Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 85. zasedání rady města, konaného dne 14. prosince 2009.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 85. zasedání rady města, konaného dne 14. prosince 2009."

Transkript

1 Zápis z 85. zasedání rady města, konaného dne 14. prosince 2009 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Lenka Stránská Zdeněk Šanda Ing. Miroslav Špička Štefan Podhorec JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - členka rady města - člen rady města - člen rady města - člen rady města - tajemník MěÚ O m l u v e n : Ing. Jiří Zelenka - člen rady města O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) Ing. Miroslav Špička v.r. PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.

2 2 Program: Zahájení 1. Kandidatura přísedících okresního soudu 2. Vlajkonoš peněžitý dar 3. Ukončení nájmu pozemku st.p. 267/2, nový pronájem 4. Změna v osobě nájemce 5. Záměr prodeje bytu 6. Dohoda o narovnání rybářský svaz 7. Elektrowin provozování 2 kontejnerů na elektroodpad, pořízení vysokozdvižného vozíku v rámci Motivačního programu 8. Veřejná zakázka zpracování projekt.dokumentace Nové Strašecí ul.al.jiráska 9. Rekonstrukce bytu v čp. 957 úhrada podílů nákladů 10. Smlouva o partnerství k projektu Rakovnicko v Posází, Posázaví na Rakovnicku 11. Veřejná zakázka údržba, servis a opravy výtahů v městských budovách 12. Různé Závěr Zahájení Zasedání zahájil ve 14:00 hodin starosta města Ing. Pavel Vaic. Přivítal přítomné a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města. Dále konstatoval, že zápis z 84. zasedání rady města byl ověřen pí Lenkou Stránskou a p. Štefanem Podhorcem. Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Miroslava Špičku a PhDr. Jaroslava Hlínu, CSc. Starosta města seznámil přítomné s programem dnešního jednání rady města. Tento program byl schválen 6 přítomnými členy rady města. 1) Kandidatura přísedících okresního soudu Dnem končí funkční období přísedících Okresního soudu v Rakovníku, a to Haně Šindlerové, Mgr. Josefu Litmanovi a Antonínu Krčilovi. Dle sdělení ředitelky správy soudu ze dne (doručena na MěÚ ) souhlasí s kandidaturou na další funkční období pí Šindlerová a p. Krčil. Radě města se předkládá návrh na udělení souhlasu s kandidaturou jmenovaných na období K volbě přísedících dojde zastupitelstvem města po obdržení písemného souhlasu předsedy soudu. U s n e s e n í č s návrhem kandidatury Hany Šindlerové, bytem Nové Strašecí, Fibichova 1279 a Antonína Krčila, bytem Nové Strašecí, Čsl. armády 1166 na přísedící Okresního soudu v Rakovníku na období

3 3 II. u k l á d á tajemníkovi MěÚ zajistit vyjádření předsedy Okresního soudu v Rakovníku k navrženým kandidátům a následně předložit jejich volbu zastupitelstvu města Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města 2) Vlajkonoš peněžitý dar Již od roku 2004 vykonává čestnou funkci vlajkonoše města pan Bc. Kamil Dvořák, což představuje nesení vlajky města a insignií města (ceremoniální hůl) v historickém kostýmu (v barvách města) při slavnostních příležitostech a průvodech. Tuto funkci vykonává perfektním způsobem v době svého volna a přispívá tak k důstojnosti jednotlivých akcí a k posílení hrdosti obyvatel na své město.vzhledem k tomu, že jmenovaný je ve služebním poměru, není možné ho odměnit jinak než peněžitým darem dle ust. 85 písm. b) zákona o obcích. Na základě výše uvedeného se navrhuje radě města jmenovanému poskytnout peněžitý dar ve výši 8.000,- Kč za výkon této funkce v roce U s n e s e n í č s o u h l a s í s poskytnutím peněžitého daru ve výši 8.000,- Kč panu Bc. Kamilu Dvořákovi, bytem Nové Strašecí, Atriová 1072 za vzorný výkon dobrovolné a čestné funkce vlajkonoš města v roce ) Ukončení nájmu pozemku st.p. 267/2, nový pronájem Nájemní smlouvou ze dne pronajalo město manželům Marii a Rudolfu Kádnerovým, pozemek st.p. 267/2 navazující na nemovitosti v jejich vlastnictví (čp. 161 s pozemky). Jmenovaní nemovitost prodali a pozemek delší dobu neužívají. Jsou tedy dány smluvní podmínky k odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele města a pozemek pronajmout novým majitelům přilehlé nemovitosti, kteří o to již požádali. Předmětný pozemek není přístupný z veřejné komunikace, ale pouze přes sousední nemovitosti. Pozemek st.p. 267/2 ( 656 m2) spolu s pozemkem parc.č. 61/1 (2185 m 2 ) jsou podle ÚP součástí lokality pro bytovou výstavbu. Do doby využití území v souladu s ÚP byly pozemky nabídnuty k pronájmu. V současné době je pozemek st.p. 267/2 a část parc.č. 61/1 pronajata vlastníkům rodinných domů, přes které je k nim přístup. Zbývající část pozemku parc.č. 61/1 bude možno nabídnout k pronájmu po zřízení přístupové cesty (po části vykoupené zahrady manž. Krobových). Nájemné za pozemky bylo v r stanoveno s ohledem na jejich charakter a možnosti využití v nejnižší, spíše symbolické výši 0,20 Kč/m 2 /rok (dle usn. RM č. 338/1998, kterým byla schválena výše nájemného za užívání pozemků ve vlastnictví města nesloužících k podnikání nájemce). Ve výši nájemného je zohledněno předpokládané jiné využití pozemku v souladu s ÚP města, krátká výpovědní lhůta 3měsíce a s tím spojené omezení v užívání. Nájmem pozemků je pro město zajištěna jejich údržba.

4 4 U s n e s e n í č a) s ukončení nájemního vztahu k pozemku st.p. 267/2 s manž. Kádnerovými, bytem Nové Strašecí čp. 451 odstoupením od smlouvy ze dne v souladu s ustanovením č. VIII smlouvy. b) se zveřejněním záměru dalšího pronájmu pozemku st.p. 267/2 (656 m 2 ) za podmínek : - minimální nájemné 2 Kč/rok/m 2 - na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (do doby využití lokality v souladu s územním plánem města) tajemníkovi města zajistit a) ukončení nájmu podle NS ze dne b) zveřejnění záměru dalšího pronájmu pozemku podle 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích 4) Změna v osobě nájemce Nájemní smlouvou ze dne (č. 16/2004/OI ve znění dodatku č. 1 ze dne ) byly městem pronajaty nebytové prostory v přízemí čp. 191, Komenského nám. panu Jaroslavu Kubešovi ke zřízení prodejny tabáku, tiskovin a doplňkového sortimentu s tím, že nájemce bude provozovat veřejné WC ve stejném objektu. Rada města svým usnesením č. 576 ze dne souhlasila s možností podnájmu tohoto nebytového prostoru Janu Sobotkovi, trvale bytem Praha 5, Bellušova 1873, pro zřízení videopůjčovny v pronajatém prostoru v čp. 191, který s nájemcem spolupodniká. Dne obdrželo město žádost pana Jaroslava Kubeše a pana Jana Sobotky o převedení nájmu nebytového prostoru v čp. 191 (v rozsahu práv a povinností dle NS č. 16/2004) na pana Jana Sobotku, z důvodu úpravy podnikatelských vztahů Radě města se proto předkládá k odsouhlasení dohoda o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy č. 16/2004/OI uzavřené s panem Jaroslavem Kubešem na pana Jana Sobotku, který již v prostorách podniká od r na základě souhlasu města. U s n e s e n í č s dohodou o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy č. 16/2004/OI uzavřené dne ve znění dodatku č. 1 ze dne z pana Jaroslava Kubeše, bytem Nové Strašecí, Jungmannova 1028 na pana Jana Sobotku, bytem Bellušova 1873/62, Praha 5-Stodůlky

5 5 Text dohody je přílohou tohoto usnesení. starostovi města podepsat příslušnou dohodu 5) Záměr prodeje bytů Rada města svým usnesením č. 550 ze dne schválila záměr prodeje dvou bytů v Křivoklátské ulici č. 961/8 (2 + 1) za minimální kupní cenu ,- Kč a č. 832/14 (1 + 1) za minimální kupní cenu ,- Kč. Jelikož se nepodařilo zajistit žádného zájemce o tyto byty, usnesením č. 737 z byl záměr prodeje upraven a minimální kupní ceny sníženy o ,- Kč. Prodej bytu č. 832/14 byl pak uskutečněn. MěÚ v této věci spolupracuje s místní realitní kanceláři NOVA REALITY, které se podařilo zajistit kupce i na druhý byt, ale pouze s podmínkou snížení kupní ceny pro město ve výši jednoho miliónu korun. Realitní kancelář doporučuje takto cenu upravit s hledem na současnou situaci na trhu s byty, kdy tato cena je na reálné hranici prodejnosti bytu. U s n e s e n í č I. r u š í ustanovení pod písmenem a) svého usnesení č. 550 ze dne I se zveřejněním záměru prodeje bytu č. 961/8 (2 + 1, 52 m 2 ) V Křivoklátské ulici čp. 961 v Novém Strašecí za minimální kupní cenu ,- Kč. I tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru prodeje podle 39 zákona o obcích 6) Dohoda o narovnání rybářský svaz Český rybářský svaz místné organizace Nové Strašecí (ČRS-MO) má od města zapůjčený objekt čp. 997, ve kterém v letošním roce formou 600 brigádnických hodin provedli členové ČRS-MO tyto stavební práce: - stropy a stěny v přízemí objektu byly obloženy sádrokartonem, penetrační nátěr +3x nátěr primalexem; - v přízemí objektu nová elektroinstalace + montáž nových svítidel; - v přízemí budovy odstranění starých podlahových krytin, vyrovnání podlah, pokládka PVC, podlepení, svaření olištování; - demontáž stávajících oken a vchodových dveří (práce před montáží plastových

6 6 oken a vchodových dveří demontáž nebyla v ceně dodávky), - po osazení nových plastových oken a vchodových dveří provedeno olištování; - rekonstrukce balkonu nové zábradlí, nová dlažba. V letošním roce též ČRS-MO provedla mimořádně práce na přítoku rybníka Konopas, a to jeho vyčištění od nánosů písku a bahna v objemu 50 brigádnických hodin. Radě města se předkládá návrh na kompenzaci za brigádnické hodiny odpracované na zhodnocení majetku města ČRS-MO formou narovnání a uhrazení částky ve výši ,- Kč (rozpočtové kapitoly 3639, 2333). U s n e s e n í č s narovnáním vztahů mezi městem a Českým rybářským svazem - místní organizací Nové Strašecí spočívající v kompenzaci za odpracovaných 650 brigádnických hodin na zhodnocení majetku města v roce 2009 ve výši ,- Kč. Text dohody o narovnání je v příloze tohoto usnesení. starostovi města podepsat příslušnou dohodu o narovnání 7) Elektrowin provozování 2 kontejnerů na elektroodpad, pořízení vysokozdvižného vozíku v rámci Motivačního programu Spol. Elektrowin, a. s., se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, IČ: , nabídla městu umístění a provozování dvou velkoobjemových kontejnerů na elektroodpad (na chlazení a na velké spotřebiče) za účelem zkvalitnění sběru a přepravy odebraných elektrospotřebičů. Kontejnery by byly v majetku společnosti, vývoz kontejnerů by byl zajišťován výměnným způsobem. Z provozování kontejnerů by městu nevznikly žádné náklady. Kontejnery by byly dodány v předpokládané lhůtě do V rámci Motivačního programu je současně možné požádat o poskytnutí finančního příspěvku odměny ve výši pořizovací ceny vysokozdvižného vozíku pro zjednodušení nakládky elektrospotřebičů v kontejnerech ( Kč). Finanční dar by město obdrželo dříve, než by došlo k proplacení faktury za dodávku vysokozdvižného vozíku. Velkoobjemové kontejnery by byly umístěny v areálu Technických služeb Nové Strašecí, s. r. o., spol. Elektrowin požaduje pod kontejnery zpevněnou plochu a stanovený minimální prostor pro nakládku. Po předběžné dohodě s ředitelem TS Štefanem Podhorcem lze v areálu TS vyčlenit požadovaný prostor, TS by zajistily požadovanou úpravu plochy (zpevnění plochy silničními panely). OI MěÚ navrhuje radě města souhlasit s uzavřením smlouvy o umístění a provozování kontejnerů a souhlasit s podáním žádosti o finanční dar na nákup vysokozdvižného vozíku v ceně Kč v rámci Motivačního programu pro obce.

7 7 U s n e s e n í č ) s uzavřením Smlouvy o umístění a provozování dvou velkoobjemových kontejnerů na elektroodpad se spol. Elektrowin, a. s., se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, IČ: Kontejnery budou umístěny v areálu Technických služeb Nové Strašecí, s. r. o. Text Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů je přílohou tohoto usnesení. 2) s podáním žádosti o finanční dar na nákup vysokozdvižného vozíku v ceně Kč v rámci Motivačního programu pro obce. a) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ připravit a podat žádost o finanční dar na nákup vysokozdvižného vozíku v ceně Kč v rámci Motivačního programu pro obce b) Starostovi města podepsat Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města 8) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na stavbu Nové Strašecí ul. Al. Jiráska Na základě usnesení RM č. 983/2009 byla vypsána veřejná soutěž na zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy ul. Al. Jiráska. Termín pro podání nabídek uchazečů byl do hod. Ve lhůtě byly podány 4 nabídky. V době soutěžní lhůty se z účasti ve výběrovém řízení omluvili obeslaní účastníci. Na základě jednání společné komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek OI MěÚ navrhuje RM schválit nabídku uchazeče 4D PROJEKT s. r. o., U Zeměpisného ústavu 6/399, Praha 6, za nabídkovou cenu Kč bez DPH, DPH 20 % = Kč, cena díla celkem (včetně DPH) Kč. Úhrada zakázky by byla provedena z kapitoly rozpočtu na rok 2010, určené k úhradě projektových dokumentací. U s n e s e n í č I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu společné komise o otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na služby: Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na stavbu Nové Strašecí ul. Al. Jiráska, která se skládá z protokolu o otevírání obálek s nabídkami a z protokolu o posouzení a hodnocení nabídek.

8 8 II. s c h v a l u j e 1) nabídku uchazeče 4D PROJEKT s. r. o., U Zeměpisného ústavu 6/399, Praha 6, na vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP na stavbu Nové Strašecí ul. Al. Jiráska, za nabídkovou cenu Kč bez DPH, DPH 20 % = Kč, cena díla celkem (včetně DPH) Kč. 2) vyloučení uchazeče Ing. Radka Gregora, Počítky 18, Žďár nad Sázavou, z účasti ve veřejné soutěži, jelikož jeho nabídka nebyla zpracována v souladu se zadávacími podmínkami veřejné soutěže, kdy nebyl dodržen bod 2) písm. c) části Způsob zpracování nabídky zadávacích podmínek v rozsahu: uchazeč v rozporu se zadávacími podmínkami požaduje finanční zálohu, a požaduje splatnost faktury 15 dnů (dle zadávacích podmínek 30 dnů). I Tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ - informovat uchazeče ve veřejné soutěži o rozhodnutí RM o výběru nejvýhodnější nabídky, - informovat uchazeče Ing. Radka Gregora, Počítky 18, Žďár nad Sázavou, o jeho vyloučení z účasti ve veřejné soutěži, - vyzvat vítězného uchazeče k jednání o smlouvě o dílo - připravit k projednání v RM smlouvu o dílo s vítězným uchazečem. 9) Rekonstrukce bytu v č. p. 957 na fotbalovém hřišti úhrada podílu nákladů spol. ČESTAV s. r. o. Spol. ČESTAV za provedení rekonstrukce bytu na fotbalovém hřišti požaduje, aby město uhradilo pouze materiálové náklady. Za těchto dojednaných podmínek byla rekonstrukce bytu na fotbalovém hřišti provedena a dokončena. Čestav, s.r.o. provedla součet veškerých nákladů na rekonstrukci výše uvedeného bytu v rozsahu: - náklady na mzdy pracovníků ,00 Kč, - náklady na zabudovaný materiál ,80 Kč - náklady na rekonstrukci celkem ,80 Kč Čestav, s.r.o. navrhuje městu podílet se na celkových nákladech za rekonstrukci rovným dílem. OI MěÚ navrhuje radě města souhlasit s návrhem společnosti. Úhrada města za rekonstrukci bytu není vysoká, město pomocí sponzorského daru mohlo realizovat rekonstrukci bytu v dvojnásobné hodnotě vynaložených celkových nákladů. U s n e s e n í č s úhradou částky ,40 Kč spol. ČESTAV, s. r. o., Jiřího Šotky 1180, Nové Strašecí, IČ: , jako podílu města na úhradě nákladů za rekonstrukci bytu v čp. 957 na fotbalovém hřišti v Novém Strašecí.

9 9 tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zajistit po vystavení úhradu faktury spol. ČESTAV, s. r. o., na částku ,40 Kč, za rekonstrukci bytu v č. p. 957 na fotbalovém hřišti v Novém Strašecí Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města 10) Smlouva o partnerství k projektu Rakovnicko v Posázaví, Posázaví na Rakovnicku Rakovnicko o. p. s. oslovila Město Nové Strašecí s nabídkou partnerství v projektu Rakovnicko v Posázaví, Posázaví na Rakovnicku. Jedná se o projekt spolupráce Rakovnicko o. p. s. s Posázaví o. p. s. v rámci Programu rozvoje venkova ČR osa IV. Leader. V rámci tohoto projektu bude pořízeno vybavení za účelem realizace akcí a aktivit pořádaných obcemi v působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko. Pořízené vybavení bude zapůjčováno za předpokladu uzavření partnerské smlouvy. Povinností partnera je uhradit jednorázový finanční příspěvek ve výši ,- Kč bez DPH na realizaci Projektu do Po zaplacení tohoto příspěvku je Partnerovi možno zdarma zapůjčit vybavení, které bude v tomto projektu pořízeno, a to na dobu 5 let. Podrobný seznam pořizovaného vybavení je v příloze, jedná se zejména o velkokapacitní stan, podium se zastřešením, venkovní stohovatelné židle, stoly a lavice, výčepní zařízení, dobový stan, dobové stánky, plastové kanoe a vodácké vybavení. U s n e s e n í č s uzavřením smlouvy o partnerství k projektu Rakovnicko v Posázaví, Posázaví na Rakovnicku s Rakovnicko o. p. s., IČ: a zaplacením partnerského příspěvku ve výši Kč bez DPH. Text smlouvy o dílo je přílohou tohoto usnesení. 1) starostovi města podepsat smlouvu o partnerství k projektu Rakovnicko v Posázaví, Posázaví na Rakovnicku s Rakovnicko o. p. s., IČ: ) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zajistit úhradu jednorázového partnerského příspěvku Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města 11) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Údržba, servis a opravy výtahů v městských budovách, Nové Strašecí Na základě usnesení RM č. 1009/2009 byla vypsána veřejná soutěž na zakázku malého rozsahu na služby: Údržba, servis a opravy výtahů v městských budovách, Nové Strašecí. Termín pro podání nabídek uchazečů byl do hod. Ve lhůtě byly podány

10 10 4 nabídky uchazečů. V době soutěžní lhůty se z účasti ve výběrovém řízení omluvil jeden obeslaný účastník. Na základě jednání společné komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek OI MěÚ navrhuje RM schválit nabídku uchazeče Výtahy Vaněrka s. r. o., U Hrádku 2960, Teplice, a s tímto uchazečem podepsat servisní smlouvu od na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Na základě jednání společné komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek OI MěÚ současně navrhuje RM vyloučit uchazeče Výtahy Kladno v. o. s., Kročehlavská 1308, Kladno, a Jiří Hasman výtahy, Pionýrů 1501, Most, z účasti ve veřejné soutěži, jelikož jejich nabídky nebyly zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami veřejné soutěže. U s n e s e n í č I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu společné komise o otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na služby: Údržba, servis a opravy výtahů v městských budovách, Nové Strašecí, která se skládá z protokolu o otevírání obálek s nabídkami a z protokolu o posouzení a hodnocení nabídek. II. s c h v a l u j e a) nabídku uchazeče Výtahy Vaněrka s. r. o., U Hrádku 2960, Teplice, na údržbu, servis a opravy výtahů v městských budovách, Nové Strašecí, za nabídkovou cenu: - paušální úkony za cenu 3020 Kč bez DPH/měsíčně, - mimopaušální úkony v pracovních dnech v pracovní době od 7.00 do hod. za cenu 390 Kč/hod. + dopravné 10 Kč/km, - mimopaušální úkony v pracovních dnech mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu za cenu 450 Kč/hod. + dopravné 10 Kč/km, - cena za odbornou zkoušku výtahu dle ČSN za cenu 2900 Kč, - cena za inspekční prohlídku výtahu dle ČSN za cenu 3900 Kč. b) vyloučení uchazečů Výtahy Kladno v. o. s., Kročehlavská 1308, Kladno, a Jiří Hasman výtahy, Pionýrů 1501, Most, z účasti ve veřejné soutěži, jelikož jejich nabídky nebyly zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami veřejné soutěže: : U nabídky č. 2 Výtahy Kladno v. o. s., Kročehlavská 1308, Kladno nebyly dodrženy zadávací podmínky v rozsahu: a) bodu 2) písm. b) části Způsob zpracování nabídky, v rozsahu: doklady o splnění kvalifikačních předpokladů nebyly předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii, ale pouze v prosté kopii, b) bodu 2) písm. c) části Způsob zpracování nabídky, v rozsahu: nabídková cena nebyla uvedena v členění dle bodu 4. Zpracování cenového návrhu, c) bodu 2) písm. d) části Způsob zpracování nabídky, v rozsahu: návrh smlouvy o dílo neobsahuje platební a obchodní podmínky, jak byly požadovány zadavatelem uchazeč v rozporu se zadávacími podmínkami požaduje splatnost faktury 14 dnů (dle zadávacích podmínek 30 dnů), v návrhu smlouvy o dílo chybí zadavatelem požadovaná ustanovení dle bodu 2) písm. d) části Způsob zpracování nabídky, uchazeč nerespektoval výši požadované smluvní pokuty v případě nedodržení termínu plnění předmětu díla (nebo jeho části).

11 11 : U nabídky č. 3 Jiří Hasman výtahy, Pionýrů 1501, Most nebyly dodrženy zadávací podmínky v rozsahu: a) bodu 2) písm. b) části Způsob zpracování nabídky, v rozsahu: doklady o splnění kvalifikačních předpokladů nebyly předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii, ale pouze v prosté kopii, b) bodu 2) písm. d) části Způsob zpracování nabídky, v rozsahu: nebyl předložen návrh smlouvy o dílo. I Tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ - informovat uchazeče ve veřejné soutěži o rozhodnutí RM o výběru nejvýhodnější nabídky, - informovat uchazeče Výtahy Kladno v. o. s., Kročehlavská 1308, Kladno, a Jiří Hasman výtahy, Pionýrů 1501, Most, o jejich vyloučení z účasti ve veřejné soutěži, - vyzvat vítězného uchazeče k jednání o servisní smlouvě, - připravit k projednání v RM servisní smlouvu s vítězným uchazečem Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města 12) Různé a) Přátelé Pecínova, o.s. U s n e s e n í č b e r e n a v ě d o m í oznámení o vzniku občanského sdružení Přátelé Pecínova, o.s. Závěr Starosta města Ing. Pavel Vaic ukončil jednání rady města v 15:45 hod. 86. zasedání rady města se uskuteční v pondělí dne od 14:00 hod. PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r. místostarosta města Ing. Pavel Vaic v.r. starosta města Zapsala: Eva Malá,

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007. Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 103. zasedání rady města, konaného dne 12. července 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 103. zasedání rady města, konaného dne 12. července 2010. Zápis ze 103. zasedání rady města, konaného dne 12. července 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Zdeněk Šanda Ing. Jiří Zelenka JUDr. Jiří

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 16.02.2015

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více