Propagace a marketing IVU v knihovnách. Libuše Foberová Seminář IVU, SVK Hradec Králové dubna 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Propagace a marketing IVU v knihovnách. Libuše Foberová Seminář IVU, SVK Hradec Králové 12. - 13. dubna 2011"

Transkript

1 Propagace a marketing IVU v knihovnách Libuše Foberová Seminář IVU, SVK Hradec Králové dubna 2011

2 Evropský kongres Začlenění digitální Evropy do veřejných knihoven (Brusel, 2010) Role a dovednosti knihovníků se musejí výrazně změnit učitel, poradce, průvodce uživatelů. VK by měly převzít pozitivní roli bojovníka za vědomosti a znalosti. Měly by spolupracovat s nejrůznějšími odborníky. Veřejná knihovna o sobě potřebuje dát vědět veřejnosti a zdůraznit svoji jedinečnou pozici na trhu.

3 Měly by nabízet nové služby, rozdílné od vyhledávače Google, Kindle a Amazon. Potřebují být přítomny v e-prostoru. Měly by trénovat e-schopnosti, podílet se na procesu CŽU, zmenšovat chudobu, budovat trvalý růst a svobodný přístup k informacím pro všechny.

4

5 DEFINICE INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI Informační gramotnost je definována jako schopnost získávat, kriticky hodnotit, vybírat, používat, vytvářet a sdělovat informace, vedoucí k poznání a moudrosti. (Ontario Sdružení knihoven)

6

7 Metodika kvalitativní sondy

8 Otázky pro knihovníky Zaměřili jsme se na statistické údaje (procento dětí žijících ve městě; počet spolupracujících ZŠ; počet aktivit). Na marketing obecně (interní, interaktivní a externí marketing). Na samotné aktivity, kde nás zajímal název, jejich obsah a styl propagace.

9 Otázky pro učitele Jak realizují informační gramotnost na škole? Jakou roli v oblasti informační gramotnosti hrají veřejné a školní knihovny? Zda navštěvují informační lekce v knihovně; jak často; jak jim pomáhají ve výuce; jak jim vyhovuje prostředí knihoven; jak jsou s nabídkou spokojeni a jak se o akcích dozvídají? Co očekávají od knihoven? Co od rodičů? Jak hodnotí znalosti žáků spojené s informační gramotností?

10 Výsledky vedoucí dětské knihovny/dětský knihovník - Dětí ve městě (%) K1-13,9 K2-21,2 K3-13,3 K4-14,4 K5-16,4 K6-15 K7-13,4 K8-14 K9-14 K10-14,8 ZŠ/ZŠ spolupráce 15/15 6/6 4/4 12/10 19/7 9/9 4/4 66/50 8/8 9/6 statistika Počet všech aktivit dospělí nesledují zvlášť nesledují zvlášť Počet všech aktivit dospělí nesledují zvlášť nesledují zvlášť

11 Jak využíváte marketing v knihovně? Nejvíce knihoven odpovědělo, že k propagaci a reklamě. Ke sladění nabídky s poptávkou. K fundraisingovým projektům rodina, škola, knihovna. Využíváme Facebook aj. netradiční marketingové nástroje. K motivování zaměstnanců. Využíváme zejména marketingový výzkum. Pozornost věnujeme zejména public relations zviditelnění knihovny v komunitě komunitní aktivity. K budování identity a image knihovny.

12 Interní marketing Trénink a motivování zaměstnanců k poskytování kvalitních služeb. Cílem je získat v knihovně k provádění marketingu každého zaměstnance. Identifikace zaměstnanců s knihovnou, sdílení knihovních cílů. Soudržnost týmu atd. Vize poslání strategie.

13 Interní marketing Mezilidské vztahy Komunikace s vedením knihovny; celková informovanost Výborné, velmi dobré, dobré, spíše špatné, špatné Výborná, velmi dobrá, dobrá, spíše špatná, špatná průměr: 2,4 průměr: 2,5

14 Interní marketing cíl práce Nejčastěji zaznělo: spokojený čtenář/uživatel. Oboustranná spokojenost. Rozvoj čtenářství v místní komunitě. Přispívání k dobrému jménu knihovny. Informační výchova. Získávání a vychovávání kultivovaných čtenářů. Systematicky budovat dětskou knihovnu; zapojovat se do projektů na podporu čtenářství. Spolupracovat s obsahově blízkými institucemi a společně participovat na fundraisingových projektech.

15 Cíl jmenovaných aktivit: Zvyšovat a prohlubovat informační vzdělávání uživatelů. Usnadňovat orientaci ve světě informací. Usilovat, aby dítě objevilo kouzlo knihy. Přispívat k vzdělávání dětí a mládeže.

16 Znáte cíle knihovny? Jedna knihovna odpověděla 3x stejný cíl = Přivést do knihovny co největší počet dětí a mládeže, nabídnout jim smysluplnou zábavu, podporu ve studiu i v mimoškolních aktivitách, naučit je pracovat s informacemi, to vše v příjemném a vstřícném prostředí. Jedna knihovna odpověděla, že cíle knihovny nezná. Zbylé cíle znají. Citujeme: Poskytnout čtenáři knihu, informaci, kdykoliv to potřebuje. Budování otevřené kulturní instituce, která vykonává informační, kulturní, vzdělávacíčinnost pro všechny generace, příslušníky různých kultur, pro lidi s různými handicapy, s profesionálním přístupem odborných knihovníků v kamenné knihovně, ve virtuální knihovně, pomocí celosvětové sítě internet.

17 Interaktivní marketing Osobní a pracovní schopnosti knihovníků. Kvalifikace a praxe a zejména osobní zaujetí pro věc. Nejlepší reklamou je kvalitní služba.

18 Kvalifikovanost dětských knihovníků/lektorů Praxe: 2 39 let (převažuje praxe 30 let), Vzdělání: převažuje SOŠ knihovnická, VŠ (Bc.) knihovnická, objevuje se i jiné vzdělávání než knihovnické doplňují si kvalifikaci zejména kurzy ad. CŽV.

19 Knihovníci navštívili zejména tyto kurzy: Kurzy zaměřené na dětskou světovou literaturu, na psychologii dítěte, na propagaci a reklamu, na lektorské dovednosti, na čtenářskou gramotnost ad.

20 Nabídka CŽV Sedm knihoven se domnívá, že je dostatečná a není potřeba ji rozšiřovat. Žádají o tyto kurzy: E-learningové kurzy; kurzy dramatické výchovy se zaměřením na dětské čtenáře; kurzy informační gramotnosti; kurzy zaměřené na knihovnickou legislativu, kurzy rétoriky. Doporučujeme kurzy zaměřené na pedagogiku.

21 Motivace Vnitřní motivace (radost z práce) převažuje. Vnější motivace je jen dostatečná. Nejhorší je pocit nespravedlivého odměňování (plošné, zařazení do platové třídy neodpovídající popisu práce viz prof. katalog). Pochvalu a povzbuzení knihovnice velmi oceňují a většinou chápou, že za špatné odměňování nemůže management knihovny. Ve většině oslovených knihoven cítí podporu vedení knihovny, ovšem jedna knihovna podporu necítí už léta.

22 Hodnota knihovny Citujeme z odpovědí: nenahraditelné médium; pilíř vzdělanosti;významné komunitní centrum města; otevřená a přístupná všem; centrum kultury a vzdělanosti v komunitě; místo setkávání všech generací ad. Knihovna je pro mě místo, které mám ráda a kde ráda pracuji. Některé knihovny odpověděly, že hodnotu knihovny neznají.

23

24 Historická hodnota knihovny knihy Zdůrazňujte znovu a znovu svou skutečnou/novou hodnotu. Hodnota je společná výseč, kde se prolíná důležitost uživatelů, vaše přednosti a vaše výjimečnost. Marketing = plán, jak se uživatelé dozvědí o hodnotě knihovny.

25 Poslání knihovny (dětského oddělení) Citujeme z odpovědí: Moudrost je lepší než zlato a všechny poklady světa. Otevírat dětské oči i srdce pro dobré knihy, proměnit knížky z neživých, nezajímavých předmětů na opravdu výborné kamarády, položit základy pro celoživotní potřebu číst.

26 Poslání knihovny (dětského oddělení) Oddělení pro děti je místo, kde se děti cítí jako ve svém pokojíčku, kde si rády čtou a mají potřebu se sem vracet.

27 Poslání - příklad Prohlášení ředitele k politice jakosti Vedení společnosti přijalo následující zásady k zajištění důsledného uplatňování systému kvality ve všech procesech společnosti, které jsou závazné pro každého pracovníka v následujících činnostech: J jistota (garance kvality našich služeb) A analýza (potřeb a požadavků zákazníků) K kontrola (výsledků nejen své práce, ale i předcházejících činností) O odpovědnost (za kvalitu námi poskytovaných služeb) S sebevzdělávání (soustavné zvyšování odborných znalostí a praktických dovedností) T testování (kvalita našich produktů v každé etapě realizace)

28 Zpětná vazba od pedagogů Zpětná vazba od žáků Realizace průzkumů, anket apod. Hodnocení získaných znalostí u žáků Rozhovorem: ústní hodnocení aktivit, náměty na zlepšení, poděkování, děkovné dopisy, opakované návštěvy Rozhovorem: z bezprostředních reakcí žáků, zprostředkovaně od učitelů, Kamarádka knihovna Spíše se využívají ankety, benchmarking, někde se nerealizují Zábavnou formou: křížovky, testy, kvizy aj. soutěže Zpětné hodnocení aktivit odrážející se v nové nabídce Zjištěné poznatky z hodnocení implementují do nové nabídky všechny oslovené knihovny.

29 Externí marketing Usilování o zpětnou vazbu. Budování příznivých vztahů s veřejností. Oslovení (ne)uživatelů.

30 Externí marketing Knihovny realizují pro žáky tyto aktivity v rámci IVU: Informační výchova, informační výchova Knihovny 3. tisíciletí, informatické lekce, informační lekce, multimediální výchova, knihovnické lekce, knihovnickobibliografické lekce, lekce knihovnickobibliografické přípravy, exkurze, lekce čtenářské gramotnosti.

31 Obsah aktivit Umět se orientovat v knihovně; v online katalogu OPAC; v elektronických informačních zdrojích; v knihách (encyklopedie aj.); v textu; umět vyhledávat informace; hodnocení získané informace; prezentace získaných informací. Imagoterapie, Arteterapie, Canisterapie možnost převádění četby do jiných způsobů vyjadřování.

32 Soulad jmenovaných aktivit s učebními osnovami škol Školy zařazují téměř do všech předmětů informační gramotnost na základě RVP. Procvičování IG je individuální a velmi záleží na osobě pedagoga a na jeho vztahu k ICT. Většina knihoven obsah konzultuje přímo s učiteli. Škol je hodně a každá různě implementuje IG do učebních osnov; aktivita je jedna pro všechny základní školy kompromis. Některé knihovny soulad nesledují.

33 Nejčastěji knihovny propagují aktivity takto: Webové stránky; ové pozvánky; Facebook; geolokační nástroje (Gowalla, Foursquare); místní tisk, rozhlas, TV; klasické nástěnky/plakátovací plochy; městský zpravodaj; rozesílání plakátů, nabídkových seznamů přímo školám; cílená spolupráce s rodiči a školami; dopisy ředitelům/učitelům; osobní návštěvy; telefonické pozvánky; výroční zprávy knihovny ad.

34 Pozvánky Besídkové místnosti Realizace aktivit v knihovně/škole Pomoc s domácím úkolem Schůzka s řediteli škol/učiteli Polovina oslovených knihoven má logo a jednotnou úpravu tiskovin. Větší polovina knihoven má vhodné prostory (kinosál). Jedna knihovna dochází většinou do škol. Čtyři dělají aktivity výhradně v knihovně a zbylé podle situace. Všechny knihovny pomáhají především s výběrem vhodné literatury a s hledáním informací. Tři knihovny nikdy neuskutečnily, ale zbylé ano. Pomoc dobrovolníků Polovina knihoven nevyužívá, ale měla by zájem, zbylé využívají úspěšně.

35 Trojúhelník marketingu služeb

36 Co zahrnujeme pod pojem marketing Výzkum potřeb a postojů uživatelů; design služeb; vytváření služeb; cena služeb = užitek uživatele/přínos společnosti; propagace a distribuce služeb. Uživatelský výzkum má zachytit změny a je nutné ho provádět v pravidelných intervalech. Zkoumání nových způsobů propagace, reklamy a distribuce zaručují úspěch na trhu. Pochopit marketingové úsilí knihovny znamená jít v myšlenkách krok za krokem se službami.

37 Mezinárodní srovnávací studie PISA, PIRLS Znali jen v polovině oslovených knihoven. Učitelé znají, v roce 2011 se bude opakovat PIRLS. PIRLS zemí; Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti; žáci 4. ročníku ZŠ; realizace každých pět let. PISA 2009 OECD program pro mezinárodní hodnocení patnáctiletých žáků různých zemí v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti; realizace každých devět let. Od roku 2000 došlo k zhoršení úrovně čtenářské gramotnosti a patříme tak mezi pět nejvíce se zhoršujících zemí v této oblasti. Nedostatečnéčtenářské kompetence má 23 % respondentů. Třetina žáků označila čtení za oblíbenou činnost a třetina za naprostou ztrátu času. Zmenšil se rapidně počet žáků, kteříčtou denně.

38

39 Otázky ŘR Učitel 1-5 Jinakost Co očekáváte od knihovny? Pomoci najít (ne)čtenářům cestu ke knize. Knihovna je jedním z pilířů vzdělávání, ale ne hlavní. Co očekáváte od školní knihovny? Plusy a mínusy aktivit IVU knihoven: Jaká je nabídka IVU v knihovnách? Funguje propagace akcí IVU knihovny dobře? Aby fungovala a měla profesionální obsluhu. Multimediální centrum, srdce školy.. (+)Motivace žáků využívat knihovnu. (-)Knihovnické minimum 2x ročně je málo. Kvalitní, zajímavá, dobře připravená, profesionální, pestrá, přizpůsobena poptávce atd. Ano, je vyhovující, preferujeme ústní pozvání, nabídkové seznamy stačí atd. Slouží spíše vyučujícím. Knihovníkem je pedagog. Nefunguje. Spoléháme na městskou knihovnu, která je kvalitní. (-)Časová náročnost přesunu žáků do knihovny. (+)Knihovnické minimum absolvujeme 5x ročně. Možnost výuky v jiném (příjemném) prostředí. Zpestření výuky. Vhodné doplnění výuky. Vyhovuje nám telefonická nabídka. Preferujeme zasílání nabídkových seznamů em.

40 Příklad školních knihoven ve Slovinsku Slovinské školní knihovny standardně používají program zvyšování znalostí o využití knihoven. Slovinské školy mají povinně knihovny a jejich činnost je integrována do školní výuky. Pomáhají žákům plánovat úkoly a metody práce; vybírat vhodné formy učení; prezentovat učební látku pomocí různých druhů dokumentů. Slovinské ZŠ používají program informační gramotnosti od r. 1971, povinný je od r Program má v každém z devíti ročníků čtyři hodiny vyhrazeny pro hledání informací, informačních zdrojů a využívání informací. V 9. třídě lze volitelně využít kurz v délce 35 hodin pro prohloubení znalostí. Motivovat rodiče ke spolupráci a zohledňovat potřeby menšinových skupin (např. romské děti).

41

42 Vzdělávání uživatelů jako marketingový nástroj Vzdělávání uživatelů knihovny často slouží jako prostředek pro informování stávajících nebo potencionálních uživatelů o existenci knihovny, jejich službách, zařízeních, zdrojích, k vytváření motivace pro užití knihovních služeb, k posílení image knihovny na veřejnosti a samotné knihovnické profese.

43 Propagace 4P Product - produkt, price - cena, promotion - propagace, place - místo. Propagaci dělíme: vizuální image vzdělávacích služeb, webové stránky, aktivity public relations, direct mailing.

44 Vizuální image vzdělávacích služeb Logo obraz knihovny na veřejnosti image služeb. Logem můžeme vyvolat u uživatele pozitivní pocity; připomíná uživatelům konkrétní službu atd. Vyjádření značky knihovny (příklad): naším cílem je naučit, nejen informovat a bavit.

45 Webové stránky Sekce pro vzdělávání uživatelů, obsah kurzů, registrace uživatelů, uspořádání pro skupiny, ukázky atd.

46 Aktivity public relations Cílem je rozvoj stávajících programů, navázání styku mezi knihovníky a skupinami účastníků. Otevřený dialog mezi zástupci různých skupin, jehož cílem je vysvětlit uživatelům nezbytnou potřebu učení se dovedností v oblasti informačního vzdělávání. Spolupráce knihoven s odborníky: učitelé, lektoři atd.; se školami, studentskými organizacemi, organizacemi, které se zabývají vzděláváním apod.

47 Direct mailing Zasílání elektronické pošty organizacím, uživatelům. Zasílám materiálů, pozvánek atd. REKLAMA Hromadné sdělovací prostředky: internetové noviny; elektronické knihovnické zpravodaje atd.

48 Doporučení propagace IFLA Propagace je akce zaměřená na ovlivnění veřejnosti poskytováním informací, přesvědčováním nebo zapamatováním si existence služby. Pět hlavních forem propagace: osobní prodej; reklama; propagace prodeje; public relations; propaganda.

49 Knihovny využívají zejména: Osobní jednání; public relations; a propagandu (adresný , internetové stránky zdarma). Public relations: prohlášení pro tisk, sociální sítě. REKLAMA: plakáty; nástěnky; vývěsní plochy ve městě; rozhlasové stanice; časopisy; prezentace atd.

50 Propagace na strategické úrovni Ukázat, jak různé lekce informační gramotnosti sladit s cíli vzdělávání a učení na národní/mezinárodní úrovni (strategické dokumenty státu). Kooperace: rodina, škola, školní knihovna, veřejná knihovna ad. informační a vzdělávací instituce. Definovat přidanou hodnotu. Publikovat životní příběhy.

51 American Library Association pomáhá s propagací veřejným knihovnám

52

53 Informační zdroje HIESTAND, Michael. Umíte marketing? 1. vyd. Praha : Svoboda, s. ISBN BORCHARDT, Peter, et al. Marketing pro veřejné knihovny. 1. čes. vyd. Praha : Národní knihovna, s. ISBN SALÁTOVÁ, Renáta. Evropský kongres o e-inkluzi (ECEI 10). Knihovna : knihovnická revue. Roč. 21, č. 2 (2010), s ISSN LUKÁŠ, Doubrava. Chybí strategie k podpoře čtenářské gramotnosti. Učitelské noviny. 2011, č. 14, s ISSN NOVLJAN, Silva. Minority group in a school library. In World library and information congress : 73rd IFLA general conference and council [online]. Durban : IFLA, 2007 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ifla.org./iv/ifla73/index.htm>.

54 BOYLE, Susan. Scanning, tailoring and promoting information literacy support another string to the liaison librarian s bow. Sconul Focus [online]. 2009, 46, 1, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ucd.ie/library/guides/pdf/staff_papers/boyle09_sconul.pdf>. BUNDY, Alan. Essential connections: school and public libraries for lifelong learning. The Australian Library Journal [online]. 2001, 51, 1, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.alia.org.au/publishing/alj/51.1/full.text/essential.connections.htm l>. Information literacy [online] [cit ]. Promotion. Dostupné z WWW: <http://www.informationliteracy.org.uk/marketing/promotion/>. Information literacy : international logo [online]. Veracruz : 2009 [cit ]. Your marketing plan. Dostupné z WWW: <http://www.infolitglobal.info/logo/en/manual/your_marketing_plan>. OJASAAR, Hela. The library of parliament [online]. Helsinki : 2007 [cit ]. The role of user education in library marketing. Dostupné z WWW: <http://lib.eduskunta.fi/dman/document.phx/luennot/making%20a%20differ ence%20- konferenssi/ojasaar%20hela?folderid=luennot%2fmaking%2ba%2bdiffer ence%2b-konferenssi&cmd=download>. QUIGLEY, Thomas. How Public Libraries Can Promote Adult Literacy with the World Wide Web. Feliciter [online]. 2003, 1, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.nald.ca/library/research/feliciter/feature8/feature8.pdf>.

55 Děkuji vám za pozornost a těším se někdy příště na viděnou. PhDr. Libuše Foberová, PhD. Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Mobil:

Mapa možných budoucností veřejných knihoven

Mapa možných budoucností veřejných knihoven Mapa možných budoucností veřejných knihoven Libuše Foberová, Drahomíra Bláhová libuse.foberova@fpf.slu.cz; blahovad@atlas.cz Cílem příspěvku je zmapovat světové trendy a směry v knihovnictví, které preferují

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

IMPLEMENTACE MARKETINGU DO ČINNOSTÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V CHEMNITZ

IMPLEMENTACE MARKETINGU DO ČINNOSTÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V CHEMNITZ IMPLEMENTACE MARKETINGU DO ČINNOSTÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V CHEMNITZ Libuše Foberová, Slezská univerzita v Opavě ÚVOD Diskuse o směru veřejných knihoven sílí. Knihovníci zvažují, jak zaujmout své uživatele,

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

KNIHA VE 21. STOLETÍ 2009

KNIHA VE 21. STOLETÍ 2009 KNIHA VE 21. STOLETÍ 2009 KONFERENCE KNIHA VE 21. STOLETÍ Téma: Společnost a četba 4. -5. února 2009 Elektronickou verzi zpracovala a redakčně upravila: Bc. Zuzana Dostálová Slezská univerzita v Opavě

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Ing. Jana Turčínková Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU v Brně 1 Stále více dnes čelíme faktu, že se ve společnosti mění životní styl a

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Školský management MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY (Marketing audit of school) Závěrečná bakalářská práce Autor: Mgr. Hana Macková Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Mgr. Jana Véle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví. Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007 26.června 2007 schváleno Radou školy

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Koncepce rozvoje školy na školní roky 2015-2019 Č.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Analytická zpráva ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE

Analytická zpráva ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE Analytická zpráva Petr Čáp, Monika Dokulilová, Ondřej Matějka, Tomáš Protivínský ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO

Více