Odvod tepla a vývin tepla vyhořelého jaderného paliva v úložištích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odvod tepla a vývin tepla vyhořelého jaderného paliva v úložištích"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky Odvod tepla a vývin tepla vyhořelého jaderného paliva v úložištích Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. Vypracoval: Bc. Filip Tesař

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci vypracoval samostatně s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím s umístěním této práce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Brno 11. dubna

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat RNDr. Jindřišce Svobodové, Ph.D. za její odbornou pomoc a čas, který obětovala k vedení mé diplomové práce. 3

4 Obsah Úvod... 6 Cíl práce Palivový cyklus Přední část palivového cyklu Činná část palivového cyklu Zadní část palivového cyklu Uzavřený palivový cyklus Otevřený palivový cyklus Jaderné palivo Štěpení těžkých jader, štěpné produkty a aktinidy Princip štěpení Štěpné produkty Aktinidy a jejich dceřinné produkty Aktivační produkty Vyhořelé jaderné palivo Možné nakládání s VJP Mezisklady vyhořelého jaderného paliva Mokrý způsob skladování Suchý způsob skladování Bezpečnostní podmínky meziskladů Chladící bazény Chladící bazény, jaderná elektrárna Temelín Hlavní účel bazénu skladování vyhořelého paliva dále již BSVP Popis systému BSVP Hladina vody v BSVP Koncentrace kyseliny borité v BSVP Funkčnost chlazení BSVP a jeho poruchy Suché mezisklady VJP Skladovací kontejnery CASTOR Zavezení kontejneru CASTOR Bezpečnostní systém kontejneru CASTOR Kontrola povrchové teploty Kontrola těsnosti kontejneru Kontejnerový sklad Odvod tepla při skladování Způsob výpočtu různých parametrů a charakteristik VJP

5 6.1 Podrobné složení VJP z reaktoru VVER Ekologicky významné izotopy ve VJP Štěpné produkty a jejich aktivita Aktivita aktinidu a jejich dceřinných produktů Konstrukční materiály a jejich aktivita Celková aktivita VJP Zbytkové teplo VJP Výsledky parametrů zbytkového tepla a aktivit vypočtené programem ORIGEN Skladba VJP pro období 0 až 9 let po vyvezení z reaktoru Skladba VJP pro období 10 až 60 let po vyvezení z reaktoru Skladba VJP pro období 100 až 1 milion let po vyvezení z reaktoru Neutronová aktivita Výsledky parametrů vyhořelého jaderného paliva vypočtených programem ORIGEN Výpočet zbytkového tepla dle (Gauld, I.C., Murphy, B.D. 2010) Výpočet tepla štěpných produktů Výpočet zbytkového tepla štěpných produktů jaderné elektrárny Temelín dle (Gauld, I.C., Murphy, B.D. 2010) Funkce pro výpočet štěpného zbytkového tepla dle (Gauld, I.C., Murphy, B.D. 2010) Výpočet zbytkového tepla VJP Popis výpočtu zbytkového tepla VJP Závěr: Shrnutí Summary Seznam použité literatury:

6 Úvod Problematikou vyhořelého jaderného paliva se zabývá celý svět. Týká se zejména států využívajících jadernou energii. Jelikož i Česká republika patří mezi tyto země, musí řešit otázku, jak bude nakládat s vyhořelým jaderným palivem (dále již VJP). V dnešní době existují v podstatě dva způsoby řešení situace. Jedním z nich je přepracováni VJP na znovu použitelné jaderné palivo. Tento postup je finančně náročný, avšak některé země jej úspěšně využívají. Druhý způsob je uložení VJP do hlubinného úložiště. Toto východisko si zvolila Česka republika. Obě řešení, ač se zdají být rozdílná, spojuje několik společných problémů jako je vývin zbytkového tepla vyhořelého jaderného paliva, jeho aktivita a dopad na životní prostředí. Řešení těchto otázek je z hlediska využití jaderné energetiky prvořadé. Znalost problematiky vývinu zbytkového tepla a jeho postupného ubývání s časem nám umožňuje bezpečně nakládat s VJP. Dnes dokážeme poměrně přesně vypočítat potřebné informace (zbytkové teplo, aktivitu a další parametry) a můžeme tak namodelovat chování VJP až na milióny let dopředu. Podle získaných hodnot určíme vliv tohoto odpadu na životní prostředí a člověka v rozmezí tisíců až miliónu let. Cíl práce V této diplomové práci se budu zabývat problematikou odvodu a vývinu zbytkového tepla ve vyhořelém jaderném palivu. Pokusím se popsat cestu, jakou prochází vyhořelé jaderné palivo po vyjmutí z aktivní zóny reaktoru jaderné elektrárny Temelín a jakým způsobem je chlazeno. Vzhledem k tomu, že řešené výpočty prováděné speciálními programy určené pro výpočet parametrů vyhořelého jaderného paliva jsou příliš náročné, cílem mé diplomové práce je problematiku mírně zjednodušit. Dostupnost základních informací o rozpadu jednotlivých izotopů obsažených ve vyhořelém jaderném palivu a uvolněné energii při jejich přeměně, použijeme k zjednodušenému namodelování úbytku zbytkového tepla po dobu několika tisíců let. 6

7 1 Palivový cyklus Palivový cyklus se týká všech činností počínaje těžbou nejdůležitější suroviny uranu, která je jakož to jaderné palivo nezbytná pro provoz jaderné elektrárny, přes výrobu jaderného paliva, vlastní provoz a následnou likvidaci VJP. Tento postup je nejčastěji nazýván jaderný palivový cyklus. Můžeme jej rozdělit na přední, činnou a zadní část palivového cyklu. Pojem cyklus se může zdát poněkud zavádějící, jelikož např. další nezpracování VJP nám pojem cyklus vylučuje. I přes to se tento termín natolik vžil, že jej běžně používáme. Palivový cyklus bývá často znázorňován různými schématy. Jedna z možností zobrazení palivového cyklu je na Obr Přední část palivového cyklu Přední část palivového cyklu zahrnuje těžbu uranu přes jeho zpracování, (mechanické, chemické a jeho obohacování) až po konečnou výrobu palivových článků. 1.2 Činná část palivového cyklu Činná část palivového cyklu zahrnuje samostatné využití palivových článků k výrobě energie v jaderných elektrárnách. 1.3 Zadní část palivového cyklu Tato část palivového cyklu zahrnuje veškeré nakládání s VJP. Podle dalšího využití jej můžeme rozdělit na uzavřený palivový cyklus a otevřený palivový cyklus Uzavřený palivový cyklus Uzavřený palivový cyklus považuje VJP za další zdroj energie. Vyhořelé palivo se přepracovává a jeho určitá část je znovu využita jako jaderné palivo. Samotné přepracování je v dnešní době finančně náročné. Přesto se v některých zemích využívá, např. ve Francii, USA, Rusku atd Otevřený palivový cyklus V případě otevřeného palivového cyklu se o přepracování VJP neuvažuje. Veškeré VJP se bezpečně uloží do hlubinného úložiště. 7

8 Obr. 1: Možné zobrazení palivového cyklu Těžba uranu Uložení Zpracování rudy Výroba paliva Úprava Reaktor Chladící bazén u reaktoru Výběr strategie Přepracování paliva Mezisklad Úprava Úprava Trvalé uložení VJP 8

9 2 Jaderné palivo V dnešní době nejčastěji využíváme jako palivo v jaderných elektrárnách přírodní nebo obohacený uran ve velmi čistém stavu UO 2 (oxid uraničitý). U lehkovodních reaktorů je nejobvykleji používán obohacený uran s původní koncentrací isotopu 235 U 0,71% obohacený na koncentraci 3% až 5%. Zbylých 95% zastupuje izotop 238 U. Některé reaktory však vyžadují palivo i s vyšší koncentrací než 5%. Jedná se převážně o výzkumné reaktory, experimentální, reaktory ponorek atd. Na Obr. 2 vidíme procentuální složení jednotlivých izotopů v jaderném palivu. Obr. 3 zobrazuje jaderné palivo v podobě tabletky vkládané do reaktorových tyčí. V jaderné elektrárně Temelín (VVER 1000) je použito v palivových souborech palivo o různé koncentraci 235 U, od 1,5% zhruba do 4%. Jaderné palivo s různým obohacením je vhodně uspořádáno v palivových souborech a ty jsou rozmístěny tak, aby bylo palivo co nejlépe využito. Obr. 2: Izotopické složení jaderného paliva. Složení jaderného paliva Uran U238 95% Uran U235 5% 9

10 Obr. 3: Jaderné palivo (Pokročilé jaderné technologie a skupina ČEZ, 2006, s. 19) 10

11 3 Štěpení těžkých jader, štěpné produkty a aktinidy 3.1 Princip štěpení V dnešních jaderných reaktorech se energie získává ze štěpení těžkých jader štěpenými tzv. tepelnými neutrony (zpomalenými na energii rovnou téměř tepelné energii okolí). Reakce, které vedou k rozštěpení za pomocí neutronu, nastávají jen ve vybraných těžkých jádrech. Během štěpení se uvolňují další neutrony, jež mohou vyvolat další štěpení. Tak může vzniknout řetězová reakce, která je vhodným způsobem řízena a umožňuje nám získat užitečnou energii. Samotný proces štěpení trvá jen nepatrný zlomek sekundy. Jádro pohltí neutron a přejde do vybuzeného stavu. Vnější tvar vybuzeného jádra se začne měnit s určitou frekvencí ze sférického do elipsoidního tvaru. Následná změna zpět do sférického tvaru vyvolá poruchové síly. Bude-li energie vybuzení dostatečně velká, jádro během těchto kmitů přejde za hranici povrchové pevnosti. Začnou se projevovat Coulombovské síly a jádro se rozštěpí. S velkou pravděpodobností vzniknou dva nestejně těžké odštěpky, částice β, γ a dva nebo tři neutrony, jak je znázorněno na Obr. 4. Experimentálně bylo zjištěno, že vzniklé dva odštěpky se rozpadají v poměru 2/3. Tento poměr nám zobrazuje graf 1. (Bečvář, J. 1981) Obr. 4: Štěpení jádra atomu 11

12 Graf 1: Graf znázorňující rozložení hmotnostních čísel ze štěpení 235 U (Beiser, A. 1975, s. 578) Zřídka může nastat i případ, kdy se jádro rozštěpí na zhruba tři stejně velké části. Počáteční rychlost štěpných produktů je zhruba 100 km/s. Jelikož štěpné produkty mají veliký kladný náboj, velice rychle se díky ionizaci zbrzdí asi v tisícinách až setinách milimetrů. Převážná část energie vzniklá štěpením atomového jádra, zůstává v jaderném palivu, důsledkem přeměny uvolněné jaderné energie v kinetickou a následně na energii tepelnou. (Bečvář, J. 1981) Kromě kinetické energie štěpných produktů se zbylá část energie uvolněné při štěpení projeví jako kinetická energie uvolněných neutronů. (vznikají nejčastěji 2 nebo 3) a dále energie elektronů (β) a fotonů (γ). Průměrně se na jedno štěpení jádra 235 U uvolní energie kolem 200 MeV, u 239 Pu je to asi o 5 MeV více, naopak u 233 U o zhruba 5 MeV méně. Z této energie je prakticky využitelných kolem 90 až 95%. (Matějka, K. 1996, s. 34) Štěpné produkty Štěpné produkty, které při štěpení těžkých jader vznikají, mají ve svých jádrech značný přebytek energie, který vyrovnávají emisí záření. Jsou tedy většinou silně radioaktivní, s různým poločasem rozpadu (od velice krátkých hodnot představujících pouze zlomek sekundy až po tisíce a desetitisíce let). Právě štěpné produkty (několik set druhů, postupně se rozpadají a přeměňují) představují největší část (alespoň v období několika prvních desítek let) z celkové radioaktivity VJP. Energie uvolněná 12

13 radioaktivním rozpadem, se v posledu projeví opět jako tepelná energie. Silně radioaktivní VJP je poměrně vydatným zdrojem tepla, které je nutné spolehlivě odvádět, aby nemohlo v důsledku nedostatečného chlazení dojít k nežádoucímu poškození paliva a úniku radioaktivních látek. (Matějka, K. 1996, s. 34) Aktinidy a jejich dceřinné produkty V jaderném palivu během provozu neprobíhají jen štěpné reakce, ale dochází v něm i k neštěpným jaderným reakcím. V jaderném palivu vznikají tzv. aktinidy. Jsou to izotopy a jejich dceřinné produkty (včetně α částic, tj. jader hélia) v oblasti těžkých jader. Patří mezi ně různé izotopy plutonia, neptunia, uranu, kalifornia, curia, apod. jejich radioaktivita je obecně nižší než u štěpných produktů, charakteristický pro ně je však vesměs dlouhý poločas rozpadu. Proto po několika desítkách let, kdy krátkodobé a střednědobé štěpné produkty již přešly do stabilních izotopů nebo jejich radioaktivita výrazně poklesla, se stává aktivita aktinidů a jejich dceřinných produktů dominantní. (Matějka, K. 1996, s. 34) Zachytí-li jádro 235 U zpomalený neutron, je velká pravděpodobnost, že se toto jádro rozštěpí. Vzácně může nastat i případ, kdy se jádro nerozštěpí a vznikne 236 U. Záchytem středně rychlého neutronu 238 U vzniká jádro 239 U, které se díky rozpadu - β mění na 239 Np. Dalším - β rozpadem vzniká štěpitelné jádro 239 Pu. V jaderném palivu tímto způsobem vzniká spoustu dalších dále štěpitelných i neštěpitelných izotopů. Můžeme říci, že mezi nejdůležitějšími částicemi při provozu jaderné elektrárny jsou neutrony. Ty vedou ke změně izotopů těžkých jader procesem štěpení, popřípadě ke vzniku nových izotopů s vyšším atomovým číslem patřících mezi transurany, spolu se svými dceřinnými produkty souhrnně nazývanými pro účely VJP jako aktinidy. Můžeme stručně říci, že vyhořívání jaderného paliva je úbytek štěpitelných izotopů a tím pádem vznik štěpných produktů. Současně jadernými přeměnami vznikají nové izotopy nazývané aktinidy Aktivační produkty Dalšími produkty zaktivovanými záchytem neutronů jsou konstrukční materiály, ze kterých jsou zhotoveny různé konstrukce umístěné v aktivní zóně reaktoru, např. konstrukce palivových souborů a jiné. 13

14 4 Vyhořelé jaderné palivo VJP se může skládat v poměrně širokém spektru koncentrací jednotlivých složek. Složení paliva závisí na: druhu použitého paliva, typu reaktoru, ve kterém bylo jaderné palivo použito, místě uložení paliva v reaktoru, energetickém spektru neutronů, kterým bylo jaderné palivo ozařováno, stupni vyhoření, tepelném výkonu, době pobytu, kterou jaderné palivo strávilo během provozu v aktivní zóně reaktoru. Zpravidla se tato doba pohybuje v rozmezí 2 až 4 let. Lehkovodní reaktor o výkonu 1000 MWe (jaderný reaktor Temelín, VVER 1000) spotřebuje během jednoho roku zhruba 30 t jaderného paliva. Jedna tuna vyprodukovaného VJP má vysokou hustotou. Proto objem 30 t vyhořelého paliva činí zhruba cca 1,5m 3,což je poměrně zanedbatelné množství oproti produkci jiných např. uhelných elektráren, jež mají mnohem větší produkci odpadů. V poměru vkládaného jaderného paliva, které sestává z 3% 4% štěpitelného 235 U a z 96% 97% množinového 238 U, se VJP skládá z cca 95% nespotřebovaného uranu 238 U, přibližně z 0,7 až 1% 235 U, cca 1% 239 Pu, zhruba 3,5% štěpných produktů, 0,4% 236 U a cca 0,1% aktinidů. V Obr. 5 můžeme vidět izotopy, jejichž množství je ve VJP největší. (Štamberg, K. 1998) Obr. 5: Znázorňující složení VJP Přibližné složení VJP Uran U238 95% Uran U235 1% Plutónium Pu239 1% Štěpné produkty 3% 14

15 5 Možné nakládání s VJP Při vyjmutí vyhořelého paliva z aktivní zóny jaderného reaktoru nastává problém, co s tímto VJP. Před jeho dlouhodobým skladováním je nutné vyhořelé jaderné palivo ukládat do chladících bazénů. V dnešní době existují v podstatě dvě reálná řešení jak nakládat s VJP. Trvalé uložení jaderného odpadu Přepracování jaderného odpadu Budeme-li se dívat na VJP jako na odpad, pak je nutné jej skladovat v meziskladech po dobu let a následně jej přepravit do trvalých úložišť. V druhém případě se díváme na VJP jako na dále využitelnou surovinu, kterou můžeme přepracovat (recyklovat). I v tomto případě vznikne vysoce radioaktivní odpad, ale ve velmi malém množství co se týká objemu. Tento odpad je nutno určitým způsobem upravit, skladovat a také následně uložit. Velkou nevýhodou tohoto skladování jsou finance. Přepracování radioaktivního odpadu je velice nákladná záležitost. Podíváme-li se na dnešní situaci co s VJP, významnou roli sehrává jeho krátkodobé nebo dlouhodobé skladování. Důvodem skladování je zpoždění, způsobené jednak kapacitou a ekonomičností přepracovatelských závodů, nedostatečnou propracovaností a dokonalostí trvalých úložišť, ale také odložením konečného rozhodnutí co s VJP. (Matějka, K. 1996) Sklady pro vyhořelé jaderné palivo jsou určeny pro dočasné skladování VJP a to na omezené období zhruba 50 let. Tato doba skladování je stanovena s ohledem na možné přepracování nebo trvalé uložení. Z tohoto důvodu jsou tyto sklady nazývány jako mezisklady vyhořelého jaderného paliva. 15

16 5.1 Mezisklady vyhořelého jaderného paliva Bez ohledu na to, jak bude s VJP nakládáno v budoucnosti, za 40 až 50 let, umísťuje se v meziskladech, které jsou budovány v blízkosti jaderných elektráren. V současné době existuje dvojí způsob jak skladovat VJP. Jejich rozdíl spočívá v principu chlazení. Mokrý způsob (chladícím médiem je voda) Suchý způsob (chladícím médiem je vzduch) Mokrý způsob skladování Tyto mezisklady jsou ve světě poměrně rozšířené a technologicky dobře zvládnuté. Způsob skladování je velice bezpečný, co se týká odvodu tepla a stínění nebezpečného záření. Při skladování je VJP v palivových souborech umístěno do speciálních pouzder, která jsou uložena v bazénech zaplněných vodou. Voda a silné stěny bazénu bezpečně chrání zaměstnance před nebezpečným radioaktivním zářením. Navíc slouží i jako chladící médium odvádějící zbytkové teplo jaderného opadu. Teplo se z bazénu odvádí za pomocí chladících okruhů. Voda z chladících okruhů je odváděna do výměníku, který je chlazen vnějším okruhem. Aby nedošlo při poruše chladícího okruhu k úniku radioaktivity do vnějšího okruhu, musí být ve vnějším okruhu větší tlak. Velkou nevýhodou mokrého skladování je větší energetická náročnost a vznik dalších radioaktivních odpadů (chladící médium) Suchý způsob skladování Suchý způsob skladování je poměrně nový a stále více používaný po celém světě. Při suchém skladování VJP jsou v podstatě palivové soubory uloženy do speciálních kontejnerů umístěných ve zvláštních budovách nebo na volném prostranství. Teplo jaderného odpadu se odvádí přirozenou cirkulací vzduchu. Kontejnery jsou vyrobeny z různých materiálů (slitin, betonu, oceli), které zamezují úniku radioaktivity do životního prostředí. Suché skladování má řadu výhod. Provoz meziskladu oproti mokrému skladování je podstatně levnější a spolehlivější díky chlazení přirozenou cestou. 16

17 5.1.3 Bezpečnostní podmínky meziskladů Stejně jako u jaderných elektráren platí přísné bezpečnostní podmínky, tak i mezisklady pro VJP musí splňovat nekompromisní požadavky vycházející ze zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Co se týče bezpečnosti VJP, je zde kladen důraz převážně na: podkritičnost - (stav neumožňující vznik následné štěpné reakce, jež musí být zaručena ve všech případech a to i při havárii) těsnost a stínění - (sklady musí zajišťovat těsnost a stínění a zajistit tak ochranu proti úniku radioaktivních materiálů do životního prostředí) odvod zbytkového tepla (nesmí být překročena maximální teplota, která je určena pro každý typ paliva) 5.2 Chladící bazény Před umístěním VJP do meziskladu je třeba palivo po vytažení z aktivní zóny reaktoru přemístit do chladících bazénů. Nelze jej ihned uložit do kontejneru a následně do meziskladu. Kontejner by se začal následkem uvolňování tepla přehřívat a mohlo by dojít k jeho poškození a úniku radioaktivních látek do životního prostředí. Pro zajištění bezpečného uložení VJP je vedle každého reaktorového bloku zbudován chladící bazén, kde se VJP skladuje po určitý čas nutný k poklesu výkonu zbytkového tepla. Za tuto dobu klesne radiace i tepelný výkon natolik, že je možné s ním dále manipulovat. Poté ho lze uložit do již zmiňovaných mokrých nebo suchých meziskladů. Chladící bazény mají za úkol splnit tyto funkce: zajistit podkritičnost VJP zajistit dostatečný odvod tepla palivových souborů VJP zajistit ochranu před radioaktivním zářením Chladící bazény, jaderná elektrárna Temelín Chladící bazény v jaderné elektrárně Temelín, ve kterých se skladuje VJP, mají maximální objem 1046 m 3. Veškeré objemy všech částí chladících bazénů jsou uvedeny na Obr. 6. V bazénu je skladováno palivo i během provozu a to 5 až 6 let po vyjmutí z provozu. Bazén je rozdělen na tři skladovací části, z nichž dvě větší obsahují dvě a 17

18 poslední jednu sekci skladovacích mříží. Je zde možno uskladnit 678 palivových souborů, 25 palivových souborů v hermeticky uzavřených pouzdrech a dvě pouzdra klastru Hlavní účel bazénu skladování vyhořelého paliva dále již BSVP Jak jsme již v předchozím textu podotkli, vyjmuté palivo se musí chladit vodou. Tento systém zajišťuje: odvod zbytkového tepla z palivových souborů v průběhu jejich skladování v BSVP bezpečnou manipulaci (při výměně paliva) s čerstvým a VJP, mezi aktivní zónou reaktoru a BSVP zaplnění vodou BSVP, bazénu pro přepravu paliva, šachty transportního kontejneru. Udržení hladiny a její změny na požadované úrovni v těchto šachtách (např. při manipulaci s uzly v reaktorovém zařízení) a odstínění radiace použitého paliva od jeho okolí Popis systému BSVP Systém bazénů pro skladování vyhořelého paliva se skládá: z šesti částí (šachet) B 1, B 2, B 3, v nichž se skladuje a dochlazuje VJP, z jedné šachty B 4 (šachta transportního kontejneru) sloužící pro přívoz čerstvého paliva a odvoz VJP v kontejnerech CASTOR, z šachty Š 1 (revizní šachta) sloužící pro revizi a uložení šachty reaktoru, z šachty Š 2 (šachta ochranných trub) sloužící pro uložení ochranných trub reaktoru při výměně paliva. Obr. 6 znázorňuje řez a Obr. 7 půdorys celé soustavy BSVP. Stínění potřebné při manipulaci a uskladnění VJP zajišťuje určitá vrstva roztoku kyseliny borité H 3 BO 3, která dosahuje nad úroveň palivových souborů. Během normálního provozu je hladina kyseliny borité v BSVP udržována na úrovni cca 8 m. Při výměně paliva se hladina těchto sekcí zvyšuje na úroveň horního přepadu cca 15 m. Zde je udržována po celou dobu výměny paliva. z kompaktní mříže, umístěné v BSVP s kapacitou 705 hnízd pro uskladnění palivových souborů. Z toho musí 163 hnízd zůstat neobsazených z důvodu vyvezení palivových souborů při havárii. Proti poškození palivových souborů 18

19 cizími předměty z vnějšku je BSVP opatřeno v době mimo výměny paliva ocelovými deskami. Obr. 6: Řez BSVP V c. =152m 3 V c. =200m 3 V c. =423m 3 V c. =423m 3 V=1060m 3 V=58m 3 V=104m 3 V=223m 3 V=223m 3 V=145m 3 V=145m 3 Obr. 7: Půdorys BSVP Sekce BSVP B 1, B 2, B 3 jsou napojeny tři chladící okruhy CH 1, CH 2, CH 3, které jsou vzájemně propojitelné na sání i výtlak. Mohou se tak vzájemně zastoupit. Chladící okruh CH 1 je napojen na sekci B 1, chladící okruh CH 2 je napojen na sekci B 2 a chladící okruh CH 3 je napojen na sekci B3. Celý tento systém znázorňuje Obr. 8. Tyto chladící okruhy se skládají z potrubí, čerpadel, chladiče a uzavíracích armatur. Sací potrubí je umístěno z důvodů bezpečnosti v horní části BSVP, odkud je roztok kyseliny borité odváděn sacím potrubím do prostoru mezitrubkového chladiče CH 1, CH 2, CH 3 jehož teplosměnná plocha je zhruba 320 m 2. Roztok je zde ochlazen a čerpadly vracen výtlačným potrubím zpět do příslušných sekcí BSVP přes rozvodný kolektor umístěný 19

20 na dně jednotlivých sekcí. Běžně je v provozu jen jedno z čerpadel. Ostatní slouží jako záložní. V případě potřeby většího dochlazování VJP lze zapnout druhý i třetí chladící okruh. Průtok čerpadla činí cca 500 m 3 /h Obr. 8: Systém chladících okruhů. Celý tento systém slouží k odvodu zbytkového tepla, které vzniká ze samovolného rozpadu štěpných produktů v palivových kazetách. Je nutno jej odvádět za pomocí chladiva s obsahem kyseliny borité o potřebné koncentraci. Ta zajišťuje radiační bezpečnost při skladování a výměně palivových souborů. Každý z okruhu dokáže udržet teplotu na požadované hodnotě 45 C ve všech sekcích. Při skladování VJP je teplota vody ve všech sekcích BSVP udržována na teplotě 45 C. Při výměně paliva se tato hodnota může zvýšit na max. 58 C. Odváděný nominální tepelný výkon činí 9 MW. Maximální výkon při plném zavezení všech sekcí činí 20 MW. Z důvodu bezpečnosti je sání v BSVP umístěno v takové výši, aby nedošlo k odčerpání veškerého chladiva. V případě poruchy sání tak nedojde k vyčerpání celého objemu chladiva a v BSVP zůstane vrstva vody, která neovlivní jadernou bezpečnost. Tuto vodu lze odčerpat pouze nainstalováním ponorného čerpadla. 20

21 5.2.4 Hladina vody v BSVP Pro dostatečné zajištění stínící vrstvy při skladování vyhořelého paliva je nutno udržovat v bazénech s VJP > 8 m vody. Veškeré operace s VJP musí být prováděny pod určitou vrstvou vody, jež je schopna zachytit ionizující záření unikající i v případě mechanického poškození palivových souborů při jejich manipulaci, kdy jsou palivové soubory v maximální výšce. Budou-li při manipulaci dodrženy veškeré podmínky, bude nad palivovými soubory min 7 m vody, což vyhovuje všem bezpečnostním předpokladům. Různé výšky hladin spolu s výtlačným a sacím potrubím jsou znázorněny na Obr. 9. Při výměně paliva a manipulací s vyhořelým palivem je minimální výška hladiny v BSVP 13,9 m. Při této hladině bude nad palivovými soubory při jeho manipulaci, jak již bylo zmíněno 7 m vody, což splňuje všechny bezpečnostní předpoklady. Obr. 9: Řez BSVP 21

22 5.2.5 Koncentrace kyseliny borité v BSVP Koncentrace roztoku kyseliny borité H 3 BO 3 v BSVP je 11,5 g/kg. V BSVP jsou umístěny již zmiňované kompaktní mříže do kterých lze uložit jak čerstvé, tak i vyhořelé palivo s různým vyhořením. Právě rozpuštěný bór ve vodě v BSVP má za úkol zajistit vysokou podkritičnost za běžných podmínek. Ovšem BSVP je navržen tak, že i v případě katastrofální havárie, v níž dojde ke ztrátě veškerého rozpuštěného bóru a v bazénech je obsažena pouze nebórovaná voda, dokáže bazén udržet podkritičnost uskladněných palivových souborů a to i při zcela zaplněných kompaktních mříží. V různých případech, jako je porucha chlazení nebo pád palivového souboru na kompaktní mříž, nedojde ke zvýšení podkritičnosti v BSVP. V případě poškození palivových souborů, např. při pádu cizího tělesa (palivového souboru) do zaplněné kompaktní mříže, může dojít k poškození těchto souborů a k malému zvýšení podkritičnosti v bazénu. Tento případ je nepřípustný s nebórovanou vodou. Právě z těchto důvodů je ve vodě BSVP rozpuštěn bór, který zajišťuje podkritičnost i v těchto případech Funkčnost chlazení BSVP a jeho poruchy Funkčnost chlazení BSVP Chlazení BSVP musí splňovat určité požadavky. Jak jsme již zmiňovali, celý tento systém má tři okruhy chlazení pro jednotlivé sekce, které jsou navzájem propojeny. Všechny tři chladící okruhy CH 1, CH 2, CH 3 znázorněné na Obr. 10 musí být provozuschopné. V provozu však bývá zapojen pouze jeden z okruhu. V případě potřeby mohou být zapojeny dva nebo i všechny tři okruhy. Teplota vody v celém systému nesmí překročit hodnotu 60 C. Systém zabezpečuje odvod zbytkového tepla VJP, zabezpečuje přívod a doplňování roztoku kyseliny borité při případném úniku chladící vody nebo při zvyšování hladiny v BSVP. Při plném obsazení bazénu palivovými soubory s obohacením 5% dokáže BSVP zajistit odvod tepla s velkými rezervami. 22

23 Obr. 10: Chladící okruhy v jednotlivých sekcích BSVP Poruchy chlazení V systému může dojít k různým poruchám, které mohou mít vliv na jeho provoz. Pokud je vše v pořádku, v bazénu je za pomocí chladicího systému odváděno teplo a teplota je udržována v rozmezí o C. Může však dojít ke snižování hladiny vody a tím k úbytku chladící směsi a s tím je spojené celkové zahřívání systému. Příčinou snižování hladiny vody může být netěsnost potrubí a špatné doplňování vody. Snížila by se hladina pod horní okraj sacího potrubí, mohlo by dojít k jeho zavzdušnění a následně k výpadku čerpadla a tak ke ztrátě chlazení. (Národní zpráva pro účely Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady. 2008) 5.3 Suché mezisklady VJP V předchozím textu jsme se dozvěděli, že VJP po vyjmutí z aktivní zóny reaktoru nelze ihned přemístit kvůli vysoké aktivitě a tvorbě zbytkového tepla do meziskladů, ale do chladících bazénů. Teprve po určité době (5-6 let), až aktivita a zbytkové teplo poklesne, se vyhořelé palivo přemístí do suchého, či mokrého meziskladu. V jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany se VJP skladuje suchým způsobem prostřednictvím skladovacích kontejnerů CASTOR. V České republice jsou postaveny dva suché mezisklady, v jaderné elektrárně Dukovany a v jaderné elektrárně Temelín. 23

24 5.3.1 Skladovací kontejnery CASTOR Kontejner CASTOR (obalový soubor) slouží jak ke skladování, tak i pro přepravu VJP. Vyrábí se z jednoho kusu tvárné oceli. Na vnitřních stěnách je nanesena vrstva niklu, která zaručuje vysokou korozivzdornost. Vnější povrch pokrývá epoxidový snadno dekontaminovatelný nátěr. Pro zlepšení stínění neutronů jsou ve stěně kontejnerů umístěny polyetylénové kruhové tyče ve dvou soustředných kružnicích. Oblast dna a víka stíní polyetylénové desky. Dno kontejneru pokrývá vrstva hliníku, která jej chrání proti oděru. Vně kontejneru je umístěn koš pro uskladnění 19. palivových souborů z reaktoru VVER Koš zabezpečuje jejich rozmístění a rozvod zbytkového tepla ke stěně kontejneru. Je zhotoven z nerezavějící oceli s obsahem bóru, který zajišťuje podkritičnost VJP. Podrobné technické údaje týkající se kontejneru CASTOR jsou uvedeny v Tab. 1. Zaplněný kontejner se uzavírá systémem dvou vík (primárního a sekundárního) s kovovým těsněním, které zaručuje dlouholetou životnost a těsnost. Prostor mezi primárním a sekundárním víkem je zaplněn héliem o vyšším tlaku, než je uvnitř kontejneru. Nad těmito víky je připevněna ochranná deska. Na Obr. 11 vidíme nejdůležitější části kontejneru CASTOR. Ve skladovací hale jsou všechny kontejnery monitorovány systémem pro měření tlaku (prostor mezi primárním a sekundárním víkem) a měření teploty na povrchu kontejneru. Z těchto hodnot a doplňujícího měření lze zahájit případná nápravná opatření. 24

25 Tab. 1: Popisuje základní technické údaje kontejneru CASTOR. Technické údaje kontejneru CASTOR Hmotnost prázdného kontejneru Hmotnost zcela zaplněného kontejneru s primárním i sekundárním víkem Hmotnost zaplněného kontejneru i s ochranou deskou Počet palivových souborů Výška Průměr kontejneru Max. teplota povrchu při skladování Max. teplota dna při skladovaní Max. příkon dávkového ekvivalentu na povrchu Max. příkon dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 2m od povrchu Min. životnost Max. zbytkový tepelný výkon VJP Hmotnost paliva v uloženého v kontejneru Hodnoty kg kg kg 19 ks 5467 mm 2332 mm 85 C 100 C 2 msv/h 0,1 msv/h 40 let 17,5 kw 9427,8 kg Obr. 11: Kontejner Castor 25

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Gama spektroskopie Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Teoretický úvod ke spektroskopii Produkce a transport neutronů v různých materiálech, které se v daných zařízeních vyskytují (urychlovačem

Více

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE Stav řešení bezpečnostních nálezů JE s VVER-440/213 v JE Dukovany Označ. Název bezpečnostních nálezů Kat. Stav G VŠEOBECNÉ PROBLÉMY G01 Klasifikace

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Decommissioning. Marie Dufková

Decommissioning. Marie Dufková Decommissioning Marie Dufková Stěhování tlakové nádoby do elektrárny Civaux Veze se nová. Ale: Jak bezpečně a levně zlikvidovat takto veliký výrobek po použití? 2 Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

... 10) K čemu se tyto tyče používají?... 11) Zakresli do obrázku (uveden níže) kontejnment. 12) Vyjmenuj tři vlastnosti kontejnmentu.

... 10) K čemu se tyto tyče používají?... 11) Zakresli do obrázku (uveden níže) kontejnment. 12) Vyjmenuj tři vlastnosti kontejnmentu. Exkurze pro 1. ročníky Elektrárna a meteorologická stanice Temelín Termíny konání: 3. září 2014 6. A 4. září 2014 2. B 5. září 2014 2. C Označení jednotlivých tříd odpovídá školnímu roku 2014/2015. Cíle

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium Pracovní list - Jaderné reakce 1. Vydává-li radionuklid záření alfa: a) protonové číslo se zmenšuje o 4 a nukleonové číslo se nemění b) nukleonové číslo se změní o 4 a protonové se nemění c) protonové

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

PATENTOVÝ SPIS CO « O?oo 05. ézěk ČESKÁ REPUBLIKA

PATENTOVÝ SPIS CO « O?oo 05. ézěk ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ REPUBLIKA (19) (21) Číslo pfihláiky: 1325-94 (22) PMhláSeno: 31. 05. 94 (40) Zveřejněno: 14. 06. 95 (47) Uděleno: 27. 04. 95 (24) Oznámeno uděleni ve Věstníku: 14. 06. 95 ézěk (11)

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět t energie Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha To je náš svět. A jiný nemáme... Několik čísel: V současné době žije na Zemi více než 6,3 miliard obyvatel s průměrným ročním přírůstkem

Více

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin WASTE WATER Solutions Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin Zpětné získávání tepelné energie z komunálních a průmyslových odpadních vod Uc Ud Ub Ua a stoka b šachta s mechanickým

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen ZVVZ Group, je nositelem know-how a pokračovatelem tradičního dodavatele ZVVZ a.s. všech vzduchotechnických zařízení a jeho systémů pro jaderné elektrárny se všemi potřebnými

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Radiační monitorovací systém RMS

Radiační monitorovací systém RMS Radiační monitorovací systém RMS Radiační monitorovací systém RMS je modulárním a standardizovaným systémem pro monitorování radiační situace. Do systému může být zapojeno velké množství různých monitorů,

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 19. 12. 2012 Pořadové číslo 09 1 RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika?

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika? JE+ZJE Přednáška 1 Jak stará je jaderná energetika? Experimental Breeder Reactor 1. kritický stav 24. srpna 1951. 20. prosince poprvé vyrobena elektřina z jaderné energie. Příští den využita pro osvětlení

Více

ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Technická zpráva ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Studie stanovení zóny havarijního plánování pro hlubinné úložiště v hypotetické lokalitě Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. J. Švanda Listopad 2002 Správa úložišť

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Úložiště jaderného odpadu

Úložiště jaderného odpadu Technická univerzita v Liberci Strojní fakulta Katedra energetických zařízení Úložiště jaderného odpadu Ing. František Lemfeld přednáška pro předměty Jaderná energetika, Termodynamika a sdílení tepla Tato

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Vojtěch Přikryl Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 35 ID 143762 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Daniel Radoš 7.3.2012 21.3.2012 Příprava

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

\ t л 12 POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (BI) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA < 19 ) (51) Int. Cl. 4 G 01 T 1/167

\ t л 12 POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (BI) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA < 19 ) (51) Int. Cl. 4 G 01 T 1/167 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA < 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ /22/ Přihlášeno 12 12 83 /21/ /PV 9304-83/ (BI) (51) Int. Cl. 4 G 01 T 1/167 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY AOBJÉVY ( ) Zveřejněno

Více

Areál Padařov A - Souhrnná část PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval kolektiv

Areál Padařov A - Souhrnná část PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval kolektiv EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Název zakázky: Lokalita MAGDALÉNA - BOŽEJOVICE Ověření plošné a prostorové

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření

Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření 1. Legislativní normy. Základním zákonem, který upravuje všechny činnosti spojené s využíváním ionizujícího záření je tzv. Atomový zákon 1 z roku 1997 (Sbírka

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník 1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Moderní budovy potřebují účinné systémy chlazení. Jedním z možných řešení, jak snížit teplotu, je ochlazovat desku, díky čemuž lze ochlazovat místnost chladným

Více

11.3. 2011, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami

11.3. 2011, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami 11.3. 2011, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami Vznik a vývoj havárie na jaderné elektrárně Fukushima Dai-ichi Silné zemětřesení

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY Registrační číslo: Úroveň zpracování: Revize12/září 2012 dodatek č.1 Číslo výtisku: KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY dodatek č.1 Část II. Podpůrné služby (PpS) Základní podmínky pro užívání přenosové soustavy

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

knové senzory v geotechnice a stavebnictví Optovláknov knové senzory v geotechnice a stavebnictví Safibra, s.r.o. 1 Obsah Proč monitorovat? Co lze optovlákny monitorovat. FBG technologie Raman OTDR Brillouin OTDR Úloha firmy Safibra 2 Proč monitorovat?

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohřívá Větrá Vysušuje Filtruje V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplo

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více