ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUDGEŘOVICE. Škola pro všechny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUDGEŘOVICE. Škola pro všechny"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUDGEŘOVICE Škola pro všechny Verze třetí z Platnost od září 2007

2 Předmluva Školská reforma je nevyhnutelnou reakcí na změny ve společnosti a předpokládá změny ve způsobu vzdělávání. Vzdělávání je nutně zapotřebí zaměřit na osobnost dítěte. Naším prvořadým cílem je umoţnit ţákovi srovnávání integrovaných poznatků z různých úhlů pohledu, posilovat odhalování vztahů, souvislostí, myšlenkových proudů a vývojových trendů. Ţáci jsou vedeni k umění UČIT SE. Uvědomují si rovněţ význam sociálních dovedností pro vlastní seberealizaci a uplatnění se. Hledání vlastního řešení a stylu učení se je významným základem pro celoţivotní vzdělávání. 2

3 Obsah: ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice strana Předmluva Identifikační údaje Charakteristika školy... 6 Školní parlament Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ţáci se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postiţením Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Celková povinná časová dotace Učební plán 1. stupně Celkem Učební plán 2. stupně Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Etická výchova a rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk, Španělský jazyk Dramatická výchova Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

4 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Vysvědčení resp. výpis z vysvědčení Výstupní hodnocení Autoevaluace školy Hlavní oblasti, cíle, kritéria, nástroje a časové rozvrţení evaluačních činností Nástroje autoevaluace Časové rozvrţení autoevaluačních činností Závěr

5 1. Identifikační údaje ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ŠKOLA PRO VŠECHNY C/01 č. j Adresa školy: Markvartovická 966/50, Ludgeřovice, PSČ IČO: IZO: RED-IZO: Ředitelka školy: Mgr. Helena Pipreková Koordinátor ŠVP: Mgr. Alena Rajnochová Kontakty: Zřizovatel: telefon: , web: fax: Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 48/52, Platnost dokumentu: Od ŠVP byl projednán s Radou školy dne Mgr. Helena Pipreková ředitelka školy razítko školy 5

6 2. Charakteristika školy ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s ročníkem, máme sídlo ve velké vesnici, která sousedí s krajským městem Ostravou a městem Hlučínem. Do naší školy chodí především ţáci obce, ale na druhý stupeň přicházejí i ţáci z dalších obcí ( Markvartovic, Šilheřovic ). Ve většině tříd probíhá výuka ve dvou paralelních ročnících kromě čtvrtého a pátého, kde je po jedné třídě. Máme dvě budovy prvního stupně, jedna na Markvartovické ulici a druhá v opačné části obce na ulici Hlučínské. Budova druhého stupně je na ulici Markvartovické. Vybavení školy V hlavní budově školy je 22 tříd a 9 odborných učeben, dvě oddělení školní druţiny. V budově, kterou označujeme jako dolní, jsou 3 třídy, dvě odborné učebny a jedno oddělení ŠD. Součástí hlavní budovy je tělocvična, která je malá a velký sportovní areál, který ještě není dokončen. Třídy prvního stupně jsou vybaveny novým nábytkem a hrací částí s kobercem, na druhém stupni jsou třídy vybaveny novým nábytkem. Kmenové třídy jsou doplněny odbornými učebnami - přírodopisu, speciální učebnou chemie a fyziky, která je moderně vybavena a je zde nainstalovaná interaktivní tabule. Máme hudebnu, speciální jazykovou učebnu a dvě učebny informatiky. K výuce a prezentaci školy pouţíváme interaktivní tabuli, projektor, k projekci vyuţíváme několik rozmístěných pláten. Kromě cvičné kuchyně jsou vyuţity dílny a místnost s keramickou pecí. Na prvním stupni je kromě kmenových tříd i třída speciální, kterou pouţívá základní umělecká škola, která má zde odloučené pracoviště. Tato třída je vybavena počítači, dále jsou zde dvě oddělení školní druţiny. K pohybovým aktivitám slouţí tělocvična, na dolní chodbě je provozován stolní tenis a stolní fotbal. V letních měsících je vyuţíván velký sportovní areál, jehoţ součástí je víceúčelové hřiště. V době volna ţáci vyuţívají prostor školy. Vybavenost školy je doplněna školním bufetem, nápojovým automatem, moderní školní jídelnou. Hygienické zázemí školy je na dobré úrovni. Na dolní budově je kromě kmenových tříd také menší tělocvična, která je vyuţívána k míčovým a sportovním hrám, ke stolnímu tenisu. Je zde jedno oddělení školní druţiny, výdejna stravy a jídelna, která slouţí také jako hudebna a počítačová učebna. V teplém období je vyuţívána školní zahrada a hřiště. Hygienické zázemí této budovy je ve velmi dobrém stavu. Přesto, ţe je ve škole několik kabinetů, nevyuţíváme je k trávení přestávek. K tomu slouţí dvě sborovny na horní škole a jedna sborovna na dolní škole. Je tak moţno velmi operativně řešit i vzniklé problémy a nejasnosti. K relaxaci zaměstnanců slouţí nově opravená místnost školy vybavená posilovacími a cvičícími stroji s moţností relaxace a odpočinku. V létě je zaměstnancům k dispozici sportovní areál s tenisovým kurtem a tréninkovou stěnou. Vybavení školy je moderní, na zvelebení prostředí se podílejí i ţáci školy. Velkou pozornost věnujeme integraci ţáků se specifickými poruchami učení a chování. Ţáci s těmito poruchami navštěvují speciální cvičení pro nápravu poruch. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 23 členů a 3 vychovatelky. Velmi pozitivně působí i to, ţe se zvýšil počet muţů ve sboru 6 pedagogů. Je tvořen mladými, ale i zkušenými pracovníky. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která je i poradcem pro volbu povolání, metodik prevence 6

7 sociálně patologických jevů, koordinátor pro tvorbu ŠVP, ICT koordinátor a koordinátor pro EVVO. Všichni učitelé rozvíjejí své schopnosti pomocí DVPP. Kolektiv školy tvoří tým, který je zapálený pro změny, nové moderní metody práce. Zároveň vzhledem k věku tvoří dobrý kolektiv, který má společné zájmy i ve svém volném čase. Aprobovanost školy - v letošním školním roce se vyřešila i aprobovanost pracovníků. Jedna kolegyně prvního stupně dokončuje své vzdělání na PF v Ostravě, dvě si doplňují jazykové vzdělání na PF v Ostravě. Charakteristika ţáků Převáţná většina ţáků je z naší obce, z obce Markvartovic a několik ţáků z okolních městských částí Ostravy a Hlučína. Proto také je mnohem méně výchovných problémů, neţ v městských školách. Integrujeme ţáky se SPUCH i ţáky se závaţnějším postiţením. Děti se ve škole cítí velmi dobře a pedagogové se jim snaţí vytvářet příjemné tvůrčí prostředí. Školní parlament Ţáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k ţivotu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola je zapojena do projektu EVVO, který se týká ekologie, ochrany přírody a zdravého ţivotního stylu. Dále je to projekt EU Comenius, Sokrates pod názvem: Wir lernen Märchen. Lieder und Sagen europäischen Freunde kennen, ve kterém spolupracujeme s druţebními školami z Polska, Maďarska a Německa. Rovněţ spolupracujeme s nadací TEREZA,VITA a se sdruţením pro zdravý ţivotní styl FAUST. Všichni pedagogové a ţáci spolupracují na projektech školy. Třídní kolektivy vyjíţdějí na exkurze, pracují na projektu vytváření kolektivů, týmů a respektování druhých. Pro ţáky 7. ročníků pořádáme lyţařské kurzy. Spolupráce s rodiči Chceme být otevřenou školou, a proto také k tomu směřujeme všechny aktivity. Rodiče mohou školu a vyučování navštívit kdykoliv, pořádáme konzultace a třídní schůzky, rovněţ spoustu akcí: Dny otevřených dveří, besídky, zahradní slavnosti, Den matek, Velikonoce, Vánoce, Den dětí. Ve škole vychází školní časopis a na webových stránkách se mohou rodiče i ostatní lidé dovědět o činnosti a výsledcích práce naší školy. Při škole pracuje SRPDŠ, které má velkou tradici a ve spolupráci se školou jsou pořádány různé akce: podílí se na kaţdé školní akci, většinou finančně, pořádají dětský maškarní ples, Josefovskou zábavu pro dospělé, Den dětí, Mikuláš a další. Při škole vznikla Rada školy, která je nápomocna při rozvoji školy a díky různorodosti členů, kteří chtějí pomáhat i při spolupráci s obcí, se můţe docílit i většího rozvoje školy. Všichni máme zájem na tvůrčí otevřené škole. Dobrá je také spolupráce s obcí, radou obce, zastupitelstvem obce. Účastníme se řady akcí pořádaných obcí vytváříme kulturní program, zúčastňujeme se Vítání občánků, jarmarku. 7

8 Rovněţ je dobrá spolupráce s ostatními organizacemi a spolky obce, obecní knihovnou. Jediný problém je získání dětí z části obce Vrablovec, kde má sídlo naše MŠ, ale vzhledem k tomu, ţe není vyřešena doprava, tito ţáci do naší školy nechodí. Škola je ţivý organismus, který se mění a zasahuje do všech oblastí ţivota nejen školního, ale i obecního. Spolupráce s církví V náboţenské výchově spolupracuje škola s římskokatolickou církví a vychází ze zájmu rodičů. Formou nepovinného předmětu náboţenství seznamuje ţáky se základy křesťanství v souvislosti se středoevropskou tradicí a kulturou. Školní druţina Činnost druţiny je organizována tak, aby vedla děti k všestranné a účinné komunikaci, k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám a duchovním hodnotám. Učí děti ţít společně s ostatními lidmi. Hravou a nenásilnou formou připravuje děti k tomu, aby se projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti, učí děti uplatňovat svá práva, ale také plnit své povinnosti. Vede děti k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a ke schopnosti řešit problémy. Náplň jednotlivých aktivit si děti volí samy dle svých zájmů a po vzájemné domluvě a dohodě. Hry a relaxační aktivity mohou realizovat ve skupinkách, ale také individuálně. Manuální zručnost a dovednost si mohou děti vyzkoušet ve tvořivých dílnách. Všechny aktivity zaměřujeme na vzájemnou spolupráci, respektování práce a úspěchů vlastních i druhých. 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Motto: Chceme, aby u nás ve škole bylo dobře žákům i učitelům. Chceme být prosperující školou moderního typu. - Stejnou péči chceme věnovat ţákům nadaným i těm, kterým to ve škole zrovna moc nejde. - Chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam ţivot v populačně přirozené skupině. - Chceme vést ţáky k vyuţívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a vyuţívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich vyuţívání. 8

9 - Vedeme ţáky k dodrţování stanovených pravidel, zejména pravidel Školního řádu. Učíme ţáky zásadě, ţe pravidla jsou od toho, aby se dodrţovala. - Pro budoucí ţivot v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický. Proto od prvního ročníku zavedeme cizí jazyk, od sedmého ročníku pak pro zájemce druhý cizí jazyk. Pro ostatní ţáky nabídneme rozšířenou výuku informatiky. - Dovednosti ţáků budeme rozvíjet především: - v mateřském jazyce - v cizím jazyce - informačních a komunikačních technologiích - v estetické výchově (sborový zpěv, výtvarné umění) 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převáţně uplatňovány takové formy a metody práce s ţáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti ţáka jako celku. K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí ţáků, uplatňujeme tyto společné postupy: Kompetence komunikativní: - zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností ţáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a sociálních vztazích - podporujeme komunikaci na mezinárodní úrovni v rámci Evropy - vedeme ţáky k publikaci a prezentaci svých názorů a myšlenek - klademe důraz na to, aby byli ţáci vedeni ke vzájemnému hodnocení a sebehodnocení - netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a zákulisní jednání Kompetence k řešení problémů: - učíme ţáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou problém není hrozba, ale výzva ) - vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme ţáky prakticky problémy řešit - na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme ţáky algoritmu řešení problému - podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů - podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů - podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení - podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů - podporujeme vyuţívání moderní techniky při řešení problémů - v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet - ve škole i při mimoškolních akcích průběţně monitorujeme, jak ţáci řešení problémů prakticky zvládají 9

10 Kompetence k učení: ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice - vedeme ţáky k plánování, organizování a vyhodnocování jejich činností - na praktických příkladech blízkých ţákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení - podporujeme samostatnost a tvořivost - ve výuce zřetelně rozlišujeme základní učivo a učivo rozšiřující (doplňující) - vedeme ţáky k vyhledávání, zpracovávání a pouţívání potřebných informací v literatuře a na internetu - ve všech vyučovacích předmětech podporujeme pouţívání cizího jazyka a výpočetní techniky - na začátku hodiny vţdy ţáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vţdy s ţáky zhodnotíme jeho dosaţení - umoţňujeme ţákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry - motivujeme k učení snaţíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichţ má ţák radost z učení - přezkoumáváme řešení a postupy a učíme se z chyb - povzbuzujeme, pěstujeme trpělivost - uplatňujeme individuální přístup k ţákovi - při hodnocení pouţíváme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace Kompetence občanské: - netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeţe) - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu - netolerujeme agresivní, hrubé a nezdvořilé projevy chování ţáků, zaměstnanců školy i rodičů - netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí poţadované pomoci - netolerujeme ţádnou (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podobu podpory výše uvedených jevů - důsledně dbáme na dodrţování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy - vedeme ţáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem - podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, sloţkami IZS - v rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme ţádoucí pozitivní formy chování ţáků - neustále monitorujeme chování ţáků, včas přijímáme účinná opatření - vyuţíváme pomoci a zkušenosti odborníků výchovných poradců, PPP, OPD, policie - rozumně a zodpovědně vyuţíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost - jsme vţdy připraveni komukoliv z ţáků podat pomocnou ruku - jdeme příkladem respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti 10

11 - budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole - chováme se k ţákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám Kompetence sociální a personální: - zapojujeme ţáky do organizace činnosti školy (školní parlament, třídní samosprávy) - vedeme ţáky k týmové práci - spolu s ţáky si určíme pravidla práce v týmu - vedeme ţáky k rozlišování různých ţivotních rolí - snaţíme se být otevření k ţákovu očekávání - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umoţňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosáhnou osobního maxima kaţdého člena třídního kolektivu Kompetence pracovní: - kvalitně odvedenou práci vţdy pochválíme - při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, ţáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky - důsledně vedeme ţáky k dodrţování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a plnění svých povinností a závazků - různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme ţáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme jejich budoucí profesní orientaci - jdeme příkladem podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy - respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních 3.3. Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola vytváří prostor pro rozvoj osobnosti kaţdého ţáka. Je otevřená ţákům se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i ţákům mimořádně nadaným. Nejčastější skupinou ţáků se speciálními potřebami jsou na naší škole ţáci se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH). Tito ţáci jsou v evidenci pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra. Ţáky se SPUCH posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do školského poradenského zařízení. Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito ţáci zařazováni do reedukační péče. Máme vyškolené pedagogy, kteří s dětmi pracují. Reedukace specifických poruch probíhá v malých skupinkách, kaţdý týden jednu vyučovací hodinu. Snaţíme se tyto hodiny zařazovat před, nebo po vyučování v den, kdy mají děti méně náročný rozvrh hodin. Pro tyto ţáky zpracováváme IVP (individuální vzdělávací plány). Tento plán vypracovává třídní učitel, zpravidla před zahájením školního roku a jeho platnost je jeden školní rok. IVP obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, 11

12 které se budou při nápravě pouţívat, způsob hodnocení, jméno odpovědného pedagoga. Při klasifikaci přihlíţíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Jak s těmito ţáky pracujeme v jednotlivých vyučovacích předmětech Kromě IVP, případně úlev v kvantitě učiva, respektujeme zvláštní a doporučované přístupy: DYSLEXIE český jazyk - dle stupně poruch nevyvolávat k hlasitému čtení před třídou - volit texty odpovídající vyspělosti čtenáře - omezit poţadavek na písemné zpracování přečteného textu cizí jazyk - preferovat ústní projev - upřednostňovat konverzaci - poskytnout prodlouţený výklad - v případě těţké poruchy je moţné dítě z předmětu osvobodit matematika - slovní úlohy řešit po společném přečtení, za pomoci učitele - omezit řešení geometrických úloh zadaných širšími slovními instrukcemi v ostatních předmětech omezit hlasité čtení z učebnic DYSORTOGRAFIE český jazyk - pouţívat zjednodušené přehledy gramatických pravidel - do osvojování zapojit co nejvíce smyslových analyzátorů - místo diktátů preferovat doplňovací cvičení, opisy, přepisy - diktát psát po předchozí domácí přípravě - zkrácená forma diktátu, časový prostor pro opravu - neopravovat chyby červenou barvou (doporučená zelená) - pouţívat stírací tabulky - neklasifikovat nedostatečné práce - prodlouţený výklad - preferovat ústní zkoušení - nehodnotit to, co ţák nestihl - při psaném projevu umoţnit pouţívat tabulku tiskacího a psacího písma - kontrolní práce předkládat předtištěné - slohové práce zadávat v kratším rozsahu, po domácí přípravě 12

13 cizí jazyk - psát jen části cvičení - znalost slovíček ověřovat jen slovně - při opravách zvolit jinou neţ červenou barvu matematika - nevypisovat zadání slovních úloh - kontrolní práce předkládat předtištěné - nehodnotit kvantitu - respektovat pravidlo, ţe příklad je lepší vidět, neţ diktovat - pokud je práce časově limitovaná, poskytovat více času v případě potíţí - vyuţívat práci u tabule pod individuálním dohledem - pouţívat stírací tabulky - umoţnit práci s názorem ostatní vyučovací předměty - písemné poznámky pouze ve zkrácené formě - preferovat ústní zkoušení, testy - v sešitech hodnotit obsahovou stránku, nikoli úpravu a písmo - osvojovat učivo s názorem - pracovní listy zpracovávat po částech - důraz klást na pochopení zadaného úkolu DYSKALKULIE matematika - nutná individuální práce s ţákem - důraz klást na pochopení zadaného úkolu - pouţívat názor (pomůcky, přehledy, tabulky) poskytovat dostatek času na početní operace Specifika ţáků se sociálním znevýhodněním Pochází-li ţák z odlišného jazykového prostředí, umoţňujeme mu postupné osvojování českého jazyka, zohledňujeme výukové obtíţe vyplývající ze sociálního znevýhodnění, usilujeme o vytváření příznivého a přátelského klimatu v prostředí školy. V případě ţáků národnostních menšin a dětí z odlišného kulturně-jazykového prostředí posilujeme vědomí a pocit sounáleţitosti k původnímu etniku a jeho kultuře např. doplňováním vzdělávacího obsahu předmětů o materiál týkající se historie, kultury a tradic jeho národa Ţáci se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postiţením Do této skupiny patří především ţáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky pouze částečně (s ohledem na únavu, momentální zdravotní stav). Ve výuce ţáků se zdravotním postiţením je (na doporučení PPP nebo SPC a dle moţností školy) 13

14 přítomen pedagogický asistent. Při výuce ţáci pracují se speciálními pomůckami, speciálními učebnicemi a výukovými programy. V ojedinělých případech lze ze zdravotních důvodů vyuţít zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky nebo individuálního vzdělávacího plánu. Důleţitá je spolupráce s rodinou, individuální péče pedagogů i zájem a pochopení spoluţáků. Ţákům dlouhodobě nemocným pomáháme zařadit se zpět do kolektivu, poskytujeme individuální konzultace, pomáháme s pochopením učební látky, respektujeme časový prostor potřebný na rekonvalescenci, spolupracujeme s odborníky z řad lékařů, psychologů i pracovníků pedagogicko psychologické poradny Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných ţáků do základního vzdělávání vyţaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito ţáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto ţáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hlouby především v těch vyučovacích předmětech, které prezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito ţáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené poţadavky. Umoţňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). Jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probranému učivu, zajímavosti ze světa techniky, ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na ţáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činnosti v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň apod. Ţákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při ZUŠ. Ţáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směrováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo školou uměleckou. Při samotné výuce bývají pověřeni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní ţáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde ţák projevuje největší zájem a talent. Ţáci jsou zapojováni do sportovních soutěţí ať v rámci školy nebo mimo ni. Velmi často se stává, ţe tito ţáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme ţáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spoluţákům, k toleranci, k ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, ţe vyniká-li ţák v jedné oblasti, v jiné je průměrný Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. Na 1. stupni je průřezové téma Osobnostní a sociální výchova běţnou součástí výuky, proto v tabulkách není vyplněno. Charakteristika integrace je specifikována v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupně základní školy. 14

15 Průřezová témata volitelných předmětů rovněţ nejsou začleněna do tabulky, jsou součástí charakteristiky jednotlivých předmětů. Průřezová témata (zkratky) 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) 2. Výchova demokratického občana (VDO) 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 4. Multikulturní výchova (MKV) 5. Environmentální výchova (EVV) 6. Mediální výchova (MDV) Samostatné projekty 1. stupeň Osobnostní a sociální výchova Projekt FAUST Environmentální výchova Projekty Den Země Projekty VITA Sběr papíru Sběr kaštanů a ţaludů 2. stupeň Osobnostní a sociální výchova Renarkon Environmentální výchova Projekty Den Země Sběr papíru Sběr kaštanů a ţaludů 15

16 Název tematického okruhu Osobnostní rozvoj 1. ročník ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Přehled průřezových témat ŠVP OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) 2. ročník 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník Ov, M, I, Ov, M. I, Rozvoj schopností poznávání Čj I Ov, M, Hv Ov, M, Hv Vv, Hv, Aj Hv Sebepoznání a sebepojetí M M Ov, Vz Čj, Ov Čj, Ov, Př Ov Ov, Pv, Vz, Ov, Tv, F, Seberegulace a sebeorganizace Ov, Pv, F Ov, F, Pv F, Aj Pv Psychohygiena Vz, Aj Ov Ov Ov Vz, D, M, I, Ov, M, Pv, Kreativita I Ov, M, I, Pv Ov, M, Pv Hv, Pv Vv Sociální rozvoj Poznávání lidí Aj Aj Aj Čj, Vz, Aj Čj Čj, Ov Mezilidské vztahy Aj Čj Vz, Hv Hv Ov, F Čj, F Čj, Vz, F, I, Čj, Ov, F, Čj, Ov, Hv, Komunikace M,Aj M,Čj,Aj Aj Hv, Aj Hv, Aj, I Aj Vz, Tv, M, Kooperace a kompetice M,Aj M M, Vv Ov, M Ov, M Vv, Aj Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací 9. ročník Čj, Ov, Hv, Aj dovednosti M M Vz, M M M M, Ov, Tv Hodnoty, postoje, praktická etika Čj Vz Ov Ov 16

17 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Občanská společnost a škola Prv Prv M,Prv M,Čj,Vl, Prv Vl, Prv, Př Ov, Aj Ov Ov Občan, občanská společnost a stát Vl Vl D Ov Z Formy participace občanů v politickém ţivotě Vv Ov, Z, Vv Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování D D, Ov, Z Název tematického okruhu VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVOSLOSTECH (VMEGS) 1. ročník 2. ročník Evropa a svět nás zajímá Prv M,Vv, Aj M,Čj Prv, Vl Objevujeme Evropu a svět Vv Čj 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník Čj, Ov, Z, Čj, Ov, Z, Vv, Aj Aj Čj, Z, Ch Vl, Hv, Vv, Vl I, Hv I, Z, Hv Hv, Aj Jsme Evropané Vv Vl, Čj D D, Z, Vv Z Z 9. ročník Čj, Z, Př, Ch Ov, Z, Hv, Aj 17

18 Název tematického okruhu 1. ročník ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MKV) 2. ročník Kulturní diference Prv Vv, Hv, Prv Lidské vztahy Prv M,Prv Etnický původ Vv, Hv Vv, H v Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Čj,Vv, Hv, Vv, Hv,Vl, Čj, Vz, Vv, Tv Tv Aj Aj Př Čj M,Čj,Vl, Vl, Vv, Hv, Vv, Hv, Tv, Tv, Aj, Př Vl, Aj, Pv Vz, Aj Čj, Vz, Aj Čj, Př, Hv Čj, Hv M,Čj, Tv, Aj Čj,Vl, Vv, Hv, Vl, Př Vv, Hv, Př, Vl, Pv D Čj, Tv Čj, Tv D, Vv, Hv Vv, Hv Vv, Hv, Aj D, Z Čj, Vv, Hv, Aj Ov ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EVV) 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Ekosystémy Prv Prv Př Př Př Př Př Př, Z Základní podmínky ţivota Prv Prv Př Př Vv, Př Vv, Př F, Př, Ch Př, Z, Ch Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Vztah člověka k prostředí Prv Prv Prv, Vv, M M,ČJ,Př Př D, Př D, Př D, Ch, Př Př, Z, Ch, Vv ČJ,Př, Vv, Tv, Pv Vv, Tv, Př, Pv Čj, Ov, Hv, Pv, Př Tv, Ov, Hv, Pv, Př Ch, Př, Vv, Hv, Pv Z, Př, Ch, Hv, Aj, Pv 18

19 Název tematického okruhu Tematické okruhy receptivních činností: kritické čtení a vnímání mediálních 1. ročník 2. ročník ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MDV) 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník sdělení Vv Čj,Vv, Hv Vv, Hv Čj, Vz Čj Čj, Aj Čj, Aj interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj Vv, Aj Aj stavba mediálních sdělení Čj Čj Čj Vv Čj, Vv vnímání autora mediálních sdělení Vv Vv Čj fungování a vliv médií ve Čj, Vv, Hv, Čj, Vv, Hv, Čj, Ov, Vv, Čj, Ov, Vv Čj, Ov, Vv Čj, Ov, Hv společnosti Tv Tv Hv Tematické okruhy produktivních činností: tvorba mediálního sdělení Čj I Čj práce v realizačním týmu Čj, Ov Čj, D Čj, D Čj 9. ročník 19

20 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSV 6.ročník 7. ročník 8. ročník 9.ročník ČJ Dílna čtení Nácvik recitace Vánoce Bible Válečná literatura Literární a jazyk. Sloh komunikační dovednosti Dílna čtení Experimenty Film Sofiina volba Besedy se spisovateli Výtah Téma války morální rozvoj Návštěva divadla Pověst, historický román AJ Výpověď o sobě Projekt Výpověď o okolí, zájmech Matematické soutěţe Místo v mém ţivotě P Můj ţivot P Diskuse o různých způsobech ř. Lidé P Moje zvíře P Komunikace -P Ţivot v minulosti P Zábava P M Desetinná čísla P Účast v matematických soutěţích Matematické soutěţe Plat, sráţky, úroky Souměrnosti P Přesné vyjadř., pečlivost Obhajoba řešení Grafy, plány, spotřeba Povrch kvádru a krychle P Spolupráce, plánování, Skupinová práce, spolupráce Grafy sloţení obyvatel zpětná vazba Vyuţití dříve získ.dovedností I Web jako inform.zdroj Web jako inform. Zdroj Pojem KYBERGROOMING Pravidla komunikace OV Seberegulace, sebeorganizace Řešení problémů, komunikace Ovládání elektrospotř., F Komunikace, skupiny, pomoc Bezpečnost na silnicích rychlost bezpečn. Pomoc při záchraně tonoucího HV Hra na bubeníky VV Street art-graffiti hranice umění Člověk portrét, autoportrét ETaRV Vztahy, probl. situace, postiţení TV Sebeovládání, sebepojetí Sebeovládání, sebepojetí Sebeovládání, sebepojetí Sebeovládání, sebepojetí Soutěţe, pravidla, fair Soutěţe, pravidla, fair play Soutěţe, pravidla, fair play Soutěţe, pravidla, fair play play ČSP Hygiena a bezpečnost Spolupráce Prevence úrazů a 1. pomoc Zodpovědnost, předpisy a normy Práce s elektronikou v domácn. NJ Spolupráce, komunikace Komunikace na dané téma Pravidla komunikace Vypracování projektu 20

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola je samostatně zřízená pro výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z Rožmitálu p.tř. a širokého okolí. Jejími klienty jsou děti s

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.: 177 / 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUDGEŘOVICE Škola pro všechny Platnost od 1. 9. 2013 Předmluva Školská reforma je nevyhnutelnou reakcí

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A) ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více