ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUDGEŘOVICE. Škola pro všechny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUDGEŘOVICE. Škola pro všechny"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUDGEŘOVICE Škola pro všechny Verze třetí z Platnost od září 2007

2 Předmluva Školská reforma je nevyhnutelnou reakcí na změny ve společnosti a předpokládá změny ve způsobu vzdělávání. Vzdělávání je nutně zapotřebí zaměřit na osobnost dítěte. Naším prvořadým cílem je umoţnit ţákovi srovnávání integrovaných poznatků z různých úhlů pohledu, posilovat odhalování vztahů, souvislostí, myšlenkových proudů a vývojových trendů. Ţáci jsou vedeni k umění UČIT SE. Uvědomují si rovněţ význam sociálních dovedností pro vlastní seberealizaci a uplatnění se. Hledání vlastního řešení a stylu učení se je významným základem pro celoţivotní vzdělávání. 2

3 Obsah: ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice strana Předmluva Identifikační údaje Charakteristika školy... 6 Školní parlament Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ţáci se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postiţením Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Celková povinná časová dotace Učební plán 1. stupně Celkem Učební plán 2. stupně Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Etická výchova a rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk, Španělský jazyk Dramatická výchova Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

4 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Vysvědčení resp. výpis z vysvědčení Výstupní hodnocení Autoevaluace školy Hlavní oblasti, cíle, kritéria, nástroje a časové rozvrţení evaluačních činností Nástroje autoevaluace Časové rozvrţení autoevaluačních činností Závěr

5 1. Identifikační údaje ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ŠKOLA PRO VŠECHNY C/01 č. j Adresa školy: Markvartovická 966/50, Ludgeřovice, PSČ IČO: IZO: RED-IZO: Ředitelka školy: Mgr. Helena Pipreková Koordinátor ŠVP: Mgr. Alena Rajnochová Kontakty: Zřizovatel: telefon: , web: fax: Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 48/52, Platnost dokumentu: Od ŠVP byl projednán s Radou školy dne Mgr. Helena Pipreková ředitelka školy razítko školy 5

6 2. Charakteristika školy ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s ročníkem, máme sídlo ve velké vesnici, která sousedí s krajským městem Ostravou a městem Hlučínem. Do naší školy chodí především ţáci obce, ale na druhý stupeň přicházejí i ţáci z dalších obcí ( Markvartovic, Šilheřovic ). Ve většině tříd probíhá výuka ve dvou paralelních ročnících kromě čtvrtého a pátého, kde je po jedné třídě. Máme dvě budovy prvního stupně, jedna na Markvartovické ulici a druhá v opačné části obce na ulici Hlučínské. Budova druhého stupně je na ulici Markvartovické. Vybavení školy V hlavní budově školy je 22 tříd a 9 odborných učeben, dvě oddělení školní druţiny. V budově, kterou označujeme jako dolní, jsou 3 třídy, dvě odborné učebny a jedno oddělení ŠD. Součástí hlavní budovy je tělocvična, která je malá a velký sportovní areál, který ještě není dokončen. Třídy prvního stupně jsou vybaveny novým nábytkem a hrací částí s kobercem, na druhém stupni jsou třídy vybaveny novým nábytkem. Kmenové třídy jsou doplněny odbornými učebnami - přírodopisu, speciální učebnou chemie a fyziky, která je moderně vybavena a je zde nainstalovaná interaktivní tabule. Máme hudebnu, speciální jazykovou učebnu a dvě učebny informatiky. K výuce a prezentaci školy pouţíváme interaktivní tabuli, projektor, k projekci vyuţíváme několik rozmístěných pláten. Kromě cvičné kuchyně jsou vyuţity dílny a místnost s keramickou pecí. Na prvním stupni je kromě kmenových tříd i třída speciální, kterou pouţívá základní umělecká škola, která má zde odloučené pracoviště. Tato třída je vybavena počítači, dále jsou zde dvě oddělení školní druţiny. K pohybovým aktivitám slouţí tělocvična, na dolní chodbě je provozován stolní tenis a stolní fotbal. V letních měsících je vyuţíván velký sportovní areál, jehoţ součástí je víceúčelové hřiště. V době volna ţáci vyuţívají prostor školy. Vybavenost školy je doplněna školním bufetem, nápojovým automatem, moderní školní jídelnou. Hygienické zázemí školy je na dobré úrovni. Na dolní budově je kromě kmenových tříd také menší tělocvična, která je vyuţívána k míčovým a sportovním hrám, ke stolnímu tenisu. Je zde jedno oddělení školní druţiny, výdejna stravy a jídelna, která slouţí také jako hudebna a počítačová učebna. V teplém období je vyuţívána školní zahrada a hřiště. Hygienické zázemí této budovy je ve velmi dobrém stavu. Přesto, ţe je ve škole několik kabinetů, nevyuţíváme je k trávení přestávek. K tomu slouţí dvě sborovny na horní škole a jedna sborovna na dolní škole. Je tak moţno velmi operativně řešit i vzniklé problémy a nejasnosti. K relaxaci zaměstnanců slouţí nově opravená místnost školy vybavená posilovacími a cvičícími stroji s moţností relaxace a odpočinku. V létě je zaměstnancům k dispozici sportovní areál s tenisovým kurtem a tréninkovou stěnou. Vybavení školy je moderní, na zvelebení prostředí se podílejí i ţáci školy. Velkou pozornost věnujeme integraci ţáků se specifickými poruchami učení a chování. Ţáci s těmito poruchami navštěvují speciální cvičení pro nápravu poruch. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 23 členů a 3 vychovatelky. Velmi pozitivně působí i to, ţe se zvýšil počet muţů ve sboru 6 pedagogů. Je tvořen mladými, ale i zkušenými pracovníky. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která je i poradcem pro volbu povolání, metodik prevence 6

7 sociálně patologických jevů, koordinátor pro tvorbu ŠVP, ICT koordinátor a koordinátor pro EVVO. Všichni učitelé rozvíjejí své schopnosti pomocí DVPP. Kolektiv školy tvoří tým, který je zapálený pro změny, nové moderní metody práce. Zároveň vzhledem k věku tvoří dobrý kolektiv, který má společné zájmy i ve svém volném čase. Aprobovanost školy - v letošním školním roce se vyřešila i aprobovanost pracovníků. Jedna kolegyně prvního stupně dokončuje své vzdělání na PF v Ostravě, dvě si doplňují jazykové vzdělání na PF v Ostravě. Charakteristika ţáků Převáţná většina ţáků je z naší obce, z obce Markvartovic a několik ţáků z okolních městských částí Ostravy a Hlučína. Proto také je mnohem méně výchovných problémů, neţ v městských školách. Integrujeme ţáky se SPUCH i ţáky se závaţnějším postiţením. Děti se ve škole cítí velmi dobře a pedagogové se jim snaţí vytvářet příjemné tvůrčí prostředí. Školní parlament Ţáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k ţivotu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola je zapojena do projektu EVVO, který se týká ekologie, ochrany přírody a zdravého ţivotního stylu. Dále je to projekt EU Comenius, Sokrates pod názvem: Wir lernen Märchen. Lieder und Sagen europäischen Freunde kennen, ve kterém spolupracujeme s druţebními školami z Polska, Maďarska a Německa. Rovněţ spolupracujeme s nadací TEREZA,VITA a se sdruţením pro zdravý ţivotní styl FAUST. Všichni pedagogové a ţáci spolupracují na projektech školy. Třídní kolektivy vyjíţdějí na exkurze, pracují na projektu vytváření kolektivů, týmů a respektování druhých. Pro ţáky 7. ročníků pořádáme lyţařské kurzy. Spolupráce s rodiči Chceme být otevřenou školou, a proto také k tomu směřujeme všechny aktivity. Rodiče mohou školu a vyučování navštívit kdykoliv, pořádáme konzultace a třídní schůzky, rovněţ spoustu akcí: Dny otevřených dveří, besídky, zahradní slavnosti, Den matek, Velikonoce, Vánoce, Den dětí. Ve škole vychází školní časopis a na webových stránkách se mohou rodiče i ostatní lidé dovědět o činnosti a výsledcích práce naší školy. Při škole pracuje SRPDŠ, které má velkou tradici a ve spolupráci se školou jsou pořádány různé akce: podílí se na kaţdé školní akci, většinou finančně, pořádají dětský maškarní ples, Josefovskou zábavu pro dospělé, Den dětí, Mikuláš a další. Při škole vznikla Rada školy, která je nápomocna při rozvoji školy a díky různorodosti členů, kteří chtějí pomáhat i při spolupráci s obcí, se můţe docílit i většího rozvoje školy. Všichni máme zájem na tvůrčí otevřené škole. Dobrá je také spolupráce s obcí, radou obce, zastupitelstvem obce. Účastníme se řady akcí pořádaných obcí vytváříme kulturní program, zúčastňujeme se Vítání občánků, jarmarku. 7

8 Rovněţ je dobrá spolupráce s ostatními organizacemi a spolky obce, obecní knihovnou. Jediný problém je získání dětí z části obce Vrablovec, kde má sídlo naše MŠ, ale vzhledem k tomu, ţe není vyřešena doprava, tito ţáci do naší školy nechodí. Škola je ţivý organismus, který se mění a zasahuje do všech oblastí ţivota nejen školního, ale i obecního. Spolupráce s církví V náboţenské výchově spolupracuje škola s římskokatolickou církví a vychází ze zájmu rodičů. Formou nepovinného předmětu náboţenství seznamuje ţáky se základy křesťanství v souvislosti se středoevropskou tradicí a kulturou. Školní druţina Činnost druţiny je organizována tak, aby vedla děti k všestranné a účinné komunikaci, k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám a duchovním hodnotám. Učí děti ţít společně s ostatními lidmi. Hravou a nenásilnou formou připravuje děti k tomu, aby se projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti, učí děti uplatňovat svá práva, ale také plnit své povinnosti. Vede děti k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a ke schopnosti řešit problémy. Náplň jednotlivých aktivit si děti volí samy dle svých zájmů a po vzájemné domluvě a dohodě. Hry a relaxační aktivity mohou realizovat ve skupinkách, ale také individuálně. Manuální zručnost a dovednost si mohou děti vyzkoušet ve tvořivých dílnách. Všechny aktivity zaměřujeme na vzájemnou spolupráci, respektování práce a úspěchů vlastních i druhých. 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Motto: Chceme, aby u nás ve škole bylo dobře žákům i učitelům. Chceme být prosperující školou moderního typu. - Stejnou péči chceme věnovat ţákům nadaným i těm, kterým to ve škole zrovna moc nejde. - Chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam ţivot v populačně přirozené skupině. - Chceme vést ţáky k vyuţívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a vyuţívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich vyuţívání. 8

9 - Vedeme ţáky k dodrţování stanovených pravidel, zejména pravidel Školního řádu. Učíme ţáky zásadě, ţe pravidla jsou od toho, aby se dodrţovala. - Pro budoucí ţivot v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický. Proto od prvního ročníku zavedeme cizí jazyk, od sedmého ročníku pak pro zájemce druhý cizí jazyk. Pro ostatní ţáky nabídneme rozšířenou výuku informatiky. - Dovednosti ţáků budeme rozvíjet především: - v mateřském jazyce - v cizím jazyce - informačních a komunikačních technologiích - v estetické výchově (sborový zpěv, výtvarné umění) 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převáţně uplatňovány takové formy a metody práce s ţáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti ţáka jako celku. K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí ţáků, uplatňujeme tyto společné postupy: Kompetence komunikativní: - zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností ţáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a sociálních vztazích - podporujeme komunikaci na mezinárodní úrovni v rámci Evropy - vedeme ţáky k publikaci a prezentaci svých názorů a myšlenek - klademe důraz na to, aby byli ţáci vedeni ke vzájemnému hodnocení a sebehodnocení - netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a zákulisní jednání Kompetence k řešení problémů: - učíme ţáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou problém není hrozba, ale výzva ) - vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme ţáky prakticky problémy řešit - na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme ţáky algoritmu řešení problému - podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů - podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů - podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení - podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů - podporujeme vyuţívání moderní techniky při řešení problémů - v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet - ve škole i při mimoškolních akcích průběţně monitorujeme, jak ţáci řešení problémů prakticky zvládají 9

10 Kompetence k učení: ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice - vedeme ţáky k plánování, organizování a vyhodnocování jejich činností - na praktických příkladech blízkých ţákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení - podporujeme samostatnost a tvořivost - ve výuce zřetelně rozlišujeme základní učivo a učivo rozšiřující (doplňující) - vedeme ţáky k vyhledávání, zpracovávání a pouţívání potřebných informací v literatuře a na internetu - ve všech vyučovacích předmětech podporujeme pouţívání cizího jazyka a výpočetní techniky - na začátku hodiny vţdy ţáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vţdy s ţáky zhodnotíme jeho dosaţení - umoţňujeme ţákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry - motivujeme k učení snaţíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichţ má ţák radost z učení - přezkoumáváme řešení a postupy a učíme se z chyb - povzbuzujeme, pěstujeme trpělivost - uplatňujeme individuální přístup k ţákovi - při hodnocení pouţíváme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace Kompetence občanské: - netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeţe) - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu - netolerujeme agresivní, hrubé a nezdvořilé projevy chování ţáků, zaměstnanců školy i rodičů - netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí poţadované pomoci - netolerujeme ţádnou (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podobu podpory výše uvedených jevů - důsledně dbáme na dodrţování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy - vedeme ţáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem - podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, sloţkami IZS - v rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme ţádoucí pozitivní formy chování ţáků - neustále monitorujeme chování ţáků, včas přijímáme účinná opatření - vyuţíváme pomoci a zkušenosti odborníků výchovných poradců, PPP, OPD, policie - rozumně a zodpovědně vyuţíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost - jsme vţdy připraveni komukoliv z ţáků podat pomocnou ruku - jdeme příkladem respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti 10

11 - budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole - chováme se k ţákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám Kompetence sociální a personální: - zapojujeme ţáky do organizace činnosti školy (školní parlament, třídní samosprávy) - vedeme ţáky k týmové práci - spolu s ţáky si určíme pravidla práce v týmu - vedeme ţáky k rozlišování různých ţivotních rolí - snaţíme se být otevření k ţákovu očekávání - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umoţňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosáhnou osobního maxima kaţdého člena třídního kolektivu Kompetence pracovní: - kvalitně odvedenou práci vţdy pochválíme - při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, ţáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky - důsledně vedeme ţáky k dodrţování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a plnění svých povinností a závazků - různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme ţáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme jejich budoucí profesní orientaci - jdeme příkladem podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy - respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních 3.3. Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola vytváří prostor pro rozvoj osobnosti kaţdého ţáka. Je otevřená ţákům se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i ţákům mimořádně nadaným. Nejčastější skupinou ţáků se speciálními potřebami jsou na naší škole ţáci se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH). Tito ţáci jsou v evidenci pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra. Ţáky se SPUCH posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do školského poradenského zařízení. Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito ţáci zařazováni do reedukační péče. Máme vyškolené pedagogy, kteří s dětmi pracují. Reedukace specifických poruch probíhá v malých skupinkách, kaţdý týden jednu vyučovací hodinu. Snaţíme se tyto hodiny zařazovat před, nebo po vyučování v den, kdy mají děti méně náročný rozvrh hodin. Pro tyto ţáky zpracováváme IVP (individuální vzdělávací plány). Tento plán vypracovává třídní učitel, zpravidla před zahájením školního roku a jeho platnost je jeden školní rok. IVP obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, 11

12 které se budou při nápravě pouţívat, způsob hodnocení, jméno odpovědného pedagoga. Při klasifikaci přihlíţíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Jak s těmito ţáky pracujeme v jednotlivých vyučovacích předmětech Kromě IVP, případně úlev v kvantitě učiva, respektujeme zvláštní a doporučované přístupy: DYSLEXIE český jazyk - dle stupně poruch nevyvolávat k hlasitému čtení před třídou - volit texty odpovídající vyspělosti čtenáře - omezit poţadavek na písemné zpracování přečteného textu cizí jazyk - preferovat ústní projev - upřednostňovat konverzaci - poskytnout prodlouţený výklad - v případě těţké poruchy je moţné dítě z předmětu osvobodit matematika - slovní úlohy řešit po společném přečtení, za pomoci učitele - omezit řešení geometrických úloh zadaných širšími slovními instrukcemi v ostatních předmětech omezit hlasité čtení z učebnic DYSORTOGRAFIE český jazyk - pouţívat zjednodušené přehledy gramatických pravidel - do osvojování zapojit co nejvíce smyslových analyzátorů - místo diktátů preferovat doplňovací cvičení, opisy, přepisy - diktát psát po předchozí domácí přípravě - zkrácená forma diktátu, časový prostor pro opravu - neopravovat chyby červenou barvou (doporučená zelená) - pouţívat stírací tabulky - neklasifikovat nedostatečné práce - prodlouţený výklad - preferovat ústní zkoušení - nehodnotit to, co ţák nestihl - při psaném projevu umoţnit pouţívat tabulku tiskacího a psacího písma - kontrolní práce předkládat předtištěné - slohové práce zadávat v kratším rozsahu, po domácí přípravě 12

13 cizí jazyk - psát jen části cvičení - znalost slovíček ověřovat jen slovně - při opravách zvolit jinou neţ červenou barvu matematika - nevypisovat zadání slovních úloh - kontrolní práce předkládat předtištěné - nehodnotit kvantitu - respektovat pravidlo, ţe příklad je lepší vidět, neţ diktovat - pokud je práce časově limitovaná, poskytovat více času v případě potíţí - vyuţívat práci u tabule pod individuálním dohledem - pouţívat stírací tabulky - umoţnit práci s názorem ostatní vyučovací předměty - písemné poznámky pouze ve zkrácené formě - preferovat ústní zkoušení, testy - v sešitech hodnotit obsahovou stránku, nikoli úpravu a písmo - osvojovat učivo s názorem - pracovní listy zpracovávat po částech - důraz klást na pochopení zadaného úkolu DYSKALKULIE matematika - nutná individuální práce s ţákem - důraz klást na pochopení zadaného úkolu - pouţívat názor (pomůcky, přehledy, tabulky) poskytovat dostatek času na početní operace Specifika ţáků se sociálním znevýhodněním Pochází-li ţák z odlišného jazykového prostředí, umoţňujeme mu postupné osvojování českého jazyka, zohledňujeme výukové obtíţe vyplývající ze sociálního znevýhodnění, usilujeme o vytváření příznivého a přátelského klimatu v prostředí školy. V případě ţáků národnostních menšin a dětí z odlišného kulturně-jazykového prostředí posilujeme vědomí a pocit sounáleţitosti k původnímu etniku a jeho kultuře např. doplňováním vzdělávacího obsahu předmětů o materiál týkající se historie, kultury a tradic jeho národa Ţáci se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postiţením Do této skupiny patří především ţáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky pouze částečně (s ohledem na únavu, momentální zdravotní stav). Ve výuce ţáků se zdravotním postiţením je (na doporučení PPP nebo SPC a dle moţností školy) 13

14 přítomen pedagogický asistent. Při výuce ţáci pracují se speciálními pomůckami, speciálními učebnicemi a výukovými programy. V ojedinělých případech lze ze zdravotních důvodů vyuţít zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky nebo individuálního vzdělávacího plánu. Důleţitá je spolupráce s rodinou, individuální péče pedagogů i zájem a pochopení spoluţáků. Ţákům dlouhodobě nemocným pomáháme zařadit se zpět do kolektivu, poskytujeme individuální konzultace, pomáháme s pochopením učební látky, respektujeme časový prostor potřebný na rekonvalescenci, spolupracujeme s odborníky z řad lékařů, psychologů i pracovníků pedagogicko psychologické poradny Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných ţáků do základního vzdělávání vyţaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito ţáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto ţáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hlouby především v těch vyučovacích předmětech, které prezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito ţáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené poţadavky. Umoţňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). Jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probranému učivu, zajímavosti ze světa techniky, ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na ţáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činnosti v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň apod. Ţákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při ZUŠ. Ţáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směrováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo školou uměleckou. Při samotné výuce bývají pověřeni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní ţáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde ţák projevuje největší zájem a talent. Ţáci jsou zapojováni do sportovních soutěţí ať v rámci školy nebo mimo ni. Velmi často se stává, ţe tito ţáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme ţáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spoluţákům, k toleranci, k ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, ţe vyniká-li ţák v jedné oblasti, v jiné je průměrný Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. Na 1. stupni je průřezové téma Osobnostní a sociální výchova běţnou součástí výuky, proto v tabulkách není vyplněno. Charakteristika integrace je specifikována v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupně základní školy. 14

15 Průřezová témata volitelných předmětů rovněţ nejsou začleněna do tabulky, jsou součástí charakteristiky jednotlivých předmětů. Průřezová témata (zkratky) 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) 2. Výchova demokratického občana (VDO) 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 4. Multikulturní výchova (MKV) 5. Environmentální výchova (EVV) 6. Mediální výchova (MDV) Samostatné projekty 1. stupeň Osobnostní a sociální výchova Projekt FAUST Environmentální výchova Projekty Den Země Projekty VITA Sběr papíru Sběr kaštanů a ţaludů 2. stupeň Osobnostní a sociální výchova Renarkon Environmentální výchova Projekty Den Země Sběr papíru Sběr kaštanů a ţaludů 15

16 Název tematického okruhu Osobnostní rozvoj 1. ročník ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Přehled průřezových témat ŠVP OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) 2. ročník 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník Ov, M, I, Ov, M. I, Rozvoj schopností poznávání Čj I Ov, M, Hv Ov, M, Hv Vv, Hv, Aj Hv Sebepoznání a sebepojetí M M Ov, Vz Čj, Ov Čj, Ov, Př Ov Ov, Pv, Vz, Ov, Tv, F, Seberegulace a sebeorganizace Ov, Pv, F Ov, F, Pv F, Aj Pv Psychohygiena Vz, Aj Ov Ov Ov Vz, D, M, I, Ov, M, Pv, Kreativita I Ov, M, I, Pv Ov, M, Pv Hv, Pv Vv Sociální rozvoj Poznávání lidí Aj Aj Aj Čj, Vz, Aj Čj Čj, Ov Mezilidské vztahy Aj Čj Vz, Hv Hv Ov, F Čj, F Čj, Vz, F, I, Čj, Ov, F, Čj, Ov, Hv, Komunikace M,Aj M,Čj,Aj Aj Hv, Aj Hv, Aj, I Aj Vz, Tv, M, Kooperace a kompetice M,Aj M M, Vv Ov, M Ov, M Vv, Aj Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací 9. ročník Čj, Ov, Hv, Aj dovednosti M M Vz, M M M M, Ov, Tv Hodnoty, postoje, praktická etika Čj Vz Ov Ov 16

17 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Občanská společnost a škola Prv Prv M,Prv M,Čj,Vl, Prv Vl, Prv, Př Ov, Aj Ov Ov Občan, občanská společnost a stát Vl Vl D Ov Z Formy participace občanů v politickém ţivotě Vv Ov, Z, Vv Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování D D, Ov, Z Název tematického okruhu VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVOSLOSTECH (VMEGS) 1. ročník 2. ročník Evropa a svět nás zajímá Prv M,Vv, Aj M,Čj Prv, Vl Objevujeme Evropu a svět Vv Čj 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník Čj, Ov, Z, Čj, Ov, Z, Vv, Aj Aj Čj, Z, Ch Vl, Hv, Vv, Vl I, Hv I, Z, Hv Hv, Aj Jsme Evropané Vv Vl, Čj D D, Z, Vv Z Z 9. ročník Čj, Z, Př, Ch Ov, Z, Hv, Aj 17

18 Název tematického okruhu 1. ročník ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MKV) 2. ročník Kulturní diference Prv Vv, Hv, Prv Lidské vztahy Prv M,Prv Etnický původ Vv, Hv Vv, H v Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Čj,Vv, Hv, Vv, Hv,Vl, Čj, Vz, Vv, Tv Tv Aj Aj Př Čj M,Čj,Vl, Vl, Vv, Hv, Vv, Hv, Tv, Tv, Aj, Př Vl, Aj, Pv Vz, Aj Čj, Vz, Aj Čj, Př, Hv Čj, Hv M,Čj, Tv, Aj Čj,Vl, Vv, Hv, Vl, Př Vv, Hv, Př, Vl, Pv D Čj, Tv Čj, Tv D, Vv, Hv Vv, Hv Vv, Hv, Aj D, Z Čj, Vv, Hv, Aj Ov ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EVV) 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Ekosystémy Prv Prv Př Př Př Př Př Př, Z Základní podmínky ţivota Prv Prv Př Př Vv, Př Vv, Př F, Př, Ch Př, Z, Ch Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Vztah člověka k prostředí Prv Prv Prv, Vv, M M,ČJ,Př Př D, Př D, Př D, Ch, Př Př, Z, Ch, Vv ČJ,Př, Vv, Tv, Pv Vv, Tv, Př, Pv Čj, Ov, Hv, Pv, Př Tv, Ov, Hv, Pv, Př Ch, Př, Vv, Hv, Pv Z, Př, Ch, Hv, Aj, Pv 18

19 Název tematického okruhu Tematické okruhy receptivních činností: kritické čtení a vnímání mediálních 1. ročník 2. ročník ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MDV) 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník sdělení Vv Čj,Vv, Hv Vv, Hv Čj, Vz Čj Čj, Aj Čj, Aj interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj Vv, Aj Aj stavba mediálních sdělení Čj Čj Čj Vv Čj, Vv vnímání autora mediálních sdělení Vv Vv Čj fungování a vliv médií ve Čj, Vv, Hv, Čj, Vv, Hv, Čj, Ov, Vv, Čj, Ov, Vv Čj, Ov, Vv Čj, Ov, Hv společnosti Tv Tv Hv Tematické okruhy produktivních činností: tvorba mediálního sdělení Čj I Čj práce v realizačním týmu Čj, Ov Čj, D Čj, D Čj 9. ročník 19

20 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSV 6.ročník 7. ročník 8. ročník 9.ročník ČJ Dílna čtení Nácvik recitace Vánoce Bible Válečná literatura Literární a jazyk. Sloh komunikační dovednosti Dílna čtení Experimenty Film Sofiina volba Besedy se spisovateli Výtah Téma války morální rozvoj Návštěva divadla Pověst, historický román AJ Výpověď o sobě Projekt Výpověď o okolí, zájmech Matematické soutěţe Místo v mém ţivotě P Můj ţivot P Diskuse o různých způsobech ř. Lidé P Moje zvíře P Komunikace -P Ţivot v minulosti P Zábava P M Desetinná čísla P Účast v matematických soutěţích Matematické soutěţe Plat, sráţky, úroky Souměrnosti P Přesné vyjadř., pečlivost Obhajoba řešení Grafy, plány, spotřeba Povrch kvádru a krychle P Spolupráce, plánování, Skupinová práce, spolupráce Grafy sloţení obyvatel zpětná vazba Vyuţití dříve získ.dovedností I Web jako inform.zdroj Web jako inform. Zdroj Pojem KYBERGROOMING Pravidla komunikace OV Seberegulace, sebeorganizace Řešení problémů, komunikace Ovládání elektrospotř., F Komunikace, skupiny, pomoc Bezpečnost na silnicích rychlost bezpečn. Pomoc při záchraně tonoucího HV Hra na bubeníky VV Street art-graffiti hranice umění Člověk portrét, autoportrét ETaRV Vztahy, probl. situace, postiţení TV Sebeovládání, sebepojetí Sebeovládání, sebepojetí Sebeovládání, sebepojetí Sebeovládání, sebepojetí Soutěţe, pravidla, fair Soutěţe, pravidla, fair play Soutěţe, pravidla, fair play Soutěţe, pravidla, fair play play ČSP Hygiena a bezpečnost Spolupráce Prevence úrazů a 1. pomoc Zodpovědnost, předpisy a normy Práce s elektronikou v domácn. NJ Spolupráce, komunikace Komunikace na dané téma Pravidla komunikace Vypracování projektu 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.: 177 / 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUDGEŘOVICE Škola pro všechny Platnost od 1. 9. 2013 Předmluva Školská reforma je nevyhnutelnou reakcí

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. z á k l a d n í š k o l a N a p a j e d l a příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT Zpracovaný podle RVP ZV Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. PŘEDKLADATEL

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

MOUDRÁ SOVA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST

MOUDRÁ SOVA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání verze 2011/2012 (platnost od 1. 9. 2011) ředitel školy: Mgr., Bc. František Klapal razítko 1. Identifikační

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Svět pro děti

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Svět pro děti ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje NÁZEV ŠKOLY NÁZEV ŠVP Základní škola Npor.Loma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍ KOPIE Základní škola Ústí nad Labem Rabasova 3282/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODANÁ RUKA PRO VAŠI BUDOUCNOST ver.8.0 platná od 1.9.2014 (Jednotlivé části dokumentu jsou

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne

Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Myšlení je hra ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ HERALTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ 228, VELKÉ HERALTICE Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

ŠVP Učíme se navzájem CZŠ Orbis Pictus šk. rok 2010/11. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS, spol. s r.o. Budějovická 825, Tábor.

ŠVP Učíme se navzájem CZŠ Orbis Pictus šk. rok 2010/11. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS, spol. s r.o. Budějovická 825, Tábor. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS, spol. s r.o. Budějovická 825, Tábor Motto: UČÍME SE NAVZÁJEM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. září 2010 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více