Propagace a marketing IVU v knihovnách. Libuše Foberová Seminář IVU, SVK Hradec Králové dubna 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Propagace a marketing IVU v knihovnách. Libuše Foberová Seminář IVU, SVK Hradec Králové 12. - 13. dubna 2011"

Transkript

1 Propagace a marketing IVU v knihovnách Libuše Foberová Seminář IVU, SVK Hradec Králové dubna 2011

2 Evropský kongres Začlenění digitální Evropy do veřejných knihoven (Brusel, 2010) Role a dovednosti knihovníků se musejí výrazně změnit učitel, poradce, průvodce uživatelů. VK by měly převzít pozitivní roli bojovníka za vědomosti a znalosti. Měly by spolupracovat s nejrůznějšími odborníky. Veřejná knihovna o sobě potřebuje dát vědět veřejnosti a zdůraznit svoji jedinečnou pozici na trhu.

3 Měly by nabízet nové služby, rozdílné od vyhledávače Google, Kindle a Amazon. Potřebují být přítomny v e-prostoru. Měly by trénovat e-schopnosti, podílet se na procesu CŽU, zmenšovat chudobu, budovat trvalý růst a svobodný přístup k informacím pro všechny.

4

5 DEFINICE INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI Informační gramotnost je definována jako schopnost získávat, kriticky hodnotit, vybírat, používat, vytvářet a sdělovat informace, vedoucí k poznání a moudrosti. (Ontario Sdružení knihoven)

6

7 Metodika kvalitativní sondy

8 Otázky pro knihovníky Zaměřili jsme se na statistické údaje (procento dětí žijících ve městě; počet spolupracujících ZŠ; počet aktivit). Na marketing obecně (interní, interaktivní a externí marketing). Na samotné aktivity, kde nás zajímal název, jejich obsah a styl propagace.

9 Otázky pro učitele Jak realizují informační gramotnost na škole? Jakou roli v oblasti informační gramotnosti hrají veřejné a školní knihovny? Zda navštěvují informační lekce v knihovně; jak často; jak jim pomáhají ve výuce; jak jim vyhovuje prostředí knihoven; jak jsou s nabídkou spokojeni a jak se o akcích dozvídají? Co očekávají od knihoven? Co od rodičů? Jak hodnotí znalosti žáků spojené s informační gramotností?

10 Výsledky vedoucí dětské knihovny/dětský knihovník - Dětí ve městě (%) K1-13,9 K2-21,2 K3-13,3 K4-14,4 K5-16,4 K6-15 K7-13,4 K8-14 K9-14 K10-14,8 ZŠ/ZŠ spolupráce 15/15 6/6 4/4 12/10 19/7 9/9 4/4 66/50 8/8 9/6 statistika Počet všech aktivit dospělí nesledují zvlášť nesledují zvlášť Počet všech aktivit dospělí nesledují zvlášť nesledují zvlášť

11 Jak využíváte marketing v knihovně? Nejvíce knihoven odpovědělo, že k propagaci a reklamě. Ke sladění nabídky s poptávkou. K fundraisingovým projektům rodina, škola, knihovna. Využíváme Facebook aj. netradiční marketingové nástroje. K motivování zaměstnanců. Využíváme zejména marketingový výzkum. Pozornost věnujeme zejména public relations zviditelnění knihovny v komunitě komunitní aktivity. K budování identity a image knihovny.

12 Interní marketing Trénink a motivování zaměstnanců k poskytování kvalitních služeb. Cílem je získat v knihovně k provádění marketingu každého zaměstnance. Identifikace zaměstnanců s knihovnou, sdílení knihovních cílů. Soudržnost týmu atd. Vize poslání strategie.

13 Interní marketing Mezilidské vztahy Komunikace s vedením knihovny; celková informovanost Výborné, velmi dobré, dobré, spíše špatné, špatné Výborná, velmi dobrá, dobrá, spíše špatná, špatná průměr: 2,4 průměr: 2,5

14 Interní marketing cíl práce Nejčastěji zaznělo: spokojený čtenář/uživatel. Oboustranná spokojenost. Rozvoj čtenářství v místní komunitě. Přispívání k dobrému jménu knihovny. Informační výchova. Získávání a vychovávání kultivovaných čtenářů. Systematicky budovat dětskou knihovnu; zapojovat se do projektů na podporu čtenářství. Spolupracovat s obsahově blízkými institucemi a společně participovat na fundraisingových projektech.

15 Cíl jmenovaných aktivit: Zvyšovat a prohlubovat informační vzdělávání uživatelů. Usnadňovat orientaci ve světě informací. Usilovat, aby dítě objevilo kouzlo knihy. Přispívat k vzdělávání dětí a mládeže.

16 Znáte cíle knihovny? Jedna knihovna odpověděla 3x stejný cíl = Přivést do knihovny co největší počet dětí a mládeže, nabídnout jim smysluplnou zábavu, podporu ve studiu i v mimoškolních aktivitách, naučit je pracovat s informacemi, to vše v příjemném a vstřícném prostředí. Jedna knihovna odpověděla, že cíle knihovny nezná. Zbylé cíle znají. Citujeme: Poskytnout čtenáři knihu, informaci, kdykoliv to potřebuje. Budování otevřené kulturní instituce, která vykonává informační, kulturní, vzdělávacíčinnost pro všechny generace, příslušníky různých kultur, pro lidi s různými handicapy, s profesionálním přístupem odborných knihovníků v kamenné knihovně, ve virtuální knihovně, pomocí celosvětové sítě internet.

17 Interaktivní marketing Osobní a pracovní schopnosti knihovníků. Kvalifikace a praxe a zejména osobní zaujetí pro věc. Nejlepší reklamou je kvalitní služba.

18 Kvalifikovanost dětských knihovníků/lektorů Praxe: 2 39 let (převažuje praxe 30 let), Vzdělání: převažuje SOŠ knihovnická, VŠ (Bc.) knihovnická, objevuje se i jiné vzdělávání než knihovnické doplňují si kvalifikaci zejména kurzy ad. CŽV.

19 Knihovníci navštívili zejména tyto kurzy: Kurzy zaměřené na dětskou světovou literaturu, na psychologii dítěte, na propagaci a reklamu, na lektorské dovednosti, na čtenářskou gramotnost ad.

20 Nabídka CŽV Sedm knihoven se domnívá, že je dostatečná a není potřeba ji rozšiřovat. Žádají o tyto kurzy: E-learningové kurzy; kurzy dramatické výchovy se zaměřením na dětské čtenáře; kurzy informační gramotnosti; kurzy zaměřené na knihovnickou legislativu, kurzy rétoriky. Doporučujeme kurzy zaměřené na pedagogiku.

21 Motivace Vnitřní motivace (radost z práce) převažuje. Vnější motivace je jen dostatečná. Nejhorší je pocit nespravedlivého odměňování (plošné, zařazení do platové třídy neodpovídající popisu práce viz prof. katalog). Pochvalu a povzbuzení knihovnice velmi oceňují a většinou chápou, že za špatné odměňování nemůže management knihovny. Ve většině oslovených knihoven cítí podporu vedení knihovny, ovšem jedna knihovna podporu necítí už léta.

22 Hodnota knihovny Citujeme z odpovědí: nenahraditelné médium; pilíř vzdělanosti;významné komunitní centrum města; otevřená a přístupná všem; centrum kultury a vzdělanosti v komunitě; místo setkávání všech generací ad. Knihovna je pro mě místo, které mám ráda a kde ráda pracuji. Některé knihovny odpověděly, že hodnotu knihovny neznají.

23

24 Historická hodnota knihovny knihy Zdůrazňujte znovu a znovu svou skutečnou/novou hodnotu. Hodnota je společná výseč, kde se prolíná důležitost uživatelů, vaše přednosti a vaše výjimečnost. Marketing = plán, jak se uživatelé dozvědí o hodnotě knihovny.

25 Poslání knihovny (dětského oddělení) Citujeme z odpovědí: Moudrost je lepší než zlato a všechny poklady světa. Otevírat dětské oči i srdce pro dobré knihy, proměnit knížky z neživých, nezajímavých předmětů na opravdu výborné kamarády, položit základy pro celoživotní potřebu číst.

26 Poslání knihovny (dětského oddělení) Oddělení pro děti je místo, kde se děti cítí jako ve svém pokojíčku, kde si rády čtou a mají potřebu se sem vracet.

27 Poslání - příklad Prohlášení ředitele k politice jakosti Vedení společnosti přijalo následující zásady k zajištění důsledného uplatňování systému kvality ve všech procesech společnosti, které jsou závazné pro každého pracovníka v následujících činnostech: J jistota (garance kvality našich služeb) A analýza (potřeb a požadavků zákazníků) K kontrola (výsledků nejen své práce, ale i předcházejících činností) O odpovědnost (za kvalitu námi poskytovaných služeb) S sebevzdělávání (soustavné zvyšování odborných znalostí a praktických dovedností) T testování (kvalita našich produktů v každé etapě realizace)

28 Zpětná vazba od pedagogů Zpětná vazba od žáků Realizace průzkumů, anket apod. Hodnocení získaných znalostí u žáků Rozhovorem: ústní hodnocení aktivit, náměty na zlepšení, poděkování, děkovné dopisy, opakované návštěvy Rozhovorem: z bezprostředních reakcí žáků, zprostředkovaně od učitelů, Kamarádka knihovna Spíše se využívají ankety, benchmarking, někde se nerealizují Zábavnou formou: křížovky, testy, kvizy aj. soutěže Zpětné hodnocení aktivit odrážející se v nové nabídce Zjištěné poznatky z hodnocení implementují do nové nabídky všechny oslovené knihovny.

29 Externí marketing Usilování o zpětnou vazbu. Budování příznivých vztahů s veřejností. Oslovení (ne)uživatelů.

30 Externí marketing Knihovny realizují pro žáky tyto aktivity v rámci IVU: Informační výchova, informační výchova Knihovny 3. tisíciletí, informatické lekce, informační lekce, multimediální výchova, knihovnické lekce, knihovnickobibliografické lekce, lekce knihovnickobibliografické přípravy, exkurze, lekce čtenářské gramotnosti.

31 Obsah aktivit Umět se orientovat v knihovně; v online katalogu OPAC; v elektronických informačních zdrojích; v knihách (encyklopedie aj.); v textu; umět vyhledávat informace; hodnocení získané informace; prezentace získaných informací. Imagoterapie, Arteterapie, Canisterapie možnost převádění četby do jiných způsobů vyjadřování.

32 Soulad jmenovaných aktivit s učebními osnovami škol Školy zařazují téměř do všech předmětů informační gramotnost na základě RVP. Procvičování IG je individuální a velmi záleží na osobě pedagoga a na jeho vztahu k ICT. Většina knihoven obsah konzultuje přímo s učiteli. Škol je hodně a každá různě implementuje IG do učebních osnov; aktivita je jedna pro všechny základní školy kompromis. Některé knihovny soulad nesledují.

33 Nejčastěji knihovny propagují aktivity takto: Webové stránky; ové pozvánky; Facebook; geolokační nástroje (Gowalla, Foursquare); místní tisk, rozhlas, TV; klasické nástěnky/plakátovací plochy; městský zpravodaj; rozesílání plakátů, nabídkových seznamů přímo školám; cílená spolupráce s rodiči a školami; dopisy ředitelům/učitelům; osobní návštěvy; telefonické pozvánky; výroční zprávy knihovny ad.

34 Pozvánky Besídkové místnosti Realizace aktivit v knihovně/škole Pomoc s domácím úkolem Schůzka s řediteli škol/učiteli Polovina oslovených knihoven má logo a jednotnou úpravu tiskovin. Větší polovina knihoven má vhodné prostory (kinosál). Jedna knihovna dochází většinou do škol. Čtyři dělají aktivity výhradně v knihovně a zbylé podle situace. Všechny knihovny pomáhají především s výběrem vhodné literatury a s hledáním informací. Tři knihovny nikdy neuskutečnily, ale zbylé ano. Pomoc dobrovolníků Polovina knihoven nevyužívá, ale měla by zájem, zbylé využívají úspěšně.

35 Trojúhelník marketingu služeb

36 Co zahrnujeme pod pojem marketing Výzkum potřeb a postojů uživatelů; design služeb; vytváření služeb; cena služeb = užitek uživatele/přínos společnosti; propagace a distribuce služeb. Uživatelský výzkum má zachytit změny a je nutné ho provádět v pravidelných intervalech. Zkoumání nových způsobů propagace, reklamy a distribuce zaručují úspěch na trhu. Pochopit marketingové úsilí knihovny znamená jít v myšlenkách krok za krokem se službami.

37 Mezinárodní srovnávací studie PISA, PIRLS Znali jen v polovině oslovených knihoven. Učitelé znají, v roce 2011 se bude opakovat PIRLS. PIRLS zemí; Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti; žáci 4. ročníku ZŠ; realizace každých pět let. PISA 2009 OECD program pro mezinárodní hodnocení patnáctiletých žáků různých zemí v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti; realizace každých devět let. Od roku 2000 došlo k zhoršení úrovně čtenářské gramotnosti a patříme tak mezi pět nejvíce se zhoršujících zemí v této oblasti. Nedostatečnéčtenářské kompetence má 23 % respondentů. Třetina žáků označila čtení za oblíbenou činnost a třetina za naprostou ztrátu času. Zmenšil se rapidně počet žáků, kteříčtou denně.

38

39 Otázky ŘR Učitel 1-5 Jinakost Co očekáváte od knihovny? Pomoci najít (ne)čtenářům cestu ke knize. Knihovna je jedním z pilířů vzdělávání, ale ne hlavní. Co očekáváte od školní knihovny? Plusy a mínusy aktivit IVU knihoven: Jaká je nabídka IVU v knihovnách? Funguje propagace akcí IVU knihovny dobře? Aby fungovala a měla profesionální obsluhu. Multimediální centrum, srdce školy.. (+)Motivace žáků využívat knihovnu. (-)Knihovnické minimum 2x ročně je málo. Kvalitní, zajímavá, dobře připravená, profesionální, pestrá, přizpůsobena poptávce atd. Ano, je vyhovující, preferujeme ústní pozvání, nabídkové seznamy stačí atd. Slouží spíše vyučujícím. Knihovníkem je pedagog. Nefunguje. Spoléháme na městskou knihovnu, která je kvalitní. (-)Časová náročnost přesunu žáků do knihovny. (+)Knihovnické minimum absolvujeme 5x ročně. Možnost výuky v jiném (příjemném) prostředí. Zpestření výuky. Vhodné doplnění výuky. Vyhovuje nám telefonická nabídka. Preferujeme zasílání nabídkových seznamů em.

40 Příklad školních knihoven ve Slovinsku Slovinské školní knihovny standardně používají program zvyšování znalostí o využití knihoven. Slovinské školy mají povinně knihovny a jejich činnost je integrována do školní výuky. Pomáhají žákům plánovat úkoly a metody práce; vybírat vhodné formy učení; prezentovat učební látku pomocí různých druhů dokumentů. Slovinské ZŠ používají program informační gramotnosti od r. 1971, povinný je od r Program má v každém z devíti ročníků čtyři hodiny vyhrazeny pro hledání informací, informačních zdrojů a využívání informací. V 9. třídě lze volitelně využít kurz v délce 35 hodin pro prohloubení znalostí. Motivovat rodiče ke spolupráci a zohledňovat potřeby menšinových skupin (např. romské děti).

41

42 Vzdělávání uživatelů jako marketingový nástroj Vzdělávání uživatelů knihovny často slouží jako prostředek pro informování stávajících nebo potencionálních uživatelů o existenci knihovny, jejich službách, zařízeních, zdrojích, k vytváření motivace pro užití knihovních služeb, k posílení image knihovny na veřejnosti a samotné knihovnické profese.

43 Propagace 4P Product - produkt, price - cena, promotion - propagace, place - místo. Propagaci dělíme: vizuální image vzdělávacích služeb, webové stránky, aktivity public relations, direct mailing.

44 Vizuální image vzdělávacích služeb Logo obraz knihovny na veřejnosti image služeb. Logem můžeme vyvolat u uživatele pozitivní pocity; připomíná uživatelům konkrétní službu atd. Vyjádření značky knihovny (příklad): naším cílem je naučit, nejen informovat a bavit.

45 Webové stránky Sekce pro vzdělávání uživatelů, obsah kurzů, registrace uživatelů, uspořádání pro skupiny, ukázky atd.

46 Aktivity public relations Cílem je rozvoj stávajících programů, navázání styku mezi knihovníky a skupinami účastníků. Otevřený dialog mezi zástupci různých skupin, jehož cílem je vysvětlit uživatelům nezbytnou potřebu učení se dovedností v oblasti informačního vzdělávání. Spolupráce knihoven s odborníky: učitelé, lektoři atd.; se školami, studentskými organizacemi, organizacemi, které se zabývají vzděláváním apod.

47 Direct mailing Zasílání elektronické pošty organizacím, uživatelům. Zasílám materiálů, pozvánek atd. REKLAMA Hromadné sdělovací prostředky: internetové noviny; elektronické knihovnické zpravodaje atd.

48 Doporučení propagace IFLA Propagace je akce zaměřená na ovlivnění veřejnosti poskytováním informací, přesvědčováním nebo zapamatováním si existence služby. Pět hlavních forem propagace: osobní prodej; reklama; propagace prodeje; public relations; propaganda.

49 Knihovny využívají zejména: Osobní jednání; public relations; a propagandu (adresný , internetové stránky zdarma). Public relations: prohlášení pro tisk, sociální sítě. REKLAMA: plakáty; nástěnky; vývěsní plochy ve městě; rozhlasové stanice; časopisy; prezentace atd.

50 Propagace na strategické úrovni Ukázat, jak různé lekce informační gramotnosti sladit s cíli vzdělávání a učení na národní/mezinárodní úrovni (strategické dokumenty státu). Kooperace: rodina, škola, školní knihovna, veřejná knihovna ad. informační a vzdělávací instituce. Definovat přidanou hodnotu. Publikovat životní příběhy.

51 American Library Association pomáhá s propagací veřejným knihovnám

52

53 Informační zdroje HIESTAND, Michael. Umíte marketing? 1. vyd. Praha : Svoboda, s. ISBN BORCHARDT, Peter, et al. Marketing pro veřejné knihovny. 1. čes. vyd. Praha : Národní knihovna, s. ISBN SALÁTOVÁ, Renáta. Evropský kongres o e-inkluzi (ECEI 10). Knihovna : knihovnická revue. Roč. 21, č. 2 (2010), s ISSN LUKÁŠ, Doubrava. Chybí strategie k podpoře čtenářské gramotnosti. Učitelské noviny. 2011, č. 14, s ISSN NOVLJAN, Silva. Minority group in a school library. In World library and information congress : 73rd IFLA general conference and council [online]. Durban : IFLA, 2007 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ifla.org./iv/ifla73/index.htm>.

54 BOYLE, Susan. Scanning, tailoring and promoting information literacy support another string to the liaison librarian s bow. Sconul Focus [online]. 2009, 46, 1, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ucd.ie/library/guides/pdf/staff_papers/boyle09_sconul.pdf>. BUNDY, Alan. Essential connections: school and public libraries for lifelong learning. The Australian Library Journal [online]. 2001, 51, 1, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.alia.org.au/publishing/alj/51.1/full.text/essential.connections.htm l>. Information literacy [online] [cit ]. Promotion. Dostupné z WWW: <http://www.informationliteracy.org.uk/marketing/promotion/>. Information literacy : international logo [online]. Veracruz : 2009 [cit ]. Your marketing plan. Dostupné z WWW: <http://www.infolitglobal.info/logo/en/manual/your_marketing_plan>. OJASAAR, Hela. The library of parliament [online]. Helsinki : 2007 [cit ]. The role of user education in library marketing. Dostupné z WWW: <http://lib.eduskunta.fi/dman/document.phx/luennot/making%20a%20differ ence%20- konferenssi/ojasaar%20hela?folderid=luennot%2fmaking%2ba%2bdiffer ence%2b-konferenssi&cmd=download>. QUIGLEY, Thomas. How Public Libraries Can Promote Adult Literacy with the World Wide Web. Feliciter [online]. 2003, 1, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.nald.ca/library/research/feliciter/feature8/feature8.pdf>.

55 Děkuji vám za pozornost a těším se někdy příště na viděnou. PhDr. Libuše Foberová, PhD. Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Mobil:

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4.

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4. Informačnízdroje Podpora zkvalitnění vyhledávání informací Pojmy IVU Informačnígramotnost (IG), angl. Information Literacy Následující kompetence jedince: Poznat, kdy je informace potřebná, Vyhledat informaci,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Organizace. školní. knihovny. PhDr. Marie Šedá. MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace. školní. knihovny. PhDr. Marie Šedá. MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace školní knihovny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Učebnice nestačí Každý člověk má právo na informace od dětského věku, ale jak může toto právo plně využívat, když ho to nikdo nenaučí?

Více

Sonda do vysokoškolského vzdělávání knihovníků. KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2015 8. 10. 9. 2015 Olomouc

Sonda do vysokoškolského vzdělávání knihovníků. KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2015 8. 10. 9. 2015 Olomouc Sonda do vysokoškolského vzdělávání knihovníků KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2015 8. 10. 9. 2015 Olomouc Výuka SP ISK na SU v Opavě Oddělení knihovnictví vzniklo v roce 1994 (FPF ÚBK), dvacet let se věnujeme vzdělávání

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu Praha, Sekce VK SKIP, 8.11.2012 Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí,

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 První výsledky průzkumu Pardubice, KKS 2012 Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně. Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU)

Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně. Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU) Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU) 1. Kořeny implementace ICT do škol 2. ICT v základních školách

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Vzdělávací program RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Akreditace MSMT- 30149/2014-1-747 platí do 10.11.2017 Anotace V rámci vzdělávacího programu se účastník seznámí s metodami a nástroji

Více

Trendy v informačním vzdělávání pro základní a stření školy

Trendy v informačním vzdělávání pro základní a stření školy Trendy v informačním vzdělávání pro základní a stření školy Obsah o Znalostní společnost o Informační (ne)gramotnost o Pojem informační gramotnost o Pojem informační výchova o Informačně gramotný student

Více

6. Rozvoj lidských zdrojů

6. Rozvoj lidských zdrojů 6. Rozvoj lidských zdrojů Zvyšovat kvalifikační úroveň pracovníků knihoven s cílem adaptovat je na rychle se měnící odborné nároky jejich profese. Poradenská a konzultační činnost. Na základě analýzy současného

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016

Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016 Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016 Moravskoslezská vědecká knihovna, příspěvková organizace Úvodem Knihovny slouží jako prostředek naplňování

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 PhDr. Daniela Novotná 13. 4. 2011 Hradec Králové Cíl projektu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Olomouc, 27. 11. 2013 Dosavadní závěry pracovní skupiny a) podpora technického vzdělávání v OK - vznik VŠ technického oboru na školách v regionu je nereálný (velké finanční

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Vzdělávání jako cesta do budoucnosti knihoven? Mgr. Jan Zikuška Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU

Vzdělávání jako cesta do budoucnosti knihoven? Mgr. Jan Zikuška Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU Vzdělávání jako cesta do budoucnosti knihoven? Mgr. Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU Veřejná knihovna je místní bránou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání,

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Vítejte v Klubu školních knihoven

Vítejte v Klubu školních knihoven Vítejte v Klubu školních knihoven Spadáte do věkové kategorie 18 až 100 let? Staráte se o školní knihovnu? Jste kreativní? Máte e-mail? Pokud jste alespoň třikrát odpověděl/a kladně, vítejte v Klubu školních

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

CO NÁS ČEKÁ. Výjezdní zasedání knihoven, Hradec nad Moravicí 15.5.2013

CO NÁS ČEKÁ. Výjezdní zasedání knihoven, Hradec nad Moravicí 15.5.2013 CO NÁS ČEKÁ A NEMINE Výjezdní zasedání knihoven, Hradec nad Moravicí 15.5.2013 NOVINKY LET 2012-2013 Koncepce rozvoje knihoven Celostátní koncepce Krajské koncepce Hodnocení podle Standardu VKIS Změny

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Quo vadis knihovno? Roadshow 2013, Brno 19.11.2013 Není to ten nejsilnější, kdo přežije,

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Pavla Kovářová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kdo z vás by teď přijal žádost

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály Bibliotheca academica 2012, Univerzita Pardubice, 26. a 27. září 2012 Mgr. Anna Vyčítalová IFLA camp 2012

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Obsah. Část I Komunikace 16. Část II Podniková komunikace 54 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11. Kapitola 1 17. Kapitola 2 25.

Obsah. Část I Komunikace 16. Část II Podniková komunikace 54 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11. Kapitola 1 17. Kapitola 2 25. ÚVOD 11 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11 Část I Komunikace 16 Kapitola 1 17 PODOBY KOMUNIKACE 17 Jak úspěšně komunikovat? 20 Kapitola 2 25 NÁSTROJE KOMUNIKACE 25 Kapitola 3 31 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 31

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. Hana Landová SIC ČZU & ÚISK FF UK

NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. Hana Landová SIC ČZU & ÚISK FF UK INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Hana Landová SIC ČZU & ÚISK FF UK Knihovny + IG + IV = [Zdroj: www. Office.com] Spolupráce, přesahy a nápady Význam IG a IV bez ohledu na typ knihovny

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Evaluace středních škol

Evaluace středních škol Evaluace středních škol v projektu Kvalita II Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II A 1 2: Evaluace středních škol M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : 1. Celkový koncept kvality; žák, škola

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15

Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15 Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15 1. Záměry a priority Oblast řízení a správy udržovat naplněnost školy rozumně spolupracovat se

Více

Absolvent oboru knihovnictví - knihovník 2.0. Božena Děcká

Absolvent oboru knihovnictví - knihovník 2.0. Božena Děcká Absolvent oboru knihovnictví - knihovník 2.0 Božena Děcká Stručná historie knihovnického vzdělávání v Brně 1/2 1952 1954 knihovnická větev pedagogického gymnázia 1954 1961 osvětová škola 1961 1996 Střední

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

Výuka telemedicíny a ehealth na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. L F U K

Výuka telemedicíny a ehealth na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. L F U K Výuka telemedicíny a ehealth na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem L I B O R S E I D L, K A R E L H Á N A 1. L F U K 1 7. D U B N A 2 0 1 3 L É K A Ř

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Potřebujeme specializované knihovny?

Potřebujeme specializované knihovny? Potřebujeme specializované knihovny? PhDr. Radka Římanová, Ph.D. Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1 Abstrakt V roce 2015 byla na Ústavu informačních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ Radka Koscelníková, Státní technická knihovna v Praze Schopnost vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informační zdroje je klíčovou dovedností soudobého

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více