Svědomí svědomí Co to tedy je? Mravní schopnost, která člověku subjektivně říká, co je dobré a co zlé, a hovoří mu o jeho mravní povinnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svědomí svědomí Co to tedy je? Mravní schopnost, která člověku subjektivně říká, co je dobré a co zlé, a hovoří mu o jeho mravní povinnosti."

Transkript

1 Svědomí - k životu nestačí jen normy jedním z nejdůležitějších orientačních bodů v lidském životě je svědomí, které teprve umožňuje člověku mravně jednat v pravém slova smyslu = jednat z nejhlubší vnitřní pohnutky Svědomí: řec. syneidesis lat. consciencia fr., angl., conscience něm. Gewissen šp. conciencia it. coscienza rus. совесть - ve všech těchto jazycích jde vždy spíše o s-vědomí, znamená to tedy, že ve svědomí má člověk jakési spoluvědomí o sobě samém - ve svědomí člověk ví o své existenci v mravním ohledu = cítí požadavek, který je pro jeho jednání závazný Co to tedy je? Zřejmě neexistuje univerzální odpověď, nelze objektivně zodpovědět. Jako fenomén je však svědomí jisté. Jedno z možných pojetí, pro náš kulturní kontext asi nejpřiléhavější, říká, že svědomí je: Mravní schopnost, která člověku subjektivně říká, co je dobré a co zlé, a hovoří mu o jeho mravní povinnosti. Skutečnost svědomí však v žádném případě neznamená zbytečnost norem. Tvrzení, že normy jsou pro nedospělé a nezralé osoby a svědomí je něco pro dospělé není pravda. Ve zralé osobnosti je třeba skloubit obojí a zralé svědomí v zásadě normy uznává jako dobré a nejde proti ním. Obecně můžeme říci, že svědomí je pro člověka závazné. O závaznosti tradiční morálky či norem a zákonů lze vždy více či méně oprávněně pochybovat a vést debaty, kdyby však byla zpochybněna ještě závaznost svědomí, co by nám pak zůstalo?! Pár pohledů na to, co svědomí je: mravní danost schopnost člověka mravně soudit je subjektivní (opak objektivního)...nejtajnější střed a svatyně člověka v ní je sám s Bohem, jehož hlas mu zaznívá v nitru... (II.Vatikánský koncil Gaudium et spes 16) srdce, ledví (primitivní kultury, SZ) Freud superego = vypěstovaný a nabytý komplex požadavků a zvyklostí od rodičů či vychovatelů Heidegger volání k starost, hlas bytí Jaspers hlas, který hovoří k člověku a je on sám Tomáš Akvinský zvláštní činnost rozumu Augustýn místo nejniternějšího setkání mezi člověkem a Bohem, centrum duše dnešní teologie svědomí je dle své povahy vlastní náboženskou dimenzí, místem, kde je člověk volán k zodpovědnosti před Bohem => neposlušnost svědomí = vina a hřích Svědomí a normy epikie Nepřehlednost moderního světa přestává připouštět normativní všeobecná ustanovení pro všechny detaily a situace. Normy jsou (a musí být) příliš abstraktní, než aby dokázaly absolutně regulovat konkrétní případy. A zde se právě může svědomí dostávat do konfliktu s předem danými normami. Toto napětí mezi svědomím a pozitivním zákonem řeší křesťanská etika pomocí tzv. epikie. Epikie = vhodnost (z řec. epieikeia)

2 = správné chování člověka, který postupuje s pozitivní zákonnou normou podle principu vhodnosti, přiměřenosti a dovolenosti. Podle Tomáše je to vyšší pravidlo lidských skutků Jak to funguje Může se stát, že se v konkrétní situaci nesplní smysl nějaké normy, když se dodrží doslovně. Člověk chápe hodnotu chráněnou normou a v jednotlivém případě jedná proti liteře zákona, aby dodržel jeho ducha. (př.: Zákaz jízdy na červenou má smysl v tom, aby chránil lidské životy před zmařením havárií, kdy do sebe v plné rychlosti narazí automobily. Když vezu do nemocnice člověka s infarktem a v záchraně jeho života hraje roli každá vteřina, nebudu, je-li to bezpečné, na červenou stát, ale projedu prázdnou křižovatku i když mi to norma zakazuje. Tím budu chránit lidský život stejně jako norma, kterou porušuji a dokonce tím, že jí poruším možná lidský život zachráním) Skutečným mistrem epikie byl Ježíš, když si vzpomeneme na jeho trable se sobotou, kdy každou chvíli dělal něco, co dle židovských norem neměl, ale naplňoval ducha zákona, neboť...sobota byla ustanovena pro člověka nikoliv člověk pro sobotu... V epikii jde o mravní postoj, který spočívá ve svobodě svědomí. Nejde o libovůli, laxnost či o pokus obcházet platné normy, ale jde o svéprávnost v konání toho, co svědomí poznává jako lepší a náročnější. Předpoklady epikie jsou zodpovědnost pro normu, vlastní osobu a skutečný cit pro hodnoty + moudrost. Epikie není nic běžného, při její aplikaci je nutné dodržovat následující: musí se porušovat pouze pozitivní právní či sociální norma a musí jít o výjimku a jednotlivý konkrétní případ. Nikdy se z ní nesmí stát pravidlo vyřazující určitou normu ze hry, norma musí zůstat chápána jako v zásadě dobrá. Právo na svobodu svědomí Povinnosti následovat své jisté svědomí odpovídá právo na svobodu svědomí. Právo na svobodu svědomí obsahuje dva nároky: právo nebýt nucen jednat proti svému svědomí právo bezvýhradné právo nezabraňovat mi v tom, abych dle svého svědomí jednal zde se připouští omezení v případech, kdy by takové jednání bylo v rozporu s nároky obecného blaha Svobodou svědomí se nemyslí svoboda od svědomí a osobní libovůle! V konfrontaci se státním zákonem můžeme říci, že svědomí poslouchat státní zákon poznává jako nutné, nemůže tedy vznikat zásadní obecný rozpor mezi svědomím a státním zákonem. Můžeme se však ve výjimečných případech setkat s odmítnutím poslušnosti zákonu kvůli svědomí a na některé takové případy i státní zákony myslí (např. odmítnutí vojenské služby se zbraní). Více konfliktů mezi svědomím a státním zákonem může vznikat v totalitních a nedemokratických státních systémech. Vývoj a výchova svědomí Člověk není odpovědný jen před svým svědomím, ale také za své svědomí. Své svědomí má tedy člověk povinnost vzdělávat a kultivovat, aby se stalo svéprávným, což by měl být cíl vývoje svědomí. Co se svéprávným svědomím myslí? Svéprávné svědomí není: když dělám, co odpovídá mým osobním přáním a potřebám vymanění se z autorit, zákonů a norem Svéprávné svědomí je: svobodně přijatá zodpovědnost spojená s ochotou jednat se spravedlivým ohledem na skutečnost věcně i situačně spravedlivé řešení konfliktů není nikdy se sebou hotovo, je vždy na cestě je svobodné není to nespoutanost, ale to, že se nenechám ničím a nikým manipulovat citlivé na dobro a zlo usuzuje nejen rozumem, ale i srdcem a celou osobou

3 Výchova Dle současné vědy, která se zabývá vývojem a výchovou svědomí, se svědomí nevyvíjí jen samo od sebe, ale ani není tvořeno a formováno jen vnějším ovlivňováním. Vývoj a výchova svědomí se uskutečňuje jak vnitřním, tak vnějším řízením. Každý tedy své svědomí vzdělává a formuje sám, ale svědomí také potřebuje povzbuzení a orientaci od jiných hodnotami a normami. Tzn. že antiautoritativní výchova je bludnou cestou, vychovatelé nejen mohou,ale i musí vychovávat! Výchova a vzdělávání svědomí musí odpovídat jednotlivým fázím vývoje dle následujícího! Vývoj svědomí - může probíhat pomaleji či rychleji dle podmínek, ale nikdy ne na přeskáčku 1. Předforma svědomí na bázi nad-já - všechny příkazy a zákazy, hodnoty a normy vkládané dítěti rodiči - zároveň má funkci ideálu já - v této fázi se neptá na zdůvodnění správnosti či nesprávnosti chování či příkazu - dobré je být poslušný, zlé pak neposlušný 2. Konkrétní svědomí (věcné svědomí) - přechod do druhé fáze je od příkazu k podstatě věci - rozšiřováním sociálního obzoru se dítě setkává i s jiným pojetím a to relativizuje i obohacuje jeho původní systém nad-já - dítě se učí posuzovat chování dle důsledků, dobré chování je takové, které odpovídá věci a situaci - často se věcná správnost musí namáhavě hledat, není rozpoznatelná na první pohled - stále je důležitá identifikace s konkrétními osobami 3. Personifikované svědomí - vztahuje se již na úmysl jednání - ostře se projevuje v dospívání, kdy se odmítá jednání dospělých za kterým by bylo cítit pokrytectví - systém norem je stále více vztahován na vlastní osobu, nově objevená subjektivita je často pokládána za jediné měřítko jednání a tak se dospívající dostává do objektivně nesprávné situace 4. Životní svědomí - jde o cíl vývoje, který není nikdy jednoznačně ukončen - důležitým rysem je věrnost podstatnému, síla já, ostražitost, pevnost, senzibilita - v případné nejistotě zůstává již jen Bůh garantem a pobídkou k odvaze rozhodnutí Výchova Dítě Výchova začíná již v raném dětství, kdy je velice důležité prvotní přijetí dítěte, které u něj musí vyvolat prvotní důvěru, bez které se nelze na cestě za svéprávným svědomím dále hnout. Výchovu je třeba koncipovat tak, aby dítě získávalo cit pro dobré a zlé, je nutné u něj vzbudit radost z dobra, což dítě vede k oceňování hodnoty a významu mravních požadavků a vzbudí u něj sebeuvědomování a sebeovládání. Je třeba dát pozor na to, že způsob hodnocení rodičů se přenáší na dítě! Mladiství Výchova má vést k převzetí vlastní zodpovědnosti, z čehož vyplývá, že není dobré mladého člověka ani příliš omezovat, ale ani ho při chybném chování nesmíme ponechat vlastnímu osudu. Požadavky na takového člověka klást musíme, ale nesmí být přehnané a musí být pochopitelné a vést k přesvědčení, že jsou rozumné. To je jediný způsob jak je vezme za své. Výchova musí vést ke snaze celoživotního vzdělávání svědomí. Ze své podstaty výchova obsahuje také nauku, poučování, argumentaci o hodnotách a normách. Nelze zapomenout: Nejen vědomosti jsou nutné k vzdělávání a výchově svědomí, protože svědomí se netýká pouze intelektu. Musí obsahovat i výzvy a podněty pro cit a vůli. Rozum, vůle a cit patří do komplexní výchovy svědomí.

4 Etické učení a jeho průběh - jde o postoj, přesvědčení, dispozice jednání, způsoby jednání, které zasahují všechny dimenze člověka v integraci všech oblastí Odměna trest - posílení, instrumentální a operantní podmiňování - pozitivní i negativní posílení spolehlivě navozují chování a při dostatečném opakování ho udržují stabilní - u dítěte má vést k odpovídajícímu chápání dobra a zla - samo o sobě toto učení nepodporuje zodpovědnost, trestem je prostě vše vyřešeno a mizí i pocit a tlak viny - nevede přímo k získání vnitřního postoje - trest vede k zamezení procesu konfrontace, je proto méně vhodný pro podporu zodpovědnosti - odměna může větší význam pro etické učení, ale je třeba aby předmětem odměny nebyl předmět, ale spíše vztah sám, nová forma komunikace (pohádka, ) - jedná se ještě o jednu otázku, zda a jak trestat a odměňovat učení formou pokus omyl, samozřejmě, že existují hranice, za nimiž nelze s morálkou experimentovat, ale v případě takovéhoto učení je třeba trpělivé a důsledné nápomoci a výchově beze strachu, že udělám právě ten omyl. Je třeba, aby dítě své omyly poznalo a naučilo se je napravit Modelové učení - je mimo pochybnost, že člověk se učí na příkladu, projevuje se zde základní skutečnost našeho života vzájemnost, spojitost s druhými, odvozování od druhých - pokud existuje vztah mezi modelem a dítětem, má model charakter výzvy - model se projevuje jako etická konkretizace, nelze jím argumentovat, ale uplatňuje se tím, že ho člověk vidí Učení vhledem - i v morálním učení může jít o gestalt, o vhled do situace, že Tak by to mělo být!, o tendenci k dobré podobě - etické vhledy lze podporovat: 1. Zkušeností zažiji-li ohleduplnost, snáze dospěji k tomu, že bych se tak měl chovat i já 2. Opakováním zkušenosti s krásou, láskou, mohou člověka načas změnit, neopakují-li se dlouho, může na ně člověk rezignovat 3. Přenosem použití základního jednání v různých situacích (je-li dítě pochváleno, že nekřičí na malého sourozence a pak přijde hluchý děda a ono na něj z ohleduplnosti řve) 4. Souladem uvědomění a zážitku se zamýšleným cílem mám-li za cíl výchova schopnost vytvářet pokoj, pustím ke slovu při konfliktu i slabší stranu a vytvořím tak pole zážitků, v němž není vítěze a poraženého, ale lide mohou spolu žít - jde o to, vytvářet situace, které umožňují s větší pravděpodobností vhled do určitého problému, musím vytvářet klima, které podporuje uvědomění si toho, co chci děti učit Dělení svědomí a některé problémy předcházející (nabádá a zakazuje) následné (vyhodnocuje po činu) jisté (bez rozumných obav o správnost rozhodnutí) pochybující (nejistota o tom, co je dobré a zlé) správné (praktický úsudek ve shodě s objektivními etickými normami) mylné mylné nepřekonatelně (chybí vědomí o možném omylu) překonatelně (zaznívá požadavek odstranit nedostatek poznání a hledat pravdu) překonatelně mylné laxní, volné (nedovolené posuzuje jako dovolené) skrupulózní (trvalý, hlodavý a nerozumný strach z hříchu tak, kde žádný není) kompenzační (skrupulózním zabýváním se maličkostmi zakrývá základní nedostatky) perplexní (nedokáže rozhodnout konflikt mezi několika povinnostmi, přičemž závazná je vždy jen jedna)

5 Biblický pohled na svědomí SZ srdce ( ledví ) svědomí se nikde nevyskytuje (pouze 1x v řecké septuagintě Mdr 17,10) hlas svědomí je dán Bohem, který stvořil srdce tak, že reaguje na vinu fenomén svědomí je obecně znám (Adam a Eva, Kain, David,...) svědomí odsuzuje i chválí úsudek svědomí je nakonec hlas Boží a primárně jde vždy o naslouchání Božímu slovu NZ Evangelia pojetí odpovídá SZ dle Ježíše musí člověk mít otevřené srdce pro hlas Boží, vytvářet příhodné podmínky a nechat se formovat Pavel nejdůležitější text vztahující se k svědomí je v ep. Římanům používá již svědomí ve vlastním smyslu slova syneidesis ve svědomí stojí člověk v zodpovědnosti sám před sebou člověk dostal o Boha schopnost rozlišovat dobré a zlé v srdci se ukazuje, co Bůh očekává od lidského jednání projevuje se v konkrétních situacích konkrétně obviňuje a obhajuje = trvalý soudní proces ve svědomí člověk poznává základní požadavky své existence poslušnost požadavku svědomí má význam pro spásu člověka svědomí je zaměřeno k Bohu, který v něm promlouvá mocí Ducha svatého

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

Všeobecná teologická etika 1. Výběr studijních textů (pracovní, nekorigovaný text)

Všeobecná teologická etika 1. Výběr studijních textů (pracovní, nekorigovaný text) Všeobecná teologická etika 1 Výběr studijních textů (pracovní, nekorigovaný text) 1 Rozpis zpracovaných témat Úvod aktuální otázky (s.3) 1. Uvedení do problematiky (s.15) 2. Základní otázky: Antropologie

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Etika a lidská práva v sociální práci Ondřej Fischer, Petr Jandejsek, Alena Kroupová, Helena Kunstová, René Milfait, Dana Moree TENTO

Více

1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY

1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY - 3-1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY Rodiče a sourozenci mají podstatný vliv na socializaci a emoční vývoj dítěte. Otec a matka, uvažujeme-li o úplných rodinách, sdílejí s dětmi podstatnou část jejich

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Praxe svépomocné skupiny Anonymních alkoholiků k dosažení trvalé abstinence Pavel Lahoda Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2015

Více

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

Étos zákona Étos proroků Étos moudrosti

Étos zákona Étos proroků Étos moudrosti Biblická etika Proč? Proč se vůbec zabývat etikou, jak ji nacházíme v Bibli? Odpověď je poměrně jednoduchá. Zabýváme se v našem předmětu křesťanskou etikou a křesťanství, jak známo, se neobejde bez Bible.

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

Hodnotová orientace dětí a její utváření

Hodnotová orientace dětí a její utváření UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnotová orientace dětí a její utváření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Blahoslav Kraus,

Více

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF Praha 2014 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pohádky a morální vývoj dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. František Vízdal, CSs.

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Bakalářská práce ETICKÁ VÝCHOVA V PROSTŘEDÍ SOŠ A SOU Petr Lansdorf Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 2008 2012

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA Bohumil FIALA Karviná 2006 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 2 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 3 OBSAH MODULU

Více

Pastýřský list. mons. Javier Echevarría. Řím, 2.10.2011 OBSAH

Pastýřský list. mons. Javier Echevarría. Řím, 2.10.2011 OBSAH Pastýřský list mons. Javier Echevarría prelát Opus Dei Řím, 2.10.2011 OBSAH FORMACE PRO NOVOU EVANGELIZACI Jako první křesťané Nezbytnost a důležitost formace Svoboda, poslušnost, smysl pro zodpovědnost

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995)

Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995) Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995) 1) V jednoho Boha věřit budeš. První přikázání zahrnuje víru, naději a lásku. Neboť Bůh je stálý, neměnný,

Více

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium UNIVEZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku MOŽNOSTI ROZVOJE PROSOCIÁLNÍHO

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

Universita Karlova filosofická fakulta katedra psychologie

Universita Karlova filosofická fakulta katedra psychologie Universita Karlova filosofická fakulta katedra psychologie Praha 1996 Poděkování a věnování Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem zasloužili o vytvoření a dokončení této práce.

Více

Etické jednání a společenská odpovědnost

Etické jednání a společenská odpovědnost SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013 Etické jednání a společenská odpovědnost

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ RADKA BUŽGOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více