POPIS VYNÁLEZU К PATENTU. (30) Právo přednosti od HU (4102/83) FRIGYESI FERENC, BACSKÓ GÁB0R, PAKS (HU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POPIS VYNÁLEZU К PATENTU. (30) Právo přednosti od 30 11-83 HU (4102/83) FRIGYESI FERENC, BACSKÓ GÁB0R, PAKS (HU)"

Transkript

1 Česka a slovenska FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) POPIS VYNÁLEZU К PATENTU (21) PV L (22) Přihlášeno (id (13) B2 (51) Int. Cl. 5 G 01 M 3/26 (30) Právo přednosti od HU (4102/83) FEDERÁLNI ÚFIAD PRO VYNÁLEZY (40) Zveřejněno (45) Vydáno JO (72) Autor vynálezu FRIGYESI FERENC, BACSKÓ GÁB0R, PAKS (HU) (73) Majitel patentu PAKSI ATOMERQMO VÁLLALAT, PAKS (HU) (54) Způsob opakovaných integrálních zkoušek těsnosti hermetických prostor bloků atomových elektráren typu VVER-440 s lokalizační věži (57) Během měření se naplní primární okruh reaktoru vodou, podrobí se tlakové zkoušce a chladí se přirozenou cirkulací. Tlak v hermetickém prostoru se zvýší na nízkou hodnotu, s výhodou na 0,12 MPa, potom se tlak sníží. Operace se cyklicky provede, když je současně dosaženo nízkého tlaku a relativní vlhkosti menší než 70 cyklus se zastaví a tlak je stabilizován. Kontinuálně se měří množství, teplota, tlak plnicího vzduchu, jakož i tlak, teplota a relativní vlhkost v hermetickém prostoru, s výhodou po dobu 6 až 12 hodin. co CJ

2 1 CS B2 Vynález se týká způsobu, s jehož pomocí lze zkoušet těsnost hermetických prostor bloků atomových elektráren typu VVER 440 s lokalizační věží. Stav bloku atomové elektrárny typu VVER 440 s lokalizační věží během poruchy a po ní je jedním z ne jdůležitějších parametrů spolehlivosti atomové elektrárny. Těsnost prostoru, v němž jsou umístěna zařízení patřící к primárnímu okruhu, případně část tohoto prostoru, představuje poslední stupen ochranného systému při provozních poruchách. To znamená, že při jakékoliv provozní poruše technologického systému není narušeno okolí. Vzhledem к odlišné koncepci doposud známých technologií není možno použít známých zkušebních metod u bloku uvedeného typu. Rovněž není možné použít prozkoušení bloků vyvinuté integrární metody zkoušení těsnosti během uvádění do provozu vzhledem к předpisům o ochraně před zářením a vzhledem к poměrům v technologii během provozu. Podle sovětských předpisů mají být tyto zkoušky prováděny s počátečním tlakem 2,5 baru po dobu 25 hodin. Nevýhodou zkoušek je vysoký počáteční tlak a dlouhá doba trvání zkoušek. * Úkolem vynálezu je vyvinout způsob vhodný pro opakované integrální zkoušení těsnosti hermetického prostoru bloků atomových elektráren typu VVER 440 s lokalizační věží. Východiskem vynálezu je poznatek, že je možno podstatně zkrátit dobu odstavení bloku, což je možné teprve tehdy, jestliže je větší část technologických systémů vyřazena z provozu a teplotní poměry uvnitř hermetického prostoru jsou příznivé. Bylo zjištěno, že je možno tyto podmínky dodržet i při naplněném stavu primárního okruhu při přirozené cirkulaci. Úkol vynálezu je splněn způsobem opakovaných integrálních zkoušek těsnosti hermetických prostor bloků atomových elektráren typu VVER 440 s lokalizační věží, jehož podstata spočívá v tom, že se primární okruh reaktoru podrobí tlakové zkoušce a naplní se za provozu přirozenou cirkulací, tlak hermetického prostoru se zvýší na nízkou hodnotu, s výhodou až na 0,12 MPa, potom se sníží, přičemž se proces cyklicky provede tak dlouho, až při nízkém tlaku poklesne současně vlhkost pod 70 %, kdy se cyklus přeruší a tlak se stabilizuje, načež se kontinuálně měří množství, teplota a tlak plnicího vzduchu a teplota, tlak a relativní vlhkost vzduchu v hermetickém prostoru, s výhodou po dobu 6 až 12 hodin. bloku. Nejdůležitější výhodou způsobu podle vynálezu je zkrácení doby odstavení zkoušeného Způsob podle vynálezu je vysvětlen pomocí funkčních závislostí, znázorněných v grafech, kde na obr. 1 je charakteristika úniku při hodnotě P 1 na obr. 2 je charakteristika úniku, jestliže - = 1,3; P 1 _, p k " '! P 1 na obr. 3 je charakteristika uniku při = 1,7; p k Pí a na obr. 4 je charakteristika úniku, když = 2,5, kde p, je počáteční tlak a p. je p k atmosférický tlak. Příklad Aby bylo možno zkrátit dobu odstavení bloku na co nejkratší dobu, je účelné provádět kontrolní měření při co nejnižším tlaku. Z toho vyplývá, že je třeba stanovit mezní hodnotu, která je pro takový tlak platná a jejíž dodržení zajistí výše zmíněné kritérium. Jako výchozí základna slouží při integrálním měření těsnosti bloku hodnoty získané během uvádění do provozu. Jak je známo, prokázala měření, že úniky ze systému leží v předepsaných mezích. Zkoušky byly provedeny při nominálních počátečních hodnotách tlaku 0,25;

3 2 CS B2 0,17; 0,13 MPa, přičemž byly určeny charakteristiky úniku hermetického systému. Při volbě počátečního tlaku voleného pro opakované měření bylo žádoucí, aby rozsah parametrů příliš nekolísal, což je žádoucí i z hlediska vyhodnocení výsledků měření. Když se uváží i další hlediska, je jako zvláště výhodná hodnota počátečního tlaku. J 1 0,12 MPa. Mezní hodnota úniku, která je platná pro tento tlak, se pomocí dané charakteristiky extrapoluje dále popsaným způsobem. Úseky charakteristiky zjištěné měřením jsou proloženy regresní křivkou, jejíž rovnice je charakterizována členy reprezentujícími izotermické laminární, respe-ktive izotermické turbulentní proudění podzvukovou rychlostí. Z hlediska vynálezu je důležitý úsek křivky nominálního tlaku 0,13 MPa, protože s její pomocí lze vypočítat úniky vznikající při tlaku 0,12 MPa, to znamená hodnotu, která se má označit jako mezní hodnota. Po odvození pro aproximační funkci platí G = f L d 2 L 64 i 1, RT К -) (1) kde G je únik v kg/s, 2 F je prurez uniku v m, d je průměrný hydraulický průměr štěrbin v m, 1 je průměrná délka štěrbiny v m, P je tlak hermetického systému v N/m, p k je atmosférický tlak, tj. tlak vzduchu v N/m 2, R je plynová konstanta v J/kgK, T je průměrná teplota v hermetickém prostoru v K, Л je konstanta tření proudění (Nikuradze), je dynamická viskozita vzduchu v kg/ms, L je laminární index, N je turbulentní index (Nikuradze). Při použití metody nejmenších čtverců lze podloži t následujících funkcí: G = 1/2 (2). Během regrese se pak určí hodnoty konstant L a N. Zpětné vypočítání úniku je pomocí analytické reprezentace jednotlivých úseků charakteristiky získané pomocí korelace (2) možno provést následujícím způsobem: ) Lnu "SH = / * 1 EK dp Pl - p 2 I M, O), kde L SH M 1 2 je hrubá hodnota průměrného procentuálního úniku v %/den a to včetně prostorů SUZ, je hmota vzduchu uzavřeného v hermetickém prostoru v kg, je index začátku měření a je index konce měření. Hodnotu p 2 lze určit pomocí měření těsnosti bloku za použití regresní korelace, po-

4 120 CS B2 pisující úbytek tlaku v prostoru v závislosti na čase za předpokladu různých časů měření. Jako výsledek výpočtů vychází následující vztah: "SH = К - ^ДГ J 1 ňt ÍTT (4), kde J K je atmosférický tlak, tj. tlak vzduchu v barech je délka měření úniku v hodinách. Výše uvedený zobecněný vztah umožňuje určení průměrné hodnoty procentuálního úniku i za poměrů, které se od poměrů při měření výchozích parametrů pro tento vztah liší. Hodnoty К 1 РК AT a K. AT P 2 JSOU uvedeny ve vztazích (1) až (4). Hodnota úniku definovaná vztahem (4) odráží stav hermetického systému během integrálních zkoušek bloku I. Jak již bylo uvedeno, je tato hodnota příznivější než přípustná hodnota, to znamená, že se jedná o menší úniky. Je tedy výhodné, aby pro opakovaná měření, prováděná při sníženém tlaku, byla takto vypočtená bezpečnější hodnota stanovena jako mezní. Tato úvaha je motivována jednak popsaným přiblížením pomocí výpočetních metod, použitou extrapolací, ale také změněnými poměry při opakovaných zkouškách, kdy například není možno lokalizační věž zbavit vodní náplně, které by mohly vést ke zvýšení chyby hodnoty určené měřením. Dále je třeba se zmínit o tom, že je možno přibližně určit hodnotu úniku, který bude při vyšším tlaku, a sice na základě změřené hodnoty pro 0,2 MPa pomocí obr. 2, 3, 4. Přepočet se provede takto: (L s ) p = 0,12 1 (Lg)p^ = (L qh ) SH p. (5) (L SH ) p 1 = 0,12 kde (L c ) S P n (L SH ) p 1 je hodnota úniku při počátečním tlaku p^ v %/d, je mezní hodnota úniku při počátečním tlaku p^ v %/d, (L s> Pl je hodnota úniku změřená při počátečním tlaku p^ = 0,12 MPa v 0,12 %/d a < L SH> P 1 je hodnota úniku při počátečním tlaku p-^ = 0,12 MPa z korelace (4) v 0,12 %/d. Na základě výše uvedeného je výhodná počáteční hladina tlaku pro opakované zkoušeni 0,12 kpa. Protože požadavky na pevnost stavební konstrukce to nevyžadují, je nepotřebné provádět integrální zkoušku těsnosti pří hodnotě tlaku, na kterou je prostor dimenzován každých 5 let. Při navrhované úrovni tlaku je doba trvání zkoušky včetně přípravných technologických prací 24 hodin. Dále je třeba určit, kdy je v době odstavení bloku provádění opakovaných zkoušek těsnosti účelné. Během odstavení bloku by se měla provádět opakovaná zkoušení po skončení revize.

5 4 CS B2 Je potřeba určit takový časový okamžik, při kterém teplotní poměry v hermetickém prostoru jsou příznivé, většina technologických systémů je mimo provoz a při němž je možno co nejlépe dodržet předpisy týkající se ochrany před neviditelným zářením. Výše uvedené podmínky je možno splnit během'uvádění bloku do provozu po tlakové zkoušce při 0,4 MPa při naplněném stavu primárního okruhu a na provozu při cirkulaci chladiva. Technologické systémy je třeba uvést do výchozího stavu. Výchozí stav technologických systémů patřících к primárnímu okruhu je následující. V zařízení reaktoru a prostoru reaktorové šachty je reaktor sestaven, napjněn a odvzdušněn. Zkontroluje se spojení mezi tyčemi a pohony a točivý moment pohonu. Obslužná plošina horního bloku a tepelná izolace jsou umístěny na patřičných místech. Čidla polohy pohonu, čidla teploty uvnitř tlakové nádoby a čidla pro měření neutronového toku, respektive měřicí clony, jsou připojena. Všechna potrubí v prostorech šachty pro chladicí meziokruhy jsou instalována. Všechny konektory související s měřením teploty reaktoru a neutronového toku, jakož i konektory pro indikaci polohy a silnoproudé konektory jsou zasunuty v příslušných zásuvkách. Kontrola těsnosti primárního okruhu tlakem 0,4 MPa je s úspěchem ukončena. Průchody mezi šachtou reaktoru a okolím jsou uzavřeny hermetickými prvky a umístěny na svých místech. Ochranný zvon je umístěn na šachtu reaktoru a utěsněn. Prostor reaktoru a šachty číslo 1 jsou vyprázdněny do provozního stavu a systém pro kontrolu těsnosti prostoru reaktoru a šachty číslo 1 je vymontován. Potrubí primárního okruhu je naplněno chladivem, odvzdušněno, dvě smyčky se účastní přirozené cirkulace. Hlavní cirkulační čerpadla jsou naplněna chladivem, odvzdušněna a odpojena od napájení. Parogenerátory jsou jak na primární, tak na sekundární straně naplněny chladivem, dva z nich se zúčastní přirozené cirkulace. Kompenzátory objemu jsou naplněny chladivem a odvzdušněny. Topná tělesa kompenzátorů objemu jsou odpojena. Systém čištění chladiva primárního okruhu je naplněn chladivem a provozní náplní a je odvzdušněn. Přitom jsou uzavřeny první elektrická armatura po dochlazovači - první větev, první elektrická armatura za filtrem - první větev, první elektrická armatura za zásobníkem pryskyřice - první větev, první elektrická armatura po dochlazovači - druhá větev, první elektrická armatura za filtry - druhá větev a první elektrická armatura za zásobníkem pryskyřice - druhá, větev. Potrubí umístěná v hermetickém prostoru systému olejového hospodářství hlavních cirkulačních čerpadel a zásobník pro znečištění, průsekový olej systému mazání hlavních oběhových čerpadel jsou uzavřeny. Systém pro chemickou úpravu je vyprázdněn. V uzavřeném stavu se nacházejí hermetické armatury potrubí směřujícího ve směru čisticího systému chladiva primárního okruhu a elektrické armatury umístěné vedle hermetických armatur a ručně uzavíratelné armatury potrubí vedoucích do centrály pro ventilační recirkulaci. Chladicí meziokruh pro systém mazání hlavních cirkulačních čerpadel je naplněn. Přitom jsou uzavřeny elektrická armatura v předběžné větvi ve stěně hermetického prostoru a dvě elektrické armatury ve zpětné větvi. Chladicí meziokruh pohonů je naplněn. Hermetické armatury systému jsou uzavřeny. Chladicí systém skladu a meziskladu paliva jsou naplněny. Hermetické armatury systému jsou uzavřeny. Vysokotlaký havarijní chladicí systém aktivní zóny se nachází v provozním stavu vzhledem к mechanické, elektrické i řídicí části. Hermetické armatury systému jsou uzavřeny. Hydroakumulátory jsou naplněny až po jmenovitou úroveň a jsou od primárního okruhu odděle-

6 5 CS B2 ny elektrickými šoupátky. Nízkotlaký havarijní systém chlazení aktivní zóny se nachází v provozním stavu z hlediska mechanických, elektrických i řídicích částí. Hermetické armatury systému, jakož i elektrické armatury systému na přívodních vedeních do boxů i mezi boxy a tepelnými výměníky havarijního chladicího systému jsou uzavřeny. Systém pro redukci tlaku hermetického prostoru je v provozním stavu jak z hlediska mechanických a elektrických, tak i řídicích částí. Hermetický prostor je naplněn prostřednictvím potrubí třetího systému stlačeným vzduchem. Hermetické armatury obou provozních systémů jsou uzavřeny. Hermetické armatury třetího systému jsou během naplnování stlačeným vzduchem otevřeny, zatímco první uzavírací armatury potrubí před a za čerpadlem, které jsou během naplňování pod tlakem, jakož i hlavní ventily vedení, přenášejících impulsy měřeni tlakových a hmotnostních poměrů, jsou uzavřeny. Systém řízení pro doplnování vody a boru se nachází v provozním stavu. V primárním okruhu je udržován tlak, s výhodou 4 až 5 bar, pomocí čerpadel, které odčerpávají chladivo, prostřednictvím tlakového kolektoru pomocných čerpadel. Během případného doplňování chladiva musí být odpovídající armatury otevřeny. jsou Systém čistého kondenzátu se nachází v provozním stavu. Hermetické armatury systému uzavřeny. Dusíkové hospodářství je v provozním stavu. Hermetické armatury systému jsou uzavřeny. Armatury umístěné bezprostředně na obou stranách hermetické stěny, které uzavírají potrubí procházející hermetickou stěnou, která obsahuje místo hermetických armatur armatury s normálním režimem, jsou rovněž uzavřeny. Systém pro spalování vodíku a čištění plynu je rovněž v provozu. Hermetické armatury systému jsou uzavřeny. Vysokotlaký systém pro odběr vzorku je v provozním stavu. Hermetické armatury systému, jakož i v nich nalézající se elektricky ovládané armatury, jsou uzavřeny. Odběry vzorků, které jsou předepsány příslušnými předpisy, lze z hermetického prostoru odebírat během naplnování, respektive vyprazdňování. Systém organizovaných úniků se nachází v provozním stavu. Hermetické armatury systému jsou uzavřeny. Systém speciální kanalizace je v provozu a hermetické armatury systému jsou uzavřeny. Systém odluhu parogenerátoru se nachází v provozním stavu. Hermetické armatury systému jsou uzavřeny. Nádrže systému pro lokalizaci havárie jsou naplněny až po nominální úroveň borovou vodou v předepsané koncentraci. Přepážky nádrží jsou otevřeny. Hermetické armatury systému jsou uzavřeny. Systém havarijního vodního ochlazování je v provozu. Výměníky, které jsou umístěny v hermetickém prostoru, a které jsou chlazeny vodou bezpečnostního systému, se nalézají pod tlakem, který vytváří čerpadla chladicí vody bezpečnostního systému, a sice tak, že výstupní armatury jsou uzavřeny, čímž je zařízení chráněno vůči případným škodám způsobeným dilatací vody. Vysokotlaký pneumatický systém se nachází v provozním stavu pod jmenovitým tlakem a zajištuje uzavřený stav hermetických armatur. Dozimetrický systém je v provozu. Vedení, sloužící к odběru vzorků, jsou uzavřena příslušnými elektromagnetickými ventily. V mimořádném případě je možno integrální zkoušky těsnosti přerušit a otevřít příslušné automatické ventily dozimetrického systému, a uvést tak dozimetrický systém do provozu. Systém chladicí vody je v provozním stavu. Tepelné výměníky nalézající se v hermetickém prostoru musí být pod tlakem příslušných čerpadel a sice tak, že výstupní armatury jsou

7 CS B2 é uzavřeny. Je přísně zakázáno uzavřít vodu v tepelných výměnících! Výchozí stav technologických systémů v sekundárním okruhu je následující. Hlavní parní kolektory jsou podle návodu na obsluhu systému ve stavu zajištujícím chlazení reaktoru prostřednictvím dvou parogenerátorů. Armatury jsou nastaveny podle příslušných odstavců návodu na obsluhu. Chladicí systém je v provozu a účastní se na chlazení reaktoru. Armatury jsou nastaveny podle příslušných pokynů návodu na obsluhu. Systém napájení parogenerátorů se nachází ve stavu odpovídajícím příslušným pokynům v návodu na obsluhu a zajištuje chlazení reaktoru pomocí dvou parogenerátorů. Armatury systému horké vody v hlavní provozní budově jsou uvnitř hermetického prostoru uzavřeny. Stav systému topné vody není určen. Hasicí vodní systém se nachází v provozním stavu. Nízkotlaký pneumatický systém se nachází během zkoušek těsnosti v provozu, prostor je naplňován pomoci vedení určených pro naplnění hermetického prostoru. Na plnicí vzduch jsou kladeny následující kvalitativní požadavky: Teplota má být 20 až 25 C a obsah oleje má být méně jak 5 mg/m' 5. Výchozí stav ventilačních systémů a zařízení je následující. Ventilátory čisticího systému recirkulace hermetických prostorů jsou tak, jak to odpovídá textu, odděleny, hermetické uzávěry před a za filtry jsou otevřeny. V provozním tlakovém systému hermetického prostoru jsou hermetické armatury systému uzavřeny. Průchody hermetickou stěnou systému údržby hermetického prostoru jsou uzavřeny hermetickými uzávěry. Hermetické armatury odsávacího údržbového systému hermetického prostoru jsou uzavřeny. Výchozí stav řídicích zařízení je následující. Výpočetní systém pro řízení bloků se nachází v provozním stavu a to s výjimkou těch měření, která byla úmyslně před měřením úniku vypnuta. Výpočetní systém je v provozním stavu z důvodu snímání a vyhodnocení výsledků měření těsnosti hermetického prostoru. Před začátkem měření je třeba vyřadit měřiče tlaku s velkou citlivostí, nebot by mohly být během zkoušek poškozeny. Výchozí stav elektrických zařízení je následující. Během testu je třeba odpojit ventilátory recirkulačního čisticího systému hermetického prostoru a ventilátory ventilačního systému pro údržbu v hermetickém prostoru. Dále jsou odpojena topná tělesa -kompenzátoru oběhu a hlavní cirkulační čerpadlo. Stav prvků hermetické přepážky je následující. Montážní otvory otevřené během údržby je potřeba podle plánu umístit na původní místa a provést na nich lokální kontrolu těsnosti. Jestliže během údržby byly opravovány další prvky narušující hermetičnost prostoru nebo byly upravovány, rovněž je třeba na nich provést kontrolu těsnosti. Pro uspořádání měřicího systému je k opakovaným integrálním zkouškám těsnosti třeba mít к dispozici výsledky měření teploty napájecího vzduchu, množství napájecího vzduchu, tlaku napájecího vzduchu, tlaku v hermetickém prostoru, teploty v hermetickém prostoru, a to na 61 místech za použití trvale umístěných přístrojů a vlhkosti vzduchu v hermetickém prostoru, měřené na 10 místech za použití trvale umístěných přístrojů, přičemž výsledky měření jsou vyhodnocovány předem připraveným programem. Po výše popsaných přípravných pracích proběhne měření tak, jak je uvedeno dále.

8 7 CS B2 Technologická zařízení a systémy se uvedou do výchozího stavu. Počátek zkoušky musí být povolen. Nízkotlaká kompresorová stanice pro plnění hermetického prostoru je v provozním stavu. S povolením vedoucího zkoušek těsnosti jsou zapnuty kompresory nízkotlakého systému, plnění hermetického prostoru se uvede v činnost a provádí se až do tlaku 0,12 MPa. Tlak v hermetickém prostoru je měřen pomocí měřicího systému. Po dosažení tlaku 0,12 MPa v hermetickém prostoru je tlak redukován zpět na atmosférický tlak a děj se opakuje tak dlouho, dokud relativní vlhkost vzduchu hermetického prostoru neklesne pod 70 Jestliže tlak v hermetickém prostoru má hodnotu 0,12 MPa a relativní vlhkost vzduchu není vyšší než 70 %, stabilizuje se v hermetickém prostoru tlak. Tlak v hermetickém prostoru je možno považovat za stabilní teprve tehdy, jestliže při hodnotě 0,12 MPa je rozdíl mezi dvěma po sobě následujícími měřeními maximálně 2 4. Po stabilizaci tlaku v hermetickém prostoru je potřeba zahájit měření úniku z hermetického prostoru. Měření se provádí 6 až 12 hodin. Jestliže měření skončí pozitivním výsledkem, je vzduch z hermetického prostoru vypuštěn. Jestliže únik na základě vyhodnocených výsledků měření překračuje povolenou hodnotu, pak musí být tlak v hermetickém prostoru opakovaně zvýšen na 0,12 MPa a je třeba přezkoušet vnější hermetickou obálku a prvky v této hermetické obálce s cílem nalezení závady. P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U Způsob opakovaných integrálních zkoušek těsnosti hermetických prostor bloků atomových elektráren typu VVER 440 s lokalizační věží, vyznačující se tím, že se primární okruh reaktoru podrobí tlakové zkoušce a naplní se za provozu přirozenou cirkulací, tlak hermetického prostoru se zvýší na nízkou hodnotu, například až na 0,12 MPa, potom se sníží, přičemž se proces cyklicky provádí tak dlouho, až při nízkém tlaku poklesne současně vlhkost pod 70 \, kdy se cyklus přeruší a tlak se stabilizuje, načež se kontinuálně měří množství, teplota a tlak plnicího vzduchu a teplota, tlak a relativní vlhkost vzduchu v hermetickém prostoru, například po dobu 6 až 12 hodin. 4 výkresy

9 CS B2 К, К 2 х10 Obr. 1

10 CS B2 К 2 хю 5 Obr. 2

11 CS B2 К, Obr. 3

12 Kí CS B2

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (61) Autorské osvědčení je závislé na 190 161

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (61) Autorské osvědčení je závislé na 190 161 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) Autorské osvědčení je závislé na 190 161 (23) Výstavní priorita (22) PřihláSeno 17 03 78 (21) PV 1713-78 201 194

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. f p (19) (13) (51)

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. f p (19) (13) (51) ČESKA A SLOVENSKA FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) 1 f p POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (21) PV 7282-87.С (22) Přihlášeno 08 10 87 269 921 (ID (13) (51) B1 Int. Cl. 4 G 01 M 3/26 FEDERÁLNÍ ÚftAD PRO VYNÁLEZY

Více

POPIS VYNALEZU. 27 0 966 (id, K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (13) Bl. (51) Int. Cl.5. (40) Zveřejněno (45) Vydáno. (75) Autor vynálezu ČESKA A SLOVENSKA

POPIS VYNALEZU. 27 0 966 (id, K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (13) Bl. (51) Int. Cl.5. (40) Zveřejněno (45) Vydáno. (75) Autor vynálezu ČESKA A SLOVENSKA ČESKA A SLOVENSKA FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (21) PV 10017-87,G (22) Přihlášeno 29 12 87 27 0 966 (id, (13) Bl (51) Int. Cl.5 F 16 Ľ 5/00 G 21 С 17/02 FEDERÁLNÍ ŮftAD

Více

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1» ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 257070 (ID (BI) (22) Přihlášeno 21 08 86 (21) PV 6134-86.В (SI) Int. Cl. 4 G 21 С 15/16 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1

1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1 1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 28. června 1977 o sbližování právních

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

01.00 Úvod. 02.00 Princip ohřevu užitkové vody

01.00 Úvod. 02.00 Princip ohřevu užitkové vody Předávací stanice tepla ve vodních soustavách CZT (II) Objektově tlakově závislé předávací stanice tepla s ohřevem užitkové vody - směšovací čerpadlo, ejektor Datum: 21.7.2008 Autor: Ing. Miroslav Kotrbatý

Více

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel Rozměry kotlů P lux 18-30 kw Rozměry kotle P 50 lux Elektroschema kotlů P lux do 30kW Elektroschema kotle P 50 lux Instalace kotle Kotel smí instalovat pouze firma s platným oprávněním provádět instalaci

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA

PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA POUŽITÍ Progresivní blokové rozdělovače řady BVA jsou mazacím prvkem centrálních tukových mazacích systémů, které jsou následně nazývány jako obvody s progresivními rozdělovači.

Více

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TECHNICKÁ DOPORUČENÍ Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Refuelling CNG stations for motor cars Schválena dne: 13.12. 2006 Realizace

Více

Kompaktní jednotky. Strana 4 1

Kompaktní jednotky. Strana 4 1 Strana 4 1 Kompaktní jednotky Pokyny k instalaci a provozu...2 Okolní podmínky...2 Přenos dat, připojení k interiérovému ovládacímu panelu...3 Minimální volný prostor...4 aerosmart s...5 Komponenty jednotky...6

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

Bezpečnostní program

Bezpečnostní program Bezpečnostní program bezpečnostního programu. Obsah: Prezentace EDĚ - vybrané objekty s popisem - blokový transformátor - transformátor vlastní spotřeby - turbogenerátor TG 200 MW - regulační stanice plynu

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému THRi NÁVOD K INSTALACI 0 8 0 5 8 6 9 7 7 6 5 9 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A < 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 211658 (Bl) /22/ Přihlášeno 14 01 80 /21/ /IV 287-79/ (51) lnt Cl? G 21 D 1/00 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Technické inovace motorových vozidel - Přednáška 07 1 Důvod inovace Jedná se o využití energie výfukových

Více

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART Technické informace 10. 2015 verze 3.20 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ :

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) (") ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) () ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.R 264605 (") (13) (SI) Int. Cl. 4 G 01 N 23/222 (Bl) FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO

Více

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte

Více

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Tepelné čerpadlo vzduch-voda» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE «

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Tepelné čerpadlo vzduch-voda» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE « 2016 / 17 ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Tepelné čerpadlo vzduch-voda» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE « ESTIA Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných

Více

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák Schéma výtopny Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny kotle přívodní větev spotřebiče oběhové čerpadlo vratná větev Hořáky na spalování plynu Existuje celá řada kritérií pro jejich dělení, nejdůležitější

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1984 Vyhlásené: 16.03.1984 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 24 V Y H L Á Š K A Českého

Více

Čerpadlové skupiny pro otopné okruhy

Čerpadlové skupiny pro otopné okruhy Čerpadlové skupiny pro otopné okruhy oběhová čerpadla čerpadlové skupiny rozdělovače Regulus spol. s r.o. Do Koutů 897/, Praha Tel.: 7, Fax: 7 97 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz OBSAH SYSTÉM

Více

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 Automatický parní středotlaký kotel THS na plynná a kapalná paliva v 15 výkonových typech jako standardní výrobek. Palivo Zemní plyn, svítiplyn,

Více

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN Ing. Václav Bláha Škoda Plzeň V souvislosti s přípravou kontraktu na dodávku paliva pro JE Temelín na další období, poptala firma TVEL ve ŠKODA JS

Více

Typ : EV 5N (2,5, 10)

Typ : EV 5N (2,5, 10) ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTOMAGNETICKÝ VENTIL NEVÝBUŠNÝ Typ : EV 5N (2,5, 10) Číslo dokumentace : 9803 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Krbové teplovodní vložky

Krbové teplovodní vložky Krbové teplovodní vložky KV 025 W REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz Teplovodní krbová vložka KV 025

Více

JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ CM, CL

JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ CM, CL JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ POUŽITÍ Jednopotrubní dávkovače řady CM a CL jsou mazacím prvkem jednopotrubních centrálních mazacích systémů, které slouží k dávkování zvolených dávek maziva - oleje, tekutého tuku

Více

AKUMULAČNÍ DOPRAVA. Rollex Drive System Základní konstrukční informace 10. Rollex Drive System Řídící karta 11

AKUMULAČNÍ DOPRAVA. Rollex Drive System Základní konstrukční informace 10. Rollex Drive System Řídící karta 11 IV. AKUMULAČNÍ DOPRAVA Typová řada Stránka 530 Prokluzná spojka, akumulační doprava 1 2 531 Prokluzná spojka, akumulační doprava 3 530/531 Konstrukční doporučení 4 535 Jednoduché řetězové kolo z umělé

Více

Hydraulická schémata TČ vzduch/voda

Hydraulická schémata TČ vzduch/voda Hydraulická schémata TČ vzduch/voda Vysvětlivky hydraulických zapojení Všeobecné upozornění Prosím dávejte pozor! 101) Vestavěná regulace 102) Hlídač rosného bodu možné příslušenství 103) Prostorový termostat

Více

POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. doc.ing.cso., a STRAKA MILOSLAV, BRNO

POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. doc.ing.cso., a STRAKA MILOSLAV, BRNO československa socialistická r e p u b l i k a ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ о й (Bi) (6i) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 02 09 76 (21) PV 5706-76 (51) Int. Cl. 1 В 08 В 3/12 G 21

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

CZ - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD

CZ - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBSAH: Rozsah použití Popis použitých dílů Bezpečnostní pokyny Funkce odvlhčovače Poruchy a jejich odstranění Čištění Technické údaje Likvidace

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Technologický reglement

Technologický reglement Technologický reglement Technologický reglement AVD ropy Dělení bohatých plynů Štěpení mazutu Technologický reglement Podstata technologického procesu Charakteristika hotového výrobku (vzorec, vzhled,

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

Šroubové kompresory řady BSD Se světově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 3,6 až 8,15 m 3 /min, tlak 5,5 až 15 bar

Šroubové kompresory řady BSD Se světově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 3,6 až 8,15 m 3 /min, tlak 5,5 až 15 bar Šroubové kompresory řady BSD Se světově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 3,6 až 8,5 m 3 /min, tlak 5,5 až 5 bar Co očekáváte od kompresoru? Jako uživatel očekáváte od zásobování tlakovým vzduchem

Více

Návod k instalaci a provozování Ecocirc D5 solárního DC čerpadla

Návod k instalaci a provozování Ecocirc D5 solárního DC čerpadla Návod k instalaci a provozování Ecocirc D5 solárního DC čerpadla 1 Poznámky Návod k instalaci a provozu uvedený v tomto manuálu je nutné dodržet. Čtěte jej, prosím, pozorně. Doporučujeme ponechat jej v

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu 3.5.3 Expanzní nádoba Kotle řady CLN a TCLN jsou standardně vybaveny integrovanou expanzní nádobou topného systému o objemu 8 l (23 kw). Uvedené objemy expanzních nádob jsou ve většině případů dostačující

Více

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-B typ CVB/CVBB Stacionární zásobníkový

Více

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA 16. 10. 87 FR 87/8714323 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (11) Číslo dokumentu:

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA 16. 10. 87 FR 87/8714323 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (11) Číslo dokumentu: PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 578 ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) (21) Číslo přihlášky: 6852-88 (22) Přihlášeno: 17. 10. 88 (30) Právo přednosti: 16. 10. 87 FR 87/8714323 (40) Zveřejněno:

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int. СГ H 01 В 17/26. (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int. СГ H 01 В 17/26. (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1» ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 254373 OD (Bl) (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85 (51) Int. СГ H 01 В 17/26 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

PATENTOVÝ SPIS. (11) Číslo dokumentu (19) (21) Číslo přihlásky : 4937-89.Y. (13) Druh dokumentu : (3 6. (22) Přihlášeno : 23 08 89

PATENTOVÝ SPIS. (11) Číslo dokumentu (19) (21) Číslo přihlásky : 4937-89.Y. (13) Druh dokumentu : (3 6. (22) Přihlášeno : 23 08 89 CESKA A SLOVENSKA FEDERATÍVNI REPU8LIKA (19) PATENTOVÝ SPIS (21) Číslo přihlásky : 4937-89.Y (22) Přihlášeno : 23 08 89 (30) Prioritní data : (11) Číslo dokumentu 275 899 (13) Druh dokumentu : (3 6 (51)

Více

Typ venkovní jednotky 7 HU071.U42 HN0914.NK2. Topný výkon (kw) Typ venkovní jednotky. Topný výkon (kw) Typ venkovní jednotky

Typ venkovní jednotky 7 HU071.U42 HN0914.NK2. Topný výkon (kw) Typ venkovní jednotky. Topný výkon (kw) Typ venkovní jednotky TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V (systém vzduch / voda) SPLIT Topný výkon (kw) Napájení (V) Typ venkovní jednotky Typ vnitřní jednotky 3 HU031.UE2 HN0314.NK2 5 HU051.U42 7 HU071.U42 HN0914.NK2 9 230V HU091.U42

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (21) PV 10105-86.V/ (22) 'Přihlášeno 29 12 86 П П (13) B1 (51) Int. Cl. 4 G 01 N 23/00 FEDERÁLNI URAD PRO VYNÁLEZY (40)

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY Motory : 8HX 8HZ (dan.m) Klikové strojí Upevňovací šroub víka ložiska 1 ± 0,2 Povolení 180 3 ± 0,3 140 Šrouby ojničních ložisek 1 ± 0,1 100 ± 5 Řemenice pohonu příslušenství

Více

Chlazení průmyslových kapalin.

Chlazení průmyslových kapalin. Chlazení průmyslových kapalin. Chlazení je komplexní obor z oblastí chladící techniky, který zasahuje téměř do všech odvětví lidské činnosti. Z hlediska základních principů dosahování nízkých teplot je

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Technický list. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty

Technický list. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty. Tepelná čerpadla pro rodinné domy a byty IVAR.HP Atria Duo Optimum IVAR.HP Atria Optimum IVAR.HP Comfort IVAR.HP Comfort Optimum IVAR.HP Diplomat IVAR.HP Diplomat Duo IVAR.HP Diplomat Duo Optimum IVAR.HP Diplomat Optimum G2/G3 IVAR.HP Diplomat

Více

Cetetherm Maxi S - sek

Cetetherm Maxi S - sek Cetetherm Maxi S - sek Tlakově závislá kompaktní předávací stanice Naše firma působí v oboru přípravy teplé vody a vytápění od roku 1923. U systému Cetetherm Maxi S - sek je využito našich mnohaletých

Více

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9)

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Základní vlastnosti Výkon 9, 12, 15, 18, 21 a 24 kw Postupné spínání výkonu Doběh čerpadla

Více

Elektrické vytá Obnovitelné zdr

Elektrické vytá Obnovitelné zdr Přehled výrobků a ceník 2016 Ohřev vody Ohřev vody Elektrické vytápění Elektrické vytá Obnovitelné zdr Obnovitelné zdroje energie 04 2016 Právní ustanovení Správnost informací obsažených v tomto ceníku

Více

aktualizováno: 10/02/2011 Číslo dokumentu: 09000023

aktualizováno: 10/02/2011 Číslo dokumentu: 09000023 Číslo dokumentu: 09000023 Table des matières Úvod...3 Hydraulické zapojení modulu Aqualea...4 1 Příklad se stabilním zásobníkem (typu 300 l)...4 2 Příklad s vertikálním nástěnným zásobníkem (typu 200l)...6

Více

[s/% POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. MPT F 22 b 3/02. Přihlášeno 06. VIII. 1969 (PV 5441-69) 'Älf? PT 13 g 2/02. Zveřejněno 15. VI.

[s/% POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. MPT F 22 b 3/02. Přihlášeno 06. VIII. 1969 (PV 5441-69) 'Älf? PT 13 g 2/02. Zveřejněno 15. VI. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 15257 'Älf? [s/% Přihlášeno 06. VIII. 1969 (PV 51-69) Zveřejněno 15. VI. 1973 MPT F 22 b 3/02 PT 13 g 2/02 ÚŘAD PRO

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

Globo S. Kulové kohouty Bronzový kulový kohout pro vysoké teploty

Globo S. Kulové kohouty Bronzový kulový kohout pro vysoké teploty Globo Kulové kohouty Bronzový kulový kohout pro vysoké teploty IMI EIMEIER / Uzavírací armatury / Globo Globo Globo je vhodný jako uzavírací kulový kohout pro soustavy s vysokou teplotou, např. solární

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní

Více

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) TEKUTINOVÉ POHONY TEKUTINOVÉ POHONY Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) Přednosti: dobrá realizace přímočarých pohybů dobrá regulace síly, která je vyvozena motorem (píst,

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (22) Přihlášeno 03 10 80 (21) (PV 6672-80)

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (22) Přihlášeno 03 10 80 (21) (PV 6672-80) ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1? ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ /211337 (И) (Bl) (22) Přihlášeno 03 10 80 (21) (PV 6672-80) (51) Jnt. Cl. 3 G 21 D 5/00 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou.

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou. 1. ÚVOD Projektová dokumentace řeší demontáže stávající technologie centrální plynové kotelny na ul. Jabloňové. Cílem je propočet nákladů za demontáž a likvidaci strojního zařízení z této kotelny a vymezení

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 911,

Více

KATALOG 10 2015. POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2

KATALOG 10 2015. POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2 KATALOG 10 2015 POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2 obsah Ohřívače Elektrické ohřívače EO, EOS, EOSX 4 20 48 Chladiče 60 78 Deskové rekuperátory 94 Filtry 106 Lamelové klapky 120 Směšovací komory 128 Tlumiče hluku

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY HERMETICKY UZAVŘENÉ, S PŘEPÍNAČEM ODBOČEK POD ZATÍŽENÍM

NÁVOD K OBSLUZE PRO VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY HERMETICKY UZAVŘENÉ, S PŘEPÍNAČEM ODBOČEK POD ZATÍŽENÍM NÁVOD K OBSLUZE PRO VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY HERMETICKY UZAVŘENÉ, S PŘEPÍNAČEM ODBOČEK POD ZATÍŽENÍM SKLADOVÁNÍ MONTÁŽ PROVOZ ÚDRŽBA EFACEC Praha s.r.o. E-mail: energy @ efacec.cz tel./fax: (420) 242 426

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

Projekční data. Kazetové jednotky Cassette-Geko. Jednotky pro klima dobré spolupráce

Projekční data. Kazetové jednotky Cassette-Geko. Jednotky pro klima dobré spolupráce Projekční data Kazetové jednotky Cassette-Geko Jednotky pro klima dobré spolupráce Obsah Cassette-Geko Velikosti.............................. 1.2 Konstrukční díly kazetové jednotky......................

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16

ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16 ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16 Návod k obsluze EKOTEZ, spol. s r.o. 130 00 Praha 3 Koněvova 47 Česká republika tel.: + 420 222 582 291-4 fax: + 420 222 586 265 e-mail: ekotez@ekotez.cz edit 07/03/2007/t -

Více

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Tento pokyn nahrazuje pokyn LEK-14 verze 1 s platností od 25.3.2013. Kyslík 93% dodávaný do rozvodných systémů plynů pro

Více

Firma Hoxter Výhody Hoxter Krby Teplovodní krby Akumulační kamna Příslušenství Technická data

Firma Hoxter Výhody Hoxter Krby Teplovodní krby Akumulační kamna Příslušenství Technická data CZ 4 8 12 24 38 42 46 Firma Hoxter Výhody Hoxter Krby Teplovodní krby Akumulační kamna Příslušenství Technická data Firma Hoxter Specialista na teplo Nositel hodnot Hoxter Lední medvěd je opravdovým specialistou

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ ELEKTRO: ovládací panel CTS 602 umístit do frekventované nejchladnější obytné místnosti (chodby), vývod ze zdi bez instalační krabice volný konec kabelů cca 50 mm SYKFY 3 x 2 x 0,5 max. 500 mm integrované

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP POUŽITÍ Mazací přístroj PMP je užíván jako zdroj tlakového maziva pro centrální mazací systémy s progresivními rozdělovači řady BVA, PRA a PRB, pro trvalé, pravidelné mazání různých

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ (11) (BI) G 01 N 25/14. /22/ Přihlášeno 18 08 83 /21/ /PV 6033-83/

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ (11) (BI) G 01 N 25/14. /22/ Přihlášeno 18 08 83 /21/ /PV 6033-83/ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1» ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI 235606 (11) (BI) (51) lni. Cl. 3 /22/ Přihlášeno 18 08 83 /21/ /PV 6033-83/ G 01 N 25/14 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A

Více

NÁVRH PROGRAMU PRO VÝPOČET VÝKONU A PRŮTOKU AKTIVNÍ ZÓNOU Z PARAMETRŮ SEKUNDÁRNÍHO OKRUHU PRO JE S REAKTOREM VVER 440

NÁVRH PROGRAMU PRO VÝPOČET VÝKONU A PRŮTOKU AKTIVNÍ ZÓNOU Z PARAMETRŮ SEKUNDÁRNÍHO OKRUHU PRO JE S REAKTOREM VVER 440 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE NÁVRH PROGRAMU PRO VÝPOČET VÝKONU A PRŮTOKU

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Provozní předpis 1115.85-64 Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Prohlášení o shodě s normami EU Tímto prohlašujeme, že konstrukce typů: Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D v dodávaném

Více

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY TEPLÁRNA LIBEREC, akciová společnost Dr. M. Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4 TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro odběrná tepelná zařízení, připojovaná k tepelným sítím soustavy centralizovaného zásobování

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 14 05 90 (45) Vydáno 07 lo 91

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 14 05 90 (45) Vydáno 07 lo 91 ČESKÁ A SLOVENSKA FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ PV 2361-87.2 (22) Přihlášeno oz 04 87 272 179 (11) (13) bi (51) Int. C1. S G 21- D 3/08 FEDERÄLNl ÚňAD PRO VYNÁLEZY (40)

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

MATERIÁLY TĚLESA : Litina ( šedá ) BS : 1452 třída 250 Elementy povrstvené kanigenem a neoprenová ( pro vodu a mazací oleje ) těsnění

MATERIÁLY TĚLESA : Litina ( šedá ) BS : 1452 třída 250 Elementy povrstvené kanigenem a neoprenová ( pro vodu a mazací oleje ) těsnění MATERIÁLY TĚLESA : Litina ( šedá ) BS : 1452 třída 250 Elementy povrstvené kanigenem a neoprenová ( pro vodu a mazací oleje ) těsnění Bronz BS : 1400 třída LG2 Mazací olejový systém pro čpavkové ( pro

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALAI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OK 300 NTR/HP OK 400 NTR/HP OK 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna sro Dražice 69 94 7 Benátky nad Jizerou Tel: 36 370 9, 36 370 965, fax:

Více