Daří se však vozidla TIR vytlačovat při parkování z města (u Atria, ul. Gagarinova, Pod Hájkem, sídliště). Město postrádá záchytné parkoviště pro tento druh dopravy! Toto je skutečně velký problém, který zůstává neřešen. Dalším trvajícím problémem je nevyhovující parkovací kapacita pro osobní vozidla v lokalitě sídliště, která již byla částečně řešena. A doufáme, že to bude pokračovat. Zejména na ul. Nová a Hraničářů. Přetrvávají však občasné komplikace při svozu domovního odpadu v této lokalitě a stání vozidel na zelené ploše, o čemž svědčí stížnosti obyvatel na strážníky, že věc neřeší. Jako významný problém v silniční dopravě vnímáme neosvětlené přechody pro chodce na rychlostní mezinárodní komunikaci E 5! Stále nejsou dořešeny vlastnické vztahy k instalovanému veř. osvětlení a z tohoto důvodu není prováděna údržba a veř. osvětlení nesvítí! Jsou zde každoročně srážky vozidel s chodci a smrtelné úrazy! A křižovatka na obec Březí je nazývána křižovatkou smrti! Opravy a havárie vozovek a chodníkových těles ve městě s sebou nesou příliš mnoho uzavírek a to má za následek v našem historickém městě plném úzkých ulic komplikace v dopravní infrastruktuře. Zde MP často využívá svého oprávnění a usměrňuje provoz. Dokonce je o to i mnohdy žádána (SÚS, VHS, RGV, Tedos Mikulov s.r.o. a dalšími). Dá se říci, že už nejme tolikrát zaskočeni novou (neznámou) situací v sil. provozu, jako tomu bylo dříve. Stále však přetrvává velký počet malých, ale i velkých dopravních nehod s vážnými následky na majetku a zejména zdraví na území města, z nichž v tomto roce jsou opět srážky s chodci x úmrtí. Užití alkoholu, či jiné návykové látky (drog) při řízení vozidla bylo strážníky MP zjištěno celkem 4, zaznamenáváme opět meziroční pokles. Bohužel však 3 z nich při D.N.. Všichni měli detekováno více než 1,00%. (promile) alkoholu v dechu, což je ve spojení s řízením vozidla trestný čin! Výraznou měrou k těmto zjištěním přispívá i MKDS a činnost měření rychlosti. Stále není koncepčně dořešena problematika odtahu vozidel na záchytné parkoviště, což by výrazně napomohlo v dopravní problematice a okamžitému řešení protizákonně stojících vozidel a zejména pak tzv. vraků. MP je ze zákona umožněno nařídit odtah, ale musí k tomu být vytvořeny zákonné podmínky. Tento nedostatek pociťujeme hlavně při řešení autovraků a při velkých kulturněspolečenských akcích, kdy je město plné všude stojících vozidel a hromadná doprava nemůže projíždět. Stále s politováním musíme konstatovat, že MP není vnímána jako rovnocenný partner při řešení dopravní problematiky ve městě, ač tuto dokonale zná a denně se s ní potýká při své praktické činnosti v ulicích města. Pozitivem v oblasti dopravní problematiky je zřízení dálničního oddělení Policie ČR v Mikulově, která má na starost rychlostní mezinárodní komunikaci E 5 od st. hranice až po Brno. Měření rychlosti vozidel V roce 011 byla opět změna zákona o sil. provozu a s tím související úprava přestupků a postihů. Veškeré přestupky v dopravě jsou již řešeny pouze dle tohoto zákona a ne jako dříve (podle přestupkového zákona č. 00/1990 Sb.,). MP opět nemusí používat přenosné značky upozorňující na skutečnost, že řidič je měřen tzv. radarem a výše pokut je také upravena. MP měřila rychlost v roce 011 celkem 5x v rozsahu 8-mi hodin. Celkem tedy 416 hod, což odpovídá 17,3 dnů měření rychlosti (počítáno 4 hodin). Často zaznívá, že MP jen měří rychlost. Proto výše uvedené počty, aby bylo skutečnostem učiněno za dost. Nově byly doplněna místa povolená k měření rychlosti o novou zástavbu U Celnice, Rudolfa Gajdoše a U Bažantnice tzv. nové Hradby. VRAKY VOZIDEL V tomto roce bylo zjištěno a řešeno celkem 6 případů vraků vozidel. Podařilo se vyřešit 3 z nich. Raritou jsou tři zjištěné vraky přívěsných vozíků. Změnou zákona o odpadech a zákona o obcích ve věcech nálezů a opuštěných věcech se začíná situace v této oblasti zlepšovat. Alespoň co do způsobů řešení a možností měst a obcí. Jedná se zejména o vozidla již neprovozovaná, či v přestavbě, opravě a po dopravní nehodě. A z větší poloviny o vozidla u kterých nebyla řádně provedena změna vlastníka. Dalším fenoménem je velký počet zjištěných autovraků, u nichž nebyl proveden přepis vlastníka a původní je cizinec. Dvě vozidla byla odtažena po naplnění zákonných podmínek, kdy se k nim majitelé nepřihlásili a město je převzalo k dalšímu řešení. DROGOVÁ PROBLEMATIKA Rok 011 byl rokem operativním pracovně řečeno. Nebyl sledován významný nárůst nedovolené výroby a přechovávání drog obecně, ale byl sledován zvýšený uživatelský rozmach. Reagujeme na tuto skutečnost v roce 01 žádostí o dotaci na preventivní projekt do této oblasti. SKPV se podařilo zrealizovat dvě tzv. varny a jeden případ přechovávání marihuany ve větším množství. Vždy se

4 4 SKPV již několik let opírá o poznatky a spolupráci s MP. I zde se na odhalování tohoto druhu trestné činnosti významně podílí práce s MKDS a to zejména shromažďováním důkazů. Tento druh trestné činnosti s sebou nese i majetkovou a násilnou trestnou činnost. Bohužel v okolí Mikulova jsou stále významné lokality (Sedlec, Nový Přerov, Novosedly, Březí a Jevišovka), které se stávají jakýmisi základnami pro nedovolenou výrobu a následnou distribuci zejména i k nám, do našeho města. Obecně boj s drogami není jednoduchý. Je velmi zdlouhavý a to zejména z důvodu důkazní nouze a snahy rozkrýt nejen uživatele, distributory, ale i výrobce a to pokud možno ve velkém měřítku. V současnosti je na vzestupu tzv. domácí kutilství, kdy drogy (zejména Amfetamin-Pervitin) vyrábí malovýrobci doma pro svou potřebu a nejbližší známé. Je jich tímto způsobem ročně zjišťováno víc a více. To je také jeden z problémů. Bohužel nejsme v zatíženosti drogovou problematikou ani v rámci Břeclavského okresu, ani v rámci Jihomoravského kraje a ani v rámci ČR výjimkou. Strážníci MP důvěrně znají své uživatele, distributory i výrobce, ale výsledky se dostavují jen velmi pozvolna a když už je jedna buňka rozkryta a pachatelé zatčeni, ihned je nahrazují druzí Stále máme hned 4 pachatelé takovéto trestné činnosti na útěku před spravedlností v zahraničí (Irsko, Anglie a Kanada). V tomto roce jsme zaznamenali zvýšený počet uživatelů tzv. měkkých drog z řad mládeže ve věku 16-0 let a významněji jsou zastoupeny dívky. Nejčastěji užívanými látkami v našem regionu jsou: Marihuana (Canabis Sativa), Metamfetaminy a Amfetaminy (Pervitin), následováno hašišem a experimenty s léky a halucinogeny, okrajově pak užívání Lysohlávek (psilocybe). MP je vybavena osobními testry na detekci všech známých a užívaných drog a sice Drugwipe 5+. Tyto testry jsou používány zejména při kontrolách podezřelých a nebo nám známých řidičů a dále pak při jednorázových akcích na alkohol a mladistvé. Dokonce byly už použity i na školách. Dále, spíše preventivně MP využívá neosobní sadu Mistral G mini, která je určena ke zjišťování drog z prostředí. Za drogu je dále považován alkohol. V Roce 011 jsme zaznamenali enormní nárůst zjištěných podnapilých nezletilých a mladistvích. Zejména je zarážející nárůst u dětí do 15-ti let celkem 4 případů. Veškerá zjištění učiněná strážníky MP byla předána na OSPOD Mikulov k dalšímu opatření v rodině. Problematice drog se MP věnuje i interaktivně na samostatnou anketu, která je trvale velmi navštěvována a setkává se u veřejností s kladnými reakcemi. Poznatky díky této anketě získané se dále zpracovávají na SKPV u specialistů. Bohužel však zkušenost z ulic a z MKDS je více než výmluvná. Mladí lidé se dnes bez marihuany ani bavit neumí. Je všude přítomná a z velké míry se podílí minimálně na páchané přestupkové činnosti a to zejména u rizikové skupiny ve věku právě mezi 15-8-ti lety vandalismem. Marihuana je užívána prakticky veřejně a nikomu to nevadí, alespoň ne do té míry, aby se vše zjištěné důsledně řešilo. MP nemá zákonné represivní nástroje jak tomuto nešvaru zabránit. Vše zjištěné jen oznamuje a postupuje dále příslušným dle zákona k řešení a těmi je Policie ČR. V roce 011 jsme dokonce detekovali za využití MKDS nitrožilní aplikaci pervitinu na zastávce BUS! PERSONALISTIKA MP MP pracuje ve stabilizovaném obsazení 14 strážníků přímého výkonu služby i s velitelem MP včetně. Jedna strážnice (toho času na mateřské dovolené) v celkovém počtu 14-ti sloužících strážníků rozdělených do čtyř směn po třech, z nichž první a třetí směna slouží ve čtyřech. Toto rozložení strážníků a jejich celkový počet umožňuje v souladu se zákoníkem práce vykonávat službu veřejnosti v nepřetržitém směnném provozu i v době čerpání řádné dovolené, či nemocnosti. Věkový průměr je 38, let a průměr praxe v oboru je 13 let. Jedná se tedy o vyzrálý a velmi zkušený kolektiv zaměstnanců, kde se zcela opodstatněně předpokládá vysoká profesionalita a znalost problematiky práce strážníka MP. Žádný strážník MP Mikulov nikdy neopakoval licenční zkoušky pro neznalost zákona! Spolu s tímto jde ruku v ruce nezbytná a obsáhlá místní znalost, z které čerpá nejen Policie ČR a SKPV, ale také Celní správa a další orgány státní správy s nimiž MP spolupracuje v rámci bezpečnostní situace. V tomto roce byl ukončen prac. poměr s jedním zaměstnancem z důvodu dosažení důchodového věku. A očekáváme návrat jedné ženy z mateřské dovolené v měsíci březnu 01. Jeden strážník je dlouhodobě v prac. neschopnosti od měsíce října 011 nejspíše do měsíce března 01. V roce 011 bylo na MP adresováno celkem 41 žádostí o přijetí do prac. poměru strážníka MP. Jedná se o nebývalý zájem o tutu práci u MP Mikulov. Nepamatujeme tolik zájemců o tuto práci u naší MP! I to je ukazatel vzestupu prestiže MP Mikulov, což je jistě zavazující a motivující současně. Mezi žádostmi jsou muži, ženy, současní strážníci MP sloužící v jiných městech, ale i policisté a vojáci a vysokoškolsky vzdělaní uchazeči. Strážníci MP disponují i velmi dobrými jazykovými schopnostmi na hovorové úrovni a to v jazyce německém, anglickém, polském, ruském a samozřejmě slovenském. V roce 011 bylo celkem uděleno 5 výtek za porušení pracovní kázně pro kázeňské prohřešky strážníků MP. A 1x byly strážníci mimořádně pochváleni, z toho 8x i finančně mimořádně odměněni.

5 5 V současnosti na MP pracují 3 vysokoškolsky vzdělaní, další 1 studuje VŠ, dodělávají potřebné středoškolské vzdělání úplné s maturitou a ostatních 8 je středoškolsky vzděláno dle požadavků zákona o Obecní policii č. 553/1991 Sb., a 1 podléhá výjimce z věku a vzdělání. VÝCVIK KURZY A ŠKOLENÍ MP MP vede pravidelný výcvik, který je celodenním zaměstnáním v souladu se pracovním řádem. Tedy minimálně x ročně jednodenní intenzivní výcvik v místě a 1xza 3 roky dvoudenní soustředění ve výcvikovém středisku akreditovaném pro výcvik MP. Výcvik je zaměřen zejména na combat střelbu (manipulace se zbraní za pohybu v akci), základy sebeobrany, taktické vedení úkonů a zákroků s nácviky tzv. na sucho, slaňování z budov, ve volném prostoru a zdí, ovládání vozidla a bezpečného pohybu u vozidla při zákrocích, kurz první pomoci a ovládání odchytové techniky na odchyt sinantropních zvířat a zastavování vozidel s usměrňováním provozu. To vše pod vedením odborných instruktorů, kteří jsou držiteli příslušných osvědčení k těmto činnostem a u firem, které mají patřičná osvědčení a akreditace pro tuto činnost. Samozřejmostí je výcvik v plavání. Vedle výcviku musí strážníci MP každoročně prokazovat svou zdravotní způsobilost a profesní způsobilost pro řízení vozidla s majákem. Je prováděno školení BOZP a referenční školení. V r.011 bylo úspěšně 8 strážníků na licenčních zkouškách bez opakování zkoušky a 4 z nich byly vyhodnoceni jako nejlepší. V uplynulém roce (jako každoročně) byly strážníci individuálně a postupně školeni v odborné manipulaci s MKDS, MKDS a ochrana os. údajů, SARA DN- domácí násilí, problematice uživatelů drogách a drogové kriminalitě, prevenci kriminality, užívání drog, drogy a mladiství, novelizace silničního zákona, přestupky v praxi, krizové řízení, používání radaru Lavet TC Pro, obsluhy PCO/ZTP, odchyt sinantropních zvířat. Všichni strážníci jsou držiteli osvědčení operátorů MKDS, slaňování, taktice, combat střelbě a sebeobraně, rescue výcviku a osvědčení na odchyt sinantropních zvířat. MP si vychovává specialisty (analytik, dokumentarista, zbrojíř, technik, mechanik, tikový mluvčí, preventisté, operátoři různé SW IT technologií, PCO technik, audio/video technik, atd.). samozřejmostí jsou patřičná osvědčení k těmto činnostem. Strážníci jsou i členy odborných komisí a to pro prevenci kriminality města Mikulov, sociálně právní ochrany dětí a velitel je současně manažer prevence města Mikulov, výkonný tajemník KPPK a člen bezpečnostní rady města. STATISTIKY MP MP při své činnosti shromažďuje statistická data pro měření výkonnosti a četnosti zjištěných událostí s měsíční pravidelností, které jsou předkládány starostovi města a na základě nichž probíhá analýza nápadu trestné a přestupkové činnosti na území města, která je zpracovávána jednou ročně společně s OO P ČR Mikulov a na základě zjištěných skutečností se přijímají opatření do služeb OO P ČR a zejména pak MP. Tyto statistiky společně s kriminogenním prostředím a viktimností ve vybraných lokalitách města jsou dále využívány k instalacím např. nových kamerových bodů MKDS a dalším situačním opatřením. V roce 011 na základě výstupů dat ze statistik ukazatelů rychlosti byl a zvažována možnost pořízení stacionárních měřičů rychlosti na E 5. Veškeré povolení a procesní náležitosti již byly splněny, ale nakonec vedení města od tohoto záměru upustilo z důvodu nutného navýšení úředníků na Měú (odbor dopravy) kteří by museli zpracovávat agendu, která je v závislosti na skutečně zjištěných případech náročná.. MP vede a zpracovává statistické výstupy v souladu se zákonem č. 553/91Sb., o obecní policii, který je v tomto ohledu zákonem speciálním. Je vedena statistika provozu MKDS, odváděné práce MP jako celku a po jednotlivcích, statistika ukazatelů rychlosti, statistika měření rychlosti vozidel radarem, statistika trestné a přestupkové činnosti, statistika dotačních titulů, statistika pro MV ČR a přehled řešení osob do věku 18-ti let pro OSPOD města Mikulov a každoroční, což je tato výroční zpráva MP. PREVENCE A MP Za výrazný preventivní počin roku 011 řadíme uskutečnění průzkumu veřejného mínění ve věci pocitu osobního bezpečí, který byl v Mikulově realizován v měsících listopad a prosinec 011 a výsledky jsou více než potěšující. Tento průzkum byl součástí dotačně podpořeného projektu Bezpečně společně. MP při své činnosti každoročně věnuje výraznou pozornost preventivním aktivitám a jednotlivým projektům. Ve své podstatě se dá bez nadsázky říci, že je jediným vykonavatelem preventivních aktivit a projektů za město Mikulov jako celek. Oblast prevence je každoročně zahrnuta do rozpočtu MP za město Mikulov jako celek. Mezi běžné aktivity roku 011 počítáme každodenní dohled nad dopravou v blízkosti školských zařízení a na frekventovaných křižovatkách u přechodů pro chodce. Dále,

6 6 přednášková činnost ve školách, spec. zařízeních pro tělesně a duševně postižené a klubech důchodců a to v rámci celého mikroregionu Mikulovsko, tvorba programu prevence na místní úrovni (PPNMÚ) pro město Mikulov, tvorba koncepce prevence kriminality na r a sociálně demografický průzkum, sledování nehodovosti na území města, statistiky a porovnávání vývojových trendů trestné a přestupkové činnosti společně s OO P ČR Mikulov a SKPV Břeclav, zastoupení v komisy pro prevenci kriminality (KPPK) na pozici výkonného tajemníka a manažera prevence města Mikulov. Zastupování a jednání jménem města na JMK, MV ČR OPK v problematice prevence kriminality. Tvorba preventivních projektů, jejich uskutečňování a vyúčtování s vyhodnocením. Pravidelný zisk dotací na tyto projekty od r. 005 celkem vynaloženo na tuto činnost ,-Kč z toho ,-Kč dotačně získaných prostředků tj.59% z celkového objemu. Za tuto dobu bylo zažádáno o dotaci na 1 projektů a podpořeno bylo 17 projektů. Což je 80-ti % úspěšnost! Tradičně se MP buď přímo, či spolupořadatelsky podílí na dni dětí v Mikulově a v okolních obcích, na braném dni, na dni bez úrazů, na Besip soutěžích, olympiádách, vědomostních a sportovních soutěžích, atd. Plus každoroční den otevřených dveří na MP Mikulov. V roce 011 se MP dostalo na 19 poděkování za vykonané aktivity v oblasti prevence kriminality. Zejména pak za poutavou, praktickou a naučnou formou v profesionálním duchu (dle poděkování). Dokonce registrujeme přednášky pro školy, kteří přijíždějí do Mikulova za účelem školních výletů z celé ČR a MP oslovili se zájmem! (z Prahy, Liberce). ODCHYT ZVÍŘAT Protože jsou všichni strážníci MP držiteli osvědčení pro odchyt sinantropních zvířat a MP je pro tuto činnost dokonale vybavena není problém s odchytem jakýchkoli zvířat na katastrálním území města. Co se této činnosti MP týká, je nutné připomenout, že se na MP obrací řada občanů, starostové z okolních obcí a Policie ČR se žádostmi o odchyt. Bohužel však toto není možné do doby uzavření veřejnoprávních smluv mezi obcemi a městem zřizovatele útulku. MP je k tomuto účelu vybavena dokonce i imobilizační puškou RD 706 TeleDart, která byla v r. 011 úspěšně 7x použita. Bylo celkem odchyceno 90 zvířat. Z toho 58 psů a koček, z nichž většina byla vrácena majitelům po zaplacení pokuty v blokovém řízení a dalších 1 bylo odvezeno do útulku pro opuštěná zvířata do obce Bulhary. MP dále, jako již každoročně chytala i jiná zvířata: ovce, koně, osla, hada, poštolku a srny. V 8-mi případech bylo nezbytné odchycené zvíře utratit (sražení vozidlem, nemoc neslučitelná se životem). Vše po konzultaci a na základě rozhodnutí MVDr. Fotografie odchycených zvířat umísťujeme na www stránky MP a tato činnost se nám stále osvědčuje, kdy takto byli vráceni zaběhlí psi i majitelům přes půl republiky, či ze zahraničí, kteří byli v Mikulově a okolí na dovolené. U této činnosti se nesmí zapomínat, že MP zajišťuje nejen odchyt, ale také i odbornou likvidaci nalezených uhynulých zvířat ve spolupráci s fi. Agris Medlov. V roce 011 tomu bylo x. Jednalo se především o zvířata sražená vozidlem (psi, kočky, kuny, srny a ptactvo). Stále trvá, že se na MP obrací občané se žádostmi o odchyt koček. Avšak tyto MP odchytává jen výjimečně z důvodu, že město Mikulov nemá smlouvu s útulkem na tato zvířata. Závěrem roku se situace poněkud zhoršila z důvodu nových úprav u městského útulku města Břeclav v Bulharech. A od měsíce prosince 011 až doposud (leden 01) není zatím znám smluvní partner pro město Mikulov na ustájení odchycených zvířat. Proto se odchyt soustředí jen na akutní případy. ZTRÁTY A NÁLEZY Za r. 011 MP eviduje 111 nálezů zejména osobní věci. Ale jsou zde i takové zajímavosti jako živá zvířata (zejména štěňata), mobilní telefony, fotoaparáty, dioptrické brýle, vozidlo, náušnice a hodinky bílých a žlutých kovů, stan, sada kufříkového nářadí, tiskárna k PC a satelitní navigace. Samozřejmostí jsou jízdní kola, registrační značky od vozidel, klíče, doklady a prázdné peněženky. Z toho bylo 9 nálezů věcí pocházejících z trestné činnosti. I zde na základě umístnění fotografií na se nám dařilo nálezy vracet skutečnému majiteli a to i ze zahraničí. Ve věci ztát a nálezů musíme kladně zhodnotit, že dál více občanů přináší učiněné nálezy na MP a to i dokonce peněženky mnohdy i valutami. MP neprovádí jen evidenci ztrát a nálezů, ale také odnímá věci v souladu se zákonem o Obecní policii č. 553/1991 Sb., v roce 011 bylo odejmuto 15 věcí. Zejména se jednalo o věci, které pocházeli z trestné, či přestupkové činnosti a věci, které lze považovat za zbraň. Patřili tam věci typu chladných zbraní (nože), tyče, mačeta apod.. INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI MP v r. 011 tak, jako v letech minulých velmi dobře spolupracovala s veškerými druhy médií v ČR, ale i ze zahraničí (SK, A). Spolupracovala na informování veřejnosti s těmito médii: Rádio - ČS

7 7 rozhlas, Blaník, Jih. Televize ČT1, RTA, Nova, Prima, Joj. Tisk Mikulovský Zpravodaj, Mladá fronta dnes, Sedmička, Nový život, Rovnost, Moravský Jih, Břeclavsko, Právo a ČTK. Internet Aktuálně CZ. - Stížnosti, žádosti, podměty a dotazy prostřednictvím nebo blogu města Mikulov. Žádná žádost, informace, stížnost, podmět, či písemnost nezůstala nezodpovězena. Každý měsíc je pravidelně vypracovávána tisková zpráva o činnosti MP, která je následně umístněna na www. MP v kategorii represe. Informace poskytují pouze velitel MP a pověřený zástupce vel. MP, který je současně ve funkci tiskového mluvčího na základě vnitřní směrnice MP. WWW STRÁNKY MP MP Mikulov má vlastní a to již od r Za dobu svého trvání získaly na popularitě u široké veřejnosti a jsou velmi kladně hodnoceny v odborných kruzích (MP v ČR a správců www) pro svou přehlednost, jednoduchost, účinnost a co do obsahu. Za tento rok je navštívilo celkem 643 návštěvníků, což v číslech znamená měsíčně 535 a denně 18 návštěvníků. Tato návštěvnost je s pravidelností téměř stabilní. Výjimkou byl měsíc červenec (pouze 373 návštěvníků). U www stránek MP jsou nejvíce v oblibě kategorie: Ankety, Zprávy z ulice, Preventivní varování veřejnosti, Materiál a technické vybavení MP, Ztráty a nálezy, Odchycená zvířata, Nábor k MP, Napište nám, Zajímavosti a Vraky vozidel v průměru jsou tyto kategorie navštěvovány 59x denně. A nově též kategorie aktuality, která byla vystavena na první stránku, tak, aby návštěvník ihned viděl novinky a to, co MP nejvíce aktuálně tíží. Mezi vůbec nejvíce navštěvované řadíme Ankety, Zprávy z ulice, Zajímavosti, Nábor k MP, Ztráty a nálezy a Odchycená zvířata. Tyto jsou shlédnuty při každém otevření www MP. Každý druhý uživatel si je buď prohlédne a nebo se aktivně účastní přímo anket v el. podobě. Zejména ankety stále zůstávají výrazným komunikačním prvkem s veřejností a současně napomáhají naší práci. V tomto roce přibila nová anketa se zaměřením na vnímání pocitu bezpečí. Obsah anket je směřován do problematiky místních problémů, které je MP schopna v rámci svých kompetencí řešit, či k jejich řešení přispívat. Prostřednictvím těchto www seznamuje MP interaktivní formou širokou veřejnost se svou činností. Www jsou pravidelně týdně aktualizovány velitelem MP. Současně již čtvrtým rokem zde informujeme veřejnost o datu a času měření vozidel radarem v Mikulově s týdenním předstihem. SPOLUPRÁCE MP MP spolupracovala v roce 011 velmi úzce zejména s OO P ČR Mikulov, SKPV P ČR Břeclav, KPPK města Mikulov, Soc. odborem a OSPOD, odborem dopravy, odborem Životního prostředí, živnostenského podnikání města Mikulov a KPP města Mikulov. Dále pak Mikulovskou rozvojovou města Mikulov, Okresním soudem Břeclav, Česká Lípa, Krajským soudem Brno a městskými soudy Praha, Exekutorským úřadem Hodonín, inspekcí MV ČR, Celním ředitelstvím Brno, HZS Mikulov a HZS Břeclav, ICP Břeclav a ICP Praha, K-centrum Břeclav, Finančním úřadem Mikulov, Tedos Mikulov s.r.o., Regionálním zámkem Mikulov, LSPP Mikulov, PZS Brno-Černovice, OOM Introvič, věznice Břeclav, státní zastupitelství Břeclav, Brno a Praha. A ÚOOZ expozitura Brno. Zvláštní a zcela pochopitelná je spolupráce s městskými a obecními policiemi v rámci vyššího územně samosprávného celku JMK a i nad jeho rámec z celé ČR. Nově pak spolupráce s Polizeikooperationszentrum Drasenhofen v Rakouské republice a navázání kontaktů s Polizei Sankt Polten, Mistelbach, Hollabrunn a Stockerau. A ve Slovenské Republice s MěsP města Galanta. Jedná se především o organizace a složky státní správy a místních samospráv, jejichž činnost se vzájemně prolíná a doplňuje. Spolupráce je na velmi vysoké úrovni a to nejen mezi vedoucími, ale zejména mezi řadovými zaměstnanci a dokonce i na bázi osobní. V rámci této spolupráce se nám podařilo minimalizovat nejedny velké škody a ztráty, ba i zachraňovat zdraví a životy. Tuto oblast činnosti považujeme za jednu ze stěžejních, chceme-li úspěšně minimalizovat dopad trestné, přestupkové činnosti a jiné delikce v rámci naší samostatné působnosti. Obecně z bezpečnostního hlediska široká spolupráce = větší příjem a výměna informací, více informací = snížení potenciální páchané trestné a přestupkové činnosti. VÝČET AKCÍ V r. 011 S OSPOD Mikulov: Akce Alkohol zaměřená na požívání, prodávání a podávání alkoholu a jiných omamných látek nezletilým a mladistvým x. S OO P ČR Mikulov: statistiky, analýzy, dotace, rekognice (8x), domovní prohlídky (3x), předvádění osob(64x), dopravní nehody (7x), organizovaný zločin a cizojazyčné gangyv neprůstřelných vestách (1x), akce alkohol x, výcvik, převozy na PZS a ošetření (6x), den dětí, tlumočení do německého jazyka, MKDS.

8 8 S živnostenským odborem Mikulov: Akce zaměřené na podnikání a označení provozoven v souladu s vydanými živ. oprávněními 3x. S úz odb. P ČR Břeclav: analýzy, dotace, dopravní akce, drogová problematika, MKDS. S SKPV P ČR Břeclav: statistiky, drogová problematika, hospodářská, majetková a násilná kriminalita, MKDS, inspekce MV ČR: šetření Celní správa Brno: předávání poznatků z místní znalosti, organizovaný zločin drogy, domovní prohlídky (4x), den dětí HZS Mikulov: požáry (14x), ekologické havárie (x), dopravní nehody (13x), den dětí RZP, LSPP Mikulov a Pasanic Mikulov: Poskytování první pomoci (8x), Převozy osob na psych. Vyšetření a do nemocnic na ošetření (36x). ÚOOZ: součinnost (x) Účast na preventivních jednorázových akcích (1x) Přednášky a besedy (9x) za MP MIKULOV vypracoval: Hamerník Jiří velitel Vysvětlivky použitých výrazů a zkratek: MKDS městský kamerový dohlížecí systém R1, DCR-11, CD 50 F mobilní kamerový systém se záznamem audio/video GPS navigační satelitní systém se zákresem stopy pohybu do mapy MP Městská policie PCO pult centralizované ochrany TZP tělesně zdravotně postižení MV ČR OPK Ministerstvo vnitra České republiky Odbor prevence kriminality Úz. Odb. P ČR Břeclav územní odbor Policie České republiky Břeclav OO P ČR Mikulov Obvodní oddělení policie České republiky Mikulov ICP Inspektorát cizinecké Policie ČR CRŘ Centrální registr řidičů OSPOD Orgán sociální péče o dítě při sociálním odboru města. Jiná delikce jiné závadové jednání, než je popsáno v trestním a přestupkovém zákoně kriminogenní situace situace podporující kriminální a jiné závadové jednání viktimní snadno napadnutelná oběť trestným činem nápad objem trestné činnosti a přestupků varny místo, kde se vyrábějí nelegálním způsobem drogy DN dopravní nehoda DZ dopravní značení DRUGWIPE5+ - jednorázový testr na užívání omamných a psychotropních látek s výsledkem do 8 min Dräger 7410 plus com certifikovaný a kalibrovaný přístroj k detekci alkoholu z dechu. Lavet TC Pro Laserový certifikovaný a kalibrovaný přístroj k měření rychlosti vozidel Combat střelba střelba ze služební zbraně za pohybu a taktika bezpečné manipulace střelby všeobecně Sinantropních zvířat zdomácnělých zvířat Rescue výcvik záchranářský kurz poskytování první pomoci Forenzní psychologie dopad právního prostředí na osobnost jedince a okolnosti Tolken osobní identifikační předmět pro vstup do uzavřené databáze (u MP pro přístup do CRŘ centrálního registru řidičů) Rekognice ztotožnění pachatele porovnáním fotografií a mezi jinými osobami Kyberšikana počítačová a mediální šikana (za užití internetu, mobilních telefonů a podobných IT technologií) KPPK Komise pro prevenci kriminality PPNMÚ program prevence na místní úrovni JMK Jihomoravský krajský úřad HZS Hasičský záchranný sbor RZP, LSPP lékařská služba rychlé zdravotnické pomoci VPS veřejnoprávní smlouva ÚOOZ útvar odhalování organizovaného zločinu Policie ČR příloha: statistika MP ve formátu world excel MĚSTO Mikulov, Městská policie Náměstí 1, 69 0 Mikulov, IČ: Tel: , , Fax: , Internet: Bank. spojení: /0100 Velitel:

9 PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.005 A FINANČNÍ NÁKLADY MKDS I etapa - zahájení ,- město ,- MV ČR OPK ,- Bezpečná lokalita ,- město 3.000,- JMK.000,- Co se v mládí naučíš! ,- město ,- JMK 1.000,- CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY ,- město ,- dotace ,- PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.006 A FINANČNÍ NÁKLADY MKDS II etapa ,- město ,- JMK ,- Víš, kdo je za dveřmi?! ,- město 3.000,- JMK 3.000,- CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY ,- město ,- dotace 3.000,- PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r. 007 A FINANČNÍ NÁKLADY MKDS III etapa , ,- město ,- MV ČR OPK ,- Ukazatel okamžité rychlosti se stat ,- město ,- MV ČR OPK ,- Bezpečná cesta ,- město 1.000,- JMK ,- Měřič rychlosti - radar ,- město ,- JMK 5.000,- CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY ,- město ,- dotace ,- PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.008 A FINANČNÍ NÁKLADY Touto cestou nepůjdu! ,- město.000,- JMK.000,- Jistota domova město , ,- JMK 9.000,-

10 CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY 8.000,- město ,- dotace ,- PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.009 A FINANČNÍ NÁKLADY Spolu dále a bezpečněji ,- město ,- JMK ,- Bezpečnost cyklistům ,- město ,- MV ČR OPK ,- MKDS IV etapa ,- město ,- MV ČR OPK ,- CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY ,- město ,- dotace ,- PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.010 A FINANČNÍ NÁKLADY MKDS V etapa ,- město ,- MV ČR OPK ,- CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY ,- město ,- dotace ,- PREVENTIVNÍ PROJEKTY MP MIKULOV r.011 A FINANČNÍ NÁKLADY Bezpečně - společně ,- město ,- JMK ,- Společně to dokážeme 1.879,- město ,- JMK ,- CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY ,- město 6.918,- dotace ,- sumář r.005 r.006 r.007 r.008 r.009 r celkem město , , , ,- 41% dotace , , , , ,- 59% 100%

11 MĚSTSKÁ POLICIE MIKULOV r.011 SPISOVÁ PRÁCE druh spisu dnení noční celkem průměr podezření na tr. činy na P ČR součinnost při exekucích a dom. prohl. 4 0,3x měsíčně vyhrožování se zbraní v ruce odtahy vozidel 4 0,3x měsíčně zneužití platební karty oznámení o přestupku v dopravě 138 4,6x měsíčně výtržníctví 4 otevření bytu 4 0,3x měsíčně šikana 1 oznámení o přestupku do KPP 35 1,x měsíčně poškození cizí věci 4 nález věcí 111 3,7x měsíčně domácí násilí 4 odejmutí věcí 15 0,5x měsíčně ohrožování výchovy mládeže použití donucovacích prostředků 31 1x měsíčně ublížení na zdraví 4 předvedení do KPP Měú MP PČR 36 1,x měsíčně rvačka přijatá oznámení od občanů x měs. / 1,x denně poškozování pietního místa 1 vlastní zjištění 14 4,7x měsíčně omezování osobní svobody 1 stížnosti a podměty občanů 3 0,81x měsíčně neopráv. zásah do práva k domu... 1 postoupení na PČR 104 3,5x měsíčně poškozování cizí věci 7 použití majáku 69,3x měsíčně krádež prostá/krádež vloupáním 1/8 další oznámení na Měú 71,4x měsíčně loupežné přepadení 4 ostatní a jiné události 738 5xměs./ 0,8x denně nález věcí z tr. činnosti 9 domluvy 950 3xměs. / 1x denně sprejerství zjištění z MKDS 174 5,8 měsíčně řízení pod vlivem alkoholu použití zbraně 6 narkotizační puška vloupání do vozidla 7 součinnost se soudy ČR 71,4x měsíčně dopravní nehody / újezdy od D.N. 7/4 součinnost s HZS 14 0,5x měsíčně podvod 1 součinnost s RZP a LSPP 8 0,9x měsíčně sebepoškozování zjištěné vraky vozidel 7 0,9x měsíčně nedovol. výroba a drž.omam.a psycho. Látek EKŘ / radar 945/1015 3x měs./ 34x měs. obnažování na veřejnosti/obtěžování dětí zásahy z PCO / z toho TZP 15/41 4,x měs. /1,4x měs. nález mrtvoly 1 doručování písemností 99 10x měsíčně obecné ohrožení / ekolog. havárie / 3089 úředních záznamů PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY celkem na P ČR předáno pachatelů proti občanskému soužití blokově 4 0,5x měsíčně oznámením 1 na P ČR předáno hledaných osob 5 47 proti veřejnému pořádku blokově 91 10x měsíčně oznámením 9 46 ostatní přestupky (OZV a nař. rady) blokově 4 9,x měsíčně oznámením 5 50 proti majetku blokově 39 1,8x měsíčně oznámením 14 celkem 558 1,5xměsíčně celkem 87 odvedená práce celkem úřední záznamy POKUTY DOMLUVY KO OSOB tj.8,6x měsíčně TPZOV : 365 dny tj.denně 9,5 činností

12 PŘESTUPKY ŘEŠENÉ V BLOKOVÉM ŘÍZENÍ (pokuty) povaha přestupku denní noční celkem částka v Kč,- průměr přestupky v dopravě ,- 440,-/ 1 pokuta v průměru 5x denně ostatní přestupky - veř. pořádek ,- 548,-/ 1 pokuta v průměru 0,7x denně z toho "botičky" ,- 67,-/ 1 pokuta v průměru 0,9x denně z toho měření rychlosti ,- 1.54,-/ 1 pokuta v průměru 1,9x denně z toho pokuty na místě zaplacené ,- 690,-/1 pokuta v průměru 7,6x denně pokuty na místě nezaplacené ,- 914-/1 pokuta v průměru 0,7x denně z toho placeno terminálem ,- 590,-/1 pokuta v průměru,9x denně z celkového objemu pokut je hrazeno v bezhotovostním styku (přenosným platebním terminálem) 35% POKUTY CELKEM ,- 710,-/ 1 pokuta v průměru měsíčně získáno na pokutách ,-Kč v průměru 8,4x denně KONTROLY OSOB (při řešení přestupků) strážníci při své činnosti provádějí kontroly totožnosti u osob, s nimiž jednají odvoz sociálně nepřizpůsobivých z ulic kontroly osob denní noční celkem celkový průměr u danné skupiny denní noční celkem celkový průměr u danné skupiny běžné u osob nad 18 let ,8 osob denně ,9x měsíčně mladistvý a nezlezilý ,7 mladistvých denně z toho na protialkoholní stanici z toho na ošetření a eskorty celkem ,5 osob denně psů a koček ostatní celkem úklid usmrcených zvířat ODCHYCENÝCH ZVÍŘAT 58 z toho usmrceno psi kočky srna 3 z toho 3x srna 1x kolouch x srnec 0x ovce 1x užovka červená 1x poštolka x osel x kůň 90 v průměru 3x měsíčně použití narkotizační pušky 7x v průměru 0,8x měsíčně vypracoval: Hamerník Jiří velitel MP MIKULOV dle statistických údajů programu pro MP AMIS ke

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 I. Úvod Městská policie Ostrov byla zřízena obecně závaznou vyhláškou Města Ostrov č. 5 z roku 1993 a funguje tak již patnáctým rokem. Výkon

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

Městská policie Semily

Městská policie Semily Městská policie Semily Zpráva o činnosti v roce 2015 1 Obsah o Krycí list 1 o Obsah 2 o Kontakty, personalistika, služby 3 o Spolupráce s Policií ČR a dalšími institucemi 4 o Monitorovací systémy 5 o Prevence

Více

Výroční zpráva o činnosti městské policie

Výroční zpráva o činnosti městské policie Město Hrádek nad Nisou MĚSTSKÁ POLICIE HRÁDEK NAD NISOU Výroční zpráva o činnosti městské policie za rok 2013 Obsah: 1. Výroční zpráva za rok 2013 Přílohy: Příloha č. 1 Přehled událostí za rok 2013 Vypracoval(a):

Více

Náměstí 1 692 20 Mikulov

Náměstí 1 692 20 Mikulov M Ě S T O M i k u l o v M ě s t s k á p o l i c i e Náměstí 69 Mikulov VYHODNOCENÍÍ ČIINNOSTII MKDS POPIS a FUNKCE MKDS MP MIKULOV (dále MP) je provozovatelem Městského kamerového dohlížecího systému (dále

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 str. Petr Kropáč velitel Městské policie U nhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava - Odchyt volně pobíhajících

Více

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Zpráva o činnosti Městské policie České Budějovice za II. čtvrtletí roku 28 Osnova: 1. Statistika událostí II. čtvrtletí 28, hlídková sluţba ( vč. psovodi cyklohlídky) 2. Statistika událostí II. čtvrtletí

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR MĚSTO PŘÍBOR - MĚSTSKÁ POLICIE Zpráva MPP za rok 2012 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR Obsah 1 Ustanovení, činnost... 2 2 Personální a technické zajištění činnosti... 2 2.1

Více

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Když činy váží víc než slova Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Bezpečnostní program: Politika vnitřní bezpečnosti a veřejného

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání:

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání: STATUTÁRNÍ MĚSTO L IBEREC 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2008 Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ladislav

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

FOTO: Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku.

FOTO: Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku. Městská policie v Nymburce oslavila v roce 2006 desáté výročí své činnosti. Z tohoto důvodu připravili strážníci pro občany akce, které by činnost městské policie přiblížili veřejnosti. Nejvíce zájemců

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2009

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2009 Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.cz V Litovli 1. 3. 2010 Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Městská policie Zábřeh Počet stran: 12. Zpracovatel: Václav Doubrava Datum: 19.1.2008 Obsah: 1. Předmět činnosti 1.1. Přestupky 1.1.1. Dopravní přestupky

Více

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015 Zpráva se předkládá z důvodu: Informativní zpráva

Více

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 O BVODNÍ ŘEDITELSTVÍ P OLICIE PRAHA I Kancelář ředitele Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 Počet listů: 10 Přílohy: 3/7 Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za rok 2014

Více

Příloha č. 1. Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015

Příloha č. 1. Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 1 Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015 Zpracoval: str. Petr Hörbe V Klášterci nad Ohří dne: 20. 01. 2016 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Personální stav... 2 1.2 Systém služeb...

Více

Město Karlovy Vary - městská policie. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2004

Město Karlovy Vary - městská policie. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2004 Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2004 V Karlových Varech 18. února 2005 1 OBSAH Kapitola / podkapitola strana I. PERSONALISTIKA 3 I.I. Výběrová řízení 4 I.II. Vzdělávání strážníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z náhradního 3. zasedání zastupitelstva města, které

Více

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012 . Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 3.. byly rozpočtovány ve výši 5 944 63,5 tis. Kč, byly splněny do výše 5 5 934,5 tis. Kč, tj. na 98,67 % RU. Celkový přehled

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 4. 1. 2015 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2011 Vypracoval : Stanislav Procházka ředitel Městské policie KLADNO Obsah : 1. Úvod 2. Oblast personální práce a vzdělávání 3. Činnost městské policie 3.1

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ

Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ Okresníředitelstv editelstvíliberec Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ Program příspěvku Trestná činnost za rok 26 a vývojové trendy kriminality Projekt

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Zpráva pro XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 31. března 2016

Zpráva pro XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 31. března 2016 Zpráva pro XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 31. března 2016 3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2015 Předkládá: Martin Špička, velitel MP Odůvodnění:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2007

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2007 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2007 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Třeboň za rok 2007. Městské policie 2. Personální oblast Počet pracovníků

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE v Novém Jičíně dne 5.4.2013 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1.čtvrtletí roku 2013 Předkládá PhDr.Jaroslav Dvořák starosta města Zpracoval: Ing.René Škoda

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Zpráva o činnosti. MP Šluknov za rok 2012. Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov.

Zpráva o činnosti. MP Šluknov za rok 2012. Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov. Zpráva o činnosti MP Šluknov za rok 2012 Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov. Obsah: 1. Obecné Personální změny, hlídková činnost, výcvik, vybavení...1, 2 2. Činnost městské policie

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2004

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2004 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2004 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992 vyhláškou

Více

Výroční zpráva Městská policie Český Brod

Výroční zpráva Městská policie Český Brod Výroční zpráva Městská policie Český Brod 2014 Zpracoval: Jan Svoboda pověřený strážník vedením MP Schváleno radou města dne: starosta Obsah 1) Základní identifikační údaje 2) Úvod 3) Zřízení a působnost

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 1 z 10 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015 Bod pořadu jednání: Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. Lukáš

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

I. Celostátní konference o bezpečnosti dopravy a infrastruktuře v České republice Brno 20. 2. 2007 Prezentace plk. JUDr. Jaroslav VANĚK ředitel MŘ PČR Brno Opatření Policie ČR - dopravně-bezpečností akce

Více

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Praha, červen 2009 Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle projektu Klidné město-obec Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst

Více

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 22. ČERVENCE 2014 VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje V I. pololetí roku 2014 šetřila služba dopravní policie

Více

1 Statistika kriminality

1 Statistika kriminality POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE kancelář ředitele krajského ředitelství preventivně informační oddělení 1 Statistika kriminality Za dvanáct měsíců loňského roku evidují

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE v Novém Jičíně dne 14.4.2014 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1.čtvrtletí roku 2014 Předkládá PhDr.Jaroslav Dvořák starosta města Zpracoval: Ing.René Škoda

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE NYMBURK ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE NYMBURK ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE NYMBURK ZA ROK 2010 Městská policie Nymburk zajišťovala v roce 2010 místní záležitosti veřejného pořádku na území města Nymburk převážně v sedmičlenném kolektivu strážníků.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2010 Vypracoval : Stanislav Procházka ředitel Městské policie KLADNO Obsah : 1. Úvod 2. Personální zajištění 2.1. Vzdělávání a příprava strážníků 3. MKS,

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 byly rozpočtovány ve výši 50 545 091,70 tis. Kč, byly splněny do výše 50 077 522,65 tis. Kč, tj. na 99,07 % RU.

Více

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9.

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc obvodní oddělení Olomouc 3 Olomouc 9. února 2015 Z P R Á V A o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 08. 01. 2014 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí MĚ STSKÁ POLICIĚ Zákostelní 720 PLANÁ NAD LUŽNICÍ 14. ledna 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí za rok 2013 Městská policie Planá nad Lužnicí sídlí v přízemí budovy Městského úřadu

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, PRO VNITŘNÍ POTŘEBU kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (opr. tisk. chyby SIAŘ PP ČR čá. 170/2011)

Více

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 Období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 2011... Krajský program prevence kriminality

Více

Připomínky a doporučení k návrhu Hodnotícího standardu Pracovník výjezdové skupiny

Připomínky a doporučení k návrhu Hodnotícího standardu Pracovník výjezdové skupiny Připomínky a doporučení k návrhu Hodnotícího standardu Pracovník výjezdové skupiny 1. Provedení výjezdu a) Přijetí pokynu k výjezdu výjezdové skupiny a typu poplachové informace, komunikace s dohledovým

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Aby se u vás jezdilo bezpečněji. Milan Bednář, Czech Radar 14. září 2006

Aby se u vás jezdilo bezpečněji. Milan Bednář, Czech Radar 14. září 2006 Aby se u vás jezdilo bezpečněji Milan Bednář, Czech Radar 14. září 2006 Statistiky dopravních nehod hovoří Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel 2005 Hlavní příčina Počet v % Počet nehody nehod

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Na bezpečnost Chomutovanů dbají dvě složky republiková Policie České republiky a městem provozovaná Městská policie Chomutov. I když se jejich kompetence a

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

FAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban

FAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban FAÚ Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban 1. FAÚ - Obsah prezentace Činnost FAÚ Zákonná úprava Spolupráce s Policií ČR, daňovou a celní správou 2. - zařazení, struktura Ministr financí Náměstek ministra

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně?

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně? Vyhodnocení dotazníkového šetření bezpečnost v Újezdě nad Lesy Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi občany MČ Újezd nad Lesy. Šetření se zúčastnilo 33 občanů. Vyplněné dotazníky byly anonymní a ne u

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 28 V Děčíně 15. 1. 29 Zpracoval: Marcel Horák ředitel MP Děčín Obsah 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín...-

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí referátu Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 5_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více