z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015"

Transkript

1 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení z předcházejících schůzí rady města Usnesení č. 264/2015 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předcházejících schůzí RM takto: 50. schůze RM Usnesení č. 759/2008/c 6. schůze RM Usnesení č. 66/b/ schůze RM Usnesení č. 259/b/2015 trvalý trvá splněno 3. Předání osvědčení novému členu Zastupitelstva města Rumburk Usnesení č. 265/2015 Rada města Rumburk projednala a v souladu s 56, odst. 2, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, v platném znění, předala osvědčení člena Zastupitelstva města Rumburk panu Petru Adamcovi. 4. Rozpočtové opatření změn závazných ukazatelů příspěvkové organizace Domu kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, SNP 484/29, Rumburk pro rok 2015 Souhlas zřizovatele s nákupem na splátky Usnesení č. 266/2015 a) schválila rozpočtové opatření změnu závazných ukazatelů č. 1 9/2015 příspěvkové organizace Města Rumburk pro rok 2015 Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, SNP 484/29, příspěvková organizace, v předloženém znění, b) uložila Mgr. Miloslavu Kucerovi, řediteli Domu kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, p.o. postupovat při realizaci výběrového řízení na zakoupení traktoru dle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách. 5. Byty návrh dohody o splátkách Usnesení č. 267/2015 Rada města Rumburk projednala a rozhodla: a) o uzavření dohody o splátkách s dobou splatnosti do 18 měsíců: pan T. B., Rumburk 1 celkem 8 splátek, 7 splátek ve výši 1.000,- Kč, 1 splátka ve výši 266,- Kč, první splátka splatná do , ztráta výhody splátek a výhody zastavení penalizace při nedodržení splatnosti a výše sjednaných splátek, 1

2 b) o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Rumburk 1, s T. B. Nájemní smlouva na dobu určitou do , při dodržování podmínek z nájmu bytu plynoucích (zejména: placení nájemného včetně služeb co do výše termínu splatnosti, dodržování dobrých mravů v domě, dodržování domovního řádu, zákaz podnájmu a jiného přenechání bytu), plnění dohody o splátkách a plnění exekučního příkazu č.j. 112 EX 4318/12-13 ze dne , bude uzavírán dodatek k NS vždy na 1 měsíc. Splatnost nájemného vč. služeb s nájmem bytu spojených do 25. dne v měsíci, c) o uzavření dohody o narovnání v předloženém znění. 6. Byty otevírání obálek Usnesení č. 268/2015 a) bere na vědomí otevření 10 obálek s nabídkami na postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, vel. 1+1 v domě č.p. 200, Na Valech, Rumburk 1, b) ukládá paní Janě Jindrové, pověřené vedením odboru majetkového, předložit na příštím jednání rady města návrh hodnocení jednotlivých nabídek po doporučení Komise bytové Rady města Rumburk. 7. Byty zrušení usnesení rady města Usnesení č. 269/2015 Rada města Rumburk projednala a rozhodla zrušit usnesení č. 399/2007 ze dne , kterým bylo rozhodnuto o složení stálé výběrové komise pro obsazování bytů s pohledávkou, z důvodu zřízení Komise bytové Rady města Rumburk. 8. Prostor sloužící k podnikání návrh konkrétního nájemce Usnesení č. 270/2015 Rada města Rumburk projednala a rozhodla o: a) otevření 1 obálky s nabídkou nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 301 v objektu č.p. 909, ul. Komenského, na st.p.č v k.ú. Rumburk o celkové podlahové ploše 21,76 m², b) konkrétním nájemci prostoru sloužícího k podnikání č. 301 v objektu č.p. 909, ul. Komenského, na st.p.č. 2504, v k.ú. Rumburk, o celkové podlahové ploše 21,76 m² za podmínek provozování veřejného WC s provozní dobou min. Po-Pá od 8.00 do hod. na náklady nájemce, provoz elektrických hodin na náklady nájemce, úklid prostoru čekárny na náklady nájemce, konkrétní nájemce pí H. K., Rumburk, výše nájmu 4.000,- Kč/měs., doba neurčitá s výpovědní lhůtou 3 měsíce bez udání důvodu a 1 měsíc v případě neplacení nájemného. 9. Pozemky rodinné domy změna nájemní smlouvy Usnesení č. 271/2015 Rada města Rumburk projednala a rozhodla o: 1) změně Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi městem Rumburk a R. Č., Šluknov, k pronájmu pozemků p.č. 634 a díl,,a oddělený z p.p.č a díl,,b oddělený z p.p.č. 1310/3, k.ú. Horní Jindřichov za účelem výstavba RD, výše nájemného v prvním roce prodloužení 5,- Kč/m²/rok, v druhém roce prodloužení 10,- Kč/m²/rok, v třetím roce prodloužení 20,- Kč/m²/rok a v dalších letech 40,- Kč/m²/rok. 2

3 2) změně Nájemní smlouvy ze dne a Dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Rumburk a S. Č., Rumburk, k pronájmu pozemku p.č. 64, k.ú. Horní Jindřichov za účelem výstavba RD, výše nájemného v prvním roce prodloužení 5,- Kč/m²/rok, v druhém roce prodloužení 10,- Kč/m²/rok, v třetím roce prodloužení 20,- Kč/m²/rok a v dalších letech 40,- Kč/m²/rok. 3) změně Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi městem Rumburk a J. R., Krásná Lípa, k pronájmu části pozemku p.č. 1838/1, k.ú. Rumburk za účelem výstavba RD, výše nájemného v prvním roce prodloužení 5,- Kč/m²/rok, v druhém roce prodloužení 10,- Kč/m²/rok, v třetím roce prodloužení 20,- Kč/m²/rok a v dalších letech 40,- Kč/m²/rok. 4) změně Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi městem Rumburk a M. Š. Rumburk, k pronájmu pozemku p.č. 3213/3, k.ú. Rumburk za účelem výstavba RD, výše nájemného v prvním roce prodloužení 5,- Kč/m²/rok, v druhém roce prodloužení 10,- Kč/m²/rok, v třetím roce prodloužení 20,- Kč/m²/rok a v dalších letech 40,- Kč/m²/rok. 5) změně Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi městem Rumburk a manželi T. a L. M. Rumburk, k pronájmu pozemků p.č. 1186/4 a st.p.č. 702, k.ú. Dolní Křečany za účelem výstavba RD, výše nájemného s účinností od ,- Kč/m²/rok. 10. Pozemky prodej otevření obálek I. Usnesení č. 272/2015 a) bere na vědomí otevření 2 obálek s nabídkami na prodej části p.p.č. 650/1 zahrada v k.ú. Horní Jindřichov, Rolnická 1, b) doporučuje ZM rozhodnout o prodeji části p.p.č. 650/1 zahrada o výměře 651 m² v k.ú. Horní Jindřichov, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení zastupitelstva města, v tomto pořadí: 1. p. R. Č., Šluknov, za cenu ,- Kč + náklady (znalečné 1.331,- Kč, GP 4.500,- Kč a daň z nabytí nem. věcí), 2. p. Z. S., Rumburk, za cenu ,- Kč + náklady (znalečné 1.331,- Kč, GP 4.500,- Kč a daň z nabytí nem. věcí). II. Usnesení č. 273/2015 a) rozhodla neotevřít a skartovat 1 obálku označenou: Neotvírat prodej pozemku p.č. 63 v k.ú. Rumburk, doručenou dne , s nabídkou na prodej pozemku p.č. 63 zahrada v k.ú. Rumburk, b) doporučuje zastupitelstvu města neprodat p.p.č. 63 zahrada o výměře 375 m², lokalita ul. tř. 9. května, k.ú. Rumburk, z důvodu nesplnění podmínky zveřejnění schválené usnesením RM č. 144/2015 ze dne prodej realizovat současně s prodejem p.č. 64/1 a 65 v k.ú. Rumburk. 3

4 11. Pozemky návrh nabytí Usnesení č. 274/2015 Rada města Rumburk projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o nabytí části p.p.č. 3197/6 travní prorost o výměře cca 30 m² po GP v k.ú. Rumburk, lokalita ul. Havířská, nabytí na náklady města Rumburk, za cenu dle znaleckého posudku. 12. Rozpočtové opatření č. 2-2/2015, 3-2/2015, 4-4/2015, a 4-5/2015 na rok 2015 Usnesení č. 275/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 4/17/c)1 a c)2 ze dne 26. března 2015 rozpočtová opatření na rok 2015 číslo 2-2/2015, 3-2/2015, 4-4/2015 a 4-5/2015 na rok 2015 v předloženém znění, uskutečněná v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 13. Spolupořadatelství Mistrovství České republiky ve fotbalgolfu 2015 Usnesení č. 276/2015 Rada města Rumburk projednala a neschválila: a) rozhodnout o spolupořadatelství Města Rumburk na akci Mistrovství ČR ve fotbalgolfu 2015, konané v Rumburku dne května 2015, b) uložit Ing. Aloisi Kittlovi dodatečně zapracovat do Rozpočtu města Rumburk na rok 2015 částku ,- Kč jako spoluúčast na uvedenou akci formou rozpočtového opatření oproti snížení rozpočtové rezervy. 14. Určení zastupitele města na zpracování Územního plánu města Rumburk Usnesení č. 277/2015 Rada města Rumburk projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Rumburk schválit podle 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, určeného zastupitele města, pana Jiřího Pimparu, pro spolupráci s pořizovatelem odborem Regionálního rozvoje a investic, úřad územního plánování MěÚ Rumburk na zpracování Územního plánu města Rumburk. 15. Návrh na zrušení rozpracované změny č. 3 ÚPNSÚ Rumburk Usnesení č. 278/2015 Rada města Rumburk projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Rumburk schválit zrušení rozpracované Změny č. 3 ÚPNSÚ Rumburk v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a to z důvodu nesouladu s platnou legislativou novelizace zákona č. 183/2006 Sb., a nesouladu s platnými Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje a Politiky územního rozvoje ČR. 4

5 16. Zpráva o uplatňování Územního plánu sídelního útvaru Rumburk a jeho změn za období k 01/2015 Usnesení č. 279/2015 Rada města Rumburk projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Rumburk schválit Zprávu o uplatnění Územního plánu sídelního útvaru Rumburk a jeho změn č. 1 a 2 za období k 01/2015 dle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Bc. Radka Hrubešová, v.r. tajemnice úřadu 5

6 6

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 85. zasedání rady města, konaného dne 14. prosince 2009.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 85. zasedání rady města, konaného dne 14. prosince 2009. Zápis z 85. zasedání rady města, konaného dne 14. prosince 2009 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Lenka Stránská Zdeněk Šanda Ing. Miroslav Špička Štefan Podhorec JUDr. Jiří Tláskal

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Program: 1. Podněty ke zpracování změny závazné části ÚP : e) Změna funkčního využití orná půda na funkční využití individuální nízkopodlažní

Program: 1. Podněty ke zpracování změny závazné části ÚP : e) Změna funkčního využití orná půda na funkční využití individuální nízkopodlažní - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více